Een boekje open over btw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een boekje open over btw"

Transcriptie

1 Informatiebrochure Een boekje open over btw Inzicht in btw voor de ondernemende fysiotherapeut

2 Inhoudsopgave Inleiding: De fysiotherapeut en btw 3 1 Wat is btw? Verschillende tarieven voor ondernemers Btw afdragen en administratie bijhouden Kleine Ondernemers Regeling (KOR) 7 2 Btw in de zorg: Vrijgesteld of toch niet? Voorwaarden btw-vrijstelling in de zorg Welk tarief is van toepassing? 12 3 Samenwerken in de zorg: Wat betekent dat voor de btw? De Maatschap Kosten voor gemene rekening Zorggroepen 16 4 ZZP ers in de praktijk 17 5 Waar vindt u meer actuele informatie? 19 1

3 Inleiding: De fysiotherapeut en btw Btw: de ene keer krijgt u als fysiotherapeut wel te maken met btw-heffing, terwijl in een andere situatie er een vrijstelling geldt. Ook het tarief kan verschillen per activiteit. Bovendien volgen de ontwikkelingen elkaar snel op en is er op sommige punten nog onduidelijkheid. Kortom, btw is daardoor een complexe en soms ongrijpbare materie. Als KNGF ondersteunen wij u graag en daarom hebben wij voor u een brochure met relevante btw-informatie samengesteld. Deze brochure is bedoeld voor alle zelfstandig werkende fysiotherapeuten: dus als u een eigen praktijk hebt, maar ook als u als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP er) werkzaam bent. Met deze informatie geven wij u op hoofdlijnen inzicht in de voor u relevante btw-onderwerpen. Deze brochure is mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van Seres Accountants en Belastingadviseurs, Van Helder Accountancy en de Belastingdienst. Wij streven erna om u op de hoogte te houden over recente ontwikkelingen. Echter, regelgeving is aan verandering onderhevig en dat geldt ook voor btw. Als u deze brochure leest, kan het dus zo zijn dat de meest recente ontwikkelingen nog niet zijn verwerkt in deze uitgave. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat deze brochure uitsluitend informatie op hoofdlijnen bevat. Het is niet mogelijk om alle nuances op te nemen in deze uitgave. Daarnaast kunnen in uw specifieke situatie andere zaken een rol spelen. Voor individuele vraagstukken of adviezen raden wij u sterk aan om u te laten adviseren door uw accountant of fiscalist. In hoofdstuk 1 treft u algemene informatie over btw, het afdragen van btw, administratie bijhouden en de Kleine Ondernemers Regeling aan. Daarna leest u wat btw voor u als fysiotherapeut betekent. U leest informatie over de btw-vrijstelling en de tarieven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 gaan we in op btw-aspecten die gevolgen kunnen hebben op samenwerking. Tenslotte geeft hoofdstuk 4 u informatie over btw-heffing als u als ZZP er werkzaam bent. Amersfoort, november

4 1. Wat is btw? Btw staat voor belasting toegevoegde waarde en heet formeel omzetbelasting. Btw is een belangrijke inkomstenbron voor de overheid. Als u ondernemer (praktijkhouder of Zelfstandige Zonder Personeel, ZZP er) bent, hebt u te maken met btw. Btw berekent u over uw omzet (de vergoeding die u in rekening brengt voor de goederen en diensten die u levert danwel verricht) en draagt u af aan de Belastingdienst. In dit hoofdstuk treft u algemene informatie aan over de tarieven, het afdragen van btw, het bijhouden van administratie en de Kleine Ondernemers Regeling. 1.1 Verschillende tarieven voor ondernemers U kunt te maken krijgen met btw-heffing als u ondernemer bent volgens de wet op de Omzetbelasting. Ondernemer voor de btw is iedereen die zelfstandig werkzaamheden uitoefent (deelneemt aan het economisch verkeer) en hier inkomsten uit heeft. De werkzaamheden moeten met enige regelmaat uitgeoefend worden. Met iedereen worden, behalve natuurlijke personen en rechtspersonen, ook samenwerkingsverbanden (zoals de maatschap bedoeld). Als er sprake is van ondernemerschap moet u in principe btw in rekening brengen over de vergoedingen en dit afdragen aan de Belastingdienst. Er zijn drie btw-tarieven. Tarief 21 % 6 % 0 % Omschrijving Algemeen btw-tarief dat geldt voor de meeste producten en diensten zoals mobiele telefoons, computers, benzine, kleding enz. Tarief voor een beperkt aantal goederen zoals voeding, medische hulpmiddelen, geneesmiddelen, boeken, kranten, tijdschriften en kunst en arbeidsintensieve diensten zoals kappers, personenvervoer, reparatie van fietsen en kleding enz. Onder andere van toepassing op bepaalde grensoverschrijdende transacties. Bijvoorbeeld als ondernemers zaken doen met afnemers in het buitenland, dan brengen zij geen btw in rekening over de levering van hun producten en diensten. 5

5 Als er sprake is van ondernemerschap kunt u ook te maken krijgen met een vrijstelling. In een aantal branches en voor een aantal activiteiten geldt een vrijstelling, zoals voor een aantal diensten gericht op de gezondheidskundige verzorging van de mens, onderwijs en begrafenissen. 1.2 Btw afdragen en administratie bijhouden Als ondernemer moet u een administratie bijhouden, waaruit blijkt wat uw inkomsten en uitgaven zijn. Dit moet van de fiscus, niet alleen vanwege de btw-heffing, maar ook vanwege andere heffingen. Bovendien is het om andere redenen van belang voor uzelf. Voor wat betreft btw zijn er drie situaties mogelijk: 1) U verricht uitsluitend btw belaste prestaties: U draagt btw af over de vergoeding die u ontvangt voor de goederen en diensten die u levert danwel verricht. Deze belasting brengt u in rekening bij uw cliënten en draagt u af aan de Belastingdienst. De facturen die u hiervoor opstelt, moeten aan bepaalde eisen voldoen (meer informatie hierover vindt u op ). Btw over de zakelijke uitgaven die u doet om uw omzet te behalen, mag u als voorbelasting aftrekken van de door u af te dragen btw. 2) U verricht uitsluitend btw vrijgestelde prestaties: In uw administratie moet u duidelijk de gegevens vastleggen waaruit blijkt dat de goederen en diensten die u levert danwel verricht vrijgesteld zijn van btw-heffing. U mag geen btw in rekening brengen. De btw die u zelf betaalt aan derden, kunt u niet in vooraftrek brengen voor btw. U hoeft geen btwaangifte te doen. 3) U verricht zowel btw vrijgestelde als btw belaste prestaties: Uit uw administratie moet duidelijk blijken welke prestaties wel belast zijn en welke zijn vrijgesteld. U doet dit door uw omzet te splitsen in belaste omzet tegen 21% btw, belaste omzet tegen 6% btw en btw-vrijgestelde omzet. De verrekening van de voorbelasting is dan als volgt geregeld: Voor goederen en diensten, die uitsluitend worden gebruikt voor belaste prestaties komt de voorbelasting geheel voor aftrek in aanmerking Voor goederen en diensten, die uitsluitend worden gebruikt voor niet belaste (vrijgestelde) prestaties, komt de voorbelasting in het geheel niet voor aftrek in aanmerking. Met betrekking tot goederen en diensten die zowel voor belaste als niet belaste prestaties worden gebruikt, wordt de voorbelasting in beginsel verdeeld in de verhouding van de omzetten, tenzij u kunt aantonen dat het werkelijke gebruik een reëlere verhouding betreft (bijvoorbeeld in m2 bij onroerende zaken). De betaalde btw wordt dus pro rato in aftrek gebracht. Stel dat de kosten voor 75% op onbelaste en 25% op belaste verrichtingen betrekking hebben, dan kunt u dus 25% van de betaalde btw als voorbelasting verrekenen. Let op! De (para)medische dienst zelf kan niet voor een gedeelte belast of gedeeltelijk vrijgesteld zijn. Het splitsen van een (para)medische prestatie in tweeën is niet aan de orde als die prestatie één dienst is. De (para)medische dienst is in haar geheel belast of vrijgesteld, afhankelijk van het meest kenmerkende deel van de dienstverlening. Het kan dus wel zijn dat u meerdere soorten (para)medische diensten verricht, waarvan sommige wel en andere niet vrijgesteld zijn. 1.3 Kleine Ondernemers Regeling (KOR) Als u weinig btw hoeft af te dragen, komt u wellicht in aanmerking voor de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). U kunt dan een vermindering of ontheffing van btw-afdracht krijgen. Om gebruik te maken van de KOR moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: U hebt een eenmanszaak of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of vennootschap onder firma. Let op! Als uw onderneming een rechtspersoon is (zoals BV, vereniging of stichting), dan kunt u geen gebruik maken van deze regeling. De netto-afdracht van btw is minder dan 1.883,- btw op jaarbasis (2013). Met netto-afdracht bedoelen we de in rekening gebrachte btw minus de voorbelasting. Uw administratie voor btw voldoet aan de eisen die de Belastingdienst daaraan stelt. 6 7

6 De KOR kent twee regelingen. De eerste is een drempelvrijstelling in de vorm van een vermindering waarop een beroep wordt gedaan bij de aangifte btw. De tweede regeling is een volledige vrijstelling en ontheffing van administratieve verplichtingen. btw berekenen. Uw accountant of fiscalist kan u helpen bij het toepassen van de vermindering of het aanvragen van ontheffing. 1) Vermindering (drempelvrijstelling) U kunt voor vermindering van btw-heffing in aanmerking komen als de af te dragen btw (dus na aftrek van voorbelasting) minder is dan 1.883,-. U houdt in deze situatie dus wel een btw administratie bij en doet ook aangifte. Boven de 1.883,- is er in het geheel geen vrijstelling, onder de 1.345,- (2013) is er in het geheel geen btw verschuldigd. Het bedrag waarmee u de af te dragen btw mag verlagen berekent u met de volgende formule: 2,5 x ( btw-bedrag). Voorbeeld: in rekening gebrachte btw: 5.000,- voorbelasting: 3.500,- btw bedrag: 1.500,- vermindering KOR 2,5 X ( ): 957,50 af te dragen btw: 542,50 2) Volledige vrijstelling en ontheffing Als u verwacht dat u in de regel niets aan btw moet afdragen (dat wil zeggen structureel minder dan 1.345,-), kunt u ontheffing aanvragen. Ontheffing vraagt u aan bij uw belastinginspecteur. U moet aannemelijk maken dat u na toepassing van de drempelvrijstelling van Kleine Ondernemers Regeling geen btw verschuldigd bent en dat dit de komende jaren ook niet zal veranderen. Wordt deze grens overschreden dan moet u alsnog aangifte doen. U hoeft dan uiteraard ook geen btw-administratie bij te houden en doet ook geen aangifte bij ontheffing. U kunt de door u betaalde btw ook niet in mindering brengen als vooraftrek. Ook niet wanneer u per saldo een bedrag terug had kunnen vragen, bijvoorbeeld omdat u een investering hebt gedaan bestemd voor een activiteit in belaste sfeer. Op facturen en declaraties mag u geen 8 9

7 2. Btw in de Zorg: Vrijgesteld? Of toch niet? In de basis is het verlenen van zorg vrijgesteld van btw. Toch zijn niet alle diensten die u als fysiotherapeut verleent hiermee per definitie vrijgesteld. In dit hoofdstuk beschrijven wij de voorwaarden voor btw vrijstelling en geven we een overzicht van veel voorkomende activiteiten in de fysiotherapie in relatie tot btw-heffing. 2.1 Voorwaarden btw-vrijstelling in de zorg Tot 1 januari 2013 waren de (para)medische handelingen gericht op de gezondheidskundige verzorging van de mens vrijgesteld van btw. Deze vrijstelling was van toepassing op beroepsbeoefenaren met een BIG-registratie en ook op (para)medici die geen BIG-registratie hadden. Deze laatste groep moest wel aantonen dat het kwaliteitsniveau van hun verrichtingen vergelijkbaar was met BIG-behandelaren die dezelfde verrichtingen uitvoeren. Ook andere activiteiten waarvoor een BIG-beroepsbeoefenaar een aanvullende niet-big-geregistreerde opleiding heeft gevolgd, waren vrijgesteld van btw (bijvoorbeeld alternatieve of complementaire geneeskunde). Voorwaarde was dat ook deze verrichtingen gericht waren op de gezondheidskundige verzorging van de individuele mens. Met ingang van 1 januari 2013 is de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten gewijzigd. De gezondheidskundige verzorging van de individuele mens is niet meer het enige criterium voor btw-vrijstelling. Vanaf die datum is de btw-vrijstelling alleen van toepassing als: de diensten zijn gericht op de gezondheidskundige verzorging van de mens; het gaat om diensten gericht op de individuele mens; de (para)medicus diensten verricht die vallen onder de regelgeving van de Wet BIG; de betreffende beroepsbeoefenaar staat ingeschreven in het BIG-register voor zover de wet BIG daarin voorziet (voor u als fysiotherapeut is inschrijving op basis van artikel 3 wet BIG verplicht); de diensten behoren tot het deskundigheidsgebied van de betreffende (para)medicus en onderdeel vormen van de BIG-opleiding. De vrijstelling geldt ook als zorg wordt verleend door beroepsbeoefenaren die een in of bij de Wet BIG geregelde beroepsopleiding hebben voltooid (zoals de bachelor fysiotherapie) en zorg verlenen op basis van een aanvullende 11

8 3. Samenwerken in de zorg: Wat betekent dat voor de btw? opleiding die niet BIG-gereguleerd is, maar wel in het verlengde ligt van én een evidente verdieping vormt op de initiële BIG-opleiding. De verrichte diensten moeten voor u als fysiotherapeut bovendien behoren tot het beroepsdomein fysiotherapie. Concreet betekent dit dat de btw-vrijstelling vervalt voor complementaire en alternatieve diensten, zoals acupunctuur, osteopathie en chiropractie, ook als deze door een BIG-geregistreerde zorgverlener wordt verleend. 2.2 Welk tarief is van toepassing? In de bijlage van deze uitgave treft u een handig overzicht aan van de twaalf meest voorkomende werkzaamheden in de fysiotherapie en het btw-tarief dat geldt voor de betreffende activiteit. Deze lijst is uiteraard niet limitatief. Bovendien kan de tarifering afhangen van uw individuele situatie. Als u wilt weten welk tarief er voor uw specifieke diensten van toepassing is, kunt u contact opnemen met uw accountant, fiscalist of belastinginspecteur. Er zijn verschillende manieren van samenwerking denkbaar tussen fysiotherapeuten onderling en tussen fysiotherapeuten en andere (eerstelijns) zorgaanbieders. De keuze voor een samenwerkingsvorm kan van invloed zijn op de heffing van btw. In dit hoofdstuk wordt u geïnformeerd over een aantal regelmatig voorkomende samenwerkingsvormen en de gevolgen van de samenwerking voor de btw-heffing. Achtereenvolgens gaan wij in op de maatschap, kosten voor gemene rekening en zorggroepen. 3.1 De maatschap De maatschap is een samenwerkingsvorm die veel voorkomt bij fysiotherapeuten. Het betreft een samenwerkingsverband van twee of meer personen. Deze personen kunnen natuurlijke personen, mensen van vlees en bloed, maar ook rechtspersonen zijn, zoals besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen. Bij een echte maatschap (ook wel zuivere of volle maatschap) is er sprake van één gezamenlijk gedreven onderneming, dus één fysiotherapiepraktijk. Dat betekent dat de vennoten de opbrengsten en kosten zien als één geheel van het samenwerkingsverband, de maatschap. De winst, maar ook een eventueel verlies wordt door de vennoten volgens de hieromtrent gemaakte afspraak onderling verdeeld. In de praktijk zien we verschillende afspraken: soms naar rato van ieders eigen omzet, soms in verhouding tot ieders procentuele aandeel in de maatschap, al dan niet na eerst een op de individuele inspanningen afgestemde arbeidsbeloning per vennoot in betrekking te hebben genomen. Ook andere afspraken zijn mogelijk, men is daar helemaal vrij in. Deze verdeling van opbrengsten en dus ook de kosten kan btw-vrij plaatsvinden en er wordt dus geen btw door de maatschap aan de vennoten in rekening gebracht. Naast de hiervoor beschreven volle maatschap hebben veel samenwerkingsverbanden gekozen voor een andere insteek, namelijk door als afzonderlijke praktijken geheel zelfstandig te blijven, echter wel bepaalde kosten en investeringen gezamenlijk te doen. Deze minder vergaande vorm is een samenwerkingsovereenkomst, ook wel kostenmaatschap genoemd. Eigenlijk is dit juridisch een oneigenlijke terminologie. Doel van een kostenmaatschap is nadrukkelijk niet om de winst te delen, maar om op een beperkt terrein samen te werken. Men kiest ervoor om alleen de onderling afgesproken 12 13

9 gezamenlijke investeringen en kosten met elkaar te delen. De opbrengsten, individuele praktijkkosten en investeringen van de afzonderlijke zelfstandige praktijken vallen buiten de gezamenlijkheid (dat wil zeggen buiten de kostenmaatschap) en komen rechtstreeks voor rekening en risico van de desbetreffende afzonderlijke praktijken. De gezamenlijke kosten worden verdeeld volgens een in de overeenkomst van samenwerking opgenomen verdeelsleutel. Dit kan zijn voor gelijke delen, naar rato van ieders aandeel of op basis van het aantal dagdelen dat een ieder werkzaam is, maar er zijn ook andere afspraken mogelijk (ook hier is men daar vrij in). Wat betekent deelname aan economisch verkeer voor de btw-heffing? Zolang de verdeling van de kosten blijft binnen de kring van de samenwerkende partijen (dus de fysiotherapeuten die de samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten) en zij niet als entiteit naar buiten optreden, dan is de algemene opvatting dat de verrekening van kosten buiten de sfeer van de btw blijft. Echter, wordt aan derden (niet deelnemers van de samenwerking) een vergoeding in rekening gebracht voor diensten vanuit die samenwerking, dan kan de kostenmaatschap als geheel worden aangemerkt als facilitair bedrijf. De kostenmaatschap treedt dan als één entiteit naar buiten en neemt deel aan het economisch verkeer. In die situatie kan het geheel aan doorbelaste kosten als btw-belaste prestaties worden aangemerkt. Voorbeelden hiervan die in de praktijk regelmatig voorkomen zijn: Een secretaresse in dienst van de (kosten)maatschap verricht ook werkzaamheden voor een derde en deze derde betaalt hiervoor een vergoeding aan de maatschap. Dit kan ook het geval zijn als de kostenmaatschap een fysiotherapeut in dienst neemt en die fysiotherapeut genereert omzet voor de kostenmaatschap. Daarnaast kan het ter beschikking stellen van een ingerichte behandelkamer leiden tot btwbelaste prestaties. Ten aanzien van kosten en investeringen waarop bij aanschaf btw aan de kostenmaatschappij in rekening is gebracht, is dat niet echt problematisch, omdat deze btw bij doorbelasting aan de afzonderlijke praktijken kan worden afgetrokken en er per saldo dus geen extra btw verschuldigd is. Ten aanzien van kosten waarop normaliter geen btw rust, zoals personeelskosten, is dat echter wel degelijk problematisch, omdat er nu opeens nieuwe btw door de kostenmaatschap in rekening moet worden gebracht bij doorbelasting, welke niet aftrekbaar is voor de afzonderlijke praktijken. Deze kosten gaan voor de afzonderlijke praktijken hierdoor 21% omhoog (2013). Kortom, overleg met uw accountant of fiscalist bij samenwerkingsovereenkomst is van wezenlijk belang, zeker als er sprake is van het delen van personeel, maar ook als de maatschap diensten aan derden verleent waarvoor zij een vergoeding ontvangt. Bij twijfel is het belangrijk dat u (via uw accountant of fiscalist) afstemt met de belastinginspecteur. 3.2 Kosten voor gemene rekening Een veel gebruikt alternatief voor de zogenoemde kostenmaatschap met als doel om heffing van btw te voorkomen, is het model kosten voor gemene rekening. In een dergelijke situatie worden de gezamenlijke kosten ten behoeve van de verschillende partijen door één partij (de penvoerder) betaald. Vervolgens wordt het werkelijke bedrag aan kosten volgens een vaste verdeelsleutel aan de andere partijen doorbelast. De penvoerder draagt zelf ook een deel van de kosten. Deze verdeelsleutel moet volgens de Belastingdienst vast staan en mag niet afhankelijk zijn van variabelen, zoals de afzonderlijke omzetten of gewerkte dagen. De gemaakte afspraken moeten bovendien vast staan voor een bepaalde langere periode (bijvoorbeeld minimaal vijf jaar) en mogen niet achteraf of tussentijds aangepast worden. Aanpassing mag wel als er iets in de gezamenlijkheid wijzigt, dus bij toe- of uittreding van een maat. Hierdoor is deze vorm minder flexibel dan de kostenmaatschap. De risico s die horen bij de betreffende kosten zijn ook voor alle partijen volgens dezelfde verdeelsleutel. Denk bijvoorbeeld aan incidentele kosten als ontslagvergoeding voor personeel of de kosten van een zieke werknemer. Ook als deze incidentele kosten betrekking hebben op een ander tijdvak dan waar de verrekening betrekking op zou hebben, dienen ze volgens de vaste verdeelsleutel te worden verrekend. Let op! Dit betreft geen wetgeving, maar is een leerstuk vanuit jurisprudentie ontstaan. Verschillende regionale belastinginspecties kunnen andere standpunten innemen. De inhoud van de overeenkomst is van belang bij de beoordeling door een belastinginspectie, maar ook de daadwerkelijke feiten en omstandigheden spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom is het be

10 4. ZZP ers in de praktijk langrijk om een dergelijke overeenkomst op te stellen met uw accountant of fiscalist en ter goedkeuring voor te leggen aan de belastinginspecteur. 3.3 Zorggroepen Steeds vaker werken fysiotherapeuten samen met andere eerstelijns zorgaanbieders in een zorggroep. Vaak zijn dit andere fysiotherapiepraktijken, maar samenwerking kan ook plaats vinden met bijvoorbeeld huisartsen. De organisaties in deze zorgroepen sluiten met zorgverzekeraars contracten af om met name chronische zorg in een bepaalde regio te coördineren met als doelstelling de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De Belastingdienst stel dat de vergoedingen die zorggroepen ontvangen van de zorgverzekeraar, voor een deel belast zijn met btw. Het belaste deel betreft de vergoeding voor de zogenaamde ketenzorg, ofwel de organisatiekosten van zorggroepen, zoals kosten voor administratie, directie en secretariaat ( overhead ). Deze kosten hebben immers geen betrekking op handelingen die gericht zijn op de gezondheidskundige verzorging van de individuele mens. Concreet betekent dit dat de Belastingdienst de betaling van zorgverzekeraars en cliënten wil splitsen in een vergoeding voor medisch handelen (vrijgesteld) en een vergoeding voor niet-medisch handelen (belast). Dit betekent ook dat de vergoedingen die verschillende aanbieders aan elkaar betalen voor de zogenaamde overhead ook belast zijn met btw. In de fysiotherapie zijn steeds meer Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers) actief. Zij laten zich door praktijken of zorginstellingen inhuren als fysiotherapeut. Hoewel er sprake kan zijn van het verrichten van btw-vrijgestelde diensten, kunnen zij toch te maken krijgen met btw-heffing van 21%. Er kan namelijk wel sprake zijn van ondernemerschap in de zin van btw. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat de vrijstelling in de Wet op de Omzetbelasting alleen van toepassing is als een vrije beroepsoefenaar zelfstandig een gezondheidskundige dienst verricht aan de individuele mens, een Wet BIG-opleiding heeft afgerond en de verrichte dienst behoort tot het deskundigheidsbereik van die beroepsbeoefenaar. Er moet dus onomstotelijk blijken dat er sprake is van 100% zelfstandigheid. Er mag dan geen gezagsverhouding tussen de fysiotherapeut en opdrachtgever bestaan. De concrete feiten en omstandigheden van het geval moeten worden beoordeeld om te bepalen of er sprake is van btw-vrijstelling. Dit betekent dat er ruimte is voor interpretatieverschillen tussen verschillende belastinginspecties. Op dit moment wordt over dit onderwerp nog geprocedeerd, waarbij de procedures er vooralsnog naar neigen in het nadeel van de Belastingdienst uit te vallen. Eén en ander zal zich de komende tijd uitkristalliseren. Het is daarom belangrijk om de actualiteit te volgen en bovendien van groot belang dat u zich laat adviseren door uw accountant of fiscalist. Het ministerie buigt zich momenteel over de belastbaarheid van deze kosten en het ziet er naar uit dat de ketenzorg waarschijnlijk toch onder de reikwijdte van de btw-vrijstelling zal gaan vallen. Omdat er officieel nog geen duidelijkheid hieromtrent is, raden wij u sterk aan om advies te vragen aan uw accountant of fiscalist

11 5. Waar vindt u meer actuele informatie? Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden over actualiteiten rondom btw. De ontwikkelingen volgen elkaar echter nog steeds snel op. Het kan dus zo zijn dat wanneer u deze uitgave leest er zaken zijn gewijzigd die wij nog niet hebben verwerkt in de brochure. Daarom is het belangrijk dat u weet waar u terecht kunt voor meer informatie. uw eigen accountant uw eigen fiscalist Wij wijzen u nogmaals nadrukkelijk op dat deze brochure uitsluitend informatie bevat op hoofdlijnen. Het is onmogelijk om alle nuances op te nemen in deze uitgave. In uw specifieke situatie kunnen bovendien andere zaken een rol spelen. Daarom raden wij u sterk aan om u te laten adviseren door uw accountant of fiscalist of om af te stemmen met de belastinginspecteur. 19

12 21% btw 6% btw Vrijgesteld van btw Aktiviteit Reguliere fysiotherapeutische behandeling Medische handelingen gericht op gezondheidskundige verzorging van de individuele mens door BIG-beroepsbeoefenaar Alternatieve en/of complementaire geneeswijzen Geen onderdeel van BIG-opleiding. Voorbeelden: acupunctuur, chiropractie en osteopathie Uitzondering: Voor specifieke aandoening of beperking ontwikkeld beweegprogramma. Sprake van individuele behandeling Hoofdregel: Gelegenheid geven tot sportbeoefening. Beweegprogramma s als algemene sportactiviteit, dus niet gericht op de gezondheidskundige verzorging van de individuele mens Gelegenheid geven tot sportbeoefening (bijvoorbeeld fitness): Lesgeven (therapeutisch fitness) in een door u als fysiotherapeut beschikbaar bestelde ruimte (eigen of gehuurde ruimte) Als u wordt gevraagd om in een sportaccommodatie van een ander les te geven (dit kan ook een ruimte van een andere fysiotherapeut zijn). Er is dan geen sprake van werkzaamheden die onderdeel vormen van de BIG opleiding, maar u stelt uw arbeid ter beschikking als sportleraar. Uitzondering. Als scan onderdeel is van trainingsprogramma gericht op de gezondheid van de individuele cliënt en er sprake is van fysiotherapeutisch handelen Hoofdregel: Geen sprake van behandeling met fysiotherapeutisch handelen (niet o.b.v. BIGopleiding) Beweegprogramma s Sportbeoefening Fysiofitheidscan Sportkeuringen en (para) medische keuringen Uitzondering. Uitsluitend wanneer keuring doel heeft om te bepalen tot welke activiteiten cliënt zich moet beperken om gezondheidskundige redenen. Dus als keuring gericht is op preventie en bescherming van de gezondheid van de individuele mens Hoofdregel: Voorwaarde voor het mogen uitoefenen van een bepaalde sport of functie (bescherming gezondheid is niet voornaamste doel) Medische verklaring, deskundigheidsrapport Niet gericht op gezondheidskundige verzorging van de individuele mens. Medische hulpmiddelen Hulpmiddelen die mobiliteit verbeteren, zoals krukken, rollators Hulpmiddelen om mee te oefenen zoals heftoestellen, gewichten Vergoeding voor vrijgestelde verrichtingen die voldoen aan voorwaarden btw-vrijstelling Bijvoorbeeld: verklaringen voor aansprakelijkheidskwesties en schaderamingen Managementvergoeding voor bijvoorbeeld personeelsbeleid, vergaderingen, vakinhoudelijke ontwikkeling. Deze werkzaamheden zijn niet gericht op geneeskundige verzorging en niet gebaseerd op BIG-opleiding Als werkzaamheden gericht zijn op belangenbehartiging van beroepsgenoten. Bijvoorbeeld als u namens of als vertegenwoordiger van het KNGF in een bestuur of commissie zit Vergoeding/ Winst voor fysiotherapeut-dga Vacatiegelden Advieswerkzaamheden Niet gericht op de gezondheidskundige verzorging van de individuele mens. Ook als u incidenteel (dus 1 á 2 keer per jaar) advieswerkzaamheden uitvoert Lesgeven Mits u bent geregistreerd in CRKBO (Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs Als doceren (één van uw bedrijfsactiviteiten is) en u bent niet geregistreerd in het CRKBO. Ook als er sprake is van incidenteel (dus 1 á 2 keer per jaar) lesgeven Deze lijst is niet limitatief. Bovendien kan de tarifering afhangen van uw individuele situatie. Als u wilt weten welk tarief er voor uw specifieke diensten van toepassing is, kunt u contact opnemen met uw accountant, fiscalist of belastinginspecteur.

13 Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Postadres T E W W W W Postbus 248, 3800 AE Amersfoort KNGF 2013 Infomatiebrochure: Een boekje open over btw Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk of kopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie te Amersfoort (NL).

Onderwijsinstellingen en de fiscus

Onderwijsinstellingen en de fiscus Onderwijsinstellingen en de fiscus Uitgave 2013 Korte handleiding fiscale aspecten onderwijsinstellingen Uitgegeven door Van Ree Accountants en Van Ree & Van Driel BTW-specialisten Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Sportevenementen en belastingen

Sportevenementen en belastingen 12345 Sportevenementen Voor organisatoren van sportevenementen Deze brochure is bestemd voor penningmeesters en andere bestuursleden van stichtingen, verenigingen (waaronder de sportbonden) en andere rechtspersonen

Nadere informatie

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek EIGEN BAAS? (2009) Als je voor jezelf wilt beginnen als ondernemer of als freelancer (formeel: resultaat overige werkzaamheden) bied je een dienst of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment

Nadere informatie

Sportevenementen en belastingen

Sportevenementen en belastingen 12345 Sportevenementen Voor organisatoren van sportevenementen Deze brochure is bestemd voor penningmeesters en andere bestuursleden van stichtingen, verenigingen (waaronder de sportbonden) en andere rechtspersonen

Nadere informatie

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8 Uw bedrijf en de BTW Als u ondernemer bent, heeft u te maken met de BTW. Over vrijwel alle producten en diensten bent u BTW verschuldigd. De BTW die u zelf heeft betaald over uw inkopen, mag u daar weer

Nadere informatie

Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders

Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders www.pwc.nl Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders Tax & HRS Deze notitie is samengesteld door: Cees van Ballegooijen Jeroen Bijl September 2012 Disclaimer. Deze publicatie

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

Ondernemen op Curaçao

Ondernemen op Curaçao Ondernemen op Curaçao Handboek voor startende en kleine ondernemers over belastingen, sociale verzekeringen en overige relevante informatie. Met welke instanties krijgt u als ondernemer te maken? Waar

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de btw. Over vrijwel alle producten en diensten bent u btw verschuldigd. De btw die u zelf hebt betaald over uw inkopen, mag u daar weer vanaf trekken. In deze

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

BTW en gezondheidszorg. Bestuurlijk een uitdaging

BTW en gezondheidszorg. Bestuurlijk een uitdaging BTW en gezondheidszorg Bestuurlijk een uitdaging Peter Kamsteeg MBA-Health April 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 4 Management samenvatting 5 1. Inleiding 6 1.1 Zorg Op Noord 1.2 Conceptualisering 2. Onderzoeksstrategie

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IK! (2013)

EIGEN BAAS? IK! (2013) EIGEN BAAS? IK! (2013) Als je voor jezelf begint als ondernemer of als freelancer bied je diensten of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment moet je regelmatig je boekhouding bijhouden.

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de btw. Over vrijwel alle geleverde producten en diensten bent u btw verschuldigd. De btw die u zelf hebt betaald over uw inkopen en kosten, mag u daar weer vanaf

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U [1/26] ALLE ONDERNEMERS... 3

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U [1/26] ALLE ONDERNEMERS... 3 FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U [1/26] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

Welke arbeidsvormen passen het best binnen de arbeidsbehoeften van Agrarische Natuurverenigingen

Welke arbeidsvormen passen het best binnen de arbeidsbehoeften van Agrarische Natuurverenigingen Welke arbeidsvormen passen het best binnen de arbeidsbehoeften van Agrarische Natuurverenigingen In opdracht van BoerenNatuur uitgevoerd door Antoinette Bernhard Willem Boonstra Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

September 2010. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken

September 2010. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken September 2010 Financieel advies fiscale juridische financiële advieszaken Inhoudsopgave Loon- en inkomstenbelasting Wijzigingen in de werkkostenregeling.......................................................................

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie www.pwc.nl Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie Indirect Tax November 2014 2 PwC Inhoud Voorwoord 4 Btw-correcties in wet- en regelgeving 5 Horeca-btw 6 BUA 6 Heffing als gevolg van fictieve prestaties

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2014 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Extra controle op openstaande btw-schulden

Extra controle op openstaande btw-schulden juni/juli 2013 Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen. Omzetbelasting

SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen. Omzetbelasting SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen Omzetbelasting Januari 2003 1. Voor wie is deze brochure? Op 1 maart 1999 is op Bonaire en Curaçao de omzetbelasting (OB)

Nadere informatie