algemeen bestuur 15 december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "algemeen bestuur 15 december 2010"

Transcriptie

1 algemeen bestuur 15 december 2010 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : A.J. Gerritsen Nr. : Bijlage : Onderwerp Inrichting beheerorganisatie als gevolg van de overdracht van de SUNIJ-lijn Voorstel AB besluit Kennis te nemen van de samenvattende terugblik op de bestuurlijke besluitvorming tot dusver die heeft geleid tot een stapsgewijze overname van het gehele SUNIJ-tramsysteem In te stemmen met de organisatorische consequenties die op basis van voornoemde besluitvorming worden voorgesteld (uitbreiding formatie met 6fte) Kennis te nemen van de doorkijk op hoofdlijnen inzake de activiteiten rondom het tramsysteem Aanleiding BRU krijgt er een baan bij! Op 15/12 zal de formele overdracht hebben plaatsgevonden van de fysieke SUNIJ-railinfrastructuur. Hiermee heeft BRU de derde en laatste stap geëffectueerd in de overname van het gehele SUNIJtramsysteem. De eerste twee stappen bestonden uit de overname van het wagenpark en het remisecomplex. Om haar rol als eigenaar en daarmee als beheerverantwoordelijke goed te kunnen invullen moet BRU zowel wettelijk als organisatorisch aan een aantal voorwaarden voldoen. Met de overdracht van de railinfrastructuur komt automatisch ook de wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het gehele tramsysteem mee. BRU heeft hiertoe een Veiligheidszorgsysteem ontwikkeld dat is goedgekeurd door Inspectie Verkeer & Waterstaat (IVW). BRU heeft de afgelopen periode binnen de kaders van de staande BRU-organisatie een compacte beheerorganisatie op projectbasis ingericht die haar in staat stelt de complexe opgave te managen. De kern van deze beheerorganisatie dient nu structureel in de BRU-organisatie te worden ingebed. Toelichting 1. Terugblik a. Aanleiding b. Proces 2. Organisatie a. BRU als eigenaar en beheerder (assetowner en assetmanager) b. Het team OV-Infrastructuur c. Effecten op BRU-organisatie 3. Vooruitblik Pagina 1 van 7

2 1.a. Aanleiding Het SUNIJ-tramsysteem is destijds aangelegd en geëxploiteerd (vanaf 1983) door de NS. Als gevolg van de opsplitsing van de NS was uiteindelijk de bijzondere situatie ontstaan dat een publieke partij (staatsbedrijf ProRail) en een private partij (CXX) eigenaar waren van delen van de bestaande infrastructuur (railinfrastructuur, haltes en remise). Zowel wettelijk als organisatorisch bleek de SUNIJ een vreemde eend in de bijt, waarbij geconstateerd kan worden dat op het gebied van beheer en onderhoud alsook toezicht het tramsysteem beperkt aandacht heeft gekregen van diegene die daarvoor verantwoordelijk waren. Het feit dat BRU eigenaar is geworden van het tramsysteem kent een tweeledige aanleiding: 1. Als gevolg van de WP2000 heeft het Rijk haar verantwoordelijkheden met betrekking tot het regionale OV gedecentraliseerd. De SUNIJ is een regionale OV-verbinding, waarbij het Rijk niet alleen de exploitatieverantwoordelijkheid moest decentraliseren, maar ook de beheerverantwoordelijkheid. BRU is met het toenmalig ministerie van V&W deze overdracht in 2008 overeengekomen. 2. In het kader van de Europese aanbesteding van de vervoersconcessie was BRU gedwongen een gelijk speelveld te creëren voor alle (potentiële) inschrijvers. Het in bezit hebben van de trams door de huidige vervoerder (en mogelijke inschrijver) was hierbij een grote belemmering met een enorm (juridisch) afbreukrisico. Hierbij dient een nadrukkelijk en tweeledig onderscheid te worden gemaakt tussen de modaliteiten bus en tram: Techniek: in tegenstelling tot bus luistert de afstemming tussen voertuig en infrastructuur bij een tram zeer nauw (de zogeheten rail-wiel configuratie). Inzetbaarheid: bussen zijn na afloop van een vervoersconcessie makkelijk in welke vorm dan ook elders in te zetten; dit geldt niet voor trams. Bovendien is de levensduur van trams vele malen langer dan de wettelijke termijn van vervoersconcessies. Daarnaast is railgebonden OV voor BRU speerpunt in haar netwerkontwikkeling en zijn de concrete plannen voor uitbreiding in ver gevorderd stadium. BRU verkeert door de overname van het gehele tramsysteem in een unieke positie die haar in staat stelt op effectieve manier randvoorwaarden te scheppen voor en regie te voeren op het door haar geconcessioneerde OV. Om dit te kunnen realiseren zijn de volgende bestuurlijke besluiten genomen: AB 29 oktober 2008 ( ): Overname trammaterieel + haltes per december 2008 (van Connexxion) Overname railinfrastructuur per december 2010 (van ProRail) AB 28 oktober 2009 ( ): Overname remise (van Connexxion) Zie bijlage 1 (Bestuurlijke agendering tram.docx) voor een overzicht van de bestuurlijke agendering van het onderwerp Tram. 1.b Proces Er is een lang proces vooraf gegaan aan de overdracht van de verschillende onderdelen. BRU is inmiddels 5 jaar bezig gerekend vanaf eerste besprekingen tot aan de feitelijke overdracht. Hierbij speelt de context een belangrijke rol. Zonder in detail te treden zijn er een aantal zaken die het noemen waard zijn: Het systeem is aan het einde van haar technische levensduur; Het beheer & onderhoudsregime (assetmanagement) van de railinfrastructuur is door de voormalige beheerder ProRail niet op het vereiste niveau gehandhaafd; Het toezicht op het tramsysteem, uitgevoerd door IVW, is gebaseerd op wet- en regelgeving uit 1875 en 1900 (!) en is onvoldoende consistent; Met name ambtelijk en in mindere mate bestuurlijk heeft BRU een transitie moeten ondergaan om de consequenties van deze operatie volledig te kunnen overzien, te integreren en vervolgens te managen. Los van en parallel aan het overdrachtsproces van de SUNIJ heeft BRU vanuit een exploitatief perspectief Weense trams aangeschaft, hetgeen een zware extra belasting voor de organisatie bleek. De aanschaf, het toelatingsproces en het in exploitatie nemen en houden, heeft echter wel een bijdrage geleverd aan de professionele ontwikkeling van BRU. Pagina 2 van 7

3 Er zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen V&W, IVW en BRU om te komen tot een verantwoorde overdracht. Deze dienen als basis voor BRU om vanaf dit moment haar rol als railinfrabeheerder in te vullen, waarbij veiligheid en continuïteit de kernbegrippen zijn. Veiligheidszorgsysteem (VZS) De belangrijkste afspraak tussen BRU en IVW was (en is) dat BRU een Veiligheidszorgsysteem ontwikkelt, implementeert en in stand houdt. Hierbij zijn BRU en IVW uitgegaan van de nog aan te nemen nieuwe wet Lokaalspoor. Deze nieuwe wet is in lijn met de decentralisatiegedachte en legt veel verantwoordelijkheid neer bij de decentrale overheden. Zolang de nieuwe wet nog niet van kracht is, blijft IVW de formele toezichthouder. IVW verstrekt op basis van haar formele positie namens de minister aan BRU de beheerconcessie (deze is met ingang van dezelfde datum bij ProRail ingetrokken). Het VZS fungeert als een kwaliteitssysteem dat primair is gericht op het kennen en beheersen van risico s. Het kent een theoretische lees papieren basis, maar wordt getoetst op de praktische werking ervan: is de BRU-organisatie in staat de veiligheid van het tramsysteem te waarborgen? Om deze vraag te beantwoorden zijn en worden audits uitgevoerd. Vooruitlopend op de nieuwe wet eerst door een speciaal daartoe door BRU ingehuurde Independent Safety Assessor (ISA), een bij de wet gecertificeerde partij. De finale toets is door IVW uitgevoerd, BRU heeft goedkeuring verkregen en wordt door deze instanties als een gekwalificeerde railinfrabeheerder beoordeeld (als eerste in Nederland!). Beide instanties hebben aangegeven dat de continuïteit van de organisatie kritisch is en pleiten voor het inrichten van een vaste beheerorganisatie. Belangrijk om op te merken is dat BRU de railinfrastructuur overneemt op basis van het stand still principe. Dat wil zeggen dat BRU (minimaal) het huidige veiligheidsniveau handhaaft. De overdracht impliceert dus niet dat het veiligheidsniveau plotseling op een ander niveau kan worden gebracht of mag worden beoordeeld. Een ander gewenst niveau van veiligheid wordt vastgesteld in het kader van het integraal programma van eisen (IPvE) voor het tramnetwerk van BRU waar de SUNIJ nu de basis en straks onderdeel van is. 2.a BRU als eigenaar en beheerder (assetowner en assetmanagement) Voornoemde besluiten en de daarmee samenhangende procesverantwoordelijkheden hebben een aantal ingrijpende consequenties. Aan de orde is nu: hoe moeten de verantwoordelijkheden en taken als eigenaar van en beheerverantwoordelijke voor railinfrastructuur, materieel, remise en haltes worden belegd. Deze kunnen worden onderscheiden naar drie niveaus: 1. Strategisch niveau (assetownership): De strategische verantwoordelijkheden rond eigenaarschap (veiligheid, aanleg en beheer) zijn niet uit te besteden en dienen (organisatorisch) te worden verankerd op strategisch niveau. Beheerverantwoordelijkheid wil zeggen dat BRU altijd vanuit haar onvervreemdbare eigenaarschap verantwoordelijk is voor (het aansturen van) goed beheer. 2. Tactisch niveau (assetmanagement): BRU kiest ervoor het tactisch beheer op hoofdlijnen binnen BRU (in eigen beheer) te organiseren omdat: Er veel raakvlakken te managen zijn met alle risico s van dien: o Beheer en vervoer o Infrastructuurbeheer en wagenparkbeheer o Regulier beheer en renovatieprojecten o Vigerende wetgeving en nieuwe wetgeving Er achterstand is op het gebied van areaalinformatie en meerjarenplanningen Het tramsysteem aan het einde van haar levensduur is Er geen marktpartijen zijn die integraal kunnen aanbieden Veiligheid en de continuïteit (van de exploitatie) vragen regie in één hand en wel door BRU zelf, zeker in deze fase. BRU heeft zich inmiddels op het gebied van materieel ontwikkeld tot professioneel opdrachtgever. Pagina 3 van 7

4 Blijkens de continuïteit van de exploitatie heeft BRU zich de afgelopen twee jaar als wagenparkbeheerder goed van haar taak gekweten. Deze rol dient zij ook voor infrastructuur vorm te geven. Hiermee kan BRU inhoudelijk een oordeel vellen over en regie voeren op contract management, onderhoudsconcepten, meerjarenonderhouds- en vervangingsplanningen, configuratie management en het management van de vele raakvlakken tussen vervoer, beheer en externe partijen. BRU bouwt zo haar kennis en kunde uit op deze gebieden en kan op basis daarvan in een later stadium heroverwegen wat het zelf doet en wat het uitbesteedt. Feitelijk heeft BRU het infrastructuurbeheer al ruim een jaar laten schaduwdraaien opdat de overdracht vloeiend zal verlopen. Opgemerkt moet worden dat overdracht van zaken met een hoge technische complexiteit en een hoog veiligheidsrisico kritisch zijn en vermeden dienen te worden. De uitwisselbaarheid van trammaterieel en trambeheerders is dus uiterst beperkt en vraagt om lange termijn keuzes. Het is pas verantwoord om de principiële keuze te maken wel of niet uit te besteden, als aan de randvoorwaarde is voldaan dat bekend is wat de concrete vraag aan de markt is. Dit is nu nog niet het geval, BRU heeft een aantal jaren nodig om de combinatie van achterstanden op het gebied van beheerinformatie en de (voorbereiding op de) renovatie van het tramsysteem goed te kunnen regisseren. Of, en zo ja, op welke wijze dit zal leiden tot andere structurele keuzes zal pas nadien kunnen worden beoordeeld. De inschatting is dat deze fase een jaar of vijf duurt. Dan kan ook de combinatie van beheer en exploitatie worden bezien, aangezien de eerstvolgende concessieverlening in 2019 zal plaatsvinden. 3. Operationeel niveau (assetproviding & contracting): alle operationele beheertaken zijn (bestaande taken) of worden (nieuwe taken) uitbesteed. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de uitvoering van het onderhoud. 2.b Het team OV-Infrastructuur Het bovenstaande betekent dat BRU een kleine eigen beheerorganisatie heeft moeten opzetten. Met de reorganisatie van maart 2009 is het Team OV Infrastructuur (OVI) ingesteld. De beheerverantwoordelijkheid is hier onder gebracht. De formatie bestond uit 3 fte: Teammanager 1 Allround beleidsmedewerker 2 De werkelijke bezetting van OVI was toen als gevolg van de vele activiteiten vanzelfsprekend al groter en is in de loop nog verder uitgebreid. OVI is feitelijk een projectorganisatie waar naast de vaste formatie momenteel ruim 30 externe professionals bezig zijn de nieuwe verantwoordelijkheden en taken van BRU als eigenaar van railinfrastructuur, materieel, haltes en remise uit te voeren en waar nodig voor te bereiden. Hierbij zijn vier functiegebieden te onderscheiden: 1. Beheer (assetmanagement) a. Railinfrastructuurbeheer b. Wagenparkbeheer c. Locatiebeheer (remise en haltes) 2. Safetymanagement 3. Ontwikkeling 4. Projecten Om bovengenoemde verantwoordelijkheden (strategisch beheer en tactisch beheer op hoofdlijnen; zie bullit 1 en 2) te kunnen realiseren, dienen bijbehorende functies structureel binnen BRU (OVI) te worden ingebed. Dit betekent uitbreiding van de vaste formatie van het Team OVI en 1 op 1 reductie van het aantal externen. Hieronder het formatievoorstel OVI: Pagina 4 van 7

5 Formatie Bestaand Nieuw Teammanager OVI 1 1 Safetymanager 0 1 Allround beleidsmedewerker 2 3 Teammanager Beheer en Onderhoud 0 1 Beheerder Railinfrastructuur 0 1 Beheerder Locaties 0 1 Beheerder Wagenpark 0 1 Totaal 3 9 De totale formatie van BRU stijgt daarmee met 6 fte. Ad 1 en 2: Safetymanager: verantwoordelijk voor VZS en het (laten) doen van veiligheidsonderzoeken Teammanager Beheer & Onderhoud: geeft leiding aan het Team Beheer & Onderhoud (Assetmanagement), in totaal circa 20 personen, waarvan 3 vast en de anderen inhuur. Beheerders Railinfra, Locaties en Wagenpark (3 fte): Geven direct leiding aan 2 tot 5 personen, sturen de aannemers aan die de (onderhouds-)werkzaamheden uitvoeren en leveren een inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming van het onderhoudsconcept voor respectievelijk de infrastructuur, de locaties en het materieel. De Managementassistentes van de Teammanager OVI en de Manager Beheer & Onderhoud vallen formatief onder Facilitaire Zaken en passen binnen de bestaande formatie van Facilitaire Zaken. Ad 3: Naast beheer en exploitatie legt BRU zich op basis van haar ambities meer toe op ontwikkeling. Deze ambities worden vertaald in een Regionale OV-visie, welke vervolgens voor tramgerelateerde zaken omgezet worden in concrete eisen en specificaties: het Integraal Programma van Eisen (IPvE). Deze laatste schakel is ondergebracht bij OVI, omdat hiermee ook de kaders voor toekomstig beheer worden gesteld. BRU kiest er in dit stadium voor deze functie extern in te vullen. Bij de behandeling van het IPvE (systeemeisen) in het AB van maart 2011 zal een voorstel worden bijgevoegd hoe deze functie toekomstvast vorm te geven. Ad 4: BRU kiest er voor de inzet voor projecten via externe inhuur in te vullen vanwege het tijdelijke karakter van de werkzaamheden. Een toelichting bij deze activiteiten staat bij 3. Naast haar eigen ervaringen heeft BRU zich heeft de afgelopen periode laten adviseren om tot een gedegen voorstel te komen. Samenvattend kan worden gesteld dat de voorgestelde 9 fte nu de juiste en minimale omvang is van de eigen beheerorganisatie. Na besluitvorming over de formatieuitbreiding van OVI zal op korte termijn worden het werving- en selectietraject worden gestart. Financiële consequenties Infrastructuur In het AB van 29 oktober 2008 is ingestemd met de afsprakenbrief (VENW/DGMO-2008/2573) van de staatssecretaris V&W aan BRU inzake de overdracht van de SUNIJ en de daaraan gekoppelde ophoging van het budget. Deze budgetophoging is een geoormerkte BDU-bijdrage en bedraagt 7,2 ( 7,3 geïndexeerd 2010) mln. p/j en is opgebouwd uit een aantal componenten zoals het onderhoud, de vervanging en ook de inrichting van de beheerorganisatie. De personele kosten van het beheer dienen dus hieruit te worden gedekt. Materieel en locaties Het materieel- en locatiebeheer zat tot en met 2008 in de vervoerconcessie. Na het besluit tot overname van materieel, haltes en de remise is het betreffende budget opgenomen in de begroting van de eigen beheerorganisatie van BRU (het Team OVI). Deze budgetoverheveling bedroeg 10 mln. p/j en is net als bij de infrastructuur opgebouwd uit een aantal componenten zoals het onderhoud Pagina 5 van 7

6 en ook (de inrichting) van de beheerorganisatie. De personele kosten van het beheer van dienen dus hieruit te worden gedekt. Het uitbreiden van de formatie van OVI met 6 fte wordt dus bekostigd uit bestaand budget. Per saldo verlaagt het omzetten van zes inhuurcontracten in zes dienstverbanden de personele kosten van BRU. 2.c Effecten op de BRU-organisatie Opgemerkt dient te worden dat bovenstaande ook implicaties heeft voor andere teams binnen BRU. Het integraal denken en werken op het gebied van beleidsontwikkeling en regievoering neemt in belang nog meer toe. Ook de ondersteunende processen dienen optimaal te zijn afgesteld op de nieuwe taken. 3. Vooruitblik Wat staat er nu of op korte termijn allemaal op stapel? Beheer: Zoals al eerder gememoreerd bevindt het tramsysteem zich aan het einde van haar levensduur. Dit betekent dat er een aantal revisieprojecten op stapel staat: Grootschalige vervanging van de SUNIJ-infrastructuur (GVI) o 24 oktoberplein te Utrecht reeds in voorbereiding (DB-besluit 06/2010) o Plan van Aanpak DB 01/2011 Levensduurverlenging van het SUNIJ-materieel (LVO) o Plan van Aanpak DB 01/2011 o Afhankelijk van keuze ombouw SUNIJ naar lagevloersysteem Herinrichting van het remisecomplex o Modernisering o Afhankelijk van besluitvorming ook uitbreiding (Uithoflijn / AB 06/11) BRU draagt proactief bij aan samenwerkingsverbanden op het gebied van bestaande beheeropgaves. De DO s van de Randstad slaan de handen ineen om van elkaar te leren en te kijken of er synergie te behalen valt. Daarnaast vindt er uitwisseling plaats tussen tussen BRU en GVB, HTM en RET in de vorm van advies, inhuur en reviews. Safetymanagement: Nu BRU railinfrastructuurbeheerder is geworden en daarmee verantwoordelijk is voor de veiligheid van het tramsysteem, dient zij haar VZS uit te breiden naar haar rol als wagenparkbeheerder en concessieverlener. In praktische zin vindt dit reeds plaats, BRU vervult deze taken immers al. Eén en ander zal in 2011 geformaliseerd worden parallel aan de implementatie van de nieuwe vervoersconcessie. De verwachting is dat binnen 1 à 2 jaar de nieuwe wet Lokaalspoor wordt aangenomen. Hierin worden op verregaande wijze verantwoordelijkheden bij de decentrale overheden (DB s in geval van stadsregio s) ondergebracht. Ofschoon het laatste woord nog niet gesproken is over de exacte uitwerking hiervan, is de lijn van decentralisatie ook hier duidelijk. Simpel gesteld komt het er op neer dat de vraag: wat is veilig en hoe wordt daar toezicht op gehouden door BRU zelf dient te worden beantwoord. Ontwikkeling: BRU draagt beheer (en exploitatie) verantwoordelijkheid voor het railgebonden regionale OV. Het IPvE vormt de basis voor de revisieprojecten zoals boven genoemd. Daarnaast is BRU ook aanlegverantwoordelijk. Dit houdt in dat onder eindverantwoordelijkheid van BRU traminfrastructuur wordt aangelegd, welke na oplevering bij BRU in beheer komt. Dit geldt voor het gehele tramsysteem en in concreto zal de Uithoflijn de eerste zijn. BRU stelt hiertoe het IPvE op. BRU houdt met nieuwe Pagina 6 van 7

7 ontwikkelingen rekening met haar nieuwe rol op het gebied van veiligheid en integreert deze waar nodig. Het IPvE gaat uit van één integraal lagevloer tramsysteem, maar doet geen uitspraak wanneer dit moeten worden geëffectueerd. Een belangrijke keuze die komend jaar gemaakt moet worden is wanneer BRU het SUNIJ-systeem wenst om te bouwen van een hogevloersysteem naar het gewenste lagevloersysteem (aanpassen haltes en instroom nieuw materieel). Dit bepaalt ook de termijn van levensduurverlenging voor het bestaande materieel. Er is ook een initiatief om met name in de plan- en besluitvormingsfase tot uitwisseling te komen teneinde kosten en doorlooptijden te kunnen beperken: de bestuurlijke lightrailtafel. BRU wil graag bijdragen vanuit haar ervaringen en neemt hieraan deel. het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht, J.W. van Geuns, secretaris mr. A. Wolfsen, voorzitter Pagina 7 van 7

programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud

programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud Asset Register: door Paul Tulp, Beheerder Traminfrastructuur Bestuur

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

ministerie Verkeer en Waterstaat Tav. R. Koolen

ministerie Verkeer en Waterstaat Tav. R. Koolen GVB Exploitatie BV Postbus 2131 1000 CC AMSTERDAM T 020 4606060 www.gvb.nl KvK 34259721 Uw contact W. Lagendijk Afdeling Kwaliteit en Transportveilgiheid Doorkiesnummer 020 4606115 E-mailadres lagendijk@gvb.nl

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de ingangsdata van de aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en de verlenging van de maximale concessieduur Op de

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie

Nota van B&W. Onderwerp Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 20 december 2011 Inlichtingen P.J. van Soest (023-567 6502) Registratienummer 2011.0048064 Samenvatting In de OV-visie 2010-2030

Nadere informatie

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering H.P. Mittendorff 28 november 2013 Datum voorstel 15 oktober 2013 Agendapunt Onderwerp Organisatie gemeenschappelijke gezondheidsdienst De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Raadsbesluit. Onderwerp: Nota Privacybeleid haarlem BBV nr: 2016/ Inleiding

Raadsbesluit. Onderwerp: Nota Privacybeleid haarlem BBV nr: 2016/ Inleiding Raadsbesluit Onderwerp: Nota Privacybeleid haarlem BBV nr: 2016/574466 1. Inleiding Aanleiding Privacy is een onderwerp dat de laatste jaren veel in de belangstelling staat. Data zijn hot en worden het

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 24 maart 2015

Aan de Raad Raad Made, 24 maart 2015 Aan de Raad Raad Made, 24 maart 2015 Agendapuntnummer: 9 Raadsvergadering 23 april 2015 Onderwerp: Overdracht molen de Arend aan stichting Molen de Arend Terheijden. Registratienummer: 15int00934 Casenr:

Nadere informatie

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A Vergadering: 10 december 2014 Agendapunt: 4 Nummer: Portefeuillehouder: dhr drs. M.J. Bezuijen Contactpersoon: ir. P.E.B. Van Heel Doorkiesnummer: 070 750 1 1537 Den Haag, 29 oktober 2014 Aan het algemeen

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen

Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen Inleiding Het DB heeft op 7 juni 2012 besloten om een onderzoek te verrichten op welke wijze de jaarlijkse kapitaallasten voor het nieuwe metromaterieel

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Organisatie UMC Utrecht Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis over

Nadere informatie

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris AB-advies schap: AB-vergadering van: 2 juli 2015 behoort bij agendapunt: 5a kenmerk: opsteller: e-mail: besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris Onderwerp Voorstel aanpassing ontmantelingsproces

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2 Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Basismobiliteit: wat is de huidige situatie?... 2 2. Waarom nu actie?... 2 3. De oplossing...

Nadere informatie

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Helvert (CDA) over het station in Eijsden.

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Helvert (CDA) over het station in Eijsden. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

De gemeente Amsterdam wil graag de volgende reactie indienen.

De gemeente Amsterdam wil graag de volgende reactie indienen. Reactie op Wet Lokaal Spoor Aan Ministerie van V&W Van Erik Bouma (Hoofd OVsystemen) Doorkiesnummer 020-5565302 Faxnummer 020-5565705 E-mail e.bouma@ivv.amsterdam.nl Kopie aan - Datum 28 juli 2010 Onderwerp

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012 BIJLAGENUMMER Agendapunt Omvorming gemeenschappelijke regeling Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs West- Friesland tot openbare Stichting Leerzaam. Onderwerp Ter advisering aan de commissie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BOW/ RIS DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BOW/ RIS DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BOW/2016.31 RIS 291194 DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: de keuze voor een organisatie voor het Centrum voor Jeugd en

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 1 Dag van de Light Rail Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 Inhoud 1. De Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag Opheffing stadsregio s Waarom opschaling? 2.

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 28 van 2003 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Regeling ambtelijke organisatie Zeeland. Gedeputeerde Staten maken bekend dat I. provinciale saten van Zeeland in hun vergadering van 23 april 2003 onder

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Onderwerp Reorganisatie Wegen en Verkeer Registratienummer: CBE03.079 Samenvatting Op 18 maart 2003 heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten de afdeling Wegen en Verkeer te reorganiseren. Het

Nadere informatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie Bekijk de nieuwsbrief in uw browser Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli 2017 Bestuursinformatie Lees in deze nieuwsbrief over de uitkomsten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de regioraad

Nadere informatie

26 maart 2015 Coos Rijsdijk

26 maart 2015 Coos Rijsdijk Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 26 maart 2015 Coos Rijsdijk Registratienummer BR1500017 Preventief toezicht van toepassing Nee Onderwerp Liquidatieplan Stadsregio Rotterdam Gevraagde beslissing

Nadere informatie

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1155619 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 16 september 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller:

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller: Aan de Raad Made, 30 augustus 2012 Agendapuntnummer: 7 Raadsvergadering: 30 augustus 2012 Onderwerp: Onderzoek naar 1 brede welzijnsinstelling Registratienummer: 12int02383 Casenr: 12.00919 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : B-4 vergaderdatum : 9 december 2014 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Inhouse constructie GVB: bevoegdheidsverdeling en gemeente Amsterdam Portefeuillehouder Financiën Annemarie

Nadere informatie

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering agendapunt H.06 1302235 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-05-2017 I. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2018 van de

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

De Wet lokaal spoor (Wls) is per 1 december 2015 van toepassing op tram-, RandstadRail en het Metro-netwerk van de MRDH.

De Wet lokaal spoor (Wls) is per 1 december 2015 van toepassing op tram-, RandstadRail en het Metro-netwerk van de MRDH. Nieuwsflits De Wet lokaal spoor (Wls) is per 1 december 2015 van toepassing op tram-, RandstadRail en het Metro-netwerk van de MRDH. Inleiding De Wet lokaal spoor is vanaf 1 december 2015 formeel van kracht.

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

II. Het Uitvoeringsbesluit Organisatie overeenkomstig aan te passen.

II. Het Uitvoeringsbesluit Organisatie overeenkomstig aan te passen. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2009.2053 RIS 165342 WIJZIGING HOOFDSTRUCTUUR DSO PER 1 JULI 2009 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: met ingang van 1 juli 2009: I. Bij de Dienst Stedelijke

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst

De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst Focus op strategie Sturen op verbinden Basis op orde De zorg voor het noodzakelijke Het speelveld voor de gemeente verandert. Meer taken, minder

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/5989

Raadsvoorstel 2005/5989 Raadsvoorstel 2005/5989 Onderwerp Aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ Portefeuillehouder R.J.H. van der Riet Steller ing. B. van der Kwast Collegevergadering 22 maart 2005/5989

Nadere informatie

Herschikking van taken SOZA en DZB BESLUITEN

Herschikking van taken SOZA en DZB BESLUITEN houdens advies van de commis ie SW Aanbiedingsformulier Onderwerp Herschikking van taken SOZA en DZB In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 02.1305/16

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Gemeente Bussum Aanleggen kunstgrasvelden ten behoeve van BFC Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management?

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management? Inleiding Stand van zaken Nederland? Groeiende druk op de buitenruimte Veeleisende burgers Krimpende budgetten en Risico management Planmatig en weinig flexibiliteit en creativiteit; Beheer en onderhoud

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein

Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Algemeen Datum: 6 maart 2014 Agendapunt: 4b Onderwerp: Inkoopagenda individuele voorzieningen sociaal domein Steller: Marco van der Spek-Stikkelorum, Femke Box

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerpbegroting 2018 FUMO

Onderwerp Ontwerpbegroting 2018 FUMO Onderwerp Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 14 maart 2017 Opsteller Akke Cloo Registratie GF17.20019 Agendapunt 10 Voorstel 1. De zienswijze over de begroting 2018 van de FUMO zoals verwoord

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

agendapunt 3.b.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET BUITENGEWOON ONDERHOUD GROENE KADES 2015

agendapunt 3.b.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET BUITENGEWOON ONDERHOUD GROENE KADES 2015 agendapunt 3.b.1 1171967 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET BUITENGEWOON ONDERHOUD GROENE KADES 2015 Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 6 januari

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Topstructuur. Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ter attentie van de Staatssecretaris Mevrouw W.J. Mansveld Postbus EX DEN HAAG

Topstructuur. Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ter attentie van de Staatssecretaris Mevrouw W.J. Mansveld Postbus EX DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ter attentie van de Staatssecretaris Mevrouw W.J. Mansveld Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG Datum 25 augustus 2015 Onderwerp Plan van aanpak op hoofdlijnen Eigenaar

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 27 januari 2009

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 27 januari 2009 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 27 januari 2009 Steller : A. Vlug Telefoonnummer: 0343-565853 E-mailadres : Sandro.Vlug@heuvelrug.nl Onderwerp : verkeerslicht busstation Driebergen-Zeist Geachte leden

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 01-03-2016 - Geparafeerd door: Brandt, M.H.J.

Parafering besluit D&H 01-03-2016 - Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. agendapunt 3.a.3 1248201 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GUNNING VERBOUWING GEMEENLANDSHUIS Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 1 maart 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

23 april 2001, BPR2001/u64104 mr. drs. A.C.M. de Heij

23 april 2001, BPR2001/u64104 mr. drs. A.C.M. de Heij R e g i s t r a t i e k a m e r De Minister voor Grote Stedenen Integratiebeleid 23 april 2001, BPR2001/u64104 mr. drs. A.C.M. de Heij070-3811339..'s-Gravenhage, 29 mei 2001.. Onderwerp Advies over rapport

Nadere informatie

Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam

Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Beslissende over Regels in het belang van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Uitwerking modellen

BIJLAGE 1 Uitwerking modellen Aspect Model 1: handhaven status quo Model 2: advies Wallage Model 3: Kleine ZBO Model 4: (gedeeltelijke) overheveling naar regulier onderwijs Model 5: splitsing in MBO bedrijfsopleiding en op regulier

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk 4e kwartaal 2016 1 1. Samenvatting resultaten 4 e kwartaal 2016 De gerealiseerde invlechtingskosten zijn

Nadere informatie

Advies: Instemmen met de inhoud van bijgaande RIB over ontwikkelingen rond de ODRU en deze vervolgens doorleiden aan de raad.

Advies: Instemmen met de inhoud van bijgaande RIB over ontwikkelingen rond de ODRU en deze vervolgens doorleiden aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: F. Kers Tel.nr.: 8429 Nummer: 14A.00418 Datum: 27 mei 2014 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

8. Kunnen medisch specialisten in dienstverband ook in dienst treden van de Specialisten BV of Specialisten Maatschap?

8. Kunnen medisch specialisten in dienstverband ook in dienst treden van de Specialisten BV of Specialisten Maatschap? Bij medisch specialisten in dienstverband leven veel vragen rondom de integrale bekostiging en de consequenties van de ontwikkelde modellen. Onderstaand geven OMS en LAD antwoord op die vragen. 1. Hoe

Nadere informatie

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- --

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- -- RAADSINFORMATIEBRIEF Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 januari 2014 13-117 Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In februari 2013 is regionaal werkdocument Samen

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD BEHEERVISIE 2015-2019 TER INVULLING VAN DE WET LOKAAL SPOOR

PROVINCIAAL BLAD BEHEERVISIE 2015-2019 TER INVULLING VAN DE WET LOKAAL SPOOR PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 7826 30 november 2015 BEHEERVISIE 2015-2019 TER INVULLING VAN DE WET LOKAAL SPOOR Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 17 november

Nadere informatie

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Piketten incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (Adviseur gevaarlijke stoffen, Meetplanleider en Waarschuwings-

Nadere informatie

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden Agendapunt: 16a KORTE SAMENVATTING: Naar aanleiding van een aantal investeringsvoorstellen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0305, d.d. 31 maart 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Oprichting N.V. Beheer Openbare Ruimte BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Behoudens advies van de Ondernemingsraad als

Nadere informatie

4 e spoorpakket. Masja Stefanski. Directie Openbaar Vervoer en Spoor

4 e spoorpakket. Masja Stefanski. Directie Openbaar Vervoer en Spoor 4 e spoorpakket Masja Stefanski Directie Openbaar Vervoer en Spoor 16 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Historie Europese spoorregelgeving 2. Nederlandse spoormarkt en Lange termijn spooragenda 3. Inhoud 4 de

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 februari 2013 SSO. 25 januari 2013 R.J.E. Peeters. Opstelling waterschappen t.a.v. GLB en POP3. Schelwald, A.J.M..

ALGEMENE VERGADERING. 26 februari 2013 SSO. 25 januari 2013 R.J.E. Peeters. Opstelling waterschappen t.a.v. GLB en POP3. Schelwald, A.J.M.. V E R G A D E R D A T U M 26 februari 2013 SSO S E C T O R / A F D E L I N G S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 25 januari 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 18 Voorstel Kennisnemen

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

Consequenties Financieel: Investering Beheerkosten Deelprogramma Aanvullende financiering:

Consequenties Financieel: Investering Beheerkosten Deelprogramma Aanvullende financiering: Adviescommissie 4 november 2013 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 20 november 2013 Algemeen bestuur 11 december 2013 Bijlagen 2 TIJDELIJK BEHEER NATUURGEBIED KLUUT II (SGP) Kluut II is een deelgebied in

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2012 RA12.0036 B 1b 12/303 Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Programma Wet werken

Nadere informatie

N O T I T I E. Aan : Vakbonden Van : Karin Manuel/Emilie van der Lans Inzake : Ymere / Sociaal Plan 2013 Datum : 15 juli 2013

N O T I T I E. Aan : Vakbonden Van : Karin Manuel/Emilie van der Lans Inzake : Ymere / Sociaal Plan 2013 Datum : 15 juli 2013 N O T I T I E Aan : Vakbonden Van : Karin Manuel/Emilie van der Lans Inzake : Ymere / Sociaal Plan 2013 Datum : 15 juli 2013 Addendum bij Sociaal Plan 2011 / 2012 De directe aanleiding voor het opstellen

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00A2FAE6FA* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/14-00235 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar F.A. de Ruijter Zaaknummer Z.14-07632 Datum: 19 november 2014 Afdeling

Nadere informatie

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren.

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren. OPENBAAR Adviseur: F.P.M. Smit (DIR, tst. 870) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 11.08196 1 ADVIESNOTA Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2011 Voorstel nr. 103/11 Programma en product 5.8

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Zaaknummer: KCML03 Onderwerp Dienstverleningsconvenant ambtelijke organisatie - griffie Collegevoorstel Inleiding Dit voorstel informeert u over het tussen griffier en gemeentesecretaris aangegane dienstverleningsconvenant

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 2-05-2006 Onderwerp: Bevindingen verbijzonderde interne controlewerkzaamheden in het kader van de rechtmatigheid. Conceptbesluit: De

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

In april 2004 heeft het College ingestemd met de voorgenomen concentratie van de ICTfunctie.

In april 2004 heeft het College ingestemd met de voorgenomen concentratie van de ICTfunctie. Concentratie ICT- taken. Leiden, 2 juli 2004. Nr. : 04.0120. Dnst. : ID 2004. In april 2004 heeft het College ingestemd met de voorgenomen concentratie van de ICTfunctie. Op termijn is de huidige formatie

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 16 mei Nummer: 2011/6/6. Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch. Afdeling: Beheer. Programma: Openbare Ruimte

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 16 mei Nummer: 2011/6/6. Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch. Afdeling: Beheer. Programma: Openbare Ruimte \ raadsvoorstel, d.d. 16 mei 2011 Nummer: 2011/6/6 Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch Afdeling: Beheer Programma: Openbare Ruimte Product: Station Onderwerp: Definitief ontwerp Aan de Raad. \ Voorstel Het

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Notitie voor Commissie Middelen/Algemeen Bestuur Pag. 1 Datum vergadering 23 januari 2008 Nr. Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het kennisnemen van de notitie "Inhuur externen". wethouder

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorste1 tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst Medische Opvang Asielzoekers

Raadsbijlage Voorste1 tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst Medische Opvang Asielzoekers gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbijlage nummer r32 Inboeknumrner gguoor Sy6 Beslisdatum B&W t juni tggg Dossiernummer gzz.zor Raadsbijlage Voorste1 tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten (Programma van Eisen) Nummer: Bestuursstukken\968 Agendapunt: 8 DB: Ja 9-1-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( )

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( ) Onderwerp: Aanbesteding uitvoering jeugdbescherming en jeugdreclassering 2018 Portefeuillehouder: Wethouder Sluiter Datum: 11 juli 2017 Kennis te nemen van ons besluit om voor 2018 de uitvoering van Jeugdbescherming

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00823 Onderwerp: Subsidieverzoek SESO renovatie tennisbanen - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie