Integraal Zuiveringsplan Waterschap Groot Salland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integraal Zuiveringsplan Waterschap Groot Salland"

Transcriptie

1 Integraal Zuiveringsplan Waterschap Groot Salland Definitief, 2 december 2014

2

3 Integraal Zuiveringsplan Waterschap Groot Salland Versie openbaar

4

5 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL Verantwoording Titel Integraal Zuiveringsplan Waterschap Groot Salland, versie openbaar Opdrachtgever Waterschap Groot Salland, Elbert Majoor Projectleider Berend Reitsma Auteur(s) Ronnie Berg, Joost van den Bulk, Miriam Bakker, Ramon van de Bruggen Tweede lezer Berend Reitsma Projectnummer Aantal pagina's 118 (exclusief bijlagen) Datum 2 december 2014 Handtekening Ontbreekt in verband met digitale verwerking Dit definitief is aantoonbaar vrijgegeven Colofon Tauw bv BU Water Handelskade 37 Postbus AC Deventer Telefoon Fax Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens: - NEN-EN-ISO 9001 Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland 5\113

6 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL Samenvatting Waterschap Groot Salland (WGS) heeft behoefte aan een Integraal Zuiverings Plan (IZP) om de waterketenvisie op rwzi niveau concreet te maken en een heldere verbinding te maken tussen bestuurlijke doelen en de (meerjaren)be-groting. In dit IZP wordt daaraan voor de komende 10 jaar invulling gegeven. WGS heeft 9 rwzi s, waarvan er twee (de rwzi s Heino en Raalte) lozen op gevoelig oppervlaktewater (Nieuwe Wetering en Hondemotswetering). Vijf (de rwzi s Zwolle, Deventer, Olst-Wijhe, Kampen en Genemuiden) lozen er op ruim ontvangend oppervlaktewater (IJssel en Zwarte Water). De overige twee: Dalfsen en Hessenpoort lozen op eigen oppervlaktewater (de Vecht). 1. Lozingseisen stikstof en fosfaat In de waterketenvisie is ingezet op een verschuiving van norm naar waarde denken. Dat betekent dat de effluenteisen niet standaard de eisen van het Waterbesluit volgen, maar dat in sommige gevallen wordt ingezet op maatwerk. Met andere woorden, wat kan het ontvangende oppervlaktewater aan en welke eisen passen daar dan bij. Dit is mogelijk als wordt voldaan aan het gebiedsrendement van 75 % voor de verwijdering van stikstof en fosfaat. Zo krijgen de rwzi s Heino en Raalte die op gevoelig oppervlaktewater lozen vermoedelijk strengere effluenteisen en krijgen de rwzi s Zwolle, Deventer en Kampen die op de IJssel lozen ruimere eisen dan de standaard van het waterbesluit. Deze beleidsrichting is sterk bepalend voor de toekomst van de rwzi s van WGS. In de onderstaande tabel zijn met kleuren de huidige en de toekomstige prestaties van de rwzi s ten aanzien van het halen van de stikstofeis gepresenteerd. De basis voor de toekomst is een prognose voor de ontwikkeling van de aanvoer voor een termijn van 10 jaar (2025). Alleen stikstof is hier weergegeven, omdat hierdoor de capaciteit van de rwzi en daarmee de grootste investeringen bepaald worden. Een strengere fosfaateis is over het algemeen te halen door een beperkte investering in een dosering van chemicaliën als aanvulling op het biologische proces van fosfaatverwijdering. Van de gehanteerde maatwerknormen die in de tabel zijn weergegeven, zijn alleen de normen voor de rwzi Kampen en Deventer vastgesteld. De normen voor de overige rwzi s hebben nog geen definitieve status, maar zijn gebruikt voor de verkenningen voor de komende 10 jaar in het kader van dit IZP. 6\113 Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland

7 1,5 5 3,5 1 1,5 3, Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL Omschrijving Gehanteerde norm (Kalender)- jaargemiddelde N-totaal Voldoen aan N+P eisen in jaar 2015 Voldoen aan N+P eisen in jaar 2025 rwzi Genemuiden rwzi Kampen rwzi Zwolle rwzi Hessenpoort rwzi Dalfsen rwzi Heino rwzi Olst-Wijhe rwzi Raalte rwzi Deventer Lozingsnormen activiteitenbesluit 10,0 1 Maatw erk 11,0 3 Maatw erk 18,0 1 Lozingsnormen activiteitenbesluit 10,0 1 Lozingsnormen activiteitenbesluit 10,0 1 Maatwerk 6,0 (ZHG) 3 Lozingsnormen activiteitenbesluit 15,0 1 Maatwerk 4,0 (ZHG) 5 Maatw erk 12,5 1 De prognose voor de aanvoer in 2025 is gebaseerd op de provinciale groei of krimp van het inwoneraantal en is vervolgens toegepast op de totale aanvoer van afvalwater (inclusief kleine en grote bedrijven) met daarop een gevoeligheidsanalyse op het groeipercentage en het aan- en afhaken van (grote) meetbedrijven. Als een bedrijf zich wil vestigen in onze regio of een bestaand bedrijf de lozing aanzienlijk wil uitbreiden of inperken dan kan het nodig zijn om de desbetreffende rwzi aan te passen. De effecten hiervan zijn verkend door middel van een gevoeligheidsanalyse, maar hiervoor zijn geen investeringen in te plannen voordat dit zich in werkelijkheid aandient. Wat betekent dit voor de individuele rwzi s? Uit de tabel blijkt dat zowel voor nu als voor de toekomst de rwzi s Raalte en Kampen het meest kritisch zijn (oranje/rood). Een uitbreiding van de biologische capaciteit van de rwzi Kampen is voorgesteld, omdat de rwzi in 2014 al volbelast is en in deze gemeente nog groei is voorzien. Daarnaast speelt ook het definitief maken van de tijdelijke chemicaliëndoseerinstallatie voor de P-verwijdering (verplichting omgevingsvergunning). Een uitbreiding betekent dat de rwzi meer capaciteit krijgt en meer afvalwater kan verwerken. Extreme piekbelastingen kunnen ook na uitbreiding nog leiden tot overbelasting. Dit geldt voor iedere rwzi. Voor de rwzi Raalte lijkt een nabehandeling voor stikstof en fosfaat onvermijdelijk om aan de strenge zomerhalfjaargemiddelde (ZHG) eis van 4 mg/l voor N-totaal en 0,25 mg/l voor P te voldoen. Deze eisen zijn gebaseerd op het kunnen halen van de normen voor het oppervlaktewater in de Raalterwetering. Nadere beschouwing van de waterkwaliteit voor wat betreft stikstof en fosfaat in de Raalterwetering toont aan dat een gefaseerde optimalisatie van de rwzi mogelijk is om een voldoende verbetering te geven van de kwaliteit in het KRW Waterlichaam, de Raalterwetering. Een periode van intensieve monitoring van chemie en ecologie (macrofauna en Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland 7\113

8 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL macrofyten) kan aantonen of de oppervlaktewaterkwaliteit inderdaad voldoende verbetert. Zo nodig kan na evaluatie worden geïnvesteerd in aanvullende zuiveringsmaatregelen. Voorbeelden van maatregelen om de rwzi te verbeteren zijn: het verhogen van de pompcapaciteit voor interne recirculatie (voor stikstof), het optimaliseren van de procesregelingen (waaronder een piekregeling voor het sneller intensiveren van de beluchting bij regen en inclusief het plaatsen van een aantal extra nitraat- en ammoniummeters) en investeren in een chemicaliëndoseerinstallatie met een geavanceerde continue fosfaatmeting en regeling. Daarnaast is het van belang om de ammoniumpieken te verlagen. Dit is mogelijk door extra beluchting te plaatsen in de facultatieve en/of predenitrificatietank (vergroten fractie aeroob slib). Ook de eerder genoemde optimalisatie van de procesautomatisering en de aanvullende metingen zullen hier aan bijdragen. De rwzi Heino kan net aan de strenge stikstofeisen voldoen. Voor fosfaat moet de tijdelijke doseerinstallatie definitief gemaakt worden (en worden voorzien van een meer geavanceerde regeling, mede wegens de omgevingsvergunning). 2. Afweging maatregelen/samenvoegen rwzi s Doel van deze exercitie is om te bepalen hoe maatregelen lokaal op een rwzi zich verhouden tot het opheffen van een rwzi en het afvalwater elders zuiveren of het effluent per persleiding afvoeren naar een andere locatie waar de impact aanzienlijk kleiner is. Er zijn 28 scenario s ontwikkeld met diverse combinaties en centralisaties met als uitgangspunten de geïnventariseerde prognoses, de gevoeligheidsanalyse, de huidige, scherpere N + P lozingseisen (in verband met een mogelijke afwentelingsdiscussie 1 ) en maatwerkeisen. Hierbij zijn twee regio s beschouwd: Zwolle-Kampen en Deventer-Olst/Wijhe-Raalte-Heino. Daarbij zijn twee naburige rwzi s van het waterschap Vallei en Veluwe in de beschouwing meegenomen: de rwzi Terwolde (dichtbij de rwzi Deventer) en de rwzi Hattem (dichtbij de rwzi Zwolle). Voor de rwzi Kampen is verkend of een deel van het afvalwater afvoeren naar Zwolle en daarbij in Zwolle uitbreiden, opweegt ten opzichte van het uitbreiden in Kampen. Hierbij is ook de rwzi Hattem van Vallei en Veluwe in de beschouwing meegenomen. In het geval de rwzi Zwolle moet worden uitgebreid wegens strengere effluenteisen of een tekort aan capaciteit, dan blijkt het gecombineerd behandelen van 25 % van de rwzi Kampen vergelijkbaar te zijn met lokale maatregelen. De rwzi Hattem amoveren (met of zonder de 25 % van de rwzi Kampen) en het afvalwater behandelen op de rwzi Zwolle is over 10 jaar duurder, maar over 30 jaar wel goedkoper dan alles lokaal doen, door de lagere vervangingsinvesteringen over die termijn. In de onderstaande figuren is de situatie met Hattem op Zwolle (inclusief 25 % Kampen) weergegeven. 1 Afwenteling is het effect van een lozing op benedenstroomse wateren. Bovenstroomse lozingen kunnen bijdragen aan het niet halen van oppervlaktewaternormen in benedenstrooms water. In het geval van WGS kunnen bijvoorbeeld lozingen op de Vecht en de IJssel effect hebben op het Zwarte Water en het IJsselmeer. Een dergelijke discussie zal op stroomgebiedsniveau worden gevoerd (de Rijn- Oost waterschappen met Rijkswaterstaat). 8\113 Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland

9 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL Om schrijving bij scenario Alleen Kampen Alles lokaal Kampen naar Zwolle Alles naar Zwolle Zwolle Kam pe n Hattem Werkzaamheden geen N-tot 18 mg/l uitbreiden N-tot 10 mg/l renoveren Werkzaamheden uitbreiden N-tot 10 mg/l uitbreiden N-tot 10 mg/l renoveren Werkzaamheden uitbreiden N-tot 10 mg/l gedeelte naar Zw olle en N-tot 10 mg/l renoveren Werkzaamheden uitbreiden N-tot 10 mg/l gedeelte naar Zw olle en N-tot 10 mg/l amoveren en naar Zw olle Totale kosten [in miljoenen EUR] Cumulatieve kosten van 10 jaar Investering Vervanging van onderdelen Totaal van meer/minder operationele kosten Totale kosten [in miljoenen EUR] Cumulatieve kosten van 30 jaar 10 Omschrijving bij scenario Alleen Kampen Alles lokaal Kampen naar Zwolle Alles naar Zwolle Werkzaam heden Werkzaamheden Werkzaam heden Werkzaamheden Zwolle geen N-tot 18 mg/l uitbreiden N-tot 10 mg/l uitbreiden N-tot 10 mg/l uitbreiden N-tot 10 mg/l Kam pe n uitbreiden N-tot 10 mg/l uitbreiden N-tot 10 mg/l gedeelte naar Zw olle en N-tot 10 mg/l gedeelte naar Zw olle en N-tot 10 mg/l Hatte m renoveren renoveren renoveren amoveren en naar Zw olle Investering Vervanging van onderdelen Totaal van meer/minder operationele kosten Aangezien de uitbreiding van de rwzi Kampen op korte termijn nodig is en rwzi Hattem niet (pas over 10 jaar) is het advies om op korte termijn alleen de rwzi Kampen lokaal uit te breiden. Hierbij wordt aanbevolen op een termijn van 8-10 jaar nogmaals de zinvolheid van een eventuele combinatie van de rwzi Hattem en de rwzi Zwolle te beschouwen (status 2025). Voor Raalte is bekeken of het transport van het effluent per persleiding naar de IJssel (bij Wijhe of bij Olst) betaalbaar is ten opzichte van (aanvullende) zuiveringsmaatregelen in Raalte. Ook is verkend of centralisatie interessant is door het influent van Raalte, met of zonder Heino, in de dan uit te breiden rwzi Olst-Wijhe te zuiveren met minder strenge (standaard) effluenteisen. Hierbij is niet alleen naar de investeringen gekeken, maar ook naar de verschillen in vervangings investeringen voor 10 en 30 jaar en naar de verschillen ten aanzien van inzet van personeel, het chemicaliënverbruik, slibproductie en energieverbruik. In de onderstaande figuren zijn de resultaten van het hierboven beschreven voorbeeld weergegeven. Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland 9\113

10 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL Totale kosten [in miljoenen EUR] Cumulatieve kosten van 10 jaar Omschrijving bij scenario Lokaal (maatwerk Raalte) Effluent Raalte naar IJssel Effluent Raalte naar IJssel Raalte naar Olst Werkzaamheden Werkzaamheden Werkzaamheden Werkzaamheden Raalte Zandfilter N-tot 4 mg/l Lozen op de IJssel nabij Wijhe Lozen op de IJssel nabij Olst amoveren en naar Olst-Wijhe Olst-Wijhe geen N-tot 15 mg/l geen N-tot 15 mg/l geen N-tot 15 mg/l Uitbreiden N-tot 10 mg/l Investering Vervanging van onderdelen Totaal van meer/minder operationele kosten Totale kosten [in miljoenen EUR] Cumulatieve kosten van 30 jaar Omschrijving bij scenario Lokaal (maatwerk Raalte) Effluent Raalte naar IJssel Effluent Raalte naar IJssel Raalte naar Olst Werkzaamheden Werkzaamheden Werkzaamheden Werkzaamheden Raalte Zandfilter N-tot 4 mg/l Lozen op de IJssel nabij Wijhe Lozen op de IJssel nabij Olst amoveren en naar Olst-Wijhe Olst-Wijhe geen N-tot 15 mg/l geen N-tot 15 mg/l geen N-tot 15 mg/l Uitbreiden N-tot 10 mg/l Investering Vervanging van onderdelen Totaal van meer/minder operationele kosten De maatregelen om het lozingspunt van de rwzi Raalte te verplaatsen naar de IJssel of een centralisatie van het afvalwater van Raalte op de rwzi Olst-Wijhe blijken zowel over 10 als over 30 jaar kostentechnisch niet haalbaar. Het advies is om lokaal in Raalte maatregelen te nemen. Ook het combineren met de rwzi Terwolde van Vallei en Veluwe met de rwzi Deventer blijkt niet haalbaar. In onderstaande tabel zijn de meest reële scenario s samengevat. Bij de rwzi Raalte is naast de mogelijke optimalisaties van het bestaande proces, uitgegaan van nageschakelde zandfiltratie. Voor die laatste techniek zijn ook andere oplossingen mogelijk, zoals een helofytenfilter (zie kopje kansen voor innovaties). 10\113 Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland

11 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL Scenario Rwzi Effluenteis Wel of geen uitbreiding nodig? Investeringskosten Waterkwaliteit (N&P) N-totaal EUR 1 Zwolle 18 Huidig 0 5 Deventer 12,5 Huidig 0 9 Kampen 11 + Conventioneel 25 % + chemicaliëndos Dalfsen 10 Huidig 0 12 Genemuiden 10 Huidig 0 13 Hessenpoort 10 Huidig 0 14 Olst-Wijhe 15 Huidig 0 19 Heino 15 Huidig + chemicaliëndos Raalte 4 + N+P Zandfilter (voor RWA) Raalte 4 Optimalisatie (recirc. + chemicaliendos.) Nieuwe stoffen Bovenstaande scenario s zijn getoetst op toekomstbestendigheid door te beschouwen of de uit-komsten veranderen als er eisen voor nieuwe stoffen 2 gelden. Hiervoor zijn de kosten geraamd per rwzi voor een aantal aanvullende zuiveringstechnieken om verschillende groepen nieuwe stoffen te verwijderen: zandfiltratie, actieve kool en UV/ozon. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan de rwzi s waarvan bekend is dat de impact op het oppervlaktewater groter is, de rwzi s Heino en Raalte. Beschouwd over een termijn van 30 jaar blijkt dan het effluent van de rwzi Raalte transporteren naar de IJssel bij Wijhe met standaard effluenteisen volgens het activiteitenbesluit interessant. Voorwaarde is wel dat alleen in kleine oppervlaktewateren knelpunten ontstaan als gevolg van eventuele normen en niet generiek beleid van kracht wordt voor alle rwzi s in Nederland. In dat laatste geval blijven lokale maatregelen prevaleren. De gefaseerde aanpak die is voorgesteld voor rwzi Raalte maakt het mogelijk om de ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe stoffen te volgen, alvorens een ingrijpend besluit te nemen. Advies is derhalve om dit in een volgend IZP wederom te overwegen. De andere varianten, effluent op de IJssel lozen bij Olst of influent van de rwzi Raalte afvoeren naar de rwzi Olst-Wijhe zijn ook over een periode van 30 jaar nog steeds duurder. 2 De term nieuwe stoffen is hier gebruikt als algemene term voor alle stoffen anders dan de gebruikelijke stoffen waarvoor normen gelden voor rwzi s. Denk hierbij aan metalen, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, hormoonverstorende stoffen, PAKs en andere micro-verontreinigingen. Vaak worden vooral nanodeeltjes en microplastics bedoeld en soms zelfs verspreiding van antibioticaresistentie (bacterien). Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland 11\113

12 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL Totale kosten [in miljoenen EUR] Cumulatieve kosten van 30 jaar Om schrijving bij scenario Lokaal (maatwerk Raalte) Effluent Raalte naar IJssel Effluent Raalte naar IJssel Raalte naar Olst Werkzaam heden Werkzaamheden Werkzaamheden Werkzaamheden Raalte Zandfilter N-tot 4 mg/l & actief koolfilter Lozen op de IJssel nabij Wijhe Lozen op de IJssel nabij Olst amoveren en naar Olst-Wijhe Olst-Wijhe geen N-tot 15 mg/l geen N-tot 15 mg/l geen N-tot 15 mg/l Uitbreiden N-tot 10 mg/l Investering Vervanging van onderdelen Totaal van meer/minder operationele kosten Vervolgens zijn ook de kosten geraamd van nanofiltratie om koper en zink te verwijderen. Dan is over 30 jaar transport van het afvalwater naar rwzi Olst-Wijhe zelfs (iets) goedkoper. Het toepassen van nanofiltratie lijkt echter geen realistisch scenario. Enerzijds wegens de hoge kosten en het energieverbruik en anderzijds omdat het niet meer is dan scheiden en een factor 4-5 concentreren. Er blijft een grote deelstroom geconcentreerd afvalwater over. Voor de concentraatstroom die ontstaat, is nog geen andere oplossing bekend dan elders lozen of verwijderen door indampen en dan verbranden. Dit laatste kost extreem veel energie en het volume is dermate groot dat transport met tankwagens geen oplossing is. Overigens is nanofiltratie ook geschikt om nanodeeltjes te verwijderen, wat een thema kan zijn voor de verre toekomst. 4. Energie en grondstoffen Ten aanzien van de thema s energie en grondstoffen is gekeken naar de landelijke ontwikkelingen en de ambities van het waterschap. Op energiegebied vinden er nu en de komende jaren diverse maatregelen plaats om de energie-efficiëntie te verhogen (MJA3). Daarnaast is voor de rwzi Zwolle al (voor dit IZP) besloten om een voorbehandeling te realiseren, om het slib te kraken. Hierdoor wordt meer biogas geproduceerd en een kleinere hoeveelheid ontwaterd slib afgevoerd naar de eindverwerker. Dit kan kostentechnisch uit. Daarnaast neemt de capaciteit van de slibgisting toe, waardoor het slib van Kampen ook in Zwolle verwerkt kan worden. Verder zijn er nog diverse andere energiemaatregelen denkbaar, zoals riothermie (zoals in Raalte), zonnecellen en wind energie. Dit zijn maatregelen die sterk afhankelijk zijn van de locale situatie. In het energie-plan 2017 en verder wordt opnieuw de richting bepaald. Met betrekking tot grondstoffen wil WGS samen met de andere waterschappen in Nederland koploper zijn. De volgende grondstoffen zijn anno 2014 in beeld: fosfor, cellulose, alginaat en bioplastics. 12\113 Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland

13 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL Fosfaat: De locaties waar fosforterugwinning met name in beeld zijn, zijn de centrale slib verwerking met gisting en ontwatering, op de rwzi s Zwolle en/of Deventer. Dit kan plaatsvinden in het centraat of digestaat. In het kader van de scenariostudie slibontwatering en vergisting is reeds besloten om beperkt fosfaat terug te winnen in Zwolle (in combinatie met de voorbehandeling voor de slibgisting). Cellulose: kan worden teruggewonnen bij toepassing van een fijnzeef als voorafscheidingstechniek. Bijvoorbeeld bij een tekort aan zuiveringscapaciteit zijn positieve business cases bekend. Voor Kampen is dit niet van toepassing omdat hier voorbezinking plaatsvindt en daarmee vrijwel alle cellulose in het primair slib beland en wordt afgevoerd naar de slibgisting. Wel is het denkbaar om cellulose terug te winnen uit primair slib. Daar wordt op dit moment ook onderzoek naar gedaan (STOWA / WGS). Dat kan wellicht centraal plaatsvinden, waarbij de primaire slibben worden getransporteerd naar de rwzi's Deventer en/of Zwolle. Dit is geen alternatief voor de capaciteitsuitbreiding van de rwzi Kampen omdat de cellulose immers al wordt verwijderd via de voorbezinktank. Wel kan het extra ruimte geven in de slibgisting in Zwolle of Deventer, omdat er minder slib ontstaat indien cellulosevezels worden afgescheiden en apart afgevoerd. Alginaat: Vooralsnog zijn er geen scenario's in beeld waarbij een (hybride) Neredareactor wordt gerealiseerd. Wegens de beperkte uitbreiding van Kampen, de lay-out van de huidige configuratie en het feit dat geen uitbreiding van de hydraulische capaciteit voorzien is, lijkt toepassen van een Neredareactor niet voor de hand te liggen. Productie van alginaat uit het specifieke korrelslib van een Nereda-installatie is daardoor niet mogelijk. Bioplastics: kunnen worden gewonnen uit zuiveringsslib. Dit wordt op dit moment onderzocht en is nog toekomstmuziek. Het meest waarschijnlijk is toepassing op een rwzi waar centraal slib wordt ingezameld, dus de rwzi's Deventer en/of Zwolle. Het winnen van grondstoffen verkent WGS samen met de andere waterschappen in het samenwerkingsverband, de Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF). In het kader van het IZP worden (nu) geen nieuwe keuzes voorgesteld voor WGS. In de toekomst is een keuze nodig of WGS wil bijdragen aan de ontwikkeling van deze sector door te investeren in de eerste praktijkschaalprojecten (waar nog geen terugverdientijd voor geldt). 5. Richting investeringsprogramma Naast het vaststellen van de toekomstige ontwikkelingen van de 9 rwzi s heeft in het kader van het IZP ook een verkenning plaatsgevonden van de noodzakelijke investeringen in de komende 10 jaar. Zoals hiervoor is genoemd, zijn op basis van de toetsing van de effluenteisen N en P, de prognoses voor de aanvoer en de scenariostudie (grotere) investeringen voor de rwzi Kampen en Raalte voorgesteld. Daarnaast zijn er door het waterschap al diverse investeringen ingepland voor onder andere vervanging van besturingsinstallaties en maatregelen vanuit wet en regelgeving Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland 13\113

14 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL (zoals de wkk s aan passen aan de nieuwe emissie-eisen die van kracht worden in 2017 en tijdelijke chemicaliëndoseerinstallaties definitief maken vanwege de omgevingsvergunning). Er is een methodiek ontwikkeld om de vervangingsinvesteringen voor de 9 rwzi s vast te stellen. Bij deze methodiek is gekeken naar werkelijke investeringskosten van nieuwbouw van rwzi s van de afgelopen jaren, het percentage daarvan dat geldt voor vervanging van W en E onderdelen. Daarbij zijn de uitkomsten vertaald naar de regionale situatie met relatief lage grondkosten en is de methodiek gekalibreerd aan reeds geraamde en gerealiseerde projecten van het waterschap Groot Salland en waterschap Reest en Wieden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de gemiddelde technische levensduur. In deze methodiek is deze instelbaar uitgevoerd. Vooralsnog is uitgegaan van 20 jaar voor werktuigbouwkundige componenten, voor besturing 10 jaar. Voor de kosten van renovatie van civiele onderdelen is met toeslagfactoren en kengetallen gewerkt. Deze 20 jaar is een inschatting op basis van ervaring van zowel waterschap Groot Salland als van waterschap Reest en Wieden. Er is hierbij maximaal moeite gedaan om aan te sluiten bij de werkwijze (bij het realiseren van projecten) en de assets van WGS. Desalniettemin hebben ramingen in theorie een onnauwkeurigheid van 30 %, maar kunnen per onderdeel een grotere afwijking hebben (bijvoorbeeld als een roostergoedverwijdering vervangen wordt, wordt dan meteen eenzelfde of een duurder apparaat aangeschaft en/of meteen de luchtbehandeling aangepast, veel of weinig betonschade, etc). De exacte bepaling van de scope heeft hier een grote invloed. Daarnaast is in de praktijk markt-dynamiek oorzaak van variatie in prijzen van projecten. De ramingen moeten voldoende zijn om een meerjarenbegroting op te baseren. Aanbeveling is om de ontwikkelde methode de komende jaren verder te ijken op basis van gerealiseerde projecten. Voor de komende 5 jaar is uitgegaan van de vervangingsinvesteringen die zijn opgenomen in de huidige meerjarenbegroting Hierbij dient te worden opgemerkt dat naar verwachting in het kader van de invoering van assetmanagement een discussie plaats zal vinden over het acceptabele risiconiveau ten aanzien van de doelen van de organisatie. Dit kan consequenties hebben voor het niveau van vervangingsinvesteringen. In de volgende figuur is dit weergegeven (met de huidige werkelijke begrote kosten voor vervangingsinvesteringen tot en met 2019 en vanaf 2020 door het model berekend). 14\113 Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland

15 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL Vervangingsinvesteringen Waterschap Groot Salland o.b.v. technische levensduur van 20 jaar Investeringskosten (miljoen EUR) Vervangingen o.b.v. meerjarenbegroting Vervangingen o.b.v. technische levensduur overige gemalen rwzi Heino rwzi Hessenpoort rwzi Dalfsen rwzi Genemuiden rwzi Kampen rwzi Olst-Wijhe rwzi Raalte rwzi Zwolle rwzi Deventer Meerdere rwzi's Vanaf 2020 is het rekenmodel leidend. Omdat diverse onderdelen ouder zijn dan de (aangenomen gemiddelde) technische levensduur ontstaat in 2020 een piek aan investeringen. Door de vervangingsinvesteringen te prioriteren afhankelijk van de risico s voor het proces, zijn deze in het IZP over de jaren daarna verspreid. Voor elke rwzi is voor de komende 10 jaar (met een doorkijk voor de periode daarna) in beeld welke investeringen per jaar nodig zijn. Ook over een termijn van 30 jaar zijn de verwachte vervangingsinvesteringen in beeld. Hierbij is rekening gehouden met een prijsindexatie. Voor de 9 rwzi s is ook de onderhoudstoestand en de situatie qua beheer in beeld. Dit is zoveel mogelijk afgestemd met de vervangingsinvesteringen volgens de methode, zodat beheerstechnische knelpunten op de agenda staan om te worden opgelost. Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland 15\113

16 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL 25 Vervangingsinvesteringen Waterschap Groot Salland o.b.v. technische levensduur van 20 jaar Investeringskosten (miljoen EUR) overige gemalen rwzi Heino rwzi Hessenpoort rwzi Dalfsen rwzi Genemuiden rwzi Kampen rwzi Olst-Wijhe rwzi Raalte rwzi Zwolle rwzi Deventer Meerdere rwzi's Specifiek aandacht verdienen op dit punt de vervanging van besturingsinstallaties en de slibontwateringsmachines. Het advies is om op het moment dat vervanging van een besturingsinstallatie aan de orde is de procesregelingen te optimaliseren inclusief aanvullende continue metingen. Deze optimalisaties dragen bij aan het uitnutten van de assets. Ook zijn de meerkosten beperkt ten opzichte van de initiële investering in zuiveringscapaciteit, is het stand der techniek en geeft het meer inzicht in het functioneren. Mogelijk kunnen op termijn grotere investeringen in extra zuiverings-capaciteit in verband met strengere normen worden voorkomen of uitgesteld. De ontwatering van het zuiveringsslib heeft een grote invloed op de exploitatiekosten van het waterschap. Voor de slibontwateringsmachines geldt dat deze boven gemiddeld goed presteren, wat blijkt uit hoge drogestofgehalten en wat leidt tot relatief lage kosten voor de afzet van het zuiveringsslib. Betaling vindt immers plaats door een vaste prijs per ton totaal product (zuiveringsslib inclusief het water). Qua energieverbruik zijn de machines verouderd en niet alle onderdelen zijn meer leverbaar. Dit laatste maakt het noodzakelijk om op korte termijn een aantal modificaties uit te voeren. Op langere termijn is vervanging van de volledige machines noodzakelijk of van een groot aantal van de onderdelen. Punt van aandacht is dat nieuwe machines niet per definitie beter (of gelijk) functioneren. Het verdient de aanbeveling om op termijn een verkenning uit te voeren waarbij nieuwe machines worden vergeleken met de bestaande (en met een ingrijpende renovatie daarvan). 6. Kansen voor innovaties Voor de rwzi Raalte is na een periode van optimalisaties van het zuiveringsproces, indien nodig een denitrificerend en defosfaterend zandfilter voorgesteld als aanvullende maatregel. Als alternatief is genoemd een horizontaal helofytenfilter, waarbij een koppeling gelegd wordt met het watersysteem. Een horizontaal doorstroomd helofytenfilter heeft als nadeel dat het niet zeker is of 16\113 Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland

17 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL de strenge effluentnormen voor N en P (over het hele jaar) worden gehaald. Daar staat tegenover dat het een positief effect heeft op bijvoorbeeld het zuurstofgehalte en andere ecologische parameters. Ook dit past in de verschuiving van normdenken naar waardedenken. Een duurdere tussenvorm is een verticaal doorstroomd helofytenfilter, wat mogelijk ook extra verwijdering van koper en zink kan bewerkstelligen. De locatie van de rwzi Raalte leent zich daardoor om technieken om medicijnresten en hormoonverstorende stoffen te verwijderen verder te onderzoeken. Dit kan op termijn een overweging zijn als aanvulling op de sporen waar WGS nu al actief is: brongerichte aanpak nieuwe stoffen (GRIP), het winnen van energie en grondstoffen (cellulose uit primair slib) en sensoring/monitoring van afvalwater (onderzoek naar online CZV metingen en karakterisering van afvalwater op basis van UV en infrarood spectra met het oog op het signa-leren van pieklozingen en het verminderen van discrepantie). 7. Kennisniveau en competenties beheer en onderhoud De algemene tendens is dat zuiveringsprocessen en procesregelingen complexer worden. Het zuiveringsproces is kritischer doordat de installaties zwaarder zijn belast en de eisen soms strenger worden. Daarnaast is meer procesinformatie beschikbaar dankzij online metingen. Dit alles vraagt om procesinzicht en vermogen tot analyseren terwijl voorheen voornamelijk kennis van techniek belangrijk was. De toegankelijkheid en beschikbaarheid van informatie kan nog worden verbeterd en is een randvoorwaarde voor het kunnen analyseren (betere tools ). Ook de toegankelijkheid van historische gegevens van rwzi s kan worden verbeterd. Naast het zuiveringsproces is met name het proces van het vergisten en ontwateren van het zuiveringsslib van belang, inclusief de voorbehandeling waarbij mogelijk bij hogere temperaturen en drukken wordt gewerkt. Intensieve sturing op basis van kennis en vooral ervaring heeft een groot effect op het resultaat en in dit geval op de kosten van de afzet van zuiveringsslib, een grote post in de begroting. Aanbeveling is om hieraan de komende jaren extra aandacht te besteden (kennisoverdracht en verminderen kwetsbaarheid). 8. Richting verandering exploitatiekosten Er zijn een aantal ontwikkelingen die leiden tot meer slib, meer chemicaliënverbruik, meer ener-gieverbruik, meer onderhoud en meer personeel vragen. Dit betreft de uitbreidingen/-aanpassingen van de rwzi s Heino, Kampen en Raalte en de voorbehandeling op de rwzi Zwolle. Hiermee moet rekening worden gehouden op het moment dat deze projecten zijn gerealiseerd. Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland 17\113

18 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL Verschilkosten van scenario's Chemicaliën Scenario rwzi Omschrijving FTE P-verwijdering Methanol PE Slib Energie Totaal Uitbreiding EUR/jaar EUR/jaar EUR/jaar EUR/jaar EUR/jaar EUR/jaar EUR/jaar EUR 1A Zwolle Huidig B Zwolle Huidig (met voorbehandeling slib) Deventer Huidig Kampen + Conventioneel 25 % + chemicaliëndos Dalfsen Huidig Genemuiden Huidig Hessenpoort Huidig Olst-Wijhe Huidig Heino Huidig + chemicaliëndos Raalte + N+P Zandfilter (voor RWA) Raalte Optimalisatie (recirc. + chemicaliendos.) Voor de rwzi s Kampen en Heino wordt de tijdelijke chemicaliëndosering vervangen door een vaste. Voor Heino zal in de zomer de P effluentwaarde afnemen van 0,9 mg/l naar 0,7 mg/l, dat geeft een marginale toename van de kosten. Bij de rwzi Kampen zal een toename van vuillast optreden. Daarbij wordt echter verwacht dat de jaarlijkse kosten voor de chemicaliën en extra slibverwerking niet zullen veranderen ten opzichte van de huidige situatie, omdat de eis soepeler is (2 mg/l) dan de effluent P waarde die nu gehaald wordt (1,3 mg/l). De besparingen bij de voor behandeling op de rwzi Zwolle (scenario 1B) zijn gebaseerd op de scenariostudie slibvergisting en slibontwatering. Bij de voorbehandeling van het slib van de rwzi Zwolle (scenario 1B) moet nog rekening gehouden worden met een stijging van de onderhoudskosten van EUR ,00 tot EUR ,00 per jaar (inschatting). 9. Adviezen Integraal Zuiverings Plan Vaststellen IZP inclusief het advies om: De rwzi Kampen op locatie uitbreiden met biologische capaciteit en chemicaliëndosering De tijdelijke chemicaliëndosering op rwzi Heino te vervangen door een vaste Gefaseerd de effluentkwaliteit van de rwzi Raalte verbeteren, door maatregelen op de bestaande rwzi (onder andere extra recirculatie, beluchtingscapaciteit, optimalisatie besturing en chemicaliëndosering) met eventueel op termijn een nabehandelingsstap Geen centralisatie of combinatie(maatregelen) Bestaande assets uit te nutten door bij renovatie besturingssystemen te optimaliseren De toekomst van de ontwateringsmachines te verkennen De mogelijkheden voor de afzet van het zuiveringsslib te verkennen voor de periode na het huidige contract 18\113 Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland

19 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL Na het IZP (consequenties wel beschouwd in IZP): Nieuwe stoffen : alleen onderzoek of ook al investeren? Volgen maatschappelijke discussie over nut en noodzaak en brongerichte aanpak versus end-of-pipe Grondstoffen: budget voor investeren in ontwikkeling (full scale demo) of afwachten tot er positieve business cases ontstaan? Separaat traject 2015/2016 (bijdrage EFGF en onderzoek winnen cellulosevezels uit primair slib) Ontwikkelen beleid ten aanzien van aan-/afhaken bedrijven. separaat traject 2015 Sensoring en monitoring influent. separaat traject 2014/2015 Aanbevelingen en vervolg op IZP: Opstellen investeringsplan gemalen en transportleidingen Doorontwikkeling richting assetmanagement; afweging vervangingsinvesteringsniveau versus risico s ten aanzien van doelen van de organisatie (eventueel in overleg met waterschap Reest en Wieden); methode voor vervangingsinvesteringen verfijnen en ijken Financieel beleid herzien met betrekking tot meerjarig nut vervangingen en afschrijvingstermijnen (eventueel in overleg met waterschap Reest en Wieden); aangekondigd in begroting Nadere uitwerking is nodig en vindt plaats in het FMP Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland 19\113

20 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL 20\113 Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland

21 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL Inhoud Verantwoording en colofon Inleiding Het waterschap Groot Salland Huidig beleid en toekomstige ontwikkelingen Inleiding Overzicht landelijke wetgeving en akkoorden afvalwaterketen Bestuursprogramma en ambities Waterschap Groot Salland Beleid voor de toekomst Waterschap Groot Salland Inleiding Effluenteisen voor stikstof en fosfaat Nieuwe stoffen Thema energie en grondstoffen Slibvergisting en ontwatering Slibeindverwerking Beheer en onderhoud Invloed omringende waterschappen Zuiveringsbeheer Waterschap Groot Salland Inleiding Bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer Feiten overzicht individuele rwzi s (Beheersmatige) knelpunten van de rwzi's Prognose autonome ontwikkeling inwoners en bedrijven Bekende informatie tabel-/ en meetbedrijven Kansen en risico's afvalwater meetbedrijven Scenario s voor de toekomst Inleiding Beoordeling rwzi's Inleiding Gevoeligheidsanalyse prognose aangevoerde vuillast Gevoeligheidsanalyse prognose vuillast meetbedrijven Range individuele effluenteisen Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland 21\113

22 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL N-totaal kleuren beoordelingstabel rwzi's Ontwikkelen logische scenario's rwzi's met centralisaties en uitbreidingen Doorkijk nieuwe stoffen, energie en grondstoffen Inleiding Nieuwe stoffen Energie Grondstoffen Uitwerking scenario's en investeringsprogramma Inleiding Uitgangspunten kostencalculaties Vervangingsinvesteringen autonome ontwikkeling Centralisatie scenario's rwzi's Inleiding Investeringskosten centralisatie scenario's Toekomst rwzi Zwolle Toekomst rwzi Deventer Toekomst rwzi Kampen Toekomst rwzi Dalfsen Toekomst rwzi Genemuiden Toekomst rwzi Hessenpoort Toekomst rwzi Olst-Wijhe Toekomst rwzi Heino Toekomst rwzi Raalte Samenvatting voorkeursscenario's Scenario's nieuwe stoffen Inleiding Investeringskosten nieuwe stoffen Medicijnresten en hormoonverstorende stoffen op de rwzi's Raalte en Heino Zware metalen rwzi Raalte en rwzi Heino Energie en grondstoffen Inleiding Energie Grondstoffen Richting verandering exploitatiekosten Overige aspecten toekomstige ontwikkelingen Personeelscompetenties Beheerstechnische knelpunten \113 Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland

23 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL 6.9 Kansen voor innovatie Discussie, conclusies en aanbevelingen Discussie Conclusies en aanbevelingen Literatuur Bijlage(n) 1 Geplande en mogelijke energiemaatregelen EEP en energieplan 2 Beschrijving individuele rwzi s en aangesloten meetbedrijven 3 Resultaten modellering rwzi s Kampen, Zwolle, Deventer, Raalte, Dalfsen en Olst-Wijhe 4 Toelichting bepalen vervangingsinvesteringen 5 Nieuwbouw rioolgemalen en persleidingen 6 Beschrijvingen (innovatieve) technieken 7 Toelichting mogelijke optimalisaties bedrijfsvoering rwzi s 8 Uitgebreide toelichting investeringskosten rwzi s 9 Vervangingsinvesteringen met een technische levensduur van 15 jaar 10 Berekening prestaties ontwerpcapaciteit rwzi Zwolle 11 Detailinformatie vervangingsinvesteringen en scenario's 12 De waterkwaliteit van de Hondemotswetering en de Raalterwetering tbv de rwzi Raalte Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland 23\113

24 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL 1 Inleiding In 2013 heeft Waterschap Groot Salland (WGS) een waterketenvisie opgesteld: De keten ontketend. Hierin zijn de diverse landelijke ontwikkelingen welke tot uitdruk-king komen in het Bestuursakkoord Water, het Klimaatakkoord, de Routekaart 2030 en de green deals vertaalt naar ambities van het waterschap. Nu in 2014 heeft WGS behoefte aan een concretisering van de waterketenvisie op rwzi niveau en een heldere verbinding tussen bestuurlijke doelen en de (meerjaren)begroting. Het Integraal Zuiverings Plan (IZP) is een middel om dit te bereiken. Vanuit de bovengenoemde ontwikkelingen wordt in dit Integrale Zuiveringsplan beschreven wat dit betekent voor het zuiveringsbeheer van het waterschap voor de komende 10 jaar (met waar nodig een doorkijk naar de komende 30 jaar). Hierin worden de huidige en toekomstige toestand van de 9 rwzi's van het waterschap betrokken, samen met de benodigde aanpassingen en uitbreidingen. Tevens wordt gekeken naar mogelijkheden tot samenvoegen en centralisatie van de rwzi's. Ook het effect van normen voor nieuwe stoffen in het effluent en de kansen voor het winnen van energie en grondstoffen wordt daarin meegenomen. Tenslotte wordt verkend welke (vervangings)investeringen er voor de komende 10 jaar nodig zijn. Dit vormt de basis voor het investeringsprogramma, de meerjarenbegroting en de innovatie-agenda voor de komende 10 jaar. Per rwzi is in beeld welke maatregelen zijn voorzien in de periode , inclusief handvatten voor beheer en onderhoud. In hoofdstuk 2 wordt het Waterschap Groot Salland in algemene zin beschreven. In hoofdstuk 3 wordt het huidige en toekomstige beleid en de ambities van het Waterschap op het gebied van de afvalwaterketen gepresenteerd. In hoofdstuk 4 worden de individuele rwzi's beschreven met de specifieke aandachtspunten die op dit moment spelen. Hoofdstuk 5 beschrijft verschillende scenario's die voor de 9 rwzi's van het waterschap mogelijk zijn met daarbij een onderbouwd advies. In hoofdstuk 6 wordt het investeringsprogramma voor de komende 10 jaar uitgewerkt. In hoofdstuk 7 tenslotte volgt de discussie met conclusies en aanbevelingen. 24\113 Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland

25 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL 2 Het waterschap Groot Salland Het waterschap Groot Salland is een waterschap gelegen in het westen van de provincie Overijssel. Het is verantwoordelijk voor het waterbeheer in een gebied ter grootte van ha. In figuur 2.1 is de ligging van het waterschap (met een zwart kader) weergegeven. Figuur 2.1 Ligging Waterschap Groot Salland Het afvalwater van huishoudens en industrie in het beheersgebied van het waterschap wordt gezamenlijk met een deel van het hemelwater gezuiverd in 9 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi s). Het betreft de rwzi s: Dalfsen, Deventer, Genemuiden, Heino, Hessenpoort, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte en Zwolle, zie figuur 2.2 (groene bollen en blauwe driehoekjes binnen beheersgebied). De rwzi s Heino en Raalte lozen op gevoelig oppervlaktewater (Nieuwe Wetering en Hondemotswetering). De rwzi s Zwolle, Deventer, Olst-Wijhe, Kampen en Genemuiden lozen er op ruim ontvangend oppervlaktewater (IJssel en Zwarte Water). De rwzi's Dalfsen en Hes-senpoort lozen op eigen oppervlaktewater (de Vecht). In figuur 2.2 is ook te zien dat de centrale slibverwerking plaatsvindt op de rwzi's Zwolle en Deventer (op de andere locaties gaat dit verdwijnen). Ook is te zien dat de rwzi's van het naburige Waterschap Vallei en Veluwe Hattem en Terwolde dicht bij de rwzi's Zwolle respectievelijk Deventer liggen. In dit IZP zullen deze rwzi's bij de afwegingen worden betrokken. Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland 25\113

26 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL Figuur 2.2 Locaties rwzi s van Waterschap Groot Salland In tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de 9 rwzi's van het waterschap Groot Salland Tabel 2.1 Overzicht 9 rwzi's van Waterschap Groot Salland Rwzi Genemuiden Ontwerp capaciteit (ie à 150 g TZV) ie Foto Kampen ie 26\113 Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland

27 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL Zwolle ie Hessenpoort ie Dalfsen ie Heino ie Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland 27\113

28 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL Olst-Wijhe ie Raalte ie Deventer ie 28\113 Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland

29 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL 3 Huidig beleid en toekomstige ontwikkelingen 3.1 Inleiding In hoofdstuk 3 is het huidige waterketenbeleid van het waterschap Groot Salland en zijn de toekomstige ontwikkelingen die voor het waterschap relevant zijn, beschreven. In paragraaf 3.2 wordt een overzicht gegeven van de relevante wet- en regel geving en akkoorden waar het waterschap met betrekking tot de afvalwaterketen mee te maken heeft. In paragraaf 3.3 worden het bestuursprogramma en de ambities van het waterschap besproken. In paragraaf 3.4 komt het huidige en uit de ambities voortkomende toekomstige beleid aan bod. In paragraaf 3.5 tenslotte wordt de invloed van nabijgelegen rwzi's van het waterschap Vallei en Veluwe beschreven. 3.2 Overzicht landelijke wetgeving en akkoorden afvalwaterketen De waterschappen moeten voldoen aan diverse Nederlandse en Europese wetten op het gebied van waterkwaliteit, overstromingsrisico s en ecologie. Recente wetgeving en akkoorden die betrekking hebben op de afvalwaterketen zijn beschreven in tabel 3.1. Tabel 3.1 Selectie relevante wet- en regelgeving en akkoorden afvalwaterketen Relevante Acties WGS wetten/akkoorden Kaderrichtlijn water Uitvoeren maatregelen voor verbetering ecologische toestand oppervlaktewater Eisen voor nieuwe stoffen op basis van monitoringsprogramma (zie onder tabel) Afwentelingsdiscussie (zie onder tabel) Waterwet/Activiteitenbesluit Zorgplicht zuiveren stedelijk afvalwater, maatwerkvoorschriften aanvragen of verlenen Omgevingswet Kaderstellend voor rwzi s Uitvoer maatregelen Voor 2015, 2021 en 2027 Continu Bestuursakkoord waterketen Met gemeenten werken aan kostenbeheersing en afsluiten afvalwaterakkoorden Vanaf 2007 Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland 29\113

30 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL Relevante wetten/akkoorden Bestuursakkoord water (NBW) Acties WGS Samenwerken in de waterketen, besparingen, maatregelen om wateroverlast in watersysteem te voorkomen (doelmatigheid) Uitvoer maatregelen Voor 2015 Klimaatakkoord en Energiedoelstellingen, innovatieve Periode Nationale Energie akkoord duurzame energie en duurzame Unie van waterschappen en ruimtelijke inrichting Rijk Ketenakkoord Terugwinnen van fosfaat Vanaf 2011 fosfaatkringloop Routekaart 2030 Streefbeelden Nutriënten, Energie en Tot 2030 water Landelijk afvalbeheerplan Regels voor de verwerking van slib (LAP) MJA3 Afvalwaterketen 30 % energie-efficiëntie Periode SER akkoord > 40 % energieverbruik duurzaam 2020 produceren Green deal Energiefabriek Landelijk minimaal 12 energiefabrieken in Nederland en waarvan WGS 1 energiefabriek (rwzi Zwolle) Green deal Grondstoffenfabriek (va 20 nov 2014) Terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater, 3-5 grondstoffenfabrieken in Nederland De term nieuwe stoffen is hier gebruikt als algemene term voor alle stoffen anders dan de gebruikelijke stoffen waarvoor normen gelden voor rwzi s. Denk hierbij aan metalen, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, hormoonverstorende stoffen, PAKs en andere micro-verontreinigingen. Vaak worden vooral nanodeeltjes en microplastics bedoeld en soms zelfs verspreiding van antibioticaresistentie (bacteriën). Afwenteling is het effect van een lozing op benedenstroomse wateren. Bovenstroomse lozingen kunnen bijdragen aan het niet halen van oppervlaktewaternormen in benedenstrooms water. In het geval van WGS kunnen bijvoorbeeld lozingen op de Vecht en de IJssel effect hebben op het Zwarte Water en het IJsselmeer. Een dergelijke discussie zal op stroomgebiedsniveau worden gevoerd (de Rijn-Oost water-schappen met Rijkswaterstaat). 30\113 Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland

31 Kenmerk R BWP-kzo-V01-NL 3.3 Bestuursprogramma en ambities Waterschap Groot Salland Het bestuursprogramma van Waterschap Groot Salland [1] is gebaseerd op het bestuursakkoord Waterketen en is beschreven in het Bestuursprogramma [1] en de herijking daarop [2]. Het bestuursprogramma vormt het kader voor andere beleidsdocumenten. In de bestuursprogramma s zijn ambities geformu-leerd [3]. Op basis van deze ambities wordt via het Waterbeheersplan [5] en de Meerjarenbegroting [4] het beleid van Waterschap Groot Salland bepaald. In het visiedocument de keten ontketend (2013) [6] zijn de meest recente ambities van het waterschap beschreven. Deze ambities zijn de basis voor het toekomstige beleid. Afhankelijk van eventuele toekomstige eisen voor nieuwe stoffen, de uitkomsten van de afwentelingsdiscussie (het ene waterschap niet opzadelen met de emissies van een andere) en nieuwe akkoorden (onder andere Green Deal grondstoffen) kunnen nog weer nieuwe ambities geformuleerd worden. Deze ambities gaan over wel of niet bijdragen aan een ontwikkeling, op wat voor termijn (hoe snel) en hoe vergaand. Dit zijn bestuurlijke keuzes die uiteindelijk worden vastgelegd in beleid. In het onderstaande worden de ambities uit het visiedocument de keten ontketend kort samengevat: Milieudoelstellingen: een forse stap van normdenken naar waardedenken. Bronmaatregelen en luisteren naar de omgeving. De normatieve end of pipe - werkwijze lijkt niet toekomstbestendig. Strengere normen leiden ertoe dat we een andere houding moeten aannemen. Meer aan de bron gaan sturen. Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit. Door maatregelen aan de bron verbinden we de afvalwaterketen ook beter met het watersysteem als ontvangende bron van het effluent. Bedrijfszekerheid: moet meer expliciet gemaakt worden. De maatschappij bepaalt mede welk risico tegen welke kosten acceptabel is. Door in de afvalwaterketen risico gestuurd te werken, wordt bewuster omgegaan met bedrijfszekerheid. Dit is een vorm van assetmanagement. Niet vermeld in het visieplan, maar in het verlengde kan ook gezien worden het streven om assets maximaal te benutten, voordat vervanging of uitbreiding in beeld komt (bijvoorbeeld eerst de regeling optimaliseren vóór bouwkundige aanpassingen). Energie en grondstoffen: Op het gebied van energie doorgaan op de ingeslagen weg richting een energieneutrale afvalwaterketen. Er zijn veel organisaties in de regio die bereid zijn tot samenwerking, bijvoorbeeld de landbouw. Kansen die zich voordoen, worden benut. Ten aanzien van de schaalgrootte wordt gekozen voor maatwerk. Op het gebied van grondstoffen zijn er veel mogelijkheden. Hier gaat het waterschap actief op inzetten. De eerste stap is samenwerking met onder andere Integraal zuiveringsplan Waterschap Groot Salland 31\113

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen Waterschap Groot Salland Decosnummer: 2013-4089 Zwolle, april 2013 1 Inhoudsopgave Het lonkend perspectief... 4 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Deze visie...

Nadere informatie

OP weg 2030. NEWater

OP weg 2030. NEWater OP weg naar de RWZI 2030 NEWater 2010 11 OP WEG NAAR de RWZI van 2030 RWZI2030NL NEWater RWZI2030NL 2 Het op een hoog niveau inzamelen en zuiveren van afvalwater is in de laatste decennia in Nederland

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020. www.deventer.nl

Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020. www.deventer.nl Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020 www.deventer.nl Inhoudsopgave SAMENVATTING 1. INLEIDING 8 1.1. Aanleiding 9 1.2. Doelstelling 9 1.3. Geldigheidsduur 9 1.4. Totstandkoming 9 1.5. Leeswijzer

Nadere informatie

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Ommen 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Ommen Bestuursdienst Ommen

Nadere informatie

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Verantwoording Titel VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Opdrachtgever Gemeente Landerd Projectleider ing. Gwendolijn Vugs Auteur(s) Ing. Adrie

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015 INCLUSIEF MEERJARENBEGROTING 2015-2019

PROGRAMMABEGROTING 2015 INCLUSIEF MEERJARENBEGROTING 2015-2019 PROGRAMMABEGROTING 2015 INCLUSIEF MEERJARENBEGROTING 2015-2019 Waterschap Reest en Wieden; Meppel, november 2014 Voorwoord Voor u ligt de programmabegroting 2015 inclusief meerjarenraming 2015-2019 van

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

deugd Duurzame Energie Uit Geconcentreerde stromen Deventer rapport

deugd Duurzame Energie Uit Geconcentreerde stromen Deventer rapport Fina Final l rereport deugd Duurzame Energie Uit Geconcentreerde stromen Deventer rapport 2011 27 DEUGD Duurzame Energie Uit Geconcentreerde stromen Deventer rapport 2011 27 ISBN 978.90.5773.538.7 stowa@stowa.nl

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015. In Dordt draait het om water

Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015. In Dordt draait het om water Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015 In Dordt draait het om water oktober 2010 Kenmerk R001-4669413WHD-mya-V04 Verantwoording Titel Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Beleidsbegroting 2015

Beleidsbegroting 2015 Beleidsbegroting 2015 inclusief meerjarenraming 2016 tot en met 2019 Datum 12 november 2014 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk Pagina 2 van 59 INHOUDSOPGAVE 1. Nota van aanbieding...

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2009-2014 Definitief Gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX VOORBURG Grontmij Nederland

Nadere informatie

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk Rioleringsplan Beemster Planperiode 2012-2016 j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk

Nadere informatie

beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol.

beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol. beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol. Voorblad (gemaakt door Trichis) Redeneerlijnen Deelstroomgebied Rijn-West Uitzonderingen De termijn voor het halen van de KRW milieudoelstellingen van artikel

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 Periode 01-01-2014 t/m 31-08-2014 VOORWOORD... 2 1 INLEIDING... 3 2 RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG... 4 2.1 UITVOERING BELEID... 4 2.2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Scenario Planning. waterketen. toekomstbeelden 2023. Your business technologists. Powering progress

Scenario Planning. waterketen. toekomstbeelden 2023. Your business technologists. Powering progress Scenario Planning waterketen toekomstbeelden 2023 Your business technologists. Powering progress Voorwoord De afgelopen decennia is de rol en opzet van (semi-)publieke organisaties in de waterketen - drinkwaterbedrijven,

Nadere informatie

Breed Water Plan gemeentelijke watertaken 2010-2015

Breed Water Plan gemeentelijke watertaken 2010-2015 Breed Water Plan gemeentelijke watertaken 2010-2015 stedelijk afvalwater, afvloeiend hemel Water en grondwater in Amsterdam Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van het Waterschap Amstel, Gooi

Nadere informatie

Bestuurs. akkoord. Water

Bestuurs. akkoord. Water Bestuurs akkoord Water a p r i l 2 0 1 1 Wij, rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, hebben besloten maatregelen voor een doelmatiger waterbeheer overeen te komen in dit Bestuursakkoord

Nadere informatie

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling.

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Waterkwaliteit onder de loep Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Defintief Januari 2014 1 Inleiding 1.1 Plaats in de plancyclus HHSK stelt

Nadere informatie

Raad V200801220 versie 3 december 2008

Raad V200801220 versie 3 december 2008 Raad V200801220 versie 3 december 2008 Onderwerp: Besluitvorming Europese Kaderrichtlijn Water Raadsvoorstel Inleiding: In 2007 en 2008 heeft de gemeente Heusden deelgenomen aan het gebiedsproces Europese

Nadere informatie

ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek

ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek NieuWe Final l report SaNitatie op WijkNiveau ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek rapport 2014 W02 I Ervaringen met de toegepaste technologie op de demo-site

Nadere informatie

Gemalenplan 2011 2020

Gemalenplan 2011 2020 121540 Gemalenplan 2011 2020 versie maart 2010 Waterschap Zuiderzeeland Afdeling Zuiveringen en Gemalen Postbus 229 8200 AE Lelystad Telefoon: (0320) 274 911 www.zuiderzeeland.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 MER voor het Waterbeheerplan 1 Voorwoord 3 Bestuurlijke samenvatting 4 1 MER voor het Waterbeheerplan 8 1.1 Waarom een nieuw Waterbeheerplan?

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

Mogelijkheden duurzame energie op rwzi's De Dommel

Mogelijkheden duurzame energie op rwzi's De Dommel Mogelijkheden duurzame energie op rwzi's De Dommel Verantwoording Titel Mogelijkheden duurzame energie op rwzi's De Dommel Opdrachtgever Waterschap De Dommel Projectleider ir. A.G. (Tony) Flameling Auteur(s)

Nadere informatie

2014.13133. ļ QvAAJci

2014.13133. ļ QvAAJci W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Waterschap Peel en Maasvallei het Algemeen Bestuur Postbus 3390 5902 RJ VENL 2014.13133 ļ QvAAJci IS 9001 iso 14001 HSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Nadere informatie

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc Verbreed GRP 2012-2017 Gemeente Wijdemeren Ontwerp VGRP In opdracht van Gemeente Wijdemeren Projectnummer W10A0102 Documentnaam S:\Data\Project\W10\W10A0102\2 (T ) Inhoudelijk - Technisch\T4 Deliverables

Nadere informatie

Mest(co)vergisting en biogas/ groengas productie in Overijssel: Ervaringsproblemen, kansen & verbeterstrategieën

Mest(co)vergisting en biogas/ groengas productie in Overijssel: Ervaringsproblemen, kansen & verbeterstrategieën Biomass consultants, researchers and engineers BTG Biomass Technology Group BV is a private firm of consultants, researchers and engineers, operating worldwide in fields of sustainable energy production

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Planperiode 2012-2018 DEFINITIEF RAPPORT

Gemeentelijk Rioleringsplan Planperiode 2012-2018 DEFINITIEF RAPPORT Gemeentelijk Rioleringsplan Planperiode 2012-2018 DEFINITIEF RAPPORT 1 Colofon Opdracht: Project: GRP 2012-2018 Opsteller: G. van Tent Datum: december 2011 Status: Definitief Rapport 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Energie in de waterketen

Energie in de waterketen FFinal Milieubeheer l rereport p Mastercase Energie in de waterketen Concept Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Kenmerk R001-4527683GFS-mfv-V01 Tabel 4.4 toont de temperaturen voor

Nadere informatie