Zonaal Veiligheidsplan HOOFDSTUK 3. DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 HOOFDSTUK 3. DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN"

Transcriptie

1 Znaal Veiligheidsplan HOOFDSTUK 3. DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 46

2 PZ Mechelen (5358) 3.1. De vrige strategische delstellingen evaluatie en te In het znaal veiligheidsplan werden de nderstaande pririteiten en aandachtspunten weerhuden. In het dmein van de veiligheid: het beheersbaar huden van de wninginbraken; het beheersbaar huden van de diefstallen uit vertuigen; het beheersbaar huden van de diefstalen met geweld en/f wapens p de penbare weg; het streven naar een crrecte tepassing van de vreemdelingenwetgeving met de fcus p het bestrijden van schijnhuwelijken, het bestrijden van illegale immigratie en het respnsabiliseren van de allchtne gemeenschap vr de werking van de lkale plitie; het beheersbaar huden van het druggebruik dr minderjarigen en het dealen van drugs aan de schlen dr druggebruik te ntraden en terug te dingen en dr de verlast te beperken die verrzaakt wrdt het druggebruik; het bijdragen tt een verkeersveilige en een verkeersleefbare stad; het bijdragen tt een geïntegreerde aanpak van de milieuprblematiek waarbij de fcus gelegd wrdt p huishudelijke afvalstffen, lawaaihinder en stedenbuwwetgeving; het bijdragen tt het vregtijdig pspren van prblematische pvedingssituaties die p lange termijn aanleiding kunnen geven en een vedingsbdem kunnen zijn vr delinquent gedrag; het beheersen van het aantal fietsdiefstallen; het uitwerken van een systeem m zicht te krijgen p fysiek geweld met de fcus p intrafamiliaal geweld en agressief gedrag ten pzichte van plitiemensen. In het dmein van de dienstverlening en werking: het bijdragen tt het ptimaliseren van de peratinele infrmatiestrmen; het ntwikkelen en implementeren van een integriteitsbeleid waarin de dentlgische cde centraal staat met als del deze cde te den naleven en het verder ntwikkelen van een cmmunicatiebeleid gericht naar nze verheden, de bevlking, de partners en de eigen medewerkers; het bijdragen tt het pstellen van kwaliteitsvlle en tijdige prcessenverbaal. In juli 2006 werd het beleid nder impuls van de bestuurlijke verheid bijgestuurd. Het zgenaamde V+plan stelde de nderstaande thema s centraal. Deze bijsturing werd gedgekeurd dr de leden van de Znale Veiligheidsraad. Deze bijsturing van het beleid resulteerde eveneens in een grndige rerganisatie van het krps waarbij acht afdelingen werden herleid naar vier directies. Thema s: het bijsturen van het camaranetwerk zwel p technisch vlak als p het vlak van beheer; het rganiseren van verhgd tezicht in de wijken; 47

3 Znaal Veiligheidsplan het bijsturen van de werking van de interventiedienten met als del meer gemeenschapsgericht te werken; het meer gericht laten werken van het fietspatruilleteam; het verhgen van de inzet van de cavalerie; het herriënteren van de verkeersactiviteiten naar plaats en inhud dr: de agenten van plitie mee in te schakelen in de aanpak van de milieuprblematiek; het prichten van een verkeersngevallenpleg m de werklast van de interventieplegen te ntlasten; het eveneens uitveren van verkeersacties in verlastgevelige plaatsen. het verhgen van de aandacht vr netheid in de stad dr de pleiding van de agenten van plitie en de wijkinspecteurs en dr het maken van afspraken met het Parket; het evalueren van de belasting vr het verver van administratief aangehuden persnen die verlast verrzaakten; het inveren van een systeem van gemeentelijke administratieve sancties waarbij de plitie verbaliserend zal ptreden; het uitveren van acties in burgerkledij m de pakkans te verhgen het pleggen van minnelijke schikkingen via de magistraat met dienst vr strafrechterlijke inbreuken; het interpreteren van de term strikte ndzakelijkheid bij administratieve aanhuding (d.m.v. een richtlijn van de burgemeester). De gefrmuleerde pririteiten en aandachtspunten hebben aanleiding gegeven tt het pstellen van actieplannen. Deze actieplannen wrden drie maal per jaar geëvalueerd. Deze evaluaties hebben aanleiding gegeven tt de ndige bijsturingen. Tevens werden deze evaluaties en bijsturingen teruggekppeld aan de Znale veiligheidsraad. Begin 2009 zal tevens de eindevaluatie van deze actieplannen gemaakt wrden. Om de evlutie van de veiligheidsprblemen in kaart te brengen en krt p de bal te kunnen spelen wrden er wekelijks stuurbrden pgesteld met betrekking tt de verlastprblematiek en nze priritaire fenmenen zijnde wninginbraken, diefstallen met geweld, fietsdiefstallen en diefstallen van en uit vertuigen. Driemaandelijks wrden er kwartaalrapprten 17 pgesteld waarin bijkmend handtasdiefstallen, zakkenrllerij en winkeldiefstallen wrden in kaart gebracht. Het verschijnen van deze kwartaalrapprten gaat steeds gepaard met het geven van een perscnferentie. Daarnaast wrden er k analyses p vraag uitgeverd. Uit de tussentijdse evaluaties van de actieplannen alsk uit nze analyses blijkt dat wij in 2005 de juiste strategische keuzes hebben gemaakt. Ok de bijsturing nder het impuls van het V+plan bleek ndzakelijk m nder meer een antwrd te kunnen bieden p de verlastprblematiek. Een aantal fenmenen zullen truwens pnieuw als pririteit wrden weerhuden mdat zij ng altijd actueel zijn. Het V+plan heeft een belangrijke impact gehad p de werking van nze rganisatie. Niet alleen werd het krps grndig hervrmd maar er werden k pnieuw bijkmende pririteiten pgelegd. Een les die wij zeker meten trekken is dat er een zeer grt aantal pririteiten en aandachtpunten werden bepaald. Dit maakt dat het pvlgen, het beheersen en het uitveren van al deze actieplannen zeer intensief is en veel capaciteit pslrpt. Ok ndervinden wij meilijkheden bij het intern cmmuniceren waardr het meilijk is m alle persneelsleden betrkken te huden en het draagvlak in stand te huden. Via het werken met maandthema s prberen wij hieraan tegemet te kmen. 17 Zie k bijlage 7. 48

4 PZ Mechelen (5358) 3.2. De strategische delstellingen Synthese van de argumentatie In het vrige hfdstuk hebben wij reeds een beeld geschetst van de veiligheid en leefbaarheid in nze stad. Een aantal bjectieve en subjectieve brnnen werden pgenmen in een scanningsmatrix. Op basis hiervan werden p het strategisch seminarie van de lkale plitie in mei 2008 de priritaire fenmenen bepaald. Vervlgens werd er een argumentatiemdel vrbereid. In dit argumentatiemdel werden de pririteiten van de nderstaande brnnen naast elkaar gelegd: het Natinaal Veiligheidsplan, het Mechels Integraal Veiligheidsplan, het Calitie-akkrd, de DirC en de Dirjud, de Prcureur des Knings en de lkale plitie Mechelen. Het argumentatiemdel gld vervlgens als gespreksbasis vr de vergadering van de znale veiligheidsraad van 4 juni (zie bijlage 10) Op deze vergadering werden vervlgens de nderstaande pririteiten vastgelegd vr de peride : In het dmein van de Infrmatiegestuurde Plitiezrg: veelplegers en casusverleg verdere uitbuw van het cncept IGPZ In het dmein van de Gemeenschapsgerichte Plitiezrg: diefstallen (vertuigen, wningen, diefstallen met geweld) en lkale heling - bewegingsruimte m in te spelen p evluties verkeer - het actieplan verkeer verderzetten met bijzndere aandacht vr grdeldracht, snelheid en alchl GAS: fcus p verlast - sluikstrten - leefbaarheid - bewegingsruimte m in te spelen p evluties drugs: lkale handel en patrimniumnderzek Intrafamiliaal geweld (IFG): verderzetten van de geleverde inspanningen aanpak van de vreemdelingenprblematiek In het dmein van de ptimale bedrijfsvering: kwaliteit van de prcessen-verbaal en de initiële vaststellingen (inschakelen van het lab) beheersmatig mgaan met lgistieke middelen ptimaal beheer van de financiën welzijn p het werk verdere uitbuw van de afdeling wijkbeheer Deze priritaire thema s werden vervlgens vertaald in strategische delstellingen met uitzndering vr de verdere uitbuw van de afdeling wijkbeheer. De wijze waarp deze pririteit zal gerealiseerd wrden, staat beschreven nder punt De strategische delstellingen van de DirC en de DirJud wrden stelselmatig in uitvering van de aangehaalde prjecten uitgewerkt in peratinele richtlijnen en werkingsnrmen. Ofschn de uitvering van deze richtlijnen zich veelal in de reguliere werking situeert, schrijft de zne zich p deze wijze in en draagt zij bij aan de bvenlkale arrndissementele prjecten. 49

5 Znaal Veiligheidsplan De strategische delstellingen I. Dmein Veiligheid en leefbaarheid - Infrmatiegestuurde plitiezrg Bijdragen tt de geïntegreerde aanpak van veelplegers dr het, in verleg met de gezagsverheden, bepalen van een sluitende definiëring van het begrip veelpleger en dr het peridiek pstellen van een lijst van veelplegers. Interne cmmunicatie Grt draagvlak creëren Vrijmaken van de ndige capaciteit Ontwikkelen van een actieplan Het samenstellen van een prjectgrep Faseren - afbakenen van het prject Betrekken van externe diensten/instellingen Cntacten leggen en nderhuden m.b.t. lpende prjecten in binnen- f buitenland Operatinele diensten betrekken bij het actieplan Aanbieden aan de medewerkers van de mgelijkheid zich te bekwamen in de materie Gestructureerd verleg Verstrekken van feedback Budget vr nderzek Het vrijwaren van vldende capaciteit Ondersteuning ICT vr tepassingen indien vereist Management van de beschikbare vergaderruimten Management van prcessen Creëren van verlegplatfrmen Definiëren van de materie Bevrderen uitwisselen van gegevens Tetsingen rnd berepsgeheim Regie, verantwrdelijkheden en prcedures bepalen Mgelijke partners Bestuurlijke verheid Overheidsdiensten Parket Justitiële diensten Geïntegreerde plitie Schlengemeenschap Hulpverlening 50

6 PZ Mechelen (5358) Wijze van pvlging Evalueren van de delstellingen Termijnen evalueren / bijsturen Mgelijke indicatren: verlegresultaten de uitvering van gemaakte afspraken aanwezigheid p verleg medewerkingsbereidheid cncrete definitie van het begrip veelpleger aantal peridiek pgestelde lijsten van veelplegers Het cncept Infrmatiegestuurde Plitiezrg peratineel vertalen en implementeren in ns krps met als del ptimaal infrmatiegestuurd te werken. Garanderen van de vrziene capaciteit vr implementatie, vr pleiding en vr infrmatiebeheer Indien ndig, na evaluatie, uitbreiden van de capaciteit De inspanningen van het team en de inspanningen p de werkvler evalueren, erkennen en waarderen Vrbeeldgedrag en actieve stimulering van de leidinggevenden p elk niveau Manifest zichtbare betrkkenheid van de krpsleiding De krpsbrede samenwerking en het belang vr de rganisatie permanent en actief prpageren (cmmunicatiestrategie) De effectieve implementatie / pstart zeer nauwgezet begeleiden Verspreide infrmatiebrnnen terug strmlijnen en clusteren Een pleidings-samenwerking zeken met externe partners Beeldvrmingsinstrumenten ntwikkelen rnd verlast Link en cherentie met andere actieplannen bewaken: veelplegers en casusverleg, kwaliteit eerste vaststellingen, Bevrderen van de samenwerking met externe partners Aandacht vr de sensibilisering en attitude van alle medewerkers t..v. IGPZ indien ndig, bijsturing Vrzien in gepaste pleiding in functie van het bevrderen van de kennis en cmpetenties Aandacht vr actieve caching van en dr de leidinggevenden Duidelijke pdrachten en aansturing van de medewerkers nastreven en k pvlgen (rl van de chefs) Budget vr pleiding 51

7 Znaal Veiligheidsplan Vrijwaren van de gevraagde (vereiste) capaciteit vr pleiding Vrijwaren van de gevraagde (vereiste) capaciteit vr infrmatiebeheer Optimalisering van de tegang tt de infrmatie en van de centralisatie van verspreide inf Gepaste cmmunicatie- en cnsultatietls vrzien Management van prcessen Ontwikkelen van kwaliteitscriteria m.b.t. de aangiften inzake priritaire fenmenen Bevrderen van infrmatiestrmen tussen de verschillende functies en rllen De beslissingsrganen definiëren en mandateren Bevrderen van de uitwisseling van gegevens en infrmatie Mgelijke partners Alle peratinele plitiediensten, inznderheid AIK, CSD en andere PZ Plitieschlen, zeker ikv de pleiding Niet-plitinele partners zals parket en stadsdiensten Wijze van pvlging Kwantitatieve en kwalitatieve pvlging Mgelijke indicatren: aantal pgeleide medewerkers realisatie van stuurbrden verlast aantal kwalitatieve verbeteringen aan het cncept briefing/debriefing realisatie van een cmmunicatieplan aantal en vrm van de verrichte cmmunicatie-inspanningen aantal in ISLP f intranet geïntegreerde databanken f bestanden die erbuiten werden aangelegd en peratinele inf bevatten aantal restbestanden f restdatabanken die ng ntstaan f niet werden geïntegreerd het bestaan van een éénvrmige definiëring veelpleger in cnsensus het aantal peridieke databankbevragingen vr actualisering van de lijst veelplegers de pstart van een casusverleg het aantal behandelde casussen het aantal afgeslten casussen het bestaan van kwaliteitsnrmen vr pririteitsaangiften het aantal aangiften die niet aan deze nrmen vlden het aantal peridieke evaluaties vr actualisering van de lijst htspts 52

8 PZ Mechelen (5358) II. Dmein Veiligheid en Leefbaarheid - Gemeenschapsgerichte plitiezrg De verschillende fenmenen inzake diefstallen beheersbaar huden dr preventieve en repressieve acties waarbij de klemtn zal gelegd wrden p de diefstallen die een grte individuele f maatschappelijke impact hebben. Garanderen van capaciteit De persneelsleden van de PZ Mechelen kennis geven en drdringen van de gekzen pririteiten en het waarm Vrming inzake EFQM vr de leidinggevenden Keuzes maken waardr er flexibel kan ingespeeld wrden Fcus p rndtrekkende dadergrepen Activeren van het sprennderzek Stimuleren van Hercsi Deelname aan grtschalige acties Stimuleren van het drrechercheren m k de afzet te achterhalen Implementeren van het cncept Infrmatiegestuurde Plitiezrg Capaciteit Opleiding Tls ter beschikking stellen Respnsabiliseren van de medewerkers dr het infrmeren van de medewerkers, het geven van inspraak en het geven van terugkppeling Perfrmant materiaal Materiaal beschikbaar in functie van de peratinele nden Management van prcessen Implementatie van de infrmatiegestuurde plitiezrg Duidelijke richtlijnen en instructies Scenari PV s Mgelijke partners Federale Plitie Interventiekrps CSD Mechelen FGP Lab Preventiedienst Stad Mechelen Cördinatr Integrale Veiligheid Stad Mechelen Wijze van pvlging Kwantitatieve en kwalitatieve pvlging 53

9 Znaal Veiligheidsplan Mgelijke indicatren: aantal geregistreerde diefstallen inzet lab ntwikkeling scenari PV verhuding sprennderzeken ten pzichte van relevante dssiers aantal hercsi s aantal grtschalige acties waaraan werd deelgenmen aantal nieuw ntwikkelde scenari PV s Wij willen bijdragen tt het planmatig verbeteren van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in Mechelen met bijzndere aandacht vr de zwakke weggebruiker. Op het vlak van verkeersveiligheid willen wij bijdragen tt het verminderen van het aantal verkeersngevallen met dden en zwaar gekwetsten. Wij willen bijdragen tt verkeersleefbaarheid dr het ntwikkelen van een verbaliseringsbeleid. Garanderen van capaciteit De persneelsleden van de PZ Mechelen kennis geven en drdringen van de gekzen pririteiten en het waarm Vrming inzake EFQM vr de leidinggevenden Ontwikkelen van een verbaliseringsbeleid waarbij pririteit zal gegeven wrden aan het dmein parkeren Verderzetten van de huidige inspanningen Deelnemen aan de acties van het BIVV Pririteit zal gegeven wrden aan de nderstaande dmeinen: verdreven en naangepaste snelheid, rijden nder invled van alchl en/f andere stffen, gederen en persnenverver, het dragen van de veiligheidsgrdel en de andere beveiligingsmiddelen, hinderlijk en gevaarlijk parkeren, agressief rijgedrag en weekendngevallen Capaciteit Opleiding Tls ter beschikking stellen Respnsabiliseren van de medewerkers dr het infrmeren van de medewerkers, het geven van inspraak en het geven van terugkppeling Perfrmant materiaal Materiaal beschikbaar in functie van de peratinele nden Optimaal aanwenden van de middelen van het verkeersveiligheidsfnds Management van prcessen Duidelijke richtlijnen en instructies 54

10 PZ Mechelen (5358) Mgelijke partners BIVV Parket Cördinatr Integrale Veiligheid Stad Mechelen Gemeenschapswachten Federale Plitie Interventiekrps CSD Mechelen Wijze van pvlging Kwantitatieve en kwalitatieve pvlging Mgelijke indicatren: aantal verkeersngevallen aantal pgestelde PV s aantal gerganiseerde acties Bijdragen tt het ptimaliseren en het hanteren van het instrument van de gemeentelijke administratieve sancties m aan de hand van evenwichtige en duidelijke samenlevingsregels de maatschappelijke verlast te helpen verminderen en de leefbaarheid in de wijken en buurten te helpen verzekeren. Garanderen van capaciteit Sensibiliseren van de terreinmedewerkers Fcus p hinderlijk rndhanggedrag, lawaaihinder en bevuiling van de penbare ruimte Tepassing p meerderjarigen Verbaliseringsbevegdheid ligt enkel bij de plitie Kwaliteitsbewaking van de pgestelde PV s Integreren in een geschakeld ptreden Streven naar maximale afstemming met het NERO-prject Opleiden en sensibiliseren van alle terreinmedewerkers Opstellen van een degelijke handleiding vr de persneelsleden Blijvende caching en ndersteuning dr de chefs Capaciteit m de medewerkers te kunnen pleiden 55

11 Znaal Veiligheidsplan Management van prcessen Uitwerken prcedure vr kennisgeving van vergunningen Mgelijke partners Bestuurlijke verheid Gerechtelijke verheid Cördinatr Integrale Veiligheid Stad Mechelen Sanctinerend ambtenaar Andere stadsdiensten Regieteam NERO Interventiekrps CSD Mechelen Wijze van pvlging Kwalitatieve en kwantitatieve pvlging Mgelijke indicatren: aantal pgestelde GAS-PV s kwaliteit van de pgestelde PV s Wij willen bijdragen tt het ntraden en aanpakken van het reeds bestaand druggebruik en de drugshandel in de stad Mechelen nder andere dr ver te gaan tt patrimniumnderzek indien mgelijk. Wij willen eveneens bijdragen tt het beperken van de verlast die verrzaakt wrdt dr druggebruik en drugshandel. Het vrijmaken van de ndige capaciteit Vltte drstrming van interne en externe infrmatie binnen het krps De chefs sensibiliseren m actief deel te nemen Reeds geleverde inspanningen verderzetten Het uitgeschreven actieplan transparant maken vr alle afdelingen Betrekken van andere afdelingen vr de uitvering van het actieplan Het actieplan met externe partners bespreken en eventueel hen betrekken in het actieplan Permanente implementatie van de parketnderrichtingen Het pstellen en implementeren van een standaard prces-verbaal Medewerkers actief betrekken bij de uitvering van het actieplan Medewerkers sensibiliseren inzake het behalen van de delstellingen Medewerkers pleiden Het geven van feedback aan de medewerkers 56

12 PZ Mechelen (5358) Beschikken ver vldende budget m de ndige materialen aan te kpen ( testkits,...) Beschikken ver de ndige capaciteit Ondersteuning van andere diensten Management van prcessen Het pstellen van een standaard prces-verbaal Het aanmaken van een hfd GO Regelmatig verleg met interne en externe partners Mgelijke partners Parket FGP/Lab Schlengemeenschap Mechelen Hulpverlening De Sleutel Ouders van druggebruikende minderjarigen Cördinatr Integrale Veiligheid Stad Mechelen Drugcördinatr Stad Mechelen Interventiekrps CSD Mechelen Wijze van pvlging Evalueren f de termijnen en delstellingen behaald wrden Mgelijke indicatren: aantal pgeleide medewerkers aantal patrimniumnderzeken aantal pgestelde PV s standaard PV ntwikkeld? hfd GO aangemaakt? pgepakte verdachten Wij willen bijdragen tt het aanpakken van het fenmeen Intrafamiliaal Geweld dr het implementeren, pvlgen en cntrleren van de tepassing van het interventiemdel zals vrzien in de COL 4/2006, het verder uitbuwen van de kwalitatieve pvlging van de meldingen en interventies inzake Intrafamiliaal Geweld en het detecteren, plijsten en pvlgen van de prbleemdssiers terzake. Garanderen van de vrziene capaciteit Indien ndig, na evaluatie, uitbreiden van de capaciteit De inspanningen van het team evalueren, erkennen en waarderen Vrbeeldgedrag van het middle management 57

13 Znaal Veiligheidsplan Verderzetten en uitbreiden van de afdelingsverschrijdende samenwerking (.a. jeugdbrigade) Garanderen van de kwantitatieve pvlging inzake IFG Bewaken van de betrkkenheid van de leden van het actieplan Bevrderen van de samenwerking met externe partners Aandacht vr de huding en attitude van alle medewerkers bij tussenkmsten IFG / indien ndig, bijsturing Vlgen van specifieke pleidingen in functie van het bevrderen van de kennis en cmpetenties Opvlging van het back-up team / gestructureerde feedback aan het backup team Budget vr pleidingen Vrijwaren van de gevraagde (vereiste) capaciteit Tegang tt de infrmatie en beheren van de infrmatie in functie van adequate pvlging Management van prcessen Ontwikkelen van kwaliteitscriteria m.b.t. de werking van het back-up team Bevrderen van de uitwisseling van gegevens tussen verschillende afdelingen Bevrderen van de uitwisseling van gegevens en infrmatie tussen externe partners Mgelijke partners Parket - magistraten en referentiemagistraten Hulpverlening - CAW, CGG en VK Wijze van pvlging Kwantitatieve en kwalitatieve pvlging Mgelijke indicatren: aantal PV s waar het fenmeen IFG en de relatie tussen verdachte en slachtffer is aangeduid aantal hercntacten dr het back-up team aantal herbezeken dr het back-up team aantal prbleemdssiers (synthese-pv s) aantal dssiers binnen ISLP aantal werkfiches binnen intern register (binnen ISLP) 58

14 PZ Mechelen (5358) Inzake de vreemdelingenprblematiek willen wij bijdragen tt de respnsabilisering van de allchtne gemeenschap met betrekking tt de integratie en de tepassing van de wetgeving. Tevens willen wij bijdragen tt een betere afstemming van het psprings- en vervlgingsbeleid. Sensibiliseren van alle medewerkers van de PZ Mechelen Garanderen van de vrziene capaciteit en indien ndig uitbreiden Beeldvrming inzake illegaliteit, schijnhuwelijken, misbruiken familiehereniging e.a. Adquate bestrijding van deze fenmenen Opbuwen van een sterke tandem tussen pspring en vervlging en alz bijdragen tt een snelle bestraffing via het creëren van een verlegplatfrm Alle persneelsleden van de PZ Mechelen een degelijke basiskennis bijbrengen van wat er leeft binnen de allchtne gemeenschap in nze stad zdat er beter kan gereageerd wrden p verlast en er multidisciplinair kan gehandeld wrden Streven naar het wegwerken van mgelijke vrrdelen en creëren van interesse vr de prblematiek Aanwerving van een vltijdse kracht vr de cel vreemdelingen bij vrkeur een inspecteur en dit na een evaluatie van de reeds beschikbare capaciteit Capaciteit vr pleiding Management van prcessen Uitwerken van een prcedure m het psprings- en vervlgingsbeleid beter p elkaar af te stemmen Mgelijke partners Cördinatr Integrale Veiligheid Stad Mechelen Sanctinerend ambtenaar Dienst Vreemdelingenzaken Parketten en rechtbanken FGP Mechelen Allchtne gemeenschap Sciale greperingen Wijze van pvlging Kwantitatieve en kwalitatieve pvlging 59

15 Znaal Veiligheidsplan Mgelijke indicatren: aantal pgestelde prcessen-verbaal aantal pgestelde administratieve akten aantal pgeleide persneelsleden 60

16 PZ Mechelen (5358) III. Dmein Dienstverlening en Werking - Optimale bedrijfsvering Wij willen bijdragen tt het verhgen van de kwaliteit van de prcessenverbaal en de initiële vaststellingen in nze zne waarbij de klemtn zal gelegd wrden p de initiële vastellingen die verricht wrden en de prcessen-verbaal die pgesteld wrden in het kader van de pririteiten die bepaald zijn in dit znaal veiligheidsplan. Vrijmaken van de ndzakelijke capaciteit Draagvlak en betrkkenheid creëren dr ptimaal intern te cmmuniceren Respnsabiliseren van het middle management Reeds geleverde inspanningen verder zetten Uitschrijven van een afdelingsverschrijdend actieplan Betrekken van de externe partners bij het uitschrijven van het actieplan (Parket, FGP/lab) Permanente implementatie van de parketvrschriften Uitbuw van een intern cntrlesysteem Optimaliseren van de werking van het gerechtelijk bureel Ondersteunen van de medewerkers inzake het pstellen van de prcessenverbaal en het uitveren van de initiële vaststellingen Respnsabiliseren van de medewerkers inzake het pstellen van de prcessen-verbaal en het uitveren van de initiële vaststellingen Aanbieden van pleiding in functie van het bevrderen van de cmpetenties en de kennis Beschikken ver budget vr pleidingen Beschikken ver de ndige capaciteit Beschikken ver bendigde ICT-tepassingen Management van prcessen Bepalen van kwaliteitsnrmen Uitschrijven van draaibeken Aanbieden checklists Bepalen van prcedures en afspraken inzake de inzet van het lab 61

17 Znaal Veiligheidsplan Mgelijke partners Parket CSD Mechelen FGP/lab Prvinciale plitieschlen Persneelsdienst Wijze van pvlging Evalueren f de vigerende nrmen en termijnen gehaald wrden Kwantitatieve en kwalitatieve pvlging Mgelijke indicatren: inzet van het lab kwaliteitsnrmen vastgelegd? aantal PV s dat de tets van de kwaliteitsnrm drstaat uitgeschreven draaibeken aangebden checklists Wij willen bijdragen via het pstellen van een Service Level Agreement (SLA) p lgistiek vlak m de juiste prducten, in de gepaste heveelheden en p het gewenste genblik ter beschikking te stellen van de diensten van ns krps met het g p het ndersteunen van hun peratinele werking. Bendigde capaciteit waarbrgen Draagvlak creëren dr een ptimale interne cmmunicatie Betrkkenheid via verantwrdelijkheid stimuleren Vrzien van een specifieke lgistieke pleiding Evalueren, erkennen en waarderen van geleverde inspanningen medewerkers Uitwerken van een resultaatgericht actieplan via prjectgrep Implementatie van een meetsysteem Bevrderen samenwerking met interne klant dr peridisch gestructureerd verlegplatfrm Crrecte beeldvrming creëren inzake afweging verwachtingspatrn klant t..v. lgistieke mgelijkheden Vrzien in aangepaste pleiding Gestructureerd verleg met feedback van gebekte resultaten Caching (mtivatie en sensibilisering), aansturing en pvlging met het g p bereiken van de delstellingen Duidelijke taakmschrijving met vrijwaring van bendigde capaciteit 62

18 PZ Mechelen (5358) Bendigd pleidingsbudget vrzien Aangepast infrmatrisch registratie- en pvlgingssysteem Bevrderen peratinaliteitsgraad van de beschikbare gederen Management van prcessen Ontwikkelen van prestatie-indicatren Uitwerken van een rapprteringsprcedure vr alle betrkken actren Transparantie en integratie van alle beschikbare infrmatie bewerkstelligen Delstellingen cncretiseren vlgens S Smart principe Regelgeving verheidspdrachten bewaken Mgelijke partners Steundiensten Federale Plitie en andere plitieznes CSD Mechelen Aannemers, leveranciers en dienstverleners Stadsdiensten OCMW Wijze van pvlging Kwalitatieve en kwantitatieve pvlging Peridieke meting via BSC Mgelijke indicatren: aantal niet peratinele gederen drlptijd herstelling aantal schadegevallen aantal stckbreuken aantal verschrijdingen stckdrempels aantal kwalitatief afgeschreven en afgekeurde gederen aantal niet gehaalde SLA s Wij willen bijdragen via de uitwerking en stapsgewijze implementatie van een beheerscntrlesysteem tt een delmatig financieel beheer van de beschikbare budgettaire middelen met het g p een ptimale invulling van de beleidsdelstellingen van het krps. Bendigde capaciteit waarbrgen Betrkkenheid via verantwrdelijkheid en afleggen verantwrding stimuleren Vrzien van een specifieke pleiding inzake financieel beheer en beheerscntrle vr de medewerkers die in dit dmein werkzaam zijn 63

19 Znaal Veiligheidsplan Uitwerken van een resultaatgericht actieplan via financiële prjectgrep Implementatie van een meet- en pvlgingssysteem Kppelen van kredieten aan beleidsdelstellingen in begrting, bekhuding en rekeningen Afstemming en kppeling van drie cycli p elkaar : beleid, financiën en HRM Gestructureerd verleg met feedback van gebekte resultaten Sensibilisering persneel inzake aanwending ter beschikking gestelde financiële middelen als gede huisvader Bendigd pleidingsbudget vrzien Aangepast infrmatrisch registratie- en pvlgingssysteem p vlak van beheerscntrle (Balanced Scre Card (BSC), SPSS,.) Bepaling verdeelsleutel p basis van criteria vr tekenning (bepaalde) financiële middelen Management van prcessen Ontwikkelen van perfrmantie-indicatren Uitwerken van een rapprteringsprcedure p vlak van beheerscntrle vr alle betrkken actren Transparantie en integratie van alle beschikbare financiële infrmatie bewerkstelligen Inplaatsstelling van een beheersysteem van (budgettaire) envelppen, kredietlijnen en/f kredietbewakers Mnitring van uitgaven en ntvangsten verzekeren Belningssysteem uitwerken vr een efficiënt financieel beheer Mgelijke partners Bijznder rekenplichtige Cel financiën lkale plitie en stad Mechelen CGL Financieel tezichthudende vgdijverheden SSGPI CDVU Cipal VCLP Administratieve verheid (CBS, Gemeenteraad, Schepen van Financiën) Wijze van pvlging Kwantitatieve en kwalitatieve pvlging Peridische meting en pvlging verzekeren via BSC 64

20 PZ Mechelen (5358) Mgelijke indicatren: aantal en waarde van de facturen in nwaarde aantal penstaande bestelbns aantal penstaande facturen waarde dd kapitaal in stck magazijn verhuding vaste recurrente uitgaven t..v. variabele nvrziene uitgaven aantal en waarde interne verrekeningen waarde begrtingswijzigingen aantal en waarde van verdrachten investeringen aantal (niet)tijdig betaalde facturen aantal en grtte van verschrijding tegekende envelppen aantal tijdig gerealiseerde aankpen en bevrradingen Wij willen bijdragen tt het verbeteren van het welzijn van de medewerkers p de werkvler via de uitwerking en implementatie van een glbaal preventieplan dat betrekking heeft p de zeven welzijnsdmeinen vrgeschreven dr de vigerende wetgeving. Bendigde capaciteit waarbrgen Draagvlak creëren dr een ptimale interne cmmunicatie Betrkkenheid via verantwrdelijkheid en verantwrding stimuleren Evalueren, erkennen en waarderen van geleverde inspanningen medewerkers Kennis, vaardigheden en attitudes p het vlak van welzijn p de werkvler aanscherpen via aangepaste vrming en sensibilisering Crrecte beeldvrming en pririteitstelling van welzijnsbeheften via risic-analyse Uitwerken van een resultaatgericht preventieplan via representatieve prjectgrep Implementatie preventieplan via realisatie van jaarlijkse actieplannen Peridische tetsing resultaat actieplannen, evaluatie en desgevallend bijsturing Peridische infrmatie -, sensibiliserings - en cmmunicatiecampagnes pzetten Betrkkenheid vergrten dr aangepaste infrmatieverstrekking, vrming en caching Gestructureerd verleg met feedback van gebekte resultaten Aanmediging (incentive) vr meest gemtiveerde medewerker f team Stimuleren van teambuilding 65

21 Znaal Veiligheidsplan Bendigde kredieten vrzien vr realisatie welzijnsprjecten Aangepast registratie- en pvlgingssysteem implementeren Beheerscntrle tepassen inzake besteding middelen Management van prcessen Uitveren van een vlledige risic-analyse p het vlak van het welzijn van de medewerkers Uitwerken van een vrtgangsrapprteringssysteem inzake realisatie welzijnsprjecten Ontwikkelen van een meet - en pvlgingssysteem inzake weerhuden perfrmantie-indicatren Onderzeken van de wenselijkheid en de haalbaarheid van een nieuw medewerkerstevredenheidsnderzek in functie van de evaluatie van de vrige bevraging Mgelijke partners Arbeidsgeneesheer Interne en externe preventieambtenaren Zrgcllega s Externe preventiedienst (NV Encare) Vertruwensdienst en vertruwenspersnen HRM Stressteam Federale Plitie SSDGPI CSD Mechelen Medische dienstverlening (arbeidsgeneeskunde, raadgevende -, behandelende -, cntrle - en gespecialiseerde geneeskunde ) Aanwerving- en selectiedienst Vakbnden Tezicht welzijn p het werk Vriendenkring en sprtkring Plitie Mechelen Wijze van pvlging Kwantitatieve en kwalitatieve pvlging Mgelijke indicatren: aantal, aard en ernst van de arbeidsngevallen aantal klachten p het vlak van het welzijn van de medewerkers absenteïsmegraad medewerkers-tevredenheidsgraad aantal, aard en ernst van de afwezigheden wegens ziekte aantal baaldagen aantal en mtivering medewerkers mbiliteit ut en andere krpsverlaters 66

22 PZ Mechelen (5358) 67

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG. BUDGET 2013 Periode van 1 januari tot en met 31 december 2013

JAARVERSLAG. BUDGET 2013 Periode van 1 januari tot en met 31 december 2013 JAARVERSLAG BUDGET 2013 Peride van 1 januari tt en met 31 december 2013 Cnventie tussen het Centrum vr gelijkheid van kansen en vr racismebestrijding en de Federale Plitie Kningsstraat 138 1000 Brussel

Nadere informatie

OCMW VOSSELAAR. Omgevingsanalyse deel II

OCMW VOSSELAAR. Omgevingsanalyse deel II OCMW VOSSELAAR Omgevingsanalyse deel II Bijlage bij het meerjarenplan 2014 2019 Interne drlichting van de diensten dr de diensten. Iedere dienst heeft nder leiding van een prjectverantwrdelijke samengewerkt

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator Management en peratineel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM Jan VERBELEN Deskundige-cördinatr I. Algemene bepalingen 1. Identificatie mandaathuder De heer Jan VERBELEN werd vanaf 1 ktber 2008 aangesteld

Nadere informatie

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing Het besluitvrmingsprces rnd IT-utsurcing David Slg Js Geerken Pstdctrale pleiding tt Register EDP Auditr Scriptie-begeleider: Bart Bkhrst September 2010 Vrije Universiteit Faculteit der Ecnmische Wetenschappen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008 Ruud de Mr Centrum Prgramma 2008 Ruud de Mr Centrum vr prfessinalisering van nderwijsgevenden Open Universiteit Nederland Inhudspgave Vrwrd 3 1 Inleiding 4 - Organisatie 4 - Algemeen financieel kader 4

Nadere informatie

EXPERT KENNISBEHEER (M/V)

EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband vr een peride van 2,5 jaar: EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Standplaats:

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant Onderwijsbeleid en criteria vr cgnitief meer- en hgbegaafde leerlingen binnen nderwijsstichting Spaarnesant Datum : 15 maart 2012 Status : Cnceptversie Dr : Marianne Eimers- de Lange Prjectleider Excellentie

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

D 3 K. VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN" EN WEST-BHABANT 7" Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^ Ingekomen op Q 3 ^5 2009

D 3 K. VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN EN WEST-BHABANT 7 Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^<oh. Diverse. o. nr. -v.-> Ingekomen op Q 3 ^5 2009 VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN" EN WESTBHABANT 7" Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^ Ingekmen p Q 3 ^5 29 MID I MA PZ OW BRW /BM Diverse Gg Gemeente Drimmelen T.a.v. het Cllege van Burgemeester

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schlndersteuningsprfiel OSG Willem Blaeu te Alkmaar 1. Inleiding Het schlndersteuningsprfiel is als het ware een ft van de stand van zaken en bevat tevens de ambities van de schl. Het biedt de uders de

Nadere informatie

Rapportering van de voordrachten

Rapportering van de voordrachten 1 De farmaceutische zrg in het zrgteam De farmaceutische zrg in het zrgteam Rapprtering van de vrdrachten Les sins pharmaceutiques dans l équipe de sins Studiedag 30/04/2010 Jurnée d étude Netwerk van

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware Cnceptnta CDA001212 Vervanging van de biblitheek- en archiefsftware Layut versie 3.0 Pagina 1 van 33 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur,

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB)

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB) Samenwerkende Aptheken Bllenstreek (SAB) Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Bewust en veilig geneesmiddelen gebruik ten beheve van uw gezndheidswinst, dichtbij huis in de Bllenstreek

Nadere informatie