Wat zijn volgens u de gevolgen voor Wetterskip Fryslân? U kunt meerdere antwoorden aanvinken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat zijn volgens u de gevolgen voor Wetterskip Fryslân? U kunt meerdere antwoorden aanvinken."

Transcriptie

1 Tekstuele antwoorden Enquête: Vraag: Wat zijn volgens u de gevolgen voor Wetterskip Fryslân? U kunt meerdere antwoorden aanvinken. De reacties bij het antwoord anders, namelijk staan hieronder ongecensureerd. Antwoorden - NL 1. toekomst beleid opzetten en openbaar maken 2. Wetterskip Fryslân moet zich niet alleen door motieven van financiële aard laten leiden maar vooral ook rekening houden met landschappelijke en natuurwaarden.. 3. efficienter te werk gaan,veel belastinggeld word verspeeld 4. Minder intensief uitvoeren en veehouders en akkerbouwers proberen te overtuigen van een hoger waterpeil. Dit is veel beter voor onze weidevogels. 5. wetterskip Fryslan moet een visie hebben op wat voor manier ze het gebied wil beheren 6. Uitbesteden aan sw bedrijven. 7. efficiënter werken 8. Aan de andere kant moet Wetterskip Fryslan bezuinigen, door slim te investeren. Op zoek naar oplossingen in goedkopere gemalen,, met een efficiënte werking. Bij Powered by CheckMarket Pagina 1 van 6

2 het vervallen van gemalen en het combineren van peilvakken alternatieve oplossingen zoeken die minder ingrijpend zijn voor het landschap. Het aanpassen van peilvakken zal namelijk ook het nodige geld kosten. 9. geld werven bij watersporters, doormiddel van wegenbelasting voor boten 10. mensen die een bepaald waterniveau eisen voor de uitoefening van hun bedrijf ku nnen volgens mij meer betaleng 11. De taken waarvoor zij zich ziet gesteld naar beste kunnen uitvoeren tegen maatschappelijk verantwoorde kosten en daarbij zich steeds afvragen waar financieel voordeel kan worden behaalt dan wel door slimmer te werken de kosten kunnen worden beheerst. 12. Het waterschapbeheer moet opgaan in het provinciale en gemeentelijk bestuursorgaan! 13. in de top snoeien 14. projecten voor vrijwilligers opzetten 15. Meer het veld in desnoods,met behulp van een paar vrijwilligers. 16. minder werkzaamheden op papier en meer in de praktijkwerken. het eeuwige vergaderen reduceren en daadkrachtig optreden. 17. Bepaalde mensen kunnen best zonder (4 wheeldrive) dienstauto. ook gecertifeerde mensen inhuren voor onderhoud als het nodig is. Geen storing geen loonkosten. Tevens zullen er wateropvangreservoirs gecreëerd moeten worden. Boeren moeten ook voor de weidevogels het waterpeil op bepaalde stukken verhogen. 18. wetterskip Fryslan moet het geld beter benutten 19. Lichte. Taken bij boeren. 20. onderhoud bruggen afstoten 21. Bij boeren 22. Hier kan ik geen antwoord op geven, want ik ken het huishoudboekje van het Wetterskip niet 23. trachten kosten te besparen 24. zichzelf e2y 25. zich druk maken over hun hoofd taken en zich minder met verkiezingen bezig houden 26. Wetterskip moet de investering van haar belastinggeld ten gunste van de intensieve landbouw eerlijk uitzetten tegen de financiële baten van deze sector. Kortom geef de waterschapsbelasting betalende inwoner een beeld van de uitgaven ten bate van de intensieve landbouw en laat de belastingbetaler daarna bepalen of zij akkoord gaan met deze onevenredig hoge kostenpost als percentage van de heffing. 27. Focus op kernactiviteiten, efficiency bewaken en kosten voor burgers en boeren in de hand houden. Powered by CheckMarket Pagina 2 van 6

3 28. Wetterskip Fryslan zou alle voorgaande oplossingen mee moeten laten wegen en eerst maar eens bekijken wat die vermeende krimp uithaalt 29. juist zorg dragen voor die gebieden met bevolkingskrimp zodat het aantrekkelijk is om te blijven wonen in deze gebieden 30. Organisatie goed onder de loep nemen, en waar mogelijk bezuinigen 31. moet zorgen voor een verantwoord evenwicht tussen ecologie en economie 32. efficiënter proberen de werkzaamheden uit te voeren 33. Het buiten personeel efficiënter laten werken. Als je zit hoe 34. Het systeem verbeteren 35. beheer gemalen neerlegen bij landeigenaar 36. minder werk uitbesteden meer zelf doen. 37. Investeringen (deels) aanwenden door het creeren van wateropvang waarin en waarbij ook recreatie mogelijk is. Zie b.v. het Geestmerambacht bij Alkmaar. 38. een kleiner envelopje kan best. 39. minder dure kantoorgebouwen en uiterlijke schijn 40. Partulire poldes wer ynfoere die wurken folle goedkeper 41. burgers moeten belang inzien van goede omgang met water. 42. Wetterskip moet eficienter gaan werken en door investeringen exploitatiekosten beperken. 43. Goede balans vinden tussen uitgave en inkomsten 44. De lichte en simpele werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door mensen die een re-integratie traject volgen terug de maatschappij in. Dat betekend werken in de buitenlucht, en sociale onderneming en het geeft ze het gevoel dat ze bezig zijn met het verbeteren van de huidige situatie 45. eerst probleem vaststellen, dan plan van aanpak opstellen 46. niet overdrijven met flora en fauna en geen toezichthouders op toezichthouders 47. Inventariseren welke problemen zich in de (nabije) toekomst kunnen gaan voordoen en op basis daarvan toekomstscenario's opstellen. 48. investeren in toekomstgerichte oplossingen, investeren in automatisering waarbij minder mensen meer werk kunnen doen 49. samen werken met de gemeenten en gemalen enz. goed in stand houden. 50. geen idee 51. Kan deze vragen niet invullen daar ik geen inzicht heb in het finasjele plaatje van Wetterskip Fryslan. 52. Wetterskip zal met meer dan alleen de agrarische sector rekening moeten houden 53. Doen wat van ze gevraagd wordt Powered by CheckMarket Pagina 3 van 6

4 54. waterdoorlaten in de slachtedijk weer in ere herstellen 55. Een ander waterbeleid, ruimte geven aan het water bij kortstondige, intensieve buien. 56. Wetterskip moet efficienter werken 57. denk om belastigtarieven als je alles in een keer wel doen 58. U stelt m.i. ten onrechte vast dat door klimaatverandering het waterpeil zal stijgen. Echter dit is lang niet zeker. Beter is het eerst betere studie te verrichten. 59. Bepaalde taken bij bedrijven neerleggen. 60. wetterskip Fr.l. moet fuseren met provincie 61. samenvoegen met provinciale waterstaat 62. minder bureaucratie, minder overleg, minder bestuursfuncties, cq pluchefuncties 63. Wetterskip moet eerst bepalen welke taken noodzakelijk zijn (m.i. veiligheid en peilbeheer) en deze goed en zo zuinig mogelijk uitvoeren. 64. Zo eenvoudig als hier gesuggereerd zijn deze vragen niet te beantwoorden 65. zeedijken aan de schapen. Stop intensief maaibeleid. Het wetterskip is teveel verambtelijkt met alle gevolgen van dien: te hoge bestuurlijke salarissen,overschot aan kantoorruimte m.a.g. overdadig vergaderen. Dus toch bezuinigen. 66. constant de overhead in de gaten houden, zit een ieder onder de balkenende norm, hebben we niet te veel lagen in onze organisatie etc. 67. bezuinigen op de overhead 68. de natuur meer z'n gang laten gaan, de waterlopen herstellen en uiterwaarden (overstroomgebieden) creëren. Dat kan gedaan worden op oude leegstaande fabrieks- industrieterreinen 69. Wetterskip Fryslan moet slim waterbeheer en efficienter werken. 70. we leven in een participatie maatschappij; dus maak daat gebruik van! 71. investeren in efficiensie 72. Samen met provincie bespreekbaar maken dat tijdelijke wateroverlast acceptabel wordt voor landbouw, natuur en water in de straten. 73. Zorgvuldige afweging maken tussen boeren- en natuurbelang 74. Water buffers creëren bij veel regen en deze bij droogte weer terug naar de vaarten pompen. 75. waterpeil verhogen 76. de lasten bij agrariers neerleggen, zij profiteren het meest van de inzet van WF 77. te weinig inzicht in war er precies gedaan word voordat je kan zeggen moet op bezuinigd worden Powered by CheckMarket Pagina 4 van 6

5 78. Zorgen voor een duurzaam beleid en niet richten op financiële kortetermijn doelen. Ik heb onvoldoende inzicht in de activiteiten om aan te geven hoe dit concreet moet. 79. Werk aan oorzaken en bestrijd geen symptomen 80. de agrarische sector moet accepteren dat het waterpeil in de polders langer boven het normale peil blijft staan zodat er een goede buffer is in de polders. De agrarische sector heeft in het verleden te weinig oog gehad voor water berging in de polders. 81. beheer gemalen bij de dichtsbij wonende boer 82. belasting heffen bij pleziervaart 83. peil landbouwgrond verhogen 84. gewoon doorgaan zoal het nu is. 85. Wetterskip Fryslan moet investeren in de kwaliteit van het slootreinigen. En ook,net als eerder, ALLE watergangen schoon voor 1 November! 86. Interne organsiatie efficiënter maken. doelmatiger etc. zodat kosten worden bespaard of zelfde werk of meer werk tegen betere kostenverhouding kan worden verricht 87. Terug naar de basis (oorspronkelijke situatie) Verhouding kosten onderhoud landbouwgebied en baten van dat gebied klopt niet. 88. Door te investeren op korte termijn, op lange termijn bezuinigen 89. Capaciteit zal moeten worden uitgebreid, echter lagere inkomsten door bevolkingskrimp. Derhalve zowel investeren als bezuinigen, twee tegenstrijdige lastige zaken. 90. het moet betaalbaar blijven ook voor de burger 91. Samenwerking met andere waterschappen, provincie taken laten overnemen waar mogelijk 92. Investeren in projecten waarbij jonge mensen (MBO, HBO en universiteit) worden betrokken bij watermanagement en hiermee studiepunten kunnen behalen. 93. Wetterskip moat de basistaken útfiere en dêrby it lânskip, wêr we grutsk op binne, net oantaaste 94. Kosten eerlijk gaan verdelen. geleidelijk aan zijn de inwoners meer gaan betalen. 95. innoveren m.a.w. nieuw beleid 96. wf moet zich beperken tot kerntaken: aan- en afvoer water 97. Innoveren; burgers op goed inlichten 98. Wetterskip moet de impact van de verschillende ontwikkelingen voor haar taken bepalen en op basis daarvan passende maatregelen nemen. Mogelijk is dat een of meerdere van bovenstaande antwoorden of zijn nog andere scenario's te bedenken. 99. taken neerleggen bij agrarische sector Powered by CheckMarket Pagina 5 van 6

6 Powered by CheckMarket Pagina 6 van 6

Samen leven met Water. Verkiezingsprogramma CDA voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Samen leven met Water. Verkiezingsprogramma CDA voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Samen leven met Water Verkiezingsprogramma CDA voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 1 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2015-2019 voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019 Ons water: Amstel, Gooi en Vecht Droge voeten eerst Verkiezingsprogramma, vastgesteld op de tweede ledenvergadering

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren

Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren Geïnitieerd en uitgevoerd DorpsBelangen Maart 2015 DorpsBelangen Wijdemeren, 26 maart 2015 Zeer geachte leden van de gemeenteraad, leden van het College van Burgemeester

Nadere informatie

DROGE VOETEN EERST...

DROGE VOETEN EERST... DROGE VOETEN EERST... VVD verkiezingsprogramma 2015-2019 Hoogheemraadschap van Delfland VVD VOORWOORD DOOR DE LIJSTTREKKER Het klimaat verandert, de bodem daalt en de bebouwing in ons gebied neemt nog

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Samen werken aan water. Conceptverkiezingsprogramma. CDA Aa en Maas

Samen werken aan water. Conceptverkiezingsprogramma. CDA Aa en Maas Samen werken aan water Conceptverkiezingsprogramma CDA Aa en Maas Waterschapsverkiezingen 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opgave Aa en Maas 2015-2019 4 2. Duurzaamheid 6 3. Samenwerking 7 4. Betaalbaarheid

Nadere informatie

Samen werken aan water. Verkiezingsprogramma. CDA Aa en Maas

Samen werken aan water. Verkiezingsprogramma. CDA Aa en Maas Samen werken aan water Verkiezingsprogramma CDA Aa en Maas Waterschapsverkiezingen 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opgave Aa en Maas 2015-2019 4 2. Duurzaamheid 6 3. Samenwerking 7 4. Betaalbaarheid

Nadere informatie

ONTWERP WATERBEHEERPLAN 2010 2015

ONTWERP WATERBEHEERPLAN 2010 2015 ONTWERP WATERBEHEERPLAN 2010 2015 Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Datum: 10 december 2008 Doc.naam: WOora023, 0806458 Bijlage: WOorb023, 0806460 Kaarten: 0806461, 0806462, 0806466, 0806467, 0806818, 0806819

Nadere informatie

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma HDSR 2015. onafhankelijk, deskundig, betrokken. Algemene Waterschapspartij

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma HDSR 2015. onafhankelijk, deskundig, betrokken. Algemene Waterschapspartij Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma HDSR 2015 Algemene Waterschapspartij onafhankelijk, deskundig, betrokken 29 januari 2015 Inhoud Inhoud... 2 De AWP, onafhankelijk, deskundig en betrokken... 4 Thema:

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Wetterskip Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Wetterskip Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Wetterskip Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN Verkiezingsprogramma Waterschap Fryslân 2015-2019 Samenstelling: Kamercentrale VVD Fryslân Leden programmacommissie: Lieuwe

Nadere informatie

Concept Begroting 2015

Concept Begroting 2015 Concept Begroting 2015 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Versie t.b.v. de vergadering in het Algemeen Bestuur d.d. 19 november 2014 (Dm 858937) - 1 - Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. De begroting

Nadere informatie

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Jaarverslag 2007 versie 20080424a, afgedrukt op 28-4-2008 9:19 Pagina 2 Jaarverslag

Nadere informatie

Duidelijk Decentraliseren

Duidelijk Decentraliseren Initiatief voorstel Duidelijk Decentraliseren Inleiding De komende jaren gaat er veel veranderen in de zorg. Zorgtaken die nu door het Rijk worden geregeld gaan naar de gemeente. Het CDA is van mening

Nadere informatie

DROGE VOETEN EERST...

DROGE VOETEN EERST... DROGE VOETEN EERST... Verkiezingsprogramma 2015-2019 Waterschap Hollandse Delta VVD VOORWOORD DOOR DE LIJSTTREKKER Binnenkort hoop ik voor de derde keer vader te worden. Wanneer u dit leest, is het mogelijk

Nadere informatie

Aan t werk: samen, duurzaam en innovatief

Aan t werk: samen, duurzaam en innovatief Aan t werk: samen, duurzaam en innovatief Bestuursakkoord 2015 2019 Ongebouwd Natuurterreinen Aan t werk: samen, duurzaam en innovatief 1. Een krachtig waterschap in een dynamische maatschappij Onze omgeving

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014 2018. Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018

Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014 2018. Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018 Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018 Maart 2014 1 Inhoudsopgave 1. Oldambt; Ruimte maken, ruimte laten 2. Burger en Oldambt 3. Financiën op orde 4. Onderwijs: Ruim baan voor onderwijs 5. Economie:

Nadere informatie

Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang

Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang Alkmaar, juni 2012 Colofon Titel: Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang Datum: juni 2012 Auteurs: Reinoud Bliek, Stefan van der Veen Adres:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Raadsvoorstel 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Bijlagen/nummer Dienst/afdeling/sector Concernstaf/Beleidscontrol & Instrumentatie Aan de raad, Aanleiding In

Nadere informatie

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015. Algemene Waterschapspartij onafhankelijk, deskundig, betrokken

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015. Algemene Waterschapspartij onafhankelijk, deskundig, betrokken Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij onafhankelijk, deskundig, betrokken 12 oktober 2014 Inhoud Inhoud... 2 De AWP, onafhankelijk, deskundig en betrokken... 4 Thema: Water

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

DROGE VOETEN EERST...

DROGE VOETEN EERST... DROGE VOETEN EERST... Verkiezingsprogramma 2015-2019 Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard VVD VOORWOORD DOOR DE LIJSTTREKKER Ons woongebied ligt volledig onder de zeespiegel en daarom hebben

Nadere informatie

Doelmatig en doeltreffend

Doelmatig en doeltreffend Doelmatig en doeltreffend Controle door de gemeenteraad in het duale stelsel H.D. Albeda Stichting Rekenschap November 2004 Versie 1.1 Controle door de gemeenteraad in het duale stelsel Stichting Rekenschap

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

KrachtMeting Movisie. StuurKracht

KrachtMeting Movisie. StuurKracht KrachtMeting Movisie Zet per stelling een kruisje bij het antwoord dat het meest op uw organisatie van toepassing is. Tel per krachtenveld de uitslag op en kijk wat de uitslag betekent! Tel vervolgens

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede ( EnschedePanel) We moeten - juist in deze tijd blijven investeren in projecten om mensen in de bijstand weer aan het werk te krijgen in plaats

Nadere informatie

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij Waterschap Rijn en IJssel

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij Waterschap Rijn en IJssel Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij Waterschap Rijn en IJssel onafhankelijk, deskundig, betrokken januari 2015 Inhoudsopgave De AWP, onafhankelijk, deskundig en betrokken...

Nadere informatie