Winnaars ECHO-bètatechniekaward

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Winnaars ECHO-bètatechniekaward"

Transcriptie

1 Verderop in deze krant: Instellingsportretten van de HAN en HvA. Zij presteren bovengemiddeld met hun bètatechniek ambities. pagina 2 Het BètaMentality-model opent nieuwe mogelijkheden om studenten bètatechniek te werven. Avans Hogeschool deed mee aan een clinic. pagina 4 Simon Hoek van de brancheorganisatie voor waterbouwers is aan het woord over het hoe en waarom van de ondersteuning van onderwijsinstellingen: Er is geen land zonder waterbouwers. pagina 6 Harrie Eijkelhof van de Utrecht en Robert Blom van Hogeschool Utrecht: We willen Utrecht profileren als de bètastad. pagina 7 1 Dit is een uitgave van Platform Bèta Techniek April 2008 Extra bijlage: interview met 5 hbo-collegeleden Sprint Programma Op koers met Sprint De huidige fase van het Sprint Programma ( ) kenmerkt zich als fase van Kennis, Kunde, Kwaliteit. In 2008 maakt het Sprint Programma de overgang naar de fase van Verduurzaming ( ). Inmiddels is, samen met de hogescholen en universiteiten, een kennisbasis opgebouwd door ondermeer de monitor en audit van Sprint. De auditcommissies hbo en wo zijn vanaf 2005, respectievelijk 2006 als critical friend het gesprek aangegaan met de deelnemende instellingen: doe je de goede dingen? en doe je de dingen goed? De ontstane kennisbasis maakt het mogelijk dieper en specifieker het gesprek met elkaar te voeren over de vraag doe je de goede dingen? Het Platform Bèta Techniek heeft deze kennisbasis verwerkt in het Sprintkompas. Dit kompas wordt gehanteerd in de monitoren auditronde Met het kompas kunnen instellingen zichzelf op de verschillende onderdelen scoren en ambities voor de toekomst formuleren. Het kompas biedt zo kansen om de in-, door- en uitstroom duurzaam te bevorderen en hiermee het rendement te verhogen. Het kompas heeft zes aandachtsgebieden: instellingsbeleid, onderwijs, profiel- en, aanvullende, praktijken beroeps en netwerken. Deze aandachtsgebieden hangen nauw met elkaar samen en lopen deels in elkaar over. De wijze waarop aan elk van de gebieden aandacht wordt besteed, de mate waarin dat gebeurt en de keuzes die worden gemaakt, is aan de instellingen zelf. De kompaspunten van het Sprintkompas vormen de kapstok van deze Sprintkrant. In gesprekken met de deelnemende instellingen wordt de toepassing van het Sprintkompas toegelicht. 17 hogescholen, 13 universiteiten Het Platform Bèta Techniek heeft de opdracht te zorgen voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide bèta s en technici. In het hoger onderwijs betekent dat: in % meer uitstroom van studenten uit het bèta en technisch hoger onderwijs ten opzichte van Om dit te stimuleren is het Sprint Programma opgezet. In 2005 ging het van start in het hbo en in 2006 in het wo. Zeventien hogescholen en dertien universiteiten doen mee aan Sprint. In deze eerste Sprintkrant leest u over diverse activiteiten in, met en voor het hoger onderwijs met betrekking tot bètatechniek. Op 2 april reikte minister Plasterk zes ECHO-awards uit voor de meest excellente allochtone studenten, waarvan twee voor uitblinkers in bètatechniek. Faisal Mirza, student Informatica aan de Haagse Hogeschool won als meest veelbelovende hbo bètatechniekstudent. Apo Cihangir, student wiskunde aan de van Amsterdam, won als wo-student. Winnaars ECHO-bètatechniekaward Faisal Mirza richtte de website op, waarmee hij een platform biedt voor (vooral moslim) jongeren. Zijn motto: Haal eruit wat erin zit. Apo Cihangir viel onder andere op door zijn inzet voor de IMC Weekendschool waar hij kinderen ondersteunt en begeleidt bij wiskundelessen. Saillant detail: de algemene ECHO Award voor wo-studenten werd ook gewonnen door een bèta: Hanane Ouna. Zij studeert Technische Bedrijfskunde aan de Erasmus. Qua populariteit en instroom doet bètatechniek het niet slecht bij allochtone studenten, blijkt uit instroomcijfers uit Van de allochtone hbo-studenten kiest 16% een bètatechniekopleiding. Daarmee staat bètatechniek op de derde plaats na Economie (49%) en Gedrag & Maatschappij (17%). Bij allochtone wo-studenten staat een bètatechnische opleiding met 12% op de vijfde plaats. De koplopers zijn Economie (19%) en Gezondheidszorg (18%). Hoge uitval De uitval van allochtone studenten tijdens de bètatechniekstudie is relatief hoog. Irene Wolff van ECHO Expertisecentrum Diversiteitsbeleid: Uit onderzoek van ECHO blijkt dat vooral een verkeerde studiekeuze, studiekeuzemotivatie en academische en sociale integratie op de opleiding redenen kunnen zijn voor uitval. Hoger onderwijsinstellingen kunnen uitval voorkomen door samen te werken met het vo, goede en realistische studie- en beroepsvoorlichting te geven, mentorprogramma s op te zetten waarbij hostudenten vo-scholieren begeleiden bij hun studiekeuze én bij het kennismaken met de cultuur in het hoger onderwijs. Eerdere ervaringen met summercourses bij de University of Los Angeles, UCLA, tonen aan dat deze een positief effect hebben op de studieprestaties. Met de vijf Randstadhogescholen worden momenteel ook dergelijke summercourses opgezet. (lees verder op pagina 4) Sprint Programma pagina 1

2 Update nulmeting: grote dynamiek en flexibiliteit In januari verscheen het tweede rapport Van Natuur en Techniek naar Science & Technology van de Commissie Nulmeting Bèta en Techniek in opdracht van het Platform Bèta Techniek. De nulmeting analyseert welke ho-opleidingen er zijn op het terrein van bèta en techniek. Deze meting is een update van het rapport uit Taede Sminia, voorzitter van de commissie en oud-rector magnificus van de Vrije Amsterdam: De startsituatie wordt bepaald om de groei te kunnen meten van het aantal studenten in bèta- en technische opleidingen. Hiermee kan worden vastgesteld of Nederland de EU-afspraak ( Lissabon-akkoord ) haalt van een toename van 15% in 2010 ten opzichte van De cluster 1 en 2 opleidingen tellen mee in die berekening. De commissie heeft de opleidingen verdeeld over vier clusters: 1. De opleidingen in het hoger onderwijs die behoren tot de CROHO-sectoren Natuur en Techniek. 2. De opleidingen buiten de CROHO-sectoren Natuur en Techniek met meer dan 50% bètatechniek. 3. De lerarenopleidingen die betrekking hebben op bètatechniek. 4. De opleidingen buiten de CROHO-sectoren Natuur en Techniek met minder dan 50% bètatechniek, maar wel met een raakvlak met bètatechniek. Instellingen krijgen door de nulmeting inzicht in de bèta- en techniekopleidingen in Nederland. Taede Sminia: Ze kunnen nagaan hoe ze hun opleidingen kunnen inkleuren en aantrekkelijker maken voor een bepaalde categorie studenten. Het kan een stimulans zijn om na te denken over hun beleid met betrekking tot hun opleidingenpalet en bijvoorbeeld niches te zoeken. De instellingen die erin slagen te groeien met hun bèta- en techniekopleidingen (cluster 1 en 2), krijgen hiervoor een financiële stimulans van het Platform Bèta Techniek. Het valt de voorzitter op dat het hbo en wetenschappelijk onderwijs zeer actief zijn met hun bèta- en techniekopleidingen en de snijvlakopleidingen: Er is veel ontwikkeling in de programma s. Dit getuigt van een grote dynamiek en flexibiliteit in het hoger onderwijs. Uit de update blijkt dat de opleidingen waarin bètatechniek verweven is, een steeds meer bèta-achtig karakter krijgen. Bijvoorbeeld Multimedia & Design, Econometrie en Psychologie. Het Platform Bèta Techniek slaagt erin om het proces te stimuleren: bèta zit in de lift. Het Platform Bèta Techniek verzoekt instellingen nieuwe opleidingen die passen binnen de clusters 1 t/m 4 door te geven aan de contactpersoon Sprint: Annemarie Knottnerus, deltapunt.nl. Deze opleidingen worden in de update 2010 beoordeeld door de Commissie Nulmeting en al dan niet ingedeeld in één van de clusters. De nulmeting vindt u op Bouwstenen duurzaam innoveren in bètatechnisch hbo Audit hbo en wo De auditcommissies hbo en wo hebben in de periode juni-oktober 2007 de 17 hogescholen en 13 universiteiten bezocht die participeren in Sprint. De commissies geven aan dat de auditgesprekken uitgebreid en intensief zijn geweest. U leest hierover in de rapporten Beter presteren door meer maatwerk en samenspel van de auditcommissie HBO-Sprint en Meer greep op groei van de auditcommissie WO- Sprint. Ze zijn onlangs gestuurd naar de ministers van OCW en EZ, de opdrachtgevers van het Platform Bèta Techniek. U kunt ze downloaden via Daarnaast is per instelling een individueel, nietopenbaar, advies opgesteld. Dit is met de betrokken hogescholen en universiteiten besproken. In april verschijnt de publicatie Bouwstenen voor duurzaam innoveren in bètatechnisch hbo. Hierin zijn portretten opgenomen van twee hogescholen die bovengemiddeld presteren met hun bètatechniek ambities: de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). José van den Berg van CINOP Expertisecentrum is één van de samenstellers. José van den Berg: Deze hogescholen zijn geselecteerd omdat uit de monitor & audit bleek dat ze goed scoren op een aantal kwantitatieve en kwalitatieve criteria: het bereiken van de 15%-doelstelling, het op de agenda hebben van de bètatechniekambitie, draagvlak binnen de hogeschool en draagvlak bij het omringend onderwijs en bedrijfsleven. De portretten zoemen in op factoren die leiden tot het succes. Ze zijn totstandgekomen aan de hand van schriftelijke informatie, zoals jaarverslagen, en diverse gesprekken. Ook is als reflectie een expertmeeting gehouden met deskundigen en vertegenwoordigers van de hogescholen. Het portret van de HAN is opgetekend door CINOP Expertisecentrum, dat van de HvA door Hobéon. Aanleiding waren vragen van de auditcommissie. Wat maakt dat er grote verschillen zijn tussen hogescholen? Wat zijn de succes- en faalfactoren? Kloppen de aannames die worden gehanteerd bij de monitor & audit, zoals met betrekking tot urgentiebesef en draagvlak? De portretten ondersteunen die aannames. Wat er sterker uitspringt is leiderschap : de ambitie om tot de besten te willen behoren, daarop te sturen en teams uit te dagen daaraan invulling te geven vanuit een visie op bètatechniek. Passie en gedrevenheid De HAN en de HvA hebben een sterke passie en gedrevenheid om innovaties te realiseren. Ook zien we dat beide er oog voor hebben dat het uiteindelijk de teams zijn, die de veranderingen moeten doorvoeren. Dat betekent dat er draagvlak nodig is in alle lagen van de organisatie, waarbij de bestuurlijke laag faciliteert. Verder valt op de integrale aanpak. Sec het aanbieden van nieuwe opleidingen -snijvlakopleidingen, nieuwe opleidingen in de regio of opleidingen die op een nieuwe manier worden aangeboden aan andere doelgroepen zoals deeltijders is niet genoeg om groei te krijgen. Intensieve samenwerking met vo en bedrijfsleven in het werven van nieuwe studenten blijkt noodzakelijk voor slagen. Een laatste opmerkelijke overeenkomst is een gecombineerde aanpak van topdown, met sterke kaders van boven waarover niet te marchanderen valt, en bottom-up, met veel ruimte om zelf invulling te geven. De How of Wow imagocampagne van de Amsterdamse Hogeschool voor Techniek (AHT) bijvoorbeeld biedt veel ruimte aan de opleidingteams voor een andere benadering van nieuwe doelgroepen. Met deze campagne wil AHT de creatieve kant van techniek laten zien. Een ander voorbeeld is Prautotype van de HAN, een project te volgen via tv waarin studenten in korte tijd een werkend prototype auto moeten ontwikkelen. Docenten, lectoren en studenten kregen alle ruimte om dit op te zetten. Couleur locale De HvA en de HAN hebben duidelijk een eigen kleur. De HvA typeert de eigen saanpak als dwars denken, durven, doen. Met name dwars denken, dat wil zeggen: op constructieve wijze eigenzinnig, is kenmerkend voor medewerkers en management. De HAN zet zichzelf neer als: ambitieus, eerlijk en transparant. Het valt op dat de HAN in vergelijking met HvA en ook andere hogescholen op cijfers stuurt. Alle relevante kengetallen zijn bijvoorbeeld in het jaarverslag te vinden, tot en met de cijfers van student- en personeelstevredenheid. De publicatie Instellingsportretten HAN en HvA is te downloaden via Sprint Programma pagina 2

3 Sprint-UP Noord-Holland/ Flevoland Menno Wierdsma, docent biologie aan het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel Talitha Visser, docente Scheikunde en NLT (Natuur, Leven en Technologie) aan de CSG Het Noordik te Almelo Onderzoeken bètavakken vo Onderwijs beroeps De van Amsterdam, de Vrije, de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool INHOLLAND zijn met tien vo-scholen begonnen met Sprint-UP. Zeven docenten uit het hbo en zes uit het wo geven een jaar lang les op de scholen. Circa zestien vo-docenten zijn erbij betrokken. Op dit moment zijn vijf vo-docenten gedetacheerd op de van Amsterdam en de Vrije. Het vo-ho mobiliteitsprogramma Sprint-UP Noord- Holland/Flevoland is opgezet rondom de vakken NLT, Wiskunde D en Informatica. Klassen worden gevormd van leerlingen van de verschillende scholen. Voor Wiskunde D en Informatica geldt dat ho-docenten het hele jaar voor de klas staan. Voor NLT geldt dat per module specialisten uit het hoger onderwijs worden gezocht die gastlessen verzorgen. Alle lessen worden gegeven door een ho en vo-docent samen. Cor de Beurs, coördinator van Sprint-UP Noord-Holland/Flevoland, legt uit waarom: Dit doen we in het eerste Sprint-UP jaar zo. Als ze samen voor de klas staan, leren ze van elkaar. Bij de start van Sprint-UP was er nog geen scholingsprogramma voor ho-docenten. Zoiets willen we wel opzetten. Sinds september 2007 doen tien docenten uit het voortgezet onderwijs een onderzoek aan een universiteit. Het betreft onderzoeken naar de didactiek in de van de bètavakken op havo en vwo. Bij een goed verloop resulteren de onderzoeken in een academische promotie na vier jaar. De onderzoeken vormen het programma DUDOC (Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten naar van de bètavakken). Het is ingesteld door het Platform Bèta Techniek met steun van het Ministerie van OCW. De onderzoeken ondersteunen het werk van de scommissies biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde, en de stuurgroep NLT (Natuur, Leven en Technologie). Deze commissies ontwikkelen nieuwe examenprogramma s voor de bètavakken in het voortgezet onderwijs (havo en vwo). en hebben de onderzoeksvoorstellen ingediend. Marie-Christine Knippels van de Utrecht coördineert DUDOC. Zij vindt het belangrijk dat universiteiten via Dudoc een gefundeerde bijdrage kunnen leveren aan de vaken in het voortgezet onderwijs: Didactiekgroepen worden natuurlijk bevraagd op de vaken, maar hebben niet altijd de ruimte, tijd en met name financiën om alle nieuwe ideeën ook empirisch te toetsen en onderbouwen. Het DUDOC-programma stelt ze hiertoe in staat. Daarnaast levert het nieuwe inzichten en een bijdrage aan bètadidactisch onderzoek in het algemeen. Voorheen was het contact tussen de universiteiten (didactiekgroepen) en het voortgezet onderwijs er eigenlijk alleen via de lerarenopleidingen en de enkele vakdidactische onderzoekers die op scholen kwamen voor hun onderzoek. Nu wordt dit verbreed door de DUDOC-onderzoekers. In de onderzoeksvoorstellen zitten veel samenwerkingsverbanden tussen verschillende universiteiten/onderzoeksgroepen. Dit maakt het regio-overschrijdend, en kan nieuwe inzichten geven. Voor het school/academiejaar zijn tien nieuwe onderzoeksplaatsen beschikbaar voor docenten. Deze nieuwe onderzoeksprojecten starten uiterlijk op 1 september De volgende komen daarin aan bod: leren van leerlingen; toetsen en beoordelen van leerlingen; samenhang binnen vakken; samenhang tussen vakken; professionalisering van docenten bij de en; innovatieproces en evaluaties. De onderzoeksplaatsen worden ondergebracht bij de universiteiten waarvan de gehonoreerde onderzoeksvoorstellen afkomstig zijn. Marie-Christine Knippels: Sommige universiteiten hebben een aantal voorstellen ingediend, sommige geen, een aantal één. Het merendeel van de voorstellen komt van de Utrecht. Ik denk dat dit komt doordat de Utrecht één van de grootste bètadidactiek afdelingen in Nederland heeft. Belangrijkste criterium in de selectie van de onderzoeksvoorstellen is de kwaliteit van het voorstel. Daarna is geselecteerd op basis van spreiding over universiteiten, vakken en. Om kwaliteit en eerlijkheid te garanderen is in deze tweede ronde gebruik gemaakt van twee externe reviewers per voorstel: één vanuit het vakdidactische onderzoeksgebied waarop het onderzoeksvoorstel betrekking heeft en één vanuit de onderwijskunde/ methodologie. Het oordeel van deze referenten is doorslaggevend geweest, of reden om een onderzoeksvoorstel te mogen bijstellen op grond van de kritiek. Menno Wierdsma, docent biologie aan het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel en Talitha Visser, docente scheikunde en het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT) aan de CSG Het Noordik te Almelo, zijn in september 2007 van start gegaan met hun onderzoek. Menno Wierdsma s onderzoek Recontextualiseren in de concept-contextbenadering van de Utrecht is gericht op de kern van de concept-context benadering in het nieuwe biologieonderwijs. Hoe kun je ervoor zorgen dat leerlingen begrippen die zij geleerd hebben in de ene context, in een andere context kunnen toepassen en begrijpen? Hij vertelt: Door middel van literatuuronderzoek heb ik me het eerste halfjaar ingewerkt in de vakdidactiek en de concept-context benadering. Ondertussen heb ik de strategie voor mijn onderzoek uitgewerkt en het onderzoeksplan opgesteld. De komende periode neem ik de uitwerking van twee verschillende lesmodules in de praktijk onder de loep. Het werk is goed te combineren met de lestaken op school, al moeten collega s en ik stevig puzzelen om de verschillende roosters enigszins op elkaar af te stemmen. De combinatie van lesgeven en onderzoeken zorgt voor afwisseling. Ik leer allerlei zaken die ook mijn eigen manier van lesgeven sterk kunnen verbeteren. Talitha Visser ervaart het combineren van het onderzoek met lesgeven als een unieke combinatie om de feeling met het onderwijs te (be)houden en mezelf verder te ontwikkelen. Haar onderzoek op de Twente houdt in: Leren van docenten bij vakoverstijgende samenwerking bij het invoeren en verzorgen van NLT. Tot nu toe ben ik bezig geweest met het helder krijgen van de onderzoeksvraag. Tevens heb ik het onderzoeksplan geschreven en ben ik begonnen met het verzamelen van de eerste interviewgegevens. Ik ervaar het als erg leerzaam en motiverend. Meer informatie: Twee clusters van scholen hebben sinds september 2007 ervaringen opgedaan. Cluster Amsterdam (Informatica, NLT en Wiskunde D) met Fons Vitae Lyceum, Ignatius Gymnasium, Montessori Lyceum en Sint-Nicolaas Lyceum. En cluster Alkmaar (Wiskunde D) met Murmellius Gymnasium, OSG Willem Blaeu, Petrus Canisius College (ook voor NLT) en Stedelijk Dalton College. Daarnaast participeren Bonhoeffer College in Castricum en Adriaan Roland Holstschool in Bergen. 150 Leerlingen Informatica Cor de Beurs vertelt over de opzet van Informatica in het Amsterdamse cluster: Circa 150 leerlingen van verschillende scholen krijgen het vak. We hebben zes klassen: drie voor havo en drie voor vwo. Elke maandagmiddag krijgen de vwo-leerlingen les op het Fons Vitae Lyceum. Drie vo- en drie ho-docenten geven samen de lessen. Van tevoren overleggen ze met elkaar over de les. Hetzelfde gebeurt op de woensdagmiddag voor havo-leerlingen. Het roosteren van de lessen op een vast tijdstip blijkt lastiger dan we dachten. Een aantal leerlingen van één school komt bijvoorbeeld een halfuur later dan de rest. En voor deze leerlingen gaat de middag een halfuur langer door. Niet ideaal, maar ze kunnen gezien hun eigen rooster niet op tijd zijn. Met de twee nieuwe clusters die in september van start gaan, zetten we het anders op. De lessen worden op de eigen locaties gegeven en de ho-docenten moeten naar de verschillende scholen, in plaats van de leerlingen. We organiseren enkele masterclasses die leerlingen volgen op het hoger onderwijs. Ook zullen leerlingen naar de ITSlabs komen, de speciale leerwerkplekken voor scholieren in het hoger onderwijs. Uit de hectiek De docenten die gedetacheerd zijn op de universiteiten ontwikkelen onder andere lesmaterialen. Cor de Beurs: Eén docent ontwikkelt een e-learning traject op de van Amsterdam. Andere docenten ontwikkelen lesmateriaal op de universiteiten en zijn bezig met de ITS-labs. Daarvoor gaat ze langs bij wetenschappers van de instituten. Men werkt goed samen; onderzoekers denken bijvoorbeeld mee over opdrachten voor leerlingen. De vo-docenten zijn een dag uit de hectiek van hun eigen onderwijs, een hele dag bezig met hun eigen vak. Ze vinden het fantastisch. Meer informatie: Sprint Programma pagina 3

4 Meer in-, dooren uitstroom van meiden met genderscan Hogescholen kampen met een zeer lage instroom van meiden voor bètatechnische opleidingen. Een van de oorzaken is dat meiden (en hun ouders) nauwelijks weten wat de opleidingen, en de beroepsmogelijkheden daarna, inhouden. Daarnaast is er een hoog uitvalpercentage tijdens of na de opleiding. Ook dat is het gevolg van onvoldoende voorinformatie over de (beroeps)mogelijkheden van bètatechnische opleidingen. De VHTO, het landelijke expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, is gevraagd hogescholen te ondersteunen in hun maatregelen. Eén van de gekozen instrumenten is de genderscan, vertelt Eliane Smits van Waesberghe, projectmedewerker van de VHTO. Deze dient ervoor om samen met de hogeschool te kijken naar aspecten waar verandering of verbetering mogelijk is om een bredere doelgroep, met name meisjes, aan te spreken. Het is geen evaluatieinstrument: een hogeschool wordt er niet op afgerekend, maar juist mee ondersteund. Als speerpunten van de genderscan worden onder andere onderscheiden: randvoorwaarden op bijvoorbeeld het gebied van personeelsbeleid; kwantiteitsbewustzijn; mate van onderwijs (welke snijvlakopleidingen zijn er); beroepen (wordt daarbij rekening gehouden met mannelijke en vrouwelijke studenten); en of er aandacht wordt besteed aan een bredere doelgroep met name meisjes tijdens regionale netwerkbijeenkomsten en bedrijfscontacten van de hogeschool. Mes snijdt aan meerdere kanten De genderscan wordt toegepast tijdens een bijeenkomst met managers, instroomcoördinatoren en docenten van bètatechnische opleidingen. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook ruimte geboden voor het uitwisselen van kennis, met name in de vorm van praktische tips en good practices. Eliane geeft een voorbeeld: Een uitgangspunt kan zijn: hoe wordt de voorlichting van de hogeschool georganiseerd? Richt die zich ook op meisjes en hun beleving van beroepen? Jongens zijn bijvoorbeeld vaak meer geïnteresseerd in het uit elkaar halen van een robot dan meisjes. Die hechten namelijk meer aan de duurzaamheid van de gebruikte materialen en de milieubelasting. De voorlichting moet zich dus op meerdere aspecten van techniek richten. Meisjes moeten ook op dat moment al weten wat bijvoorbeeld de opleiding gezondheidszorgtechnologie inhoudt, en niet met een vooroordeel van het zal wel iets technisch zijn blijven zitten. Het gaat er ook om de toekomstperspectieven concreet te maken. Gebleken is dat ook meer jongens worden aangesproken door bètatechnische opleidingen als ze een goede voorlichting krijgen. De totale in-, door- en uitstroom van bètatechnische opleidingen wordt hiermee verhoogd. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is onlangs begonnen met de genderscan. Eliane: De HAN heeft al veel activiteiten georganiseerd die een brede doelgroep, en vooral meisjes, aanspreken. Een hogeschool kan bij de scan zelf aangeven waarop zij zich willen concentreren. Zo kan het zwaartepunt liggen op de praktijken beroeps bij de hogeschool zelf of juist op de profiel- en studiekeuze in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe hebben bijna alle zeventien Sprinthogescholen zich opgegeven voor de genderscan. Meer informatie: en Clinic BètaMentality Welk type leerling probeert uw instelling te werven? Waarin is hij of zij geïnteresseerd en waarmee is deze te triggeren? Het BètaMentality-model geeft inzicht, biedt houvast en opent mogelijkheden om jongeren aan te spreken. Het toont hoe jongeren van 14 tot en met 18 jaar staan ten opzichte van een toekomst in de exacte of technische wereld. Met het BètaMentality-model worden clinics georganiseerd op ROC s, hogescholen, en universiteiten, en voor werkgevers en brancheorganisaties. De eerste clinic in het hoger onderwijs vond plaats op 10 maart bij Avans Hogeschool in Tilburg. Deelnemers waren enkele leden van het College van Bestuur, directeuren en medewerkers van technische en exacte opleidingen, en medewerkers van de afdeling Marketing, Communicatie en Studentenzaken. Yvonne van Sark van YoungWorks gaf uitleg: Het BètaMentalitymodel is ontwikkeld door Motivaction en YoungWorks in opdracht van het Platform Bèta Techniek. Het is gebaseerd op kwantitatief en kwalitatief onderzoek dat in 2007 is gestart en dit jaar wordt afgerond. De typering van jongeren volgens het BètaMentality-model is een aanvulling op de traditionele indeling van jongeren naar sociaaldemografische en economische kenmerken. Ingegaan wordt namelijk ook op waardens waarmee jongeren zich van elkaar onderscheiden. 75% potentiële bètatechniekstudenten Ten behoeve van het onderzoek is de bètasector ingedeeld in werelden van bètatechniek: Science & Exploration, Voeding & Vitaliteit, Lifestyle & Design, Mens & Medisch, Market & Money, Mobiliteit en Ruimte, en Water, Energie & Natuur. Yvonne licht toe: Dit is gedaan omdat de bètasector als geheel zo breed is dat jongeren zich er nauwelijks een beeld bij kunnen vormen. De volgende fase van het onderzoek was het voorleggen van allerlei stellingen met betrekking tot die werelden aan jongeren van 14 tot en met 18 jaar. Deze konden ze met ja of nee beantwoorden. Vervolgens hebben we gesprekken gevoerd met jongeren. Uit het onderzoek blijkt dat we jongeren kunnen indelen in vier types: Concrete Bèta s, Carrière Bèta s, Geïnteresseerde Generalisten en Non Bèta s. En dat maar liefst 75% van de jongeren een potentiële bètatechniek student is! De deelnemers van de clinic kregen filmpjes voorgelegd waarin jongeren verwoorden wat ze belangrijke zaken in het leven vinden en wat ze willen bereiken. De filmpjes en de bijbehorende quiz zijn om duidelijk te maken dat men met een andere bril moet leren kijken naar jongeren ten behoeve van de werving. In het tweede deel van de clinic, verzorgd door Myriam Zuidervaart, gingen de deelnemers in workshops na op welk type jongeren Avans focust met de bètatechniekopleidingen (Concrete Bèta, Carrière Bèta, Geïnteresseerde Generalist of Non Bèta). Alhoewel het per opleiding verschillend is, wordt veel geworven onder Concrete Bèta s. Men constateert dat er kansen liggen bij de werving van Geïnteresseerde Generalisten en Carrière Bèta s. Eén van de deelnemers merkt op dat dat betekent dat opleidingen ook aangepast moeten worden aan het type student. Niet iedereen is het daarmee eens. Verschillende deelnemers stellen dat een meer gedifferentieerde werving meer impact zou hebben: Voor het bereiken van Carrière Bèta s moet je andere middelen en boodschappen gebruiken dan voor Concrete Bèta s. Ook realiseert een aantal deelnemers zich dat op voorlichtingsdagen ook oud-studenten met een zeer succesvolle carrière ingezet kunnen worden, zodat ook de Carrière Bèta s zich aangesproken voelen. De publicatie BètaMentality. Jongeren boeien voor bèta en techniek kunt u downloaden via techfactor BètaMentality clinic met 50%-korting De aan Sprint deelnemende universiteiten en hogescholen kunnen zich aanmelden voor deze clinic. U maakt kennis met het BètaMentality model, krijgt handreikingen voor inspirerend onderwijs en gaat aan de slag om de voor uw opleidingen relevante doelgroepen gericht en gesegmenteerd te benaderen. Indien u de clinic voor 31 mei 2008 aanvraagt, krijgt u 50% korting. U kunt contact opnemen met de projectleider Rolf Schreuder, Vervolg artikel pagina 1 Prijzen Allochtoon talent Studieloopbaan Ook studieloopbaan speelt een belangrijke rol bij het behoud van allochtone studenten. Irene Wolff raadt studieloopbaanbegeleiders aan om meer oog te hebben voor de belevingswereld van hun allochtone studenten: Zij hebben vaak een migratieachtergrond, zitten tussen twee culturen en zijn eerste generatie student. Hun ouders begrijpen niet altijd wat ze doormaken. Studiebegeleiders zijn vaak vooral gericht op studieprestaties. Met iets meer aandacht voor de culturele en sociale achtergrond van de student, is veel te winnen. Aandacht voor de student als persoon bevordert de binding van de student met de instelling. En het helpt ook voor betere studieprestaties. Focusgroepen De faculteit Natuur en Techniek van de Hogeschool Utrecht heeft goede ervaringen met focusgroepen met allochtone studenten. Deze geven zinvolle aanbevelingen voor beleid. Irene Wolff: Men adviseerde medewerkers van de faculteit meer naar studenten te laten gaan, niet alleen te verwachten dat studenten naar hen komen. En om allochtone ouders te benaderen en te betrekken via hun eigen netwerken, bijvoorbeeld moskeeën. De Hogeschool Utrecht heeft inmiddels een diversiteitsteam opgezet om de rol van studieloopbaan te verbeteren en ouders meer te betrekken. Veel activiteiten van ECHO zijn geïnspireerd op ervaringen van de UCLA. ECHO organiseert van mei een studiereis naar UCLA. Een deel van het programma richt zich op bètatechniek. Inschrijven is nog mogelijk. Meer informatie Sprint Programma pagina 4

5 Science LinX voor studiekiezers Op 7 februari 2008 opende de Rijksuniversiteit Groningen Science LinX in het nieuwe gebouw Bernoulliborg van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Het interactieve science center brengt studiekiezers in contact met actueel onderzoek van de faculteit. Bart van de Laar, projectleider van Science LinX Direct als je het faculteitsgebouw binnenloopt zie je uiteenlopende exhibits van deelgebieden van de faculteit: van theoretische biologie en sterrenkunde tot milieukunde. Leerlingen kunnen de exhibits uitproberen en games spelen. Ze kunnen aan de slag met een tornadomachine, MindBall spelen of aminozuren maken. Oriëntatie Bart van de Laar, projectleider van Science LinX: Scholen kunnen zich online inschrijven om ons te bezoeken. In eerste instantie stellen we Science LinX open voor studiekiezers en profielkiezers. We hebben een vast educatief programma, maar een school kan ook iets bijzonders vragen. Bijvoorbeeld nanotechnologie, biotechnologie of duurzame energie. Dan regelen we dat één van de onderzoekers uitleg geeft over zijn of haar onderzoek. En voor bijvoorbeeld een profielwerkstuk kunnen scholieren al jaren terecht bij het Bètasteunpunt, onze online scholierenvraagbaak. Die is nu helemaal geïntegreerd in de website van Science LinX. Dit soort vervolgcontacten is eigenlijk wat we willen, dat juichen we toe. De exibits zijn ontwikkeld in samenwerking tussen onderzoekers, studenten en het projectbureau Science LinX. Bart van de Laar: In Science LinX wordt bij elke exhibit een brug geslagen naar een onderzoeksgroep. Online leggen we verder uit wat de onderzoeksgroep doet. We laten online ook zien wat onderzoekers drijft. Hoe ze dingen uitproberen, waarom. Ladies LinX De faculteit is al jaren actief richting scholen. Bart van de Laar: Met de RUG- Discovery truck worden in het hele land scholen bezocht. De RUG-Discovery laat profiel- en studiekiezers zien wat natuurwetenschappen zijn. Studententeams geven workshops, afgestemd op wat de school wenst. We hebben het Bètasteunpunt en ook al meer dan tien jaar ons scholennetwerk Studiestijgers. Circa 45 docenten van twintig scholen komen iedere zes weken op de faculteit. Ze ontwikkelen lesmateriaal onder van bètadidactici, nemen deel aan workshops en krijgen nascholing. Ook presenteren we daar geregeld een actueel onderzoek van de faculteit. Deze activiteiten hangen samen met de 15%-doelstelling, die de RUG inmiddels ruimschoots heeft bereikt. Bart van de Laar relativeert: Het is wel wat onevenwichtig verdeeld. Levenswetenschappen is de laatste jaren heel hard gegroeid. Natuurwetenschappen zit in de lift, maar kan meer groei gebruiken. Hetzelfde geldt voor informatica en kunstmatige intelligentie. We willen wel meer meiden aantrekken. Samen met Petra Rudolf, een hoogleraar van het Zernike Institute for Advanced Materials, zetten we daarom voor Science LinX het programma Ladies LinX op. Scholieres kunnen speeddaten met vrouwelijke onderzoekers en studentes over hun beroep en opleiding. De exhibits zijn bewust zo opgezet dat ze ook meisjes aanspreken. Zij willen over het algemeen meer dan jongens de relevantie van iets weten. En we zorgen online voor interviewclips met voldoende vrouwelijke rolmodellen. Bart van de Laar vertelt dat Science LinX de aansluitingsactiviteiten voor voortgezet onderwijs aan elkaar koppelt: We willen meer samenhang realiseren. Alles is nu te vinden op één website. Je boekt er straks bijvoorbeeld ook de Discovery Truck. We bouwen zo een overkoepelende Science- LinX identiteit, want dan kunnen de uiteenlopende activiteiten elkaar versterken. Meer informatie: Bèta 1op1: studenten maken scholier bèta-wegwijs Een goede en gemotiveerde keuze voor een bètastudie kan al beginnen in de vijfde klas van het vwo. Met een door een studentmentor in het Bèta 1op1-project worden leerlingen een of twee jaar lang wegwijs gemaakt in de ins en outs van bètatechniekstudies. Michel Brookhuis zit in 5 vwo van het Twents Carmel College in Oldenzaal. Als profiel heeft hij N&T gekozen. In het begin van het huidige schooljaar bezocht hij een dag van de school, en maakte vervolgens kennis met het Bèta 1op1-project, waarbij hij de startersdag van de universiteit meeliep. Ik wist niet wat ik zou moeten kiezen. Wel iets technisch, maar wat? Het is zo abstract. Op voorlichtingsdagen hoor je alleen mooie verhalen, maar wat de studies nu precies inhouden hoor je niet. Dit wordt beaamd door student-mentor Wessel Woldman, derdejaars student Toegepaste Wiskunde aan de Twente. Sommige scholieren strepen zelfs al een studie door omdat ze niet weten wat het inhoudt, of omdat ze denken dat het hen niet zal passen. Veel energie Marijke Enserink is eveneens studentmentor. Ze is net als Wessel derdejaars en studeert Industrieel Ontwerpen. Heel bewust gekozen, drie jaar geleden, maar daar had ze dan ook veel energie in gestopt. In mijn tijd was er nog geen zoals deze. En ik heb inmiddels al te veel jaargenoten in het eerste jaar zien afhaken omdat ze onvoldoende gefundeerd de keuze hadden gemaakt. Daarom doe ik er aan mee. Dit vormt ook één van de redenen van de Twente om mee te doen met het landelijke project. Daarnaast sluit het project prima aan op de doelstelling, meer aankomende studenten (bewust) te laten kiezen voor een bètastudie, aldus Andrea Scholz die vanuit het Instituut ELAN het Bèta 1op1- project voor Twente coördineert. Zonnecellen bouwen Michel Brookhuis vertelt enthousiast over de startersdag, waar een stuk of acht workshops waren georganiseerd om een kijkje in de keuken te nemen van de verschillende studies. We konden bijvoorbeeld met 3D-techniek een studentenkamer ontwerpen. Ook konden we zonnecellen bouwen, bijvoorbeeld om een auto mee te laten rijden. Elke workshop werd daardoor heel realistisch. Wessel Woldman: Binnenkort is er een excursie, waarbij de leerlingen laboratoria en andere bedrijfsonderdelen waar ze later terecht kunnen komen, kunnen bezoeken. Tussentijds aanhaken De 240 studentmentoren die aangesloten zijn bij het project hebben regelmatig contact met de studentmentoren van de andere universiteiten. Zo kunnen ze heel snel contacten leggen voor de leerlingen die ze nu al begeleiden, als die specifieke vragen hebben die op andere universiteiten betrekking hebben. Naast de studie-inhoudelijke aspecten biedt het project ook een helpende hand bij het oriënteren op het studentenleven zelf, zeggen de mentoren met een knipoog. Want dat hoort er ook bij. Het project loopt elk jaar van september tot december, maar als scholen tussentijds willen aanhaken kan dat ook, legt Andrea Scholz uit. Als Michel Brookhuis aan het begin van dit schooljaar een studie had moeten kiezen, was hij liever een jaar gaan werken, zegt hij onomwonden. En pas daarna kiezen. Ik wil weten waar ik aan toe ben. En dat lukt met het Bèta 1op1-project wel. Meer informatie: Sprint Programma pagina 5

6 Geen land zonder waterbouwers Sprint Programma pagina 6 Sleutelgebieden: Innovatie Programma s Het vorige kabinet heeft via het Innovatie Platform een aantal gebieden benoemd met een innovatief karakter en groot concurrerend vermogen. Dit zijn de zogenaamde sleutelgebieden. Het sleutelgebied bestaat vaak uit verschillende clusters bedrijven. Elk cluster van bedrijven kan gezamenlijk een Innovatie Programma (IP) opstellen. Om de ambities in dit IP waar te kunnen maken is een grotere instroom en behoud van personeel binnen de sector noodzakelijk. Daarom willen deze bedrijven samen met universiteiten en hogescholen activiteiten ontwikkelen om meer jongeren voor een relevante technische studie te laten kiezen, uitval tijdens de studie te beperken en uitstroom naar het bedrijfsleven te bevorderen. Voorbeelden zijn het gezamenlijk ontwikkelen van realistische cases, majors /masters/ associate degrees, personeelsmobiliteit tussen bedrijfsleven en ho-instellingen, lectoren en alumunibeleid. Voor meer informatie over de Innovatie Programma s en samenwerking met uw hogeschool of universiteit kunt u contact opnemen met Afra Verkerk, Onderwijs Waterbouw, met name baggeren, is typisch Nederlands en uniek in de wereld. Alleen Nederland kent er opleidingen voor. Toch staan deze al jaren onder druk. De branchevereniging van de waterbouw (VBKO) neemt al decennia initiatieven om waterbouw te verankeren in technische opleidingen. Simon Hoek, hoofd sociale zaken en opleidingen van de VBKO: Want er is geen land zonder waterbouwers. Zij blijven nodig om een antwoord te hebben op de klimaatverandering. Simon Hoek: De vereniging van waterbouwers in bagger-, kust-, en overwerken moet al jaren maatregelen treffen om te voorkomen dat de opleidingen verdwijnen op mbo, hbo en universitair niveau. Die dreiging hangt samen met de omvang van de opleidingen: ze zijn klein en daardoor kostbaar. Het aantal afgestudeerden in de waterbouwrichting is per jaar op academisch niveau circa veertig. En per hbo-opleiding met waterbouw komen er jaarlijks vijf à tien afstudeerders terecht in onze branche. De match tussen vraag en aanbod op het niveau van hoger onderwijs is redelijk. Eerste initiatieven Eén van de eerste initiatieven van de branchevereniging was het opzetten van een bagger lts in de jaren zestig. Deze werd later een mts en is in de jaren negentig geïntegreerd in het Scheepvaart- en Transportcollege. De TU Delft ondersteunen we nu zo n dertig jaar, ondermeer de leerstoel Bagger. De in september benoemde hoogleraar wordt zelfs volledig gefinancierd door het bedrijfsleven. Enige jaren geleden hebben we een bagger-specialisatie opgezet met Hanzehogeschool Groningen. Ook hebben we de opleiding tot sleephopperkapitein op Maritiem Instituut Willem Barentsz in Terschelling (Noordelijk Hogeschool Leeuwarden) geïnitieerd. En verder hebben we ervoor gezorgd dat de opleiding hydrografie, die dreigde te worden opgeheven, van Amsterdam werd overgeheveld naar het Maritiem Instituut Willem Barentsz. We hebben de opleiding voorzien van de meest moderne apparatuur voor het hydrografische vaartuig. Kennisinfrastructuur Waterbouw: scholen met waterbouw predikaat Enkele jaren geleden hebben we besloten de initiatieven in een netwerk te organiseren. Dit heeft geleid tot Kennisinfrastructuur Waterbouw, een samenwerkingsverband tussen de VBKO en op dit moment twee faculteiten van de TU Delft, vijf hogescholen en tien BVE-instellingen. De branche heeft met de colleges van besturen afspraken gemaakt over ondersteuning met lesstof en leermiddelen, stages voor docenten, gastlessen, excursies en promotie van de opleidingen. De aangesloten scholen krijgen het VBKO-waterbouwpredikaat. Voor afstudeerders is er een speciaal waterbouwdiploma, naast hun reguliere diploma. Binnenkort treden weer vier hogescholen toe tot dit netwerk. Leermiddelen en lesstof De VBKO heeft op enkele instellingen van het samenwerkingsverband dure laboratoria en simulatoren geplaatst, zoals het waterloopkundig laboratorium bij Hogeschool Rotterdam, een simulator van een snijkopzuiger op het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam en op de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (op Terschelling) een baggersimulator voor een sleephopperzuiger en een vaarsimulator voor computergestuurd baggeren. Scholen in het samenwerkingsverband moeten elkaar gebruik laten maken van die faciliteiten. We leveren de scholen de meest moderne lesstof. Die lesstof is binnen onze branche ontwikkeld voor onze post-academische en post-hbo opleidingen, en verplichte kost voor alle jonge ingenieurs van bedrijven als Bokalis en Van Oord. Kennisinfrastructuur kopiëren Op het moment is de VBKO bezig met de verbreding van ons kennisinfrastructuurmodel naar maritieme techniek en water via de Innovatie Programma s Human Capital Roadmap Maritiem en Human Capital Roadmap Water. Dit zijn strategische personeelsplannen die stapsgewijs toewerken naar een gewenste situatie over vijf jaar. We bieden onze kennisinfrastructuur en ervaring aan, aan de andere branches. Voor het opzetten van een Kennisinfrastructuur Maritieme Techniek hebben we een cluster gevormd met aanpalende branches zoals scheepsbouw, offshore en jachtenbouw. We kiezen scholen uit die we vragen te participeren in het opzetten van opleidingen jachtenbouw, scheepsbouw en maritieme techniek. De branches zorgen voor geld om lesstof te ontwikkelen. Dat geldt ook voor het opzetten van een kennisinfrastructuur voor water : deltatechnologie. Kennisinfrastructuur Water bestaat uit: : TU Delft, faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen - TU Delft, faculteit Civiele Techniek Hogeschool: Noordelijk Hogeschool Leeuwarden (Maritiem Instituut Willem Barentsz) - Hanzehogeschool Groningen - Hogeschool Rotterdam - Avans Hogeschool Den Bosch - Hogeschool Larenstein in Velp, Gelderland - Hogeschool Zeeland (civiele techniek) * Hogeschool INHOLLAND (Alkmaar, civiele techniek) * - Hogeschool Utrecht (civiele techniek) * Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (civiele techniek) * *) nieuw toetredende hogescholen BVE: Scheepvaart en Transport College in Rotterdam - Zadkine College in Rotterdam - Deltion in Zwolle - Westerschelde College in Terneuzen - Gilde Opleidingen in Roermond - Koning Willem I College in Den Bosch - ROC Zeeland - De Friese Poort in Drachten - Helicon College in Velp, Gelderland - SPG Zuid Holland De branches zijn nagegaan wat er in gezamenlijkheid ontwikkeld kan worden. Zo willen we samen een hbo-minor maritieme techniek opzetten bij hbo-werktuigbouw. Voor de VBKO is dat heel interessant: er bestaat op hbo-niveau geen waterbouw bij werktuigbouwkunde. Nu kunnen we waterbouwkundige aspecten onderbrengen bij maritieme techniek. Ook voor deltatechnologie zetten we samen een minor op. Met Hogeschool Larenstein willen we een minor waterbouw en ecologie ontwikkelen. En met Hogeschool Zeeland proberen we te komen tot een minor waterbouw en ecologie op het terrein van de aquatische ecotechniek. De bedoeling is dat andere hbo-opleidingen weg- en waterbouw gebruik zullen maken van die minors. Deze verbreding van Kennisinfrastructuur Waterbouw zorgt ervoor dat we er als waterbouw ook beter van worden. VO-HO Fryslân is een netwerk van drie hbo-instellingen, twee universiteiten en zestien vo-scholen in Friesland. Het netwerk beoogt goede aansluitingen te realiseren tussen het voortgezet en hoger onderwijs. Jelle Nauta, die samen met biologiedocente Greetje Feitsma coördinator is van het netwerk, vertelt erover.

7 Utrecht profileren als de bètastudiestad De faculteit Bètawetenschappen van de Utrecht en de faculteit Natuur en Techniek van de Hogeschool Utrecht zetten veel activiteiten op in samenwerking. Steunpunt Best Utrecht is opgericht, Bèta 1op1 wordt een gezamenlijke activiteit, een havo-hbo koppeling aan het Junior College ligt mogelijk in het verschiet. Aan het woord zijn Harrie Eijkelhof en Robert Blom. Netwerken Robert Blom, faculteitsdirecteur Natuur en Techniek van de Hogeschool Utrecht: Sinds we elkaar in januari 2007 tegenkwamen in het kader van voorbereidingen van Sprint- UP, is er veel in gang gezet. De universiteit en hogeschool hebben ervoor gekozen praktisch te kijken naar waar de kansen liggen. Dat is begonnen met Steunpunt Best Utrecht. Dit bestaat uit docenten van universiteit en hbo, die samen in drie groepjes van circa drie mensen werken aan NLT (Natuur, Leven en Technologie), Wiskunde D en Informatica. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de ondersteuning van vo-docenten in die vakken van veertig à vijftig scholen in de regio. De omvang van de teams per vak is in totaal circa 0,5 fte. Het is onze intentie om Best Utrecht uit te bouwen voor alle bètavakken. Het ministerie van OCW is daarin geïnteresseerd en wil er mogelijk in investeren. Het hangt samen met de en van de bètavakken in het voortgezet onderwijs na De hogeschool heeft tot nu toe vooral geïnvesteerd in een doorlopende leerlijn mbohbo en duaal onderwijs. We geven enig onderwijs aan vierdejaars mbo, dat ervoor moet zorgen dat leerlingen natuurlijker doorstromen naar het hbo. Op vergelijkbare wijze willen we onderwijs verzorgen voor de havo. We overleggen hierover met het voortgezet onderwijs. Het grote struikelpunt is de financiering en de regelgeving. Door de samenwerking met de universiteit kunnen we aanhaken op de ervaringen van de universiteit met het voortgezet onderwijs. Als hogeschool zijn we bijvoorbeeld zeer geïnteresseerd in het Junior College (JCU). JCU heeft een netwerk van scholen, men slaat makkelijk de brug van vwo naar universiteit. De hogeschool zou er een brug havo-hbo aan willen koppelen. Bèta onder de Dom Harrie Eijkelhof, vice-decaan bacheloronderwijs Faculteit Bètawetenschappen van de Utrecht: De universiteit zal een aantal NLT-modules die zijn ontwikkeld binnen het JCU verzorgen voor vo-scholen op de universiteit. Volgend jaar bieden we in één periode van tien weken vier NLTmodules aan, tien middagen. Vo-docenten draaien erin mee en hebben contact met de specialist. Op die manier scholen docenten zich bij om de module later op hun eigen school te kunnen geven. Als het goed functioneert, breiden we het uit. De hogeschool overweegt dit op termijn ook te doen. Onze faculteit is geïnteresseerd in de bestaande contacten van de hogeschool met vo-scholen op het gebied van Informatica. We overleggen sinds kort wat we hierin samen kunnen doen. Ook organiseren we dit jaar samen Bèta onder de Dom, een studiedag in bètavakken voor vo-docenten in het kader van het Sprint Programma. Docenten zijn een hele dag bezig met een bepaald vak: theorie, werkcolleges, practica, et cetera. Ook willen we gezamenlijk schooldecanen interesseren voor Bèta onder de Dom. Het is voor scholen veel efficiënter om door hogeschool en universiteit samen benaderd te worden. Bèta 1op1 Harrie Eijkelhof vervolgt: De komende drie jaar willen de universiteit en de hogeschool onderzoeken of ze samen Bèta 1op1 kunnen opzetten. De universiteit heeft er heel goede ervaringen mee, voor de hogeschool is het nieuw. We sturen teams naar scholen met een student van de hogeschool en een student van de universiteit. De een richt zich vooral op havo-leerlingen, de ander vooral op vwo-leerlingen. Met Bèta 1op1 willen we ons ook richten op derdeklassers die staan voor hun profielkeuze. De Utrecht en de Hogeschool Utrecht runnen verder samen het Centrum voor Ondernemerschap en Innovatie, en het studieadviescentrum. Dat laatste doen we met name om studenten naar elkaar door te verwijzen. Studenten van de universiteit die een meer toegepaste opleiding zouden willen volgen, schakelen we via zo n centrum over naar de hogeschool. Robert Blom vult aan: Studenten van de hogeschool kunnen ook delen van de opleiding doen op de universiteit en omgekeerd. Zo heeft de hogeschool de minor Extended Enterprises die ook wordt gevolgd door studenten van de universiteit. Onze faculteit wil een naadloze aansluiting mogelijk maken van hbo op universiteit. Een soort pre-master traject. We zullen daarvoor programma s ontwikkelen en stemmen daarin af met de universiteit. Toekomst: Bètastudiestad Harrie Eijkelhof: Ik verwacht dat we op het gebied van onderwijs meer samen zullen ontwikkelen. Nu al hebben we een gezamenlijke academische pabo waar studenten in vier jaar de opleiding onderwijskunde doen en tegelijkertijd de pabo-bevoegdheid verkrijgen. We zouden dergelijke gezamenlijke opleidingen kunnen uitbreiden, richting tweedegraads bevoegdheden bijvoorbeeld. Ook op een aantal onderzoeksterreinen wordt samengewerkt, zoals gaming. Door al dit soort bèta-initiatieven te ontwikkelen en structureel in te bedden, kunnen we ons profileren als bètastudiestad. De universiteit heeft van de algemene universiteiten de grootste bètafaculteit van Nederland, de hogeschool heeft een van de grootste Natuur & Techniek faculteiten. We hebben dus al een bètaklimaat in omvang. Nu zijn we in groeitrajecten op allerlei terreinen bezig, ondermeer via Sprint-UP, om die ook inhoudelijk beter vorm te geven en structureel in te bedden. Meer informatie: stage.science.uu.nl/ voorscholen/betaonderdedom.nl. Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân Het netwerk bestaat bijna elf jaar en is sinds vier jaar geformaliseerd met een samenwerkingsovereenkomst. VO-HO Fryslân wordt aangestuurd door een stuurgroep met vier onderwijsmanagers uit het vo, drie onderwijsmanagers van de hogescholen, een vertegenwoordiger van Rijksuniversiteit Groningen, een coördinator vanuit het vo en een coördinator vanuit het ho. Het beleid wordt vastgesteld door de rectoren van het vo en Colleges van Bestuur van het ho. De belangrijkste opdracht is om doorlopende leerlijnen te realiseren, zowel didactisch als inhoudelijk, zowel voor docenten als leerlingen. Voor veel vo-docenten is het ho een blinde vlek. Daarom hebben we uiteenlopende projecten waarbij leerlingen en vo-docenten in contact komen met hostudenten en ho-docenten. Werkgroepen met mensen uit vo en ho werken uit zoals loopbaan en - en didactiek. Zo organiseert de werkgroep Didactiek symposia voor vakdocenten uit vo en ho samen. Studenttevredenheid De werkgroep Aansluitingsmonitor brengt jaarlijks in samenwerking met alle hogescholen in Noordoost-Nederland een rapport uit over de tevredenheid van propedeusestudenten over de aansluiting van hun opleiding op hun vo-onderwijs. In februari hebben we hierover met zeven hogescholen een aansluitingsconferentie gehouden. Het onderzoek is vertaald naar een beeld per opleiding. Het oordeel van studenten over de aansluiting van vakken is vergeleken met het gemiddelde. De mismatch op reken- en taalgebied blijkt groot: de kennis van rekenen en taal sluit onvoldoende aan. Dit staat ook landelijk hoog op de agenda van de HBO-Raad en VO-Raad. We hopen dat ons steunpunt Rekenen en Taal, dat materiaal en diagnostische toetsen beschikbaar stelt aan vo-scholen, hierin een rol kan spelen. Voor leerlingen die slecht scoren kan een school besluiten ons remediërende materiaal te gebruiken, bijvoorbeeld in de vrije ruimte. Ook organiseren we voor examenkandidaten proefstuderen op een ho-opleiding. Daaraan hebben vorig jaar duizend leerlingen deelgenomen. Het ho heeft voor havo-4 en vwo-5 leerlingen allerlei aansluitmodules ontwikkeld die zijn gekoppeld aan een vak in het vo. Hiermee hopen we een sleutel in handen te hebben om vakdocenten te betrekken bij op studie en beroep. Uitbreiding activiteiten Vo-ho Fryslân heeft twee jaar geleden de problematiek van de lage populariteit van natuurprofielen bij havisten opgepakt. Sindsdien is de stimulering van bèta een vast agendapunt van de stuurgroep, is een project voorbeeldgestuurd onderwijs voor bèta in onderbouw vo gestart en is het Steunpunt Noord voor Wiskunde D/NLT (Natuur, Leven en Technologie) opgericht. Met steun van het Platform Bèta Techniek worden de bèta-activiteiten van het netwerk verbreed en worden nieuwe activiteiten ontwikkeld. Zo werken we aan de uitbreiding van de wegwijsdagen naar Van Hall Larenstein en Stenden Hogeschool (voorheen Christelijke Hogeschool Nederland en Hogeschool Drenthe). Noordelijke Hogeschool Leeuwarden organiseert deze al enkele jaren voor havo 3 leerlingen uit Friesland in het kader van hun profielkeuze. Scholieren kunnen op de hogeschool breed kiezen uit vier workshops (zoals economie en techniek). Het aanbod van bètaworkshops wordt hierbij uitgebreid. Verder zal Steunpunt Noord op hogescholen moduleactiviteiten organiseren voor leerlingen. Voor de van (profiel)werkstukken zullen nu ook studenten worden ingezet (Bèta 1op1). En in het vo zullen studenten helpen met NLT. Een andere nieuwe activiteit is het inzetten van studenten van de lerarenopleiding voor vakoverstijgende projecten in het bètaonderwijs in de onderbouw van havo. Tot slot hebben we de intentie om een Technasium-scholennetwerk op te zetten. Deze uitbreiding en aanscherping van bètaactiviteiten van VO-HO Fryslân zullen de keuze voor bètaprofielen en bètaopleidingen stimuleren. Meer informatie: Sprint Programma pagina 7

Column. Convenant B4You: regio Arnhem-Nijmegen Dit is een uitgave van Kenniscentrum Bèta Techniek Maart 2008

Column. Convenant B4You: regio Arnhem-Nijmegen Dit is een uitgave van Kenniscentrum Bèta Techniek Maart 2008 B4You-krant regio Arnhem-Nijmegen Dit is een uitgave van Kenniscentrum Bèta Techniek Maart 2008 Verderop in deze krant: B4Kids brengt jonge kinderen in aanraking met techniek. Zo kan het keuzeproces van

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Overzicht aansluitingsprogramma s

Overzicht aansluitingsprogramma s VSNU Informatiecentrum aansluiting vwo-wo postbus 13739 2501 ES Den Haag email: post@vsnu.nl telefoon: 070 30214 34 fax: 070 302 14 95 www.vsnu.nl/brochures Overzicht aansluitingsprogramma s vwo-wo 2008-2009

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 RAPPORTAGE NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING MEI 2014 Pagina 2 INLEIDING SLIMME EN VAKBEKWAME TECHNICI GEVRAAGD Nederlandse bedrijven behoren tot de technologische wereldtop. Dat moet

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Human Capital Chemie. de chemie als werkgever

Human Capital Chemie. de chemie als werkgever Human Capital Chemie de chemie als werkgever De behaalde resultaten van de Roadmap Human Capital Chemie 2008 2012 2 Colofon Uitgave: Mei 2013 Tekst: Werkgroep Regiegroep Chemie o.l.v. Eveline van Hoppe,

Nadere informatie

PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten

PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten SCO Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam Edith van Eck Irma Heemskerk Amsterdam, april 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Honoursprogramma s in het HBO

Honoursprogramma s in het HBO Honoursprogramma s in het HBO Inventarisatie 2007 (deel I) met een nadere verkenning (deel II) Deelproject in het kader van het project Talentontwikkeling in Honoursprogramma s en de meerwaarde die dat

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 Nationaal Techniekpact 2020 P agina 1 1. VAKMENSEN VAN WERELDKLASSE Nederland is een welvarend land. Ondanks de economische tegenwind, staan we in de top-5 op internationale

Nadere informatie

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 Nationaal Techniekpact 2020 P agina 1 1. VAKMENSEN VAN WERELDKLASSE Nederland is een welvarend land. Ondanks de economische tegenwind, staan we in de top-5 op internationale

Nadere informatie

OnderwijsInnovatie. Nummer 4 december 2009

OnderwijsInnovatie. Nummer 4 december 2009 OnderwijsInnovatie Nummer 4 december 2009 Zijn studenten beroepsbekwaam na hun praktijkstage? Het didactisch inzetten van e-learning Kennisvalorisatie door het hbo Conferentie als onderwijsvorm in een

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

Ten geleide 3. Bericht van de Raad van Toezicht 7. Verslag van de Centrale Medezeggenschapsraad 10. 1. Studenten 14. 2. Onderwijs 37. 3.

Ten geleide 3. Bericht van de Raad van Toezicht 7. Verslag van de Centrale Medezeggenschapsraad 10. 1. Studenten 14. 2. Onderwijs 37. 3. JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Ten geleide 3 Bericht van de Raad van Toezicht 7 Verslag van de Centrale Medezeggenschapsraad 10 1. Studenten 14 2. Onderwijs 37 3. Onderzoek 48 4. Valorisatie en partnerschappen

Nadere informatie

Jaarverslag - Juni 2014. Jaarverslag 2013. Hogeschool Leiden

Jaarverslag - Juni 2014. Jaarverslag 2013. Hogeschool Leiden Jaarverslag 203 Hogeschool Leiden Inhoud Voorwoord Deel I Jaarverslag Missie, visie, doelstellingen Talenten ontwikkelen Talent voor Talent Profilering: Je moet ze van Hogeschool Leiden hebben Uitstekende

Nadere informatie

OOK INSPIRATIE UIT DE REGIO TECHNIEKPACT.NL

OOK INSPIRATIE UIT DE REGIO TECHNIEKPACT.NL OOK INSPIRATIE UIT DE REGIO TECHNIEKPACT.NL PAGINA 2 OOK TECHNIEKPACT PAGINA 3 OOK TECHNIEKPACT INHOUD VOORWOORD 5 KIEZEN VOOR TECHNIEK 6 NOORD: TECHNIEKLOKAAL IN WINKLER PRINS 8 NOORDVLEUGEL: ICT IN DE

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst.

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst. onderwijs dat werkt nummer 11 maart 2010 Het aantal voortijdig schoolverlaters loopt de laatste tijd terug. Maar het is nog te vroeg om te juichen, stelt projectdirecteur Fred Voncken. Op 26 januari organiseerde

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

de MBO krant Succes maken en bepalen

de MBO krant Succes maken en bepalen de MBO krant nummer 28 september 2013 Veertig docenten en andere betrokkenen bij de vijf Netwerkscholen delen hun onderwijsdromen in een op stapel staande publicatie. Het doel: inspireren en meebouwen.

Nadere informatie

3TU. Sectorplan Technologie 2011-2015

3TU. Sectorplan Technologie 2011-2015 3TU Sectorplan Technologie 2011-2015 Rapportage juli 2014 Inleiding Het ministerie van OCW heeft op 15 augustus 2011 M 10,99 per jaar toegekend aan de 3TU.Federatie voor de uitvoering van het 3TU Sectorplan

Nadere informatie

Manifest. voor het excellentieonderwijs van de toekomst

Manifest. voor het excellentieonderwijs van de toekomst Manifest voor het excellentieonderwijs van de toekomst Leren is een persoonlijke reis Sta op in de samenleving Talentontwikkeling begint bij de docent Behoud excellentieprogramma s als proeftuinen voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2009. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2009 NHL Hogeschool 1 2 Jaarverslag 2009 NHL Hogeschool 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Profiel NHL Hogeschool 1.1 Kernwaarden en activiteiten 1.2 Duidelijk op koers 1.3 Een nieuwe naam: NHL Hogeschool

Nadere informatie

4 jaar excellentie in het hoger onderwijs. 5 De studenten-denktank Duitsland - Nederland - Radboud Universiteit

4 jaar excellentie in het hoger onderwijs. 5 De studenten-denktank Duitsland - Nederland - Radboud Universiteit Sirius 4 jaar excellentie in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het Platform Bèta Techniek December 2012 3 Het onderzoek terugbrengen in het onderwijs - Universiteit Maastricht 4 Werken binnen

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL. Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013)

Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL. Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013) Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013) Resultaten Audits ITTL 1.0 18-11-13 Proces in Beeld 2 /

Nadere informatie

Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013

Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013 Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 Deel 1: hoger onderwijs op de hogescholen 2. De kwaliteitsagenda van de hogescholen p. 6 3.

Nadere informatie

VO-magazine. Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de

VO-magazine. Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de Magazine voor voortgezet onderwijs januari 2010 jaargang 4 VO-magazine 4 Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de tussenstand»

Nadere informatie