Aan het College van B&W van de Gemeente Bergen op Zoom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan het College van B&W van de Gemeente Bergen op Zoom"

Transcriptie

1 Aan het College van B&W van de Gemeente Bergen op Zoom Lijst Linssen is door de bewoners van de Omloop en de secretaris van de wijkcommissie Meilust benaderd over de gang van zaken rond het waterbeheer van de Ganzevijvers. Kort samengevat komen de volgende vragen aan de orde. Is het College tevreden over de communicatie en daadkracht in zake het waterbeheer van de Ganzenvijvers? ( zie ook de bijlagen) Worden de Ganzenvijvers jaarlijks schoon gemaakt? Leidt het verhogen van de waterstand in de winter door het Scheldekwartier tot vochtproblemen in de wijk? Is er daadwerkelijk een integraal waterplan opgesteld door de waterbeheerders voor de Kleine Melanen en de Ganzenvijvers? Hoe wordt dit plan uitgevoerd? Heeft de uitloop onder de Randweg voldoende capaciteit? Lijst Linssen hoopt in het belang van de bewoners op een snelle en duidelijke reactie. Namens Lijst Linssen, J.P. Gabriels(raadslid) Niet op barcode schrijven!! Gemeente Berqen op Zoom Reg. Datum: 08/01/2009 Eenheid: BA 4.23

2 Pagina 2 van 3 Onderwerp Ganzen vijver Meilust Omwonende Ganzenvijvers nog steeds natte voeten Op verzoek van enkele bewoners van de Omloop en Wijkcommissie Meilust Wanneer wordt aan deze onhoudbare situatie een einde gemaakt Hierbij een opsomming van een lang traject Vanaf eind 1999 tot nu ljanuari 2009 Wijkverslag 5 maart 2002 Schouwronde met Wethouder Piet v/d Kieboom- bestuur wijkcommissie en een 20 tal wijkbewoners is een succes geworden grote deels bewoners random de ganzenvijvers Gedeelte uit het wijkverslag van 5 maart 2002 Maandag 4 maart jl waren de werkzaamheden al begonnen. Toen bleek dat het hard nodig was en de uitvoerende werklui zeiden, dat dit opschonen echt elk jaar nodig is, want dat er nu haast geen doorkomen mogelijk was. Vanaf 1 meter van de kant zijn de twee vijvers nu zo goed mogelijk opgeschoond. Drie jaar geleden in 1999 met het slaan van de peilbuizen werd al gezegd, dat het water zo vuil was, ook rondom Bijsterveld blijkt men veel wateroverlast en vocht problemen te hebben. Het scheldekwartier blijkt in de winter de waterstand te verhogen en in de zomer te verlagen voor het gebied Vrederust en omstreken. Hierdoor ontstaan in onze wijk de vochtproblemen tot zelfs aan het Anton van Duinkerkenpark Vijvers zijn een noodzakelijk iets voor de afwatering dus de gemeente behoort deze elk jaar schoon te ma ken Brief wisseling op 14 mei 2002 [u ] tussen Gemeente en bewonerscomite Z.O.K en wijkcommissie Meilust Onderwerp: baggeren en inrichting oevers Ganzenvijver L.s., Naar aanleiding van het gehouden veldbezoek door wethouder van de Kieboom en gedane toezeggingen is op de wijkcommissievergadering Meilust d.d.2april de vraag gesteld of er wat bekend is omtrent een te houden gesprek tussen vertegenwoordigers van de gemeente Bergen op Zoom en het Hoogheemraadschap van West-Brabant met betrekking tot het baggeren van de bodem en de herinrichting van de oevers bij de Ganzenvijvers. Het beoogde gesprek is inderdaad gevoerd. Vanuit het Hoogheemraadschap is bij dit gesprek verzocht betreffende materie bij de Ganzenvijvers te koppelen aan de opstelling van de toekomstvisie voor de kleine Melanen. Tevens dient daarbij het waterschap Het Schedekwartier te worden betrokken zodat gezamenlijk een integraal plan wordt uitgewerkt. De komende maanden zal dus tezamen met deze waterbeheerders een dergelijk intergraal plan voor de Kleine Melanen en de Ganzenvijvers worden opgesteld. De voorbereidingen hiervoor zijn momenteel bij de betrokken organisaties in gang gezet. Tijdens het proces van de opstelling van dit plan zullen omwonenden en daarmee het bewonerscomite Z.O.K. alsmede de wijkcommissie Meilust op de hoogte worden gebracht van [de voortgang van] het plan mede en uitdrukkelijk met het oog op het kunnen leveren van inbreng hierbij. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat het plan zodanig vorm en inhoud zal moeten hebben dat het rijp is voor presentatie,

3 Pagina 3 van 3 maar daarentegen nog alle benodigde aanpassingen kan ondergaan. Zo gauw het zover is zullen de uitnodigingen hiervoor worden verstuurd. Ik hoop u hiermee op dit moment voldoende te hebben geinformeerd. Hoogachtend P.A.C. Bogers Schouwronde 7 december 2004 Onderwerp Ganzenvijver Waterstand in de vijvers heeft vol gens Joost Verschure invloed op bodemgesteldheid van de lage zijde. AfVal moet uiteraard uit de vijver verwijderd worden. Waterloop gevolgd, en bij de nieuwe duiker in de kleine melanen wordt zichtbaar water afgevoerd, alleen is de waterstand vrij hoog. Is de uitloop van onder de rondweg niet te klein? In 2006 zou de vijver uit gebaggerd worden maar dat is niet door gegaan er zou in een van de vijvers munitie liggen. Het zou nu in 2007 gebeuren November 2008 Na een telefoon gesprek van een bewoner naar de Gemeente is er de andere dag met een bootje het riet afgesneden en aan de kant schoongemaakt door "Battels Bij verschillende bewoners staat het water in de kruipruimtes Wat is er tussen 7 december 2004 en november 2008 gebeurd met de vijvers? Wordt het geen tijd dat de Gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt? Bewoners Omloop Sjaak Stoffels 70 Jack Bogers 72 Heer Videler 68 J Langeberg 74 Secretaris Wijkcommissie Meilust Peter Michael Hoogachtend JP Gabriels Raadslid Lijst linssen

4 Bergen op Zoom, Bezoek wethoudcr inzakc achterstalligonderhoud van hct grocn en vochtigheidsperikelen. De oproep via het buurtpamflet van wijkconuaissie Meilust aan de buurtbewoners om actief aanwezig te zijn bij het bezoek van de verantwoordelijk wethouder om de schoonmaakperikelen en nattigheidproblemen van de Ganzevijvers Nood en Zuid en van de Kleine Melanen onder zijn aandacht te brengen is 'n succes geworden. <3 \ Aanweus: 20 bewoners - Omroep Brabant Radio - BN/DeStem - Wethouder-2 gemeentelijke medewerkers. Gelukkig hadden de Regengoden vandaag geen spreekuur in Meilust. Vanaf uur kwamen er buurtbewoners naar het buurthuis. Na de koffie zijn we de schouwronde begonnen. Zeer veten hadden zich voorbereid en hadden laarzen aan. Deze waren wel nodig. Huub van de Zanden en Rene van de Sande (medewerkers gemeente) hebben 'n uur lang informatie verstrekt en op de vele vragen van omwonenden antwoord gegeven. Het waterniveau in de Ganzevijvers jra«/_op 120 cm a 140 cm boven NAP (Normaal Amsterdams Peil) staan. Wordt dit lager dan gaat de drassige ondergrond droger worden en zal de grondsamenstelling inkrimpen. Het grote gevaar is dan dat op termijn de bodem gaat verzakken waarop de huizen gebouwd zijn. Gevolg kan zijn dat muren en funderingen van de woningen en schuren zullen gaan scheuren. En dat willen we ook niet hebben! Wethouder Piet Van Pen Kieboom heeft de aanweagen beloofd; 2002oMaart/April wordt begin gemaakt met snoeien, maaien,verwijderen los en dood hout. Herstellen (voorzover noodzakeujk) van kantkeringen. Doorspuiten van waterafvoer en doorvoer buizen. Bewoners worden uitgenodigd om samen te werken om hurt leef- en woonsiluatie daadwerkeliik te verbeteren <>Uitbaggeren en herstellen kantkeringen Ganzevijvers. Uit de verdere informatie blijkt dat de waterkwaliteit 'n zorgplicht is voor Hoogheemraadschap West Brabant. De afwatering en urtbaggeren 'n zorgplicht is voor Waterschap Het Scheldekwartier. De gemeente doet in samenwerking met de Waterpartners, de uitvoerende werkzaamheden. Tevens is ook de journaliste van Omroep Brabant Radio met een van de bewoners (comite ZOK Zandgors-Omloop-Kapitellstraat) naar hun huis gegaan om de kruipruimte te bekijken en verslag hiervan te doen dat's middags op Omroep Brabant te horen was. Verslag van de radio uitzending kan bij Omroep Brabant bcsteld worden. Tel De voortgang van verdere werkzaamheden en ontwikkelingen zal door buurtbewoners en wijkcomite gevolgd worden en via buurtpamflet en/of wijkkrant eventueel bekend gemaakt worden. Met vriendeujke groeten, Rapporteur - Prans de Neijs Airaeloes Becht, Gemma Schillemans en Frans de Neijs - wijkcommissie/bewoners

5 BH^DI^H^HIHlBiflBI^9 HfflflMMWII OPZo. I Gemeente 1} Bergen op Zoom ac$» -flld I BEWIJS VAN ONTVANGST Hierbij verklaart ondergetekende, op (datum) : 7januari2009 (tijdstip) 09:48 uw een document in ontvangst te hebben genomen betreffende (aard/onderwerp document) Zwanenvijver (naam afzender document) de heer Gabriels (plaatsnaam) Bergen op Zoom Het document is in het stadskantoor te Bergen op Zoom afgegeven door (naam aanbieder) de heer Schnitker Naam ontvanger: Handtekening: M.Smit-Snelders < ~~~ifr~ Postbus AA Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 T (0164) F (0164) E I

6 * 0P * o Gemeente 'ente fj Bergen op Zoom cs\»viio I ^estebiw**** Fractie Lijst Linssen T.a.v. de heer J.P. Gabriels Rossinilaan BW BERGEN OP ZOOM Uwkenmerk Onskenmerk U I Datum 2 2 JAN 2009 Uw brief d.d Beh.door D.vanGool Doorkiesnr Onderwerp Ganzevijvers Afdeling SROB Bijlage(n) Bestuuriijke & Juridische Zaken Geachte heer Gabriels, In uw brief van 7 januari jl. stelt u diverse vragen over het waterbeheer van de Ganzenvijvers in de wijk Meilust. Graag beantwoorden wij uw vragen hieronderals volgt. 1. Is het college tevreden over de communicatie en daadkracht inzake het waterbeheer van de Ganzenvijvers (zie ook bijlagen)? Antwoord: Sinds de invoering van het wijkgericht werken met wijkcommissie en wijktafel is bovenstaand onderwerp gedurende al die jaren regelmatig aan de orde gesteld, uitvoerig toegelicht en besproken. Wij zijn daarom tevreden over de wijze waarop met dit onderwerp is omgegaan. Dit mede gezien de positieve readies over de aanpak vanuit de wijktafel en wijkcommissie. Dat individuele bewoners niet tevreden zijn is helaas nimmer uit te sluiten. Echter, wij erkennen dat het proces over onderhavige kwestie stroperig verloopt en een lange adem benodigt. Hoewel dit inherent is aan processen tot baggeren (zie antwoord vraag 4) proberen wij zo mogelijk het verioop te bespoedigen. 2. Worden de Ganzenvijvers jaarlijks schoongemaakt? Antwoord: De ganzenvijvers worden jaarlijks onderhouden. Dit houdt in dat de vegetatie met een maaiboot wordt verwijderd en dat de rietkragen worden teruggesnoeid. Op deze manier wordt gewaarborgd dat de vijvers hun retentie en watervoerende functie kunnen behouden. 3. Leidt het verhogen van de waterstand in de winter door't Scheldekwartier tot vochtproblemen in de wijk? Antwoord: Het peil in de Ganzenvijvers en de Kleine Melanen wordt gedurende het gehele jaarop 1.35 m + NAP gehandhaafd. Zowel in de winter als de zomer is het peil in de Ganzenvijvers dus even hoog. Dit peilbeheer gebeurt door een stuw met genoemde hoogte aan de noordzijde van de Melanen. Zo gauw het water van de Melanen bij deze stuw hoger is, stort het over en stroomt weg richting de randweg. Uiteindelijk komt dit water, via een uitloop onder de randweg door, terecht in het oppervlaktewater van de Ligne. In de Ligne wordt op grate afstand van het stedelijk gebied door het waterschap een peilbeheer gevoerd met een hoger peil in de winter dan in de zomer, maar dit peilbeheer van de Ligne is zodanig dat het op geen enkele wijze van invloed is op het Postbus AA Bergen op Zoom Jacob ObrechHaan4 T (0164) F (0164) E I B nvbngrek. nr

7 vaststaande peil in de Ganzenvijvers en de Kleine Melanen. Het oppervlaktewaterpeil is een sturend mechanisme voor het grondwaterpeil. Dit betekent dat het grondwater min of meer op een zelfde hoogte zal staan. Echter in droge periodes zal op enige afstand van het oppervlaktewater het grondwaterpeil enigszins uitzakken en dus iets lager staan. In natte periodes daarentegen vindt op enige afstand van het oppervlaktewater door opbolling van het grondwater een (kleine) verhoging van de grondwaterstand plaats. Aangezien in de omgeving van de Ganzenvijvers veen in de ondergrond zit, moet voorkomen worden dat de ondergrond te droog wordt, waardoor het veen zal gaan inklinken en er sprake kan zijn van verzakking van de bodem (in het veldbezoek van 28 februari 2002 is hier uitgebreid aandacht aan besteed). Het gevolg is wel dat bij een langdurige natte periode met name in wat lagere delen sprake kan zijn van drassige omstandigheden. Rond de eeuwwisseling is teroplossing van dergelijke locale natte omstandigheden in enkele lage delen al plaatselijk drainage toegepast. 4. Is er daadwerkelijk een integraal waterplan opgesteld door de waterbeheerders voor de Kleine Melanen en de Ganzenvijvers? Antwoord: Het Waterschap Brabantse Delta heeft als waterbeheerder in 2005 de zogenaamde "Toekomstvisie Kleine Melanen en Ganzenvijvers" opgesteld. Het betreft met name een herstelplan voor het volwaardig functioneren (inzake waternatuur, belevingswaarde leefomgeving en de retentie van regenwater) van de Kleine Melanen als voormalig ven en de Ganzenvijvers als gegraven stadswater. In het plan staat met name de aanpak van de waterbodem (baggeren) en oeverinrichting (aanleg natuurvriendelijke oevers) centraal. 5. Hoe wordt dit plan uitgevoerd? Antwoord: Het herstelplan zal via een projectmatige aanpak, waarbij buurtbewoners en /of de wijkcommissie vanaf de voorbereiding worden betrokken, worden uitgevoerd. Momenteel wordt een overzicht van de hiermee gemoeide kosten en de benodigde financiering door het Waterschap en ons uitgewerkt. In verband met de planvorming en de daaruit voortvloeiende financiele consequenties is momenteel geen planning aan te geven. 6. Heeft de uitloop onder de randweg genoeg capaciteit? Antwoord: De omvang/capaciteit van de duiker onder de randweg is voldoende. Daarbij komt dat er tot op heden ook geen problemen zijn gemeld. Wij vertrouwen erop uw brief hiermee correct te hebben afgehandeld. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer C.J.M. Terstappen, bereikbaar via telefoonnummer Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, secj Drs. ArHaasnoot /

Bij dubbeling van de vraagstelling wordt verwezen naar de beantwoording bij een vraag verderop (maar wel bij zelfde rubriek).

Bij dubbeling van de vraagstelling wordt verwezen naar de beantwoording bij een vraag verderop (maar wel bij zelfde rubriek). Antwoorden op vragen die in de periode 23 september tot en met 2 oktober zijn binnengekomen bij de mailbox _Kockengen over de wateroverlast in bemalingsgebied De Tol in de periode van 28 juli tot en met

Nadere informatie

DNTVANGEN - 2 JULi 2ih

DNTVANGEN - 2 JULi 2ih DNTVANGEN - 2 JULi 2ih WIJKCENTRA HENGELO NOORD S003160 1 bezoek en postadres Henry Woodstraat 62 7558 CP Hengelo Tel 074-2780 r L College van Burgemeester & Wethouders Gemeente Hengelo Postbus 18 7550

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 december 1999 Rapportnummer: 1999/497

Rapport. Datum: 12 december 1999 Rapportnummer: 1999/497 Rapport Datum: 12 december 1999 Rapportnummer: 1999/497 2 Klacht Op 21 september 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw B. te Vaassen, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE BESTUURLIJKE RAPPORTAGE DOORWERKING AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Januari 2011 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling... 4 3. Onderzoek

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket Grondwateroverlast? De gemeente reageert Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket 28 juli 2008 Verantwoording Titel Grondwateroverlast? De gemeente reageert Opdrachtgever Leven met Water Projectleider

Nadere informatie

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Verantwoording Titel VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Opdrachtgever Gemeente Landerd Projectleider ing. Gwendolijn Vugs Auteur(s) Ing. Adrie

Nadere informatie

119 respondenten, 109 daarvan in overzicht: Enquête uitgevraagd in periode 20 december 2014 5 februari 2015. Voor meer informatie zie www.molenbeke.

119 respondenten, 109 daarvan in overzicht: Enquête uitgevraagd in periode 20 december 2014 5 februari 2015. Voor meer informatie zie www.molenbeke. Enquête uitgevraagd in periode 20 december 2014 5 februari 2015 Voor meer informatie zie www.molenbeke.nl 119 respondenten, 109 daarvan in overzicht: Schavenmolenstraat 26 22% Maarten Gorisstraat 7 6%

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015. In Dordt draait het om water

Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015. In Dordt draait het om water Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015 In Dordt draait het om water oktober 2010 Kenmerk R001-4669413WHD-mya-V04 Verantwoording Titel Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Extra bulletin. Voorwoord

Extra bulletin. Voorwoord Mei 2015 Jaargang 7, nummer 2 Extra bulletin Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Beëindiging van het onderzoek naar de samenwerking met Habion 2 Toelichting Raad van Bestuur 3 Brief aan Tweede Kamer

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/B. Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/B. Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/B Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2 In D&H: 30-09-2014 / 14-10-2014 Stellers: Cor Vos / Roel Bronda

Nadere informatie

Van RWS is het definitieve Nader besluit beheer Haringvliet bij de Kier ontvangen.

Van RWS is het definitieve Nader besluit beheer Haringvliet bij de Kier ontvangen. DATUM VERGADERING 27 febtu3ri 2006 AGENDAPUNTNUMMER BULAGE(N) 4 DATUM BEHANDELING IN D&H 12 dcccmber 2005 AAN DE COMMISSIE WATER B0600192 NADER BESLUIT BEHEER HARINGVLIET BIJ DE KIER 1. Aanleiding Van

Nadere informatie

Samen voor een stroomgebied op orde

Samen voor een stroomgebied op orde nieuwsbrief nummer 1 Samen voor een stroomgebied op orde Het gebiedsproces Baakse Beek- Veengoot is een bijzondere. Het waterschap Rijn en IJssel draagt hierbij namelijk niet alleen de zorg voor de zogeheten

Nadere informatie

UNIE VAN WATERSCHAPPEN

UNIE VAN WATERSCHAPPEN UNIE VAN WATERSCHAPPEN 200901560 Waterschap ' Roer en Overmaas lnüe *\ 2 0 FEB. 2009 N ' s^&/^óv ' j Bezoekadres Koningskade 40 2596 AA Den Haag Postadres Postbus 93218 2509 AE Den Haag Telefoon O7O35197

Nadere informatie

Beslisboom peilbesluit en gebouwschade

Beslisboom peilbesluit en gebouwschade Beslisboom peilbesluit en gebouwschade Zorgvuldige effectbepaling van een peilbesluit op de aanwezige bebouwing en het vaststellen van doelmatige maatregelen Definitief Uitgebracht aan: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Projectnummer: C01031.000077.0300. Opgesteld door: ARCADIS. Ons kenmerk: 078432923:A. Kopieën aan:

Projectnummer: C01031.000077.0300. Opgesteld door: ARCADIS. Ons kenmerk: 078432923:A. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Mercatorplein 1 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Resultaten Enquete wateroverlast Arembergstraat en omgeving 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

1999 N 14. 1.Opening. De voorzitter: De vergadering is geopend. 2.Notulen van de op 11 februari 1999 gehouden openbare vergadering

1999 N 14. 1.Opening. De voorzitter: De vergadering is geopend. 2.Notulen van de op 11 februari 1999 gehouden openbare vergadering 1999 N 14 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 maart 1999 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer Ch. Leeuwe,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 Inhoud Voorwoord 5 Leeswijzer 6 1 De Klachtencommissie 7 1.1 Nieuwe ontwikkelingen in 2010 7 1.2 De Klachtencommissie in 2010 8 1.3 Doel 8 2 Klachten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7 KCAF november 2013

Nieuwsbrief 7 KCAF november 2013 Roo, Marijke de Van: kcaf namens kcaf Verzonden: vrijdag 01 november 2013 16:12 Aan: staten Onderwerp: KCAF Nieuwsbrief Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor"

Onderwerp Motie van: het CDA Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor gemeente Steenbergen llllll MIMI llll llll II BM1200345 RAADSMEDEDELING Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom

Nadere informatie

Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet

Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet 30 september 2011 RA111323 Samenvatting De bewoners van de Prins Hendrikkade 1 t/m 30 in Diemen hebben al

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners

Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners en -eigenaren van: Lijnbaansgracht 1 t/m 62, Prinsengracht 8 t/m 164 (even) en 250 t/m 324 (even) en 465 t/m 509 (oneven), Bloemgracht

Nadere informatie

FUNDERINGSPROBLEMATIEK FRIES VEENWEIDEGEBIED

FUNDERINGSPROBLEMATIEK FRIES VEENWEIDEGEBIED FUNDERINGSPROBLEMATIEK FRIES VEENWEIDEGEBIED een verkenning naar aard en omvang en de mogelijkheden voor een aanpak Provincie Fryslân januari 2008 Inhoudsopgave Samenvatting blz. i 1. Inleiding 1 2. Wat

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie