Hoe hard zacht kan zijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe hard zacht kan zijn"

Transcriptie

1 Hoe hard zacht kan zijn Sturen op het menselijk kapitaal in de zorg prof.dr. Wilmar Schaufeli April 2010

2 Harde doelstellingen, zachte aanpak De meeste aandacht van het ziekenhuismanagement richt zich op de harde kant van het bedrijf, namelijk op de economische, bedrijfskundige en financiële aspecten van de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij voornamelijk om beheersen van de kosten en verhogen van de kwaliteit. Het bieden van kwalitatief goede zorg voor een lage prijs is immers van essentieel belang in een op concurrentie gebaseerde, geprivatiseerde gezondheidsmarkt. Echter, harde bedrijfsdoelen kunnen alleen worden gerealiseerd door te investeren in de zachte kant van de organisatie; dat wil zeggen in de mensen die er werken. Uitgangspunt daarbij is dat zorg mensenwerk is dat gedaan wordt door mensen (professionals) voor mensen (patiënten). Alleen met deskundige, betrokken, gemotiveerde kortom bevlogen medewerkers kan efficiënte, kwalitatief hoogwaardige zorg verleend worden. In deze korte notitie wordt betoogd dat sturen op het menselijk kapitaal de zachte kant essentieel is om harde doelstellingen op het vlak van kostenreductie en kwaliteitsverbetering te kunnen realiseren. Kosten De meest recente cijfers over 2008 geven aan dat de kosten die ziekenhuizen maken sneller stijgen dan hun opbrengsten; 6,9% tegen 6,8%. De opbrengsten groeien overigens twee maal sneller dan de economie, en door de huidige economische crisis zal deze kloof verder groeien. Per saldo betekent dit dat het economische belang van de ziekenhuissector verder toe zal nemen, op zich een gunstige ontwikkeling voor de sector. De stijgende kosten van de ziekenhuizen worden weerspiegeld in de steeds hoger wordende costs to serve. Deze namen

3 in de periode jaarlijks met 2,3% toe, maar is in 2008 is dat opgelopen tot 3,6%. Met andere woorden, de zorg wordt steeds duurder. In principe kan duurdere zorg worden opgevangen door productiviteitsstijging. En inderdaad is er de afgelopen jaren een gestage verbetering van de productiviteit per fte gerealiseerd. In 2008 was dat 1,5%. Echter, het positieve effect daarvan werd in dat jaar geheel en al teniet gedaan door een zeer sterke stijging van de arbeidskosten met 8%. Deze kwam zowel voor rekening van de salarisstijging van 6% twee maal zo hoog als het Nederlandse gemiddelde als door het versterkt inhuren van extern personeel. In 2008 werd maar liefst 28% meer extern personeel ingehuurd. Vaak gaat het daarbij om professionals die ontslag uit het ziekenhuis hebben genomen en voor zichzelf zijn begonnen. Het slechte nieuws is dat de opwaartse druk op de arbeidskosten de komende jaren alleen nog maar zal toenemen vanwege het oplopende tekort aan ziekenhuismedewerkers dat voor 2020 geschat wordt op , waaronder verpleegkundigen. Uit deze beknopte schets van de kostenontwikkeling komt naar voren dat ziekenhuizen de komende jaren twee belangrijke doelstellingen moeten realiseren: (1) de costs to serve moeten worden verminderd door nog efficiënter en productiever te gaan werken; (2) de arbeidskosten moeten worden verminderd door personeel te boeien en te binden. Kwaliteit Bij kwaliteit van de zorg in ziekenhuizen gaat het om twee aspecten. Ten eerste, om de technische kwaliteit van het medische- en verpleegkundige handelen, bijvoorbeeld in de vorm van patiëntveiligheid. Ten tweede, om de kwaliteit zoals gepercipieerd door het publiek in het

4 algemeen en door de patiënten en hun familie in het bijzonder, bijvoorbeeld in de vorm van patiënttevredenheid. Merkwaardig genoeg zijn ranglijsten voor ziekenhuizen in Nederland, zoals die van het AD en Elsevier uitsluitend of grotendeels gebaseerd op de kwaliteit van de organisatie en van het medisch- en verpleegkundig handelen en niet op het oordeel van patiënten. En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat de tevredenheid van de patiënt diens keuze voor een ziekenhuis bepaalt en dat die tevredenheid juist niet afhangt van de kwaliteit en de efficiëntie van de organisatie of van de medische dienstverlening maar van de bejegening door het ziekenhuispersoneel. Naarmate het personeel vriendelijker, opener, hoffelijker en meer invoelend is, is de patiënt meer tevreden over het ziekenhuis. Dit geldt overigens niet alleen voor het medisch en verpleegkundig personeel, maar ook het administratieve en ondersteunende personeel, tot aan de schoonmakers aan toe. Met andere woorden, voor de patiënt gaat bejegening voor alles. Uiteraard is het voor ziekenhuizen van belang om te streven naar medisch-technische verbeteringen, met name vanuit het oogpunt van efficiency en om de patiëntveiligheid te verhogen. Dit is vooral van belang om de onderhandelingspositie van ziekenhuizen ten opzichte van verzekeraars te versterken. Immers, deze doen het liefst zaken met ziekenhuizen die zo efficiënt en veilig mogelijk werken. Echter, de ervaring in de Verenigde Staten leert dat ziekenhuizen die in een geprivatiseerde zorgmarkt opereren een groeiende omzet behalen wanneer ze zich richten op klanttevredenheid in plaats van op medischtechnische perfectie. Ook verzekeraars luisteren steeds meer naar (tevreden) patiënten, die in plaats van passieve zorg-consumenten steeds meer veranderen in zorg-prosumenten, die beter zijn opgeleid en geïnformeerd (internet!) en daardoor actief deelnemen aan het zorgproces.

5 Uit deze beknopte schets van de kwaliteit van de zorg komt naar voren dat ziekenhuizen de komende jaren twee belangrijke doelstellingen moet realiseren: (1) de kwaliteit van het medische- en verpleegkundige handelen dient verder te worden verhoogd door state-of-the art te (blijven) werken en door personeel adequaat te trainen; (2) de patiënttevredenheid moet worden verhoogd, met name door te investeren in klantvriendelijke bejegening. Hoe deze doelstellingen te realiseren? Bij het huidige ziekenhuismanagement gaat het dus om twee centrale doelstellingen: (1) kostenreductie door efficiënter en productiever werken en door behoud, respectievelijk aantrekken van gekwalificeerd personeel; (2) kwaliteitsverhoging door verbetering van zowel de care (het technische handelen) als de caring (de bejegening van patiënten). Deze beide doelstellingen kunnen gerealiseerd worden door strategisch HRM-beleid. Dat wil zeggen, door beide strategische doelstellingen consequent te vertalen in gericht organisatie- en personeelsbeleid. Uit een recent overzicht van de literatuur van de afgelopen 15 jaar blijkt dat strategisch HRM-beleid resulteert in betere prestaties van werknemers, een verhoogde productiviteit, minder personeelsverloop en een betere financiële positie van de organisatie. Investeren in personeel in de vorm van strategisch HRM-beleid loont dus. De vraag is vervolgens; op welke wijze kan dit strategische HRM-beleid in ziekenhuizen vorm worden gegeven? Op basis van de huidige kennis en inzichten, alsmede mijn eigen ervaring en onderzoek zou dit beleid zich op vier onderling samenhangende speerpunten dienen te richten:

6 A. Optimale personeelsbezetting Uit onderzoek in Noord Amerika komt naar voren dat optimale verhouding tussen gediplomeerde verpleegkundigen en patiënten bij 3 op 1 ligt. In vergelijking met een lagere ratio is er bij deze verhouding sprake van een hogere productiviteit (bv. kortere opnameduur), een betere kwaliteit van de zorg (bv. meer overlevenden na een hartaanval) en een betere financiële prestatie van het ziekenhuis als geheel. De crux is dat een dergelijke optimale verhouding de werkdruk en daarmee de werkstress van het personeel reduceert, hetgeen op zijn beurt een reeks andere positieve effecten teweeg brengt. Zo is gevonden dat bij iedere patiënt die een verpleegkundige gemiddeld méér moet verzorgen zijn of haar kans op burnout met 35% stijgt, terwijl de mortaliteit met 7% toeneemt. De verhouding 3:1 geldt overigens als een gemiddelde voor het hele (Noord-Amerikaanse) ziekenhuis en zal uiteraard van afdeling tot afdeling verschillen. B. Vermindering van de werkstress en bevordering van de bevlogenheid Een vermindering van de werkstress (burnout) bij artsen en verpleegkundigen leidt naast een kleinere sterftekans van patiënten ook tot minder medische en verpleegkundige fouten, minder infecties, minder (sterfte door) complicaties en minder bedrijfs-ongevallen. Tevens blijkt dat patiënten meer tevreden zijn naarmate het ziekenhuis-personeel minder gestrest is, meer tijd voor hen heeft en hen persoonlijker benadert. Tenslotte voelen minder gestreste medewerkers zich meer verbonden met het ziekenhuis, zijn minder vaak ziek en zeggen minder snel hun baan op. Een effectieve manier om werkstress en burnout te verminderen is om de bevlogenheid of vitaliteit van het personeel te bevorderen. Hiervoor bestaan een aantal gerichte HRM-maatregelen.

7 C. Training en opleiding Naast een goede opleiding en bijscholing op het professionele vlak, gericht is op het technisch handelen, is ook een training in soft skills van groot belang. Deze vaardigheden hebben zowel betrekking op de samenwerking met collega s als op de bejegening van patiënten. Zo leidde een training in collaborate practice tussen artsen en verpleegkundigen op een aantal IC s tot een reductie van de mortaliteit met 3%. Voorts blijkt dat bevlogen medewerkers die zich prettig voelen op het werk en over de juiste vaardigheden beschikken een positief effect hebben op klanttevredenheid. D. Verbeteren van het team- en organisatieklimaat Werken in de zorg betekent werken in teamverband, en dat gaat niet vanzelf. Om de synergie te benutten die tot een vruchtbare samenwerking leidt moeten alle teamleden over voldoende sociale- en communicatieve vaardigheden beschikken. Daarnaast dienen de taken en verantwoordelijkheden helder en duidelijk te zijn omschreven en moet er sprake zijn van een positief en stimulerend organisatieklimaat. Uit een Europees onderzoek naar organisatie en management van IC s kwam bijvoorbeeld naar voren dat duidelijke taakomschrijvingen, afgebakende verantwoordelijkheden en een open klimaat dat gebaseerd is op vertrouwen en respect samenhangen met een geringere sterftekans van patiënten. Door het hanteren van een oplossingsgerichte teamtraining is het mogelijk om het teamklimaat te verbeteren met als resultaat dat de werkstress bij het personeel in ziekenhuizen afneemt, evenals het ziekteverzuim.

8 Aldus dragen deze vier aspecten van strategisch HRM-beleid ieder op hun eigen wijze bij aan kostenreductie en kwaliteitsverhoging. Zo leidt een optimale personeelsbezetting tot een hogere productiviteit (kortere opnameduur) en een betere kwaliteit van de zorg (minder mortaliteit) en het personeel (minder werkstress). Dit laatste heeft op zijn beurt eveneens een gunstig effect op de kwaliteit van de zorg (minder fouten, ongevallen en complicaties), het vasthouden van personeel (minder verloop en verzuim), en last but not least op de tevredenheid van de patiënten. Door gerichte opleiding en training kan de samenwerking en daarmee de kwaliteit van de zorg worden verbeterd (minder mortaliteit), alsmede de tevredenheid van de patiënten. Tenslotte kan ook door het verbeteren van het team- en organisatieklimaat worden bijgedragen aan de verhoging van de kwaliteit van de zorg (minder mortaliteit) en aan de verbetering van de kwaliteit van het personeel (minder werkstress en verzuim). Aldus grijpen de vier strategieën op elkaar in en vormen een geïntegreerde aanpak voor kostenreductie en kwaliteitsverbetering. Een nieuwe trend? In de jaren 90 is in de Verenigde Staten het concept van het zogenaamde magneet ziekenhuis ontwikkeld, dat momenteel ook in Nederland opgeld doet. De uitgangspunten van het magneet ziekenhuis komen voor een groot gedeelte overeen met de hierboven geschetste HRM-speerpunten. Zo ligt de nadruk op het aanstellen van voldoende en goed gekwalificeerd personeel (speerpunt 1), het vergroten van de professionele autonomie en daarmee de arbeidstevredenheid en de empowerment van de verpleegkundigen (speerpunt 2), het bieden van een goede trainings- en bijscholingsmogelijkheden (speerpunt 3) en

9 ondersteuning door het zorgmanagement en een goede relatie tussen artsen en verpleegkundigen (speerpunt 4). Een vergelijkend onderzoek toonde aan dat de mortaliteit in magneet ziekenhuizen 5% lager ligt dan in vergelijkbare traditionele ziekenhuizen. Voorts was de opnameduur korter, kwamen minder complicaties voor en was de tevredenheid bij zowel verpleegkundigen als bij patiënten groter. Geen wonder dat zowel verpleegkundigen als patiënten in de Verenigde Staten in de rij staan voor dergelijke magneetziekenhuizen, waarvoor inmiddels een officiële accreditering in het leven is geroepen. Zover is het (nog) niet in ons land, maar dat hoeft Nederlandse ziekenhuizen natuurlijk niet te beletten om aan de slag te gaan met het invoeren van de magneetprincipes. Conclusie Door te investeren in personeel door middel van gericht strategisch HRM-beleid met vier speerpunten kan een significante bijdrage worden geleverd aan zowel kostenreductie als kwaliteitsverbetering van de ziekenhuiszorg. Een dergelijke investering in de zachte, menselijke kant van de organisatie loont omdat het harde, meetbare resultaten oplevert. prof. dr. Wilmar Schaufeli Hoogleraar Arbeids en Organisatiepsychologie, Universiteit Utrecht Senior Adviseur Wilt u weten hoe hard en zacht kunnen (samen)werken in uw ziekenhuis, contact: Elco Schaufeli of bel

Nationaal Bevlogenheidsonderzoek in de Zorg Uw Organisatie

Nationaal Bevlogenheidsonderzoek in de Zorg Uw Organisatie Nationaal Bevlogenheidsonderzoek in de Zorg Uw Organisatie Voorbeeld rapportage Datum: 31 januari 2013 Auteur Schouten & Nelissen Inzicht Periode onderzoek januari 2013 Print dit rapport in kleur voor

Nadere informatie

Nationaal Bevlogenheidsonderzoek in de Zorg Diagnostiek voor u

Nationaal Bevlogenheidsonderzoek in de Zorg Diagnostiek voor u Nationaal Bevlogenheidsonderzoek in de Zorg Diagnostiek voor u Rapportage Datum: 7 maart 2013 Auteur Schouten & Nelissen Inzicht Periode onderzoek Februari 2013 Print dit rapport in kleur voor optimale

Nadere informatie

aan de slag meerjarenbeleidsplan 2012-2014

aan de slag meerjarenbeleidsplan 2012-2014 aan de slag QueridoHVO meerjarenbeleidsplan 2012-2014 3 De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te creeren - Peter F. Drucker - 1 Missie, 3 2 2 4 4 5 5 6 6 Inleiding 5 visie en kernwaarden

Nadere informatie

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek vast tijdelijk Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor Een Manpower Witboek Voorwoord Flexibiliteit en betrokkenheid bijten elkaar niet Niet alleen het uitzendbureau, ook de inlener

Nadere informatie

De Zeven Zorgen. Tijo Collot d'escury, Robin Alma, et al. Studie

De Zeven Zorgen. Tijo Collot d'escury, Robin Alma, et al. Studie Tijo Collot d'escury, Robin Alma, et al Studie De Zeven Zorgen Ontwikkelingen Nederlandse ziekenhuizen 2003-2008 en belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst Roland Berger Strategy Consultants is

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: een kwestie van 'fit' 1

Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: een kwestie van 'fit' 1 Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: een kwestie van 'fit' 1 Wilmar Schaufeli In dit hoofdstuk staan we stil bij duurzame inzetbaarheid vanuit het gezichtspunt van de werknemer. Wat houdt duurzame

Nadere informatie

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 INSCOPE - Research for Innovation Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Werken aan bevlogenheid

Werken aan bevlogenheid Werken aan bevlogenheid Onderzoek onder gemeentelijke professionals Foto Sjaak van der Tak 4 voorwoord Ingrijpende ontwikkelingen als de decentralisaties en digitalisering van de dienstverlening stellen

Nadere informatie

SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland.

SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland. S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland Onderzoeksrapport inhoud 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Van A(antrekken) naar B(ehouden) met employer branding?

Van A(antrekken) naar B(ehouden) met employer branding? Van A(antrekken) naar B(ehouden) met employer branding? Een verkenning naar de mogelijkheden om verpleegkundigen in de zorg aan te trekken en te behouden door middel van employer branding Jeanne Roeland

Nadere informatie

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Jet Prevosth, 2011 DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Auteur J.M. (Jet) Prevosth, 0784301 Opleiding Module

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek in de zorgsector Het waarborgen van bedrijfscontinuïteit bij marktwerking in ziekenhuizen Auteurs: Robert Reemer Pieter Rahusen Ricoh Nederland BV Juli 2010

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform

Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform Zorg voor mensen, mensen voor de zorg Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform Inhoudsopgave 1. Inleiding: De noodzaak om het arbeidsaanbod van zorgpersoneel

Nadere informatie

Prof. dr. Tinka van Vuuren. Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

Prof. dr. Tinka van Vuuren. Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Prof. dr. Tinka van Vuuren Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Inhoud Inleiding 7 1 Wat is vitaliteit? 9 2 Waarom is vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van belang? 12

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Opvattingen van werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsrelatie over de gevolgen

Nadere informatie

De zorgarbeidsmarkt in spagaat?

De zorgarbeidsmarkt in spagaat? Tussen een toenemende vraag naar arbeid en collectieve bezuinigingen Erik de Gier In dit artikel wordt aandacht besteed aan een dreigende spagaat op de zorgarbeidsmarkt. Deze wordt veroorzaak door enerzijds

Nadere informatie

Een leven lang leren in Nederland

Een leven lang leren in Nederland Opdrachtgever SZW Een leven lang leren in Nederland Doel en vraagstelling Opdrachtnemer ROA Onderzoek Leven lang leren enquête 2010 Startdatum 1 september 2010 Einddatum 1 mei 2011 Categorie Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70 Samenvatting. In dit onderzoek is de positie van de medisch specialist op strategisch niveau in ziekenhuizen onderzocht. Deze positie is in de literatuur reeds omschreven. Glouberman en Mintzberg (2001-a)

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen in de Thuiszorg Analyse voor het beleidsplan Stichting FAOT 2008

Arbeidsmarktontwikkelingen in de Thuiszorg Analyse voor het beleidsplan Stichting FAOT 2008 / Arbeidsmarktontwikkelingen in de Thuiszorg Analyse voor het beleidsplan Stichting FAOT 2008 Stichting FAOT, november 2007 Uitgave: Stichting Fonds voor Arbeidsmarktbeleid en Opleidingen Thuiszorg (FAOT)

Nadere informatie

Mensen maken de markt Naar een optimum tussen strategie en een eigentijdse vormgeving van de arbeidsrelatie in de curatieve zorg

Mensen maken de markt Naar een optimum tussen strategie en een eigentijdse vormgeving van de arbeidsrelatie in de curatieve zorg Mensen maken de markt Naar een optimum tussen strategie en een eigentijdse vormgeving Master of Business Administration Health Erasmus CMDZ april 2008 Claudia Pronk-Admiraal Rijk Roor 2 Mensen maken de

Nadere informatie

Gupta Strategists. Trouw aan de belofte

Gupta Strategists. Trouw aan de belofte Gupta Strategists Trouw aan de belofte Zicht op prestaties ouderenzorg: studie VVT 2009 Gupta Strategists Copyright 2009 Gupta Strategists. Trouw aan de belofte Zicht op prestaties ouderenzorg: studie

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar door het versterken van positieve factoren

Duurzaam inzetbaar door het versterken van positieve factoren Duurzaam inzetbaar door het versterken van positieve factoren Samenvatting en conclusies Demografische en maatschappelijke veranderingen nopen de bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) te vernieuwen. De band tussen

Nadere informatie