Het schoolgebouw. Het schoolteam. - een ruimte waar apart met kinderen gewerkt kan worden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het schoolgebouw. Het schoolteam. - een ruimte waar apart met kinderen gewerkt kan worden"

Transcriptie

1 VOORWOORD Door middel van deze schoolgids willen we de ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen en de ouders/verzorgers die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind een indruk geven van wat de Fuut te bieden heeft. Deze gids wordt eens per drie jaar herzien en is geldig voor 2011, 2012 en In deze schoolgids vindt u informatie over: - de doelstellingen en de werkwijze van onze school - de zorg aan leerlingen - de contacten met ouders - een aantal wettelijke regelingen. Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen en dat u zich door middel van deze gids een goed beeld kunt vormen van onze school, zodat u het gevoel krijgt dat De Fuut de juiste school is voor uw kind. Wat in deze gids staat mag u van ons verwachten en daar kunt u ons altijd op aanspreken. Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met het team en de medezeggenschapsraad, vastgesteld door het bestuur en gecontroleerd door de inspectie. Bij deze schoolgids hoort een informatieboekje met een jaarkalender, waarin allerlei organisatorische zaken, zoals de schooltijden, vakanties, roosters en activiteiten, voor één schooljaar staan. Aan het eind van elk schooljaar wordt een jaarverslag gemaakt. Hierin kunt u lezen wat we het afgelopen jaar gerealiseerd hebben. Mocht u toch nog vragen hebben, schroom dan niet om ons op te bellen of langs te komen. Het spreekt vanzelf dat we u graag te woord staan om een nadere toelichting te geven. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Fuut, Tineke Steur, directeur. Januari 2011

2 2 Hoofdstuk 1 Het schoolgebouw SCHOOLBESCHRIJVING De Fuut is één van de basisscholen op het scholeneiland. Op onze school zitten ca. 220 leerlingen. Alle kinderen zijn gehuisvest in één gebouw. De school telt 8 groepen met gemiddeld 25 leerlingen. De school beschikt over: - negen leslokalen, waarvan er twee ingericht zijn voor kleutergroepen - een grote centrale hal, waarvan een deel gebruikt wordt als speellokaal voor de kleutergroepen - een ruimte waar apart met kinderen gewerkt kan worden Het schoolteam Op de Fuut werken ca. 20 leerkrachten, parttimers en fulltimers. De meeste van hen geven les in de verschillende groepen. Sommigen zijn gespecialiseerd in het werken met jonge kinderen, anderen met de oudere kinderen. Naast hun lesgevende taak hebben de leerkrachten vaak nog andere taken in de school, bijvoorbeeld het coördineren van de ICT, vertegenwoordiger van het team in de ouderraad of lid van de medezeggenschapsraad, het leiden van een werkgroep (documentatiecentrum, bibliotheek). Naast de groepsleerkrachten zijn er vakleerkrachten voor muziek en lichamelijke oefening voor de kinderen in de groepen 3 t/m 8. Verder zijn er een remedial teacher en een intern begeleider op school werkzaam. De remedial teacher heeft zich gespecialiseerd in het werken met leerlingen die extra zorg (extra hulp) nodig hebben op leergebied en/of bij hun sociaal- emotionele ontwikkeling. De intern begeleider heeft als taak de zorg voor de leerlingen te coördineren. Er is een onderwijsassistent aanwezig om ondersteuning te geven in de groepen en/of met kleine groepen kinderen te werken o.l.v. de groepsleerkracht. Voor de ondersteunende taken zijn een conciërge en een administratrice aanwezig. De directeur en de adjunct directeur geven leiding aan het geheel.

3 3 In het informatieboekje zijn de namen te vinden en staat vermeld in welke groepen zij les geven. Als er parttimers in een groep werkzaam zijn, dan proberen we ervoor te zorgen dat elke groep hoogstens met twee leerkrachten te maken heeft. We geven ook ieder jaar enkele stagiaires de mogelijkheid om het vak te komen leren bij ons. De identiteit Het bestuur De Fuut is een basisschool, waar een ieder van harte welkom is. Wij zijn een openbare school, wat wil zeggen dat we niet vanuit één bepaalde opvatting werken, maar binnen ons onderwijs aandacht besteden aan meerdere levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. Op deze manier willen we onze leerlingen begrip en respect bijbrengen voor de cultuur en levensbeschouwing van een ieder. Dit houdt ook in dat we geen leerlingen weigeren op grond van levensbeschouwelijke, godsdienstige of culturele achtergrond. Een ieder op onze school bezit evenveel rechten, wat tot uiting komt in de omgang met de kinderen, de ouders, de medezeggenschap en het personeelsbeleid. Deze doelstellingen van het openbaar onderwijs worden wettelijk bewaakt door de overheid. Sinds 1 januari 2004 valt de Fuut onder het bestuur van de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan (SPOOR). Onder deze stichting vallen een twintigtal openbare scholen in de regio. De schooltijden De schooltijden op onze school zijn als volgt : Alle groepen s morgens van uur s middags van uur alleen s woensdags van uur Op vrijdagmiddag zijn alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij. In de groepen 1 t/m 4 hebben de kinderen minimaal 880 uur les per jaar, in de groepen 5 t/m uur. Elke dag hebben de kinderen tijdens de ochtenduren een korte pauze. Voor of na deze pauze kunnen de kinderen iets drinken en/of eten. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 spelen in twee groepen een kwartier buiten.

4 4 Hoofdstuk 2 UITGANGSPUNTEN EN DOELSTELLINGEN Kernachtig gezegd willen we het volgende bereiken op onze school: Wij willen dat al onze leerlingen met plezier naar school komen en zoveel mogelijk leren. Daarom werken we aan een fijne sfeer in de klassen en doen we er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. Het zelfstandig werken en leren met behulp van taakkaarten is hierbij een essentieel onderdeel. U als ouder speelt daar een belangrijke en stimulerende rol bij. In ons werk met kinderen gaan we uit van de volgende belangrijke punten: de kinderen komen met plezier naar school om met elkaar te spelen, te leren en te werken we begeleiden de kinderen in hun totale ontwikkeling, waarbij we de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling zoveel mogelijk gelijkwaardig aan bod laten komen. Daarbij werken we ook aan de motorische en creatieve ontwikkeling. we hebben aandacht voor verschillen in ontwikkeling van kinderen en stemmen ons onderwijs daar op af we leren de kinderen dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en medeverantwoordelijk voor de sfeer in de groep en op school we werken aan een steeds grotere mate van zelfstandigheid bij de kinderen. Het zelfstandig werken m.b.v. taakkaarten is hier een middel toe. we betrekken ouders bij allerlei schoolzaken. De sfeer op school Pestprotocol We vinden het noodzakelijk dat uw kind opgroeit in een veilige en vertrouwde omgeving. We besteden veel aandacht aan hoe met elkaar om te gaan, te werken en te spelen. Hiertoe hebben we regels en afspraken opgesteld voor binnen en buiten het schoolgebouw. De goede sfeer binnen de groep is belangrijk voor het gevoel van veiligheid en een voorwaarde voor een evenwichtige ontplooiing. Dit betekent dat we alert zijn op discriminatie en pesten. In alle groepen is bekend dat pesten niet mag en niet getolereerd wordt. Bij pesten nemen we als school contact op met de ouders, om samen tot een oplossing te komen. Op school hanteren we een pestprotocol. Dit protocol kunt u op de website bekijken of op school inzien.

5 5 Op school wordt er natuurlijk wel eens gestraft bij ongewenst gedrag, maar we steken veel meer energie in het belonen van goed gedrag. Om een veilige en vertrouwde sfeer in school te creëren, leren we de kinderen dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en mede verantwoordelijk voor de sfeer in de groep. Om deze te bevorderen organiseren we allerlei speciale activiteiten (zie hoofdstuk 5) en maken we gebruik van een methode voor de sociale en emotionele vorming. De totale ontwikkeling Groepsindeling Individuele aandacht We werken vanuit de overtuiging dat we de kinderen moeten begeleiden in hun totale ontwikkeling. Leren houdt voor ons meer in dan het opdoen van kennis en vaardigheden alleen. In de klas realiseren we een zo goed mogelijk evenwicht tussen de cognitieve (kennis vakken), de sociaal-emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen. Binnen de cognitieve ontwikkeling ligt de nadruk vooral op de basisvaardigheden: lezen, taal en rekenen. Zij vormen als het ware de basis voor elke andere ontwikkeling. Vandaar dat we veel tijd aan deze vakken besteden. Op onze school zijn de kleutergroepen heterogeen samengesteld. Dit betekent dat in een kleutergroep 4, 5 en 6 jarige kleuters zitten. De overige groepen zijn klassikaal georganiseerd. Dit betekent dat kinderen van een zelfde leeftijd meestal in dezelfde groep zitten. In ons onderwijs houden we rekening met verschillen tussen leerlingen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de individuele mogelijkheden van ieder kind. Steeds wordt ervan uitgegaan, dat elk kind aan het eind van de basisschool kennis en vaardigheden moet hebben opgedaan, die nodig zijn voor het vervolgonderwijs op een school voor voortgezet onderwijs, dat past bij het kind. Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit om steeds nieuwe zaken te verkennen of te ontdekken. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp. Alle kinderen krijgen basisstof aangeboden voor de cognitieve vakken (taal, lezen en rekenen). Om deze basisstof te verwerken heeft niet ieder kind evenveel uitleg en tijd nodig. We houden de klassikale uitleg voor een deel van de groep dan ook zo kort en duidelijk mogelijk. De kinderen, die hier voldoende aan hebben, kunnen dan zelfstandig aan de slag met hun werk. De leerlingen die meer uitleg nodig hebben, krijgen deze apart en maken

6 6 eventueel een deel van de oefenstof samen met de leerkracht. Zelfstandig werken Naast deze basisstof werken leerlingen ook individueel aan herhalings-, en verdiepingsstof of aan bepaalde extra leerstofonderdelen voor taal, lezen of rekenen. Kinderen die moeite hebben met een bepaald leerstofonderdeel, kunnen met aangepaste of andere leerstof en / of materialen werken. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen extra verdiepingsstof. Deze leerstof kan op de taakkaart vermeld worden. Zelfstandig werken/ leren neemt een steeds belangrijkere plaats in op onze school. Tijdens de lessen verwerken de kinderen de leerstof na de instructie zoveel mogelijk zelfstandig. Daarnaast werken de kinderen minimaal twee keer per week zelfstandig met de taakkaart aan een aantal opdrachten/ activiteiten. Ze bepalen dan zelf de activiteiten en/of de volgorde waarin deze taken afgewerkt worden. Ze leren hun tijd zo goed mogelijk in te delen en te benutten. Tijdens zelfstandig werken leren de kinderen samenwerken, verantwoordelijkheid te nemen, te plannen en oplossingen te zoeken. Dit zal het zelfvertrouwen van kinderen verhogen. Tijdens het zelfstandig werken biedt de leerkracht hulp aan individuele of groepjes kinderen. HET ZELFSTANDIG WERKEN IN GROEP 1 EN 2 Tweemaal per week gaan de kleuters, als ze op school komen, direct aan het werk m..b.v. het keuzebord. Op dat bord hangen de afbeeldingen van de verschillende activiteiten waaruit ze kunnen kiezen, bijv. bouwhoek, spellenkast, huishoek, leeshoek, tekenen, zand/watertafel, werkblad. Alle kinderen hebben een eigen plaatje dat ze onder een activiteit hangen, zodat ze zelf ook zien welke kinderen en hoeveel kinderen een bepaald onderdeel hebben gekozen. Ook zijn er voor de oudsten verplichte werkjes, die op een taakkaart staan, die ze in de tijd voor zelfstandig werk moeten doen. Ze hebben daar ruimschoots gelegenheid voor. Zo leren ze hun tijd al wat in te delen. Ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk. De kinderen leren eerst zelf de opdracht uit te voeren. Daarna kunnen ze ook uitleg vragen aan klasgenoten of aan de leerkracht. De kinderen vullen zelf op hun taakkaart in wat ze hebben gedaan. Tijdens het zelfstandig werken kan de leerkracht haar eigen plaatje op het bord hangen. Dat betekent dat zij met één of meer kinderen aan het werk is. Op deze momenten werkt de leerkracht met een pop. Deze pop neemt een taak van de leerkracht over als zij met kinderen aan het werk is. Bij de pop kan iets neergelegd of verteld worden door de kinderen. De kinderen leren op deze wijze de aandacht van de leerkracht uit te stellen. Na een poosje gewerkt te hebben met het groepje kinderen, krijgen de andere kinderen de aandacht die ze nodig hebben. Die lijn van het zelfstandig werken wordt in alle groepen doorgetrokken met steeds meer uitbreiding van onderwerpen. De leerkracht kan zo afwisselend hulp verlenen aan kinderen met bepaalde leerbehoeften, bijv. op het gebied van leesvoorwaarden, vaardigheden die te maken hebben met het geheugen, het creatief taalgebruik, de concentratie, de sociale vaardigheid of technisch lezen. In

7 7 hogere groepen kan hulp geboden worden bij spelling-, lees- of rekenproblemen. We breiden deze momenten steeds meer uit. De kwaliteit van ons onderwijs Moderne lesmethoden en leermiddelen Alle scholen verschillen in meer of mindere mate van elkaar. Ze verschillen in sfeer, werkwijzen en resultaten. Kortom in kwaliteit. De kwaliteit van een school hangt voor een groot deel af van de mensen die er werken en hoe ze dat doen. Van de leerkrachten wordt verwacht dat ze zich volledig inzetten en werken aan een prettige sfeer. Alleen daarmee is de kwaliteitszorg echter niet bepaald. We proberen onze kwaliteit op de volgende manieren te verbeteren: - door te werken met goede en moderne methoden, leermiddelen, digiborden - door met het team aan nascholing te doen - door de resultaten van de leerlingen, de groepen te evalueren en te verbeteren - door de resultaten van de school te evalueren - door effectief gebruik van lestijd - door ieder kind die zorg te geven die hij/zij nodig heeft - door de kinderen op het voortgezet onderwijs te volgen In het jaarverslag verantwoorden wij ons over deze zaken. In onze school wordt lesgegeven met behulp van moderne lesmethoden en leermiddelen, waaronder computers met passende software, die aan de kerndoelen voldoen. Ieder jaar stellen we een vakgebied centraal om vernieuwingen in te voeren door o.a. de methode te vervangen. Zo hebben we het afgelopen jaar de methoden voor lezen, aardrijkskunde en verkeer vernieuwd. De komende jaren zullen we het rekenen en Engels evalueren en de nodige vernieuwingen doorvoeren. Naast het gebruik van moderne lesmethoden en leermiddelen gebruiken we in de groepen 3 t/m 8 digitale schoolborden. De vele mogelijkheden die deze borden bieden, zijn een grote aanwinst voor het onderwijs. Nascholing leerkrachten Goede, moderne methoden zijn belangrijk. Ze staan en vallen echter met de leerkracht die ze gebruikt. Zij moeten er voor zorgen dat de materialen en methoden zinvol en op de meest adequate manier worden gehanteerd. Daarom besteden we veel aandacht en energie aan overleg en samenwerking, stimuleren we nascholing voor de leerkrachten en

8 8 volgen we studiedagen en bijscholingscursussen voor het hele team. Op deze manier proberen we de ontwikkelingen in het onderwijs op de voet te volgen en onze deskundigheid te vergroten. Effectieve leertijd De resultaten van ons onderwijs Om een optimale ontwikkeling van de kinderen mogelijk te maken, willen we de lestijd die we hiervoor hebben effectief gebruiken. De leerkrachten zorgen voor een goed werkklimaat, waarin de kinderen alle tijd kunnen benutten om de leerstof te verwerken. Tevens zorgen we ervoor dat er zo weinig mogelijk lesuitval plaatsvindt. We houden ons als school aan de leerplichtwet en bij afwezigheid van leerkrachten zoeken we naar een goede vervanging c.q. opvang, zodat kinderen niet naar huis gestuurd hoeven te worden. Om de resultaten van de leerlingen en ons onderwijs te bepalen maken we gebruik van toetsen en evaluaties. Al enige jaren werken we met een leerlingvolgsysteem van het CITO (zie ook hoofdstuk 4 ). Met deze toetsen kunnen we objectief de voortgang van uw kind bepalen. Bovendien geeft het ons een totaalbeeld van de prestaties van onze school in vergelijking met andere scholen. Op grond van die gegevens zijn we niet alleen in staat kinderen adequaat te helpen, maar kunnen we ook gefundeerd werken aan ons onderwijs. In groep 7 wordt de Cito-entreetoets afgenomen ( zie hoofdstuk 4). De resultaten gebruiken we om mede het leerstof aanbod voor de kinderen in groep 8 te bepalen. In groep 8 wordt de NIO toets en een leervorderingentoets (drempelonderzoek) afgenomen in verband met de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. ( zie hoofdstuk 4 ) Naast het gebruik van een leerlingvolgsysteem worden het onderwijs en de resultaten regelmatig geëvalueerd door het team, de inspectie, de ouders. De evaluatie door ouders gebeurt door o.a. eens per vier jaar een enquête te houden. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats van de leerresultaten door de inspectie. Één keer in de vier jaar komt de inspectie op bezoek voor een groot onderzoek van het onderwijs op de FUut. Verslagen hiervan kunt u terugvinden op de website van de inspectie. Met het bestuur wordt jaarlijks de voortgang besproken. De resultaten van de evaluatie van ouders, bestuur en inspectie worden met de medezeggenschapsraad besproken en bekend gemaakt in bijv. de nieuwsbrief en in het jaarverslag. Het percentage kinderen dat naar de diverse scholen voor voortgezet onderwijs gaat en de resultaten van de eindtoets wisselen van jaar tot jaar, omdat dit o.a. afhankelijk is van de samenstelling van groep 8.

9 9 De afgelopen jaren scoorde onze school iets boven gemiddeld in vergelijking met soortgelijke scholen, zoals de scholen in Monnickendam e.o.. Landelijk gezien scoren we nog iets hoger. Uit onderzoek komt echter naar voren dat het succes in het voortgezet onderwijs vooral bepaald wordt door: * de capaciteiten van het kind, maar ook de inzet en werkhouding * de kwaliteit van de basisschool. Dat laatste betekent dat wij uit uw kind proberen te halen wat erin zit. In het jaarverslag wordt de uitstroom van de leerlingen van groep 8 vermeld. Toekomstplannen Een school waar geen verandering meer plaatsvindt, staat stil en doezelt langzamerhand in. Onze school is steeds bezig de organisatie en het onderwijs te verbeteren. Plannen hiervoor zijn neergelegd in een meerjarenplanning. Zaken die we de eerstkomende jaren willen aanpakken zijn: het verder uitwerken van onderwijs op maat - instructie geven die een kind nodig heeft - leerstof aanbieden op het niveau van het kind - werken met taakkaarten sociale vaardigheden van kinderen verbeteren het taal- en rekenonderwijs optimaliseren afstemming van de zaak- en creatieve vakken leerlingenzorg verder uitwerken invoering nieuwe methoden In het informatieboekje (dat u jaarlijks ontvangt) kunt u lezen welk onderdeel in het betreffende schooljaar uitgewerkt wordt.

10 10

11 11 Hoofdstuk 3 DE LEERSTOF In dit deel van deze gids willen we U een indruk geven van wat een kind bij ons op school zoal leert. Want al houden we bij ons onderwijs rekening met de belevingswereld van de kinderen en de actualiteit, toch ligt de leerstof voor een groot deel vast in de methoden die we gebruiken. Groep 1-2 De aanpak in de kleutergroepen verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is anders. Spelenderwijs wordt er gewerkt aan: de sociale en emotionele ontwikkeling de taal-, lees- en rekenontwikkeling de creatieve ontwikkeling de lichamelijke en motorische ontwikkeling de cognitieve ontwikkeling In deze groepen wordt gewerkt met thema s. Het werken start meestal vanuit de kring. Hier begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Vanuit de kring gaan kinderen spelen en werken in hoeken, aan tafels, in de speelzaal en op het plein met allerlei ontwikkelingsmaterialen, speelgoed en spelletjes. Bij de jongste kleuters, die pas op school zitten, ligt er veel nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen. Al spelend verkennen en ontdekken de leerlingen de wereld om zich heen. Na een aantal maanden, als de kinderen goed gewend zijn en zich veilig voelen, worden er meer eisen gesteld en opdrachten gegeven zoals: oefenen van technieken, spelen met ontwikkelingsmateriaal. Als de kinderen een jaartje ouder zijn gaan we steeds meer werken aan de verfijning van de motoriek, de taal-, reken- en functieontwikkeling. De leerkracht heeft daarbij een meer sturende rol. Op een speelse manier worden de oudste kleuters activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren van lezen, rekenen en schrijven in groep drie. Naast het spel krijgen de kinderen opdrachten op papier (werkbladen). De meeste kinderen zitten twee tot tweeënhalf jaar in een kleutergroep. Na groep 2 wordt beslist of een kind toe is aan groep 3 (zie hoofdstuk 4).

12 12 DAGINDELING KLEUTERGROEPEN De school begint om 8.30 uur en eindigt om uur. Op woensdag tot uur. s Middags zijn op maandag, dinsdag en donderdag zijn de schooltijden van uur tot uur. Op woensdag- en vrijdagmiddag zijn de kinderen vrij. De deur is tien minuten voor aanvang van de les open. De activiteiten voor de dag, waaruit een keuze gemaakt wordt, zijn: * Voorlezen / vertellen * Gym / spel / drama * Werken met ontwikkelingsmateriaal * Muzikale vorming * Speel/werktijd * Beeldende expressie/knutselen * Taal-, lees- en rekenactiviteiten Al deze activiteiten vinden plaats rond een bepaald thema. Dit thema kan door de leerkrachten bedacht zijn, maar ook door de kinderen. De volgorde van de activiteiten is wisselend en staat vermeld op het activiteitenplan dat in de klas hangt. De kinderen kunnen dit zien op de dagritmekaarten. We beginnen meestal in de kring. De kinderen hebben even de tijd om elkaar te begroeten, met elkaar te praten en eventueel meegenomen materiaal te bekijken. De kalender wordt bijgehouden en de absenten opgenomen. In de kring kunnen de kinderen hun verhaal kwijt, bijvoorbeeld over wat ze in hun vrije tijd gedaan hebben; over iets dat ze hebben meegenomen. Een andere mogelijkheid is dat we een kort gesprekje in de kring houden, een verhaal vertellen of voorlezen. We beginnen ook wel in de kring met muziek maken, zingen of een verjaardag vieren. Na de kring gaan de kinderen spelen en werken in de hoeken of aan tafels. Eén of twee groepjes kinderen werken onder directe begeleiding van de leerkracht. De overige kinderen werken zelfstandig aan tafel of in de hoeken met of zonder opdracht. Nadat de kinderen gespeeld en gewerkt hebben komen ze bij elkaar in de kring of aan tafel voor een korte drinkpauze. Na deze drinkpauze krijgen de kinderen gym of een spelles in de speelzaal of wordt er buiten gespeeld.

13 gym spel handvdh muziek tekenen mv/gs verkeer natuur gesch. aard. engels rekenen taal schrijven lezen 13 Groep 3-8 Nadat de kinderen de kleutergroepen hebben doorlopen moeten ze nog ongeveer 6000 uur naar school. Waaraan besteden we nu al die tijd? In die zes jaar komen veel verschillende vakken aan bod, waarbij het zwaartepunt voor ons ligt op de basisvakken lezen, taal en rekenen. Maar we doen natuurlijk niet alleen deze vakgebieden. Er komen ook andere zaken aan bod, echter niet in ieder schooljaar hetzelfde of in dezelfde intensiteit. In onderstaande tabel wordt globaal aangegeven hoeveel tijd er per week aan de verschillende vakgebieden gemiddeld wordt besteed. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Gemiddeld aantal uren per vakgebied / per week Lezen Het voorbereidend lezen In de kleutergroepen vinden voorbereidende activiteiten plaats voor het lezen. Er wordt aandacht besteed aan: boekoriëntatie het verhaalbegrip de functie van geschreven taal de relaties tussen geschreven en gesproken taal de mondelinge communicatie de woordenschat leesvoorwaarden en letterkennis Het aanvankelijk lezen In groep 3 wordt voor het lezen de aanvankelijk leesmethode VEILIG LEREN LEZEN gebruikt. Bij deze methode leren de kinderen woorden lezen, waarbij gelijktijdig geleerd wordt uit welke letters de woorden bestaan. Met deze letters leren kinderen nieuwe woorden lezen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende middelen en materialen, zoals wandplaten, grote voorleesboeken, letterdozen, leesboekjes, werkschriftjes, allerlei spelletjes en computerprogramma s.

14 14 Bij de start van groep 3 wordt gekeken welke letterkennis en welk leesniveau de kinderen hebben om daar vervolgens op aan te sluiten. Kinderen die zich het lezen in de kleutergroep eigen hebben gemaakt, werken op een ander niveau. Technisch lezen Na het aanvankelijk lezen ligt in eerste instantie de nadruk vooral op het technisch lezen. Kinderen lezen individueel of in tweetallen met de boeken uit de schoolbibliotheek. Deze boeken zijn volgens de nieuwste AVI systematiek ingedeeld. Niveau M4 staat voor niveau midden groep 4, E6 staat voor eind groep 6 etc. Op deze wijze sluiten we goed aan bij het niveau van de kinderen. Om te kijken op welk niveau het kind het best kan oefenen, moeten de kinderen regelmatig een tekst lezen bij één van de leerkrachten. Tijdens de leeslessen geeft de leerkracht een korte instructie over leestechnieken en leest de leerkracht met individuele of groepjes kinderen. De kinderen uit groep 3 en 4 kunnen begeleiding krijgen van kinderen uit de hoogste groepen. Voor kinderen die veel moeite hebben met het technisch lezen, of dyslectisch zijn, wordt een apart programma gemaakt om ze verder te helpen. Begrijpend lezen In de hogere leerjaren komt de nadruk bij het leesonderwijs steeds meer te liggen op het begrijpend en studerend lezen. Vanaf groep 4 wordt dit geoefend met de methode GOED GELEZEN. Momenteel oriënteren we ons op een nieuwe methode voor begrijpend lezen. Over stukken tekst moeten de kinderen allerlei vragen beantwoorden. Er zijn lessen die samen gedaan worden met de leerkracht en er zijn kaartlessen, waarmee de kinderen zelfstandig aan de slag gaan. Leesbeleving Om kinderen plezier te laten beleven aan het lezen, wordt er veel voorgelezen, organiseren we leesprojecten, hebben we de beschikking over een uitgebreide bibliotheek met allerlei soorten boeken op niveau ingedeeld en doen we mee met een project rond de kinderboekenweek. De school doet mee met het voorleesontbijt en de nationale voorleeswedstrijd. Elke groep bezoekt jaarlijks een activiteit in de bibliotheek. Voor het leesonderwijs maken we ook gebruik van het dyslexieprotocol.

15 15 BIBLIOTHEEK Drie keer per week kunnen de leerlingen een boek lenen uit de schoolbibliotheek. Ook hiervoor komen ouders op school die bij het ruilen helpen en de administratie hiervan bijhouden. De leerlingen uit groep 3 starten na de Kerst met het lenen van boeken. Nederlandse Taal In groep 3 wordt het taalonderwijs, inclusief spelling, gecombineerd met het aanvankelijk lezen. In de kleutergroepen vallen de taalactiviteiten onder het voorbereidend lezen. Vanaf groep 4 maken we gebruik van de methode TAALJOURNAAL voor taal en TAAL OP MAAT voor spelling. In de methode TAALJOURNAAL: - wordt rekening gehouden met de verschillende leerstijlen van kinderen - neemt het zelfstandig werken/leren en samenwerken een belangrijke plaats in - wordt gedifferentieerd naar tempo, taalvaardigheid en interesse - komen alle taalonderdelen, zoals woordenschatontwikkeling, taalbeschouwing (waaronder ontleden), spreken, luisteren en schrijven aan bod De lessen woordenschatontwikkeling, taalbeschouwing, waaronder ontleden, zijn hoofdzakelijk groepsgebonden lessen, waarbij de leerkracht instructie geeft en de kinderen de leerstof verwerken. Voor de overige doelen werken de kinderen, individueel of in groepjes, twee à drie dagen per week aan keuzeactiviteiten. De resultaten worden verzameld in een portfolio en gepresenteerd aan de klas. De lessen, die elk twee weken in beslag nemen, worden afgesloten met een toets en de eerder genoemde presentaties. In de methode TAAL OP MAAT worden elke week één of meerdere spellingscategorieën aangeboden. De regel wordt aangeleerd en geoefend met daarbij horende woorden. Bij elke categorie hoort een klassenplaat en een sticker voor in het schrift. Om de woorden te oefenen maken de kinderen gebruik van een werkboek en computerprogramma s. In de groepen 4 t/m 8 worden de onveranderlijke woorden aangeleerd. Vanaf groep 6 wordt gestart met de werkwoordsspelling, die in de groepen 7 en 8 verder uitgebreid wordt. Als geheugensteun maakt ieder kind een spelling spiekschrift als naslagboekje. Elke week wordt er een dictee gegeven en na 4 weken volgt een controledictee. Bij het spellingsonderwijs wordt tevens gebruik gemaakt van computerprogramma s.

16 16 Rekenen/Wiskunde In de kleutergroepen wordt aandacht besteed aan: de ruimtelijke oriëntatie ( plaats, tijd en richting) hoeveelheidsbegrippen, begrippen uit de rekentaal, ordening ( groeperen, classificeren, vergelijken en seriëren ) tellen ( akoestisch tellen, tellen van hoeveelheden en gestructureerd tellen) en getalbegrip meten, wegen en tijd Voor het Rekenonderwijs maken we vanaf groep 3 gebruik van de methode REKENRIJK. Dit is een zogenaamde realistische rekenmethode. Dit betekent onder andere dat de methode uitgaat van concrete situaties uit het dagelijks leven, die liggen in de belevingswereld van kinderen. Ook leren de kinderen dat er verschillende oplossingsmethoden, strategieën, zijn. In de methode komen de volgende leerstofonderdelen aan bod: Getalbegrip, rekenen tot 20, hoofdrekenen tot 100, de tafels, voortgezet hoofdrekenen, cijferen, breuken en kommagetallen, procenten, meten en meetkunde. Hierbinnen krijgen de onderwerpen verhoudingen, schattend rekenen en rekenmachine invulling. De leerstof is ingedeeld in blokken van drie weken. Na elk blok wordt gecontroleerd of de kinderen de leerstof begrepen hebben. De instructielessen en zelfstandig werklessen wisselen elkaar af. Globaal komen de volgende rekenonderdelen per leerjaar aan bod: Groep 3: werken met rekenkundige begrippen, tellen en terugtellen tot 100, getalstructuur tot 20, herkennen en schrijven van de cijfers tot 20, optellen, het aftrekken, splitsen, aanvullen en samenvoegen tot 20, klokkijken, geldrekenen, meten Groep 4: inzicht in de telrij en getalstructuur tot 100, optellen en aftrekken tot 100, tafels 1 t/m 10, klokkijken, meten, werken met geld Groep 5: inzicht in de getalstructuur tot 1000, optellen en aftrekken tot 1000, uitspreken en lezen van getallen tot , vermenigvuldigen (tafels tot 10), delen, met en zonder rest, voorbereidend cijferen, klokkijken, meten, inhoudsmaten, gewichten, geldsommen Groep 6: inzicht in de getalstructuur tot , verkennen van getallen t/m miljoenen, cijferend optellen en aftrekken, vermenigvuldigen, eenvoudige breuken, inzicht in metriek stelsel, werken met grafieken en tabellen Groep 7: inzicht in getalstructuur tot , cijferend rekenen, breuken, werken met procenten, metriek stelsel Groep 8: verdere uitbouw, toepassing van de geleerde reken- en wiskundestof Naast de methoden wordt gebruik gemaakt van computerprogramma s om diverse rekenonderdelen te oefenen.

17 17 Wereldoriëntatie Op heel veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kinderen kennis bij over het heden, verleden en de natuur van de aarde. In de groepen 1 t/m 4 gebeurt dit thematisch, vaak in projectvorm. Vanaf groep 5 worden er aparte methoden gebruikt voor de verschillende vakken. Ook wordt er door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, school t.v., projecten en werkstukjes aandacht besteed aan deze vakken. Veel leerstof kan met behulp van de computer geoefend worden. Voor de verschillende vakgebieden maken we gebruik van: Aardrijkskunde (en topografie): GEOBAS Groep 5 : kennismaking met Nederland Groep 6 : Nederland Groep 7 : Europa Groep 8 : De wereld Geschiedenis : BIJ DE TIJD Vanaf groep 5 keren ieder jaar dezelfde zes tijdvakken in dezelfde volgorde terug. Deze zes tijdvakken zijn de prehistorie, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen, de 16 e /17 e eeuw, de 18 e /19 e eeuw en de 20 e eeuw. De kennis van deze tijdvakken wordt ieder jaar verder uitgebreid. Bovendien wordt ieder jaar een geografische component toegevoegd: Nederland, Europa en tenslotte de wereld. Natuuronderwijs : NATUURLIJK De methode Natuurlijk biedt de kinderen basiskennis aan door begrippen die een centrale plaats innemen in de natuur, bijvoorbeeld voortplanting en ontwikkeling, diversiteit en mobiliteit, energie en kracht, licht, geluid en warmte, vloeistoffen en gassen en voeding. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. Verkeer : KLAAR OVER groep 3 Stap vooruit van VVN groep 4 Op voeten en fietsen van VVN groep 5 en 6 Jeugdverkeerskrant van VVN groep 7 De bladen voor groep 4 t/m 7 uitgegeven voor Veilig Verkeer Nederland verschijnen twee keer per maand. In de groepen 4 t/m 5 worden allerlei gedragsregels aangeleerd. In groep 7 worden de verkeerslessen afgesloten met een theoretisch en praktisch verkeersexamen.

18 18 Werkstukken en spreekbeurten Naast de lessen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkennis maken de kinderen vanaf groep 5 werkstukken. Voor het maken hiervan kunnen de kinderen gebruik maken van het documentatiecentrum, waar ze onder leiding van ouders boeken kunnen lenen. Ook kan er informatie opgezocht worden via internet. Kinderen krijgen op school de tijd om aan hun werkstuk te werken. Vaak vinden kinderen het fijn om ook thuis iets te doen. Voor het leren maken van werkstukken zijn er speciale boekjes met werkbladen (informatieboekjes) aangeschaft. Vanaf groep 4 maken de kinderen hier gebruik van. Naast het maken van werkstukken, houden de kinderen vanaf groep 4 één of meerdere spreekbeurten. De onderwerpen variëren per groep. Om de kinderen te laten wennen mogen ze in groep 4 en 5 in tweetallen een spreekbeurt houden. Engels Schrijven Creatieve vakken In de groepen 7 en 8 wordt Engels gegeven. We werken bij ons op school met de methode: HELLO WORLD Met behulp van deze methode wordt de Engelse taal actief en passief eigen gemaakt. De thema s sluiten direct aan bij de belevingswereld van de kinderen. De leerlingen op De Fuut leren schrijven met de methode: PENNENSTREKEN. Deze methode sluit aan bij het voorbereidend en aanvankelijk schrijven in de kleutergroepen. In groep 3 wordt dagelijks geschreven. In de groepen 4 t/m 6 wordt gemiddeld één uur per week aandacht besteed aan het schrijfonderwijs. In de eerste leerjaren ligt de nadruk vooral op het methodisch schrijven. In de hogere leerjaren verschuift de aandacht naar het ontwikkelen van een eigen handschrift. Naast het methodisch schrijven wordt er in de methode ook veel gedaan aan het schrijven op tempo en het creatief schrijven. In de eerste twee leerjaren op school is de creatieve vorming van de kinderen geïntegreerd in het totale programma. Vanaf groep 3 wordt gemiddeld drie uur per week aan de creatieve vakken besteed. Onder de creatieve vakken vallen: tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. Voor deze vakgebieden wordt gebruik gemaakt van de methode MOET JE DOEN DRAMA,TEKENEN, HANDVAARDIGHEID en MUZIEK. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma; niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming. Toch zien we deze vakken niet louter als ontspanning. Ook hier geven we les en proberen we een zo goed mogelijk resultaat na te streven. Het gaat dan ook om het aanleren van technieken voor de verschillende

19 19 vakgebieden, die weer bij andere activiteiten gebruikt kunnen worden. Bij de creatieve vakken worden ieder jaar verschillende accenten gelegd. Op deze wijze komen in vier jaar alle culturele en erfgoedonderdelen aan bod. Voor de groepen 5 t/m 8 organiseren we op een aantal vrijdagmiddagen workshops. Tijdens deze workshops krijgen de kinderen technieken en activiteiten aangeboden die om een kleine setting vragen. Voor de muzieklessen van de groepen 3 t/m 8 komt een muziekleerkracht van de muziekschool wekelijks een half uur muziekles geven. Bewegings Onderwijs Kinderen hebben behoefte aan bewegen. In groep 1 en 2 staat het bewegingsonderwijs dagelijks op het programma. Er wordt in de klas, op het schoolplein of in het speellokaal gespeeld. Dit is vooral belangrijk voor hun lichamelijk ontwikkeling. Ook kunnen zij op deze manier hun energie kwijt. Elke dag gymmen de kleuters s morgens in het speellokaal. Bij mooi weer gaan de kinderen ook wel naar buiten. s Middags wordt er (als het weer het toelaat) buiten gespeeld. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen tweemaal per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Naast deze lessen krijgen de kinderen van de groepen 3 en 4 twee jaar zwemonderwijs in het zwembad in Monnickendam. Hiervoor wordt door de gemeente een eigen bijdrage gevraagd. SCHOOLZWEMMEN Doelstelling van het schoolzwemmen. -Het behalen van de diploma s A en B. -Voor kinderen die reeds in het bezit zijn van deze diploma s het bijbrengen van een goede zwemconditie. -Het aanleren van verschillende facetten van het zwemmen, zoals wedstrijdslagen, starten, kunstzwemmen, survivalzwemmen en reddend zwemmen. Hiervoor kunnen de kinderen het schoolbrevet I of II behalen. Computeronderwijs Al een aantal jaren wordt op school met computers gewerkt. In de kleutergroepen staat er in iedere klas minimaal één en vanaf groep 3 staan er minimaal drie computers, die aangesloten zijn op een netwerk. De computers worden gebruikt ter ondersteuning van de lessen, bijv. woordjes lezen, spelling, sommen, tafels en topografie oefenen en stukjes tekst verwerken voor werkstukken, schoolkrant etc.. Ook leren de kinderen informatie op te zoeken op internet, e- mailen en powerpoint presentaties te maken. De kleuters leren tijdens de werklessen met de computer te werken.

20 We hebben voor hen speciale programma s aangeschaft. Voor het leren omgaan met de computer en programma s maken we gebruik van de methode BASISBITS. De kinderen vanaf groep 6 werken met dit programma en ontvangen een digitale rijbewijs. 20

21 21 Hoofdstuk 4 De opvang van nieuwe leerlingen Het leerlingvolgsysteem DE ZORG VOOR DE KINDEREN Kinderen, die leerplichtig zijn, kunnen op ieder gewenst moment, na overleg met de school van herkomst, instromen. Vierjarigen kunnen geplaatst worden op of rond de dag na hun vierde verjaardag of op de eerste dag na een vakantieperiode. Voordat uw kind vier jaar wordt mag hij/zij vier keer op school komen om kennis te maken met de juffen en kinderen van de klas. De eerste twee keer mogen de ouders hierbij aanwezig zijn. De data hiervoor worden in overleg de ouders afgesproken. U ontvangt dan ook de folder Voor het eerst naar school, waarin allerlei zaken beschreven staan over de eerste schooldagen. Bij de vierjarigen ligt de eerste paar maanden de nadruk op het wennen aan het naar school gaan, het leren kennen van de juf en de kinderen en de weg leren vinden in de groep. Als een kind een aantal weken in de groep zit, zal de leerkracht u uitnodigen voor een gesprekje over uw kind. Leerkracht en ouders kunnen dan ervaringen uitwisselen over de eerste schoolweken. Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit steeds iets nieuws te leren. De ontwikkeling van uw kind houden we bij door: - observaties en (leer)gesprekken - portfolio s - dictees en toetsen die bij de methoden horen Daarnaast maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit een aantal toetsen en observaties, die los staan van de gebruikte methoden. In de kleutergroepen en begin groep 3 maken we gebruik van observatielijsten, die door het PRAVOO ontwikkeld zijn (PRAVOO leerlingvolgsysteem). Deze observaties betreffen de taalontwikkeling, het kringgedrag, de motoriek, het werkgedrag, omgang met leerkracht en klasgenootjes, het zelfvertrouwen enz. Deze lijsten worden twee keer per jaar ingevuld. Naast deze observatielijst worden bij de oudste kleuters toetsen voor taal en rekenen, die door het Cito ontwikkeld zijn, afgenomen. Vanaf groep 3 wordt twee keer per jaar de voortgang getoetst voor de basisvaardigheden: technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen & wiskunde. Al deze toetsen zijn ook ontwikkeld door het Cito. (CITO leerlingvolgsysteem)

22 22 We vinden het echter ook belangrijk om te weten of uw kind zich prettig voelt op school. Dat een kind lekker in zijn vel zit is een van de eerste voorwaarden, waaraan voldaan moet worden, wil een kind iets kunnen leren. Daarom noteren alle leerkrachten van groep 3 t/m 8 twee keer per jaar, door middel van observaties, de ontwikkeling van het zelfvertrouwen, de omgang met andere kinderen en leerkracht, de betrokkenheid enz. De CITO entree-toets Leerlingbesprekingen Zorgteam Extra hulp De leerlingen van groep 7 maken jaarlijks in mei de CITO-entreetoets. Deze toets wordt in twee weken afgenomen door de groepsleerkracht. Nadat de resultaten verwerkt zijn door het CITO wordt u geïnformeerd over de uitslag. De onderdelen die worden getoetst zijn rekenen, taal en leesvaardigheid en informatieverwerking. Naar aanleiding van de resultaten wordt bekeken welke onderdelen extra aandacht moeten krijgen. Tevens wordt het gemiddelde schoolresultaat vergeleken met de scores van andere scholen door de school zelf, het bestuur en de inspectie. De intern begeleider bespreekt minimaal drie keer per jaar de ontwikkeling van alle kinderen met de groepsleerkracht. Er worden afspraken gemaakt over de (extra) zorg die gegeven moet worden. Zorg, omdat een kind problemen heeft of omdat een kind een extra uitdaging nodig heeft. Daarnaast kunnen kinderen besproken worden tijdens leerlingbesprekingen met het team. Op school wordt ook gewerkt met een zorgteam. Een zorgteam bestaat uit: de groepsleerkracht, de intern begeleider, de directeur, de leerlingbegeleider van de schoolbegeleidingsdienst ( vaak een orthopedagoog of psycholoog) en een schoolmaatschappelijk werker. Het team kan uitgebreid worden met meerdere personen afhankelijk van de hulpvraag. In het zorgteam worden leerlingen besproken met speciale hulpvragen zoals: dyslexie, gedragsproblemen, hoogbegaafdheid. Voor bespreking van een kind in het zorgteam wordt schriftelijk uw toestemming gevraagd. Met de ouders vindt altijd een nagesprek plaats over de adviezen die naar voren zijn gekomen. Op de basisschool heeft een aantal kinderen gedurende kortere of langere tijd extra hulp nodig. Het gaat niet altijd om problemen bij leerlingen die het moeilijk vinden, maar ook om hoogbegaafden. Extra hulp wordt hoofdzakelijk gegeven in de klas door de eigen leerkracht. Tijdens het zelfstandig werken, heeft de leerkracht de handen vrij om met individuele of groepjes kinderen te werken. Ook kan

23 23 gevraagd worden of u thuis iets wilt doen met uw kind. De leerkracht zal u hierover dan adviseren. Soms is het noodzakelijk om kinderen uitgebreider te onderzoeken om de oorzaak van het probleem op te sporen. De remedial teacher zal dit onderzoek dan uitvoeren. Naar aanleiding hiervan wordt een plan opgesteld, waarin omschreven staat welke hulp geboden moet worden en op welke wijze. Afhankelijke van het probleem kan besloten worden dat extra hulp door de remedial teacher noodzakelijk is. Deze hulp kan dan individueel of in kleine groepjes gegeven worden, in of buiten de klas. De ouders van kinderen die remedial teaching krijgen, krijgen hier bericht van. Zorg in samenwerkingsverband & het zorgplatform Leerlingdossier en onderwijskundig rapport In ons samenwerkingsverband werkt een aantal basisscholen uit de regio Purmerend en omstreken samen met de Botter, het Plankier en het Tangram, scholen voor speciaal basisonderwijs. Elk jaar wordt er door dit samenwerkingsverband een zorgplan opgesteld, waarin omschreven is hoe de extra zorg voor leerlingen geregeld is. Het kan gebeuren dat de problemen dusdanig zijn, dat extra hulp buiten school gezocht moet worden. Het probleem is dan bijvoorbeeld te ingewikkeld of specifieke kennis ontbreekt. Na overleg in het zorgteam wordt een leerling aangemeld bij het zorgplatform. Dit gebeurt als er uitgebreide of specifieke onderzoeken nodig zijn of als wij een leerling niet verder kunnen helpen op school. Op basis van een aangeleverd rapport door de basisschool, een eventueel nader onderzoek en een gesprek met ouders en leerkracht (en) wordt bekeken of een leerling geplaatst moet worden op een school voor speciaal (basis)onderwijs, of dat de leerling toch op de gewone basisschool geholpen kan worden. Ook kan uit het onderzoek naar voren komen dat een leerling met een extra budget (rugzak) mogelijk op een gewone basisschool kan blijven. In dit geval wordt er verder onderzocht of de eigen basisschool in staat is om deze specifieke extra zorg met een extra budget te geven. Groepsgrootte, specifieke noodzakelijke randvoorwaarden e.d. spelen hier een rol bij. Het spreekt vanzelf dat een en ander met de ouders besproken wordt en dat zij toestemming moeten verlenen voor de diverse aanmeldingen. Van elke leerling worden gegevens bewaard in een leerlingendossier. In dit dossier staan notities over besprekingen van leerlingen, van gesprekken met ouders, van speciale onderzoeken, de toets- en rapportgegevens en de plannen voor extra hulp aan de leerlingen. Dit dossier is vertrouwelijk en kan na afspraak door ouders ingezien worden.

24 24 Leerlingen die van school gaan krijgen een onderwijskundig rapport mee voor de nieuwe school. Daarin staat vermeld met welke methoden er is gewerkt en hoe ver de leerling is gevorderd. Groepsverlenging Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft gehad. Om te voorkomen dat een kind zijn verdere schoolloopbaan steeds meer aangewezen is op extra hulp om de basisstof te kunnen volgen, kan besloten worden een leerling een aparte leerlijn te laten volgen. Dit kan betekenen dat een leerling een jaar langer in een groep blijft. Doel van deze groepsverlenging is altijd dat het kind daarna de basisschool gewoon kan afmaken. Groepsverlenging vindt hoofdzakelijk plaats in de onder- en middenbouwgroepen (groep 2, 3, 4). In deze groepen wordt namelijk de basis gelegd voor de verdere schoolloopbaan. Voor deze leerlingen wordt een handelingsplan opgesteld, dat met de ouders wordt besproken. De beslissing voor het volgen van een aparte leerlijn, of groepsverlenging wordt na personeelsoverleg door de directie genomen.

25 25 Hoofdstuk 5 Festiviteiten Sinterklaasfeest SPECIALE ACTIVITEITEN Als er op school iets te vieren valt, dan doen we dat ook met veel plezier. We denken dat het de sfeer ten goede komt, door op momenten die zich daarvoor lenen, met elkaar feest te vieren. Van samen blij zijn, samen op stap gaan, samen genieten van sport, spel, muziek of zang of van samen creatief bezig zijn kun je veel leren, het verstevigt de band met elkaar en het stimuleert de sociale en emotionele ontwikkeling. Hoe Sinterklaas verwelkomd wordt op school is elk jaar weer een verrassing. Sint bezoekt alle groepen, waarbij het accent ligt op de groepen 1 t/m 4. Vanaf groep 5 bekijkt hij de door de kinderen zelf gemaakte surprises en gedichten. Kerstfeest Pasen Uitstuif Afscheidsmusical Weeksluiting We sluiten de sfeervolle Kerstperiode af met een echt Kerstdiner voor alle kinderen. De laatste schooldag voor de kerstvakantie is er Kersttoneel voor en door alle kinderen. De woensdag voor Pasen is een speciale dag. Op deze dag wordt er iets gezelligs gedaan. Dit kan zijn: paasontbijt, paaslunch, speurtocht. We sluiten het schooljaar altijd af met het traditionele feestelijke schoolfeest de UITSTUIF. Op de twee na laatste vrijdag van het schooljaar wordt dit feest gevierd. Aan de hand van een thema wordt de school ingericht en kunnen ouders en kinderen allerlei spelletjes of activiteiten doen. Natuurlijk wordt er ook gezorgd voor een hapje en een drankje. Jaarlijks wordt er door groep 8 een musical opgevoerd voor hun ouders tijdens de afscheidsavond. Voor de kinderen van school wordt deze musical overdag opgevoerd. Ca. 18 keer per jaar hebben we met de kinderen een weeksluiting in de grote zaal. Deze vieringen staan altijd in het teken van toneel, dans en muziek. Er zijn twee verschillende weeksluitingen, één voor de groepen 1 t/m 4 en één voor de groepen 5 t/m 8. Tijdens deze weeksluiting is er een bepaalde groep die de hoofdrol vervult. De ouders van deze groep mogen de voorstelling bijwonen. De aanvangstijden staan vermeld in de

26 26 infokalender. Schoolreisje Werkweek Ieder jaar organiseert de school in samenwerking met de ouderraad een eendaags schoolreisje. De groepen 1 t/m 6 gaan ieder jaar en de groepen 7 en 8 eens per twee jaar. De bestemmingen wisselen per jaar en worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief. De kosten (ca. 25) voor dit schoolreisje worden uit de ouderbijdrage betaald. De groepen 7 en 8 gaan eens per twee jaar in het najaar op werkweek. Tijdens deze week staat de natuur centraal. De kinderen ondernemen van maandag t/m vrijdag unieke activiteiten in een schitterende omgeving. Ze overnachten in een jeugdherberg, die midden in de natuur staat. De verblijfs- en vervoerskosten voor deze vijfdaagse week bedragen ca Dit bedrag kan in termijnen betaald worden. Excursies Projecten Kunst Voor alle groepen kunnen excursies georganiseerd worden dichtbij of wat verder weg. Excursies staan meestal in het teken van de leerstof die aangeboden wordt. Ieder jaar werken we aan twee projecten. Hierbij wordt een aantal weken gewerkt rondom een thema. Dit thema wordt zoveel mogelijk uitgediept, waarbij allerlei vakken aan de orde komen. Ook wordt ingespeeld op de inbreng van de kinderen. Aan een project wordt door de hele school meegewerkt. Tijdens de projecten kunnen de kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samenwerken, worden er excursies gemaakt (bijv. naar een museum), vertellen ouders of andere deskundigen over hun beroep of specialiteit. Meestal wordt een project afgesloten met een tentoonstelling of voorstelling. Aan de kunstzinnige vorming besteden we o.a. aandacht met behulp van een cultuurbeleidsplan. Voor de school is in een vierjarencyclus een programma opgesteld,

VOORWOORD. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Fuut, Tineke Steur, directeur. Januari 2015

VOORWOORD. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Fuut, Tineke Steur, directeur. Januari 2015 2 VOORWOORD Door middel van deze schoolgids willen we de ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen en de ouders/verzorgers die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind een indruk geven van wat

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 3

Informatieboekje GROEP 3 Informatieboekje GROEP 3 Schooljaar 2015-2016 Informatie groep 3 De dag begint in groep 3 vaak met een inloopmoment. Vanaf 08.20 uur komen de kinderen in de klas en kiezen een activiteit van het planbord.

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Het informatieboekje voor groep 5/7. In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke methodes we werken

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE GROEP 4

INFORMATIEBOEKJE GROEP 4 Godsdienstige Vorming INFORMATIEBOEKJE GROEP 4 Elke dag starten wij in de groep met een Bijbelverhaal of we zingen mooie christelijke liederen. We gebruiken hierbij de methode KIND OP MAANDAG. Op vrijdag

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 7

Informatieboekje GROEP 7 Informatieboekje GROEP 7 Schooljaar 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt het informatieboekje van uw kind in groep 7. We gaan samen met de kinderen fris een nieuw jaar in. Een jaar waarin er veel gebeurt en

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 3

Informatieboekje GROEP 3 Informatieboekje GROEP 3 Schooljaar 2016-2017 Informatie groep 3 De dag begint in groep 3 vaak met een inloopmoment. Vanaf 08.20 uur komen de kinderen in de klas en kiezen een activiteit van het planbord.

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 6!

Welkom op de informatieavond van groep 6! Welkom op de informatieavond van groep 6! Wilt u zo vriendelijk zijn de lijst met noodnummers te controleren? Graag een vinkje als het oké is. De lijst ligt op de instructietafel. Juf Corine Verschoor

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij.

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij. De dagindeling in groep 1 en 2 De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00 uur Vrijdagmiddag vrij 10 minuten

Nadere informatie

3. De organisatie van het onderwijs.

3. De organisatie van het onderwijs. 3. De organisatie van het onderwijs. 3.1 De organisatie van de school. t Wold heeft zowel traditionele als moderne kenmerken. Traditioneel is de keuze voor jaarklassen, orde en regelmaat, een instructie

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2015-2016 Leerkracht: Nicole Koevoets Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het huiswerk genoteerd voor

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), - 1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 7 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de ouderbezoeken,

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Informatie boekje groep 3

Informatie boekje groep 3 Informatie boekje groep 3 Groepsinformatie groep 3 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 3 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Groep 6-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatieboekje bovenbouw

Informatieboekje bovenbouw Informatieboekje bovenbouw Voor ouders en kinderen uit de bovenbouw. INHOUD Inleiding... 3 Agenda... 3 Toetsrooster... 5 Reguliere toetsen.... 5 Wereldoriëntatie:... 5 Taal, rekenen en Engels:... 5 Boekverslag/

Nadere informatie

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s), Groep 7, 2014-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder volgt belangrijke informatie over de groep waarin uw kind nu zit. Wij willen u dan ook vragen dit thuis eens op het gemak door te nemen. Belangrijke

Nadere informatie

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Informatieavond groep 7 Leerkracht van deze groep: Bas Zijderveld Algemene informatie Veel nieuwe leerstof. Goede werkhouding. Leren plannen (agenda). Repetities. Huiswerk/werkbladen

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat Groepsgids Groep 2-3 de Letterflat Wie werk en er in de groepen 2/3: s.hogervorst@dezonnepoort.nl (Inge Neijenhuis ) afwezig i.clappers@dezonnepoort.nl vervanger: Yvonne te Vaanholt Verdeling van de dagen

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016

WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016 WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016 Even voorstellen: Femke de Graef Erik van Schaijk 2 Groeps- en schoolafspraken - Dagschema op bord - Contact leerkracht (voor school, na school

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep leraar Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 7. Overige informatie 1. Inleiding

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken:

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken: Informatie over groep 5 Groep 5A: Juf Maaike (ma, di en wo) Juf Jolanda (do en vr) Groep 5B: Juf Anita (ma, di en wo) Juf Dien (do en vr) Gymles: maandag (van gymleerkracht Elly Buijs) dinsdag (van de

Nadere informatie

Informatie boekje groep 4

Informatie boekje groep 4 Informatie boekje groep 4 Groepsinformatie groep 4 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 4 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS Pastoor van Arsschool Oude Aaltenseweg 28, 7131 NZ Lichtenvoorde. 0544-371908 www.pastoorvanars.eu HET PROGRAMMA VAN DEZE MIDDAG ZIET ER ALS

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 Inloop: 8.35u en 13.05u Iedere vrijdagmiddag is het maatjeslezen Estafette groep 7 groep 8 08.45 Lezen Lezen 09.00 Gym gym 10.00 Jeugdjournaal kijken en buitenspelen Jeugdjournaal

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 3 22 SEPTEMBER 2016

WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 3 22 SEPTEMBER 2016 WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 3 22 SEPTEMBER 2016 Even voorstellen: Simone Eggen Nick van Leent Stefanie Habraken Karlijn Driessen 2 Huisregels Brede School - Op het plein nemen we de fiets aan de hand

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3?

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3? Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein in groep 3? Informatieavond 1 september 2016 1 1 september 2016 Beste ouders / verzorgers van de kinderen uit groep 3 Voor u ligt het informatieboekje van

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 7-8!

Welkom op de informatieavond van groep 7-8! Welkom op de informatieavond van groep 7-8! De onderwerpen van vanavond: De vakgebieden (Continu-)rooster en pauze Huiswerk Regels Verjaardagen Kamp Spullen meenemen Verzuim Rapporten en 10-minuten gesprekken

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 8 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Beste ouders, Dit jaar zal er een belangrijke keuze gemaakt moeten worden. Naar welke school gaat uw zoon/dochter volgend

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 5

Informatieboekje GROEP 5 Informatieboekje GROEP 5 Schooljaar 2015-2016 Wat doen we eigenlijk allemaal in groep 5? Rekenen We werken met de rekenmethode De Wereld in Getallen. Deze methode is zodanig samengesteld dat er leerstof

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 4-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 4 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Rekenen (methode Wereld in Getallen)

Rekenen (methode Wereld in Getallen) Informatie groep 7 cursusjaar 2017-2018 De leerstof in groep 7: In groep 7 stijgt het tempo en het niveau De leerstof is een stuk moeilijker Er komen extra vakken bij zoals Engels en Blitz (studievaardigheden)

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C.

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. 2015-2016 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. Informatieblad groep 3C Algemeen: - We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na de eerste

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Informatie avond groep 7 Welkom Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Een moment uit de klas door de leerlingen gemaakt Waar gaan we het over hebben? Welkom Sfeer en gedrag Werkvormen De vakken Wat

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Groep 7, 2015-2016. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 7, 2015-2016. Beste ouder(s)/verzorger(s), Groep 7, 2015-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder volgt belangrijke informatie over de groep waarin uw kind nu zit. Wij willen u dan ook vragen dit thuis eens op het gemak door te nemen. Belangrijke

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4-5 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Informatieboekje voor groep 4/5 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Toelichting bij het rapport van groep 3 t/m 8

Toelichting bij het rapport van groep 3 t/m 8 Toelichting bij het rapport van groep 3 t/m 8 De volgende items vindt u terug in de rapporten van alle groepen 3 t/m 8 De cognitieve vakken zijn per groep aangegeven. SOCIALE VAARDIGHEDEN WERKHOUIDNG CITO-LOVS

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 6 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 6. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Leerlingaantallen. Maike. gr. 3

Groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Leerlingaantallen. Maike. gr. 3 Informatie over groep 1/2 1. De leerkrachten van groep 1/2/3 en de weekindeling Dit jaar hebben we een combinatiegroep 1/2/3 gemaakt. De kinderen krijgen volgens onderstaand schema les van juf Romp, Britt

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 7a

Informatieavond. Groep 7a Informatieavond Groep 7a Opbouw van de avond Vakinhoudelijke informatie Bijzonderheden groep 7: 2015-2016 Rekenen Nieuwe methode Wereld in Getallen 4 Hoofdrekenen Cijferen Breuken Meten, tijd en geld Opbouw

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatie avond groep 5 2011-2012

Informatie avond groep 5 2011-2012 Informatie avond groep 5 2011-2012 Even voorstellen Martin Geldermans Leerkracht groep 5, Theo Raateland Leekracht groep 5, Werff Thomas Gymleerkracht. Waar gaan we het over hebben? Het digibord, De vakken,

Nadere informatie

Informatieavond groep

Informatieavond groep Informatieavond groep 6 2015-2016 Welkom! Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Even voorstellen Wim Aarts (wim.aarts@eenbes.nl) Open communicatie Als er iets is, kom naar me toe Als ik iets door wil geven zal

Nadere informatie

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken.

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Welkom op de infoavond van groep 6 Even voorstellen Meester Dennis en zijn werkdagen

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie