Maatschappelijk rendement van regulier peuterspeelzaal werk 2 verkennende SROI analyses in Zwolle en Nunspeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk rendement van regulier peuterspeelzaal werk 2 verkennende SROI analyses in Zwolle en Nunspeet"

Transcriptie

1 Maatschappelijk rendement van regulier peuterspeelzaal werk 2 verkennende SROI analyses in Zwolle en Nunspeet

2 Samenvatting SROI (Social Return On Investment) is een interactieve analyse waarmee maatschappelijk toegevoegde waarde (sociaal rendement) van activiteiten wordt gemeten. In Zwolle en Nunspeet zijn SROI analyses toegepast met een steekproef in het reguliere peuterspeelzaalwerk (waar geen VVE plaatsvindt). Belanghebbenden (stakeholders) zijn geïnterviewd en hun meningen zijn in dit rapport verwerkt. Uit de SROI analyse blijkt dat het peuterspeelzaalwerk erg gewaardeerd wordt door de geïnterviewde stakeholders. Wellicht nog belangrijker is de conclusie dat een investering in het reguliere peuterspeelzaalwerk maatschappelijk toegevoegde waarde oplevert. Uit beide SROI analyses voor 2012 kan worden geconcludeerd dat, met behoudende aannames, elke euro die gemeente, ouders en samenwerkingspartners investeren wordt terugverdiend en er 0,48 maatschappelijk toegevoegde waarde wordt gecreëerd (SROI ratio is 1,48). Belanghebbenden (stakeholders) die zijn geïnterviewd benoemen de volgende effecten van het peuterspeelzaalwerk: bijdrage aan doorgaande ontwikkelingslijn (vergelijkbaar met ontwikkeling van executieve functies zoals bevorderen competenties in discipline, flexibiliteit, sociaal gedrag en organiseren) sociaal emotionele ontwikkeling, ondersteuning van de ouders en vroegsignalering. Om dubbeltelling te voorkomen, is bij dubbel genoemde effecten steeds de waarde van één van de stakeholders meegenomen in de analyse. Wanneer er wordt gesproken over de waarde toegekend door de stakeholder is de dubbeltelling hier al in mindering gebracht. Deze bevindingen zijn tot stand gekomen in gesprek met de stakeholders en op basis van beschikbare informatie in bijvoorbeeld cao s en literatuur over peuterspeelzaalwerk. De analyse is tot stand gekomen met twee steekproeven, één in Zwolle en één in Nunspeet. Situatie Peuterspeelzalen Het SROI analyses betreffen een retrospectieve analyses (analyse op basis van aangetroffen effecten). De MO groep heeft specifiek gevraagd rekening te houden met executieve functies. Dit zijn functies die ontwikkeld kunnen worden bij kinderen om het werkgeheugen te bevorderen. Er is specifiek gevraagd naar het opnemen van discipline, flexibiliteit, organiseren en sociaal gedrag. In de praktijk is gebleken dat niemand bekend is met executieve functies. De vertaling ervan in termen als doorgaande ontwikkelingslijn, contacten leggen met leeftijdsgenoten, leren luisteren en actief zijn in een omgeving waar discipline wordt gevraagd zijn echter wel bekend. In de uitwerking van de SROI analyse treft u de executieve functie daarom in combinatie aan met genoemde uitwerkingen in de praktijk. Voor kennis over executieve functies is literatuur van Sardes gebruikt. Het regulier peuterspeelzaalwerk heeft betrekking op het in georganiseerd verband tegen vergoeding bieden van begeleiding, verzorging, aanvullende opvoeding aan kinderen gedurende een aantal uren per week door anderen dan de eigen ouders/verzorgers. De peuterspeelzaal is bestemd voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot het moment waarop zij basisonderwijs kunnen volgen. Onder een kindplaats wordt verstaan een kind dat twee dagdelen per week en veertig weken per jaar naar de peuterspeelzaal toe gaat. Het product 2

3 peuterspeelzaal bevat de volgende onderdelen: ontwikkelingsstimulering; ontmoeting; verzorging van opvang; aanvullende opvoeding, opvoedingsondersteuning aan ouders/verzorger; volgen van de ontwikkeling van het kind en het signaleren van problemen; informatie-uitwisseling ouders/leiding; ouderparticipatie; invulling van de doorgaande ontwikkelingslijn (naar de basisschool); het voorzien in plaatsing van peuters op indicatie. Peuterspeelzalen zijn gericht op het spelenderwijs stimuleren van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van peuters door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden. Hierbij wordt de ontwikkeling van de kinderen systematisch gevolgd en heeft de peuterspeelzaal een signalerende en doorverwijzende rol. De peuterspeelzaal vervult daarnaast een opvoedingsondersteunende functie ten behoeve van ouders/verzorgers. SROI SROI (Social Return On Investment) is een interactieve analyse die maatschappelijk rendement meet. Iedere bijdrage (geld en tijd) van een overheid, fonds, uitvoerder, vrijwilliger en doelgroep aan een project is feitelijk een investering. Belanghebbenden worden stakeholders genoemd en zij investeren in activiteiten of organisaties. Net als andere stakeholders verwachten zij rendement van hun investering. SROI maakt dat rendement zichtbaar door gesprekken te voeren met alle stakeholders in een project en hun mening samen met hen te vertalen in effecten, indicatoren en een financiële waarde. De inbreng van stakeholders is bepalend voor de uitkomst van een SROI analyse. SROI is een intersubjectieve analyse, door meerdere meningen naast elkaar te plaatsen ontstaat een relatief objectief beeld. Per stakeholder wordt zichtbaar wat de inbreng, de activiteit, de opbrengst, de effecten en de indicatoren zijn. Uiteindelijk wordt op basis van deze gegevens berekend wat de impact (resultaat minus wat zonder de activiteit toch wel gebeurd zou zijn) en de sociale, culturele of ecologische maatschappelijke opbrengst is van een activiteit (uitgedrukt in een SROI ratio). De SROI methode is te herkennen aan de volgende principes: 1. Stakeholders worden direct betrokken bij het opstellen van de analyse. 2. Er wordt onderzocht wat er veranderd vanuit het standpunt van stakeholders. 3. Korte en lange termijn effecten en resultaten van activiteiten worden financieel gewaardeerd. 4. Relevante en significante zaken worden in beschouwing genomen. 5. Er wordt niet teveel geclaimd (voorzichtige aannames). 6. Transparantie (openheid in stappen tijdens analyse en te verifiëren aannames). 7. Financiële aannames en resultaten worden geverifieerd bij stakeholders. 3

4 Bij alle SROI analyses is het gebruikelijk te vermelden dat de ratio slechts de uitkomst is van een proces dat over jaren is te beïnvloeden. SROI kan zowel een retrospectieve als voorspellende methode zijn. Projecten en activiteiten die zijn uitgevoerd kunnen met SROI worden geëvalueerd en voor projecten die nog moeten starten kunnen doelstellingen en verwachtingen nauwkeurig worden omschreven met SROI. Bevindingen Ouders Ouders laten weten dat hun kinderen zichtbare ontwikkelingen doormaken en dat dit mede afhankelijk is van professionele inzet (houding van leidsters, methodisch werken). De contacten tussen kinderen wordt als zeer waardevol ervaren, evenals de vaardigheden die worden aangeleerd. Dat dit in een andere omgeving dan thuis gebeurt, maakt dat het kind wordt uitgedaagd en onafhankelijk van eigen voorkeuren gaat leren. Door deze inzet verwachten ouders dat de overgang naar de basisschool gemakkelijker verloopt. Daarnaast ervaren ouders het als waardevol dat een leidster ook hun kind leert kennen en hiermee ervaringen opdoet. Zo ontstaat de gelegenheid om ervaringen te delen. Daardoor voelen zij zich gesteund in de opvoeding. Peuterspeelzaalleidster De leidsters zorgen voor een soepele overgang naar de basisschool. Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen spelen met andere kinderen en van elkaar en de leidster afkijken. Hier leren ze van, maar zonder dat zij moeten presteren, zoals later op school het geval is. Dit is belangrijk en schept veiligheid en ruimte om te ontdekken. De peuterspeelzaal beïnvloedt de sociaal emotionele, cognitieve, motorische en taalontwikkeling in positieve zin. Dit sluit aan bij de opdracht van de subsidiegever (doorgaande ontwikkelingslijn tussen thuis en basisschool). Er wordt themagericht gewerkt, maar er is geen VVE op de peuterspeelzaal. Tot slot geven de leidsters aan dat het gaan naar de peuterspeelzaal goed is voor de identiteitsontwikkeling van kinderen. Wijkverpleegkundigen De wijkverpleegkundigen geven aan dat kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan, leren door nadoen. Het is voornamelijk goed voor de sociaal emotionele en taal-/spraakontwikkeling van het kind, voor het vormen van een eigen identiteit en als opstap naar de basisschool. Kinderen leren in een groep functioneren, waardoor zij normen en waarden leren kennen en respect voor elkaar opbrengen. De wijkverpleegkundigen zijn in Nunspeet vijf keer per jaar aanwezig voor ouders. Tevens overleggen zij via mail en telefoon met leidsters wanneer er zorgen zijn over een kind. Aanwezigheid op de peuterspeelzaal zorgt er voor dat er sneller en makkelijker contact gelegd kan worden met ouders om vragen te beantwoorden of zorgen te bespreken. Door met hen in gesprek te gaan achterhaalt de wijkverpleegkundige vragen die ouders anders waarschijnlijk niet gesteld hadden. Wanneer zij vraagt naar wat ouders hiervan vinden, beoordelen zij dat als zeer prettig. Ouders krijgen indien nodig of gewenst begeleiding in de opvoeding. Voorlichting over opvoeden werkt beter via de PSZ dan direct via ouders. Tot slot wordt nog opgemerkt dat er tussen wijkverpleegkundige en andere hulpverleners 4

5 (mwd, fysio, logopedie, huisarts, pedagoog) korte lijnen zijn die bijdragen aan het stimuleren van de doorgaande ontwikkelingslijn. De aanwezigheid van de peuterspeelzaal en samenwerking met de wijkverpleegkundige leveren zo een bijdrage aan vroegsignalering en vroeghulp. Leerkrachten De leerkrachten in Zwolle zijn enthousiast over de samenwerking tussen basisschool en PSZ. Ze zouden nog enthousiaster zijn als er nog meer geïnvesteerd kan worden in de samenwerking op activiteiten voor kinderen. Die activiteiten bestaan uit workshops voor ouders, peuterdagen, voorleesontbijt, talentontwikkeling, sportdagen en opendagen. Ook de doorgaande ontwikkelingslijn wordt als positieve elementen in de samenwerking tussen PSZ en basisschool. De lijn zou nog sterker zijn als de PSZ ruimere openingstijden zou kennen. De samenwerking met PSZ heeft een signalerende en preventieve invloed, kinderen die extra zorg nodig hebben worden vroeg opgemerkt. Hierdoor kan voorkomen worden dat kinderen instromen in regulier onderwijs terwijl zij meer profijt hebben van speciaal onderwijs of onderwijs met extra aandacht. In waardering van het peuterspeelzaalwerk komt deze op de tweede plaats achter de thuissituatie. Gemeenten Zwolle en Nunspeet De betrokken en verantwoordelijke beleidsambtenaren laten weten dat PSZ gaat over spelen, ontmoeten en signaleren. De subsidie voor het werk is gebaseerd op een integrale kostprijs. De gemeente geven aan de kwaliteit van de peuterspeelzalen betrokken in deze analyse als hoog te beoordelen, wat ook blijkt uit de rapporten van de GGD. De voorkeur van de gemeente Zwolle gaat uit naar PSZ in de buurt van of inpandig in brede scholen. Met betrekking tot de verwachte outcome (effecten op de lange termijn) zijn de gemeenten gebaat bij kostenreductie en positief ontwikkelen van kinderen. Door de gemeenten zijn geen indicatoren vastgesteld voor de effecten of resultaten van een PSZ. De gemeente kan inschattingen maken over de kosten die hierdoor bespaard worden. Maatschappelijke impact Het totaal aan investeringen (tijd en geld) van de peuterspeelzalen uit dit onderzoek wordt met behulp van de SROI methode weergegeven in euro s. De sociale waarde, de maatschappelijke impact die de PSZ opleveren ook. De sociale waarden worden gedeeld door de investeringen. Zo ontstaat de SROI ratio. De gemiddelde SROI ratio van beide onderzoeken in Nunspeet en Zwolle is 1,48. Deze ratio laat zien dat het maatschappelijk rendement van peuterspeelzaalwerk 1,48 is. Elke geïnvesteerde euro wordt minimaal terugverdiend en levert zelfs nog 0,48 toevoegde waarde. De conclusie op basis van deze SROI analyse is dus dat PSZ maatschappelijke toegevoegde waarde heeft. In bijlage 1 is de SROI analyse in Nunspeet toegevoegd. In bijlage 2 is die van Zwolle weergegeven. 5

6 Bijlage 1. SROI analyse PSZ Nunspeet Impact Map (n=16) Stakeholder Investering Bedoeld effect Jaren Indicator Waarde SROI Gemeente Doorgaande ontwikkelingslijn 3 Kindplaatsen Ouders Cognitieve ontwikkeling kind 3 Waardebeleving Taalontwikkeling 2 Woordenschat 8954 Leidster n.v.t. Sociaal gedrag kind 3 Contacten Wijkverpleegkundige 240 Opvoedondersteuning ouders 2 Voorlichting 789 Preventieve inzet executieve functies 1 Zorgmelding 6750 Totaal Toelichting op de resultaten in bovenstaande matrix Iedere SROI analyse eindigt met een Impact Map. Het is een matrix met alle resultaten van de analyse in een handzaam overzicht en de SROI ratio rechts onder in de tabel ( 1,54). De bovenstaande matrix laat zien dat het maatschappelijk rendement van peuterspeelzaalwerk in Nunspeet op basis van informatie die zes stakeholders hebben gegeven en geldig is voor 16 kindplaatsen (N=16) een SROI ratio oplevert ter waarde van Dit verhoudingsgetal verteld ons dat voor elke geïnvesteerde euro minimaal dezelfde euro wordt terugverdiend en 0.54 per geïnvesteerde euro aan waarde wordt toegevoegd. Doorgaans geldt voor SROI analyses dat de ratio niet bovenmatig hoog mag zijn, maar zeker goed is als deze boven de geïnvesteerde euro uitkomt. Uit bovenstaande matrix blijkt dat de gemeente Nunspeet 25,385,- investeert in de peuterspeelzaal van Doomijn. Dit bedrag is opgebouwd uit kostprijzen voor kindplaatsen en huurlasten. Een kindplaats kost 1250 en er zijn 16 kindplaatsen. De gemeente heeft als belangrijkste gewenste effect van een peuterspeelzaal de doorgaande ontwikkelingslijn benoemd. Doordat op de peuterspeelzaal de executieve functies van kinderen worden ontwikkeld die nodig zijn om goed mee te draaien op de basisschool, wordt de doorgaande ontwikkelingslijn gecreëerd. Dit effect blijft naar verwachting minimaal drie jaar bestaan (tijdens de periode op de peuterspeelzaal en een jaar daarna op de basisschool). Dit is een voorzichtige schatting, de stakeholder geeft zelf een hogere schatting. Het benoemde effect wordt gemeten met het aantal ingevulde kindplaatsen. De sociale waarde die daaruit volgt (voorlaatste kolom) is de berekening van 16 x 1250 = ,-. 6

7 Rekeninghoudend met de duur van effecten komt de totale sociale waarde voor de gemeente als stakeholder in de peuterspeelzaal op ,-. In dit bedrag is rekening gehouden met de vraag of de effecten ook zonder inzet van de peuterspeelzaal bereikt zouden zijn (spontaan effect) en welke bijdrage de peuterspeelzaal dan werkelijk zelf heeft in de door stakeholders benoemde effecten (attributie). Spontaan effect en attributie zijn in alle gevallen, tenzij anders benoemd, op respectievelijk 40% en 20% gesteld. Ouders investeren in de peuterspeelzaal met een ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor 16 kindplaatsen (N=16) bedraagt ,-. De belangrijkste effecten die ouders benoemen zijn cognitieve ontwikkeling en taalontwikkeling. Bij de peuterspeelzaal worden kinderen uitgedaagd te leren en gestimuleerd buiten de eigen natuurlijke voorkeuren te gaan. Ook biedt de peuterspeelzaal uitdaging voor kinderen die net iets meer cognitieve stimulans kunnen gebruiken dan thuis kan worden aangeboden. Ouders merken bijvoorbeeld aan de kinderen dat zij meer aandragen in de thuissituatie. Ook merken zij dat de woordenschat, taalbegrip en een uitdrukkingsvaardigheid van hun kinderen vooruit gaat. Het totale effect wordt gewaardeerd op 500 aan waarde beleving x 16 kinderen voor taalontwikkeling en 583,- x 16 aan beleefde waarde voor cognitieve ontwikkeling. De sociale waarde die hierop volgt is resp. 11,520,- en 8.954,-. In dit bedrag is rekening gehouden met de vraag of de effecten ook zonder inzet van de peuterspeelzaal bereikt zouden zijn (spontaan effect) en welke bijdrage de peuterspeelzaal dan werkelijk zelf heeft in de door stakeholders benoemde effecten (attributie). De investering van de leidster in tijd, wordt betaald uit de subsidie van de gemeente. Die investering is dus niet apart meegenomen in de totale investering. Als belangrijkste effect noemt de leidster de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Door samen te spelen met andere kinderen leren zij sociaal gedrag in een groep. Ze kunnen bij elkaar en de leidster (sociale) vaardigheden afkijken en leren door na te doen. Ook ontdekken ze hun eigen identiteit door structureel een moment in de week gescheiden te zijn van de ouders en ontwikkelen zij vertrouwen. De peuterspeelzaalleidster beleeft de waarde van dit effect als 1000 per kindplaats. Dit is de beleefde waarde van de leidster. Het effect werkt minimaal door tot in het eerste jaar van de basisschool. De totale waarde is tot stand gekomen door het aantal kindplaatsen met de beleefde waarde te vermenigvuldigen: 16 x 1.000,- = ,-. Rekeninghoudend met de duur van de effecten komt de totale sociale waarde voor de leidster als stakeholder op ,-. In dit bedrag is rekening gehouden met de vraag of de effecten ook zonder inzet van de peuterspeelzaal bereikt zouden zijn (spontaan effect) en welke bijdrage de peuterspeelzaal dan werkelijk zelf heeft in de door stakeholders benoemde effecten (attributie). Deze worden bepaald op resp. 60% en 20%. De wijkverpleegkundige investeert tijd, waarbij cao gegevens zijn gebruikt voor de berekening naar geld. De tijd die zij inzet kan gewaardeerd worden op 240,-. Deze berekening is als volgt opgebouwd. De wijkverpleegkundige besteed per kind 0.15 uur (15 minuten) waarin zij actief doorverwijst naar de peuterspeelzaal. 16 kinderen x 0.15 = 4 uur. Daarnaast besteedt de wijkverpleegkundige 5 uur per jaar aan inloopspreekuren op de peuterspeelzaal aan de Troelstrastraat. Tevens onderhoudt zij contact met de leidsters, voor een totaal van 5 uur per jaar. Dit komt neer op een totale tijdsinvestering van 14 uur op jaarbasis. De waarde van deze investering is uitgerekend met behulp van de CAO ziekenhuiswezen (cao ziekenhuizen, schaal 45, parttime mediaan.). 14 x 17,13 uurloon, staat gelijk aan een bedrag van 240,- euro per jaar. Eén van de effecten die deze investering telt is het verlenen aan 7

8 opvoedingsondersteuning aan ouders. Er is bij gemiddeld 7 ouders per jaar sprake van het verlenen van opvoedingsondersteuning tijdens de inloopspreekuren. Dit effect houdt aan voor de duur van de peuterspeelzaal, omdat gedurende die periode ouder en wijkverpleegkundige elkaar vanzelfsprekend blijven ontmoeten. De waardebeleving van het totaal aan sociale waarde wordt gesteld op 798,-. In de berekening is rekening gehouden met spontaan effect, dat hier hoog (90%) is, omdat veel informele opvoedingondersteuning plaatsvindt in het sociale netwerk van ouders. Doordat de peuterspeelzaal de enige plek is waar ouders in een informele setting met de wijkverpleegkundige in contact komen, is de attributie gesteld op 20%. Het tweede effect dat wordt genoemd is dat de wijkverpleegkundige door haar nabijheid en de korte lijnen met hulp- en zorgverlenende instanties vroeg kan signaleren en doorverwijzen, voordat de zorg rondom een kind groter wordt. De waardebeleving van de sociale waarde van het doorverwijzen naar hulp- en zorgverlenende instanties door vroegsignalering wordt gesteld op ,-. Dit gaat om gemiddeld 1 kind per jaar. De duur van het effect is het jaar waarin doorverwezen wordt. Spontaan effect en attributie worden op resp. 50% en 10% gesteld. De totale sociale waarde van de inzet van de wijkverpleegkundige komt dan op 6.548,-. Het spontaan effect en de attributie zijn hierin verrekend. Opvallend is dat de impact van de peuterspeelzaal op ouders bijzonder laag is. Zo laag zelfs dat deze de ratio niet beïnvloed. Daarom is deze uit de impactmap gelaten. Stakeholders geven zonder uitzondering aan dat de (kerk)gemeenschap zo hecht is, dat het effect sociale contacten van ouders bijna in zijn geheel aan deze (kerk)gemeenschap kan worden toegeschreven. Ouderparticipatie bij de peuterspeelzaal aan de Troelstrastraat is laag, waardoor de sociale functie van de peuterspeelzaal voor ouders, in tegenstelling een eerdere meting verricht in een middelgrote stad, minimaal is. De totale SROI ratio Uit het voorgaande kan een totale som worden gemaakt. Het totaal aan investeringen (tijd en geld) is ,- en dat levert ,- aan sociale waarde. Als vervolgens de sociale waarde wordt gedeeld door de investeringen ontstaat de SROI ratio en die is 1,54. Deze ratio laat zien dat het maatschappelijk rendement van peuterspeelzaalwerk 1,54 is. 8

9 Bijlage 2 : SROI analyse PSZ Zwolle Impact map Stakeholder Investering Bedoeld effect Jaren Indicator Waarde SROI Gemeente Ontwikkeling kind 1 Kindplaatsen , Opvoedingsondersteuning 2 Thema activiteiten Ouders Sociale contacten kind 3 Contacten Sociale contacten ouders 2 Ouderactiviteiten Samenwerkingspartners 2032 Minder zorgmeldingen 3 Zorgmeldingen Totaal , Toelichting op de resultaten in bovenstaande matrix Iedere SROI analyse eindigt met een Impact Map. Het is een matrix met alle resultaten van de analyse in een handzaam overzicht en de SROI ratio rechts onder in de tabel ( 1.41). De bovenstaande matrix laat zien dat het maatschappelijk rendement van peuterspeelzaalwerk in Zwolle op basis van informatie die zeven stakeholders hebben gegeven en geldig is voor 215 kindplaatsen (N=215) een SROI ratio oplevert ter waarde van 1,41. Dit verhoudingsgetal vertelt ons dat voor elke geïnvesteerde euro minimaal dezelfde euro wordt terugverdiend en 0,41 per geïnvesteerde euro aan waarde wordt toegevoegd. SROI ratio voor de gemeente Zwolle Uit de matrix blijkt dat de gemeente Zwolle investeert voor 215 kindplaatsen bij peuterspeelzalen. Zij doet dit om de ontwikkeling van het kind te stimuleren en opvoedingsondersteuning te bieden aan ouders van kinderen die naar een peuterspeelzaal gaan (de twee bedoelde effecten voor de gemeente Zwolle). Voor effecten geldt dat zij niet altijd zullen blijven doorwerken. Na verloop van tijd (door andere ervaringen van kinderen of ouders) verzwakt het effect van een peuterspeelzaal. Daarom is rekening gehouden met verwacht aantal jaren dat de bedoelde effecten van de gemeenten zullen duren. Voor het meten van de effecten is als indicator het aantal kindplaatsen en het aantal georganiseerde thema activiteiten genomen. 9

10 Als vervolgens het aantal kindplaatsen wordt vermenigvuldigd met een kostplaats per kindplaats ( 1.734,-) en hiervan dat het spontaan effect (dat wat ook zonder de PSZ gebeurt zou zijn t.b.v. de doorgaande ontwikkelingslijn) en de attributie (dat wat kan worden toegeschreven aan anderen dan de PSZ) blijkt dat de investering van de gemeente een SROI ratio oplevert van 0,64. SROI ratio voor ouders Ouders doen gemiddeld een investering in de vorm van een ouderbijdrage ter waarde van 373,- en een tijdsinvestering die in geld is omgezet op basis van inzet cao welzijn schaal 1 en een waarde heeft van 2.174,- Ouders zijn vrijwilliger in diverse activiteiten zoals oudercommissies, overblijfmoeder en overig vrijwilligerswerk dat bijdraagt aan de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen, maar ook aan de sociale contacten van ouders. In de analyse is de ouderbijdrage gekoppeld aan de sociale contacten van kinderen (dit effect is benoemd door de ouders) en de vrijwillige inzet is gekoppeld aan sociale contacten van ouders. Dit effect was op voorhand niet bekend, maar is tijdens de stakeholder gesprekken benoemd door de ouders. Het aantal jaren dat effecten voor kinderen doorwerken zijn vastgesteld op 3 jaar (de duur van het bezoek aan de peuterspeelzaal en een jaar basisschool, verwacht wordt dat na een jaar basisschool het effect van school zwaarder zal gaan wegen dan het effect van de peuterspeelzaal). Het effect voor de ouders is vastgesteld op 2 jaar, aangezien zij contacten zullen hebben met andere ouders zolang kinderen naar de PSZ gaan. Hoewel het mogelijk is dat de contacten tussen ouders langer aanwezig blijft dan de periode van de PSZ voor kinderen is dit niet meegenomen in de analyse (teveel onzekere schattingen). De indicatoren om de genoemde effecten sociale contacten kinderen en sociale contacten ouders) zijn het aantal contacten van kinderen met leeftijdsgenoten en het aantal ouderactiviteiten (omdat wordt verwacht dat ouders elkaar voornamelijk leren kennen of ontmoeten via die activiteiten). De totale sociale waarde is voor kinderen ,- en voor ouders ,-. De waarde voor kinderen is tot stand gekomen met ouders. Zij geven aan dat zij maximaal 300 willen betalen voor de opvang van kinderen in een PSZ. Dit vermenigvuldigen met het aantal kinderen in de steekproef (215) geeft de totale sociale waarde. Voor ouders geldt dat deze is gewaardeerd met het uurloon van iemand in schaal 1 CAO welzijn. Dit is een gebruikelijke vergelijking in SROI: wat als de vrijwilliger vervangen zou moeten worden door iemand met een CAO salaris. De uitkomst hiervan is dat 12 per uur en 20 uur inzet per persoon een totale waarde per persoon oplevert ter waarde van 240. Er is aangenomen dat 117 ouders actief zijn in 13 locaties. Het resultaat is dat ouders met een SROI ratio van.039 bijdragen aan het maatschappelijk rendement van de PSZ. SROI ratio voor samenwerkingspartners Samenwerkingspartners investeren tijd, waarbij cao gegevens zijn gebruikt voor de berekening naar geld. De tijd die samenwerkingspartners inzetten kan gewaardeerd worden op 2.032,-. Deze berekening is als volgt opgebouwd. Wijkverpleegkundige per maand (cao ziekenhuizen, schaal 45, parttime mediaan) 2.467/4/36 = 17,13 per uur. Per kind 0.15 uur beschikbaar op consultatiebureau = 215 kinderen x 0.15 minuten = uur x 17,13 per uur = 552 per jaar per wijkverpleegkundige x 3 wijkverpleegkundigen = 1,656,-. Leerkracht basisonderwijs (cao primair onderwijs, senior, fulltime, mediaan) 2.855/4/38 = 18,78 per uur. 20 uur inzet voor PSZ op jaarbasis (42 weken) = 376. Leidster PSZ (2x schaal 5, cao kinderopvang, parttime, mediaan) x 12 = ,- (niet meegnomen in overzicht om dubbeltelling met gemeentelijke subsidie te voorkomen). Het effect dat samenwerkingspartners willen bereiken 10

11 is minder zorgmeldingen. Minder meldingen betekent minder kinderen met opvoedingsproblemen of kinderen die ontwikkelingsachterstanden hebben. Een zorgmelding betekent automatisch meer inzet van aanvullende samenwerkingspartners zoals maatschappelijk werk, logopedie, huisarts, etc. Toelichting op de duur van effecten: elk effect (van elk willekeurig project en ook in de PSZ) heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. In de tabel is aangegeven hoelang het benoemde effect in kolom drie doorwerkt (schatting in overleg met stakeholders, er is meer onderzoek nodig om dit nauwkeuriger te kunnen vaststellen). De uiteindelijke sociale waarde is ,-. Dit bedrag is opgebouwd met gedeelten die worden bespaard door inzet van de PSZ en primaire samenwerkingspartners (wijkverpleegkundige en leerkracht): consult logopedie + huisarts + wijkverpleegkundige + leerkracht + kosten kindvolgsysteem. De vijf gedeelten hebben een gezamenlijke waarde van 438,- (opgebouwd met cao gegevens voor de verschillende werksoorten/beroepsgroepen). Ervan uitgaande dat dit bedrag kan worden toegepast op 215 kinderen (de gehele steekproef) ontstaat de eerder genoemde totale sociale waarde en een SROI ratio ter waarde van 0,37 (wat wil zeggen dat samenwerkingspartners een toegevoegde waarde hebben). De totale SROI ratio Uit het voorgaande kan een totale som worden gemaakt. Het totaal aan investeringen (tijd en geld) is ,- en dat levert ,40 aan sociale waarde. Als vervolgens de sociale waarde wordt gedeeld door de investeringen ontstaat de SROI ratio en die is 1,41. Deze ratio laat zien dat het maatschappelijk rendement van peuterspeelzaalwerk 1,41 is. 11

Social Return on Investment Gezinshuis De Kantelaar Peiljaar 2015 Ons gezinshuis in het kort

Social Return on Investment Gezinshuis De Kantelaar Peiljaar 2015 Ons gezinshuis in het kort Social Return on Investment Gezinshuis De Kantelaar Peiljaar 2015 Ons gezinshuis in het kort Het langdurig opvangen van uithuisgeplaatste kinderen in gezinshuis de Kantelaar heeft 1,47 meerwaarde. Dit

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen Evaluatie VVE Pilot Nieuwleusen Een samenwerking tussen: Doomijn peuterspeelzaal Kon. Julianalaan Landstede Kinderdagverblijf t Hummelhof Carinova consultatiebureau Nieuwleusen Gemeente Dalfsen Maart,

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond.

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond. Spelend leren Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius 1 Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Peuterwerk in het sociaal domein

Peuterwerk in het sociaal domein Peuterwerk in het sociaal domein Position Paper Februari 2017 1 Visie op peuterwerk in het sociaal domein De SER, landelijke politieke partijen en gemeenten onderstrepen dat sociaal beleid méér is dan

Nadere informatie

Peuteropvang Uithuizen

Peuteropvang Uithuizen Peuteropvang Uithuizen Ontdek, leer, groei en geniet! SPELEN, ONTMOETEN EN BELEVEN! Goed voorbereid naar de basisschool Samen met andere kinderen ravotten, dansen, zingen, rennen, knutselen, puzzelen en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs.

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs. Project MEEdoen Mede namens SKL en WSNS, biedt MEE IJsseloevers hierbij 2 projectbeschrijvingen aan betreffende MEEdoen in het basisonderwijs en MEEdoen in de kinderopvang. Beide projecten worden door

Nadere informatie

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang Vooraf De gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017

Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017 Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017 Ons kenmerk: 16BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van de Participatieraad

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HAASJE WIP

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HAASJE WIP VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HAASJE WIP Locatie : Plaats : Veenendaal Registratienummer : 3271143 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Colofon. Maatschappelijke Business Case Gezinshuizen Wat levert langdurig inhuisplaatsen de samenleving op?

Colofon. Maatschappelijke Business Case Gezinshuizen Wat levert langdurig inhuisplaatsen de samenleving op? Colofon Maatschappelijke Business Case Gezinshuizen - 2016 Wat levert langdurig inhuisplaatsen de samenleving op? Colofon 2017 Gezinspiratieplein Dit rapport is geschreven als vervolg op het project maatschappelijke

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Juli 2011 INHOUDSOPGAVE Samenvatting.....2 1 Inleiding. 2 2. Begrippenkader...2 3. Aanleiding........3

Nadere informatie

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR 4. Protocollen en reglementen 4.1.10 Zorgstructuur Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR Vastgesteld 9 januari 2014 Blad 2 van 5 Algemeen De peuterspeelzalen krijgen steeds meer te maken met peuters en ouders met

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE Locatie(s) : Plaats :3841 HA Harderwijk Onderzoeksnummer :16281 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Achtkarspelen Plaats : Buitenpost Gemeentenummer : 0059 Onderzoeksnummer : 288297 Datum onderzoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST Locaties :Nijntje :Boekhorst Brinnr. :15AO Plaats :8431 CW Oosterwolde

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012 Utrecht, november 2012 3426545 Pagina 1 van 15 Pagina 2 van 15 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE op gemeentelijk niveau 9 2 De oordelen over

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

Kinderen profiteren van trainingen. Kinderen profiteren van training pm ers

Kinderen profiteren van trainingen. Kinderen profiteren van training pm ers Bron: website Kinderopvang totaal d.d. 28 mei 2015 Kinderen profiteren van trainingen Zoals u misschien wel weet, zijn pedagogisch medewerkers nooit uitgeleerd. Maar hebben die trainingen zin? En hebben

Nadere informatie

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd 1. Opvoedingsondersteuning 2. Opstap 3. Naschoolse activiteiten 4. Rots en Water, weerbaarheidsproject

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

Impactmeting: een 10 stappenplan

Impactmeting: een 10 stappenplan Impactmeting: een 10 stappenplan Stap 1: De probleemanalyse De eerste stap in een impactmeting omvat het formuleren van de zogenaamde probleemanalyse welke tot stand komt door antwoord te geven op de volgende

Nadere informatie

Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN

Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN De vragen in deze Landelijke VVE monitor hebben betrekking op de situatie in het schooljaar 2009 2010. Ideaal gesproken gaat u uit van één teldatum, het liefst

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MAASDONK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MAASDONK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MAASDONK IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 H3492754 Pagina 1 van 18 Pagina 2 van 18 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Maasdonk 9 2 De oordelen over de

Nadere informatie

VVE en Careyn in Dordrecht

VVE en Careyn in Dordrecht VVE en Careyn in Dordrecht Even voorstellen: Careyn is een thuiszorgorganisatie en levert diensten in een groot gedeelte van ons land. In ons werkgebied wonen 1,7 mln inwoners. In Dordrecht is Careyn alleen

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF HET SCHAKELVELD

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF HET SCHAKELVELD VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF HET SCHAKELVELD Locatie(s) : Plaats :9405 HX Assen Onderzoeksnummer :14650 Datum onderzoek :21-4-2011

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KINDERVRIEND

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KINDERVRIEND VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KINDERVRIEND Locatie(s) :Basisschool De Brinnr. :08KA Plaats :2802 EM Gouda Reg.nr. :25784

Nadere informatie

5 Medewerkers en Organisatie 5.4 Functiebeschrijvingen Datum 12 maart 2013 Versie 4 Blad 1 van 9. Algemeen

5 Medewerkers en Organisatie 5.4 Functiebeschrijvingen Datum 12 maart 2013 Versie 4 Blad 1 van 9. Algemeen Blad 1 van 9 Algemeen PWH heeft ten behoeve van de diverse functies in de organisatie functiebeschrijvingen geformuleerd. De functiebeschrijvingen van de medewerkers die niet werkzaam zijn in de peuterspeelzalen

Nadere informatie

Inspectierapport Christelijke Buitenschoolse opvang Joy (BSO) Beethovenlaan BW ZWOLLE Registratienummer

Inspectierapport Christelijke Buitenschoolse opvang Joy (BSO) Beethovenlaan BW ZWOLLE Registratienummer Inspectierapport Christelijke Buitenschoolse opvang Joy (BSO) Beethovenlaan 336 8031BW ZWOLLE Registratienummer 785076098 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie:

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015

Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015 Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015 Inhoud Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Voor- en vroegschoolse opvang (vve)... 4 Feiten en cijfers... 7 HRM... 8 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF HAKIM

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF HAKIM VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF HAKIM Locatie : Plaats : Diemen Registratienummer : 3233895 Onderzoeksnummer : 15364

Nadere informatie

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Anneke Elenbaas van Ommen - 20 maart 2012 SAMENWERKEN AAN DE DOORGAANDE LIJN IN ZORG EN EDUCATIE BINNEN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE PERIODE Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Programma Welkom en toelichting

Nadere informatie

Inspectierapport Sport BSO Eigenwijs Landgraaf (BSO) Hofstraat 5 6372XC LANDGRAAF Registratienummer 180609798

Inspectierapport Sport BSO Eigenwijs Landgraaf (BSO) Hofstraat 5 6372XC LANDGRAAF Registratienummer 180609798 Inspectierapport Sport BSO Eigenwijs Landgraaf (BSO) Hofstraat 5 6372XC LANDGRAAF Registratienummer 180609798 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: LANDGRAAF Datum inspectie: 14-04-2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF BUBBEL

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF BUBBEL VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF BUBBEL Locatie : Plaats :9356 EA Tolbert Onderzoeksnummer :9310 Documentnummer :3458807 Datum

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Evaluatie Peuteropvang en VVE gemeente Achtkarspelen December 2015

Evaluatie Peuteropvang en VVE gemeente Achtkarspelen December 2015 Evaluatie Peuteropvang en VVE gemeente Achtkarspelen December 2015 Inleiding Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen besloten de subsidiering van het huidige peuterspeelzaalwerk om

Nadere informatie

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per Beleidskader + financiële uitwerking Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per 01-01-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van West Maas en Waal op 21 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ridderkerk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ridderkerk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ridderkerk Plaats : Ridderkerk Gemeentenummer : 0597 Onderzoeksnummer : 277931 Datum onderzoek : 8 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. ELMO - Kinderopvang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. ELMO - Kinderopvang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE ELMO - Kinderopvang Plaats : Herwen LRKP nummer : 199804138 Onderzoeksnummer : 290351 Datum onderzoek : 12 september 2016

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS Locatie : Ketelbinkie : De Windroos Brinnr. : 10OD

Nadere informatie

Inschrijfformulier Kidion

Inschrijfformulier Kidion Inschrijfformulier Kidion Gegevens kind 1: Gegevens kind 2: Achternaam: Achternaam: Voorvoegsels: Voorvoegsels: Voorna(a)m(en): Voorna(a)m(en): Roepnaam: Roepnaam: Geboortedatum: Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem Informatieboekje Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat 14-5335 LL Alem Inhoudsopgave 01. Inleiding... 3 02. Waarom naar een peuterspeelzaal?... 3 03. Doelstelling... 4 04. Doelgroep... 4 05.

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Nieuwkoop Plaats : Ter Aar Gemeentenummer : 0569 Onderzoeksnummer : 277962 Datum onderzoek : 4 november 2014

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL EBEN HAEZER

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL EBEN HAEZER VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL EBEN HAEZER Locatie : Brinnummer : 12LB Plaats : Huizen Registratienummer : 270670 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Preview. Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang. Pedagogische doelen. Wat is kwaliteit?

Preview. Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang. Pedagogische doelen. Wat is kwaliteit? Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang Preview Wat is kwaliteit? Stand van zaken anno 2009 Waarom VVE in de kinderopvang? Doelgroepen Professionalisering Kwaliteit van VVE: wat werkt? Wat voegt VVE toe?

Nadere informatie

Het kind centraal. maatschappelijke Business Case (mbc) Samenvatting / juli 2010

Het kind centraal. maatschappelijke Business Case (mbc) Samenvatting / juli 2010 Het kind centraal maatschappelijke Business Case (mbc) Samenvatting / juli 21 VROEG VOORTDUREND INTEGRAAL Samenvatting maatschappelijke Business Case VVI 1www.vroegvoortdurendintegraal.nl Dit is de samenvatting

Nadere informatie

Wij wensen u als ouder én uw kind een kleurrijke tijd bij Mikz! Namens alle medewerkers, Ans Keij Directeur Mikz

Wij wensen u als ouder én uw kind een kleurrijke tijd bij Mikz! Namens alle medewerkers, Ans Keij Directeur Mikz Hartelijk dank voor uw interesse in Mikz Deze informatieset is gemaakt om u te informeren over de mogelijkheden van peuterspeelzalen en kinderopvang in uw eigen omgeving. Mikz biedt op allerlei manieren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Stadskanaal Plaats : Stadskanaal Gemeentenummer : 0037 Onderzoeksnummer : 279577 Datum onderzoek : 19 november

Nadere informatie

Brochure. Kindcentrum

Brochure. Kindcentrum Brochure Kindcentrum Positive Action Positive Action is een programma waarmee kinderen ondersteund en uitgedaagd worden in het ontwikkelen van hun unieke talenten. Het gaat daarbij niet alleen over goede

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLIMOP BASISSCHOOL KLIMOP

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLIMOP BASISSCHOOL KLIMOP VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLIMOP BASISSCHOOL KLIMOP Locatie(s) :psz :obs Brinnr. :16WW Plaats :1689 NW Zwaag Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Peuteropvang. voor de ontwikkeling van uw kind

Peuteropvang. voor de ontwikkeling van uw kind Peuteropvang voor de ontwikkeling van uw kind 1 Trouwgids 2010 Per 1 augustus 2015 kunnen de jongste inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek gebruikmaken van peuteropvang. Peuteropvang komt in plaats

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER Locatie(s) : : Brinnr. :16ZH Plaats :1628 DJ Hoorn Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE CARROUSEL PEUTERSPEELZAAL LENTEPRET

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE CARROUSEL PEUTERSPEELZAAL LENTEPRET VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE CARROUSEL PEUTERSPEELZAAL LENTEPRET Locatie De Carrousel Lentepret BRIN-nummer 13BF Plaats Zevenaar

Nadere informatie

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015)

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015) VVE beleidsplan (versie 1.2 /februari 2015) Voorwoord Voor u ligt het eerste VVE beleidsplan van Peuterspeelzaal Kip Kakel. Hierin staat beschreven op welke wijze wij uitvoering willen geven aan de voor

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie Rabobank Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Rabobank... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.1 Reguliere dagopvang... 3 2.1.2.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE Kinderdagverblijf Buitenpret Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Omschrijving VVE 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelgroepbepaling 4 1.3 Toeleiding

Nadere informatie

Kerndoelen Startblokken geïntegreerd met eisen onderwijsinspectie

Kerndoelen Startblokken geïntegreerd met eisen onderwijsinspectie Kerndoelen Startblokken geïntegreerd met eisen onderwijsinspectie De kerndoelen geven een beeld van het werken met Startblokken op de hele locatie. Advies: 2 x per jaar door LM invullen (in december als

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Soest

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Soest RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE Soest Plaats : Soest Gemeentenummer : 0342 Onderzoeksnummer : 293771 Datum onderzoek : 31 augustus 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Auteur: Ingeborg van der Zanden Bartels Datum: 05 januari 2015 Plaats: Kerkdriel Versie: 0.1 Pedagogisch beleidsplan BSO VillaDriel 12 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

M O N T F O O R T g e m e e n t e

M O N T F O O R T g e m e e n t e g e m e e n t e Beleidsnotitie Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Wettelijk kader Op 1 augustus 2010 is de Wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) in werking getreden.

Nadere informatie

Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie

Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie Partijen: Schoolbestu(u)r(en) basisonderwijs :... Bestu(u)r(en) kinderopvang :... Bestu(u)r(en) peuterspeelzaalwerk :... Gemeente :... < Overige partijen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE BLAUWE COATI

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE BLAUWE COATI VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE BLAUWE COATI Locatie : Plaats : Cothen Registratienummer : 3470393 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

De Papendrechtse politiek wil klaar zijn als er landelijk nieuw beleid komt, zodat er snel en goed op ingespeeld kan worden.

De Papendrechtse politiek wil klaar zijn als er landelijk nieuw beleid komt, zodat er snel en goed op ingespeeld kan worden. Verslag van de discussiebijeenkomst Doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen georganiseerd door het Platform Maatschappelijke Verkenning, gehouden op 12 oktober 2006 van 20.00 uur tot 22.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt.

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt. Notititie Interne Zorgstructuur Voorschool d.d. 2 mei 2006 Vastgesteld Adviesgroep GOA 0-6 d.d. 6 juni 2006 1. Inleiding In oktober 2005 heeft de gemeenteraad de nota Haagse Klasse, Beleidskader voor het

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN Locatie Brinnr. Plaats Dordrecht Onderzoeksnummer. 9062 Datum onderzoek 12 juni

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond Peuteropvang Duiven. Ineke Arts, sectormanager peuterspeelzalen. Monique van Berkom, plaatsing en administratie

Welkom. Informatieavond Peuteropvang Duiven. Ineke Arts, sectormanager peuterspeelzalen. Monique van Berkom, plaatsing en administratie Welkom Informatieavond Peuteropvang Duiven Ineke Arts, sectormanager peuterspeelzalen Monique van Berkom, plaatsing en administratie Teams van de peuterspeelzalen Programma Aanleiding Aanbod Peuteropvang

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn BSO Schellerpark (BSO) Schellerpark NZ ZWOLLE Registratienummer

Inspectierapport Doomijn BSO Schellerpark (BSO) Schellerpark NZ ZWOLLE Registratienummer Inspectierapport Doomijn BSO Schellerpark (BSO) Schellerpark 101 8017NZ ZWOLLE Registratienummer 233776898 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 11-05-2015 Type

Nadere informatie

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER Overdracht kindgegevens van voorschoolse instellingen naar het basisonderwijs Inleiding Een goede, eenduidige overdracht van gegevens over kinderen van de voorschoolse

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL VILLA KAKELBONT

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL VILLA KAKELBONT VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL VILLA KAKELBONT Locatie peuterspeelzaal Villa Kakelbont Plaats Loon op Zand (Kaatsheuvel)

Nadere informatie

Algemeen Beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie Kinderopvang Schoonhoven

Algemeen Beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie Kinderopvang Schoonhoven Algemeen Beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie Kinderopvang Schoonhoven Inhoud Voorwoord pag. 3 1. Inleiding pag. 4 2. Werkwijze pag. 4 3. Programma Puk & Ko pag. 4 4. Zelfstandig leren pag. 5 5. Het

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T GRUTSTEE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T GRUTSTEE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T GRUTSTEE Locatie(s) : Plaats :9651 GR Meeden Onderzoeksnummer :14918 Datum onderzoek :26 mei

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsnotitie Aanbod voor peuters Gemeente Buren

Beleidsnotitie Aanbod voor peuters Gemeente Buren Beleidsnotitie Aanbod voor peuters 2017-2020 Gemeente Buren Inhoudsopgave 1. Huidige situatie 4 Waar gaat het over? 4 Wat doen we al? 4 2. Vergroten bereik peuters 6 Wat gaan we doen? 6 Doel 6 Behoefte

Nadere informatie

Algemene informatie Kinderopvang 0-4. November 2014

Algemene informatie Kinderopvang 0-4. November 2014 Algemene informatie Kinderopvang 0-4 November 2014 Voorwoord Positive Action wordt in Amerika met veel succes uitgevoerd. Het is een bewezen effectief programma dat positieve resultaten behaalt op zowel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Loppersum

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Loppersum RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Loppersum Plaats : Loppersum Gemeentenummer : 0024 Onderzoeksnummer : 279080 Datum onderzoek : 15 december 2014

Nadere informatie

(recente GGD-rapporten zijn beschikbaar en in te zien bij het CMWW en bij de verschillende locaties)

(recente GGD-rapporten zijn beschikbaar en in te zien bij het CMWW en bij de verschillende locaties) De Peuterspeelzaal van het CMWW en voorschoolse educatie Het CMWW heeft 10 peuterspeelzalen in Brunssum en Onderbanken. Ruim 35 professionele leidsters op minimaal PW3 niveau en ongeveer 12 ondersteunende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Hoogezand-Sappemeer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Hoogezand-Sappemeer RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Hoogezand-Sappemeer Plaats : Hoogezand Gemeentenummer : 0018 Onderzoeksnummer : 288257 Datum onderzoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE MALLEMOLEN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE MALLEMOLEN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE MALLEMOLEN Locatie(s) : Brinnr. : Plaats :9402 JA Assen Onderzoeksnummer :14641 Datum onderzoek

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL ER-RISÈLÈH

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL ER-RISÈLÈH VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL ER-RISÈLÈH Locatie : Basisschool Er-Risèlèh Brinnr. : 24DH Plaats : 2313 AB Leiden Reg.nr.

Nadere informatie

Operationeel marketingbeleid SPSH

Operationeel marketingbeleid SPSH Operationeel marketingbeleid SPSH Naam: XXX Studentnummer: XXX datum: 30-03-2013 NCOI opleidingsgroep Opleiding: HBO management Module: Marketingmanagement Docent: Dhr. E. Blaauwbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DOMINICUS SAVIO

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DOMINICUS SAVIO VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DOMINICUS SAVIO Locatie(s) : Brinnr. :10HB Plaats :3842 EH Harderwijk Onderzoeksnummer :16225 Datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE WIEKEN BASISSCHOOL DE WIEKEN

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE WIEKEN BASISSCHOOL DE WIEKEN VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE WIEKEN BASISSCHOOL DE WIEKEN Locatie : De : De Brinnr. : 09JB Plaats : 3119 PL Schiedam

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hof van Twente

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hof van Twente RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hof van Twente Plaats : Goor Gemeentenummer : 1735 Onderzoeksnummer : 278130 Datum onderzoek : 29 september

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HET KLEINE AVONTUUR BASISSCHOOL AVONTURIJN

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HET KLEINE AVONTUUR BASISSCHOOL AVONTURIJN VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HET KLEINE AVONTUUR BASISSCHOOL AVONTURIJN Locatie(s) :Peuterspeelzaal Het :Basisschool

Nadere informatie