C. de groothandel in kaas, wordende te deze verstaan onder:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C. de groothandel in kaas, wordende te deze verstaan onder:"

Transcriptie

1 Deze verplichtstelling niet geldt ten aanzien van: a. de werknemers, die niet werkzaam zijn ten behoeve van de groothandel, respectievelijk het bedrijf van tussenpersoon in eieren; b. de werknemers, werkzaam ten behoeve van het bedrijf van eierenverzamelaar; 0. de werknemers, in dienstbetrekking werkzaam bij: 1. de Coöperatieve Roermondsche Eiermijn G.A., te Roermond; 2. de Coöperatieve Venlose Veilingvereniging G.A., te Venlo; 3. de Coöperatieve Vereniging 'Oostelijk Pluimvee-Coöperatie' G.A., te Enschede- Coevorden-Zelhem; 4. de Noord Nederlandse Coöperatieve Eierhandel G.A., N.N.C., te Groningen; 5. de Coöperatieve Eierveiling van de A.B.T.B. G.A., te Arnhem. d. de werknemers, die krachtens de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds reeds tot deelneming in een ander bedrijfspensioenfonds verplicht zijn; wordende ten deze verstaan onder het bedrijf van eierenverzamelaar het bedrijf van het kopen en/of verzamelen van eieren rechtstreeks van pluimveehoudersbedrijven dan wel van het kopen van eieren van andere verzamelaars teneinde die aan handelaren of andere verzamelaars te verkopen; C. de groothandel in kaas, wordende te deze verstaan onder: Groothandel in kaas: de particuliere onderneming - waaronder niet worden verstaan de coöperatieve ondernemingen - waarin uitsluitend of in hoofdzaak de groothandel in kaas wordt uitgeoefend, zijnde: 1. het bedrijf van het kopen en verkopen van kaas aan anderen dan consumenten met dien verstande, dat onder consumenten niet worden verstaan instellingen of personen, die het gekochte in een door hen gedreven onderneming aanwenden; 2. het bedrijf van tussenpersoon in kaas; 3. het bedrijf, dat voor rekening van derden kaas opslaat en gedurende bepaalde tijd verzorgt; 4. het bedrijf, waarin smeltkaas, smeltkaasproducten, poederkaas of geraspte kaas worden bereid en/of verhandeld; 5. het bedrijf dat ten behoeve van derden kaas verpakt."

2 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid FORMULIER REPRESENTATIVITEITSGEGEVENS (bedoeld in artikel 2, onderdeel h, artikel 3, onderdeel f, artikel 4, eerste lid, onderdeel d van de Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000) Bij een aanvraag om verplichtstelling dienen de representativiteitsgegevens, de gebruikte bronnen en de gehanteerde onderzoeksmethodiek te worden opgegeven. Deze opgave kan worden ingediend aan de hand van dit formulier. Gebruikmaking van dit formulier is vereist bij een percentage representativiteit onder de 60% en ingeval beargumenteerde zienswijzen tegen de representativiteit daartoe aanleiding geven. INHOUD 1 REPRESENTATIVITEITSOPGAVE Werkaeversaeaevens O Direct aan het bedrijfstakpensioenfonds gebonden werkgevers O Werkgevers gebonden door de verplichtgestelde werkingssfeer Geaevens werkzame personen O Direct aan het bedrijfstakpensioenfonds gebonden werkzame personen O Werkzame personen gebonden door de verplichtgestelde werkingssfeer TOELICHTING Gehanteerde onderzoeksmethode Gebruikte bronnen Wijze van meting Relatie tot de werkingssfeer Actualiteit van de cijfers Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp Pagina 1 van 13

3 1 REPRESENTATIVITEITSOPGAVE Het verplichtstellen van de deelname in een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) vereist dat, naar het oordeel van de minister, het georganiseerde bedrijfsleven dat de aanvraag om (wijziging/intrekking van de) verpllchtstelling Indient een belangrijke meerderheid van de In de betreffende bedrijfstak(ken) werkzame personen vertegenwoordigt. Het meerderheidsvereiste wordt aan de hand van de representativiteitsgegevens bepaald. De mate van representativiteit wordt als volgt berekend: het aantal werknemers In de betreffende bedrljfstak(ken) in dienst van werkgevers direct betrokken blj het bpf (indien van toepassing incl. personen die in een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrijfstak) (teller), gedeeld door: het totale aantal werknemers in de betreffende bedrijfstak(ken) in dienst van werkgevers vallend onder de werkingssfeer (Indien van toepassing incl. personen die In een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrijfstak) (noemer). De in de verplichtstelling van het bpf gedefinieerde werkingssfeer dient als uitgangspunt voor het bepalen van de aantallen personen in zowel de teller als de noemer. Tot het aantal personen kunnen naast werknemers ook zelfstandigen worden gerekend, indien in de werkingssfeer bepaald is dat deze ook op hen van toepassing Is. Zelfstandigen dienen in voorkomend geval in de totaaltelling te worden meegenomen. Daarenboven dient in voorkomend geval In de representativiteitsopgave apart melding te worden gemaakt van de aantallen van deze specifieke groep, en van de betrouwbaarheid van de gebruikte bronnen. Wanneer het bij de aanvraag slechts om een deel van de werkingssfeer gaat of om één of meer van de bedrijfstakken In het geval van een bpf dat volgens de opgave van partijen meerdere afgebakende bedrijfstakken omvat, dan dient de representativiteitsopgave betrekking te hebben op de werkingssfeer van het deel van de bedrijfstak of de bedrijfstak(ken) waarop de aanvraag zich richt. In het geval van meerdere bedrijfstakken impliceert dit dat voor elke afzonderlijke bedrijfstak waarop de aanvraag betrekking heeft separaat de vereiste representativiteitsopgave dient te worden gegeven. Gezien de verstrekkende consequenties van het verplichtstellen van de deelname in een bpf is het noodzakelijk dat de representativiteitsopgave voldoet aan de eisen van: reproduceerbaarheid validiteit interne consistentie onderzoekstechnische kwaliteit, en actualiteit Het is een vereiste voor de beoordeling van het representativiteitscijfer dat dit reproduceerbaar is. Brongegevens, gebruikte enquête, uitgevoerde berekeningen, analyses en extrapolatie moeten beschikbaar zijn, zodat desgevraagd een accountant, dan wel het Ministene van SZW op basis hiervan het cijfer zelfstandig kan reproduceren. Het begrip validiteit heeft betrekking op de vraag of daadwerkelijk is gemeten wat beoogd was. Is het te meten begrip, werkzame personen, op de juiste wijze gedefinieerd én zijn vervolgens de werkzame personen ook conform de operationalisering gemeten. Voor het begrip werkzame personen bijvoorbeeld speelt dan de werkingssfeer een rol en of op een juiste wijze Is gecorrigeerd voor werkzame personen die in de werkingssfeer worden uitgesloten. Bij de interne consistentie gaat het^om gebruikte meeteenheden. De eenheid in de teller moet overeenstemmen met de gehanteerde eenheid In de noemer. In Pagina 2 van 13

4 teller én noemer moeten standcijfers (gemeten op een bepaald moment) of stroomcijfers (gemeten over een periode) worden gebruikt. De definitie van werkzame personen moet in belde gelijk zijn. En ook de peildatum of de peilperiode moeten In teller en noemer vergelijkbaar zijn. Bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderzoek wordt nagegaan of voldaan Is aan de vereisten van zorgvuldigheid. Het gaat hierbij om zaken als de gebruikte methode om de gegevens te verzamelen, de omvang van de enquête, de hoogte van de non-respons, de gebruikte weging, gehanteerde analyses en uitgevoerde berekeningen. De gegevens waarop het representativlteltscijfer Is gebaseerd, mogen in principe niet ouder zljn dan één jaar, te rekenen vanaf de Indiening van de aanvraag. Om te kunnen beoordelen of aan deze criteria wordt voldaan, dient een toelichting te worden gegeven op de verstrekte werkgeversgegevens en gegevens over het aantal werkzame personen. Pagina 3 van 13

5 WERKGEVERSGEGEVENS 1 Direct aan het bpf gebonden werkgevers Hoeveel werkgevers vallen direct onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf^? Frugi Venta 280 N.A.O. 82 Gemzu 77 Anevei 59 Totaal werkgevers 498 Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zljn. 15 januari 2014 Werkgevers gebonden door de werkingssfeer van de verplichtstelling Wat Is het totale aantal werkgevers dat valt onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf? Groente en Fruit (verg Frugi Venta) 552 Aardappelen (verg N.A.O.) 89 Kaaspakhuizen (verg. Gemzu) 119 Eieren (verg Anevei) Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zljn. 15 januari 2014 De wijze waarop de gegevens zijn verkregen over het aantal werkgevers dat direct en In totaal onder de werkingssfeer van het bpf valt moet worden toegelicht. Daarvoor is onderstaand een aantal aandachtspunten opgenomen. Afhankelijk van de gehanteerde methode kunnen de aandachtspunten al dan niet relevant zijn. Indien een van de genoemde methoden van toepassing Is, dienen de vragen waarvoor een ' ' is opgenomen te worden aangekruist en te worden beantwoord. De toelichting kunt u opnemen In het daarvoor opgenomen tekstvak. Als u meer ruimte in het tekstvlak nodig heeft klikt u op de rand van het tekstvlak en kunt u door te slepen het tekstvak vergroten. De eerste vraag dient altijd te worden beantwoord. Er zljn globaal 3 methoden, die elkaar overigens niet uitsluiten: gebruik maken van bestaande bronnen/bestanden, onderzoek en extrapolatie. Daarnaast moet zonodig een toelichting worden gegeven op de actualiteit van de gebruikte gegevens. Achter de genoemde aandachtspunten Is een verwijzing opgenomen naar een uitgebreidere toelichting in deel 2 van dit formulier. Dat deel gaat In op de gehanteerde onderzoeksmethode (ad. 1); de gebruikte bronnen (ad. 2); de Een werkgever valt direct onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf als hij lid is van een werkgeversorganisatie die betrokken is bij de aanvraag om verplichtstelling. Pagina 4 van 13

6 wljze van meting (ad. 3); de relatie tot de werkingssfeer (ad. 4); en de actualiteit van de gegevens (ad. 5). Bestaande bronnen/bestanden Geef voor het uitgevoerde onderzoek naar de blj vraag 1 en 2 opgegeven aantallen een beschrijving van: de gebruikte bronnen (ad. 2) de bronnen In relatie tot de werkingssfeer (ad. 4) de uitgevoerde correctie In de bronbestanden (ad. 4) Alle gegevens zljn verkregen vanuit de administratie van het pensioenfonds. Deze administratie omvat alle ondernemingen welke onder de werkingssfeer van de verpllchtstelling van Bpf AVH vallen. Aan de hand van de ledenlijsten van de werkgeversorganisaties in de sector is vastgesteld hoeveel van deze ondernemingen door hun lidmaatschap van één van deze organisaties gebonden zijn. Er zijn 30 werkgevers die zowel lid zljn van Frugi Venta als de NAO. deze zijn niet meegenomen In dit overzicht maar kunnen de representativiteit slecht In positieve zin beïnvloeden. Er is gebruik gemaakt van meerdere bestanden. Geef onderstaand een beschrijving van: de representativiteit van de bestanden (ad. 2) uitgevoerde correcties voor dubbeltellingen (ad. 2) de wijze van 'matching' van de bestanden (ad. 1) De bronnen sluiten niet volledig aan blj de werkingssfeer, Geefeen beschrijving van: de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4) Onderzoek Er is (aanvullend) steekproefonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld op basis van een enquête. Geefeen beschrijving met cijfermatige onderbouwing van: de gehanteerde methodiek (ad. 1) het steekproefkader In relatie tot de werkingssfeer (ad. 1) de respons (ad. 1) de representativiteit van de steekproef (ad. 1) eventueel gébruikvan aanvullende Informatie (ad. 1) toegepaste berekeningen en schattingen (ad. 1) Extrapolatie Onderzoeksgegevens zijn middels andere bronnen geëxtrapoleerd. Geef een beschrijving met cijfermatige onderbouwing van: de hiervoor gebruikte bronnen (ad. 2) de representativiteit van het verkregen bestand (ad. 2) de verschillen tussen de bronnen (ad. 2)) eventueel uitgevoerde correcties (ad. 4) Peildatum Pagina 5 van 13

7 Er zljn gegevens gebruikt ouder dan een jaar, (terug)gerekend vanaf de datum van Indiening van de aanvraag. Geef een beschrijving van: de reden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (ad. 5) de aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak geen grote fluctuaties In de genoemde aantallen zljn opgetreden. Indien wel sprake Is van grote fluctuaties is aanvullend onderzoek of extrapolatie nodig (ad. 5) Overia Overige opmerkingen Pagina 6 van 13

8 GEGEVENS WERKZAME PERSONEN 3 Direct aan het bpf gebonden werknemers^ Hoeveel werknemers worden direct aan het bpf gebonden (in voorkomend geval inclusief personen die In een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrijfstak(ken)zoals zzp-ers)? Frugi Venta N.A.O Gemzu Anevei In voorkomend geval: het aantal personen dat in een andere hoedanigheid werkzaam Is In de bedrljfstak(ken) en direct aan het bpf gebonden Is? n.v.t. Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn. 15 januari 2014 Werknemers gebonden door de verplichtstelling Wat is het totale aantal werknemers dat valt onder de werkingssfeer van de verpllchtstelling (In voorkomend geval inclusief personen die In een andere hoedanigheid werkzaam zijn in de bedrljfstak(ken) zoals zzp-ers)? Groente en Fruit (verg Frugi Venta) Aardappelen (verg N.A.O.) Kaaspakhuizen (verg. Gemzu) Eieren (verg Anevei) In voorkomend geval: het aantal personen dat in een andere hoedanigheid werkzaam Is In de bedrljfstak(ken) en waarop de verplichtstellingsaanvraag betrekking heeft? n.v.t. Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn. 15 januari 2014 Een werknemer valt direct onder de werkingssfeer van het bpf als hij werkzaam is bij een werkgever die lid is van een werkgeversorganisatie betrokken bij het bpf. Pagina 7 van 13

9 De wijze waarop de gegevens zljn verkregen over het aantal werkzame personen, dat direct en In totaal onder de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf valt, moet worden toegelicht. Daarvoor is onderstaand een aantal aandachtspunten opgenomen. Afhankelijk van de gehanteerde methode kunnen de aandachtspunten al dan niet relevant zijn. Indien een van de genoemde methoden van toepassing Is, dienen de vragen waarvoor een is opgenomen te worden aangekruist en te worden beantwoord. De toelichting kunt u opnemen In het daarvoor opgenomen tekstvak. Als u meer ruimte In het tekstvlak nodig heeft, klikt u op de rand van het tekstvlak en kunt u door te slepen het tekstvak vergroten. De eerste vraag dient altijd te worden beantwoord. Er zljn globaal 3 methoden, die elkaar overigens niet uitsluiten: gebruik maken van bestaande bronnen/bestanden, onderzoek, en extrapolatie. Daarnaast moet zonodig een toelichting worden gegeven op de actualiteit van de gebruikte gegevens. Achter de genoemde aandachtspunten is een verwijzing opgenomen naar een uitgebreidere toelichting in deel 2 van dit formulier. Dat deel gaat in op de gehanteerde onderzoeksmethode (ad. 1); de gebruikte bronnen (ad. 2); de wijze van meting (ad. 3); de relatie tot de werkingssfeer (ad. 4); en de actualiteit van de gegevens (ad. 5). Bestaande bronnen/bestanden Voor het uitgevoerde onderzoek, geef een beschrijving van: de gebruikte bronnen (ad. 2) de bronnen In relatie tot de werkingssfeer (ad. 4) de uitgevoerde correctie In de bronbestanden (ad. 4) de gehanteerde meeteenheid (ad. 3) De werknemersaantallen zljn afkomstig ult de administratie van het pensioenfonds. Deze administratie omvat de gehele werkingssfeer van de huidige verplichtstelling (dus alle werknemers van 21 tot 65 jaar). Uit de administratie is een overzicht gegenereerd van alle werkgevers met de onder de verpllchtstelling vallende werknemers. Blj dit overzicht Is aangegeven welke werkgevers aangesloten zijn blj de desbetreffende werkgevers organisaties. De deelnemersgegevens leiden tot onderstaande representativiteitspercentage: Frugi Venta: 77,3% NAO: 97,5% Gemzu: 89,2% Anevei: 100% Er zljn 30 werkgevers die zowel lid zljn van Frugi Venta als de NAO. deze zljn niet meegenomen in dit overzicht maar kunnen de representativiteit slecht In positieve zin beïnvloeden Indien gebruik is gemaakt van meerdere bestanden, geef een beschrijving van: de representativiteit van de bestanden (ad. 2) uitgevoerde correcties voor dubbeltellingen (ad. 2) de wijze van matching van bestanden (ad. 1)

10 Sluiten de bronnen niet volledig aan bij de werkingssfeer, geefeen beschrijving van: de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4) Onderzoek Is er aanvullend steekproefonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld op basis van een enquête, geefeen beschrijving van: de gehanteerde methodiek (ad. 1) het steekproefkader in relatie tot de werkingssfeer (ad. 1) de respons (ad. 1) de representativiteit van de steekproef (ad. 1) eventueel gébruikvan aanvullende informatie (ad. 1) toegepaste berekeningen en schattingen (ad. 1 ) Extrapolatie Indien onderzoeksgegevens middels andere bronnen zijn geëxtrapoleerd, geefeen beschrijving van: de hiervoor gebruikte bronnen (ad. 2) de representativiteit van het verkregen bestand (ad. 2) de verschillen tussen de bronnen (ad. 2) eventueel uitgevoerde correcties (ad. 4) Peildatum Zijn gegevens gebruikt ouder dan een jaar, (terug)gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag, geefeen beschrijving van: de reden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (ad. 5) de aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak geen grote fluctuaties in de genoemde aantallen zljn opgetreden. Indien wel sprake Is van grote fluctuaties is aanvullend onderzoek of extrapolatie nodig (ad. 5) Overia Overige opmerkingen 2 TOELICHTING De door partijen bij een aanvraag tot (wijziging/intrekking van de) verpllchtstelling van de deelname In een bpf aangeleverde representativiteitsgegevens dienen, ten behoeve van de beoordelingscriteria, te worden voorzien van een toelichting op de volgende punten: 1. De wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd a. populatieonderzoek b. steekproefonderzoek c. extrapolatie Pagina 9 van 13

11 2. De gebruikte bronnen voor het onderzoek a. uitgevoerde correcties 3. De wijze van meting a. aard van de gegevens 4. De relatie tot de werkingssfeer van de verpiichtstelling a. uitgesloten werkzame personen b. vrijwillige aansluiting c. vrijgestelden d. deelnameleeftijd 5. De peildatum of de periode waarop de cijfers betrekking hebben ad 1 Gehanteerde onderzoeksmethode Het Is noodzakelijk dat een beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode wordt gegeven. Het gaat om de vraag hoe de gegevens zijn verzameld. Idealiter wordt er gebruik gemaakt van populatiebestanden, zowel voor werkgeversaantallen als aantallen werkzame personen. Indien geen populatiegegevens beschikbaar zijn, kan gebruik worden gemaakt van steekproefonderzoek. Het gebruik van steekproefgegevens vereist dat een toelichting wordt gegeven op de uitvoering van de enquête, de respons, de representativiteit, verzamelde aanvullende informatie, uitgevoerde berekeningen en schattingen. Aandachtspunten: Beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode. Een beschrijving van de hierbij gebruikte bestanden. De manier waarop de steekproef is getrokken (waaronder het gebruikte steekproefkader). De respons van de steekproef. De representativiteit van het steekproefonderzoek. Op bestanden toegepaste correcties ten opzichte van de populatie; Het gebruik van aanvullende Informatie. De manier waarop berekeningen, schattingen en eventuele extrapolaties zljn uitgevoerd. Het is niet zorgvuldig om het aantal werkzame personen van nietresponderende bedrijven op nul te schatten. Streef altijd naar de verkrijging van gegevens uit één bronbestand. Dit doet u door het bestand, waarin de gegevens van de bij het bpf betrokken werkgevers zijn opgenomen, te matchen met het bestand waarin de totale aantallen werkgevers en werkzame personen zijn opgenomen. Een nadere uitleg over de uitvoering van het matchen van bestanden is te vinden in het rapport Kwaliteit representativiteitsgegevens blj avv-verzoeken. Stand van Zaken 2008, eindrapport, p. 20 (zie de website onder achtereenvolgens: Actueel; Archief; 2008; Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv verzoeken 2008). ad 2 Gebruikte bronnen Een representativiteitsopgave moet een beschrijving bevatten van de gebruikte bronnen. Niet alle bronnen zijn even betrouwbaar. Ook zijn niet alle bronnen even volledig gegeven de werkingssfeer van de verplichtstelling. Inherent hieraan is het gebruik van meerdere bronnen. Van belang Is dat de gebruikte bronnen en de daarbij gehanteerde berekeningen goed worden beschreven. Aandachtspunten: Het Is aan te bevelen zo min mogelijk bronnen te gebruiken. Worden gegevens uit verschillende bronnen gebruikt, dan vereist dit een toelichting op onderlinge vergelijkbaarheid waarbij aandacht nodig Is voor dubbeltellingen, uitgesloten groepen werkzame personen en verschillen In meetmomenten. Pagina IO van 13

12 Gebruik van branche- of sectoronderzoek vereist een toelichting op de representativiteit van de gegevens. Aandacht vereist de periode waarin het onderzoek is gehouden, de onderzoeksmethode en de relatie tot de werkingssfeer. Ten aanzien van de gebruikte bronnen wordt aandacht gevraagd voor de vrijwillig aangesloten werkgevers, (gedeeltelijk) vrijgestelde werkgevers en de actualiteit van de gegevens. ad 3 Wijze van meting Uitgangspunt blj het berekenen van het representativiteitscijfer is dat de teller en de noemer worden uitgedrukt in dezelfde eenheid. Idealiter worden de teller en de noemer uitgedrukt in aantallen personen. Andere meeteenheden worden in principe afgeraden. Andere maatstaven die worden gebruikt om tot een berekening te komen van het aantal personen zijn de loonsom, aantal fte's of omzetgegevens. U dient dan wel aannemelijk te maken dat de gebruikte maatstaf een goede afspiegeling is van het aantal personen zodat geen sprake Is van een systematische, eenzijdige vertekening van de representativiteitsgegevens. In geval van fte als meeteenheid moet aannemelijk worden gemaakt dat de parttimefactor van bij het bpf betrokken werkgevers ten opzichte van door de verpllchtstelling gebonden werkgevers vergelijkbaar Is. Dit betreft de els van Interne consistentie. Teller en noemer moeten in dezelfde eenheid worden uitgedrukt en de peildata moeten vergelijkbaar zijn. Aandachtspunten: De wijze van meting moet dezelfde zljn voor teller en noemer. De eenheid moet gelijk zijn. Gegevens moeten ofwel standcijfers óf stroomcijfers zljn. De gegevens moeten zijn uitgedrukt in dezelfde eenheid. In de teller aantallen personen dan ook in de noemer aantallen personen gebruiken. Het gebruik van een andere meeteenheid dan aantallen personen vereist een gedegen toelichting op het gebruikte bestand en in hoeverre de gebruikte maatstaf een goede afspiegeling is van het aantal werkzame personen. ad 4 Relatie tot de werkingsfeer De representativiteitsopgave dient gerelateerd te zljn aan de werkingssfeer van het verplichtgestelde bpf. In de werkingssfeer uitgesloten categorieën werkzame personen moeten dan ook in de tellingen voor de representativiteitsopgave bulten beschouwing worden gelaten. Het is van belang dat daadwerkelijk gemeten wordt wat beoogd was. Het gaat hler om de validiteit van de gegevens. Aandachtspunten: Aandacht voor vrijwillig aangesloten werkgevers die In de representativiteitsopgave niet mogen worden meegenomen. De vrijwillig aangesloten werkgevers zijn niet meegenomen in de representativiteitsopgave De bronnen mogen niet vervuild zijn met werkzame personen die niet onder de werkingssfeer vallen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld hoger personeel. Alleen die werknemers die volgens hun arbeidsovereenkomst bij Bpf AVH aangesloten moeten zijn, zijn in de representativiteitsopgave meegenomen In de tellingen moeten van de verplichte deelname in het bpf vrijgestelde werkgevers en hun werknemers wel worden meegerekend. Pagina 11 van 13

13 Hieronder vindt u in tabelvorm de gegevens vrijgestelde werkgevers en werknemers. Branche Aantal werkgevers Gegevens vrijgestelde werkgevers Aangesloten bij branche organisatie Niet aangesloten bij branche organisatie Groente en fruit Aardappelen Kaaspakhuizen Eieren Gegevens vrijgestelde wer (nemers Aantal werknemers Aangesloten bij branche organisatie Niet aangesloten bij branche organisatie Groente en fruit Aardappelen Bestanden dienen -indien van toepassing- gecorrigeerd te worden voor jongeren die niet onder de werkingssfeer van de verpllchtstelling vallen vanwege een ondergrens in de deelnameleeftijd. n.v.t. ads Actualiteit van de cijfers Voor de representativiteitsopgave dient de datum of de periode waarop de cijfers betrekking hebben te worden vermeld. Als regel geldt dat gegevens, om te voldoen aan de els van actualiteit, in beginsel niet ouder dan één jaar mogen zijn gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag. Tevens geldt dat de verschillende peildata niet te ver ult elkaar moeten liggen, omdat anders de interne consistentie van de representativiteitsopgave in het geding is. Als uitgangspunt hierbij geldt dat de peildata niet meer dan één jaar uiteen mogen liggen. In geval de peildata te ver In het verleden liggen kunnen de gegevensbestanden op basis van de werkgelegenheidsontwikkeling in de branche worden geactualiseerd, oftewel geëxtrapoleerd. De marktontwikkelingen In het verleden vormen de basis om de huidige waarden met een zekere onzekerheidsmarge te voorspellen. Het Is dan wel van belang om expliciet te vermelden op welke gegevens deze extrapolatie is gebaseerd en hoe die Is uitgevoerd. De bestanden die hiervoor gebruikt worden moeten vergelijkbaar zijn naar bijvoorbeeld verhouding voltijders-deeltijders ofde verhouding grote-kleine bedrijven. Aandachtspunten: De actualiteit van de gebruikte gegevens. Deze mogen gerekend vanaf de datum van Indiening van de aanvraag in beginsel niet ouder zljn dan 1 jaar. Indien de gebruikte gegevens ouder zijn, dient vermeld te worden waarom het niet mogelijk Is om gegevens van recenter datum te leveren (zle ook aanvulling bij de vraag over actualiteit). Pagina 12 van 13

14 Het toepassen van extrapolatie. Indien op basis van andere gegevensbronnen de gegevens voor de representativiteitsopgave zljn geactualiseerd dient aangegeven te worden welke bronnen gebruikt zijn en op welke wijze voor onderlinge afwijkingen tussen de bronnen Is gecorrigeerd. Een nadere uitleg over de wijze van extrapoleren Is te vinden In het rapport Kwaliteit representativiteitsgegevens blj avvverzoeken, Stand van Zaken 2008, eindrapport, p. 21 (zie de website onder achtereenvolgens: Actueel; Archief; 2008; Kwaliteit representativiteitsgegevens blj avv verzoeken 2008 ). De peildatum dan wel de periode waarop de gegevens betrekking hebben. De representativiteit van de eier-sector wijkt af van de representativiteit die in april 2013 is vastgesteld. Het verschil is te verklaren uit de verschillende werkwijzen. Voor de representativiteit in april 2013 is uitgegaan van productie gegevens van de sector. Omdat in de sector ook eieren worden geproduceerd door gemengde boerenbedrijven die niet onder de eiersector vallen zat er in april 2013 een "vervuiling" van de gegevens van ongeveer 25%. Nu is de representativiteit vastgesteld dp basis van de administratie van Bpf AVH, deze gegevens zijn strikt toegesneden op de eiersector en daardoor valt de "vervuiling" van 25% eruit Pagina 13 van 13

15 stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselüoorzieningshandel Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Versie 2013.

16 stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel VOORWOORD 3 VASTSTELUNG ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 3 1. HOOFDLIJNEN ORGANISATIE EN INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM ORGANIGRAM BEHEERSINGSKADER VAN DE ORGANISATIE CAO-PARTIJEN BESTUUR BESTUURSORGANEN VISITATIECOMMISSIE UrrvOÉRINGSORGANISATIE : DÉSKUNDIGHEIDSPLAN EN GEDRAGSCODE VERMOGENSBEHEER DEELNEMINGEN 7 i.2.9 EXTERNE DESKUNDIGEN TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDING ^8 1.4 OPERATIONELE BEHEERSINGSMAATREGELEN ^ OPERATIONELE PROCESSEN EN ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE '. ^9 1.5 BELEIDSMATIGE BEHEERSINGSMAATREGELEN BELEIDSMATIGE PROCESSEN EN DOELSTELLINGEN \ BEWAKING EN ANALYSE VAN HET BELEIDSMATIGE ONDERNEMINGSRISICO EN DE MANAGEMENTINFORMATIE UITBESTEDINGSBELEID Uitbesteding pensioenbeheer Uitbesteding actuarieel advies en het interne actuariële jaarwerk Op een gedegen wijze de asset manager en de custodian selecteren Beheers- of bewaarnemingsovereenkomst en service leve! agreement Richtlijnen Custodian en asset managers Rapportage Monitoren van asset managers en custodian Beschrijving van uitbestede procedures ; Risicoanalyse 15 2 AANSLUITING WERKGEVERS EN VERKRIJGING DEELNEMERSCHAP 16 3 DE REGEUNGEN ^ KORTE OMSCHRUVING VAN OE PENSIOENREGELINGEN 3.2 DE REGELINGEN SAMENGEVAT IN TABELVORM 3.3 VOORWAARDELIJJKE TOESLAGEN OP DE PENSIOENEN DE VOORWAARDELIJKE TOESLAGVERLENING EN DE RELATIE MET EEN HERSTELPLAN DE TOEPASSING VAN DE TOESLAGENMATRIX KORTEN OP DE PENSIOENEN

17 stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel 4 FINANCIEEL KADER RISICO'S EN BALANSMANAGEMENT i RENTERISICO! ZAKELIJKE WAARDENRISICO_! VALUTARISICO I GRONDSTOFFENRISICO KREDIETRISICO VERZEKERINGSTECHNISCH RISICO j RESERVERING \ BEOOGDE OMVANG VAN HET EIGEN VERMOGEN - I VASTSTELLING VEREIST EIGEN VERMOGEN ONDER FTK (HET STANDAARDMODEL DNB) VOORZIENING PENSIOENVERPLICHTINGEN EN FINANCIERING J ', PREMIEBELEID MOGELIJKE SCENARIO'S VOOR UNGE TERMIJN PREMIE- EN FINANCIERINGSBELEID PREMIE- EN FINANCIERINGSBELEID VOOR DÉ KORTE TERMUN I BELEGGINGSBELEID BELEGGINGSDOELSTELLING j NORMPORTEFEUIUE EN TACTISCHE BANDBREEDTE J OPZET VAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT HET VERMOGENSBEHEER WIJZE VAN RISICOMETING EN -BEHEERSING EN ÓPZET VAN D'E RESULTAATSEVALUATIE WAARDERINGSGRONDSLAG VAN DE BELEGGINGEN OP DE BALANS ; VOORWAARDELUKE TOESLAGEN BINNEN HET PREMIE-EN BELEGGINGSBELEID FINANCIËLE STURINGSMIDDELEN I AANPASSEN VAN DE PREMIE AANPASSEN VAN DE BELEGGINGSPORTEFEUILLE AANPASSEN VAN DE TOESLAGEN ; '32

18 stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Voorwoord Deze actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (het pensioenfonds) Is geschreven In het kader van artikel 145 van de Pensioenwet en paragraaf 9 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen. De ABTN geeft uitvoering aan de in voornoemd besluit vermelde richtlijnen, zoals geformuleerd In de artikelen 24 tot en met 29 van dit besluit. Naast de beschrijving van de actuariële opzet en de pensioenregeling wordt in deze ABTN ook ingegaan op de organisatiestructuur van het pensioenfonds en het interne beheersingssysteem. Tevens wordt aandacht besteed aan het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en de financiële sturingsmiddelen die het pensioenfonds ter beschikking heeft. Vaststelling actuariële en bedrijfstechnische nota De voorliggende actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel is vastgesteld op 9 oktober 2013 en geldt vanaf Ijanuari 2014.

19 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel 1. Hoofdlijnen organisatie en interne beheersingssysteem In dit hoofdstuk wordt een beschouwing gegeven van de mandaatregeling van het pensioenfonds. Daarna volgt een beschrijving van de hieraan gerelateerde operationele- en beleidsmatige beheersingsmaatregelen. 1.1 Organigram CAO-partijen ondernemingen Verantwoordingsorgaan CAO-partijen werknemers Toezichthouders Oe Nederlandsche Bank AFM Bestuurscommissie PKP Accountant PricewaterhouseCoopers Bestuur en Dagelijks Bestuur Bpf AVH Beleggingscommissie Certificerend actuaris Aon Hewitt Deelnemersraad Adviserend actuaris Aon Hewitt Geschillen- en klachtencommissie Visitatiecommissie Adviseurs Montae, ICC Vermogensbeheer Akina, Altera Vastgoed NV, AXA Private Equity, CBRE (voorheen ING Real Esute), Dexia Asset Management, F81C Netherlands B.V., GE Artesia Nederland, JP Morgan, Kempen Capital Management, Partners Group, Pictet, PIMCO Europe Ltd, Robeco, State Street Global Advisors Pensioenbeheer Stichting Servicekantoor AGH

20 stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoonieningshandel 1.2 Beheersingskader van de organisatie Cao-partljen Begin jaren zestig kwamen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers van de Bedrijfstak Agrarische en Voedselvoorzieningshandel bijeen om Cao-afspraken te maken over een pensioenregeling. Deze afspraken werden vastgelegd in een pensioenreglement. En ook nadien werden pensioenregelingen afgesproken en gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2006 zijn mede naar aanleiding van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregeling (Wet VPL) de pensioenregelingen gewijzigd. De vaste bedragenregeling en de prepensioenregelingen zijn over het algemeen beëindigd en vervangen door een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling en door zogenaamde 55+ en 55- regelingen. Een nadere beschrijving van deze regelingen is verderop in deze ABTN te vinden Bestuur Doelstelling Het bestuur stelt zich ten doel de verstrekking van pensioenen en andere uitkeringen ter zake van ouderdom. Invaliditeit en overlijden aan deelnemers en gewezen deelnemers evenals hun nagelaten betrekkingen in de branches van de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel, in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de pensioenreglementen. Het bestuur tracht dit doel te bereiken door het uitvoeren van de pensioenregelingen zoals in de pensioenreglementen omschreven en al die maatregelen die aan het doel ten goede komen. Principes voor Goed Pensioénfondsbestuur Het bestuur streeft als eindverantwoordelijk uitvoerder van de door sociale partners overeengekomen pensioenregeling naar een optimale kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid met betrekking tot de uitvoering. Het bestuur onderschrijft dan ook de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur (Pension Fund Governance) die de Stichting van de Arbeid (STAR) in 2005 heeft vastgesteld. Samenstelling bestuur Het bestuur bestaat uit twaalf bestuursleden, zes van werkgeverszijde en zes van werknemerszijde. De werkgeversvertegenwoordigers worden benoemd door de volgende werkgeversorganisaties: Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren te Zoetermeer; Frugi Venta te Den Haag; Nederlandse Aardappel Organisatie te Den Haag; Vereniging Gemeenschappelijk Zuivelsecretariaat te Den Haag. De werknemersvertegenwoordigers worden benoemd door de volgende werknemersorganisaties: FNV Bondgenoten te Utrecht; CNV Dienstenbond te Hoofddorp. In onderling overleg wordt bepaald In welke verhouding de genoemde organisaties bestuursleden benoemen. Het bestuur vergadert minimaal tweemaal per jaar en van de vergaderingen worden schriftelijke verslagen gemaakt. Het bestuur wordt in elke bestuursvergadering uitvoerig getnformeerd over pensioenactualiteiten. Ook de beleidsstukken van het pensioenfonds worden tijdens bestuursvergaderingen besproken Bestuursorganen Het bestuur heeft uit haar midden een dagelijks bestuur benoemd. Daarnaast zijn een aantal commissies ingesteld voor specifieke beleidsterreinen, evenals een deelnemersraad. Dagelijks Bestuur Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en de vice-voorzitter van het pensioenfonds. De invulling van de functies van voorzitter en vice-voorzitter wisselt elk jaar. Het ene jaar Is de voorzitter afkomstig uit een van de werkgeversorganisaties en de vice-voorzitter ult een van de werknemersorganisaties. Het andere jaar is dit

21 stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en voedselvoorzieningshandel omgekeerd. Beide functionarissen hebben plaatsvervangers. De voorzitter geeft leiding aan bestuursvergaderingen. Het dagelijks bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen om samen met de directie van Servicekantoor AGH (Servicekantoor) de dagelijkse gang van zaken, de realisatie van de begroting en de agenda van de komende bestuursvergadering te bespreken. Het bestuur heeft aan het dagelijks bestuur een budget toegekend voor de uitvoering van haar taken. Beleggingscommissie De beleggingscommissie bestaat uit vier (plaatsvervangende) bestuursleden en twee externe adviseurs. De beleggingscommissie wijst zelf een voorzitter en een vice-voorzitter aan, die jaarlijks afwisselend de vergadering voorzitten. De commissie heeft een door het bestuur toegekend budget en wordt ondersteund door het servicekantoor. Deelnemersraad De deelnemersraad bestaat uit vijf leden die de belangen van de deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden behartigen. De leden worden benoemd door FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO). De deelnemersraad wijst zelf een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. De rechten en de bevoegdheden van de deelnemersraad zijn vastgelegd in de statuten van het pensioenfonds. De deelnemersraad zal gemiddeld twee maal per jaar vergaderen. De deelnemersraad zal voor de uitvoering van haar taak een budget worden toegekend door het bestuur en zal worden ondersteund door het servicekantoor. Klachtencommissie De klachtencommissie bestaat uit drie leden, te weten het dagelijks bestuur en de voorzitter van de deelnemersraad. Bestuurscommissie forejoensioen partikulier kaaspakhuisbedrijf De bestuurscommissie bestaat ult drie werkgeversleden, benoemd door de Vereniging Nederlandse Kaasgroothandelaren, en drie werknemersleden, benoemd door FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. De commissie wijst zelf een voorzitter en een vice-voorzitter aan. Ondersteuning en advisering van de bestuurscommissie wordt verricht vanuit het servicekantoor en door de adviserende actuaris. Commissie van beroep De commissie van beroep bestaat ult drie leden, te weten een werkgevers- en een werknemersvertegenwoordiger (niet zijnde een bestuurslid) en een onafhankelijk voorzitter. De commissie wordt bijgestaan door een griffier Commissie risicomanagement De commissie risicomanagement bestaat ult vier bestuursleden en wordt ondersteund door (een) externe adviseur(s). Communicatie commissie De communicatie commissie bestaat uit vier bestuursleden. Klankbordgroep communicatie De klankbordgroep communicatie bestaat uit deelnemers en gepensioneerden tot een maximum van 10 personen. Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden, te weten twee leden namens de werkgevers, twee leden namens de werknemers en twee leden namens gepensioneerden. Het verantwoordingsorgaan wijst zelf een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. Ad-hoc commissies Het bestuur kan ad-hoc commissies benoemen Visitatiecommissie Voor de inrichting van het intern toezicht heeft het bestuur gekozen voor intern toezicht door een visitatiecommissie. Deze commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden die door het bestuur worden benoemd.

22 stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel De Visitatiecommissie beoordeelt de beleids-en bestuursprocedures en de checks en balances in het pensioenfonds, de aansturing van het pensioenfonds en het beleid van het pensioenfonds ten aanzien van de langere termijn risico's Uitvoeringsorganisatie Het pensioenfonds heeft het pensioenbeheer uitbesteed aan Servicekantoor AGH te Rijswijk. Partijen hebben daarvoor een dienstverieningsovereenkomst afgesloten Deskundigheidsplan en gedragscode Het pensioenfonds verzorgt de deskundigheidsontwikkeling van de beleidsbepalers door middel van een deskundigheidsplan zoals bedoeld in artikel 5 van "beleidsregels beleidsbepaling en toetsing pensioenfondsen", opgesteld door De Nederlandsche Bank (DNB). Voor bestuur, deelnemersraad en verbonden personen geldt een gedragscode. Blj de te hanteren gedragscode is aansluiting gezocht bij "model gedragscode pensioenfondsen 2008", zoals aanbevolen door de Pensioenfederatie. Als compliance officer voor het bestuur is aangesteld het dagelijks bestuur. De leden van het dagelijks bestuur zijn eikaars compliance officer. De compliance officers worden hierin bijgestaan door accountantsbureau Groenewegen Haket Ammerlaan te Den Haag Vermogensbeheer Het pensioenfonds heeft het vermogensbeheer uitbesteed. De asset managers en custodian worden aangetrokken volgens het uitbestedingsbeleid, zoals dat door het bestuur in 2004 vastgesteld. Het vermogensbeheer wordt in het jaar 2013 uitgevoerd door: Akina; Altera Vastgoed NV; AXA Private Equity; CBRE (voorheen ING Real Estate); Dexia Asset Management; F&C Netherlands B.V.; GE Artesia Nederland; JP Morgan; Kempen Capital Management; Partners Group; Pictet; PIMCO Europe Ltd; Robeco; State Street Global Advisors. Sinds 1 januarj 2004 is de portefeuille 'onderhandse geldleningen' in eigen beheer genomen. Het is de bedoeling dat deze portefeuille geleidelijk aan wordt verminderd door (vervroegde) aflossingen. De beleggingsadministratie Is ondergebracht bij KAS BANK N.V te Amsterdam. De beheerfee van deze asset managers en custodian is contractueel vastgesteld Deelnemingen Het pensioenfonds neemt voor 12,5% deel in het aandelenkapitaal van LevensloopPlus B.V. en voor 75% in stichting Servicekantoor AGH te Rijswijk. LevensloopPlus B.V. is opgericht door acht pensioenfondsen en biedt een levensloopregeling aan. Stichting Servicekantoor AGH is de uitvoeringsorganisatie van het pensioenfonds Externe deskundigen Het pensioenfonds staat evenals alle andere pensioenfondsen onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB)

23 stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel te Amsterdam en onder het effectentypisch gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam. De AFM houdt ook toezicht op de informatieverstrekking en de daarmee samenhangende belangen van de belanghebbenden In het pensioenfonds. Het bestuur heeft als extern accountantsbureau PricewaterhouseCoopers N.V. (PwC) te Rotterdam aangesteld voor de vereiste jaarlijkse controle op de jaarrekening en de FTK jaarstaten. PwC zal (minimaal) eenmaal per jaar in de bestuursvergadering verslag doen van haar controlewerkzaamheden en bevindingen. Tevens legt zij een en ander schriftelijk vast door middel van een accountantsverslag en een accountantsverklaring. Het bestuur heeft Aon Hewitt te Eindhoven benoemd als certificerend actuaris. Aon Hewitt maakt jaarlijks een actuarieel rapport en certificeert de FTK jaarstaten. Ook de certificerend actuaris zal (minimaal) eenmaal per jaar in de bestuursvergadering verslag doen van zijn bevindingen. Tevens heeft het bestuur een adviserend actuaris aangesteld via Aon Hewitt te Amsterdam. Hierdoor zijn de béide funaies (adviserend en certificerend actuaris) niet langer in één persoon verenigd. Het bestuur vraagt daarnaast advies aan de accountant en de adviserend actuaris in alle gevallen waarin zij dit nodig oordeelt. De kosten van de accountant en de (adviserend) actuaris worden jaarlijks door het bestuur In de begroting opgenomen. Het bestuur en de beleggingscommissie van het pensioenfonds laten zich op het gebied van vermogensbeheer en risicomanagement adviseren door onder andere KAS BANK NV te Amsterdam, Interest & Currency Consultants ICC B.V. te Utrecht, Ortec Finance te Rotterdam en Stichting Performance te Amsterdam. Voor juridische vraagstukken wordt door het bestuur een beroep gedaan op Montae B.V. te Rijswijk. 1.3 Taken, bevoegdheden en verantwoording Bestuur Het bestuur is de beheerder van het pensioenfonds en is eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de pensioenregelingen. Het bestuur heeft de bevoegdheden van het dagelijks bestuur bij bestuursbesluit van 5 december 2002 vastgesteld. De procuratie is zodanig opgesteld dat alle contracten en betalingen voorzien moeten worden van twee handtekeningen. Tekenbevoegd zijn de leden van het dagelijks bestuur van het pensioenfonds en leden van de directie van het servicekantoor. Belegginescom missie ln een door het bestuur op 5 december 2002 vastgesteld mandaat zijn de taken en bevoegdheden van de beleggingscommissie vastgelegd. Samengevat komt het erop neer dat het bestuur zich laat adviseren door de beleggingscommissie bij het vormgeven van het beleggingsbeleid en de normportefeuille en zich bij laat staan door de beleggingscommissie bij de uitvoering van het beleggingsbeleid. De beleggingscommissie is een specialistische bestuurscommissie waarin bestuursleden zitting hebben, ondersteund door externe deskundigen. De commissie legt hierover per kwartaal zowel schriftelijk als mondeling verantwoording af aan het bestuur. Deelnemersraad De deelnemersraad zal volgens haar bevoegdheden het bestuur adviseren bij het beheren en het uitvoeren van de pensioenregelingen. Klachtencommissie Iedere op schrift gestelde, aan het pensioenfonds gerichte uiting van ontevredenheid met betrekking tot een behandeling, bejegening of andere vorm van dienstverlening of het nalaten van enige vorm van dienstverlening, die door de klager als onjuist, onvolledig of nalatig wordt ervaren zal in laatste instantie door de commissie beoordeeld worden. De klachtencommissie oefent haar taak uit in overeenstemming met het bepaalde in het reglement van de klachtencommissie, laatstelijk vastgesteld in april 2007.

24 stichting Bedrijfspensioenforids voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Bestuurscommissie toreipensioen oartikulier kaaspakhuisbedriif De bestuurscommissie (pre)pensloen partikulier kaaspakhuisbedrijf is bij delegatiebesluit van 5 december 2002 vanaf 1 januari 2003 bevoegd om toezicht te houden op en begeleiding te geven bij de uitvoering van de prepensioenregeling voor het Partikulier Kaaspakhuisbedrijf. Deze prepensioenregeling is per Ijanuari 2006 voor verdere deelneming beëindigd. Per genoemde datum is er een zogenaamde 55+ regeling voor het Partikulier Kaaspakhuis ingevoerd. De commissie houdt toezicht op de uitvoering van het voorwaardelijk toeslagbeleid m.b.t. prepensioenaanspraken en -uitkeringen en 55+ uitkeringen en adviseert het bestuur m.b.t. de uitvoering van de 55+ regeling. De commissie legt per kwartaal schriftelijk en zo nodig halfjaarlijks mondeling verantwoording voor uitvoering van haar taken aan het bestuur af. Commissie van beroep Een ieder die van oordeel is dat zijn of haar belangen zijn geschonden door een beslissing van het bestuur kan tegen deze beslissing beroep aantekenen blj de commissie van beroep. De commissie van beroep oefent haar taak uit in overeenstemming met het bepaalde in het reglement van de commissie, laatstelijk vastgesteld in april Commissie risicomanagement Het bestuur heeft de commissie risicomanagement ingesteld en opgedragen aan de hand van FIRM een analyse van risico's en beheersingsmaatregelen te maken en de risico's te monitoren en te managen. Communicatie commissie Het bestuur heeft de communicatie commissie ingesteld en opgedragen zo nodig een strategisch communicatieonderzoek te begeleiden, het bestuur te adviseren over een strategisch communicatieplan, uitvoering te geven aan dit plan binnen het vastgestelde financiële kader en het ontwikkelen van communicatiemiddelen. Klankbordgroep communicatie De Klankbordgroep communicatie is ingesteld om alle uitingen van communicatie te beoordelen op leesbaarheid en begrijpelijkheid. Het gaat naast de standaardcorrespondentie ook om brochures en het AVH Magazine. Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, het door het bestuur gevoerde beleid en de beleidskeuzes die betrekking hebben op de toekomst. De rechten en de bevoegdheden yan het verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd in de statuten van het pensioenfonds. Het verantwoordingsorgaan heeft een huishoudelijk reglement. Ad-hoc commissies De door het bestuur ingestelde ad-hoc commissies verrichten activiteiten volgens een vastgesteld plan van aanpak. Een studiecommissie is onder meer opgericht om het bestuur en Cao-partijen te adviseren bij de actualisering van de pensioenregelingen naar aanleiding van de wijzigingen in de (fiscale) wet- èn regelgeving. 1.4 Operationele beheersingsmaatregelen Operationele processen en administratieve organisatie De directeur van het servicekantoor Is verantwoordelijk voor het pensioenbeheer van het pensioenfonds. Er wordt conform een dienstverleningsovereenkomst gewerkt. De directie, directeur en plaatsvervangend directeur, wordt ondersteund door een staf van 26 personen. Dit team geeft uitvoering aan deze overeenkomst en aan het door het bestuur vastgestelde uitvoeringsreglement en -overeenkomsten. Het servicekantoor is gehuisvest in het pand van de Pensioengroep Zuid Hoorn. Dit pand biedt een gedegen beveiliging van het secretariaat en administratie van het pensioenfonds. De administratieve órganjsatie van het servicekantoor is beschreven in Rules van softwareontwikkelaar Mavim. Het servicekantoor heeft voor calamiteiten een uitwijklocatie. De servers op deze locatie worden dagelijks met behulp van een back-up geactualiseerd en 'dienen voor continuering van de administratie Ingeval er calamiteiten zijn op de locatie van het servicekantoor.

25 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Over het vermogensbeheer wordt periodiek (maandelijks en per kwartaal) gerapporteerd door de externe managers aan het pensioenfonds. De rapportages gaan over de samenstelling, de marktwaarde en de performancecijfers van de portefeuille. Tevens wordt geïnformeerd over de in rekening gebrachte respectievelijk te brengen beheerkosten en overige kosten. De beleggingsadministratie is ondergebracht bij KAS BANK. Zij rapporteren eveneens periodiek over de performance van de genoemde vermogensbeheerders. Daarnaast verrichten zij de volgende diensten aan het pensioenfonds: de beleggingsadministratie; de rapportages DNB; performance measurement en risico-analyse; compliance monitoring; eventuele custody en settlement alsmede securities lending; currency overlay management; duration overlay management. 1.5 Beleidsmatige beheersingsmaatregelen Beleidsmatige processen en doelstellingen Om de gestelde doelen te verwezenlijken wordt door het bestuur beleid gemaakt, waarbij de actualiteit steeds in het oog gehouden wordt. Hierbij kan het bestuur ook specifieke adviezen inwinnen bij de externe deskundigen. Het bestuur laat zich bij het maken van beleid ondersteunen door diverse rapportages en adviezen, gemaakt door of In samenspraak met externe deskundigen. Samen met het jaarverslag van het pensioenfonds moet dit een totaalbeeld geven van de (financiële) positie met de daarbij te onderkennen en te analyseren risico's. De diverse rapportages en adviezen die onderscheiden kunnen worden, zijn onder rneer de volgende: Het advies van de deelnemersraad; Het advies van de commissie partikulier kaaspakhuisbedrijf; Een continuïteitsanalysë; Een Asset Uability Management (ALM-studie); Het advies van de beleggingscommissie; Het dashboard betreffende balansmanagement; De jaarlijkse rapportage van de adviserende en certificerende actuaris over (het verloop van) de voorziening pensioenverplichtingen en de toereikendheidstoets volgens het besluit financieel toetsingskader (FTK) pensioenfondsen; Het jaarlijkse verslag van de accountant aan het bestuur; Een notitie van de actuaris ten behoeve van de premie- en toeslagvaststelling voor het komende boekjaar; De rapportage van de visitatiecommissie; De rapporten, herstelplannen en jaarstaten voor DNB. Het dagelijks bestuur bespreekt jaarlijks met het management het rapport risicoanalyse betreffende het uitbestedingsbeleid Bewaking en analyse van het beleidsmatige ondernemingsrisico en de managementinformatie De externe deskundigen rapporteren aan het bestuur. Op basis van die informatie en analyses (toetsing vooraf) wordt eventueel actie door het bestuur ondernomen. Een meetbaar effect van een eventuéle actie is achteraf zichtbaar in de periodieke rapportages (toetsing achteraf). Alle periodieke rapportagés worden, als onderdeel van de Informatievoorziening, uitgebreid in de bestuursvergaderingen behandeld. Hierbij wordt getracht zoveel mogelijk rekening te houden met alle te onderkennen risico's die van invloed kunnen zijn en wordt getracht op ontwikkelingen adéquaat in te spelen. 10

Ministerie van Soeiale Zaken en Werkgelegenheid Bezuidenhbutséweg 12 Directie UAW, afdeling CAV

Ministerie van Soeiale Zaken en Werkgelegenheid Bezuidenhbutséweg 12 Directie UAW, afdeling CAV Pensioenfonds Ministerie van Soeiale Zaken en Werkgelegenheid Bezuidenhbutséweg 12 Directie UAW, afdeling CAV Postbus 90801 Postbus 93002 2509 LV DEN HAAG 2509 AA Den Haag T 070 3490746 Einfo@spng.nl Datum:

Nadere informatie

jaarverslag 2013 STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL De route naar een nieuw pensioenstelsel

jaarverslag 2013 STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL De route naar een nieuw pensioenstelsel jaarverslag 2013 STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL De route naar een nieuw pensioenstelsel INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Kengetallen en kerncijfers 3 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

^3 SPNG Pensioenfonds

^3 SPNG Pensioenfonds ^3 SPNG Pensioenfonds Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie UAW, Afdeling CAV T.a.v. mevrouw mr. drs. M.A.W. Holla Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Bezuidenhoutseweg 12 Postbus 93002 2509

Nadere informatie

versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 4 2. Inleiding 5 2.1 Het doel van deze nota 5 2.2 Nagestreefde

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen 2011 Pensioen? Daar doe ik niet aan. Ik werk gewoon door zo lang ik kan. Achter de geraniums

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ Versie: 2.2 Zeist, oktober 2014 Inhoudsopgave ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA... 1 STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Jaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Jaarverslag 2011 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus administrateur Syntrus Achmea

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie Postbus 9251 1006 AG Amsterdam www.pensioenzoetwaren.nl Jaarverslag 2010 Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie 880 10

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Actuariële en Bedrijfstechnische Nota van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Juli 2015 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 4 HOOFDSTUK 2. DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Jaarverslag. (In liquidatie)

Jaarverslag. (In liquidatie) Jaarverslag 2012 (In liquidatie) Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie in liquidatie Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND

ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND INGANGSDATUM 1 JULI 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doel, missie en visie van het fonds en risicohouding... 5 2.1.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 1 juli 2015 Versie 1.0. 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota

Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen Actuariële en bedrijfstechnische nota augustus 2014 107512/109623 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 2. ORGANISATIE VAN SPV... 2 2.1 Verdeling taken, bevoegdheden

Nadere informatie

FINANCIAL SERVICES. Voorbeeldjaarrekening. Pensioenfondsen. model 2014. kpmg.nl

FINANCIAL SERVICES. Voorbeeldjaarrekening. Pensioenfondsen. model 2014. kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Voorbeeldjaarrekening Pensioenfondsen model 2014 kpmg.nl 2 Voorbeeldjaarrekening Pensioenfondsen - model 2014 Voorbeeldjaarrekening Pensioenfondsen - model 2014 3 Inleiding Hierbij presenteren

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Pensioenfonds NIBC

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Pensioenfonds NIBC Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Pensioenfonds NIBC Den Haag, 30 juni 2015 Inhoudsopgave: Pagina Hoofdstuk 0 : Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 : Inleiding 4 Hoofdstuk 2 : Organisatie, beheer en

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www. JAARRAPPORT 2014 Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.cooppensioenfonds 1 VOORWOORD Het jaar 2014 is een druk en hectisch jaar geweest.

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland 2015

Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland 2015 Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Het fonds 5 1.2. Doel van de nota 5 1.3. Nagestreefde mate van detaillering 6 1.4.

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Telefoon : 045-5763 333 Telefax

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS RANDSTAD

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS RANDSTAD ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS RANDSTAD INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord pag. 4 2. Inleiding pag. 5 2.1 Het fonds 2.2 Doel van deze nota 2.3 Nagestreefde mate van detaillering

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij Brouwerslaan 1, 7548 XA Enschede Postbus 55, 7500 AB Enschede Telefoon: 053-4833 333 Telefax:

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Thales Nederland Jaarverslag 2013 Inhoud Profiel... 3 Kerncijfers... 6 Verslag van het bestuur... 7 Jaarrekening 23 Balans per 31 december 2013... 23 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 2015 STICHTING SPORTFONDSEN PENSIOENFONDS 29 JUNI 2015

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 2015 STICHTING SPORTFONDSEN PENSIOENFONDS 29 JUNI 2015 ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 2015 STICHTING SPORTFONDSEN PENSIOENFONDS 29 JUNI 2015 INHOUD Voorwoord...iv 1. Inleiding... 1 Het fonds... 1 Doel van de nota... 1 Nagestreefde mate van detaillering...

Nadere informatie

ABTN Actuariële en bedrijfstechnische nota. Pensioenstichting Transport. Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 februari 2015

ABTN Actuariële en bedrijfstechnische nota. Pensioenstichting Transport. Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 februari 2015 ABTN Actuariële en bedrijfstechnische nota Pensioenstichting Transport Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 februari 2015 Inhoudsopgave...1 1.1. Doel van de nota...3 1.2. Algemene beleidsuitgangspunten...3

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 januari 2012

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 januari 2012 Actuariële en bedrijfstechnische nota 1 januari 2012 Versie: 10 oktober 2012 ABTN Pensioenfonds Smit 1 januari 2012 1 / 26 Inleiding Zoals in artikel 3 lid 3 van de statuten is vermeld, werkt Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel administrateur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie