Informatieblad voor het personeel van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieblad voor het personeel van"

Transcriptie

1 Sla je vleugels uit bij Taget Iformatieblad voor het persoeel va Taget jaargag 8 ummer 2 december 2007

2 2 3 Kort ieuws Colofo Studie-tweedaagse directies Taget te Oisterwijk Tago is het ifobulleti voor het per- Op 29 e 30 ovember jogstlede hebbe de directies e de cetrale directie ee studie-tweedaagse gehoude i cogrescetrum De Parel te Oisterwijk. Tijdes deze tweedaagse is met Walter Koigs va Edux (Breda) het oderwerp Het Verieuwde Lere ader uitgediept. Het Eduxmodel is verder toegelicht, alsmede zij de aspecte Waar sta je als school, Waar wil je hee e Wat beteket dat voor de eige schoolorgaisatie oderwerp va gesprek geweest. Vervolges hebbe de here Peter Slegers e Theo Lasu va BMC (Leusde) ee itroductie e achtergrodiformatie gegeve over Trasformatief Leiderschap, waarbij met ame aa de directies izicht is verschaft i hu rol als leidiggevede aa schoolotwikkelig. Daaraast is og stilgestaa bij de uitkomste op Taget-iveau va de olags gehoude persoeelstevrede heidspeilig, waarover u elders i deze Tago ader wordt geïformeerd. soeel va Stichtig Taget, Palet va basis schole. Tago verschijt mistes vier keer per schooljaar. Samestellig To va de Boom, Ja Aarts, Marijke va Oploo (hoofd redactie) Vormgevig e opmaak Marijke va Oploo Bijdrage Kopij, reacties e tips zij va harte welkom. De redactie behoudt zich het recht voor om artikele waar odig te redigere of i te korte. Stuur uw bijdrage aar: Redactie Tago Postbus AB Udehout of reageer via Verschijigsdata Week 13: 27 maart 2008 Week 25: 19 jui 2008 Va de redactie Wordt december alom gezie als dé feestmaad, voor Taget hoorde daar dit jaar ovember zeker ook bij. Het tiejarig jubileum is uitgebreid gevierd, e daar wordt i deze Tago atuurlijk op teruggekeke. Niet allee met ee beelded verslag va de feestavod. Ook i beschouwede zi wordt er teruge vooruitgeblikt. To va de Boom gig i gesprek met bestuursvoorzitter Sta Vermeule e bestuurslid Edith va Motfort om de doelstellige e resul tate va het bestuur oder de loep te eme. Deze keer ook aadacht voor de otwikkelige op De Vlashof. Ger Vermeule kijkt terug op zij oderwijscarrière, Christel Visschers stelt zich voor als zij opvolger. Heel wat ieuws: resultate va het persoeels tevredeheidsoderzoek, iforma tie over de studietweedaagse i februari e ee artikel over ee parelklas i De Lochtebergh. E atuurlijk staa we stil bij het gezelligste feest va het jaar. Ogetwijfeld zij alle schole al weer helemaal omgetoverd i kerstsfeer. I het hart va deze Tago kut u leze hoe er op de adere schole aadacht wordt geschoke aa het kerstfeest. Names de redactie wes ik u fije feest dage e ee gelukkig e gezod 2008! Marijke va Oploo Studiedag over Verieuwed lere op 20 februari 2008 Het oderwijzed persoeel is die hele dag te gast op de Pabo i Tilburg, het oderwijsodersteued persoeel sluit vaaf de luch aa voor ee eige programma. Iederee moet aar huis gaa met het gevoel iets te wille gaa doe met de opgedae ervarige. Verieuwe creëert eergie, eergie creëert verieuwe is het dag- motto. Het thema va het verieuwed lere wordt door mevrouw Kris Verbeek met ee ispirerede ileidig va alle kate belicht. Elke oderwijsgevede bezoekt vervolges drie workshops. De pauzes, de luch e zeker ook de afsluitig make de dag compleet. Uiteraard is het elkaar otmoete ee belagrijke doelstellig va de studiedag (ogeveer 10 va de 24 workshops kome da ook va Taget-schole). Het ambitieiveau ligt hoger da het oriëtered keismake met aspecte va het verieuwed lere. De Russische leerpsycholoog Vygotski citered, het gaat u om de zoe va de aaste otwikkelig. Elke Taget-school is bezig met aspecte va verieuwed lere. De workshops zij met het oog op criteria als verrijkig e implemetatie uitgezocht. De directies hebbe tijdes hu studietweedaagse va 29 e 30 ovember jl. keisgemaakt met ee model waarbie veel aspecte va verieuwed lere hu plaats hebbe. Voorafgaad aa de studiedag va 20 februari make ook de teams keis met dit model e aa de had daarva bepaalt iederee vóóraf aa welke drie workshops hij/zal zal deeleme. De ischrijvig zal olie via Keiset gaa plaatsvide. Tijdes de studiedag legt elk team beelde vast die zéker meegeome moete worde aar de eige school. Op deze wijze hope we dat de studiedag aasluit bij processe die u al bie de school vorm krijge. I jauari hoort/leest u veel meer over de studiedag. Slimstraat 7> E=MC2. Met voor elk wat wils typeer ik graag os lustrumfeest. Meer da 500 mese geote va het begi tot het eid. I mij ageiete moet het geweldige feest wedijvere met mij tevredeheid over het gemiddeld rapportcijfer (7,8) dat Tagetpersoeelslede aa hu baa geve. Ook duidelijk is dat de ambities op Taget- e schooliveau leide tot ee hoge werkdruk. Desodaks geeft 95% va de persoeelslede aa overweged met plezier aar het werk te gaa. Dit ajaar oderzoekt Taget haar persoeelsbestad (zowel kwatitatief als kwalitatief). De belagrijkste risico s e kelpute zulle beoemd worde. I 2008 ka Taget vervolges gericht beleid otwikkele om elke medewerker i elke fase va de carrière gericht te odersteue. Taget kiest daarmee voor verzilverig va het persoeelsbestad i.p.v. vergrijzig. Ee kerstwes met Eisteis ultieme eergiewet? Eergie = Missio x Charakter x Competeces. Oftewel: E=MC2 Als je weet wat je wilt é als je weet wie je bet é als je weet wat je kut, da krijg je eergie. Lukt het je die drie og beter met elkaar i lij te brege, da is óg meer eergie het resultaat! Dat geldt voor je school e dat geldt voor ieder va os i het werk e privé. Wil Broos e ik wese je de Kerst toe waar je va houdt. < Ja Aarts

3 4 5 Wisselig va de wacht i De Vlashof Ger Vermeule, de scheidede directeur Na veertig jaar is het mooi geweest: Ger Vermeule gaat eid jauari zij lage oderwijscarrière afsluite e va welverdiede rust geiete. Ee loopbaa die volledig verbode is geweest aa De Vlashof. Ee school die u totaal aders is da die waar hij op z 26e directeur werd, maar altijd ee uitdagig was. Rechtstreeks uit militaire diest kwam Ger i mei 1969 als oderwijzer terecht bij Meisjesschool De Heikat i Tilburg. Meisjesschool mocht al iet meer te letterlijk geome worde, wat gemegd oderwijs was er al geïtroduceerd. I augustus va dat jaar werd de school gesplitst i twee ieuwe schole: de Stelaertshoeve met Piet Brock als hoofd, e de Vlashof oder leidig va Piet Verhees. Omdat de ieuwe gebouwe og iet klaar ware, bleve de schole og ee tijdje same i het gebouw va de Meisjesschool. Waar de Heikat altijd ee rustige, auwelijks bebouwde buitewijk va Tilburg was geweest, veraderde dat toe het i de vroege jare zevetig dé uitbreidigswijk va Tilburg werd. Er werde eorm veel huize e flats gebouwd, waar joge gezie itrokke. De Vlashof, al geruime tijd i ee ieuw gebouw (aast de huidige spikspliterieuwe school), kreeg er soms wel 10 kidere per week bij. I 1973 besloot Piet Verhees gebruik te make va de DOP-regelig, e vroeg Ger om zij baa over te eme. Ger studeerde og MO Nederlads e wilde eigelijk aar het voortgezet oderwijs, maar ee leidiggevede baa was atuurlijk ook erg aatrekkelijk met ee jog gezi. Zoder al te veel plichtplegige werde de formaliteite afgewerkt e was Ger Hoofd der School. Ee grote school: 469 kidere, exclusief de kleuterschool va 175 kidere, e zoals we u wel zegge ee volledig witte school. Zoals toedertijd gewoote was, werd de fuctie va schoolhoofd gecombieerd met het lesgeve aa de zesde klas, tegewoordig groep 8. Toch werd de fuctie al a ekele jare gedeeltelijk ambulat: orgaisere e regele ware ee grotere uitdagig da jaar i, jaar uit voor de klas staa. I 1985 veraderde het schoolstelsel. Vaaf dat momet maakte kleuterschool t Vlashofke deel uit va basisschool De Vlashof, e was het hoofd der school voortaa directeur. Aavakelijk gebruikte me het schoolgebouw é de kleuterschool, later paste alle kidere i éé gebouw. Na de hectische startperiode va De Vlashof, kwam er opieuw ee flike keterig toe er ee jaar of vijftie later ee ieuwe Tilburgse uitbrei digswijk werd gebouwd: de Reeshof. Veel Heikat-gezie trokke daarhee, op zoek aar ee mooier huis. De goedkope huurhuize e flats werde igeome door buiteladse gezie, e er brak ee ieuwe periode aa voor De Vlashof. Nu otstod er ee grote toestroom va aders talige kidere op school e dat zorgde voor ieuwe uitdagige. Hiermee veraderde het oderwijs: taal oderwijs kreeg ee veel belagrijkere, zelfs domiate rol. Veel kidere sprake op 4-jarige leeftijd og gee woord ederlads, e ware volledig afhakelijk va de school voor het lere va de taal. Klassikaal oderwijs werkte iet meer, er moest veel meer gedifferetieerd worde. Bedreigige Door de ieuwe gewichteregelig, waarbij het opleidigsiveau va de ouders bepaled is, ka De Vlashof, imiddels ee zwarte school met ee leerligeaatal va 270 leerlige, beschikke over ee groot team. Dat team zet zich met hart e ziel i om de kidere zoveel mogelijk kase te biede. Olags kreeg ik ee telefootje met de vraag of ik mij eve wil voorstelle via de Tago. Ik be Christel e be 35 jaar. Sids december 2006 woo ik same met mij vried Corad i de glasstad Leerdam. Ik be gebore i Sittard e heb tot mij egetiede jaar i Beek, Limburg gewood. Volges sommige heb ik og ee Limburgs accet. De school slaagt er goed i om passed oderwijs te biede. Toch ziet Ger ook bedreigige. De vrage waarvoor de school zich gesteld ziet, worde steeds complexer, waardoor de taak va groepsleerkrachte zwaarder wordt. Er wordt meer op het bordje va de school geschove. De ouders va aders talige kidere verwachte dat de school ee groot deel va de opvoedig op zich eemt. De thuissituatie e de schoolsituatie ligge voor deze kidere mijlever uit elkaar. Ook de overheid doet vaker ee beroep op schole om maatschappelijke probleme op te losse. Worde kidere steeds dikker? De school moet zorge voor méér gymles of betere gymles. Verhardt de maatschappij? De school moet meer aadacht bestede aa orme e waarde. Ook het bewake va de kwaliteit va het dagelijks oderwijs vergt va alle betrokkee veel eergie. Het is heel moeilijk om ivallers te vide. Die ivalproblematiek gaat te koste va alle extra odersteuig die de school ormaliter biedt. Afscheidsrituele Maar Ger laat zij school met bijbehorede probleme met veel vertrouwe over aa de volgede directeur: Christel Visschers. Fij dat opvolgig u al geregeld is, zodat er goed overgedrage ka worde. E hadig dat ze vertrouwd is met het schoolbestuur. Christel Visschers: de opvolgster I 1991 be ik aar Tilburg verhuisd om de PABO te volge. Na vier jare studere beviel het Brabatse leve zo goed dat ik besloot om i Tilburg te blijve. Na de PABO heb ik de opleidig tot leraar Speciaal Oderwijs i de avodure gevolgd. Overdag heb ik overal e erges igevalle. Ee va mij eerste lagdurige ivalbae was op basisschool De Hoefstraat (tegewoordig De Coco). Daaraast heb ik ook regelmatig gewerkt op pi-school De Hodsberg i Oisterwijk. Ik heb zelfs og twee maade les gegeve i boekhoude op VSO-MLK i Waalwijk. Sids 1 jauari 1998 werk ik op basisschool De Lochtebergh i Tilburg Noord. Ik heb hier lesgegeve i de groepe 4 t/m 8. Als bovebouwcoördiator kreeg ik iteresse om mij verder te schole i het leidiggeve. Het lijkt hem heerlijk om a 40 jaar iets meer te moete. E hoe zij leve er da uit zal zie? Dat is eve afwachte. Geiete va de vrijheid i de eerste plaats. Op reis gaa. Niet aar verre exotische bestemmige, maar stedetrips i Europa. Veel tijd voor de kleikidere: zij vrouw past op, e Ger stapt u ook i de rol va oppas-opa. E verder ziet hij wel wat er op zij pad komt. Dat zal og best heel wat zij, zolag het maar iet gaat om laglopede verplichtige. De school zal hij iet vaak meer va bie zie. Het was ee prachtige tijd, met mooie herierige. Hij gaat optimaal geiete va alle afscheidsrituele, e da is het klaar. Klaar voor ee ieuwe toekomst! Marijke va Oploo I 2003 be ik da ook begoe met het Kweekvijvertraject va Magistrum. Toe ik hier i 2005 mee klaar was, be ik adjuct-directeur geworde op De Lochtebergh, waar ik op dit momet og steeds twee dage per week werk. De rest va de week be ik iterim-directeur op JPS De Krig i Rije. Daaraast volg ik sids augustus de opleidig tot schoolleider. Ik heb tie jaar met veel plezier op De Lochtebergh gewerkt, maar het werk i Rije heeft me geleerd dat het tijd is voor de volgede stap. Toe de vacature voor directeur va De Vlashof beked werd, heb ik deze mogelijkheid met beide hade aagegrepe. Ik verheug mij eorm op mij ieuwe baa e om alle teamlede, kidere e ouders va De Vlashof te lere kee. Christel Visschers

4 6 7 Jubileum voor Stichtig Taget, palet va basisschole e peuterspeelzale Tiejarig bestaa Taget groots gevierd! Otstaasgeschiedeis Medio jare 90 was sprake va ee gemeetelijke heridelig i Midde-Brabat e kwame er va het Miis terie va O, C & W richtlije om over te gaa tot bestuurlijke schaalvergrotig i het basisoderwijs. Schoolbesture krege meer autoomie, waar door de veratwoordelijkheid werd vergroot. Voor de besture va de Stichtige R.K. Schole Tilburg- Noord, Katholiek Oderwijs Berkel-Eschot e Katholiek Oderwijs Udehout was dit aaleidig de krachte te budele. Tie jaar gelede, op 27 ovember 1997 is Taget, Stichtig voor katholiek oderwijs otstaa. Tot de ieuwe Stichtig behoorde de volgede 9 basisschole: d Haze est, Stelaertshoeve, De Vlashof, De Lochtebergh, De Regeboog, Berke loo, St. Caecilia, Achthoeve e De Wichelroede. Per 1 jauari 2000 is de Stichtig uitgebreid met de basisschole De Bijstere e De Coco uit Tilburg Oud-Noord. Op 1 augustus 2003 is de Stichtig uitgebreid met de Jeaplabasisschool Reevoirt te Berkel-Eschot. Vervolges is op 1 augustus e 1 oktober 2004 de Stichtig uitgebreid met respectievelijk de Protestats- Christelijke basisschool Pris Berhard te Tilburg e de Jeapla basisschool De Kleie Akkers te Goirle. Door de aasluitig va de twee laatste basisschole zij de statute va de Stichtig i 2005 zodaig gewijzigd dat thas sprake is va: Stichtig Taget, palet va basisschole voor katholiek, protestats-christelijk e algemee bijzoder oderwijs. Biekort zal de Stichtig verder worde uitgebreid met ee 15e basisschool: Jeaplabasisschool De Krig uit Rije. Naast Stichtig Taget is i 2004 de Stichtig Peuterspeelzale Taget opgericht waartoe mometeel 2 peuterspeelzale behore: Kookelikoo (Berkel- Eschot) e t Hummeltje (Udehout). Ook hier vidt biekort ee uitbreidig plaats. Bie beide Stichtige zij mometeel ca. 450 persoeelslede werkzaam e wordt oderwijs gegeve aa bija 4800 leerlige e peuters i Tilburg e.o. Bij het tweede lustrum va Taget is op zaterdag 24 ovember jl. stilgestaa door middel va ee sfeervol feest voor het voltallige per soeel va Stg. Taget i Otmoetigscetrum t Plei te Udehout. Op het feest ware ca. 500 persoeelslede e parters aawezig. Na ee spectaculaire e spetterede opeigsact hield algemee direc teur Ja Aarts ee kort welkomstwoord e feliciteerde iederee ames het bestuur met het tiejarig bestaa. Vervolges reikte hij aa Huub va Hal, directeur basisschool d Hazeest, het eerste Tagetaambord uit. Biekort otva ge alle ba sis schole va Taget zo bord. Aa Ger Ver meu le, de per1februari 2008 scheidede directeur va basisschool De Vlashof, reikte hij het geschek voor het persoeel uit: ee schitterede e fuctioele koffieautomaat die biekort i de keuke va iedere basisschool geplaatst zal worde. Na ee champage-toast op de toekomst va Taget (met i ieder glas ee verborge diamatje), ko het culiaire e muzikale feest begie. I ee door Aggrek Verhuur & Decoratie sfeervol aageklede evee me tetet werd ee verrassede culiaire smaakbelevig opgedied door restaurat Riddershoeve uit Berkel-Eschot, waarbij de muzikale omlijstig werd verzorgd door het combo C-side. I de grote zaal va t Plei werd de hele avod de muziek verzorgd door de superbad Re-mixed, waarva oze collega Esther Vigerhoets va basisschool Stelaertshoeve als zageres deel uitmaakt. I het café-gedeelte trad het oer - Holladse meezigduo Herma e Toos op. Werkelijk iemad i het café ko het meedeie e meezige weerstaa waeer bekede Holladse ummers va toe e u te gehore werde gebracht. Tussedoor werde door ee echte diamatair i de foyer de eige echte twee diamatjes otdekt. De gelukkige bezitters ware Aita va Oosterhout, collega va basisschool Pris Berhard e Berry Jase, echtgeoot va oze collega Yvoe Jase va basisschool d Hazeest. Zij krege va Ja Aarts ee cadeaubo voor de aakoop va ee bijpassede rig waari het diamatje geplaatst ka worde. De afgelope weke zij bestuur e cetrale directie overstelpt met positieve reacties voor de orgaisatie va het gradioze jubileumfeest. Zoals iemad het omschreef: er was sprake va ee prettig gezelschap, lekker ete, goed drike, super bad, fraai combo, echt Hollads café, prima lougegelegeheid i ee gezellige sfeer. Vervolges hebbe alle leerlige va de Taget-schole e peuterspeelzale op maadag 26 ovember jl. als cadeau ter gelegeheid va het 10-jarig bestaa ee mooie drikbeker met opschrift otvage. Het 10-jarig bestaa va Stichtig Taget is iet zomaar voorbij gevloge. Wil Broos Foto: ook kidere va basisschool De Regeboog ame hu beker i otvagst Kort ieuws Resultate medewerkerstevredeheidsoderzoek. Er hebbe 380 persoeelslede va 14 schole meegedaa aa het oderzoek; de hoogste respos va ee school was 100%, de laagste 75%. De gemiddelde respos was ee keurige 92%. Het gemiddelde rapportcijfer dat persoeelslede va de schole aa hu baa geve is 7,8%. Va de persoeelslede geeft 95% aa dat me overweged met plezier aar het werk gaat. Verder zou 74% adere persoe aarade op de school te kome werke (ladelijk is dat 68%). Uit de samevattig va het rapport blijkt duidelijk dat de teams va twee schole otevrede zij over hu schoolgebouw. Met adere woorde: mét de cetrale directie vide die twee teams dat het proces om te kome tot ieuwbouw overatwoord lag geduurd heeft. Gelukkig zit er u wel schot i de otwikkelig va die multi-fuctioele accommodaties. De lage totaalscore (6,2) bij de waarderig voor het schoolgebouw bij verschillede schole is te verklare door de lage waarderig bij met ame de aspecte hygiëe bie de school e saitaire voorzieige. De itere commuicatie ka op ee aatal schole verbeterd worde. Uit de aalyses blijkt dat het hier met ame gaat om de effectiviteit va de vergaderige e het akome va afsprake e besluite. Het schoolklimaat e het pedagogisch klimaat score ee dikke zeve. De waarderig voor het leerstofaabod e de leermiddele is voldoede (6,8%), maar wordt gedrukt door de waarderig voor het beutte va de ICT-mogelijkhede: ogeveer ééderde va de medewerkers is hier iet te tevrede over. De score voor het werkklimaat (6,7%) wordt sterk gedrukt door het feit dat bija de helft va de medewerkers aageeft last te hebbe va de werkdruk. Het ovoldoede toe kue kome aa pauzes op de werkdag speelt daarbij ee grote rol. Bij de primaire arbeidsvoorwaarde blijkt tevredeheid over de vakatieregelig, de pesioeregelig e de werktijde. De otevredeheid over het salaris wordt breed gedeeld. Het loopbaamaagemet (mobiliteit etc.) va Taget heeft ee mooie 7,1 gekrege. De medewerkers blijke ook tevrede te zij over de orgaisatie e de maier va exter commuicere. Gemiddeld geome is de waarderig voor het maagemet ruim voldoede gewaardeerd, maar door de oderlige verwachtige over commuicatie e coachig aar elkaar toe te verduidelijke, ka og wist geboekt worde. Tijdes de studietweedaagse va directies heeft ee eerste besprekig va de resultate plaatsgevode. De resultate worde betrokke bij de adere oderdele va het kwatitatief e kwalitatief oderzoek aar het persoeelsbestad va Taget.

5 8 DE WICHELROEDE aagekleed aar school. Zij Op de oderbouw kome de kidere om 5 uur deftig overd hebbe i ee super worde otvage door de leerkrachte die de klas omget ee prachtig Kerstspel kerstsfeer met heel veel kaarsjes. De ouders hebbe De Kerstvierig op at ga ool sch de : Coco het aa de slag met aarte make va kerstk j i het wi die e cadeautjes e gaa chi ro pa de i wijkcetrum e eezame of zieke aabiede om de oder de riem te rt ha medemes ee taartjesoptocht steke. I ee la de wijk. or do gaa we da ig op woesdag ier stv ker be heb Wij ool sch de doderdag is avod, wat op st. amitische slachtfee isl het..m i.v vrij ee ft het team Op doderdag hee ude we ook ee ho da g: da die stu persoeel. Dat kerstluch met het d ie rd hebbe we wel ve be heb wat wij i keihard gewerkt de. de afgelope maa Kerst op d Hazeest De kidere va de groepe 7 zij al weke bezig met het istudere va ee kerstmusical; de ihoud is ieder jaar aders, maar heeft altijd te make met het traditioele kerstverhaal. Tijdes de kerstvierig (woesdag 19 december, va tot uur) spele zij de musical drie keer: voor oderbouw- e bovebouwgroepe e voor eige ouders, opa s e oma s. Ook het decor wordt door de kidere zelf gemaakt. Behalve de musical is er ee stemmig samezij i de eige groep (gedicht, eige muzikaal optrede, liedje, kerstverhaaltje, etc.) met ee momet va same ete. Ee buffet dat bestaat uit allerlei lekkere etesware, bereid door de ouders e groot i variatie door de multiculturele achtergrod va deze ouders. De speelplaats is odertusse versierd door de ouderraad e zij otvage de ouders (die de kidere kome ophale) met glühwei, worstebrood e de overgebleve hapjes (altijd te veel) uit de groepe. Ouders otmoete elkaar, leerkrachte gaa met de kidere aar buite, we wese elkaar fije kerstdage e er is ee geweldige iformele sfeer va otmoete. Om uur is het klaar e gaa we altijd moe, maar zeer voldaa aar huis. Omdat de kidere op deze woesdag te lag aar school gaa, zij ze op vrijdag om uur vrij. Het team krijgt da ee smakelijke e stemmige kerstbruch aagebode, meestal i partycetrum Riddershof. We zorge er altijd voor, dat er tijdes of voorafgaade aa de maaltijd ee momet va overpeizig is. Dat ka ee mooie voordracht, gedicht, presetatie met mooie tekste e dia s, of iets dergelijks zij. ol decor. Ook is er ee heus igestudeerd e de speelzaal is omgetoverd i ee sfeerv voorgeleze e kerstliedjes kerstdier. Tijdes het dier worde kerstverhale ophale. Veel ouders gaa da gezoge. Om half 7 kome de ouders de kidere weer. op de bovebouw hu kid ophale e glühwei drike 5 op school e gaa wij kerst Wat op de bovebouw zij de kidere om kwart voor al i Charles Dickes stijl. buite viere op de speelplaats. Dit gebeurt helema feer gebracht met vele Iederee is verkleed. De hele speelplaats is i kersts. Ook hage voor alle rame vuurkorve e hoderde waxielichtjes i glaze potte va alles te doe is. hoderde kleie lichtjes. Er zij allerlei kraampjes waar oder leidig va Peter Vervloed Odertusse zigt ee gelegeheidskoor va ouders teerd. Om 7 uur verzamele prachtige kerstliedere. Er wordt u al volop gerepe er wordt da glühwei door de hoderde leerlige e ouders zich voor het bordes, sfeervol kerstfeest e ee ouderraad uitgeschoke e er wordt getoast op ee huis e gaat het team aar goed Nieuwjaar. Daara gaa ouders e leerlige aar kerstdier aagebode. Dit is de Voorkamer (tegeover de kerk) e krijgt daar ee ezellig samezij afsluite e al jarelag traditie. Rod 11 uur gaa wij dit superg gaa wij i huiselijke sfeer verder met... KERST OP RENNEVOIRT Kerstmis op Berkeloo Oze school staat elk jaar uitgebreid stil bij Kerstmis. De projecte va Heilig Hart lee zich uitsteked voor ee eigetijdse beaderig va dit belagrijke feest. De beide schoolgebouwe worde metee a Siterklaas mooi versierd i kerstsfeer. Op doderdag voor de kerstvakatie begit, wordt i de aula of de speelzaal met heterogee groepe ee kerstvierig gehoude. Daarbij heeft elke groep ee eige ibreg. s Avods is er i elke groep voor alle kidere het imiddels traditioele e altijd bijzoder sfeervolle e feestelijke kerstbuffet. Kidere e ouders make thuis lekkere hapjes klaar. Die worde i de vorm va ee buffet gepreseteerd. Tijdes het buffet worde kerstliedjes gezoge, istrumete bespeeld e toeelstukjes gedaa. Terwijl de kidere smulle, kue ouders wachte oder het geot va ee door de OR verzorgd hapje e drakje e zich warme aa de (buite!) opgestelde vuurkorve. Na afloop va al deze feestelijkhede e als alles is opgeruimd, geiete teamlede, vaste ivallers e vrijwilligers i de aula same va ee welverdied rustig momet. Ook da is er gezorgd voor ee hapje e ee drakje. Iederee ka daara met ee tevrede e voldaa gevoel huiswaarts kere. Kerstmis ka begie! Vorig jaar hadde we ee Kerstmarkt op school. Maar dit jaar gaa we same i de stamgroep ete. Dat doe we amelijk om het jaar. De kidere gaa da thuis voor adere kidere i de stamgroep lekker kokkerelle. Iederee bregt 10 hapjes mee e dat allemaal bij elkaar maakt ee heus kerstbuffet. Voorafgaad gaa we same het Kerstfeest i de grote hal viere. Dit jaar met het verhaal va de Notekraker. Het verhaal over Kerst, speelgoed e samezij. Om de pot voor War Child og iets te vulle houde we ook ee speelgoedmarkt. De opbregst is mometeel bija 9000 euro. Dat gaa we met de Kerstvierig ook overhadige. Kerst op DEN BIJS TER E wordt gevi erd met ee uitge breid e kerst vieri g op woe sdag avo d va tot uur. Het eerst e uur wordt het kerst proje ct, waa raa 2 wek e gewerkt is, met de kid ere afge slote met ee sfee rvolle vieri g i de klas. Daa ra gaat iede ree aa r de spee lplaats, waa r kerst muziek gedraaid wordt e kraa mpje s staa met warm e chocome l, appe lsap e kerst koekjes of kerst brood. Vuu rkorve, wax ielichtje s e kerst verlichti g mak e de kerst sfee r com pleet. Va af uur zij ook alle oude rs welk om om sa me met kid ere e leerk racht e het kerstfeest te viere. Op vrijd agm idda g zij de kid ere vrij. Het tea m heeft da og ee kerst luch, waa ra iede ree va ee welverdie de kerst vaka tie gaat gei ete. Kerstvierig op de Pris Berhardschool. Als protestats christelijke school eme vierige i os godsdiest oderwijs ee belagrijke plaats i. Oze kerstvierig met ame ervare wij als het hoogteput va oze lessecyclus aar kerst toe. Elk jaar ervare wij als team e vele met os de kerstvierig i ee sfeer die otroert, die vreugde bregt e ruimte schept voor beziig. Wij vide het belagrijk dat aast alle kidere ook ouders e familie hierbij betrokke worde. Daarom vidt oze kerstvierig ook dit jaar weer plaats i het aast oze school gelege kerkgebouw. Alle groepe werke aa deze vierig mee I de dagelijkse lesse bereide we os voor op het kerstfeest e de vierig. We begie al vroeg met het zige va toepasselijke liedere.tijdes het repetere va het kerststuk zij vauit elke groep kidere betrokke. Jaarlijks wordt met zorg ee keuze gemaakt voor het thema e de ihoud va de vierig. Wij vide het belagrijk dat de kerstvierig aaspreekt e ihoudelijk waardevol is. Hierbij is het essetieel om i de vierig dichtbij de bro te blijve, d.w.z. de geboorte va Christus beleve. Same met de kidere wille we i oze kerstvierig otdekke dat God i de persoo va Christus meselijk is e zo cocreet wordt. Met het passede slotlied Geef het vleugels, gezoge door het schoolteam, wordt de vierig afgeslote. elijke alle leerlige is er ee gezam Kerst op De Vlashof: voor a er va uur i de aul vierig op woesdag 19 decemb rig. ge aawezig zij bij deze vie va oze school. De ouders mo r ee r hu eige groepslokaal voo Daara gaa alle leerlige aa elijk ete. Hiervoor zorgt het kleie groepsvierig + gezam g. Alle ouders hebbe a de bestuur va de oudervereigi voor st-i. Ze gaa da same iets gezamelijke vierig ee Ker jge bijvoorbeeld soep. kerst make (creatief) e kri ember we op vrijdagmiddag 21 dec Voor de leerkrachte hebbe ch bij Riddershoeve. vaaf uur ee kerstbru 9 Kerstmis op de Regeboog Om aadacht te bestede aa het kerstfeest wordt i de twee weke voorafgaad aa het kerstfeest i de klasse ee kerstproject uitgevoerd. Regelmatig werde hiervoor schooltv-programma s als uitgagsput gekoze. I de oderbouw ware ook regelmatig kerstige preteboeke uitgagsput va de voorbereidig op het kerstfeest. De vierig va het kerstfeest voor de kidere vidt altijd plaats op woesdagmiddag va tot uur. Het feit dat er veel moslimkidere op oze school zitte doet hier iets aa af. Alle kidere verschije i hu mooiste klere om op school. Iederee wil er bij zij. Het is da ee geweldige sfeer op het school, op het feeërieke af. Met de gehele school kijke we eerst aar ee vierig, (dit jaar ee kerstmusical va groep 7). Na het kerstspel gaa alle kidere aar hu klas, waar ze i ee gezellige kerstsfeer same va ee maaltijd geiete. Soms is er da og tijd over voor ee kerst bigo. Om uur kome de ouders hu kidere ophale. Met het team gaa we op doderdagavod lekker ete, geiete va culiaire capriole i ee sfeervolle omgevig. Kerstvierig op basisschool Ach thoeve We viere met z alle kers t op doderda dag staat i g 20 decembe het teke va r. Deze a llerlei kutsel kerst e het ja activiteite ro arlijks terugk dom er ede kerstspel. i de ochted De kidere ko allemaal gez me el lig aar school da ormaal e gaa - ad - om kwart vo ers or twaalf a stellig tot w ar huis. Dit i at we ormaa tege l doe. Dit he we de kerstvie eft ermee te m rig ook ee st ake dat uk same i d I de middag e avod wille zij alle kid viere. er e lekker vrij va tot. De avodvier Alle ou ig is ders, opa s e harte welkom oma s zij da om het kerstspe va l dat door gr wordt opgevo oep 3b va ju erd bij te wo f F ieke e. Aasluited aa deze avo d ga a we met he erges ee hapj t hele team le e ete. We ga kker a same alv iluide e ee ast de kerstv bewoge ja a ka t ar afsluite. ie De school groe ide hard e er kwame dus bij, er kwam veel ieuwe ki ee ieuwe dir dere ecteur, er zij oderwijskud allerlei ige activiteite afgerod, of i opgestart. Kor middels al w tom: het was eer weer ee bew met z alle oge jaar e wel ee lekker w e he bbe etetje verdie d. Late we tot slot hier og ev e alle colleg prettige kerstd a s bie Tag age wese e et ee kalled Late we er m e veilig oud et z alle w ja ar. eer iets moois va make! Team Achthoe ve

6 10 11 Sta Vermeule Sta Vermeule zit metee op zij praatstoel om same met os terug te blikke op de historie va Taget. De allereerste bestuursvergaderig vod, uit ood gebore, plaats bij hem thuis. Nege bestuurslede moeste toe i zij wookamer geherbergd worde: vauit Udehout Joost Feste, Peter Nouwes e Pierre Valk. Vauit Tilburg-Noord Too Tji a Sie, Ad Paulusse e Yvoe Hedriks. Vauit Berkel-Eschot Cor Clarijs, Tij Boom e Sta zelf. Ee groot bestuur, waari alle bloedgroepe vertegewoordigd ware. Al sel kwam me tot de coclusie dat het aders moest. Het uiteidelijke ideaal was: met mider mese besture op afstad als ee toezichthouded bestuur. Ee bestuur dat op termij iet meer operatioeel te werk zou gaa e waarva, om maar ees ee voorbeeld te geve, de portefeuillehouder bouwzake iet meer zelf i de kruipruimte va ee school afdaalt om te zie wat er loos is. Drie musketiers Sta vertelt dat het kerberaad i 98 ee eerste e ook belagrijke stap Tie jaar Taget Terugkijke e vooruitzie Het leek de redactie ee goed idee om To va de Boom same met Sta Vermeule, voorzitter va Taget e (et als To) al vaaf het begi betrokke bij oze stichtig, e Edith va Motfort, u éé jaar actief als bestuurs lid va Taget, ee gesprek te late houde over de geschiedeis e de toekomst va datzelfde Taget. Het bleek ook u weer ee probleem op korte termij ee afspraak te make waarbij drie mese betrokke zij die è ee drukke baa hebbe è daarebove maatschappelijk actief zij. Toch is het gelukt. was op weg aar de huidige situatie. Fras Hulzik, Theo va Rijzewijk e odergetekede (de schrijver va dit verhaal) ware i zij oge de musketiers, de wegbereiders. Zij ame het bestuur vooral veel praktisch werk uit hade, maar dachte ook mee over het otwikkele e uitvoere va ieuw beleid. Itegraal schoolleiderschap, dus directeure die veratwoordelijkheid krege e ame voor alles wat er op school speelde, was ee adere belagrijke realiteit. Zo otstode mogelijkhede voor het bestuur om door te otwikkele via boveschools maagemet aar de huidige situatie met ee cetrale directie e ee odersteuede staf. Het zwaarteput va alle uit te voere Besture op afstad take ligt op het katoor i Udehout e op de schole. E dat geeft de huidige bestuurslede de oodzakelijke ruimte e de mogelijkhede om, weliswaar i auwe samewerkig e i goed overleg met de cetrale directie, beleidslije uit te zette die belagrijk zij voor de cotiue otwikkelig va Taget tot de stichtig die staat voor goed persoeelsbeleid, voor goed oderwijs i prima gebouwe e voor ee gezode fiaciële situatie. Kracht va Taget E dat is ee hele klus als je je realiseert dat Taget vaaf 1998 ook og is gegroeid va ege schole toe tot de vijftie va u. Begoe werd met de twee Udehoutse schole (Wichelroede e Achthoeve), twee schole uit Berkel-Eschot (Berkeloo e St. Caecilia) e vijf schole uit Tilburg-Noord (Vlashof, d Hazeest, Lochtebergh, Regeboog e Stelaertshoeve). Eerst kwame daarbij De Coco e De Bijstere uit Tilburg Oud-Noord, daara achteree volges Reevoirt (Berkel-Eschot), Pris Berhardschool (Tilburg-West), De Kleie Akkers (Goirle) e u per 1 jauari a.s. de Krig (Rije). Allemaal verschillede schole, werked met ee eige oderwijscocept, vauit ee eige visie e vauit diverse deomiaties. Daari schuilt, aar de meig va de gespreksdeelemers, ook de kracht va Taget, dat zich om die rede ook als palet va basis schole e peuterspeelzale afficheert. Juist door die grote verscheideheid vormt Taget ee weer spiegelig va oze huidige veelkleurige maatschappij. Om op al die verschillede omstadighede te kue ispele moete de schole wel kieze voor ee eige richtig i oderwijs e religie e moete ze zich ook op die maier profilere bie hu eige wijk. Diversiteit is ook ee idetiteit cocludeert To. Daarom is i het vrij recete verlede gekoze voor ee brede visie, waari plaats is voor ee doorloped otwik keligsproces aa kidere va 0 tot 12 jaar e va welke religie da ook. Dat maakte het ook mogelijk om vaaf 2004 ekele peuterspeelzale oder de vleugels va Taget op te eme. Otwikkelige Het bestuur moet door het izette va haar eige deskudigheid op de oderscheide beleidsterreie, de voorwaarde scheppe om dit alles mogelijk te make, zegt Sta. Het moet de stroom aa verieuwige i goede bae leide e de schole equipere om i deze complexe materie de juiste wege te bewadele. Edith somt ee aatal otwikkelige op die bezig zij of die verwacht moge worde: brede school-otwikkelig, VVE, pas sed oderwijs (de hele zorgstructuur) zal flik i otwikkelig blijve; focus op taal e rekee, maar ook techiek, cultuureducatie e bijvoorbeeld duurzaam oderwijs zij ihoudelijke otwikkelige die spele; Veelkleurig palet persoeelsbeleid: blijve werke aa bekwaamheidsotwikkelig voortgaade professioaliserig ; er wordt flik gediscussieerd over de ivoerig va ee lerareregister; hier wat op aasluited: keisotwikkelig e oderzoek: de rol va de leraar i de klas, de professioal die praktijktheorie otwikkelt, die met adere keis otwikkelt/deelt, o.a. door oderzoeked te hadele i zij klas e school e met collega s va adere schole; regioaliserig: samewerke met educatieve parters i de regio, versterke va de regio zodat de toegekede autoomie ook versterkt ka worde (dit put sluit ook aa bij het bovestaade put); dat heeft aast ihoudelijk atuurlijk ook strategisch belag; om ivloed op bijvoorbeeld de la de lijke ageda uit te oefee moet je groot zij. Expertise Om al die otwikkelige op ee veratwoorde maier gestalte te geve is ge koze voor ee bestuur dat bestaat uit vijf persoe. De bloedgroepe va weleer zij daari iet meer herkebaar aawezig. Dat is ook iet meer va be lag e zou ook ooit vol te houde zij geweest met de aasluitige va alle schole die itusse hebbe plaatsgevode. Het bestuur moet wel ee eeheid zij, waari elk bestuurslid ee bepaalde expertise meebregt. Edith zegt het zo: Werke aa de kwaliteit va het primair oderwijs is mij drijf veer. Kidere hebbe recht op goed oderwijs, goed oderwijs wordt gemaakt door goede lerare, goede lerare otwikkele zichzelf e hu schole permaet. Kijked aar hoe wij i het bestuur vauit de bredere strategie va Taget toezie op é bijdrage aa (door gesprekke met de cetrale directie) de verschillede beleidsterreie ka ik daar wel positief over zij. Eigelijk is dat de rol va het bestuur: het met elkaar voorwaarde scheppe voor goed oderwijs door het oderwijsbeleid, het persoeels- e fiacieel beleid e de kwaliteitszorg goed i evewicht é op orde te hebbe. E verder: To va de Boom

7 12 13 Ik vid het beroep va leraar het mooiste beroep wat er is. Het is ee hartstikke veratwoordelijk beroep é het verdiet veel meer positieve aadacht. Dat moete we da ook wel met zij alle doe: ervoor gaa staa, oze kracht late zie, iet meehuile met het publieke debat, etc.. Wat ik vauit mij kwaliteitszetel probeer bij te drage is, dat we heel bewust bezig zij met kwaliteit. Kwaliteit va de leraar, va de directeur, va de school(otwikkelig), va het oderwijsprogramma, etc. Dat is eigelijk heel simpel terug te voere op: maak helder wat je wilt doe (i cocrete resultate), voer het uit, cotroleer (evalueer) of je waargemaakt hebt wat je wilde, verbeter waar odig door opieuw helder te make wat je wilt. Het zij eigelijk dezelfde eise die je aa goede leeractiviteite stelt. Met ame het goed evaluere (e da bedoel ik ook het Edith va Motfort echt mete va resultate) is ee stap die ogal ees overgeslage wordt. E dat is zo belagrijk. Ee goed voorbeeld is het medewerkerstevredeheidsoderzoek wat laatst is uitgevoerd: die gegeves moete mede bepaled zij voor het persoeelsbeleid. Zo ku je ook ouder- e leerligtevredeheid oderzoeke. Het biedt kase om heel gericht bezig te zij met je kwaliteit. Professioeel beteket voor mij ook dat je jezelf (als leraar, als school, als directeur, als bestuur, als ) wilt veratwoorde: late zie wat je kut e helder make wat je kut verbetere; dat is lere! Waeer je dat same doet, wordt het ekel og beter. E daar biedt Taget al de odige mogelijkhede. Grote lije Daarom, zegt Sta, is besture op afstad zo belagrijk. Grote lije zie, je veratwoordelijkheid kue e wille eme. Daarbij is het va groot belag te kue steue op de experts va de cetrale directie om same met he, i bilateraal overleg, te kome tot beleidsvoorbereidig. E a zo grodige voorbereidig komt het bestuur tot veratwoorde besluitvormig. Het bestuur is iet allee aa zichzelf maar aa de hele orgaisatie verplicht om voor ee goede bezettig va de kwaliteitszetels te zorge. Expertise is er, wordt optimaal gebruikt, maar zal er ook altijd moete blijve. Wij zelf moete door het vide va goede opvolgers zorge voor voldoede stabiliteit bie de totale orgaisatie. Resultate Als we zo terug kijke op tie jaar Taget, kome we alle drie tot de coclusie dat de resultate geweldig zij. Er is veel bereikt. Taget is ambitieus zoder te overdrijve. Groeie hoeft iet, maar als er vrage kome over aasluitig, da zal dat altijd serieus worde bestudeerd. Er wordt bestuurd op afstad, maar toch zij de lije aar de schole iet zo heel erg lag. Bija elke bestuursvergaderig wordt ee directeur uitgeodigd om zij school ees i de schijwerpers te zette. Elk jaar is op iformele wijze voorzie i het verstevige va de bade met de directies. Het persoeel wordt regelmatig uitgeodigd voor ee persoeelsfeest. Dit alles moet op de duur resultere i ee gevoel dat iederee (ou ja: bija iederee) heeft: bij de Tagetfamilie te hore. Wij same make Taget. Hoe verschilled we ook zij. E hoe verschilled we er ook mee bezig zij! To va de Boom Collectieve IPAP* voorlopig i de ijskast Bij gedeeltelijke arbeidsogeschiktheid is de kas op ee grote terugval i ikome aawezig. Dit maifesteert zich a maximaal 5,2 jaar. Nevestaad model illustreert de situatie. Loyalis heeft hiervoor ee verzekerigsvorm, IPAP*, waardoor het ikome bij gedeeltelijke arbeidsogeschiktheid ook a maximaal 5,2 jaar op 70% gehadhaafd blijft. Taget, als werkgever, vidt dit ee belagrijke verzekerig voor haar persoeelslede. We hebbe getracht om met Loyalis ee collectief IPAPcotract af te sluite. Oze opzet werd echter i verbad met ieuwe iformatie achterhaald. Op 1 juli 2007 zij de primaire fiaciële arbeidsvoorwaarde opieuw vastgesteld voor het PO. Tusse de werkgeversorgaisaties e de vakbode is afgesproke dat de premie WGA volledig voor rekeig va de werkgever komt. Teves is afgesproke dat de werkgevers zich ispae om ee collectieve arbeidsogeschiktheidsverzekerig af te sluite. Op basis va deze iformatie hebbe wij beslote om u og eve te wachte met het afsluite va het collectieve Kort ieuws Team, besture, MR e GMR akkoord met aasluitig De Krig 100% 100% 70% ca. 42% 30% WIA-hiaat (vawege het grote effect krater geoemd) loo Werkemer is tusse 35% e 80% arbeidsogeschikt e werkloos, of tusse 80% e100% iet-duurzaam arbeidsogeschikt loo *IPAP: ivaliditeitspesioe e arbeidsogeschiktheidspesioe WGAloogerelateerde uitkerig (WW-duur) WIA-krater AAOP (65% * AO%) WGAvervolguitkerig 1 jaar 2 jaar maximaal 5,2 jaar 12 jaar tot 65-jarige leeftijd IPAP-cotract. Idie de werkgeversbode zich gezamelijk ispae om ee overeekomst te sluite met Loyalis over ee collectieve IPAP-verzekerig, kue zij door schaalgrootte ee groter voordeel behale da Taget allee. Taget had i haar opzet het werkemersgedeelte va de premie WGA odig om ee deel va de collectieve IPAP-verzekerig te kue betale, om zodoede de eige bijdrage va persoeelslede gegaradeerd oder 4,- per maad etto te houde. Blijft overlet dat de verzekerig tege gedeeltelijke arbeidsogeschiktheid ee belagrijke ikomesverzekerig is. Op kut u meer iformatie vide over de IPAP-verzekerig e is er de mogelijkheid om idividueel ee verzekerig af te sluite. Het kortigspercetage va 20% blijft gehadhaafd. Het werkgeversummer wat u odig heeft voor het afsluite va de verzekerig is We bekijke op dit momet of het mogelijk is om de collectieve IPAPverzekerig te late valle oder het structurele beloigsbeleid. Milo Berard Op 24 april 2007 hebbe de besture va De Krig uit Rije e va Taget de itetie uitgesproke om de mogelijkheid te oderzoeke tot aasluitig va De Krig bij Taget per 1 jauari De stuurgroep stelde mede ames drie werkgroepe olags vast dat op alle relevate terreie ee goed oderzoek is uitgevoerd. Hieruit is gebleke dat aasluitig voor beide orgaisaties meerwaarde heeft. Alle betrokke geledige hebbe igestemd. De aasluitig va basisschool De Krig gaat i per 1 jauari 2008 of op ee iets latere datum i verbad met de beëidigig va de arbeidsovereekomst va de huidige directeur va De Krig. Het besluit over dit laatste is u (3 december, red.) og iet afgerod.

8 14 15 Parels op Lochtebergh e Regeboog?! Er zij er al twee i Tilburg. Wellicht heb je er al ees over geleze of gehoord. Nu zij er wat geruchte, maar wat is het u eigelijk e hoe staat het er voor? Allemaal vra g e omtret de Parelklas. Door middel va het beatwoorde va oderstaade vrage probere we iederee alvast zoveel mogelijk te iformere. Wat voor parels bedoele we? Ee Parelklas is ee voorzieig die gehuisvest is i ee reguliere basisschool e bedoeld voor kidere met ee verstadelijke beperkig. Hu IQ ligt tusse de 35 e 60 e i de regel mag er gee sprake zij va ee bijkomede problematiek. Waarom i Tilburg-Noord? Taget wil op deze maier ivullig geve aa haar visie op passed oderwijs. I het kader va oderwijs thuis abij otwikkele WSNS Tilburg Uit de krat... e Speciaal Oderwijs iitiatieve om hieri te voorzie (e te aticipere op de toekomst). De schole i Tilburg-Noord hebbe over het algemee ee relatief hoog verwijzigspercetage. Dit type leerlige wordt verweze aar bijvoorbeeld De Bodde. Het is dus zeer aaemelijk dat we ee klas zulle vulle met deze beoogde (ieuwe) doelgroep. Wat houdt het cocreet i? Ee groep va maximaal 8 leerlige wordt bemad door ee groepsleerkracht e ee oderwijsassistet. De leerlige hebbe allemaal ee idividueel rooster. Afhakelijk va idividuele capaciteite, vaardighede e mogelijkhede wordt bekeke op welke momete i de week de leerlig ka itegrere i ee gewoe groep (voorleze, buite spele, ee krigactiviteit of gymles). Waar e waeer? Op dit momet werkt ee projectgroep (directeure Regeboog e Lochtebergh e de ambulat begeleider va de Bodde) aa ee projectpla. Uiteraard is hieri ook ee tijdpad verwerkt dat moet leide tot ee eerste Parelkas op basisschool De Lochtebergh. Beoogd startmomet is 1 april Kort ieuws Dit is og maar ee stukje va de foto! Alle kidere va de Pris Berhardschool gige tegelijk op de foto, mét hu ieuwe Taget-beker. Persoalia Beëidigig diestverbad Zouligha El Bahi (Berkeloo) per 1 december 2007 op eige verzoek. Coy Stultjes (Berkeloo) per 1 jauari 2008 op eige verzoek. Ger Vermeule (De Vlashof) per 1 februari 2008 door FPU. Jubilea Wim Zegelik (De Coco) 40 jaar i het oderwijs per 10 ovember Huub va Hal (d Hazeest) 25 jaar i diest va Taget. Getrouwd/huwelijksjubileum Sadra Dirks (Achthoeve) met William Fleure op 19 oktober Gebore Wouter, kleizoo va Martij Elese; Sophie, kleidochter va Piet Kieviets; Lars, kleizoo va Ria v.d. Wouw (alle d Hazeest). Misschie is deze lijst iet compleet. Daarom: i diest, uit diest, getrouwd, kid gekrege, jubileum te viere of geslaagd? Geef het door: Zij er og bere op de weg? E da doele we iet op probleme rodom irichtig, huisvestig e bemesig. Het spreekwoord luidt obeked maakt obemid. I parelterme: wat kue we met dit soort leerlige i ee gewoe basisschool? Natuurlijk: het is ee heel ieuwe ervarig voor persoeel, ouders e kidere e dat heeft tijd odig. Toch zij we erva overtuigd dat ee Parelkas ee verrijkig is voor os oderwijs. Late we het kid cetraal stelle e ervoor gaa. Names de projectgroep, Raymod de Haa Pierre Valk

9 Stichtig Taget, palet va basisschole T F W Postadres Postbus 85, 5070 AB Udehout Bezoekadres Slimstraat 7, 5071 EG Udehout

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op:

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op: Deis va Dokkum Notule Bijeekomst Gemeeschappelijke Oudercommissies Sport Opvag Maarsse (S.O.M.). op: Woesdag 18 jui 2014. Aawezig: Deis va Dokkum,,,. Teves Hek Kuiters ames het bestuur va de S.O.M. Afgemeld:

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG Ee aalyse gebaseerd op de resultate va het oderzoek over Scholig e Studiemiddag va OSG Sigellad, gehoude oder de docete Oderwerp equête Geëquêteerde Evaluatie Scholig

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom DIDACTIEK & INTERNET 1 & 1 Doe er iets aa! Iteret otdekke i de klas met OderStroom Ie Callebaut Weteschappelijk medewerker verbode aa het Cetrum voor Taal e Migratie / Steuput NT2 (K.U.Leuve) 1. Het iteretproject

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

**Een goed plan is het halve werk** *Intern beleid *Externe communicatie *Als vakinhoudelijk instrument

**Een goed plan is het halve werk** *Intern beleid *Externe communicatie *Als vakinhoudelijk instrument **Ee goed pla is het halve werk** *Iter beleid *Extere commuicatie *Als vakihoudelijk istrumet Wie be ik e wat doe ik zoal? Christel Kema: Boekhoudig bouwbedrijf (maadag) MediaCoach; mediawijsheid groep

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht va de oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Thema: Het roer om op de regioale arbeidsmarkt De Kracht va de Oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Het roer om op de regioale arbeidsmarkt

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

M+R interior architecture Provincie Zeeland Abdij van Middelburg ontmoetingsruimte, vergaderruimten, binnentuin maart 2015

M+R interior architecture Provincie Zeeland Abdij van Middelburg ontmoetingsruimte, vergaderruimten, binnentuin maart 2015 M+R iterior architecture Provicie Zeelad Abdij va Middelburg otmoetigsruimte, vergaderruimte, bietui maart 2015 iterieurarchitecte opdrachtgever locatie opdracht opleverig Over otmoete i de Abdij Al eeuwelag

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

AFFICHEKRANT 2006. 1ste graad HONGER DE WERELD UIT! Een lesbundel voor het basisonderwijs. Samenstelling: 11.11.11 in samenwerking met Alfa vzw

AFFICHEKRANT 2006. 1ste graad HONGER DE WERELD UIT! Een lesbundel voor het basisonderwijs. Samenstelling: 11.11.11 in samenwerking met Alfa vzw AFFICHEKRANT 2006 Ee lesbudel voor het basisoderwijs V.U. Bogda Vade Berghe - Vlasfabriekstraat 11-1060 Brussel 1ste graad HONGER DE WERELD UIT! Samestellig: 11.11.11 i samewerkig met Alfa vzw Vlasfabriekstraat

Nadere informatie

BovenIJ ziekenhuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statenjachtstraat 1, Amsterdam Telefoon : (020) 634 6346

BovenIJ ziekenhuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statenjachtstraat 1, Amsterdam Telefoon : (020) 634 6346 118552 107229 BoveIJ ziekehuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statejachtstraat 1, Amsterdam Telefoo : (020) 634 6346 Vragelijst Hoofdpij Hoofdpijpoli BoveIJ Ziekehuis Naam: M/V

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie