Protocol uitvoering regeling meerzorg 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol uitvoering regeling meerzorg 2014"

Transcriptie

1 Versie 2.0 Maart 2014 Protocol uitvoering regeling meerzorg 2014 Inhoud 1. INLEIDING P REGULIERE PROCEDURE MEERZORG a. UITGANGSPUNTEN P. 3 b. PROCESBESCHRIJVING VAN AANVRAAG TOT REALISATIE VAN MEERZORG P VERKORTE PROCEDURE MEERZORG a. UITGANGSPUNTEN P. 9 b. PROCESBESCHRIJVING VAN AANVRAAG TOT REALISATIE VAN MEERZORG P BIJLAGEN P. 12 1

2 Inleiding Met ingang van 1 januari 2012 is in de Regeling zorgaanspraken (Rza) AWBZ vastgelegd dat verzekerden met een in de regeling genoemd ZZP in aanmerking kunnen komen voor meer zorg dan waarop ze op basis van het geïndiceerde ZZP aanspraak kunnen maken. Zorgverzekeraars dienen in dit kader een besluit te nemen. De Rza schrijft hierover: De verzekerde heeft aanspraak op meer zorg dan waarop hij op grond van het eerste lid aanspraak heeft, voor zover naar het oordeel van de zorgverzekeraar meer zorg nodig is om te voorzien in zijn behoefte aan zorg en: a. de verzekerde die is aangewezen op zorgzwaartepakket VG-5, VG-7, VG-8, LG-5, LG-7, ZG-3 auditief, ZG-5 visueel, LVG-4, LVG-5 of SGLVG een behoefte aan zorg heeft die minimaal 25% hoger is dan de in dat zorgzwaartepakket opgenomen zorg, of b. de behoefte aan zorg tevens bestaat uit gespecialiseerde epilepsiezorg, chronische invasieve beademing, non-invasieve beademing, klinische intensieve behandeling of nietstrafrechtelijke forensische psychiatrie. Om zorgkantoren in hun beoordelende rol te ondersteunen en uniformiteit te bereiken is dit protocol opgesteld. Het protocol gaat in op het proces dat wordt doorlopen van aanvraag tot realisatie van meerzorg. Van groot belang hierbij is de samenwerking met het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Het CCE brengt vanuit een onafhankelijke positie advies uit aan de zorgaanbieder over de zorginhoudelijke aspecten van de aanvraag meerzorg. Zorgkantoren zullen hun besluit over meerzorg mede hierop baseren. Het proces van aanvraag tot realisatie van meerzorg onderscheidt twee procedures. De zogenaamde reguliere procedure (zie hoofdstuk 1) gaat in op meerzorg die, over het algemeen, voor een langere periode wordt ingezet, en werd voorheen Toeslag extreme zorgzwaarte genoemd. De verkorte procedure (zie hoofdstuk 2), voorheen Bijzonder zorgplan genoemd, wordt gevolgd indien meerzorg voor een periode van maximaal 6 maanden wordt ingezet en het CCE reeds een consultatie heeft uitgevoerd. Voor de vaststelling van de tarieven, wijze van bekostiging en registratie- en declaratieregels in 2014 wordt verwezen naar de: beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg AWBZ (CA ) beleidsregel Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ (CA ); beleidsregel Contracteerruimte 2014 (CA ). 2

3 1 Reguliere procedure meerzorg Hoofdstuk 1 beschrijft de uitgangspunten die gelden voor de reguliere procedure, en het proces dat cliënt (CL), zorgaanbieder (ZA), CCE, zorgkantoor (ZK) en zorgverzekeraar (ZV) hierin doorlopen. Uitgangspunten meerzorg reguliere procedure Indiening aanvraag a. Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar bij ZK worden ingediend. b. Nieuwe aanvragen ingediend voor 1 augustus jaar t, worden meegenomen in de tweede budgetronde op 1 november jaar t voor jaar t. Nieuwe aanvragen ingediend op of na 1 augustus jaar t, worden meegenomen in de tweede budgetronde van jaar t + 1 op 1 november jaar t + 1. c. Indien een aanvraag voor meerzorg niet compleet is (sjablonen onvolledig ingevuld, niet alle stukken bijgevoegd), wordt deze niet in behandeling genomen door ZK. Beoordeling aanvraag d. De beoordeling van de aanvraag voor meerzorg door ZK is primair gericht op het voldoen aan formele en financiële (uren) voorwaarden. e. Indien de aanvraag de formele-/financiële (uren) toets doorstaat, is ZA vervolgens verplicht om een zorginhoudelijk advies aan het CCE te vragen en het resultaat hiervan (kopie van het conclusieformulier en eventueel aangepast sjabloon) aan ZK te overleggen. f. De beoordeling door het CCE richt zich uitsluitend op de zorginhoudelijke aspecten van een aanvraag en stelt vast of er een correcte vertaling heeft plaatsgevonden van het zorgplan in het sjabloon. Het CCE beantwoordt en onderbouwt de volgende vier vragen: a. Is er sprake van extreme zorgbehoefte? b. Is een kwalitatief goed zorgplan aanwezig en wordt aan de randvoorwaarden voldaan voor een goede invulling van het zorgplan? c. Zijn de in het sjabloon berekende uren meerzorg en de onderverdeling daarvan in de prestaties woonzorg, dagbesteding en behandeling passend bij het geaccordeerde zorgplan. d. Bij hertoetsing: is er sinds de laatste CCE-advisering in het kader van meerzorg op een systematische wijze aan de doelen gewerkt? g. Als het antwoord op al deze vier vragen positief is, honoreert ZK de aanvraag in principe; bij één of meerdere negatieve antwoorden op deze vragen, wijst ZK de aanvraag in principe af. Kosten aanvraag h. De kosten van het CCE-advies bedragen 1010 euro (prijspeil 2014) en zijn voor rekening van ZA. Geldigheidsduur en heraanvraag i. Het CCE-advies heeft een beperkte geldigheidsduur van doorgaans maximaal één tot drie jaar. Voor het geval verzekerde wisselt van ZK, hetgeen gevolg heeft voor de uitvoering van de AWBZ, blijft het reeds ontstane recht van kracht gedurende de geldigheidsduur van het CCE-advies en met inachtneming van hetgeen hierna volgt. j. Minimaal drie en maximaal vijf maanden voorafgaand aan het verstrijken van de vastgestelde termijn van meerzorg (= vervaldatum CCE-advies) moet ZA, indien nog steeds relevant, een heraanvraag voor meerzorg indienen bij ZK. De ingangsdatum is de vervaldatum van het vorige CCE-advies, zodat meerzorg naadloos doorloopt. Indien ZA de heraanvraag te laat indient, kan een besluit voorafgaand aan het verstrijken van de termijn van meerzorg niet worden gegarandeerd. 3

4 Declaratie k. Meerzorg kan worden gedeclareerd voor de periode waarvoor de beschikking is afgegeven. l. Indien de aanvraag op of na 1 augustus jaar t is ingediend, kan de procedure niet tijdig worden afgerond voor het indienen van de budgetformulieren op 1 november. Dan mag de zorgaanbieder, bij een positief besluit van het zorgkantoor, meerzorg declareren voor de periode waarvoor de beschikking is afgegeven vanaf 1 januari jaar t + 1. m. In het geval van ziekenhuisopname is doordeclareren alleen toegestaan als begeleiding van CL naar en in het ziekenhuis door ZA noodzakelijk is en door ZA achteraf wordt onderbouwd. Voor overige situaties van afwezigheid wordt voor zorgaanbieders, toegelaten voor de functie verblijf met behandeling, aangesloten bij beleidsregel CA Voor zorgaanbieders die zijn toegelaten voor verblijf, maar niet voor behandeling, wordt verwezen naar het afwezigheidsbeleid, zoals beschreven in Hoofdstuk 2 van de Zorginkoopgids AWBZ Wijzigingen in cliëntsituatie n. ZA stelt ZK te allen tijde en zo snel mogelijk op de hoogte van relevante wijzigingen in het zorgplan of in de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. ZK beslist vervolgens of het individuele zorgplan waarop het afgegeven CCE-advies betrekking heeft in dusdanige mate is gewijzigd dat een nieuw CCE-advies noodzakelijk is. o. De beschikking van het ZK voor meerzorg en het betreffende CCE-advies dienen te worden opgenomen in het zorgplan van de cliënt. Deze moet inzichtelijk zijn voor cliënt en zorgkantoor. Het ZK kan deze controleren in het kader van de materiele controle. p. Indien CL naar een nieuwe ZA verhuist die het zorgplan van de oude ZA integraal overneemt, blijft het eerder genomen besluit van ZK van kracht voor de duur van maximaal één jaar vanaf datum verhuizing naar de nieuwe ZA, of de geldigheidsduur van het CCEadvies indien deze binnen één jaar na verhuizing verstrijkt. Oude ZA en oude ZK bevestigen de verhuizing van CL, en daarmee over te hevelen middelen naar nieuwe ZA en nieuwe ZK, op het verhuisformulier van het Excelsjabloon Aanvraag meerzorg. Nieuwe ZA en ZK bevestigen de verhuizing van CL op het budgetformulier van de NZa tijdens de tweede budgetronde en de nacalculatie. q. Indien CL naar een nieuwe ZA verhuist die het zorgplan van de oude ZA niet integraal overneemt, komt het eerder genomen besluit van ZK te vervallen en dient nieuwe ZA een nieuwe aanvraag meerzorg in te dienen bij ZK en geldt de onder p genoemde overgangstermijn derhalve niet. r. Het eerder genomen besluit door ZK kan eveneens tussentijds komen te vervallen, als CL een gewijzigde indicatie van het CIZ krijgt na herindicatie. ZA dient, indien nodig, een nieuwe aanvraag meerzorg in bij ZK. Materiële controle s. De ZA dient te allen tijde aan te kunnen tonen hoe de extra financiële middelen zijn ingezet t.b.v. de individuele cliënt. ZK controleert steekproefsgewijs of ZA de extra financiële middelen voor meerzorg doelmatig en rechtmatig besteedt, conform reguliere materiële controle. Indien blijkt dat de middelen ondoelmatig en/of onrechtmatig worden besteed, kan ZK (een percentage van) de beschikbaar gestelde middelen voor meerzorg terugvorderen. 4

5 Procesbeschrijving meerzorg reguliere procedure Met inachtneming van bovenstaande uitgangspunten dient onderstaand proces te worden doorlopen om voor meerzorg reguliere procedure, in aanmerking te komen. Hierin worden drie deelprocessen onderscheiden: 1. Van behoefte aan reguliere zorg tot en met behoefte aan meerzorg 2. Van aanvraag meerzorg tot en met honorering/afwijzing aanvraag 3. a. Van honorering aanvraag tot en met heraanvraag meerzorg b. Van afwijzing aanvraag tot en met bezwaarprocedure Tabel 1: van behoefte aan regulier zorg tot en met behoefte aan meerzorg 1 CL heeft behoefte aan zorg. 2 CL ontvangt indicatie van CIZ en geeft voorkeursaanbieder aan. Indien CL het oneens is met ZZP-indicatie, kan hij een bezwaar indienen bij het CIZ. 3 ZK wijst CL idealiter toe aan voorkeursaanbieder, indien dit niet mogelijk is, bemiddelt ZK tussen CL en andere ZA. 4 CL wordt in zorg genomen. 5 CL heeft behoefte aan meer zorg dan geïndiceerd ZZP voorschrijft en is aangewezen op ZZP VG-5, VG-7, VG-8, LG-5, LG-7, ZG-3 auditief, ZG-5 visueel, LVG-4, LVG-5 of SGLVG en heeft behoefte aan zorg die minimaal 25% hoger is dan het aantal uren binnen het zzp 1. Tabel 2: van aanvraag meerzorg tot en met honorering/afwijzing aanvraag: doorlooptijd maximaal acht weken 2 6 ZA 3 (als zaakwaarnemer van CL) dient aanvraag voor meerzorg in bij ZK en levert hierbij het Excelsjabloon Aanvraag meerzorg aan waarin de volgende informatie is opgenomen, opdat aanvraag compleet is (zie bijlage A): dag-/weekprogramma met personele inzet; korte omschrijving en onderbouwing van benodigde zorgzwaarte voor betreffende CL; een overzicht van de groepssamenstelling en het aantal CL met meerzorg; een overzicht van de personele bezetting binnen de woon- en dagbestedingsgroep; overige informatie van belang voor beoordeling van de uren versus ingezette zorg; (evt. verhuisformulier) 1 Indien CL een of meerdere toeslagen op een ZZP ontvangt, zoals genoemd in Beleidsregel CA paragraaf 7 van NZa, komen deze toeslagen te vervallen zodra de cliënt meerzorg ontvangt. Dit geldt voor de reguliere procedure en niet voor de verkorte procedure meerzorg 2 Zodra ZA op verplichting van ZK advies vraagt aan CCE wordt de beslissingtermijn van maximaal 8 weken door ZK opgeschort. 3 Formeel dient CL aanvraag in; materieel ZA via zaakwaarneming. Om bij eventuele gerechtelijke procedures onduidelijkheid te voorkomen, verdient het aanbeveling dat ZA deze zaakwaarneming regelt met CL of zijn systeem. Bij de verdere procedure kan dan ZA als aanspreekpunt functioneren 5

6 7 ZK beoordeelt de aanvraag voor meerzorg op formele en financiële voorwaarden (bijvoorbeeld: soort ZZP, doelmatigheid, zorgtoewijzing, behalen 25%-urendrempel) en controleert geldigheid van de CIZ-indicatie van betreffende CL: ZK bevindt aanvraag akkoord en voorziet deze van datum dagtekening; ZK bevindt aanvraag akkoord met enkele kanttekeningen en voorziet deze van datum dagtekening; ZK wijst aanvraag af en stopt het proces van aanvraag meerzorg. 8 Indien aanvraag akkoord is bevonden, vraagt ZA advies aan CCE en stuurt ZA de in Bijlage B genoemde documenten binnen door naar CCE 4. 9 ZA zorgt ervoor dat hij tijdig en adequaat de medewerking verleent die redelijkerwijs van hem mag worden verwacht, opdat het CCE binnen een termijn van 8 weken haar advies kan uitbrengen. Indien ZA onvoldoende medewerking verleent kan het niet realiseren van de adviestermijn CCE niet aangerekend worden. Enkele voorbeelden van medewerking zijn: het compleet indienen van aanvragen (zie bijlage B), pas bij volledigheid van het dossier worden aanvragen ingepland; aanwezigheid bij het toetsgesprek van de volgende betrokkenen: gedragskundige, manager, persoonlijk begeleider wonen en persoonlijk begeleider dagbesteding, eventueel aangevuld met relevante disciplines, bijv. een arts; het organiseren van een bezoek aan CL. 10 CCE brengt advies uit aan ZA (zie voor inhoud CCE-advies uitgangspunt f); ZA verstrekt CCE-advies (ook een negatief CCE-advies) aan ZK, inclusief conclusieformulier van CCE. Indien de uren op het conclusieformulier afwijken van de uren vermeld in de aanvankelijk bij ZK ingediende aanvraag (bijlage A), moeten de uren vermeld in bijlage A hierop worden aangepast en dient ZA een nieuwe versie van bijlage A in bij ZK. Indien het een heraanvraag 5 betreft, gaat CCE na of ZA op een systematische wijze aan het realiseren van de gestelde doelen heeft gewerkt; indien blijkt dat ZA zijn doelen niet realiseert, komt dit tot uiting in een negatief CCE-advies, tenzij een adequate analyse en maatregelen voorhanden zijn. 11 ZK neemt besluit over toekennen meerzorg (honoreert of wijst af) en stuurt ZA een beschikking. De zorgaanbieder heeft de verantwoordelijkheid de cliënt direct te informeren betreffende deze beschikking. 4 Gezien de urgentie van meerzorg die verwacht mag worden bij een dergelijke aanvraag, is de ZA verplicht binnen een redelijk termijn (richtlijn: 2 weken) na akkoord ZK het CCE-advies aan te vragen. 5 Een heraanvraag betreft een nieuwe aanvraag in verband met het verstrijken van de termijn van meerzorg. 6

7 Tabel 3a: van honorering aanvraag tot en met heraanvraag meerzorg: looptijd toekenning meerzorg één tot drie jaar 12 Indien ZK aanvraag heeft gehonoreerd, declareert ZA de prestatie ZZP meerzorg 6 bij ZK. Materiële controle 13 ZA houdt zich aan de administratievoorschriften, conform Beleidsregel CA van NZa, en kan de administratieve organisatie op de punten, zoals genoemd in de deze beleidsregel, te allen tijde voor ZK inzichtelijk maken. 14 Ten aanzien van de materiële controle, sluit ZK aan bij het Protocol Materiële Controle. Tijdens een materiële controle kan ZK onder meer toetsen: of omvang en deskundigheid van de formatie overeenkomen met de ingevulde uren in het sjabloon (en hiermee het dagprogramma); of de groepsuren en de formatie-uren aansluiten en in verhouding staan tot de individuele meerzorg, rekening houdend met eventueel andere CL op de groep die ook meerzorg ontvangen; of de op het sjabloon ingevulde restposturen onder 5% van het totaal aantal benodigde zorguren zijn gebleven. Heraanvraag/Toets op doelrealisatie 15 Aan het einde van de termijn van meerzorg, dient ZA heraanvraag voor meerzorg in bij ZK. Een heraanvraag betreft een nieuwe aanvraag, zie daarom vanaf processtap 6 voor het vervolg. Tabel 3b: van afwijzing aanvraag tot en met bezwaarprocedure: doorlooptijd in principe maximaal 21 weken (vanaf indiening bezwaar bij ZV) 16 ZK stuurt op ieder besluit van CCE een beschikking naar ZA. Indien ZA het oneens is met besluit ZK kan ZA binnen 6 weken na datum dagtekening een bezwaarschrift indienen bij ZK. ZK informeert ZV waar CL staat ingeschreven voor de basisverzekering, of stond ingeschreven in de periode waarop het bezwaar betrekking heeft, dat bezwaarschrift is ontvangen en dat ZK een concept Beslissing op Bezwaar (BOB) zal voorbereiden. 17 ZK stuurt ontvangstbevestiging naar ZA en geeft daarbij aan wat de maximum doorlooptijd is van de bezwaarschriftprocedure, te weten in principe 21 weken. 18 Op voorwaarde dat het bezwaar uitgebreid is onderbouwd door ZA, vraagt ZK eventueel het CCE om uitvoering van een heroverweging7 en neemt resultaat hiervan mee in bezwaarprocedure, de termijn van 21 weken wordt hierdoor in principe niet verlengd. 19 ZK hoort ZA, hiervan wordt een verslag gemaakt, hiervan mag worden afgeweken indien zich situaties voordoen zoals geschetst in art. 7:3 Awb. 20 ZK schrijft concept BOB en stuurt deze naar CVZ met verzoek om bezwaaradvies. 21 CVZ brengt een advies uit als bedoeld in het art. 58, eerste lid AWBZ binnen tien weken na ontvangst van alle gegevens en bescheiden die voor de beoordeling van het verzoek 6 Het ZZP meerzorg wordt vergoed vanaf het aantal uren dat het ZZP reeds bevat. Dit betekent, zoals ook in de beleidsregel Toeslag extreme zorgzwaarte stond vermeld, dat het aantal uren meerzorg dat gehanteerd wordt bij de berekening van de hoogte van het ZZP meerzorg wordt berekend door de totale uren zorg te verminderen met 1,1 keer het aantal uren zorg dat in het ZZP verdisconteerd is (zie hiervoor ook het Excelsjabloon Aanvraag meerzorg ). 7 Een heroverweging is integraal onderdeel van het CCE-advies en wordt uitgevoerd op basis van de informatie zoals die ten tijde van de originele toetsing beschikbaar was, aangevuld met een bezwaarschrift. Het CCE brengt hiervoor geen extra kosten in rekening, tenzij sprake is van nieuwe feiten die bij de eerste beoordeling nog niet bekend konden zijn. In dat geval wordt de heroverweging als een nieuwe toetsing beschouwd en komen de kosten hiervan voor rekening van ZA die het CCEadvies heeft aangevraagd en wordt dat op voorhand gecommuniceerd. 7

8 noodzakelijk zijn, en zendt gelijktijdig een afschrift daarvan aan de ZA. 22 ZK stuurt BOB en bezwaaradvies CVZ naar ZV. 23 Indien akkoord neemt ZV BOB over op eigen briefpapier (discretionaire bevoegdheid) en stuurt dit met het bezwaaradvies CVZ naar ZA, i.a.a. ZK. 24 ZA kan in beroep gaan bij arrondissementsrechter sector bestuur. 25 ZA kan in hoger beroep gaan. 26 Beslissing Centrale Raad van Beroep. 8

9 2 Verkorte procedure meerzorg Hoofdstuk 2 beschrijft de uitgangspunten die gelden voor de verkorte procedure, en het proces dat cliënt (CL), zorgaanbieder (ZA), CCE, zorgkantoor (ZK) en zorgverzekeraar (ZV) hierin doorlopen. Uitgangspunten meerzorg verkorte procedure Indiening aanvraag a. ZA (als zaakwaarnemer van CL) komt in aanmerking voor de verkorte procedure indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: er is directe betrokkenheid van het CCE bij de betreffende CL in de vorm van een reeds uitgevoerde consultatie, en meerzorg is noodzakelijk om de adviezen, voortvloeiend uit de consultatie, in de praktijk te kunnen implementeren, en er is voor een periode van maximaal 6 maanden behoefte aan meerzorg Over de aangevraagde periode is de inzet maximaal 40 uren meerzorg per week De zorgvraag overschrijdt het maximum aantal uren in het zzp met 25% b. In tegenstelling tot de reguliere procedure, verzoekt ZA eerst het CCE om een meerzorgadvies af te geven (met ZK in CC). c. ZA kunnen deze verzoeken gedurende het hele jaar bij CCE indienen. d. Nieuwe aanvragen ingediend voor 1 oktober jaar t, welke zijn beoordeeld en vastgesteld door het CCE, worden meegenomen in de tweede budgetronde op 1 november jaar t voor jaar t. Nieuwe aanvragen ingediend op of na 1 oktober jaar t, worden meegenomen in de tweede budgetronde van jaar t + 1 op 1 november jaar t + 1. Geldigheidsduur en heraanvraag e. Het CCE-advies voor meerzorg, benodigd voor implementatie van het CCE-advies dat voortvloeit uit de consultatie, heeft een beperkte geldigheidsduur van maximaal zes maanden. f. Minimaal twee weken voorafgaand aan het verstrijken van de termijn meerzorg dient ZA, indien nog steeds relevant, een heraanvraag in bij CCE. g. ZA mag maximaal 2 termijnen van elk 6 maanden verkorte procedure meerzorg aanvragen. Declaratie h. Bij een positief besluit van ZK, mag ZA meerzorg met terugwerkende kracht declareren voor de periode genoemd in de adviesbrief van het CCE (zie ook processtap 10), mits de complete aanvraag voor 1 oktober jaar t is ingediend. Indien de aanvraag op of na 1 oktober jaar t is ingediend, mag ZA, bij een positief besluit van ZK, meerzorg declareren vanaf 1 januari jaar t + 1. Wijzigingen in cliëntsituatie i. ZA stelt ZK te allen tijde en zo snel mogelijk op de hoogte van relevante wijzigingen in het zorgplan of in de persoonlijke omstandigheden van CL. ZK beslist vervolgens of het individuele zorgplan waarop het afgegeven CCE-advies betrekking heeft in dusdanige mate is gewijzigd dat een nieuw CCE-advies noodzakelijk is. j. Indien CL naar een nieuwe ZA verhuist, komt het eerder genomen besluit van ZK te vervallen en dient nieuwe ZA een nieuwe aanvraag meerzorg in te dienen bij ZK. k. Het eerder genomen besluit door ZK kan eveneens tussentijds komen te vervallen, als CL een gewijzigde indicatie van het CIZ krijgt na herindicatie. ZA dient een nieuwe aanvraag meerzorg in te dienen bij ZK. Materiële controle en evaluatie l. Binnen 4 weken na afloop van de periode meerzorg verkorte procedure stuurt ZA een schriftelijke evaluatie naar het CCE. De beoordeling vindt plaats middels een bureaucontrole 9

10 door een interne commissie bestaande uit 2 tot 3 coördinatoren (anderen dan de bij het consultatiedocument betrokken coördinatoren). CCE stuurt de uitkomsten van deze evaluatie naar ZA en in kopie naar ZK die vervolgens op basis hiervan kan besluiten tot een neerwaartse aanpassing van het aantal uren meerzorg. Met de vaststellingsbrief van het CCE mag ZA meerzorg met terugwerkende kracht declareren voor de periode genoemd in de vaststellingsbrief van het CCE (zie ook processtap 10), mits de complete aanvraag voor 1 oktober jaar t is ingediend. Indien de aanvraag op of na 1 oktober jaar t is ingediend, mag ZA meerzorg declareren vanaf 1 januari jaar t +1. m. Indien tijdens de looptijd of de evaluatie geconstateerd wordt dat ZA onvoldoende uitvoering geeft aan het plan van aanpak waarop het CCE-advies gebaseerd is, en indien geen adequate analyse en maatregelen voorhanden zijn meldt het CCE dit middels een afwijzingsbrief aan ZA en ZK, en komt het eerder genomen besluit van ZK te vervallen. Procesbeschrijving meerzorg verkorte procedure Met inachtneming van bovenstaande uitgangspunten dient onderstaand proces te worden doorlopen om voor meerzorg verkorte procedure in aanmerking te komen. Hierin worden onderstaande deelprocessen onderscheiden: 1. Van behoefte aan reguliere zorg tot en met behoefte aan meerzorg 2. Van aanvraag meerzorg tot en met advies CCE 3. a. Van advies CCE tot en met heraanvraag meerzorg b. Van afwijzing aanvraag tot en met bezwaarprocedure Voor een aantal processtappen wordt verwezen naar de procesbeschrijving van de reguliere procedure. Tabel 1: van behoefte aan regulier zorg tot en met behoefte aan meerzorg Zie procesbeschrijving reguliere procedure. Tabel 2: van aanvraag meerzorg tot en met advies CCE: doorlooptijd maximaal acht weken 1 ZA 8 (als zaakwaarnemer van CL) vraagt een meerzorg-advies aan het CCE, dit verzoek bestaat uit: Excelsjabloon Aanvraag meerzorg ; plan van aanpak om het advies voortvloeiend uit de consultatie te implementeren; het aantal uren meerzorg per week dat hiervoor benodigd is. (N.B. ZA hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen.) 2 CCE controleert het verzoek op het behalen van de 25%-urendrempel, beoordeelt het en richt zich hierbij op de vertaling van het CCE-advies, dat voortvloeit uit de consultatie, naar een implementatietraject en het bijbehorende aantal uren meerzorg. De beoordeling vindt plaats middels een bureaucontrole door een interne commissie bestaande uit 2 tot 3 coördinatoren (anderen dan de bij het consultatietraject betrokken coördinatoren). 3 Bij een positief advies stelt CCE een adviesbrief op met daarin vermeld de periode en het totaal aantal uren meerzorg waarop het advies betrekking heeft. 4 Het CCE stuurt de adviesbrief naar de ZA en in kopie naar ZK. 5 ZK honoreert in principe de meerzorg zoals vermeld in de adviesbrief van CCE en stuurt ZA een beschikking. De zorgaanbieder heeft de verantwoordelijkheid de cliënt te informeren betreffende deze beschikking. 8 Formeel dient CL aanvraag in; materieel ZA via zaakwaarneming. Om bij eventuele gerechtelijke procedures onduidelijkheid te voorkomen, verdient het aanbeveling dat ZA deze zaakwaarneming regelt met CL of zijn systeem. Bij de verdere procedure kan dan ZA als aanspreekpunt functioneren. 10

11 Tabel 3a: van advies CCE tot en met heraanvraag meerzorg: looptijd toekenning meerzorg maximaal zes maanden 6 Binnen 4 weken na afloop van de periode meerzorg verkorte procedure stuurt ZA een schriftelijke evaluatie naar het CCE. De beoordeling vindt plaats middels een bureaucontrole door een interne commissie bestaande uit 2 tot 3 coördinatoren (anderen dan de bij het consultatiedocument betrokken coördinatoren). Indien ZA na de evaluatie door het CCE de vaststellingsbrief met daarin opgenomen de definitieve periode een aantal uren meerzorg heeft ontvangen declareert ZA de prestatie ZZP meerzorg 9 bij ZK, met inachtneming van uitgangspunt g. ZK honoreert in principe de meerzorg zoals vermeld in de vaststellingsbrief van het CCE en stuurt ZA een beschikking. Heraanvraag/Toets op doelrealisatie 7 Aan het einde van de termijn van meerzorg, dient ZA heraanvraag voor meerzorg in bij CCE. Een heraanvraag betreft een nieuwe aanvraag, zie daarom vanaf processtap 6 voor het vervolg. Tabel 3b: van afwijzing aanvraag tot en met bezwaarprocedure: doorlooptijd maximaal in principe 21 weken (vanaf indiening bezwaar bij ZK) Zie procesbeschrijving reguliere procedure. 9 Het ZZP meerzorg wordt vergoed vanaf het aantal uren dat het ZZP reeds bevat. Dit betekent, zoals ook in de beleidsregel Toeslag extreme zorgzwaarte stond vermeld, dat het aantal uren meerzorg dat gehanteerd wordt bij de berekening van de hoogte van het ZZP meerzorg wordt berekend door de totale uren zorg te verminderen met 1,1 keer het aantal uren zorg dat in het ZZP verdisconteerd is (zie hiervoor ook het Excelsjabloon Aanvraag meerzorg ). 11

12 Bijlagen A) Excel - sjabloon Aanvraag meerzorg Dag-/weekprogramma met personele inzet; Korte omschrijving en onderbouwing van benodigde zorgzwaarte voor betreffende cliënt; Een overzicht van de groepssamenstelling en een overzicht van andere cliënten met meerzorg; Een overzicht van de personele bezetting binnen de woon- en dagbestedingsgroep; Overige informatie van belang voor beoordeling van de uren versus ingezette zorg; Verhuisformulier. B) Voorwaarden waaraan aanvraag CCE moet voldoen De rapportage bestaat uit recente informatie, dat wil zeggen maximaal 1 jaar oud en nog actueel op het moment van aanvraag. Benodigde informatie Algemene gegevens Aanvraagformulier CCE Toestemming van het zorgkantoor inclusief datum dagtekening ontvangst aanvraag bij zorgkantoor ZN sjabloon aanvraag meerzorg waarin het dag-/weekprogramma met personele inzet zijn opgenomen Inhoudelijke gegevens Een door cliënt (-vertegenwoordiger) en zorgaanbieder getekend individueel zorgplan (ook wel: persoonlijk plan, ondersteuningsplan, enzovoorts) voor Wonen en Dagbesteding; onderbouwd en zo nodig aangevuld met gegevens uit bijvoorbeeld evaluaties en dergelijke. Als er in verband met behoefte aan meerzorg nog geen extra middelen worden ingezet: een plan van aanpak toevoegen waarin de gewenste situatie wordt omschreven (inclusief de doelen, de werkwijze en een onderbouwd programma). 12

Protocol uitvoering regeling meerzorg 2014

Protocol uitvoering regeling meerzorg 2014 Bijlage 3a bij INK-13-199 Protocol uitvoering regeling meerzorg 2014 Inhoud 1. INLEIDING P. 2 2. REGULIERE PROCEDURE MEERZORG a. UITGANGSPUNTEN P. 3 b. PROCESBESCHRIJVING VAN AANVRAAG TOT REALISATIE VAN

Nadere informatie

Uitvoering regeling meerzorg 2015

Uitvoering regeling meerzorg 2015 Uitvoering regeling meerzorg 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland November 2014 Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve

Nadere informatie

Protocol uitvoering regeling meerzorg

Protocol uitvoering regeling meerzorg ZN-12-137 bijlage Protocol uitvoering regeling meerzorg Inleiding Met ingang van 1 januari 2012 is de Regeling zorgaanspraken (Rza) AWBZ gewijzigd. Geregeld is dat verzekerden met een in de regeling genoemd

Nadere informatie

Bijlage 7 UITVOERING REGELING MEERZORG 2016 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 7 UITVOERING REGELING MEERZORG 2016 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 7 UITVOERING REGELING MEERZORG 2016 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 1 Inhoud 1. INLEIDING.3 2. PROCESBESCHRIJVING MEERZORG REGULIERE PROCEDURE...

Nadere informatie

Bijlage 7 Uitvoering Regeling Meerzorg 2016

Bijlage 7 Uitvoering Regeling Meerzorg 2016 Bijlage 7 Uitvoering Regeling Meerzorg 2016 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Procesbeschrijving meerzorg reguliere procedure... 4 3. Procesbeschrijving

Nadere informatie

Bijlage 7 PROTOCOL UITVOERING REGELING MEERZORG 2016

Bijlage 7 PROTOCOL UITVOERING REGELING MEERZORG 2016 Bijlage 7 PROTOCOL UITVOERING REGELING MEERZORG 2016 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Van toepassing op de sectoren GZ, VV en GGZ Zorgverzekeraars Nederland Januari 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 7 Protocol uitvoering regeling meerzorg 2016

Bijlage 7 Protocol uitvoering regeling meerzorg 2016 Bijlage 7 Protocol uitvoering regeling meerzorg 2016 Algemene inleiding bij deel I en II meerzorgregeling GZ, GGZ en VV Voor u ligt het protocol uitvoering regeling meerzorg 2016. Per 1 januari 2016 is

Nadere informatie

Bijlage 7 CONCEPT UITVOERING REGELING MEERZORG 2016 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 7 CONCEPT UITVOERING REGELING MEERZORG 2016 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 7 CONCEPT UITVOERING REGELING MEERZORG 2016 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland December 2015 1 1. INLEIDING MEERZORGREGELING INTRAMURAAL GZ, GGZ EN VV...

Nadere informatie

Bijlage 7 UITVOERING REGELING MEERZORG 2017

Bijlage 7 UITVOERING REGELING MEERZORG 2017 Bijlage 7 UITVOERING REGELING MEERZORG 2017 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2017 Van toepassing op de sectoren GZ, VV en GGZ Zorgverzekeraars Nederland December 2016 1 Inhoud I 1 MEERZORGREGELING

Nadere informatie

Datum 25 april 2014. Advies als bedoeld in artikel 58 AWBZ

Datum 25 april 2014. Advies als bedoeld in artikel 58 AWBZ Onderwerp Zorgvorm Geschil over meerzorg Meerzorg Datum 25 april 2014 Uitgebracht aan Soort uitspraak Samenvatting Zorgverzekeraar Advies als bedoeld in artikel 58 AWBZ Sinds 1 januari 2012 is in de Regeling

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

c. De bedragen zijn gebaseerd op definitieve indexen 2009 en voorschotpercentages 2010.

c. De bedragen zijn gebaseerd op definitieve indexen 2009 en voorschotpercentages 2010. BELEIDSREGEL Toeslag extreme zorgzwaarte 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die wordt geleverd

Nadere informatie

c. De bedragen zijn gebaseerd op definitieve indexen 2010 en voorschotpercentages 2011.

c. De bedragen zijn gebaseerd op definitieve indexen 2010 en voorschotpercentages 2011. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/10/10c BELEIDSREGEL Toeslag extreme zorgzwaarte 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Toeslag extreme zorgzwaarte. Bijlage 18 bij circulaire Care/AWBZ/11/9c

BELEIDSREGEL CA Toeslag extreme zorgzwaarte. Bijlage 18 bij circulaire Care/AWBZ/11/9c Bijlage 18 bij circulaire Care/AWBZ/11/9c BELEIDSREGEL Toeslag extreme zorgzwaarte Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 137 2 januari 2015 Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz 16 december 2014 REGELING CA-NR-1551a Ingevolge

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Toeslag extreme zorgzwaarte

BELEIDSREGEL CA Toeslag extreme zorgzwaarte BELEIDSREGEL Toeslag extreme zorgzwaarte Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz Grondslag Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg

BELEIDSREGEL CA Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

SJABLOON AANVRAAG MEERZORG 2017

SJABLOON AANVRAAG MEERZORG 2017 SJABLOON AANVRAAG MEERZORG 2017 Wlz-zorgaanbieder Registratienummer Nza cat. 300 nr. Zorgaanbieder cliënt Geboortedatum BSN Zorgkantoor Woongroep Omvang groepsgrootte Cliënten waar ook meerzorg voor is

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 BELEIDSREGEL Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Aanvraagformulier meerzorg voor PGB-houders 2018

Aanvraagformulier meerzorg voor PGB-houders 2018 Aanvraagformulier meerzorg voor PGB-houders 2018 1. Inleiding Het kan zijn dat u tijdelijk meer zorg en ondersteuning nodig hebt, dan waar u op basis van uw indicatie recht op hebt. In sommige gevallen

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg. Bijlage 23 bij circulaire Care/Wlz/15/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s NOTITIE Van : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013 Betreft : Beleid instellingsvreemde ZZP s Het kan voorkomen dat een cliënt bij een instelling wordt aangemeld met een andere

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 onder c van de Wmg. Bijlage 25 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c REGELING Declaratievoorschriften AWBZ-zorg Ingevolge artikel 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Declareren op cliëntniveau AWBZ

Declareren op cliëntniveau AWBZ Declareren op cliëntniveau AWBZ e-c@re Dit document geeft een overzicht van de prestaties die u verplicht op cliëntniveau moet declareren. Deze verplichte prestaties worden toegelicht, evenals prestaties

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt loopt tot en met 31 december 2011.

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt loopt tot en met 31 december 2011. Bijlage 25 bij circulaire AWBZ/Care/10/10c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis (VPT) 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet

Nadere informatie

3.3 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel Wlz.

3.3 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel Wlz. Bijlage 18 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Declaratievoorschriften Wlz Ingevolge artikel 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Regulering CI/17/36c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Regulering CI/17/36c / Aan de besturen van de Wlz-instellingen en zorgkantoren/wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

c. De Beleidsregel kosten MRSA met nummer CA-300 eindigt op 31 december 2009.

c. De Beleidsregel kosten MRSA met nummer CA-300 eindigt op 31 december 2009. Bijlage 13 bij circulaire AWBZ/Care/10/10c BELEIDSREGEL Kosten MRSA 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

3.2 Zorgkantoor Een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.

3.2 Zorgkantoor Een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering. Bijlage 24 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Declaratievoorschriften AWBZ-zorg Ingevolge artikel 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging PROTOCOL Zorgweigering en Eenzijdige Zorgbeëindiging Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Leiden, januari 2013 Inhoud 1. Doel van het protocol... 3 2. Achtergrond... 4 3. Procedure zorgweigering... 6 4. Procedure

Nadere informatie

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016 Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Breda 23 april 2016 Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 135 2 januari 2015 Declaratievoorschriften Wlz-zorg CA-NR-1550a Ingevolge artikel 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

www.zn.nl/branche/zorgkantoren/ www.zorgkantoorfriesland.nl www.achmeazorgkantoor.nl www.czzorgkantoren.nl www.zorgkantoordsw.nl

www.zn.nl/branche/zorgkantoren/ www.zorgkantoorfriesland.nl www.achmeazorgkantoor.nl www.czzorgkantoren.nl www.zorgkantoordsw.nl Tabel 13. Stappenplan 2013-2014 voor Zelfstandig Ondernemend Zorgverleners Nr. Omschrijving processtap Duur Verwijzing Benodigde documenten Voorbereiden op overeenkomst met zorgkantoor: vanaf voorjaar

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave REGELING Gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave Gelet op de artikelen 61, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk MNAA/djon/Regulering /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk MNAA/djon/Regulering / Ministerie van VWS t.a.v. drs. M.J. Van Rijn, staatssecretaris postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ

TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/FZ-0003 6 november 2012 1 januari 2013 31 december 2013 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016

Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016 Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016 CZ zorgkantoor Versie Auteur(s) Datum 1.0 Vivian Steenbruggen 03-03-2016 1.1 Vivian Steenbruggen 25-7-2016 Controleplan Materiële controle

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014 BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2011 Tabel Per Saldo, januari 2011, overeenkomstig de beleidsregel 2011 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 12 januari 2011 (Aan deze tabel kunnen geen rechten

Nadere informatie

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie.

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie. Bijlage 10 bij circulaire AWBZ/CARE/11/9c BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

pgb zzp tarieven 2013

pgb zzp tarieven 2013 tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2012, overeenkomstig informatie van CVZ, 4 december 2012 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf.

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf. Bijlage 5 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ januari september 2014 n.v.t.

Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ januari september 2014 n.v.t. TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ-0006 1 januari 2014 10 september 2014 n.v.t. Volgnr. Geldig tot Behandeld door 01 1 januari

Nadere informatie

ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over

ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over Stappenplan ten behoeve van openstelling van de pilot zzp ers 2014 Uitgangspunten: De pilot is opengesteld voor 1200 plaatsen. Indien u al gecontracteert bent voor de Pilot AWBZ zin 2014 kunt u zich niet

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 7 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 8 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Definities AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Uitvoering regelingen extra budget Persoonsgebonden budget Van toepassing op de sectoren GZ en VV

Uitvoering regelingen extra budget Persoonsgebonden budget Van toepassing op de sectoren GZ en VV Uitvoering regelingen extra budget 2018 Persoonsgebonden budget Van toepassing op de sectoren GZ en VV Zorgverzekeraars Nederland november 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Extra kosten thuis en terminale

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie

Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie 1 Uitgangspunten beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke logopedische zorg vergoedt. In dit kader hanteren partijen

Nadere informatie

3.3 Techniekkosten Techniekkosten zijn de kosten van door de Wlz-zorgaanbieder of door derden vervaardigde tandtechnische werkstukken.

3.3 Techniekkosten Techniekkosten zijn de kosten van door de Wlz-zorgaanbieder of door derden vervaardigde tandtechnische werkstukken. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Zorgkantoren Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Onderwerp Beleidsregel 2011 (b) Toekenning PGB-AWBZ

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit

Nadere informatie

Informatiepakket PGB vv

Informatiepakket PGB vv Informatiepakket PGB vv Inhoud Aanvragen: stap-voor-stap 2 Declareren: stap-voor-stap 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Taken

Nadere informatie

3.1 Externe cliënt Een externe cliënt is een cliënt die niet bij de AWBZ-zorgaanbieder met een eigen tandartspraktijkruimte verblijft.

3.1 Externe cliënt Een externe cliënt is een cliënt die niet bij de AWBZ-zorgaanbieder met een eigen tandartspraktijkruimte verblijft. Bijlage 9 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL AWBZ-zorgaanbieders met tandartspraktijk Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie.

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie. Bijlage 1 bij circulaire Care/AWBZ/10/17c BELEIDSREGEL NACALCULATIE Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 9 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert.

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert. Reglement adviescommissie add-on Geneesmiddelen Versie 1.0: 20 november 2014 1. Inleiding De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c / Aan de besturen van Wlz instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2010 Tabel Per Saldo, maart 2010, overeenkomstig de beleidsregel 2010 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 25 maart 2010 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Onderzoek gebruik meer zorg

Onderzoek gebruik meer zorg Onderzoek gebruik meer zorg Enschede, mei 2016 AW/16/1132/gmezo drs. Peter Bakker ir. Laura Hofman drs. Angela Welling Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1. Inleiding... 8 1.1 Aanleiding onderzoek... 8 1.2

Nadere informatie

Pgb zzp tarieven 2014

Pgb zzp tarieven 2014 Pgb zzp tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2013, overeenkomstig informatie van CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1509b. Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis. Bijlage 9 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c

BELEIDSREGEL CA-BR-1509b. Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis. Bijlage 9 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c Bijlage 9 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding 24 november 2017 1 januari 2018 Volgnr. Geldig tot en met 01 31 december 2018 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Regulering Care/Wlz/16/11c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Regulering Care/Wlz/16/11c / Aan de besturen van de Wlz-instellingen en de zorgkantoren/wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

In deze circulaire worden de belangrijkste wijzigingen in een aantal beleidsregels en in één regeling voor 2012 en 2013 toegelicht.

In deze circulaire worden de belangrijkste wijzigingen in een aantal beleidsregels en in één regeling voor 2012 en 2013 toegelicht. Aan de besturen van AWBZ-zorgaanbieders en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 1 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Definities AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

heeft krachtens paragraaf 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens paragraaf 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending ZZP-09-03 01-01-2009 07-04-2009 08-04-2009 Zie rekenstaat nr. Geldig tot Behandeld door Mevr. C.F.C. Steennis De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Contracteerruimte Bijlage 22 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA Contracteerruimte Bijlage 22 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 22 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Contracteerruimte 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Aan de uitvoeringsorganen Zorgverzekeringswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Onderwerp Wijzigingen Besluit zorgaanspraken AWBZ 2011 Ingangsdatum

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie