Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/07c /

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 088 770 87 70 VragenCare@nza.nl Care/Wlz/15/07c 0132784/0188277"

Transcriptie

1 Aan de besturen van de Wlz-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan BX Utrecht Postbus GA Utrecht T F E I Behandeld door Telefoonnummer adres directie Zorgmarkten Care Onderwerp Datum Beleidsregels en nadere regels 2015 en juli 2015 In deze circulaire worden de belangrijkste wijzigingen in de beleidsregels en regelingen voor 2015 en 2016 toegelicht. Voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) zijn niet alle beleidsregels van toepassing. De voor ZZP-ers meest relevante beleidsregels zijn met een * aangeduid in deze circulaire. Geachte heer of mevrouw, De Raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 30 juni 2015 een aantal beleidsregels en regelingen 2015 en 2016 vastgesteld met het oog op het inkoopproces In het najaar stelt de RvB de overige beleidsregels voor 2016 vast. In deze circulaire geven wij eerst een overzicht van de gewijzigde beleidsregels en regelingen en daarna een toelichting per beleidsregel of regeling. Algemeen Index De beleidsregelwaarden in de genoemde beleidsregels zijn, voor zover van toepassing, trendmatig aangepast met de volgende percentages. Definitieve index materiele kosten ,32% Definitieve index loonkosten ,08% Definitieve index kapitaallasten ,39% Voorlopige index materiele kosten ,25% Voorlopige index loonkosten ,71% Voorlopige index kapitaallasten ,25% Gedurende de overgangsperiode van 2012 tot 2018 worden de NHC tarieven jaarlijks met 2,5% geïndexeerd.

2 Beleidsregels Naam beleidsregel Aanvaardbare kosten Wlz 2016* Bugettair kader Wlz 2016* Knelpuntenprocedure 2016 Bugettair kader Wlz 2015 Knelpuntenprocedure 2015 Definities Wlz Indexatie Wlz Tarifering onderlinge dienstverlening Wlz Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten* Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz* Volledig Pakket Thuis* Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2016* Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventaris component (NIC) bestaande zorgaanbieders Invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) nieuwe zorgaanbieders Kapitaallasten bestaande zorgaanbieders Vergoeding inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Overheveling GGZ Wlz-ZVW Prestatiebeschrijving en tarief Verkeerde bed Wlz Beleidsregel nr. CA-BR-1601 CA-BR-1602 CA-BR-1603 CA-BR-1502b CA-BR-1503b CA-BR-1604 CA-BR-1605 CA-BR-1606 CA-BR-1607 CA-BR-1608 CA-BR-1609 CA-BR-1610 CA-BR-1511b CA-BR-1612 CA-BR-1613 CA-BR-1514b CA-BR-1615 CA-BR-1616 AL/BR-0041 CA-BR van 9 Toelichting per beleidsregel 1. Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten (CA-BR-1607) - Voorheen verwezen wij voor de prestatiebeschrijvingen van de zorgzwaartepakketten naar een HHM rapport in een bijlage. Per 2016 zijn de prestatiebeschrijvingen veranderd i.v.m. de nieuwe zorgprofielen in de Wlz. In een nieuwe bijlage zijn de zorgprofielen uit de Regeling langdurige zorg met de bijbehorende prestatiebeschrijvingen opgenomen. - Om onduidelijkheden en verwarring weg te nemen zijn de definities van aan- en afwezigheidsdagen aangepast. Daarnaast zijn de situaties waarin mutatiedagen wel of niet gedeclareerd mogen worden verduidelijkt.

3 - Om in aanmerking te komen voor de toeslagen invasieve en noninvasieve beademing moet aan de voorwaarden van de veldnorm chronische beademing worden voldaan. - De bijlage met de matrix van samenhangende toeslagen is voor 2016 bijgewerkt. Verduidelijkt is dat bepaalde toeslagen op basis van de benodigde indicatie niet met elkaar gecombineerd kunnen worden. - In de beleidsregel was bij sommige prestatiebeschrijvingen opgenomen dat die prestatie ook van toepassing is voor cliënten van 65 jaar en ouder. De prestatie geldt voor alle leeftijden en om die reden is deze toevoeging weggehaald. - Tenslotte werd bij dagbesteding in de prestatiebeschrijving gebruik gemaakt van het criterium groepsgrootte, om een onderscheid te maken in licht, midden en zwaar. Nu vindt de indeling in licht, midden en zwaar plaats op basis van de profielof ZZP-indicatie.Dit gebeurt omdat de extramuraal geïndiceerde cliënten overwegend zijn overgegaan naar de Wmo. 3 van 9 2. Beleidsregel Volledig Pakket Thuis (CA-BR-1609) Deze beleidsregel is qua opbouw en structuur gelijk getrokken met de ZZP beleidsregel. 3. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg (CA-BR- 1608) Vanaf 2016 kunnen er ook meerzorgprestaties worden gedeclareerd voor cliënten V&V en GGZ. De contracteerruimte-, administratie-, declaratieen nacalculatieregels voor de V&V en GGZ zijn gelijk aan die van de GHZ. Vanwege de budgetneutrale invoering van ZZP-meerzorg voor de sectoren V&V en GGZ, zijn de beleidsregelwaarden van de basisprestaties in deze twee sectoren gekort met respectievelijk 0,45% en 3,64%. Het betreft de volgende ZZP s: ZZP 1VV t/m 10VV, VPT 1VV t/m 10VV en GGZ-B 1 t/m7. 4. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg (CA-BR-1610) De beleidsmatige aanpassingen in de beleidsregel voor Modulaire Pakket Thuis (MPT) zijn: a. Er is een prestatie voor schoonmaak toegevoegd met een vrij tarief; b. MPT kan in het kader van overbruggingszorg afgesproken worden; c. Er is een nieuw tarief voor ZG behandeling visueel en auditief; d. Er is een aparte prestatie i.v.m. een nieuw tarief uittoeslag ZG behandeling visueel en auditief.

4 a. Prestatie schoonmaak De prestatie schoonmaak kent een vrije beleidsregelwaarde en kan ook door zorgaanbieders geleverd worden zonder WTZi toelating. Dit volgt uit de WTZi: in het uitvoeringsbesluit WTZi worden de instellingen genoemd die een toelating moeten hebben. Voor schoonmaak is geen toelating nodig. Dit houdt in dat zorgaanbieders zonder toelating (waaronder schoonmaakbedrijven en ZZP'ers) de prestatie schoonmaak mogen leveren. Voor schoonmaakbedrijven en ZZP ers gelden wel dezelfde (beleids)regels als voor de overige zorgaanbieders: declaratievoorschriften, nacalculatie op productie etc. De reikwijdte van deze beleidsregels is voor wat betreft de prestatie schoonmaak hiervoor aangepast. Het is aan de Wlz uitvoerder en cliënt om te bepalen wie de schoonmaak gaat uitvoeren. Een vrije beleidsregelwaarde houdt in dat tussen WLZ uitvoerder en de zorgaanbieder een tarief kan worden overeengekomen zonder dat zij gebonden zijn aan een maximum. De NZa heeft voor een vrije beleidsregelwaarde gekozen omdat de schoonmaakbranche voldoende concurrerend is. De NZa zal de tot stand gekomen prijzen monitoren. Mochten zich situaties voordoen waaruit blijkt dat de markt niet goed functioneert, dan zal dit aanleiding zijn tot nader onderzoek. 4 van 9 b. Nieuw tarief voor ZG behandeling visueel en auditief Vanaf 2015 is er ingevolge de Zvw een aanspraak op ZG behandeling auditief en visueel. Dit leidde tot een overheveling van het overgrote deel van de productie ZG behandeling visueel en auditief naar de Zvw.. Als gevolg hiervan gelden voor de Zvw en Wlz dezelfde prestaties voor extramurale zorg ZG behandeling visueel en auditief. Het onderscheid tussen bekostiging ingevolge de Zvw of Wlz hangt samen met de verblijfsindicatie. Een cliënt die alleen extramurale zorg ZG nodig heeft en hiervoor niet (langdurig) hoeft te verblijven valt onder de Zvw. Een cliënt die een Wlz indicatie voor verblijf krijgt, kan deze in de vorm van een MPT verzilveren. Deze extramurale zorg in de vorm van een MPT valt onder de Wlz. Zo kan het dus voorkomen dat dezelfde prestatie zowel onder de Zvw als de WLz kan bestaan. Voor zowel de Wlz als de Zvw zijn naar aanleiding van een kostenonderzoek naar de prestaties ZG behandeling visueel en auditief en de uittoeslag (reiskosten zorgverlener) zijn de tarieven aangepast en geharmoniseerd. z. Echter doordat VWS voor de Care en Cure verschillende voorschotpercentages (2016) voor loonkosten en materiële kosten hanteert, leidt dit tot een verschil in de tarieven tussen Zvw en Wlz.

5 c. Aparte prestatie i.v.m. nieuw tarief uittoeslag ZG behandeling visueel en auditief Voor het nieuwe tarief voor de uittoeslag (reiskosten zorgverlener) is in de Wlz een aparte prestatie uittoeslag ZG behandeling vastgesteld. Zonder aparte prestatie uittoeslag kan het tarief in de Wlz niet gelijkgeschakeld worden met het nieuwe tarief in de Zvw. De uittoeslag in de Wlz geldt namelijk voor meerdere behandelprestaties (LG, PG etc.) en niet alleen voor ZG. Een tariefaanpassing op de huidige prestatie uittoeslag zou ook gevolgen hebben voor de andere sectoren. Met een aparte prestatie uittoeslag voor ZG behandeling visueel en auditief wordt dit voorkomen. 5 van 9 5. Beleidsregel Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders (CA-BR-1511b) De beleidsregel is aangepast in verband met de overheveling van eerstelijns verblijf. Het eerstelijns verblijf wordt in 2015 gefinancierd op grond van de Subsidieregeling eerstelijns verblijf In de Wlz is dat artikel Om dubbele bekostiging te voorkomen is in deze beleidsregel CA-BR-1511b een aantal aanpassingen gedaan. 6. Beleidsregel kapitaallasten bestaande zorgaanbieders (CA- BR-1514b) De beleidsregelwaarden zijn lager dan in de voorgaande beleidsregel CA- BR-1514a. Dit wordt verklaard door het feit, dat de beleidsregelwaarden zijn geïndexeerd naar prijspeil Bij de indexatie is de definitieve index kapitaallasten 2015 van -0,39% gehanteerd, die in de loop van dit jaar bekend is geworden. Hiermee wordt het beleid uitgevoerd zoals vastgesteld in de Beleidsregel indexatie Wlz. 7. Beleidsregel tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders (CA-BR-1612) In artikel van de Beleidsregel is voor de dagbesteding van VPTcliënten in de V&V (3VV t/m 10VV) onderscheid gemaakt in de codering tussen de opslag kapitaallasten (NHC) met en zonder behandeling. Voor de VPT prestatie opslag inventaris dagbesteding 1VV is de NIC code aangepast van IZ181 naar IX181. Dit sluit beter aan bij de overige NHCcodes in artikel Daarnaast is in artikel de codering van de NIC dagbesteding VG (per dagdeel) voor 1VG t/m 8VG in lijn gebracht met de overige NIC-codes in dit artikel. De NHC en NIC tarieven zijn geïndexeerd naar prijspeil 2016.

6 8. Beleidsregel invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) nieuwe zorgaanbieders (CA-BR- 1613) In deze beleidsregel zijn dezelfde wijzigingen verwerkt als in de Beleidsregel tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders (CA- BR-1612). 6 van 9 9. Beleidsregel Budgettair kader Wlz 2016 (CA-BR-1601) Het budgettair kader Wlz voor het jaar 2016 omvat miljoen. Dit bedrag is verdeeld in een bedrag voor zorg in natura en een bedrag voor het pgb. De totale landelijke contracteerruimte voor zorg in natura bedraagt miljoen. De basis voor het landelijk beschikbare bedrag is de beschikbare Contracteerruimte Het maximumbudget voor pgb s miljoen. a. Verlaging contracteerruimte Langer thuis wonen: De contracteerruimte wordt verlaagd vanwege het beleid om mensen langer thuis te laten wonen. In het totaal gaat het om een bedrag van 380 miljoen. Nieuwe cliënten krijgen geen indicatie meer voor de ZZP s VV 1 t/m 3 en VG 1 t/m 2. Deze maatregel heeft geen effect voor de reeds geindiceerde cliënten. 2. Efficiency taakstelling: Vanwege een taakstelling wordt de contracteerruimte verlaagd met 45 miljoen. Deze verlaging wordt doorgerekend aan regio s middels een verlaging op basis van het aandeel in de totale contracteerruimte. 3. Geleidelijke uitstroom GGZ: De contracteerruimte 2016 wordt verlaagd met 145 miljoen. Deze verlaging wordt verdeeld over de regio s op basis van het aandeel van de productieafspraken voor GGZ-B van de Wlz-uitvoerders in de het totaal aan productieafspraken. 4. Vervallen overgangsrecht: De contracteerruimte 2016 wordt verlaagd met 130 miljoen. Het overgangsrecht is niet langer meer van toepassing voor intramuraal geïndiceerde cliënten met een laag ZZP. Deze cliënten hebben in 2015 een keuze moeten maken of zij hun zorg intramuraal in de Wlz of extramuraal via gemeenten en/ of zorgverzekeraars afnemen. 5. Correctie incidentele middelen 30 miljoen: In de contracteerruime 2015 is incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld boven op de reguliere groeiruimte. De contracteerruimte 2016 is hiervoor weer verlaagd met 30 miljoen.

7 b. Verhoging contracteerruimte Groeiruimte: Voor de groei in 2016 is 250 miljoen beschikbaar. Hiervan is 140 miljoen bestemd voor zorg in natura. Deze ruimte is vrij beschikbaar voor alle groei van alle aanspraken onder de Wlz. Voor aanvang van het jaar, bij de bekendmaking van de regionale contracteerruimten, wordt 90 miljoen verdeeld over de zorgkantoorregio s. Deze middelen worden verdeeld op basis van de indicatiegegevens. De overige middelen ( 50 miljoen) zijn later in 2016 beschikbaar als herverdelingsmiddelen. De NZa zal in het mei-advies 2016 ingaan op de eventuele inzet van deze herverdelingsmiddelen. 2. Huishoudelijke hulp: Cliënten die de zorg in 2016 middels het modulair pakket thuis (MPT) zorg ontvangen, krijgen in tegenstelling tot voorgaande jaren, de huishoudelijke hulp vanuit de Wlz aangeboden. Hiervoor wordt de contracteerruimte met 40 miljoen verhoogd. 3. Normatieve huisvestings- en inventariscomponent (NHC en NIC): het percentage NHC s en NIC s loopt in 2016 op van 50% naar 70%. Op grond hiervan wordt de contracteerruimte met 520 miljoen verhoogd. c. Subsidieplafond PGB Het subsidieplafond PGB is vastgesteld op miljoen. Ten opzichte van het plafond in 2015 is sprake van een groeiruimte van 110 miljoen. d. Overig In 2015 was landelijk een bedrag van 121 miljoen beschikbaar, boven op het kader van de Wlz, voor de aanschaf van de individueel aangepaste hulpmiddelen. Met ingang van 2016 krijgen ook cliënten met verblijf zonder behandeling en extramurale cliënten met een verblijfsindicatie aanspraak op mobiliteitshulpmiddelen en roerende zaken vanuit de Wlz. Hiervoor wordt een bedrag toegevoegd. In de loop van 2015 wordt de hoogte van dit bedrag duidelijk. De bekostiging van deze middelen verloopt niet via de NZa. De NZa ontvangt maandelijks overzichten van de individuele zorgkantoren om deze middelen te monitoren. Als de NZa verwacht dat het bedrag overschreden gaat worden, zal de NZa dit melden bij VWS. Net als in 2015 is er 5 miljoen beschikbaar voor innovatie. Deze geoormerkte middelen komen boven op het kader van de contracteerruimte. In mei 2016 zal de NZa weer adviseren over de toereikendheid van de contracteerruimte Hierbij zullen ook de regionale ruimtes voor het persoonsgebonden budget en de individueel aangepaste hulpmiddelen betrokken worden. 7 van 9

8 10. Beleidsregel Budgettair kader Wlz 2015 (CA-1502b) en de Nadere Regel Informatieverstrekking PGB en hulpmiddelen 2015 (CA-NR-1553a) De beleidsregel Budgettair kader Wlz 2015 en de Nadere Regel Informatieverstrekking PGB en hulpmiddelen zijn op 2 punten aangepast om de substitutie tussen PGB en zorg in natura verder te bevorderen. 8 van 9 1. Ten eerste wordt de mogelijkheid tot overhevelen tussen ZIN en PGB verruimd. Op dit moment kan dit op twee momenten per jaar, namelijk voor 15 april en voor 1 november. In de praktijk blijkt dit niet werkbaar, omdat een zorgkantoor op elk moment een overschrijding van het PGB-subsidieplafond moet kunnen voorkomen middels een overheveling. Met de nieuwe Beleidsregel wordt het voor zorgkantoren mogelijk om op elk moment van het jaar een overheveling kenbaar te maken bij de NZa. Voor zorg in natura, wordt daarbij de grens van 1 november gehanteerd en het PGB 31 december. De NZa geeft de overhevelingen m.b.t het PGB door aan het Ministerie van VWS, zodat VWS de Regeling Langdurige Zorg kan aanpassen. De NZa communiceert daarnaast de nieuwe regionale kaders aan de zorgkantoorregio s. 2. Op basis van de wet is het voor een zorgkantoor niet toegestaan om het regionale subsidieplafond voor het PGB te overschrijden. In regelgeving van de NZa wordt dit momenteel nog nergens vermeld. In de beleidsregel en nadere regel wordt nu toegevoegd dat het een zorgkantoorregio niet toegestaan is om het regionale subsidieplafond voor het PGB te overschrijden. Om een overschrijding van een regionaal plafond te voorkomen, kan een zorgkantoor middels overhevelingen het regionale PGB-kader ophogen. Dit kan alleen als hiervoor ook daadwerkelijk middelen beschikbaar zijn. Dit kan door een overheveling vanuit de eigen contracteerruimte voor zorg in natura of door een overheveling vanuit een andere zorgkantoorregio. Indien het beschikbare PGBkader niet wordt opgehoogd, mogen geen nieuwe PGBbeschikkingen afgegeven worden 11. Beleidsregel Verkeerde bed Wlz (CA-BR-1623) Voor 2016 wordt gebruik gemaakt van een afzonderlijke beleidsregel voor de prestatie Verkeerde bed die op grond van de Wlz wordt vergoed. Tevens is sprake van afzonderlijke declaratieregels. In 2015 werd in de tariefbeschikking verwezen naar de regels voor medisch specialistische zorg, wat zorgde voor verwarring over de declaratieregels. Het maximum tarief voor deze prestatie is verlaagd om de prikkel te geven tot overplaatsing naar een passende plek. Het nieuwe tarief is vastgesteld op een gemiddeld zorgprofiel dat past bij ZZP VV7, inclusief NIC en NHC.

9 Nadere regels 9 van 9 Naam nadere regel Declaratievoorschriften Wlz Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Transparantie contracteerproces Wlz Monitoring PGB en hulpmiddelen 2015 Monitoring PGB en hulpmiddelen 2016 Declaratievoorschrift Verkeerde bed Wlz Beleidsregel nummer CA-NR-1650 CA-NR-1651 CA-NR-1652 CA-NR-1553a CA-NR-1653 CA-NR-1654 Toelichting nadere regels 12. Regeling Declaratievoorschriften Wlz (CA-NR-1650) De regeling declareren voor ernstig bedreigde personen is in lijn gebracht met artikel Wlz. Voorheen werd niet nader gespecificeerd hoe de zorg voor deze personen gedeclareerd moest worden. Vanaf 2016 is in de regeling opgenomen dat declaratie plaatsvindt op prestatieniveau. Deze regels zijn gesteld om de veiligheid van de vrouwen en mannen die verblijven in de opvang te waarborgen. De verblijfsplaats van deze personen mag niet direct via de factuur te herleiden zijn. Met deze gegevens moet zorgvuldig worden omgegaan. Om die reden wil de NZa snel op de hoogte worden gebracht als zich in deze regeling problemen voordoen, waardoor de veiligheid van die cliënten niet meer gewaarborgd is. Overige Intrekkingsbesluit CA-IB Met het intrekkingsbesluit zijn beleidsregels en nadere regels ingetrokken die verouderd zijn of buiten gebruik zijn geraakt. Mocht u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de NZa via of via de informatielijn telefoon: Hoogachtend, Nederlandse Zorgautoriteit mw. drs. H.M. Sikkema wnd. directeur Zorgmarkten Care

Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT

Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Langdurige Zorg Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Behandeld door E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure vragencare@nza.nl CI/12/77c Directie Zorgmarkten Care

Behandeld door E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure vragencare@nza.nl CI/12/77c Directie Zorgmarkten Care Aan alle zorgaanbieders die GRZ leveren en de zorgkantoren/zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 0900 770 70 70 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Hieronder volgen de antwoorden op Kamervragen (d.d. 2 juli 2014) over de brief van 27 juni 2014 over het Wetsvoortel langdurige zorg (2014Z12256).

Hieronder volgen de antwoorden op Kamervragen (d.d. 2 juli 2014) over de brief van 27 juni 2014 over het Wetsvoortel langdurige zorg (2014Z12256). Hieronder volgen de antwoorden op Kamervragen (d.d. 2 juli 2014) over de brief van 27 juni 2014 over het Wetsvoortel langdurige zorg (2014Z12256). 1. Zal bij een versmalde vorm van de ABWZ in 2015, zoals

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-569. Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten

BELEIDSREGEL CA-300-569. Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg

Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg Ofte Pagina 1 Jaargang 9, no. 7 juli 2015 Voorwoord Ondanks de vakantieperiode zijn er weer ruim voldoende relevante ontwikkelingen en nieuwsfeiten waar wij u graag van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1510a Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015

BELEIDSREGEL CA-BR-1510a Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg januari 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid 2013 Juni 2012 Aangepaste versie d.d. 6 juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL I ALGEMEEN 5 1. Algemene ontwikkelingen en Marktanalyse 5 1.1 Algemene ontwikkelingen

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Handleiding Zorginkoop 2011

Nota van Inlichtingen. Handleiding Zorginkoop 2011 Nota van Inlichtingen Handleiding Zorginkoop 2011 1 Beoordelingskader Bij het beoordelingskader voor het ophogen van het startbudget wordt niet aangegeven hoe de aangeleverde informatie wordt beoordeeld

Nadere informatie

Aan de Koning. 1. Een nieuwe wet

Aan de Koning. 1. Een nieuwe wet Aan de Koning Kenmerk 343668-118372-WJZ Den Haag Nader rapport inzake het voorstel van wet, houdende houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Investeringskosten per zorgzwaartepakket

Investeringskosten per zorgzwaartepakket Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Centrum Zorg en Bouw Churchilllaan 11 Utrecht TNO-rapport Investeringskosten

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Advies Bekostiging verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet

Advies Bekostiging verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet Advies Bekostiging verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet Op weg naar integrale zorgbekostiging met resultaatbeloning februari 2015 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 15

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Beleid POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ.

Beleid POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ. Inhoudsopgave Q&A s Beleid POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ. Zie voorhangbrief http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/05/17/voorhangbriefpoh-ggz-en-generalistische-basis-ggz.html.

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Inkoopgids Wijkverpleging 2015

Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Context en toekomstperspectief... 4 2.1 Overgangsjaar...5 2.2 De aanspraak wijkverpleging...5 2.3 Wat is wijkverpleging?...6

Nadere informatie

Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg

Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg Ofte Pagina 1 Jaargang 9, no. 3 maart 2015 Voorwoord De afgelopen maand bracht de zorgsector weinig nieuwe wet- en regelgeving. Daarom is er in deze nieuwsbrief met name

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ naar een uniforme uitvoering in 2013 C o n c e p t Versie 0.9 Zorgverzekeraars Nederland 2012-2013 Inhoud 1 VOORWOORD... 1 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 2 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Advies. NHC-onderhoud. Langdurige intramurale zorg

Advies. NHC-onderhoud. Langdurige intramurale zorg Advies NHC-onderhoud Langdurige intramurale zorg februari 2012 Inhoud Vooraf 4 Managementsamenvatting 7 1. Introductie NHC 9 1.1 Aanleiding integrale tarieven 9 1.2 Invoeringstraject integrale tarieven

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie