Het schoolgebouw. Het schoolteam. - een ruimte waar apart met kinderen gewerkt kan worden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het schoolgebouw. Het schoolteam. - een ruimte waar apart met kinderen gewerkt kan worden"

Transcriptie

1 VOORWOORD Door middel van deze schoolgids willen we de ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen en de ouders/verzorgers die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind een indruk geven van wat de Fuut te bieden heeft. Deze gids wordt eens per drie jaar herzien en is geldig voor 2011, 2012 en In deze schoolgids vindt u informatie over: - de doelstellingen en de werkwijze van onze school - de zorg aan leerlingen - de contacten met ouders - een aantal wettelijke regelingen. Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen en dat u zich door middel van deze gids een goed beeld kunt vormen van onze school, zodat u het gevoel krijgt dat De Fuut de juiste school is voor uw kind. Wat in deze gids staat mag u van ons verwachten en daar kunt u ons altijd op aanspreken. Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met het team en de medezeggenschapsraad, vastgesteld door het bestuur en gecontroleerd door de inspectie. Bij deze schoolgids hoort een informatieboekje met een jaarkalender, waarin allerlei organisatorische zaken, zoals de schooltijden, vakanties, roosters en activiteiten, voor één schooljaar staan. Aan het eind van elk schooljaar wordt een jaarverslag gemaakt. Hierin kunt u lezen wat we het afgelopen jaar gerealiseerd hebben. Mocht u toch nog vragen hebben, schroom dan niet om ons op te bellen of langs te komen. Het spreekt vanzelf dat we u graag te woord staan om een nadere toelichting te geven. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Fuut, Tineke Steur, directeur. Januari 2011

2 2 Hoofdstuk 1 Het schoolgebouw SCHOOLBESCHRIJVING De Fuut is één van de basisscholen op het scholeneiland. Op onze school zitten ca. 220 leerlingen. Alle kinderen zijn gehuisvest in één gebouw. De school telt 8 groepen met gemiddeld 25 leerlingen. De school beschikt over: - negen leslokalen, waarvan er twee ingericht zijn voor kleutergroepen - een grote centrale hal, waarvan een deel gebruikt wordt als speellokaal voor de kleutergroepen - een ruimte waar apart met kinderen gewerkt kan worden Het schoolteam Op de Fuut werken ca. 20 leerkrachten, parttimers en fulltimers. De meeste van hen geven les in de verschillende groepen. Sommigen zijn gespecialiseerd in het werken met jonge kinderen, anderen met de oudere kinderen. Naast hun lesgevende taak hebben de leerkrachten vaak nog andere taken in de school, bijvoorbeeld het coördineren van de ICT, vertegenwoordiger van het team in de ouderraad of lid van de medezeggenschapsraad, het leiden van een werkgroep (documentatiecentrum, bibliotheek). Naast de groepsleerkrachten zijn er vakleerkrachten voor muziek en lichamelijke oefening voor de kinderen in de groepen 3 t/m 8. Verder zijn er een remedial teacher en een intern begeleider op school werkzaam. De remedial teacher heeft zich gespecialiseerd in het werken met leerlingen die extra zorg (extra hulp) nodig hebben op leergebied en/of bij hun sociaal- emotionele ontwikkeling. De intern begeleider heeft als taak de zorg voor de leerlingen te coördineren. Er is een onderwijsassistent aanwezig om ondersteuning te geven in de groepen en/of met kleine groepen kinderen te werken o.l.v. de groepsleerkracht. Voor de ondersteunende taken zijn een conciërge en een administratrice aanwezig. De directeur en de adjunct directeur geven leiding aan het geheel.

3 3 In het informatieboekje zijn de namen te vinden en staat vermeld in welke groepen zij les geven. Als er parttimers in een groep werkzaam zijn, dan proberen we ervoor te zorgen dat elke groep hoogstens met twee leerkrachten te maken heeft. We geven ook ieder jaar enkele stagiaires de mogelijkheid om het vak te komen leren bij ons. De identiteit Het bestuur De Fuut is een basisschool, waar een ieder van harte welkom is. Wij zijn een openbare school, wat wil zeggen dat we niet vanuit één bepaalde opvatting werken, maar binnen ons onderwijs aandacht besteden aan meerdere levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. Op deze manier willen we onze leerlingen begrip en respect bijbrengen voor de cultuur en levensbeschouwing van een ieder. Dit houdt ook in dat we geen leerlingen weigeren op grond van levensbeschouwelijke, godsdienstige of culturele achtergrond. Een ieder op onze school bezit evenveel rechten, wat tot uiting komt in de omgang met de kinderen, de ouders, de medezeggenschap en het personeelsbeleid. Deze doelstellingen van het openbaar onderwijs worden wettelijk bewaakt door de overheid. Sinds 1 januari 2004 valt de Fuut onder het bestuur van de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan (SPOOR). Onder deze stichting vallen een twintigtal openbare scholen in de regio. De schooltijden De schooltijden op onze school zijn als volgt : Alle groepen s morgens van uur s middags van uur alleen s woensdags van uur Op vrijdagmiddag zijn alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij. In de groepen 1 t/m 4 hebben de kinderen minimaal 880 uur les per jaar, in de groepen 5 t/m uur. Elke dag hebben de kinderen tijdens de ochtenduren een korte pauze. Voor of na deze pauze kunnen de kinderen iets drinken en/of eten. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 spelen in twee groepen een kwartier buiten.

4 4 Hoofdstuk 2 UITGANGSPUNTEN EN DOELSTELLINGEN Kernachtig gezegd willen we het volgende bereiken op onze school: Wij willen dat al onze leerlingen met plezier naar school komen en zoveel mogelijk leren. Daarom werken we aan een fijne sfeer in de klassen en doen we er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. Het zelfstandig werken en leren met behulp van taakkaarten is hierbij een essentieel onderdeel. U als ouder speelt daar een belangrijke en stimulerende rol bij. In ons werk met kinderen gaan we uit van de volgende belangrijke punten: de kinderen komen met plezier naar school om met elkaar te spelen, te leren en te werken we begeleiden de kinderen in hun totale ontwikkeling, waarbij we de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling zoveel mogelijk gelijkwaardig aan bod laten komen. Daarbij werken we ook aan de motorische en creatieve ontwikkeling. we hebben aandacht voor verschillen in ontwikkeling van kinderen en stemmen ons onderwijs daar op af we leren de kinderen dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en medeverantwoordelijk voor de sfeer in de groep en op school we werken aan een steeds grotere mate van zelfstandigheid bij de kinderen. Het zelfstandig werken m.b.v. taakkaarten is hier een middel toe. we betrekken ouders bij allerlei schoolzaken. De sfeer op school Pestprotocol We vinden het noodzakelijk dat uw kind opgroeit in een veilige en vertrouwde omgeving. We besteden veel aandacht aan hoe met elkaar om te gaan, te werken en te spelen. Hiertoe hebben we regels en afspraken opgesteld voor binnen en buiten het schoolgebouw. De goede sfeer binnen de groep is belangrijk voor het gevoel van veiligheid en een voorwaarde voor een evenwichtige ontplooiing. Dit betekent dat we alert zijn op discriminatie en pesten. In alle groepen is bekend dat pesten niet mag en niet getolereerd wordt. Bij pesten nemen we als school contact op met de ouders, om samen tot een oplossing te komen. Op school hanteren we een pestprotocol. Dit protocol kunt u op de website bekijken of op school inzien.

5 5 Op school wordt er natuurlijk wel eens gestraft bij ongewenst gedrag, maar we steken veel meer energie in het belonen van goed gedrag. Om een veilige en vertrouwde sfeer in school te creëren, leren we de kinderen dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en mede verantwoordelijk voor de sfeer in de groep. Om deze te bevorderen organiseren we allerlei speciale activiteiten (zie hoofdstuk 5) en maken we gebruik van een methode voor de sociale en emotionele vorming. De totale ontwikkeling Groepsindeling Individuele aandacht We werken vanuit de overtuiging dat we de kinderen moeten begeleiden in hun totale ontwikkeling. Leren houdt voor ons meer in dan het opdoen van kennis en vaardigheden alleen. In de klas realiseren we een zo goed mogelijk evenwicht tussen de cognitieve (kennis vakken), de sociaal-emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen. Binnen de cognitieve ontwikkeling ligt de nadruk vooral op de basisvaardigheden: lezen, taal en rekenen. Zij vormen als het ware de basis voor elke andere ontwikkeling. Vandaar dat we veel tijd aan deze vakken besteden. Op onze school zijn de kleutergroepen heterogeen samengesteld. Dit betekent dat in een kleutergroep 4, 5 en 6 jarige kleuters zitten. De overige groepen zijn klassikaal georganiseerd. Dit betekent dat kinderen van een zelfde leeftijd meestal in dezelfde groep zitten. In ons onderwijs houden we rekening met verschillen tussen leerlingen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de individuele mogelijkheden van ieder kind. Steeds wordt ervan uitgegaan, dat elk kind aan het eind van de basisschool kennis en vaardigheden moet hebben opgedaan, die nodig zijn voor het vervolgonderwijs op een school voor voortgezet onderwijs, dat past bij het kind. Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit om steeds nieuwe zaken te verkennen of te ontdekken. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp. Alle kinderen krijgen basisstof aangeboden voor de cognitieve vakken (taal, lezen en rekenen). Om deze basisstof te verwerken heeft niet ieder kind evenveel uitleg en tijd nodig. We houden de klassikale uitleg voor een deel van de groep dan ook zo kort en duidelijk mogelijk. De kinderen, die hier voldoende aan hebben, kunnen dan zelfstandig aan de slag met hun werk. De leerlingen die meer uitleg nodig hebben, krijgen deze apart en maken

6 6 eventueel een deel van de oefenstof samen met de leerkracht. Zelfstandig werken Naast deze basisstof werken leerlingen ook individueel aan herhalings-, en verdiepingsstof of aan bepaalde extra leerstofonderdelen voor taal, lezen of rekenen. Kinderen die moeite hebben met een bepaald leerstofonderdeel, kunnen met aangepaste of andere leerstof en / of materialen werken. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen extra verdiepingsstof. Deze leerstof kan op de taakkaart vermeld worden. Zelfstandig werken/ leren neemt een steeds belangrijkere plaats in op onze school. Tijdens de lessen verwerken de kinderen de leerstof na de instructie zoveel mogelijk zelfstandig. Daarnaast werken de kinderen minimaal twee keer per week zelfstandig met de taakkaart aan een aantal opdrachten/ activiteiten. Ze bepalen dan zelf de activiteiten en/of de volgorde waarin deze taken afgewerkt worden. Ze leren hun tijd zo goed mogelijk in te delen en te benutten. Tijdens zelfstandig werken leren de kinderen samenwerken, verantwoordelijkheid te nemen, te plannen en oplossingen te zoeken. Dit zal het zelfvertrouwen van kinderen verhogen. Tijdens het zelfstandig werken biedt de leerkracht hulp aan individuele of groepjes kinderen. HET ZELFSTANDIG WERKEN IN GROEP 1 EN 2 Tweemaal per week gaan de kleuters, als ze op school komen, direct aan het werk m..b.v. het keuzebord. Op dat bord hangen de afbeeldingen van de verschillende activiteiten waaruit ze kunnen kiezen, bijv. bouwhoek, spellenkast, huishoek, leeshoek, tekenen, zand/watertafel, werkblad. Alle kinderen hebben een eigen plaatje dat ze onder een activiteit hangen, zodat ze zelf ook zien welke kinderen en hoeveel kinderen een bepaald onderdeel hebben gekozen. Ook zijn er voor de oudsten verplichte werkjes, die op een taakkaart staan, die ze in de tijd voor zelfstandig werk moeten doen. Ze hebben daar ruimschoots gelegenheid voor. Zo leren ze hun tijd al wat in te delen. Ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk. De kinderen leren eerst zelf de opdracht uit te voeren. Daarna kunnen ze ook uitleg vragen aan klasgenoten of aan de leerkracht. De kinderen vullen zelf op hun taakkaart in wat ze hebben gedaan. Tijdens het zelfstandig werken kan de leerkracht haar eigen plaatje op het bord hangen. Dat betekent dat zij met één of meer kinderen aan het werk is. Op deze momenten werkt de leerkracht met een pop. Deze pop neemt een taak van de leerkracht over als zij met kinderen aan het werk is. Bij de pop kan iets neergelegd of verteld worden door de kinderen. De kinderen leren op deze wijze de aandacht van de leerkracht uit te stellen. Na een poosje gewerkt te hebben met het groepje kinderen, krijgen de andere kinderen de aandacht die ze nodig hebben. Die lijn van het zelfstandig werken wordt in alle groepen doorgetrokken met steeds meer uitbreiding van onderwerpen. De leerkracht kan zo afwisselend hulp verlenen aan kinderen met bepaalde leerbehoeften, bijv. op het gebied van leesvoorwaarden, vaardigheden die te maken hebben met het geheugen, het creatief taalgebruik, de concentratie, de sociale vaardigheid of technisch lezen. In

7 7 hogere groepen kan hulp geboden worden bij spelling-, lees- of rekenproblemen. We breiden deze momenten steeds meer uit. De kwaliteit van ons onderwijs Moderne lesmethoden en leermiddelen Alle scholen verschillen in meer of mindere mate van elkaar. Ze verschillen in sfeer, werkwijzen en resultaten. Kortom in kwaliteit. De kwaliteit van een school hangt voor een groot deel af van de mensen die er werken en hoe ze dat doen. Van de leerkrachten wordt verwacht dat ze zich volledig inzetten en werken aan een prettige sfeer. Alleen daarmee is de kwaliteitszorg echter niet bepaald. We proberen onze kwaliteit op de volgende manieren te verbeteren: - door te werken met goede en moderne methoden, leermiddelen, digiborden - door met het team aan nascholing te doen - door de resultaten van de leerlingen, de groepen te evalueren en te verbeteren - door de resultaten van de school te evalueren - door effectief gebruik van lestijd - door ieder kind die zorg te geven die hij/zij nodig heeft - door de kinderen op het voortgezet onderwijs te volgen In het jaarverslag verantwoorden wij ons over deze zaken. In onze school wordt lesgegeven met behulp van moderne lesmethoden en leermiddelen, waaronder computers met passende software, die aan de kerndoelen voldoen. Ieder jaar stellen we een vakgebied centraal om vernieuwingen in te voeren door o.a. de methode te vervangen. Zo hebben we het afgelopen jaar de methoden voor lezen, aardrijkskunde en verkeer vernieuwd. De komende jaren zullen we het rekenen en Engels evalueren en de nodige vernieuwingen doorvoeren. Naast het gebruik van moderne lesmethoden en leermiddelen gebruiken we in de groepen 3 t/m 8 digitale schoolborden. De vele mogelijkheden die deze borden bieden, zijn een grote aanwinst voor het onderwijs. Nascholing leerkrachten Goede, moderne methoden zijn belangrijk. Ze staan en vallen echter met de leerkracht die ze gebruikt. Zij moeten er voor zorgen dat de materialen en methoden zinvol en op de meest adequate manier worden gehanteerd. Daarom besteden we veel aandacht en energie aan overleg en samenwerking, stimuleren we nascholing voor de leerkrachten en

8 8 volgen we studiedagen en bijscholingscursussen voor het hele team. Op deze manier proberen we de ontwikkelingen in het onderwijs op de voet te volgen en onze deskundigheid te vergroten. Effectieve leertijd De resultaten van ons onderwijs Om een optimale ontwikkeling van de kinderen mogelijk te maken, willen we de lestijd die we hiervoor hebben effectief gebruiken. De leerkrachten zorgen voor een goed werkklimaat, waarin de kinderen alle tijd kunnen benutten om de leerstof te verwerken. Tevens zorgen we ervoor dat er zo weinig mogelijk lesuitval plaatsvindt. We houden ons als school aan de leerplichtwet en bij afwezigheid van leerkrachten zoeken we naar een goede vervanging c.q. opvang, zodat kinderen niet naar huis gestuurd hoeven te worden. Om de resultaten van de leerlingen en ons onderwijs te bepalen maken we gebruik van toetsen en evaluaties. Al enige jaren werken we met een leerlingvolgsysteem van het CITO (zie ook hoofdstuk 4 ). Met deze toetsen kunnen we objectief de voortgang van uw kind bepalen. Bovendien geeft het ons een totaalbeeld van de prestaties van onze school in vergelijking met andere scholen. Op grond van die gegevens zijn we niet alleen in staat kinderen adequaat te helpen, maar kunnen we ook gefundeerd werken aan ons onderwijs. In groep 7 wordt de Cito-entreetoets afgenomen ( zie hoofdstuk 4). De resultaten gebruiken we om mede het leerstof aanbod voor de kinderen in groep 8 te bepalen. In groep 8 wordt de NIO toets en een leervorderingentoets (drempelonderzoek) afgenomen in verband met de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. ( zie hoofdstuk 4 ) Naast het gebruik van een leerlingvolgsysteem worden het onderwijs en de resultaten regelmatig geëvalueerd door het team, de inspectie, de ouders. De evaluatie door ouders gebeurt door o.a. eens per vier jaar een enquête te houden. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats van de leerresultaten door de inspectie. Één keer in de vier jaar komt de inspectie op bezoek voor een groot onderzoek van het onderwijs op de FUut. Verslagen hiervan kunt u terugvinden op de website van de inspectie. Met het bestuur wordt jaarlijks de voortgang besproken. De resultaten van de evaluatie van ouders, bestuur en inspectie worden met de medezeggenschapsraad besproken en bekend gemaakt in bijv. de nieuwsbrief en in het jaarverslag. Het percentage kinderen dat naar de diverse scholen voor voortgezet onderwijs gaat en de resultaten van de eindtoets wisselen van jaar tot jaar, omdat dit o.a. afhankelijk is van de samenstelling van groep 8.

9 9 De afgelopen jaren scoorde onze school iets boven gemiddeld in vergelijking met soortgelijke scholen, zoals de scholen in Monnickendam e.o.. Landelijk gezien scoren we nog iets hoger. Uit onderzoek komt echter naar voren dat het succes in het voortgezet onderwijs vooral bepaald wordt door: * de capaciteiten van het kind, maar ook de inzet en werkhouding * de kwaliteit van de basisschool. Dat laatste betekent dat wij uit uw kind proberen te halen wat erin zit. In het jaarverslag wordt de uitstroom van de leerlingen van groep 8 vermeld. Toekomstplannen Een school waar geen verandering meer plaatsvindt, staat stil en doezelt langzamerhand in. Onze school is steeds bezig de organisatie en het onderwijs te verbeteren. Plannen hiervoor zijn neergelegd in een meerjarenplanning. Zaken die we de eerstkomende jaren willen aanpakken zijn: het verder uitwerken van onderwijs op maat - instructie geven die een kind nodig heeft - leerstof aanbieden op het niveau van het kind - werken met taakkaarten sociale vaardigheden van kinderen verbeteren het taal- en rekenonderwijs optimaliseren afstemming van de zaak- en creatieve vakken leerlingenzorg verder uitwerken invoering nieuwe methoden In het informatieboekje (dat u jaarlijks ontvangt) kunt u lezen welk onderdeel in het betreffende schooljaar uitgewerkt wordt.

10 10

11 11 Hoofdstuk 3 DE LEERSTOF In dit deel van deze gids willen we U een indruk geven van wat een kind bij ons op school zoal leert. Want al houden we bij ons onderwijs rekening met de belevingswereld van de kinderen en de actualiteit, toch ligt de leerstof voor een groot deel vast in de methoden die we gebruiken. Groep 1-2 De aanpak in de kleutergroepen verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is anders. Spelenderwijs wordt er gewerkt aan: de sociale en emotionele ontwikkeling de taal-, lees- en rekenontwikkeling de creatieve ontwikkeling de lichamelijke en motorische ontwikkeling de cognitieve ontwikkeling In deze groepen wordt gewerkt met thema s. Het werken start meestal vanuit de kring. Hier begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Vanuit de kring gaan kinderen spelen en werken in hoeken, aan tafels, in de speelzaal en op het plein met allerlei ontwikkelingsmaterialen, speelgoed en spelletjes. Bij de jongste kleuters, die pas op school zitten, ligt er veel nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen. Al spelend verkennen en ontdekken de leerlingen de wereld om zich heen. Na een aantal maanden, als de kinderen goed gewend zijn en zich veilig voelen, worden er meer eisen gesteld en opdrachten gegeven zoals: oefenen van technieken, spelen met ontwikkelingsmateriaal. Als de kinderen een jaartje ouder zijn gaan we steeds meer werken aan de verfijning van de motoriek, de taal-, reken- en functieontwikkeling. De leerkracht heeft daarbij een meer sturende rol. Op een speelse manier worden de oudste kleuters activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren van lezen, rekenen en schrijven in groep drie. Naast het spel krijgen de kinderen opdrachten op papier (werkbladen). De meeste kinderen zitten twee tot tweeënhalf jaar in een kleutergroep. Na groep 2 wordt beslist of een kind toe is aan groep 3 (zie hoofdstuk 4).

12 12 DAGINDELING KLEUTERGROEPEN De school begint om 8.30 uur en eindigt om uur. Op woensdag tot uur. s Middags zijn op maandag, dinsdag en donderdag zijn de schooltijden van uur tot uur. Op woensdag- en vrijdagmiddag zijn de kinderen vrij. De deur is tien minuten voor aanvang van de les open. De activiteiten voor de dag, waaruit een keuze gemaakt wordt, zijn: * Voorlezen / vertellen * Gym / spel / drama * Werken met ontwikkelingsmateriaal * Muzikale vorming * Speel/werktijd * Beeldende expressie/knutselen * Taal-, lees- en rekenactiviteiten Al deze activiteiten vinden plaats rond een bepaald thema. Dit thema kan door de leerkrachten bedacht zijn, maar ook door de kinderen. De volgorde van de activiteiten is wisselend en staat vermeld op het activiteitenplan dat in de klas hangt. De kinderen kunnen dit zien op de dagritmekaarten. We beginnen meestal in de kring. De kinderen hebben even de tijd om elkaar te begroeten, met elkaar te praten en eventueel meegenomen materiaal te bekijken. De kalender wordt bijgehouden en de absenten opgenomen. In de kring kunnen de kinderen hun verhaal kwijt, bijvoorbeeld over wat ze in hun vrije tijd gedaan hebben; over iets dat ze hebben meegenomen. Een andere mogelijkheid is dat we een kort gesprekje in de kring houden, een verhaal vertellen of voorlezen. We beginnen ook wel in de kring met muziek maken, zingen of een verjaardag vieren. Na de kring gaan de kinderen spelen en werken in de hoeken of aan tafels. Eén of twee groepjes kinderen werken onder directe begeleiding van de leerkracht. De overige kinderen werken zelfstandig aan tafel of in de hoeken met of zonder opdracht. Nadat de kinderen gespeeld en gewerkt hebben komen ze bij elkaar in de kring of aan tafel voor een korte drinkpauze. Na deze drinkpauze krijgen de kinderen gym of een spelles in de speelzaal of wordt er buiten gespeeld.

13 gym spel handvdh muziek tekenen mv/gs verkeer natuur gesch. aard. engels rekenen taal schrijven lezen 13 Groep 3-8 Nadat de kinderen de kleutergroepen hebben doorlopen moeten ze nog ongeveer 6000 uur naar school. Waaraan besteden we nu al die tijd? In die zes jaar komen veel verschillende vakken aan bod, waarbij het zwaartepunt voor ons ligt op de basisvakken lezen, taal en rekenen. Maar we doen natuurlijk niet alleen deze vakgebieden. Er komen ook andere zaken aan bod, echter niet in ieder schooljaar hetzelfde of in dezelfde intensiteit. In onderstaande tabel wordt globaal aangegeven hoeveel tijd er per week aan de verschillende vakgebieden gemiddeld wordt besteed. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Gemiddeld aantal uren per vakgebied / per week Lezen Het voorbereidend lezen In de kleutergroepen vinden voorbereidende activiteiten plaats voor het lezen. Er wordt aandacht besteed aan: boekoriëntatie het verhaalbegrip de functie van geschreven taal de relaties tussen geschreven en gesproken taal de mondelinge communicatie de woordenschat leesvoorwaarden en letterkennis Het aanvankelijk lezen In groep 3 wordt voor het lezen de aanvankelijk leesmethode VEILIG LEREN LEZEN gebruikt. Bij deze methode leren de kinderen woorden lezen, waarbij gelijktijdig geleerd wordt uit welke letters de woorden bestaan. Met deze letters leren kinderen nieuwe woorden lezen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende middelen en materialen, zoals wandplaten, grote voorleesboeken, letterdozen, leesboekjes, werkschriftjes, allerlei spelletjes en computerprogramma s.

14 14 Bij de start van groep 3 wordt gekeken welke letterkennis en welk leesniveau de kinderen hebben om daar vervolgens op aan te sluiten. Kinderen die zich het lezen in de kleutergroep eigen hebben gemaakt, werken op een ander niveau. Technisch lezen Na het aanvankelijk lezen ligt in eerste instantie de nadruk vooral op het technisch lezen. Kinderen lezen individueel of in tweetallen met de boeken uit de schoolbibliotheek. Deze boeken zijn volgens de nieuwste AVI systematiek ingedeeld. Niveau M4 staat voor niveau midden groep 4, E6 staat voor eind groep 6 etc. Op deze wijze sluiten we goed aan bij het niveau van de kinderen. Om te kijken op welk niveau het kind het best kan oefenen, moeten de kinderen regelmatig een tekst lezen bij één van de leerkrachten. Tijdens de leeslessen geeft de leerkracht een korte instructie over leestechnieken en leest de leerkracht met individuele of groepjes kinderen. De kinderen uit groep 3 en 4 kunnen begeleiding krijgen van kinderen uit de hoogste groepen. Voor kinderen die veel moeite hebben met het technisch lezen, of dyslectisch zijn, wordt een apart programma gemaakt om ze verder te helpen. Begrijpend lezen In de hogere leerjaren komt de nadruk bij het leesonderwijs steeds meer te liggen op het begrijpend en studerend lezen. Vanaf groep 4 wordt dit geoefend met de methode GOED GELEZEN. Momenteel oriënteren we ons op een nieuwe methode voor begrijpend lezen. Over stukken tekst moeten de kinderen allerlei vragen beantwoorden. Er zijn lessen die samen gedaan worden met de leerkracht en er zijn kaartlessen, waarmee de kinderen zelfstandig aan de slag gaan. Leesbeleving Om kinderen plezier te laten beleven aan het lezen, wordt er veel voorgelezen, organiseren we leesprojecten, hebben we de beschikking over een uitgebreide bibliotheek met allerlei soorten boeken op niveau ingedeeld en doen we mee met een project rond de kinderboekenweek. De school doet mee met het voorleesontbijt en de nationale voorleeswedstrijd. Elke groep bezoekt jaarlijks een activiteit in de bibliotheek. Voor het leesonderwijs maken we ook gebruik van het dyslexieprotocol.

15 15 BIBLIOTHEEK Drie keer per week kunnen de leerlingen een boek lenen uit de schoolbibliotheek. Ook hiervoor komen ouders op school die bij het ruilen helpen en de administratie hiervan bijhouden. De leerlingen uit groep 3 starten na de Kerst met het lenen van boeken. Nederlandse Taal In groep 3 wordt het taalonderwijs, inclusief spelling, gecombineerd met het aanvankelijk lezen. In de kleutergroepen vallen de taalactiviteiten onder het voorbereidend lezen. Vanaf groep 4 maken we gebruik van de methode TAALJOURNAAL voor taal en TAAL OP MAAT voor spelling. In de methode TAALJOURNAAL: - wordt rekening gehouden met de verschillende leerstijlen van kinderen - neemt het zelfstandig werken/leren en samenwerken een belangrijke plaats in - wordt gedifferentieerd naar tempo, taalvaardigheid en interesse - komen alle taalonderdelen, zoals woordenschatontwikkeling, taalbeschouwing (waaronder ontleden), spreken, luisteren en schrijven aan bod De lessen woordenschatontwikkeling, taalbeschouwing, waaronder ontleden, zijn hoofdzakelijk groepsgebonden lessen, waarbij de leerkracht instructie geeft en de kinderen de leerstof verwerken. Voor de overige doelen werken de kinderen, individueel of in groepjes, twee à drie dagen per week aan keuzeactiviteiten. De resultaten worden verzameld in een portfolio en gepresenteerd aan de klas. De lessen, die elk twee weken in beslag nemen, worden afgesloten met een toets en de eerder genoemde presentaties. In de methode TAAL OP MAAT worden elke week één of meerdere spellingscategorieën aangeboden. De regel wordt aangeleerd en geoefend met daarbij horende woorden. Bij elke categorie hoort een klassenplaat en een sticker voor in het schrift. Om de woorden te oefenen maken de kinderen gebruik van een werkboek en computerprogramma s. In de groepen 4 t/m 8 worden de onveranderlijke woorden aangeleerd. Vanaf groep 6 wordt gestart met de werkwoordsspelling, die in de groepen 7 en 8 verder uitgebreid wordt. Als geheugensteun maakt ieder kind een spelling spiekschrift als naslagboekje. Elke week wordt er een dictee gegeven en na 4 weken volgt een controledictee. Bij het spellingsonderwijs wordt tevens gebruik gemaakt van computerprogramma s.

16 16 Rekenen/Wiskunde In de kleutergroepen wordt aandacht besteed aan: de ruimtelijke oriëntatie ( plaats, tijd en richting) hoeveelheidsbegrippen, begrippen uit de rekentaal, ordening ( groeperen, classificeren, vergelijken en seriëren ) tellen ( akoestisch tellen, tellen van hoeveelheden en gestructureerd tellen) en getalbegrip meten, wegen en tijd Voor het Rekenonderwijs maken we vanaf groep 3 gebruik van de methode REKENRIJK. Dit is een zogenaamde realistische rekenmethode. Dit betekent onder andere dat de methode uitgaat van concrete situaties uit het dagelijks leven, die liggen in de belevingswereld van kinderen. Ook leren de kinderen dat er verschillende oplossingsmethoden, strategieën, zijn. In de methode komen de volgende leerstofonderdelen aan bod: Getalbegrip, rekenen tot 20, hoofdrekenen tot 100, de tafels, voortgezet hoofdrekenen, cijferen, breuken en kommagetallen, procenten, meten en meetkunde. Hierbinnen krijgen de onderwerpen verhoudingen, schattend rekenen en rekenmachine invulling. De leerstof is ingedeeld in blokken van drie weken. Na elk blok wordt gecontroleerd of de kinderen de leerstof begrepen hebben. De instructielessen en zelfstandig werklessen wisselen elkaar af. Globaal komen de volgende rekenonderdelen per leerjaar aan bod: Groep 3: werken met rekenkundige begrippen, tellen en terugtellen tot 100, getalstructuur tot 20, herkennen en schrijven van de cijfers tot 20, optellen, het aftrekken, splitsen, aanvullen en samenvoegen tot 20, klokkijken, geldrekenen, meten Groep 4: inzicht in de telrij en getalstructuur tot 100, optellen en aftrekken tot 100, tafels 1 t/m 10, klokkijken, meten, werken met geld Groep 5: inzicht in de getalstructuur tot 1000, optellen en aftrekken tot 1000, uitspreken en lezen van getallen tot , vermenigvuldigen (tafels tot 10), delen, met en zonder rest, voorbereidend cijferen, klokkijken, meten, inhoudsmaten, gewichten, geldsommen Groep 6: inzicht in de getalstructuur tot , verkennen van getallen t/m miljoenen, cijferend optellen en aftrekken, vermenigvuldigen, eenvoudige breuken, inzicht in metriek stelsel, werken met grafieken en tabellen Groep 7: inzicht in getalstructuur tot , cijferend rekenen, breuken, werken met procenten, metriek stelsel Groep 8: verdere uitbouw, toepassing van de geleerde reken- en wiskundestof Naast de methoden wordt gebruik gemaakt van computerprogramma s om diverse rekenonderdelen te oefenen.

17 17 Wereldoriëntatie Op heel veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kinderen kennis bij over het heden, verleden en de natuur van de aarde. In de groepen 1 t/m 4 gebeurt dit thematisch, vaak in projectvorm. Vanaf groep 5 worden er aparte methoden gebruikt voor de verschillende vakken. Ook wordt er door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, school t.v., projecten en werkstukjes aandacht besteed aan deze vakken. Veel leerstof kan met behulp van de computer geoefend worden. Voor de verschillende vakgebieden maken we gebruik van: Aardrijkskunde (en topografie): GEOBAS Groep 5 : kennismaking met Nederland Groep 6 : Nederland Groep 7 : Europa Groep 8 : De wereld Geschiedenis : BIJ DE TIJD Vanaf groep 5 keren ieder jaar dezelfde zes tijdvakken in dezelfde volgorde terug. Deze zes tijdvakken zijn de prehistorie, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen, de 16 e /17 e eeuw, de 18 e /19 e eeuw en de 20 e eeuw. De kennis van deze tijdvakken wordt ieder jaar verder uitgebreid. Bovendien wordt ieder jaar een geografische component toegevoegd: Nederland, Europa en tenslotte de wereld. Natuuronderwijs : NATUURLIJK De methode Natuurlijk biedt de kinderen basiskennis aan door begrippen die een centrale plaats innemen in de natuur, bijvoorbeeld voortplanting en ontwikkeling, diversiteit en mobiliteit, energie en kracht, licht, geluid en warmte, vloeistoffen en gassen en voeding. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. Verkeer : KLAAR OVER groep 3 Stap vooruit van VVN groep 4 Op voeten en fietsen van VVN groep 5 en 6 Jeugdverkeerskrant van VVN groep 7 De bladen voor groep 4 t/m 7 uitgegeven voor Veilig Verkeer Nederland verschijnen twee keer per maand. In de groepen 4 t/m 5 worden allerlei gedragsregels aangeleerd. In groep 7 worden de verkeerslessen afgesloten met een theoretisch en praktisch verkeersexamen.

18 18 Werkstukken en spreekbeurten Naast de lessen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkennis maken de kinderen vanaf groep 5 werkstukken. Voor het maken hiervan kunnen de kinderen gebruik maken van het documentatiecentrum, waar ze onder leiding van ouders boeken kunnen lenen. Ook kan er informatie opgezocht worden via internet. Kinderen krijgen op school de tijd om aan hun werkstuk te werken. Vaak vinden kinderen het fijn om ook thuis iets te doen. Voor het leren maken van werkstukken zijn er speciale boekjes met werkbladen (informatieboekjes) aangeschaft. Vanaf groep 4 maken de kinderen hier gebruik van. Naast het maken van werkstukken, houden de kinderen vanaf groep 4 één of meerdere spreekbeurten. De onderwerpen variëren per groep. Om de kinderen te laten wennen mogen ze in groep 4 en 5 in tweetallen een spreekbeurt houden. Engels Schrijven Creatieve vakken In de groepen 7 en 8 wordt Engels gegeven. We werken bij ons op school met de methode: HELLO WORLD Met behulp van deze methode wordt de Engelse taal actief en passief eigen gemaakt. De thema s sluiten direct aan bij de belevingswereld van de kinderen. De leerlingen op De Fuut leren schrijven met de methode: PENNENSTREKEN. Deze methode sluit aan bij het voorbereidend en aanvankelijk schrijven in de kleutergroepen. In groep 3 wordt dagelijks geschreven. In de groepen 4 t/m 6 wordt gemiddeld één uur per week aandacht besteed aan het schrijfonderwijs. In de eerste leerjaren ligt de nadruk vooral op het methodisch schrijven. In de hogere leerjaren verschuift de aandacht naar het ontwikkelen van een eigen handschrift. Naast het methodisch schrijven wordt er in de methode ook veel gedaan aan het schrijven op tempo en het creatief schrijven. In de eerste twee leerjaren op school is de creatieve vorming van de kinderen geïntegreerd in het totale programma. Vanaf groep 3 wordt gemiddeld drie uur per week aan de creatieve vakken besteed. Onder de creatieve vakken vallen: tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. Voor deze vakgebieden wordt gebruik gemaakt van de methode MOET JE DOEN DRAMA,TEKENEN, HANDVAARDIGHEID en MUZIEK. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma; niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming. Toch zien we deze vakken niet louter als ontspanning. Ook hier geven we les en proberen we een zo goed mogelijk resultaat na te streven. Het gaat dan ook om het aanleren van technieken voor de verschillende

19 19 vakgebieden, die weer bij andere activiteiten gebruikt kunnen worden. Bij de creatieve vakken worden ieder jaar verschillende accenten gelegd. Op deze wijze komen in vier jaar alle culturele en erfgoedonderdelen aan bod. Voor de groepen 5 t/m 8 organiseren we op een aantal vrijdagmiddagen workshops. Tijdens deze workshops krijgen de kinderen technieken en activiteiten aangeboden die om een kleine setting vragen. Voor de muzieklessen van de groepen 3 t/m 8 komt een muziekleerkracht van de muziekschool wekelijks een half uur muziekles geven. Bewegings Onderwijs Kinderen hebben behoefte aan bewegen. In groep 1 en 2 staat het bewegingsonderwijs dagelijks op het programma. Er wordt in de klas, op het schoolplein of in het speellokaal gespeeld. Dit is vooral belangrijk voor hun lichamelijk ontwikkeling. Ook kunnen zij op deze manier hun energie kwijt. Elke dag gymmen de kleuters s morgens in het speellokaal. Bij mooi weer gaan de kinderen ook wel naar buiten. s Middags wordt er (als het weer het toelaat) buiten gespeeld. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen tweemaal per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Naast deze lessen krijgen de kinderen van de groepen 3 en 4 twee jaar zwemonderwijs in het zwembad in Monnickendam. Hiervoor wordt door de gemeente een eigen bijdrage gevraagd. SCHOOLZWEMMEN Doelstelling van het schoolzwemmen. -Het behalen van de diploma s A en B. -Voor kinderen die reeds in het bezit zijn van deze diploma s het bijbrengen van een goede zwemconditie. -Het aanleren van verschillende facetten van het zwemmen, zoals wedstrijdslagen, starten, kunstzwemmen, survivalzwemmen en reddend zwemmen. Hiervoor kunnen de kinderen het schoolbrevet I of II behalen. Computeronderwijs Al een aantal jaren wordt op school met computers gewerkt. In de kleutergroepen staat er in iedere klas minimaal één en vanaf groep 3 staan er minimaal drie computers, die aangesloten zijn op een netwerk. De computers worden gebruikt ter ondersteuning van de lessen, bijv. woordjes lezen, spelling, sommen, tafels en topografie oefenen en stukjes tekst verwerken voor werkstukken, schoolkrant etc.. Ook leren de kinderen informatie op te zoeken op internet, e- mailen en powerpoint presentaties te maken. De kleuters leren tijdens de werklessen met de computer te werken.

20 We hebben voor hen speciale programma s aangeschaft. Voor het leren omgaan met de computer en programma s maken we gebruik van de methode BASISBITS. De kinderen vanaf groep 6 werken met dit programma en ontvangen een digitale rijbewijs. 20

21 21 Hoofdstuk 4 De opvang van nieuwe leerlingen Het leerlingvolgsysteem DE ZORG VOOR DE KINDEREN Kinderen, die leerplichtig zijn, kunnen op ieder gewenst moment, na overleg met de school van herkomst, instromen. Vierjarigen kunnen geplaatst worden op of rond de dag na hun vierde verjaardag of op de eerste dag na een vakantieperiode. Voordat uw kind vier jaar wordt mag hij/zij vier keer op school komen om kennis te maken met de juffen en kinderen van de klas. De eerste twee keer mogen de ouders hierbij aanwezig zijn. De data hiervoor worden in overleg de ouders afgesproken. U ontvangt dan ook de folder Voor het eerst naar school, waarin allerlei zaken beschreven staan over de eerste schooldagen. Bij de vierjarigen ligt de eerste paar maanden de nadruk op het wennen aan het naar school gaan, het leren kennen van de juf en de kinderen en de weg leren vinden in de groep. Als een kind een aantal weken in de groep zit, zal de leerkracht u uitnodigen voor een gesprekje over uw kind. Leerkracht en ouders kunnen dan ervaringen uitwisselen over de eerste schoolweken. Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit steeds iets nieuws te leren. De ontwikkeling van uw kind houden we bij door: - observaties en (leer)gesprekken - portfolio s - dictees en toetsen die bij de methoden horen Daarnaast maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit een aantal toetsen en observaties, die los staan van de gebruikte methoden. In de kleutergroepen en begin groep 3 maken we gebruik van observatielijsten, die door het PRAVOO ontwikkeld zijn (PRAVOO leerlingvolgsysteem). Deze observaties betreffen de taalontwikkeling, het kringgedrag, de motoriek, het werkgedrag, omgang met leerkracht en klasgenootjes, het zelfvertrouwen enz. Deze lijsten worden twee keer per jaar ingevuld. Naast deze observatielijst worden bij de oudste kleuters toetsen voor taal en rekenen, die door het Cito ontwikkeld zijn, afgenomen. Vanaf groep 3 wordt twee keer per jaar de voortgang getoetst voor de basisvaardigheden: technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen & wiskunde. Al deze toetsen zijn ook ontwikkeld door het Cito. (CITO leerlingvolgsysteem)

22 22 We vinden het echter ook belangrijk om te weten of uw kind zich prettig voelt op school. Dat een kind lekker in zijn vel zit is een van de eerste voorwaarden, waaraan voldaan moet worden, wil een kind iets kunnen leren. Daarom noteren alle leerkrachten van groep 3 t/m 8 twee keer per jaar, door middel van observaties, de ontwikkeling van het zelfvertrouwen, de omgang met andere kinderen en leerkracht, de betrokkenheid enz. De CITO entree-toets Leerlingbesprekingen Zorgteam Extra hulp De leerlingen van groep 7 maken jaarlijks in mei de CITO-entreetoets. Deze toets wordt in twee weken afgenomen door de groepsleerkracht. Nadat de resultaten verwerkt zijn door het CITO wordt u geïnformeerd over de uitslag. De onderdelen die worden getoetst zijn rekenen, taal en leesvaardigheid en informatieverwerking. Naar aanleiding van de resultaten wordt bekeken welke onderdelen extra aandacht moeten krijgen. Tevens wordt het gemiddelde schoolresultaat vergeleken met de scores van andere scholen door de school zelf, het bestuur en de inspectie. De intern begeleider bespreekt minimaal drie keer per jaar de ontwikkeling van alle kinderen met de groepsleerkracht. Er worden afspraken gemaakt over de (extra) zorg die gegeven moet worden. Zorg, omdat een kind problemen heeft of omdat een kind een extra uitdaging nodig heeft. Daarnaast kunnen kinderen besproken worden tijdens leerlingbesprekingen met het team. Op school wordt ook gewerkt met een zorgteam. Een zorgteam bestaat uit: de groepsleerkracht, de intern begeleider, de directeur, de leerlingbegeleider van de schoolbegeleidingsdienst ( vaak een orthopedagoog of psycholoog) en een schoolmaatschappelijk werker. Het team kan uitgebreid worden met meerdere personen afhankelijk van de hulpvraag. In het zorgteam worden leerlingen besproken met speciale hulpvragen zoals: dyslexie, gedragsproblemen, hoogbegaafdheid. Voor bespreking van een kind in het zorgteam wordt schriftelijk uw toestemming gevraagd. Met de ouders vindt altijd een nagesprek plaats over de adviezen die naar voren zijn gekomen. Op de basisschool heeft een aantal kinderen gedurende kortere of langere tijd extra hulp nodig. Het gaat niet altijd om problemen bij leerlingen die het moeilijk vinden, maar ook om hoogbegaafden. Extra hulp wordt hoofdzakelijk gegeven in de klas door de eigen leerkracht. Tijdens het zelfstandig werken, heeft de leerkracht de handen vrij om met individuele of groepjes kinderen te werken. Ook kan

23 23 gevraagd worden of u thuis iets wilt doen met uw kind. De leerkracht zal u hierover dan adviseren. Soms is het noodzakelijk om kinderen uitgebreider te onderzoeken om de oorzaak van het probleem op te sporen. De remedial teacher zal dit onderzoek dan uitvoeren. Naar aanleiding hiervan wordt een plan opgesteld, waarin omschreven staat welke hulp geboden moet worden en op welke wijze. Afhankelijke van het probleem kan besloten worden dat extra hulp door de remedial teacher noodzakelijk is. Deze hulp kan dan individueel of in kleine groepjes gegeven worden, in of buiten de klas. De ouders van kinderen die remedial teaching krijgen, krijgen hier bericht van. Zorg in samenwerkingsverband & het zorgplatform Leerlingdossier en onderwijskundig rapport In ons samenwerkingsverband werkt een aantal basisscholen uit de regio Purmerend en omstreken samen met de Botter, het Plankier en het Tangram, scholen voor speciaal basisonderwijs. Elk jaar wordt er door dit samenwerkingsverband een zorgplan opgesteld, waarin omschreven is hoe de extra zorg voor leerlingen geregeld is. Het kan gebeuren dat de problemen dusdanig zijn, dat extra hulp buiten school gezocht moet worden. Het probleem is dan bijvoorbeeld te ingewikkeld of specifieke kennis ontbreekt. Na overleg in het zorgteam wordt een leerling aangemeld bij het zorgplatform. Dit gebeurt als er uitgebreide of specifieke onderzoeken nodig zijn of als wij een leerling niet verder kunnen helpen op school. Op basis van een aangeleverd rapport door de basisschool, een eventueel nader onderzoek en een gesprek met ouders en leerkracht (en) wordt bekeken of een leerling geplaatst moet worden op een school voor speciaal (basis)onderwijs, of dat de leerling toch op de gewone basisschool geholpen kan worden. Ook kan uit het onderzoek naar voren komen dat een leerling met een extra budget (rugzak) mogelijk op een gewone basisschool kan blijven. In dit geval wordt er verder onderzocht of de eigen basisschool in staat is om deze specifieke extra zorg met een extra budget te geven. Groepsgrootte, specifieke noodzakelijke randvoorwaarden e.d. spelen hier een rol bij. Het spreekt vanzelf dat een en ander met de ouders besproken wordt en dat zij toestemming moeten verlenen voor de diverse aanmeldingen. Van elke leerling worden gegevens bewaard in een leerlingendossier. In dit dossier staan notities over besprekingen van leerlingen, van gesprekken met ouders, van speciale onderzoeken, de toets- en rapportgegevens en de plannen voor extra hulp aan de leerlingen. Dit dossier is vertrouwelijk en kan na afspraak door ouders ingezien worden.

24 24 Leerlingen die van school gaan krijgen een onderwijskundig rapport mee voor de nieuwe school. Daarin staat vermeld met welke methoden er is gewerkt en hoe ver de leerling is gevorderd. Groepsverlenging Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft gehad. Om te voorkomen dat een kind zijn verdere schoolloopbaan steeds meer aangewezen is op extra hulp om de basisstof te kunnen volgen, kan besloten worden een leerling een aparte leerlijn te laten volgen. Dit kan betekenen dat een leerling een jaar langer in een groep blijft. Doel van deze groepsverlenging is altijd dat het kind daarna de basisschool gewoon kan afmaken. Groepsverlenging vindt hoofdzakelijk plaats in de onder- en middenbouwgroepen (groep 2, 3, 4). In deze groepen wordt namelijk de basis gelegd voor de verdere schoolloopbaan. Voor deze leerlingen wordt een handelingsplan opgesteld, dat met de ouders wordt besproken. De beslissing voor het volgen van een aparte leerlijn, of groepsverlenging wordt na personeelsoverleg door de directie genomen.

25 25 Hoofdstuk 5 Festiviteiten Sinterklaasfeest SPECIALE ACTIVITEITEN Als er op school iets te vieren valt, dan doen we dat ook met veel plezier. We denken dat het de sfeer ten goede komt, door op momenten die zich daarvoor lenen, met elkaar feest te vieren. Van samen blij zijn, samen op stap gaan, samen genieten van sport, spel, muziek of zang of van samen creatief bezig zijn kun je veel leren, het verstevigt de band met elkaar en het stimuleert de sociale en emotionele ontwikkeling. Hoe Sinterklaas verwelkomd wordt op school is elk jaar weer een verrassing. Sint bezoekt alle groepen, waarbij het accent ligt op de groepen 1 t/m 4. Vanaf groep 5 bekijkt hij de door de kinderen zelf gemaakte surprises en gedichten. Kerstfeest Pasen Uitstuif Afscheidsmusical Weeksluiting We sluiten de sfeervolle Kerstperiode af met een echt Kerstdiner voor alle kinderen. De laatste schooldag voor de kerstvakantie is er Kersttoneel voor en door alle kinderen. De woensdag voor Pasen is een speciale dag. Op deze dag wordt er iets gezelligs gedaan. Dit kan zijn: paasontbijt, paaslunch, speurtocht. We sluiten het schooljaar altijd af met het traditionele feestelijke schoolfeest de UITSTUIF. Op de twee na laatste vrijdag van het schooljaar wordt dit feest gevierd. Aan de hand van een thema wordt de school ingericht en kunnen ouders en kinderen allerlei spelletjes of activiteiten doen. Natuurlijk wordt er ook gezorgd voor een hapje en een drankje. Jaarlijks wordt er door groep 8 een musical opgevoerd voor hun ouders tijdens de afscheidsavond. Voor de kinderen van school wordt deze musical overdag opgevoerd. Ca. 18 keer per jaar hebben we met de kinderen een weeksluiting in de grote zaal. Deze vieringen staan altijd in het teken van toneel, dans en muziek. Er zijn twee verschillende weeksluitingen, één voor de groepen 1 t/m 4 en één voor de groepen 5 t/m 8. Tijdens deze weeksluiting is er een bepaalde groep die de hoofdrol vervult. De ouders van deze groep mogen de voorstelling bijwonen. De aanvangstijden staan vermeld in de

26 26 infokalender. Schoolreisje Werkweek Ieder jaar organiseert de school in samenwerking met de ouderraad een eendaags schoolreisje. De groepen 1 t/m 6 gaan ieder jaar en de groepen 7 en 8 eens per twee jaar. De bestemmingen wisselen per jaar en worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief. De kosten (ca. 25) voor dit schoolreisje worden uit de ouderbijdrage betaald. De groepen 7 en 8 gaan eens per twee jaar in het najaar op werkweek. Tijdens deze week staat de natuur centraal. De kinderen ondernemen van maandag t/m vrijdag unieke activiteiten in een schitterende omgeving. Ze overnachten in een jeugdherberg, die midden in de natuur staat. De verblijfs- en vervoerskosten voor deze vijfdaagse week bedragen ca Dit bedrag kan in termijnen betaald worden. Excursies Projecten Kunst Voor alle groepen kunnen excursies georganiseerd worden dichtbij of wat verder weg. Excursies staan meestal in het teken van de leerstof die aangeboden wordt. Ieder jaar werken we aan twee projecten. Hierbij wordt een aantal weken gewerkt rondom een thema. Dit thema wordt zoveel mogelijk uitgediept, waarbij allerlei vakken aan de orde komen. Ook wordt ingespeeld op de inbreng van de kinderen. Aan een project wordt door de hele school meegewerkt. Tijdens de projecten kunnen de kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samenwerken, worden er excursies gemaakt (bijv. naar een museum), vertellen ouders of andere deskundigen over hun beroep of specialiteit. Meestal wordt een project afgesloten met een tentoonstelling of voorstelling. Aan de kunstzinnige vorming besteden we o.a. aandacht met behulp van een cultuurbeleidsplan. Voor de school is in een vierjarencyclus een programma opgesteld,

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 Ik wil leren, ik wil tellen Ik wil duizend dingen vertellen Ik ga lekker veel leren Over sterke beren En Kanjers in de dop Dit jaar wordt top! St.Bonifaciusstraat 1 Ludgerschool Utrecht

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015 Schoolgids Schoolgids Schooljaar 2014 2015 Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015 Openbare basisschool t Baken Kompas 2 3961 JJ Wijk bij Duurstede Voorwoord De schoolgids is het visitekaartje van een

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3

NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3 2. Waar de Nassauschool voor staat 3 2.1 Doel van ons onderwijs 3 2.2 Visie op onderwijs 3 2.3

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen.

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Alstublieft! Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Van visie tot praktische zaken In deze gids leest u waar wij

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018

SCHOOLPLAN 2014-2018 SCHOOLPLAN 2014-2018 Inhoud 1 Inleiding en proces... 5 2 Voorwoord... 6 2.1 Identiteit... 7 3 Ons onderwijs... 8 3.1 Onderwijskundige organisatie... 8 3.2 Aanpak zelfstandig werken... 9 3.3 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2010/2011 1

SCHOOLGIDS 2010/2011 1 SCHOOLGIDS 2010/2011 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de obs Hartkamp, één van de twaalf openbare basisscholen van Stichting de Mare, stichting voor openbaar basisonderwijs Salland. Stichting

Nadere informatie

Voor op- en/of aanmerkingen die de inhoud van deze schoolgids kunnen verbeteren, houden wij ons graag aanbevolen.

Voor op- en/of aanmerkingen die de inhoud van deze schoolgids kunnen verbeteren, houden wij ons graag aanbevolen. Basisschool de Regenboog Schoolgids 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 Algemene informatie 6 1.1 De school 6 1.2 Ligging van de school 6 1.3 Het bestuur 6 Waar de school voor staat 8 2.1 Identiteit 8 2.2 Missie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school: 3 1.1 ONZE SCHOOLVERENIGING:3 1.2 HET BESTUUR:3 1.3 BOVENSCHOOLS MANAGEMENT:3 1.4 GESCHIEDENIS VAN ONZE SCHOOL DE SCHUILPLAATS :4 1.5 SCHOOLGEGEVENS:4 1.6 WAAR STAAT

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

Schoolgids o.b.s De Hietweide

Schoolgids o.b.s De Hietweide Schoolgids o.b.s De Hietweide Schooljaar 2013-2014 Schoolgids 2013 2014 VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2013 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van o.b.s. De Hietweide. Basisschool De

Nadere informatie

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9 Inhoud Een woord vooraf 2 Blz. 1. De school 3 2. Waar de school voor staat 6 3. De organisatie van het onderwijs 9 4. De zorg voor leerlingen 13 5. De resultaten van het onderwijs 21 6. Bijzondere activiteiten

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie