De kwaliteit van maatschappelijk ondernemen verbeteren met het KWH-Maatschappijlabel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kwaliteit van maatschappelijk ondernemen verbeteren met het KWH-Maatschappijlabel"

Transcriptie

1 De kwaliteit van maatschappelijk ondernemen verbeteren met het KWH-Maatschappijlabel KWH oktober 2006 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van KWH worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm of anderszins.

2 Inhoudsopgave Maatschappelijk ondernemen pagina 3 De kwaliteitseisen van het KWH-Maatschappijlabel pagina 7 1. Een open beleidsproces pagina 8 2. Vertrouwengevend beleid pagina 9 3. Gewaardeerde prestaties pagina Goede reputatie pagina 11 pagina 2 van 11

3 Maatschappelijk ondernemen De verantwoording van corporaties over hun maatschappelijke investeringen in de samenleving is een belangrijk onderwerp. Corporaties hebben in toenemende mate te maken met kritiek vanuit de overheid en de maatschappij als het gaat om het aanwenden van vermogen voor het oplossen van (maatschappelijke) vraagstukken. Voorheen was de corporatie de huisvester van de traditionele sociale doelgroep. De moderne corporatie heeft een maatschappelijke taak bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van huisvesting voor ouderen, specifieke groepen jongeren en allochtonen, het verlenen van zorg en het investeren in woon- en leefomgeving. Corporaties worden door de overheid en de maatschappij ter verantwoording geroepen. De sector staat voor de uitdaging het vertrouwen te wekken dat zij een prominente rol vervult bij het aanpakken van deze opgaven. Corporaties moeten laten zien dat zij actief maatschappelijk ondernemen, aanspreekbaar zijn voor (lokale) maatschappelijke partners (belanghouders) en in staat zijn te leren en zich continu te verbeteren. KWH wil corporaties inspireren en faciliteren bij de opgave die zij hebben. Hiertoe heeft KWH in samenwerking met RIGO en Gerrichhauzen en Partners het KWH-Maatschappijlabel ontwikkeld. Dit is een instrument waarmee corporaties hun kwaliteit van maatschappelijk ondernemen kunnen meten en daarmee prestaties transparant kunnen maken. Het meetinstrument Het meten van de kwaliteit van maatschappelijk ondernemen en het meten van maatschappelijke prestaties is niet eenvoudig. Er is geen eensluidende definitie van deze begrippen en wat maatschappelijk gewenst is, wordt vooral lokaal bepaald door verschillende belanghouders. Een harde standaard voor maatschappelijk ondernemen is dan ook niet mogelijk. Wel kan maatschappelijk ondernemerschap worden benaderd als een maatschappelijk beleidsproces dat in samenspraak met de belanghouders wordt vormgegeven. Kwaliteit van maatschappelijk ondernemen hangt af van de mate waarin de door corporaties voorgenomen en gerealiseerde maatschappelijke prestaties door de maatschappij worden gewaardeerd. In het KWH-Maatschappijlabel zijn de algemene principes van maatschappelijk ondernemen meetbaar gemaakt door deze systematisch uit te werken in een normenstelsel. Bij het opstellen van de normen zijn de (lokale) belanghouders van corporaties als vertrekpunt genomen. Op die manier kan worden gemeten hoe het staat met de kwaliteit van het maatschappelijk ondernemen van de corporatie, of keuzes en handelen van de corporatie aansluiten bij de verwachting van de omgeving en of zij de prestaties levert die maatschappelijk gewenst zijn. Het KWH-Maatschappijlabel is primair een instrument waarmee corporaties kunnen leren en zich kunnen verbeteren en secundair een (lokaal) verantwoordingsinstrument. Door periodieke metingen beoordeelt KWH of de kwaliteit van maatschappelijk ondernemen voldoet aan het normenstelsel. Dit vindt bij iedere corporatie op dezelfde manier plaats zodat de meetresultaten per corporatie onderling vergelijkbaar zijn. De resultaten van de metingen worden opgenomen in een prestatie-index. Deze prestatie-index bestaat uit een rangschikking van resultaten, zodat corporaties hun maatschappelijke prestaties met die van andere corporaties kunnen vergelijken en daardoor van elkaar kunnen leren. Het normenstelsel Het meetinstrument is gebaseerd op gangbare normen en waarden zoals beïnvloedbaar, integer, open houding, aanspreekbaar, nakomen van afspraken, tevreden over prestaties. Het normenstelsel bestaat uit leveringsvoorwaarden (verwachtingen die belanghouders hebben), meetbare normen (dat wat de corporatie levert) en meetpunten (dat wat wordt gemeten) die zijn opgenomen in vier labelonderdelen: pagina 3 van 11

4 1. Een open beleidsproces 2. Vertrouwengevend beleid 3. Gewaardeerde prestaties 4. Goede reputatie Het labelonderdeel een open beleidsproces richt zich op de werkwijze van de corporatie, zowel in het beleidsproces als in het primaire proces. Aan dit labelonderdeel ligt de veronderstelling ten grondslag dat een maatschappelijk ondernemer anders handelt dan een reguliere ondernemer en dat die handelswijze ook zichtbaar kan worden gemaakt. Vertrouwengevend beleid gaat over de inhoud van de keuzen en de waardering daarvoor bij belanghouders. De hoofdvraag luidt: Heeft de corporatie een ondernemingsbeleid dat een antwoord geeft op maatschappelijke vraagstukken en vertrouwen geeft in een constructieve bijdrage aan het oplossen van die vraagstukken? Hieraan ligt de veronderstelling ten grondslag dat een maatschappelijk ondernemer een (onderbouwde, scherpe en gedragen) visie heeft op wat haar bijdragen moeten zijn aan het oppakken van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij staat niet het financiële, maar het maatschappelijke rendement voorop. Het labelonderdeel gewaardeerde prestaties gaat over de bijdrage die de corporatie levert aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De hoofdvraag luidt: In welke mate levert de corporatie prestaties die daadwerkelijk een antwoord zijn op de maatschappelijke vraagstukken? Het labelonderdeel goede reputatie beschrijft het beeld dat belanghouders van de corporatie hebben. Met behulp van zogenaamde reputatiepunten zoals betrouwbaar, betrokken, inspirerend, open en transparant, geven belanghouders hun mening over de corporatie in relatie tot maatschappelijk ondernemen. Samen vormen de labelonderdelen de basis voor een goede maatschappelijke ondernemer. De relatie tussen de verschillende labelonderdelen is in het figuur hieronder weergegeven. Bestuurders Burgers Bewoners Bedrijven (overheid, gemeente, politie, omwonenden, ondernemers, zorg- en welzijninstelling etc) Belanghebbenden Open beleids proces Is basis voor Vertrouwen gevend beleid Zorgt voor Gewaardeerde prestaties Versterkt Goede reputatie Organiseert Creërt Levert Heeft Worden betrokken bij Hebben vertrouwen in Waarderen Bepalen De corporatie als maatschappelijk ondernemer pagina 4 van 11

5 Meetsystematiek op maat De lokale situatie is bepalend voor de manier waarop de meting wordt uitgevoerd. In het intakegesprek, dat voorafgaand aan de meting plaatsvindt, wordt een meetplan op maat gemaakt. De totale doorlooptijd van de meting bedraagt ongeveer 4 á 5 maanden. Het meetproces begint met een (gezamenlijke) bijeenkomst waarin de kwaliteitseisen worden doorgenomen en uitleg wordt gegeven over de meting. Na de intake, waar wel enige voorbereiding door de corporatie voor nodig is, wordt de meting uitgevoerd. De meting wordt afgesloten met een rapportage en een individuele presentatie van de meetresultaten. De meetmethoden die worden ingezet om de kwaliteit van maatschappelijk ondernemerschap te bepalen, zijn: > Documentanalyse bij de corporatie aan de hand van een checklist; > Uitzetten van op maat gemaakte enquête bij belanghouders; > Interview(s) met belanghouders; > Interview(s) met corporatiemedewerkers (beleidsbeslissers/-makers). Bij de documentanalyse worden de door de corporatie aangeleverde documenten beoordeeld op borging van de aspecten van het maatschappelijk ondernemen. Er wordt gekeken naar de missie en het beleid en hoe dit is doorvertaald in concrete acties. Daarnaast is voor de documentanalyse onder andere van belang welke afspraken er gemaakt zijn met belanghouders, hoe zij worden betrokken bij beleidsvorming en uitvoering en hoe de corporatie intern stuurt op maatschappelijke oriëntatie. De (lokale) belanghouders van de corporatie ontvangen een enquête. Op bepaalde onderdelen wordt de enquête toegesneden op de lokale situatie. Zo worden onder andere de te toetsen doelstellingen op maat gemaakt. Bij het bevragen van de belanghouders gaat het om het vergaren van informatie over de manier waarop de corporatie invulling geeft aan het maatschappelijk ondernemen én over de waarde die de omgeving aan het handelen en presteren van de corporatie toekent. Het eindoordeel over de waardering van hoe een corporatie denkt en wat een corporatie doet, ligt namelijk bij de belanghouders. Naast het verzoek om een enquête in te vullen, wordt een aantal belanghouders ook geïnterviewd. Het interview heeft vooral een toetsend en verdiepend karakter. Het accent kan per gesprek verschillen, afhankelijk van de antwoorden die de betreffende belanghouder in de enquête heeft aangegeven. Ter afsluiting van de meting vindt er een interview met corporatiemedewerkers (beleidmakers en -uitvoerders) plaats. Doel van dit gesprek is om de informatie die verkregen is uit de documentanalyse en de gesprekken met belanghouders te verbreden en te verdiepen. KWH-Maatschappijlabel Na de meting ontvangt de corporatie een rapport met de resultaten. KWH bespreekt het resultaat met de corporatie en daarna worden de resultaten voorgelegd aan de Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV). Deze onafhankelijke commissie is bevoegd het KWH-Maatschappijlabel toe te kennen, te verlengen, te onthouden of in te trekken. Het label heeft een geldigheidsduur van drie jaar en wordt toegekend als de corporatie op minimaal twee labelonderdelen het cijfer 7 of hoger behaalt en op geen van de labelonderdelen een cijfer lager dan een 6,0. Het KWH-Maatschappijlabel behalen is geen doel op zich. Het is een manier om een ander doel te bereiken: de meetresultaten bieden corporaties concrete aanknopingspunten, primair om te leren en te verbeteren en secundair om zich (lokaal) te verantwoorden. Hiermee kan de corporatie de kwaliteit van haar maatschappelijk ondernemerschap nog beter organiseren en op een hoger niveau brengen. pagina 5 van 11

6 Ervaringen Acht corporaties hebben in 2006 in een pilot het meetinstrument getoetst en aangescherpt: Woningstichting Beter Wonen Vechtdal uit Hardenberg, Interstede uit Zwijndrecht, Woonstichting St. Joseph uit Boxtel, Vidomes uit Delft, Haskerland uit Joure, Wooncompagnie uit Purmerend, Woonpartners Midden-Holland uit Gouda/Waddinxveen, Woonservice Meander uit Werkendam. De ervaringen van de deelnemers zijn zeer positief. Zo gaven zij aan dat het KWH-Maatschappijlabel een goed instrument is om het maatschappelijk ondernemerschap van de corporatie te meten (50% mee eens en 50% geheel mee eens), vindt men de onderzoeksmethode geschikt (33% mee eens en 67% geheel mee eens), meet het de relevante onderwerpen (84% mee eens en 16% geheel mee eens) en geeft het resultaat een goede en herkenbare afspiegeling van de werkelijkheid (84% mee eens). De corporaties zijn ook erg te spreken over de rapportage. Deze is duidelijk en overzichtelijk en biedt voldoende concrete handvatten en aanknopingspunten (50% mee eens en 50% geheel mee eens), om het maatschappelijk beleidsproces te verbeteren. Met name de citaten en de bijgevoegde gespreksverslagen worden gezien als een verrijking. Kortom, deze auditachtige onderzoeksmethode die gebaseerd is op een helder normenstelsel, blijkt voor de corporaties zeer concrete aanknopingspunten te bieden om te leren en te verbeteren en om zich (lokaal) te verantwoorden. pagina 6 van 11

7 De kwaliteitseisen van het KWH-Maatschappijlabel pagina 7 van 11

8 1. Open beleidsproces Het labelonderdeel een open beleidsproces richt zich op de werkwijze van de corporatie, zowel in het beleidsproces als in de uitvoer (het zogenaamde primaire proces). Aan dit labelonderdeel ligt de veronderstelling ten grondslag dat een maatschappelijk ondernemer anders handelt dan een reguliere ondernemer en dat die handelswijze ook zichtbaar kan worden gemaakt. Leveringsvoorwaarden 1 De corporatie is een op de buitenwereld gerichte organisatie en kent haar belanghouders. 2 De corporatie is een toegankelijke, aanspreekbare organisatie en benadert de buitenwereld actief. 3 De corporatie betrekt belanghouders actief in het beleidsproces en geeft ruimte voor beïnvloeding van keuzen. 4 De corporatie werkt in het beleidsproces goed samen met de gemeente. 5 De maatschappelijke oriëntatie is verankerd in de hele organisatie. Normen 1 De corporatie heeft een brede oriëntatie op de maatschappelijke omgeving. 2 De corporatie heeft een gemotiveerde opvatting over wie haar belanghouders zijn. 3 De corporatie kent de belangen en doelstellingen van belanghouders. 1 De corporatie toont initiatief en heeft regelmatig overleg met belanghouders op bestuurlijk niveau. 2 De corporatie is aanspreekbaar en reageert adequaat op vragen van belanghouders. 1 De corporatie hanteert een beleidsproces waarin de betrokkenheid van belanghouders is verankerd. 2 Het oordeel van belanghouders over de participatie en mate van beïnvloeding is positief. 3 De corporatie geeft belanghouders daadwerkelijk invloed op beleid. 1 De corporatie heeft met de gemeente een werkwijze voor beleidsafstemming vastgelegd. 2 Er is een gemeenschappelijke visie op de beleidsopgaven. 3 Doelstellingen, inzet en spelregels voor samenwerking zijn vastgelegd in een prestatieovereenkomst. 1 De corporatie stuurt bewust op maatschappelijke oriëntatie binnen de gehele organisatie. 2 Belanghouders herkennen maatschappelijke oriëntatie van de medewerkers. pagina 8 van 11

9 2. Vertrouwengevend beleid Vertrouwengevend beleid gaat over de inhoud van de keuzen en de waardering daarvoor bij belanghouders. De hoofdvraag luidt: Heeft de corporatie een ondernemingsbeleid dat een antwoord geeft op maatschappelijke vraagstukken en vertrouwen geeft in een constructieve bijdrage aan het oplossen van die vraagstukken? Hieraan ligt de veronderstelling ten grondslag dat een maatschappelijk ondernemer een (onderbouwde, scherpe en gedragen) visie heeft op wat haar bijdragen moeten zijn aan het oppakken van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij staat niet het financiële, maar het maatschappelijke rendement voorop. Leveringsvoorwaarden Normen 1 De corporatie heeft haar missie en maatschappelijke doelstellingen expliciet 1 De corporatie heeft haar missie en positie expliciet geformuleerd en gecommuniceerd. geformuleerd. 2 De corporatie heeft haar doelstellingen en de te bereiken maatschappelijke effecten expliciet geformuleerd. 2 De missie en doelstellingen sluiten aantoonbaar aan op maatschappelijke behoeften. 1 Missie en doelstellingen zijn onderbouwd met kennis van de lokale markt. 2 Het oordeel van belanghouders over de beleidskeuzen is positief 3 De corporatie doet wat zij zich voorneemt. 1 Doelstellingen zijn vertaald naar meetbare prestaties. 2 De corporatie kan laten zien dat ze de beoogde inzet heeft geleverd. 3 De corporatie is samenwerkingsgericht en komt daarbij haar afspraken na pagina 9 van 11

10 3. Gewaardeerde prestaties Het labelonderdeel gewaardeerde prestaties gaat over de bijdrage die de corporatie levert aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De hoofdvraag luidt: In welke mate levert de corporatie prestaties die daadwerkelijk een antwoord zijn op de maatschappelijke vraagstukken? Leveringsvoorwaarden 1 De activiteiten van de corporatie dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 2 De corporatie heeft gemotiveerde opvattingen over een actieve en doelgerichte inzet van middelen. Normen 1 De corporatie kan laten zien dat ze de inzet levert die was voorgenomen en dat de geleverde prestaties hebben bijgedragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 2 De gemeente heeft een positief oordeel over de prestaties en de effecten. 3 De andere belanghouders hebben een positief oordeel over de prestaties en de effecten. 4 Belanghouders vinden de projecten van de corporatie relevant en geslaagd. 1 De corporatie zet haar middelen actief in. 2 Het beeld bij belanghouders over de inzet van middelen is positief. pagina 10 van 11

11 4. Goede reputatie Het labelonderdeel goede reputatie beschrijft het beeld dat belanghouders van de corporatie hebben. Met behulp van zogenaamde reputatiepunten zoals betrouwbaar, betrokken, inspirerend, open en transparant, geven belanghouders hun mening over de corporatie in relatie tot maatschappelijk ondernemen. Leveringsvoorwaarden 1 De corporatie heeft een goede reputatie bij belanghouders op gebied van kenmerkende maatschappelijke typeringen. Normen 1 ondernemend (voortrekker, pro-actief, niet bureaucratisch) 2 maatschappijgericht (aandacht primair voor maatschappelijke doelen, goede relaties met de juiste partners, verantwoordelijk) 3 betrouwbaar (afspraken nakomen, doen wat je zegt, eerlijk, geloofwaardig) 4 deskundig (weten waar je mee bezig bent, kennen van de maatschappelijke vraagstukken) 5 open en transparant (relevante informatie is beschikbaar, beleidskeuzes en afwegingen zijn inzichtelijk) 6 kostenbewust (besteedt de middelen goed en gericht, denkt na over het kostenaspect) 7 toegankelijk (zoekt actief toenadering, goed bereikbaar en reageert op vragen en ideeën) 8 prettig in de omgang (respectvolle benadering, kan zich inleven in mijn situatie, contact met de juiste mensen) 9 inspirerend (aanstekelijke ideeën, roept enthousiasme op, helpt mij verder in mijn denken over mijn eigen maatschappelijke rol/ taak) 10 realistisch (oog voor de werkelijkheid, praktisch) 11 initiatiefrijk (speelt pro-actief in op maatschappelijke ontwikkelingen, neemt initiatief) 12 betrokken (oprechte interesse, kijkt verder dan de voordeur, geëngageerd, hart op de juiste plaats) 13 flexibel (speelt adequaat in op maatschappelijke ontwikkelingen) 14 consequent (voert consistent beleid, gaat goed om met politiek-bestuurlijke dynamiek) 15 visionair (heeft een eigen visie op de gewenste maatschappelijke ontwikkeling en werkt vanuit die visie) 16 ambitieus (straalt uit dat men veel wil presteren, zoekt de grenzen op) pagina 11 van 11

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur

Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Profielschets Bestuur... 2 1.1. Verantwoordelijkheden... 2 1.2. Kenmerken directeur-bestuurder...

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

TRIAS LEGITIMATIE- CHECK DENKRAAM

TRIAS LEGITIMATIE- CHECK DENKRAAM TRIAS LEGITIMATIE- CHECK DENKRAAM THEORIE: HET DENKRAAM VAN DE TRIAS LEGITIMATIECHECK Wat is en hoe krijgt u er grip op binnen uw corporatie? Lees hier meer over het concept en de -uitingen, aspecten,

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Integriteitscode. Woonpartners Midden-Holland

Integriteitscode. Woonpartners Midden-Holland Integriteitscode Leveranciers en aannemers Vastgesteld te Waddinxveen, 28 november 2012 Integriteitscode leveranciers en aannemers 1211025-# Pag. 1 Voorwoord Integriteit is een belangrijk onderwerp voor

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Profiel lid Sectorraad FNV Zelfstandigen

Profiel lid Sectorraad FNV Zelfstandigen De Sectorraad Per 1 februari 2017 is FNV zelfstandigen gefuseerd met de FNV. Door de fusie is de (bestuurlijke) structuur van FNV Zelfstandigen gewijzigd. De sector FNV Zelfstandigen heeft een sectorraad,

Nadere informatie

In contact met belanghouders!

In contact met belanghouders! In contact met belanghouders! met zestien bewezen werkvormen voor corporaties Inleiding Iedere corporatiebestuurder vraagt zich weleens af welke methoden er bestaan om contacten met belanghouders te managen.

Nadere informatie

Meetsystematiek KWH-Huurlabel 2016

Meetsystematiek KWH-Huurlabel 2016 Meetsystematiek KWH-Huurlabel 2016 Inleiding Het onderzoek naar de waardering van huurders voor uw dienstverlening voeren we uit met het KWH- Huurlabel. Het KWH-Huurlabel is een beproefde onderzoeksmethode

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Maatschappelijk ondernemers gezocht! Tien stellingen over maatschappelijk ondernemen

Maatschappelijk ondernemers gezocht! Tien stellingen over maatschappelijk ondernemen Maatschappelijk ondernemers gezocht! Tien stellingen over maatschappelijk ondernemen Voorwoord Maatschappelijke verankering, maatschappelijke inbedding en maatschappelijk ondernemen zijn begrippen die

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS Het doel van dit onderzoek is een vergelijking te maken tussen de aanwezige competenties bij professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

De kwaliteit van dienstverlening verbeteren met het KWH-Huurlabel

De kwaliteit van dienstverlening verbeteren met het KWH-Huurlabel De kwaliteit van dienstverlening verbeteren met het KWH-Huurlabel KWH, april 2007 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van KWH worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2013

Ondernemingsplan 2009-2013 Verbindingen leggen Samenwerken voor maatschappelijke prestaties Ondernemingsplan 2009-2013 vanaf 2010 1. Inleiding Verbindingen leggen om maatschappelijke opgaven te realiseren. Zo zien we onze opdracht

Nadere informatie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Systematische vergelijking van de interne organisatie en prestaties van corporaties toont aan dat kleine corporaties met veel ervaring als maatschappelijke

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Tablis Wonen. Deel II: Maatschappelijke audit

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Tablis Wonen. Deel II: Maatschappelijke audit Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Tablis Wonen Rotterdam, december 2010 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62 Postbus

Nadere informatie

Belanghouders beleid De Woonplaats

Belanghouders beleid De Woonplaats Belanghouders beleid De Woonplaats Juni 2017 1. Aanleiding De Woonplaats staat midden in de maatschappij. Daarom hechten wij aan een goede relatie met onze belanghouders. Wij willen graag begrijpen wat

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING De Code of Conduct is het kader voor gedrag en reflectie voor medewerkers en studenten

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA School : Joodse basisschool Rosj Pina Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 04JA Onderzoeksnummer : 110573 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Toezichtvisie van de Raad van Toezicht

Toezichtvisie van de Raad van Toezicht Toezichtvisie van de Raad van Toezicht Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d.14 december 2015 Toezichtvisie 2015-2022 Tegen de achtergrond van het discussiestuk van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid De kracht van Ben ik tevreden? ligt in het hier en nu. Wensen van cliënten zetten direct aan tot actie. Meten is dus niet alleen weten, maar de start

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JAN PIETERSZOON COEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JAN PIETERSZOON COEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JAN PIETERSZOON COEN School : Basisschool Jan Pieterszoon Coen Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20ZG Onderzoeksnummer : 110581

Nadere informatie

Functieprofiel. Directeur-bestuurder. bij WVH

Functieprofiel. Directeur-bestuurder. bij WVH Functieprofiel Directeur-bestuurder bij WVH De organisatie Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft in Hoek van Holland een goed onderhouden en aantrekkelijk woningbezit van ruim 2000 woningen.

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering.

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering. Benchmarken In feite is benchmarken meten, vergelijken, leren en vervolgens verbeteren. Dit kan op zeer uiteenlopende gebieden. Van de behandelresultaten van een zorgmedewerker tot de resultaten van het

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. HBV Dudok Wonen

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. HBV Dudok Wonen Profielschets Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders HBV Dudok Wonen ERLY the consulting company Datum: januari 2016 Adviseur: drs. Lilian Vos Dudok Wonen & HBV Dudok Wonen Dudok Wonen

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Open venster. Open venster. beeld van de leercirkels Leiderschap en Talentontwikkeling

Open venster. Open venster. beeld van de leercirkels Leiderschap en Talentontwikkeling Open venster Open venster beeld van de leercirkels Leiderschap en Talentontwikkeling Open venster De wereld verandert en overheden moeten mee veranderen. Maar hoe doe je dat, hoe Open venster kan je dat

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Omnivera Hardinxveld-Giessendam. Deel II: Maatschappelijke audit

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Omnivera Hardinxveld-Giessendam. Deel II: Maatschappelijke audit Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Omnivera Hardinxveld-Giessendam Rotterdam, versie mei 2010 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)

Nadere informatie

Succesvol stakeholdersonderzoek in 4 stappen

Succesvol stakeholdersonderzoek in 4 stappen Succesvol stakeholdersonderzoek in 4 stappen Een stakeholdersonderzoek biedt u de mogelijkheid om de visie en mening van uw stakeholders scherp te krijgen. Wellicht veranderen de rollen in uw sector of

Nadere informatie

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Inleiding Deze handleiding is geschreven voor de regionale traineepool MRA en is een middel om de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

PROFIEL BESTUUR Bestuur

PROFIEL BESTUUR Bestuur PROFIEL BESTUUR Bestuur 1.a Bestuur Het bestuur bestaat uit het aantal genoemde personen conform de statuten artikel 21 lid 1. Het bestuur wordt benoemd door de RvC. Het bestuur is verantwoording verschuldigd

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Pilot TRIASLegitimatiecheck

Pilot TRIASLegitimatiecheck De TRIASLegitimatiecheck is een instrument waarmee corporaties, samen met hun stakeholders, hun legitimatie kunnen vaststellen en versterken. Aedes en Atrivé zoeken vier of vijf corporaties die het instrument

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Weststellingwerf. Deel II: Maatschappelijke audit

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Weststellingwerf. Deel II: Maatschappelijke audit Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Woningstichting Weststellingwerf Rotterdam, maart 2011 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk

Nadere informatie

VOORLOPIG WAARDERINGSKADER VOORSCHOOLSE EDUCATIE, MAART 2015

VOORLOPIG WAARDERINGSKADER VOORSCHOOLSE EDUCATIE, MAART 2015 VOORLOPIG WAARDERINGSKADER VOORSCHOOLSE EDUCATIE, MAART 2015 In dit voorlopig waarderingskader voorschoolse educatie zijn de standaarden en portretten beschreven die we in de eerste fase van de pilots

Nadere informatie

Visitatierapport. Definitief

Visitatierapport. Definitief Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Definitief Stichting TBV Wonen Tilburg Rotterdam, versie februari 2009 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector

Nadere informatie

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Met normen kan een Verantwoordingsorgaan (VO) zijn verantwoordelijkheden (oordelen, adviseren en overleggen) beter uitoefenen. Penvita onderscheidt algemene

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren.

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren. Samenvatting In deze samenvatting geven wij in een notendop de uitkomsten van de maatschappelijke visitatie van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken (verder afgekort tot GenO). 1. Beoordeling

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

zestien bewezen werkvormen voor corporaties

zestien bewezen werkvormen voor corporaties zestien bewezen werkvormen voor corporaties Traditionele aanpak: wat gaan we doen? Informatie halen (naast brengen) - Breng belanghouders bijeen - Stel de vraag wat wil je dat ik doe? - Verken de antwoorden,

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

DEFINITIES EN AFBAKENING VAN SPONSORING

DEFINITIES EN AFBAKENING VAN SPONSORING Beleidsplan sponsoring Antares 2015-2019 pagina : 2 van 6 1. INLEIDING In deze notitie benoemen we de uitgangspunten die gelden bij sponsoring. Daarmee hebben we een kader om sponsorvragen te beoordelen

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs.

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Beter Wonen Almelo ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Beter Wonen Beter Wonen is een maatschappelijk gedreven en

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD School : basisschool Pater van der Geld Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 111245 Datum

Nadere informatie

HET ONDER- NEMINGS- MODEL NATUURLIJK ALDI

HET ONDER- NEMINGS- MODEL NATUURLIJK ALDI NATUURLIJK ALDI HET ONDER- NEMINGS- MODEL NATUURLIJK ALDI WIJ Wij handelen in het belang van onze klanten. WIJ PAGINA 04 ALDI heeft discount uitgevonden I ALDI is een krachtige, succesvolle en internationale

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A4 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Het gerecht. Ingrediënten

Het gerecht. Ingrediënten Recept 2: Wat wil de cliënt? Een recept voor maatwerk en passende zorg voor de cliënt Het gerecht Het resultaat: maatwerk, oftewel passende zorg voor de cliënt. Ieder mens is uniek en heeft andere wensen

Nadere informatie

NVAO Integriteitscode

NVAO Integriteitscode NVAO Integriteitscode Oktober 2015 NVAO Integriteitscode Oktober 2015 pagina 2 Inleiding Integriteit is een intrinsieke waarde voor mensen en organisaties en daarnaast voorwaarde voor vertrouwen in de

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Gedrag en cultuur als voorspeller. Jildau Piena en Melanie de Waal De Nederlandsche Bank

Gedrag en cultuur als voorspeller. Jildau Piena en Melanie de Waal De Nederlandsche Bank Gedrag en cultuur als voorspeller Jildau Piena en Melanie de Waal De Nederlandsche Bank 22 april 2014 Waarom Gericht op één van de oorzaken van de crisis: niet zozeer inadequate governance structuren,

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2017-2019 Uitleg procedure U bent geïnteresseerd in het traject Excellente Scholen 2017. Iedere school die wil deelnemen aan het traject Excellente Scholen 2017

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra 1. Artistiek competent De kunstvakdocent kan als kunstenaar met een eigen visie artistiek werk creëren en het artistieke proces inclusief een breed scala aan

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Aanpak Omgevingsbeleid. Wij werken aan ons IMAGO Omgevingsbeleid

Aanpak Omgevingsbeleid. Wij werken aan ons IMAGO Omgevingsbeleid Wij werken aan ons IMAGO Omgevingsbeleid 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel van de aanpak 2. Uitgangspunten 3. De werkwijze 4. De planning Bijlage: Voorbeeld Overzicht Modulair Omgevingsbeleid; het

Nadere informatie

Definitief beeld van Visitatiecommissie Waterketen van regio Rotterdam

Definitief beeld van Visitatiecommissie Waterketen van regio Rotterdam Aan: Bestuurlijk coördinator Datum 9 december 2014 Onderwerp Definitief beeld van Visitatiecommissie Waterketen van regio Rotterdam Geachte bestuurder, Ter afsluiting van het visitatieproces van de Visitatiecommissie

Nadere informatie

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE)

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) vrijwilligers info juni 2003 QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) informatie voor deelnemende organisaties Inleiding Vrijwilligersorganisaties zijn organisaties in beweging.

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie