Zonaal Veiligheidsplan HOOFDSTUK 3. DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 HOOFDSTUK 3. DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN"

Transcriptie

1 Znaal Veiligheidsplan HOOFDSTUK 3. DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 46

2 PZ Mechelen (5358) 3.1. De vrige strategische delstellingen evaluatie en te In het znaal veiligheidsplan werden de nderstaande pririteiten en aandachtspunten weerhuden. In het dmein van de veiligheid: het beheersbaar huden van de wninginbraken; het beheersbaar huden van de diefstallen uit vertuigen; het beheersbaar huden van de diefstalen met geweld en/f wapens p de penbare weg; het streven naar een crrecte tepassing van de vreemdelingenwetgeving met de fcus p het bestrijden van schijnhuwelijken, het bestrijden van illegale immigratie en het respnsabiliseren van de allchtne gemeenschap vr de werking van de lkale plitie; het beheersbaar huden van het druggebruik dr minderjarigen en het dealen van drugs aan de schlen dr druggebruik te ntraden en terug te dingen en dr de verlast te beperken die verrzaakt wrdt het druggebruik; het bijdragen tt een verkeersveilige en een verkeersleefbare stad; het bijdragen tt een geïntegreerde aanpak van de milieuprblematiek waarbij de fcus gelegd wrdt p huishudelijke afvalstffen, lawaaihinder en stedenbuwwetgeving; het bijdragen tt het vregtijdig pspren van prblematische pvedingssituaties die p lange termijn aanleiding kunnen geven en een vedingsbdem kunnen zijn vr delinquent gedrag; het beheersen van het aantal fietsdiefstallen; het uitwerken van een systeem m zicht te krijgen p fysiek geweld met de fcus p intrafamiliaal geweld en agressief gedrag ten pzichte van plitiemensen. In het dmein van de dienstverlening en werking: het bijdragen tt het ptimaliseren van de peratinele infrmatiestrmen; het ntwikkelen en implementeren van een integriteitsbeleid waarin de dentlgische cde centraal staat met als del deze cde te den naleven en het verder ntwikkelen van een cmmunicatiebeleid gericht naar nze verheden, de bevlking, de partners en de eigen medewerkers; het bijdragen tt het pstellen van kwaliteitsvlle en tijdige prcessenverbaal. In juli 2006 werd het beleid nder impuls van de bestuurlijke verheid bijgestuurd. Het zgenaamde V+plan stelde de nderstaande thema s centraal. Deze bijsturing werd gedgekeurd dr de leden van de Znale Veiligheidsraad. Deze bijsturing van het beleid resulteerde eveneens in een grndige rerganisatie van het krps waarbij acht afdelingen werden herleid naar vier directies. Thema s: het bijsturen van het camaranetwerk zwel p technisch vlak als p het vlak van beheer; het rganiseren van verhgd tezicht in de wijken; 47

3 Znaal Veiligheidsplan het bijsturen van de werking van de interventiedienten met als del meer gemeenschapsgericht te werken; het meer gericht laten werken van het fietspatruilleteam; het verhgen van de inzet van de cavalerie; het herriënteren van de verkeersactiviteiten naar plaats en inhud dr: de agenten van plitie mee in te schakelen in de aanpak van de milieuprblematiek; het prichten van een verkeersngevallenpleg m de werklast van de interventieplegen te ntlasten; het eveneens uitveren van verkeersacties in verlastgevelige plaatsen. het verhgen van de aandacht vr netheid in de stad dr de pleiding van de agenten van plitie en de wijkinspecteurs en dr het maken van afspraken met het Parket; het evalueren van de belasting vr het verver van administratief aangehuden persnen die verlast verrzaakten; het inveren van een systeem van gemeentelijke administratieve sancties waarbij de plitie verbaliserend zal ptreden; het uitveren van acties in burgerkledij m de pakkans te verhgen het pleggen van minnelijke schikkingen via de magistraat met dienst vr strafrechterlijke inbreuken; het interpreteren van de term strikte ndzakelijkheid bij administratieve aanhuding (d.m.v. een richtlijn van de burgemeester). De gefrmuleerde pririteiten en aandachtspunten hebben aanleiding gegeven tt het pstellen van actieplannen. Deze actieplannen wrden drie maal per jaar geëvalueerd. Deze evaluaties hebben aanleiding gegeven tt de ndige bijsturingen. Tevens werden deze evaluaties en bijsturingen teruggekppeld aan de Znale veiligheidsraad. Begin 2009 zal tevens de eindevaluatie van deze actieplannen gemaakt wrden. Om de evlutie van de veiligheidsprblemen in kaart te brengen en krt p de bal te kunnen spelen wrden er wekelijks stuurbrden pgesteld met betrekking tt de verlastprblematiek en nze priritaire fenmenen zijnde wninginbraken, diefstallen met geweld, fietsdiefstallen en diefstallen van en uit vertuigen. Driemaandelijks wrden er kwartaalrapprten 17 pgesteld waarin bijkmend handtasdiefstallen, zakkenrllerij en winkeldiefstallen wrden in kaart gebracht. Het verschijnen van deze kwartaalrapprten gaat steeds gepaard met het geven van een perscnferentie. Daarnaast wrden er k analyses p vraag uitgeverd. Uit de tussentijdse evaluaties van de actieplannen alsk uit nze analyses blijkt dat wij in 2005 de juiste strategische keuzes hebben gemaakt. Ok de bijsturing nder het impuls van het V+plan bleek ndzakelijk m nder meer een antwrd te kunnen bieden p de verlastprblematiek. Een aantal fenmenen zullen truwens pnieuw als pririteit wrden weerhuden mdat zij ng altijd actueel zijn. Het V+plan heeft een belangrijke impact gehad p de werking van nze rganisatie. Niet alleen werd het krps grndig hervrmd maar er werden k pnieuw bijkmende pririteiten pgelegd. Een les die wij zeker meten trekken is dat er een zeer grt aantal pririteiten en aandachtpunten werden bepaald. Dit maakt dat het pvlgen, het beheersen en het uitveren van al deze actieplannen zeer intensief is en veel capaciteit pslrpt. Ok ndervinden wij meilijkheden bij het intern cmmuniceren waardr het meilijk is m alle persneelsleden betrkken te huden en het draagvlak in stand te huden. Via het werken met maandthema s prberen wij hieraan tegemet te kmen. 17 Zie k bijlage 7. 48

4 PZ Mechelen (5358) 3.2. De strategische delstellingen Synthese van de argumentatie In het vrige hfdstuk hebben wij reeds een beeld geschetst van de veiligheid en leefbaarheid in nze stad. Een aantal bjectieve en subjectieve brnnen werden pgenmen in een scanningsmatrix. Op basis hiervan werden p het strategisch seminarie van de lkale plitie in mei 2008 de priritaire fenmenen bepaald. Vervlgens werd er een argumentatiemdel vrbereid. In dit argumentatiemdel werden de pririteiten van de nderstaande brnnen naast elkaar gelegd: het Natinaal Veiligheidsplan, het Mechels Integraal Veiligheidsplan, het Calitie-akkrd, de DirC en de Dirjud, de Prcureur des Knings en de lkale plitie Mechelen. Het argumentatiemdel gld vervlgens als gespreksbasis vr de vergadering van de znale veiligheidsraad van 4 juni (zie bijlage 10) Op deze vergadering werden vervlgens de nderstaande pririteiten vastgelegd vr de peride : In het dmein van de Infrmatiegestuurde Plitiezrg: veelplegers en casusverleg verdere uitbuw van het cncept IGPZ In het dmein van de Gemeenschapsgerichte Plitiezrg: diefstallen (vertuigen, wningen, diefstallen met geweld) en lkale heling - bewegingsruimte m in te spelen p evluties verkeer - het actieplan verkeer verderzetten met bijzndere aandacht vr grdeldracht, snelheid en alchl GAS: fcus p verlast - sluikstrten - leefbaarheid - bewegingsruimte m in te spelen p evluties drugs: lkale handel en patrimniumnderzek Intrafamiliaal geweld (IFG): verderzetten van de geleverde inspanningen aanpak van de vreemdelingenprblematiek In het dmein van de ptimale bedrijfsvering: kwaliteit van de prcessen-verbaal en de initiële vaststellingen (inschakelen van het lab) beheersmatig mgaan met lgistieke middelen ptimaal beheer van de financiën welzijn p het werk verdere uitbuw van de afdeling wijkbeheer Deze priritaire thema s werden vervlgens vertaald in strategische delstellingen met uitzndering vr de verdere uitbuw van de afdeling wijkbeheer. De wijze waarp deze pririteit zal gerealiseerd wrden, staat beschreven nder punt De strategische delstellingen van de DirC en de DirJud wrden stelselmatig in uitvering van de aangehaalde prjecten uitgewerkt in peratinele richtlijnen en werkingsnrmen. Ofschn de uitvering van deze richtlijnen zich veelal in de reguliere werking situeert, schrijft de zne zich p deze wijze in en draagt zij bij aan de bvenlkale arrndissementele prjecten. 49

5 Znaal Veiligheidsplan De strategische delstellingen I. Dmein Veiligheid en leefbaarheid - Infrmatiegestuurde plitiezrg Bijdragen tt de geïntegreerde aanpak van veelplegers dr het, in verleg met de gezagsverheden, bepalen van een sluitende definiëring van het begrip veelpleger en dr het peridiek pstellen van een lijst van veelplegers. Interne cmmunicatie Grt draagvlak creëren Vrijmaken van de ndige capaciteit Ontwikkelen van een actieplan Het samenstellen van een prjectgrep Faseren - afbakenen van het prject Betrekken van externe diensten/instellingen Cntacten leggen en nderhuden m.b.t. lpende prjecten in binnen- f buitenland Operatinele diensten betrekken bij het actieplan Aanbieden aan de medewerkers van de mgelijkheid zich te bekwamen in de materie Gestructureerd verleg Verstrekken van feedback Budget vr nderzek Het vrijwaren van vldende capaciteit Ondersteuning ICT vr tepassingen indien vereist Management van de beschikbare vergaderruimten Management van prcessen Creëren van verlegplatfrmen Definiëren van de materie Bevrderen uitwisselen van gegevens Tetsingen rnd berepsgeheim Regie, verantwrdelijkheden en prcedures bepalen Mgelijke partners Bestuurlijke verheid Overheidsdiensten Parket Justitiële diensten Geïntegreerde plitie Schlengemeenschap Hulpverlening 50

6 PZ Mechelen (5358) Wijze van pvlging Evalueren van de delstellingen Termijnen evalueren / bijsturen Mgelijke indicatren: verlegresultaten de uitvering van gemaakte afspraken aanwezigheid p verleg medewerkingsbereidheid cncrete definitie van het begrip veelpleger aantal peridiek pgestelde lijsten van veelplegers Het cncept Infrmatiegestuurde Plitiezrg peratineel vertalen en implementeren in ns krps met als del ptimaal infrmatiegestuurd te werken. Garanderen van de vrziene capaciteit vr implementatie, vr pleiding en vr infrmatiebeheer Indien ndig, na evaluatie, uitbreiden van de capaciteit De inspanningen van het team en de inspanningen p de werkvler evalueren, erkennen en waarderen Vrbeeldgedrag en actieve stimulering van de leidinggevenden p elk niveau Manifest zichtbare betrkkenheid van de krpsleiding De krpsbrede samenwerking en het belang vr de rganisatie permanent en actief prpageren (cmmunicatiestrategie) De effectieve implementatie / pstart zeer nauwgezet begeleiden Verspreide infrmatiebrnnen terug strmlijnen en clusteren Een pleidings-samenwerking zeken met externe partners Beeldvrmingsinstrumenten ntwikkelen rnd verlast Link en cherentie met andere actieplannen bewaken: veelplegers en casusverleg, kwaliteit eerste vaststellingen, Bevrderen van de samenwerking met externe partners Aandacht vr de sensibilisering en attitude van alle medewerkers t..v. IGPZ indien ndig, bijsturing Vrzien in gepaste pleiding in functie van het bevrderen van de kennis en cmpetenties Aandacht vr actieve caching van en dr de leidinggevenden Duidelijke pdrachten en aansturing van de medewerkers nastreven en k pvlgen (rl van de chefs) Budget vr pleiding 51

7 Znaal Veiligheidsplan Vrijwaren van de gevraagde (vereiste) capaciteit vr pleiding Vrijwaren van de gevraagde (vereiste) capaciteit vr infrmatiebeheer Optimalisering van de tegang tt de infrmatie en van de centralisatie van verspreide inf Gepaste cmmunicatie- en cnsultatietls vrzien Management van prcessen Ontwikkelen van kwaliteitscriteria m.b.t. de aangiften inzake priritaire fenmenen Bevrderen van infrmatiestrmen tussen de verschillende functies en rllen De beslissingsrganen definiëren en mandateren Bevrderen van de uitwisseling van gegevens en infrmatie Mgelijke partners Alle peratinele plitiediensten, inznderheid AIK, CSD en andere PZ Plitieschlen, zeker ikv de pleiding Niet-plitinele partners zals parket en stadsdiensten Wijze van pvlging Kwantitatieve en kwalitatieve pvlging Mgelijke indicatren: aantal pgeleide medewerkers realisatie van stuurbrden verlast aantal kwalitatieve verbeteringen aan het cncept briefing/debriefing realisatie van een cmmunicatieplan aantal en vrm van de verrichte cmmunicatie-inspanningen aantal in ISLP f intranet geïntegreerde databanken f bestanden die erbuiten werden aangelegd en peratinele inf bevatten aantal restbestanden f restdatabanken die ng ntstaan f niet werden geïntegreerd het bestaan van een éénvrmige definiëring veelpleger in cnsensus het aantal peridieke databankbevragingen vr actualisering van de lijst veelplegers de pstart van een casusverleg het aantal behandelde casussen het aantal afgeslten casussen het bestaan van kwaliteitsnrmen vr pririteitsaangiften het aantal aangiften die niet aan deze nrmen vlden het aantal peridieke evaluaties vr actualisering van de lijst htspts 52

8 PZ Mechelen (5358) II. Dmein Veiligheid en Leefbaarheid - Gemeenschapsgerichte plitiezrg De verschillende fenmenen inzake diefstallen beheersbaar huden dr preventieve en repressieve acties waarbij de klemtn zal gelegd wrden p de diefstallen die een grte individuele f maatschappelijke impact hebben. Garanderen van capaciteit De persneelsleden van de PZ Mechelen kennis geven en drdringen van de gekzen pririteiten en het waarm Vrming inzake EFQM vr de leidinggevenden Keuzes maken waardr er flexibel kan ingespeeld wrden Fcus p rndtrekkende dadergrepen Activeren van het sprennderzek Stimuleren van Hercsi Deelname aan grtschalige acties Stimuleren van het drrechercheren m k de afzet te achterhalen Implementeren van het cncept Infrmatiegestuurde Plitiezrg Capaciteit Opleiding Tls ter beschikking stellen Respnsabiliseren van de medewerkers dr het infrmeren van de medewerkers, het geven van inspraak en het geven van terugkppeling Perfrmant materiaal Materiaal beschikbaar in functie van de peratinele nden Management van prcessen Implementatie van de infrmatiegestuurde plitiezrg Duidelijke richtlijnen en instructies Scenari PV s Mgelijke partners Federale Plitie Interventiekrps CSD Mechelen FGP Lab Preventiedienst Stad Mechelen Cördinatr Integrale Veiligheid Stad Mechelen Wijze van pvlging Kwantitatieve en kwalitatieve pvlging 53

9 Znaal Veiligheidsplan Mgelijke indicatren: aantal geregistreerde diefstallen inzet lab ntwikkeling scenari PV verhuding sprennderzeken ten pzichte van relevante dssiers aantal hercsi s aantal grtschalige acties waaraan werd deelgenmen aantal nieuw ntwikkelde scenari PV s Wij willen bijdragen tt het planmatig verbeteren van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in Mechelen met bijzndere aandacht vr de zwakke weggebruiker. Op het vlak van verkeersveiligheid willen wij bijdragen tt het verminderen van het aantal verkeersngevallen met dden en zwaar gekwetsten. Wij willen bijdragen tt verkeersleefbaarheid dr het ntwikkelen van een verbaliseringsbeleid. Garanderen van capaciteit De persneelsleden van de PZ Mechelen kennis geven en drdringen van de gekzen pririteiten en het waarm Vrming inzake EFQM vr de leidinggevenden Ontwikkelen van een verbaliseringsbeleid waarbij pririteit zal gegeven wrden aan het dmein parkeren Verderzetten van de huidige inspanningen Deelnemen aan de acties van het BIVV Pririteit zal gegeven wrden aan de nderstaande dmeinen: verdreven en naangepaste snelheid, rijden nder invled van alchl en/f andere stffen, gederen en persnenverver, het dragen van de veiligheidsgrdel en de andere beveiligingsmiddelen, hinderlijk en gevaarlijk parkeren, agressief rijgedrag en weekendngevallen Capaciteit Opleiding Tls ter beschikking stellen Respnsabiliseren van de medewerkers dr het infrmeren van de medewerkers, het geven van inspraak en het geven van terugkppeling Perfrmant materiaal Materiaal beschikbaar in functie van de peratinele nden Optimaal aanwenden van de middelen van het verkeersveiligheidsfnds Management van prcessen Duidelijke richtlijnen en instructies 54

10 PZ Mechelen (5358) Mgelijke partners BIVV Parket Cördinatr Integrale Veiligheid Stad Mechelen Gemeenschapswachten Federale Plitie Interventiekrps CSD Mechelen Wijze van pvlging Kwantitatieve en kwalitatieve pvlging Mgelijke indicatren: aantal verkeersngevallen aantal pgestelde PV s aantal gerganiseerde acties Bijdragen tt het ptimaliseren en het hanteren van het instrument van de gemeentelijke administratieve sancties m aan de hand van evenwichtige en duidelijke samenlevingsregels de maatschappelijke verlast te helpen verminderen en de leefbaarheid in de wijken en buurten te helpen verzekeren. Garanderen van capaciteit Sensibiliseren van de terreinmedewerkers Fcus p hinderlijk rndhanggedrag, lawaaihinder en bevuiling van de penbare ruimte Tepassing p meerderjarigen Verbaliseringsbevegdheid ligt enkel bij de plitie Kwaliteitsbewaking van de pgestelde PV s Integreren in een geschakeld ptreden Streven naar maximale afstemming met het NERO-prject Opleiden en sensibiliseren van alle terreinmedewerkers Opstellen van een degelijke handleiding vr de persneelsleden Blijvende caching en ndersteuning dr de chefs Capaciteit m de medewerkers te kunnen pleiden 55

11 Znaal Veiligheidsplan Management van prcessen Uitwerken prcedure vr kennisgeving van vergunningen Mgelijke partners Bestuurlijke verheid Gerechtelijke verheid Cördinatr Integrale Veiligheid Stad Mechelen Sanctinerend ambtenaar Andere stadsdiensten Regieteam NERO Interventiekrps CSD Mechelen Wijze van pvlging Kwalitatieve en kwantitatieve pvlging Mgelijke indicatren: aantal pgestelde GAS-PV s kwaliteit van de pgestelde PV s Wij willen bijdragen tt het ntraden en aanpakken van het reeds bestaand druggebruik en de drugshandel in de stad Mechelen nder andere dr ver te gaan tt patrimniumnderzek indien mgelijk. Wij willen eveneens bijdragen tt het beperken van de verlast die verrzaakt wrdt dr druggebruik en drugshandel. Het vrijmaken van de ndige capaciteit Vltte drstrming van interne en externe infrmatie binnen het krps De chefs sensibiliseren m actief deel te nemen Reeds geleverde inspanningen verderzetten Het uitgeschreven actieplan transparant maken vr alle afdelingen Betrekken van andere afdelingen vr de uitvering van het actieplan Het actieplan met externe partners bespreken en eventueel hen betrekken in het actieplan Permanente implementatie van de parketnderrichtingen Het pstellen en implementeren van een standaard prces-verbaal Medewerkers actief betrekken bij de uitvering van het actieplan Medewerkers sensibiliseren inzake het behalen van de delstellingen Medewerkers pleiden Het geven van feedback aan de medewerkers 56

12 PZ Mechelen (5358) Beschikken ver vldende budget m de ndige materialen aan te kpen ( testkits,...) Beschikken ver de ndige capaciteit Ondersteuning van andere diensten Management van prcessen Het pstellen van een standaard prces-verbaal Het aanmaken van een hfd GO Regelmatig verleg met interne en externe partners Mgelijke partners Parket FGP/Lab Schlengemeenschap Mechelen Hulpverlening De Sleutel Ouders van druggebruikende minderjarigen Cördinatr Integrale Veiligheid Stad Mechelen Drugcördinatr Stad Mechelen Interventiekrps CSD Mechelen Wijze van pvlging Evalueren f de termijnen en delstellingen behaald wrden Mgelijke indicatren: aantal pgeleide medewerkers aantal patrimniumnderzeken aantal pgestelde PV s standaard PV ntwikkeld? hfd GO aangemaakt? pgepakte verdachten Wij willen bijdragen tt het aanpakken van het fenmeen Intrafamiliaal Geweld dr het implementeren, pvlgen en cntrleren van de tepassing van het interventiemdel zals vrzien in de COL 4/2006, het verder uitbuwen van de kwalitatieve pvlging van de meldingen en interventies inzake Intrafamiliaal Geweld en het detecteren, plijsten en pvlgen van de prbleemdssiers terzake. Garanderen van de vrziene capaciteit Indien ndig, na evaluatie, uitbreiden van de capaciteit De inspanningen van het team evalueren, erkennen en waarderen Vrbeeldgedrag van het middle management 57

13 Znaal Veiligheidsplan Verderzetten en uitbreiden van de afdelingsverschrijdende samenwerking (.a. jeugdbrigade) Garanderen van de kwantitatieve pvlging inzake IFG Bewaken van de betrkkenheid van de leden van het actieplan Bevrderen van de samenwerking met externe partners Aandacht vr de huding en attitude van alle medewerkers bij tussenkmsten IFG / indien ndig, bijsturing Vlgen van specifieke pleidingen in functie van het bevrderen van de kennis en cmpetenties Opvlging van het back-up team / gestructureerde feedback aan het backup team Budget vr pleidingen Vrijwaren van de gevraagde (vereiste) capaciteit Tegang tt de infrmatie en beheren van de infrmatie in functie van adequate pvlging Management van prcessen Ontwikkelen van kwaliteitscriteria m.b.t. de werking van het back-up team Bevrderen van de uitwisseling van gegevens tussen verschillende afdelingen Bevrderen van de uitwisseling van gegevens en infrmatie tussen externe partners Mgelijke partners Parket - magistraten en referentiemagistraten Hulpverlening - CAW, CGG en VK Wijze van pvlging Kwantitatieve en kwalitatieve pvlging Mgelijke indicatren: aantal PV s waar het fenmeen IFG en de relatie tussen verdachte en slachtffer is aangeduid aantal hercntacten dr het back-up team aantal herbezeken dr het back-up team aantal prbleemdssiers (synthese-pv s) aantal dssiers binnen ISLP aantal werkfiches binnen intern register (binnen ISLP) 58

14 PZ Mechelen (5358) Inzake de vreemdelingenprblematiek willen wij bijdragen tt de respnsabilisering van de allchtne gemeenschap met betrekking tt de integratie en de tepassing van de wetgeving. Tevens willen wij bijdragen tt een betere afstemming van het psprings- en vervlgingsbeleid. Sensibiliseren van alle medewerkers van de PZ Mechelen Garanderen van de vrziene capaciteit en indien ndig uitbreiden Beeldvrming inzake illegaliteit, schijnhuwelijken, misbruiken familiehereniging e.a. Adquate bestrijding van deze fenmenen Opbuwen van een sterke tandem tussen pspring en vervlging en alz bijdragen tt een snelle bestraffing via het creëren van een verlegplatfrm Alle persneelsleden van de PZ Mechelen een degelijke basiskennis bijbrengen van wat er leeft binnen de allchtne gemeenschap in nze stad zdat er beter kan gereageerd wrden p verlast en er multidisciplinair kan gehandeld wrden Streven naar het wegwerken van mgelijke vrrdelen en creëren van interesse vr de prblematiek Aanwerving van een vltijdse kracht vr de cel vreemdelingen bij vrkeur een inspecteur en dit na een evaluatie van de reeds beschikbare capaciteit Capaciteit vr pleiding Management van prcessen Uitwerken van een prcedure m het psprings- en vervlgingsbeleid beter p elkaar af te stemmen Mgelijke partners Cördinatr Integrale Veiligheid Stad Mechelen Sanctinerend ambtenaar Dienst Vreemdelingenzaken Parketten en rechtbanken FGP Mechelen Allchtne gemeenschap Sciale greperingen Wijze van pvlging Kwantitatieve en kwalitatieve pvlging 59

15 Znaal Veiligheidsplan Mgelijke indicatren: aantal pgestelde prcessen-verbaal aantal pgestelde administratieve akten aantal pgeleide persneelsleden 60

16 PZ Mechelen (5358) III. Dmein Dienstverlening en Werking - Optimale bedrijfsvering Wij willen bijdragen tt het verhgen van de kwaliteit van de prcessenverbaal en de initiële vaststellingen in nze zne waarbij de klemtn zal gelegd wrden p de initiële vastellingen die verricht wrden en de prcessen-verbaal die pgesteld wrden in het kader van de pririteiten die bepaald zijn in dit znaal veiligheidsplan. Vrijmaken van de ndzakelijke capaciteit Draagvlak en betrkkenheid creëren dr ptimaal intern te cmmuniceren Respnsabiliseren van het middle management Reeds geleverde inspanningen verder zetten Uitschrijven van een afdelingsverschrijdend actieplan Betrekken van de externe partners bij het uitschrijven van het actieplan (Parket, FGP/lab) Permanente implementatie van de parketvrschriften Uitbuw van een intern cntrlesysteem Optimaliseren van de werking van het gerechtelijk bureel Ondersteunen van de medewerkers inzake het pstellen van de prcessenverbaal en het uitveren van de initiële vaststellingen Respnsabiliseren van de medewerkers inzake het pstellen van de prcessen-verbaal en het uitveren van de initiële vaststellingen Aanbieden van pleiding in functie van het bevrderen van de cmpetenties en de kennis Beschikken ver budget vr pleidingen Beschikken ver de ndige capaciteit Beschikken ver bendigde ICT-tepassingen Management van prcessen Bepalen van kwaliteitsnrmen Uitschrijven van draaibeken Aanbieden checklists Bepalen van prcedures en afspraken inzake de inzet van het lab 61

17 Znaal Veiligheidsplan Mgelijke partners Parket CSD Mechelen FGP/lab Prvinciale plitieschlen Persneelsdienst Wijze van pvlging Evalueren f de vigerende nrmen en termijnen gehaald wrden Kwantitatieve en kwalitatieve pvlging Mgelijke indicatren: inzet van het lab kwaliteitsnrmen vastgelegd? aantal PV s dat de tets van de kwaliteitsnrm drstaat uitgeschreven draaibeken aangebden checklists Wij willen bijdragen via het pstellen van een Service Level Agreement (SLA) p lgistiek vlak m de juiste prducten, in de gepaste heveelheden en p het gewenste genblik ter beschikking te stellen van de diensten van ns krps met het g p het ndersteunen van hun peratinele werking. Bendigde capaciteit waarbrgen Draagvlak creëren dr een ptimale interne cmmunicatie Betrkkenheid via verantwrdelijkheid stimuleren Vrzien van een specifieke lgistieke pleiding Evalueren, erkennen en waarderen van geleverde inspanningen medewerkers Uitwerken van een resultaatgericht actieplan via prjectgrep Implementatie van een meetsysteem Bevrderen samenwerking met interne klant dr peridisch gestructureerd verlegplatfrm Crrecte beeldvrming creëren inzake afweging verwachtingspatrn klant t..v. lgistieke mgelijkheden Vrzien in aangepaste pleiding Gestructureerd verleg met feedback van gebekte resultaten Caching (mtivatie en sensibilisering), aansturing en pvlging met het g p bereiken van de delstellingen Duidelijke taakmschrijving met vrijwaring van bendigde capaciteit 62

18 PZ Mechelen (5358) Bendigd pleidingsbudget vrzien Aangepast infrmatrisch registratie- en pvlgingssysteem Bevrderen peratinaliteitsgraad van de beschikbare gederen Management van prcessen Ontwikkelen van prestatie-indicatren Uitwerken van een rapprteringsprcedure vr alle betrkken actren Transparantie en integratie van alle beschikbare infrmatie bewerkstelligen Delstellingen cncretiseren vlgens S Smart principe Regelgeving verheidspdrachten bewaken Mgelijke partners Steundiensten Federale Plitie en andere plitieznes CSD Mechelen Aannemers, leveranciers en dienstverleners Stadsdiensten OCMW Wijze van pvlging Kwalitatieve en kwantitatieve pvlging Peridieke meting via BSC Mgelijke indicatren: aantal niet peratinele gederen drlptijd herstelling aantal schadegevallen aantal stckbreuken aantal verschrijdingen stckdrempels aantal kwalitatief afgeschreven en afgekeurde gederen aantal niet gehaalde SLA s Wij willen bijdragen via de uitwerking en stapsgewijze implementatie van een beheerscntrlesysteem tt een delmatig financieel beheer van de beschikbare budgettaire middelen met het g p een ptimale invulling van de beleidsdelstellingen van het krps. Bendigde capaciteit waarbrgen Betrkkenheid via verantwrdelijkheid en afleggen verantwrding stimuleren Vrzien van een specifieke pleiding inzake financieel beheer en beheerscntrle vr de medewerkers die in dit dmein werkzaam zijn 63

19 Znaal Veiligheidsplan Uitwerken van een resultaatgericht actieplan via financiële prjectgrep Implementatie van een meet- en pvlgingssysteem Kppelen van kredieten aan beleidsdelstellingen in begrting, bekhuding en rekeningen Afstemming en kppeling van drie cycli p elkaar : beleid, financiën en HRM Gestructureerd verleg met feedback van gebekte resultaten Sensibilisering persneel inzake aanwending ter beschikking gestelde financiële middelen als gede huisvader Bendigd pleidingsbudget vrzien Aangepast infrmatrisch registratie- en pvlgingssysteem p vlak van beheerscntrle (Balanced Scre Card (BSC), SPSS,.) Bepaling verdeelsleutel p basis van criteria vr tekenning (bepaalde) financiële middelen Management van prcessen Ontwikkelen van perfrmantie-indicatren Uitwerken van een rapprteringsprcedure p vlak van beheerscntrle vr alle betrkken actren Transparantie en integratie van alle beschikbare financiële infrmatie bewerkstelligen Inplaatsstelling van een beheersysteem van (budgettaire) envelppen, kredietlijnen en/f kredietbewakers Mnitring van uitgaven en ntvangsten verzekeren Belningssysteem uitwerken vr een efficiënt financieel beheer Mgelijke partners Bijznder rekenplichtige Cel financiën lkale plitie en stad Mechelen CGL Financieel tezichthudende vgdijverheden SSGPI CDVU Cipal VCLP Administratieve verheid (CBS, Gemeenteraad, Schepen van Financiën) Wijze van pvlging Kwantitatieve en kwalitatieve pvlging Peridische meting en pvlging verzekeren via BSC 64

20 PZ Mechelen (5358) Mgelijke indicatren: aantal en waarde van de facturen in nwaarde aantal penstaande bestelbns aantal penstaande facturen waarde dd kapitaal in stck magazijn verhuding vaste recurrente uitgaven t..v. variabele nvrziene uitgaven aantal en waarde interne verrekeningen waarde begrtingswijzigingen aantal en waarde van verdrachten investeringen aantal (niet)tijdig betaalde facturen aantal en grtte van verschrijding tegekende envelppen aantal tijdig gerealiseerde aankpen en bevrradingen Wij willen bijdragen tt het verbeteren van het welzijn van de medewerkers p de werkvler via de uitwerking en implementatie van een glbaal preventieplan dat betrekking heeft p de zeven welzijnsdmeinen vrgeschreven dr de vigerende wetgeving. Bendigde capaciteit waarbrgen Draagvlak creëren dr een ptimale interne cmmunicatie Betrkkenheid via verantwrdelijkheid en verantwrding stimuleren Evalueren, erkennen en waarderen van geleverde inspanningen medewerkers Kennis, vaardigheden en attitudes p het vlak van welzijn p de werkvler aanscherpen via aangepaste vrming en sensibilisering Crrecte beeldvrming en pririteitstelling van welzijnsbeheften via risic-analyse Uitwerken van een resultaatgericht preventieplan via representatieve prjectgrep Implementatie preventieplan via realisatie van jaarlijkse actieplannen Peridische tetsing resultaat actieplannen, evaluatie en desgevallend bijsturing Peridische infrmatie -, sensibiliserings - en cmmunicatiecampagnes pzetten Betrkkenheid vergrten dr aangepaste infrmatieverstrekking, vrming en caching Gestructureerd verleg met feedback van gebekte resultaten Aanmediging (incentive) vr meest gemtiveerde medewerker f team Stimuleren van teambuilding 65

21 Znaal Veiligheidsplan Bendigde kredieten vrzien vr realisatie welzijnsprjecten Aangepast registratie- en pvlgingssysteem implementeren Beheerscntrle tepassen inzake besteding middelen Management van prcessen Uitveren van een vlledige risic-analyse p het vlak van het welzijn van de medewerkers Uitwerken van een vrtgangsrapprteringssysteem inzake realisatie welzijnsprjecten Ontwikkelen van een meet - en pvlgingssysteem inzake weerhuden perfrmantie-indicatren Onderzeken van de wenselijkheid en de haalbaarheid van een nieuw medewerkerstevredenheidsnderzek in functie van de evaluatie van de vrige bevraging Mgelijke partners Arbeidsgeneesheer Interne en externe preventieambtenaren Zrgcllega s Externe preventiedienst (NV Encare) Vertruwensdienst en vertruwenspersnen HRM Stressteam Federale Plitie SSDGPI CSD Mechelen Medische dienstverlening (arbeidsgeneeskunde, raadgevende -, behandelende -, cntrle - en gespecialiseerde geneeskunde ) Aanwerving- en selectiedienst Vakbnden Tezicht welzijn p het werk Vriendenkring en sprtkring Plitie Mechelen Wijze van pvlging Kwantitatieve en kwalitatieve pvlging Mgelijke indicatren: aantal, aard en ernst van de arbeidsngevallen aantal klachten p het vlak van het welzijn van de medewerkers absenteïsmegraad medewerkers-tevredenheidsgraad aantal, aard en ernst van de afwezigheden wegens ziekte aantal baaldagen aantal en mtivering medewerkers mbiliteit ut en andere krpsverlaters 66

22 PZ Mechelen (5358) 67

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam Functiebeschrijving Teamcach Financiën Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamcach Financiën Bedrijfsvering Team Financiën A1a-A3a Financieel beheerder, secretaris

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel Prjectmschrijving De vzw Huis van het Nederlands Brussel levert een bijdrage aan de realisatie van de

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Bemiddeling en administratieve sancties

Bemiddeling en administratieve sancties Bemiddeling en administratieve sancties Prf. Dr. Frankie Schram KU Leuven Instituut vr de Overheid Inhud Waarm bemiddeling in het kader van gemeentelijke administratieve sancties? Plaats van bemiddeling

Nadere informatie

Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde

Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde Telatingsvrwaarden: - Minimum 18 jaar zijn geen 34 jaar wrden in het jaar van inlijving - Belg zijn f de natinaliteit bezitten van één van de lidstaten

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Deskundige Omgeving Grndgebiedzaken - Dienst Ruimte Experten B B1-B3 2. Psitinering in het

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN ZORGEENHEDEN Plaats in de rganisatie De verpleegkundige

Nadere informatie

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platfrm Water Vallei en Eem Del & Opbuw presentatie! Infrmeren ver de stand van zaken van de factsheet drntwikkeling rganisatie. Terugblik - parapluplan Factsheet

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting Prjectprep 2016 Integratie via buitenschlse activiteiten Een initiatief van het Fnds Baillet Latur, beheerd dr de Kning Budewijnstichting Begeleiding en ndersteuning van actren van buitenschlse activiteiten

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

Meerjarenplanaanpassing nr 2

Meerjarenplanaanpassing nr 2 Meerjarenplanaanpassing nr 2 Inhud 1. strategische nta... 2 1.1 Priritair beleid... 4 1.2 Overig beleid in beleidsdelstellingen pgenmen beleid.... 8 2. Financiële nta... 9 2.1 Financieel delstellingenplan...

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier Cmpetentieprfiel van de hulpverlenerambulancier (Wet hudende diverse bepalingen inzake gezndheidszrg van 19 december 2008) 1. De ambulancier ntwikkelt zich persnlijk en prfessineel De ambulancier neemt

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers)

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) Deze thematische fiche wil inzicht verschaffen in de vereenkmsten en de verschillen van een prcesbegeleider en een beleidsmedewerker

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Transportbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Transportbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Transprtbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen 2014 2015 1 MVO Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen is de laatste jaren meer een vanzelfsprekendheid dan uitzndering gewrden.

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge 1 HERSTELPLAN Bachelr in de Vredkunde Vives Nrd, campus Brugge INLEIDING Op basis van de externe berdeling die p 21 en 22 maart 2013 heeft plaatsgevnden, heeft de pleiding Vredkunde p 18 nvember 2013 het

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Aanleiding en context van het Samenwerkingsovereenkomst. 1. Interfederalisering 1 Gelijkekansencentrum

Aanleiding en context van het Samenwerkingsovereenkomst. 1. Interfederalisering 1 Gelijkekansencentrum 1 Samenwerkingsvereenkmst tussen Unia - het Interfederaal Gelijkekansencentrum en stad X met betrekking tt de lkale werking van Unia gedurende de peride 2016 tt en met 2019. Aanleiding en cntext van het

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein Functiebeschrijving: Mbiliteitsexpert Functiegegevens Functiebenaming: Team: Lnschaal: Mbiliteitsexpert Team Planning en Openbaar Dmein A1a-A3a Del van de functie Als mbiliteitsexpert sta je mee in vr

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Cördinatr Hulpverlening Afdeling Sciaal en Vrije Tijd Cördinatr A A1a-A3a 2. Psitinering in

Nadere informatie

OPLEIDING FUIFCOACH: DE INHOUD DE TOTALE VORMING BESTAAT UIT 4 DAGDELEN EN IS GRATIS

OPLEIDING FUIFCOACH: DE INHOUD DE TOTALE VORMING BESTAAT UIT 4 DAGDELEN EN IS GRATIS OPLEIDING FUIFCOACH: DE INHOUD DE TOTALE VORMING BESTAAT UIT 4 DAGDELEN EN IS GRATIS SESSIE 1 16 APRIL 2013 (18U - 22U) Wettelijk kader van de fuifcach (1 lesuur) kennismaking met de lkale plitiezne rl

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Expert Zrg Afdeling Onthaal en Dienstverlening Experten B B1 B3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015 Visietekst Cntinuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Cmité art.107 RELING p 13/05/2015 Van ntslagmanagement naar cntinuïteitsmanagement Ontslagmanagement (OM) werd als methdiek binnen de psychiatrische

Nadere informatie

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Persneel 2 juli 2014 POV-140702-DOC-PWE Budewijnlaan 20-21, 1000 Brussel VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Prvinciaal Onderwijs Vlaanderen is de nderwijskepel vr het prvinciaal nderwijs in Vlaanderen.

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1

BIJLAGE. Bijlage nr. 1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel (0862.910.119), Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel Omschrijving van het initiatief De vzw Huis van

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2005-2006 op het niveau van de Scholengemeenschap O.L.V. van Groeninge

Beleidsplan ICT 2005-2006 op het niveau van de Scholengemeenschap O.L.V. van Groeninge Schlengemeenschap O.L.V. van greninge Beleidsplan ICT 2005-2006 p het niveau van de Schlengemeenschap O.L.V. van Greninge Inhud: A. Algemene delen... 1 B. Cncrete invulling... 2 1. Infrmatie... 2 2. Ondersteuning...

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven Preventie tegen chemische risic s in carrsseriebedrijven Eind 2010 werd k een inspectiecampagne gehuden bij de carrsseriebedrijven. De campagne kaderde in een Eurpese SLIC-campagne Chemische agentia p

Nadere informatie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A I. Functiebenaming Bestuursdirecteur strategie & ntwikkeling (m/v) Griffie Bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling (mandaat) Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

BELEIDSTHEMABEHEERDER VERKEERSVEILIGHEID

BELEIDSTHEMABEHEERDER VERKEERSVEILIGHEID Het Departement Mbiliteit en Openbare Werken werft aan in cntractueel dienstverband met een cntract van nbepaalde duur: BELEIDSTHEMABEHEERDER VERKEERSVEILIGHEID Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Departementshoofden/strategisch leidinggevenden/mat leden

Functie- en competentieprofiel. Departementshoofden/strategisch leidinggevenden/mat leden Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel GEMEENTESECRETARIS Afdeling Dienst Functiefamilie Departementshfden/strategisch leidinggevenden/mat leden Niveau Graad Decretale graad

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012. HOOFDSTUK 2: Scanning en Analyse

Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012. HOOFDSTUK 2: Scanning en Analyse Znaal Veiligheidsplan 2009-2012 HOOFDSTUK 2: Scanning en Analyse 16 PZ Mechelen (5358) 2.1. Getrkken lessen uit het vrige plan Bij de vrbereiding van dit znaal veiligheidsplan zijn we iets anders te werk

Nadere informatie

directeur (m/v) Griffie

directeur (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A directeur (m/v) Griffie I. Functiebenaming Cördinatr Strategische Prgramma s Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden p rganisatieniveau (staffunctie) II. Plaats in

Nadere informatie

De door de RVA teruggestuurde dossiers en beslissingen controleren op hun juistheid, en desgevallend corrigeren: o o

De door de RVA teruggestuurde dossiers en beslissingen controleren op hun juistheid, en desgevallend corrigeren: o o FUNCTIEBESCHRIJVING WERKLOOSHEIDSCONSULENT Functietitel : werklsheidcnsulent ORGANISATIE Ressrteert nder en rapprteert aan de cördinatr werklsheid. DOEL Het vrbereiden, behandelen, verwerken en pvlgen

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

OCMW: meerjarenplan 2014-19. OCMW Vilvoorde

OCMW: meerjarenplan 2014-19. OCMW Vilvoorde OCMW: meerjarenplan 2014-19 OCMW Vilvrde OCMW Vilvrde INHOUD explitatiebudget investeringsbudget 2 aandachtspunten nieuwe zrgsite dienstverlening financiering: intern & extern respnsabiliseringsbijdrage

Nadere informatie

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s.

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s. Dit prgramma wrdt gefinancierd dr het Fnds Asiel, Migratie en Integratie HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN IN BELGIË PROGRAMMA 2015 Verklarende nta ver de prcedure vr de hervestiging van vluchtelingen in

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking Prjectcyclusbeheer: een handige tl bij het uitbuwen van een werking Inhud Bij het starten met een Brede Schl is het, na het verkennen van partners en mgelijkheden, belangrijk m structureel de werking uit

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie