C. de groothandel in kaas, wordende te deze verstaan onder:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C. de groothandel in kaas, wordende te deze verstaan onder:"

Transcriptie

1 Deze verplichtstelling niet geldt ten aanzien van: a. de werknemers, die niet werkzaam zijn ten behoeve van de groothandel, respectievelijk het bedrijf van tussenpersoon in eieren; b. de werknemers, werkzaam ten behoeve van het bedrijf van eierenverzamelaar; 0. de werknemers, in dienstbetrekking werkzaam bij: 1. de Coöperatieve Roermondsche Eiermijn G.A., te Roermond; 2. de Coöperatieve Venlose Veilingvereniging G.A., te Venlo; 3. de Coöperatieve Vereniging 'Oostelijk Pluimvee-Coöperatie' G.A., te Enschede- Coevorden-Zelhem; 4. de Noord Nederlandse Coöperatieve Eierhandel G.A., N.N.C., te Groningen; 5. de Coöperatieve Eierveiling van de A.B.T.B. G.A., te Arnhem. d. de werknemers, die krachtens de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds reeds tot deelneming in een ander bedrijfspensioenfonds verplicht zijn; wordende ten deze verstaan onder het bedrijf van eierenverzamelaar het bedrijf van het kopen en/of verzamelen van eieren rechtstreeks van pluimveehoudersbedrijven dan wel van het kopen van eieren van andere verzamelaars teneinde die aan handelaren of andere verzamelaars te verkopen; C. de groothandel in kaas, wordende te deze verstaan onder: Groothandel in kaas: de particuliere onderneming - waaronder niet worden verstaan de coöperatieve ondernemingen - waarin uitsluitend of in hoofdzaak de groothandel in kaas wordt uitgeoefend, zijnde: 1. het bedrijf van het kopen en verkopen van kaas aan anderen dan consumenten met dien verstande, dat onder consumenten niet worden verstaan instellingen of personen, die het gekochte in een door hen gedreven onderneming aanwenden; 2. het bedrijf van tussenpersoon in kaas; 3. het bedrijf, dat voor rekening van derden kaas opslaat en gedurende bepaalde tijd verzorgt; 4. het bedrijf, waarin smeltkaas, smeltkaasproducten, poederkaas of geraspte kaas worden bereid en/of verhandeld; 5. het bedrijf dat ten behoeve van derden kaas verpakt."

2 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid FORMULIER REPRESENTATIVITEITSGEGEVENS (bedoeld in artikel 2, onderdeel h, artikel 3, onderdeel f, artikel 4, eerste lid, onderdeel d van de Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000) Bij een aanvraag om verplichtstelling dienen de representativiteitsgegevens, de gebruikte bronnen en de gehanteerde onderzoeksmethodiek te worden opgegeven. Deze opgave kan worden ingediend aan de hand van dit formulier. Gebruikmaking van dit formulier is vereist bij een percentage representativiteit onder de 60% en ingeval beargumenteerde zienswijzen tegen de representativiteit daartoe aanleiding geven. INHOUD 1 REPRESENTATIVITEITSOPGAVE Werkaeversaeaevens O Direct aan het bedrijfstakpensioenfonds gebonden werkgevers O Werkgevers gebonden door de verplichtgestelde werkingssfeer Geaevens werkzame personen O Direct aan het bedrijfstakpensioenfonds gebonden werkzame personen O Werkzame personen gebonden door de verplichtgestelde werkingssfeer TOELICHTING Gehanteerde onderzoeksmethode Gebruikte bronnen Wijze van meting Relatie tot de werkingssfeer Actualiteit van de cijfers Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp Pagina 1 van 13

3 1 REPRESENTATIVITEITSOPGAVE Het verplichtstellen van de deelname in een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) vereist dat, naar het oordeel van de minister, het georganiseerde bedrijfsleven dat de aanvraag om (wijziging/intrekking van de) verpllchtstelling Indient een belangrijke meerderheid van de In de betreffende bedrijfstak(ken) werkzame personen vertegenwoordigt. Het meerderheidsvereiste wordt aan de hand van de representativiteitsgegevens bepaald. De mate van representativiteit wordt als volgt berekend: het aantal werknemers In de betreffende bedrljfstak(ken) in dienst van werkgevers direct betrokken blj het bpf (indien van toepassing incl. personen die in een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrijfstak) (teller), gedeeld door: het totale aantal werknemers in de betreffende bedrijfstak(ken) in dienst van werkgevers vallend onder de werkingssfeer (Indien van toepassing incl. personen die In een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrijfstak) (noemer). De in de verplichtstelling van het bpf gedefinieerde werkingssfeer dient als uitgangspunt voor het bepalen van de aantallen personen in zowel de teller als de noemer. Tot het aantal personen kunnen naast werknemers ook zelfstandigen worden gerekend, indien in de werkingssfeer bepaald is dat deze ook op hen van toepassing Is. Zelfstandigen dienen in voorkomend geval in de totaaltelling te worden meegenomen. Daarenboven dient in voorkomend geval In de representativiteitsopgave apart melding te worden gemaakt van de aantallen van deze specifieke groep, en van de betrouwbaarheid van de gebruikte bronnen. Wanneer het bij de aanvraag slechts om een deel van de werkingssfeer gaat of om één of meer van de bedrijfstakken In het geval van een bpf dat volgens de opgave van partijen meerdere afgebakende bedrijfstakken omvat, dan dient de representativiteitsopgave betrekking te hebben op de werkingssfeer van het deel van de bedrijfstak of de bedrijfstak(ken) waarop de aanvraag zich richt. In het geval van meerdere bedrijfstakken impliceert dit dat voor elke afzonderlijke bedrijfstak waarop de aanvraag betrekking heeft separaat de vereiste representativiteitsopgave dient te worden gegeven. Gezien de verstrekkende consequenties van het verplichtstellen van de deelname in een bpf is het noodzakelijk dat de representativiteitsopgave voldoet aan de eisen van: reproduceerbaarheid validiteit interne consistentie onderzoekstechnische kwaliteit, en actualiteit Het is een vereiste voor de beoordeling van het representativiteitscijfer dat dit reproduceerbaar is. Brongegevens, gebruikte enquête, uitgevoerde berekeningen, analyses en extrapolatie moeten beschikbaar zijn, zodat desgevraagd een accountant, dan wel het Ministene van SZW op basis hiervan het cijfer zelfstandig kan reproduceren. Het begrip validiteit heeft betrekking op de vraag of daadwerkelijk is gemeten wat beoogd was. Is het te meten begrip, werkzame personen, op de juiste wijze gedefinieerd én zijn vervolgens de werkzame personen ook conform de operationalisering gemeten. Voor het begrip werkzame personen bijvoorbeeld speelt dan de werkingssfeer een rol en of op een juiste wijze Is gecorrigeerd voor werkzame personen die in de werkingssfeer worden uitgesloten. Bij de interne consistentie gaat het^om gebruikte meeteenheden. De eenheid in de teller moet overeenstemmen met de gehanteerde eenheid In de noemer. In Pagina 2 van 13

4 teller én noemer moeten standcijfers (gemeten op een bepaald moment) of stroomcijfers (gemeten over een periode) worden gebruikt. De definitie van werkzame personen moet in belde gelijk zijn. En ook de peildatum of de peilperiode moeten In teller en noemer vergelijkbaar zijn. Bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderzoek wordt nagegaan of voldaan Is aan de vereisten van zorgvuldigheid. Het gaat hierbij om zaken als de gebruikte methode om de gegevens te verzamelen, de omvang van de enquête, de hoogte van de non-respons, de gebruikte weging, gehanteerde analyses en uitgevoerde berekeningen. De gegevens waarop het representativlteltscijfer Is gebaseerd, mogen in principe niet ouder zljn dan één jaar, te rekenen vanaf de Indiening van de aanvraag. Om te kunnen beoordelen of aan deze criteria wordt voldaan, dient een toelichting te worden gegeven op de verstrekte werkgeversgegevens en gegevens over het aantal werkzame personen. Pagina 3 van 13

5 WERKGEVERSGEGEVENS 1 Direct aan het bpf gebonden werkgevers Hoeveel werkgevers vallen direct onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf^? Frugi Venta 280 N.A.O. 82 Gemzu 77 Anevei 59 Totaal werkgevers 498 Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zljn. 15 januari 2014 Werkgevers gebonden door de werkingssfeer van de verplichtstelling Wat Is het totale aantal werkgevers dat valt onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf? Groente en Fruit (verg Frugi Venta) 552 Aardappelen (verg N.A.O.) 89 Kaaspakhuizen (verg. Gemzu) 119 Eieren (verg Anevei) Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zljn. 15 januari 2014 De wijze waarop de gegevens zijn verkregen over het aantal werkgevers dat direct en In totaal onder de werkingssfeer van het bpf valt moet worden toegelicht. Daarvoor is onderstaand een aantal aandachtspunten opgenomen. Afhankelijk van de gehanteerde methode kunnen de aandachtspunten al dan niet relevant zijn. Indien een van de genoemde methoden van toepassing Is, dienen de vragen waarvoor een ' ' is opgenomen te worden aangekruist en te worden beantwoord. De toelichting kunt u opnemen In het daarvoor opgenomen tekstvak. Als u meer ruimte in het tekstvlak nodig heeft klikt u op de rand van het tekstvlak en kunt u door te slepen het tekstvak vergroten. De eerste vraag dient altijd te worden beantwoord. Er zljn globaal 3 methoden, die elkaar overigens niet uitsluiten: gebruik maken van bestaande bronnen/bestanden, onderzoek en extrapolatie. Daarnaast moet zonodig een toelichting worden gegeven op de actualiteit van de gebruikte gegevens. Achter de genoemde aandachtspunten Is een verwijzing opgenomen naar een uitgebreidere toelichting in deel 2 van dit formulier. Dat deel gaat In op de gehanteerde onderzoeksmethode (ad. 1); de gebruikte bronnen (ad. 2); de Een werkgever valt direct onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf als hij lid is van een werkgeversorganisatie die betrokken is bij de aanvraag om verplichtstelling. Pagina 4 van 13

6 wljze van meting (ad. 3); de relatie tot de werkingssfeer (ad. 4); en de actualiteit van de gegevens (ad. 5). Bestaande bronnen/bestanden Geef voor het uitgevoerde onderzoek naar de blj vraag 1 en 2 opgegeven aantallen een beschrijving van: de gebruikte bronnen (ad. 2) de bronnen In relatie tot de werkingssfeer (ad. 4) de uitgevoerde correctie In de bronbestanden (ad. 4) Alle gegevens zljn verkregen vanuit de administratie van het pensioenfonds. Deze administratie omvat alle ondernemingen welke onder de werkingssfeer van de verpllchtstelling van Bpf AVH vallen. Aan de hand van de ledenlijsten van de werkgeversorganisaties in de sector is vastgesteld hoeveel van deze ondernemingen door hun lidmaatschap van één van deze organisaties gebonden zijn. Er zijn 30 werkgevers die zowel lid zljn van Frugi Venta als de NAO. deze zijn niet meegenomen In dit overzicht maar kunnen de representativiteit slecht In positieve zin beïnvloeden. Er is gebruik gemaakt van meerdere bestanden. Geef onderstaand een beschrijving van: de representativiteit van de bestanden (ad. 2) uitgevoerde correcties voor dubbeltellingen (ad. 2) de wijze van 'matching' van de bestanden (ad. 1) De bronnen sluiten niet volledig aan blj de werkingssfeer, Geefeen beschrijving van: de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4) Onderzoek Er is (aanvullend) steekproefonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld op basis van een enquête. Geefeen beschrijving met cijfermatige onderbouwing van: de gehanteerde methodiek (ad. 1) het steekproefkader In relatie tot de werkingssfeer (ad. 1) de respons (ad. 1) de representativiteit van de steekproef (ad. 1) eventueel gébruikvan aanvullende Informatie (ad. 1) toegepaste berekeningen en schattingen (ad. 1) Extrapolatie Onderzoeksgegevens zijn middels andere bronnen geëxtrapoleerd. Geef een beschrijving met cijfermatige onderbouwing van: de hiervoor gebruikte bronnen (ad. 2) de representativiteit van het verkregen bestand (ad. 2) de verschillen tussen de bronnen (ad. 2)) eventueel uitgevoerde correcties (ad. 4) Peildatum Pagina 5 van 13

7 Er zljn gegevens gebruikt ouder dan een jaar, (terug)gerekend vanaf de datum van Indiening van de aanvraag. Geef een beschrijving van: de reden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (ad. 5) de aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak geen grote fluctuaties In de genoemde aantallen zljn opgetreden. Indien wel sprake Is van grote fluctuaties is aanvullend onderzoek of extrapolatie nodig (ad. 5) Overia Overige opmerkingen Pagina 6 van 13

8 GEGEVENS WERKZAME PERSONEN 3 Direct aan het bpf gebonden werknemers^ Hoeveel werknemers worden direct aan het bpf gebonden (in voorkomend geval inclusief personen die In een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrijfstak(ken)zoals zzp-ers)? Frugi Venta N.A.O Gemzu Anevei In voorkomend geval: het aantal personen dat in een andere hoedanigheid werkzaam Is In de bedrljfstak(ken) en direct aan het bpf gebonden Is? n.v.t. Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn. 15 januari 2014 Werknemers gebonden door de verplichtstelling Wat is het totale aantal werknemers dat valt onder de werkingssfeer van de verpllchtstelling (In voorkomend geval inclusief personen die In een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrljfstak(ken) zoals zzp-ers)? Groente en Fruit (verg Frugi Venta) Aardappelen (verg N.A.O.) Kaaspakhuizen (verg. Gemzu) Eieren (verg Anevei) In voorkomend geval: het aantal personen dat in een andere hoedanigheid werkzaam Is In de bedrljfstak(ken) en waarop de verplichtstellingsaanvraag betrekking heeft? n.v.t. Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn. 15 januari 2014 Een werknemer valt direct onder de werkingssfeer van het bpf als hij werkzaam is bij een werkgever die lid is van een werkgeversorganisatie betrokken bij het bpf. Pagina 7 van 13

9 De wijze waarop de gegevens zljn verkregen over het aantal werkzame personen, dat direct en In totaal onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf valt, moet worden toegelicht. Daarvoor is onderstaand een aantal aandachtspunten opgenomen. Afhankelijk van de gehanteerde methode kunnen de aandachtspunten al dan niet relevant zijn. Indien een van de genoemde methoden van toepassing Is, dienen de vragen waarvoor een is opgenomen te worden aangekruist en te worden beantwoord. De toelichting kunt u opnemen In het daarvoor opgenomen tekstvak. Als u meer ruimte In het tekstvlak nodig heeft, klikt u op de rand van het tekstvlak en kunt u door te slepen het tekstvak vergroten. De eerste vraag dient altijd te worden beantwoord. Er zljn globaal 3 methoden, die elkaar overigens niet uitsluiten: gebruik maken van bestaande bronnen/bestanden, onderzoek, en extrapolatie. Daarnaast moet zonodig een toelichting worden gegeven op de actualiteit van de gebruikte gegevens. Achter de genoemde aandachtspunten is een verwijzing opgenomen naar een uitgebreidere toelichting in deel 2 van dit formulier. Dat deel gaat in op de gehanteerde onderzoeksmethode (ad. 1); de gebruikte bronnen (ad. 2); de wijze van meting (ad. 3); de relatie tot de werkingssfeer (ad. 4); en de actualiteit van de gegevens (ad. 5). Bestaande bronnen/bestanden Voor het uitgevoerde onderzoek, geef een beschrijving van: de gebruikte bronnen (ad. 2) de bronnen In relatie tot de werkingssfeer (ad. 4) de uitgevoerde correctie In de bronbestanden (ad. 4) de gehanteerde meeteenheid (ad. 3) De werknemersaantallen zljn afkomstig ult de administratie van het pensioenfonds. Deze administratie omvat de gehele werkingssfeer van de huidige verplichtstelling (dus alle werknemers van 21 tot 65 jaar). Uit de administratie is een overzicht gegenereerd van alle werkgevers met de onder de verpllchtstelling vallende werknemers. Blj dit overzicht Is aangegeven welke werkgevers aangesloten zijn blj de desbetreffende werkgevers organisaties. De deelnemersgegevens leiden tot onderstaande representativiteitspercentage: Frugi Venta: 77,3% NAO: 97,5% Gemzu: 89,2% Anevei: 100% Er zljn 30 werkgevers die zowel lid zljn van Frugi Venta als de NAO. deze zljn niet meegenomen in dit overzicht maar kunnen de representativiteit slecht In positieve zin beïnvloeden Indien gebruik is gemaakt van meerdere bestanden, geef een beschrijving van: de representativiteit van de bestanden (ad. 2) uitgevoerde correcties voor dubbeltellingen (ad. 2) de wijze van matching van bestanden (ad. 1)

10 Sluiten de bronnen niet volledig aan bij de werkingssfeer, geefeen beschrijving van: de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4) Onderzoek Is er aanvullend steekproefonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld op basis van een enquête, geefeen beschrijving van: de gehanteerde methodiek (ad. 1) het steekproefkader in relatie tot de werkingssfeer (ad. 1) de respons (ad. 1) de representativiteit van de steekproef (ad. 1) eventueel gébruikvan aanvullende informatie (ad. 1) toegepaste berekeningen en schattingen (ad. 1 ) Extrapolatie Indien onderzoeksgegevens middels andere bronnen zijn geëxtrapoleerd, geefeen beschrijving van: de hiervoor gebruikte bronnen (ad. 2) de representativiteit van het verkregen bestand (ad. 2) de verschillen tussen de bronnen (ad. 2) eventueel uitgevoerde correcties (ad. 4) Peildatum Zijn gegevens gebruikt ouder dan een jaar, (terug)gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag, geefeen beschrijving van: de reden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (ad. 5) de aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak geen grote fluctuaties in de genoemde aantallen zljn opgetreden. Indien wel sprake Is van grote fluctuaties is aanvullend onderzoek of extrapolatie nodig (ad. 5) Overia Overige opmerkingen 2 TOELICHTING De door partijen bij een aanvraag tot (wijziging/intrekking van de) verpllchtstelling van de deelname In een bpf aangeleverde representativiteitsgegevens dienen, ten behoeve van de beoordelingscriteria, te worden voorzien van een toelichting op de volgende punten: 1. De wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd a. populatieonderzoek b. steekproefonderzoek c. extrapolatie Pagina 9 van 13

11 2. De gebruikte bronnen voor het onderzoek a. uitgevoerde correcties 3. De wijze van meting a. aard van de gegevens 4. De relatie tot de werkingssfeer van de verpiichtstelling a. uitgesloten werkzame personen b. vrijwillige aansluiting c. vrijgestelden d. deelnameleeftijd 5. De peildatum of de periode waarop de cijfers betrekking hebben ad 1 Gehanteerde onderzoeksmethode Het Is noodzakelijk dat een beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode wordt gegeven. Het gaat om de vraag hoe de gegevens zijn verzameld. Idealiter wordt er gebruik gemaakt van populatiebestanden, zowel voor werkgeversaantallen als aantallen werkzame personen. Indien geen populatiegegevens beschikbaar zijn, kan gebruik worden gemaakt van steekproefonderzoek. Het gebruik van steekproefgegevens vereist dat een toelichting wordt gegeven op de uitvoering van de enquête, de respons, de representativiteit, verzamelde aanvullende informatie, uitgevoerde berekeningen en schattingen. Aandachtspunten: Beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode. Een beschrijving van de hierbij gebruikte bestanden. De manier waarop de steekproef is getrokken (waaronder het gebruikte steekproefkader). De respons van de steekproef. De representativiteit van het steekproefonderzoek. Op bestanden toegepaste correcties ten opzichte van de populatie; Het gebruik van aanvullende Informatie. De manier waarop berekeningen, schattingen en eventuele extrapolaties zljn uitgevoerd. Het is niet zorgvuldig om het aantal werkzame personen van nietresponderende bedrijven op nul te schatten. Streef altijd naar de verkrijging van gegevens uit één bronbestand. Dit doet u door het bestand, waarin de gegevens van de bij het bpf betrokken werkgevers zijn opgenomen, te matchen met het bestand waarin de totale aantallen werkgevers en werkzame personen zijn opgenomen. Een nadere uitleg over de uitvoering van het matchen van bestanden is te vinden in het rapport Kwaliteit representativiteitsgegevens blj avv-verzoeken. Stand van Zaken 2008, eindrapport, p. 20 (zie de website onder achtereenvolgens: Actueel; Archief; 2008; Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv verzoeken 2008). ad 2 Gebruikte bronnen Een representativiteitsopgave moet een beschrijving bevatten van de gebruikte bronnen. Niet alle bronnen zijn even betrouwbaar. Ook zijn niet alle bronnen even volledig gegeven de werkingssfeer van de verplichtstelling. Inherent hieraan is het gebruik van meerdere bronnen. Van belang Is dat de gebruikte bronnen en de daarbij gehanteerde berekeningen goed worden beschreven. Aandachtspunten: Het Is aan te bevelen zo min mogelijk bronnen te gebruiken. Worden gegevens uit verschillende bronnen gebruikt, dan vereist dit een toelichting op onderlinge vergelijkbaarheid waarbij aandacht nodig Is voor dubbeltellingen, uitgesloten groepen werkzame personen en verschillen In meetmomenten. Pagina IO van 13

12 Gebruik van branche- of sectoronderzoek vereist een toelichting op de representativiteit van de gegevens. Aandacht vereist de periode waarin het onderzoek is gehouden, de onderzoeksmethode en de relatie tot de werkingssfeer. Ten aanzien van de gebruikte bronnen wordt aandacht gevraagd voor de vrijwillig aangesloten werkgevers, (gedeeltelijk) vrijgestelde werkgevers en de actualiteit van de gegevens. ad 3 Wijze van meting Uitgangspunt blj het berekenen van het representativiteitscijfer is dat de teller en de noemer worden uitgedrukt in dezelfde eenheid. Idealiter worden de teller en de noemer uitgedrukt in aantallen personen. Andere meeteenheden worden in principe afgeraden. Andere maatstaven die worden gebruikt om tot een berekening te komen van het aantal personen zijn de loonsom, aantal fte's of omzetgegevens. U dient dan wel aannemelijk te maken dat de gebruikte maatstaf een goede afspiegeling is van het aantal personen zodat geen sprake Is van een systematische, eenzijdige vertekening van de representativiteitsgegevens. In geval van fte als meeteenheid moet aannemelijk worden gemaakt dat de parttimefactor van bij het bpf betrokken werkgevers ten opzichte van door de verpllchtstelling gebonden werkgevers vergelijkbaar Is. Dit betreft de els van Interne consistentie. Teller en noemer moeten in dezelfde eenheid worden uitgedrukt en de peildata moeten vergelijkbaar zijn. Aandachtspunten: De wijze van meting moet dezelfde zljn voor teller en noemer. De eenheid moet gelijk zijn. Gegevens moeten ofwel standcijfers óf stroomcijfers zljn. De gegevens moeten zijn uitgedrukt in dezelfde eenheid. In de teller aantallen personen dan ook in de noemer aantallen personen gebruiken. Het gebruik van een andere meeteenheid dan aantallen personen vereist een gedegen toelichting op het gebruikte bestand en in hoeverre de gebruikte maatstaf een goede afspiegeling is van het aantal werkzame personen. ad 4 Relatie tot de werkingsfeer De representativiteitsopgave dient gerelateerd te zljn aan de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf. In de werkingssfeer uitgesloten categorieën werkzame personen moeten dan ook in de tellingen voor de representativiteitsopgave bulten beschouwing worden gelaten. Het is van belang dat daadwerkelijk gemeten wordt wat beoogd was. Het gaat hler om de validiteit van de gegevens. Aandachtspunten: Aandacht voor vrijwillig aangesloten werkgevers die In de representativiteitsopgave niet mogen worden meegenomen. De vrijwillig aangesloten werkgevers zijn niet meegenomen in de representativiteitsopgave De bronnen mogen niet vervuild zijn met werkzame personen die niet onder de werkingssfeer vallen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld hoger personeel. Alleen die werknemers die volgens hun arbeidsovereenkomst bij Bpf AVH aangesloten moeten zijn, zijn in de representativiteitsopgave meegenomen In de tellingen moeten van de verplichte deelname in het bpf vrijgestelde werkgevers en hun werknemers wel worden meegerekend. Pagina 11 van 13

13 Hieronder vindt u in tabelvorm de gegevens vrijgestelde werkgevers en werknemers. Branche Aantal werkgevers Gegevens vrijgestelde werkgevers Aangesloten bij branche organisatie Niet aangesloten bij branche organisatie Groente en fruit Aardappelen Kaaspakhuizen Eieren Gegevens vrijgestelde wer (nemers Aantal werknemers Aangesloten bij branche organisatie Niet aangesloten bij branche organisatie Groente en fruit Aardappelen Bestanden dienen -indien van toepassing- gecorrigeerd te worden voor jongeren die niet onder de werkingssfeer van de verpllchtstelling vallen vanwege een ondergrens in de deelnameleeftijd. n.v.t. ads Actualiteit van de cijfers Voor de representativiteitsopgave dient de datum of de periode waarop de cijfers betrekking hebben te worden vermeld. Als regel geldt dat gegevens, om te voldoen aan de els van actualiteit, in beginsel niet ouder dan één jaar mogen zijn gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag. Tevens geldt dat de verschillende peildata niet te ver ult elkaar moeten liggen, omdat anders de interne consistentie van de representativiteitsopgave in het geding is. Als uitgangspunt hierbij geldt dat de peildata niet meer dan één jaar uiteen mogen liggen. In geval de peildata te ver In het verleden liggen kunnen de gegevensbestanden op basis van de werkgelegenheidsontwikkeling in de branche worden geactualiseerd, oftewel geëxtrapoleerd. De marktontwikkelingen In het verleden vormen de basis om de huidige waarden met een zekere onzekerheidsmarge te voorspellen. Het Is dan wel van belang om expliciet te vermelden op welke gegevens deze extrapolatie is gebaseerd en hoe die Is uitgevoerd. De bestanden die hiervoor gebruikt worden moeten vergelijkbaar zijn naar bijvoorbeeld verhouding voltijders-deeltijders ofde verhouding grote-kleine bedrijven. Aandachtspunten: De actualiteit van de gebruikte gegevens. Deze mogen gerekend vanaf de datum van Indiening van de aanvraag in beginsel niet ouder zljn dan 1 jaar. Indien de gebruikte gegevens ouder zijn, dient vermeld te worden waarom het niet mogelijk Is om gegevens van recenter datum te leveren (zle ook aanvulling bij de vraag over actualiteit). Pagina 12 van 13

14 Het toepassen van extrapolatie. Indien op basis van andere gegevensbronnen de gegevens voor de representativiteitsopgave zljn geactualiseerd dient aangegeven te worden welke bronnen gebruikt zijn en op welke wijze voor onderlinge afwijkingen tussen de bronnen Is gecorrigeerd. Een nadere uitleg over de wijze van extrapoleren Is te vinden In het rapport Kwaliteit representativiteitsgegevens blj avvverzoeken, Stand van Zaken 2008, eindrapport, p. 21 (zie de website onder achtereenvolgens: Actueel; Archief; 2008; Kwaliteit representativiteitsgegevens blj avv verzoeken 2008 ). De peildatum dan wel de periode waarop de gegevens betrekking hebben. De representativiteit van de eier-sector wijkt af van de representativiteit die in april 2013 is vastgesteld. Het verschil is te verklaren uit de verschillende werkwijzen. Voor de representativiteit in april 2013 is uitgegaan van productie gegevens van de sector. Omdat in de sector ook eieren worden geproduceerd door gemengde boerenbedrijven die niet onder de eiersector vallen zat er in april 2013 een "vervuiling" van de gegevens van ongeveer 25%. Nu is de representativiteit vastgesteld dp basis van de administratie van Bpf AVH, deze gegevens zijn strikt toegesneden op de eiersector en daardoor valt de "vervuiling" van 25% eruit Pagina 13 van 13

15 stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselüoorzieningshandel Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Versie 2013.

16 stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel VOORWOORD 3 VASTSTELUNG ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 3 1. HOOFDLIJNEN ORGANISATIE EN INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM ORGANIGRAM BEHEERSINGSKADER VAN DE ORGANISATIE CAO-PARTIJEN BESTUUR BESTUURSORGANEN VISITATIECOMMISSIE UrrvOÉRINGSORGANISATIE : DÉSKUNDIGHEIDSPLAN EN GEDRAGSCODE VERMOGENSBEHEER DEELNEMINGEN 7 i.2.9 EXTERNE DESKUNDIGEN TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDING ^8 1.4 OPERATIONELE BEHEERSINGSMAATREGELEN ^ OPERATIONELE PROCESSEN EN ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE '. ^9 1.5 BELEIDSMATIGE BEHEERSINGSMAATREGELEN BELEIDSMATIGE PROCESSEN EN DOELSTELLINGEN \ BEWAKING EN ANALYSE VAN HET BELEIDSMATIGE ONDERNEMINGSRISICO EN DE MANAGEMENTINFORMATIE UITBESTEDINGSBELEID Uitbesteding pensioenbeheer Uitbesteding actuarieel advies en het interne actuariële jaarwerk Op een gedegen wijze de asset manager en de custodian selecteren Beheers- of bewaarnemingsovereenkomst en service leve! agreement Richtlijnen Custodian en asset managers Rapportage Monitoren van asset managers en custodian Beschrijving van uitbestede procedures ; Risicoanalyse 15 2 AANSLUITING WERKGEVERS EN VERKRIJGING DEELNEMERSCHAP 16 3 DE REGEUNGEN ^ KORTE OMSCHRUVING VAN OE PENSIOENREGELINGEN 3.2 DE REGELINGEN SAMENGEVAT IN TABELVORM 3.3 VOORWAARDELIJJKE TOESLAGEN OP DE PENSIOENEN DE VOORWAARDELIJKE TOESLAGVERLENING EN DE RELATIE MET EEN HERSTELPLAN DE TOEPASSING VAN DE TOESLAGENMATRIX KORTEN OP DE PENSIOENEN

17 stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel 4 FINANCIEEL KADER RISICO'S EN BALANSMANAGEMENT i RENTERISICO! ZAKELIJKE WAARDENRISICO_! VALUTARISICO I GRONDSTOFFENRISICO KREDIETRISICO VERZEKERINGSTECHNISCH RISICO j RESERVERING \ BEOOGDE OMVANG VAN HET EIGEN VERMOGEN - I VASTSTELLING VEREIST EIGEN VERMOGEN ONDER FTK (HET STANDAARDMODEL DNB) VOORZIENING PENSIOENVERPLICHTINGEN EN FINANCIERING J ', PREMIEBELEID MOGELIJKE SCENARIO'S VOOR UNGE TERMIJN PREMIE- EN FINANCIERINGSBELEID PREMIE- EN FINANCIERINGSBELEID VOOR DÉ KORTE TERMUN I BELEGGINGSBELEID BELEGGINGSDOELSTELLING j NORMPORTEFEUIUE EN TACTISCHE BANDBREEDTE J OPZET VAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT HET VERMOGENSBEHEER WIJZE VAN RISICOMETING EN -BEHEERSING EN ÓPZET VAN D'E RESULTAATSEVALUATIE WAARDERINGSGRONDSLAG VAN DE BELEGGINGEN OP DE BALANS ; VOORWAARDELUKE TOESLAGEN BINNEN HET PREMIE-EN BELEGGINGSBELEID FINANCIËLE STURINGSMIDDELEN I AANPASSEN VAN DE PREMIE AANPASSEN VAN DE BELEGGINGSPORTEFEUILLE AANPASSEN VAN DE TOESLAGEN ; '32

18 stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Voorwoord Deze actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (het pensioenfonds) Is geschreven In het kader van artikel 145 van de Pensioenwet en paragraaf 9 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen. De ABTN geeft uitvoering aan de in voornoemd besluit vermelde richtlijnen, zoals geformuleerd In de artikelen 24 tot en met 29 van dit besluit. Naast de beschrijving van de actuariële opzet en de pensioenregeling wordt in deze ABTN ook ingegaan op de organisatiestructuur van het pensioenfonds en het interne beheersingssysteem. Tevens wordt aandacht besteed aan het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en de financiële sturingsmiddelen die het pensioenfonds ter beschikking heeft. Vaststelling actuariële en bedrijfstechnische nota De voorliggende actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel is vastgesteld op 9 oktober 2013 en geldt vanaf Ijanuari 2014.

19 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel 1. Hoofdlijnen organisatie en interne beheersingssysteem In dit hoofdstuk wordt een beschouwing gegeven van de mandaatregeling van het pensioenfonds. Daarna volgt een beschrijving van de hieraan gerelateerde operationele- en beleidsmatige beheersingsmaatregelen. 1.1 Organigram CAO-partijen ondernemingen Verantwoordingsorgaan CAO-partijen werknemers Toezichthouders Oe Nederlandsche Bank AFM Bestuurscommissie PKP Accountant PricewaterhouseCoopers Bestuur en Dagelijks Bestuur Bpf AVH Beleggingscommissie Certificerend actuaris Aon Hewitt Deelnemersraad Adviserend actuaris Aon Hewitt Geschillen- en klachtencommissie Visitatiecommissie Adviseurs Montae, ICC Vermogensbeheer Akina, Altera Vastgoed NV, AXA Private Equity, CBRE (voorheen ING Real Esute), Dexia Asset Management, F81C Netherlands B.V., GE Artesia Nederland, JP Morgan, Kempen Capital Management, Partners Group, Pictet, PIMCO Europe Ltd, Robeco, State Street Global Advisors Pensioenbeheer Stichting Servicekantoor AGH

20 stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoonieningshandel 1.2 Beheersingskader van de organisatie Cao-partljen Begin jaren zestig kwamen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers van de Bedrijfstak Agrarische en Voedselvoorzieningshandel bijeen om Cao-afspraken te maken over een pensioenregeling. Deze afspraken werden vastgelegd in een pensioenreglement. En ook nadien werden pensioenregelingen afgesproken en gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2006 zijn mede naar aanleiding van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregeling (Wet VPL) de pensioenregelingen gewijzigd. De vaste bedragenregeling en de prepensioenregelingen zijn over het algemeen beëindigd en vervangen door een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling en door zogenaamde 55+ en 55- regelingen. Een nadere beschrijving van deze regelingen is verderop in deze ABTN te vinden Bestuur Doelstelling Het bestuur stelt zich ten doel de verstrekking van pensioenen en andere uitkeringen ter zake van ouderdom. Invaliditeit en overlijden aan deelnemers en gewezen deelnemers evenals hun nagelaten betrekkingen in de branches van de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel, in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de pensioenreglementen. Het bestuur tracht dit doel te bereiken door het uitvoeren van de pensioenregelingen zoals in de pensioenreglementen omschreven en al die maatregelen die aan het doel ten goede komen. Principes voor Goed Pensioénfondsbestuur Het bestuur streeft als eindverantwoordelijk uitvoerder van de door sociale partners overeengekomen pensioenregeling naar een optimale kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid met betrekking tot de uitvoering. Het bestuur onderschrijft dan ook de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur (Pension Fund Governance) die de Stichting van de Arbeid (STAR) in 2005 heeft vastgesteld. Samenstelling bestuur Het bestuur bestaat uit twaalf bestuursleden, zes van werkgeverszijde en zes van werknemerszijde. De werkgeversvertegenwoordigers worden benoemd door de volgende werkgeversorganisaties: Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren te Zoetermeer; Frugi Venta te Den Haag; Nederlandse Aardappel Organisatie te Den Haag; Vereniging Gemeenschappelijk Zuivelsecretariaat te Den Haag. De werknemersvertegenwoordigers worden benoemd door de volgende werknemersorganisaties: FNV Bondgenoten te Utrecht; CNV Dienstenbond te Hoofddorp. In onderling overleg wordt bepaald In welke verhouding de genoemde organisaties bestuursleden benoemen. Het bestuur vergadert minimaal tweemaal per jaar en van de vergaderingen worden schriftelijke verslagen gemaakt. Het bestuur wordt in elke bestuursvergadering uitvoerig getnformeerd over pensioenactualiteiten. Ook de beleidsstukken van het pensioenfonds worden tijdens bestuursvergaderingen besproken Bestuursorganen Het bestuur heeft uit haar midden een dagelijks bestuur benoemd. Daarnaast zijn een aantal commissies ingesteld voor specifieke beleidsterreinen, evenals een deelnemersraad. Dagelijks Bestuur Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en de vice-voorzitter van het pensioenfonds. De invulling van de functies van voorzitter en vice-voorzitter wisselt elk jaar. Het ene jaar Is de voorzitter afkomstig uit een van de werkgeversorganisaties en de vice-voorzitter ult een van de werknemersorganisaties. Het andere jaar is dit

21 stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en voedselvoorzieningshandel omgekeerd. Beide functionarissen hebben plaatsvervangers. De voorzitter geeft leiding aan bestuursvergaderingen. Het dagelijks bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen om samen met de directie van Servicekantoor AGH (Servicekantoor) de dagelijkse gang van zaken, de realisatie van de begroting en de agenda van de komende bestuursvergadering te bespreken. Het bestuur heeft aan het dagelijks bestuur een budget toegekend voor de uitvoering van haar taken. Beleggingscommissie De beleggingscommissie bestaat uit vier (plaatsvervangende) bestuursleden en twee externe adviseurs. De beleggingscommissie wijst zelf een voorzitter en een vice-voorzitter aan, die jaarlijks afwisselend de vergadering voorzitten. De commissie heeft een door het bestuur toegekend budget en wordt ondersteund door het servicekantoor. Deelnemersraad De deelnemersraad bestaat uit vijf leden die de belangen van de deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden behartigen. De leden worden benoemd door FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO). De deelnemersraad wijst zelf een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. De rechten en de bevoegdheden van de deelnemersraad zijn vastgelegd in de statuten van het pensioenfonds. De deelnemersraad zal gemiddeld twee maal per jaar vergaderen. De deelnemersraad zal voor de uitvoering van haar taak een budget worden toegekend door het bestuur en zal worden ondersteund door het servicekantoor. Klachtencommissie De klachtencommissie bestaat uit drie leden, te weten het dagelijks bestuur en de voorzitter van de deelnemersraad. Bestuurscommissie forejoensioen partikulier kaaspakhuisbedrijf De bestuurscommissie bestaat ult drie werkgeversleden, benoemd door de Vereniging Nederlandse Kaasgroothandelaren, en drie werknemersleden, benoemd door FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. De commissie wijst zelf een voorzitter en een vice-voorzitter aan. Ondersteuning en advisering van de bestuurscommissie wordt verricht vanuit het servicekantoor en door de adviserende actuaris. Commissie van beroep De commissie van beroep bestaat ult drie leden, te weten een werkgevers- en een werknemersvertegenwoordiger (niet zijnde een bestuurslid) en een onafhankelijk voorzitter. De commissie wordt bijgestaan door een griffier Commissie risicomanagement De commissie risicomanagement bestaat ult vier bestuursleden en wordt ondersteund door (een) externe adviseur(s). Communicatie commissie De communicatie commissie bestaat uit vier bestuursleden. Klankbordgroep communicatie De klankbordgroep communicatie bestaat uit deelnemers en gepensioneerden tot een maximum van 10 personen. Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden, te weten twee leden namens de werkgevers, twee leden namens de werknemers en twee leden namens gepensioneerden. Het verantwoordingsorgaan wijst zelf een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. Ad-hoc commissies Het bestuur kan ad-hoc commissies benoemen Visitatiecommissie Voor de inrichting van het intern toezicht heeft het bestuur gekozen voor intern toezicht door een visitatiecommissie. Deze commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden die door het bestuur worden benoemd.

22 stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel De Visitatiecommissie beoordeelt de beleids-en bestuursprocedures en de checks en balances in het pensioenfonds, de aansturing van het pensioenfonds en het beleid van het pensioenfonds ten aanzien van de langere termijn risico's Uitvoeringsorganisatie Het pensioenfonds heeft het pensioenbeheer uitbesteed aan Servicekantoor AGH te Rijswijk. Partijen hebben daarvoor een dienstverieningsovereenkomst afgesloten Deskundigheidsplan en gedragscode Het pensioenfonds verzorgt de deskundigheidsontwikkeling van de beleidsbepalers door middel van een deskundigheidsplan zoals bedoeld in artikel 5 van "beleidsregels beleidsbepaling en toetsing pensioenfondsen", opgesteld door De Nederlandsche Bank (DNB). Voor bestuur, deelnemersraad en verbonden personen geldt een gedragscode. Blj de te hanteren gedragscode is aansluiting gezocht bij "model gedragscode pensioenfondsen 2008", zoals aanbevolen door de Pensioenfederatie. Als compliance officer voor het bestuur is aangesteld het dagelijks bestuur. De leden van het dagelijks bestuur zijn eikaars compliance officer. De compliance officers worden hierin bijgestaan door accountantsbureau Groenewegen Haket Ammerlaan te Den Haag Vermogensbeheer Het pensioenfonds heeft het vermogensbeheer uitbesteed. De asset managers en custodian worden aangetrokken volgens het uitbestedingsbeleid, zoals dat door het bestuur in 2004 vastgesteld. Het vermogensbeheer wordt in het jaar 2013 uitgevoerd door: Akina; Altera Vastgoed NV; AXA Private Equity; CBRE (voorheen ING Real Estate); Dexia Asset Management; F&C Netherlands B.V.; GE Artesia Nederland; JP Morgan; Kempen Capital Management; Partners Group; Pictet; PIMCO Europe Ltd; Robeco; State Street Global Advisors. Sinds 1 januarj 2004 is de portefeuille 'onderhandse geldleningen' in eigen beheer genomen. Het is de bedoeling dat deze portefeuille geleidelijk aan wordt verminderd door (vervroegde) aflossingen. De beleggingsadministratie Is ondergebracht bij KAS BANK N.V te Amsterdam. De beheerfee van deze asset managers en custodian is contractueel vastgesteld Deelnemingen Het pensioenfonds neemt voor 12,5% deel in het aandelenkapitaal van LevensloopPlus B.V. en voor 75% in stichting Servicekantoor AGH te Rijswijk. LevensloopPlus B.V. is opgericht door acht pensioenfondsen en biedt een levensloopregeling aan. Stichting Servicekantoor AGH is de uitvoeringsorganisatie van het pensioenfonds Externe deskundigen Het pensioenfonds staat evenals alle andere pensioenfondsen onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB)

23 stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel te Amsterdam en onder het effectentypisch gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam. De AFM houdt ook toezicht op de informatieverstrekking en de daarmee samenhangende belangen van de belanghebbenden In het pensioenfonds. Het bestuur heeft als extern accountantsbureau PricewaterhouseCoopers N.V. (PwC) te Rotterdam aangesteld voor de vereiste jaarlijkse controle op de jaarrekening en de FTK jaarstaten. PwC zal (minimaal) eenmaal per jaar in de bestuursvergadering verslag doen van haar controlewerkzaamheden en bevindingen. Tevens legt zij een en ander schriftelijk vast door middel van een accountantsverslag en een accountantsverklaring. Het bestuur heeft Aon Hewitt te Eindhoven benoemd als certificerend actuaris. Aon Hewitt maakt jaarlijks een actuarieel rapport en certificeert de FTK jaarstaten. Ook de certificerend actuaris zal (minimaal) eenmaal per jaar in de bestuursvergadering verslag doen van zijn bevindingen. Tevens heeft het bestuur een adviserend actuaris aangesteld via Aon Hewitt te Amsterdam. Hierdoor zijn de béide funaies (adviserend en certificerend actuaris) niet langer in één persoon verenigd. Het bestuur vraagt daarnaast advies aan de accountant en de adviserend actuaris in alle gevallen waarin zij dit nodig oordeelt. De kosten van de accountant en de (adviserend) actuaris worden jaarlijks door het bestuur In de begroting opgenomen. Het bestuur en de beleggingscommissie van het pensioenfonds laten zich op het gebied van vermogensbeheer en risicomanagement adviseren door onder andere KAS BANK NV te Amsterdam, Interest & Currency Consultants ICC B.V. te Utrecht, Ortec Finance te Rotterdam en Stichting Performance te Amsterdam. Voor juridische vraagstukken wordt door het bestuur een beroep gedaan op Montae B.V. te Rijswijk. 1.3 Taken, bevoegdheden en verantwoording Bestuur Het bestuur is de beheerder van het pensioenfonds en is eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de pensioenregelingen. Het bestuur heeft de bevoegdheden van het dagelijks bestuur bij bestuursbesluit van 5 december 2002 vastgesteld. De procuratie is zodanig opgesteld dat alle contracten en betalingen voorzien moeten worden van twee handtekeningen. Tekenbevoegd zijn de leden van het dagelijks bestuur van het pensioenfonds en leden van de directie van het servicekantoor. Belegginescom missie ln een door het bestuur op 5 december 2002 vastgesteld mandaat zijn de taken en bevoegdheden van de beleggingscommissie vastgelegd. Samengevat komt het erop neer dat het bestuur zich laat adviseren door de beleggingscommissie bij het vormgeven van het beleggingsbeleid en de normportefeuille en zich bij laat staan door de beleggingscommissie bij de uitvoering van het beleggingsbeleid. De beleggingscommissie is een specialistische bestuurscommissie waarin bestuursleden zitting hebben, ondersteund door externe deskundigen. De commissie legt hierover per kwartaal zowel schriftelijk als mondeling verantwoording af aan het bestuur. Deelnemersraad De deelnemersraad zal volgens haar bevoegdheden het bestuur adviseren bij het beheren en het uitvoeren van de pensioenregelingen. Klachtencommissie Iedere op schrift gestelde, aan het pensioenfonds gerichte uiting van ontevredenheid met betrekking tot een behandeling, bejegening of andere vorm van dienstverlening of het nalaten van enige vorm van dienstverlening, die door de klager als onjuist, onvolledig of nalatig wordt ervaren zal in laatste instantie door de commissie beoordeeld worden. De klachtencommissie oefent haar taak uit in overeenstemming met het bepaalde in het reglement van de klachtencommissie, laatstelijk vastgesteld in april 2007.

24 stichting Bedrijfspensioenforids voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Bestuurscommissie toreipensioen oartikulier kaaspakhuisbedriif De bestuurscommissie (pre)pensloen partikulier kaaspakhuisbedrijf is bij delegatiebesluit van 5 december 2002 vanaf 1 januari 2003 bevoegd om toezicht te houden op en begeleiding te geven bij de uitvoering van de prepensioenregeling voor het Partikulier Kaaspakhuisbedrijf. Deze prepensioenregeling is per Ijanuari 2006 voor verdere deelneming beëindigd. Per genoemde datum is er een zogenaamde 55+ regeling voor het Partikulier Kaaspakhuis ingevoerd. De commissie houdt toezicht op de uitvoering van het voorwaardelijk toeslagbeleid m.b.t. prepensioenaanspraken en -uitkeringen en 55+ uitkeringen en adviseert het bestuur m.b.t. de uitvoering van de 55+ regeling. De commissie legt per kwartaal schriftelijk en zo nodig halfjaarlijks mondeling verantwoording voor uitvoering van haar taken aan het bestuur af. Commissie van beroep Een ieder die van oordeel is dat zijn of haar belangen zijn geschonden door een beslissing van het bestuur kan tegen deze beslissing beroep aantekenen blj de commissie van beroep. De commissie van beroep oefent haar taak uit in overeenstemming met het bepaalde in het reglement van de commissie, laatstelijk vastgesteld in april Commissie risicomanagement Het bestuur heeft de commissie risicomanagement ingesteld en opgedragen aan de hand van FIRM een analyse van risico's en beheersingsmaatregelen te maken en de risico's te monitoren en te managen. Communicatie commissie Het bestuur heeft de communicatie commissie ingesteld en opgedragen zo nodig een strategisch communicatieonderzoek te begeleiden, het bestuur te adviseren over een strategisch communicatieplan, uitvoering te geven aan dit plan binnen het vastgestelde financiële kader en het ontwikkelen van communicatiemiddelen. Klankbordgroep communicatie De Klankbordgroep communicatie is ingesteld om alle uitingen van communicatie te beoordelen op leesbaarheid en begrijpelijkheid. Het gaat naast de standaardcorrespondentie ook om brochures en het AVH Magazine. Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, het door het bestuur gevoerde beleid en de beleidskeuzes die betrekking hebben op de toekomst. De rechten en de bevoegdheden yan het verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd in de statuten van het pensioenfonds. Het verantwoordingsorgaan heeft een huishoudelijk reglement. Ad-hoc commissies De door het bestuur ingestelde ad-hoc commissies verrichten activiteiten volgens een vastgesteld plan van aanpak. Een studiecommissie is onder meer opgericht om het bestuur en Cao-partijen te adviseren bij de actualisering van de pensioenregelingen naar aanleiding van de wijzigingen in de (fiscale) wet- èn regelgeving. 1.4 Operationele beheersingsmaatregelen Operationele processen en administratieve organisatie De directeur van het servicekantoor Is verantwoordelijk voor het pensioenbeheer van het pensioenfonds. Er wordt conform een dienstverleningsovereenkomst gewerkt. De directie, directeur en plaatsvervangend directeur, wordt ondersteund door een staf van 26 personen. Dit team geeft uitvoering aan deze overeenkomst en aan het door het bestuur vastgestelde uitvoeringsreglement en -overeenkomsten. Het servicekantoor is gehuisvest in het pand van de Pensioengroep Zuid Hoorn. Dit pand biedt een gedegen beveiliging van het secretariaat en administratie van het pensioenfonds. De administratieve órganjsatie van het servicekantoor is beschreven in Rules van softwareontwikkelaar Mavim. Het servicekantoor heeft voor calamiteiten een uitwijklocatie. De servers op deze locatie worden dagelijks met behulp van een back-up geactualiseerd en 'dienen voor continuering van de administratie Ingeval er calamiteiten zijn op de locatie van het servicekantoor.

25 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Over het vermogensbeheer wordt periodiek (maandelijks en per kwartaal) gerapporteerd door de externe managers aan het pensioenfonds. De rapportages gaan over de samenstelling, de marktwaarde en de performancecijfers van de portefeuille. Tevens wordt geïnformeerd over de in rekening gebrachte respectievelijk te brengen beheerkosten en overige kosten. De beleggingsadministratie is ondergebracht bij KAS BANK. Zij rapporteren eveneens periodiek over de performance van de genoemde vermogensbeheerders. Daarnaast verrichten zij de volgende diensten aan het pensioenfonds: de beleggingsadministratie; de rapportages DNB; performance measurement en risico-analyse; compliance monitoring; eventuele custody en settlement alsmede securities lending; currency overlay management; duration overlay management. 1.5 Beleidsmatige beheersingsmaatregelen Beleidsmatige processen en doelstellingen Om de gestelde doelen te verwezenlijken wordt door het bestuur beleid gemaakt, waarbij de actualiteit steeds in het oog gehouden wordt. Hierbij kan het bestuur ook specifieke adviezen inwinnen bij de externe deskundigen. Het bestuur laat zich bij het maken van beleid ondersteunen door diverse rapportages en adviezen, gemaakt door of In samenspraak met externe deskundigen. Samen met het jaarverslag van het pensioenfonds moet dit een totaalbeeld geven van de (financiële) positie met de daarbij te onderkennen en te analyseren risico's. De diverse rapportages en adviezen die onderscheiden kunnen worden, zijn onder rneer de volgende: Het advies van de deelnemersraad; Het advies van de commissie partikulier kaaspakhuisbedrijf; Een continuïteitsanalysë; Een Asset Uability Management (ALM-studie); Het advies van de beleggingscommissie; Het dashboard betreffende balansmanagement; De jaarlijkse rapportage van de adviserende en certificerende actuaris over (het verloop van) de voorziening pensioenverplichtingen en de toereikendheidstoets volgens het besluit financieel toetsingskader (FTK) pensioenfondsen; Het jaarlijkse verslag van de accountant aan het bestuur; Een notitie van de actuaris ten behoeve van de premie- en toeslagvaststelling voor het komende boekjaar; De rapportage van de visitatiecommissie; De rapporten, herstelplannen en jaarstaten voor DNB. Het dagelijks bestuur bespreekt jaarlijks met het management het rapport risicoanalyse betreffende het uitbestedingsbeleid Bewaking en analyse van het beleidsmatige ondernemingsrisico en de managementinformatie De externe deskundigen rapporteren aan het bestuur. Op basis van die informatie en analyses (toetsing vooraf) wordt eventueel actie door het bestuur ondernomen. Een meetbaar effect van een eventuéle actie is achteraf zichtbaar in de periodieke rapportages (toetsing achteraf). Alle periodieke rapportagés worden, als onderdeel van de Informatievoorziening, uitgebreid in de bestuursvergaderingen behandeld. Hierbij wordt getracht zoveel mogelijk rekening te houden met alle te onderkennen risico's die van invloed kunnen zijn en wordt getracht op ontwikkelingen adéquaat in te spelen. 10

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgeiegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Directie UAW afdeling CAV T.a.v. Mw. Mr. P.L.C. van

Nadere informatie

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Ministerie van Sociale Zaken én Werkgelegenheid tav mw. mr. P.L.J. van Delft ' Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG behandeld door M. Bruijniks onderwerp

Nadere informatie

Praktische handreiking voor het opstellen van een representativiteitsopgave

Praktische handreiking voor het opstellen van een representativiteitsopgave Praktische handreiking voor het opstellen van een representativiteitsopgave 1. Inleiding De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan op aanvraag van het georganiseerde bedrijfsleven binnen een

Nadere informatie

men fticsa Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum 06-22041907 wijz.verpl/856/pb 14 augustus 2014

men fticsa Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum 06-22041907 wijz.verpl/856/pb 14 augustus 2014 w n f r p I men fticsa Ministerie van Sociaie Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoonwaardenwetgeving Postbus 90801 2509 LV 's-gravenhage Behandeld door M.M.G. Thomassen Doorkiesnummer

Nadere informatie

4ts] INRETAIL. Va km ense

4ts] INRETAIL. Va km ense 4ts] Va km ense INRETAIL Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Betreft: intrekking verplichtstelling Pensioenfonds

Nadere informatie

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Versie: mei 2013 1 Visitatiecommissie De visitatiecommissie heeft

Nadere informatie

STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE

STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE Secretariaat: Reitseplein 8, Tilburg - Correspondentieadres: Postbus 90154-5000 LG Tilburg Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afdeling uitvoeringstaken

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen 20 OKTOBER 2014 1. Inleiding Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

Aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg

Aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg Aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg Excellentie, De hierna genoemde representatieve organisaties

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Ahold (versie: 28 april 2015) Hoofdstuk 1 - Inleiding 1.1 Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ahold is de financiële dienstverlener voor Koninklijke Ahold N.V.

Nadere informatie

Bekendmaking verzoek tot wijziging verplichtstelling tot deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds MINISTERIE VAN SOGIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Bekendmaking verzoek tot wijziging verplichtstelling tot deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds MINISTERIE VAN SOGIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Bekendmaking verzoek tot wijziging verplichtstelling tot deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds MINISTERIE VAN SOGIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BEKENDMAKING VERZOEK TOT WIJZIGING VERPLICHTSTELLING

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Ministerie van Soeiale Zaken en Werkgelegenheid Bezuidenhbutséweg 12 Directie UAW, afdeling CAV

Ministerie van Soeiale Zaken en Werkgelegenheid Bezuidenhbutséweg 12 Directie UAW, afdeling CAV Pensioenfonds Ministerie van Soeiale Zaken en Werkgelegenheid Bezuidenhbutséweg 12 Directie UAW, afdeling CAV Postbus 90801 Postbus 93002 2509 LV DEN HAAG 2509 AA Den Haag T 070 3490746 Einfo@spng.nl Datum:

Nadere informatie

Organisaties vertegenwoordigd in het bestuur van BPF Schoonmaak: Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB);

Organisaties vertegenwoordigd in het bestuur van BPF Schoonmaak: Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB); bedrijfstakpensioenfonds schoonmaak- en glazenwassersbedrijf Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving T.a.v. de heer M.H.M. van der Goes Postbus

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen 6 MAART 2017 1. Inleiding Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen (hierna:

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

CAO-PARTIJEN SCHILDERS

CAO-PARTIJEN SCHILDERS CAO-PARTIJEN SCHILDERS Burg. Elsenlaan 321 Postbus 11,2280 AA Rijswijk tel: 070-3366111 fax: 070-3368100 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie UAW Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Afdeling

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR

Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 19 februari 2008 Beschrijving van de bestuurskeuzes van

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE)

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE) FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE) Stichting Pensioenfonds Mercer 1. Algemene kenmerken Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Mercer (SPM) is een (paritair) bestuur

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 16 december 2016 1 Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Aanvraag uitbreiding verplichtstelling

Aanvraag uitbreiding verplichtstelling Aanvraag uitbreiding verplichtstelling DPD (deelnemersvereniging pensioenfonds dierenartsen) vraagt, na hiertoe een verzoek van SZW te hebben ontvangen, om uitbreiding van de verplichtstelling. SZW eist

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Wonen Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Versie: 01 juli 2013

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. deelnemer:

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dir. Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving afd. CAV. Postbus LV DEN HAAG

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dir. Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving afd. CAV. Postbus LV DEN HAAG 2509 LV DEN HAAG Postbus 90801 3992 DB Houten 3990 GG Houten E-mail: akoedijk@bedrijfsraad.nl Waterveste 1A Postbus 491 www.bedrijfsraad.nl Bezoekadres: Postadres: KvK 50757741 CAD-coordinator Mr Arnoud

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

Wijziging Verplichtstelling

Wijziging Verplichtstelling Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken KvK 41150223 www/.pob.eu Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan In werking 01-01-2010 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. SPAN beleggingscommissie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. SPAN beleggingscommissie SPAN beleggingscommissie Versie: 2 Goedgekeurd door het bestuur Datum: 11-11-2011 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Samenstelling beleggingscommissie... 3 Artikel 3.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

Profielschets lid van het bestuur

Profielschets lid van het bestuur Profielschets lid van het bestuur Algemene kenmerken Stichting Prepensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen (PRETEX) dat met ingang van 2002 is opgericht, is per 1 januari

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid 2015

Uitbestedingsbeleid 2015 Uitbestedingsbeleid 2015 versie 16 juni 2015 1 1. Inleiding Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue (verder: TrueBlue) heeft uit strategische overwegingen delen van haar bedrijfsprocessen en activiteiten

Nadere informatie

HANDBOEK BESTUUR IN CONTROL PENSIOENFONDS XYZ

HANDBOEK BESTUUR IN CONTROL PENSIOENFONDS XYZ HANDBOEK BESTUUR IN CONTROL PENSIOENFONDS XYZ 16 FEBRUARI 2011 PENSIOEN ASSET MANAGEMENT GOVERNANCE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Procedures voor beheersing matchings- / renterisico... 6 2.1. Cashmanagement...

Nadere informatie

VERPLICHTSTELLINGSBESCHIKKINGEN

VERPLICHTSTELLINGSBESCHIKKINGEN VERPLICHTSTELLINGSBESCHIKKINGEN STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verplichtstelling voor de groothandel in aardappelen, groenten of fruit. 29 oktober 1964/Nr.

Nadere informatie

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Kenmerken Fonds Stichting Pensioenfonds ING (hierna: het Fonds) is op 1 januari

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van het bestuur en bestuurscommissies Vastgesteld door het bestuur van BPF Schoonmaak op 28 juni 2016. Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Pagina Artikel 1. Procedure bij voordracht van

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van SPA.

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

Eisen voor bestuursleden

Eisen voor bestuursleden Eisen voor bestuursleden (overgenomen uit plan van aanpak deskundigheidsbevordering Pensioenkoepels 2010) Om zijn verantwoordelijkheid te kunnen dragen moet een bestuurslid deelnemen aan de besluitvorming

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel Toezichtkamer Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel 1. Inleiding In het kader van de advisering van de Bestuurskamer over de instelling en wijziging

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 1. Algemeen 3 2. De besturing van het pensioenfonds 3 3. Verantwoordingsorgaan 9 4. Raad van toezicht 10

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 1. Algemeen 3 2. De besturing van het pensioenfonds 3 3. Verantwoordingsorgaan 9 4. Raad van toezicht 10 Transparantiedocument 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Algemeen 3 2. De besturing van het pensioenfonds 3 3. Verantwoordingsorgaan 9 4. Raad van toezicht 10 2 TrueBlue Transparantiedocument 2016

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Verantwoordingsorgaan. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Verantwoordingsorgaan van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Februari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Artikel 1 - Samenstelling van het

Nadere informatie

Statuten Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel 2013

Statuten Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel 2013 Statuten Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel 2013 STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Voorwoord In dit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT SW EN WIW STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE

UITVOERINGSREGLEMENT SW EN WIW STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE UITVOERINGSREGLEMENT SW EN WIW STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE JULI 2015 H OOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Definities Voor dit reglement zijn de definities van toepassing

Nadere informatie

Behandeld door JB/rm. Wlj verzoeken u vriendelijk de aanvraag voor 1 januari 2015 af te ronden.

Behandeld door JB/rm. Wlj verzoeken u vriendelijk de aanvraag voor 1 januari 2015 af te ronden. BPV huisartsen Postbus 66 3970ABDrlebe(:gen va'av.huisartsenpensioen.nl Ministerie van Sociale Zal

Nadere informatie

Statuten van de Stichting Pensioenfonds APF gevestigd te Arnhem. De Stichting draagt de naam Stichting Pensioenfonds APF en is gevestigd te Arnhem.

Statuten van de Stichting Pensioenfonds APF gevestigd te Arnhem. De Stichting draagt de naam Stichting Pensioenfonds APF en is gevestigd te Arnhem. Statuten van de Stichting Pensioenfonds APF gevestigd te Arnhem 1 Naam en zetel De Stichting draagt de naam Stichting Pensioenfonds APF en is gevestigd te Arnhem. 2 Begripsbepalingen In deze statuten wordt

Nadere informatie

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot 1. Het Pensioenfonds (verder: het Pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds dat de pensioenregeling voor de (ex) medewerkers van Van Lanschot Bankiers (en gelieerde ondernemingen) uitvoert. De inhoud

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA Reglement Raad van Toezicht SPA Versie 1 juli 2016 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Vastgesteld 11 november 2016 Artikel 1 Doel van het uitbestedingsbeleid 1.1 Het bestuur streeft de doelstellingen van het pensioenfonds na met betrekking

Nadere informatie

Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid ( )

Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid ( ) Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid (201 1-2015) Artikel 97: Werkingssfeeronderzoeken 1. Het Technisch Bureau Bouwnijverheid stelt namens partijen werkingssfeeronderzoeken

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoenngstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoenngstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG .. 5tich*in p.asloanfo woor detadtdrnleb Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoenngstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG behandeld door doorkiesnummer

Nadere informatie

2010: jaar van herstel

2010: jaar van herstel Verkort jaarverslag 2010 2010: jaar van herstel Hoe presteerde Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen in 2010? Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? In dit verkort jaarverslag

Nadere informatie

Pension Fund Governance richtlijnen

Pension Fund Governance richtlijnen Pension Fund Governance richtlijnen II.4 Pension Fund Governance richtlijnen Deel I Inleiding Op grond van artikel 11a van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (Lop) (AB 1998 no. GT 17, gewijzigd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36795 24 december 2014 Mode-, Interieur-, Tapijt-, en Textielindustrie Regeling Aanvulling Periodieke Uitkeringen 2014

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN

FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Pensioenfonds BPF Meubel Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven is het

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Statuten Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel 1 januari 2015

Statuten Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel 1 januari 2015 Statuten Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel 1 januari 2015 STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan

Nadere informatie

Partijen betrokken bij de CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen

Partijen betrokken bij de CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen Partijen betrokken bij de CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen Secretariaat: Postbus 3008 2700 KS Zoetermeer Telefoon: 079-3636290 Fax: 079-3636266 l\/linisterie

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioenfonds DSM Nederland Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave oktober 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie 1. Introductie Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Doelstelling en basis voor dit document Dit document ("de Verklaring") beschrijft

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING VROEGPENSIOENFONDS VOOR DE BAKSTEENINDUSTRIE. november 2008

STATUTEN STICHTING VROEGPENSIOENFONDS VOOR DE BAKSTEENINDUSTRIE. november 2008 STATUTEN STICHTING VROEGPENSIOENFONDS VOOR DE BAKSTEENINDUSTRIE november 2008 Artikel 1 Definities In deze statuten en het vroegpensioenreglement wordt verstaan onder: a. het fonds: de in artikel 3 genoemde

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VAN DE VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VAN DE VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF UITVOERINGSREGLEMENT VAN DE STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Definities 3 Artikel 2 - Premiebetaling 3 Artikel

Nadere informatie

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. (versie 3 april 2007)

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. (versie 3 april 2007) VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN (versie 3 april 2007) Leeswijzer voorbeeld reglement verantwoordingsorgaan Met onder meer dit voorbeeld document geeft OPF invulling aan de Services voor de aangesloten

Nadere informatie

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Reglement Deelnemersraad

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Reglement Deelnemersraad Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat Reglement Deelnemersraad Artikel 1. Begripsomschrijvingen Dit reglement verstaat onder: fonds : de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG 1. Introductie 1.1. Inleiding De Verklaring inzake de beleggingsbeginselen ( Verklaring ) beschrijft

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Presentatie voor het Platform Deelnemersraden Drs. Harrie J.P. Penders 12 april 2013 Leerdoelen inzicht bieden in het wetsvoorstel (sheet 3 24) inzicht bieden in

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Brocacef Pensioenfonds van

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT Bijlage bij Uitvoeringsovereenkomst tussen Stichting Pensioenfonds Haskoning en Haskoning Nederland B.V. d.d. SERVICE LEVEL AGREEMENT Ter uitvoering van de taken van de Stichting Pensioenfonds Haskoning

Nadere informatie