HOOFDSTUK 20 VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN. Dag 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 20 VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN. Dag 1"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 20 VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 En Hij legde hun de handen op Matteüs 8 : Marcus 1 : Lucas 4 : De wonderlijke spijziging Matteüs 14 : Marcus 6 : Lucas 9 : Johannes 6 : 1-15 Jezus wandelt over het water Matteüs 14 : Marcus 6 : Johannes 6 : Vijf broden en twee vissen Lesboek p. 52 & 53 Werkboek p. 40 & 41 Memoriseertekst In het begin was het woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes 1 : 1 Liederen Psalm 111 Psalm 149 E&R Stap voor stap E&R Vijf broden en twee vissen Thema Vijf broden en twee visjes. Algemene informatie Veel mensen volgen Jezus. Jezus geneest bezetenen en legt zieken de handen op. Stuur de mensen naar huis, zeggen de discipelen tegen Jezus. Maar had Jezus al niet in Zijn Bergrede gezegd dat wanneer je het koninkrijk van God zoekt, al het andere je bovendien geschonken zou worden. Jezus bidt tot de Vader, Jezus zegent het brood en de visjes en breekt het brood, en breekt, en breekt. De discipelen worden ingeschakeld bij het uitdelen van het brood. De discipelen kunnen zonder ophouden doorgaan met uitdelen van het brood. Na deze feestelijke en vorstelijke maaltijd worden de overgebleven brokken brood opgehaald. Twaalf manden vol met brood blijven over. En dan? Dan stuurt Jezus de mensen abrupt naar huis. Naar huis om door te gaan met delen. Om in de eigen gezinnen en dorpen te vertellen over het brood en de visjes. En vooral: over Jezus die het brood des levens is. Doelstellingen Na afloop van dit hoofdstuk: kunnen de leerlingen vertellen hoe Jezus aan zoveel mensen eten gaf, terwijl er maar 5 broden en 2 vissen waren; zien de leerlingen in dat heel veel mensen in Jezus zouden kunnen geloven, ze zijn ooggetuigen van zijn machtige daden; weten de leerlingen wat het betekent als je zegt dat Jezus het brood des levens is; weten de leerlingen hoe machtig Jezus is, dat Hij kan lopen over het water; weten de leerlingen als je rotsvast in Hem gelooft, je ook over het water kunt lopen, als Jezus je roept. Levend Water deel 6 96 Hoofdstuk 20 Vijf broden en twee vissen

2 DAG 1 EN HIJ LEGDE HUN DE HANDEN OP Matteüs 8: Marcus 1: Lucas 4: Bezetenen: mensen die niet meer door hun eigen denken en hun eigen wil geleid worden, maar door boze geesten geleid worden. Jezus drijft de geesten uit en geeft die mensen zo weer aan zichzelf terug. Enkel bevel: Jezus drijft de boze geesten uit met Zijn woord. Hij heeft er geen riten of magische bezweringen voor nodig. Bid jij wel eens voor zieke mensen? Wat bid je dan? Afsluiting Waarom maakte de Here Jezus zoveel mensen beter? Wat wilde Hij daarmee laten zien? Wat betekent dit voor ons bidden voor zieke mensen? Aandachtspunten Dit verhaal kan heel goed vanuit het perspectief van Petrus verteld worden. Dit is het derde wonder dat Jezus doet. Ze kennen Jezus dus nog maar net en Hij is zo anders als de schriftgeleerden! Hij spreekt met gezag en kan zieken genezen en boze geesten verdrijven! Bij de genezing van de schoonmoeder van Petrus gaat het initiatief uit van Jezus zelf. Hij komt binnen en geneest haar. De schoonmoeder wordt niet bij Jezus gebracht, ook wordt er niet om genezing gevraagd. Met dit wonder laat Jezus zijn zorg zien over het thuisfront van zijn discipelen. In het huis van Petrus moest men zeker offers brengen voor de afwezigheid van Petrus, sinds zijn roeping tot discipel. Dit verhaal laat zien dat Petrus getrouwd is. Petrus heeft ook een eigen huis als bezit. In de tijd van het Nieuwe Testament waren er veel mensen ziek, of hadden verwondingen of andere gezondheidsproblemen. Sanitaire voorzieningen waren slecht. Er werd bijna niets aan afval, rioolwater of toiletten gedaan. De straten lagen bezaaid met afval. Ziekten werden makkelijk overgebracht door vliegen, die overal aanwezig waren. Medische behandeling was primitief, met weinig kennis van de oorzaken van de ziekten en de ziekten zelf. Geneesmiddelen waren primitief. Doktors konden in die tijd weinig doen. Tegen deze achtergrond is het dan ook niet vreemd dat grote groepen zieke mensen bij Jezus komen en op genezing hoopten. Waanneer mensen ziek waren hadden ze namelijk weinig hoop op beterschap. Jammer genoeg dachten de mensen in die tijd ook dat ziekte met een bepaalde zonde te maken had. Levend Water deel 6 97 Hoofdstuk 20 Vijf broden en twee vissen

3 DAG 2 DE WONDERLIJKE SPIJZIGING Matteüs 14: Marcus 6: Lucas 9: Johannes 6: 1-15 Keek omhoog naar de hemel: Jezus weet dat zijn hulp van boven komt; van zijn hemelse Vader. Zegengebed: dankzeggen en prijzen van God als de gever van het eten. Iedereen at: bij de schriftgeleerden is het in die tijd altijd een punt van discussie wie wel of niet tot een maaltijd mocht worden toegelaten. Kon bijvoorbeeld een Samaritaan of iemand die de wet niet kent worden toegelaten? Jezus laat allen die Hem volgen zonder onderscheid delen van Zijn klaargemaakte maaltijd. Denarie: loon dat een arbeider op één dag verdient. 12 manden vol: het was bij een maaltijd verplicht om netjes het overgebleven voedsel te verzamelen. 12 duidt op de 12 stammen van Israël. Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed: de mensen volgden Jezus niet uit oprecht geloof, maar uit sensatiezucht en eigenbelang vanwege de door hen geziene tekenen. Brood: een brood was een platte koek. Eén brood was nauwelijks genoeg voor één persoon. De dikte was hoogstens één duim. Platte ronde broden kunnen beter gebroken worden, dan gesneden. liefst etenswaar vanuit huis mee, omdat ze er zo zeker van waren dat het voedsel rein was. Een Romeinse dichter noemde de Joden daarom manddragers. Een zak zaad op een akker wordt een wagen vol koren. Een appelpitje wordt een boom met honderden vruchten. Nu laat Jezus zien dat Hij dit ook heel snel kan. Wonderen in enkele tellen! Weet je nog dat de Israëlieten manna kregen in de woestijn? Hoe ging dat? Afsluiting van de les Jezus geneest geen zieken, maar Jezus geeft duizenden mensen te eten. Wat wil Hij daarmee laten zien? Aandachtspunten bij de vertelling Dit verhaal kan heel goed verteld worden vanuit de jongen die vijf broden en twee vissen heeft. Of vanuit een andere aanwezige op de berg. De menigte is in werkelijkheid nog groter dan 5000 man. Want dit waren alleen de mannen. Als er ook veel vrouwen en kinderen aanwezig waren zou het totale aantal meer dan tweemaal zoveel geweest kunnen zijn mensen! Een stadion vol! Jezus geneest geen zieken, maar laat een wonder zien aan gezonde mensen. Manna uit de hemel: maar niemand zag het manna regenen, het graan groeit, maar niemand ziet het groeien. Jezus verdeelt het brood, niemand ziet hoe het vermenigvuldigd wordt. In die tijd hadden de Joden meestal een mand of een tas mee. Want men nam het Levend Water deel 6 98 Hoofdstuk 20 Vijf broden en twee vissen

4 DAG 3 JEZUS WANDELT OVER HET WATER Matteüs 14 : Marcus 6 : Johannes 6 : Kleingelovige: je gelooft wel, maar je twijfelt. Twijfel ontstaat er als Petrus niet meer op een Persoon gericht is, maar twee kanten op kijkt: hij is niet meer alleen op Jezus gericht, maar ook op de wind en de golven. U bent werkelijk Gods Zoon: zoals God de baas is over wind en de golven (Psalm 65:8, 89:10, 107:29) zo bezit Jezus dezelfde macht. Zoals in het oude testament God reddend optreedt, wanneer een mens in de wateren dreigt te verzinken (psalm 77:20, Job 9:8, Jesaja 43:16) zo komt nu Jezus reddend over het water. Gennesaret: dezelfde landstreek waar de Here Jezus de bezetene genezen had. Het ligt ten zuiden van Kapernaüm. De zoom van het kleed: een minimale aanraking. Met de kwast wordt bedoeld één van de vier met blauwe purperdraden omwonden kwasten die zich aan de vier hoeken van het bovenkleed van iedere Joodse man bevonden als voortdurende herinnering aan de geboden van de wet (Numeri 15:38, Deuteronomium 22:12). Wie van jullie heeft wel eens over het water gelopen? (een slimmerik zegt: ja, op ijs!!) Kan dat eigenlijk wel? Wie heeft wel iets gedaan of gezien van iets waarvan de mensen zeggen dat het eigenlijk niet kan? Afsluiting van de les Wat wil de Here Jezus aan de discipelen en ons laten zien wanneer Hij over het water loopt? Aandachtspunten Vanaf de plek waar meer dan 5000 mensen te eten hadden gekregen van Jezus, roeiden de discipelen naar Kapernaüm. Een afstand van ongeveer tien kilometer. Het roeien ging niet zo snel, want ze hadden de wind en de golven tegen. Deze geschiedenis staat geschreven in Matteus, Marcus en Johannes. Matteus en Johannes waren dus ooggetuigen van deze gebeurtenis. Vertel het verhaal maar vanuit hun ooggetuigen verslag! in Matteüs 14:22 belooft de Here de discipelen dat Hij ze aan de overkant van het meer weer zal zien. Ze zouden dus niet bang hoeven te worden. Jezus had hun een belofte gedaan! Jezus laat zien dat Hij de Baas is over de wind en het water. Zolang Petrus zich richt op Jezus en op Zijn woord gaat het goed, maar wanneer Petrus zich richt op de werkelijkheid van de wind en golven gaat het verkeerd. Levend Water deel 6 99 Hoofdstuk 20 Vijf broden en twee vissen

5 DAG 4 VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN Leerlingenboek p. 52 & 53 De linkerpagina spreekt voor zich. Punten van aandacht zijn bij afbeelding twee dat Jezus omhoog kijkt naar Zijn Vader. Hij vraagt om een zegen en spreekt een dankgebed uit. Jezus verwacht het alleen van Boven! Bij afbeelding drie staat echt het uitdelen centraal. Afbeelding vier wil laten zien dat de aanwezige mensen bij deze maaltijd zelf overal gaan vertellen over dit grote wonder. De mensen komen blij en verwonderd thuis en praten erover! Op de rechterpagina gaat de kadertekst over uitdelen. Op het concrete niveau kan uitgelegd worden dat Jezus van heel weinig uitdeelt en dat er genoeg voor iedereen is. Op het abstracte niveau kan er uitgelegd worden dat Jezus zich zelf vergelijkt met het brood uit de hemel. Hij noemt zijn lichaam bij het laatste avondmaal: dit is mijn lichaam. Neemt, eet etc. Je kunt hier met de groep over doorpraten dat Jezus aangeeft dat Hij genoeg is/heeft voor iedereen. Iedereen mag bij Jezus horen als je het Brood, als je Hem aanneemt. Er is genoeg! Dus deel uit betekent dan: vertel aan iedereen dat Jezus leeft en dat Hij je wilt redden. De vragen zijn bedoeld om te bespreken en er over in gesprek te gaan. Het is niet de bedoeling dat kinderen dit schriftelijk maken. Lees de dichterbijvraag voor en laat de kinderen eerst enkele minuten nadenken. Geen vingers, geen opmerkingen, maar eerst stil nadenken. En ga dan in gesprek met de kinderen over deze vraag. Werkboek p. 40 & 41 Op de linkerpagina is het de bedoeling dat de kinderen concreet invullen hoe Jezus wonderen verricht. Dus niet bij alles: Hij maakt ze beter, Hij geneest. Maar: Hij legt de handen op ze en de mensen genezen, Hij doet speeksel op de ogen en ze worden ziende etc. Op de rechterpagina mogen de kinderen het verhaal navertellen. Daarna kunnen ze de afbeeldingen inkleuren. Levend Water deel Hoofdstuk 20 Vijf broden en twee vissen

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Zegen wie jullie vervloeken (Hij zegent je 7)

Zegen wie jullie vervloeken (Hij zegent je 7) Zegen wie jullie vervloeken (Hij zegent je 7) Preek over Lucas 6:28 (door ds. Jos Douma) Zegen wie jullie vervloeken. Een tijdje geleden hoorde ik iets moois over zegenen. Het was tijdens een conferentie

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

We zijn inmiddels twee jaar verder en het volk zit nog steeds in de woestijn. Weer beginnen ze te mopperen, Gods geduld werd op de proef gesteld:

We zijn inmiddels twee jaar verder en het volk zit nog steeds in de woestijn. Weer beginnen ze te mopperen, Gods geduld werd op de proef gesteld: Preek 17-02-1008 Mopperen en klagen Jurgen Hofmann Introductie: Vertel over eigen gemopper tijdens klussen Op zich is dit soort gemopper vrij onschuldig maar gaat dat altijd op voor mopperen? Het volk

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 11:1-57 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 11) Jezus ontvangt de boodschap dat Lazarus ziek is

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 20:1-31 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 20) De opstanding vroeg op de eerste dag van de week

Nadere informatie

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële De 100 Essentiële Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

DOEN WAT JEZUS ONS HEEFT VOORGEDAAN

DOEN WAT JEZUS ONS HEEFT VOORGEDAAN DOEN WAT JEZUS ONS HEEFT VOORGEDAAN Zien, bewogen worden en in beweging komen Twee bijeenkomsten over diaconale spiritualiteit Algemene opzet Tijd: twee bijeenkomsten van ieder 2 uur Doelgroep: alle parochianen

Nadere informatie

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004. Verantwoording Handleiding bij Maatwerk In de steigers, 15 thema s voor jongeren-bijbelstudie, catechese of clubwerk IBB 2011 Amerongen ISBN Auteur: Marleen Ockels Redactie: Vormgeving: Opmaak: Omslag:

Nadere informatie

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik 1 Het leven van Jezus ons leven! 2 1.1 Jezus, de mens en de duivel 2 1.2 Het motief was liefde 2 1.3 Ons fundament in het Christen zijn 3 2 Waarom

Nadere informatie

Johannes 14:1-31. Jezus gaat naar God de Vader (14:1-3) Jezus is de weg naar God de Vader (14:4-6)

Johannes 14:1-31. Jezus gaat naar God de Vader (14:1-3) Jezus is de weg naar God de Vader (14:4-6) Johannes 14:1-31 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 14) Jezus gaat naar God de Vader (14:1-3)... 1 Jezus

Nadere informatie

1. Het doel van de gemeente

1. Het doel van de gemeente 1. Het doel van de gemeente Aan de rand van Amsterdam werd een grote bouwput gemaakt. Machinisten op graafwerktuigen en draglines, werkers met een grote heistelling, ijzervlechters, betonmakers, timmerlieden

Nadere informatie

OPEN CATECHESE - HAARLEM-CENTRUM OKTOBER 1999 1 KORINTHE 11:17-34 II ACHTERGRONDEN BIJ 1 KORINTHE 11:17-34

OPEN CATECHESE - HAARLEM-CENTRUM OKTOBER 1999 1 KORINTHE 11:17-34 II ACHTERGRONDEN BIJ 1 KORINTHE 11:17-34 OPEN CATECHESE - HAARLEM-CENTRUM OKTOBER 1999 1 KORINTHE 11:17-34 PROGRAMMA: I INLEIDING II ACHTERGRONDEN BIJ 1 KORINTHE 11:17-34 2.1 de stad Korinthe 2.2 de christelijke gemeente te Korinthe 2.3 de eerste

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

De grootste mens ooit

De grootste mens ooit De grootste mens ooit De grootste mens ooit Uitgegeven door: Emmaus Correspondentie School Postbus 54234 3008 JE Rotterdam www.bijbelcursussen.nl Vertaling van The greatest man alive ISBN 978-94-91494-02-4

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb)

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) JE MAG ER ZIJN 12 2 3 Je mag er zijn Spiegel van Gods liefde Ina Prins-Veurink Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) Bond voor Gereformeerde Jongerenverenigingen

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 12:1-50 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 12) Maria zalft Jezus op zaterdagavond (12:1-8)... 1

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie