Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector. NBBU februari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector. NBBU februari 2012"

Transcriptie

1 Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector NBBU februari 2012

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Verschil uitzendovereenkomst en overeenkomst van opdracht of aanneming van werk 3. Risico's samenwerking zzp er en uitzendbranche 3.1. Fiscaal risico voor de uitzendonderneming bij samenwerking met een zzp er 3.2. Opvang fiscaal risico: Verklaring arbeidsrelatie (VAR) 3.3 Extra risico bij VAR-dga 3.4 Aanvullende eisen voor SNA-gecertificeerden 4. Consequenties herziening VAR 4.1. Herziening VAR geen gevolg voor uitzendonderneming 4.2. Herziening VAR wel gevolg voor de zzp er 5. De beoordeling "dienstbetrekking" is aan de orde 6. Verschil tussen rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep en de Hoge Raad 6.1 Jurisprudentie Centrale Raad van Beroep 6.2. (Civielrechtelijke) jurisprudentie Hoge Raad 6.3. Civielrechtelijke consequenties 7. Afsluiting Hoewel dit document met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld kunnen hier geen rechten aan worden ontleend noch kan hier enige aansprakelijkheid of verplichting voor de NBBU uit voortvloeien. Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

3 1. Inleiding De afgelopen jaren is de uitzendsector in toenemende mate betrokken bij arbeidsverhoudingen met zelfstandigen zonder personeel (zzp er). Bij vele van deze partijen bestaat er onwetendheid over hoe de samenwerking vormgegeven dient te worden om onwenselijke gevolgen van deze samenwerking uit te sluiten. In dit document is daarom uiteengezet wat de risico s zijn. Samenwerking biedt ook kansen. Uitzendondernemingen kunnen zzp ers hun dienstverlening aanbieden, om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zzp ers vergroten hun kans om aan de slag te zijn. Laat u daarom niet afschrikken wegens koudwatervrees maar verdiep u juist in de risico s die er bestaan. Zie het als een uitdaging om tot een weldoordachte dienstverlening te komen. Met de term "freelancer" wordt in de markt ook de zzp'er bedoeld. Deze term wordt vaak gebruikt in creatieve beroepen, zoals de journalistiek. 2. Verschil uitzendovereenkomst en overeenkomst van opdracht of aanneming van werk De zzp er is een zelfstandige ondernemer. Hij is uitdrukkelijk geen uitzendkracht, gedetacheerde of werknemer waar de normale arbeidsrechtelijke regels op van toepassing zijn. Kenmerk van het terbeschikkingstellen van uitzendkrachten is dat de uitzendkracht werkt onder leiding en toezicht van de inlener en niet van de formele werkgever, de uitzendonderneming. De inlener geeft opdrachten en aanwijzingen inzake de feitelijke werkzaamheden. Deze gezagsverhouding kan aanwezig zijn als de werkzaamheden erg simpel zijn maar ook als de uitzendkracht zeer bekwaam is. Bijvoorbeeld in het geval van een ervaren jurist of een arts die een praktijk tijdelijk waarneemt. Er bestaan uitzendondernemingen die zich uitsluitend richten op het terbeschikkingstellen van juist deze specialisten. Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

4 Een gezagsverhouding is in het geval van de zzp er nou juist afwezig. De zzp'er werkt op basis van zijn eigen expertise, kennis en ervaring. Hij gaat met zijn opdrachtgever uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan. De zzp'er kan een overeenkomst tot aanneming van werk aangaan (geregeld in art. 7: 750 e.v. BW). Hij brengt dan een werk van stoffelijke aard tot stand, zoals het bouwen van een huis. Ook kan de zzp'er een overeenkomst van opdracht aangaan met de opdrachtgever (geregeld in art. 7: 400 e.v. BW). In dat geval wordt er geen werk van stoffelijke aard tot stand gebracht, maar heeft de zzp'er/opdrachtnemer vaak een bepaalde opdracht tot het verrichten van specifieke diensten zoals de werkzaamheden van een boekhouder of computerprogrammeur. Bij de uitzendovereenkomst wordt de uitzendkracht beloond voor het aantal gewerkte uren dat hij de overeengekomen werkzaamheden heeft verricht, ongeacht wat het resultaat is. Indien de zzp'er zijn diensten verricht op basis van een overeenkomst van opdracht ontvangt de zzp'er vaak een vaste vergoeding per uur of per dag. De zzp'er zal de opdrachtgever dan iedere maand een factuur sturen van de uren waarin de diensten zijn verricht, maar de tijdsbesteding is meestal flexibel. Voorts kan de zzp er beloond worden voor het behalen van een overeengekomen resultaat. Hoe de zzp er dat resultaat behaalt is aan hem, hij mag bijvoorbeeld ook andere personen daarvoor inzetten. De zzp'er vervult de opdracht immers naar eigen inzicht, vanuit zijn beroep of bedrijf, en is ook zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het resultaat. Het begrip "gezagsverhouding" is het onderscheidend criterium tussen enerzijds het uitleggen van de kaders van de opdracht (zzp er) en anderzijds het geven van aanwijzingen inzake de werkzaamheden (werknemer). Deze scheidslijn is dun en is dus aan interpretatie onderhevig. In hoofdstuk 6 wordt nader toegelicht wanneer er wordt uitgegaan van de aanwezigheid van een gezagsverhouding en de consequenties daarvan. Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

5 3. Risico's samenwerking zzp er en uitzendbranche Zoals hierboven is uiteengezet, is de zzp er geen uitzendkracht. De uitzendonderneming kan echter wel de aangewezen onderneming zijn om bepaalde diensten voor de zzp er te verrichten. In de praktijk zijn er diverse redenen waarom de zzp er en de uitzendonderneming samenwerken zoals: 1. De zzp er heeft moeite bij het vinden van geschikte opdrachten en vraagt de uitzendonderneming hem te helpen via bemiddeling; 2. De zzp er wil het debiteurenbeheer bij de uitzendonderneming uitbesteden omdat dit niet zijn core-business is; 3. De zzp er ziet zich genoodzaakt samen te werken met een uitzendonderneming wegens eisen uit de markt, bijvoorbeeld omdat een aanbestedingsbeleid dit van hem eist. Allemaal logische redenen, aangezien de uitzendonderneming specialist is in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Daarnaast is de administratie van de meeste uitzendondernemingen ingericht op een systeem van urenregistratie over de gewerkte uren, welke gekoppeld is aan een strak debiteurenbeheer. Een administratie waar de zzp'er zelf niet over beschikt, maar waar hij wel graag gebruik van maakt. Redenen waarom samenwerking tussen zzp ers en uitzendondernemingen in toenemende mate voorkomt. Van belang hierbij is dat als de uitzendonderneming de zzp'er niet alleen helpt bij de bemiddeling, maar daarnaast ook andere diensten aan de zzp'er verleent, het risico bestaat dat er een arbeidsovereenkomst wordt aangenomen tussen de uitzendonderneming en de zzp'er. De uitzendonderneming wordt in dat geval aangemerkt als de formele werkgever van de zzp'er. Overigens bestaat ook bij de overeenkomst van opdracht tussen de zzp er en de opdrachtgever het risico dat de opdrachtgever als werkgever van de zzp er wordt aangemerkt. Omdat dit geen gevolgen heeft voor de uitzendonderneming laten wij dit risico verder onbesproken. Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

6 3.1. Fiscaal risico voor de uitzendonderneming bij samenwerking met een zzp er Voor elke partij die samenwerkt met de zzp er, zowel de opdrachtgever als de uitzendonderneming, bestaat de kans dat de Belastingdienst achteraf de aanname doet dat er geen sprake is geweest van samenwerking met een zelfstandige ondernemer, maar van een arbeidsovereenkomst met een werknemer/uitzendkracht (zie hierna onder 5). Als deze aanname wordt gedaan, wordt de betreffende partij beschouwd als werkgever. Het gevolg hiervan is dat de uitzendonderneming of de opdrachtgever, met terugwerkende kracht worden aangeslagen voor de niet afgedragen loonheffingen, waaronder de premies werknemersverzekeringen, voor de vermeende zzp'er. Deze situatie vormt een groot financieel risico voor de uitzendonderneming en dient daarom voorkomen te worden. Dit kan op de volgende wijze Opvang fiscaal risico: Verklaring arbeidsrelatie (VAR) Om het bovengenoemde risico uit te sluiten, is het noodzakelijk dat de zzp er beschikt over een juiste verklaring arbeidsrelatie (VAR). De VAR houdt in dat de Belastingdienst de zzp'er vooraf uitsluitsel geeft over zijn fiscale status. De zzp er kan de VAR eenvoudig en elektronisch aanvragen via het invullen van het formulier aanvraag Verklaring arbeidsrelatie. Op basis van het ingevulde formulier maakt de Belastingdienst een inschatting of er sprake is van een zelfstandige ondernemer. De Belastingdienst kijkt onder andere naar de volgende aspecten: Is er sprake van een ondernemersrisico? Hoeveel uur besteedt de zzp'er aan zijn onderneming (oftewel de VARwerkzaamheden)? Is de zzp'er voldoende zelfstandig? Hoe hoog is het inkomen dat de zzp'er voor de werkzaamheden ontvangt? Doet de zzp'er investeringen? Treedt de zzp'er naar buiten toe op als ondernemer? Heeft de zzp'er meerdere opdrachtgevers? Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

7 Als de Belastingdienst van mening is dat er inderdaad sprake is van een zelfstandige, verstrekt hij één van de volgende VAR: 1. VAR-wuo (winst uit onderneming) 2. VAR-dga (werkzaamheden voor rekening en risico van een vennootschap) Heeft de zzp'er een VAR-wuo of VAR-dga, dan is de uitzendonderneming in principe wettelijk gevrijwaard ten aanzien van de afdrachten als genoemd onder 3.1, 1 mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 1. De identiteit van de zzp er is vastgesteld en een kopie van een geldig identiteitsbewijs alsmede van de VAR wordt bewaard in de administratie van de uitzendonderneming en opdrachtgever; 2. De werkzaamheden worden verricht binnen de geldigheidsduur van de VAR. Een VAR is geldig tot en met 31 december van enig jaar, tenzij de opdracht vóór 1 november is overeengekomen en de werkzaamheden doorlopen of beginnen op 1 januari van het volgende jaar; 3. De verrichtte werkzaamheden komen overeen met hetgeen is vermeld op de VAR. Ervaring leert dat de werkzaamheden zoals op de VAR zijn benoemd vaak niet in detail maar ruim zijn omschreven en ook zo mogen worden geïnterpreteerd. Als de werkzaamheden van timmerman zijn omschreven op de VAR en de zzp er feitelijk een vrachtwagen bestuurt, is het uiteraard duidelijk dat de werkzaamheden niet overeenkomen. Een aandachtspunt voor de uitzendbranche is dat het typerend is voor de uitzendonderneming dat zij niet ter plekke aanwezig is als de zzp er zijn werkzaamheden uitvoert. Hierdoor is het onmogelijk te controleren of de feitelijke werkzaamheden overeenkomen met de VAR. In dit kader is het verstandig om in een schriftelijk document, bijvoorbeeld de overeenkomst met de zzp er en/of de opdrachtgever, de werkzaamheden van de zzp er zorgvuldig te omschrijven. Een dergelijk document geeft niet per definitie vrijwaring voor de uitzendonderneming, maar kan wel diens goede trouw aannemelijk maken. 4. De VAR komt geen rechtskracht (rechtsgevolgen) toe als er sprake is van fraude of als een partij had kunnen weten dat de VAR geen rechtskracht meer 1 Bij de VAR-loon en VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden) geldt deze vrijwaring uitdrukkelijk niet. Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

8 toekomt. Bijvoorbeeld in het geval dat er ondertussen een uitzendovereenkomst is aangegaan. Als wordt voldaan aan de punten 1 tot en met 3 zoals hierboven genoemd, komt de uitzendonderneming volledige vrijwaring toe inzake een eventueel dienstverband. Dit betekent dat er geen risico wordt gelopen achteraf met een aansprakelijkheid geconfronteerd te worden Extra risico bij VAR-dga Indien er sprake is van een zzp'er die beschikt over een VAR-dga, lopen de uitzendonderneming en opdrachtgever wel een ander risico, namelijk die van de Wet Ketenaansprakelijkheid (artikel 34 en 35 Invorderingswet 1990). Ingeval van een VARdga is de directeur-grootaandeelhouder in dienst van en derhalve werkzaam via zijn eigen rechtspersoon. De rechtspersoon is dan de opdrachtnemer. De rechtspersoon dient over het loon van de directeur-grootaandeelhouder loonbelasting af te dragen. Voor de werknemersverzekeringen is een directeur-grootaandeelhouder in beginsel niet verzekerd. Indien de rechtspersoon geen of niet voldoende loonbelasting afdraagt, wordt de volgende in de keten hiervoor aansprakelijk gesteld. De volgende in de keten kan de uitzendonderneming of opdrachtgever zijn. De ketenaansprakelijkheid staat los van de aansprakelijkheden die verband houden met een eventueel dienstverband en de VAR. Als de uitzendonderneming de ketenaansprakelijkheid wenst te beperken, kan zij dit doen door de zzp er periodiek te verzoeken om een verklaring betalingsgedrag van de Belastingdienst. Een zzp er kan momenteel niet beschikken over een G-rekening. Als de G-rekening op termijn wordt vervangen door een depotrekening zal de zzp er hier overigens wel gebruik van kunnen maken. Indien de zzp'er een onjuiste VAR heeft gekregen, bijvoorbeeld een VAR-wuo in plaats van een VAR-dga, en de uitzendonderneming is te goeder trouw, dan wordt deze niet aangesproken op grond van de inleners- of ketenaansprakelijkheid (Leidraad Invordering 2008). Reden hiervoor is dat de uitzendonderneming bij een VAR-wuo geen rekening zal houden met de ketenaansprakelijkheid aangezien dit zich niet kan Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

9 voordoen. Een zzp'er met een VAR-wuo is namelijk niet werkzaam via een rechtspersoon en is derhalve geen loonheffing verschuldigd. De opdrachtgever en/of uitzendonderneming kan alleen worden aangesproken voor de ketenaansprakelijkheid als de zzp'er loonheffing verschuldigd is. Indien er twijfel bestaat over de echtheid van VAR verklaringen kan er contact worden opgenomen met het landelijk coördinatiepunt VAR: Let op! Samenvattend is hierboven gesteld dat het praktisch noodzakelijk is om als uitzendonderneming alleen samen te werken met zzp ers die beschikken over een VAR-wuo of VAR-dga. 3.4 Aanvullende eisen voor SNA-gecertificeerden De NEN : 2010 stelt in de paragrafen en aan de uitzendonderneming die SNA-gecertificeerd is, nadere eisen aan het samenwerken met de zzp er. Als de uitzendonderneming bijvoorbeeld bemiddelt tussen opdrachtgever en zzp er en tevens de facturatie aan de opdrachtgever verzorgt, is dit volgens de norm alleen toegestaan als deze facturatie herkenbaar namens de zzp er geschiedt. 4. Consequenties herziening VAR Volgens de Wet IB 2001 kan de belastinginspecteur een afgegeven VAR herzien. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde komen tijdens de algemene belastingcontrole (art Algemene Wet inzake Rijksbelastingen) van uw onderneming. Tijdens deze controle dient de uitzendonderneming gegevens te verstrekken die voor de belastingheffing van belang kunnen zijn. De Belastingdienst kan zich tijdens deze controle op het standpunt stellen dat, gezien de feiten en omstandigheden, de vermeende zzp'er eigenlijk een uitzendkracht is. De VAR wordt dan herzien oftewel het eerdere standpunt van de Belastingdienst wordt ingetrokken en de afgegeven VAR is niet langer geldig. Bij het maken van de afspraken met de zzp'er is het relevant om ook de gevolgen van het herzien van de VAR mee te nemen. Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

10 4.1. Herziening VAR geen gevolg voor uitzendonderneming De uitzendonderneming die de samenwerking met de vermeende zzp'er op dat moment beëindigt, wordt niet met terugwerkende kracht aangeslagen voor de niet afgedragen premies en loonheffing. Dit valt onder de vrijwaring van de juist toegepaste VAR (-wuo of VAR-dga). Uiteraard kunnen de uitzendonderneming en de werkende er ook voor kiezen om op basis van een uitzendovereenkomst de arbeidsverhouding te continueren, of om de oude samenwerking onder gewijzigde omstandigheden voort te zetten. Deze laatste optie geeft uiteraard het risico dat als de Belastingdienst wederom constateert dat er sprake is van een dienstbetrekking, de goede trouw van de uitzendonderneming wellicht niet wordt aangenomen. De uitzendonderneming kan dan alsnog aansprakelijk worden gesteld. Onnodig te zeggen dat de nieuwe situatie van herziening van de VAR een zorgvuldige afweging van partijen vergt als zij met elkaar verder willen Herziening VAR wel gevolg voor de zzp er Hoewel er een volledige vrijwaring voor de uitzendonderneming bestaat op het moment dat de juiste VAR goed wordt gebruikt, pleit de NBBU ervoor om de zzp er geen aanleiding te geven om zich als uitzendkracht of werknemer te laten behandelen. De zzp er loopt namelijk wel het risico op naheffingen en belastingaanslagen als er een dienstbetrekking wordt geconstateerd. Voorts kan de vermeende zzp er, gezien de wettelijke verjaringstermijn, bijvoorbeeld de genoten zelfstandigenaftrek en andere fiscale voordelen voor ondernemers tot vijf jaar terug, moeten terugbetalen. Dergelijke terugvorderingen leiden vaak tot een persoonlijk faillissement. Maak als uitzendonderneming daarom een bewuste keus tussen het samenwerken met een zzp er en het uitzenden van een uitzendkracht. Handel daar vervolgens ook naar. Laat de zzp'er zelf zijn tarief bepalen en laat u niet verleiden tot het "voorschieten" van zijn facturen. Het lopen van financieel risico hoort nou eenmaal bij het ondernemerschap. Als er specifiek wordt gevraagd om diensten in de sfeer van factoring, waarbij de uitzendonderneming daadwerkelijk vorderingen overneemt en op Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

11 eigen naam en voor eigen rekening incasseert, is dit een hele aparte dienstverlening die ook als zodanig vastgelegd dient te worden. 5. De beoordeling dienstbetrekking is aan de orde Pas als de zzp er bijvoorbeeld niet beschikt over een juiste VAR komt de zeer complexe vraag aan de orde of er sprake is van een (fiscale) dienstbetrekking. De beantwoording van deze vraag kan door verschillende instanties verschillend beantwoord worden. Reden te meer om te voorkomen dat deze vraag binnen uw onderneming aan de orde komt! De Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking van 16 februari 2005 van de Belastingdienst (beleidsregels) stellen dat volgens vaste jurisprudentie voor de aanwezigheid van een dienstbetrekking, de volgende criteria van belang zijn: a. De werker is verplicht de arbeid persoonlijk te verrichten; b. De opdrachtgever/ werkgever is verplicht tot het betalen van loon (ongeacht het resultaat); c. er is sprake van een gezagsverhouding. De beleidsregels diepen de drie criteria afzonderlijk uit, welke omstandigheden relevant zijn voor de beoordeling of voldaan is aan het betreffende criterium. Met name het element van de gezagsverhouding kent vele aspecten. De beleidsregels noemen tevens dat de verschillende omstandigheden in hun onderlinge samenhang worden gewogen om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat er sprake is van een dienstbetrekking. Voor specifiek de uitzendbranche is de volgende passage van belang inzake de zogenaamde frontverandering (blz. 12 beleidsregels): Als de opdrachtnemer met betrekking tot hetzelfde soort van werkzaamheden die onder overeenkomstige condities worden verricht eerder in een privaatrechtelijke dienstbetrekking heeft gestaan tot de opdrachtgever, dan is dit een sterke aanwijzing dat er opnieuw c.q. nog steeds sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Als de regel wordt toegepast in een situatie van op elkaar aansluitende perioden, dan Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

12 is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, tenzij ondubbelzinnig het tegendeel blijkt. 6. Verschil tussen rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep en de Hoge Raad De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt of er sprake is van een (verzekeringsrechtelijke) dienstbetrekking. Deze verschilt met de civiele benadering van de Hoge Raad, die beoordeelt of sprake is van een arbeidsovereenkomst/ privaatrechtelijke dienstbetrekking. Het grootste verschil is dat de Hoge Raad wel rekening houdt met hetgeen partijen hebben beoogd en de CRvB in het algemeenniet. De CRvB vindt uitsluitend de feiten en omstandigheden waaronder iemand werkt bepalend of er sprake is van overeenkomst van opdracht of van een dienstbetrekking. Onder andere door dit verschil is het van te voren inschatten of er sprake is van een dienstbetrekking of niet, een grijs gebied. In het arrest van de Hoge Raad van 25 maart 2011 (LJN: BP3887) heeft de Hoge Raad geoordeeld over een uitspraak van de CRvB. De CRvB had geoordeeld dat een deelneemster van het programma "De Gouden Kooi" werkzaam was in privaatrechtelijke dienstbetrekking. Dit arrest is dus een combinatie van de rechtspraak van de CRvB en de civiele benadering van de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de CRvB terecht is uitgegaan van de criteria genoemd in artikel 7:610 BW en heeft niet geoordeeld dat de CRvB naar de bedoeling van partijen had moeten kijken. De vraag is of er na dit arrest meer eenheid zal gaan ontstaan in de rechtspraak tussen de CRvB en de Hoge Raad. 6.1 Jurisprudentie Centrale Raad van Beroep Volgens de CRvB kan er sprake zijn van een gezagsverhouding en dus een dienstbetrekking als: Er op enige wijze instructies kunnen worden gegeven; Er controle wordt uitgeoefend op het functioneren; Er sprake is van beslissende invloed op het beleid; Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

13 De eindverantwoordelijke van de onderneming de beslissingen neemt; De mogelijkheid tot feitelijk ingrijpen bestaat; De werker dezelfde werkzaamheden verricht als de werknemers en er onvoldoende personeel aanwezig was; De werker is ingebed in de organisatorische eenheid; De werker geen ondernemersrisico loopt. 6.2 (Civielrechtelijke) jurisprudentie Hoge Raad Twee belangrijke arresten waarin de Hoge Raad zijn lijn heeft uitgezet om te bepalen of er sprake was van een arbeidsovereenkomst (in civielrechtelijke zin) waren Groen/ Schoevers (HR 14 november 1997, JAR 1997/263) en ABN AMRO/ Malhi (HR 5 april 2002, NJ 2003,124). In de kern is in Groen/ Schoevers bepaald dat het antwoord op de vraag welke overeenkomst partijen hebben gesloten, wordt bepaald door hetgeen partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond (de aanvankelijke partijbedoeling) mede in aanmerking genomen de wijze waarop partijen feitelijk uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst (de ingekleurde partijbedoeling). Daarbij moet op alle relevante omstandigheden acht worden geslagen, waaronder de maatschappelijke positie van partijen. In ABN AMRO/ Malhi werd de vraag, of er sprake is van een overeenkomst van opdracht of van een arbeidsovereenkomst, afhankelijk gesteld van het zogenaamde Haviltex-criterium: De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van de vraag of er tussen partijen een arbeidsovereenkomst is ontstaan komt het aan op hetgeen partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en redelijkerwijze mochten afleiden. Niet noodzakelijk is dus dat partijen zich uitdrukkelijk jegens elkaar moeten hebben verbonden tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

14 6.3 Civielrechtelijke consequenties Als er achteraf een dienstbetrekking wordt aangenomen, is het voorstelbaar dat de uitzendonderneming niet alleen wordt aangesproken op fiscale elementen. De uitzendonderneming kan in dat geval wellicht ook geconfronteerd worden met arbeidsrechtelijke gevolgen, zoals loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid of omdat de vermeende zzp'er schade veroorzakend heeft gehandeld. Hoewel deze discussie al langere tijd speelt is nog niet uitgekristalliseerd hoe de arbeidsrechtelijke aansprakelijkheid in dat geval ligt. 7. Afsluiting In het bovenstaande is op hoofdlijnen uiteengezet wat de kansen en risico s zijn van de samenwerking tussen uitzendondernemingen en zzp ers. Mochten er naar aanleiding van dit document nadere vragen bestaan, dan kunt u contact opnemen met de servicedesk van de NBBU: of (033) De NBBU beschikt ook over standaardovereenkomsten waar u als NBBU-lid gebruik van kunt maken, indien u een zzp er wil bemiddelen. Deze kunt u vinden achter het afgeschermde deel van de NBBU website: Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

Beleidsregels UWV en BD voor de beoordeling en vaststelling van een dienstbetrekking

Beleidsregels UWV en BD voor de beoordeling en vaststelling van een dienstbetrekking Beleidsregels UWV en BD voor de beoordeling en vaststelling van een dienstbetrekking Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en het Directoraatgeneraal Belastingdienst, namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Welke arbeidsvormen passen het best binnen de arbeidsbehoeften van Agrarische Natuurverenigingen

Welke arbeidsvormen passen het best binnen de arbeidsbehoeften van Agrarische Natuurverenigingen Welke arbeidsvormen passen het best binnen de arbeidsbehoeften van Agrarische Natuurverenigingen In opdracht van BoerenNatuur uitgevoerd door Antoinette Bernhard Willem Boonstra Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013 Uitgave oktober 2013 Disclaimer Deze handleiding is mede tot stand gekomen door de vaktechnische ondersteuning van Mazars accountants, belastingadviseurs en management consultants. Hoewel Bouwend Nederland

Nadere informatie

Positie van de medisch specialist in MSB

Positie van de medisch specialist in MSB Positie van de medisch specialist in MSB Positie van de medisch specialist in MSB 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 wordt de financiering van ziekenhuizen ingrijpend gewijzigd. Door invoering

Nadere informatie

Werken als Interim Professional via Michael Page

Werken als Interim Professional via Michael Page Werken als Interim Professional via Michael Page Table of contents 1. Michael Page 3 2. Werken als Interim Professional 3 2.1 Niveau van opdrachten 2.2 Proces 3. Juridische vormen van samenwerking 4 3.1

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Het concept Vrije Werker uitgelegd

Het concept Vrije Werker uitgelegd Het concept Vrije Werker uitgelegd In elke organisatie, van ZZP'er tot multinational, komt het voor dat er werkzaamheden moeten worden verricht buiten de dagelijkse routine om. Dergelijke werkzaamheden

Nadere informatie

Flexibele vormen van arbeidsrelaties

Flexibele vormen van arbeidsrelaties Flexibele vormen van arbeidsrelaties Direct aan de slag met checklists en modellen van de 5 meest gebruikte contractvormen. Inclusief de veranderingen in de Wet werk en zekerheid Inhoud Inleiding 5 1.

Nadere informatie

Arbeidsverhouding vereniging/tennisleraar

Arbeidsverhouding vereniging/tennisleraar Arbeidsverhouding vereniging/tennisleraar Arbeidsverhouding tussen de vereniging en de tennisleraar Het overgrote deel van de werkzaamheden binnen een vereniging wordt gedaan door vrijwilligers. De tennisleraar

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Werkgever en auteursrecht

Werkgever en auteursrecht ISBN: 978-90-367-4472-0 NUR: 163 Copyrightnotice: Time switch licentie (TS0113/CC-BY) Alle auteursrechten op dit werk zijn door de auteur voorbehouden tot januari 2013. Na deze datum is op dit werk de

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? November 2010 Versie 2.0

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? November 2010 Versie 2.0 Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? November 2010 Versie 2.0 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door:

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Payrolling, een vreemde eend in de arbeidsrechtelijke bijt

Onderzoeksrapport. Payrolling, een vreemde eend in de arbeidsrechtelijke bijt Onderzoeksrapport Payrolling, een vreemde eend in de arbeidsrechtelijke bijt Een onderzoek naar de rechtsverhoudingen en rechtsbescherming bij payrolling Samengesteld door J. L. A. R. van Haperen In opdracht

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

Tot slot, de Stichting is altijd bereid om dit advies in een gesprek toe te lichten.

Tot slot, de Stichting is altijd bereid om dit advies in een gesprek toe te lichten. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Den Haag : 11 mei 2012 Ons kenmerk : S.A.12.028.36 JM/JS Uw kenmerk : Betreft : Visie Stichting

Nadere informatie

Arbeidsrechtspecialisten

Arbeidsrechtspecialisten Inleiding Op 18 februari 2014 is het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid aangenomen door de Tweede Kamer. Heel recent, namelijk op dinsdag 10 juni 2014, heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 17 september 2012 Betreft Eenduidige definitie zzp'ers

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 17 september 2012 Betreft Eenduidige definitie zzp'ers > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De Vrije werker en het Arbeidsrecht

De Vrije werker en het Arbeidsrecht De Vrije werker en het Arbeidsrecht De arbeidsrechtelijke status van vrije werkers inleiding In elke organisatie, van ZZP'er tot multinational, komt het voor dat er werkzaamheden moeten worden verricht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Inleenvoorwaarden behorende bij het contractmanagement voor het Menzis beleid betreffende het inlenen van Arbeidskrachten voor interim werkzaamheden

Inleenvoorwaarden behorende bij het contractmanagement voor het Menzis beleid betreffende het inlenen van Arbeidskrachten voor interim werkzaamheden Inleenvoorwaarden behorende bij het contractmanagement voor het Menzis beleid betreffende het inlenen van Arbeidskrachten voor interim werkzaamheden Aldus opgemaakt te Wageningen op 31-03-2015, ingaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank in Groningen op 17 juni 2011 onder aktenummer 11/8. Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Artikel

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming voor loonheffingen bij onderaanneming Ketenaansprakelijkheid en g-rekening: daarmee krijgt u te maken als u werk uitbesteedt aan onderaannemers. Want als de onderaannemer de loonheffingen niet afdraagt

Nadere informatie

KVK dossiernr 32125087. Algemene Voorwaarden BQ payrolling

KVK dossiernr 32125087. Algemene Voorwaarden BQ payrolling KVK dossiernr 32125087 Algemene Voorwaarden BQ payrolling voor het ter beschikking stellen van flexwerkers Inleiding en toelichting Artikel 1: Werkingssfeer 6 Artikel 2: Definities 6 Artikel 3: De opdracht

Nadere informatie

Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders

Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders www.pwc.nl Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders Tax & HRS Deze notitie is samengesteld door: Cees van Ballegooijen Jeroen Bijl September 2012 Disclaimer. Deze publicatie

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services

Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services Inhoud Toelichting op de bijzondere voorwaarden 2 Toelichting bij Deel A (Inleiding) en Deel E (Algemene bepalingen) 2 Toelichting bij Deel B (Terbeschikkingstelling

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie