Rol gemeente bij zzp ers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rol gemeente bij zzp ers"

Transcriptie

1 Rol gemeente bij zzp ers

2 In opdracht van: Economie Gemeente Amsterdam Projectnummer: Anne Huijzer Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon Postbus 658, 1000 AR Amsterdam Amsterdam, april 2015 Foto voorzijde: Man met laptop in stadsdeel Zuidoost, fotograaf Edwin van Eis (2010) 2

3 Inhoud Inleiding 4 1 Resultaten Meer autonomie belangrijkste reden om als zzp er te werken Weinig behoefte aan meer hulp van de gemeente Meeste zzp ers werken vanuit huis Gemeentelijke website voor zzp ers weinig bezocht Meeste zzp ers willen werkzaam blijven als zzp er Inkomenspositie zzp ers 14 2 Samenvatting en conclusie 16 Wat kan de lokale overheid betekenen voor de Amsterdamse zzp ers? 17 Bijlage 1 vragenlijst 18 Bijlage 2 open antwoorden 21 3

4 Inleiding Sinds de eeuwwisseling is het aantal zzp ers gestaag gegroeid, zowel in heel Nederland als in Amsterdam. Amsterdam telt nu al bijna zzp ers, ze maken 12,4% uit van de werkzame beroepsbevolking en 10% van de totale werkgelegenheid. 1 De relatief sterke toename in Amsterdam is het gevolg van de oververtegenwoordiging van bepaalde sectoren, zoals creatieve industrie, ICT en advisering en onderzoek, die zich goed lenen voor het zelfstandig ondernemerschap. In 2010 heeft OIS in opdracht van Economie-Gemeente Amsterdam onderzocht wat het effect van de economische recessie was op zzp ers in de creatieve industrie, bouw, advisering en onderzoek en overige zakelijke dienstverlening. 2 Economie wilde graag opnieuw een onderzoek naar zzp ers, maar met een andere invalshoek. In het kader van het nieuwe Amsterdamse Ondernemers Programma (AOP) wil Economie graag weten wat zzp ers van de lokale overheid verwachten en wat de gemeente voor deze doelgroep kan betekenen. De heterogeniteit van de doelgroep maakt het lastig voor de gemeente om te bepalen wat het beleid ten aanzien van zzp ers zou kunnen zijn en wat het meest doelmatig en efficiënt is. Heeft men behoefte aan hulp bij het vinden van huisvesting buitenshuis? Is er behoefte aan informatie over financiële regelingen? Uit een recent onderzoek dat OIS () voor Economie heeft uitgevoerd blijkt dat zzp ers vaker dan andere ondernemers een informerende, adviserende of ondersteunende rol van de gemeente verwachten. 3 En in welke mate zijn zzp ers betrokken bij de ontwikkelingen in hun buurt of zetten ze zich in voor hun buurt? Om een beter zicht te krijgen op de behoefte van zzp ers, is er door OIS in opdracht van Economie onderzoek gedaan onder de zzp ers in het ondernemerspanel van OIS, waarin de hierboven genoemde vragen een plek hebben gekregen. Onderzoeksopzet Er is een vragenlijst voorgelegd aan zzp ers uit het online ondernemerspanel van OIS. 423 zzp ers hebben de vragenlijst ingevuld. Onderstaande tabel geeft de respons weer. Aan het eind van de vragenlijst is aan de zzp ers gevraagd of zij wilden deelnemen aan een groepsgesprek om dieper op de onderwerpen uit de vragenlijst in te kunnen gaan. Er zijn twee groepsgesprekken gehouden. Voor het eerste gesprek zijn vijf zzp ers uitgenodigd die recent gestart zijn als zzp er. Eén zzp er had zich afgemeld, waardoor het gesprek plaatsvond met vier zzp ers. Voor het tweede gesprek zijn ook vijf zzp ers uitgenodigd die al langer als zzp er werken. Voor dit gesprek hadden twee zzp ers zich ziek gemeld en is er met één zzp er telefonisch 1 Van Oosteren, C. Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam, fact sheet OIS De Jong, I en Van Oosteren, C. Zzp ers in Amsterdam, Het effect van de economische recessie, OIS, Huijzer, A., Van Kempen, H. en Van Oosteren, C. Bekendheid ondernemerschapsregelingen, OIS, juni

5 gesproken over de onderwerpen. Het tweede groepsgesprek is dus met twee zzp ers gehouden. In totaal is er met zeven zzp ers dieper ingegaan op de resultaten van de enquête. De resultaten van de enquête zijn waar mogelijk uitgesplitst naar verschillende achtergrondkenmerken. Zo is er ook gekeken of er verschillen zijn tussen zzp ers die recent zijn gestart en zzp ers die al langer werkzaam zijn als zzp er. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen zzp ers die in de jaren zijn gestart en zzp ers die in de jaren zijn gestart. Voor dit onderscheid is gekozen zodat er in elke groep voldoende respondenten zitten om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Responsoverzicht naar geslacht, leeftijd en branche aantal man 249 vrouw 173 geslacht onbekend jaar jaar jaar jaar jaar en ouder 39 leeftijd onbekend 4 landbouw, bosbouw en visserij 1 bouwnijverheid 18 groot- en detailhandel; reparatie van auto's 7 vervoer en opslag 2 logies-, maaltijd- en drankverstrekking 6 informatie en communicatie 78 financiële instellingen 13 advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening 96 verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening 1 cultuur, sport en recreatie 61 overige dienstverlening 91 anders 48 branche onbekend 1 gestart als zzp'er in gestart als zzp'er in startjaar onbekend 5 totaal 423 5

6 Rapportage In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek besproken. Hierin wordt de onderzoeksvraag beantwoord: Wat kan de lokale overheid betekenen voor de Amsterdamse zzp ers? Hierbij zijn twee subvragen te onderscheiden: Waar hebben de Amsterdamse zzp ers behoefte aan? Verwachten ze dat de lokale overheid hen hierin tegemoet komt? In het eerste hoofdstuk worden de resultaten van de enquête en de groepsgesprekken besproken. Het tweede hoofdstuk betreft de samenvatting en conclusie. In de bijlagen zijn de vragenlijst en de open antwoorden te vinden. 6

7 1 Resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête besproken. In paragraaf 1.6 worden de resultaten gecombineerd met informatie uit ander onderzoek van OIS. 1.1 Meer autonomie belangrijkste reden om als zzp er te werken Eenenzestig procent van de ondervraagde zzp ers vindt autonomie de belangrijkste reden om als zzp er te werken (figuur 1.1). Zzp ers in de leeftijdscategorie jarigen noemen autonomie vaker dan oudere zzp ers. Zzp ers die in 2008 of later zijn gestart als zzp er noemen vaker betere balans tussen werk en privé en na ontslag geen werk kunnen vinden dan zzp ers die eerder dan 2008 gestart zijn. Daarnaast noemt bijna de helft meer flexibiliteit om eigen tijd in te delen als belangrijkste reden. Een kwart vindt meer variëteit binnen het werk een belangrijke reden om als zzp er te gaan werken. Acht procent geeft hier een andere reden voor, deze redenen lopen erg uiteen. Enkele voorbeeld: na pensionering door te kunnen gaan met werken of de mogelijkheid om meer creativiteit kwijt te kunnen. Alle open antwoorden zijn in bijlage 2 te vinden. Figuur 1.1 Waarom bent u als zzp er gaan werken? (n=423, procenten, meerdere antwoorden mogelijk) meer autonomie (eigen baas zijn) meer flexibiliteit om eigen tijd in te delen meer variëteit binnen het werk betere balans tussen werk en privé meer aandacht voor kwaliteit op zoek naar een nieuwe uitdaging betere financiële beloning na ontslag/kon geen ander werk vinden ontevreden over wijze van leidinggeven past bij mijn beroep meer status fiscale overwegingen anders geen specifieke reden weet ik niet, geen antwoord % De meeste zzp ers uit de groepsgesprekken zijn bewust zzp er geworden omdat ze graag een eigen invulling aan hun werk wilden geven. Er werd bijvoorbeeld genoemd dat ze problemen hadden met leidinggevenden of zichzelf niet geschikt vinden voor een baan in loondienst. Andere zzp ers zijn als 7

8 zelfstandige gaan werken omdat ze geen andere keus hadden nadat ze hun baan in loondienst kwijtraakten. Aan de doelgroep is gevraagd wat voor hen het grootste probleem is waar zij tegenaan lopen, wat het op één na grootste probleem is en welk probleem voor hen op de derde plaats komt. Voor dertig procent van de zzp ers is het verkrijgen van voldoende inkomsten het grootste probleem (figuur 1.2). Door 19% van de zzp ers wordt dit als één na grootste probleem ervaren. Achttien procent noemt acquisitie als belangrijkste probleem en voor 18% is dit het één na grootste probleem. Een kwart geeft echter aan helemaal geen problemen als zzp er te ervaren. Figuur 1.2 Wat is het eerste, tweede en derde probleem waar u als zzp er tegenaan loopt? (n=423, procenten) voldoende inkomsten verkrijgen acquisitie administratie financieel geschikte werkplek in A'DAM financieel geschikte werkplek in mijn BUURT te weinig hulp van de gemeente fysiek geschikte werkplek in A'DAM fysiek geschikte werkplek in mijn BUURT werkdruk verzekeringen anders ik heb geen probleem % grootste probleem op één na grootste probleem laatst genoemde probleem De zzp ers die hebben meegedaan aan het groepsgesprek herkennen zich in het beeld dat voldoende inkomsten verkrijgen en acquisitie de grootste problemen van zzp ers zijn. Acquisitie doen is een vak apart en iets wat je moet leren. Het hoort bij het werk als zzp er. 1.2 Weinig behoefte aan meer hulp van de gemeente Drie procent van de ondervraagde zzp ers heeft veel behoefte aan meer hulp van de gemeente en ruim een kwart heeft soms behoefte aan meer hulp (figuur 1.3). Iets meer dan de helft van de zzp ers heeft echter geen behoefte aan meer hulp van de gemeente. Wanneer we de resultaten uitsplitsen naar subgroepen, blijft dit beeld overeind, maar zijn er wel wat nuances te maken. Zzp ers die 66 jaar en ouder zijn hebben het minder behoefte aan hulp van de gemeente dan jongere zzp ers. Zzp ers uit de branche cultuur, sport en recreatie hebben iets vaker dan gemiddeld behoefte aan hulp, zzp ers uit de financiële- en zakelijke dienstverlening iets minder. Tot slot hebben zzp ers die gestart zijn tussen 1965 en 2007 iets meer behoefte aan hulp dan zzp ers die later gestart zijn. 8

9 Figuur 1.3 In hoeverre heeft u behoefte aan meer hulp van de gemeente? (n=423, procenten) jaar jaar 66 jaar en ouder startjaar startjaar totaal % veel behoefte soms behoefte geen behoefte weet niet, geen antwoord Er is ook aan de respondenten gevraagd of zij iets van de gemeente verwacht en zo ja, wat zij dan precies verwachten. Iets minder dan de helft (46%) verwacht niets van de gemeente. Ruim een derde (38%) verwacht wel iets van de gemeente. Zij verwachten voornamelijk ondersteuning voor werkplekken en financiële ondersteuning. De gemeente zou bijvoorbeeld betaalbare werkplekken voor zzp ers kunnen creëren of ervoor zorgen dat leegstaande panden beschikbaar komen voor werkplekken. De gemeente zou financiële ondersteuning kunnen bieden in de vorm van het beschikbaar stellen van een minimuminkomen voor zzp ers die tijdelijk geen inkomen hebben. Ook erkenning van de gemeente wordt vaak genoemd. Zo vinden sommige zzp ers dat de gemeente zich sterker zou moeten maken voor zzp ers, bijvoorbeeld omdat het zelfstandig ondernemerschap altijd beter is dan in de bijstand belanden. Tot slot worden scholing en netwerkbijeenkomsten, verlichting van de regelgeving, de gemeente als opdrachtgever en parkeerbeleid voor zzp ers genoemd. Een volledig overzicht van de genoemde verwachtingen is te vinden in de bijlage. Ik verwacht niets van de gemeente, maar het zou mijn leven en mijn werk een heel stuk minder stressvol maken als er een soort basisbeurs zou bestaan waarop ik tijdelijk terug zou kunnen vallen in tijden van financiële nood zonder mijn bedrijf op te moeten geven (bijvoorbeeld bij zwangerschap of bij het onverwacht failliet gaan van een klant). Ook in de groepsgesprekken gaven zzp ers aan weinig behoefte te hebben aan hulp van de gemeente en niet veel van de gemeente te verwachten. Zeker als er vanuit huis wordt gewerkt is er weinig behoefte aan hulp. Sommige zzp ers kunnen echter niet zonder hulp van de gemeente, 9

10 bijvoorbeeld als de inkomsten afhangen van subsidies of als er vergunningen moeten worden aangevraagd. In die gevallen zeggen zzp ers dat de gemeente minder bureaucratisch en procedureel met aanvragen en ideeën zou moeten omgaan, omdat er daardoor veel tijd verloren gaat. Daarnaast noemen zzp ers tijdens het groepsgesprek dat de gemeente betere begeleiding zou kunnen geven bij de aanvraag van vergunningen en dat de gemeente tijdelijke werkruimtes voor zzp ers zouden kunnen creëren in leegstaande panden en kantoorruimtes. Ook wordt een centraal orgaan gemist waar zzp ers terecht kunnen met vragen, zoals dat voorheen bij de ondernemershuizen kon. Tot slot zouden zzp ers het op prijs stellen soms wat meer waardering voor hun werk als zzp er ontvangen, gezien het feit dat zij hun werkzaamheden op eigen kracht uitvoeren. 1.3 Meeste zzp ers werken vanuit huis Ruim een kwart van de zzp ers werkt uitsluitend vanuit huis en ruim een derde werkt grotendeels vanuit huis (figuur 1.4). Een vijfde werkt grotendeels ergens anders en 16% werkt helemaal niet vanuit huis. Figuur 1.4 Werkt u vanuit huis? (n=423, procenten) ja grotendeels wel grotendeels niet nee % Aan de zzp ers die niet (alleen) thuis werken, is gevraagd waar zij dan (nog meer) werken. Veertig procent daarvan zegt op locatie en/of bij de klant of opdrachtgever te werken (figuur 1.5). Een vijfde geeft aan op een kantoor te werken en eveneens een vijfde in een bedrijfsruimte (figuur 1.5). 10

11 Figuur 1.5 Waar werkt u dan (nog meer)? (n=307, procenten) op locatie en/of bij de klant, opdrachtgever kantoor bedrijfsruimte horeca zoals restaurant, koffiezaak ad hoc te huren ruimte zoals Seats2Meet werkplek van iemand anders anders geen antwoord % Driekwart van de zzp ers heeft er bewust voor gekozen om (ook) aan huis te werken (figuur 1.6). Zestien procent werkt (ook) aan huis omdat andere locaties te duur zijn. Zzp ers die een andere reden geven, noemen bijvoorbeeld de komst van een kind. Figuur 1.6 Heeft u er bewust voor gekozen om (ook) aan huis te werken? Zo nee, waarom niet? (n=375, procenten, meerdere antwoorden mogelijk) ja nee, andere locaties waren te duur nee, dat had een andere reden nee, er was geen andere locatie beschikbaar in de buurt nee, er was geen andere locatie beschikbaar in Amsterdam weet ik niet, geen antwoord % Volgens 40% van de zzp ers zouden eigenaren van (leegstaande) panden meer werkplekken voor zzp ers moeten creëren (figuur 1.7). Een derde vindt dat dit een taak is voor de gemeente en 18% noemt projectontwikkelaars. Een vijfde van de ondervraagde zzp ers is van mening dat er al voldoende werkplekken voor zzp ers zijn. 11

12 Figuur 1.7 Wie zou er volgens u meer werkplekken voor zzp ers moeten creëren? (n=423, procenten, meerdere antwoorden mogelijk) eigenaren van (leegstaande) panden gemeente projectontwikkelaars zzp'ers zelf anders niemand, er zijn al voldoende werkplekken voor ZZP'ers weet niet, geen antwoord % Ook de zzp ers die meededen aan de groepsgesprekken werken vaak thuis. Zzp ers die hier niet bewust voor hebben gekozen, geven aan dat de huurprijzen voor een werkplek erg duur zijn en dat er geen speciale regelingen zijn voor gestarte zzp ers wat betreft het huren van een werkruimte. Zzp ers missen hierin flexibiliteit van de verhuurders, omdat het bijvoorbeeld niet mogelijk is om tijdelijk een werkruimte te huren. Er moet bijna altijd een contract voor een bepaald aantal jaar worden afgesloten. Het aanbod van de gemeente voor bedrijfsruimte voor creatieve ondernemers wordt ook te gering bevonden. Woningcorporaties maken het ook niet mogelijk om collectief of tijdelijk een werkruimte te huren. De gemeente zou hierin kunnen bemiddelen. Daarnaast wordt er soms wel eens een vergaderruimte gemist, nu wordt er vaak in een horecagelegenheid vergadert. Persoonlijk heb ik een redelijk betaalbare kantoorruimte. Maar ik zie om mij heen dat dat vaak een groot probleem is. En vaak levert thuis werken weer problemen op met de fiscus (de eisen die men stelt zijn onduidelijk en vaak niet van toepassing) De gemeente zou daar dus een rol in kunnen spelen door goedkope flexplekken aan te bieden. De problemen zijn het grootst onder kunstenaars. Betaalbare ateliers zijn in Amsterdam zeer schaars. De huidige broedplaatsenregeling functioneert is op zijn zachts gezegd slecht. Daar zou de gemeente veel meer moeten doen. 1.4 Gemeentelijke website voor zzp ers weinig bezocht Ruim driekwart van de ondervraagde zzp ers heeft de gemeentelijke website voor zzp ers nog nooit bezocht. 4 Een vijfde heeft deze website wel eens bezocht (figuur 1.8). 66-plussers hebben de website minder vaak bezocht dan jongere zzp ers. Zzp ers die werkzaam zijn in de branche cultuur, sport en recreatie hebben de website iets vaker bezocht dan gemiddeld (25%)

13 Figuur 1.8 Heeft u de gemeentelijke website voor zzp ers wel eens bezocht? (n=423, procenten) ja nee weet niet, geen antwoord % Onder de zzp ers die de website wel eens bezocht hebben, lopen de meningen over de website uiteen. Sommige zzp ers vinden de website bruikbaar en overzichtelijk, andere vinden deze juist onduidelijk en niet relevant. Alle open antwoorden zijn te vinden in de bijlage. Een zzp er uit het groepsgesprek gaf aan dat het handig zou zijn als er op deze website ook een link naar opdrachten voor zzp ers zou staan. 1.5 Meeste zzp ers willen werkzaam blijven als zzp er Aan de zzp ers is gevraagd wat hun ambitie op termijn is. Ruim tweederde wil graag werkzaam blijven als zzp er (figuur 1.9). Een kwart geeft aan een samenwerking met andere zzp ers te willen opzetten of voortzetten. De zijn iets vaker wat jongere zzp ers en zzp ers die dit nog niet zo lang zijn. 18% zou graag zijn of haar onderneming verder willen uitbouwen en eventueel personeel willen aannemen. Zzp ers die een ander antwoord geven, noemen bijvoorbeeld zij op korte termijn met pensioen gaan. Uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP, 2014) blijkt dat de meeste zzp ers tevreden zijn met hun arbeidssituatie. 5 Door mijn eigen bedrijf voort te zetten hoop ik een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van kleinschalige winkels, creativiteit & diversiteit. Figuur 1.9 Wat is uw ambitie op termijn? (n=423, procenten, meerdere antwoorden mogelijk) ik wil werkzaam blijven als zzp'er ik wil een samenwerking met andere zzp ers opzetten/voortzetten ik wil mijn onderneming verder uitbouwen en eventueel personeel aannemen ik wil op termijn (weer) een vast dienstverband anders weet ik niet, geen antwoord % 5 Josten, E., Vlasboom, J.D. en Vrooman, C. Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. SCP, november

14 1.6 Inkomenspositie zzp ers In de inleiding is al genoemd dat zzp ers een heterogene groep vormen. Behalve naar leeftijd, geslacht en motief om zzp er te worden zijn er ook grote verschillen in het soort werk dat ze doen. Hierdoor is er ook een grote variëteit in wat ze verdienen. 6 Een overeenkomst is dat de meeste zzp ers een wisselend inkomen kennen, waardoor ze soms wel en soms niet voldoende verdienen. Dit blijkt ook uit een landelijke onderzoek van het SCP. 7 Vergeleken met mensen die in loondienst werken is het inkomen van zzp ers relatief laag. Een van de redenen hiervoor is dat zzp ers geen minimumloon kennen en er dus geen ondergrens aan hun inkomen is. En als zzp ers onverhoopt in de financiële problemen komen, stappen ze over het algemeen niet graag naar de gemeente voor ondersteuning. 8 Zij willen graag onafhankelijk en zelfstandig zijn. Dit betekent dat ze soms naast hun baan als zzp er nog een baan in loondienst hebben. Uit de Regionale Enquête Beroepsbevolking 2014 blijkt in welke mate zzp ers in hun eigen onderhoud kunnen voorzien (figuur 1.10). Voor 43% van de zzp ers is het huishouden het meest afhankelijk is van hun eigen inkomsten als zzp er. Bij een kwart van de zzp ers is het huishouden zowel afhankelijk is van het eigen inkomen als dat van een partner. Een vijfde van de zzp ers geeft aan naast hun werk als zzp er in loondienst te werken, in 2012 gold dit nog voor 11%. 9 Dit heeft mogelijk te maken met de recessie, welke vaak invloed had op het aantal opdrachten van zzp ers en het uurtarief was volgens de zzp ers uit de groepsgesprekken het slechtste jaar. Voor sommige zzp ers is de recessie juist een goed moment om te starten, omdat er dan meer aan creatieve oplossingen voor problemen gedacht wordt, hetgeen juist werk kan opleveren. Het is juist een goed moment om te starten in de recessie, want slechter kan het niet worden. Figuur 1.10 Van welke inkomensbron is uw huishouden op dit moment het meest afhankelijk? (n=440, procenten) de inkomsten van mij als zelfstandige zowel mijn inkomen als dat van mijn partner (anderen binnen het huishouden) het inkomen van mijn partner de inkomsten van mijn betrekking in loondienst anders geen antwoord % bron: OIS, REB Van Oosteren, C. Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam. O+S, Zie voetnoot 5. 8 Huijzer, A., Van Kempen, H. en Van Oosteren, C. Bekendheid ondernemerschapsregelingen, OIS, juni Van Oosteren, C. en Brandjes, R. Opmars zzp ers in Amsterdam. O+S,

15 In de groepsgesprekken is het beeld uit figuur 1.10 bevestigd. Voor de meeste mensen is het werk geen vetpot en kunnen de inkomsten van periode tot periode sterk verschillen. Het onderwerp pensioenen kwam ook aan de orde. Geen enkele zzp er die meedeed aan de groepsgesprekken heeft de ruimte om te sparen voor een pensioen. Ze verwachten dat zij ook na de pensioengerechtigde leeftijd nog aan het werk zijn en dat hun koophuis (als zij dat hebben) als pensioen gaat fungeren. Dit blijkt geen Amsterdams fenomeen te zijn: ook uit het onderzoek van het SCP blijkt dat veel zzp ers geen pensioen opbouwen. Het kabinet heeft plannen om bepaalde voorzieningen voor zzp ers versoberen, bijvoorbeeld het afschaffen van de belastingaftrek voor zelfstandigen (zelfstandigenaftrek). De zzp ers uit de groepsgesprekken betreuren dat het kabinet deze plannen heeft. De zelfstandigenaftrek scheelt de zzp ers veel geld. Daarnaast worden met deze plannen alle zzp ers over één kam geschoren. Er wordt in de media breed uitgemeten dat zzp ers veel te weinig belasting betalen, maar we staan als zzp er vol in de wind, we lopen alle risico s die je maar kunt bedenken. Zzp ers voelen zich betrokken bij de buurt De zzp ers uit de groepsgesprekken voelen zich even betrokken bij de ontwikkelingen in de stad en in de buurt dan de gemiddelde Amsterdamse ondernemer of burger. In drukke periodes is geen tijd voor andere dingen dan werk maar in tussenliggende periodes is wel degelijk bereidheid om iets te doen voor de buurt of buurtbewoners en men handelt hier ook naar. Het beeld van zzp ers afgezonderd op een zolderkamer geldt volgens hen misschien voor sommige zzp ers, maar lang niet voor alle. Het ligt voornamelijk aan het soort beroep dat de zzp er uitoefent. Een van de zzp ers geeft aan dat ze in een bedrijfsverzamelgebouw een vrij kleine ruimte huurde tegen een vrij hoge prijs, waarbij ook nog een immateriële tegenprestatie verwacht werd. Zij vond dat niet in verhouding staan en heeft een andere ruimte gevonden. 15

16 2 Samenvatting en conclusie In opdracht van Economie heeft (OIS) een onderzoek uitgevoerd onder 423 zzp ers uit het ondernemerspanel om er achter te komen wat de lokale overheid voor de Amsterdamse zzp ers kan betekenen. Ook zijn er twee groepsgesprekken gehouden om dieper op deze vraag in te kunnen gaan. De resultaten van de groepsgesprekken sluiten goed aan bij de resultaten van het panelonderzoek: ze bevestigden het totaalbeeld en maakten een verdieping mogelijk. Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat het aantal zzp ers waarmee dieper is ingedaan op de onderwerpen beperkt is, het ging in totaal om zeven zzp ers. Er kunnen dus geen harde conclusies verbonden worden aan deze gesprekken, de gesprekken geven eerder een richting aan. Waar hebben de Amsterdamse zzp ers behoefte aan? Meer autonomie en flexibiliteit zijn voor de zzp ers de belangrijkste redenen om als zzp er te werken. Er is echter ook een deel dat als zzp er is gaan werken omdat er na ontslag geen ander werk te vinden was, men op zoek was naar een nieuwe uitdaging of meer wilde gaan verdienen. De meerderheid van de zzp ers is tevreden met hun huidige arbeidssituatie en zou in de toekomst graag zo werkzaam blijven. Voldoende inkomsten verkrijgen en acquisitie zijn de grootste problemen waar zzp ers tegenaan lopen. Dit wordt als een vaardigheid gezien die bij ondernemen hoort. Ze hebben behoefte aan erkenning voor de risico s die ze nemen. De meeste zzp ers werken vanuit huis en vinden dit ook prettig. Wel geeft een aantal zzp ers aan dat op een andere locatie werken te duur is en de mogelijkheden om iets te huren niet flexibel genoeg. Zo moet er vaak een huurcontract voor een bepaald aantal jaar worden afgesloten en is er bij corporaties ook weinig flexibiliteit op dit terrein. Een vijfde van de zzp ers zou graag samenwerkingen met andere zzp ers willen aangaan. Verwachten ze dat de lokale overheid hen hierin tegemoet komt? Iets meer dan de helft van de zzp ers die aan dit onderzoek meededen gaven aan geen behoefte te hebben aan meer hulp van de gemeente. Ruim een kwart heeft soms behoefte aan meer hulp. Er is maar een klein deel, drie procent van de ondervraagde zzp ers, dat aangeeft veel behoefte te hebben aan meer hulp van de gemeente. Zzp ers die behoefte hebben aan hulp zijn relatief vaak van middelbare leeftijd en werkzaam als in de creatieve industrie (sector cultuur, sport en recreatie). Op de vraag wat men precies verwacht van de gemeente geeft iets minder dan de helft (46%) aan niets te verwachten. Zij willen graag zelfstandig en onafhankelijk zijn. Ruim een derde (38%) verwacht wel iets van de gemeente. De antwoorden die hierop volgen zijn weerspiegelen de diversiteit van de doelgroep en variëren van erkenning tot hulp bij scholing en netwerkbijeenkomsten, financiële ondersteuning, hulp bij werkplekken, de gemeente als opdrachtgever en meer flexibiliteit in het parkeerbeleid (zie bijlage 2 voor een volledig overzicht). 16

17 Een deel van de zzp ers kan niet zonder de hulp van de gemeente, bijvoorbeeld bij de aanvraag van vergunningen. Een enkele keer is deze zelfs cruciaal voor het voortbestaan, bijvoorbeeld als de inkomsten afhangen van subsidies of een uitkering. Een deel van zzp ers die meededen aan dit onderzoek is van mening dat de gemeente minder bureaucratisch en procedureel met aanvragen en ideeën zou moeten omgaan, omdat er daardoor veel tijd verloren gaat. Ze zouden liever zien dat creativiteit, in de vorm van ideeën en plannen, beloond wordt. Dit werd bevestigd in de groepsgesprekken. Wat de zzp ers betreft zou de gemeente bijvoorbeeld flexibeler om mogen gaan met het verhuren van werkruimtes en de regels daarvoor. Zzp ers vinden dat er nu te weinig mogelijkheden voor hen zijn in leegstaande panden en kantoorruimtes. Een derde van de ondervraagde zzp ers vindt dat de gemeente meer werkplekken zou moeten creëren. Wat kan de lokale overheid betekenen voor de Amsterdamse zzp ers? Ruim 400 zzp ers deden mee aan het panelonderzoek. Een deel van de zzp ers is tevreden met het huidige gemeentelijk beleid, dat vooral gericht is op het creëren van een gunstig klimaat om te ondernemen. Meer dan de helft heeft geen behoefte aan hulp van de gemeente en 46% van de zzp ers verwacht dan ook niks van de gemeente, als daar expliciet naar gevraagd wordt. Een kleiner deel van de zzp ers (38%) verwacht wel iets van de gemeente. Uit de enquête blijkt dat zij voornamelijk ondersteuning in de vorm van werkplekken en financiën verwachten, verlichting van de regelgeving of juist duidelijkere regels, een parkeerbeleid voor zzp ers of scholing en netwerkbijeenkomsten. In de groepsgesprekken (waaraan in totaal 7 zzp ers deelnamen) die bedoeld waren om dieper in te gaan op de resultaten van de online enquête, zijn deze verwachtingen vertaald in twee behoeftes ten aanzien van de gemeente: flexibiliteit in combinatie met bedrijfsruimte en een aanspreekpunt. Deze twee punten worden hieronder toegelicht. Flexibiliteit in combinatie met bedrijfsruimte De gemeente zou flexibeler om kunnen gaan met ideeën en wensen van zzp ers. Zo zouden zij tijdelijke huur van bedrijfsruimtes voor zzp ers mogelijk kunnen maken en bemiddelen tussen zzp ers en woningbouwcorporaties voor kortere huurcontracten. De gemeente zou bijvoorbeeld garant kunnen staan voor startende ondernemers die een bedrijfsruimte willen huren. Ook zouden er werkruimtes in leegstaande panden en kantoorruimtes gecreëerd kunnen worden. Aanspreekpunt Tijdens de groepsgesprekken wordt aangeven dat er behoefte is aan een aanspreekpunt voor zzp ers. Bij zo n aanspreekpunt kunnen ze terecht met vragen over tal van onderwerpen. Dit is tevens een uitgelezen plek om ondernemers te wijzen op de mogelijkheden die de gemeente biedt in tijden dat de opdrachten tegenvallen. 17

18 Bijlage 1 vragenlijst Economische Zaken van de gemeente Amsterdam zou graag meer willen weten over de behoeften van zzp ers in Amsterdam. We zouden u hier graag een paar vragen over willen stellen. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal vijf minuten. 1. Waarom bent u als zzp er gaan werken? (meerdere antwoorden mogelijk) - betere balans tussen werk en privé - meer flexibiliteit om eigen tijd in te delen - betere financiële beloning - fiscale overwegingen, namelijk - op zoek naar een nieuwe uitdaging - meer autonomie (eigen baas zijn) - meer variëteit binnen het werk - meer status - meer aandacht voor kwaliteit - gedwongen na ontslag - ontevreden over wijze van leidinggeven - anders, namelijk: - geen specifieke reden - weet ik niet, geen antwoord 2. Wat zijn de grootste problemen waar u als zzp er tegenaan loopt? Maximaal 3, ranken naar volgorde van belangrijkheid. - het vinden van een fysiek geschikte werkplek (oppervlakte, faciliteiten) in mijn buurt - het vinden van een fysiek geschikte werkplek (oppervlakte, faciliteiten) in Amsterdam - het vinden van een financieel geschikte werkplek (huurprijs) in mijn buurt - het vinden van een financieel geschikte werkplek (huurprijs) in Amsterdam - voldoende inkomsten verkrijgen - acquisitie - administratie - te weinig hulp van de gemeente - anders, namelijk: - ik heb geen probleem - weet niet, geen antwoord 3. In hoeverre heeft u behoefte aan meer hulp van de gemeente? - veel behoefte - soms behoefte - geen behoefte - weet niet, geen antwoord 18

19 4. Wat verwacht u precies van de gemeente? - ik verwacht niets van de gemeente. - weet niet, geen antwoord 5. Werkt u vanuit huis? - ja -> naar vraag 7 - grotendeels wel -> naar vraag 6 - grotendeels niet -> naar vraag 6 - nee -> naar vraag 6 6. Waar werkt u dan (nog meer)? - kantoor - bedrijfsruimte - ad hoc te huren ruimte zoals seats2meet - horeca zoals restaurant, koffiezaak - anders, namelijk: - geen antwoord 7. Heeft u er bewust voor gekozen om (ook) aan huis te werken? Zo nee, waarom niet? (meerdere antwoorden mogelijk) - ja - nee, er was geen andere locatie beschikbaar in de buurt - nee, er was geen andere locatie beschikbaar in Amsterdam - nee, andere locaties waren te duur - nee, dat had een andere reden, namelijk: - weet ik niet, geen antwoord 8. Wie zou volgens u meer werkplekken voor zzp ers moeten creëren? (meerdere antwoorden mogelijk) - gemeente - eigenaren van (leegstaande) panden - projectontwikkelaars - anders, namelijk: - niemand, er zijn al voldoende werkplekken voor zzp ers - weet niet, geen antwoord 9. Hebt u de gemeentelijke website voor zzp ers wel eens bezocht? - ja -> ga naar vraag 10 - nee -> ga naar vraag 11 - weet niet, geen antwoord -> ga naar vraag 11 19

20 10. Indien ja, wat vindt u van deze website? 11. Wat is uw ambitie op termijn? (meerdere antwoorden mogelijk) - ik wil werkzaam blijven als zzp er - ik wil op termijn (weer) een vast dienstverband - ik wil een samenwerking met andere zzp ers opzetten\voortzetten - ik wil mijn onderneming verder uitbouwen en eventueel personeel aannemen - anders, namelijk: - weet ik niet, geen antwoord 12. We zouden graag met een aantal zzp ers groepsgesprekken willen houden om wat dieper op bepaalde onderwerpen in te kunnen gaan. U krijgt hiervoor een kleine vergoeding. Zou u aan zo n groepsgesprek mee willen doen? - ja, mijn contactgegevens zijn: - nee Dit waren alle vragen. Hartelijk bedankt voor uw medewerking. 20

21 Bijlage 2 open antwoorden Waarom bent u als zzp er gaan werken? Anders, namelijk: Pensioen Continuering na pensionering Kennis overdracht na pensioen Na pensionering zelfstandig verder gegaan Na pensionering Om wat om handen te hebben tijdens mijn pensionering Te weinig AOW Ziekte Arbeidsongeschikt Gezondheid Met WAO uitkering toch werken Vanuit WAO gestart Ziek en niet meer in staat regulier te werken Zelfstandigheid Met m'n eigen vak bezig zijn Om zelf een succesvol bedrijf en bestaan op te bouwen. Omdat ik mijn eigen zaak wilde Onafhankelijk zijn en maximale kwaliteit leveren Zelf mijn klanten kunnen kiezen Creativiteit Meer creativiteit Mijn bedrijfsidee bestond nog nergens anders Muzikant na conservatorium Vanaf 1989 zelfstandig Beeldend Kunstenaar na voltooiing Gerrit Rietveld Academie Praktisch Combinatie werken en zorg voor kind Gebrek aan kinderopvang Logische stap na afstuderen; ik had volop werk Niet bewust voor gekozen, maar ontstaan vanuit paar opdrachten tijdens studie Werk dat beter aansloot bij mijn opleiding en vaardigheden Wilde niet zomaar overstappen naar een soortgelijk bedrijf. Nu kan ik het wel bij meerdere doen en niet voor vast Verplicht van mijn visa soort Minder tijd kwijt aan reizen, leukere mensen om mee te werken Naast mijn avondwerk 21

22 Beter zicht op de toekomst Overig Het personeel is ontslagen door tekort aan werk, dan blijf je zelf als zzp'er alleen achter Op een bepaalde leeftijd lijkt dat in Nederland de enige mogelijkheid te zijn Ik kon uit een familie van ondernemers. 34 was een mooie leeftijd om te beginnen. Leeftijd Overname bedrijf Tijd voor verandering, wel 25 jaar geleden Ongelukkig in vorige baan Wat is het grootste probleem waar u als zzp er tegenaan loopt? Anders, namelijk: Basis ontbreekt Continuïteit, stabiliteit Er is geen basis [cao, prijsafspraak] waar ik op terug kan vallen. Elke onderhandeling is eigenlijk opnieuw. Financiële oplossing bij lichamelijke klachten bij overbelasting Fiscale rechtsonzekerheid Geen pensioen Geen sociaal vangnet Risico Beleid en politiek Beleid m.b.t. logistiek & transport De politieke discussie De stigmatisering door journalisten en de politiek! Weerstand en onbegrip bij overheid en belastingdienst Soms verkeerde statusinschatting door alle zielige, gedwongen zzp-schappen elders Steeds veranderende wet- en regelgeving Tegenwerking en gebrek aan inzicht bij de gemeente Moeten we btw rekenen Financiën Parkeergelden Klanten betalen niet Mensen in dienst zijn onbetaalbaar Waar iedere zzp er tegenaan loopt. Steeds harder werken voor minder geld Samenwerking Goede samenwerking met anderen Het vinden van een zakenpartner om samen mee te ondernemen Solist zijn Overig Europese grenzen 22

23 Glasvezel infrastructuur Planning Wat verwacht u precies van de gemeente? Erkenning Erkenning en aandacht Dat U begrijpt dat een ZZP-er die zelf zijn broek ophoudt nog altijd beter is dan iemand in de bijstand alleen omdat een politicus meent dat er schijnzelfstandigheid is en dus oneerlijke concurrentie met een werknemer. Ten eerste bewijs het, ten tweede vergelijk de IB en BTW bijdrage en zet die af tegen de kosten van de bijstand en pas dan kunnen we een discussie hebben over misbruik en dergelijke. De stigmatisering moet gewoon ophouden of met keiharde bewijzen komen. Dat je bij vragen als ZZP-er net zo goed geholpen wordt als een bedrijf of burger, wat betekent dat er een bepaalde kennis & kunde paraat moet zijn waar de ZZP-er bij gebaat kan zijn. De gemeente zou ingericht moeten zijn om met ZZP-ers te kunnen schakelen. Ik verwacht van de overheid dat zij zzp ers met respect behandelen en niet wegzetten als schijnzelfstandigen die te weinig belasting betalen. Ik hoop dat de gemeente zich sterk maakt voor zelfstandigen, alleen al omdat ze anders veel bijstandsuitkeringen gaat betalen. Informeren medewerkers gemeente Amsterdam en hoge scholen en justitiële inrichtingen en zorginstellingen etc. (zomaar een greep uit de sectoren waarin ik af en toe werkzaam ben) over ethische codes samenwerking zzp'ers. bij het samenwerken met mensen die voor de gemeente werken in loondienst stuit ik vaak op onbegrip jegens zzp'ers (zo worden er veel extra klussen verwacht terwijl die niet worden bijgeschreven op de factuur omdat mensen in loondienst blijkbaar niet beseffen dat zij voor extra klussen in werktijd gewoon via loon worden betaald. Lees: overheden. Dat zzp'ers dezelfde rechten hebben als andere burgers. Standpunt innemen dat de schijn zepers een kleine groep is en dat de goede zzp ers hier niet het dupe van mogen worden. Een gunstig klimaat voor zzp'ers Het bevorderen van het zzp-klimaat. Niet alleen aandacht voor horeca en grote ondernemingen Dat ik niet word tegengewerkt. Dat het algemene kunstklimaat in de stad wordt verbeterd. Ondernemersklimaat stimuleren Medewerking en meedenken Meedenken, aangeven van de mogelijkheden, contactpersoon om binnen de gemeente dingen voor je te regelen of uit te zoeken Samenwerking om het klimaat voor zelfstandig ondernemen te bevorderen Scholing en netwerkbijeenkomsten Betere communicatie bv over subsidies of regelgeving (bv WMO) Meer (bij- of her-)scholingsmogelijkheden (ik zou graag diverse cursussen volgen om meer klanten te krijgen, maar heb geen geld om dit zelf te bekostigen. Ik heb wel eens geïnformeerd, maar als je geen uitkering hebt, heb je nergens recht op. Ik zit nu qua inkomsten onder het bestaansminimum. Ik wil geen uitkering, maar je wordt zo wel dubbel 23

24 gestraft en je komt een beetje in een vicieuze cirkel. Men dwingt je bijna een uitkering te nemen als je je verder wilt blijven ontwikkelen. Misschien juridisch advies voor contracten en betalingen Netwerkfaciliteit organiseren Organisatie van kennis bijeenkomsten, zoals dat ook al regelmatig gebeurt. Periodieke informatie over rechten, plichten, nieuwe ontwikkelingen, subsidies, belasting, enz. m.b.t. zzp'ers. Workshop met interessante onderwerpen Regelgeving Eisen voor het verkrijgen van vergunningen versoepelen en het bedrag wat er voor moet worden betaald verlagen Flexibele omgang bestaande regelgeving in specifieke situaties Inzicht in regelgeving Meer controle op de branche (bed & breakfast), en duidelijke regels Maatwerk c.q. flexibiliteit in (toepassing van) regelgeving en vergunningverlening. Al 15 (maar eigenlijk al 60) jaar zie ik initiatieven 'gedwarsboomd' worden door het verbieden van een ton met stoel voor een borrel bij een harinkje bij de visboer, of een espresso bij een croissant bij de bakker. Áls de ambtenaren en/of gemeente menen weer iets in regels te moeten vatten, denk dan eens méé in een regelgevingsstructuur 'out of the box'. Er wordt wel om gevraagd, maar als je ergens mee komt, dan begint men met "nee, kan niet" in plaats van constructief aan de slag te gaan en zorgen dat het wél kan!!! Minder regels Minder regels en makkelijk maken voor marktmensen koopleden Verlichting van regelgeving voor kleine ondernemers. Overhead aan administratie verminderen. Gemeente kan het makkelijker maken. Gaat dus over de vorm en niet over financiën. Financiële ondersteuning Begrip en financiële ondersteuning: ondanks te laag inkomen kan ik geen toelagen aanvragen omdat ik geen maandstrookje kan laten zien. Minima met hoger inkomen dan het mijne kunnen dit wel omdat ze in de bijstand zitten. Ik kan mijn inkomen pas na belastingaangifte aantonen en dat is altijd te laat voor extra bijdragen bestemd voor minima in het jaar waarover aangifte werd gedaan. Heel oneerlijk. Betere voorwaarden en makkelijker met belastingen Eerlijkere verdeling van subsidie gelden. Ook naar cultureel/artistiek meer uitdagende projecten van jonge talentvolle makers. Indienen van aanvragen zou diverser moeten kunnen! Dat de gemeente beseft dat niet iedereen een baan kan vinden na zijn 50e jaar en dat zzp ers in ieder geval heel erg hun best doen uit een uitkeringssituatie te blijven en dat daar meer begrip en eventuele financiële ondersteuning zou moeten geven en vooral meer faciliteiten voor diegenen die in de toeristensector werken, meer inleving en begrip en fysieke plekken voor toeristenbussen en op en uitstapplaatsen met wc's ook voor vrouwen en invaliden en fietsers doordringen niet door rood te rijden etc. en uitleggen dat toeristen belangrijk zijn voor de economie van de stad Dat ze de ondernemer (financieel) tegemoet komen. 24

25 De gemeente zou kleine zelfstandigen financieel tegemoet kunnen komen door bv afschaffing van precario. Ik zit in de Kerkstraat, die doorgaans vol rotzooi ligt en dagelijks gereinigd zou moeten worden en waar veel te weinig prullenbakken staan. Faciliteren, aanvullen tot basisinkomen wanneer er periodes zijn met weinig inkomen Financiële hulp en advies voor geschikte werkplek Hulp bij onvoldoende inkomsten Ik verwacht dat ik een credit fonds als alle starters uit WWB binnen de Gemeente om mijn bedrijf te ondersteunen om mijn documenten te verwerken en andere werkrelatie met andere organisaties in het land te helpen me om te beginnen met de inkomsten voor mijn bedrijf genereren Ik verwacht niets van de gemeente, maar het zou mijn leven en mijn werk een heel stuk minder stressvol maken als er een soort basisbeurs zou bestaan waarop ik tijdelijk terug zou kunnen vallen in tijden van financiële nood zonder mijn bedrijf op te moeten geven. (bv bij zwangerschap of bij het onverwacht failliet gaan van een klant) Ik werk al bijna 45 jaar, maar heb nergens recht op. Als ik een IOAZ-uitkering wil aanvragen voor oudere zelfstandigen, voldoe ik na 6 jaar crises weer niet aan de criteria. Ik verdien nl. nog minder dan het minimum, tot bijna niets. Ik leef al die jaren al van mijn spaargeld, tot het op is. Dan heb ik niets en niemand meer. Ben nu 62 jaar jong. Iets meer tijd om op te krabbelen, want ik heb het nu echt door. De crisis is voorbij, de lessen geleerd. Het enige dat ik nu nog nodig heb is tijd om te slagen. Ik heb twee rechtszaken tegen de gemeente moeten voeren om toegezegde subsidie daadwerkelijk te krijgen. Dit is in tijd en financiën een ramp voor een ondernemer Informeren over zzp-werkplekken/mogelijkheden in de buurt. Informeren over opvangnet/ondersteuning/verzekeringen Kwijtschelding gemeentebelastingen bij laag inkomen. Lagere belastingen en makkelijke verkrijgbare parkeervergunning Lening minder ingewikkeld om aan te vragen Met meer financieel stimuleringsmiddelen voor zzp ers in de AV-branche Minder belasting en rekening houden met de positie van kunstenaar Geen vast inkomen geen pensioen en als je daar voor spaart kun het afdragen Ondersteuning in moeilijke tijden door een tijdelijke uitkering of compensatie m.b.t. gemeentelijke belastingen. Of een mogelijkheid/bemiddeling om tijdelijk in parttime dienstverband ergens te werken. Het is erg duur om in Amsterdam alleen al te wonen: parkeervergunning, erfpacht, WOZ Schaf alle gemeentelijke heffingen af, voor zzp ers met een IB-aangifte tot euro. Tips en advies over wat mogelijk is op het gebied van subsidie bijvoorbeeld, of dat ze verbinding leggen tussen opleidingen en ondernemers. Veel zzp'ers in (financiële) problemen zoeken opdrachten én tegelijk een gewone (tijdelijke) baan. Wil je in ondertussen toch inkomen hebben, zoals bijstand, kom je een ingewikkeld 'regime' tegen bij DWi: - er is bbz, maar dan moet je zaak levensvatbaar zijn en al je tijd daaraan besteden. Ook is er juist voor starters veel begeleiding. Sommige ondernemingen hebben nu te veel last van de crisis, en zijn in andere tijden wel levensvatbaar. - en er is gewone bijstand waarbij je niet aan je eigen zaak mag werken (wel af en toe een klus aannemen). Het belangrijkste lijkt me dat iemand alles doet om eigen inkomen te vinden, of dat nu via eigen zaak is of uit een gewone baan. Pas in een bbztraject krijg je kosteloze workshops en trainingen. Waar ik als eindjes-aan-elkaarknopende-zzp'er behoefte aan heb, is dergelijke trainingen te mogen volgen zonder eerst 25

26 in de bbz te komen. Zoals acquisitie, marketing via social media, website bouwen. Die kan ik nu niet zelf betalen, en zouden wel mijn kansen vergroten. Vrijstelling van de waternet belastingen als inkomen te laag is en de gemeentebelastingen wel worden vrij gescholden Ondersteuning werkplekken Accurate en actuele informatie over faciliteiten, te huren panden, samen huur mogelijkheden in bedrijfspanden of leegstaande kantoor of fabriekspanden. actief bemiddelend voor groep kleine ondernemers/zzp ers t.o.v. grote verhuurders bedrijfspand eigenaar zodat ze tegen een acceptabel tarief gehuurd kunnen worden. Betaalbare bedrijfsruimte Betere balans tussen huren en economische mogelijkheden in moeizame tijden. Misschien is een huursubsidie voor winkels in economisch slechte omstandigheden een optie om faillissementen te voorkomen. Betere werkruimte verdeling, leegstand bestrijden en groter aanbod betaalbare werkplekken; wat voor een groot bedrijf betaalbaar is, is dat voor een ZZP-er vaak totaal niet. Controle op aanbod woon- en werkplekken Dat er wellicht eens aandacht is voor degenen die jaren doorwerken ondanks een goede werkplek. Een bezemkast is echt niet genoeg om je te ontplooien. Ben nu 25 jaar bezig en ga stug door! ;), Gezien de interesse in mijn werk de afgelopen jaren denk ik dat ik meer omzet, c.q. winst, zou kunnen genereren als ik een betere werkplek zou hebben. Dat leegstaande panden voor tijdelijke huisvesting tegen een redelijke prijs worden aangeboden centrale database waarin ZZP opdrachten worden verzameld, aangeboden Dat zij zorgen voor voldoende en gevarieerde goedkope plekken voor creatieve ondernemers, dus nog goedkoper dan de normale huurprijs van een standaard broedplaats. Schilders en fotografen die studioruimtes nodig hebben, hebben een hoger plafond nodig en voldoende ruimte die veilig afgesloten kan worden De gemeente moet het atelier- en broedplaats beleid veel actiever ondersteunen. De zgn. ijzeren voorraad staat op de tocht. De wethouder cultuur en de centrale stad maken zich niet sterk voor duurzame woon- en werkruimte voor kunstenaars en/of de 'ijzeren voorraad', al zeggen ze van wel. De gemeente zou mij op de hoogte kunnen houden van (netwerk)activiteiten en geschikte werkruimtes die beschikbaar (gaan) komen. Door het beschikbaar stellen van zgn. broedplaatsen e.d. veroorzaakt de gemeente een oneerlijke concurrentie. Bedrijven met lage overhead kunnen makkelijker concurreren met bedrijven met marktconforme overhead. Een beleid waardoor ik als huurder in het centrum kan blijven tegen redelijke huurprijs, een beleid waardoor zzp ers niet keer op keer de rekening betalen van allerlei veranderingen - ze zijn voor Amsterdam essentieel, maar de gemeente houdt weinig rekening met ze omdat ze als groep niet herkend en erkend worden en geen gesprekspartner zijn voor de politiek Een goedkope huur ruimte Faciliteren beschikbaarheid betaalbare werkruimte Faciliteren in ontmoetingsplekken voor ondernemers binnen de stad. De stad betaalbaar houden. 26

27 Flexibelere huurruimtes voor top tijden = kan een maand of 3 maanden zijn, daarom huur ik geen werkruimte Gevarieerd aanbod flex-werkplekken, hulp bij/verlaging van administratieve druk Geven van toestemming voor gebruik als praktijkruimte Goede betaalbare werkruimtes Het eventueel subsidiëren van ondernemers met betrekking tot geschikte en betaalbare 'werkplekken', of meer betaalbare 'werkplekken / studio's / ateliers / winkels aanbieden Het faciliteren van betaalbare werkruimten. Het zou de kleinere ondernemer iets makkelijker gemaakt moeten worden om een goede locatie te vinden. Nu is dat alleen mogelijk via de CAWA, maar wanneer je geen kunstenaar bent telt dat niet. Maar reguliere sector is niet te betalen. Dus iets tussen regulier en de CAWA in zou mooi zijn. Ik verwacht niks, maar het zou fijn zijn als de gemeente zou steunen met projecten, dus leegstaande panden vrijgeven voor beginnende ondernemers. Meer centrale controle over "broedplaatsen", een soort woningnet i.p.v. nu waar het best wel commercieel is. DuintjerCS op de vijzelstraat was de laatste plek waar ik mijn eigen kantoortje voor 200ex BTW kon vinden. Niet te veel, we zijn tenslotte zelfstandig. Maar (ook al is het daar geen gemeentelijke instelling) Seats2Meet in Utrecht werkt geweldig. Ontbreekt in Amsterdam. Niet voor mij, ik heb toevallig een prachtig geschikte woning, maar voor anderen: ideaal voor een eenling is kantoor aan huis, met evt. een collega. Denk aan die doelgroep bij stadsinrichting: waar vroeger winkels op begane grond zaten, zouden nu een/tweemanskantoortjes kunnen zitten - ook thuiswerkers. Dat geeft variatie en leven in anders eenzijdige woonstraten. Niet zeker maar bijvoorbeeld maar op de hoogte worden gehouden over goedkope werkplekken, misschien rol voor gemeente om mensen met elkaar te linken (hoewel ik dat eigenlijk geen taak vind voor de gemeente Persoonlijk heb ik een redelijk betaalbare kantoorruimte. Maar ik zie om mij heen dat dat vaak een groot probleem is. En vaak levert thuis werken weer problemen op met de fiscus (de eisen die men stelt zijn onduidelijk en vaak niet van toepassing) De gemeente zou daar dus een rol in kunnen spelen door goedkope flexplekken aan te bieden. Waar de problemen het grootst zijn is onder kunstenaars. Betaalbare ateliers zijn in Amsterdam zeer schaars. De huidige broedplaatsenregeling functioneert is op zijn zachts gezegd slecht. Daar zou de gemeente veel meer moeten doen. Stimuleren verzamelgebouwen zodat zzp ers faciliteiten en diensten kunnen delen. Stimuleren van gecombineerde woon/werkplekken verspreid binnen de gemeente Stimuleren van goedkope en flexibele werkplekken, ook in Amsterdam Zuid/Pijp Wellicht kan gemeente zorg dragen voor meer aanbod van flexibele werkruimte. Werkplekken creëren Werkruimte beschikbaar stellen voor een reële prijs Valt er wat te verwachten? Te wensen wel: huurprijzen in toom houden. Subsidie om de werkplek op te knappen naar wens. Flexibele huurvoorwaarden (geen 5jaarcontract) voor creatief bureau omdat deze bijdraagt aan de buurt. (ik realiseer me dat dit ook een taak is van de verhuurder, maar ik zou me graag gesteund voelen door de gemeente) Tegengaan van het verdwijnen van 'rafelranden,' alternatieve werkplekken, expositieruimtes etc. 27

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Uitslag enquête zzp ers

Uitslag enquête zzp ers Uitslag enquête zzp ers 2015 Inleiding bladzijde: 2 In Voorschoten is de trend waarneembaar van een toenemend aantal inwoners dat een eigen bedrijf vanuit de eigen woning is gestart. Dé zzp er (zelfstandige

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Ondernemerspanel Amsterdam

Ondernemerspanel Amsterdam Ondernemerspanel Amsterdam Eerste meting: ergernissen Projectnummer: 11203 Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Samenvatting Ondernemersenquête Land van Heusden en Altena 2016 Bedrijvenkring Altena (BKA), Netwerkplatform Ondernemend Altena

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015 Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard 27 mei 2015 Agenda 1. Welkomstwoord wethouder Fatih Özdere 2. Voorstelrondje 3. Presentatie onderzoek Daniël van den Dool 4. Vragen/discussie 5. Arjan Koopmans

Nadere informatie

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins M200916 Parttime van start drs. A. Bruins Zoetermeer, 24 september 2009 Parttime van start Van de startende ondernemers werkt een kleine meerderheid na de start fulltime in het bedrijf. Een op de vier

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel is het kloppende hart van. Het is een dynamisch stadsdeel met veel kleine bedrijven. In veel opzichten is het in het klein. Ondernemerschap in In deze

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Versie definitief Datum 8 oktober 2010 1 (8) Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren, parkmanagement en Bedrijfs Investerings

Nadere informatie

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel DNA-ps december 2012 - Resultaten november 2012 - Uitleg KvK Ondernemerspanel Hoe groot is uw onderneming? Ik ben zelfstandige, zonder personeel Micro-onderneming (1-9 werknemers) 28,1 64,8 - Twee derde

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST

MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST Zzp ers en hun opdrachten Colofon Door: Dian Smetsers (KvK) Februari 2017 Kamer van Koophandel, Utrecht, februari 2017. Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging

Nadere informatie

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg?

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Leo Vollebregt Bestuurder Zorg Stichting ZZP Nederland» Opgericht in februari 2006» 35.000 ZZPers, grootste van het land» Samenwerkingsvorm

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel telt veel kleine bedrijven die zich voornamelijk bevinden in de en in de explosief groeiende cultuur en recreatie sector. Het hoge aantal starters zorgt

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemers in Nieuw-West, te bestuderen kijken we eerst naar alle vesti- merschap in stadsdeel Nieuw-West zich verhoudt

Fact sheet. Ondernemers in Nieuw-West, te bestuderen kijken we eerst naar alle vesti- merschap in stadsdeel Nieuw-West zich verhoudt Fact sheet november 11 Ondernemerschap in is een samenvoeging van de vroegere stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Slotervaart en Osdorp. Het stadsdeel is vooral een woongebied en heeft dan ook een relatief

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Digitaal Panel Noord

Digitaal Panel Noord Ondernemersklimaat Eerste meting ondernemers Projectnummer: 11239 In opdracht van: Stadsdeel Noord Drs. Rogier van der Groep Dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in In is relatief veel werkgelegenheid maar er zijn wat minder bedrijven. Dit komt door de aanwezigheid van meerdere grote bedrijven op en rond het bedrijven terrein

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld Fact sheet november 11 Ondernemerschap in telt veel kleine bedrijven. Daarnaast heeft dit stadsdeel het hoogste aantal zzp ers. Ook kent geen ander stadsdeel jaarlijks meer starters dan. Het is een stadsdeel

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek behoefteanalyse. Creatieve sector Groningen

Rapportage Onderzoek behoefteanalyse. Creatieve sector Groningen RapportageOnderzoekbehoefteanalyse CreatievesectorGroningen Opdrachtgever Opdrachtnemer :GemeenteGroningen :Onderneem t Datum :31januari2012 Onderneem t 1 2 Inhoud 1.OnderzoekbehoefteanalysecreatievesectorGroningen

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Westpoort. Vestigingen en ondernemingen in Westpoort. Ondernemerschap in Westpoort. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Westpoort. Vestigingen en ondernemingen in Westpoort. Ondernemerschap in Westpoort. november 2011 Fact sheet november 211 Ondernemerschap in is het haven-, industrie- en kantorengebied aan de westkant van. Hoewel er in weinig ondernemingen te vinden zijn, zijn er veel personen werkzaam. Daarnaast kennen

Nadere informatie

zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012

zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012 zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012 Samenvatting ZZP er in beeld Er zijn bijna 800.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in Nederland. Zzp ers hebben

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel SP & PvdA. Van groot belang voor de kleine ondernemer. Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers

Initiatiefvoorstel SP & PvdA. Van groot belang voor de kleine ondernemer. Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers Initiatiefvoorstel SP & PvdA Van groot belang voor de kleine ondernemer Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers Inleiding Vandaag de dag komen er steeds meer ZZP ers (zelfstandige

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Versie definitief Datum 19 november 2009 1 (17) Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Auteur Tineke Brouwers Het tweede onderzoek Op 12 oktober 2009 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

De enquête neemt tussen de 15 en 20 minuten in beslag. Ingevulde enquêtes kunt u sturen naar - SP Amsterdam - Amstel 1-1011 PN Amsterdam -

De enquête neemt tussen de 15 en 20 minuten in beslag. Ingevulde enquêtes kunt u sturen naar - SP Amsterdam - Amstel 1-1011 PN Amsterdam - I: UW ONDERNEMING 1. Welke onderneming vertegenwoordigt u? a. Uw naam.. b. Naam onderneming c. Adres onderneming straat...nr d. Telefoonnummer. e. E-mailadres 2. Uw onderneming betreft: 0 zelfstandige

Nadere informatie

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Wat is payrolling? Bij het runnen van een bedrijf komt veel kijken. Alleen al de inzet van personeel levert een hoop extra werk en administratieve rompslomp

Nadere informatie

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap J. Mevissen, L. Heuts en H. van Leenen SAMENVATTING Achtergrond van het onderzoek Het verschijnsel zelfstandige zonder personeel (zzp er) spreekt tot de verbeelding.

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren en Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) Contactpersonen gemeente Nieuwegein: Team

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Strategie en Onderzoek, september 2013 Inleiding Begin september 2013 is onder Leidse winkeliers een enquête gehouden over de openstelling

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Noord. In stadsdeel Noord zijn er in ves gekeken of de gemiddelde bedrijfsgrootte van

Fact sheet. Ondernemerschap in Noord. In stadsdeel Noord zijn er in ves gekeken of de gemiddelde bedrijfsgrootte van Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel is van oudsher een woongebied (voor arbeiders) met aan de oevers grote industriële bedrijven. Na de de-industrialisatie in de jaren zeventig en tachtig

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende ZZP ING Economisch Bureau Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende pensioeninkomen te hebben Meer dan de helft van de zelfstandige zonder personeel (zzp ers) bouwt

Nadere informatie

Ondernemersdagvergunning

Ondernemersdagvergunning Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 14179 Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

Campagne De Nieuwe Handhaver

Campagne De Nieuwe Handhaver Campagne De Nieuwe Handhaver Projectnummer: 10180 In opdracht van: Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving Manilde van der Oord Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

Resultaten cao-review cao NWb

Resultaten cao-review cao NWb Resultaten cao-review cao NWb Op 15 september 2015 is de cao-review online verschenen en een paar dagen later hadden bijna 1.200 collega s de cao-review ingevuld. Wij zijn blij dat jullie in zo n grote

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen?

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen? Financial planning voor ondernemers Heb jij al poen voor je pensioen? 1! van 12! Voorwoord De pensioenen van ondernemers zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Terwijl in Den Haag wordt gediscussieerd

Nadere informatie

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet.

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet. Wet DBA dé maat in ondernemen Belastingdienst Zelfstandig kenniswerker Flexmarkt Opdrachtgever ZZP-er Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Een eigen bedrijf is leuk!

Een eigen bedrijf is leuk! M200815 Een eigen bedrijf is leuk! Ervaringen van starters uit de jaren 1998-2000 drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, december 2008 2 Een eigen bedrijf is leuk! Een eigen bedrijf geeft ondernemers

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

FNV Vrouwennetwerk 27 mei 2016 ZZP in coöperatie: samen sterk. Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

FNV Vrouwennetwerk 27 mei 2016 ZZP in coöperatie: samen sterk. Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt FNV Vrouwennetwerk 27 mei 2016 ZZP in coöperatie: samen sterk Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Introductie 1. Ontwikkelingen op arbeidsmarkt 2. ZZP 3. ZZP in coöperatie

Nadere informatie

Belangrijke stappen in je voorbereiding

Belangrijke stappen in je voorbereiding Belangrijke stappen in je voorbereiding Een bedrijf starten kan op allerlei manieren: fulltime, parttime of als zzp'er. Wat je ook kiest, je moet goed voorbereid aan de slag. Onderstaande punten helpen

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

Fact sheet. Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam. Wie zijn de Amsterdamse zzp ers? nummer 5 mei 2014

Fact sheet. Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam. Wie zijn de Amsterdamse zzp ers? nummer 5 mei 2014 Fact sheet nummer 5 mei 2014 Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam Het aantal zzp ers blijft toenemen, zowel in Amsterdam als in de rest van Nederland. Amsterdam telt er nu al bijna 50.000. Ze maken 12,8%

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap Starten als zelfstandig ondernemer vanuit de WW voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 1 Partner in gezond ondernemerschap A Varrolaan 100, Utrecht P Postbus 85400, 3508 AK Utrecht T 088-0997 010 F 088-0997 099

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website

Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website Inleiding Ik schrijf dit plan vanwege het feit dat ik een eenmansbedrijf op wil gaan starten in de webdesign branche en dit omdat ik de laatste

Nadere informatie

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit?

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Presentatie WAI database November 2012 Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Over de data De WAI vragenlijsten worden afgenomen door verschillende WAI licentienemers

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek. Markt starters Trendanalyse 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek Trendanalyse 2 1 Aantal starters door de jaren Starters per jaar 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

Nadere informatie

Het profiel van West

Het profiel van West Het profiel van West Digitaal Panel West 6 e panelmeting In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 11247 Jannes ten Berge Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300

Nadere informatie

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi 8% Doelstelling Na deze workshop ben je in staat om zelf de contouren van

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld Arbeidsmarkt MRA in 201 in beeld Nieuwsbericht Onderzoek, Informatie en Statistiek, juli 201 De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam geven een beeld van de arbeidsmarktsituatie in de MRA tot

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek cao VVT

Rapportage Onderzoek cao VVT Rapportage Onderzoek cao VVT Versie 1.0 Aan Robien Hali, CNV Publieke Zaak Door Tjerk Eilander, MWM2 Datum 08-06-2012 Inhoudsopgave Inleiding & samenvatting 03 Houding ten aanzien van cao-akkoord 06 Houding

Nadere informatie

71% van de respondenten is het helemaal eens met de stelling dat de huurprijs lager moet zijn 710 per maand.

71% van de respondenten is het helemaal eens met de stelling dat de huurprijs lager moet zijn 710 per maand. Centron heeft in opdracht van Beter Wonen Vechtdal een onderzoek uitgevoerd naar het huurbeleid van Beter Wonen. Het onderzoek is uitgevoerd onder het panel van Beter Wonen Vechtdal. Er zijn 160 huurders

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

FLEXIBEL HUREN EN VERHUREN VAN BEDRIJFSRUIMTE EN KANTOORRUIMTE VOORZIET IN BEHOEFTE

FLEXIBEL HUREN EN VERHUREN VAN BEDRIJFSRUIMTE EN KANTOORRUIMTE VOORZIET IN BEHOEFTE FLEXIBEL HUREN EN VERHUREN VAN BEDRIJFSRUIMTE EN KANTOORRUIMTE VOORZIET IN BEHOEFTE Stevens Onroerend Goed BV is actief met het verhuren van kantoorruimte en bedrijfsruimte op flexibele basis. Door de

Nadere informatie

Goed voorbereid van start. Marieke Slot ondernemersadviseur

Goed voorbereid van start. Marieke Slot ondernemersadviseur Goed voorbereid van start Marieke Slot ondernemersadviseur Feiten en cijfers 2015 Het totaal aantal bedrijven is toegenomen met 4% (188.000 nieuwe bedrijven) Minder faillissementen en opheffingen (-25%)

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams nulmeting In opdracht van: Ouder- en Kindteams Amsterdam Projectnummer: Anne Huijzer Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam a.huijzer@amsterdam.nl

Nadere informatie

Fiscale Oudedagrekening voor de zzp er

Fiscale Oudedagrekening voor de zzp er Fiscale Oudedagrekening voor de zzp er Sjaak Zonneveld en Karin Jakobsen, BrightPensioen Veel zzp ers doen niet of nauwelijks iets aan pensioenopbouw. Daarom wordt door sommige partijen geopperd zzp ers

Nadere informatie