Protocol uitvoering regeling meerzorg 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol uitvoering regeling meerzorg 2014"

Transcriptie

1 Versie 2.0 Maart 2014 Protocol uitvoering regeling meerzorg 2014 Inhoud 1. INLEIDING P REGULIERE PROCEDURE MEERZORG a. UITGANGSPUNTEN P. 3 b. PROCESBESCHRIJVING VAN AANVRAAG TOT REALISATIE VAN MEERZORG P VERKORTE PROCEDURE MEERZORG a. UITGANGSPUNTEN P. 9 b. PROCESBESCHRIJVING VAN AANVRAAG TOT REALISATIE VAN MEERZORG P BIJLAGEN P. 12 1

2 Inleiding Met ingang van 1 januari 2012 is in de Regeling zorgaanspraken (Rza) AWBZ vastgelegd dat verzekerden met een in de regeling genoemd ZZP in aanmerking kunnen komen voor meer zorg dan waarop ze op basis van het geïndiceerde ZZP aanspraak kunnen maken. Zorgverzekeraars dienen in dit kader een besluit te nemen. De Rza schrijft hierover: De verzekerde heeft aanspraak op meer zorg dan waarop hij op grond van het eerste lid aanspraak heeft, voor zover naar het oordeel van de zorgverzekeraar meer zorg nodig is om te voorzien in zijn behoefte aan zorg en: a. de verzekerde die is aangewezen op zorgzwaartepakket VG-5, VG-7, VG-8, LG-5, LG-7, ZG-3 auditief, ZG-5 visueel, LVG-4, LVG-5 of SGLVG een behoefte aan zorg heeft die minimaal 25% hoger is dan de in dat zorgzwaartepakket opgenomen zorg, of b. de behoefte aan zorg tevens bestaat uit gespecialiseerde epilepsiezorg, chronische invasieve beademing, non-invasieve beademing, klinische intensieve behandeling of nietstrafrechtelijke forensische psychiatrie. Om zorgkantoren in hun beoordelende rol te ondersteunen en uniformiteit te bereiken is dit protocol opgesteld. Het protocol gaat in op het proces dat wordt doorlopen van aanvraag tot realisatie van meerzorg. Van groot belang hierbij is de samenwerking met het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Het CCE brengt vanuit een onafhankelijke positie advies uit aan de zorgaanbieder over de zorginhoudelijke aspecten van de aanvraag meerzorg. Zorgkantoren zullen hun besluit over meerzorg mede hierop baseren. Het proces van aanvraag tot realisatie van meerzorg onderscheidt twee procedures. De zogenaamde reguliere procedure (zie hoofdstuk 1) gaat in op meerzorg die, over het algemeen, voor een langere periode wordt ingezet, en werd voorheen Toeslag extreme zorgzwaarte genoemd. De verkorte procedure (zie hoofdstuk 2), voorheen Bijzonder zorgplan genoemd, wordt gevolgd indien meerzorg voor een periode van maximaal 6 maanden wordt ingezet en het CCE reeds een consultatie heeft uitgevoerd. Voor de vaststelling van de tarieven, wijze van bekostiging en registratie- en declaratieregels in 2014 wordt verwezen naar de: beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg AWBZ (CA ) beleidsregel Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ (CA ); beleidsregel Contracteerruimte 2014 (CA ). 2

3 1 Reguliere procedure meerzorg Hoofdstuk 1 beschrijft de uitgangspunten die gelden voor de reguliere procedure, en het proces dat cliënt (CL), zorgaanbieder (ZA), CCE, zorgkantoor (ZK) en zorgverzekeraar (ZV) hierin doorlopen. Uitgangspunten meerzorg reguliere procedure Indiening aanvraag a. Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar bij ZK worden ingediend. b. Nieuwe aanvragen ingediend voor 1 augustus jaar t, worden meegenomen in de tweede budgetronde op 1 november jaar t voor jaar t. Nieuwe aanvragen ingediend op of na 1 augustus jaar t, worden meegenomen in de tweede budgetronde van jaar t + 1 op 1 november jaar t + 1. c. Indien een aanvraag voor meerzorg niet compleet is (sjablonen onvolledig ingevuld, niet alle stukken bijgevoegd), wordt deze niet in behandeling genomen door ZK. Beoordeling aanvraag d. De beoordeling van de aanvraag voor meerzorg door ZK is primair gericht op het voldoen aan formele en financiële (uren) voorwaarden. e. Indien de aanvraag de formele-/financiële (uren) toets doorstaat, is ZA vervolgens verplicht om een zorginhoudelijk advies aan het CCE te vragen en het resultaat hiervan (kopie van het conclusieformulier en eventueel aangepast sjabloon) aan ZK te overleggen. f. De beoordeling door het CCE richt zich uitsluitend op de zorginhoudelijke aspecten van een aanvraag en stelt vast of er een correcte vertaling heeft plaatsgevonden van het zorgplan in het sjabloon. Het CCE beantwoordt en onderbouwt de volgende vier vragen: a. Is er sprake van extreme zorgbehoefte? b. Is een kwalitatief goed zorgplan aanwezig en wordt aan de randvoorwaarden voldaan voor een goede invulling van het zorgplan? c. Zijn de in het sjabloon berekende uren meerzorg en de onderverdeling daarvan in de prestaties woonzorg, dagbesteding en behandeling passend bij het geaccordeerde zorgplan. d. Bij hertoetsing: is er sinds de laatste CCE-advisering in het kader van meerzorg op een systematische wijze aan de doelen gewerkt? g. Als het antwoord op al deze vier vragen positief is, honoreert ZK de aanvraag in principe; bij één of meerdere negatieve antwoorden op deze vragen, wijst ZK de aanvraag in principe af. Kosten aanvraag h. De kosten van het CCE-advies bedragen 1010 euro (prijspeil 2014) en zijn voor rekening van ZA. Geldigheidsduur en heraanvraag i. Het CCE-advies heeft een beperkte geldigheidsduur van doorgaans maximaal één tot drie jaar. Voor het geval verzekerde wisselt van ZK, hetgeen gevolg heeft voor de uitvoering van de AWBZ, blijft het reeds ontstane recht van kracht gedurende de geldigheidsduur van het CCE-advies en met inachtneming van hetgeen hierna volgt. j. Minimaal drie en maximaal vijf maanden voorafgaand aan het verstrijken van de vastgestelde termijn van meerzorg (= vervaldatum CCE-advies) moet ZA, indien nog steeds relevant, een heraanvraag voor meerzorg indienen bij ZK. De ingangsdatum is de vervaldatum van het vorige CCE-advies, zodat meerzorg naadloos doorloopt. Indien ZA de heraanvraag te laat indient, kan een besluit voorafgaand aan het verstrijken van de termijn van meerzorg niet worden gegarandeerd. 3

4 Declaratie k. Meerzorg kan worden gedeclareerd voor de periode waarvoor de beschikking is afgegeven. l. Indien de aanvraag op of na 1 augustus jaar t is ingediend, kan de procedure niet tijdig worden afgerond voor het indienen van de budgetformulieren op 1 november. Dan mag de zorgaanbieder, bij een positief besluit van het zorgkantoor, meerzorg declareren voor de periode waarvoor de beschikking is afgegeven vanaf 1 januari jaar t + 1. m. In het geval van ziekenhuisopname is doordeclareren alleen toegestaan als begeleiding van CL naar en in het ziekenhuis door ZA noodzakelijk is en door ZA achteraf wordt onderbouwd. Voor overige situaties van afwezigheid wordt voor zorgaanbieders, toegelaten voor de functie verblijf met behandeling, aangesloten bij beleidsregel CA Voor zorgaanbieders die zijn toegelaten voor verblijf, maar niet voor behandeling, wordt verwezen naar het afwezigheidsbeleid, zoals beschreven in Hoofdstuk 2 van de Zorginkoopgids AWBZ Wijzigingen in cliëntsituatie n. ZA stelt ZK te allen tijde en zo snel mogelijk op de hoogte van relevante wijzigingen in het zorgplan of in de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. ZK beslist vervolgens of het individuele zorgplan waarop het afgegeven CCE-advies betrekking heeft in dusdanige mate is gewijzigd dat een nieuw CCE-advies noodzakelijk is. o. De beschikking van het ZK voor meerzorg en het betreffende CCE-advies dienen te worden opgenomen in het zorgplan van de cliënt. Deze moet inzichtelijk zijn voor cliënt en zorgkantoor. Het ZK kan deze controleren in het kader van de materiele controle. p. Indien CL naar een nieuwe ZA verhuist die het zorgplan van de oude ZA integraal overneemt, blijft het eerder genomen besluit van ZK van kracht voor de duur van maximaal één jaar vanaf datum verhuizing naar de nieuwe ZA, of de geldigheidsduur van het CCEadvies indien deze binnen één jaar na verhuizing verstrijkt. Oude ZA en oude ZK bevestigen de verhuizing van CL, en daarmee over te hevelen middelen naar nieuwe ZA en nieuwe ZK, op het verhuisformulier van het Excelsjabloon Aanvraag meerzorg. Nieuwe ZA en ZK bevestigen de verhuizing van CL op het budgetformulier van de NZa tijdens de tweede budgetronde en de nacalculatie. q. Indien CL naar een nieuwe ZA verhuist die het zorgplan van de oude ZA niet integraal overneemt, komt het eerder genomen besluit van ZK te vervallen en dient nieuwe ZA een nieuwe aanvraag meerzorg in te dienen bij ZK en geldt de onder p genoemde overgangstermijn derhalve niet. r. Het eerder genomen besluit door ZK kan eveneens tussentijds komen te vervallen, als CL een gewijzigde indicatie van het CIZ krijgt na herindicatie. ZA dient, indien nodig, een nieuwe aanvraag meerzorg in bij ZK. Materiële controle s. De ZA dient te allen tijde aan te kunnen tonen hoe de extra financiële middelen zijn ingezet t.b.v. de individuele cliënt. ZK controleert steekproefsgewijs of ZA de extra financiële middelen voor meerzorg doelmatig en rechtmatig besteedt, conform reguliere materiële controle. Indien blijkt dat de middelen ondoelmatig en/of onrechtmatig worden besteed, kan ZK (een percentage van) de beschikbaar gestelde middelen voor meerzorg terugvorderen. 4

5 Procesbeschrijving meerzorg reguliere procedure Met inachtneming van bovenstaande uitgangspunten dient onderstaand proces te worden doorlopen om voor meerzorg reguliere procedure, in aanmerking te komen. Hierin worden drie deelprocessen onderscheiden: 1. Van behoefte aan reguliere zorg tot en met behoefte aan meerzorg 2. Van aanvraag meerzorg tot en met honorering/afwijzing aanvraag 3. a. Van honorering aanvraag tot en met heraanvraag meerzorg b. Van afwijzing aanvraag tot en met bezwaarprocedure Tabel 1: van behoefte aan regulier zorg tot en met behoefte aan meerzorg 1 CL heeft behoefte aan zorg. 2 CL ontvangt indicatie van CIZ en geeft voorkeursaanbieder aan. Indien CL het oneens is met ZZP-indicatie, kan hij een bezwaar indienen bij het CIZ. 3 ZK wijst CL idealiter toe aan voorkeursaanbieder, indien dit niet mogelijk is, bemiddelt ZK tussen CL en andere ZA. 4 CL wordt in zorg genomen. 5 CL heeft behoefte aan meer zorg dan geïndiceerd ZZP voorschrijft en is aangewezen op ZZP VG-5, VG-7, VG-8, LG-5, LG-7, ZG-3 auditief, ZG-5 visueel, LVG-4, LVG-5 of SGLVG en heeft behoefte aan zorg die minimaal 25% hoger is dan het aantal uren binnen het zzp 1. Tabel 2: van aanvraag meerzorg tot en met honorering/afwijzing aanvraag: doorlooptijd maximaal acht weken 2 6 ZA 3 (als zaakwaarnemer van CL) dient aanvraag voor meerzorg in bij ZK en levert hierbij het Excelsjabloon Aanvraag meerzorg aan waarin de volgende informatie is opgenomen, opdat aanvraag compleet is (zie bijlage A): dag-/weekprogramma met personele inzet; korte omschrijving en onderbouwing van benodigde zorgzwaarte voor betreffende CL; een overzicht van de groepssamenstelling en het aantal CL met meerzorg; een overzicht van de personele bezetting binnen de woon- en dagbestedingsgroep; overige informatie van belang voor beoordeling van de uren versus ingezette zorg; (evt. verhuisformulier) 1 Indien CL een of meerdere toeslagen op een ZZP ontvangt, zoals genoemd in Beleidsregel CA paragraaf 7 van NZa, komen deze toeslagen te vervallen zodra de cliënt meerzorg ontvangt. Dit geldt voor de reguliere procedure en niet voor de verkorte procedure meerzorg 2 Zodra ZA op verplichting van ZK advies vraagt aan CCE wordt de beslissingtermijn van maximaal 8 weken door ZK opgeschort. 3 Formeel dient CL aanvraag in; materieel ZA via zaakwaarneming. Om bij eventuele gerechtelijke procedures onduidelijkheid te voorkomen, verdient het aanbeveling dat ZA deze zaakwaarneming regelt met CL of zijn systeem. Bij de verdere procedure kan dan ZA als aanspreekpunt functioneren 5

6 7 ZK beoordeelt de aanvraag voor meerzorg op formele en financiële voorwaarden (bijvoorbeeld: soort ZZP, doelmatigheid, zorgtoewijzing, behalen 25%-urendrempel) en controleert geldigheid van de CIZ-indicatie van betreffende CL: ZK bevindt aanvraag akkoord en voorziet deze van datum dagtekening; ZK bevindt aanvraag akkoord met enkele kanttekeningen en voorziet deze van datum dagtekening; ZK wijst aanvraag af en stopt het proces van aanvraag meerzorg. 8 Indien aanvraag akkoord is bevonden, vraagt ZA advies aan CCE en stuurt ZA de in Bijlage B genoemde documenten binnen door naar CCE 4. 9 ZA zorgt ervoor dat hij tijdig en adequaat de medewerking verleent die redelijkerwijs van hem mag worden verwacht, opdat het CCE binnen een termijn van 8 weken haar advies kan uitbrengen. Indien ZA onvoldoende medewerking verleent kan het niet realiseren van de adviestermijn CCE niet aangerekend worden. Enkele voorbeelden van medewerking zijn: het compleet indienen van aanvragen (zie bijlage B), pas bij volledigheid van het dossier worden aanvragen ingepland; aanwezigheid bij het toetsgesprek van de volgende betrokkenen: gedragskundige, manager, persoonlijk begeleider wonen en persoonlijk begeleider dagbesteding, eventueel aangevuld met relevante disciplines, bijv. een arts; het organiseren van een bezoek aan CL. 10 CCE brengt advies uit aan ZA (zie voor inhoud CCE-advies uitgangspunt f); ZA verstrekt CCE-advies (ook een negatief CCE-advies) aan ZK, inclusief conclusieformulier van CCE. Indien de uren op het conclusieformulier afwijken van de uren vermeld in de aanvankelijk bij ZK ingediende aanvraag (bijlage A), moeten de uren vermeld in bijlage A hierop worden aangepast en dient ZA een nieuwe versie van bijlage A in bij ZK. Indien het een heraanvraag 5 betreft, gaat CCE na of ZA op een systematische wijze aan het realiseren van de gestelde doelen heeft gewerkt; indien blijkt dat ZA zijn doelen niet realiseert, komt dit tot uiting in een negatief CCE-advies, tenzij een adequate analyse en maatregelen voorhanden zijn. 11 ZK neemt besluit over toekennen meerzorg (honoreert of wijst af) en stuurt ZA een beschikking. De zorgaanbieder heeft de verantwoordelijkheid de cliënt direct te informeren betreffende deze beschikking. 4 Gezien de urgentie van meerzorg die verwacht mag worden bij een dergelijke aanvraag, is de ZA verplicht binnen een redelijk termijn (richtlijn: 2 weken) na akkoord ZK het CCE-advies aan te vragen. 5 Een heraanvraag betreft een nieuwe aanvraag in verband met het verstrijken van de termijn van meerzorg. 6

7 Tabel 3a: van honorering aanvraag tot en met heraanvraag meerzorg: looptijd toekenning meerzorg één tot drie jaar 12 Indien ZK aanvraag heeft gehonoreerd, declareert ZA de prestatie ZZP meerzorg 6 bij ZK. Materiële controle 13 ZA houdt zich aan de administratievoorschriften, conform Beleidsregel CA van NZa, en kan de administratieve organisatie op de punten, zoals genoemd in de deze beleidsregel, te allen tijde voor ZK inzichtelijk maken. 14 Ten aanzien van de materiële controle, sluit ZK aan bij het Protocol Materiële Controle. Tijdens een materiële controle kan ZK onder meer toetsen: of omvang en deskundigheid van de formatie overeenkomen met de ingevulde uren in het sjabloon (en hiermee het dagprogramma); of de groepsuren en de formatie-uren aansluiten en in verhouding staan tot de individuele meerzorg, rekening houdend met eventueel andere CL op de groep die ook meerzorg ontvangen; of de op het sjabloon ingevulde restposturen onder 5% van het totaal aantal benodigde zorguren zijn gebleven. Heraanvraag/Toets op doelrealisatie 15 Aan het einde van de termijn van meerzorg, dient ZA heraanvraag voor meerzorg in bij ZK. Een heraanvraag betreft een nieuwe aanvraag, zie daarom vanaf processtap 6 voor het vervolg. Tabel 3b: van afwijzing aanvraag tot en met bezwaarprocedure: doorlooptijd in principe maximaal 21 weken (vanaf indiening bezwaar bij ZV) 16 ZK stuurt op ieder besluit van CCE een beschikking naar ZA. Indien ZA het oneens is met besluit ZK kan ZA binnen 6 weken na datum dagtekening een bezwaarschrift indienen bij ZK. ZK informeert ZV waar CL staat ingeschreven voor de basisverzekering, of stond ingeschreven in de periode waarop het bezwaar betrekking heeft, dat bezwaarschrift is ontvangen en dat ZK een concept Beslissing op Bezwaar (BOB) zal voorbereiden. 17 ZK stuurt ontvangstbevestiging naar ZA en geeft daarbij aan wat de maximum doorlooptijd is van de bezwaarschriftprocedure, te weten in principe 21 weken. 18 Op voorwaarde dat het bezwaar uitgebreid is onderbouwd door ZA, vraagt ZK eventueel het CCE om uitvoering van een heroverweging7 en neemt resultaat hiervan mee in bezwaarprocedure, de termijn van 21 weken wordt hierdoor in principe niet verlengd. 19 ZK hoort ZA, hiervan wordt een verslag gemaakt, hiervan mag worden afgeweken indien zich situaties voordoen zoals geschetst in art. 7:3 Awb. 20 ZK schrijft concept BOB en stuurt deze naar CVZ met verzoek om bezwaaradvies. 21 CVZ brengt een advies uit als bedoeld in het art. 58, eerste lid AWBZ binnen tien weken na ontvangst van alle gegevens en bescheiden die voor de beoordeling van het verzoek 6 Het ZZP meerzorg wordt vergoed vanaf het aantal uren dat het ZZP reeds bevat. Dit betekent, zoals ook in de beleidsregel Toeslag extreme zorgzwaarte stond vermeld, dat het aantal uren meerzorg dat gehanteerd wordt bij de berekening van de hoogte van het ZZP meerzorg wordt berekend door de totale uren zorg te verminderen met 1,1 keer het aantal uren zorg dat in het ZZP verdisconteerd is (zie hiervoor ook het Excelsjabloon Aanvraag meerzorg ). 7 Een heroverweging is integraal onderdeel van het CCE-advies en wordt uitgevoerd op basis van de informatie zoals die ten tijde van de originele toetsing beschikbaar was, aangevuld met een bezwaarschrift. Het CCE brengt hiervoor geen extra kosten in rekening, tenzij sprake is van nieuwe feiten die bij de eerste beoordeling nog niet bekend konden zijn. In dat geval wordt de heroverweging als een nieuwe toetsing beschouwd en komen de kosten hiervan voor rekening van ZA die het CCEadvies heeft aangevraagd en wordt dat op voorhand gecommuniceerd. 7

8 noodzakelijk zijn, en zendt gelijktijdig een afschrift daarvan aan de ZA. 22 ZK stuurt BOB en bezwaaradvies CVZ naar ZV. 23 Indien akkoord neemt ZV BOB over op eigen briefpapier (discretionaire bevoegdheid) en stuurt dit met het bezwaaradvies CVZ naar ZA, i.a.a. ZK. 24 ZA kan in beroep gaan bij arrondissementsrechter sector bestuur. 25 ZA kan in hoger beroep gaan. 26 Beslissing Centrale Raad van Beroep. 8

9 2 Verkorte procedure meerzorg Hoofdstuk 2 beschrijft de uitgangspunten die gelden voor de verkorte procedure, en het proces dat cliënt (CL), zorgaanbieder (ZA), CCE, zorgkantoor (ZK) en zorgverzekeraar (ZV) hierin doorlopen. Uitgangspunten meerzorg verkorte procedure Indiening aanvraag a. ZA (als zaakwaarnemer van CL) komt in aanmerking voor de verkorte procedure indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: er is directe betrokkenheid van het CCE bij de betreffende CL in de vorm van een reeds uitgevoerde consultatie, en meerzorg is noodzakelijk om de adviezen, voortvloeiend uit de consultatie, in de praktijk te kunnen implementeren, en er is voor een periode van maximaal 6 maanden behoefte aan meerzorg Over de aangevraagde periode is de inzet maximaal 40 uren meerzorg per week De zorgvraag overschrijdt het maximum aantal uren in het zzp met 25% b. In tegenstelling tot de reguliere procedure, verzoekt ZA eerst het CCE om een meerzorgadvies af te geven (met ZK in CC). c. ZA kunnen deze verzoeken gedurende het hele jaar bij CCE indienen. d. Nieuwe aanvragen ingediend voor 1 oktober jaar t, welke zijn beoordeeld en vastgesteld door het CCE, worden meegenomen in de tweede budgetronde op 1 november jaar t voor jaar t. Nieuwe aanvragen ingediend op of na 1 oktober jaar t, worden meegenomen in de tweede budgetronde van jaar t + 1 op 1 november jaar t + 1. Geldigheidsduur en heraanvraag e. Het CCE-advies voor meerzorg, benodigd voor implementatie van het CCE-advies dat voortvloeit uit de consultatie, heeft een beperkte geldigheidsduur van maximaal zes maanden. f. Minimaal twee weken voorafgaand aan het verstrijken van de termijn meerzorg dient ZA, indien nog steeds relevant, een heraanvraag in bij CCE. g. ZA mag maximaal 2 termijnen van elk 6 maanden verkorte procedure meerzorg aanvragen. Declaratie h. Bij een positief besluit van ZK, mag ZA meerzorg met terugwerkende kracht declareren voor de periode genoemd in de adviesbrief van het CCE (zie ook processtap 10), mits de complete aanvraag voor 1 oktober jaar t is ingediend. Indien de aanvraag op of na 1 oktober jaar t is ingediend, mag ZA, bij een positief besluit van ZK, meerzorg declareren vanaf 1 januari jaar t + 1. Wijzigingen in cliëntsituatie i. ZA stelt ZK te allen tijde en zo snel mogelijk op de hoogte van relevante wijzigingen in het zorgplan of in de persoonlijke omstandigheden van CL. ZK beslist vervolgens of het individuele zorgplan waarop het afgegeven CCE-advies betrekking heeft in dusdanige mate is gewijzigd dat een nieuw CCE-advies noodzakelijk is. j. Indien CL naar een nieuwe ZA verhuist, komt het eerder genomen besluit van ZK te vervallen en dient nieuwe ZA een nieuwe aanvraag meerzorg in te dienen bij ZK. k. Het eerder genomen besluit door ZK kan eveneens tussentijds komen te vervallen, als CL een gewijzigde indicatie van het CIZ krijgt na herindicatie. ZA dient een nieuwe aanvraag meerzorg in te dienen bij ZK. Materiële controle en evaluatie l. Binnen 4 weken na afloop van de periode meerzorg verkorte procedure stuurt ZA een schriftelijke evaluatie naar het CCE. De beoordeling vindt plaats middels een bureaucontrole 9

10 door een interne commissie bestaande uit 2 tot 3 coördinatoren (anderen dan de bij het consultatiedocument betrokken coördinatoren). CCE stuurt de uitkomsten van deze evaluatie naar ZA en in kopie naar ZK die vervolgens op basis hiervan kan besluiten tot een neerwaartse aanpassing van het aantal uren meerzorg. Met de vaststellingsbrief van het CCE mag ZA meerzorg met terugwerkende kracht declareren voor de periode genoemd in de vaststellingsbrief van het CCE (zie ook processtap 10), mits de complete aanvraag voor 1 oktober jaar t is ingediend. Indien de aanvraag op of na 1 oktober jaar t is ingediend, mag ZA meerzorg declareren vanaf 1 januari jaar t +1. m. Indien tijdens de looptijd of de evaluatie geconstateerd wordt dat ZA onvoldoende uitvoering geeft aan het plan van aanpak waarop het CCE-advies gebaseerd is, en indien geen adequate analyse en maatregelen voorhanden zijn meldt het CCE dit middels een afwijzingsbrief aan ZA en ZK, en komt het eerder genomen besluit van ZK te vervallen. Procesbeschrijving meerzorg verkorte procedure Met inachtneming van bovenstaande uitgangspunten dient onderstaand proces te worden doorlopen om voor meerzorg verkorte procedure in aanmerking te komen. Hierin worden onderstaande deelprocessen onderscheiden: 1. Van behoefte aan reguliere zorg tot en met behoefte aan meerzorg 2. Van aanvraag meerzorg tot en met advies CCE 3. a. Van advies CCE tot en met heraanvraag meerzorg b. Van afwijzing aanvraag tot en met bezwaarprocedure Voor een aantal processtappen wordt verwezen naar de procesbeschrijving van de reguliere procedure. Tabel 1: van behoefte aan regulier zorg tot en met behoefte aan meerzorg Zie procesbeschrijving reguliere procedure. Tabel 2: van aanvraag meerzorg tot en met advies CCE: doorlooptijd maximaal acht weken 1 ZA 8 (als zaakwaarnemer van CL) vraagt een meerzorg-advies aan het CCE, dit verzoek bestaat uit: Excelsjabloon Aanvraag meerzorg ; plan van aanpak om het advies voortvloeiend uit de consultatie te implementeren; het aantal uren meerzorg per week dat hiervoor benodigd is. (N.B. ZA hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen.) 2 CCE controleert het verzoek op het behalen van de 25%-urendrempel, beoordeelt het en richt zich hierbij op de vertaling van het CCE-advies, dat voortvloeit uit de consultatie, naar een implementatietraject en het bijbehorende aantal uren meerzorg. De beoordeling vindt plaats middels een bureaucontrole door een interne commissie bestaande uit 2 tot 3 coördinatoren (anderen dan de bij het consultatietraject betrokken coördinatoren). 3 Bij een positief advies stelt CCE een adviesbrief op met daarin vermeld de periode en het totaal aantal uren meerzorg waarop het advies betrekking heeft. 4 Het CCE stuurt de adviesbrief naar de ZA en in kopie naar ZK. 5 ZK honoreert in principe de meerzorg zoals vermeld in de adviesbrief van CCE en stuurt ZA een beschikking. De zorgaanbieder heeft de verantwoordelijkheid de cliënt te informeren betreffende deze beschikking. 8 Formeel dient CL aanvraag in; materieel ZA via zaakwaarneming. Om bij eventuele gerechtelijke procedures onduidelijkheid te voorkomen, verdient het aanbeveling dat ZA deze zaakwaarneming regelt met CL of zijn systeem. Bij de verdere procedure kan dan ZA als aanspreekpunt functioneren. 10

11 Tabel 3a: van advies CCE tot en met heraanvraag meerzorg: looptijd toekenning meerzorg maximaal zes maanden 6 Binnen 4 weken na afloop van de periode meerzorg verkorte procedure stuurt ZA een schriftelijke evaluatie naar het CCE. De beoordeling vindt plaats middels een bureaucontrole door een interne commissie bestaande uit 2 tot 3 coördinatoren (anderen dan de bij het consultatiedocument betrokken coördinatoren). Indien ZA na de evaluatie door het CCE de vaststellingsbrief met daarin opgenomen de definitieve periode een aantal uren meerzorg heeft ontvangen declareert ZA de prestatie ZZP meerzorg 9 bij ZK, met inachtneming van uitgangspunt g. ZK honoreert in principe de meerzorg zoals vermeld in de vaststellingsbrief van het CCE en stuurt ZA een beschikking. Heraanvraag/Toets op doelrealisatie 7 Aan het einde van de termijn van meerzorg, dient ZA heraanvraag voor meerzorg in bij CCE. Een heraanvraag betreft een nieuwe aanvraag, zie daarom vanaf processtap 6 voor het vervolg. Tabel 3b: van afwijzing aanvraag tot en met bezwaarprocedure: doorlooptijd maximaal in principe 21 weken (vanaf indiening bezwaar bij ZK) Zie procesbeschrijving reguliere procedure. 9 Het ZZP meerzorg wordt vergoed vanaf het aantal uren dat het ZZP reeds bevat. Dit betekent, zoals ook in de beleidsregel Toeslag extreme zorgzwaarte stond vermeld, dat het aantal uren meerzorg dat gehanteerd wordt bij de berekening van de hoogte van het ZZP meerzorg wordt berekend door de totale uren zorg te verminderen met 1,1 keer het aantal uren zorg dat in het ZZP verdisconteerd is (zie hiervoor ook het Excelsjabloon Aanvraag meerzorg ). 11

12 Bijlagen A) Excel - sjabloon Aanvraag meerzorg Dag-/weekprogramma met personele inzet; Korte omschrijving en onderbouwing van benodigde zorgzwaarte voor betreffende cliënt; Een overzicht van de groepssamenstelling en een overzicht van andere cliënten met meerzorg; Een overzicht van de personele bezetting binnen de woon- en dagbestedingsgroep; Overige informatie van belang voor beoordeling van de uren versus ingezette zorg; Verhuisformulier. B) Voorwaarden waaraan aanvraag CCE moet voldoen De rapportage bestaat uit recente informatie, dat wil zeggen maximaal 1 jaar oud en nog actueel op het moment van aanvraag. Benodigde informatie Algemene gegevens Aanvraagformulier CCE Toestemming van het zorgkantoor inclusief datum dagtekening ontvangst aanvraag bij zorgkantoor ZN sjabloon aanvraag meerzorg waarin het dag-/weekprogramma met personele inzet zijn opgenomen Inhoudelijke gegevens Een door cliënt (-vertegenwoordiger) en zorgaanbieder getekend individueel zorgplan (ook wel: persoonlijk plan, ondersteuningsplan, enzovoorts) voor Wonen en Dagbesteding; onderbouwd en zo nodig aangevuld met gegevens uit bijvoorbeeld evaluaties en dergelijke. Als er in verband met behoefte aan meerzorg nog geen extra middelen worden ingezet: een plan van aanpak toevoegen waarin de gewenste situatie wordt omschreven (inclusief de doelen, de werkwijze en een onderbouwd programma). 12

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Naar een uniforme uitvoering in 2014 Zorgverzekeraars Nederland December 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 VOORWOORD... 2 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging en verzorging

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: 1.0 Datum: november 2014 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ naar een uniforme uitvoering in 2013 C o n c e p t Versie 0.9 Zorgverzekeraars Nederland 2012-2013 Inhoud 1 VOORWOORD... 1 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 2 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa en aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Zorgverzekeraars Nederland mei 2013

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Zorgverzekeraars Nederland mei 2013 OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I.A: Algemene gegevens Zorgverzekeraars Nederland mei 2013 Overeenkomst AWBZ 2014 - Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar

Nadere informatie

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN De raad van de gemeente Leeuwarden gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden 16 september 2014; besluit tijdens de behandeling

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Over het Reglement Doelgroep

Nadere informatie

Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011

Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011 Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011 Zorgkantoor Friesland Juni 2010 Het is niet toegestaan de in dit document vermelde informatie verder te verspreiden of te wijzigen zonder voorafgaande

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingaande 1 januari 2015 Artikel 1 Over het reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Naam opsteller R. Broeren Datum vaststelling 6 november 2014 Afdeling Dienstverlening Vastgesteld door Gemeenteraad Team Sociaal en Welzijn Eventueel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Definitieve versie 9 december 2014 Collegebesluit: Burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht; gelet op de bepalingen in de verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2. DE AANVRAAGPROCEDURE... 5 Artikel 2. Melding hulpvraag

Nadere informatie

Gemeente Breda Concept verordening Wmo 2015 Goede zorg doen we samen 19 augustus 2014

Gemeente Breda Concept verordening Wmo 2015 Goede zorg doen we samen 19 augustus 2014 Gemeente Breda Concept verordening Wmo 2015 Goede zorg doen we samen 19 augustus 2014 De raad van de gemeente Breda heeft kennisgenomen van; - het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

16 Reorganisatie en sociaal plan

16 Reorganisatie en sociaal plan Bijlage 1 Versie 23 mei 2013 16 Reorganisatie en sociaal plan 1 Reorganisatie Artikel 16.1 bevoegdheid tot reorganisatie 1. Het college neemt het besluit tot een ingrijpende reorganisatie. Het hoofd van

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Overeenkomst 2012: Zorgaanbieder Zorgkantoor DSW B.V.

Overeenkomst 2012: Zorgaanbieder Zorgkantoor DSW B.V. Overeenkomst 2012: Zorgaanbieder Zorgkantoor DSW B.V. Inhoudsopgave Deel I Instellings-, persoons- of bedrijfsgebonden deel Deel II Algemeen deel Definities Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Controle verzekeringsgerechtigdheid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 14R.00398 Gemeente Woerden 14R.00398 gemeente Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 september 2014 Portefeuillehouder(s): Mw. Y. Koster - Dreese Portefeuille(s): Sociaal

Nadere informatie

Rapport Uitvoering AWBZ 2013

Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Concessiehouder Zorgkantoor Friesland B.V. December 2014 Inhoud 1. Samenvatting 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Opzet onderzoek 2013 5 1.3 Samenvattend oordeel uitvoering 2013 6 1.3.1

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groesbeek 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Versie: 7.

CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Versie: 7. CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 7.1 juli 2014 Hoofdstuk 1 Voorwoord en Ten geleide 1 2 CIZ Indicatiewijzer

Nadere informatie

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts Overeenkomst - vrijgevestigd huisarts 2015 Inhoudsopgave Toelichting bij de overeenkomst Vrijgevestigd huisarts 2015... 3 DEEL II ALGEMEEN DEEL OVEREENKOMST HUISARTSENZORG... 8 DEEL III VERLOSKUNDIGE HULP...

Nadere informatie

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 Inleiding Algemene uitgangspunten 2.1 Begripsbepaling gehandicapte 2.2 Zorgplicht t.a.v. vreemdelingen 2.3 De bevoegde gemeente 2.4 Niet algemeen gebruikelijk 2.5

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2015;

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2015; Nr 88a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober en 2 december 2014; gehoord de commissie Samenleving d.d. 19 november 2014; gelet op de artikelen 2.1.3,

Nadere informatie