Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector. NBBU februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector. NBBU februari 2012"

Transcriptie

1 Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector NBBU februari 2012

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Verschil uitzendovereenkomst en overeenkomst van opdracht of aanneming van werk 3. Risico's samenwerking zzp er en uitzendbranche 3.1. Fiscaal risico voor de uitzendonderneming bij samenwerking met een zzp er 3.2. Opvang fiscaal risico: Verklaring arbeidsrelatie (VAR) 3.3 Extra risico bij VAR-dga 3.4 Aanvullende eisen voor SNA-gecertificeerden 4. Consequenties herziening VAR 4.1. Herziening VAR geen gevolg voor uitzendonderneming 4.2. Herziening VAR wel gevolg voor de zzp er 5. De beoordeling "dienstbetrekking" is aan de orde 6. Verschil tussen rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep en de Hoge Raad 6.1 Jurisprudentie Centrale Raad van Beroep 6.2. (Civielrechtelijke) jurisprudentie Hoge Raad 6.3. Civielrechtelijke consequenties 7. Afsluiting Hoewel dit document met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld kunnen hier geen rechten aan worden ontleend noch kan hier enige aansprakelijkheid of verplichting voor de NBBU uit voortvloeien. Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

3 1. Inleiding De afgelopen jaren is de uitzendsector in toenemende mate betrokken bij arbeidsverhoudingen met zelfstandigen zonder personeel (zzp er). Bij vele van deze partijen bestaat er onwetendheid over hoe de samenwerking vormgegeven dient te worden om onwenselijke gevolgen van deze samenwerking uit te sluiten. In dit document is daarom uiteengezet wat de risico s zijn. Samenwerking biedt ook kansen. Uitzendondernemingen kunnen zzp ers hun dienstverlening aanbieden, om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zzp ers vergroten hun kans om aan de slag te zijn. Laat u daarom niet afschrikken wegens koudwatervrees maar verdiep u juist in de risico s die er bestaan. Zie het als een uitdaging om tot een weldoordachte dienstverlening te komen. Met de term "freelancer" wordt in de markt ook de zzp'er bedoeld. Deze term wordt vaak gebruikt in creatieve beroepen, zoals de journalistiek. 2. Verschil uitzendovereenkomst en overeenkomst van opdracht of aanneming van werk De zzp er is een zelfstandige ondernemer. Hij is uitdrukkelijk geen uitzendkracht, gedetacheerde of werknemer waar de normale arbeidsrechtelijke regels op van toepassing zijn. Kenmerk van het terbeschikkingstellen van uitzendkrachten is dat de uitzendkracht werkt onder leiding en toezicht van de inlener en niet van de formele werkgever, de uitzendonderneming. De inlener geeft opdrachten en aanwijzingen inzake de feitelijke werkzaamheden. Deze gezagsverhouding kan aanwezig zijn als de werkzaamheden erg simpel zijn maar ook als de uitzendkracht zeer bekwaam is. Bijvoorbeeld in het geval van een ervaren jurist of een arts die een praktijk tijdelijk waarneemt. Er bestaan uitzendondernemingen die zich uitsluitend richten op het terbeschikkingstellen van juist deze specialisten. Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

4 Een gezagsverhouding is in het geval van de zzp er nou juist afwezig. De zzp'er werkt op basis van zijn eigen expertise, kennis en ervaring. Hij gaat met zijn opdrachtgever uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan. De zzp'er kan een overeenkomst tot aanneming van werk aangaan (geregeld in art. 7: 750 e.v. BW). Hij brengt dan een werk van stoffelijke aard tot stand, zoals het bouwen van een huis. Ook kan de zzp'er een overeenkomst van opdracht aangaan met de opdrachtgever (geregeld in art. 7: 400 e.v. BW). In dat geval wordt er geen werk van stoffelijke aard tot stand gebracht, maar heeft de zzp'er/opdrachtnemer vaak een bepaalde opdracht tot het verrichten van specifieke diensten zoals de werkzaamheden van een boekhouder of computerprogrammeur. Bij de uitzendovereenkomst wordt de uitzendkracht beloond voor het aantal gewerkte uren dat hij de overeengekomen werkzaamheden heeft verricht, ongeacht wat het resultaat is. Indien de zzp'er zijn diensten verricht op basis van een overeenkomst van opdracht ontvangt de zzp'er vaak een vaste vergoeding per uur of per dag. De zzp'er zal de opdrachtgever dan iedere maand een factuur sturen van de uren waarin de diensten zijn verricht, maar de tijdsbesteding is meestal flexibel. Voorts kan de zzp er beloond worden voor het behalen van een overeengekomen resultaat. Hoe de zzp er dat resultaat behaalt is aan hem, hij mag bijvoorbeeld ook andere personen daarvoor inzetten. De zzp'er vervult de opdracht immers naar eigen inzicht, vanuit zijn beroep of bedrijf, en is ook zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het resultaat. Het begrip "gezagsverhouding" is het onderscheidend criterium tussen enerzijds het uitleggen van de kaders van de opdracht (zzp er) en anderzijds het geven van aanwijzingen inzake de werkzaamheden (werknemer). Deze scheidslijn is dun en is dus aan interpretatie onderhevig. In hoofdstuk 6 wordt nader toegelicht wanneer er wordt uitgegaan van de aanwezigheid van een gezagsverhouding en de consequenties daarvan. Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

5 3. Risico's samenwerking zzp er en uitzendbranche Zoals hierboven is uiteengezet, is de zzp er geen uitzendkracht. De uitzendonderneming kan echter wel de aangewezen onderneming zijn om bepaalde diensten voor de zzp er te verrichten. In de praktijk zijn er diverse redenen waarom de zzp er en de uitzendonderneming samenwerken zoals: 1. De zzp er heeft moeite bij het vinden van geschikte opdrachten en vraagt de uitzendonderneming hem te helpen via bemiddeling; 2. De zzp er wil het debiteurenbeheer bij de uitzendonderneming uitbesteden omdat dit niet zijn core-business is; 3. De zzp er ziet zich genoodzaakt samen te werken met een uitzendonderneming wegens eisen uit de markt, bijvoorbeeld omdat een aanbestedingsbeleid dit van hem eist. Allemaal logische redenen, aangezien de uitzendonderneming specialist is in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Daarnaast is de administratie van de meeste uitzendondernemingen ingericht op een systeem van urenregistratie over de gewerkte uren, welke gekoppeld is aan een strak debiteurenbeheer. Een administratie waar de zzp'er zelf niet over beschikt, maar waar hij wel graag gebruik van maakt. Redenen waarom samenwerking tussen zzp ers en uitzendondernemingen in toenemende mate voorkomt. Van belang hierbij is dat als de uitzendonderneming de zzp'er niet alleen helpt bij de bemiddeling, maar daarnaast ook andere diensten aan de zzp'er verleent, het risico bestaat dat er een arbeidsovereenkomst wordt aangenomen tussen de uitzendonderneming en de zzp'er. De uitzendonderneming wordt in dat geval aangemerkt als de formele werkgever van de zzp'er. Overigens bestaat ook bij de overeenkomst van opdracht tussen de zzp er en de opdrachtgever het risico dat de opdrachtgever als werkgever van de zzp er wordt aangemerkt. Omdat dit geen gevolgen heeft voor de uitzendonderneming laten wij dit risico verder onbesproken. Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

6 3.1. Fiscaal risico voor de uitzendonderneming bij samenwerking met een zzp er Voor elke partij die samenwerkt met de zzp er, zowel de opdrachtgever als de uitzendonderneming, bestaat de kans dat de Belastingdienst achteraf de aanname doet dat er geen sprake is geweest van samenwerking met een zelfstandige ondernemer, maar van een arbeidsovereenkomst met een werknemer/uitzendkracht (zie hierna onder 5). Als deze aanname wordt gedaan, wordt de betreffende partij beschouwd als werkgever. Het gevolg hiervan is dat de uitzendonderneming of de opdrachtgever, met terugwerkende kracht worden aangeslagen voor de niet afgedragen loonheffingen, waaronder de premies werknemersverzekeringen, voor de vermeende zzp'er. Deze situatie vormt een groot financieel risico voor de uitzendonderneming en dient daarom voorkomen te worden. Dit kan op de volgende wijze Opvang fiscaal risico: Verklaring arbeidsrelatie (VAR) Om het bovengenoemde risico uit te sluiten, is het noodzakelijk dat de zzp er beschikt over een juiste verklaring arbeidsrelatie (VAR). De VAR houdt in dat de Belastingdienst de zzp'er vooraf uitsluitsel geeft over zijn fiscale status. De zzp er kan de VAR eenvoudig en elektronisch aanvragen via het invullen van het formulier aanvraag Verklaring arbeidsrelatie. Op basis van het ingevulde formulier maakt de Belastingdienst een inschatting of er sprake is van een zelfstandige ondernemer. De Belastingdienst kijkt onder andere naar de volgende aspecten: Is er sprake van een ondernemersrisico? Hoeveel uur besteedt de zzp'er aan zijn onderneming (oftewel de VARwerkzaamheden)? Is de zzp'er voldoende zelfstandig? Hoe hoog is het inkomen dat de zzp'er voor de werkzaamheden ontvangt? Doet de zzp'er investeringen? Treedt de zzp'er naar buiten toe op als ondernemer? Heeft de zzp'er meerdere opdrachtgevers? Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

7 Als de Belastingdienst van mening is dat er inderdaad sprake is van een zelfstandige, verstrekt hij één van de volgende VAR: 1. VAR-wuo (winst uit onderneming) 2. VAR-dga (werkzaamheden voor rekening en risico van een vennootschap) Heeft de zzp'er een VAR-wuo of VAR-dga, dan is de uitzendonderneming in principe wettelijk gevrijwaard ten aanzien van de afdrachten als genoemd onder 3.1, 1 mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 1. De identiteit van de zzp er is vastgesteld en een kopie van een geldig identiteitsbewijs alsmede van de VAR wordt bewaard in de administratie van de uitzendonderneming en opdrachtgever; 2. De werkzaamheden worden verricht binnen de geldigheidsduur van de VAR. Een VAR is geldig tot en met 31 december van enig jaar, tenzij de opdracht vóór 1 november is overeengekomen en de werkzaamheden doorlopen of beginnen op 1 januari van het volgende jaar; 3. De verrichtte werkzaamheden komen overeen met hetgeen is vermeld op de VAR. Ervaring leert dat de werkzaamheden zoals op de VAR zijn benoemd vaak niet in detail maar ruim zijn omschreven en ook zo mogen worden geïnterpreteerd. Als de werkzaamheden van timmerman zijn omschreven op de VAR en de zzp er feitelijk een vrachtwagen bestuurt, is het uiteraard duidelijk dat de werkzaamheden niet overeenkomen. Een aandachtspunt voor de uitzendbranche is dat het typerend is voor de uitzendonderneming dat zij niet ter plekke aanwezig is als de zzp er zijn werkzaamheden uitvoert. Hierdoor is het onmogelijk te controleren of de feitelijke werkzaamheden overeenkomen met de VAR. In dit kader is het verstandig om in een schriftelijk document, bijvoorbeeld de overeenkomst met de zzp er en/of de opdrachtgever, de werkzaamheden van de zzp er zorgvuldig te omschrijven. Een dergelijk document geeft niet per definitie vrijwaring voor de uitzendonderneming, maar kan wel diens goede trouw aannemelijk maken. 4. De VAR komt geen rechtskracht (rechtsgevolgen) toe als er sprake is van fraude of als een partij had kunnen weten dat de VAR geen rechtskracht meer 1 Bij de VAR-loon en VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden) geldt deze vrijwaring uitdrukkelijk niet. Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

8 toekomt. Bijvoorbeeld in het geval dat er ondertussen een uitzendovereenkomst is aangegaan. Als wordt voldaan aan de punten 1 tot en met 3 zoals hierboven genoemd, komt de uitzendonderneming volledige vrijwaring toe inzake een eventueel dienstverband. Dit betekent dat er geen risico wordt gelopen achteraf met een aansprakelijkheid geconfronteerd te worden Extra risico bij VAR-dga Indien er sprake is van een zzp'er die beschikt over een VAR-dga, lopen de uitzendonderneming en opdrachtgever wel een ander risico, namelijk die van de Wet Ketenaansprakelijkheid (artikel 34 en 35 Invorderingswet 1990). Ingeval van een VARdga is de directeur-grootaandeelhouder in dienst van en derhalve werkzaam via zijn eigen rechtspersoon. De rechtspersoon is dan de opdrachtnemer. De rechtspersoon dient over het loon van de directeur-grootaandeelhouder loonbelasting af te dragen. Voor de werknemersverzekeringen is een directeur-grootaandeelhouder in beginsel niet verzekerd. Indien de rechtspersoon geen of niet voldoende loonbelasting afdraagt, wordt de volgende in de keten hiervoor aansprakelijk gesteld. De volgende in de keten kan de uitzendonderneming of opdrachtgever zijn. De ketenaansprakelijkheid staat los van de aansprakelijkheden die verband houden met een eventueel dienstverband en de VAR. Als de uitzendonderneming de ketenaansprakelijkheid wenst te beperken, kan zij dit doen door de zzp er periodiek te verzoeken om een verklaring betalingsgedrag van de Belastingdienst. Een zzp er kan momenteel niet beschikken over een G-rekening. Als de G-rekening op termijn wordt vervangen door een depotrekening zal de zzp er hier overigens wel gebruik van kunnen maken. Indien de zzp'er een onjuiste VAR heeft gekregen, bijvoorbeeld een VAR-wuo in plaats van een VAR-dga, en de uitzendonderneming is te goeder trouw, dan wordt deze niet aangesproken op grond van de inleners- of ketenaansprakelijkheid (Leidraad Invordering 2008). Reden hiervoor is dat de uitzendonderneming bij een VAR-wuo geen rekening zal houden met de ketenaansprakelijkheid aangezien dit zich niet kan Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

9 voordoen. Een zzp'er met een VAR-wuo is namelijk niet werkzaam via een rechtspersoon en is derhalve geen loonheffing verschuldigd. De opdrachtgever en/of uitzendonderneming kan alleen worden aangesproken voor de ketenaansprakelijkheid als de zzp'er loonheffing verschuldigd is. Indien er twijfel bestaat over de echtheid van VAR verklaringen kan er contact worden opgenomen met het landelijk coördinatiepunt VAR: Let op! Samenvattend is hierboven gesteld dat het praktisch noodzakelijk is om als uitzendonderneming alleen samen te werken met zzp ers die beschikken over een VAR-wuo of VAR-dga. 3.4 Aanvullende eisen voor SNA-gecertificeerden De NEN : 2010 stelt in de paragrafen en aan de uitzendonderneming die SNA-gecertificeerd is, nadere eisen aan het samenwerken met de zzp er. Als de uitzendonderneming bijvoorbeeld bemiddelt tussen opdrachtgever en zzp er en tevens de facturatie aan de opdrachtgever verzorgt, is dit volgens de norm alleen toegestaan als deze facturatie herkenbaar namens de zzp er geschiedt. 4. Consequenties herziening VAR Volgens de Wet IB 2001 kan de belastinginspecteur een afgegeven VAR herzien. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde komen tijdens de algemene belastingcontrole (art Algemene Wet inzake Rijksbelastingen) van uw onderneming. Tijdens deze controle dient de uitzendonderneming gegevens te verstrekken die voor de belastingheffing van belang kunnen zijn. De Belastingdienst kan zich tijdens deze controle op het standpunt stellen dat, gezien de feiten en omstandigheden, de vermeende zzp'er eigenlijk een uitzendkracht is. De VAR wordt dan herzien oftewel het eerdere standpunt van de Belastingdienst wordt ingetrokken en de afgegeven VAR is niet langer geldig. Bij het maken van de afspraken met de zzp'er is het relevant om ook de gevolgen van het herzien van de VAR mee te nemen. Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

10 4.1. Herziening VAR geen gevolg voor uitzendonderneming De uitzendonderneming die de samenwerking met de vermeende zzp'er op dat moment beëindigt, wordt niet met terugwerkende kracht aangeslagen voor de niet afgedragen premies en loonheffing. Dit valt onder de vrijwaring van de juist toegepaste VAR (-wuo of VAR-dga). Uiteraard kunnen de uitzendonderneming en de werkende er ook voor kiezen om op basis van een uitzendovereenkomst de arbeidsverhouding te continueren, of om de oude samenwerking onder gewijzigde omstandigheden voort te zetten. Deze laatste optie geeft uiteraard het risico dat als de Belastingdienst wederom constateert dat er sprake is van een dienstbetrekking, de goede trouw van de uitzendonderneming wellicht niet wordt aangenomen. De uitzendonderneming kan dan alsnog aansprakelijk worden gesteld. Onnodig te zeggen dat de nieuwe situatie van herziening van de VAR een zorgvuldige afweging van partijen vergt als zij met elkaar verder willen Herziening VAR wel gevolg voor de zzp er Hoewel er een volledige vrijwaring voor de uitzendonderneming bestaat op het moment dat de juiste VAR goed wordt gebruikt, pleit de NBBU ervoor om de zzp er geen aanleiding te geven om zich als uitzendkracht of werknemer te laten behandelen. De zzp er loopt namelijk wel het risico op naheffingen en belastingaanslagen als er een dienstbetrekking wordt geconstateerd. Voorts kan de vermeende zzp er, gezien de wettelijke verjaringstermijn, bijvoorbeeld de genoten zelfstandigenaftrek en andere fiscale voordelen voor ondernemers tot vijf jaar terug, moeten terugbetalen. Dergelijke terugvorderingen leiden vaak tot een persoonlijk faillissement. Maak als uitzendonderneming daarom een bewuste keus tussen het samenwerken met een zzp er en het uitzenden van een uitzendkracht. Handel daar vervolgens ook naar. Laat de zzp'er zelf zijn tarief bepalen en laat u niet verleiden tot het "voorschieten" van zijn facturen. Het lopen van financieel risico hoort nou eenmaal bij het ondernemerschap. Als er specifiek wordt gevraagd om diensten in de sfeer van factoring, waarbij de uitzendonderneming daadwerkelijk vorderingen overneemt en op Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

11 eigen naam en voor eigen rekening incasseert, is dit een hele aparte dienstverlening die ook als zodanig vastgelegd dient te worden. 5. De beoordeling dienstbetrekking is aan de orde Pas als de zzp er bijvoorbeeld niet beschikt over een juiste VAR komt de zeer complexe vraag aan de orde of er sprake is van een (fiscale) dienstbetrekking. De beantwoording van deze vraag kan door verschillende instanties verschillend beantwoord worden. Reden te meer om te voorkomen dat deze vraag binnen uw onderneming aan de orde komt! De Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking van 16 februari 2005 van de Belastingdienst (beleidsregels) stellen dat volgens vaste jurisprudentie voor de aanwezigheid van een dienstbetrekking, de volgende criteria van belang zijn: a. De werker is verplicht de arbeid persoonlijk te verrichten; b. De opdrachtgever/ werkgever is verplicht tot het betalen van loon (ongeacht het resultaat); c. er is sprake van een gezagsverhouding. De beleidsregels diepen de drie criteria afzonderlijk uit, welke omstandigheden relevant zijn voor de beoordeling of voldaan is aan het betreffende criterium. Met name het element van de gezagsverhouding kent vele aspecten. De beleidsregels noemen tevens dat de verschillende omstandigheden in hun onderlinge samenhang worden gewogen om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat er sprake is van een dienstbetrekking. Voor specifiek de uitzendbranche is de volgende passage van belang inzake de zogenaamde frontverandering (blz. 12 beleidsregels): Als de opdrachtnemer met betrekking tot hetzelfde soort van werkzaamheden die onder overeenkomstige condities worden verricht eerder in een privaatrechtelijke dienstbetrekking heeft gestaan tot de opdrachtgever, dan is dit een sterke aanwijzing dat er opnieuw c.q. nog steeds sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Als de regel wordt toegepast in een situatie van op elkaar aansluitende perioden, dan Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

12 is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, tenzij ondubbelzinnig het tegendeel blijkt. 6. Verschil tussen rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep en de Hoge Raad De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt of er sprake is van een (verzekeringsrechtelijke) dienstbetrekking. Deze verschilt met de civiele benadering van de Hoge Raad, die beoordeelt of sprake is van een arbeidsovereenkomst/ privaatrechtelijke dienstbetrekking. Het grootste verschil is dat de Hoge Raad wel rekening houdt met hetgeen partijen hebben beoogd en de CRvB in het algemeenniet. De CRvB vindt uitsluitend de feiten en omstandigheden waaronder iemand werkt bepalend of er sprake is van overeenkomst van opdracht of van een dienstbetrekking. Onder andere door dit verschil is het van te voren inschatten of er sprake is van een dienstbetrekking of niet, een grijs gebied. In het arrest van de Hoge Raad van 25 maart 2011 (LJN: BP3887) heeft de Hoge Raad geoordeeld over een uitspraak van de CRvB. De CRvB had geoordeeld dat een deelneemster van het programma "De Gouden Kooi" werkzaam was in privaatrechtelijke dienstbetrekking. Dit arrest is dus een combinatie van de rechtspraak van de CRvB en de civiele benadering van de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de CRvB terecht is uitgegaan van de criteria genoemd in artikel 7:610 BW en heeft niet geoordeeld dat de CRvB naar de bedoeling van partijen had moeten kijken. De vraag is of er na dit arrest meer eenheid zal gaan ontstaan in de rechtspraak tussen de CRvB en de Hoge Raad. 6.1 Jurisprudentie Centrale Raad van Beroep Volgens de CRvB kan er sprake zijn van een gezagsverhouding en dus een dienstbetrekking als: Er op enige wijze instructies kunnen worden gegeven; Er controle wordt uitgeoefend op het functioneren; Er sprake is van beslissende invloed op het beleid; Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

13 De eindverantwoordelijke van de onderneming de beslissingen neemt; De mogelijkheid tot feitelijk ingrijpen bestaat; De werker dezelfde werkzaamheden verricht als de werknemers en er onvoldoende personeel aanwezig was; De werker is ingebed in de organisatorische eenheid; De werker geen ondernemersrisico loopt. 6.2 (Civielrechtelijke) jurisprudentie Hoge Raad Twee belangrijke arresten waarin de Hoge Raad zijn lijn heeft uitgezet om te bepalen of er sprake was van een arbeidsovereenkomst (in civielrechtelijke zin) waren Groen/ Schoevers (HR 14 november 1997, JAR 1997/263) en ABN AMRO/ Malhi (HR 5 april 2002, NJ 2003,124). In de kern is in Groen/ Schoevers bepaald dat het antwoord op de vraag welke overeenkomst partijen hebben gesloten, wordt bepaald door hetgeen partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond (de aanvankelijke partijbedoeling) mede in aanmerking genomen de wijze waarop partijen feitelijk uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst (de ingekleurde partijbedoeling). Daarbij moet op alle relevante omstandigheden acht worden geslagen, waaronder de maatschappelijke positie van partijen. In ABN AMRO/ Malhi werd de vraag, of er sprake is van een overeenkomst van opdracht of van een arbeidsovereenkomst, afhankelijk gesteld van het zogenaamde Haviltex-criterium: De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van de vraag of er tussen partijen een arbeidsovereenkomst is ontstaan komt het aan op hetgeen partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en redelijkerwijze mochten afleiden. Niet noodzakelijk is dus dat partijen zich uitdrukkelijk jegens elkaar moeten hebben verbonden tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

14 6.3 Civielrechtelijke consequenties Als er achteraf een dienstbetrekking wordt aangenomen, is het voorstelbaar dat de uitzendonderneming niet alleen wordt aangesproken op fiscale elementen. De uitzendonderneming kan in dat geval wellicht ook geconfronteerd worden met arbeidsrechtelijke gevolgen, zoals loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid of omdat de vermeende zzp'er schade veroorzakend heeft gehandeld. Hoewel deze discussie al langere tijd speelt is nog niet uitgekristalliseerd hoe de arbeidsrechtelijke aansprakelijkheid in dat geval ligt. 7. Afsluiting In het bovenstaande is op hoofdlijnen uiteengezet wat de kansen en risico s zijn van de samenwerking tussen uitzendondernemingen en zzp ers. Mochten er naar aanleiding van dit document nadere vragen bestaan, dan kunt u contact opnemen met de servicedesk van de NBBU: of (033) De NBBU beschikt ook over standaardovereenkomsten waar u als NBBU-lid gebruik van kunt maken, indien u een zzp er wil bemiddelen. Deze kunt u vinden achter het afgeschermde deel van de NBBU website: Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector - versie: februari

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst?

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? Artikel 7: 400 BW Het Burgerlijk Wetboek beschrijft de overeenkomst van opdracht in artikel 7:400 BW als volgt De overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012

Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012 Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012 Index 1. Arbeidsovereenkomst vs. Opdrachtrelatie 2. Essentiële verschillen in de praktijk 3. Fiscale dienstbetrekking

Nadere informatie

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling)

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) 2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) Niet-verwijtbaarheid Niet limitatief: inspanningsverplichting Maatregelen vooraf: certificaat of keurmerk contractuele voorwaarden uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR:

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: WELKOM Achtergrond VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: Handhaving is zeer beperkt omdat dit alleen op individueel niveau bij de opdrachtnemer kan, tenzij evident misbruik door opdrachtgever.

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

wat is het en wat kun je ermee?

wat is het en wat kun je ermee? wat is het en wat kun je ermee? De Paarse Olifant ZZP-School Een VAR: was is het en wat kun je ermee? De ZZP-School/Renée Daniëls 2 e druk: juli 2013 http://www.zzp-school.nl De ZZP-School is een handelsnaam

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

BASE Advocaten - mr. R.C. Sies

BASE Advocaten - mr. R.C. Sies Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties Programma Inleiding Arbeidsovereenkomst Huidige systeem VAR Toekomstig systeem Wet DBA Praktische informatie overgang Wet DBA DBA: kritiek Veelgestelde vragen

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen KNSB Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen 20 februari 2008 Onderwerpen Vrijwilligersregeling Reiskosten 2008 Financiële gevolgen Begrip dienstbetrekking

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

Vereniging voor Arbeidsrecht

Vereniging voor Arbeidsrecht Vereniging voor Arbeidsrecht 7 maart 2013 Prof. dr. R.M. Beltzer 1 2 Een uitstervend ras? Te behandelen! 1. Het probleem: de krimpende markt en concurrentie 2. Iedereen een arbeidsovereenkomst? De elementen

Nadere informatie

Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder?

Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder? Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder? 0 Drie soorten arbeidsrelaties Freelancer/ZZP er 1 OPTIE Arbeidsovereenkomst 2 OPTIE Overeenkomst van opdracht Bedrijf of organisatie 3 OPTIE Overeenkomst

Nadere informatie

kwalificeert. Voor de inhouding van loonheffingen geeft die beoordeling niet in alle gevallen volledige zekerheid voor de opdrachtgever. De inkomstenb

kwalificeert. Voor de inhouding van loonheffingen geeft die beoordeling niet in alle gevallen volledige zekerheid voor de opdrachtgever. De inkomstenb Alles over de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Bron van inkomen... 2 3. Wanneer bent u ondernemer?... 2 4. Loon uit dienstbetrekking... 3 4.1. Privaatrechtelijke dienstbetrekking...

Nadere informatie

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen].

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen]. Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA). De VAR gaf opdrachtgevers de volledige zekerheid dat zij gevrijwaard waren van aanspraken

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

Van VAR naar modelovereenkomst

Van VAR naar modelovereenkomst Van VAR naar modelovereenkomst Wat was de VAR, wat is de DBA en welke stappen moet u ondernemen? Van VAR naar modelovereenkomst Inleiding Als u met zelfstandigen werkt dan kan het onduidelijk zijn of u

Nadere informatie

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen Presentatie NVBU Wetswijzigingen 01-01- 2015 Wat staat u te wachten per 01-01-2015 Participatiewet WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) Werkkostenregeling (Gerard Gelling) ZZP en BGL (Beoordeling Geen

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016 De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) heeft aan de Belastingdienst een model bemiddelingsovereenkomst voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Belastingen Administraties Adviezen Financiële planning. De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder?

Belastingen Administraties Adviezen Financiële planning. De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder? De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder? Dennis Ketelaars Danny Pieters Introductie van VAR naar de Wet DBA VAR vanaf 2005 (200.000 zzp ers) Wet DBA

Nadere informatie

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden waardoor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is komen te vervallen. Met ingang

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2.

Nadere informatie

Van VAR naar (Model-)overeenkomst

Van VAR naar (Model-)overeenkomst OPEN COFFEE DRONTEN Van VAR naar (Model-)overeenkomst 15 april 2016 Flynth Arbeidszaken Rick van den Bos Programma - De VAR - De BGL - De DBA en de (model)overeenkomsten - Overige aspecten Voorgeschiedenis:

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie (Bron: Brochure Belastingdienst)

De Verklaring arbeidsrelatie (Bron: Brochure Belastingdienst) De Verklaring arbeidsrelatie (Bron: Brochure Belastingdienst) De hieronder staande tekst is aan de brochure van de Belastingdienst ontleent. Karl van der Horst (VAR-register.nl/The Compliance Factory BV)

Nadere informatie

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst Van VAR naar DBAmodelovereenkomst 1 6 A P R I L 2 0 1 6 F R A N K VA N B E R G E N Programma VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) Vervanger VAR Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Afsluiting

Nadere informatie

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Programma In het kort: de WDBA, arbeidsrelaties, modelovereenkomsten

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654 13 10 2015 Beoordeling overeenkomst tijdelijke waarneming huisarts Ik ben van mening dat werken volgens de

Nadere informatie

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu?

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu? Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst De VAR verdwijnt, wat nu? Inleiding Wel of geen dienstbetrekking blijft vaak lastig te beantwoorden Mogelijkheid

Nadere informatie

Regiobijeenkomst NVBU 17-03-2016 21-03-2016 24-03-2016

Regiobijeenkomst NVBU 17-03-2016 21-03-2016 24-03-2016 Regiobijeenkomst NVBU 17-03-2016 21-03-2016 24-03-2016 Zelfstandige zonder personeel Van VAR, BGL naar DBA Steeds meer werknemers kiezen voor zelfstandigheid. Totaal aantal zelfstandigen eind 2013 ruim

Nadere informatie

Flexibele arbeid na de Wet DBA

Flexibele arbeid na de Wet DBA Flexibele arbeid na de Wet DBA Mr. A(leid) A.W. Langevoord 20 november 2017 Casus Tobias Tobias is ondernemer in de zin van de Wet IB 2001 (geen discussie dat dit zo is) Hij houdt zich bezig met de implementatie

Nadere informatie

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao Fact sheet avv-loze periode ABU-cao INLEIDING De CAO voor Uitzendkrachten (hierna nader te noemen de ABU-CAO ) is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard. Dit wordt ook wel de avv-loze periode

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. ( ), hierna verder te noemen: opdrachtgever ; en, 2. ( ), hierna verder te noemen: ZZP er. IN AANMERKING NEMENDE DAT: - er sprake is van een veranderde arbeidsmarkt

Nadere informatie

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Federatie Medisch Specialisten hebben aan de Belastingdienst een tweetal modelovereenkomsten van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen

Nadere informatie

Samenwerkingsvormen voor tandartsen

Samenwerkingsvormen voor tandartsen Samenwerkingsvormen voor tandartsen Tandartsen/praktijkhouders werken in de praktijk veelvuldig samen met tandartsen zonder eigen praktijk. Afhankelijk van de aard van de samenwerking, zijn er verschillende

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

vb_tandheelkun_dienstv_ _ pagina 1

vb_tandheelkun_dienstv_ _ pagina 1 Beoordeling overeenkomst tandheelkundige dienstverlening Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen

Nadere informatie

De wet DBA in vogelvlucht

De wet DBA in vogelvlucht www.tcpsolutions.com/nl Whitepaper De wet DBA in vogelvlucht Het doel, de gevolgen en de (on)zekerheden Inhoudsopgave Inleiding 3 De wet DBA 4 Dienstbetrekking 5 Fictieve dienstbetrekking 7 De opdrachtnemer

Nadere informatie

Ledenonderzoek zzp-dienstverlening

Ledenonderzoek zzp-dienstverlening November 2014 Ledenonderzoek zzp-dienstverlening Contacten zijn er altijd geweest tussen zzp ers en de uitzendbranche. De laatste jaren merken uitzendondernemingen een stijging in het aantal zzp ers dat

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst Afschaffing VAR; invoering modelovereenkomst

Kennisbijeenkomst Afschaffing VAR; invoering modelovereenkomst Kennisbijeenkomst Afschaffing VAR; invoering modelovereenkomst Donderdag 10 maart 2016 15.30 17.00 uur Douwe de Haan Ruben van Mourik Opening door Nico de Jager Welkom Programma Netwerkborrel Dienstverlening

Nadere informatie

TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat JR Maren Kessel Telefoon: TS Consulting B.V.

TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat JR Maren Kessel   Telefoon: TS Consulting B.V. TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat 5 5398 JR Maren Kessel email: info@tsconsulting.nl Telefoon: 0412 472060 TS Consulting B.V. 1 Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 17 maart 2016 Branche Vereniging

Nadere informatie

Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever?

Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever? Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever? Inleiding Een organisatie kan - in plaats van werknemers zelf in loondienst te nemen - op verschillende manieren arbeidskrachten

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN INHOUDSOPGAVE SKVR Freelance tarieven...3 Wat zijn de uurtarieven voor freelancers?...3 Waarom is het uurtarief voor een payroller lager?...3 Wat is het beleid van SKVR

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen werkgeversgezag De Belastingdienst heeft,

Nadere informatie

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016)

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, die op 1 mei 2016 in werking treedt, schaft de

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: Belastingdienst Belastingdienst, Postbus 10014, 8000 GA Zwolle Advinsure BV T.a.v. mr. P.H.T.M. de Keijzer Europa-allee lob 8265 VB KAMPEN Betreft: Beoordeling overeenkomst Advinsure B.V. Geachte heer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2290 Vragen van het lid

Nadere informatie

Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers

Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers Mei 2016 Het inhuren van zzp ers Nieuwe regels, meer verantwoordelijkheid Het aantal zzp ers in Nederland blijft

Nadere informatie

De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten!

De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten! WHITEPAPER 2016 De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten! Wat zijn de gevolgen en risico s voor zzp ers en hun opdrachtgevers? De manier waarop zzp ers ingehuurd worden door opdrachtgevers is volledig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 686 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant. Arbeid en de Wet DBA

16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant. Arbeid en de Wet DBA 16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant Arbeid en de Wet DBA Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties Arbeidsovereenkomst Overeenkomst van opdracht Vrijwilligers overeenkomst

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Vergoedingenreglement

Fondsdocumenten SNPF. Vergoedingenreglement Fondsdocumenten SNPF Vergoedingenreglement Vergoedingenreglement 2015 Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Notitie inzake wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen (BGL)

Notitie inzake wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen (BGL) Notitie inzake wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen (BGL) Bestemd voor: alle ZZP ers met een VAR-WUO of een VAR-DGA Opgesteld door: André Kooijman AA en Edwin Kroon AA/RB Datum: 1 oktober 2014 Betreft:

Nadere informatie

Beleidsregels UWV en BD voor de beoordeling en vaststelling van een dienstbetrekking

Beleidsregels UWV en BD voor de beoordeling en vaststelling van een dienstbetrekking Beleidsregels UWV en BD voor de beoordeling en vaststelling van een dienstbetrekking Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en het Directoraatgeneraal Belastingdienst, namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS

FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS KNMvD, januari 2011 Versie 1.2 Freelancer, zelfstandige en zzp er De aanduiding freelancer, zelfstandige en ZZP-er (afkorting voor zelfstandige zonder personeel) zijn

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 www.pwc.nl Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 Jaap Verdegaal Carmen van Lier Agenda Introductie Inhoudelijk deel: - Fiscale aspecten van inhuur zzp ers - Verklaring arbeidsrelatie

Nadere informatie

Kennissessie Sport Van VAR naar DBA. Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad

Kennissessie Sport Van VAR naar DBA. Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad Kennissessie Sport Van VAR naar DBA Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad 1 Programma 1. Beoordeling Arbeidsverhoudingen Judith van Vlijmen (PFZW)

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

Keten- en inlenersaansprakelijkheid

Keten- en inlenersaansprakelijkheid Keten- en inlenersaansprakelijkheid Loopt u ook risico? Anke Broeders Hannah Dias anke.broeders@bdo.nl hannah.dias@bdo.nl Adviesgroep Loon- & Premieheffing Wanneer keten- en/of inlenersaansprakelijkheid?

Nadere informatie

4 De zzp er gedefinieerd

4 De zzp er gedefinieerd 4 De zzp er gedefinieerd 4.1 Inleiding Het aantal zzp ers is de afgelopen jaren gestegen. Er is een ontwikkeling gaande waarin een toenemend aantal mensen zijn arbeid niet aanbiedt als werknemer maar als

Nadere informatie

Ondernemen in een keten. Beperk uw aansprakelijkheid. Whitepaper

Ondernemen in een keten. Beperk uw aansprakelijkheid. Whitepaper 15.03.16 Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid Whitepaper In dit whitepaper: Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer

Nadere informatie

Wijziging beoordeling dienstbetrekking door UWV en Belastingdienst

Wijziging beoordeling dienstbetrekking door UWV en Belastingdienst Wijziging beoordeling dienstbetrekking door UWV en Belastingdienst 1 Wijziging beoordeling dienstbetrekking door UWV en Belastingdienst Directoraat-generaal Belastingdienst Team Particulieren en formeel

Nadere informatie

Advieswijzer. Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid 15-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt

Nadere informatie

Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. Zekerheid in Flex.

Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. Zekerheid in Flex. Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST / ONDERNEMERSCHAP BLIJVEN SAMENWERKEN MET JE OPDRACHTGEVER Zekerheid in Flex. De VAR verdwijnt voor alle zzp ers. Wat houdt

Nadere informatie

Postbus AB Hardenberg

Postbus AB Hardenberg Postbus 54 7770 AB Hardenberg 0523 677083 info@q-inspectie.nl www.q-inspectie.nl Keurmerk ZZP Bemiddeling NBBU ZZP Bemiddeling NBBU Norm Het Keurmerk ZZP-bemiddeling is in 2016 op initiatief van de NBBU

Nadere informatie

WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES

WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES DOELGROEP Deze whitepaper over de beoordeling arbeidsrelaties in het kader van de invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) per 1 mei

Nadere informatie

Flexibilisering van arbeidsrelaties

Flexibilisering van arbeidsrelaties Flexibilisering van arbeidsrelaties Deze presentatie is beschikbaar op legalbusinessday.nl Hélène Bogaard Boris Emmerig Inleiding "De arbeidsmarkt veert alweer op" (FD, 17 augustus 2011) economische groei

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 036 Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering

Nadere informatie

Model Overeenkomst Van Opdracht

Model Overeenkomst Van Opdracht De ondergetekenden: 1. De sportorganisatie... gevestigd te... en ten deze vertegenwoordigd door: Naam:... Naam:... Naam:... Model Overeenkomst Van Opdracht (FREELANCE OVEREENKOMST) hierna te noemen de

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS De succesvolle sportvereniging Levensaders voor succes Voldoende schaal Goed bestuur Goede accommodatie Betrokken vrijwilligers

Nadere informatie

Samenwerken met zzp ers Alles wat u moet weten over de Wet DBA

Samenwerken met zzp ers Alles wat u moet weten over de Wet DBA Samenwerken met zzp ers Alles wat u moet weten over de Wet DBA Uw adviseurs Jan Rutjes Belastingadviseur Jean-Pierre Hubregsen Adviseur Arbeidsrecht Programma Wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal? De (model)overeenkomst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 686 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring

Nadere informatie

INHUREN VAN PERSONEEL KAM INFRA DAG BOUWEND NEDERLAND

INHUREN VAN PERSONEEL KAM INFRA DAG BOUWEND NEDERLAND INHUREN VAN PERSONEEL KAM INFRA DAG BOUWEND NEDERLAND Inhuren van personeel Hoofdlijnen ketenaansprakelijkheid ZZP-ers Uitzendkrachten Buitenlandse arbeidskrachten Hoofdlijnen ketenaansprakelijkheid Opdrachtgever

Nadere informatie

Overeenkomst van Opdracht

Overeenkomst van Opdracht Overeenkomst van Opdracht Drie-partijen-overeenkomst van Opdracht inzake bemiddeling tot het verrichten van werkzaamheden ex artikel 7:400 BW - Algemene Modelovereenkomst conform Belastingdienst nummer

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit stappenplan? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit stappenplan? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Heeft u besloten dat u voor een specifieke opdracht of klus een zzp er wilt inschakelen en heeft u een zzp er gevonden? Zorg er dan voor dat u de afspraken over de opdracht of klus goed schriftelijk

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Wet Keten-/ Inleners aansprakelijkheid (2005)

Bijzondere Voorwaarden Wet Keten-/ Inleners aansprakelijkheid (2005) Bijzondere Voorwaarden Wet Keten-/ Inleners aansprakelijkheid (2005) Begripsomschrijving 2 Verplichtingen van de Opdrachtnemer/Onderaannemer/Uitlener. 2 Betaling 3 Ontbinding 5 De hieronder volgende voorwaarden

Nadere informatie

Loonheffingen. Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking

Loonheffingen. Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking pagina 1 van 10 Terug naar overzicht Loonheffingen. Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking Besluit 06-07-2006 nr DGB06-857 Ministerie van Financiën/Directoraat-Generaal Belastingdienst en het Uitvoeringsinstituut

Nadere informatie

Bent u een echte zelfstandige? 17-05-2016 W E L K O M

Bent u een echte zelfstandige? 17-05-2016 W E L K O M W E L K O M 17 mei 2016 1 Wie nu een echte zelfstandige is, is dat straks ook. En wie straks geen echte zelfstandige blijkt, is dat nu ook niet! (E. Wiebes) van VAR naar DBA... 2 17 mei 2016 - Verklaring

Nadere informatie

Congres Flexibilisering. Keuzesessie 2 Hoe richt u uw flexibele schil nu in? Houten, 24 mei 2016. Boris Emmerig

Congres Flexibilisering. Keuzesessie 2 Hoe richt u uw flexibele schil nu in? Houten, 24 mei 2016. Boris Emmerig Keuzesessie 2 Hoe richt u uw flexibele schil nu in? Houten, 24 mei 2016 Boris Emmerig Drie soorten arbeidsrelaties Freelancer/ZZP er 1 OPTIE Arbeidsovereenkomst 2 OPTIE Overeenkomst van opdracht Bedrijf

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 1 VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 Beoordeling overeenkomst artiestenregeling Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde

Nadere informatie