Maatschappelijk rendement van regulier peuterspeelzaal werk 2 verkennende SROI analyses in Zwolle en Nunspeet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk rendement van regulier peuterspeelzaal werk 2 verkennende SROI analyses in Zwolle en Nunspeet"

Transcriptie

1 Maatschappelijk rendement van regulier peuterspeelzaal werk 2 verkennende SROI analyses in Zwolle en Nunspeet

2 Samenvatting SROI (Social Return On Investment) is een interactieve analyse waarmee maatschappelijk toegevoegde waarde (sociaal rendement) van activiteiten wordt gemeten. In Zwolle en Nunspeet zijn SROI analyses toegepast met een steekproef in het reguliere peuterspeelzaalwerk (waar geen VVE plaatsvindt). Belanghebbenden (stakeholders) zijn geïnterviewd en hun meningen zijn in dit rapport verwerkt. Uit de SROI analyse blijkt dat het peuterspeelzaalwerk erg gewaardeerd wordt door de geïnterviewde stakeholders. Wellicht nog belangrijker is de conclusie dat een investering in het reguliere peuterspeelzaalwerk maatschappelijk toegevoegde waarde oplevert. Uit beide SROI analyses voor 2012 kan worden geconcludeerd dat, met behoudende aannames, elke euro die gemeente, ouders en samenwerkingspartners investeren wordt terugverdiend en er 0,48 maatschappelijk toegevoegde waarde wordt gecreëerd (SROI ratio is 1,48). Belanghebbenden (stakeholders) die zijn geïnterviewd benoemen de volgende effecten van het peuterspeelzaalwerk: bijdrage aan doorgaande ontwikkelingslijn (vergelijkbaar met ontwikkeling van executieve functies zoals bevorderen competenties in discipline, flexibiliteit, sociaal gedrag en organiseren) sociaal emotionele ontwikkeling, ondersteuning van de ouders en vroegsignalering. Om dubbeltelling te voorkomen, is bij dubbel genoemde effecten steeds de waarde van één van de stakeholders meegenomen in de analyse. Wanneer er wordt gesproken over de waarde toegekend door de stakeholder is de dubbeltelling hier al in mindering gebracht. Deze bevindingen zijn tot stand gekomen in gesprek met de stakeholders en op basis van beschikbare informatie in bijvoorbeeld cao s en literatuur over peuterspeelzaalwerk. De analyse is tot stand gekomen met twee steekproeven, één in Zwolle en één in Nunspeet. Situatie Peuterspeelzalen Het SROI analyses betreffen een retrospectieve analyses (analyse op basis van aangetroffen effecten). De MO groep heeft specifiek gevraagd rekening te houden met executieve functies. Dit zijn functies die ontwikkeld kunnen worden bij kinderen om het werkgeheugen te bevorderen. Er is specifiek gevraagd naar het opnemen van discipline, flexibiliteit, organiseren en sociaal gedrag. In de praktijk is gebleken dat niemand bekend is met executieve functies. De vertaling ervan in termen als doorgaande ontwikkelingslijn, contacten leggen met leeftijdsgenoten, leren luisteren en actief zijn in een omgeving waar discipline wordt gevraagd zijn echter wel bekend. In de uitwerking van de SROI analyse treft u de executieve functie daarom in combinatie aan met genoemde uitwerkingen in de praktijk. Voor kennis over executieve functies is literatuur van Sardes gebruikt. Het regulier peuterspeelzaalwerk heeft betrekking op het in georganiseerd verband tegen vergoeding bieden van begeleiding, verzorging, aanvullende opvoeding aan kinderen gedurende een aantal uren per week door anderen dan de eigen ouders/verzorgers. De peuterspeelzaal is bestemd voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot het moment waarop zij basisonderwijs kunnen volgen. Onder een kindplaats wordt verstaan een kind dat twee dagdelen per week en veertig weken per jaar naar de peuterspeelzaal toe gaat. Het product 2

3 peuterspeelzaal bevat de volgende onderdelen: ontwikkelingsstimulering; ontmoeting; verzorging van opvang; aanvullende opvoeding, opvoedingsondersteuning aan ouders/verzorger; volgen van de ontwikkeling van het kind en het signaleren van problemen; informatie-uitwisseling ouders/leiding; ouderparticipatie; invulling van de doorgaande ontwikkelingslijn (naar de basisschool); het voorzien in plaatsing van peuters op indicatie. Peuterspeelzalen zijn gericht op het spelenderwijs stimuleren van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van peuters door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden. Hierbij wordt de ontwikkeling van de kinderen systematisch gevolgd en heeft de peuterspeelzaal een signalerende en doorverwijzende rol. De peuterspeelzaal vervult daarnaast een opvoedingsondersteunende functie ten behoeve van ouders/verzorgers. SROI SROI (Social Return On Investment) is een interactieve analyse die maatschappelijk rendement meet. Iedere bijdrage (geld en tijd) van een overheid, fonds, uitvoerder, vrijwilliger en doelgroep aan een project is feitelijk een investering. Belanghebbenden worden stakeholders genoemd en zij investeren in activiteiten of organisaties. Net als andere stakeholders verwachten zij rendement van hun investering. SROI maakt dat rendement zichtbaar door gesprekken te voeren met alle stakeholders in een project en hun mening samen met hen te vertalen in effecten, indicatoren en een financiële waarde. De inbreng van stakeholders is bepalend voor de uitkomst van een SROI analyse. SROI is een intersubjectieve analyse, door meerdere meningen naast elkaar te plaatsen ontstaat een relatief objectief beeld. Per stakeholder wordt zichtbaar wat de inbreng, de activiteit, de opbrengst, de effecten en de indicatoren zijn. Uiteindelijk wordt op basis van deze gegevens berekend wat de impact (resultaat minus wat zonder de activiteit toch wel gebeurd zou zijn) en de sociale, culturele of ecologische maatschappelijke opbrengst is van een activiteit (uitgedrukt in een SROI ratio). De SROI methode is te herkennen aan de volgende principes: 1. Stakeholders worden direct betrokken bij het opstellen van de analyse. 2. Er wordt onderzocht wat er veranderd vanuit het standpunt van stakeholders. 3. Korte en lange termijn effecten en resultaten van activiteiten worden financieel gewaardeerd. 4. Relevante en significante zaken worden in beschouwing genomen. 5. Er wordt niet teveel geclaimd (voorzichtige aannames). 6. Transparantie (openheid in stappen tijdens analyse en te verifiëren aannames). 7. Financiële aannames en resultaten worden geverifieerd bij stakeholders. 3

4 Bij alle SROI analyses is het gebruikelijk te vermelden dat de ratio slechts de uitkomst is van een proces dat over jaren is te beïnvloeden. SROI kan zowel een retrospectieve als voorspellende methode zijn. Projecten en activiteiten die zijn uitgevoerd kunnen met SROI worden geëvalueerd en voor projecten die nog moeten starten kunnen doelstellingen en verwachtingen nauwkeurig worden omschreven met SROI. Bevindingen Ouders Ouders laten weten dat hun kinderen zichtbare ontwikkelingen doormaken en dat dit mede afhankelijk is van professionele inzet (houding van leidsters, methodisch werken). De contacten tussen kinderen wordt als zeer waardevol ervaren, evenals de vaardigheden die worden aangeleerd. Dat dit in een andere omgeving dan thuis gebeurt, maakt dat het kind wordt uitgedaagd en onafhankelijk van eigen voorkeuren gaat leren. Door deze inzet verwachten ouders dat de overgang naar de basisschool gemakkelijker verloopt. Daarnaast ervaren ouders het als waardevol dat een leidster ook hun kind leert kennen en hiermee ervaringen opdoet. Zo ontstaat de gelegenheid om ervaringen te delen. Daardoor voelen zij zich gesteund in de opvoeding. Peuterspeelzaalleidster De leidsters zorgen voor een soepele overgang naar de basisschool. Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen spelen met andere kinderen en van elkaar en de leidster afkijken. Hier leren ze van, maar zonder dat zij moeten presteren, zoals later op school het geval is. Dit is belangrijk en schept veiligheid en ruimte om te ontdekken. De peuterspeelzaal beïnvloedt de sociaal emotionele, cognitieve, motorische en taalontwikkeling in positieve zin. Dit sluit aan bij de opdracht van de subsidiegever (doorgaande ontwikkelingslijn tussen thuis en basisschool). Er wordt themagericht gewerkt, maar er is geen VVE op de peuterspeelzaal. Tot slot geven de leidsters aan dat het gaan naar de peuterspeelzaal goed is voor de identiteitsontwikkeling van kinderen. Wijkverpleegkundigen De wijkverpleegkundigen geven aan dat kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan, leren door nadoen. Het is voornamelijk goed voor de sociaal emotionele en taal-/spraakontwikkeling van het kind, voor het vormen van een eigen identiteit en als opstap naar de basisschool. Kinderen leren in een groep functioneren, waardoor zij normen en waarden leren kennen en respect voor elkaar opbrengen. De wijkverpleegkundigen zijn in Nunspeet vijf keer per jaar aanwezig voor ouders. Tevens overleggen zij via mail en telefoon met leidsters wanneer er zorgen zijn over een kind. Aanwezigheid op de peuterspeelzaal zorgt er voor dat er sneller en makkelijker contact gelegd kan worden met ouders om vragen te beantwoorden of zorgen te bespreken. Door met hen in gesprek te gaan achterhaalt de wijkverpleegkundige vragen die ouders anders waarschijnlijk niet gesteld hadden. Wanneer zij vraagt naar wat ouders hiervan vinden, beoordelen zij dat als zeer prettig. Ouders krijgen indien nodig of gewenst begeleiding in de opvoeding. Voorlichting over opvoeden werkt beter via de PSZ dan direct via ouders. Tot slot wordt nog opgemerkt dat er tussen wijkverpleegkundige en andere hulpverleners 4

5 (mwd, fysio, logopedie, huisarts, pedagoog) korte lijnen zijn die bijdragen aan het stimuleren van de doorgaande ontwikkelingslijn. De aanwezigheid van de peuterspeelzaal en samenwerking met de wijkverpleegkundige leveren zo een bijdrage aan vroegsignalering en vroeghulp. Leerkrachten De leerkrachten in Zwolle zijn enthousiast over de samenwerking tussen basisschool en PSZ. Ze zouden nog enthousiaster zijn als er nog meer geïnvesteerd kan worden in de samenwerking op activiteiten voor kinderen. Die activiteiten bestaan uit workshops voor ouders, peuterdagen, voorleesontbijt, talentontwikkeling, sportdagen en opendagen. Ook de doorgaande ontwikkelingslijn wordt als positieve elementen in de samenwerking tussen PSZ en basisschool. De lijn zou nog sterker zijn als de PSZ ruimere openingstijden zou kennen. De samenwerking met PSZ heeft een signalerende en preventieve invloed, kinderen die extra zorg nodig hebben worden vroeg opgemerkt. Hierdoor kan voorkomen worden dat kinderen instromen in regulier onderwijs terwijl zij meer profijt hebben van speciaal onderwijs of onderwijs met extra aandacht. In waardering van het peuterspeelzaalwerk komt deze op de tweede plaats achter de thuissituatie. Gemeenten Zwolle en Nunspeet De betrokken en verantwoordelijke beleidsambtenaren laten weten dat PSZ gaat over spelen, ontmoeten en signaleren. De subsidie voor het werk is gebaseerd op een integrale kostprijs. De gemeente geven aan de kwaliteit van de peuterspeelzalen betrokken in deze analyse als hoog te beoordelen, wat ook blijkt uit de rapporten van de GGD. De voorkeur van de gemeente Zwolle gaat uit naar PSZ in de buurt van of inpandig in brede scholen. Met betrekking tot de verwachte outcome (effecten op de lange termijn) zijn de gemeenten gebaat bij kostenreductie en positief ontwikkelen van kinderen. Door de gemeenten zijn geen indicatoren vastgesteld voor de effecten of resultaten van een PSZ. De gemeente kan inschattingen maken over de kosten die hierdoor bespaard worden. Maatschappelijke impact Het totaal aan investeringen (tijd en geld) van de peuterspeelzalen uit dit onderzoek wordt met behulp van de SROI methode weergegeven in euro s. De sociale waarde, de maatschappelijke impact die de PSZ opleveren ook. De sociale waarden worden gedeeld door de investeringen. Zo ontstaat de SROI ratio. De gemiddelde SROI ratio van beide onderzoeken in Nunspeet en Zwolle is 1,48. Deze ratio laat zien dat het maatschappelijk rendement van peuterspeelzaalwerk 1,48 is. Elke geïnvesteerde euro wordt minimaal terugverdiend en levert zelfs nog 0,48 toevoegde waarde. De conclusie op basis van deze SROI analyse is dus dat PSZ maatschappelijke toegevoegde waarde heeft. In bijlage 1 is de SROI analyse in Nunspeet toegevoegd. In bijlage 2 is die van Zwolle weergegeven. 5

6 Bijlage 1. SROI analyse PSZ Nunspeet Impact Map (n=16) Stakeholder Investering Bedoeld effect Jaren Indicator Waarde SROI Gemeente Doorgaande ontwikkelingslijn 3 Kindplaatsen Ouders Cognitieve ontwikkeling kind 3 Waardebeleving Taalontwikkeling 2 Woordenschat 8954 Leidster n.v.t. Sociaal gedrag kind 3 Contacten Wijkverpleegkundige 240 Opvoedondersteuning ouders 2 Voorlichting 789 Preventieve inzet executieve functies 1 Zorgmelding 6750 Totaal Toelichting op de resultaten in bovenstaande matrix Iedere SROI analyse eindigt met een Impact Map. Het is een matrix met alle resultaten van de analyse in een handzaam overzicht en de SROI ratio rechts onder in de tabel ( 1,54). De bovenstaande matrix laat zien dat het maatschappelijk rendement van peuterspeelzaalwerk in Nunspeet op basis van informatie die zes stakeholders hebben gegeven en geldig is voor 16 kindplaatsen (N=16) een SROI ratio oplevert ter waarde van Dit verhoudingsgetal verteld ons dat voor elke geïnvesteerde euro minimaal dezelfde euro wordt terugverdiend en 0.54 per geïnvesteerde euro aan waarde wordt toegevoegd. Doorgaans geldt voor SROI analyses dat de ratio niet bovenmatig hoog mag zijn, maar zeker goed is als deze boven de geïnvesteerde euro uitkomt. Uit bovenstaande matrix blijkt dat de gemeente Nunspeet 25,385,- investeert in de peuterspeelzaal van Doomijn. Dit bedrag is opgebouwd uit kostprijzen voor kindplaatsen en huurlasten. Een kindplaats kost 1250 en er zijn 16 kindplaatsen. De gemeente heeft als belangrijkste gewenste effect van een peuterspeelzaal de doorgaande ontwikkelingslijn benoemd. Doordat op de peuterspeelzaal de executieve functies van kinderen worden ontwikkeld die nodig zijn om goed mee te draaien op de basisschool, wordt de doorgaande ontwikkelingslijn gecreëerd. Dit effect blijft naar verwachting minimaal drie jaar bestaan (tijdens de periode op de peuterspeelzaal en een jaar daarna op de basisschool). Dit is een voorzichtige schatting, de stakeholder geeft zelf een hogere schatting. Het benoemde effect wordt gemeten met het aantal ingevulde kindplaatsen. De sociale waarde die daaruit volgt (voorlaatste kolom) is de berekening van 16 x 1250 = ,-. 6

7 Rekeninghoudend met de duur van effecten komt de totale sociale waarde voor de gemeente als stakeholder in de peuterspeelzaal op ,-. In dit bedrag is rekening gehouden met de vraag of de effecten ook zonder inzet van de peuterspeelzaal bereikt zouden zijn (spontaan effect) en welke bijdrage de peuterspeelzaal dan werkelijk zelf heeft in de door stakeholders benoemde effecten (attributie). Spontaan effect en attributie zijn in alle gevallen, tenzij anders benoemd, op respectievelijk 40% en 20% gesteld. Ouders investeren in de peuterspeelzaal met een ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor 16 kindplaatsen (N=16) bedraagt ,-. De belangrijkste effecten die ouders benoemen zijn cognitieve ontwikkeling en taalontwikkeling. Bij de peuterspeelzaal worden kinderen uitgedaagd te leren en gestimuleerd buiten de eigen natuurlijke voorkeuren te gaan. Ook biedt de peuterspeelzaal uitdaging voor kinderen die net iets meer cognitieve stimulans kunnen gebruiken dan thuis kan worden aangeboden. Ouders merken bijvoorbeeld aan de kinderen dat zij meer aandragen in de thuissituatie. Ook merken zij dat de woordenschat, taalbegrip en een uitdrukkingsvaardigheid van hun kinderen vooruit gaat. Het totale effect wordt gewaardeerd op 500 aan waarde beleving x 16 kinderen voor taalontwikkeling en 583,- x 16 aan beleefde waarde voor cognitieve ontwikkeling. De sociale waarde die hierop volgt is resp. 11,520,- en 8.954,-. In dit bedrag is rekening gehouden met de vraag of de effecten ook zonder inzet van de peuterspeelzaal bereikt zouden zijn (spontaan effect) en welke bijdrage de peuterspeelzaal dan werkelijk zelf heeft in de door stakeholders benoemde effecten (attributie). De investering van de leidster in tijd, wordt betaald uit de subsidie van de gemeente. Die investering is dus niet apart meegenomen in de totale investering. Als belangrijkste effect noemt de leidster de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Door samen te spelen met andere kinderen leren zij sociaal gedrag in een groep. Ze kunnen bij elkaar en de leidster (sociale) vaardigheden afkijken en leren door na te doen. Ook ontdekken ze hun eigen identiteit door structureel een moment in de week gescheiden te zijn van de ouders en ontwikkelen zij vertrouwen. De peuterspeelzaalleidster beleeft de waarde van dit effect als 1000 per kindplaats. Dit is de beleefde waarde van de leidster. Het effect werkt minimaal door tot in het eerste jaar van de basisschool. De totale waarde is tot stand gekomen door het aantal kindplaatsen met de beleefde waarde te vermenigvuldigen: 16 x 1.000,- = ,-. Rekeninghoudend met de duur van de effecten komt de totale sociale waarde voor de leidster als stakeholder op ,-. In dit bedrag is rekening gehouden met de vraag of de effecten ook zonder inzet van de peuterspeelzaal bereikt zouden zijn (spontaan effect) en welke bijdrage de peuterspeelzaal dan werkelijk zelf heeft in de door stakeholders benoemde effecten (attributie). Deze worden bepaald op resp. 60% en 20%. De wijkverpleegkundige investeert tijd, waarbij cao gegevens zijn gebruikt voor de berekening naar geld. De tijd die zij inzet kan gewaardeerd worden op 240,-. Deze berekening is als volgt opgebouwd. De wijkverpleegkundige besteed per kind 0.15 uur (15 minuten) waarin zij actief doorverwijst naar de peuterspeelzaal. 16 kinderen x 0.15 = 4 uur. Daarnaast besteedt de wijkverpleegkundige 5 uur per jaar aan inloopspreekuren op de peuterspeelzaal aan de Troelstrastraat. Tevens onderhoudt zij contact met de leidsters, voor een totaal van 5 uur per jaar. Dit komt neer op een totale tijdsinvestering van 14 uur op jaarbasis. De waarde van deze investering is uitgerekend met behulp van de CAO ziekenhuiswezen (cao ziekenhuizen, schaal 45, parttime mediaan.). 14 x 17,13 uurloon, staat gelijk aan een bedrag van 240,- euro per jaar. Eén van de effecten die deze investering telt is het verlenen aan 7

8 opvoedingsondersteuning aan ouders. Er is bij gemiddeld 7 ouders per jaar sprake van het verlenen van opvoedingsondersteuning tijdens de inloopspreekuren. Dit effect houdt aan voor de duur van de peuterspeelzaal, omdat gedurende die periode ouder en wijkverpleegkundige elkaar vanzelfsprekend blijven ontmoeten. De waardebeleving van het totaal aan sociale waarde wordt gesteld op 798,-. In de berekening is rekening gehouden met spontaan effect, dat hier hoog (90%) is, omdat veel informele opvoedingondersteuning plaatsvindt in het sociale netwerk van ouders. Doordat de peuterspeelzaal de enige plek is waar ouders in een informele setting met de wijkverpleegkundige in contact komen, is de attributie gesteld op 20%. Het tweede effect dat wordt genoemd is dat de wijkverpleegkundige door haar nabijheid en de korte lijnen met hulp- en zorgverlenende instanties vroeg kan signaleren en doorverwijzen, voordat de zorg rondom een kind groter wordt. De waardebeleving van de sociale waarde van het doorverwijzen naar hulp- en zorgverlenende instanties door vroegsignalering wordt gesteld op ,-. Dit gaat om gemiddeld 1 kind per jaar. De duur van het effect is het jaar waarin doorverwezen wordt. Spontaan effect en attributie worden op resp. 50% en 10% gesteld. De totale sociale waarde van de inzet van de wijkverpleegkundige komt dan op 6.548,-. Het spontaan effect en de attributie zijn hierin verrekend. Opvallend is dat de impact van de peuterspeelzaal op ouders bijzonder laag is. Zo laag zelfs dat deze de ratio niet beïnvloed. Daarom is deze uit de impactmap gelaten. Stakeholders geven zonder uitzondering aan dat de (kerk)gemeenschap zo hecht is, dat het effect sociale contacten van ouders bijna in zijn geheel aan deze (kerk)gemeenschap kan worden toegeschreven. Ouderparticipatie bij de peuterspeelzaal aan de Troelstrastraat is laag, waardoor de sociale functie van de peuterspeelzaal voor ouders, in tegenstelling een eerdere meting verricht in een middelgrote stad, minimaal is. De totale SROI ratio Uit het voorgaande kan een totale som worden gemaakt. Het totaal aan investeringen (tijd en geld) is ,- en dat levert ,- aan sociale waarde. Als vervolgens de sociale waarde wordt gedeeld door de investeringen ontstaat de SROI ratio en die is 1,54. Deze ratio laat zien dat het maatschappelijk rendement van peuterspeelzaalwerk 1,54 is. 8

9 Bijlage 2 : SROI analyse PSZ Zwolle Impact map Stakeholder Investering Bedoeld effect Jaren Indicator Waarde SROI Gemeente Ontwikkeling kind 1 Kindplaatsen , Opvoedingsondersteuning 2 Thema activiteiten Ouders Sociale contacten kind 3 Contacten Sociale contacten ouders 2 Ouderactiviteiten Samenwerkingspartners 2032 Minder zorgmeldingen 3 Zorgmeldingen Totaal , Toelichting op de resultaten in bovenstaande matrix Iedere SROI analyse eindigt met een Impact Map. Het is een matrix met alle resultaten van de analyse in een handzaam overzicht en de SROI ratio rechts onder in de tabel ( 1.41). De bovenstaande matrix laat zien dat het maatschappelijk rendement van peuterspeelzaalwerk in Zwolle op basis van informatie die zeven stakeholders hebben gegeven en geldig is voor 215 kindplaatsen (N=215) een SROI ratio oplevert ter waarde van 1,41. Dit verhoudingsgetal vertelt ons dat voor elke geïnvesteerde euro minimaal dezelfde euro wordt terugverdiend en 0,41 per geïnvesteerde euro aan waarde wordt toegevoegd. SROI ratio voor de gemeente Zwolle Uit de matrix blijkt dat de gemeente Zwolle investeert voor 215 kindplaatsen bij peuterspeelzalen. Zij doet dit om de ontwikkeling van het kind te stimuleren en opvoedingsondersteuning te bieden aan ouders van kinderen die naar een peuterspeelzaal gaan (de twee bedoelde effecten voor de gemeente Zwolle). Voor effecten geldt dat zij niet altijd zullen blijven doorwerken. Na verloop van tijd (door andere ervaringen van kinderen of ouders) verzwakt het effect van een peuterspeelzaal. Daarom is rekening gehouden met verwacht aantal jaren dat de bedoelde effecten van de gemeenten zullen duren. Voor het meten van de effecten is als indicator het aantal kindplaatsen en het aantal georganiseerde thema activiteiten genomen. 9

10 Als vervolgens het aantal kindplaatsen wordt vermenigvuldigd met een kostplaats per kindplaats ( 1.734,-) en hiervan dat het spontaan effect (dat wat ook zonder de PSZ gebeurt zou zijn t.b.v. de doorgaande ontwikkelingslijn) en de attributie (dat wat kan worden toegeschreven aan anderen dan de PSZ) blijkt dat de investering van de gemeente een SROI ratio oplevert van 0,64. SROI ratio voor ouders Ouders doen gemiddeld een investering in de vorm van een ouderbijdrage ter waarde van 373,- en een tijdsinvestering die in geld is omgezet op basis van inzet cao welzijn schaal 1 en een waarde heeft van 2.174,- Ouders zijn vrijwilliger in diverse activiteiten zoals oudercommissies, overblijfmoeder en overig vrijwilligerswerk dat bijdraagt aan de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen, maar ook aan de sociale contacten van ouders. In de analyse is de ouderbijdrage gekoppeld aan de sociale contacten van kinderen (dit effect is benoemd door de ouders) en de vrijwillige inzet is gekoppeld aan sociale contacten van ouders. Dit effect was op voorhand niet bekend, maar is tijdens de stakeholder gesprekken benoemd door de ouders. Het aantal jaren dat effecten voor kinderen doorwerken zijn vastgesteld op 3 jaar (de duur van het bezoek aan de peuterspeelzaal en een jaar basisschool, verwacht wordt dat na een jaar basisschool het effect van school zwaarder zal gaan wegen dan het effect van de peuterspeelzaal). Het effect voor de ouders is vastgesteld op 2 jaar, aangezien zij contacten zullen hebben met andere ouders zolang kinderen naar de PSZ gaan. Hoewel het mogelijk is dat de contacten tussen ouders langer aanwezig blijft dan de periode van de PSZ voor kinderen is dit niet meegenomen in de analyse (teveel onzekere schattingen). De indicatoren om de genoemde effecten sociale contacten kinderen en sociale contacten ouders) zijn het aantal contacten van kinderen met leeftijdsgenoten en het aantal ouderactiviteiten (omdat wordt verwacht dat ouders elkaar voornamelijk leren kennen of ontmoeten via die activiteiten). De totale sociale waarde is voor kinderen ,- en voor ouders ,-. De waarde voor kinderen is tot stand gekomen met ouders. Zij geven aan dat zij maximaal 300 willen betalen voor de opvang van kinderen in een PSZ. Dit vermenigvuldigen met het aantal kinderen in de steekproef (215) geeft de totale sociale waarde. Voor ouders geldt dat deze is gewaardeerd met het uurloon van iemand in schaal 1 CAO welzijn. Dit is een gebruikelijke vergelijking in SROI: wat als de vrijwilliger vervangen zou moeten worden door iemand met een CAO salaris. De uitkomst hiervan is dat 12 per uur en 20 uur inzet per persoon een totale waarde per persoon oplevert ter waarde van 240. Er is aangenomen dat 117 ouders actief zijn in 13 locaties. Het resultaat is dat ouders met een SROI ratio van.039 bijdragen aan het maatschappelijk rendement van de PSZ. SROI ratio voor samenwerkingspartners Samenwerkingspartners investeren tijd, waarbij cao gegevens zijn gebruikt voor de berekening naar geld. De tijd die samenwerkingspartners inzetten kan gewaardeerd worden op 2.032,-. Deze berekening is als volgt opgebouwd. Wijkverpleegkundige per maand (cao ziekenhuizen, schaal 45, parttime mediaan) 2.467/4/36 = 17,13 per uur. Per kind 0.15 uur beschikbaar op consultatiebureau = 215 kinderen x 0.15 minuten = uur x 17,13 per uur = 552 per jaar per wijkverpleegkundige x 3 wijkverpleegkundigen = 1,656,-. Leerkracht basisonderwijs (cao primair onderwijs, senior, fulltime, mediaan) 2.855/4/38 = 18,78 per uur. 20 uur inzet voor PSZ op jaarbasis (42 weken) = 376. Leidster PSZ (2x schaal 5, cao kinderopvang, parttime, mediaan) x 12 = ,- (niet meegnomen in overzicht om dubbeltelling met gemeentelijke subsidie te voorkomen). Het effect dat samenwerkingspartners willen bereiken 10

11 is minder zorgmeldingen. Minder meldingen betekent minder kinderen met opvoedingsproblemen of kinderen die ontwikkelingsachterstanden hebben. Een zorgmelding betekent automatisch meer inzet van aanvullende samenwerkingspartners zoals maatschappelijk werk, logopedie, huisarts, etc. Toelichting op de duur van effecten: elk effect (van elk willekeurig project en ook in de PSZ) heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. In de tabel is aangegeven hoelang het benoemde effect in kolom drie doorwerkt (schatting in overleg met stakeholders, er is meer onderzoek nodig om dit nauwkeuriger te kunnen vaststellen). De uiteindelijke sociale waarde is ,-. Dit bedrag is opgebouwd met gedeelten die worden bespaard door inzet van de PSZ en primaire samenwerkingspartners (wijkverpleegkundige en leerkracht): consult logopedie + huisarts + wijkverpleegkundige + leerkracht + kosten kindvolgsysteem. De vijf gedeelten hebben een gezamenlijke waarde van 438,- (opgebouwd met cao gegevens voor de verschillende werksoorten/beroepsgroepen). Ervan uitgaande dat dit bedrag kan worden toegepast op 215 kinderen (de gehele steekproef) ontstaat de eerder genoemde totale sociale waarde en een SROI ratio ter waarde van 0,37 (wat wil zeggen dat samenwerkingspartners een toegevoegde waarde hebben). De totale SROI ratio Uit het voorgaande kan een totale som worden gemaakt. Het totaal aan investeringen (tijd en geld) is ,- en dat levert ,40 aan sociale waarde. Als vervolgens de sociale waarde wordt gedeeld door de investeringen ontstaat de SROI ratio en die is 1,41. Deze ratio laat zien dat het maatschappelijk rendement van peuterspeelzaalwerk 1,41 is. 11

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen Evaluatie VVE Pilot Nieuwleusen Een samenwerking tussen: Doomijn peuterspeelzaal Kon. Julianalaan Landstede Kinderdagverblijf t Hummelhof Carinova consultatiebureau Nieuwleusen Gemeente Dalfsen Maart,

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond.

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond. Spelend leren Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius 1 Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang Vooraf De gemeente

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Juli 2011 INHOUDSOPGAVE Samenvatting.....2 1 Inleiding. 2 2. Begrippenkader...2 3. Aanleiding........3

Nadere informatie

Peuteropvang Uithuizen

Peuteropvang Uithuizen Peuteropvang Uithuizen Ontdek, leer, groei en geniet! SPELEN, ONTMOETEN EN BELEVEN! Goed voorbereid naar de basisschool Samen met andere kinderen ravotten, dansen, zingen, rennen, knutselen, puzzelen en

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond Peuteropvang Duiven. Ineke Arts, sectormanager peuterspeelzalen. Monique van Berkom, plaatsing en administratie

Welkom. Informatieavond Peuteropvang Duiven. Ineke Arts, sectormanager peuterspeelzalen. Monique van Berkom, plaatsing en administratie Welkom Informatieavond Peuteropvang Duiven Ineke Arts, sectormanager peuterspeelzalen Monique van Berkom, plaatsing en administratie Teams van de peuterspeelzalen Programma Aanleiding Aanbod Peuteropvang

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN

Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN De vragen in deze Landelijke VVE monitor hebben betrekking op de situatie in het schooljaar 2009 2010. Ideaal gesproken gaat u uit van één teldatum, het liefst

Nadere informatie

VVE en Careyn in Dordrecht

VVE en Careyn in Dordrecht VVE en Careyn in Dordrecht Even voorstellen: Careyn is een thuiszorgorganisatie en levert diensten in een groot gedeelte van ons land. In ons werkgebied wonen 1,7 mln inwoners. In Dordrecht is Careyn alleen

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Inschrijfformulier Kidion

Inschrijfformulier Kidion Inschrijfformulier Kidion Gegevens kind 1: Gegevens kind 2: Achternaam: Achternaam: Voorvoegsels: Voorvoegsels: Voorna(a)m(en): Voorna(a)m(en): Roepnaam: Roepnaam: Geboortedatum: Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Kinderen profiteren van trainingen. Kinderen profiteren van training pm ers

Kinderen profiteren van trainingen. Kinderen profiteren van training pm ers Bron: website Kinderopvang totaal d.d. 28 mei 2015 Kinderen profiteren van trainingen Zoals u misschien wel weet, zijn pedagogisch medewerkers nooit uitgeleerd. Maar hebben die trainingen zin? En hebben

Nadere informatie

Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie

Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie Partijen: Schoolbestu(u)r(en) basisonderwijs :... Bestu(u)r(en) kinderopvang :... Bestu(u)r(en) peuterspeelzaalwerk :... Gemeente :... < Overige partijen

Nadere informatie

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

Ouderbeleid Peuterdorp

Ouderbeleid Peuterdorp Ouderbeleid Peuterdorp Ouderbeleid Peuterdorp Ouderbeleid = de visie op de positie en rol in de eigen voorziening Ouderparticipatie = de vertaling van het ouderbeleid: hoe doe je dat Ouder als klant Ouder

Nadere informatie

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Maart 2010 Deze notitie is bedoeld om het college en de raadscommissie Welzijn te informeren over de ontwikkelingen van het CJG in Goirle.

Nadere informatie

Wij wensen u als ouder én uw kind een kleurrijke tijd bij Mikz! Namens alle medewerkers, Ans Keij Directeur Mikz

Wij wensen u als ouder én uw kind een kleurrijke tijd bij Mikz! Namens alle medewerkers, Ans Keij Directeur Mikz Hartelijk dank voor uw interesse in Mikz Deze informatieset is gemaakt om u te informeren over de mogelijkheden van peuterspeelzalen en kinderopvang in uw eigen omgeving. Mikz biedt op allerlei manieren

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Peuteropvang. voor de ontwikkeling van uw kind

Peuteropvang. voor de ontwikkeling van uw kind Peuteropvang voor de ontwikkeling van uw kind 1 Trouwgids 2010 Per 1 augustus 2015 kunnen de jongste inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek gebruikmaken van peuteropvang. Peuteropvang komt in plaats

Nadere informatie

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER Overdracht kindgegevens van voorschoolse instellingen naar het basisonderwijs Inleiding Een goede, eenduidige overdracht van gegevens over kinderen van de voorschoolse

Nadere informatie

Algemeen Beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie Kinderopvang Schoonhoven

Algemeen Beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie Kinderopvang Schoonhoven Algemeen Beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie Kinderopvang Schoonhoven Inhoud Voorwoord pag. 3 1. Inleiding pag. 4 2. Werkwijze pag. 4 3. Programma Puk & Ko pag. 4 4. Zelfstandig leren pag. 5 5. Het

Nadere informatie

Operationeel marketingbeleid SPSH

Operationeel marketingbeleid SPSH Operationeel marketingbeleid SPSH Naam: XXX Studentnummer: XXX datum: 30-03-2013 NCOI opleidingsgroep Opleiding: HBO management Module: Marketingmanagement Docent: Dhr. E. Blaauwbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 VVE IN HAARLEMEMRLIEDE CA. Y.Mahrach dec 2013 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de wetgeving voor onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie gewijzigd. De gemeente

Nadere informatie

Visie document. De Drie Musketiers Hulten

Visie document. De Drie Musketiers Hulten Visie document De Drie Musketiers Hulten 1 Inleiding De Drie Musketiers is een samenwerkingsverband tussen basisschool Gerardus Majella en peuterspeelzaal Hummeldonk(Stichting Peuterspeelzalen Muzerij).

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd 1. Opvoedingsondersteuning 2. Opstap 3. Naschoolse activiteiten 4. Rots en Water, weerbaarheidsproject

Nadere informatie

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen A) Kosten en uren Geef hieronder inzicht in de kosten en uren die nodig zijn om met de interventie aan de slag te gaan. De interventie staat beschreven zoals deze er op dit moment uit ziet. Bij interventies

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn Peuterspeelzaal Bruges (PSZ) Bruges 17 7991CE DWINGELOO

Inspectierapport Doomijn Peuterspeelzaal Bruges (PSZ) Bruges 17 7991CE DWINGELOO Inspectierapport Doomijn Peuterspeelzaal Bruges (PSZ) Bruges 17 7991CE DWINGELOO Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Westerveld Datum inspectie: 10-04-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons 12 Sardes Speciale Editie nummer 13 juni 2012 Karin Hoogeveen (Sardes) Ouders en de Van Ostadeschool in Den Haag Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons In opdracht van de gemeente

Nadere informatie

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015)

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015) VVE beleidsplan (versie 1.2 /februari 2015) Voorwoord Voor u ligt het eerste VVE beleidsplan van Peuterspeelzaal Kip Kakel. Hierin staat beschreven op welke wijze wij uitvoering willen geven aan de voor

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie Rabobank Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Rabobank... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.1 Reguliere dagopvang... 3 2.1.2.

Nadere informatie

De Papendrechtse politiek wil klaar zijn als er landelijk nieuw beleid komt, zodat er snel en goed op ingespeeld kan worden.

De Papendrechtse politiek wil klaar zijn als er landelijk nieuw beleid komt, zodat er snel en goed op ingespeeld kan worden. Verslag van de discussiebijeenkomst Doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen georganiseerd door het Platform Maatschappelijke Verkenning, gehouden op 12 oktober 2006 van 20.00 uur tot 22.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Inspectierapport Sport BSO Eigenwijs Landgraaf (BSO) Hofstraat 5 6372XC LANDGRAAF Registratienummer 180609798

Inspectierapport Sport BSO Eigenwijs Landgraaf (BSO) Hofstraat 5 6372XC LANDGRAAF Registratienummer 180609798 Inspectierapport Sport BSO Eigenwijs Landgraaf (BSO) Hofstraat 5 6372XC LANDGRAAF Registratienummer 180609798 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: LANDGRAAF Datum inspectie: 14-04-2014

Nadere informatie

Preview. Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang. Pedagogische doelen. Wat is kwaliteit?

Preview. Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang. Pedagogische doelen. Wat is kwaliteit? Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang Preview Wat is kwaliteit? Stand van zaken anno 2009 Waarom VVE in de kinderopvang? Doelgroepen Professionalisering Kwaliteit van VVE: wat werkt? Wat voegt VVE toe?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10 Kinderopvang Plus Evaluatie 2011 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Missie 4 Het jaar 2011 4 Registratie gegevens 6 Het jaar 2012 10 2 Voorwoord Voor u ligt de Evaluatie van Kinderopvang Plus over het jaar

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE Kinderdagverblijf Buitenpret Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Omschrijving VVE 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelgroepbepaling 4 1.3 Toeleiding

Nadere informatie

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteiten, doelstelling en doelgroep Hoofdactiviteit van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk (hierna: SPO) bestaat uit het exploiteren

Nadere informatie

gelet op artikel 4 lid 2 en artikel 6 lid 2 van de Algemene subsidieverordening (ASV) Boxtel 2010 besluiten

gelet op artikel 4 lid 2 en artikel 6 lid 2 van de Algemene subsidieverordening (ASV) Boxtel 2010 besluiten Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: overwegende dat: - het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijke beleid op het terrein van peuterspeelzaalwerk en voorschoolse

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk

Jaarverslag 2014. Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk Jaarverslag 2014 Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk SPO Jaarverslag 2014 2 1. Voorwoord Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk. Dit verslag geeft met name

Nadere informatie

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide De educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Algemene informatie Kinderopvang 0-4. November 2014

Algemene informatie Kinderopvang 0-4. November 2014 Algemene informatie Kinderopvang 0-4 November 2014 Voorwoord Positive Action wordt in Amerika met veel succes uitgevoerd. Het is een bewezen effectief programma dat positieve resultaten behaalt op zowel

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond Peuterspeelzalen Westervoort. Ineke Arts, sectormanager. Erik Stevens, financien

Welkom. Informatieavond Peuterspeelzalen Westervoort. Ineke Arts, sectormanager. Erik Stevens, financien Welkom Informatieavond Peuterspeelzalen Westervoort Ineke Arts, sectormanager Erik Stevens, financien Monique van Berkom, plaatsing en administratie Programma Inleiding Aanbod Peuteropvang Kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Naar een integraal onderdeel van een samenhangend aanbod voor opvang & ontwikkeling van het Houtense jonge kind. Het bestuur en directie van de Peuterspeelzaal Houten

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN Locatie Brinnr. Plaats Dordrecht Onderzoeksnummer. 9062 Datum onderzoek 12 juni

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE HOEKSTEEN (LOCATIE DE REIGERTJES) BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN Locaties : : Brinnr. :04YU Plaats

Nadere informatie

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats:

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats: In het kader van een sluitende aanpak voor 0 tot 6 jarigen wordt gewerkt aan de overdracht van gegevens over het ontwikkelingsverloop van peuters naar basisscholen met als resultaat het overdrachtsformulier

Nadere informatie

Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool

Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat Beste ouder(s) en of verzorger(s), Via dit protocol

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 20-05-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL TIERLANTIJN BASISSCHOOL OBERON

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL TIERLANTIJN BASISSCHOOL OBERON VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL TIERLANTIJN BASISSCHOOL OBERON Locatie : peuterspeelzaal Tierlantijn : basisschool Oberon

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE PLUIS BASISSCHOOL PCBS GIDEON

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE PLUIS BASISSCHOOL PCBS GIDEON VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE PLUIS BASISSCHOOL PCBS GIDEON Locaties : : Brinnr. :03TS Plaats :1611 WS Bovenkarspel Onderzoeksnummers

Nadere informatie

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars?

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? INBURGERING EN KINDEROPVANG/VVE Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? (1)Formele opvang onder de Wet kinderopvang (kinderen van 0-4 jaar) Onderscheid wordt gemaakt

Nadere informatie

Beleidsplan Peuterspeelzalen. Stichting Peuterspeelzalen Bergeijk

Beleidsplan Peuterspeelzalen. Stichting Peuterspeelzalen Bergeijk Beleidsplan Peuterspeelzalen Stichting Peuterspeelzalen Bergeijk Westerhoven Oktober 2014 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Wat is een peuterspeelzaal? 1.2 Algemene missie 1.3 Onze kerntaken 1.4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Inspectierapport 't Vuurvliegje (PSZ) Heufkens 500A 5403LV UDEN

Inspectierapport 't Vuurvliegje (PSZ) Heufkens 500A 5403LV UDEN Inspectierapport 't Vuurvliegje (PSZ) Heufkens 500A 5403LV UDEN Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Uden Datum inspectie: 28-05-2015 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

PEDAGOGISCH WERKPLAN Peuterspeelzalen SKL Kinderopvang

PEDAGOGISCH WERKPLAN Peuterspeelzalen SKL Kinderopvang PEDAGOGISCH WERKPLAN Peuterspeelzalen Pedagogisch werkplan peuterspeelzalen 1 PEDAGOGISCH WERKPLAN PEUTERSPEELZALEN A. HET KIND A.1. Het stimuleren van de ontwikkeling van een kind Spelen is leuk; spelen

Nadere informatie

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 1. Inleiding Het Rijk heeft voor de periode van 2012 tot en met schooljaar 2014 2015 extra middelen beschikbaar gesteld

Nadere informatie

onderwerp Subsidieverlening peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie 2013

onderwerp Subsidieverlening peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie 2013 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Subsidieverlening peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie 2013 Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt, J.J. Nobel Collegevergadering 18 december 2012

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK

Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: HARDERWIJK Datum inspectie: 16-10-2014 Type onderzoek : Regulier

Nadere informatie

Wij hopen dat uw peuter een plezierige tijd beleeft op onze peuterspeelzaal.

Wij hopen dat uw peuter een plezierige tijd beleeft op onze peuterspeelzaal. VOORWOORD Hierbij krijgt u informatie over het reilen en zeilen bij Stichting Peuterspeelzalen Bergeijk. De stichting beheert in totaal zes peuterspeelzalen. Binnen iedere kern van de gemeente Bergeijk

Nadere informatie

Inspectierapport Bijdehand (PSZ) Overhandstraat 19 3195SE PERNIS ROTTERDAM

Inspectierapport Bijdehand (PSZ) Overhandstraat 19 3195SE PERNIS ROTTERDAM Inspectierapport Bijdehand (PSZ) Overhandstraat 19 3195SE PERNIS ROTTERDAM Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: ROTTERDAM Datum inspectie: 03-03-2014 Type onderzoek : Nader

Nadere informatie

Inspectierapport De Kikker (PSZ) Elritsplein 100 7559HR HENGELO OV

Inspectierapport De Kikker (PSZ) Elritsplein 100 7559HR HENGELO OV Inspectierapport De Kikker (PSZ) Elritsplein 100 7559HR HENGELO OV Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hengelo (O) Datum inspectie: 19-11-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD Locatie Kinderdagverblijf De Kleine Plaats Sassenheim Reg.nr. 3485176

Nadere informatie

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Beste ouders, per 1 januari 2016 bieden drie kinderopvangorganisaties, op vijf locaties, gesubsidieerde peuteropvang aan in de gemeente Dongen. Met deze

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Inspectierapport Kempke (PSZ) Fossielenerf 27b 6413LN HEERLEN

Inspectierapport Kempke (PSZ) Fossielenerf 27b 6413LN HEERLEN Inspectierapport Kempke (PSZ) Fossielenerf 27b 6413LN HEERLEN Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: HEERLEN Datum inspectie: 14-05-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek Status:

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Nanny Association

Pedagogisch Beleid. Nanny Association Pedagogisch Beleid Nanny Association Rijen, juni 2006 Inhoud Inleiding 1. Nanny Association 2. Profiel nanny 3. Functie- en taakomschrijving 4. Accommodatie en materiaal 5. Ouderbeleid 6. Pedagogische

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Kolmenscate (BSO) Venninkweg 1 7421GP DEVENTER Registratienummer 151880712

Inspectierapport BSO Kolmenscate (BSO) Venninkweg 1 7421GP DEVENTER Registratienummer 151880712 Inspectierapport BSO Kolmenscate (BSO) Venninkweg 1 7421GP DEVENTER Registratienummer 151880712 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Deventer Datum inspectie: 03-03-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. PSZ De Kinderkajuit De Kinderkajuit

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. PSZ De Kinderkajuit De Kinderkajuit RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PSZ De Kinderkajuit De Kinderkajuit Plaats : Apeldoorn LRKP nummer : 131092583 LRKP nummer : 207058945 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal)

Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal) Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal) Inhoudsopgave VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! PEUTERKLAS IN PLAATS VAN PEUTERSPEELZAAL 3 WAT IS DE PEUTERKLAS?

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE BOEMERANG

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE BOEMERANG VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE BOEMERANG Locatie : Plaats : 7512 HK Enschede Onderzoeksnummer : 13629/hb3036709 Datum onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Sneeuwkoningin (BSO) Lambertus Hortensiuslaan 15 1412GV NAARDEN Registratienummer 200079402

Inspectierapport De Sneeuwkoningin (BSO) Lambertus Hortensiuslaan 15 1412GV NAARDEN Registratienummer 200079402 Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgooi.nl Inspectierapport De Sneeuwkoningin (BSO) Lambertus Hortensiuslaan 15 1412GV

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Peuterpret (PSZ) Fruitier de Talmaweg 6A 8435 WE DONKERBROEK

Inspectierapport Peuterspeelzaal Peuterpret (PSZ) Fruitier de Talmaweg 6A 8435 WE DONKERBROEK Inspectierapport Peuterspeelzaal Peuterpret (PSZ) Fruitier de Talmaweg 6A 8435 WE DONKERBROEK Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: OOSTSTELLINGWERF Datum inspectie: 10-11-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Peuterspeelzaal Rozenburg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Peuterspeelzaal Rozenburg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Peuterspeelzaal Rozenburg Plaats : Rozenburg Zh LRKP nummer : 187649236 Onderzoeksnummer : 260416 Datum onderzoek : 29

Nadere informatie

Inspectierapport 't Vonderke (PSZ) Pastoor Verlindenstraat 22 5258HV BERLICUM NB

Inspectierapport 't Vonderke (PSZ) Pastoor Verlindenstraat 22 5258HV BERLICUM NB Inspectierapport 't Vonderke (PSZ) Pastoor Verlindenstraat 22 5258HV BERLICUM NB Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Sint-Michielsgestel Datum inspectie: 10-02-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inhoud Informatieboekje peuterspeelzaal Jip en Janneke.

Inhoud Informatieboekje peuterspeelzaal Jip en Janneke. Inhoud Informatieboekje peuterspeelzaal Jip en Janneke. Welkom 1. ALGEMENE VOORWAARDEN 2 DOELSTELLING EN WERKWIJZE 3. PRAKTISCHE ZAKEN 4. AFSPRAKEN IN DE GEMEENTE STEENBERGEN Welkom bij de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Inspectierapport Halvedagopvang Duckstad (KDV) Hermelijnenburg 2 2994CK BARENDRECHT Registratienummer 681562857

Inspectierapport Halvedagopvang Duckstad (KDV) Hermelijnenburg 2 2994CK BARENDRECHT Registratienummer 681562857 Inspectierapport Halvedagopvang Duckstad (KDV) Hermelijnenburg 2 2994CK BARENDRECHT Registratienummer 681562857 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Barendrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

European Sick Leave Index Voorbeeldklant

European Sick Leave Index Voorbeeldklant European Sick Leave Index Voorbeeldklant Wij danken u voor de deelname aan het onderzoek European Sick Leave Index. Dit initiatief is ontwikkeld om te beantwoorden aan een groeiende vraag naar inzichten

Nadere informatie

VVE IN ROTTERDAM DE KWALITEIT OP GEMEENTENIVEAU. Utrecht, 22 maart 2012 Definitief. H3255555 Pagina 1 van 9

VVE IN ROTTERDAM DE KWALITEIT OP GEMEENTENIVEAU. Utrecht, 22 maart 2012 Definitief. H3255555 Pagina 1 van 9 VVE IN ROTTERDAM DE KWALITEIT OP GEMEENTENIVEAU Utrecht, 22 maart 2012 Definitief H3255555 Pagina 1 van 9 Inleiding Dit rapport is het verslag van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs;

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs; Besluit van houdende wijziging van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 in verband met het verhogen van een specifieke uitkering aan gemeenten teneinde

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Inhoud: 1. Inleiding 2. Dagindeling / werkwijze peuterspeelzaal 3. Emotionele veiligheid 4. Persoonlijke competentie 5. Sociale

Nadere informatie

Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898

Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898 Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Peel en Maas Datum inspectie: 12-11-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Een kleine groep kinderen heeft extra ondersteuning nodig. De 3+ groep is een voorbeeld van extra ondersteuning.

Een kleine groep kinderen heeft extra ondersteuning nodig. De 3+ groep is een voorbeeld van extra ondersteuning. TOEGANG 3+ GROEP 1. Aanleiding Sinds twee jaar draaien er 3+ groepen in Deventer. De 3+ groepen maken onderdeel uit van het palet van aanbod voor peuters. De afgelopen tijd is behoefte ontstaan aan nadere

Nadere informatie

Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek

Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek Inleiding De Voor- en Vroegschoolse Educatie en de daarmee te behalen opbrengsten in de ontwikkeling van kinderen staan volop in de belangstelling vanwege het maatschappelijk

Nadere informatie

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211 BT EEFDE Registratienummer 117956235

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211 BT EEFDE Registratienummer 117956235 Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211 BT EEFDE Registratienummer 117956235 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: LOCHEM Datum inspectie: 25-02-2014

Nadere informatie

WouÓENbERq. RAPPORTFORMULIER eigen initiatief. 05- Ol Datum inboeken. onderwerp Toekomst regulier peuterspeelzaalwerk Woudenberg

WouÓENbERq. RAPPORTFORMULIER eigen initiatief. 05- Ol Datum inboeken. onderwerp Toekomst regulier peuterspeelzaalwerk Woudenberg WouÓENbERq RAPPORTFORMULIER eigen initiatief Besluitenregistratie: Postregistratienummer : 13. 05- Ol Datum inboeken Openbaar nee Internet naar RAAD nee OR nee Communicatie ja Europese regelgeving nee

Nadere informatie

Convenant Kindercentra & ROC s Groningen en Noord-Drenthe. Informatiegids voor Stagiairs

Convenant Kindercentra & ROC s Groningen en Noord-Drenthe. Informatiegids voor Stagiairs Informatiegids voor Stagiairs Inhoudsopgave informatie stagiairs Algemeen Functiebeschrijving Pedagogisch medewerker (conform cao kinderopvang) Functiebeschrijving Peuterspeelzaalleidster 1 (conform cao

Nadere informatie