Maatschappelijk rendement van regulier peuterspeelzaal werk 2 verkennende SROI analyses in Zwolle en Nunspeet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk rendement van regulier peuterspeelzaal werk 2 verkennende SROI analyses in Zwolle en Nunspeet"

Transcriptie

1 Maatschappelijk rendement van regulier peuterspeelzaal werk 2 verkennende SROI analyses in Zwolle en Nunspeet

2 Samenvatting SROI (Social Return On Investment) is een interactieve analyse waarmee maatschappelijk toegevoegde waarde (sociaal rendement) van activiteiten wordt gemeten. In Zwolle en Nunspeet zijn SROI analyses toegepast met een steekproef in het reguliere peuterspeelzaalwerk (waar geen VVE plaatsvindt). Belanghebbenden (stakeholders) zijn geïnterviewd en hun meningen zijn in dit rapport verwerkt. Uit de SROI analyse blijkt dat het peuterspeelzaalwerk erg gewaardeerd wordt door de geïnterviewde stakeholders. Wellicht nog belangrijker is de conclusie dat een investering in het reguliere peuterspeelzaalwerk maatschappelijk toegevoegde waarde oplevert. Uit beide SROI analyses voor 2012 kan worden geconcludeerd dat, met behoudende aannames, elke euro die gemeente, ouders en samenwerkingspartners investeren wordt terugverdiend en er 0,48 maatschappelijk toegevoegde waarde wordt gecreëerd (SROI ratio is 1,48). Belanghebbenden (stakeholders) die zijn geïnterviewd benoemen de volgende effecten van het peuterspeelzaalwerk: bijdrage aan doorgaande ontwikkelingslijn (vergelijkbaar met ontwikkeling van executieve functies zoals bevorderen competenties in discipline, flexibiliteit, sociaal gedrag en organiseren) sociaal emotionele ontwikkeling, ondersteuning van de ouders en vroegsignalering. Om dubbeltelling te voorkomen, is bij dubbel genoemde effecten steeds de waarde van één van de stakeholders meegenomen in de analyse. Wanneer er wordt gesproken over de waarde toegekend door de stakeholder is de dubbeltelling hier al in mindering gebracht. Deze bevindingen zijn tot stand gekomen in gesprek met de stakeholders en op basis van beschikbare informatie in bijvoorbeeld cao s en literatuur over peuterspeelzaalwerk. De analyse is tot stand gekomen met twee steekproeven, één in Zwolle en één in Nunspeet. Situatie Peuterspeelzalen Het SROI analyses betreffen een retrospectieve analyses (analyse op basis van aangetroffen effecten). De MO groep heeft specifiek gevraagd rekening te houden met executieve functies. Dit zijn functies die ontwikkeld kunnen worden bij kinderen om het werkgeheugen te bevorderen. Er is specifiek gevraagd naar het opnemen van discipline, flexibiliteit, organiseren en sociaal gedrag. In de praktijk is gebleken dat niemand bekend is met executieve functies. De vertaling ervan in termen als doorgaande ontwikkelingslijn, contacten leggen met leeftijdsgenoten, leren luisteren en actief zijn in een omgeving waar discipline wordt gevraagd zijn echter wel bekend. In de uitwerking van de SROI analyse treft u de executieve functie daarom in combinatie aan met genoemde uitwerkingen in de praktijk. Voor kennis over executieve functies is literatuur van Sardes gebruikt. Het regulier peuterspeelzaalwerk heeft betrekking op het in georganiseerd verband tegen vergoeding bieden van begeleiding, verzorging, aanvullende opvoeding aan kinderen gedurende een aantal uren per week door anderen dan de eigen ouders/verzorgers. De peuterspeelzaal is bestemd voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot het moment waarop zij basisonderwijs kunnen volgen. Onder een kindplaats wordt verstaan een kind dat twee dagdelen per week en veertig weken per jaar naar de peuterspeelzaal toe gaat. Het product 2

3 peuterspeelzaal bevat de volgende onderdelen: ontwikkelingsstimulering; ontmoeting; verzorging van opvang; aanvullende opvoeding, opvoedingsondersteuning aan ouders/verzorger; volgen van de ontwikkeling van het kind en het signaleren van problemen; informatie-uitwisseling ouders/leiding; ouderparticipatie; invulling van de doorgaande ontwikkelingslijn (naar de basisschool); het voorzien in plaatsing van peuters op indicatie. Peuterspeelzalen zijn gericht op het spelenderwijs stimuleren van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van peuters door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden. Hierbij wordt de ontwikkeling van de kinderen systematisch gevolgd en heeft de peuterspeelzaal een signalerende en doorverwijzende rol. De peuterspeelzaal vervult daarnaast een opvoedingsondersteunende functie ten behoeve van ouders/verzorgers. SROI SROI (Social Return On Investment) is een interactieve analyse die maatschappelijk rendement meet. Iedere bijdrage (geld en tijd) van een overheid, fonds, uitvoerder, vrijwilliger en doelgroep aan een project is feitelijk een investering. Belanghebbenden worden stakeholders genoemd en zij investeren in activiteiten of organisaties. Net als andere stakeholders verwachten zij rendement van hun investering. SROI maakt dat rendement zichtbaar door gesprekken te voeren met alle stakeholders in een project en hun mening samen met hen te vertalen in effecten, indicatoren en een financiële waarde. De inbreng van stakeholders is bepalend voor de uitkomst van een SROI analyse. SROI is een intersubjectieve analyse, door meerdere meningen naast elkaar te plaatsen ontstaat een relatief objectief beeld. Per stakeholder wordt zichtbaar wat de inbreng, de activiteit, de opbrengst, de effecten en de indicatoren zijn. Uiteindelijk wordt op basis van deze gegevens berekend wat de impact (resultaat minus wat zonder de activiteit toch wel gebeurd zou zijn) en de sociale, culturele of ecologische maatschappelijke opbrengst is van een activiteit (uitgedrukt in een SROI ratio). De SROI methode is te herkennen aan de volgende principes: 1. Stakeholders worden direct betrokken bij het opstellen van de analyse. 2. Er wordt onderzocht wat er veranderd vanuit het standpunt van stakeholders. 3. Korte en lange termijn effecten en resultaten van activiteiten worden financieel gewaardeerd. 4. Relevante en significante zaken worden in beschouwing genomen. 5. Er wordt niet teveel geclaimd (voorzichtige aannames). 6. Transparantie (openheid in stappen tijdens analyse en te verifiëren aannames). 7. Financiële aannames en resultaten worden geverifieerd bij stakeholders. 3

4 Bij alle SROI analyses is het gebruikelijk te vermelden dat de ratio slechts de uitkomst is van een proces dat over jaren is te beïnvloeden. SROI kan zowel een retrospectieve als voorspellende methode zijn. Projecten en activiteiten die zijn uitgevoerd kunnen met SROI worden geëvalueerd en voor projecten die nog moeten starten kunnen doelstellingen en verwachtingen nauwkeurig worden omschreven met SROI. Bevindingen Ouders Ouders laten weten dat hun kinderen zichtbare ontwikkelingen doormaken en dat dit mede afhankelijk is van professionele inzet (houding van leidsters, methodisch werken). De contacten tussen kinderen wordt als zeer waardevol ervaren, evenals de vaardigheden die worden aangeleerd. Dat dit in een andere omgeving dan thuis gebeurt, maakt dat het kind wordt uitgedaagd en onafhankelijk van eigen voorkeuren gaat leren. Door deze inzet verwachten ouders dat de overgang naar de basisschool gemakkelijker verloopt. Daarnaast ervaren ouders het als waardevol dat een leidster ook hun kind leert kennen en hiermee ervaringen opdoet. Zo ontstaat de gelegenheid om ervaringen te delen. Daardoor voelen zij zich gesteund in de opvoeding. Peuterspeelzaalleidster De leidsters zorgen voor een soepele overgang naar de basisschool. Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen spelen met andere kinderen en van elkaar en de leidster afkijken. Hier leren ze van, maar zonder dat zij moeten presteren, zoals later op school het geval is. Dit is belangrijk en schept veiligheid en ruimte om te ontdekken. De peuterspeelzaal beïnvloedt de sociaal emotionele, cognitieve, motorische en taalontwikkeling in positieve zin. Dit sluit aan bij de opdracht van de subsidiegever (doorgaande ontwikkelingslijn tussen thuis en basisschool). Er wordt themagericht gewerkt, maar er is geen VVE op de peuterspeelzaal. Tot slot geven de leidsters aan dat het gaan naar de peuterspeelzaal goed is voor de identiteitsontwikkeling van kinderen. Wijkverpleegkundigen De wijkverpleegkundigen geven aan dat kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan, leren door nadoen. Het is voornamelijk goed voor de sociaal emotionele en taal-/spraakontwikkeling van het kind, voor het vormen van een eigen identiteit en als opstap naar de basisschool. Kinderen leren in een groep functioneren, waardoor zij normen en waarden leren kennen en respect voor elkaar opbrengen. De wijkverpleegkundigen zijn in Nunspeet vijf keer per jaar aanwezig voor ouders. Tevens overleggen zij via mail en telefoon met leidsters wanneer er zorgen zijn over een kind. Aanwezigheid op de peuterspeelzaal zorgt er voor dat er sneller en makkelijker contact gelegd kan worden met ouders om vragen te beantwoorden of zorgen te bespreken. Door met hen in gesprek te gaan achterhaalt de wijkverpleegkundige vragen die ouders anders waarschijnlijk niet gesteld hadden. Wanneer zij vraagt naar wat ouders hiervan vinden, beoordelen zij dat als zeer prettig. Ouders krijgen indien nodig of gewenst begeleiding in de opvoeding. Voorlichting over opvoeden werkt beter via de PSZ dan direct via ouders. Tot slot wordt nog opgemerkt dat er tussen wijkverpleegkundige en andere hulpverleners 4

5 (mwd, fysio, logopedie, huisarts, pedagoog) korte lijnen zijn die bijdragen aan het stimuleren van de doorgaande ontwikkelingslijn. De aanwezigheid van de peuterspeelzaal en samenwerking met de wijkverpleegkundige leveren zo een bijdrage aan vroegsignalering en vroeghulp. Leerkrachten De leerkrachten in Zwolle zijn enthousiast over de samenwerking tussen basisschool en PSZ. Ze zouden nog enthousiaster zijn als er nog meer geïnvesteerd kan worden in de samenwerking op activiteiten voor kinderen. Die activiteiten bestaan uit workshops voor ouders, peuterdagen, voorleesontbijt, talentontwikkeling, sportdagen en opendagen. Ook de doorgaande ontwikkelingslijn wordt als positieve elementen in de samenwerking tussen PSZ en basisschool. De lijn zou nog sterker zijn als de PSZ ruimere openingstijden zou kennen. De samenwerking met PSZ heeft een signalerende en preventieve invloed, kinderen die extra zorg nodig hebben worden vroeg opgemerkt. Hierdoor kan voorkomen worden dat kinderen instromen in regulier onderwijs terwijl zij meer profijt hebben van speciaal onderwijs of onderwijs met extra aandacht. In waardering van het peuterspeelzaalwerk komt deze op de tweede plaats achter de thuissituatie. Gemeenten Zwolle en Nunspeet De betrokken en verantwoordelijke beleidsambtenaren laten weten dat PSZ gaat over spelen, ontmoeten en signaleren. De subsidie voor het werk is gebaseerd op een integrale kostprijs. De gemeente geven aan de kwaliteit van de peuterspeelzalen betrokken in deze analyse als hoog te beoordelen, wat ook blijkt uit de rapporten van de GGD. De voorkeur van de gemeente Zwolle gaat uit naar PSZ in de buurt van of inpandig in brede scholen. Met betrekking tot de verwachte outcome (effecten op de lange termijn) zijn de gemeenten gebaat bij kostenreductie en positief ontwikkelen van kinderen. Door de gemeenten zijn geen indicatoren vastgesteld voor de effecten of resultaten van een PSZ. De gemeente kan inschattingen maken over de kosten die hierdoor bespaard worden. Maatschappelijke impact Het totaal aan investeringen (tijd en geld) van de peuterspeelzalen uit dit onderzoek wordt met behulp van de SROI methode weergegeven in euro s. De sociale waarde, de maatschappelijke impact die de PSZ opleveren ook. De sociale waarden worden gedeeld door de investeringen. Zo ontstaat de SROI ratio. De gemiddelde SROI ratio van beide onderzoeken in Nunspeet en Zwolle is 1,48. Deze ratio laat zien dat het maatschappelijk rendement van peuterspeelzaalwerk 1,48 is. Elke geïnvesteerde euro wordt minimaal terugverdiend en levert zelfs nog 0,48 toevoegde waarde. De conclusie op basis van deze SROI analyse is dus dat PSZ maatschappelijke toegevoegde waarde heeft. In bijlage 1 is de SROI analyse in Nunspeet toegevoegd. In bijlage 2 is die van Zwolle weergegeven. 5

6 Bijlage 1. SROI analyse PSZ Nunspeet Impact Map (n=16) Stakeholder Investering Bedoeld effect Jaren Indicator Waarde SROI Gemeente Doorgaande ontwikkelingslijn 3 Kindplaatsen Ouders Cognitieve ontwikkeling kind 3 Waardebeleving Taalontwikkeling 2 Woordenschat 8954 Leidster n.v.t. Sociaal gedrag kind 3 Contacten Wijkverpleegkundige 240 Opvoedondersteuning ouders 2 Voorlichting 789 Preventieve inzet executieve functies 1 Zorgmelding 6750 Totaal Toelichting op de resultaten in bovenstaande matrix Iedere SROI analyse eindigt met een Impact Map. Het is een matrix met alle resultaten van de analyse in een handzaam overzicht en de SROI ratio rechts onder in de tabel ( 1,54). De bovenstaande matrix laat zien dat het maatschappelijk rendement van peuterspeelzaalwerk in Nunspeet op basis van informatie die zes stakeholders hebben gegeven en geldig is voor 16 kindplaatsen (N=16) een SROI ratio oplevert ter waarde van Dit verhoudingsgetal verteld ons dat voor elke geïnvesteerde euro minimaal dezelfde euro wordt terugverdiend en 0.54 per geïnvesteerde euro aan waarde wordt toegevoegd. Doorgaans geldt voor SROI analyses dat de ratio niet bovenmatig hoog mag zijn, maar zeker goed is als deze boven de geïnvesteerde euro uitkomt. Uit bovenstaande matrix blijkt dat de gemeente Nunspeet 25,385,- investeert in de peuterspeelzaal van Doomijn. Dit bedrag is opgebouwd uit kostprijzen voor kindplaatsen en huurlasten. Een kindplaats kost 1250 en er zijn 16 kindplaatsen. De gemeente heeft als belangrijkste gewenste effect van een peuterspeelzaal de doorgaande ontwikkelingslijn benoemd. Doordat op de peuterspeelzaal de executieve functies van kinderen worden ontwikkeld die nodig zijn om goed mee te draaien op de basisschool, wordt de doorgaande ontwikkelingslijn gecreëerd. Dit effect blijft naar verwachting minimaal drie jaar bestaan (tijdens de periode op de peuterspeelzaal en een jaar daarna op de basisschool). Dit is een voorzichtige schatting, de stakeholder geeft zelf een hogere schatting. Het benoemde effect wordt gemeten met het aantal ingevulde kindplaatsen. De sociale waarde die daaruit volgt (voorlaatste kolom) is de berekening van 16 x 1250 = ,-. 6

7 Rekeninghoudend met de duur van effecten komt de totale sociale waarde voor de gemeente als stakeholder in de peuterspeelzaal op ,-. In dit bedrag is rekening gehouden met de vraag of de effecten ook zonder inzet van de peuterspeelzaal bereikt zouden zijn (spontaan effect) en welke bijdrage de peuterspeelzaal dan werkelijk zelf heeft in de door stakeholders benoemde effecten (attributie). Spontaan effect en attributie zijn in alle gevallen, tenzij anders benoemd, op respectievelijk 40% en 20% gesteld. Ouders investeren in de peuterspeelzaal met een ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor 16 kindplaatsen (N=16) bedraagt ,-. De belangrijkste effecten die ouders benoemen zijn cognitieve ontwikkeling en taalontwikkeling. Bij de peuterspeelzaal worden kinderen uitgedaagd te leren en gestimuleerd buiten de eigen natuurlijke voorkeuren te gaan. Ook biedt de peuterspeelzaal uitdaging voor kinderen die net iets meer cognitieve stimulans kunnen gebruiken dan thuis kan worden aangeboden. Ouders merken bijvoorbeeld aan de kinderen dat zij meer aandragen in de thuissituatie. Ook merken zij dat de woordenschat, taalbegrip en een uitdrukkingsvaardigheid van hun kinderen vooruit gaat. Het totale effect wordt gewaardeerd op 500 aan waarde beleving x 16 kinderen voor taalontwikkeling en 583,- x 16 aan beleefde waarde voor cognitieve ontwikkeling. De sociale waarde die hierop volgt is resp. 11,520,- en 8.954,-. In dit bedrag is rekening gehouden met de vraag of de effecten ook zonder inzet van de peuterspeelzaal bereikt zouden zijn (spontaan effect) en welke bijdrage de peuterspeelzaal dan werkelijk zelf heeft in de door stakeholders benoemde effecten (attributie). De investering van de leidster in tijd, wordt betaald uit de subsidie van de gemeente. Die investering is dus niet apart meegenomen in de totale investering. Als belangrijkste effect noemt de leidster de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Door samen te spelen met andere kinderen leren zij sociaal gedrag in een groep. Ze kunnen bij elkaar en de leidster (sociale) vaardigheden afkijken en leren door na te doen. Ook ontdekken ze hun eigen identiteit door structureel een moment in de week gescheiden te zijn van de ouders en ontwikkelen zij vertrouwen. De peuterspeelzaalleidster beleeft de waarde van dit effect als 1000 per kindplaats. Dit is de beleefde waarde van de leidster. Het effect werkt minimaal door tot in het eerste jaar van de basisschool. De totale waarde is tot stand gekomen door het aantal kindplaatsen met de beleefde waarde te vermenigvuldigen: 16 x 1.000,- = ,-. Rekeninghoudend met de duur van de effecten komt de totale sociale waarde voor de leidster als stakeholder op ,-. In dit bedrag is rekening gehouden met de vraag of de effecten ook zonder inzet van de peuterspeelzaal bereikt zouden zijn (spontaan effect) en welke bijdrage de peuterspeelzaal dan werkelijk zelf heeft in de door stakeholders benoemde effecten (attributie). Deze worden bepaald op resp. 60% en 20%. De wijkverpleegkundige investeert tijd, waarbij cao gegevens zijn gebruikt voor de berekening naar geld. De tijd die zij inzet kan gewaardeerd worden op 240,-. Deze berekening is als volgt opgebouwd. De wijkverpleegkundige besteed per kind 0.15 uur (15 minuten) waarin zij actief doorverwijst naar de peuterspeelzaal. 16 kinderen x 0.15 = 4 uur. Daarnaast besteedt de wijkverpleegkundige 5 uur per jaar aan inloopspreekuren op de peuterspeelzaal aan de Troelstrastraat. Tevens onderhoudt zij contact met de leidsters, voor een totaal van 5 uur per jaar. Dit komt neer op een totale tijdsinvestering van 14 uur op jaarbasis. De waarde van deze investering is uitgerekend met behulp van de CAO ziekenhuiswezen (cao ziekenhuizen, schaal 45, parttime mediaan.). 14 x 17,13 uurloon, staat gelijk aan een bedrag van 240,- euro per jaar. Eén van de effecten die deze investering telt is het verlenen aan 7

8 opvoedingsondersteuning aan ouders. Er is bij gemiddeld 7 ouders per jaar sprake van het verlenen van opvoedingsondersteuning tijdens de inloopspreekuren. Dit effect houdt aan voor de duur van de peuterspeelzaal, omdat gedurende die periode ouder en wijkverpleegkundige elkaar vanzelfsprekend blijven ontmoeten. De waardebeleving van het totaal aan sociale waarde wordt gesteld op 798,-. In de berekening is rekening gehouden met spontaan effect, dat hier hoog (90%) is, omdat veel informele opvoedingondersteuning plaatsvindt in het sociale netwerk van ouders. Doordat de peuterspeelzaal de enige plek is waar ouders in een informele setting met de wijkverpleegkundige in contact komen, is de attributie gesteld op 20%. Het tweede effect dat wordt genoemd is dat de wijkverpleegkundige door haar nabijheid en de korte lijnen met hulp- en zorgverlenende instanties vroeg kan signaleren en doorverwijzen, voordat de zorg rondom een kind groter wordt. De waardebeleving van de sociale waarde van het doorverwijzen naar hulp- en zorgverlenende instanties door vroegsignalering wordt gesteld op ,-. Dit gaat om gemiddeld 1 kind per jaar. De duur van het effect is het jaar waarin doorverwezen wordt. Spontaan effect en attributie worden op resp. 50% en 10% gesteld. De totale sociale waarde van de inzet van de wijkverpleegkundige komt dan op 6.548,-. Het spontaan effect en de attributie zijn hierin verrekend. Opvallend is dat de impact van de peuterspeelzaal op ouders bijzonder laag is. Zo laag zelfs dat deze de ratio niet beïnvloed. Daarom is deze uit de impactmap gelaten. Stakeholders geven zonder uitzondering aan dat de (kerk)gemeenschap zo hecht is, dat het effect sociale contacten van ouders bijna in zijn geheel aan deze (kerk)gemeenschap kan worden toegeschreven. Ouderparticipatie bij de peuterspeelzaal aan de Troelstrastraat is laag, waardoor de sociale functie van de peuterspeelzaal voor ouders, in tegenstelling een eerdere meting verricht in een middelgrote stad, minimaal is. De totale SROI ratio Uit het voorgaande kan een totale som worden gemaakt. Het totaal aan investeringen (tijd en geld) is ,- en dat levert ,- aan sociale waarde. Als vervolgens de sociale waarde wordt gedeeld door de investeringen ontstaat de SROI ratio en die is 1,54. Deze ratio laat zien dat het maatschappelijk rendement van peuterspeelzaalwerk 1,54 is. 8

9 Bijlage 2 : SROI analyse PSZ Zwolle Impact map Stakeholder Investering Bedoeld effect Jaren Indicator Waarde SROI Gemeente Ontwikkeling kind 1 Kindplaatsen , Opvoedingsondersteuning 2 Thema activiteiten Ouders Sociale contacten kind 3 Contacten Sociale contacten ouders 2 Ouderactiviteiten Samenwerkingspartners 2032 Minder zorgmeldingen 3 Zorgmeldingen Totaal , Toelichting op de resultaten in bovenstaande matrix Iedere SROI analyse eindigt met een Impact Map. Het is een matrix met alle resultaten van de analyse in een handzaam overzicht en de SROI ratio rechts onder in de tabel ( 1.41). De bovenstaande matrix laat zien dat het maatschappelijk rendement van peuterspeelzaalwerk in Zwolle op basis van informatie die zeven stakeholders hebben gegeven en geldig is voor 215 kindplaatsen (N=215) een SROI ratio oplevert ter waarde van 1,41. Dit verhoudingsgetal vertelt ons dat voor elke geïnvesteerde euro minimaal dezelfde euro wordt terugverdiend en 0,41 per geïnvesteerde euro aan waarde wordt toegevoegd. SROI ratio voor de gemeente Zwolle Uit de matrix blijkt dat de gemeente Zwolle investeert voor 215 kindplaatsen bij peuterspeelzalen. Zij doet dit om de ontwikkeling van het kind te stimuleren en opvoedingsondersteuning te bieden aan ouders van kinderen die naar een peuterspeelzaal gaan (de twee bedoelde effecten voor de gemeente Zwolle). Voor effecten geldt dat zij niet altijd zullen blijven doorwerken. Na verloop van tijd (door andere ervaringen van kinderen of ouders) verzwakt het effect van een peuterspeelzaal. Daarom is rekening gehouden met verwacht aantal jaren dat de bedoelde effecten van de gemeenten zullen duren. Voor het meten van de effecten is als indicator het aantal kindplaatsen en het aantal georganiseerde thema activiteiten genomen. 9

10 Als vervolgens het aantal kindplaatsen wordt vermenigvuldigd met een kostplaats per kindplaats ( 1.734,-) en hiervan dat het spontaan effect (dat wat ook zonder de PSZ gebeurt zou zijn t.b.v. de doorgaande ontwikkelingslijn) en de attributie (dat wat kan worden toegeschreven aan anderen dan de PSZ) blijkt dat de investering van de gemeente een SROI ratio oplevert van 0,64. SROI ratio voor ouders Ouders doen gemiddeld een investering in de vorm van een ouderbijdrage ter waarde van 373,- en een tijdsinvestering die in geld is omgezet op basis van inzet cao welzijn schaal 1 en een waarde heeft van 2.174,- Ouders zijn vrijwilliger in diverse activiteiten zoals oudercommissies, overblijfmoeder en overig vrijwilligerswerk dat bijdraagt aan de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen, maar ook aan de sociale contacten van ouders. In de analyse is de ouderbijdrage gekoppeld aan de sociale contacten van kinderen (dit effect is benoemd door de ouders) en de vrijwillige inzet is gekoppeld aan sociale contacten van ouders. Dit effect was op voorhand niet bekend, maar is tijdens de stakeholder gesprekken benoemd door de ouders. Het aantal jaren dat effecten voor kinderen doorwerken zijn vastgesteld op 3 jaar (de duur van het bezoek aan de peuterspeelzaal en een jaar basisschool, verwacht wordt dat na een jaar basisschool het effect van school zwaarder zal gaan wegen dan het effect van de peuterspeelzaal). Het effect voor de ouders is vastgesteld op 2 jaar, aangezien zij contacten zullen hebben met andere ouders zolang kinderen naar de PSZ gaan. Hoewel het mogelijk is dat de contacten tussen ouders langer aanwezig blijft dan de periode van de PSZ voor kinderen is dit niet meegenomen in de analyse (teveel onzekere schattingen). De indicatoren om de genoemde effecten sociale contacten kinderen en sociale contacten ouders) zijn het aantal contacten van kinderen met leeftijdsgenoten en het aantal ouderactiviteiten (omdat wordt verwacht dat ouders elkaar voornamelijk leren kennen of ontmoeten via die activiteiten). De totale sociale waarde is voor kinderen ,- en voor ouders ,-. De waarde voor kinderen is tot stand gekomen met ouders. Zij geven aan dat zij maximaal 300 willen betalen voor de opvang van kinderen in een PSZ. Dit vermenigvuldigen met het aantal kinderen in de steekproef (215) geeft de totale sociale waarde. Voor ouders geldt dat deze is gewaardeerd met het uurloon van iemand in schaal 1 CAO welzijn. Dit is een gebruikelijke vergelijking in SROI: wat als de vrijwilliger vervangen zou moeten worden door iemand met een CAO salaris. De uitkomst hiervan is dat 12 per uur en 20 uur inzet per persoon een totale waarde per persoon oplevert ter waarde van 240. Er is aangenomen dat 117 ouders actief zijn in 13 locaties. Het resultaat is dat ouders met een SROI ratio van.039 bijdragen aan het maatschappelijk rendement van de PSZ. SROI ratio voor samenwerkingspartners Samenwerkingspartners investeren tijd, waarbij cao gegevens zijn gebruikt voor de berekening naar geld. De tijd die samenwerkingspartners inzetten kan gewaardeerd worden op 2.032,-. Deze berekening is als volgt opgebouwd. Wijkverpleegkundige per maand (cao ziekenhuizen, schaal 45, parttime mediaan) 2.467/4/36 = 17,13 per uur. Per kind 0.15 uur beschikbaar op consultatiebureau = 215 kinderen x 0.15 minuten = uur x 17,13 per uur = 552 per jaar per wijkverpleegkundige x 3 wijkverpleegkundigen = 1,656,-. Leerkracht basisonderwijs (cao primair onderwijs, senior, fulltime, mediaan) 2.855/4/38 = 18,78 per uur. 20 uur inzet voor PSZ op jaarbasis (42 weken) = 376. Leidster PSZ (2x schaal 5, cao kinderopvang, parttime, mediaan) x 12 = ,- (niet meegnomen in overzicht om dubbeltelling met gemeentelijke subsidie te voorkomen). Het effect dat samenwerkingspartners willen bereiken 10

11 is minder zorgmeldingen. Minder meldingen betekent minder kinderen met opvoedingsproblemen of kinderen die ontwikkelingsachterstanden hebben. Een zorgmelding betekent automatisch meer inzet van aanvullende samenwerkingspartners zoals maatschappelijk werk, logopedie, huisarts, etc. Toelichting op de duur van effecten: elk effect (van elk willekeurig project en ook in de PSZ) heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. In de tabel is aangegeven hoelang het benoemde effect in kolom drie doorwerkt (schatting in overleg met stakeholders, er is meer onderzoek nodig om dit nauwkeuriger te kunnen vaststellen). De uiteindelijke sociale waarde is ,-. Dit bedrag is opgebouwd met gedeelten die worden bespaard door inzet van de PSZ en primaire samenwerkingspartners (wijkverpleegkundige en leerkracht): consult logopedie + huisarts + wijkverpleegkundige + leerkracht + kosten kindvolgsysteem. De vijf gedeelten hebben een gezamenlijke waarde van 438,- (opgebouwd met cao gegevens voor de verschillende werksoorten/beroepsgroepen). Ervan uitgaande dat dit bedrag kan worden toegepast op 215 kinderen (de gehele steekproef) ontstaat de eerder genoemde totale sociale waarde en een SROI ratio ter waarde van 0,37 (wat wil zeggen dat samenwerkingspartners een toegevoegde waarde hebben). De totale SROI ratio Uit het voorgaande kan een totale som worden gemaakt. Het totaal aan investeringen (tijd en geld) is ,- en dat levert ,40 aan sociale waarde. Als vervolgens de sociale waarde wordt gedeeld door de investeringen ontstaat de SROI ratio en die is 1,41. Deze ratio laat zien dat het maatschappelijk rendement van peuterspeelzaalwerk 1,41 is. 11

Toepassing van de Social Return on Investment methode op kleine non-profit organisaties.

Toepassing van de Social Return on Investment methode op kleine non-profit organisaties. Toepassing van de Social Return on Investment methode op kleine non-profit organisaties. Enschede, 15 augustus 2012 Universiteit Twente Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Begeleider: 1 e Dr. M.J.

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie

Social Return On Investment Hulp bij het Huishouden en Begeleiding

Social Return On Investment Hulp bij het Huishouden en Begeleiding Conceptrapport Social Return On Investment Hulp bij het Huishouden en Begeleiding In de gemeenten Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven, Helmond, Sluis, Tilburg en bij de Eigen Kracht Centrale Conceptrapport

Nadere informatie

Positie peuterspeelzaalwerk nu en in de toekomst. Handreiking voor peuterspeelzalen bij het bepalen van een nieuwe toekomst

Positie peuterspeelzaalwerk nu en in de toekomst. Handreiking voor peuterspeelzalen bij het bepalen van een nieuwe toekomst Positie peuterspeelzaalwerk nu en in de toekomst Handreiking voor peuterspeelzalen bij het bepalen van een nieuwe toekomst 1 2 Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1. INLEIDING 7 2. ONTWIKKELINGEN 9 2.1 Wensen en

Nadere informatie

Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio Amsterdam

Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio Amsterdam Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio Amsterdam Resultaten van vervolgonderzoek Martin Schuurman Catharina Mulder Colofon Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio

Nadere informatie

Blended behandelen en begeleiden

Blended behandelen en begeleiden E e n a n a ly s e v a n d e v e r w a c h t e k o s t e n e n b a t e n v a n e H e a l t h Blended behandelen en begeleiden Voorwoord EHEALTH E E N A N A LY S E V A N D E V E R W A C H T E K O S T E

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet?

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Mhiera den Blanken Anne Luc van der Vegt i.s.m. FORUM juni 2007 Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Overwegingen van ouders om hun kinderen al

Nadere informatie

Onderpresteren onder de loep

Onderpresteren onder de loep 8 Doorlopende leerlijnen José van der Hoeven, Esther de Boer en Gert ten Hove Onderpresteren onder de loep Onderzoeksrapportage project Beroepsidentiteit en Persoonlijkheidsontwikkeling havo-vwo 28-21

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Deel 3: productenboek Voorwaarden

Deel 3: productenboek Voorwaarden Deel 3: productenboek Voorwaarden Dit deel bevat voorbeelden van instrumenten en methoden die in de Zuid-Hollandse praktijk zijn gebruikt om brede scholen te ontwikkelen. Tevens zijn er voorbeelden opgenomen

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

Maatschappelijk rendement in het sociale domein

Maatschappelijk rendement in het sociale domein Maatschappelijk rendement in het sociale domein Een handreiking voor opdrachtgevers van MKBA s Opgesteld door: LPBL Op verzoek van: BZK Concept december 2010 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Denken in maatschappelijk

Nadere informatie

Transitienota Wmo 2015

Transitienota Wmo 2015 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 november 2014 inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. Transitienota Wmo 2015 Voorwoord Met de decentralisatie van de AWBZ/WMO krijgen gemeenten meer taken op het

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

PROTECT Migranten en vrijwilligerswerk

PROTECT Migranten en vrijwilligerswerk PROTECT Migranten en vrijwilligerswerk Een onderzoek naar de huidige situatie en behoeften m.b.t. participatie en deskundigheidsbevordering van migranten en uitwisseling met migranten in de wijkgerichte

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

5 Concretisering van doelen, overeenstemming over doelen en betrokkenheid van participanten

5 Concretisering van doelen, overeenstemming over doelen en betrokkenheid van participanten 5 Concretisering van doelen, overeenstemming over doelen en betrokkenheid van participanten 5.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opvattingen over en de interpretaties die de participanten

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Handreiking prestatie-indicatoren budgetcoaching Nibud en Stimulansz, april 2015 Auteurs: Tamara Madern Vivian den Hartogh Annejet Kerckhaert Minou van der Werf

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 4 1.1 Aanleiding. 4 1.2 Doel van de nota. 4 1.3 Totstandkoming van de nota. 4 1.4 Leeswijzer 4 2. De gemeente

Nadere informatie

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Monitor naar coaching on the job in de gemeente Rotterdam Willeke Daamen Su en Verweij-Kwok Marielle

Nadere informatie

Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst

Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst Juni 2006 Gemeente Voorst Mariko van Vemde Mari van Helvoort (Spectrum) 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten 1.1. Visie op jeugdbeleid 1.2.

Nadere informatie

De Kracht van Voetbal Sturen op de maatschappelijke impact van voetbal

De Kracht van Voetbal Sturen op de maatschappelijke impact van voetbal www.pwc.nl De Kracht van Voetbal Sturen op de maatschappelijke impact van voetbal 7 januari 2015 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC Nederland helpt

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 66211. Subsidieregelingen Enkhuizen 2016. 21 juli 2015. Officiële uitgave van gemeente Enkhuizen. Inleiding

GEMEENTEBLAD. Nr. 66211. Subsidieregelingen Enkhuizen 2016. 21 juli 2015. Officiële uitgave van gemeente Enkhuizen. Inleiding GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Enkhuizen. Nr. 66211 21 juli 2 Subsidieregelingen Enkhuizen 216 Inleiding Subsidies zijn een instrument om beleidsdoelen te realiseren en hebben daarmee een

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie