Basisschool de Drijfveer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisschool de Drijfveer"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Basisschool de Drijfveer Willem Smuldersplein JJ Waalre Tel.: SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

2 Voorwoord: Met veel genoegen bieden wij u de schoolgids van Basisschool de Drijfveer aan. Deze gids is bestemd voor de ouders en verzorgers van huidige en toekomstige leerlingen van onze basisschool en verstrekt informatie over allerlei schoolzaken en ons onderwijs. We denken hierbij onder andere aan de organisatie en de inrichting van onze school, de zorg voor onze leerlingen, de manier van lesgeven, de contacten, regelingen en afspraken. Basisschool de Drijfveer heeft er voor gekozen het onderwijs anders te organiseren zodat samenwerkend leren goed tot zijn recht kan komen. Onderwijs gaat over kinderen, dus die moeten centraal staan. Het pedagogische klimaat op Basisschool de Drijfveer is zo dat kinderen er zich veilig voelen en kunnen ontwikkelen. We sluiten aan bij het natuurlijk leerproces van kinderen. We plaatsen kinderen in een uitdagende leeromgeving waarbij de leervragen van de kinderen vanzelf opborrelen. We maken daarbij onderscheid tussen leervragen die het kind zelf kan vinden en leervragen die het kind niet zelf kan vinden. Op Basisschool de Drijfveer wisselen groepsactiviteiten, belevingsmomenten, samenwerkingsmomenten en zelfstandig werken elkaar af. U leest er alles over in deze schoolgids. We hebben geprobeerd een schoolgids te maken die voor iedereen gemakkelijk te lezen is en die kan dienen als praktisch naslagwerk. We denken dat we daar in geslaagd zijn. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze gids is samengesteld, kan het ongetwijfeld zo zijn dat bepaalde aspecten onvoldoende zijn belicht, of niet duidelijk genoeg zijn weergegeven. We stellen het op prijs als wij dat van u mogen vernemen. We hopen dat u onze schoolgids met veel belangstelling zult lezen. Namens de schoolraad en het team van Basisschool de Drijfveer (Cluster) directeur Trees Kessels -Simons Voorzitter van de schoolraad Jeroen Dorresteijn De inhoud van deze schoolgids is ook te vinden op onze website: Voorkant schoolgebouw 2 SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

3 Inhoudsopgave Inhoud 1 Inleiding Waar de school voor staat Teamteaching De missie van de school Doelen en kenmerken van de school Onze identiteit Welke plannen zijn al uitgevoerd Activiteiten ter verbetering van onderwijs De school Algemeen Ligging van de school Schoolgrootte en personeel Opleidingsschool Inhoud van het onderwijs Onderbouw; Leerjaar 0 (instromers), 1 en Middenbouw: Leerjaar 3, 4 en Bovenbouw: Leerjaar 6, 7 en Sociaal- emotionele ontwikkeling Burgerschap en integratie Kerndoelen leerlijnen Leergebieden Kernconcepten Werkplaatsen Hoe ziet een dag op de Drijfveer er uit De organisatie van het onderwijs Het bestuur SKOzoK Medezeggenschap van ouders en personeel Schoolregels Inspectie De zorg voor leerlingen Op sociaal-emotioneel gebied Het volgen van de leerontwikkeling van kinderen De speciale zorg voor leerlingen Passend onderwijs Zorgplicht Ondersteuningsprofiel Extra ondersteuning Jeugdgezondheidszorg Nieuwe taken gemeente sociaal domein Zieke leerlingen Stichting Leergeld Zorg voor jeugd Het kind Voor het eerst naar school Het kind in beeld De ouders De ouders en de oudervereniging De Schoolraad SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

4 10.3 De schriftelijke rapportage aan ouders Het ontwikkelingsgesprek Open dagen Website Overige informatieverstrekking Gevonden voorwerpen Omgaan met agressie De Kindercampus Zorgoverlegstructuur Voor- en naschoolse opvang De resultaten/vorderingen van het onderwijs Diverse regelingen en afspraken Schooltijden Vakanties en vrije dagen Luizencontrole Afwezigheidmelding Kleding Mobiele telefoons Informatievoorziening gescheiden ouders Verlofregeling Sponsoring en reclame Verzekeringen Veiligheidsbeleid RT en dergelijke onder schooltijd Tussendoortjes/lunch Verjaardagen Wecycle Wijzigingen in leerling gegevens Klachtenregeling Leerplicht Procedure instroom nieuwe leerlingen Verwijdering van leerlingen Protocol vervanging afwezige leerkrachten Bijlage 1: Namen en adressen Bijlage 2: Afkortingen Bijlage 3: Pestprotocol 4 SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

5 1 Inleiding Op Basisschool de Drijfveer wordt gewerkt volgens het teamteachingsconcept. Een lerende organisatie waar kinderen en leerkrachten in een groep werken en leren. Waar ouders partners zijn. Waar de ontwikkeling van het kind centraal staat. Kinderen komen tot leren en toepassen van het geleerde in een uitdagende leeromgeving. Een school waar ontwikkelingsgericht gewerkt wordt en waar uitgegaan wordt van leerlijnen. Basisschool de Drijfveer probeert een balans te vinden tussen dat wat het kind wil leren (vraaggestuurd) en datgene wat de school het kind aanbiedt (aanbodgestuurd). In deze gids willen we u duidelijk maken hoe we hiermee bezig zijn. We evalueren wat we het afgelopen jaar hebben gedaan en welke conclusies daar volgens ons bij horen. We tonen u de plannen voor het komende jaar. Deze gids is op de eerste plaats bestemd voor de ouder(s) c.q. verzorger(s) van de leerlingen op onze basisschool. Ook wordt hij verstrekt aan ouders die hun schoolkeuze nog moeten bepalen. Hij wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Om praktische redenen gebruiken we in deze gids telkens de mannelijke vorm waar we spreken over "ouder(s)", "leerkracht(en)" en "leerling(en)", terwijl met "ouder(s)" ook "verzorger(s)" wordt bedoeld. Wij hopen u met deze gids zo goed mogelijk over Basisschool de Drijfveer te informeren, in het vertrouwen dat we samen met u vorm kunnen geven aan de ontwikkeling van uw kind, onze (toekomstige) leerling. Namens de Schoolraad en het team, Voorzitter schoolraad Jeroen Dorresteijn (Cluster) directeur Trees Kessels -Simons SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

6 Basisschool de Drijfveer 2 Waar de school voor staat 2.1 Teamteaching Teamteaching is een onderwijsvorm waarbij meer mensen in één groep werken. Hoe dit er in de praktijk uitziet, hangt mede af van het aantal leerlingen. De leerkrachten werken samen en maken gebruik van een ieders kwaliteiten. Door een goede samenwerking zijn ze in staat de kinderen datgene te bieden wat zij voor hun ontwikkeling nodig hebben, in een lerende organisatie. We hebben het schoolgebouw aangepast aan dit organisatieconcept. Drie grote werklokalen, twee instructielokalen en een speellokaal ondersteunen ons onderwijs. In de grote werklokalen kunnen grotere groepen kinderen onder begeleiding van meerdere leerkrachten en studenten samen leren. In de instructielokalen kunnen ze in alle rust nieuwe leerstof opnemen en deels verwerken. Het speellokaal is bedoeld voor de jongste kinderen van onze school om aandacht te geven aan bewegingsonderwijs. De leerlingen op Basisschool de Drijfveer zijn verdeeld in drie bouwen: - groep (onderbouw) - groep (middenbouw) groep 3 is 2 middagen samen met de onderbouw - groep (bovenbouw). Bij elke groep zijn meerdere leerkrachten actief. Zij werken in een team dat bijvoorbeeld bestaat uit een bouwleider (tevens leerkracht), een leerkracht en studenten en/of LIOleerkrachten (leerkracht in opleiding). Dit team noemen wij een miniteam. De drie miniteams vormen samen met de kwaliteitsondersteuner en de directie het team van de school. De bouwleiders vormen samen met de directie het kernteam/management van de school. Organisatiemodel: Miniteam Onderbouw Gr Miniteam Middenbouw Gr Miniteam Bovenbouw Gr Bouwl. Leerkr. Student e.a. Bouwl.. eerkr. Student. e.a Bouwl. eerkr. Student e.a. + Directeur = KERNTEAM Externe: PABO Onderwijsadviesdienst e.d. 4 6 SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

7 3 De missie van de school Op Basisschool de Drijfveer zie je kinderen, ouders en personeel die zich betrokken voelen, die de verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor zowel hun persoonlijke ontwikkeling en die van de school. Zij hebben oog voor elkaars succes en welbevinden. In onze gerichtheid op kwaliteit is er volop gelegenheid tot samenwerking in een open en veilige leeromgeving. De leeromgeving is gericht op ontwikkeling en talenten van kinderen en van onze medewerkers. Ontwikkeling - Talenten Betrokkenheid Samenwerken Autonomie Relatie - Veiligheid - Verantwoordelijkheid - Kwaliteit 3.1 Doelen en kenmerken van de school In 7 pijlers vatten wij samen wat wij als leerkrachten en ouders echt wezenlijk vinden voor ons onderwijs. Deze zijn verwoord in de doelen van onze school. Hieronder staan de 7 pijlers van de school. De pijlers kennen geen vaste volgorde van belangrijkheid. Zij zijn het fundament bij alles wat we doen en denken. Het kind voelt zich uitgedaagd. Het kind voelt zich veilig. Het onderwijs sluit aan bij de ontwikkelingsbehoefte van het kind. Het kind leert in een team van lerende leerkrachten. HET KIND Het kind leert met, door en van andere kinderen. Het kind denkt mee over t eigen leren. Het kind voelt zich competent op cognitief en sociaalemotioneel gebied. SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

8 Pijlers van leren op De Drijfveer Het kind voelt zich veilig. Het gevoel van veiligheid en vertrouwen is breed van aard. Het betreft een plezierig pedagogisch klimaat. Het betekent onder meer: een respectvol sociaal klimaat en een rustige leeromgeving. Gesprekken met kinderen vinden regelmatig plaats. De informatie uit deze gesprekken wordt meegenomen om de basis van veiligheid verder uit te bouwen. Veiligheid is de basis om te komen ontwikkeling, tot spel en leren. Het kind voelt zich uitgedaagd. De motivatie voor leren is aanwezig. De leerkracht stimuleert deze, waardoor het kind nauw betrokken raakt bij datgene wat het wil leren. De betrokkenheid van de leerling bij zijn/haar ontwikkelingsproces staat centraal. Er wordt aandacht besteed aan de persoonlijke motivatie van de leerling. Als een kind zich uitgedaagd voelt, is het erg betrokken en leert het op de meest effectieve wijze. Het onderwijs sluit aan bij de ontwikkelingsbehoefte. De aangeboden leerstof past bij het niveau en de interesse van de leerling en is niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk. Je blijft het kind uitdagen. De organisatievorm biedt mogelijkheden flexibel in te spelen op het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Het werken met thema s en open situaties biedt elk kind de ruimte om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het eigen ontwikkelingsniveau. Het kind leert door, met en van medeleerlingen. Het kind werkt veel samen met andere kinderen in groepjes. Samen leren is een basisbehoefte. Samenwerkend leren vinden kinderen prettig en levert veel op. Het werken in groepen, het werken met planningen / contracten, het samenwerken aan één opdracht zijn veel voorkomende werkvormen bij teamteaching. Kinderen leren van medeleerlingen, kinderen zien ook hoe andere kinderen probleempjes aanpakken. Kinderen leren hoe ze kunnen leren. Het kind voelt zich competent. Het kind heeft het gevoel dat het wat kan en is trots. Het kind is zich bewust dat het een prestatie geleverd heeft op cognitief, motorisch of creatief gebied. Kinderen kunnen zich ook op sociaal gebied competent voelen; in samenwerking met andere kinderen. Succeservaringen zijn voor kinderen belangrijk en deze worden gestimuleerd. Door veelvuldig samenwerken met andere kinderen van hetzelfde leerjaar of andere leerjaren, leren kinderen te handelen in sociale situaties en ontwikkelt zich de sociale competentie. De basis die kinderen leggen op dit gebied wordt o.a. gelegd met de methode Vreedzame school. Het kind denkt mee over het eigen leren. Het kind mag mede keuzes maken op welke manier het wil leren. Het kind draagt zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. De leerkracht volgt het ontwikkelingsproces. Bij teamteaching wordt het kind uitgedaagd mee te denken over het geen t wil leren. Dit verhoogt de betrokkenheid. Niet alle kinderen zijn in staat zelfstandig het leren te regisseren. In zo n geval kan de leerkracht besluiten zelf de regie te nemen. Hoe meer het kind de regie van het eigen leren in handen heeft, hoe meer zelfstandigheid ontstaat en hoe groter de kans wordt op aansluiting bij de theoretische vormen van voortgezet onderwijs. Het kind leert in een team van lerende leerkrachten. De leerkrachten ontwikkelen zich ook en staan open voor de wijze waarop kinderen hun ontwikkelingsproces doormaken. De directie en de leerkrachten werken bewust aan hun persoonlijke ontwikkeling om professioneel handelen te verbeteren. Teamteaching mag gezien worden als een groeimodel. Het team zal van elke leerkracht en stagiaire de sterke kanten benutten om een zo optimaal mogelijke leersituatie tot stand te brengen. Bij teamteaching kunnen collega s elkaar ondersteunen. Zij kunnen overleggen over de best mogelijke aanpak voor een leerling en de aanpak bij problemen. Zij kunnen met elkaar meer of minder succesvolle aanpakken analyseren en bijstellen. De leerkrachten verdelen de groepstaken onderling en zij zetten hun sterke kanten in. Binnen het team wordt 8 SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

9 veel gecommuniceerd en gereflecteerd. Zij leren met en van elkaar. Het plezier in het werk wordt er door vergroot. Dit gebeurt ook bouw overstijgend. 3.2 Onze identiteit Basisschool de Drijfveer is een open katholieke school, waarin respect voor elkaar en medemenselijkheid hoog in het vaandel staan. We willen onze katholieke identiteit zodanig invullen dat ons onderwijs een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen tot het maken van eigen keuzes. Keuzes, waar kinderen zelf verantwoordelijkheid voor kunnen dragen en die bijdragen aan een gelukkig leven voor zichzelf en voor de mensen om hen heen. Kinderen van alle denominaties en culturen zijn welkom, indien zij onze katholieke grondslag respecteren. Pedagogische identiteit We vinden het belangrijk dat iedereen gelijkwaardig is. Dat betekent dat we de verschillen tussen mensen erkennen. We tonen daar respect voor en houden er rekening mee. We staan open voor elkaar en we sluiten niemand buiten. Iedereen moet zich op onze school veilig kunnen voelen. Onderwijskundige identiteit We willen graag dat kinderen hun eigen leervragen of onderzoeksvragen formuleren. Vanuit deze vragen zijn kinderen intrinsiek gemotiveerd voor leren. We vinden dat de inhoud van het onderwijs betekenisvol moet zijn voor kinderen en zo nauw mogelijk moet aansluiten bij de interessegebieden van de kinderen. We vinden het proces van het leren belangrijker dan het product. Een leerproces is een proces waarin snellere en langzamere ontwikkelingen elkaar opvolgen; een proces waar fouten maken en opnieuw doen normaal is. We vinden het belangrijk dat kinderen basisvaardigheden ontwikkelen en die verder ontwikkelen. Schoolklimaat We hechten veel waarde aan samenwerken, elkaar helpen, samen leren en samen delen. We proberen de kinderen te leren dat verantwoordelijkheidszin voor elkaar en voor de wereld om hen heen belangrijk is. Het is belangrijk dat ouders deze visie delen, zodat wij dit gezamenlijk uitdragen naar de kinderen. Wij gaan met respect om met de ouders. En verwachten dat dit wederzijds is. Maatschappelijke identiteit We zetten kinderen aan tot reflectie op hun gedrag, zodat zij positief gedrag leren versterken. We erkennen de ouders als partners in de educatie. We streven ernaar een gezamenlijke inspanning te leveren om de kinderen de best mogelijke ontwikkelingskansen te bieden. We realiseren ons dat het leren zich niet beperkt tot het aanbod van de school. De maatschappij biedt veel kansen tot leren. Waar mogelijk willen we die benutten. 3.3 Welke plannen zijn al uitgevoerd : Start Basisschool de Drijfveer. Onderwijskundig concept met zeven pijlers via teamteaching (organisatiemodel) : Dit schooljaar heeft in zijn geheel in het teken gestaan van de verbouwing van de school, waarin de kenmerken van het schoolconcept goed terug te zien zijn. SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

10 : In deze jaren is het concept van de school verder uitgewerkt. We zijn gaan werken met de methode de Vreedzame School. Een programma waarin de kracht van kinderen centraal staat : Hebben we veel aandacht besteed aan zorg voor kinderen vanuit het project afstemming. We streven naar volledig handelingsgericht handelen. Het werken met kernconcepten is opgezet : Er is schoolbreed een protocol-dyslexie opgezet en aanbod voor het automatiseren van leerstof. ZIEN (groep 3 t/m 8) is in gebruik genomen een volgsysteem voor de sociaalemotionele ontwikkeling. In groep 1-2 wordt gewerkt met KIJK! Er wordt vanaf nu Engels gegeven van groep 1 t/m 8. Er is een leesplan opgezet ter bevordering van het leesonderwijs. En er is een nieuwe beoordeling gemaakt voor in het portfolio. 3.4 Activiteiten ter verbetering van onderwijs In schooljaar gaan we aandacht hebben voor de kernconcepten. Jaarlijks werken we schoolbreed aan een achttal thema s. Binnen die thema s zetten we geïntegreerd onderwijs neer. Wereldoriëntatie, taalaanbod, mediawijsheid, wetenschappelijk denken, ondernemingszin, lezen en onderdelen van rekenen worden in samenhang aangeboden en geleerd. In schooljaar gaan we dit verder uitwerken. We gaan ons verdiepen in de nieuwe taalmethode Staal zodat we deze ook kunnen verwerken binnen de kernconcepten. Ook het aanbod vanuit de methode voor studievaardigheden Blits gaan we wegzetten binnen de thema s uit de kernconcepten. In schooljaar gaan we het leesplan veel aandacht geven. Naast het aanbod wat we al bieden m.b.v. de methode Leeslijn zal er nog meer aandacht zijn voor dyslectische kinderen en de zwakke lezers. We gaan het programma Kurzweil hiertoe gebruiken. Voorlezen aan kinderen wordt ingezet van groep 1 t/m 8 met als doel de woordenschat te verhogen en kinderen te stimuleren tot schrijven en stellen. De schoolbibliotheek zal hier een grote rol in spelen. Het voornaamste doel is om het lezen te bevorderen. Voor begrijpend lezen gaan we de methode Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL gebruiken. In schooljaar gaan we extra aandacht geven aan Engels onderwijs in groep 1 tot en met 3. De methode vanaf groep 5 gaan we uitbreiden en het spontaan aanleren van doewoorden. In schooljaar zal de aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind nog meer aandacht krijgen. We gaan ons verder verdiepen in het nieuw registratiesysteem ZIEN en KIJK!, wat zicht geeft op de sociaal-emotioneel ontwikkeling van het kind en de groep én de te nemen aanpak. Het leren leren heeft al een bijzondere plek op onze school. Dit wordt verder uitgewerkt aan de hand van de leerlijn leren leren. 10 SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

11 4 De school 4.1 Algemeen Basisschool de Drijfveer is van oudsher een katholieke school. Het schoolgebouw is in 1959 gebouwd, tussendoor verbouwd en in 2003 aangepast aan het concept van de school. Een gebouw met drie grote werklokalen waar een apart lokaal aan grenst. Met een grote hal in het midden en een balkon over de lengte van de school. De voorgevel bestaat voornamelijk uit ramen wat de school van binnen erg licht maakt. De speelplaats van de school is naast het gebouw aangrenzend aan de speelplaats van de peuterspeelzaal. (informatiebord voor ouders in iedere bouw) 4.2 Ligging van de school Basisschool de Drijfveer ligt aan het Willem Smuldersplein in kerkdorp Aalst, gemeente Waalre. Naast de school ligt het kinderdagverblijf de Dondersteentjes. Peuterspeelzaal t Duikelaartje zit inpandig aan de zijkant van de school. Voor de school is een ruim grasveld. De speelplaats van onze school bevindt zich aan de zijkant. Er is een ruime fietsenstalling aan beide kanten van de school. Uit heel Waalre komen leerlingen naar onze school. Vlakbij de school op ongeveer 3 minuten lopen is een gymzaal gevestigd, t Hazzo waar de school gebruik van maakt. Rondom de school is beperkte parkeergelegenheid. Een gele streep naast het grasveld, verbiedt parkeren om de veiligheid van kinderen te vergroten. 4.3 Schoolgrootte en personeel Op Basisschool de Drijfveer zitten ongeveer 120 leerlingen. Het team van Basisschool de Drijfveer bestaat uit 11 mensen. Er zijn 8 leerkrachten waarvan er 3 bouwleider zijn. Onze school heeft een kwaliteitsondersteuner. Basisschool de Drijfveer heeft een administratief werkneemster. Er is regelmatig een conciërge op school. Basisschool de Drijfveer heeft een clusterdirecteur die verplichtingen heeft binnen het cluster BS de Drijfveer en de Christoffelschool. SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

12 Het personeel wordt als volgt ingezet: Onderbouw, Leerjaar maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Bouwleider: Monique de Wit Leerkracht: Ann Ann Annie Annie Annie Middenbouw,Leerjaar Groep 3 is regelmatig in de onderbouw maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Bouwleider: Amber van Poppel Leerkracht: Amber Amber Amber Amber Amber Leerkracht: Miranda Monique Monique Monique Ann Miranda Bovenbouw, Leerjaar maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Bouwleider: Jerney van Roij Leerkracht: Marion Marion Marion Marion Marion Leerkracht: Jerney Jerney Jerney Dirk Dirk Miranda Rugzakbegeleiding Monique de Wit x Kwaliteitsondersteuner Marjolein van Hal Conciërge: Joep Driessen x Administratief Loes Luijks x medewerkster: Vrijwilliger Jos Poulissen x x Directie: Trees Kessels Het ouderschapsverlof van Jerney van Roij wordt op woensdag ingevuld door Dirk van Dijk. Dit duurt tot 9 januari Opleidingsschool Basisschool de Drijfveer is een opleidingsschool voor leerkrachten in opleiding. Het gaat hier om eerste, tweede, derdejaars studenten en leerkrachten in opleiding (LIO). Zij hebben de mogelijkheid om op onze school hun onderwijsbevoegdheid in de praktijk te leren. Zij worden daarbij gedurende een/twee/drie dagen per week ingezet in een bouw en begeleid. Er is één dag in de 3 maanden een opleidings-docent op school aanwezig om de studenten op locatie te begeleiden. We vinden de aanwezigheid van studenten in onze lerende organisatie erg belangrijk. Het organisatiemodel teamteaching biedt veel mogelijkheden voor leerkrachten en studenten om samen te werken en samen te leren. 12 SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

13 5 Inhoud van het onderwijs 5.1 Onderbouw; Leerjaar 0 (instromers), 1 en 2 Vanwege het leerlingenaantal is er dit schooljaar in de onderbouw dagelijks één leerkracht aanwezig. Bij het jonge kind ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan met veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Het voornaamste doel is dat het kind zich veilig leert voelen. Jonge kinderen leren al doende door hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen voor veel uitdagend materiaal, waarvan het jonge kind kan leren. Er wordt veel met het jonge kind gepraat over uiteenlopende onderwerpen (thema s), zodat ze in deze taalgevoelige periode veel woorden leren en goed leren spreken en luisteren. Dat is erg belangrijk voor het latere lees- en taalonderwijs. (dagstructuren voor de onderbouw) Andere gebieden die we stimuleren zijn de ruimtelijke oriëntatie, belangrijk voor het latere rekenonderwijs en we werken we aan de motorische en zintuiglijke ontwikkeling naast de sociale en emotionele ontwikkeling. De kinderen krijgen inspraak in de activiteiten die zij graag binnen het thema willen of kunnen uitvoeren. Kinderen uit de onderbouw, die toe zijn aan het leren lezen, krijgen letters aangeboden m.b.v. de methode Leeslijn. Wij zijn ons ervan bewust dat kinderen al een hele ontwikkeling hebben doorgemaakt, voordat zij bij ons op school komen. Wij onderkennen het belang van vroegtijdige en voorschoolse educatie. De contacten met de peuterspeelzaal t Duikelaartje en de instelling voor kinderopvang de Dondersteentjes hebben onder meer geleid tot het invoeren van de zogenaamde Peuterestafette. Dit is een lijst waarop de leidsters de ontwikkeling en het gedrag registreren. Deze lijst wordt vervolgens met de ouders besproken en dient als overdrachtsformulier naar de basisschool. De basisschool hecht daaraan grote waarde, omdat een bepaalde aanpak daarna kan worden vervolgd. Het jonge kind in een specifieke leerbare periode met behoefte aan een beschermde omgeving vraagt om een ontwikkelingsgebied dat niet te groot is zodat overzicht behouden blijft. Daarom blijft de onderbouwomgeving een aparte omgeving. Termen zoals werkplaats en werkportfolio zijn hier ook terug te vinden. Aansluiten bij de werkplaatsen (wordt verder als onderwerp in deze schoolgids uitgelegd) kan alleen als kinderen voldoende groei doorgemaakt hebben. SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

14 5.2 Middenbouw: Leerjaar 3, 4 en 5 14 (een basiskring van de middenbouw) In de middenbouw gaat het aanvankelijk lezen over in technisch lezen. Het technisch lezen bestaat in hoofdzaak uit het verwerven van meer leesvaardigheid en uitbreidingen met moeilijkere woorden en langere zinnen. Ook het lezen op tempo wordt belangrijk. Kinderen in de middenbouw gaan zich vooral ontwikkelen op basisvaardigheden. Onder de basisvaardigheden binnen het onderwijs verstaan we lezen, taal, schrijven en rekenen. In de middenbouw zijn de belangrijkste streefdoelen: De beheersing van het technisch lezen. Oefenen van de Engelse taal. De beheersing van de sommen t/m 1000; optellen en aftrekken t/m 100 uit het hoofd; kennis van vermenigvuldigen en delen; tafels uit het hoofd. Het goed kunnen begrijpen van de letterlijke tekst van het gelezen. Doorgaande uitbreiding van de woordenschat. Vlot en duidelijk kunnen schrijven van alle letters en cijfers. Aan elkaar kunnen schrijven in een duidelijk leesbaar handschrift met gebruik van de leestekens. Zonder fouten schrijven van de Nederlandse onveranderlijke woorden t/m 3 lettergrepen. In de middenbouw gaan we de kinderen een werkhouding aanleren. Ze gaan over van een spelende houding in een lerende houding. Ook de sociale vaardigheden zijn erg belangrijk. Samen werken en leren staan hoog in het vaandel. 5.3 Bovenbouw: Leerjaar 6, 7 en 8 In deze leerjaren wordt er dieper ingestoken op de al eerder verworven kennis vanuit de middenbouw. Het gaat hier vooral om uitbreiding van inzichten; het leren toepassen van verworven vaardigheden in allerlei betekenisvolle situaties. Het bereiken van de kerndoelen. Wij begeleiden de kinderen naar een vlotte overgang naar het voortgezet onderwijs. Hierbij kunt u denken aan. In de bovenbouw steken wij in op de eigen verantwoording van het kind. Omgang en acceptatie van de verschillende persoonlijkheden. Het leren inplannen van de opdrachten vanuit een weekplanning. Het inplannen en maken van huiswerk in groep 8. Het leren leren. Hoe leer je een toets? (Topografie toetsen in leerjaar 6/7/8) SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

15 Voorlichting door leerkracht over het voortgezet onderwijs. Een aantal bijzondere activiteiten binnen de bovenbouw zijn Het verkeersexamen in leerjaar 7 De CITO- eindtoets in leerjaar 8 De afscheidsmusical van groep 8 Het schoolkamp in leerjaar 8 In de tweede helft van het jaar houdt de bovenbouw zich bezig met ondernemingszin. Ze maken dan kennis met het opzetten van een onderneming en wat daar allemaal voor nodig is. Samen werken ze naar een eindproduct zoals bijvoorbeeld een winkel. Zo maken we kinderen ondernemingsbewust. 5.4 Sociaal- emotionele ontwikkeling Basisschool de Drijfveer besteedt veel aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen. We doen dat m.b.v. de methode De Vreedzame School. We leren kinderen op een bepaalde manier met conflicten om te gaan. De kinderen leren meer verantwoording te dragen en zelfstandiger te handelen. We streven naar een school waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt. Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie door leeftijdgenoten Mediatie is een vorm van bemiddeling die niet door professionele krachten wordt gedaan, maar door mensen uit de eigen groep. Bij mediatie op scholen bemiddelen leerlingen bij elkaars conflicten. Het is een van de meest concrete uitwerkingen van het principe dat kinderen zelf verantwoordelijkheid hebben voor het klimaat op school. Eenmaal opgeleid zijn er elke dag twee mediatoren die verantwoordelijk zijn voor eventuele conflicten die deze dag plaatsvinden. Tijdens de pauzes lopen zij rond in een gekleurd hesje. Werken aan een vreedzaam klimaat is werken aan een cultuurverandering in de school. Veelal gaat het om gedragsverandering. Dit kost veel tijd en energie van alle betrokkenen. Kiezen voor deze methode betekent een werkwijze voor meerdere jaren. Gedragsverandering bereik je niet door een paar trainingen of door een ander lesprogramma. SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

16 De methode Vreedzame School rust op een aantal pijlers: - sociale verbondenheid en leerling-participatie (uit onderzoek blijkt dat problemen bij jongeren veel minder voorkomen indien er sprake is van sociale verbondenheid: als kinderen zich een betrokken lid van een gemeenschap voelen) ; - conflicten oplossen (we willen een klimaat in de school en klas realiseren waarbij positief wordt omgegaan met conflicten; conflicten zijn er namelijk altijd en overal, ze horen bij het (samen)leven); - interactief onderwijzen (De Vreedzame School maakt gebruik van een interactieve onderwijsleermethode); - sociaal-emotionele intelligentie (we geven een handvat om te werken aan andere vormen van intelligentie, met name sociale en emotionele intelligentie); We leren hoe we conflicten op moeten lossen door te oefenen met drie petjes. De rode pet hoort bij: fel reageren, weglopen, agressief reageren. De blauwe pet hoort bij: weglopen, zacht reageren, wegkruipen, niet zeggen wat je vindt. De gele pet hoort bij: zeggen wat je er van vindt en open staan voor de ander. (Deze petten worden geïntroduceerd vanaf groep 3) Een van de uitgangspunten van De Vreedzame School is dat leerlingen verantwoordelijkheden krijgen toebedeeld voor de sfeer in school en klas. Kinderen worden gevolgd in deze ontwikkeling m.b.v. het volgsysteem ZIEN en KIJK (leerjaar 1 en 2). 16 SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

17 5.5 Burgerschap en integratie Sinds 2006 dienen scholen te voldoen aan de verplichting om aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. De Vreedzame School voldoet aan alle eisen op het terrein van actief burgerschap en sociale integratie. 5.6 Kerndoelen leerlijnen Basisschool de Drijfveer probeert kinderen uit te dagen zich verder te ontwikkelen en te leren leren. Leerkrachten observeren en registreren dat wat een kind laat zien en ook beheerst. De observatiegegevens worden weergeven op leerlijnen. Leerlijnen bestaan uit een streefniveau en de ontwikkelingen van het kind. Een verkorte versie vindt u in het portfolio, een rapport wat u 3x per jaar krijgt. De leerlijnen zijn afgeleid van de kerndoelen en geven aan of een kind zich onvoldoende, voldoende of goed ontwikkelt. De ontwikkeling van het kind vinden wij belangrijk en daarbij stimuleren wij het eigen initiatief. Kinderen krijgen de kans (worden gestimuleerd)om zelf vragen te stellen en antwoorden te vinden. De leeromgeving sluit hierop aan door kinderen zelf te laten ontdekken en door onderwerpen aan te bieden. Het is belangrijk dat de leeromgeving kinderen prikkelt en uitdaagt. Kinderen leren antwoorden vinden op hun vragen en kinderen krijgen leerstof aangeboden. Op verschillende momenten op een dag treffen kinderen elkaar in vaste basisgroepen. Kinderen in de basisgroepen hebben gezamenlijke beleefmomenten en reflecteren samen op de dag. Elke basisgroep heeft zoveel mogelijk een vaste leerkracht. De Vreedzame School blijft aangeboden als groepsactiviteit zodat er aandacht blijft voor een sociale houding. 5.7 Leergebieden We vinden het technisch lezen een belangrijke basisvaardigheid. We werken hier methodisch aan via de methode Leeslijn. Later in het leesproces komt de nadruk steeds meer te liggen op begrijpend en studerend lezen. Bij het begrijpend lezen is het belangrijk dat kinderen zich een aantal strategieën eigen maken. We zetten de methodes Nieuwsbegrip XL en Overal Tekst in om kinderen kennis te laten maken met een aantal begrijpende leesstrategieën. Een belangrijk ander aspect van het lezen is de leesbeleving. We proberen kinderen plezier in het lezen bij te brengen. Er zijn boekbesprekingen en we besteden veel aandacht aan het samen lezen. In oktober 2013 is de schoolbibliotheek geopend. Gedurende de schooltijd en ook daarbuiten is op de aangegeven momenten mogelijk om boeken te lenen. Nog niet zolang geleden bestond het taalonderwijs vooral uit oefeningen gericht op foutloos schrijven. Nog steeds leren we de kinderen foutloos schrijven (spellen, ontleden). We hebben daarvoor een methodische opbouw Staal. We hebben een thematische aanpak voor taal en waar we in betekenisvolle situaties aandacht besteden aan het spreken, luisteren, het - zowel mondeling als schriftelijk- onder woorden brengen van de eigen mening, het creatief taalgebruik en het toepassen van de spellingregels. Bij taal hoort ook woordenschatuitbreiding. Door kinderen in een taalrijke leeromgeving te plaatsen komen kinderen vanzelf in aanraking met veel nieuwe woorden, die ze leren gebruiken. Deze rijke omgeving creëren we binnen de thema s volgens de aanpak van Verhallen. SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

18 We leren de kinderen een methodisch schrift aan. Vanaf leerjaar 3 wordt de werkwijze van Novoscript ingezet. De werkwijze is gericht op de ontwikkeling van de grove motoriek, de fijne motoriek en de schrijfmotoriek. Bij het laatste gaat het om de aansturing van arm, elleboog, pols en vingers. Kinderen leren cijfers, schrijfletters en hoofdletters schrijven. Daarnaast leren kinderen een eigen handschrift te ontwikkelen. Het rekenonderwijs is vooral gericht op het oplossen van praktische problemen. Aan de hand van een probleem wordt er gezocht naar mogelijke oplossingsmethoden. De kinderen leren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, breuken en procenten. Deze bewerkingen worden steeds in een duidelijke context aangeboden. De kern in het rekenonderwijs is het bijbrengen van inzicht en begrip, waarna een verdere inoefening van allerlei bewerkingen volgt. Voor ons rekenonderwijs gebruiken wij de methode Pluspunt. Verder besteden we aandacht aan het automatiseren van de rekenvaardigheden. Binnen de kernconcepten is er blijvend aandacht voor de verkeersveiligheid. De leerlingen van groep 7 nemen deel aan het landelijk theoretisch en praktisch verkeersexamen. Tijdens de thematische activiteiten (kernconcepten) worden diverse culturele activiteiten ingezet. We laten ze kennis maken met verschillende materialen en technieken: handvaardigheid, tekenen, muziek, kunst, geschiedenis, dans en beweging. We proberen daarbij zoveel mogelijk de schoolomgeving te betrekken. De onderbouw krijgt bewegingsonderwijs in de speelzaal van de school. Vanaf leerjaar 3 gaan de kinderen eenmaal per week, 1 ½ uur, voor een gymnastiekles naar t Hazzo. Zij krijgen volgens een vast schema een les met materialen en/of een spelles. De doelstellingen van de lessen lichamelijke opvoeding zijn het verder ontwikkelen van de motoriek van de kinderen, het ontwikkelen van samen spelen en het ervaren van het sportief bezig zijn. ICT is ondersteunend in ons onderwijs. Inzet van de computers, het uitbreiden van computervaardigheden bij kinderen en mediawijsheid gaan extra aandacht krijgen. Zowel leerkrachten als leerlingen maken gebruik van computers, digiborden en tablets. Hiermee ontwikkelen leerlingen hun digitale vaardigheden en werken ze aan de didactische leerinhouden. 5.8 Kernconcepten Wij werken op basis van kernconcepten. Vanuit thema s dagen we kinderen uit tot leervragen. Kinderen gaan in werkplaatsen aan de slag. Kinderen kunnen zich oriënteren, informatie opsporen, onderzoeken, werkstukken maken en dit aan elkaar presenteren. Leerkrachten zullen kinderen uitdagen, coachen, rijke leeromgevingen maken, observeren, en ontwikkelingen registreren. Een aantal doelen wordt door de leerkracht aangestuurd in de vorm van workshops. We proberen ook mensen van buitenaf en ouders te motiveren tot het geven van workshops. Kinderen werken met elkaar aan het thema. Het uitgangspunt van de keuze van de thema s is gebaseerd (kernconcepten) op het verwerven van inzichten van het kind in zichzelf, zijn directe sociale en fysieke omgeving en de grotere wereld. 18 SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

19 (mediatheek) Kernconcepten: Natuur en techniek: Energie Materie Groei en leven Evenwicht en kringloop Mens en samenleving: Binding Communicatie Macht Tijd en ruimte Schooljaar Periode Thema s 25/08 17/10 Binding 27/10 28/11 Materie 01/12 05/12 Sinterklaas 08/12 21/12 Kerst 05/01 06/02 Communicatie 09/02 13/02 Carnaval 03/02 27/03 Tijd en ruimte 30/03 24/04 Pasen/Groei en Leven 11/05-05/06 Macht en regels 08/06 17/07 Evenwicht en kringloop SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

20 5.9 Werkplaatsen De leeromgeving op Basisschool de Drijfveer bestaat uit werkplaatsen met als doel dat kinderen daar aan het werk gaan. We kennen de volgende werkplaatsen: Werkplaats De communicatiestudio De meet en weetruimte Het theater De muziekstudio Het atelier De ontdekruimte De tijd en ruimtemachine De sport/circuspiste De ontspanruimte De buitenruimte Het restaurant De grote werkplaats De mediatheek De stiltehoek De bibliotheek Aanbod op: taal lezen- schrijven rekenen -wiskunde gedrag sociaal-emotionele ontwikkeling muzikale ontwikkeling creatieve ontwikkeling natuurkunde en scheikunde aardrijkskunde en geschiedenis lichamelijke ontwikkeling gezondheid /geestelijke ontwikkeling biologie gezondheid/ lichamelijke ontwikkeling constructie mediawijsheid werkhouding Leesbevordering en leesplezier 20 SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

21 6 Hoe ziet een dag op de Drijfveer er uit 8.20 uur Kinderen van de onderbouw kunnen met ouders en/of verzorgers binnenlopen. Ze worden ontvangen in hun basiskring en gaan samen lezen. Kinderen van de midden- en bovenbouw gaan naar het speelplein tot de bel gaat. Dit is een moment waarop ouders binnen kunnen lopen met belangrijke mededelingen of vragen uur De eerste bel gaat. We verwachten dat iedereen naar binnen gaat, zodat we om 8.30 uur kunnen starten uur Om 8.30 uur gaan ouders van de onderbouw naar huis, de kinderen beginnen aan een kringactiviteit (basiskring) Het is tijd om aan het werk te gaan in de werkplaatsen voor de onderbouw. uur De midden- en bovenbouw kinderen krijgen instructies, leerstofaanbod en verwerking uur uur (woensdag en vrijdag tot uur) uur uur uur Tussen uur en uur mogen kinderen van midden- en bovenbouw (15 minuten) pauzeren. Ze kiezen zelf hun moment hiervoor. De kinderen van de onderbouw gaan tussen en uur naar buiten. Zij eten hun hapje binnen. Het is tijd om aan het werk te gaan in de werkplaatsen voor de onderbouw. De midden- en bovenbouw kinderen krijgen instructies, leerstofaanbod en verwerking. Lunchpauze en buiten- of binnen ontspanning. Er is minimaal 15 minuten tijd voor de lunch. Voor de jonge kinderen iets langer. Hierna spelen we buiten. Tijd om aan het werk te gaan in de werkplaatsen voor de onderbouw. Midden- en bovenbouw werken ook aan de thema s. Er is ruimte voor creativiteit, muziek, school-tv en presenteren. Op maandag of donderdagmiddag is er gym voor midden- of bovenbouw. Het einde van de dag. De dag wordt afgesloten in de basiskring en dan gaan de kinderen naar huis. ( Het portfolio) SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

22 7 De organisatie van het onderwijs We werken met 3 bouwgroepen. In de onderbouw (0-1-2) zitten ongeveer 25 kinderen, in de middenbouw (3-4-5) 45 kinderen en in de bovenbouw (6-7-8) ook ongeveer 45 kinderen. Elke bouwgroep wordt verdeeld in een tweetal basisgroepen, behalve in de onderbouw. Zij hebben maar 1 basisgroep. De samenstelling van de basisgroepen vindt hoofdzakelijk plaats op een sociaal-emotionele basis. Het gaat dan om de samenstelling van evenwichtige, passende groepen. De samenstelling van deze groepen is gericht op beleefmomenten, sociaal-emotioneel aanbod en samen reflecteren op de dag. Elke basisgroep heeft zoveel mogelijk een vaste leerkracht en zit ongeveer een half uur per dag bij elkaar. Overzicht van de groepen in : Bouwen Leerjaren Lokalen Basisgroepen 0 Werklokaal: Groen Onderbouw 1 Speellokaal: Beren? Tijgers? Blauw 2 Middenbouw Bovenbouw Werklokaal: Instructielok.: Werklokaal: Instructielok.: Geel Oranje Rood Paars Apen Orka s Olifanten Leeuwen Elke leerkracht is tevens de begeleider en coach van een vast groepje kinderen. De coach gaat een gesprek aan over de ontwikkeling van het kind. Welke leervragen heeft het kind zich gesteld en hoe is de voortgang hiervan. Dit gebeurt individueel of in een speciaal groepje in een gesprek. Er worden afspraken gemaakt voor de komende weken. 7.1 Het bestuur SKOzoK De Drijfveer valt onder het bevoegd gezag van de Stichting: Samen Koersen Op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit (SKOzoK). Dit overkoepelend bestuur omvat 30 scholen met in totaal zo'n 7500 leerlingen en 650 medewerkers. Er zijn twee bovenschools managers, die als taak hebben het beleid voor te bereiden en na vaststelling door het bestuur ten uitvoer te brengen. Deze bovenschools managers vormen samen met een inhoudelijk manager, een financieel manager, de manager personeelszaken en een schooldirecteur het managementteam. Elke clusterdirecteur heeft automatisch zitting in het directieberaad, dat onder voorzitterschap staat van de bovenschools managers. SKOZOK ontwikkelt gezamenlijk inhoudelijk beleid ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs, financiën, personele zaken, inhoudelijke zaken en het beheer en onderhoud van de schoolgebouwen. 7.2 Medezeggenschap van ouders en personeel Alle bij SKOzoK aangesloten scholen hebben een Medezeggenschapsraad (MR), eventueel aangevuld met een aantal ouders die geen lid zijn maar wel meedenken. Op De Drijfveer noemen we dit samen de Schoolraad. De Schoolraad praat mee over een heel aantal onderwerpen, die meestal te maken hebben met het onderwijs op school. Als er bijvoorbeeld een vacature is en er moet een sollicitatiecommissie gevormd worden, dan mogen leden van de MR deel uitmaken van die commissie. Ook over het schoolplan en de schoolgids praat de Schoolraad mee. Het schoolplan en de schoolgids beschrijven de uitgangspunten voor het onderwijs op De Drijfveer en hoe dat in de praktijk wordt ingevuld. 22 SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

23 De Schoolraad heeft een aantal commissies ingesteld voor specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld de verkeerssituatie rondom school, de schoolwebsite en passend onderwijs. De Schoolraad komt ongeveer 8 keer per schooljaar bij elkaar. De vergaderingen van de Schoolraad zijn openbaar. De data staan op de schoolkalender en worden daarnaast aangekondigd in het Drijvertje. Voor zaken waar de directie volgens de wet instemming of advies nodig heeft van ouders en/of personeel, zijn de MR-leden binnen de Schoolraad degenen die beslissen. Zij zijn de gekozen vertegenwoordigers van ouders en personeel. In de praktijk is het echter meestal zo dat de Schoolraad het in zijn geheel ergens mee eens of oneens is, en wordt er zelden gestemd. De Medezeggenschapsraad van De Drijfveer bestaat uit 6 leden, 3 hiervan worden gekozen door de ouders en 3 worden gekozen door het personeel. De 6 leden wijzen een van hen als voorzitter en een ander als secretaris aan. Er zijn natuurlijk ook zaken die alle scholen binnen SKOzoK aangaan, zoals het vaststellen van schoolvakanties. Deze zaken komen aan de orde in een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor heel SKOzoK, waarmee de Schoolraad van De Drijfveer kan overleggen. Ook vaardigen de drie SKOzoK scholen uit Aalst en Waalre samen één ouderlid en één personeelslid uit hun eigen MR af naar de GMR. De GMR is bevoegd om alles te bespreken dat met het gemeenschappelijke belang van SKOzoK en/of met de aangesloten scholen te maken heeft. Daarnaast kan de GMR gevraagd en ongevraagd advies geven over alle zaken die SKOzoK aangaan. Een overzicht van de leden van de Schoolraad is achter in deze gids opgenomen. 7.3 Schoolregels Op basisschool de Drijfveer hebben we nagedacht over een aantal basale waarden die we voor ons onderwijs van wezenlijk belang vinden. - Ieder kind heeft het recht zichzelf te mogen zijn. - Er is respect voor elkaar en de omgeving. - Je bent er met en voor elkaar. In ons onderwijs realiseren we deze. In de omgang met elkaar als leerkrachten (in de onderlinge samenwerking) en in de omgang met kinderen. Bij gesignaleerde probleemsituaties brengen we die ter sprake in de basiskring, mits de veiligheid dit toelaat, om er samen van te kunnen leren. Er is een beperkt aantal gedragsregels die we als school willen hanteren. Over deze regels hoeven we dan niet steeds te discussiëren. We vinden die basaal en maken die aan iedereen bekend. Bij het bewust niet hanteren van de regels volgt een sanctie. Deze regels bespreken we elk schooljaar met de kinderen, vanuit de methode De Vreedzame School. Met elke bouw maken we bouwspecifieke afspraken waar de kinderen in me kunnen denken. (Zie pestprotocol bijlage 3) 7.4 Inspectie Ook onze school wordt door inspectie van onderwijs gecontroleerd op onderwijs en veiligheid. De school levert dan gegevens aan van opbrengsten en legt verantwoording af over het eigen handelen. Basisschool de Drijfveer heeft in schooljaar een controle gehad. Inspectie heeft de school beoordeeld met een basisarrangement. Uitleg en resultaten van die controle kunt u vinden op SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

24 8 De zorg voor leerlingen In het Ondersteuningsplan is beschreven hoe we op basisschool de Drijfveer zorg en ondersteuning vormgeven. Het plan ligt vanaf september ter inzage op school. Ook de ontwikkeling van kinderen met specifieke behoeften past hierin. Het is aan de samenwerking tussen ouders en school om de ontwikkelingsbelemmeringen weg te nemen en de ontwikkelingskansen te benutten en het kind te waarderen in de ontwikkeling die het doormaakt. Er wordt gekeken naar de stimulerende en belemmerende factoren hierin. Overlegsituaties vanuit het perspectief van de ouder: Wat vindt plaats? Kennismakings gesprek Gesprek met de leerkracht n.a.v. port-folio Tussentijds gesprek met leerkracht Welk moment? Bij aanvang van het schooljaar 3x per jaar Wanneer nodig. Leerkracht of ouder neemt initiatief voor extra gesprek Wie neemt deel? Ouderleerkracht Ouder- Leerkracht Ouderleerkracht Indien gewenst vraagt leerkracht KO deel te nemen. Wat wordt besproken? De overdracht die heeft plaatsgevonden lkr-lkr wordt doorgesproken, ouder kan evt. nieuwe info inbrengen M.b.v. het groepsoverzicht en Cito LOVS wordt de ontwikkeling van het kind besproken. Aandacht voor stimulerende en belemmerende factoren, met inbreng van leerkracht en ouder Divers: Zorg delen Volgen vorderingen n.a.v. gestelde doelen Vastlegging Leerkracht noteert afspraken in individuele notitie Parnassys en maakt zo nodig update van gegevens in groepsoverzicht Leerkracht noteert afspraken in individuele notitie Parnassys en maakt update van gegevens in groepsoverzicht Leerkracht noteert afspraken in individuele notitie Parnassys en maakt update van gegevens in groepsoverzicht NB: Dit schema is niet allesomvattend, er zijn meerdere overlegsituaties (afhankelijk van het zorgniveau) denkbaar, zoals: Groot overleggen rugzakleerlingen, 3 x per jaar Overleg in ZAT, (zie schema zorgniveaus) op initiatief van ouder/school Het volledige Zorgplan staat vanaf september 2014 op onze website. 24 SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

25 8.1 Op sociaal-emotioneel gebied Het is erg belangrijk dat een kind goed in zijn vel zit. Dat is niet automatisch het geval. Het is ook erg belangrijk dat een kind zich samen met andere kinderen ontwikkelt. Als een kind zich veilig voelt en zelfvertrouwen heeft, komt dit de ontwikkeling van het kind ten goede. Om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen goed te volgen en te bewaken, verzamelen wij zoveel mogelijk gegevens tijdens gesprekjes met kinderen en daarnaast door het observeren van de kinderen. We gebruiken hiervoor het signaleringsinstrument ZIEN (groep 3 t/m 8) en Kijk! (groep 1-2). De gegevens worden in het leerling-portfolio toegelicht aan ouders. 8.2 Het volgen van de leerontwikkeling van kinderen In de onderbouw letten we sterk op de taalontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de zintuiglijke ontwikkeling, de spelontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de denkontwikkeling. Dat gebeurt door observaties, maar ook via de gerichte CITOleerlingvolgsysteemtoetsen Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters. Deze gegevens spelen een belangrijke rol bij de bepaling van het moment waarop het kind kan starten met de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden zoals lezen, rekenen en schrijven. In groep 3 t/m 8 nemen wij meerdere keren per jaar toetsen af waarmee we de ontwikkeling van de leerling goed in beeld krijgen. Het doel daarbij is te signaleren of de ontwikkeling van de leerling zich op de te verwachten wijze voltrekt. Door middel van een toetskalender worden de toetsen over het jaar verdeeld. De toetsen ( CITO- leerlingvolgsysteemtoetsen ) worden afgenomen voor technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen-wiskunde, woordenschat en spelling. Indien blijkt uit toetsgegevens dat een leerling een achterstand heeft opgelopen, wordt er samen met de ouders/verzorgers gekeken wat deze kinderen nodig hebben en wordt er een plan opgesteld. Dit plan is een onderdeel van het groepsplan. Voor kinderen die meer dan een jaar achterlopen op leeftijdsgenoten wordt er gekeken of de leerling een ontwikkelingsperspectief (eigen leerlijn) nodig heeft. Het Ontwikkelingsperspectief wordt indien nodig ingezet vanaf eind groep 5 In groep 8 wordt de CITO- eindtoets afgenomen. De gegevens van deze toets worden gebruikt bij de aanmelding voor het voortgezet onderwijs. Deze gegevens zijn echter ook van belang voor de evaluatie van de resultaten van ons onderwijs op school. De gegevens van het CITO- leerlingvolgsysteem geven informatie over de ontwikkeling van de leerling afgezet tegen een gemiddelde ontwikkeling bij een normgroep. Daarnaast geeft de toets informatie op groepsniveau; er is af te lezen of de groep als geheel een ontwikkeling doormaakt. Tenslotte valt ook op schoolniveau af te lezen hoe de ontwikkeling verloopt binnen een bepaald vakgebied. Zo kunnen we ons aanbod hierop afstemmen. Met behulp van deze gegevens kunnen we, de hele schoolloopbaan lang, samen met de ouders, een nog beter beeld krijgen van de mogelijkheden die elke leerling heeft. Ook laat het zien op welk terrein nog extra hulp geboden moet worden, zodat deze leerling met de grootst mogelijke kans op succes kan doorstromen naar de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs. 8.3 De speciale zorg voor leerlingen Zoals op iedere school zijn er ook op Basisschool de Drijfveer kinderen die specifieke hulp nodig hebben. De signalen hiervan komen van de leerkracht via eigen observaties, portfolio, toetsen en/of signalen vanuit het leerlingvolgsysteem/oudergesprekken. Voor deze kinderen worden er stimulerende en belemmerende factoren omschreven en deze worden opgenomen in het groepsplan. De ouders worden altijd van te voren op de hoogte gebracht van aparte aanpak. De Kwaliteitsondersteuner (KOer) kan leerkrachten begeleiden in het op stellen van speciale hulp en de uitvoering hiervan. De KOer doet ook onderzoek bij individuele leerlingen en bewaakt de doorgaande onderwijslijn op Basisschool de Drijfveer. De KOer leidt de kindbesprekingen tijdens miniteamoverleggen en het zorgoverleg. SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER

SCHOOLGIDS. Basisschool de Drijfveer

SCHOOLGIDS. Basisschool de Drijfveer SCHOOLGIDS! 2012 2013 Basisschool de Drijfveer Willem Smuldersplein 5 5582 JJ Waalre Tel.: 040-2233020 SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER 2012-2013 1 Voorwoord: Met veel genoegen bieden wij u de schoolgids van Basisschool

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015 2016 Basisschool de Drijfveer

SCHOOLGIDS 2015 2016 Basisschool de Drijfveer SCHOOLGIDS 2015 2016 Basisschool de Drijfveer Willem Smuldersplein 5 5582 JJ Waalre Tel.: 040-2233020 1 SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER 2015-2016 Voorwoord: Met veel genoegen bieden wij u de schoolgids van Basisschool

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Basisschool de Drijfveer. Willem Smuldersplein JJ Waalre Tel.:

SCHOOLGIDS Basisschool de Drijfveer. Willem Smuldersplein JJ Waalre Tel.: SCHOOLGIDS 2016 2017 Basisschool de Drijfveer Willem Smuldersplein 5 5582 JJ Waalre Tel.: 040-2233020 www.dedrijfveer-waalre.nl 1 SCHOOLGIDS DE DRIJFVEER 2016-2017 Voorwoord Leuk dat u interesse heeft

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen 1 Inleiding De Godelindeschool wil een veilige plek bieden aan alle kinderen. In de groepen wordt hier veel aandacht aan besteed. Een veilige, stress loze

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Welkom bij de informatieavond van groep 5 2015-2016

Welkom bij de informatieavond van groep 5 2015-2016 Welkom bij de informatieavond van groep 5 2015-2016 Inhoud van de avond - Voorstellen - Vakken - Thematisch werken - Leerlingenzorg - Algemene zaken - Vragen Voorstellen Ellen van den Wildenberg Dinsdag,

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Welkom bij de Informatieavond van groep 3

Welkom bij de Informatieavond van groep 3 Welkom bij de Informatieavond van groep 3 Voorlezen is belangrijk Onderzoek wijst uit dat kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen betere leerprestaties hebben op school. Ze zijn gemotiveerd om te

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

- Betrokkenheid - Vertrouwen - Verantwoordelijkheid Betrokkenheid is motivatie. Leerlingen die gemotiveerd zijn, ontwikkelen zich.

- Betrokkenheid - Vertrouwen - Verantwoordelijkheid Betrokkenheid is motivatie. Leerlingen die gemotiveerd zijn, ontwikkelen zich. Waarom vinden wij deze kernwaarden belangrijk voor de leerlingen van de Driesprong? Hoe organiseren we ons onderwijs gebaseerd op onze overtuigingen? Wat voor soort onderwijs geven wij op de Driesprong?

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 3

Welkom op de informatieavond van groep 3 Welkom op de informatieavond van groep 3 Voorlezen is belangrijk Onderzoek wijst uit dat kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen betere leerprestaties hebben op school. Ze zijn gemotiveerd om te

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Informatieavond groep 7. Opening en welkom

Informatieavond groep 7. Opening en welkom Informatieavond groep 7 Opening en welkom voorstellen Juf Iris Juf Danielle Kernwaarden Schoolplan 2015-2019 Doelen Goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, ouders en andere partners. Een fijne,

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Basisschool de Drijfveer

Basisschool de Drijfveer SCHOOLGIDS 2017 2018 Basisschool de Drijfveer Schoolgids basisschool de Drijfveer 2017-2018 Willem Smuldersplein 5 5582 JJ Waalre Tel.: 040-2233020 www.dedrijfveer-waalre.nl Voorwoord Leuk dat u interesse

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje Informatieboekje 2016-2017 Basisschool Windekind Van Weerden Poelmanstraat 192 6417 ES HEERLEN E: info.windekind@innovo.nl T: 045-5419761 W; www.bswindekind.nl Beste ouders/verzorgers, In dit boekje informeren

Nadere informatie

Protocol en beslissingsprocedure groep 1-2-3

Protocol en beslissingsprocedure groep 1-2-3 Protocol en beslissingsprocedure groep 1-2-3 Criteria: - De reken- en leesvoorwaarden moeten voldoende zijn. De tussendoelen worden beheerst. - Sociale emotionele ontwikkeling: (score A, B of hoge C wanneer

Nadere informatie

I.K.C. De Verrekijker Ell

I.K.C. De Verrekijker Ell I.K.C. De Verrekijker Ell Basisschool, Peuterspeelzaal, Kinderopvang & Bibliotheek onder één dak DE VERREKIJKER is volop in ontwikkeling en daar zijn wij heel trots op! Dit willen we graag met ú delen.

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom in groep 8 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de groep, waarin uw zoon of dochter dit schooljaar zit. Voor elke groep is er een eigen boekje met daarin belangrijke

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

Een kijkje in groep 1-2

Een kijkje in groep 1-2 Het Talent Elk kind een ster Een kijkje in groep 1-2 Luciadonk 65 4707VK Roosendaal tel.: 0165-541894 fax: 0165-566212 e-mail: het.talent@kporoosendaal.nl Inhoud - Onze visie op het onderwijs in groep

Nadere informatie

Een project van Jeelo gaat zo

Een project van Jeelo gaat zo Handleiding groep 3-8 Een project van Jeelo gaat zo Wijzers Jeelo heeft gele wijzers om samen met leerlingen te verkennen hoe een project van Jeelo in elkaar zit. Voor groep 3-4 wijzer 2007 Zo gaat een

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre Schooljaarverslag 2015-2016 Christoffelschool Waalre In een notendop Doel Een gedragen visie, een heldere kijk op onze doelen Voor (nieuwe) ouders inzichtelijk maken wie wij zijn en hoe wij werken Ouders

Nadere informatie

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C.

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. 2015-2016 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. Informatieblad groep 3C Algemeen: - We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na de eerste

Nadere informatie

Begeleid(st)er buitenschoolse opvang

Begeleid(st)er buitenschoolse opvang FUNCTIEBESCHRIJVING BEGELEID(ST)ER BUITENSCHOOLSE OPVANG Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Doel van de functie Begeleid(st)er buitenschoolse

Nadere informatie

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school Openbare basisschool De Peperklip, Schiedam pagina 1 Openbare Basisschool De Peperklip: bewuste keuzes in samenwerking met ouders Openbare Basisschool De Peperklip (Schiedam) wil een klimaat creëren waar

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Een verzoek: - Naar binnen gaan na de bel, wanneer de leerkracht de deur open maakt. - Aan onze kant op de speelplaats naar binnen en niet binnendoor.

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VISIE EN WERKWIJZE Op De Schatgraver werken we met een continurooster. Een continurooster houdt bij onze school in dat alle kinderen de hele dag op school zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Hoe werken wij aan een positief klimaat 3. Wat verstaan wij onder ongewenst gedrag 4. Wat doen leerkrachten bij ongewenst gedrag

Nadere informatie

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Betreft : Jaarverslag 2014-2015 Alblasserdam september 2015, Aan de ouder(s)

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar educatief centrum Educatief centrum de Bongerd is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren,

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een gerust hart naar één van onze kindercentra brengt. In deze brochure laten wij u zien dat wij

Nadere informatie

UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER. Het pedagogisch beleidsplan van

UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER. Het pedagogisch beleidsplan van UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER Het pedagogisch beleidsplan van Wij willen u graag laten weten hoe wij bij Spelenderwijs ons werk doen. Daarom hebben we dit boekje met de basis van ons pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Informatiegids stamgroep 3/4 2015 2016

Informatiegids stamgroep 3/4 2015 2016 Informatiegids stamgroep 3/4 2015 2016 Openbare Jenaplan basisschool de Triolier en PSZ de Boemeltrein basisschool en peuterspeelzaal onder één dak Inhoud Voorwoord 3 Onze school missie en visie 4 Jenaplan

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Huiswerkbeleid OBS de Bouwsteen Waarom geven we huiswerk? Welk huiswerk geven we? Welke rol hebben ouders? Welke rol heeft school? Inleiding Na een discussie in

Nadere informatie

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt Positionering De Klankhof en t Kofschip, Etten-Leur Kernwoorden: Je mag er zijn Vertrouwen Positief kijken naar jezelf en anderen Meervoudige intelligentie Samen de merkbelofte van De Klankhof t Kofschip:

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Als de weektaak heel snel af is, krijgt een leerling meer uitdagende leerstof, en zijn er extra hoeken te kiezen.

Als de weektaak heel snel af is, krijgt een leerling meer uitdagende leerstof, en zijn er extra hoeken te kiezen. UNIT 1 1.1 Wat is het voordeel van de basisgroep binnen een unit? De basisgroep zien we als de vertrouwde plek, waar het kind zich thuis voelt en zich op zijn gemak voelt. Hier zijn gezamenlijke activiteiten,

Nadere informatie