Onderwijsinstellingen en de fiscus. A.A. van der Bok FB MB. 28 januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsinstellingen en de fiscus. A.A. van der Bok FB MB. 28 januari 2014"

Transcriptie

1 Onderwijsinstellingen en de fiscus A.A. van der Bok FB MB 28 januari 2014

2 Voorstelronde Adviespraktijk: Advisering in de meest brede zin van het woord met als doel de opbrengst na belastingen voor onze klanten te optimaliseren. Adviesgebieden: Fiscale advisering (IB, VPB, LB, BTW); Waarderingsvraagstukken ondernemingen; Financiële planning; Estate planning; (Fiscale ) begeleiding reorganisaties/herstructueringen.

3 Voorstelronde (2) Van Ree Finance Consultants BV <> Van Ree Accountants (o.a. controle onderwijsinstellingen) 65 medewerkers Vestigingen: - Doorn - Barneveld - Geldermalsen - Alphen a/d Rijn Onze websites voor meer (actuele) informatie:

4 Voorstelronde (3) Om na afloop mee te nemen: Brochure Onderwijsinstellingen en de fiscus White paper Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Notitie Nieuwe transparantie-eisen ANBI onderwijsinstelling

5 Fiscale onderwerpen Onderwerp van gesprek deze middag: Inhuur van ZZP-er ANBI-status onderwijsinstelling Vrijwilligersregeling BTW-aspecten onderwijs

6 Inhuur ZZP-er Actueel: aanpak schijnconstructies: Artikel Financieel Dagblad 11 november 2013: voortbestaan freelancedocent onzeker Praktijk: Waarom: Oorzaak: Soms forse naheffingen onderwijsinstelling loonheffing Geen sprake van zelfstandigheid bij inhuur maar dienstbetrekking Vaak administratieve slordigheden! Advies: Bij inhuur ZZP-er toetsing vooraf voor de (fiscale) status van de arbeidsrelatie aan de hand van duidelijke interne procedure!

7 Inhuur ZZP-er (2) Welke interne procedure volgen: 1. Inhuur wordt standaard vastgelegd in een overeenkomst van opdracht; Advies: gebruik overeenkomst van opdracht die juridisch is getoetst! 2. Opdrachtnemer verstrekt vooraf aan onderwijsinstelling Verklaring Arbeids Relatie (VAR); 3. VAR wordt daadwerkelijk inhoudelijk gecontroleerd en samen met IDbewijs bewaard in administratie.

8 Inhuur ZZP-er (3) Overeenkomst van opdracht: Zowel belangrijk voor arbeidsrechtelijke als fiscale aspecten. Enkele fiscale aandachtspunten in overeenkomst van opdracht: Risico voor opdrachtgever of opdrachtnemer bij kwalificatie diensbetrekking > naheffing? Opdrachtnemer verstrekt VAR-WUO voorafgaand aan opdracht; Btw m.b.t vergoeding, kan opdrachtnemer eventuele naheffing Btw achteraf verhalen op onderwijsinstelling? Attentiepunt: moet er wel Btw in rekening worden gebracht?!

9 Inhuur ZZP-er (4) Verklaring Arbeids Relatie (VAR): Doel: beoordeling fiscale status opdrachtnemer door belastingdienst vooraf Vier varianten van VAR: - VAR winst uit onderneming (WUO) - VAR directeur-grootaandeelhouder (DGA) - VAR resultaat overige werkzaamheid (ROW) - VAR dienstbetrekking (loon) Let op: Alleen de VAR-WUO en VAR-DGA geven onderwijsinstelling in beginsel zekerheid! VAR ROW: onderwijsinstelling moet zelf beoordelen op eventuele dienstbetrekking!

10 Inhuur ZZP-er (5) Vrijwaring opdrachtgever naheffing fiscus: Vrijwaring inhouding en afdracht loonheffing indien: Er is sprake van VAR-WUO of VAR-DGA met omschrijving VAR in overeenstemming met overeenkomst van opdracht; Onderwijsinstelling heeft VAR opgenomen in administratie; Identiteit opdrachtnemer vastgesteld en afschrift ID-bewijs in administratie (conform WID geen rijbewijs) Conclusie: Het vooraf goed regelen voorkomt achteraf veel problemen!

11 ANBI ANBI-status ook mogelijk voor onderwijsinstelling: Voordelen: Instelling betaalt geen schenk- of erfbelasting Als ANBI schenking doet in het algemeen belang, betaalt ontvanger geen schenkbelasting Vrijwilligers binnen ANBI kunnen onder voorwaarden afzien van vergoeding en giftenafrek creëren Gift aan ANBI is aftrekbaar voor inkomsten- en vennootschapsbelasting.

12 ANBI (2) Per nieuwe voorwaarden ANBI in kader van transparantie: Gegevens publiceren op (eigen) website: - Naam; - RSIN of fiscaal nummer; - Contactgegevens; - Bestuurssamenstelling met namen van de bestuursleden; - Beleidsplan; - Beloningsbeleid (verwijzing naar CAO is voldoende); - Verslag van uitgevoerde activiteiten; - Financiële gegevens: balans en (verkorte) staat van baten en lasten. Let op: financiële verantwoording binnen zes maanden na afloop boekjaar.

13 ANBI (3) Bestaande voorwaarden ANBI: Toets ook tussentijds aan reeds bestaande voorwaarden ANBI! Voorbeeld: bepaling statuten liquidatiesaldo bij opheffing: Oude voorwaarde ANBI o.a: batig liquidatiesaldo: besteding ten behoeve van ANBI Liquidatiesaldobepaling in oude statuten voldoet in de meeste gevallen niet meer! Voorwaarde is nu: batig liquidatiesaldo wordt besteed aan ANBI met soortgelijke doelstelling Overgangsregeling: bestaande ANBI voor geldt oud criterium, bij eerstvolgende statutenwijziging liquidatiebepaling aanpassen!

14 Vrijwiligersregeling Specifiek: vrijwilligers tussenschoolse opvang (TSO): School verplicht om TSO aan te bieden als ouders hierom vragen Keuze school: uitbesteden TSO of inzet van vrijwilligers (vaak ouders) TSO via ouders van kinderen met toepassing van vrijwilligersregeling: Let goed op de juiste toepassing van de vrijwilligersregeling! Praktijksituatie standpunt inspecteur bij boekenonderzoek: geen vrijwilligersregeling maar dienstbetrekking en inhoudingsplicht voor de school! Forse naheffingen en dat over periode van vijf jaar!

15 Vrijwilligersregeling (2) Kwalificatie vrijwilliger (art. 2 Wet Loonbelasting): Degene die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een ANBI, een sportorganisatie of een niet als zodanig aan te merken lichaam dat niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld. Niet bij wijze van beroep > wel of geen marktconforme beloning speelt hier een belangrijke rol! Geen marktconforme beloning als uurloon < 4,50 (23 jaar of ouder) of < 2,50 (jonger dan 23 jaar) Vrijwilligersregeling: Onbelast vergoeding/verstrekking ontvangen met gezamenlijke waarde van maximaal 150 per maand en maximaal per kalenderjaar.

16 Vrijwilligersregeling (3) Voorbeeld toepassing vrijwilligersregeling: Vereniging X betaalt aan drie vrijwilligers een vergoeding van 4 per uur. Vrijwilliger A is per maand 20 uur actief voor de organisatie. Vrijwilligers B en C zijn allebei 35 uur per maand actief. Vrijwilliger C declareert per maand ook nog 47,50 reiskosten. Alle vrijwilligers zijn 23 jaar of ouder. Is de vrijwilligersregeling van toepassing en hoe moet de vereniging bewijs leveren? Vergoeding per uur is niet martkconform, lager dan 4,50. A ontvangt 80 in deze maand en naar verwachting minder dan op jaarbasis > vrijwilligersregeling van toepassing. B ontvangt 140 deze maand. Attentiepunt is dat hij op jaarbasis niet meer ontvangt dan anders geen vrijwilligersregeling. C ontvangt deze maand 187,50, geen toepassing van vrijwilligersregeling.

17 Vrijwilligersregeling (4) Fiscale gevolgen situatie vrijwilliger C: Geen toepassing vrijwilligersregeling, ontvangt 187,50. Primaire vraag: is vrijwilliger C nu een werknemer voor de loonbelasting en is sprake van inhouding en afdracht loonheffing? Wanneer werknemer > er moet sprake zijn van dienstbetrekking Cumulatieve voorwaarden dienstbetrekking: - Er is sprake van persoonlijke arbeid; - Er is sprake van een gezagsverhouding; - Er is sprake van betaling van loon. Let op: feiten en omstandigheden zijn bij beoordeling doorslaggevend!!

18 Vrijwilligersregeling (5) Stel vrijwilliger C is niet in dienstbetrekking en de instelling is niet inhoudingsplichtig. Vrijwilliger C voldoet echter niet aan de voorwaarden voor de vrijwilligersregeling. Wat zijn voor C de fiscale gevolgen: Inkomsten via aangifte inkomstenbelasting opgeven als bijverdiensten en werkelijke kosten in aftrek brengen. Let op: Wordt voldaan aan vrijwilligersregeling dan zijn de inkomsten tot op jaarbasis niet belast in inkomstenbelasting Wordt echter bij twee afzonderlijke instellingen op jaarbasis ontvangen o.b.v. vrijwilligersregeling dan is sprake van bijverdiensten en zijn deze inkomsten belast voor totaal 3.000! Er geldt geen drempel van 1.500!

19 Vrijwilligersregeling (6) Attentiepunten onderwijsinstelling met TSO en overblijfouder als vrijwilliger: Stel een duidelijke vrijwilligersovereenkomst op waar o.a. uit blijkt: - dat er geen dienstbetrekking wordt beoogd tussen school en ouder maar dat ouder optreedt als vrijwilliger - Dat de ouder zich onbeperkt kan laten vervangen door een andere overblijfouder > geen persoonlijke arbeid - Dat een vrijwilligersvergoeding overeengekomen wordt met vergoeding van maximaal 150 per maand en per jaar - Dat deze vergoeding een onkostenvergoeding betreft en geen loon - Dat de vergoeding en arbeidsduur niet aan elkaar zijn gekoppeld

20 BTW-aspecten onderwijs BTW speelt bij onderwijsinstellingen veel meer een rol dan in de praktijk wordt verondersteld! Kan ik als onderwijsinstelling zonder Btw factureren, op grond waarvan? Bijvoorbeeld toepassing onderwijsvrijstelling bij detachering personeel? Krijg ik terecht Btw in rekening gebracht of is sprake van een Btw-vrijgestelde prestatie? Vastlegging afspraak in overeenkomst van opdracht? Voorbeeld: Rechtbank Den Haag 20 april 2012 > Detachering bassischooldirecteur is detachering van niet-onderwijsgevend personeel en derhalve belast met Btw. Hof Den Haag 28 juni 2013 > Detachering directeur is aan te merken als dienst nauw verbonden aan onderwijs en daarom vrijgesteld!

21 BTW-aspecten onderwijs (2) Praktijk: Onderwijsstichting besluit om bijv. personeels- of schoonmaak-bv op te richten waarbij personeel op loonlijst van schoonmaak-bv komt. School wordt enig aandeelhouder/bestuurder van de BV. Veelal gericht op het realiseren van voordelen door verschillen in CAObepalingen en Btw-voordeel. Trend in jursprudentie is dat de rechter bij juridisch geschil deze constructie terzijde legt en de school materieel als werkgever blijft aangemerkt. Advies: laat u vooraf goed informeren over de juridische en fiscale risico s

22 BTW-aspecten onderwijs (3) Kern Btw-vrijstelling bij onderwijsinstelling: Uitgangspunten: Onderwijsinstelling is Btw-ondernemer: Mogelijke Btw-vrijstelling voor bepaalde prestaties! Vormt vergoeding een prestatie, zo ja, welke vrijstelling toepasbaar? Afdracht Btw? Dan ook mogelijk aftrek Btw voorbelasting die toerekenbaar is

23 BTW-aspecten onderwijs (4) Voorbeeld dienst door onderwijsinstelling: School biedt aan diensten m.b.t orthopedagogisch onderzoek. Hoe werkt dit uit voor Btw? Indien sprake van vergoeding tegen prestatie, in beginsel Btw-belast Aard van prestatie: medische vrijstelling (art. 11, lid 1, letter g) Voorwaarde: BIG-registratie m.i.v of NVO orthopedagoog-generalist Geen NVO orthopedagoog-generalist maar NVO basis-orthopedagoog > wel 21% BTW? Beroep op zogenaamde fiscale neutraliteit of secundair onderwijsvrijstelling (art. 11, lid 1, letter o) mogelijk? Advies: stem vooraf toepassing vrijstelling af met belastingdienst!

24 BTW-aspecten onderwijs (5) Fiscale gevolgen van ter beschikking stellen personeel: Ter beschikking stellen niet-onderwijsgevend personeel is dienst belast met 21% Kostprijsverhogend daar onderwijsinstelling geen Btw in aftrek kan brengen. Mogelijke oplossing: het aangaan van een fiscale eenheid waarbij interne levering vrij van BTW kunnen plaatsvinden: Er is sprake van een fiscale eenheid indien sprake is van: Financiële eenheid Organisatorische eenheid Economische eenheid

25 BTW-aspecten onderwijs (6) Ontstaan van de fiscale eenheid (FE): Let op: fiscale eenheid is er van rechtswege. Beschikking FE aanvragen kan maar is niet noodzakelijk! Dus ook zonder beschikking kun je vrij van BTW factureren. Bij beschikking FE geldt hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle leden van de fiscale eenheid. Fiscale eenheid ook tussen stichtingen mogelijk. Voorbeeld: Onderwijsinstelling richt stichting op waarin buitenschoolse opvang voor de kinderen van die school is geregeld. Bestuur van onderwijsinstelling en school is qua samenstelling hetzelfde. Uitleen van personeel onderling kan met toepassing van FE vrij van BTW plaatsvinden.

26 BTW-aspecten onderwijs (7) Overeenkomst kosten voor gemene rekening: Is detachering niet vrijgesteld van Btw mogelijk > overeenkomst kosten voor gemene rekening biedt mogelijk uitkomst. Voorwaarden leerstuk kosten voor gemene rekening: 1. kosten gemaakt ten behoeve van verschillende btw-ondernemers; 2. de kosten worden in eerste instantie door één van de btw-ondernemers (de penvoerder) betaald; 3. de kosten worden voor het werkelijke bedrag omgeslagen over de deelnemende btw-ondernemers; 4. de kosten worden volgens een tevoren vaststaande verdeelsleutel omgeslagen over de bedoelde btw-ondernemers; en 5. het risico van die kosten gaat alle betrokkenen aan, overeenkomstig de overeengekomen verdeelsleutel > ontslagvergoeding, doorbetaling ziekte. Niet alleen bij personeel maar ook bijvoorbeeld bij doorbelasting van kosten.

27 BTW-aspecten onderwijs (8) Deelname economisch verkeer als voorwaarde BTWprestatie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 september 2013: Detachering van onderwijs-ondersteundend-personeel door school aan Regionaal Expertise Centrum (REC) is geen met Btw-belaste prestatie. Waarom niet? School maakt onderdeel uit van REC en daarom is geen sprake van deelname economisch verkeer maar van verkeer in eigen kring.

28 Vragen? Later mag ook via:

29 EINDE

Beleidsregels UWV en BD voor de beoordeling en vaststelling van een dienstbetrekking

Beleidsregels UWV en BD voor de beoordeling en vaststelling van een dienstbetrekking Beleidsregels UWV en BD voor de beoordeling en vaststelling van een dienstbetrekking Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en het Directoraatgeneraal Belastingdienst, namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders

Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders www.pwc.nl Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders Tax & HRS Deze notitie is samengesteld door: Cees van Ballegooijen Jeroen Bijl September 2012 Disclaimer. Deze publicatie

Nadere informatie

Belastingheffing. van stichting en vereniging. VWGNijhof accountants en belastingadviseurs 1 Versie 20100124

Belastingheffing. van stichting en vereniging. VWGNijhof accountants en belastingadviseurs 1 Versie 20100124 Belastingheffing van stichting en vereniging 1 Versie 20100124 VWGNijhof accountants en belastingadviseurs is een handelsnaam van VWGNijhof Accountants en Belastingadviseurs B.V. De algemene voorwaarden

Nadere informatie

Sportevenementen en belastingen

Sportevenementen en belastingen 12345 Sportevenementen Voor organisatoren van sportevenementen Deze brochure is bestemd voor penningmeesters en andere bestuursleden van stichtingen, verenigingen (waaronder de sportbonden) en andere rechtspersonen

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en de fiscus

Onderwijsinstellingen en de fiscus Onderwijsinstellingen en de fiscus Uitgave 2013 Korte handleiding fiscale aspecten onderwijsinstellingen Uitgegeven door Van Ree Accountants en Van Ree & Van Driel BTW-specialisten Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr Sportvereniging en fiscus Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partner in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF en Ernst & Young en Holland

Nadere informatie

Sportevenementen en belastingen

Sportevenementen en belastingen 12345 Sportevenementen Voor organisatoren van sportevenementen Deze brochure is bestemd voor penningmeesters en andere bestuursleden van stichtingen, verenigingen (waaronder de sportbonden) en andere rechtspersonen

Nadere informatie

Welke arbeidsvormen passen het best binnen de arbeidsbehoeften van Agrarische Natuurverenigingen

Welke arbeidsvormen passen het best binnen de arbeidsbehoeften van Agrarische Natuurverenigingen Welke arbeidsvormen passen het best binnen de arbeidsbehoeften van Agrarische Natuurverenigingen In opdracht van BoerenNatuur uitgevoerd door Antoinette Bernhard Willem Boonstra Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Werken als Interim Professional via Michael Page

Werken als Interim Professional via Michael Page Werken als Interim Professional via Michael Page Table of contents 1. Michael Page 3 2. Werken als Interim Professional 3 2.1 Niveau van opdrachten 2.2 Proces 3. Juridische vormen van samenwerking 4 3.1

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Arbeidsverhouding vereniging/tennisleraar

Arbeidsverhouding vereniging/tennisleraar Arbeidsverhouding vereniging/tennisleraar Arbeidsverhouding tussen de vereniging en de tennisleraar Het overgrote deel van de werkzaamheden binnen een vereniging wordt gedaan door vrijwilligers. De tennisleraar

Nadere informatie

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding I Algemeen nut beogende instellingen II Inkomstenbelasting III Schenk- en erfbelasting IV Omzetbelasting (BTW) V Loonheffingen

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

Positie van de medisch specialist in MSB

Positie van de medisch specialist in MSB Positie van de medisch specialist in MSB Positie van de medisch specialist in MSB 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 wordt de financiering van ziekenhuizen ingrijpend gewijzigd. Door invoering

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Aan: De relaties van NAHV Accountants Datum 21 november 2014 Onderwerp Werkkostenregeling (WKR) Beste relatie, Wij vinden het belangrijk u te informeren over de werkkostenregeling. Deze nieuwe regeling

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 2 februari 2015 > Mogelijke oplossingen gewijzigde ketenregeling > De regels rond vrijwilligersvergoeding > Nieuwe aspecten jaarverslaglegging

Nadere informatie

Fiscaal Actueel 3-2013

Fiscaal Actueel 3-2013 Fiscaal Actueel 3-2013 Btw-aftrek voor zonnepanelen Onlangs heeft het Hof van Justitie van de EU een uitspraak gedaan over een Oostenrijkse particulier die zonnepanelen heeft geïnstalleerd op zijn eigen

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

Het concept Vrije Werker uitgelegd

Het concept Vrije Werker uitgelegd Het concept Vrije Werker uitgelegd In elke organisatie, van ZZP'er tot multinational, komt het voor dat er werkzaamheden moeten worden verricht buiten de dagelijkse routine om. Dergelijke werkzaamheden

Nadere informatie