Bachelor of Science in de Psychologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bachelor of Science in de Psychologie"

Transcriptie

1 Bachelor of Science in de Psychologie Horizontale coherentie van de opleiding Eerste jaar Het eerste jaar van de opleiding Bachelor in de psychologie beoogt een brede introductie in de psychologische discipline met de basisvakken Algemene psychologie, Psychologische functieleer I, Ontwikkelingspsychologie I, Sociale psychologie I, en Differentiële psychologie. Deze opleidingsonderdelen dragen bij tot de eindtermen: kunnen formuleren van de basisbegrippen van de psychologie, inzicht hebben in de processen aandacht en geheugen en kunnen aantonen hoe deze processen interageren met emotie, inzicht hebben in de normale ontwikkeling, evenals in de interpersoonlijke, sociale en culturele context waarin de mens is ingebed, de variaties aan gedragsuitingen en persoonlijke karakteristieken in relatie tot variaties in lichamelijke, groepskenmerken en culturele contexten kunnen onderkennen en situeren. Geschiedenis van de psychologie draagt bij tot het verwerven van inzicht in de geschiedenis van belangrijke theoretische modellen in de psychologie. Kennismaking met de belangrijkste principes van wetenschappelijk onderzoek wordt verkregen vanuit het opleidingsonderdeel Methodologie, terwijl aansluitend Statistiek I gericht is op het leren kennen en toepassen van elementaire statistische begrippen en methoden, als de basis voor het kunnen selecteren en correct toepassen van relevante methoden en technieken voor wetenschappelijk onderzoek. Als verbredingsvakken dragen Erfelijkheidsleer en Fysiologie bij tot het onderkennen van de biologische basis van de psychologische processen en hun uitingen in gedrag en beleving; Sociologie draagt bij tot het kunnen situeren van de mens in zijn interpersoonlijke, sociale en culturele context; en Filosofie tot het kritisch reflecteren over het vakgebied in relatie tot mensvisies. Als generieke competenties draagt het eerste jaar van de opleiding tot bachelor in de psychologie bij tot het zelfstandig en kritische kennis nemen van de vakliteratuur en van de ontwikkelingen in het vakgebied, tot het kunnen situeren en vergelijken van psychologische theorieën, en tot de gepaste kennis en attitudes op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek. 1

2 Het eerste jaar van de opleiding Bachelor in de psychologie steunt enerzijds op de eindtermen secundair onderwijs, daarnaast vormt Algemene psychologie de basis voor de psychologische disciplines en Methodologie en Statistiek I voor de methodisch- technische vakken. Het tweede jaar van de opleiding bouwt onmiddellijk voort op de eindtermen van de psychologische basisvakken en van de methodisch-technische vakken. Tweede jaar Het tweede jaar van de opleiding houdt een verdieping en uitbreiding in van de basisdisciplines in de psychologie met de opleidingsonderdelen Psychologische functieleer II, Leerpsychologie, Ontwikkelingspsychologie II, Sociale cognitie en groepsprocessen. Deze opleidingsonderdelen zijn gericht op het bereiken van de volgende eindtermen: inzicht hebben in de processen taal, cognitieve representatie, redeneren, leren, persoonsperceptie, oordelen en beslissen, en kunnen aantonen hoe deze processen interageren met emotie, evenals inzicht hebben in groepsprocessen, in de normale ontwikkeling en in de ontwikkelingsproblemen. Statistiek II verdiept en verbreedt de kennis en het inzichtelijk hanteren van elementaire statistische begrippen en methoden en draagt op een verdiepende wijze bij tot het kunnen selecteren en correct toepassen van de relevante methoden en technieken voor wetenschappelijk onderzoek. In relatie tot de methodisch-technische vakken, vormen de opleidingsonderdelen Psychodiagnostiek I en Psychometrie een belangrijk inhoudsgebied: ze zijn gericht op het inzicht hebben in de theoretische grondslagen en de empirische ondersteuning van de psychodiagnostiek en het kunnen beoordelen, adapteren, indiceren en aanwenden van een psychodiagnostisch instrumentarium. Klinische psychodiagnostiek I beoogt het ontwikkelen van een kritische attitude ten opzichte van een descriptieve, categoriale psychodiagnostiek en vormt de basis voor Klinische Psychodiagnostiek II in het derde jaar van de Bachelor opleiding, afstudeerrichting klinische psychologie. Als verbredingsvak draagt Psychiatrie verder bij tot het onderkennen van de biologische basis van het gedrag en tot inzicht in de gestoorde ontwikkeling en de psychopathologie. Kennisleer draagt bij tot het kritisch leren reflecteren op de psychologie als wetenschappelijke discipline. 2

3 Met de vakken Inleiding bedrijfspsychologie en Inleiding klinische psychologie verwerft de student voldoende inzicht in twee brede werkterreinen van de psychologie om een oriëntatie naar een afstudeerrichting toe te laten. Wat de generieke competenties betreft, draagt het tweede jaar van de opleiding tot Bachelor in de psychologie op een verdiepende wijze bij tot het zelfstandig en kritische kennis nemen van de vakliteratuur en van de ontwikkelingen in het vakgebied, tot het kritisch kunnen verwerken en evalueren van psychologische theorieën, evenals tot het beschikken over kennis, vaardigheden en attitudes op het vlak van wetenschappelijk onderzoek. De relevante vaardigheden in verband met observatie, diagnostiek en interpretatie kunnen adequaat worden aangewend bij het analyseren van een praktijkgerichte of onderzoeksgerichte vraag. Het tweede jaar van de opleiding Bachelor in de psychologie steunt op de eindtermen van de psychologische basisvakken en van de methodisch-technische vakken in het eerste jaar van de opleiding. Tegelijk vormen de eindtermen van deze vakken de basis voor de kern van de opleiding in het derde jaar. Derde jaar Het derde jaar van de opleiding tot Bachelor in de psychologie is met de opleidingsonderdelen Neuropsychologie, Persoonlijkheidspsychologie I, en Psychodiagnostiek II gericht op het bereiken van de volgende eindtermen: psychologische theorieën op het vlak van de neuropsychologie kunnen situeren, kunnen vergelijken, kritisch kunnen verwerken en kunnen evalueren, kennis en inzicht verwerven in de empirisch gefundeerde theorievorming over persoonlijkheid, over de vaardigheden beschikken inzake de constructie en betekenisanalyse van psychologisch diagnostisch instrumentarium, relevante vaardigheden in verband met observatie, diagnostiek en interpretatie adequaat kunnen aanwenden met het oog op het verlenen van wetenschappelijk verantwoorde adviezen. Methoden en technieken voor empirisch onderzoek en Data-analyse I dragen in het bijzonder bij tot het realiseren van de eindterm: beschikken over vaardigheden en attitudes op het vlak van wetenschappelijk onderzoek. Ze zijn meer in het bijzonder gericht op een verdere inzichtelijke kennisname van de belangrijkste kwalitatieve en kwantitatieve methoden en technieken van on- 3

4 derzoek en op het kunnen selecteren en correct kunnen toepassen ervan ter voorbereiding van de medewerking aan en de zelfstandige uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Op het vlak van de generieke competenties is de student na het derde jaar van de opleiding tot Bachelor in de psychologie gericht op en in staat tot het aanwenden van de psychologische vorming bij het analyseren van psychologisch relevante vraagstellingen, en is de student gericht op levenslang leren, d.w.z. dat hij/zij in staat is tot het op een adequate manier opzoeken, evalueren en implementeren van wetenschappelijke bronnen in functie van een praktijkgerichte of onderzoeksgerichte vraag, evenals tot het adequaat aanpakken van een probleemstelling op het vlak van de psychologie via literatuurstudie en empirisch onderzoek. Het derde jaar van de opleiding tot Bachelor in de psychologie voorziet in een keuze tussen drie afstudeerrichtingen. In de afstudeerrichting klinische psychologie verwerft de student inzicht in psychopathologie en in de psychologische theorievorming hieromtrent, inzicht in de basismechanismen van de normale ontwikkeling en van de ontwikkelingspsychopathologie, in de theoretische grondslagen en de empirische ondersteuning van de psychologische interventiemethoden, evenals in de principes en methoden van klinische oordeels- en besluitvorming, de geëigende diagnostische protocollen en instrumenten en de indicatiestelling voor psychologische interventie. Neurologie en Fysiopathologie dragen bij tot een verdiepend inzicht in de biologische basis van het gedrag en de implicaties hiervan voor de psychopathologie. Op het vlak van de generieke competenties is de Bachelor in de psychologie afstudeerrichting klinische psychologie in staat tot het op een wetenschappelijk verantwoorde wijze beluisteren en analyseren van beroepsrelevante vragen op het vlak van de psychodiagnostiek, en is hij/zij gericht op het kennis hebben en onderhouden inzake de geestelijke gezondheidszorg, en heeft hij/zij aandacht voor de ethische en juridische aspecten van het klinisch-psychologisch handelen. In de afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid verwerft de student inzicht in de persoon-arbeid-organisatie interactie door studie van de theoretische grondslagen van het personeelsbeleid, de arbeidspsychologie en de organisatiepsychologie. De student verwerft, op een inleidend niveau, inzicht in de economie als belangrijke context voor de persoon-arbeidorganisatie interactie. De student verwerft inzicht in bedrijfspsychologische processen en maakt 4

5 zich essentiële bedrijfspsychologische vaardigheden eigen. Op het vlak van de generieke competenties is de Bachelor in de psychologie afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid in staat problemen uit de beroepspraktijk te herkennen, deze op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te analyseren, en rekening te houden met de ethische en juridische aspecten ervan. In de afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie verwerft de student kennis met betrekking tot de neuronale basis van cognitieve en aan cognitie gerelateerde processen en een verdiepend inzicht in de theoretische basis van cognitie en van emotieve processen in relatie tot cognitie. Dit wordt verbreed naar de problematiek van gezondheidspsychologie. Daarnaast verwerft de student ook een aantal vaardigheden die fundamenteel zijn voor het plannen en opzetten van experimenteel-psychologisch onderzoek. Op het vlak van de generieke competenties is de Bachelor in de psychologie afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie in staat om op een wetenschappelijke vraagstelling met betrekking tot problematieken uit de cognitieve psychologie en cognitiewetenschap uit te werken op basis van een gerichte literatuuropzoeking en een onderzoeksopzet te ontwerpen om deze vraagstelling te toetsen. Hij/zij heeft ook aandacht voor de ethische en juridische aspecten van het handelen in de psychologie in het bijzonder in het wetenschappelijk onderzoek. Verticale coherentie Het eerste jaar van de opleiding beoogt een brede basis te geven in de psychologische disciplines, een kennismaking met de belangrijkste principes van wetenschappelijk onderzoek, ondersteund door een aantal selectief gekozen verbredingsvakken. Meer specifiek geeft Algemene psychologie een breed overzicht van de themata, met inbegrip van de belangrijke theoretische modellen, die in de psychologie aan bod komen en vormt aldus een basis voor het ganse opleidingsprogramma (uitzondering gemaakt voor de vakken die gelijktijdig opstarten: Ontwikkelingspsychologie I en Sociale psychologie I). Voortbouwend op de basiskennis aangereikt in Algemene psychologie wordt in het tweede semester in Psychologische functieleer I dieper ingegaan op de processen die betrokken zijn in automatische en gecontroleerde aandacht en in korte- en langetermijngeheugen. In Differentiële psychologie wordt verder gegaan op de constructen en modellen voor het beschrijven van verschillen tussen individuen en groepen, 5

6 waarbij gebruik wordt gemaakt van genetische, culturele en evolutionaire verklaringsmodellen. In Geschiedenis van de psychologie worden de belangrijke psychologische modellen in hun historische context gesitueerd. Ontwikkelingspsychologie I situeert klassieke en recente theorieën inzake psychische ontwikkeling en vormt een basis voor de verdere uitwerking die gerealiseerd wordt in tweede en derde jaar. Op een gelijkaardige wijze vormt Sociale psychologie I, met de theorievorming omtrent sociale perceptie en sociale beïnvloeding een basis voor de verdere verdieping Sociale cognitie en groepsprocessen in het tweede jaar van de opleiding. In Methodologie maakt de student kennis met de belangrijkste principes van wetenschappelijk onderzoek in de gedragswetenschappen en verwerft hij/zij een referentiekader nodig om wetenschappelijke onderzoeksmethodes te situeren en te evalueren. Dit gebeurt in wisselwerking met Statistiek I waar de student kennis verwerft van elementaire statistische begrippen en methoden. Methodologie vormt een basis voor Psychologische functieleer II (inschatten van de gehanteerde methodes, in het bijzonder de experimenteel-psychologische benadering) en Psychodiagnostiek I; Statistiek I vormt de basis voor Statistiek II, Psychometrie en Psychodiagnostiek I, alle opleidingsonderdelen in het tweede jaar van de opleiding tot Bachelor in de psychologie. De verbredingsvakken zijn selectief gekozen in functie van de eindtermen en van het principe van de cumulatieve opbouw van het programma. Sociologie draagt complementair met Sociale psychologie bij tot het situeren van de mens in zijn interpersoonlijke, sociale en culturele context met nadruk op de maatschappelijke processen. Fysiologie en Erfelijkheidsleer leggen de basis voor het verwerven van inzicht in de biologische basis van de psychologische processen in het algemeen en vormt een basis voor de opleidingsonderdelen Psychiatrie, Fysiopathologie en Neurologie in het derde jaar van de opleiding tot Bachelor in de psychologie. Filosofie draagt bij tot het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes op het vlak van kritisch onderzoek en is inhoudelijk complementair met Geschiedenis van de psychologie. Het tweede jaar van opleiding tot Bachelor in de psychologie is gericht op de verdieping van de psychologische basisdisciplines, en van de methodisch-technische opleidingsonderdelen. Daarnaast wordt voorzien in een introductie in twee brede werkvelden. De opleidingsonderdelen Psychologische functieleer II en Leerpsychologie bouwen verder op Psychologische functieleer I. In Psychologische functieleer II worden themata zoals taal (lezen, 6

7 begrijpen, spreken), cognitieve representatie (conceptleren, categorisatie, mathematische concepten), en redeneren (deductie, inductie en probleem-oplossing) verder worden uitgewerkt. Op dit geheel bouwt Leerpsychologie voort met een verdere uitwerking van de psychologische processen die een rol spelen bij conditionering en instrumenteel leren. In Ontwikkelingspsychologie II worden de psychologische theorieën omtrent ontwikkeling toegepast bij de analyse van de onderscheiden ontwikkelingsfasen. Bij Sociale cognitie en groepsprocessen bouwt de sociaal-cognitieve theorievorming verder op de theorieën omtrent sociale perceptie en sociale beïnvloeding in Sociale psychologie I. Statistiek II bouwt verder op Statistiek I dat ook de nodige voorkennis levert voor Psychometrie. Psychodiagnostiek I steunt voor wat betreft de wetenschappelijke verantwoording van het psychodiagnostisch instrumentarium op de kennis, inzichten en vaardigheden uit Methodologie (principes van onderzoeksopzet in het kader van validering), Statistiek I (descriptieve statistiek en sleutelnoties inductieve statistiek) en Psychometrie (testleer en schaalmethoden) en Differentiële psychologie (verschillen tussen individuen en groepen). Klinische psychodiagnostiek I beoogt het ontwikkelen van een kritische attitude ten opzichte van een descriptieve, categoriale psychodiagnostiek en vormt de basis voor Klinische psychodiagnostiek II in het derde jaar van de Bachelor opleiding, afstudeerrichting klinische psychologie. De opleidingsonderdelen Inleiding bedrijfspsychologie en Inleiding klinische psychologie bouwen verder op de themata uit de Algemene psychologie. De Inleiding bedrijfspsychologie beoogt een kennismaking met de theoretische basisconcepten en de werkvelden voor de arbeidspsychologie, de organisatiepsychologie, het personeelsbeleid en de consumentenpsychologie; de grote zuilen in de afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid op het niveau van het derde jaar van de Bachelor opleiding en op het niveau van de Master opleiding. Bij Inleiding klinische Psychologie vormt met de inzichten in de relatie psycholoog-cliënt en in het proces van verandering en acceptatie de basis voor een evidence-based benadering in het klinisch psychologisch werkveld. Kennisleer en Psychiatrie vormen samen de verbredingsvakken in het tweede jaar van de opleiding. Psychiatrie draagt bij tot het verwerven van de vereiste inzichten in de psychopathologie (descriptieve en biologische basis). Hierop bouwen Klinische psychologie en Klinische ontwikke- 7

8 lingspsychologie in het derde jaar van de opleiding verder. Kennisleer bouwt verder op de basisvakken uit het eerste jaar van de opleiding en draagt met het inzicht verwerven in de kennistheoretische vooronderstellingen van de psychologische theorieën bij tot een meer generieke eindterm: kritisch kunnen reflecteren over de psychologie als wetenschappelijke discipline. In het derde jaar van de Bachelor opleiding in de psychologie wordt de verdieping van de basisdisciplines voortgezet met Neuropsychologie en met Persoonlijkheidspsychologie I, en van de methodisch-technische vakken met Data-analyse I en met Methoden en technieken voor empirisch onderzoek. Neuropsychologie bouwt verder op het geheel van de psychologische functies (zie Psychologische functieleer I, Psychologische functieleer II en Leerpsychologie) door de interactie tussen de neurofysiologische basis en de psychologische- en gedragsmatige aspecten uit te werken. Persoonlijkheidspsychologie I steunt op Differentiële psychologie uit het eerste jaar van de Bachelor opleiding. Data-analyse I bouwt verder op Statistiek I en II. Psychodiagnostiek II bouwt verder op Psychodiagnostiek I, op Statistiek II en Data-analyse I (vooral factor-analyse). Methoden en technieken voor empirisch onderzoek dient te worden gezien in samenhang met Statistiek I en II, Methodologie, Psychometrie en Data-analyse I. Samen met Data-analyse II of Toegepaste data-analyse in het eerste jaar van de Master opleiding, biedt dit cluster de methodisch-technische basis voor de Scriptieseminaries en de Scriptie in de Master opleiding.. De kern van de opleidingsonderdelen uit het derde jaar van de Bachelor in de psychologie afstudeerrichting klinische psychologie steunt rechtstreeks op de basisvakken uit de twee eerste jaren van de opleiding. Klinische psychologie focust op de theoretische bevindingen uit de experimentele psychopathologie en steunt hiervoor op het geheel van de psychologische functies in Psychologische functieleer I en Psychologische functieleer II, en op Neuropsychologie. Klinische ontwikkelingspsychologie steunt op Ontwikkelingspsychologie I en op Ontwikkelingspsychologie II. Zowel Klinische psychologie als Klinische ontwikkelingspsychologie doen beroep op de inzichten uit Psychiatrie. Klinische psychodiagnostiek II steunt op recente empirische bevindingen in combinatie met een kadertheorie inzake de verwerving van psychologische identiteit, voorbereid in Klinische psychodiagnostiek I. Hiervoor wordt beroep gedaan op inzichten uit Psychiatrie en 8

9 Ontwikkelingspsychologie I. Psychodynamisch consultatie steunt op Inleiding klinische psychologie en Klinische psychodiagnostiek I, en biedt een basis voor eerste interventies binnen het klinische veld. Relatie- en gezinsstudies bouwt verder op de sociaal-cognitieve theorievorming in Sociale psychologie I en op Sociale cognitie en groepprocessen. De verbredingsvakken Neurologie en Neuropsychologie, evenals Fysiopathologie verdiepen de inzichten in de biologische basis van de psychologische processen. Dit gebeurt voor de neurobiologische aspecten in wisselwerking met Neuropsychologie en Klinische psychologie enerzijds, terwijl inzichten in de pathofysiologische processen worden benut, zowel bij Klinische psychologie, als bij de klinische aspecten van de gezondheidspsychologie in de Master opleiding. De kern van de opleidingsonderdelen uit het derde jaar van de Bachelor in de psychologie afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid is gericht op het verwerven van inzichten in de drie optievakken: Personeelsbeleid I, Organisatiepsychologie I en Arbeidspsychologie I. Hiervoor wordt gesteund op basisvakken uit de twee eerste jaren van de opleiding zoals Algemene Psychologie, Differentiële psychologie, Sociale psychologie I, Persoonlijkheidspsychologie, Neuropsychologie. Een bijzondere ondersteuning komt van het vak Inleiding bedrijfspsychologie. Daarnaast wordt de theoretische basis gelegd omtrent bedrijfspsychologische processen en worden bedrijfspsychologische vaardigheden aangeleerd. Tevens vindt een introductie in de Economie plaats. Op deze manier verwerft de student enerzijds een theoretische basiskennis omtrent persoon-arbeid-organisatie interactie en anderzijds een initiatie in vaardigheden essentieel voor zijn/haar rol als latere expert/facilitator. De verworven theoretische basiskennis en bedrijfspsychologische vaardigheden kunnen getoetst worden aan de realiteit van de werkvelden van de bedrijfspsycholoog tijdens een eerste stage in het eerste jaar van de Master opleiding. De theoretische basiskennis wordt verder verdiept en de vaardigheden worden uitgebreider aangeleerd tijdens die Master opleiding. De kern van de opleidingsonderdelen uit het derde jaar van de bachelor in de psychologie, afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden die nodig zijn bij het plannen en opzetten van wetenschappelijk onderzoek. De kern steunt rechtstreeks op basisvakken uit de eerste twee jaren van de opleiding. Gezondheidspsychologie I steunt op Psychologische functieleer I en II, op Sociale psychologie en op Leerpsychologie. Cognitie en emotie steunt op Algemene psychologie, Psycholohgische functieleer I, 9

10 Psychologische functieleer II, Leerpsychologie en Cognitie en groepsprocessen. Ook Cognitieve psychologie I bouwt voort op Psychologische functieleer I en II en Leerpsychologie. Neurologie steunt op Fysiologie en Neuropsychologie. Paradigmata en instrumenten van de experimentele psychologie steunt enerzijds op inhoudelijk gerelateerde vakken zoals Psychologische functieleer I en II, Neuropsychologie, en anderzijds op methodische vakken zoals Methodologie, Statistiek I en II. Doorstroomprogramma s De doorstroomprogramma s zijn zo opgevat dat ze de studenten voorzien van de vereiste kennis en vaardigheden teneinde de specifieke eindtermen van de afstudeerrichtingen te helpen realiseren. Voor de afstudeerrichting klinische psychologie betekent dit de opleidingsonderdelen Klinische psychodiagnostiek II, Klinische psychologie, Klinische ontwikkelingspsychologie en Relatieen gezinsstudies. Ze dragen bij tot de volgende eindtermen: inzicht hebben in de psychopathologie en in de psychologische theorievorming hieromtrent; inzicht hebben in de principes en methodes van klinische oordeels- en besluitvorming, de geëigende diagnostische protocollen en instrumenten, de indicatiestelling voor klinisch psychologische interventie; inzicht hebben in de theoretische grondslagen en de empirische ondersteuning van de klinische psychologie. Voor de afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid houdt dit in de opleidingsonderdelen Personeelsbeleid I, Organisatiepsychologie I, Arbeidspsychologie I en Bedrijfspsychologische processen en -vaardigheden. Op deze manier verwerft de student de basiskennis omtrent de interactie persoon, arbeid en organisatie evenals een initiatie in vaardigheden gerelateerd aan de rol van expert/facilitator. Deze opleidingsonderdelen dragen bij tot de volgende eindtermen: theoretische kennis verwerven van de psychologie van personeel, organisatie, arbeid en consumenten; theoretische kennis verwerven van de psychologie van de organisatie; 10

11 onderliggende principes en technieken van personeelsbeleid kennen en inzien; beschikken over communicatieve vaardigheden om samen te werken met personeel, collega s en opdrachtgevers. Voor de afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie betreft het de opleidingsonderdelen Paradigmata en instrumenten van de experimentele psychologie, en Cognitie en emotie. Deze opleidingsonderdelen dragen bij tot de eindtermen: vertrouwd zijn met de verschillende deelgebieden en paradigmata binnen de cognitieve wetenschappen; in overleg met opdrachtgevers en teamgenoten, een optimaal onderzoeksplan kunnen opstellen en uitvoeren; kunnen aantonen hoe cognitieve processen interageren met emotie. In de doorstroomprogramma s voor de afstudeerrichtingen klinische psychologie en bedrijfspsychologie en personeelsbeleid werden de uren en studiepunten van de opleidingsonderdelen verminderd in relatie tot dezelfde opleidingsonderdelen in het reguliere programma derde jaar Bachelor of science in de psychologie. Deze reductie wordt gemotiveerd vanuit de in het kader van de Bachelor opleiding verworven kennis en vaardigheden. 11

12 Afstudeerprofielen en eindtermen De opleiding Bachelor of science in de psychologie beoogt onderstaande algemene eindtermen: Beschikken over kennis, vaardigheden en attitudes op het vlak van wetenschappelijk onderzoek. In staat zijn om zelfstandig en kritisch kennis te nemen van de vakliteratuur en van ontwikkelingen in het vakgebied. Gericht zijn op levenslang leren. Relevante vaardigheden in verband met observatie, diagnostiek en interpretatie adequaat kunnen aanwenden met het oog op het verlenen van wetenschappelijk verantwoorde adviezen, interventies of hulp. In staat zijn via literatuurstudie en empirisch onderzoek een probleemstelling op het gebied van de psychologie zelfstandig aan te pakken. De basisbegrippen van de psychologie kunnen formuleren. Inzicht hebben in de waarneming. Inzicht hebben in de principes van geheugen en cognitieve representatie. Inzicht hebben in de representaties en processen betrokken bij hogere cognitie. Inzicht hebben in aandachts- en controleprocessen. Kunnen aantonen hoe cognitieve processen interageren met emotie. Psychologische theorieën kunnen situeren en kunnen vergelijken. Psychologische theorieën kritisch kunnen verwerken en evalueren. Inzicht hebben in de normale ontwikkeling. De mens kunnen situeren in zijn interpersoonlijke, sociale en culturele context (b.v. familie, werk, maatschappelijk kader) en deze informatie gepast kunnen hanteren. De biologische basis van de psychologische processen en hun uitingen in gedrag en beleving kunnen onderkennen. Kritisch kunnen reflecteren over de psychologie als wetenschappelijke discipline. De variaties aan gedragsuitingen en persoonlijke karakteristieken in relatie tot variaties in lichamelijke, groepskenmerken en culturele contexten kunnen situeren. Inzicht hebben in de theoretische grondslagen en in de empirische ondersteuning van de psychodiagnostiek. De relevante methoden en technieken voor wetenschappelijk onderzoek en data-analyse correct kunnen selecteren en correct kunnen aanwenden in het kader van toegepast en fundamenteel onderzoek. Inzichtelijke kennis hebben van de relevante methoden en technieken voor wetenschappelijk onderzoek en data-analyse. Wetenschappelijke bronnen op een adequate manier kunnen opzoeken, evalueren en implementeren in functie van een praktijkgerichte of onderzoeksgerichte vraag. Probleemstellingen of casussen op een multi-theoretische en multidisciplinaire wijze kunnen bekijken en bespreken. Psychologisch diagnostisch instrumentarium kunnen beoordelen, adapteren, indiceren en aanwenden. Wetenschappelijk geverifieerde psychologische interventiemethoden kunnen indiceren. De effecten van de toegepaste psychologische interventies kunnen evalueren. Psychologische theorieën op het gebied van de neuropsychologie kunnen situeren, kunnen vergelijken, kritisch kunnen verwerken en evalueren. Psychologische theorieën op het gebied van de gezondheidspsychologie kunnen situeren, kunnen vergelijken, kritisch kunnen verwerken en evalueren. 12

13 Inzicht hebben in de empirisch gefundeerde theorievorming over persoonlijkheid. Problemen op het gebied van ziekte en gezondheid kunnen analyseren, structureren en concretiseren. Op een ethisch verantwoorde manier psychologische diagnostiek kunnen uitvoeren. In team kunnen samenwerken met professionelen uit dezelfde en uit andere disciplines. Communicatieve vaardigheden in de omgang met cliënten en/of met professionelen uit dezelfde of uit andere disciplines gepast kunnen aanwenden. Kennis verwerven van de regulering van de beroepsuitoefening. Inzicht hebben in de psychopathologie en in de psychologische theorievorming hieromtrent. Beschikken over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. Van de Bachelors of science in de psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie wordt verwacht dat ze werkzaamheden kunnen plannen, uitvoeren en opvolgen op het brede terrein van de (geestelijke) gezondheidszorg en de welzijnszorg. In hun afstudeerprofiel wordt een scientistpractitioner model nagestreefd. Dit betekent dat ze, met het oog op het vervullen van de middle management functies in de (geestelijke) gezondheidszorg en in de welzijnszorg -vanuit een evidence-based benadering- de verworven algemene en wetenschappelijke competenties en de verworven algemeen disciplinaire kennis kunnen aanwenden in confrontatie met problemen in het eerder genoemde veld. Bij dit alles dient men in rekening te brengen dat studenten in de driejarige opleiding tot Bachelor of science in de psychologie, aan de Universiteit Gent in eerste instantie zullen worden opgeleid om door te stromen naar de Masteropleiding in de psychologie. Functioneren op het niveau van een zelfstandig onderzoeker of zelfstandige beoefenaar van de psychologie wordt van de Master of science in de psychologie verwacht. De afstudeerrichting klinische psychologie beoogt onderstaande specifieke eindtermen: Inzicht hebben in de principes en methodes van klinische oordeels- en besluitvorming, de geëigende diagnostische protocollen en instrumenten, de indicatiestelling voor klinisch psychologische interventie. Psychodiagnostisch onderzoek ten aanzien van specifieke disfuncties en klachten gepast kunnen uitvoeren. Aandacht hebben voor de ethische aspecten van het klinisch-psychologisch handelen en zich de ethische regels van de discipline eigen maken. Inzicht hebben in de theoretische grondslagen en de empirische ondersteuning van de klinisch psychologische interventiemethoden. Beroepsrelevante vragen op een wetenschappelijk verantwoorde wijze kunnen beluisteren en analyseren. Methoden en technieken van het wetenschappelijk onderzoek op het domein van de klinische psychologie adequaat kunnen hanteren. 13

14 Bereid zijn tot en kunnen gemeenschapsgericht denken en handelen. Gericht zijn op actief opzoeken van wetenschappelijke literatuur bij confrontatie met praktijkproblemen. Gericht zijn op het opzoeken en implementeren van empirisch ondersteunde psychologische interventiemethoden. Van de Bachelors of science in de psychologie, afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid wordt verwacht dat ze werkzaamheden kunnen plannen, uitvoeren en opvolgen op het brede terrein van de interactie mens-arbeid en organisatie. In hun afstudeerprofiel wordt een scientist-practitioner model nagestreefd. Dit betekent dat ze, met het oog op het vervullen van de middle management functies in voornoemd gebied, vanuit een evidence-based benadering de verworven algemene en wetenschappelijke competenties en de verworven algemeen disciplinaire kennis kunnen aanwenden in confrontatie met problemen op dit gebied. Bij dit alles dient men in rekening te brengen dat studenten in de driejarige opleiding tot Bachelor of science in de psychologie, aan de Universiteit Gent in eerste instantie zullen worden opgeleid om door te stromen naar de Masteropleiding in de psychologie. Functioneren op het niveau van een zelfstandig onderzoeker of zelfstandige beoefenaar van de psychologie wordt van de Master of science in de psychologie verwacht. De afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid beoogt onderstaande specifieke: Onderliggende principes en technieken van personeelsbeleid kennen en inzien. Theoretische kennis verwerven van de psychologie van de organisatie. Theoretische kennis verwerven van de psychologie van personeel, organisatie, arbeid en consumenten. Communicatieve vaardigheden beheersen om samen te werken met partners op de arbeidsmarkt en binnen het industriële relaties-systeem. Theoretische kennis verwerven van bedrijfseconomie en sociaal recht. De arbeidsmarkt kunnen analyseren en inzicht hebben in de industriële relaties. Beschikken over vaardigheden inzake methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek in organisaties. Beschikken over diagnostische vaardigheden inzake de persoon-arbeid-organisatie interactie (bijvoorbeeld selectiemethoden). Beschikken over interventievaardigheden inzake de persoon-arbeid-organisatie interactie (bijvoorbeeld training). Beschikken over communicatieve vaardigheden om samen te werken met personeel, collega s en opdrachtgevers (bijvoorbeeld gespreks- en vergadertechnieken, mondelinge en schriftelijke rapporteringstechnieken). 14

15 Van de Bachelors of science in de psychologie, afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie wordt verwacht dat ze werkzaamheden kunnen plannen, uitvoeren en opvolgen op het brede terrein van het wetenschappelijk onderzoek. In hun afstudeerprofiel wordt een scientistpractitioner model nagestreefd. Dit betekent dat ze, met het oog op het vervullen van de middle management functies in voornoemd gebied, vanuit een evidence-based benadering de verworven algemene en wetenschappelijke competenties en de verworven algemeen disciplinaire kennis kunnen aanwenden in confrontatie met problemen op dit gebied. Bij dit alles dient men in rekening te brengen dat studenten in de driejarige opleiding tot Bachelor of science in de psychologie, aan de Universiteit Gent in eerste instantie zullen worden opgeleid om door te stromen naar de Masteropleiding in de psychologie. Functioneren op het niveau van een zelfstandig onderzoeker of zelfstandige beoefenaar van de psychologie wordt van de Master of science in de psychologie verwacht. De afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie beoogt onderstaande specifieke eindtermen: Beschikken over een brede kennisachtergrond. Beschikken over een degelijke kennis van de onderzoeksmethodologie in al zijn aspecten en onderdelen gesteund op ervaring ermee. Technieken beheersen om op een snelle en efficiënte manier relevante literatuur op te sporen. Beschikken over een een voldoende basis om zich snel in te werken in de literatuur van elke psychologische deeldiscipline. In overleg met opdrachtgevers en teamgenoten, een optimaal onderzoeksplan kunnen opstellen en uitvoeren. Gegevens op de best passende wijze kunnen analyseren en interpreteren. De onderzoeksprocedure met inbegrip van resultaten en implicaties kunnen neerschrijven in een technisch rapport. Vertrouwd zijn met de verschillende deelgebieden en paradigmata binnen de cognitieve wetenschappen. Een objectief-kritische houding kunnen innemen tegenover het eigen onderzoek en dat van anderen. Experimenteel-psychologisch onderzoek kunnen kaderen in een breder wetenschappelijk en filosofisch kader. 15

Master of Science in de Psychologie

Master of Science in de Psychologie Master of Science in de Psychologie Verticale coherentie De opleiding tot Master in de psychologie heeft het op een zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde wijze kunnen aanpakken van voor het vakgebied

Nadere informatie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie Opleiding Psychologie Universiteit Gent wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck voorzitter Opleidingscommissie Psychologie wat? finaliteit van de opleiding... + universitaire opleiding Ψ: wetenschappelijke

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016 PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016 Modeltraject eerste jaar Semester 1 Professioneel redeneren 1 6 ECTS Je zal de geschiedenis en de specifieke plaats van ergotherapie binnen de organisatie

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS. Algemene inleiding

PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS. Algemene inleiding PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS Algemene inleiding Hanna Swaab September 2012 1 Programma theoretisch onderwijs Specialistische opleiding tot Klinisch

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Formuleren van de onderwijsdoelen van de bacheloropleidingen aan de UA

Formuleren van de onderwijsdoelen van de bacheloropleidingen aan de UA Formuleren van de onderwijsdoelen van de bacheloropleidingen aan de UA Inleiding Tijdens de eerste studiedag van de BAMA-werkgroep op 10 oktober l.l. werd aan de BAMAcoördinatoren de opdracht gegeven om

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Voor de Onderwijs- en examenregeling van de Master Gezondheidszorgpsychologie wordt verwezen naar de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 U2013/01227 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Belgische Federatie van Psychologen. Consensusnota klinische psychologie. 1. Inleiding. 2. Definitie van de klinische psychologie

Belgische Federatie van Psychologen. Consensusnota klinische psychologie. 1. Inleiding. 2. Definitie van de klinische psychologie Belgische Federatie van Psychologen 26 juni 2002 Consensusnota klinische psychologie 26 juni 2002 Consensusnota van de Belgische klinische psychologen betreffende de uitoefening van de klinische psychologie,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers

Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers Competenties van de klinisch psycholoog Ger Keijsers Onderwerpen 1. achtergrond 2. CanMEDS 3. competenties KP 4. themakaarten 5. waterscheiding 6. implementatie Achtergrond competentiegericht opleiden

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014

BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014 BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014 1 Inleiding 2 2 Instelling : Universiteit 3 2.1 Opleiding PSYCHOLOGIE 3 2.2 Opleiding REVAKI 4 3 instelling Hogeschool 5 3.1 Opleiding

Nadere informatie

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Introductie stage-scriptie combi Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Welkom toekomstige Scientist-Practitioners Achtergrond Vanuit Orthopedagogiek:GenG steeds meer accent op scientist-practitioner model

Nadere informatie

Diagnostiekbrochure Juli 2010

Diagnostiekbrochure Juli 2010 Diagnostiekbrochure Juli 2010 Faculteit psychologie Inleiding Alvorens in te gaan op de diagnostiekstage voor studenten van de faculteit Psychologie, schetsen wij een beeld van de doelstellingen en werkwijze

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen Eindtermen educatief project Korstmossen, snuffelpalen van ons milieu 2 de en 3 de graad SO Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen I. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Mensen met psychische en psychiatrische problemen vragen om extra zorg en aandacht. KHLeuven richt een bachelor na bachelor in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

Banaba sociale gezondheidszorg OO Verpleegkundige Wetenschappen

Banaba sociale gezondheidszorg OO Verpleegkundige Wetenschappen BANABA IN DE SOCIALE GEZONDHEIDSZORG Opleidingsonderdeel Verpleegkundige wetenschappen Algemeen. Het opleidingsonderdeel Verpleegkundige wetenschappen maakt deel uit van de opleiding banaba in de Sociale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 BA 1 CIW Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken blok 1 weken blok 2 weken blok 3 3 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken

Nadere informatie

Master - Universiteit Utrecht

Master - Universiteit Utrecht 2 Wat is neuropsychologie Neuropsychologie kijkt naar de relatie tussen het (dysfunctionele) brein en het (verstoorde) gedrag Masteravond Welkom bij de master Neuropsychologie Chris Dijkerman Perceptie

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Kiezen voor psychologie

Kiezen voor psychologie Psychologie 0 3 8 9 3 33 37 0 Kiezen voor psychologie Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Studentenverenigingen Gewikt en

Nadere informatie

Methodologie voor de sociale wetenschappen. Voorwoord. Deel 1 Algemeen: basisbegrippen 1. H1 Waarom sociaalwetenschappelijk onderzoek?

Methodologie voor de sociale wetenschappen. Voorwoord. Deel 1 Algemeen: basisbegrippen 1. H1 Waarom sociaalwetenschappelijk onderzoek? Methodologie voor de sociale wetenschappen Voorwoord XI Deel 1 Algemeen: basisbegrippen 1 H1 Waarom sociaalwetenschappelijk onderzoek? 3 1.1. Inleiding 4 1.2. Enkele voorbeelden 6 1.2.1. De opwarming van

Nadere informatie

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Jaarplan GESCHIEDENIS Algemene doelstellingen Eerder gericht op kennis en inzicht 6 A1 A2 A3 A4 A5 Kunnen hanteren van een vakspecifiek begrippenkader en concepten, nodig om zich van het verleden een wetenschappelijk

Nadere informatie

Curriculum mapping als wegwijzer voor docent en opleiding

Curriculum mapping als wegwijzer voor docent en opleiding Curriculum mapping als wegwijzer voor docent en opleiding Nicole Totté Ann Pittomvils Dienst Onderwijsprofessionalisering en ondersteuning KU Leuven 14 september Samenhang Hoe helder verwoorden wat de

Nadere informatie

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 2 2 Instelling UGENT 3 2.1 Opleiding Criminologie 3 2.2 Opleiding Geschiedenis 3 2.3 Opleiding Pedagogische Wetenschappen 4 2.4

Nadere informatie

Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60')

Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60') Master in de IW: Kunststofverwerking College & TB Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60') Contacturen Stpt Coll. TB ZW Totaal ECTS Fiche per. 1 per. 2 (6 wkn) (6 wkn) Reologie* 3 24 6 50 80 ELM 7402

Nadere informatie

Competentieprofiel Master Onderwijskunde

Competentieprofiel Master Onderwijskunde Competentieprofiel Master Onderwijskunde De Academische Masteropleiding is bedoeld voor studenten die vermogens willen ontwikkelen om: 1. 2. op wetenschappelijke wijze curricula, onderwijsleerprocessen,

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Vakken TOP IB-opleiding. Onderwijsbegeleiding

Vakken TOP IB-opleiding. Onderwijsbegeleiding Vakken TOP IB-opleiding Onderwijsbegeleiding : Kennis van de verschillende probleemgebieden waarin een onderwijsbegeleider functioneert en inzicht in handelingsopties die hij heeft. Inzicht in de actuele

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 11. 1. Inleiding Kennismaking met de psychologie 13. 2. Biologie en gedrag De hardware van het psychisch functioneren 51

Inhoud. Woord vooraf 11. 1. Inleiding Kennismaking met de psychologie 13. 2. Biologie en gedrag De hardware van het psychisch functioneren 51 Inhoud Woord vooraf 11 1. Inleiding Kennismaking met de psychologie 13 1.1 Een definitie van de psychologie 14 1.2 Wetenschappelijke psychologie en intuïtieve mensenkennis 16 1.2.1 Verschillen in het verzamelen

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 titel code week 1-7 colleges Introduction to Audiovisual Culture continue toetsing, wekelijks verschillende

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen.

Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Netwerken Module Communicatie- en organisatietechnieken Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt de vereiste communicatieve en organisatorische vaardigheden

Nadere informatie

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt: I. Kennis Basiskennis en inzicht: 1. kennis van en inzicht in het

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Examenprogramma natuur, leven en technologie vwo vanaf schooljaar 2014-2015

Examenprogramma natuur, leven en technologie vwo vanaf schooljaar 2014-2015 Examenprogramma NLT vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Exacte wetenschappen en technologie

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Woord vooraf Opbouw van deze studie

Woord vooraf Opbouw van deze studie Woord vooraf Opbouw van deze studie XIII XVI DEEL I: PROBLEEMSTELLING 1 HOOFDSTUK I ONTWIKKELING EN STAGNATIE IN DE PSYCHIATRIE 2 Inleiding 2 1. 1 Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg - stand van

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1 Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk Academiejaar 2007-2008 Bijlage 1 IOUD Bachelor in het Sociaal Werk Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het Sociaal Werk 2 de

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart.

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar -

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl10 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding Cultuur AO BE 027 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Postmaster opleiding seksuologie

Postmaster opleiding seksuologie mensenkennis De docenten komen uit het werkveld. Dit vind ik een plus, op deze manier worden theorie en praktijk goed met elkaar verbonden. Postmaster opleiding seksuologie Postmaster opleiding seksuologie

Nadere informatie

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014 Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Voorlichting 19 Maart 2014 WELKOM Dr. Maaike Cima (Onderwijs Directeur/ Forensische Psychologie) Drs. Liselotte den Boer (Kinderen & Jeugd en Stage Coördinator)

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-0-22) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

Banaba sociale gezondheidszorg OO Psychosociale Begeleidingskaders

Banaba sociale gezondheidszorg OO Psychosociale Begeleidingskaders BANABA IN DE SOCIALE GEZONDHEIDSZORG Opleidingsonderdeel Psychosociale begeleidingskaders Algemeen. Het opleidingsonderdeel Psychosociale begeleidingskaders maakt deel uit van de opleiding BanaBa in de

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-07-10) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11699 8 juni 2012 Rectificatie Examenprogramma natuurkunde vwo van 28 april 2012, kenmerk VO2012/389632 In de regeling

Nadere informatie

Psychologie. Bachelor in de psychologie. Wie ben ik? Studieprogramma. Eerste bachelor

Psychologie. Bachelor in de psychologie. Wie ben ik? Studieprogramma. Eerste bachelor Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen Studeren aan de K.U.Leuven 59 Psychologie BACHELOR IN DE PSYCHOLOGIE MASTER IN DE PSYCHOLOGIE 180 STUDIEPUNTEN 120 STUDIEPUNTEN Bachelor in de psychologie

Nadere informatie

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde 1. Inleiding Vanuit de tandheelkundige praktijk komt de vraag naar een gedifferentieerde tandarts

Nadere informatie

Examenprogramma natuurkunde vwo

Examenprogramma natuurkunde vwo Examenprogramma natuurkunde vwo Ingangsdatum: schooljaar 2013-2014 (klas 4) Eerste examenjaar: 2016 Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma

Nadere informatie

OVERZICHT LOSSE STUDIEONDERDELEN SPO

OVERZICHT LOSSE STUDIEONDERDELEN SPO OVERZICHT LOSSE STUDIEONDERDELEN SPO à 400 euro per vak (met ingang van studiejaar 2014-2015 410 euro per vak). Vakken HBO-pedagogiek Pedagogiek 1 1 Inleiding in de pedagogiek en haar basisconcepten, zoals

Nadere informatie

P0L08B Opvoeding, onderwijs en vorming in relatie tot samenleving en cultuur P0S64A Levenslang leren en gelijke kansen 2015-2016

P0L08B Opvoeding, onderwijs en vorming in relatie tot samenleving en cultuur P0S64A Levenslang leren en gelijke kansen 2015-2016 Equivalentielijst oude vakcodes Onderstaande opleidingsonderdelen worden als equivalent beschouwd. D.w.z. dat ze gedurende een bepaalde periode een opleidingsonderdeel met een nieuwe code kunnen vervangen

Nadere informatie

Erratum Studiegids Bachelor Psychologie

Erratum Studiegids Bachelor Psychologie Erratum Studiegids Bachelor Psychologie Datum Locatie Praktische zaken Erratum 29-01-2009 >Organisatie Onderwijs>Inschrijven voor een Studiepad Let op studenten Psychologie! Studenten die gegronde redenen

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie

Toegepaste Psychologie NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren bachelor in avondonderwijs Toegepaste Psychologie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor in avondonderwijs Toegepaste Psychologie Ben je

Nadere informatie

Opleidingspecifiek deel. Masteropleiding Psychologie. Tbv owd OER M psychologie (MSc) 2013-2014

Opleidingspecifiek deel. Masteropleiding Psychologie. Tbv owd OER M psychologie (MSc) 2013-2014 Deel 2 Opleidingspecifiek deel Paragraaf 8 Masteropleiding Psychologie Artikel 8.1 Toepasselijkheid regeling 1. Op de masteropleiding is het bepaalde in het Algemeen Deel van deze regeling van toepassing

Nadere informatie

KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG (M/V) 75% tewerkstelling

KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG (M/V) 75% tewerkstelling Je functie Als klinisch neuropsycholoog werk je binnen de doelgroep organische psychiatrie. Je voert zowel diagnostische, therapeutische als wetenschappelijke activiteiten uit. Je brengt het (neuro)psychologisch

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de dialyse

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE

PROFESSIONELE BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE PROFESSIONELE BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE MODELTRAJECT JAAR 1 Leerprocesbegeleiding en (ortho)(ped)agogische praktijk Uit ervaring kan je leren als je de ruimte krijgt om bij die ervaring stil te staan. Je

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria Management, finance en recht Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen Congres Praktijkgericht onderzoek in het HBO Amersfoort, 11 december 2012

Nadere informatie

Vastgesteld op 3 juni 2004 Goedgekeurd door de Minister van VWS op 20 december 2004, IBE/BO-2543400 In werking getreden op 1 februari 2005

Vastgesteld op 3 juni 2004 Goedgekeurd door de Minister van VWS op 20 december 2004, IBE/BO-2543400 In werking getreden op 1 februari 2005 College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog Besluit CSG 2013-2 (oorspronkelijk: 2004-1) Besluit inzake de aanwijzing van de klinische psychologie als specialistisch deelgebied van de gezondheidszorgpsychologie

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Minor Psychiatrie van het jonge kind ( 0-3 jaar)

Minor Psychiatrie van het jonge kind ( 0-3 jaar) Minor Psychiatrie van het jonge kind ( 0-3 jaar) 1. Administratieve gegevens 1.1 Naam van het minorpakket psychiatrie van het jonge kind : The first Years last forever 1.2 Penvoerende Schooldirecteur Marij

Nadere informatie

Competentieprofiel van de genetisch consulent

Competentieprofiel van de genetisch consulent Competentieprofiel van de genetisch consulent De genetisch consulent is werkzaam binnen het specialisme klinische genetica. Het specialisme klinische genetica is gericht op zorgvragen van patiënten/ adviesvragers

Nadere informatie

Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010. Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs

Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010. Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010 Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010 bijlage 1 Bijlage 1: Algemene instapcompetenties

Nadere informatie

DLR families Architectuur en Ingenieurswetenschappen Architectuur

DLR families Architectuur en Ingenieurswetenschappen Architectuur DLR families Architectuur en Ingenieurswetenschappen Architectuur Aard van de opleidingen: academiserende opleidingen en verwante universitaire opleidingen VLIR VLHORA procesbegeleider: Conny Devolder

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening

Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening me nse nkennis Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening Door te werken met de laatste wetenschappelijke inzichten, vergroot je de kans dat je adviezen juist blijken. Postmaster

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in het Onderwijs - Kleuteronderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Lager Onderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Secundair Onderwijs, Bachelor in de Verpleegkunde,

Nadere informatie

Een COMBINATIE tussen bachelor en master moet je aanvragen. Klik hier voor meer uitleg.

Een COMBINATIE tussen bachelor en master moet je aanvragen. Klik hier voor meer uitleg. OVERZICHT INSCHRIJVINGSVEREISTEN MASTER REVAKI Opleidingsonderdeel SP Sem PREREQUISITE COREQUISITE Andere vereisten EERSTE MASTER Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvoor de student geslaagd

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie