beleidsplan kerkenraad Bouwen in vertrouwen dienen eredienst Christus pastoraat visie liefde mensen geloof Protestantse samenleving God

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "beleidsplan kerkenraad Bouwen in vertrouwen dienen eredienst Christus pastoraat visie liefde mensen geloof Protestantse samenleving God"

Transcriptie

1 kerkenraad gemeenteleden activiteiten visie liefde beleidsplan dienen eredienst opdracht diensten zoeken vertrouwen samenleving God mensen geloof Christus groepen boodschap kerk pastoraat leren toerusting gebed Bouwen in vertrouwen Protestantse gemeente Monnickendam

2 Inhoud Voorwoord 2 Wie zijn wij 4 Protestantse gemeente Monnickendam 4 Verbonden met andere kerken 4 Midden in de samenleving 4 Waar staan en gaan wij voor 6 Visie (waar je voor staat) 6 Missie (waar je voor gaat) 7 Getuigen (Missionair) 8 Beleidscyclus 8 Beleidsvoornemens 9 De kerkenraad 9 Eredienst 10 Pastoraat 12 Jeugdteam 14 Communicatie 15 Gebed Daniël 16 Kerk naar Buiten 17 Vorming en toerusting 18 Diaconie: De daad bij het Woord 19 Beheer, gebouwen en financiën 20 Bijlagen 22 Organisatie 22 Organogrammen 22 Verdeling taken en bevoegdheden kerkenraad 24 Samenvatting beleidsplan Protestantse gemeente Monnickendam 26 beleidsplan

3 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Monnickendam voor de periode 2011 t/m Hiermee sluiten wij het beleidsplan voor de periode 2007 t/m 2010 af. Veel onderdelen uit het oude beleidsplan zijn gerealiseerd maar tegelijk moeten wij vaststellen dat ook tal van moeilijke onderwerpen niet zomaar te veranderen zijn. Daarnaast zijn er onderdelen die doorlopend aandacht, vernieuwing en verdieping nodig hebben. Hiermee sluiten wij ook de eerste vier jaren van onze gefuseerde gemeente af. Natuurlijk zijn er tal van zaken die beter kunnen. Maar tegelijk willen wij kijken naar het vele goede dat in de afgelopen periode tot stand is gekomen. Ook hierin mogen wij zien dat iets van ons motto Mensen ontmoeten en Gods liefde delen zichtbaar is geworden. Anders gezegd: waar mensen elkaar echt willen en kunnen ontmoeten wordt Gods liefde zichtbaar gedeeld. De vraag wat voor een gemeente wij willen zijn verwoorden wij als volgt: een open en gastvrije gemeente, die als getuige van Christus - inspirerende plekken creëert waar mensen God en elkaar kunnen ontmoeten om de liefde van God voor mensen te vieren, op zondag en door de week, voortdurend te leren, werk te maken van het omzien naar elkaar en dienstbaar te zijn aan de samenleving. In de gemeente van Jezus Christus gaat het om drie fundamentele relaties: met God, met elkaar en met de ons omringende samenleving. Deze drie relaties zijn wel van elkaar te onderscheiden, maar niet te scheiden. Met overtuiging willen wij bouwen aan een relationele gemeenschap en onze beleid hieraan toetsen. Groei in deze relaties wordt zichtbaar in vertrouwen, enthousiasme en toewijding. Wij weten ons daarbij afhankelijk van de kracht van de Heilige Geest. Samengevat als motto: Bouwen in vertrouwen Aan de tot standkoming van dit beleidsplan hebben velen bijgedragen die al een actieve rol spelen in onze gemeente. Positief kritisch is naar het huidige beleid gekeken, samen met de mensen die werken aan de basis. Daarbij is de vraag gesteld, op welke onderdelen ons beleid kan worden verbeterd. Belangrijk is dat de gemeente zich er, in al haar pluriformiteit, in herkent en de schouders er onder wil zetten. De in het beleidsplan opgenomen visie vormt de basis waarbinnen de verschillende groepen hun beleid kunnen ontplooien. De uitwerking van de verschillende onderdelen kent de volgende opzet. 2

4 Doelstelling: hierin wordt kort omschreven welke doelstelling en visie wij hebben. Beleidsvoornemens: hierin zijn de reëel te realiseren doelen weergegeven. Aandachtspunten: betreft de aandachts- en verbeterpunten in het huidige beleid. Het beleidsplan kent een zekere ambitie. Willen wij deze ambitie waar kunnen maken, dan is iedereen nodig! Iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen met de eigen talenten en gaven om een bijdrage te leveren aan het werk in onze gemeente. Alleen zo kunnen wij die gastvrije gemeente zijn in de samenleving van Monnickendam. Met de nodige zorgvuldigheid is dit beleidsplan samengesteld. Het blijft echter mensenwerk. Mocht u iets missen of een onjuistheid constateren dan vernemen wij dit graag van u. Tot slot spreken wij het verlangen uit, dat een heilig vuur ook in onze gemeente mag branden, om Jezus Christus na te volgen en Hem bekend te maken aan de mensen. Wij mogen erop vertrouwen dat het werk in onze gemeente, geïnspireerd door de kracht van de Heilige Geest, een samen bouwen mag zijn aan die gastvrije gemeente tot zegen voor allen. Hartelijke groet, Simon Koetsier Voorzitter kerkenraad. beleidsplan

5 [ Wie zijn wij ] Protestantse gemeente Monnickendam Als onderdeel van de wereldwijde Kerk van Jezus Christus vormen wij samen de Protestantse gemeente te Monnickendam. Deze gemeente vindt haar oorsprong in drie bronnen: de Hervormde Gemeente, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Per 1 januari 2007 zijn deze gefuseerd. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Regionaal is zij ingedeeld bij de Classis Edam-Zaandam. Verbonden met andere kerken Wij verheugen ons in goede contacten met de Rooms-katholieke parochie en de Doopsgezinde Gemeente. In de plaatselijke Raad van Kerken ontmoeten de drie kerken elkaar. Onder haar verantwoordelijkheid worden verschillende gezamenlijke activiteiten ondernomen en worden door het jaar heen oecumenische diensten gehouden. Na het stoppen van Areopagus (eind 2010) zullen de leerhuisaspecten ervan in oecumenisch verband worden overgenomen. Midden in de samenleving Wij zijn gemeente van Jezus Christus midden in en dienstbaar aan de samenleving. In deze samenleving willen wij de boodschap van het Evangelie door laten klinken. Een boodschap van hoop waarin God ons mensen tegemoet komt en waarbij iedereen van harte welkom is. Ontwikkelingen in de samenleving gaan niet aan de kerk voorbij. Een bescheiden overzicht van enkele van deze ontwikkelingen: Wij zijn gemeente in een tijd waarin wereldwijd de kerk groeit, maar helaas niet in West-Europa en ons land, ondanks hoopvolle ontwikkelingen hier en daar. Dit maakt de opdracht om een gemeente te zijn met uitstraling naar buiten, spannend en uitdagend. We zien een sterke vergrijzing in onze samenleving, die ook aan de kerken niet voorbijgaat. Van groot belang is het om jongeren op eigentijdse wijze te betrekken bij geloofs- en levensvragen, het evangelie en de kerk. 4

6 Ondanks de wereldwijde financiële crisis, gaat het zeer velen in ons land en onze stad goed. Toch geldt dit niet voor iedereen en is er naast welvaart ook stille armoede. Dit doet een beroep op een diaconale bewogenheid van ons allen. De zich almaar vernieuwende media en andere communicatiemiddelen bieden ongekende kansen maar ook bedreigingen. Het is zaak om daar op een verantwoorde, nuchtere en praktische wijze gebruik van te maken. Mensen zijn gehecht aan hun individuele vrijheid en onafhankelijkheid. De mobiliteit is enorm vergroot. Velen kunnen regelmatig op vakantie gaan. Naast de winst is er verlies van sociale samenhang. Als geloofsgemeenschap willen wij een bijdrage leveren aan een menselijke samenleving, waar ieder in zijn of haar eigenheid gekend en gewaardeerd wordt. De stem van het evangelie klinkt in een bonte mengeling van andere geluiden. Het is daarom een boeiende opdracht om de boodschap van Geloof, Hoop en Liefde aanstekelijk te verkondigen, in woord en daad, ten dienste van het welzijn van mens en schepping. Wij leven in een tijd waarin spiritualiteit hoog scoort. Zingevingsvragen worden alom gesteld. Daarbij gaat het niet alleen om hoofd, maar ook om handen, hart en ziel. Gevoel en emotie mogen worden geuit. Als gemeente zoeken we, vanuit de bijbelse boodschap, naar de warmte van geloofsbeleving en geloofservaring, als unieke bijdrage aan het zoeken van mensen naar verdieping. beleidsplan

7 [ Waar staan en gaan wij voor ] Visie (waar je voor staat) Bouwen aan een relationele gemeenschap In de gemeente van Jezus Christus gaat het om drie fundamentele relaties: met God met elkaar met de ons omringende samenleving Deze drie relaties zijn wel van elkaar te onderscheiden, maar niet te scheiden. Met overtuiging willen wij bouwen aan een relationele gemeenschap en onze beleid hieraan toetsen. Groei in deze relaties wordt zichtbaar in vertrouwen, enthousiasme en toewijding. Wij weten ons daarbij afhankelijk van de kracht van de Heilige Geest. Dit centrale uitgangspunt werken we uit in een aantal aspecten: Eenheid en verscheidenheid Als gemeente van Jezus Christus zijn wij tot eenheid geroepen. De verscheidenheid aan geloofsbeleving die er onder ons is, is geen bedreiging voor deze eenheid, maar biedt unieke kansen om de rijkdom van het evangelie in te brengen in de veelkleurige samenleving waar wij midden in staan. Vanuit de liefde De telkens inspirerende bron van ons gemeente-zijn is de liefde die God ons in Jezus Christus schenkt. Vanuit deze liefde zoeken wij naar een vruchtbaar en respectvol samenwerken aan onderlinge gemeenschap, die opbouwt, bemoedigt, en aanstekelijk en uitnodigend werkt. Traditie en vernieuwing Wij zijn dankbaar voor het goede dat wij vanuit een lange geloofstraditie ontvangen hebben. Tegelijk verlangen wij ernaar om het evangelie verstaanbaar te maken voor mensen van nu, ouderen en jongeren. Door beide polen traditie en vernieuwing willen wij ons laten inspireren en uitdagen. Hoofd, handen, hart en ziel De bijbelse boodschap wil ons aanspreken, aanraken, inspireren en enthousiast maken. Ons verstand wordt daarbij uitgedaagd. Onze handen mogen uitdelen, helpen en zegenen. Ons hart mag gaan branden. Onze ziel mag erdoor worden gevoed en mag dit uitdragen in lofprijzing en gebed. Ons hele mens-zijn mag meedoen. Zo willen wij ons open stellen voor de aanwezigheid van de Heilige Geest. 6

8 Een veilige plek In een soms zo onpersoonlijke samenleving, is het een zegen dat er een plek is als een herberg, een thuis waar je welkom bent, waar je mag zijn zoals je bent. Wij willen bouwen aan een gemeenschap waar de deur open staat voor iedereen. Een gemeente met een luisterend oor en een bewogen hart. Een aantrekkelijke gemeente Wij willen bouwen aan een gemeente die Gods liefde uitnodigend uitstraalt naar buiten. Tegelijk verlangen wij naar een gemeenschap, waar wij met vreugde deel van uit willen maken. Een gemeente die zowel wervend is als onderling saamhorig. Op basis van vertrouwen Wij mogen leven van vertrouwen. Gods trouw aan mensen door de tijden heen. Ons vertrouwen in Hem, onze toewijding aan Zijn Woord. Ons vertrouwen in elkaar. Wij willen dit vertrouwen als geschenk aanvaarden, maar beseffen ook, dat we er ons steeds weer voor open moeten stellen. Verdieping Als volgelingen van Jezus Christus hebben wij de opdracht om voortdurend te leren. Voor de opbouw van gemeente en persoonlijk geloof zijn verkondiging, geloofsverdieping en gebed onmisbaar. Ook vorming, toerusting en training zijn belangrijke middelen om te bouwen aan een vitale gemeente. Motto Voor dit beleidsplan kiezen wij als motto 'Bouwen in vertrouwen. Missie (waar je voor gaat) Eén van de mooiste beelden in het geloof is misschien wel verbonden aan de woorden dragen en gedragen worden. In alle opzichten begint het bij het eerste. Het geloof kan ons dragen, en omdat wijzelf gedragen worden dragen wij op onze beurt het geloof. Dit laatste wordt in onze missie zichtbaar in de onderstaande woorden: Vieren, Leren, Zorgen, Dienen en Getuigen. Vieren De eredienst beschouwen wij als het hart van ons gemeente-zijn: een plek waar God ons wil ontmoeten, waar we Zijn liefde voor mensen willen vieren, in gemeenschap met elkaar en ten dienste van de samenleving waarin wij gesteld zijn. beleidsplan

9 Leren Onze kerkgemeenschap kent veel inspirerende plekken van ontmoeting rondom de bezinning op de Bijbelse boodschap voor de mens van vandaag. In de gemeente stimuleren wij elkaar om voortdurend te leren. Het geloofsgesprek is een middel om aan onze gemeenschap te werken. Wij zien dat in de samenleving vernieuwde aandacht is voor spiritualiteit en zingeving. Als gemeente willen we zoeken naar nieuwe vormen om ook mensen van buiten met elkaar in gesprek te brengen. Zorgen Het omzien naar elkaar, in goede en minder goede dagen, wordt als een groot goed ervaren. Dit blijkt bij feestelijke gebeurtenissen maar ook in het meeleven met gemeenteleden die thuis of in een zorginstelling worden verpleegd. Betrokken zijn op elkaar maakt de kerk tot een unieke gemeenschap. Onze zorg voor elkaar is geworteld in het voorbeeld dat de Heer Jezus Christus ons zichtbaar voorleeft in het Evangelie. Dienen Denken wij bij zorgen vooral aan de geestelijke kant van betrokkenheid, bij dienen gaat het vaak om heel praktische zaken. Als dienende gemeente ervaren wij ons bovenal als een diaconale gemeenschap. Dat kan ver weg zijn, middels het Werelddiaconaat, maar ook heel dichtbij onder ons. Ons dienen strekt zich ook uit tot maatschappelijke verantwoordelijkheden. Getuigen (Missionair) Als leden van Christus gemeente zijn wij getuigen van Zijn Evangelie in vieren, leren, zorgen en dienen. Samen gaan we op zoek naar nieuwe mogelijkheden om plekken van ontmoeting te creëren, waar we als gemeente zoutend zout en lichtend licht zijn. Beleidscyclus Dit beleidsplan geeft de beleids- en verbeterpunten aan die in de komende vier jaar worden uitgewerkt om te realiseren. Jaarlijks worden in de maand september de werkplannen opgesteld waarin delen van het beleidsplan worden uitgewerkt. In de maand juni vindt een evaluatie plaats van de jaarlijks opgestelde werkplannen. Veranderende inzichten en omstandigheden kunnen het noodzakelijk maken dat het beleidsplan moet worden bijgesteld. Het jaarverslag geeft globaal weer welke bijzonderheden er in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en heeft tot doel de gemeente te informeren. In 2014 wordt er een nieuw beleidsplan opgesteld. 8

10 [ Beleidsvoornemens ] De kerkenraad Doelstelling De kerkenraad heeft vijf speerpunten aangewezen die de komende vier jaar extra aandacht krijgen. Dit zijn: de versterking van de vertrouwensband in de gemeente, de Eredienst, het pastoraat, het jeugd- en jongerenwerk en de communicatie. In de verschillende onderdelen van dit beleidsplan zijn deze vijf punten verder uitgewerkt en omschreven. De visie zoals omschreven voor de hele gemeente, is een heldere en gedeelde visie waar een stimulans van uitgaat: wij willen ons hiervoor openstellen en op deze basis ons werk in de gemeente verrichten. De kerkenraad stemt zijn beleid, zowel in woord en daad, af op wat in deze visie is verwoord. Daarbij is de bereidheid om telkens opnieuw te zoeken naar wat past en opbouwt, een belangrijk uitgangspunt. Bij het formuleren van de doelstellingen wil de kerkenraad aangeven wat men er concreet mee wil bereiken. De kerkenraad is, als eindverantwoordelijke voor het beleid, initiërend, ondersteunend en voorwaardenscheppend actief. En waar nodig, ondersteunend en participerend aanwezig. Bij concretisering van de beleidsdoelen in de jaarplannen zal de kerkenraad zich steeds de vraag stellen: is helder wat het streefdoel is, welke middelen worden ingezet om het gekozen doel te bereiken en wat is de doelgroep? Beleidsdoelen 1. Samen met de gemeenteleden en het Team Eredienst actief deelnemen aan een herbezinning op de erediensten. 2. Gemeenteleden meer betrekken bij de beleidsontwikkeling en uitvoering van het beleid. 3. Gemeenteleden helpen om die plek binnen de gemeenschap te vinden, waar ze het meest tot hun recht komen. Optimaal gebruik maken van de aanwezige talenten voor de gemeenteopbouw. 4. Vorming, toerusting en training van ambtsdragers, pastorale medewerkers en andere leidinggevenden. 5. Onderzoeken in hoeverre een jaarthema stimulerend en verbindend kan werken bij alle aspecten van het werken in de gemeente. beleidsplan

11 Aandachtspunten 1. Betrokkenheid en actief deelnemen van de kerkenraadsleden in de beleidsvoorbereiding. 2. Een open, heldere en tijdige communicatie met alle groepen in de gemeente concreet maken. 3. Gemeente meer betrekken bij beleidsvorming, activiteiten en gemeenschapsvorming door een goede en tijdige communicatie. 4. Versterking van de vertrouwensband: de pluriformiteit in onze gemeente is algemeen aanvaard. De kerkenraad streeft ernaar om het open gesprek dat gestart is tussen gemeenteleden en verschillende stromingen, te bevorderen en voort te zetten. Deze gesprekken vinden plaats op basis van verbondenheid met elkaar, respect en liefde en zijn zo een bijdrage aan de opbouw van de gemeente. De kerkenraad bevordert dat deze inzet voor versterking van het onderlinge vertrouwen, een belangrijk aandachtspunt blijft voor alle groepen in de gemeente. Eredienst Een droom Wat is het mooi als.... we in ons samenkomen God op authentieke en doorleefde wijze leren aanbidden en eren!.. we in ons samenkomen ruimte creëren voor een combinatie van in de geschiedenis verankerd geloof en eigentijdse expressie!.. in ons samenkomen God Zich wil openbaren en mensen Zijn genade, herstel en vergeving vinden!.. in ons samenkomen Gods grote daden bejubeld en beleden worden tot getuigenis voor de hele wereld!.. in ons samenkomen de Godverlatenheid, de twijfel, de klacht en de nood een plek krijgen!.. in ons samenkomen mensen hun leven opnieuw toewijden aan God en opgebouwd worden om met God te leven in het alledaagse leven!.. in ons samenkomen God de hemel opent..! Doelstelling 1. De eredienst beschouwen wij als het hart van ons gemeente-zijn: een plek waar God ons wil ontmoeten en wij Hem. Waar we Zijn liefde voor mensen vieren en onze liefde tot Hem uiten, om het Woord van God te horen, in gemeenschap met elkaar en ten dienste van de samenleving waarin wij gesteld zijn. 10

12 2. Wij willen dat aan het einde van de periode van dit beleidsplan: a. alle aspecten uit de visie die aan begin van dit beleidsplan is verwoord, herkenbaar zijn in de eredienst. b. alle gelovigen, jong en oud, een ieder die vertrouwd is met de kerk en mensen van buiten die belangstelling hebben voor het geloof, onze eredienst graag bezoeken. c. we een vitale en vierende gemeente zijn met een evenwichtige leeftijdopbouw. d. meer gemeenteleden met enthousiasme erediensten helpen voorbereiden en uitvoeren. 3. De eredienst zal liturgisch verantwoord moeten zijn. Dit betekent dat we de Heer willen ontmoeten en dat sprake is van zorgvuldigheid en ordening. Beleidsvoornemens 1. De ambitieuze doelen vragen om een geleidelijke, stapsgewijze positieve ontwikkeling van de eredienst in woordverkondiging, muziek, lofprijzing en gebed, passend en gewenst in Monnickendam, gericht op de diversiteit, op de hele gemeente van jong tot oud, en op mensen buiten de kerk. 2. Een klein, breed samengesteld Team Eredienst zal als adviesorgaan van de kerkenraad, de motor achter de ontwikkelingen zijn. 3. Als aanvulling op de huidige erediensten zullen we een aantal erediensten organiseren, waarin de accenten: getuigenis van het evangelie van Christus bijbelse geloofsverdieping Gods bedoelingen met ons christen-zijn in ons dagelijks en persoonlijk leven verder worden uitgediept. Aandachtspunten 1. Als kerk willen we missionair ( het woord van God uitdragend ) zijn en zullen we de hedendaagse cultuur volop meenemen bij het nadenken over de eredienst. 2. Het Team Eredienst adviseert aan de kerkenraad en ontplooit in opdracht van de kerkenraad en in overleg met de betrokkenen, initiatieven, o.a.: evaluatie van de huidige kerkdiensten het gebruik van de drie kerkgebouwen in relatie tot de eredienst de onder Beleidsvoornemens (3) genoemde diensten voorbereiden of laten voorbereiden meedenken in vorming, toerusting en training voor ieder die een taak heeft in de erediensten regelmatige rapportage aan kerkenraad en gemeente. 3. Een koppeling is gewenst tussen het Team Eredienst en de groepen die nu bijzondere diensten voorbereiden, zoals de huidige Werkgroep Eredienst, LPG, DMB en ZWO; dit zal nader uitgewerkt worden. beleidsplan

13 4. Bij het zoeken naar gastvoorgangers wordt rekening gehouden met wat onder punt 3 van de beleidsvoornemens wordt genoemd. 5. Communicatie: a. Regelmatig overleg met de gemeente over alle aspecten rondom de eredienst b. Regelmatige rapportage in het kerkblad en op de website over adviezen en initiatieven. Pastoraat Doelstelling Omzien naar elkaar in lief en leed, elkaar kennen en gekend worden en elkaar bemoedigen in geloof, is essentieel voor een levende gemeente van Christus en voor de onderlinge verbondenheid in het geloof. Geloofsopbouw is een belangrijk element van het pastoraat. Wij willen mensen stimuleren om hun verbondenheid met de Heer te verdiepen. De betrokkenheid bij de bijbelse boodschap, deelname aan erediensten en bijbel- of gespreksgroepen kunnen daarbij aan de orde komen. Dit pastoraat hoeft niet beperkt te worden tot de gemeenteleden. Geraakt door de liefde van Christus staan we belangeloos - open voor contacten met ieder die pastorale ondersteuning nodig heeft. Daarnaast willen wij ons inzetten voor een kwalitatieve verbetering van de verschillende vormen van pastoraat die wij kennen: het georganiseerde bezoekwerk vanuit de wijkteams, het pastoraat door de predikanten en het bijzonder pastoraat (Pastoraal team). We willen werken aan een nieuwe opzet van het pastorale werk. Hierbij zullen wij de nadruk leggen op kwaliteit en aansluiting zoeken bij wat mensen aan gaven en talenten hebben ontvangen. Zo mogen wij elkaar steunen, bemoedigen en ons in dienst stellen van de Goede Herder Jezus Christus. Beleidsdoelen 1. Uitwerken eerst als proefpolder in wijkteam 2/4 - van de (her)organisatie van het pastoraat van een geografische opzet in de richting van een gaven- en taakgerichte aanpak. Na evaluatie zal dit model, indien positief beoordeeld, ook in de andere wijken worden doorgevoerd. 2. Bevorderen van een heldere, gavengerichte taakverdeling in het wijkteam. 3. Bevorderen van een zorgvuldige taakverdeling tussen predikanten, ouderlingen, pastorale medewerkers, contactpersonen en anderen die in het (bijzonder- en jeugd-) pastoraat werkzaam zijn. 12

14 4. Goede en doelmatige toerusting en training van degenen die actief zijn in het pastoraat. 5. Activering van het bezoekwerk. 6. Stimuleren dat gemeenteleden zich meer verbonden gaan voelen met de gemeente. 7. Opzetten van activiteiten die ruimte bieden aan het delen van het geloof en geloofsverdieping stimuleren. 8. Het stimuleren en doorverwijzen om aan reeds bestaande activiteiten in onze gemeente deel te nemen. 9. Werving van pastorale medewerkers, waarbij met name gelet wordt op de gaven en talenten en de behoefte in de wijken en taakgroepen. 10. Pastorale dienstverlening ( service ) aan ieder die daarom vraagt. Aandachtspunten 1. Werken aan goede, zorgvuldige en open communicatie tussen de verschillende (taak)groepen en naar gemeenteleden, is wezenlijk voor een gastvrije gemeente. 2. De folder Gemeentezorg dient te worden geactualiseerd; daarnaast kan meer gebruik worden gemaakt van onze website en andere (nieuwe) communicatiemogelijkheden. 3. Helderheid bieden ten aanzien van de pastorale taakverdeling tussen de predikanten. 4. Waar gewenst en noodzakelijk tijdig contact zoeken met het bijzonder pastoraat (Pastoraal team) en met professionele hulpverleners buiten de kerkelijke gemeente. 5. Stimuleren en zorgen voor goede en steeds actuele verwijzing naar groepen en cursussen in of buiten de gemeente, die gericht zijn op geloof, geloofsbeleving en geloofsverdieping. 6. Bezinning op de vraag hoe de vaak beperkte pastorale capaciteit zo effectief mogelijk kan worden ingezet. beleidsplan

15 Jeugdteam Doelstelling Het bouwen aan een gemeente die aantrekkelijk is voor jeugd en jongeren. Een kerkgemeenschap die aansluit bij hun belevingswereld, waar inspirerende en eigentijdse activiteiten worden georganiseerd door enthousiaste jeugdwerkers met een hart voor jeugd en voor Jezus. Beleidspunten 1. Het betrekken van kerkelijke en niet-kerkelijke jeugd bij de kerk. 2. Aansluiten bij de belevingswereld van de jeugd. 3. De betrokkenheid van de ouders bij het jeugdwerk vergroten. 4. Het jeugdlokaal in de eerste plaats inzetten voor de jeugd. 5. Door een goede communicatie met de jeugd, de jeugdwerkers en de kerkenraad de wederzijdse verwachtingen op elkaar (blijven) afstemmen. 6. De eredienst voor jeugd en jongeren aantrekkelijker maken. Aandachtspunten: Het jeugdteam moet actief en creatief zijn, sturing en ondersteuning geven op een motiverende en enthousiasmerende wijze. Dit houdt onder andere in: 1. Het faciliteren en ondersteunen van de jeugdwerkers zodat ze zonder belemmeringen hun taak kunnen uitvoeren; 2. Het zoeken naar goede methodes voor het jeugdwerk, in overleg met de jeugdwerkers; 3. Het toerusten en motiveren van de jeugdwerkers; 4. Het voeren van een samenhangend jeugdbeleid met bijbehorende activiteiten; 5. Gemeenteleden werven voor de uitvoering van de jeugdactiviteiten. 14

16 Communicatie Doelstelling: Evangelie betekent Goede Boodschap. Deze boodschap werd door Jezus en Zijn leerlingen zelf uitgedragen in de wereld. Zo was communicatie al vroeg een belangrijk onderdeel in het uitdragen van deze boodschap. In onze visie hebben wij aangegeven een open en gastvrije gemeente te willen zijn waarin het Bouwen in vertrouwen ons motto is. Wij willen dit uitdragen in een zorgvuldige communicatie, vanuit alle groepen. Echte communicatie komt daar tot stand waar mensen elkaar ook daadwerkelijk ontmoeten en verstaan. Belangrijk in deze communicatie is dat ze afgestemd is op diegene, die wij willen bereiken. Het persoonlijke contact en gesprek mogen nooit ondergeschikt worden gemaakt aan de moderne (vaak onpersoonlijke) communicatiemiddelen. Beleidsvoornemens 1. Instellen van een kleine werkgroep die praktische ondersteuning en adviezen geeft aan het proces van communicatie. 2. Streven naar duidelijke, transparante en actuele informatiestromen. 3. Goede afstemming tussen de verschillende gebruikte communicatiemiddelen. 4. Streven naar een open, kwalitatief goede en heldere communicatieboodschap. 5. Versterking van de interne communicatie in alle geledingen van het gemeentewerk. 6. Toetsen van een regelmatige en actuele verslaggeving aan de gemeente door de groepen. 7. Jaarlijks evalueren en bespreken van de communicatie in de gemeente. 8. Het bevorderen en waar mogelijk inzetten van nieuwe, voor onze doelen zinvolle, communicatiemiddelen. Aandachtspunten 1. Het in kaart brengen van de beschikbare middelen en deze aanbieden. 2. De website beter toegankelijk maken voor de verschillende groepen als bron van communicatie, informatie en contact. 3. Het opstellen van gedragscodes, indien dit wenselijk is voor de wijze van communiceren. beleidsplan

17 Gebed Daniël Doelstelling Stimuleren en ondersteunen van het gebed, persoonlijk en in de gemeente. De werkgroep Gebed Daniël zet zich hier met name voor in. Verschillende gebedsgroepen en gebedscirkels zijn in de gemeente actief. De werkgroep werkt aan een kerk als ontmoetingsplaats van krachtig gebed, waar mensen samen, voor en met elkaar, bidden. Wil de gemeente in persoonlijke situaties en in groepsverband ondersteunen bij het gebed, waar men dit wenst. Door middel van het gebed meer openheid en verdieping brengen voor het werk van de Heilige Geest. Beleidsdoelen 1. Het houden van diverse gebedstijden- en dagen, waaronder de week van gebed in januari, bidden voor Nederland (tussen Hemelvaart en Pinksteren), het gebed voor Waterland in oktober. 2. Het, waar mogelijk en gewenst, ondersteunen van gebedsgroepen en gespreksgroepen rondom het thema gebed en pastoraat. 3. Plaatsen creëren waar ruimte is voor gebed, verootmoediging en vergeving. 4. Stimuleren van de vraag om gebed uit en door de gemeente en groepen. 5. Het gebed uitdragen door het aanbieden van kleinschalige cursussen; de gemeente voorzien van informatie over gebed, voor wie daar behoefte aan heeft. Aandachtspunten 1. Versterken van het contact met de gemeente en met de verschillende groepen die in de gemeente actief zijn. 16

18 Kerk naar Buiten Doelstelling Kerk naar buiten is: het Evangelie uitdragen. De werkgroep Kerk naar Buiten is samengesteld uit een aantal gemeenteleden met een missionair hart. Eveneens maakt een predikant er deel van uit. Vanuit de missionaire opdracht die de gemeente heeft en de bijbel ons leert, willen wij op een eigentijdse wijze de boodschap van het Evangelie van Jezus Christus uitdragen. Deze boodschap is te kostbaar om voor jezelf te houden. Je gunt anderen het Goede Nieuws over Jezus Christus en zijn Koninkrijk. Hierbij gaat het niet om onze ideeën en verlangens. Maar wat Woord en Geest ons aanreiken. Het gaat niet niet primair om [extra] activiteiten, maar om een gunnende houding, gericht op gasten. Beleidsdoelen 1. Het bieden van een veilige en inspirerende plek aan belangstellenden, door liefdevolle betrokkenheid vanuit de gemeente en door aansprekende diensten. 2. Het organiseren van laagdrempelige diensten op zondag en doordeweekse ontmoetingen. 3. Het aanbieden van een missionair vormingsprogramma zoals de Alphacursus en een vervolg hierop. 4. Toerusting van de werkgroepleden door middel van bezinning en gebed. 5. De gemeenteleden enthousiasmeren voor de missionaire opdracht die ieder heeft. Naast hierboven genoemde beleidsdoelen van de werkgroep Kerk naar Buiten zijn er tal van andere -kerkelijke- activiteiten die een positieve uitstraling naar buiten hebben. Te denken valt aan de rommelmarkt, de korendag, het kloosterweekend, de uitvoering van de Johannes Passion, Bach in Monnickendam, etc. Aandachtspunten 1. In de eigen vergaderingen van de werkgroep tijd vrijmaken voor bezinning en gebed. 2. De communicatie naar zowel de doelgroep als de gemeente optimaal gebruiken. 3. Evalueren van de effectiviteit van de gebruikte communicatiemiddelen en deze waar nodig versterken. 4. Letten op voldoende mensen als gastvrouw/gastheer, met name om nieuwe bezoekers welkom te heten. 5. Het bieden van nazorg bij de diensten. beleidsplan

19 Vorming en toerusting Doelstelling Goede vorming en toerusting zijn belangrijke aspecten van een lerende gemeente. Daardoor krijgen wij een beter zicht op het opbouwen van de gemeente. Onder vorming wordt verstaan het leren over het Evangelie zoals dit in de Bijbel Oude en Nieuwe Testament - tot ons komt. Dit leren zal ons brengen naar het gezamenlijk gesprek en het eigen geloof. Door toerusting worden wij gericht op de van God ontvangen talenten die mogen worden ingezet in de eigen gemeente en daarbuiten. Training is zowel bij vorming als toerusting belangrijk om zich het gebodene eigen te maken en uit te kunnen dragen. De huidige tijd van individualisering vraagt om een eigentijdse wijze van leren en toerusten. Beleidsdoelen Instellen van een werkgroep bestaande uit predikant, kerkenraadsleden en gemeenteleden. Deze werkgroep: 1. Onderzoekt de behoefte aan vorming, toerusting en training bij de verschillende groepen. 2. Regelt op aanvraag en in overleg het aanbod van cursussen en trainingsactiviteiten. 3. Zoekt naar deskundigheid met bijbehorende methoden en methodieken. Op de deskundigheid van de eigen predikanten zal hierbij ook een beroep worden gedaan. 4. Stimuleert het geloofsgesprek in de volle breedte van de gemeente. 5. Verwijst naar andere activiteiten in onze gemeente zoals gesprekgroepen, themaavonden. 6. Bevordert de gemeenschapszin door ontmoetingsmomenten in onze pluriforme gemeente. 7. Stelt vormings- en toerustingsprogramma s voor leidinggevenden en medewerkers op. 8. Stemt, waar mogelijk, het aanbod af met derden zoals de Raad van Kerken. 9. Faciliteert waar mogelijk en nodig, vorming- en toerusting- en trainingsprogramma s. Aandachtspunten 1. Heldere en tijdige communicatie met betrokken leden en doelgroepen. 2. Nagaan of het aanbod overeenkomt met de beschikbare tijd van de doelgroep. 3. Kwaliteit en deskundigheid vormen de basis van elk aanbod. 18

20 Diaconie: De daad bij het Woord Doelstelling Vanuit de Bijbelse opdracht om onze naaste te dienen is diaconaat de verantwoordelijkheid van de hele gemeente: de gemeente laat zo iets zien van Gods liefde door de naaste te dienen. De diakenen zijn vooral de aanvoerders van diaconaal werk van de hele kerkelijke gemeente. Ze roepen op tot een diaconale levensstijl, betrokkenheid bij elkaar en bewogenheid met de wereld. En zij helpen de gemeente om hier uitvoering aan te geven. De diakenen zijn in het bijzonder belast met: de dienst aan de tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven (de collecte in de eredienst en het doorgeven van de opbrengst naar het genoemde doel) de dienst van barmhartigheid (=goed doen) en gerechtigheid (=recht doen) in gemeente en wereld de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de financiële zaken van de gemeente voor zover van diaconale aard De gemeente vervult haar diaconale opdracht in de kerk en in de wereld, in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid, door: te delen wat haar aan gaven geschonken is; te helpen waar geen helper is; te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. Beleidsdoelen 1. De komende jaren meer aandacht voor diaconaat dichtbij, dus vooral plaatselijk en regionaal. Dit mede gezien de huidige economische situatie. 2. Het intensiveren van de samenwerking met de andere diaconieën in Monnickendam. 3. Verder uitbouwen van de samenwerking met de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en Gemeente Waterland, met alle (regionale) plaatselijke diaconieën. 4. Toerusten van kerkenraad en wijkteamleden tot een diaconaal bewustzijn. 5. Stimuleren dat vanuit de gemeente concrete zaken aangedragen worden waar de diaconie zich op kan richten. 6. Aanpassen van de structuur binnen de diaconie op geleide van de wijzigingen van het pastorale wijkwerk in de gemeente. beleidsplan

21 Aandachtspunten 1. Proberen te bereiken dat bij alle kerkelijke activiteiten ook een diaconaal bewustzijn ontstaat, een antenne voor noden van de medemens. 2. Het breed onder de aandacht brengen van het Beste Diaconale Idee. 3. Bevorderen dat er meer signalen vanuit de gemeente ontvangen worden over noden die er in de gemeente zijn. 4. Het betrekken van meer jongeren bij de uitvoerende taken. 5. Het stimuleren van gemeenteleden bij het voordragen van projecten. 6. Meer gebruik maken van het extern beschikbare ondersteuningsmateriaal. Beheer, gebouwen en financiën Doelstelling Het College van Kerkrentmeesters levert een bijdrage aan een effectieve en doelmatige ondersteuning van alle kerkelijke activiteiten door een verantwoord beheer van de gebouwen en de financiën. Naast de vijf door de kerkenraad aangewezen speerpunten, dient een gezonde begroting het richtsnoer te blijven voor de ontwikkelingen binnen onze gemeente. Beleidsvoornemens 1. Een kostendekkende begroting en exploitatie van de gebouwen realiseren. 2. Een dienstbaar College van Kerkrentmeesters zijn, dat open communiceert met zijn omgeving. 3. Een correct personeelsbeleid voeren. 4. Voor kerkelijke activiteiten altijd in één van de gebouwen een zaal beschikbaar hebben. Aandachtspunten 1. Actie Kerkbalans nieuwe stijl toepassen: verbreden (niet-betalende leden uitdagen om aan Kerkbalans bij te dragen) en verdiepen (betalende leden vragen om een extra inspanning). 2. Nalatenschappen, waarbij het college de vrije bestedingskeus heeft, gebruiken ter financiering van de speerpunten. 3. Blijven inventariseren van maatregelen, die de opbrengsten uit vrijwillige bijdragen kunnen verhogen. 4. Energieverbruik onderzoeken en zonodig het gebruik van de kerkgebouwen herzien. 5. Opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor alle gebouwen. 20

22 6. Opstellen meerjarenbegroting en liquiditeitsplanning. 7. De kostendekkende exploitatie van de gebouwen nader onderzoeken. 8. Inventariseren van de financiële risico s, maatregelen formuleren en na besluitvorming door kerkenraad in goed overleg met kerkenraad en gemeente doorvoeren. 9. Opzetten van jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers. 10. Gemeenteleden regelmatig raadplegen over hun ervaringen met het gebruik van de gebouwen. 11. Reserveren van de vele zalen meer toegankelijk maken voor de kerkelijke gebruikers via bijvoorbeeld website en inloggen. 12. Regelmatig rapporteren aan kerkenraad en publiceren in kerkblad en op website. beleidsplan

23 [ Bijlagen ] Organisatie Uitgangspunten voor de organisatie zijn 1. De organisatiestructuur en de leiding dient transparant te zijn. 2. De leidinggevenden maken ruimte voor momenten van bezinning en verdieping. De Kerkenraad op basis van ambten Kerkenraad Gekozen door de Gemeente Predikanten Ouderlingen Ouderlingenkerkrentmeester Diakenen Organogram aangevuld met de verschillende onderdelen Kerkenraad en moderamen Pastoraat Eredienst Gebed Daniël Kerk naar Buiten Jeugdteam Vorming en Toerusting Wijkteams Pastoraal team 22

24 3. Leidinggevenden zijn bekend met de opdracht die zij hebben. 4. Bereidheid om het eigen handelen te toetsen aan de Bijbelse boodschap. 5. De kerkorde en plaatselijke regeling zijn mede toetsstenen voor ons handelen. Diaconie Diaconie Werkgroep ZWO Werkgroep WWW Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters Werkgroep Grote Kerk Werkgroep Opstandingskerk Werkgroep Lutherse kerk Werkgroep Financiën Werkgroep Secretariaat en Ledenadministratie Werkgroep Bouwkundige zaken Werkgroep Beeld en geluid beleidsplan

25 Verdeling taken en bevoegdheden kerkenraad De kerkenraad wordt gekozen door de gemeente. In de kerkenraad zijn alle ambten vertegenwoordigd. Het moderamen wordt gekozen uit de leden van de kerkenraad en vormt het dagelijkse bestuur van de kerkenraad. De kerkenraad heeft deels de taken en verantwoordelijkheden gedelegeerd aan het moderamen met uitzondering van die taken die speciaal zijn voorbehouden aan de volledige kerkenraad en omschreven in de Kerkorde van de PKN. De verantwoordelijkheden zijn onderstaand kort samengevat: Verantwoordelijkheden van: De Kerkenraad: overeenkomstig de kerkorde is aan de kerkenraad toevertrouwd: - de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld; - de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten; - het nemen van de besluiten als genoemd in de kerkorde in ordinantie 4, artikel 8-7; - het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente; - het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen; - het beroepen van de predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing; - het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen en de diakenen als bedoeld in ordinantie 3-6; en de benoeming van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, met dien verstande dat de kerkenraad van geval tot geval de uitvoering van deze taak kan opdragen aan het moderamen; - het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan de kerkenraad; - het aanwijzen van de afgevaardigden naar de classicale vergadering; - het vaststellen van de plaatselijke regelingen als bedoeld in artikel 7-2; Het Moderamen: aan het moderamen wordt toevertrouwd: - het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van al die zaken die niet zijn voorbehouden aan de kerkenraad alsmede alle zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen. 24

26 - het toetsen van het werk van de werkgroepen aan het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan; - de instelling van werkgroepen en de benoeming van de leden daarvan. Voor een algemeen overzicht van de activiteiten wordt verwezen naar het jaarlijks, in de maand september, uit te brengen programmaboekje. beleidsplan

27 [ Samenvatting ] beleidsplan Protestantse gemeente Monnickendam Als onderdeel van de wereldwijde Kerk van Jezus Christus vormen wij samen de Protestantse gemeente te Monnickendam. Van harte verbonden met andere kerken. Midden in en dienstbaar aan de samenleving. In deze samenleving willen wij de boodschap van het Evangelie laten klinken. Een boodschap van hoop waarin God ons tegemoet komt en waarbij iedereen van harte welkom is. Visie In de gemeente van Jezus Christus gaat het om drie fundamentele relaties: met God, met elkaar en met de ons omringende samenleving. Wij bouwen verder aan een relationele gemeenschap, een veilige plek, een aantrekkelijke gemeente. Groei in deze relaties wordt zichtbaar in vertrouwen, enthousiasme en toewijding. Wij weten ons daarbij afhankelijk van de kracht van de Heilige Geest. Wij kiezen in dit beleidspan voor het motto: 'Bouwen in vertrouwen'. Speerpunten De kerkenraad heeft vijf speerpunten aangewezen die de komende vier jaar extra aandacht krijgen. Dit zijn: eredienst, pastoraat, jeugdwerk, versterking van de vertrouwensband in de gemeente en communicatie. 1e speerpunt : Versterking van de vertrouwensband (zie De kerkenraad) De telkens inspirerende bron van ons gemeente-zijn is de liefde die God ons in Jezus Christus schenkt. Wij mogen leven van Gods trouw. Ons vertrouwen in Hem en ons vertrouwen in elkaar zijn fundamenteel. Wij aanvaarden dit vertrouwen als geschenk, maar beseffen ook, dat we er ons steeds weer voor open moeten stellen en aan moeten werken. Waar nodig blijven we werken aan herstel van vertrouwen. 2e speerpunt : Eredienst De eredienst beschouwen wij als het hart van ons gemeente-zijn. Wat is het mooi, als onze erediensten door jong en oud, ieder die vertrouwd is met de kerk en mensen van buiten, graag worden bezocht. Tot eer van God. Tot opbouw van de gemeente en verdieping van ons geloof. We streven daarbij naar een combinatie van in de geschiedenis verankerd geloof en eigentijdse expressie. 26

28 Wij willen een geleidelijke, stapsgewijze positieve ontwikkeling stimuleren, gericht op de gehele gemeente in haar diversiteit. In dit verband zullen we het initiatief nemen tot het houden van een aantal erediensten, waarin de accenten getuigenis van het evangelie, bijbelse geloofsverdieping en Gods bedoelingen met ons leven in de praktijk, verder worden uitgediept. Een klein, breed samengesteld Team Eredienst zal als adviesorgaan van de kerkenraad hierin een belangrijke rol spelen. 3e speerpunt : Pastoraat Gedreven door de bewogenheid van Christus- belangeloos - omzien naar elkaar in lief en leed: dat is wezenlijk voor een levende gemeente. Hart hebben voor elkaar: binnen de gemeente, en voor ieder die daar behoefte aan heeft of daarom vraagt. Onder pastoraat verstaan wij ook: elkaar stimuleren tot verdieping in onze relatie tot de Heer en de gemeente. Efficiënt omgaan met de beperkte pastorale inzet is nodig. We zetten in op verbetering van kwaliteit. Daarom kiezen we voor een gaven- en taakgerichte aanpak. Voor goede toerusting en training. Maar ook een heldere taakverdeling is belangrijk en afstemming met het pastorale team en hulpverleners van buitenaf. 4e speerpunt : Jeugdwerk Wij willen de gemeente aantrekkelijk maken voor jeugd en jongeren en daarbij aansluiten bij hun belevingswereld. Wij gaan - ook samen met de jongeren zelf - op zoek naar mogelijkheden om kerkelijke en niet-kerkelijke jeugd te betrekken bij kerk en erediensten. Maar niet alleen jongeren willen we motiveren, ook hun ouders. Het jeugdlokaal zal weer een centrale ontmoetingsplek voor jongeren worden. Het geheel wordt gestimuleerd door een actief, creatief en enthousiasmerend jeugdteam. 5e speerpunt : Communicatie In een open en gastvrije gemeente is goede, zorgvuldige communicatie enorm belangrijk. Wij streven naar heldere, transparante, actuele en kwalitatief goede informatie. Naar binnen en naar buiten. Iedere groep zal hieraan zelf de nodige aandacht besteden. Het gebruik van nieuwe, zinvolle communicatiemiddelen zullen we bevorderen. Onze website bouwen we uit tot een toegankelijke bron van informatie, communicatie en contact. beleidsplan

29 Overig beleid Hieronder volgt een beknopt overzicht van de overige beleidsterreinen. Deze zijn niet als speerpunt aangemerkt, maar zijn evenzeer wezenlijke onderdelen van ons gemeente-zijn. Kerkenraad De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het beleid, neemt initiatieven, ondersteunt en schept voorwaarden. Wij gaan eraan werken, dat de gemeenteleden meer bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid worden betrokken. De kerkenraad zal doelmatige vorming, toerusting en training bevorderen. En open gesprekken tussen de verschillende stromingen stimuleren, op basis van liefde en respect. Heldere en tijdige communicatie is hierbij van groot belang. Gebed Daniël Wij stimuleren en ondersteunen het gebed, persoonlijk en in de gemeente. De Werkgroep Gebed Daniël zal gebedstijden- en dagen houden en gebeds- en gespreksgroepen ondersteunen. Zij zal de gemeente voorzien van informatie en cursussen aanbieden. Kerk naar Buiten Kerk naar buiten is: Op eigentijdse wijze het Evangelie uitdragen. Dit gebeurt door liefdevolle betrokkenheid, aansprekende diensten en ontmoetingen. Ook de Alphacursus en een vervolg hierop, zien wij als een unieke mogelijkheid, en ook andere activiteiten met een positieve uitstraling naar buiten. Toerusting en enthousiasmering van de gemeente met het oog op onze missionaire opdracht, is van groot belang. Wij zetten in op bezinning, gebed, heldere communicatie en nazorg bij diensten. Vorming en toerusting Een geloofsgemeenschap is een voortdurend lerende gemeente. Dit besef gaan wij bevorderen en verdiepen. Dit leren bestaat uit geloofsverdieping (vorming), hulp bij de inzet van talenten (toerusting) en het doelmatig aanleren van vaardigheden (training). Om dit te verwezenlijken en te begeleiden zullen wij een kleine werkgroep instellen. Diaconaal dienen Dienstbaar zijn in de naam van Christus heeft te maken met een diaconale levensstijl, betrokkenheid bij elkaar en bij de wereld. Zo kunnen wij Gods liefde laten zien door de naaste te dienen. Daartoe wil de diaconie de gemeente stimuleren. Daarbij zal er meer aandacht zijn voor diaconaat dichtbij. Wij willen de gemeente oproepen om alert te zijn op noden in de gemeente. Ook jongeren zullen we hierin betrekken. 28

30 Beheer, gebouwen en financiën Basis onder het beleid is een verantwoord beheer van gebouwen en financiën en een gezonde begroting. Wij streven naar verhoging van de vrijwillige bijdragen en efficiënt beheer en gebruik van gebouwen en installaties. Het College van Kerkrentmeesters zal vanuit een dienstbare houding, open en correct communiceren met kerkenraad, gemeente, medewerkers en vrijwilligers. Er moet voldoende ruimte gecreëerd worden voor kerkelijke activiteiten. Tenslotte Als gemeente van Jezus Christus zijn wij tot eenheid geroepen. De verscheidenheid aan geloofsbeleving die er onder ons is, is geen bedreiging voor deze eenheid, maar biedt unieke kansen om de rijkdom van het Evangelie in te brengen in de veelkleurige samenleving waar wij midden in staan. Laten wij elkaar stimuleren in het Bouwen in vertrouwen. Gedragen door Gods liefde. Bemoedigd door Zijn Heilige Geest. beleidsplan

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken. Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam

Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken. Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam 2011-2016 Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam 2011-2016 De Protestantse Kerk Amsterdam weet zich blijvend geroepen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Christus Triumfatorkerk Den Haag Beleidsplan 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Christus Triumfator Kerk (hierna: CTK). Het beleidsplan bevat een aantal kernthema's voor de periode

Nadere informatie

Gebundelde versie: maart 2013

Gebundelde versie: maart 2013 Gebundelde versie: maart 2013 Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan 2010-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Pastoraat: vertrouwen, ontmoeten, verlangen.... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Dynamiek...

Nadere informatie

Beleidsplan. Hervormde Gemeente Zuidland WWW.KERKENINZUIDLAND.NL

Beleidsplan. Hervormde Gemeente Zuidland WWW.KERKENINZUIDLAND.NL Beleidsplan 2005 2008 VERSIE: definitief DATUM: januari 2005 WWW.KERKENINZUIDLAND.NL 1 Voorwoord... 2 2 Gemeente-zijn.... 3 3 Samen op weg... 4 3.1 Overzicht gezamenlijke activiteiten... 5 4 Organisatie...

Nadere informatie

PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept)

PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept) PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept) Catharinaparochie, Oosterhout December 2014 VOORWOORD In deze decemberversie van het Parochieplan presenteren we als bestuur en team van de Catharina-parochie het

Nadere informatie

Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018

Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018 Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018 Versie 140911 0 Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m 2018 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Voorwoord 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda

Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda Vaststelling en goedkeuring Voorliggend Beleidsplan 2013-2016 is vastgesteld in de vergadering van het college van diakenen

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Markelo. Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE. Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE

Protestantse gemeente te Markelo. Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE. Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Voor ZWO en Jeugd- en jongerenwerk zijn aparte beleidsplannen beschikbaar.

Nadere informatie

Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen

Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen Versie: 1.0 Datum: 17 december 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. IDENTITEIT... 4 3. MISSIE EN VISIE... 6 4. BELEIDSVISIE VEZ IN

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Beleidsplan 2015-2016. Pagina 1 van 9 Voorwoord Het Beleidsplan 2015-2016 is evenals dat van voorgaande jaren geen opsomming van taken van de diaconie. Dit

Nadere informatie

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23 Inleiding In het kalenderjaar 2013 is binnen de kerkenraad en de verschillende commissies gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2013 2017. Elk college en commissie voor zover mogelijk hebben de doelstellingen

Nadere informatie

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D.

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D. HERVORMDE GEMEENTE DAARLE BELEIDSPLAN 2013-2018 INHOUDSOPGAVE Inleiding......................... 1 1. Visie.......................... 2 1.1. Roeping van de gemeente................... 2 1.2. Omgeving waarin

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg

SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg 40 SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg Generale Synode 9 november 2012 KTO 12-09 40 Pagina 3 van 40 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Bezinning EGS 2014 en koers 2015-2017

Bezinning EGS 2014 en koers 2015-2017 Bezinning EGS 2014 en koers 2015-2017 De EGS is een betrokken en enthousiaste groep mensen met een passie voor Jezus. We zijn een actieve gemeente en soms is het goed om een pas op de plaats te maken,

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019

GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019 GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019 God leeft gezamenlijk groeien genieten en gunnen WOORD VOORAF Voor u ligt het Schoolplan 2015 2019 van onze school, het Gomarus College in Assen, Drachten, Groningen, Leeuwarden

Nadere informatie

Integraal jeugdbeleidsplan

Integraal jeugdbeleidsplan Integraal jeugdbeleidsplan gkv Loppersum / Westeremden 2012-2014 1 Integraal jeugdbeleidsplan (definitieve versie) losse delen of een geheel? Integraal jeugdbeleidsplan gkv Loppersum / Westeremden2012-2014

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Garyp. Organisatie Structuur & Beleid

Protestantse Gemeente Garyp. Organisatie Structuur & Beleid Protestantse Gemeente Garyp Organisatie Structuur & Beleid Juni 2012 1 Inhoudsopgave 0 Inleiding pag. 3 1 Uitgangspunt pag. 4 2 Organen pag. 5 3 Commissies pag. 9 4 Beraadsgroepen pag. 13 5 Periodiek te

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

Handvest voor de pastorale eenheid

Handvest voor de pastorale eenheid Handvest voor de pastorale eenheid Handvest voor de pastorale eenheid Bisdom Brugge Voorwoord Met Kerstmis 2011 heb ik een pastorale brief geschreven onder de titel: Kerk zijn vandaag en de toekomst

Nadere informatie

Rapport deputaten dienst en recht

Rapport deputaten dienst en recht Rapport deputaten dienst en recht Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

Rapport Bestuur Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde

Rapport Bestuur Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde Pagina 1 van 33 Bestuur Ned. Gereform. Jeugdwerk Secretaris: R. Hamberg Adres: Korenbloemweg 5 133 SX Almere 03-53713, rene.hamberg@gmail.com Rapport Bestuur Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk voor de Ned.

Nadere informatie

Handreiking voor beroepingswerk in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Handreiking voor beroepingswerk in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Handreiking voor beroepingswerk in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Inleiding Het ambt van predikant is een roeping van God. Het uitbrengen, aannemen of afwijzen van een beroep dient daarom overeenkomstig

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs voor christenen

Gereformeerd onderwijs voor christenen Gereformeerd onderwijs voor christenen Geïnspireerd en Uitdagend Strategisch beleid van de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost-Nederland 2012-2015 1 INHOUD I. Inleiding 4 II. Omgevingsverkenning

Nadere informatie

Kom. ga met ons. Gereformeerde Kerk Voorthuizen. Beleidsplan Gereformeerde Kerk Voorthuizen

Kom. ga met ons. Gereformeerde Kerk Voorthuizen. Beleidsplan Gereformeerde Kerk Voorthuizen Kom ga met ons Beleidsplan Gereformeerde Kerk Voorthuizen Gereformeerde Kerk Voorthuizen Kom ga met ons Beleidsplan Gereformeerde Kerk Voorthuizen Inhoudsopgave Visie 3 Opdracht: werkwijze, resultaat,

Nadere informatie

PROFIEL VAN DE PREDIKANT

PROFIEL VAN DE PREDIKANT PROFIEL VAN DE PREDIKANT 1. Taakvelden en kerntaken 2. Uitwerking: benodigde bekwaamheden per taakveld 3. NGP-accenten in het opleidingsprogramma Het profiel van de predikant is uitgangspunt voor het opleidingsprogramma.

Nadere informatie