leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken"

Transcriptie

1 leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

2 Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: tel: website: Directie: Francis Jeijsman, directeur tel: Locatieleiders: Locatie Roerdompstraat: Locatie Duivenvoorde: Koen Offermans: (wo/vrij) Saskia Euser: (wo,do) Medezeggenschapsraad: Trudi Mühlheim-van Wijnen, voorzitter tel: Bestuur: Stichting 3Primair Bestuursmanager: Dhr. L.P.Th. Verwijmeren Postbus 96, 2990AB website: Vertrouwenspersoon bestuur: mw. R.Kruidenier. Voorzitter Ouderraad: Monique Rozendaal loc. D en Jolijn van den Berge loc. R Schoolcontactpersoon: Saskia Euser van der Velde Schooltijden:Duivenvoorde: groep 1 t/m 4: s morgens van 8.30 uur uur s middags van uur uur woensdagmorgen tot uur, woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij groep 5 t/m 8: vrijdagmiddag van uur uur Schooltijden: Roerdomp: Groep 1 t/m 4: s morgens van s middags van uur uur. woensdagmorgen tot uur, woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij groep 5 t/m 8: vrijdagmiddag van uur uur Ouderbijdragen: Ouderbijdrage ouderraad 42,50 per schooljaar inclusief schoolreis ( m.u.v. groep 7) ING nr t.n.v. Ouderraad De Twee Wieken Voor meer informatie ouderbijdrage zie blz. 27, 9.2 Rabobank werkweek: (groep 7) Informatie kinderopvang: zie 2

3 Inhoudsopgave: Voorwoord.. pag.4 1. Onze school... pag Openbare basisschool de Twee Wieken 1.2 Het team 1.3 Wie komen de kinderen nog meer tegen? 2. Waar staan we als school voor. pag Niet apart maar samen 2.2 De identiteit van onze school 3. Daar werken we voor. pag Ons onderwijs in grote lijnen 3.2 Een doorgaande lijn 3.3 Leefgemeenschap 3.4 Zelfstandigheid 3.5 Individualisering en groepssamenstelling 3.6 Oudervriendelijk 4. De kwaliteit van onze school. pag Het schoolteam van De Twee Wieken 4.2 Activiteiten ter verbetering van ons onderwijs 4.3 De kwaliteit van onze school 5. Wat leert mijn kind op De Twee Wieken... pag Overgang peuterspeelzaal/ kinderopvang 5.2 De onderbouw, groep 1 en De onderbouw, groep 3 en De bovenbouw, groep 5 t/m 8 6. Onze zorg voor uw kind.. pag Het eerste contact 6.2 Het zorgsysteem op De Twee Wieken 6.3 Het rapport 7. Niet bij kennis alleen... pag De Twee Wieken als leefgemeenschap 7.2 De schoolregels 8. Wikken en wegen. pag De resultaten van ons onderwijs 8.2 Begeleiding naar het voortgezet onderwijs 8.3 Eindtoets basisonderwijs 8.4 Hoe doen de kinderen het in het voortgezet onderwijs 9. School en thuis... pag Uw vaste aanspreekpunt 9.2 Ouders actief 9.3 De klachtenregeling 9.4 Leerplichten en buitengewoon verlof, schoolverzuim 10. De school en de omgeving. pag Ten aanzien van het onderwijs en opvoeding werken we samen met 10.2 Regelmatig zijn en contacten en overlegmomenten met 11. Praktische punten van A t/m Z:.. pag.31 3

4 Voorwoord Geachte ouder(s)*, Dit is de schoolgids van openbare basisschool De Twee Wieken te Zwijndrecht. In deze gids laten we zien waar onze school voor staat, zodat u als ouder weet wat u van de school kunt verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. De basisschool neemt een belangrijke plaats in het leven van uw kind in. Gedurende de loop van zo n acht jaar is uw kind toevertrouwd aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met zorg uit. Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een fijne sfeer in de klassen en de leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat er in zit. Daarbij speelt u als ouders uiteraard ook een belangrijke, stimulerende rol. Waarom deze schoolgids? Scholen verschillen in werkwijzen, identiteit, sfeer en leerprocessen. Er zijn verschillen in accenten en kwaliteiten. Deze verschillen maken het kiezen van de juiste school voor uw kind steeds belangrijker. Met deze schoolgids willen wij een bijdrage leveren om uw keuze te kunnen bepalen. Deze schoolgids is tot stand gekomen in overleg met de medezeggenschapsraad en het team. Het is aan u om uw bijdragen te leveren en uw visie op de dagelijkse werkelijkheid in onze school te geven. Uw bevindingen van onze school vormen de basis voor een discussie in het belang van uw kind. Voor wie is deze schoolgids? Deze schoolgids is voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind. Naast de informatie uit deze schoolgids of via de website bent u van harte welkom op school om onze onderwijssfeer te proeven. Deze schoolgids is ook voor ouders die hun kind(eren) al op onze school hebben. De gehele schoolgids kunt u via de website van de school lezen of aanvragen via de administratie van de school. Ieder jaar ontvangt u de jaarbijlage van de schoolgids met schoolkalender, doelen en afspraken van het betreffende jaar. Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. Voor aanvullende informatie en toelichting bent u natuurlijk van harte welkom op onze school of kunt u contact met mij opnemen. Namens mijn collega s, Francis Jeijsman, directeur. * Waar u in de tekst het woord ouder(s) leest, bedoelen wij steeds ouder(s) en/of verzorger(s)/ster(s). 4

5 1. Onze school 1.1 Openbare basisschool De Twee Wieken De Twee Wieken is een eigentijdse basisschool die uit twee locaties bestaat. Locatie Duivenvoorde: gesitueerd in de wijk Nederhoven, wordt bezocht door zo n 180 leerlingen, verdeeld over zeven groepen. Locatie Roerdompstraat: gesitueerd in Brede School De Roerdomp in wijk Nederhoven, wordt bezocht door zo n 120 leerlingen, verdeeld over vijf groepen. We houden de kinderen gedurende de basisschoolperiode op één locatie. De school beschikt verder over een vakleerkracht handvaardigheid en vakleerkrachten gymnastiek. Wij streven naar een team waarin gezamenlijke deskundigheid wordt bevorderd. Daarnaast heeft iedere leerkracht de gelegenheid zich te bekwamen in specifieke onderwijsaspecten (vakspecialisten). Het onderwijs bestaat niet alleen uit lesgeven. De deelname aan de medezeggenschapsraad, ouderraad, oudercontacten, sporttoernooien, werkgroepen en projecten behoren ook tot het werkgebied van onze leerkrachten. Deze taken hebben we evenredig verdeeld over het gehele team. 1.2 Het team De directie bestaat uit de directeur en twee locatieleiders die leiding geven aan het geheel. De directie wordt bijgestaan door een onder- en bovenbouwcoördinator en vormen gezamenlijk de staf. Zij geven gezamenlijk leiding aan het onderwijskundige beleid van de school. Fulltime en parttime leerkrachten geven les aan de kinderen. Een aantal leerkrachten is belast met speciale taken: de interne begeleider (IB er). Op beide locaties is er een IB er; deze is verantwoordelijk voor de organisatie van de leerlingenzorg in de school. De IB er zorgt voor afstemming en begeleiding als het gaat om kinderen die extra begeleiding nodig hebben. de bouwcoördinatoren zorgen voor onderwijsinhoudelijke afstemming en begeleiding met betrekking tot de organisatie van de groepen 1 t/m 4 (onderbouw) en 5 t/m 8 (bovenbouw). de ICT er. De specialist in informatie- en communicatietechnologie volgt de ontwikkelingen op dit vakgebied Hiernaast zorgt hij dat de netwerken op beide locaties functioneren. 5

6 1.3 Wie komen de kinderen nog meer tegen? In de groepen 6 t/m 8 kunnen de kinderen op vrijwillige basis lessen in godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs volgen. Per schooljaar kan een keuze gemaakt worden uit beide vakken. Deze lessen worden, indien er voldoende deelnemers zijn, verzorgd door de stichting IKOS ( Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken) en de stichting Humanistische Vorming. De leerkrachten die deze lessen verzorgen, zullen u over de inhoud van deze lessen informeren (zie 11. praktische punten van A t/m Z). Bovendien zijn er op school informatiefolders aanwezig. Verder is er een aantal mensen in ondersteunende zin belangrijk: een administratief medewerkster een onderwijsassistente: zij begeleidt leerlingen met een leerlinggebonden financiering. de LIO ers: In een aantal groepen kunnen wij beschikken over extra leerkrachten. Deze leerkrachten, ook wel LIO ers (Leraar In Opleiding ) genoemd, sluiten hun vierjarige studie af door middel van een stageperiode van 2 dagen per week of vanaf januari 4 dagen per week. Deze leerkrachten zijn volledig bevoegd om zelfstandig les te geven. Zij worden begeleid door de betreffende groepsleerkracht. Stagiaires van de lerarenopleiding PABO komen de kinderen ook tegen. Deze stagiaires bekwamen zich onder begeleiding van de leerkrachten in het lesgeven. Wij profiteren van deze studenten, want onderwijsvernieuwingen komen zo ook de school in. Tot slot zijn er klassen- of onderwijsassistenten in opleiding die stage lopen op onze school om zich te bekwamen in het begeleiden van kinderen en om ondersteunende werkzaamheden te verrichten in de groepen. 6

7 2. Waar staan we als school voor? 2.1 Niet apart, maar samen De Twee Wieken is een openbare school waarin openheid en respect centraal staan, waar betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van team en ouders zeer belangrijk zijn en waar het bestuur een open beleid voert. 2.2 De identiteit van onze school Openbaar onderwijs zien wij als een ontmoetingsplaats van levensovertuigingen, waar in een goede sfeer onderwijs wordt gegeven, zonder een bepaalde overtuiging op te dringen. Onze school staat open voor iedereen die onze normen en waarden respecteert. Verschillen tussen kinderen en ouders in uiterlijk, opvatting en levensbeschouwing verzwijgen wij niet, maar gebruiken wij juist actief, als uitgangspunt voor ons onderwijs. Zo leren de kinderen met en over elkaar, met respect voor elkaars identiteit. De kinderen, ouders en leerkrachten zorgen ervoor dat onze school een levendige, kleurrijke school is. Daarmee is onze school de samenleving in het klein. Om een goed en veilig schoolklimaat voor ons allen te creëren zijn goede sociale omgangsvormen en het hanteren van duidelijke regels van belang. Er is een gedragsprotocol vastgesteld dat naast de schoolregels gehanteerd wordt ( zie verder hoofdstuk 7.1. en 7.2. Niet bij kennis alleen ). 7

8 3. Daar werken we voor 3.1 Ons onderwijs in grote lijnen Uitgangspunt van onze school is Het kind, zijn talenten en mogelijkheden. Ieder kind is uniek en ieder kind van 4 tot 12 jaar ontwikkelt zich op eigen wijze. Hierbij past een doorgaande lijn in de begeleiding van het ontwikkelings- en leerproces. Ons onderwijs besteedt veel zorg aan de sociaal-emotionele, cognitieve, zintuiglijke, motorische en creatieve ontwikkeling; dit zien wij als voorwaarde voor de verwerving van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen. Deze doelstelling staat in directe relatie met de uitgangspunten en onderwijskundige visie zoals beschreven in ons school(jaar)plan. Dit school(jaar)plan ligt ter inzage op school. 3.2 Een doorgaande lijn Het onderwijs in de jaargroepen van De Twee Wieken sluit goed op elkaar aan. De regels die in de groepen worden gehanteerd, worden op elkaar afgestemd. Hierdoor weten kinderen waar zij aan toe zijn. De leerstof binnen De Twee Wieken moet goed aansluiten op het onderwijs in het voortgezet onderwijs. Wij begeleiden ouders en kinderen daarom zorgvuldig bij het maken van de juiste keuze. 3.3 Leefgemeenschap Behalve werk- en leergemeenschap is onze school een leefgemeenschap, waarin kinderen zich veilig en thuis kunnen voelen. Als kinderen niet lekker in hun vel zitten, leren ze niet goed. Vanuit een sfeer van geborgenheid, vertrouwen en acceptatie willen wij het onderwijs gestalte geven. Rust, orde en regelmaat bepalen de sfeer in de school (zie verder hoofdstuk 7 Niet bij kennis alleen ). Mocht u zich zorgen maken over uw kind op dit gebied, neem dan contact met ons op, zodat wij samen met u tot een oplossing kunnen komen. 3.4 Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid Kinderen steeds zelfstandiger maken, is een opdracht die De Twee Wieken zich stelt. Leer je vleugels uitslaan op De Twee Wieken is daarom onze missie. In onze school is leren: verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van eigen werk, andere leerlingen en hun omgeving. Wij leren kinderen samen te werken. Uw kinderen werken vanaf groep 1 met een dag / weektaak waarbij het onderwijs zo is ingericht, dat de kinderen geleidelijk aan actiever en zelfverantwoordelijk worden. De school biedt de kinderen mogelijkheden om zelfstandig naar oplossingen te zoeken, keuzes te maken en beslissingen te nemen. Zelfstandig werken is een geleidelijk proces, dat vanaf groep 1 structureel wordt opgebouwd. Duidelijke afspraken binnen de school en met ouders zijn daarbij belangrijk. 8

9 3.5 Individualisering en groepssamenstelling Met individualisering bedoelen we dat we rekening houden met het individuele kind en zijn/haar capaciteiten; elk kind is anders. Wij werken vanuit het jaarklassensysteem, waarbij we duidelijk erkennen dat ieder kind individuele onderwijsbehoeften en mogelijkheden heeft. Om elk kind tot zijn recht te laten komen, hoeft bij ons niet elke leerling hetzelfde werk te doen. Vanuit de concepten adaptief onderwijs en de 1-zorgroute houden wij rekening met de verschillen van de kinderen. Ons uitgangspunt is dat elke leerling de basisstof van elk vakgebied beheerst. De ene leerling kan meer aan dan de andere. De ene leerling maakt de basisstof, de andere maakt ook de extra stof. Onze lesmethoden zijn hierop afgestemd. De taken die de leerlingen maken tijdens het werken aan de weektaak kunnen ook verschillend zijn. Wanneer de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we ondersteuning. Hierdoor worden de kinderen geprikkeld om te komen tot maximale prestaties. Het komt voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Zo n leerling haalt op dat gebied niet het eindniveau van de basisschool, maar we stellen het programma zo op dat er aansluiting bij het vervolgonderwijs is. Het besluit om met een aangepast programma te gaan werken wordt altijd in overleg met u en na objectieve toetsing genomen. De school is globaal verdeeld in twee afdelingen: de onderbouw: groep 1 t/m 4 de bovenbouw: groep 5 t/m Oudervriendelijk Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders U, als ouder, bent dus welkom op school. Wij zijn immers samen verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van uw kind. Wij vinden het belangrijk om een goed contact met u te hebben. Ouderbetrokkenheid is onmisbaar in het onderwijs. Dit houdt in dat u als ouders betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind, bij de school en zijn leerkracht. Wij verwachten dat u belangstelling toont. Ouderavonden en contactavonden bezoekt, maar ook dat u voorwaarden schept voor het huiswerk maken en begeleiden van uw kind. Wij verwachten dat u met ons contact opneemt als u dat nodig vindt, in het belang van uw kind. U kunt er op rekenen dat wij dit ook zullen doen, als er zich iets bijzonders met uw kind voordoet (houdt u wel rekening met de lestijden?). Hiernaast wordt u in de gelegenheid gesteld om uw medewerking te verlenen aan allerlei activiteiten. Niets moet en veel mag is ons motto hierbij. 9

10 4. De kwaliteit van onze school Over kwaliteit valt veel te zeggen. Ieder heeft hierover ook zijn of haar eigen opvattingen. Kijk je alleen naar leerresultaten, vind je vaardigheden ook belangrijk, of moet je allereerst kijken of kinderen het naar hun zin hebben door een goed pedagogisch klimaat te scheppen? Wij zijn van mening dat een kwalitatief goede school voorwaarden schept om het kind optimaal tot ontwikkeling te laten komen op weg naar zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. 4.1 Het schoolteam van De Twee Wieken Ons team bestaat uit professionele, enthousiaste leerkrachten die bewust deel uit willen maken van de leefgemeenschap De Twee Wieken. Steeds met een open vizier naar kinderen en ouders. Aan de leerkrachten, die op onze school werken, vertrouwt u uw kind toe. Wij zorgen ervoor dat de moderne materialen en leerstof goed aansluiten bij uw kind. Bij alles wat we doen en willen verbeteren, stellen we ons kritische vragen als: hoeveel ruimte geven we kinderen om zelf dingen te doen en te ontdekken en hoe zorgen we ervoor dat we kinderen voortdurend uitdagen? Dit vraagt van leerkrachten een professionele houding. We zien onze rol soms als leider en soms als begeleider van het leerproces van het kind. Dat vraagt weer specifieke kwaliteiten van leerkrachten: kunnen reflecteren op eigen werk, willen leren van elkaar, steeds kritisch bezig willen zijn met verbetering van het onderwijs. 4.2 Activiteiten ter verbetering van ons onderwijs Onze school is een lerende organisatie, waarin teamleden zich blijven ontwikkelen. Daarvoor hebben wij een jaarlijks scholingsplan met het doel ons onderwijs te verbeteren. Uiteraard sluit deze scholing aan bij de onderwijskundige ontwikkelingen van het moment en op onze visie op onderwijs en opvoeding. We leren steeds nauwkeuriger te diagnosticeren en te begeleiden. 4.3 Adaptief onderwijs Adaptief onderwijs gaat uit van drie psychologische basisbehoeften van de mens: autonomie, relatie en competentie. Autonomie (Ik ben iemand): Is ons onderwijs ingericht op de autonomie van het kind? Is het materiaal voor het kind goed bereikbaar, werkhoeken, nakijkplekken, inleverplekken etc.? Gebruiken wij de goede vaardigheden om de zelfstandig- en zelfverantwoordelijk -heid van het kind te bevorderen? Hoe uitdagend is ons onderwijs, zodat de kinderen gemotiveerd blijven? Geven wij de kinderen voldoende vertrouwen en begeleiding om zelfstandig aan de slag te gaan, zelf oplossingen te zoeken en hun leerstof te plannen? Zijn de regels en afspraken voor de kinderen duidelijk en is er ruimte voor eigen initiatief? Relatie (Ik hoor erbij): Hoe begeleiden wij het proces? Hoe leren wij de kinderen samen te werken, elkaar te helpen, en het gedrag van elkaar positief te corrigeren? Competentie (Ik kan wat): Hoe creëren we bij kinderen succeservaringen? Hoe moedigen wij de kinderen aan en ontwikkelen we hun doorzettingsvermogen? Om aan deze basisbehoeften te kunnen voldoen zijn zelfstandig werken, interactief werken, effectieve instructie en werken met dag- en weektaken uitgangspunten in onze schoolontwikkeling. 10

11 Tijdens studiedagen en teambijeenkomsten besteden wij eveneens aandacht aan het omgaan met leerlingen die extra begeleiding nodig hebben en het verbeteren van onze eigen vaardigheden daarbij. Nieuwe methodes, materialen en communicatiemiddelen worden in ons onderwijs veelvuldig gebruikt. Zo heeft de computer een vaste plaats in ons onderwijs. De kinderen van groep 1 t/m groep 8 maken gebruik van de computers en voor elke groep met uitzondering van enkele kleutergroepen is er een digitaal schoolbord. Het onderwijs aan uw kinderen is hierdoor eigentijdser en aantrekkelijker. Onze specialist, ICT er genoemd, volgt de ontwikkelingen op dit gebied nauwkeurig en geeft aan de huidige vernieuwingen vorm op onze school. De op school gebruikte software sluit natuurlijk direct aan op onze onderwijsvisie ( zie verder hoofdstuk 5). 4.4 De kwaliteit van onze school Om de kwaliteit van ons onderwijs regelmatig te controleren en te borgen hanteren we de volgende middelen: Het landelijke tevredenheidsonderzoek Scholen met succes, waarbij op bovenschools niveau ons onderwijs getoetst en vergeleken wordt met andere scholen. Dit onderzoek wordt 1x per 4 jaar afgenomen. Het tevredenheidsonderzoek bestaat uit een leerlingtevredenheidspeiling voor de kinderen van groep 5 t/m 8, een oudertevredenheidspeiling en een personeelstevredenheidspeiling. Een leerlingvolgsysteem (zie hoofdstuk 6 ). We maken hierbij gebruik van landelijk genormeerde toetsen en observatieinstrumenten. Hierdoor kunnen wij uw kind volgen vanaf de start op onze school. Wij kunnen door deze toetsen de resultaten van uw kind vergelijken met de resultaten op landelijk niveau. Het is een middel om problemen tijdig te signaleren met het doel deze in een vroegtijdig stadium te verhelpen. Hiernaast zijn de uitkomsten van deze toetsen een uitgangspunt om de leerresultaten te verbeteren. Door doelen te stellen, planmatig en resultaatgericht te werken realiseren we zo hoog mogelijke opbrengsten voor alle leerlingen. Regelmatig toetsen wij ons eigen handelen aan de hand van leerresultaten in evaluerende vergaderingen om vast te stellen welke maatregelen er genomen moeten worden om de kwaliteit van ons onderwijs zo mogelijk te verbeteren. Consultatiegesprekken met hulpverleners. Klassenbezoeken en functioneringsgesprekken door directie en IB ers en collegiale consultatie. Diverse vormen van overleg met ouders betreffende de voortgang van het onderwijs ( zie hoofdstuk 9), zoals ouderpanel. De verbeterpunten uit de diverse onderzoeken / vergaderingen worden jaarlijks opgenomen in het jaarplan (zie jaarbijlage). 11

12 5. Wat leert mijn kind op De Twee Wieken" Bij ons staat uw kind centraal met zijn talenten, kwaliteiten, mogelijkheden en onderwijsbehoeften. Daarom gebruiken wij in ons onderwijs buiten de actualiteit, eigentijdse onderwijsmethoden en materialen. Deze methoden bieden ons de mogelijkheid uw kinderen leerstof aan te bieden, die aansluit op het niveau van uw kind. In de groepen 1 t/m 4 krijgen de kinderen minimaal 880 lesuren per jaar onderwijs. In de groepen 5 t/m 8 is dit minimaal 1000 lesuren per jaar. Per dag mag maximaal 5.5 uur onderwijs gegeven worden. In de wet op het Primair Onderwijs (WPO) staan de kerndoelen van de vakgebieden vermeld. Kerndoelen zijn de doelen die de kinderen minimaal zouden moeten bereiken. Al onze methodes voldoen aan deze kerndoelen. Sinds een jaar of wat zijn er ook vanuit het miniserie referentieniveaus bepaald. Per vakgebied staan daardoor per groep de doelen vast die per leerjaar een bod moeten komen. Alle nieuwe methodes die wij of al aangeschaft hebben of nog gaan aanschaffen in het komende schooljaar voldoen aan deze referentieniveaus. Het voortgezet onderwijs heeft een goed beeld van de kennis van onze leerlijn door die referentieniveaus. Een betere aansluiting is daardoor gewaarborgd. Ook voor het V(oortgezet)O(nderwijs) zijn referentieniveaus opgesteld. 5.1 Overgang peuterspeelzaal/ kinderopvang De meeste kinderen die voor het eerst naar de basisschool gaan, hebben op een peuterspeelzaal of een kinderdagopvang gezeten. In die voorschoolse periode heeft uw kind zich ontwikkeld en geleerd met andere kinderen te spelen. De leidsters van de zalen hebben een indruk gekregen van de ontwikkeling van het kind. Zodra een kind naar de basisschool gaat, is het van belang dat er voldoende informatie beschikbaar is over de ontwikkeling van uw kind. In de gemeente Zwijndrecht wordt door alle peuterspeelzalen en kinderopvang gewerkt met een overdrachtsformulier. Het is de bedoeling dat de basisschool dit overdrachtsformulier ontvangt. Ouders en school ontvangen het overdrachtsformulier van de leidster van de kinderopvang / peuterspeelzaal. Hiernaast krijgt de leerkracht informatie over uw kind door middel van een vragenlijst die wij na inschrijving van uw kind met u invullen. Met deze informatie kunnen wij samen met u afstemmen hoe we uw kind zo optimaal mogelijk in zijn of haar ontwikkeling kunnen begeleiden. Als uw kind enkele maanden op de basisschool zit, heeft de leerkracht vaak al een goede kijk op de ontwikkeling van uw kind. Door middel van dit protocol willen wij de kinderen zo goed mogelijk volgen in hun totale ontwikkeling. Kinderen die zich minder snel of juist bovengemiddeld ontwikkelen, kunnen in een vroeg stadium extra worden begeleid. In de aanloopperiode op de basisschool kan direct worden ingespeeld op de individuele ontwikkeling van uw kind ( zie voor Aanmelding praktische punten van A tot Z ). 12

13 5.2 De onderbouw, groep 1 en 2 Als de kinderen s morgens en s middags binnenkomen, is er een zogenaamde inloop. De kinderen hebben dan een vrije werkkeuze en kunnen direct actief bezig zijn. Na een half uur gaan de kleuters in de kring zitten. Taal neemt in de kring een belangrijke plaats in: kinderen praten met en luisteren naar elkaar, ze leren ervaringen en gevoelens te verwoorden en vergroten zo hun woordenschat. In de kring vinden muzikale-, reken- en taalactiviteiten plaats en er wordt gesproken over de wereld om ons heen (wereldoriëntatie). Vanuit de kring start de werkles en gedurende de dag keren de kinderen een aantal malen terug in de kring. Ook vormt de kring de afsluiting van de morgen en de middag. Tijdens de werkles wordt er gewerkt met materialen en gespeeld in hoeken. Spelen is leren, want een kind dat in de huis / speelhoek speelt is ook met taalvaardigheid bezig, wie met blokken speelt, leert met hoeveelheden en afmetingen omgaan, wie de golven van de zee tekent, is bezig met voorbereidend schrijven en wie op het klimrek klautert, leert o.a. omgaan met de ruimtelijke begrippen als op, onder, hoog en laag. Het werken aan een kralenplank ( valt onder ordenen / voorbereidend rekenen) kan net zoveel van de concentratie vragen als het lezen van een boekje of het werken aan de computer. De kinderen zorgen tijdens de werkles zoveel mogelijk zelf voor de benodigde materialen. De leerkracht observeert de kinderen en geeft hen extra instructie wanneer dat nodig is. Indien de leerkracht instructie geeft aan kleinere groepjes, dan werken de andere kinderen zelfstandig en geconcentreerd verder. In groep 1 ligt de nadruk op gewenning aan de regels en regelmaat, het samen spelen en leren en aanleren van technieken op allerlei ontwikkelingsgebieden. Door middel van dagritmekaarten worden er verschillende activiteiten per dagdeel aangegeven. Hierdoor wordt het tijdsbesef en doorzettingsvermogen bij kinderen ontwikkeld. In groep 2 ligt het accent meer op basisvaardigheden die voor het lezen, rekenen en schrijven van belang zijn. Daardoor wordt veel aandacht besteed aan het leren van begrippen als links, rechts, eerste, laatste enz. Aan de hand van de belevingswereld van de kleuter wordt structuur aangebracht in de grote hoeveelheid informatie (wereldoriëntatie). Dit gebeurt in o.a. thema s van de ontwikkelingsmethode Ik en Ko totaal. Ko is een pop en een grote vriend voor de kinderen. Hij heeft de rol om kinderen uit te nodigen iets te vertellen. Soms moet hij geholpen worden door de kinderen, dan weer prikkelt hij kinderen om op onderzoek uit te gaan. Hij gaat ook met de kinderen mee naar huis om een nachtje te logeren. Enkele onderwerpen zijn: seizoenen, sprookjes, verkeer, feesten, gezondheid. De methode Ik en Ko heeft de volgende uitgangspunten: uitbreiding van de woordenschat; taalonderwijs dat aansluit bij het niveau van het kind; het bevorderen van de beginnende geletterdheid / gecijferdheid; al doende taal leren; veel interactie tussen alle betrokkenen (leerkracht - kind, kind - kinderen, ouder - leerkracht en ouder - kind)). De rekenactiviteiten vinden geïntegreerd plaats in de thema s van Ko totaal. Verder houdt de leerkracht een plakboek van uw kind bij. Zo krijgt u een overzicht van wat uw kind de eerste twee jaren op de basisschool heeft gemaakt. De leerkracht houdt in een klassenmap bij aan welke activiteiten uw kind deelneemt. Door middel van observaties en toetsen wordt de ontwikkeling van de kleuter gevolgd en waar nodig wordt extra hulp geboden. De leerkracht legt de ontwikkeling van uw kind vast en als ouder wordt u twee keer per jaar uitgenodigd om deze ontwikkeling te bespreken. 13

14 De leerkracht kan u meer vertellen over de inhoud van het leerstofaanbod voor de groepen 1 en 2. We vinden het belangrijk dat een kind voldoende tijd in een kleutergroep doorbrengt. Succesvol groep 3 doorlopen lukt pas als een kind hieraan toe is (zie hoofdstuk 6.2). Bewegingsonderwijs In de groepen 1 en 2 wordt dagelijks veel aandacht besteed aan bewegingsonderwijs. Dit gebeurt omdat bewegen gezond is en een kleuter een natuurlijke behoefte heeft om te bewegen. Het kind ontwikkelt de motoriek en leert zich oriënteren in de ruimte. Ook wordt er tijdens het bewegen een groot beroep gedaan op de taal- en denkontwikkeling en het sociaal-emotionele gedrag, want er zal veel rekening gehouden moeten worden met de ander. Zowel s morgens als s middags wordt er één uur ingeroosterd om aan bewegingsonderwijs te doen. In het speellokaal wordt gebruik gemaakt van ballen, hoepels, toestellen zoals een klimrek, springkasten, enz. Ook worden er spelletjes, dansante vorming en creatief spel in het speellokaal gegeven. Bij goed weer wordt er buiten gespeeld. Op het schoolplein is een zandbak, er zijn klimtoestellen en er zijn fietsen, karren en allerlei kleine en grote materialen. 5.3 Groep 3 en 4 In groep 3 staat het aanvankelijk taal/leesen rekenonderwijs centraal. Onderscheid wordt gemaakt in technisch en begrijpend lezen. Het technisch lezen wordt aangepast aan het ontwikkelingsniveau van het kind. We werken met de nieuwste methode "Veilig Leren Lezen. Het technisch lezen wordt mede begeleid door onderwijsassistenten in opleiding, lees-ouders en kinderen uit hogere groepen (tutoren genoemd). Voor het rekenen gebruiken wij de nieuwste versie van de methode Wereld in Getallen. Eveneens wordt een start gemaakt met het methodisch schrijven van letters. De nieuwste versie van Schrijven in de basisschool die we gebruiken, heeft een aparte leergang voor linkshandige kinderen. Op het moment dat de kinderen in groep 3 met het leesproces bezig zijn, beginnen wij ook met het schrijven van enkele letters uit deze schrijfmethode. Op deze manier ondersteunt het schrijfproces het leesproces en kan daardoor alle aandacht besteed worden aan het leren lezen. Een overzicht van de letters van onze methode vindt u hieronder. De schrijfmaterialen zijn aangepast aan de uitkomsten van de modernste onderzoeken. In groep 3 schrijven we met een driekantig potlood en vanaf januari schrijven we met een vulpen. Sommige kinderen, die moeite hebben met het schrijven met de schoolpen, krijgen het advies om een Lamy / Stabilo pen, inclusief de vullingen, aan te schaffen. De wereldoriënterende vakken worden in groep 3 en 4 net als in de groepen 1 en 2 vanuit de belevingswereld van het kind aangeboden. Er wordt veel aandacht besteed aan natuuronderwijs, de eigen omgeving en verkeer. In groep 3 wordt er nog vanuit de kring gewerkt en zijn er in en om deze groep nog diverse speel - ontdekhoeken te vinden. Net als in groep 1en 2 start groep 3 met een inloop. Spelenderwijs leren de kinderen zelfstandig taken en opdrachten uit te voeren als verwerking van instructie door de leerkracht. Deze activiteiten staan vermeld op het takenbord, er is een dagprogramma en later in het jaar wordt er met een weektaak gewerkt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van symbolen. Op deze wijze vindt de overgang plaats van het magneetbord uit groep 1 en 2 naar zelfstandige taken in het kader van het zelfstandig leren werken. 14

15 5.4 Groep 4 t/m 8 Er ontstaat meer en meer een onderscheid in vakken, waarvoor wij verschillende methodes en werkwijzen gebruiken. Hieronder volgt een korte omschrijving: Nederlandse taal We gebruiken de nieuwe versie van de taalmethode Taal Actief. Het taalonderwijs is veelomvattend: spreken, luisteren, lezen en schrijven, stellen en spellen zijn de belangrijkste vaardigheden naast oefening in taalbouw en taalgebruik. Lezen Wij vinden het, net als u, erg belangrijk dat uw kind plezier houdt in het lezen. Lezen vormt immers de basis van het leerproces. Wij gebruiken voor het voortgezet technisch lezen de methode Estafette. Estafette is uitermate geschikt als vervolg op de leesmethode Veilig Leren Lezen in groep 3. Door middel van toetsen en observaties wordt bepaald welk leerstofpakket geschikt is voor uw kind. Er zijn binnen Estafette vier verschillende aanpakken ontwikkeld. Binnen twee ervan krijgen de kinderen veel instructie en begeleiding, terwijl de andere twee vooral gericht zijn op een meer zelfstandige werkwijze. De aanpak wordt dus afgestemd op het leesniveau en de onderwijsbehoeften van uw kind. Gedurende het schooljaar vinden er 4x per week groepsdoorbrekende leesactiviteiten plaats voor de groepen 4 t/m 6. Dit zijn: begrijpend lezen, stillezen, leesactiviteiten op de computer en specifieke leesbegeleiding. Duo-lezen (kinderen lezen in tweetallen) en tutorlezen (oudere kinderen lezen met jongere kinderen) en RALFI lezen zijn eveneens gehanteerde werkvormen. RALFI is gericht op het verhogen van het leesniveau en vloeiend lezen. Er wordt gewerkt met teksten die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen. Naast technisch lezen besteden wij ook aandacht aan begrijpend lezen. Wij gebruiken hiervoor de methode Goed gelezen. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van het door de CED aangeboden Nieuwsbegrip, waarbij wekelijks actuele teksten worden aangeboden. Later gaat het studerend lezen een belangrijke rol spelen. Hier wordt bij het maken van werkstukken en spreekbeurten aandacht aan besteed. Er wordt naar gestreefd dat aan het eind van groep 6 het hoogste AVI technisch leesniveau bereikt is, zodat de kinderen zonder problemen de leerstof van de bovenbouw aankunnen. Er worden diverse activiteiten georganiseerd om het leesplezier op school te bevorderen. Een Boekenwinkel Op School (BOS) en de schoolbibliotheek (zie 11. praktische punten van At/m Z) zijn hier een onderdeel van. Wij zijn blij met de ouders die deze activiteiten organiseren. Rekenen en wiskunde Wij gebruiken de methode Wereld in Getallen voor de groepen 3 tot en met 8. Deze rekenmethode gaat uit van rekenvoorbeelden uit het dagelijks leven en biedt niet alleen kale sommen aan. Het leergesprek staat centraal en de leerkracht daagt de kinderen uit om samen oplossingen te zoeken. Het is ook belangrijk dat de kinderen samen zoeken en elkaar helpen bij het vinden van oplossingen. Bij hardnekkige rekenproblemen bieden wij echter één oplossingswijze aan. In alle groepen schenken we extra aandacht aan het automatiseren. Engelse taal We hebben in overleg met het voortgezet onderwijs gekozen voor de methode Hello World. Engels wordt gegeven in de groepen 7 en 8. Wereldoriëntatie Op heel veel momenten wordt aandacht besteed aan de wereld om ons heen en maken de kinderen op velerlei manieren kennis met het heden en verleden van onze aarde en haar bewoners. In de groepen 5 t/m 8 gebeurt dit met behulp van moderne methoden. Maar het vindt ook plaats door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, gebruik van de computer, digiaal schoolbord en internet, excursies, schooltelevisie, boekbesprekingen en werkstukken. Wij gebruiken de volgende methoden: Naut voor aardrijkskunde plus materiaal voor kaartbegrip en topografie. 15

16 In groep 6 komt Nederland aan bod, in groep 7 Europa en in groep 8 worden de werelddelen behandeld. De methode Brandaan hanteren wij als leidraad voor geschiedenis en staatsinrichting. De methode Wijzer door de natuur wordt gebruikt bij biologie en natuuronderwijs. De methode Wijzer door het verkeer gebruiken wij bij de verkeerslessen. In groep 7 nemen de kinderen deel aan het theoretisch en praktisch deel van het verkeersexamen. Informatie en communicatietechnologie (ICT) De Twee Wieken beschikt over een modern netwerk, dat aangesloten is op een server en het internet. Het systeembeheer is in handen van Station to Station. Daarnaast biedt Station to Station het C3LO- concept aan, een geavanceerde digitale leeromgeving voor het basisonderwijs. De Twee Wieken heeft een breed scala aan software programma s voor de diverse vakgebieden en voor de meeste groepen zijn er digitale schoolborden in de lokalen. Veel software hoort bij de methodes. Ook de komende jaren blijven wij de ICTtoepassingen structureel toepassen in ons dagelijks onderwijs. Vanaf groep 1 werken de kinderen aan de computer. Vanaf groep 5 leren de kinderen werken met de programma s Word en PowerPoint. Verder wordt de computer gebruikt voor het verlenen van individuele hulp aan kinderen die dit nodig hebben. Het gebruik van internet neemt op onze school een belangrijke plaats in. Via allerlei gestuurde opdrachten worden de kinderen wegwijs gemaakt op de digitale snelweg. Vanaf groep 5 wordt de kinderen geleerd hoe ze informatie van het internet kunnen halen. Belangrijk in dit leerproces is dat de kinderen informatie kunnen zoeken en kunnen beoordelen of het voor hen bruikbaar is. In groep 7 en 8 maken de kinderen een eigen werkstuk op de computer. In de toekomst zal de internetaansluiting ook meer en meer gebruikt gaan worden voor of het uitwisselen van ideeën met andere scholen. Voor het veilige gebruik van internet is een protocol opgesteld. De kinderen van groep 7 en 8 krijgen een aantal lessen veilig internetten. De lessen zijn gericht op veilig internetgebruik, waarbij ook aandacht wordt besteed aan computerverslaving en de houding achter de computer. In de lessen worden diverse thema's behandeld zoals de gevaren van het verstrekken van privégegevens, chatten, en, downloaden en digitaal pesten. De lessen worden afgesloten met een examen Veilig Internetten. Onze school heeft een eigen website: Hierop vindt u steeds het laatste nieuws en regelmatig actuele foto s. Ook is de school actief op Twitter en Facebook. Daarnaast is er speciaal voor de leerlingen van de bovenbouw een elektronische leeromgeving, te bereiken via Dit is een webbased omgeving, waar leerlingen huiswerk maken en thuis en op school aan digitale opdrachten werken. Op deze manier integreren we het gebruik van de computer zo goed mogelijk in ons onderwijs. Hierin zien wij al een aantal jaren één van de grootste uitdagingen binnen de onderwijsvernieuwingen. Expressievakken De expressievakken brengen evenwicht in het schoolprogramma. Ook creatievevorming is belangrijk. Er wordt per week aandacht besteed aan tekenen, muziek, handvaardigheid, techniek en dramatische vorming. In de bovenbouw krijgen de kinderen handvaardigheid van een vakleerkracht. Er worden verder regelmatig crea-activiteiten georganiseerd, waarbij wij uw hulp altijd kunnen gebruiken. Culturele activiteiten Wij willen uw kinderen ook met verschillende culturele activiteiten in aanraking laten komen. Daarom wordt er jaarlijks een cultureel plan ontwikkeld waarin uitstapjes naar musea, theater e.d. georganiseerd wordt. Wij nodigen ook specialisten op het gebied van kunst, muziek en dans op onze school uit. Veel van deze activiteiten zijn financieel alleen haalbaar als er ouders bereid zijn een aantal kinderen te vervoeren. Deze ouders dienen wel in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering. 16

17 Aan ouders wordt bij inschrijving schriftelijk toestemming gevraagd of hun kind met een andere ouder mee mag rijden naar uitstapjes zoals museum en theater. Tijdens onze eigen theaterbijeenkomsten laten de kinderen d.m.v. zang, dans en toneel aan elkaar zien wat zij geleerd hebben. Kinderen vanaf groep 4 kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan gitaarles of keyboardles. Deze lessen worden door ToBe na schooltijd bij ons op school verzorgd. De kosten van deze lessen zijn laag dankzij subsidie van de provincie. Bewegingsonderwijs In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen bewegingsonderwijs in de gymzaal. De kinderen van groep 3 en 4 maken eveneens gebruik van het speelplein van de kleuters en het speellokaal. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen gedeeltelijk les van een vakleerkracht. De kinderen hebben 1 ½ uur per week bewegingsonderwijs. Locatie Duivenvoorde maakt gebruik van de eigen gymzaal. Locatie Roerdompstraat maakt gebruik van De Develhal. Burgerschapskunde Goed burgerschap vormt een onderdeel van het onderwijs op De Twee Wieken. Burgerschap zien wij niet als een vak apart, maar als een manier van omgaan met elkaar, waarbij de leerlingen uitgedaagd worden na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving. Bij burgerschap gaat het om de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap èn om daar actief een bijdrage aan te leveren. Wij stimuleren onze kinderen om zich betrokken te voelen bij de maatschappij. De betrokkenheid en verantwoordelijkheid die je voor de gemeenschap voelt, zijn een deel van je identiteitsontwikkeling. De ontwikkeling van burgerschap komt in de lessen wereldoriëntatie en de Kanjertraining in alle groepen aan de orde. Planbord, dag- en weektaken In groep 1 t/m 3 wordt een planbord gebruikt om gedifferentieerd te werken. In groep 3 t/m 8 worden daarvoor de dagen weektaken gebruikt. Op deze manier kunnen alle kinderen aan verschillende taken werken. Eigen planning en inbreng in het programma worden groter naar mate kinderen in een hogere groep komen. Door het werken met de weektaak wordt de zelfverantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking van de kinderen bevorderd. Als er geen klassikale instructie of gezamenlijke activiteiten zijn werken de kinderen aan hun weektaak. Huiswerk In de middenbouw maken we een start met het leren leren van huiswerk. Op welke manieren kun je dit aanpakken? Gezien de geringe hoeveelheid te verwerken stof gaat het nu nog niet zo zeer om het plannen, maar wel om de vraag, hoe je je voorbereidt op bijvoorbeeld een overhoring of spreekbeurt. Huiswerk wordt ook gegeven aan kinderen die behoefte hebben aan extra oefening of leertijd (bijvoorbeeld de woordpakketten). In groep 5 worden alle toetsen nog in de klas voorbereid. In groep 6 wordt er gemiddeld een leertoets per week voor de zaakvakken gegeven. Deze toetsen leren de kinderen thuis. Verder wordt er in groep 6 twee keer een boekbespreking als huiswerk gegeven, dit loopt uiteindelijk op naar vijf boekbesprekingen in groep 8. Vanaf groep 7 wordt de frequentie van het huiswerk steeds verder opgevoerd en wordt er naast leerwerk ook maakwerk opgegeven. Behalve de zaakvakken wordt nu ook voor het vak Engels huiswerk gegeven. De kinderen leren gebruik te maken van een agenda en worden zo voorbereid op de overgang naar het voortgezet onderwijs. In groep 8 wordt dagelijks huiswerk gegeven en regelmatig schriftelijk of mondeling overhoord. Het zelfstandig leren, de eigen verantwoordelijkheid en het plannen van het werk staat in deze fase steeds meer centraal. Huiswerk op De Twee Wieken wordt in toenemende mate ook digitaal aangeboden via Facebook en/of elektronische leeromgeving. Vanaf groep 6 wordt de mogelijkheid geboden na schooltijd huiswerkbegeleiding te volgen. Deze begeleiding wordt verzorgd door Erudio (www.erudio.nl) zie

18 6. Onze zorg voor uw kind 6.1 Het eerste contact Uw kind mogen wij in groep 1 plaatsen op de dag dat hij 4 jaar geworden is. Om jongere kinderen alvast te laten wennen, stellen wij de kinderen die minimaal 3 jaar en 10 maanden oud zijn in staat 5 dagen in de groep te wennen. U maakt met de leerkracht afspraken over de data waarop uw kind komt. Meteen na de vierde verjaardag mag uw kind de gehele week naar school. Wilt u meer weten over de school? Voor een vrijblijvend bezoekje aan de school of voor het aanmelden van leerlingen bent u van harte welkom en kunt u een afspraak maken met iemand van de directie( zie 11 praktische punten van A t/m Z, aanmelding / toelating ). Leerlingen van een andere school Wanneer leerlingen van een andere school, peuterspeelzaal of kinderopvang op De Twee Wieken komen, wordt door de IB er in overleg met de directie bepaald of wij het kind de benodigde zorg kunnen verlenen. Na bestudering van het onderwijskundig rapport/ gegevens van de vorige school/organisatie, aangevuld met eigen toetsen, bepalen we het niveau van het kind. Indien nodig, zetten we gericht hulp in. Kinderen die bij ons op school komen, krijgen de ruimte om aan de nieuwe situatie te wennen ( zie 11 praktische punten van A t/m Z Aanmelding) 6.2 Het zorgsysteem op De Twee Wieken Leerlingvolgsysteem Bij aanmelding voor een basisschool gaat men er over het algemeen van uit dat er een normale groei zal plaatsvinden, ten aanzien van de sociale en emotionele ontwikkeling, maar ook ten aanzien van het opdoen van en omgaan met kennis (leren lezen, rekenen, schrijven e.d. ). Vanaf het moment dat een kind op onze school komt, volgen wij de ontwikkeling nauwkeurig totdat het kind de school verlaat. Door regelmatige observaties en toetsen brengen de leerkrachten de ontwikkeling van het kind zowel op sociaal- emotioneel gebied als op cognitief gebied in kaart. Behalve methodegebonden toetsen, toetsen we door middel van Cito toetsen. - taal: Cito toets (groep 1 en 2) - rekenen: Cito toets (groep 1 en 2) - technisch lezen: Cito Drie Minuten Toets en AVI leeskaarten (groep 3 t/m 8) - begrijpend lezen: Cito LOVS Begrijpend lezen (groep 3 t/m 8) - spelling: Cito LOVS spelling toets (groep 3 t/m 8) - rekenen: Cito LOVS Rekenen en Wiskunde (groepen 3 t/m 8) - woordenschat: Cito LOVS woordenschat (groep 3 t/m 8) - drempelonderzoek: groep 8 In alle groepen verzamelt de groepsleerkracht gegevens op het gebied van zowel de sociaal emotionele ontwikkeling als de Cito-toetsen (taal en ordenen, motoriek en taalontwikkeling). Deze gegevens gebruiken wij als signaleringsmiddel om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Door regelmatig overleg tussen de groepsleerkrachten en de IB er wordt de voortgang van dit proces bewaakt. De gegevens worden door de leerkracht bewaard in een rapportagemap. 1-zorgroute In onze school wordt gewerkt met de 1- zorgroute. Dit betekent dat er voor elk kind tenminste één keer per drie maanden wordt bekeken wat hij/zij nodig heeft om goed te kunnen leren en zich te ontwikkelen. Voor het ene kind is dat bijvoorbeeld dat hij extra instructie nodig heeft. Het andere kind heeft misschien weer meer behoefte aan complimenten. Per vakgebied maakt de leerkracht een groepsplan, waarin hij/zij dit voor elk kind vastlegt. 18

19 Via de rapporten en de contactavonden en andere gespreksmomenten wordt u als ouders op de hoogte gehouden van hoe het met uw kind gaat. Soms is het niet duidelijk wat een kind nodig heeft om goed te kunnen leren en zich te kunnen ontwikkelen. Of dat de leerkracht moeite heeft om de juiste aanpak vorm te geven. In dat geval overleggen de leerkracht en de intern begeleider in een aparte bespreking hoe de problemen kunnen worden aangepakt. Dit gesprek is een leerlingbespreking. Als uw kind in de leerlingbespreking wordt besproken, dan wordt u altijd hiervan op de hoogte gesteld. Soms is het nodig dat we uitgebreider met u praten. Als ouders weet u vaak heel goed wat uw kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Van de leerlingbesprekingen en de gesprekken wordt een verslag gemaakt. Dit verslag gaat in het dossier. Als het ondanks onze eigen hulp en inspanningen niet goed lukt om te bekijken wat een kind nodig heeft of welke aanpak de juiste is, kan de school hulp inroepen van externe deskundigen (psycholoog, maatschappelijk werker, logopedist, schoolarts, en dergelijke). Deze hebben zitting in het zogenaamde Zorgteam. Dit team kan de school adviseren of onderzoek voorstellen. Als de school voor de ontwikkeling van uw kind de hulp wil inroepen van het Zorgteam dan bespreken we dit altijd vooraf met u. Het is namelijk zo dat u hiervoor schriftelijk toestemming moet geven. Er gaan gegevens over uw kind uit de school naar anderen toe. Alle onderzoeken worden altijd éérst met u besproken. In een enkel geval is het zo dat het voor de school niet mogelijk is om een kind het onderwijs te bieden dat het nodig heeft. Dan is het beter om het kind te verwijzen naar een speciale basisschool (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Mocht dit het geval zijn bij uw kind dan zullen we uitgebreid met u praten. Een verwijzing is niet zomaar iets. Daarnaast moeten ouders altijd toestemming geven om hun kind aan te melden bij een commissie die beslist over de toelating tot de speciale (basis-)school of het toekennen van extra middelen om op de basisschool te blijven. De overgang naar een volgende groep In de Wet op het Primair Onderwijs staat dat uw kind in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school moet kunnen doorlopen. Verder moet het onderwijs zodanig worden ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Bij de overgang van de ene groep naar de andere hanteren we daarom dat uw kind in principe in elke groep één jaar doorbrengt. In de kleutergroepen is dit vaak langer dan twee jaar, omdat kinderen in de loop van een jaar instromen (op het moment dat ze vier jaar worden). Ook na de kleuterperiode is bij de overgang van de ene groep naar de volgende bepalend dat het leerlingvolgsysteem laat zien dat uw kind zich goed ontwikkelt. Hiernaast worden ook de bevindingen van de leerkracht op grond van observaties meegenomen. Doorslaggevend is wat goed is voor de ontwikkeling van uw kind. Mocht het leerlingvolgsysteem een onvoldoende ontwikkeling te zien geven en ook de leerkracht van oordeel zijn dat een extra jaar nodig is, dan wordt dit tijdig met u besproken. De school beslist uiteindelijk of uw kind al dan niet door kan gaan naar de volgende groep. Bij onze uitgangspunten past dat zitten blijven zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Voor de ontwikkeling van uw kind kan het echter soms beter zijn dat hij of zij wat langer de tijd krijgt om de leerstof te beheersen. Kinderen die een extra jaar in een groep blijven, krijgen in dat jaar individuele begeleiding, wat inhoudt dat planmatig gewerkt wordt aan die aspecten die nog onvoldoende ontwikkeld zijn bij de betreffende leerling. Deze leerling wordt ook in de daaropvolgende jaren extra nauwlettend in zijn ontwikkeling gevolgd. Wij volgen een overgangsprotocol van groep 1 tot en met groep 8 en er is een protocol voor leerlingen met een eigen leerlijn. Indien u hier interesse voor heeft kunt u dit opvragen bij de leerkracht of IB er. 19

20 DYSLEXIE OP DE BASISSCHOOL Algemeen Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 10% van de basisschoolleerlingen te maken krijgt met lees- en/of spellingproblemen. Bij ongeveer 7% gaat het om ernstige leesen/of spellingproblemen, maar bij ongeveer 3 % van alle leerlingen in de basisschool gaat het om dyslectische problemen bij lezen en spellen. Het verschil is niet altijd even duidelijk te zien, maar het is er zeker. Dyslexie: Kinderen met dyslexie bouwen een ernstige lees- en/of spellingachterstand op. Dat wil zeggen dat de lees- en/of spellingprestaties van deze kinderen bij herhaling behoren tot de zwakste 10 % op landelijk genormeerde toetsen. Het probleem is hardnekkig, d.w.z. dat extra, planmatige en intensieve didactische maatregelen en de hulp nauwelijks leiden tot een verbetering van de lees/spellingvaardigheid. Als uw kind op school niet mee kan komen met lezen en spellen, kan er sprake zijn van dyslexie. Wij volgen op school dan een stappenplan dat vastgelegd is in ons dyslexieprotocol. De onderstaande fasen komen in het protocol voor: Fase 1: Oriëntatie op dyslexie Fase 2: Melding bij de intern begeleider Fase 3: Eerste gesprek met ouders Fase 4: Uitvoeren extra begeleiding Fase 5: Evaluatie van de begeleiding Fase 6: Nader onderzoek Fase 7: Dyslexie bovenbouw en overgang naar het VO Deze fasen worden hieronder uitgelegd. Fase 1: Oriëntatie op dyslexie Aan de hand van een checklist wordt het kind geobserveerd als er een vermoeden is van dyslexie. Per schooljaar kunnen de kenmerken verschillen. In groep 1 en 2 kunnen dat bijvoorbeeld de volgende elementen zijn: - moeite om namen, kleuren, versjes te onthouden - geen gevoel voor rijmen - geen belangstelling voor letters en woorden, geen zin om eigen naam te leren schrijven - algemeen zwak taalniveau In groep 3, 4 en 5 - weinig belangstelling voor of zin in lezen, schrijven, taal - bij zwakke taalvorderingen wel goede rekenprestaties: rekenbegrip goed, automatiseren en/of tafels tot 10 leren minder goed - vergeetachtig ( slordig ) in de klas - moeite om het verschil te horen tussen m en n, t en k, b en d herkenning/verwisseling In groep 6, 7 en 8 - geen zin in lezen, geen zin in boeken - langzaam met schriftelijke verwerking van leerstof - zwakke taalvorderingen, rekenen voldoende tot goed, soms mindere prestaties op hoofdrekenen (automatiseren) en tafels - vaak een onleesbaar schrift met veel doorhalingen Voor een dyslexieverklaring moet een kind voldoen aan de onderstaande 5 criteria: 1. Het probleem is hardnekkig, ondanks alle hulp is er geen vooruitgang. 2. Het is soms een onverwacht probleem. Het kind kennende hadden we niet verwacht dat het problemen zou krijgen. 3. Het probleem is behoorlijk ernstig. Er is een achterstand ontstaan van meer dan één jaar. 4. Het probleem is niet verklaarbaar. Er kan een gebrek zijn in precies lezen, op snelheid lezen en spellen. 5. Er is veelal sprake van een automatiseringsprobleem. Fase 2: Melding bij de intern begeleider Als door de bovenstaande gegevens het vermoeden voor dyslexie bestaat, wordt het kind aangemeld bij de intern begeleider en wordt het vermoeden van dyslexie met de ouders besproken. Samen met de IB er worden de lees- en spellingsresultaten besproken. Indien nodig wordt er een diagnostisch onderzoek uitgevoerd. 20

21 Fase 3: Gesprek met ouders Nadat er een verslag is gemaakt van alle bevindingen, wordt er een gesprek met de ouders gepland. In dat gesprek kunnen vermoedens betreffende dyslexie worden uitgesproken / bevestigd. De ouders worden ingelicht over welke acties de school gaat ondernemen en wanneer die acties ondernomen worden. Fase 4: Uitvoeren extra begeleiding Voor het aanvragen van een eventueel dyslexieonderzoek is de school verplicht langdurig begeleiding te geven. De leerkracht verwerkt deze extra begeleiding in het groepsplan en houdt een logboek hiervan bij. De begeleiding wordt samen met het groepsplan altijd geëvalueerd en bijgesteld. Een dyslexieonderzoek kan pas aangevraagd worden na 16 maanden leesonderwijs. Maar het starten met groepsplan kan reeds in groep 3 plaatsvinden, zodat het onderzoek onmiddellijk na 16 maanden leesonderwijs aangevraagd kan worden. Het dyslexieonderzoek kan worden aangevraagd door ouders bij een externe instantie. Fase 5: Evaluatie van de begeleiding De groepsplannen en het logboek worden geëvalueerd en er vindt een evaluatiemoment plaats met de ouder(s), het kind, de leerkracht en indien nodig de IB er. Wanneer er onvoldoende vooruitgang is en er sprake is van handelingsverlegenheid vanuit school dan kan de leerling aangemeld worden bij het zorgteam. Fase 6: Nader onderzoek Na een evaluatiemoment kan na overleg met de orthopedagoog van de school (SPON of CED) of na bespreking in het Zorgteam besloten worden dat we gaan aanmelden bij de Leeskliniek of ambulante begeleiding bij het SPON aanvragen of dat er een psychologisch onderzoek wordt afgenomen om te kijken of er een dyslexieverklaring kan worden afgegeven. Dit onderzoek wordt vergoed door de zorgverzekering. Een dergelijk onderzoek vindt plaats als de school of de ouders de noodzaak ervan inzien. Als de school het niet noodzakelijk vindt, dan kunnen de ouders zelf een bureau inschakelen. Fase 7: Dyslexie bovenbouw en overgang naar het VO Voor leerlingen in groep 8 is er een bijzondere regeling. De openbare scholen in Zwijndrecht hebben met de school voor voortgezet openbaar onderwijs afspraken gemaakt. Leerlingen die vermoedelijk dyslectisch zijn, kunnen voorafgaand aan het jaar dat zij naar het VO gaan, aangemeld worden voor een onderzoek. Het onderzoek wordt door de PCL VO verricht en is kosteloos (in is de eigen bijdrage voor ouders 150,-). 6.3 Het rapport Vanaf groep 1 wordt het schoolrapport van uw kind opgebouwd. De leerkracht bespreekt twee keer per jaar met u de ontwikkeling van uw kind(eren). In groep 3 krijgen de kinderen 4 x per jaar een specifiek rapport, waarin zij ook zelf gewerkt hebben, mee naar huis. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen drie keer per jaar het rapport mee; in november, in maart/april en aan het einde van het schooljaar. Het rapport is een gecombineerd letter- en cijferrapport. We stellen u door middel van contactavonden naar aanleiding van de rapporten, in de gelegenheid met de leerkracht van gedachten te wisselen over de voortgang van uw kind. Wij verwachten dat u aanwezig bent tijdens deze rapportbespreking. Indien u zonder kennisgeving niet aanwezig bent geweest dan wordt het volgende rapport niet mee naar huis gegeven. Onderwijskundig rapport Als uw kind naar een andere school gaat, bijvoorbeeld in geval van verhuizing, wordt door de groepsleerkracht een onderwijskundig rapport ingevuld. Hierin staan alle gegevens die van belang zijn om de overgang van de ene naar de andere school zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het onderwijskundig rapport is uiteraard ook bestemd voor u. Op verzoek kan een kopie worden verstrekt. Ook voor de aanmelding bij de PCL en de aanmelding bij het voortgezet onderwijs wordt een onderwijskundig rapport ingevuld. 21

22 Orthotheek Om de juiste zorg aan kinderen te geven, is een goede orthotheek onmisbaar. Onze school heeft in de orthotheek, beheerd door de IB er, allerlei toetsmiddelen en extra materialen die gebruikt kunnen worden om aan de onderwijsbehoeften van uw kind tegemoet te komen. Dit wordt beschreven in het groepsplan. Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) p/a bso De Steenen Kamer Stenenkamer 34 Zwijndrecht tel. : GGD Schoolarts: Naam: Margot Ijtsma Adres: aas. Rivasgroep SPecialisten in aangepast ONderwijs (SPON) Oranjelaan 15, 3311 DH Dordrecht Tel Rijksinspectie 22

23 7. Niet bij kennis alleen 7.1 "De Twee Wieken" als leefgemeenschap Zoals eerder in hoofdstuk 4 is beschreven vinden wij dat behalve werk- en leergemeenschap onze school vooral een leefgemeenschap is, waarin kinderen zich veilig, vertrouwd, geborgen en gerespecteerd kunnen voelen. Als kinderen niet lekker in hun vel zitten, leren ze niet goed. Vanuit een sfeer van geborgenheid en acceptatie willen wij het onderwijs gestalte geven. De leerkrachten werken aan duidelijke regels en afspraken en een fijne sfeer in de klassen. Hierdoor ontstaan rust, orde en regelmaat die de sfeer in de school bepalen. Al jaren werken wij met succes aan de Kanjertraining. Wij zijn een gecertificeerde Kanjerschool. Het doel van deze Kanjertraining is op een goede manier leren omgaan met jezelf en met een ander. Dit te kunnen is een belangrijke voorwaarde voor geluk in het leven! De doelstellingen van deze Kanjertraining zijn: Kinderen: kunnen zichzelf goed voorstellen denken positief over zichzelf kunnen zeggen: Er zijn mensen die van mij houden! kunnen zeggen: Niet iedereen is vriend of vriendin van mij, en dat hoort zo. kunnen zich voornemen te luisteren naar kritiek kunnen zich voornemen in vervelende situaties te vertellen wat hen dwars zit en hoe dat kan veranderen. kunnen de schouders ophalen als iemand met opzet blijft pesten en denken: die is niet wijzer, daar heb je weer zo n pestkop kunnen maatregelen nemen als ze worden lastig gevallen: Dan ga ik het nooit alleen oplossen. Ik zoek altijd steun bij vrienden, mijn ouders of een leerkracht. Bij de Kanjerlessen gaat het om het verschaffen van inzicht aan de kinderen, leerkrachten en ouders, en niet om het aanwijzen van schuldigen. De lessen spitsen zich toe op de vraag: Hoe gaan we ( vanaf nu) met elkaar om op een goede manier? De uitgangspunten hierbij zijn: We vertrouwen elkaar We helpen elkaar Je speelt niet de baas We lachen elkaar niet uit Je bent niet zielig Naast of vervlochten met het lesprogramma, houden we ons gedurende het schooljaar bezig met tal van andere activiteiten en evenementen. Projecten, theatervoorstellingen, veel sportieve activiteiten zoals o.a. sporttoernooien, feesten, schoolreizen, de werkweek voor groep 7 en uitstapjes benadrukken dat de school geen leerfabriek is, maar een leef- en leergemeenschap waar iedereen zich prettig voelt en zich optimaal en veelzijdig kan ontwikkelen. Het vieren van feesten is ook jaarlijks weer een gezellig hoogtepunt. Wekenlang werken we in samenwerking met de ouderraad toe naar bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, het kerstfeest en de voorjaarsmaaltijd. Op de theaterbijeenkomsten verzorgen de kinderen een voorstelling. Er treden solisten of groepjes kinderen op die toneelspelen, dramatiseren, zingen, playbacken, vertellen enz. Om het jaar komen de opa s en oma s op bezoek bij hun kleinkind in de klas. Dit is een hartverwarmende gebeurtenis. Met elkaar op sportief gebied bezig zijn vinden wij ook van belang. Jaarlijks organiseren wij daarom een gezamenlijke sportdag. De kinderen kunnen deelnemen aan diverse sporttoernooien en de avondvierdaagse (voor de kinderen van groep 1 t/m 5 ). Aan het eind van het schooljaar is er het afscheidsfeest van groep 8. Na maandenlang instuderen vertonen de leerlingen uit groep 8 hun musical aan jong en oud. Wij vinden dat altijd weer een mooie afsluiting van de basisschoolperiode van uw kind. 23

24 7.2 De schoolregels Naast of als onderdeel van de Kanjerlessen hanteren wij de volgende schoolregels op De Twee Wieken ; zodat ieder kind zich veilig voelt Ik vind dat iedereen zich binnen en buiten de school veilig moet kunnen voelen. Daarom houd ik mij aan de volgende regels: 1. Ik accepteer de ander 2. Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen of roddelen 3. Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af 4. Als iemand mij hindert, vraag ik haar of hem daarmee te stoppen 5. Als dat niet helpt, vraag ik de juffrouw/meester om hulp 6. Als er ruzie is, speel ik niet voor eigen rechter 7. Ik gebruik binnen en buiten de school geen geweld 8. Ik help anderen om zich aan deze afspraken te houden 9. Ik mag zelf niet pesten 10. Als ik zie dat iemand gepest wordt, dan zeg ik er wat van( voor elkaar opkomen door te praten) 11. Ik denk eerst na voordat ik iets doe 12. Ik sluit niemand buiten In alle groepen besteden wij aandacht aan goede omgangsvormen. Aan het begin van ieder schooljaar wordt er door de leerkracht een (pest)gedragsprotocol met de kinderen opgesteld en opgehangen in iedere klas. Wij vinden dat iedereen zich aan deze afspraken moet houden, omdat wij de orde, rust en veiligheid willen handhaven. Richtlijnen gedrag ouders, kinderen Mochten er bij de leerkrachten zorgen zijn rondom bepaalde gedragsaspecten van uw zoon of dochter, dan informeren wij u hierover. We kunnen dan gezamenlijk aan een goede oplossing werken. Verergeren of verharden de problemen (we denken dan aan: brutaliteit, pestgedrag, agressie in woord of fysiek, discriminatie, ongehoorzaamheid, vernielingen e.d.), dan proberen wij in overleg met u externe hulp te zoeken om de problematiek op te lossen. Worden de problemen niet aangepakt of bevredigend opgelost, dan zijn wij genoodzaakt actie te ondernemen. Het is dan mogelijk een leerling buiten de groep te plaatsen. Er zijn omstandigheden, waarin de keuze voor de belangen van de groep en of leerkracht boven de wensen en/of verlangens van een individuele leerling gaan. De laatste mogelijkheden die resten zijn: schorsing of verwijdering van school. Er moet dan sprake zijn van ernstig wangedrag hetgeen onomkeerbare effecten heeft voor de rust, de veiligheid of de sfeer op school (zie verder bij hoofdstuk 11. praktische punten van A tot Z bij beleid toelating en verwijdering en protocol gedragsregels op bestuursniveau). 24

25 8. Wikken en wegen 8.1 Begeleiding naar het voortgezet onderwijs Na acht jaar basisonderwijs stromen leerlingen door naar het voortgezet onderwijs. Vanaf het tweede rapport in groep 7 overlegt de leerkracht met u en uw kind welke vorm van vervolgonderwijs tot de mogelijkheden behoort. We vinden het van het grootste belang dat uw kind op zijn niveau is op het voortgezet onderwijs. Om tot een goede schoolkeuze te komen organiseren we: - een voorlichtingsavond: Op deze voorlichtingsavond krijgt u uitleg over de diverse vormen van voortgezet onderwijs. - bezoeken aan scholen voor voortgezet onderwijs. - een vragenuurtje in groep 8: Leerlingen van de brugklas komen naar de basisschool om te vertellen over hun ervaringen. Vanaf januari zijn er op veel scholen voor voortgezet onderwijs open dagen. U kunt dan diverse scholen met uw kind bezoeken. In de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van deze open dagen. Wij geven uw kind een schooladvies. Dit advies is gebaseerd op de gegevens van het drempelonderzoek en de gegevens van het leerlingvolgsysteem. Naast leerprestaties worden ook inzet, leerhouding, doorzettingsvermogen, concentratie en zelfstandigheid meegewogen. 8.2 Eindtoets basisonderwijs Ieder jaar worden er Cito-toetsen afgenomen om de leerresultaten te meten met de landelijke norm (zie ook hoofdstuk 6). In groep 8 wordt ook deelgenomen aan een landelijk genormeerde eindtoets basisonderwijs, het zogenaamde Drempelonderzoek. Deze toets wordt afgenomen in september. Uit deze toets komt een advies voor het vervolgonderwijs. Deze uitslag bevestigt meestal het schooladvies dat gebaseerd is op de gehele schoolperiode van het kind. 8.3 Waar gaan onze leerlingen naar toe? Van onze school stromen leerlingen door naar diverse vormen van voortgezet onderwijs. Het aantal per schoolsoort is elk jaar weer verschillend. De kwaliteit van een school valt niet te meten aan de resultaten van een eindtoets basisonderwijs. Ieder jaar hebben we namelijk te maken met een andere leerling-populatie. Wij zijn van mening dat onze school een kwalitatief goede school is, die op alle gebieden uit een kind haalt wat erin zit. Wij werken eraan om elke leerling zo veel mogelijk kennis en vaardigheden aan te bieden die nodig zijn om verder te gaan op een passende school. De toetsresultaten van onze school liggen de afgelopen jaren op of boven het landelijk gemiddelde. 8.4 Hoe gaat het met onze leerlingen in het voortgezet onderwijs? We hebben de resultaten en de schoolloopbaan van de kinderen in het voortgezet onderwijs van de afgelopen jaren nauwkeurig bijgehouden. Van vrijwel alle opgevolgde adviezen van de kinderen voor het voortgezet onderwijs hebben de kinderen dát onderwijs met succes gevolgd dat wij geadviseerd hebben. Dit bevestigt voor ons dat het advies goed is geweest. We worden op de hoogte gehouden door de scholen voor voortgezet onderwijs; we ontvangen cijferlijsten en onze leerkrachten hebben gesprekken met docenten van de brugklassen van het Walburgcollege en het Develsteincollege. Ook vindt regelmatig overleg plaats tussen directies, bovenbouwleerkrachten van de openbare basisscholen en docenten van het Walburgcollege. Dit overleg heet BOVO - (= basisonderwijs voortgezet onderwijs) overleg. Er worden onderwerpen besproken die de overgang van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk moet laten verlopen. Op basis van dit alles kunnen we zeggen dat onze leerlingen met voldoende bagage aan het voortgezet onderwijs kunnen beginnen. 25

26 9. De school en thuis Wij vinden het belangrijk om een goed contact met u te hebben. Mocht u iets willen bespreken met de leerkracht van uw kind, dan kunt u altijd een afspraak maken. U kunt van ons verwachten dat wij contact met u opnemen als daar aanleiding voor is. Om u als ouders de mogelijkheid te bieden regelmatig kennis te nemen van wat er op school gebeurt, zijn er de volgende informatiemogelijkheden: Website Wij hebben een eigen website: Hierop vindt u steeds het laatste nieuws en regelmatig actuele foto s. Het is ook mogelijk om via de website leerstof thuis te oefenen, bijvoorbeeld de tafels of woordpakketten. Informatieavonden Bij de start van ieder schooljaar wordt er uitleg gegeven over het jaar- programma en de werkwijze waar uw kind mee te maken krijgt. U kunt dan kennis maken met de groepsleerkrachten en u wordt geïnformeerd over de activiteiten, leerstof en de methodes die gebruikt zullen worden. De wijze waarop extra hulp wordt geboden en de afspraken die voor de groep gelden, zoals het pestprotocol, krijgen aandacht. Het is belangrijk deze avond bij te wonen. Contactavonden Naar aanleiding van de rapporten en observatiegegevens van uw kind heeft u een gesprek met de leerkracht. Tevens kunt u met de vakleerkracht(en) een afspraak maken. Buiten de contactavonden is het altijd mogelijk dat u óf de leerkracht een afspraak maakt i.v.m. de vorderingen, de thuissituatie of het gedrag van uw kind. Wij maken een dergelijke afspraak het liefst na schooltijd. Kijkavonden Bijvoorbeeld naar aanleiding van een project, thema of theateravond. Koffieochtenden Vier keer per jaar organiseren wij op beide locaties koffieochtenden. Wij willen hiermee de betrokkenheid van ouders bij de school vergroten. Huisbezoek Om school en thuis goed op elkaar af te stemmen, komt de leerkracht van groep 1 en 2 op huisbezoek. Van tevoren maakt de leerkracht met u een afspraak. Ouderpanel Er wordt op onze school één keer per twee jaar een ouderpanel georganiseerd. Een ouderpanel is een gesprek tussen de ouders en de directie van de school. Bij het ouderpanel gaan we als school in gesprek met u over de kwaliteit van ons onderwijs. Schriftelijke informatie De nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag om de week per mail. De schoolgids verschijnt één keer per jaar aan het eind van ieder schooljaar. U kunt de schoolgids inclusief schoolkalender op onze website vinden De schoolkalender en jaarbijlage schoolgids ontvangt u eenmaal per jaar. Informatie van de medezeggenschapsraad of de ouderraad ontvangt u via de nieuwsbrief of d.m.v. een apart schrijven. Voor schooltijd In de onderbouw bent u tien minuten vóór schooltijd welkom in de klas. Uw kinderen kunnen u dan laten zien waar ze mee bezig zijn. Telefonisch / mailcontact U kunt telefonisch contact zoeken met de leerkracht, liefst voor of na schooltijd. Hiernaast kunt u de school ook via bereiken. De adressen kunt u vinden in het colofon. Algemene ouderavonden ( indien er voldoende belangstelling is) Deze avond wordt in samenwerking met de M.R. en O.R. georganiseerd. Schriften bekijken Regelmatig wordt u in de gelegenheid gesteld de schriften van uw kind te bekijken. De data staan op de schoolkalender. 26

27 Informatiebord Een aantal onderbouwklassen heeft buiten de klas een informatiebord waarop u actuele klasseninformatie kunt vinden. Facebook Elke klas heeft een aparte facebookpagina waarop U informatie kunt vinden. 9.1 Uw vaste aanspreekpunt De belangrijkste persoon voor de klas is de groepsleerkracht. Die trekt dagelijks met uw kind op en verzorgt de onderwijsactiviteiten. De leerkracht streeft naar een veilige omgeving, waarin uw kind zich thuis voelt en zich optimaal kan ontplooien. Als u iets te bespreken heeft over uw kind, maakt u een afspraak met de groepsleerkracht. 9.2 Ouders actief U kunt op verschillende manieren actief bij de school betrokken zijn (zie ook 3.6). Hieronder volgt een overzicht van de mogelijkheden. De ouderraad (O.R) De ouderraad bestaat uit een aantal actieve ouders, die zich in samenwerking met het team bezighouden met het organiseren van allerlei activiteiten voor de kinderen. Daarnaast probeert de ouderraad de ouders te betrekken bij de school, int zij de vrijwillige ouderbijdrage en besteedt zij dit geld op een verantwoorde wijze, zodat genoemde activiteiten ook bekostigd kunnen worden. De ouderraad bestaat uit een hoofdgroep waarin van beide locaties vertegenwoordigers zitten. Hiernaast is er op elke locatie een werkgroep ouderraad. De data waarop de hoofdgroep vergadert wordt op de schoolkalender vermeld. Deze vergaderingen zijn openbaar. De medezeggenschapsraad (M.R) Aan iedere school is, wettelijk verplicht, een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt volgens een reglement door ouders én personeel gekozen. De M.R. bestaat uit ouders en personeel en biedt de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid van de directie en het bestuur. Bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad (M.R.) zijn: het bespreken van de algemene gang van zaken met het bestuur. De MR kan hierbij op eigen initiatief voorstellen doen. Het bestuur moet alle inlichtingen verstrekken die de M.R. verlangt. advies geven over schoolinhoudelijke aspecten zoals onderwijsinhoudelijke zaken, benoemingen van personeel en groepsindeling. Om praktische redenen zijn veel van bovengenoemde zaken gedelegeerd aan de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Hierin zijn bestuursleden, leerkrachten, en ouders van alle 3Primair-scholen vertegenwoordigd. Het medezeggenschapsreglement is voor iedereen ter inzage. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. U bent van harte welkom. Klassenouders Betrokkenheid bij het onderwijs aan uw kind vinden wij erg belangrijk. De klassenouder zet zich in om de groepssfeer te bevorderen en het contact tussen school en ouders te stimuleren. Zij is ook de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij het niveau lezen, excursies, de verjaardag van de groepsleerkracht enzovoorts. De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht werk uit handen nemen door het schrijven van brieven naar ouders van de kinderen uit de groep, het benaderen van ouders om te helpen en het indelen van ouders die zich hebben aangeboden om te helpen. 27

28 Ouderhulp Tijdens de schooluren kunnen wij ook heel wat ondersteunende hulp gebruiken in de groepen. Ouders assisteren bijvoorbeeld bij het leesonderwijs, de crea-activiteiten, werken met de computers, begeleiding bij diverse spelactiviteiten, de schoolbibliotheek, vervoer bij culturele uitstapjes, luizencontrole, de verkeersactiviteiten, sportevenementen en feesten. Condities m.b.t. ouders die ondersteunende diensten verrichten: de werkzaamheden worden in onderling overleg bepaald en geschieden onder de verantwoordelijkheid van de leerkrachten of directie. 9.3 De klachtenregeling Overal waar gewerkt wordt, zijn er wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. Wij verwachten van u dat u die punten met ons komt bespreken. We vragen u wel om hierbij een aantal spelregels in acht te nemen. Bespreek uw klacht altijd eerst met de betreffende persoon. Als dit geen bevredigend resultaat geeft, kunt u zich tot de directeur en locatieleider op locatie Duivenvoorde of de locatieleider op locatie Roerdompstraat wenden. Deze zullen in een gesprek met betrokkenen een oplossing proberen te vinden. Als dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Deze ligt op school ter inzage. Schoolcontactpersoon Bij ons op school is er een contactpersoon, waar ouders, kinderen en personeel een beroep op kunnen doen als het gaat om problemen zoals bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten. De naam van de schoolcontactpersoon staat in het colofon afgedrukt. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk behandeld wordt. De contactpersoon kan verwijzen naar de vertrouwenspersoon of klachtencommissie. Vertrouwenspersoon Stichting Openbaar Basisonderwijs 3Primair beschikt over een vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt bij klachten voor ouders en kinderen. Mevrouw R.Kruidenier is de vertrouwenspersoon voor stichting 3Primair.. Om de vertrouwenspersoon te bereiken, kunt u contact opnemen met de personeelsfunctionaris van Stichting 3Primair, mevrouw H. Konings. Het contact kan worden opgenomen per of telefonisch via nummer De personeelsfunctionaris zal ervoor zorgen dat de vertrouwenspersoon contact opneemt met de betreffende klager. Rol vertrouwenspersoon: De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd. Vereniging Openbaar Onderwijs Vragen over onderwijs? Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Heeft u vragen over de school dan kunt u deze stellen aan één van de teamleden, de directeur, Stichting 3Primair of aan bestuursleden van 3Primair. Vragen over onderwijs in het algemeen en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand wilt doorspreken, kunt u voorleggen bij is de vraagbaak voor ouders over openbaar onderwijs. Telefonisch op nummer toets 4, op schooldagen tussen uur en uur. Digitaal via de website Op deze site vindt u veel vragen en antwoorden. U kunt via ook zelf vragen stellen. 28

29 9.4 Leerplicht en buitengewoon verlof Vanaf de leeftijd van 5 jaar zijn kinderen verplicht een school voor primair onderwijs te volgen. In de wet is vastgelegd, dat 5- jarigen 1 dag per week de school mogen verzuimen, zonder opgaaf van reden. De directeur is bevoegd om per week nog een dag buitengewoon verlof te verlenen, als de ouders hier met opgaaf van reden om vragen. Vanaf de leeftijd van 6 jaar dienen de kinderen iedere dag de school te bezoeken, behoudens in geval van ziekte. De directeur kan buitengewoon verlof verlenen ter gelegenheid van een bepaald feest, jubileum of een begrafenis of bij ernstige ziekte van naaste verwanten. In de wet staat dit allemaal precies omschreven. Verder kan de directeur buitengewoon verlof verlenen voor "andere gewichtige omstandigheden". De vraag is alleen: wat is gewichtig en wie bepaalt dit? Volgens de leerplichtambtenaar wordt onder gewichtig verstaan waar je niet zelf voor kiest. De directeur moet dit beoordelen in overleg met de leerplichtwet en zal bij dat oordeel altijd het school -belang van het kind zwaar laten wegen. Om ervoor te zorgen dat er in bepaalde situaties op de ene school wel verlof wordt gegeven en op de andere school niet, is er een onderlinge afspraak gemaakt, dat aanvragen voor buitengewoon verlof tot maximaal 2 dagen soepel zullen worden bekeken. Bij een aanvraag voor buitengewoon verlof voor meer dan 10 schooldagen is de directeur verplicht de aanvraag aan de leerplichtambtenaar ter goedkeuring voor te leggen. Vakanties dienen opgenomen te worden gedurende de voorgeschreven schoolvakanties. Indien dit door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is, dan kunt U zich het best wenden tot de directeur om te kijken of er een wettelijke mogelijkheid bestaat om buitengewoon verlof te verlenen. Voor extra (tweede) vakanties wordt geen toestemming verleend. Ook wordt er geen toestemming verleend voor verlofaanvragen in de eerste twee weken van een schooljaar. Tegen het besluit van een directeur om geen verlof te verlenen kunt u in beroep gaan bij de leerplichtambtenaar of bij de rechtbank. Bij ongeoorloofd verzuim kan een boete worden opgelegd aan de ouders. Ook kan aan de directeur een boete worden opgelegd als hij ten onrechte verlof verleent. Als u alle wettelijke voorschriften met betrekking tot buitengewoon verlof tot Uw beschikking wilt hebben, kunt u dit downloaden op de site Aanvragen dienen zoveel mogelijk tijdig (minimaal 14 dagen van te voren) en schriftelijk te geschieden. U wordt verzocht, in het belang van Uw kind en de schoolorganisatie, om van de mogelijkheid tot buitengewoon verlof op verantwoorde wijze gebruik te maken. Schoolverzuim Als uw kind de school verzuimt, dienen wij de reden hiervan te weten. Dit moet door u als ouders/verzorgers(dus geen broertjes of zusjes) worden doorgegeven. In geval van ziekte verwachten wij dat ouders of verzorgers de kinderen op school komen ophalen. Kinderen mogen niet zelfstandig naar huis. Indien het schoolverzuim buiten de wettelijke regels valt dan wordt dit als ongeoorloofd verzuim aangemerkt. Regelmatig te laat komen wordt ook als schoolverzuim gezien. De leerplichtambtenaar wordt hiervan op de hoogte gesteld. Deze kan een onderzoek instellen. Als uw kind de school vaak verzuimt, dan willen we graag in overleg met u bekijken hoe dit verzuim tot een minimum teruggebracht kan worden. Te laat komen wordt aangemerkt als verzuim en valt als zodanig onder de leerplichtwet. Als uw kind zesmaal of vaker te laat komt dan krijgt u van school een brief met de vermelde data en het verzoek hier aandacht aan te schenken. Een afschrift van deze brief dient naar het bureau leerplicht te worden gestuurd. 29

30 10. De school en de omgeving Een basisschool maakt onderdeel uit van een netwerk van voorzieningen voor kinderen. Het is daarom noodzakelijk dat er een goed afgestemde samenwerking is met de diverse instellingen die op directe, maar ook minder directe manier raakvlakken hebben met het onderwijs. Op beide locaties hebben wij een Brede School gerealiseerd, zodat voorschoolse, naschoolse en tussenschoolse opvang bij de school aanwezig is. Op locatie Roerdompstraat wordt binnen Brede School De Roerdomp intensief samengewerkt met de Stichting Kinderopvang Zwijndrecht en christelijke basisschool De Kim. Op locatie Duivenvoorde wordt eveneens samengewerkt met SKZ Ten aanzien van onderwijs en opvoeding werken we samen met: De openbare scholen van Stichting 3Primair in de gemeente Zwijndrecht, nl. De Develhoek, De Dolfijn, De Tandem en De Koningin Julianaschool (Heerjansdam) en de openbare scholen in de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht. Voortgezet onderwijs; met het Walburgcollege en met het Develsteincollege vindt een intensieve samenwerking plaats Peuterspeelzalen / kinderopvang. Onder Stichting Kinderopvang Zwijndrecht behoren: Dribbel, Doerak en de Rakkers. G.G.D. Dordrecht de schoolarts, die werkzaam is bij de GGD in Dordrecht, ondersteunt de school bij het bevorderen van gezond gedrag. Het jaarprogramma ziet er als volgt uit: Groep 2: ontwikkelingsonderzoek in aanwezigheid van ouder/verzorger Groep 7: verpleegkundig onderzoek in aanwezigheid van ouder/verzorger. In groep 2 en groep 7 krijgen de kinderen een Groeiboek, met informatie over de groei en ontwikkeling van kinderen van een bepaalde leeftijd. Een onderzoek kan ook gedaan worden op verzoek/indicatie van leerkrachten en/ of ouders. Pedagogische Academie voor Basisonderwijs Dordrecht/Rotterdam Inspectie van het onderwijs; Permanente Commissie Leerlingenzorg Bureau Jeugdzorg / Yulius Schoolmaatschappelijk werk en algemeen maatschappelijk werk SPON (Specialisten in aangepast Onderwijs) Schrijfpedagoge, Annekee van Bruggen, zie hoofdstuk 6 en 11 Vertrouwensinspecteurs meldpunt telefoonnummer: Betrokkenen bij het onderwijs kunnen bij dit meldpunt terecht met klachtmeldingen over seksueel misbruik, intimidatie, fysiek en psychisch geweld, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en extremisme Regelmatig zijn er contacten en overlegmomenten met: Gemeentelijke bibliotheek. Er worden klassenbezoeken georganiseerd naar de gemeentelijke bibliotheek en onze school betrekt hiervan een leencollectie boeken. Politie. De politie verzorgt lessen in de groepen 7 en 8; verkeer, vuurwerk, vandalisme, verslaving, enz. De gemeente Zwijndrecht. Musea. Diverse groepen brengen een bezoek aan een museum. Tobe. Tobe verzorgt gitaar- en keyboardlessen in onze school. Uit het aanbod van deze instellingen wordt een keuze gemaakt die past in ons jaarprogramma. Natuur educatiecentrum Weizigt, waaronder t Weetpunt bezoekerscentrum. Zwembad De Hoge Devel. Kinderboerderij De Kiboehoeve. Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO). Sportverenigingen. Diverz. Welzijnsorganisatie in de Gemeente Zwijndrecht. 30

31 11. Praktische punten van A t/m Z Aanmelding en toelating Als ouder kiest u een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning en/of begeleiding nodig heeft. U kunt uw kind aanmelden vanaf het jaar, voordat uw kind wettelijk toelaatbaar is. De toelatingsleeftijd voor basisscholen is 4 jaar. Indien u de school heeft gevonden die voldoet aan uw wensen, meldt u uw kind minimaal 10 weken voor aanvang van het nieuwe schooljaar (1 augustus) aan, via een inschrijfformulier. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd geplaatst kan worden. Na aanmelding onderzoekt de school of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. De school maakt hierbij gebruik van de informatie van ouders en/of eventueel het onderwijskundige rapport van een vorige school. Daarna beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kan komen. Informatie over de ondersteuning die een school biedt, kunt u vinden in het ondersteuningsprofiel van de school. Wanneer de school uw kind niet voldoende kan ondersteunen zoekt ze, na overleg met u, een betere plek. Ze bespreekt met u welke scholen in het samenwerkingsverband de juiste expertise hebben en houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Als u uw kind op tijd hebt ingeschreven en uw kind op 1 augustus nog niet is toegelaten, heeft hij of zij het recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding. Aansprakelijkheid De school is aansprakelijk voor die zaken die zij zelf organiseert. Het bestuur heeft hiervoor een bestuursaansprakelijkheidverzekering. Overigens geldt altijd dat er in redelijkheid sprake moet zijn van verwijtbaar handelen van de school. De verzekering zal bovendien altijd nagaan of uw eigen verzekering kan worden aangesproken. Bedrijfshulpverlening (BHV) De school beschikt over 7 bedrijfshulpverleners. Tweemaal per jaar wordt er met kinderen en leerkrachten een ontruimingsoefening gehouden. Er wordt een logboek bijgehouden. Hierin worden ongevallen vermeld. Ook van het verstrekken van medicijnen (kinderaspirine) wordt een notitie gemaakt (zie ook 'Medicijngebruik' verder in dit hoofdstuk). Bibliotheek op school Een aantal ouders zet zich per locatie in voor de bibliotheek in samenwerking met de landelijke organisatie De Bibliotheek van A tot Z. De kinderen kunnen dan een boek meenemen om (thuis) te lezen. Het tijdstip dat de ouders van de bibliotheek aanwezig zijn is per schooljaar verschillend. U wordt ieder jaar op de hoogte gebracht wanneer de ouders er zijn. Om beschadigingen te voorkomen moeten de boeken in een tas meegenomen worden. Boekenwinkel Op School (BOS) locatie Roerdomp In de BOS kunnen kinderen sparen voor de aankoop van boeken. Eén keer in de week is de BOS, die door ouders geleid wordt, geopend. Van de opbrengst gaat 10% naar de school, waar nieuwe boeken voor de school van gekocht worden. Voor de jongste kinderen graag het geld meegeven in een portemonnee voorzien van naam. Brede School Op beide locaties is er sprake van een Brede School, omdat wij samenwerken met verschillende instanties. Doordat er meer organisaties onder één dak zitten, kunt u gebruik maken van de kinderopvang voor jongere kinderen of voor, tussen- en naschoolse opvang van uw schoolgaande kind. Deze wordt georganiseerd door SKZ. Op deze manier is de school een vertrouwde omgeving voor uw kind en hoeft u zich niet van de ene plek naar de andere te haasten om uw kinderen op tijd op school of op de opvang te krijgen. Door samenwerking en afstemming van activiteiten tussen onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal ontstaan er betere ontwikkelingskansen voor kinderen. 31

32 Wij besteden aandacht aan het uitvoeren en ontwikkelen van een gezamenlijke pedagogische visie van alle instellingen die betrokken zijn bij de Brede Scholen. Voor ons is de Brede School een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen in een vertrouwde omgeving, ook na schooltijd. Het gaat niet alleen om het leren maar ook om invulling van vrije tijd. Op locatie Roerdompstraat vinden ook Verlengde schooldagactiviteiten zoals dans, sport, spel, crea- en cognitieve activiteiten voor kinderen. De programma s Puk en Ko en Ik en Ko voor de kinderen van 2 tot 6 jaar zorgt voor een goede begeleiding in de taal- en denkontwikkeling van uw kind en goede afstemming tussen de scholen en voorschoolse opvang. Studie en kennisuitwisseling maken daar deel van uit. Calamiteiten In geval van noodsituaties gaan wij ervan uit, dat de kinderen altijd op school opgevangen kunnen worden. Op beide locaties is een ontruimingsplan aanwezig. Jaarlijks wordt dit ontruimingsplan geoefend. Eigendommen op school Wij verschaffen de kinderen materialen zoals pen, potlood, liniaal en schriften. U wordt verzocht uw kind geen dure materialen mee te geven naar school. Ze kunnen zoek raken of kapot gaan, met alle narigheid van dien. Gebruik van mobiele telefoontjes door kinderen op school kan uitsluitend, in uitzonderlijke gevallen, na overleg met de leerkracht van uw kind. Voor verlies of schade aanvaardt de school geen verantwoordelijkheid en kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. adressen Zie jaarkalender / colofon Fietsen Aangezien de meeste kinderen dicht bij de school wonen, willen wij het meenemen van fietsen beperken. Het grote aantal klachten over kapotte fietsen, te weinig speelruimte op de speelplaatsen, fietsende kinderen op voetpaden etc. spelen hierbij een rol. De regels m.b.t. het fietsgebruik zijn: 1. Kleuters mogen in overleg met de leerkracht een fiets meenemen i.v.m. buitenspelen op het schoolplein. 2. Leerlingen van groep 3 t/m groep 8 mogen alleen fietsen meenemen na overleg met de eigen leerkracht. De afstand huis - school speelt hierbij een rol. 3. De meegebrachte fietsen moeten in de daarvoor bestemde fietsklemmen worden geplaatst. 4. Op de schoolpleinen en aansluitende voetpaden mag niet worden gefietst! 5. Voor verlies of schade aanvaardt de school geen verantwoordelijkheid en kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. Fluoride - spoelen Fluoride is een belangrijke natuurlijke stof. Het maakt het gebit sterk en gezond. De ouderraad verzorgt éénmaal per week vanaf groep 2 het spoelen op school. Het is belangrijk dat de kinderen met goed gepoetste tanden spoelen, omdat de fluoride dan beter zijn werk kan doen. Het helpt goed tegen tandbederf zelfs nog beter dan de fluoridebehandeling door de tandarts. Over de kosten die hieraan verbonden zijn zie jaarlijkse bijlage. Verdere informatie hierover bij Dental Health International Nederland 32

33 Foto s Bij diverse feesten worden foto s gemaakt, die vertoond worden op de website en /of bij de digitale versie van de nieuwsbrief. Gewone foto s worden op de aanplakborden gehangen en deze foto s kunnen worden bijbesteld. Goedkeuring voor foto s op de website: Regelmatig wordt bij evenementen foto s van de kinderen gemaakt. Indien u niet wilt dat er van uw kind foto s gemaakt worden, laat ons dit dan weten. Ieder schooljaar komt, meestal in het voorjaar, de schoolfotograaf. Hij maakt van ieder kind een kleurenportretfoto. Van elke groep wordt een groepsfoto gemaakt. U bent niet verplicht de foto's te kopen. Fruit Tijdens de ochtendpauze of na het melk drinken mogen de kinderen fruit eten. Wilt u bij jongere kinderen het fruit zoveel mogelijk geschild of in partjes in een plastic zakje of doosje met naam erop meegeven? In alle klassen stimuleren wij het eten van fruit / groente in de pauze. Gevonden voorwerpen Deze worden verzameld. Het verdient aanbeveling om (gym)kleding, gymschoenen, kaplaarzen, tassen, broodtrommels e.d. van naam of merkje te voorzien. Godsdienstonderwijs Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan godsdienstonderwijs. De lessen worden verzorgd door leerkrachten van de Zwijndrechtse stichting IKOS. Het onderwijs sluit aan bij het karakter van de openbare school, waar ruimte is voor alle overtuigingen. De kinderen maken kennis met de belangrijkste aspecten van het christendom en andere in ons land voorkomende godsdiensten. In de lessen wordt ook ruim aandacht besteed aan wat bij de kinderen leeft en hoe ze dingen ervaren zoals: angst, hoop, ruzie, vriendschap, vreemdelingen in ons land. De bekende godsdienstige feestdagen zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren, maar ook bijvoorbeeld het Suikerfeest en Pesach worden uitgelegd. De kinderen bezoeken, indien mogelijk, kerken, waaronder een protestantse kerk, een Rooms-katholieke kerk en een moskee. Bij de lessen wordt o.a. de methode Het verhaal centraal gebruikt. Het vertellen van verhalen uit de Bijbel en uit andere godsdiensten heeft daarin een belangrijke plaats. De kinderen worden daarbij geholpen de thema s uit de verhalen te verbinden met de wereld van vandaag. Het godsdienstonderwijs wil vooral bevorderen dat kinderen de manier van leven, denken en geloven van anderen respecteren. Juist dát sluit aan bij de doelstelling van het openbaar onderwijs: Niet apart maar samen. Gymnastiek De groepen 1 en 2 maken gebruik van het speellokaal. De kinderen brengen een tas met gymschoenen mee naar school. Wilt u schoenen ( voorzien van naam ) zonder veters meegeven? De tas met schoenen blijft op school. De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de gymzaal. Kinderen uit deze groepen dienen een gymbroek, shirt of gympak, gymschoenen zonder zwarte zolen en een handdoek mee te nemen op de dag dat ze gym hebben. Tijdens de gymlessen mogen de kinderen geen maillots, zweetbanden, petjes, ringen, kettinkjes, horloges of andere sieraden dragen. Het is verstandig deze spullen op een gymdag thuis te laten. De school kan bij verlies of diefstal niet aansprakelijk gesteld worden. Als uw kind niet kan deelnemen aan de gymles moet een briefje aan de groepsleerkracht of vakleerkracht overhandigd worden met daarop de reden van verzuim. Zonder briefje of mededeling van de ouders neemt ieder kind normaal deel aan de Gymnastieklessen. De gymnastiektijden worden bekendgemaakt in het jaaroverzicht. 33

34 Hoofdluisbeleid Na iedere vakantie controleert één ouder per groep de kinderen op hoofdluis. Of indien er tussentijds melding gemaakt wordt van hoofdluis, wordt er direct gecontroleerd. De ouders van het betreffende kind worden bij constatering van hoofdluis op de hoogte gebracht. Dit alles gebeurt uiteraard zo discreet mogelijk en op deze manier houden wij uitbraak van hoofdluis aardig onder controle. Wij zijn blij met de inzet van een aantal bereidwillige ouders die dit voor ons uitvoeren. Internetprotocol Er is op bestuursniveau een afspraak gemaakt over het gebruik van internet op school: De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij maken hiervoor gebruik van Kennisnet. Kennisnet heeft een eigen Nederlandstalige zoekmachine die kinderen in principe leidt naar Nederlandstalige sites die geselecteerd zijn, waardoor zaken als racistische uitingen en pornografie niet zomaar benaderd kunnen worden. Kinderen kunnen echter ook andere zoekmachines gebruiken. Indien nodig krijgt elk kind een eigen adres, waarmee met andere kinderen gecommuniceerd kan worden. Waarom internet? Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, contacten te leggen met leerlingen van andere scholen en deskundigen te kunnen raadplegen. De software die in ontwikkeling is verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. De software bij methodes kan in de toekomst door kinderen ook via Internet benaderd worden. Afspraken met de kinderen Samen met de kinderen en de leerkrachten hebben wij een aantal afspraken gemaakt: Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van de leerkracht. Vertel het je leraar meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd je je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt. Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je leraar. Verstuur bij berichten nooit foto s van jezelf of van anderen zonder toestemming van je leraar. Beantwoord nooit waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat dat niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt. Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet. Spreek van tevoren met je leraar af wat je op internet wilt gaan doen. Alle kinderen volgen cursus veilig internet en leren ook omgaan met de gevaren van sociale media. Afspraken met de leerkrachten Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden. Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken. Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen. Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken. De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal immers niet hun schuld. Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen. Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen. Namen in combinatie met foto s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. Ook voor het publiceren van individuele foto s wordt eerst toestemming gevraagd. Voor geldt ook het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten van leerlingen bekijken. 34

35 Inzamelen batterijen en kleding Aan een schoon milieu draagt ook onze school een steentje bij door het inzamelen van: batterijen op beide locaties staan er boxen waar u lege batterijen kunt inleveren. Kinderopvang Op beide locaties vindt er kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar plaats. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot voorschoolse opvang, s morgens voor schooltijd vanaf 7.30 uur. Tussenschoolse opvang, dus de zogenaamde overblijf tussen de middag en naschoolse opvang tot uur. Kinderopvang, voorschoolse, tussenschoolse (inclusief de lunch) en naschoolse opvangen worden verzorgd door de SKZ (Stichting Kinderopvang Zwijndrecht). Indien u hier gebruik van wilt maken, vraag dan naar de informatiefolder met bijbehorend inschrijfformulier of neem contact op met de leidsters van Dribbel, tel of Doerak tel Meer informatie kunt u vinden op de website Klachtenregeling Over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs Schoolcontactpersoon: Saskia Euser Vertrouwenspersoon bestuur: mw. R.Kruidenier Kleding Bij warm weer verwachten wij dat de kinderen correct gekleed op school komen. Een ontbloot bovenlijf is in de groep niet toegestaan. Voor kleuters is het prettig als ze kleding dragen die ze zelf aan en uit kunnen trekken. In de klas worden geen hoofddeksels/zonnebrillen gedragen. Logopedie De GGD heeft de taak om de 5 jarige kinderen éénmalig te screenen op spraak, taal- en stemproblemen. Behandeling gebeurt altijd na overleg met de betreffende ouders. Medicijngebruik Indien uw kind medicijnen gebruikt dient u dit te melden bij de groepsleerkracht en in overleg kan uw kind deze medicijnen ook onder schooltijd gebruiken. In andere gevallen geven wij de kinderen op school geen medicijnen (maar bij hoofd / buikpijn kan er als u hier toestemming voor heeft gegeven een (kinder)aspirine gegeven worden. Dit wordt genoteerd in het BHV -logboek. Ongevallenverzekering De ouderraden van de openbare scholen hebben voor de leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt schade door ongevallen. De schade moet dan aantoonbaar in relatie staan met activiteiten die door de school zijn georganiseerd. De verzekering dekt schade vanaf een half uur voor schooltijd tot een half uur na schooltijd. Wanneer de school deelneemt aan activiteiten die door derden worden georganiseerd, geldt de aansprakelijkheidsverzekering en de ongevallenverzekering van de school niet. De organisatoren van dergelijke activiteiten dienen zelf een ongevallenverzekering af te sluiten. De school vraagt u daarom steeds een aanmeldingsbriefje te tekenen dat u akkoord gaat met deelname aan activiteiten die door derden worden georganiseerd. Dit in tegenstelling tot schoolgebonden activiteiten. Parkeren Voor de veiligheid van al onze kinderen geldt er aan de Duivenvoorde en aan de Roerdompstraat een parkeerverbod. Brengt of haalt u uw kinderen met de auto, zet deze dan in een parkeervak aan de overkant of elders en help uw kind(eren) even met oversteken. 35

36 Privacy reglement Wij maken gebruik van een privacy reglement en een daarbij behorend protocol. Dit ligt ter inzage bij de directie. Protocol gedrag en gedragsregels Op alle openbare scholen werken we met gedragsregels en een gedragsprotocol. 1. GEDRAGSCODE KARAKTER OPENBAAR ONDERWIJS De school is toegankelijk voor alle kinderen. Bij ons op school worden verschillen geaccepteerd en gerespecteerd. Bij ons op school respecteren we ieders geloof of levensovertuiging passend binnen de democratische rechtsstaat. Bij ons op school heerst een veilig schoolklimaat. VEILIG KLIMAAT Leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel, directie en ouders gaan respectvol met elkaar om: zij doen elkaar geen pijn, hinderen elkaar niet en berokkenen elkaar geen schade. Niemand doet iets wat een ander stoort, raakt de ander niet aan als deze dat niet prettig vindt. Gelijke gevallen worden gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, (seksuele)geaardheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Op school wordt geen geweld gebruikt, niet gepest en er worden geen bijnamen gegeven. Er wordt niet geroddeld en gescholden, er worden geen spullen afgepakt en vernield. Ook wordt niet met geweld gedreigd en vindt geen afpersing plaats. Er wordt niet mishandeld en geen seksueel geweld gebruikt. Op school wordt iedereen met zijn eigen naam aangesproken. Iedereen zorgt ervoor dat de school er gezellig en ordelijk uitziet. Vanzelfsprekend heeft het personeel daarbij een voorbeeldfunctie. Personeelsleden wijzen de kinderen, indien nodig, op de schoolspecifieke gedragsregels. Iedereen gaat zorgvuldig om met het eigendom van een ander. Met zorgvuldig wordt bedoeld: het niet met opzet misbruiken van het geleende eigendom, zodat het eigendom ongeschonden teruggegeven kan worden. Het is niet toegestaan de (ICT-)apparatuur binnen de school te gebruiken voor opslag, opvragen en verspreiden van racistisch, discriminerend en seksueel getint materiaal. Personeel en leerlingen dragen kleding die voor anderen niet aanstootgevend is. PERSOONLIJKE CONTACTEN TUSSEN LEERKRACHTEN/ASSISTENT(EN) EN LEERLING Directie, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel proberen zoveel mogelijk te vermijden met één leerling achter te blijven. De leerkracht zorgt ervoor dat hij/zij zichtbaar is voor anderen. Kinderen worden in principe niet bij de leerkracht thuis uitgenodigd. Wel kan een groepje leerlingen op bezoek komen na overleg met en toestemming van de ouders. De directeur wordt hierover geïnformeerd. Directie, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel geven aan en accepteren van leerlingen geen dure persoonlijke cadeaus. SCHOOLGEBONDEN ACTIVITEITEN Tijdens buitenschoolse activiteiten gelden dezelfde regels als in de schoolsituatie. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes slapen gescheiden van elkaar tijdens een kamp of werkweek. Het gedrag van leerkrachten vormt geen bedreiging of probleem voor de leerlingen. 36

37 Het toezicht in douches en kleedruimtes wordt, indien mogelijk, verricht door leerkrachten van hetzelfde geslacht als de betreffende leerlingen. Is dit niet mogelijk, dan klopt de leerkracht duidelijk voordat hij of zij de douche- of kleedruimte betreedt. BEWEGINGSONDERWIJS Het toezicht in douches en kleedruimtes wordt, indien mogelijk, gedaan door leerkrachten van hetzelfde geslacht als de betreffende leerlingen. Indien dat niet mogelijk is, wordt er door de leerkracht eerst duidelijk geklopt voordat de kleed- of doucheruimte wordt betreden. Leerlingen vanaf groep 5 worden geacht zich zelfstandig aan- en uit te kunnen kleden. Bij jonge kinderen wordt incidenteel hulp verleend bij het aan- en uitkleden. Jongens en meisjes douchen gescheiden van elkaar. In de lessen wordt rekening gehouden met het zich op een bepaalde leeftijd ontwikkelend schaamtegevoel bij kinderen. Tijdens oefeningen kan de leerkracht functionele hulp verlenen zodanig dat de oefening juist en zonder gevaar wordt uitgevoerd. Lichamelijk contact mag nooit leiden tot ongewenste aanrakingen. Er wordt altijd voorzichtig gewerkt en gevaarlijk gedrag wordt gemeden: loshangende kledingstukken en moeilijk verwijderbare sieraden worden vastgemaakt of vastgeplakt, andere sieraden worden verwijderd en lang haar wordt bij elkaar gebonden, zodat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. GEWELD Verbaal geweld is niet toegestaan; er mag niet worden gescholden en onbehoorlijke taal worden gebruikt. Non-verbaal geweld is niet toegestaan: er mogen bijvoorbeeld geen gewelddadige en/ of dreigende gebaren worden gemaakt en dreigbrieven en afpersing zijn niet toegestaan. WAPENS, ROKEN, ALCOHOL, DRUGS We gaan er van uit dat in onze basisscholen problemen met wapens, roken, alcohol en drugs geen rol zullen spelen. Toch willen we onderstaande gedragsregels proactief vaststellen. In het schoolgebouw wordt niet gerookt. Roken is eventueel toegestaan op een door de directeur van de school aangewezen plek op het schoolterrein of in het schoolgebouw. Het gebruik van alcohol of het bij zich hebben van alcoholhoudende dranken is op school niet toegestaan. De directeur kan ouders, personeel en leerlingen van 16 jaar en ouder toestemming geven alcohol te gebruiken tijdens bijeenkomsten. Het onder invloed zijn, in bezit hebben of verhandelen van cannabis, XTC, cocaïne of andere niet met name te noemen drugs is op school niet toegestaan. Het gebruik van welk voorwerp dan ook als wapen is verboden en het meenemen naar school of het op school in bezit hebben van voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, is niet toegestaan. PROTOCOL GEDRAG 1) Alle mensen die bij de school betrokken zijn, proberen gedragsproblemen te voorkomen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid de kinderen een veilige leeromgeving te bieden en collega s ondersteunen elkaar. 2) Er zijn duidelijke regels waar alle teamleden gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. We spreken dan ook, indien nodig, leerlingen van collega s aan als regels overtreden worden. 3) Alle leerkrachten maken gebruik van het pestprotocol. Er wordt aandacht besteed aan het aanleren van normen en waarden. Positief gedrag wordt beloond. Er wordt daarbij bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de methode Kinderen en omgaan met waarden en normen. 37

38 4) Gedragsproblemen worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd. Dit gebeurt in de klas, op het plein, in het schoolgebouw. Opvallende kinderen worden regelmatig besproken in een leerlingbespreking. Er wordt een verslag gemaakt. 5) Ouders worden zo spoedig mogelijk ingelicht over gedragsproblemen van hun kind. 6) Er worden afspraken gemaakt die vastgelegd worden op een daarvoor ontworpen formulier. Dit formulier wordt ondertekend door de ouder(s). Indien nodig worden herhalingsafspraken gemaakt. 7) Mocht bovenstaande niet tot een oplossing leiden en het ongewenste gedrag gaat door of verhardt zich, dan wordt er na overleg met de ouders externe hulp ingeschakeld, bijvoorbeeld: Onderwijsbegeleidingsdienst, plaatsingscommissie Weer Samen Naar School, schoolarts, Riagg, huisarts, politie, e.d.). 8) Mocht er na deze hulp, of het uitblijven ervan (ouders wensen geen medewerking te verlenen), nog geen verbetering te constateren zijn, dan resten de volgende mogelijkheden die aan leerling en ouder(s) mondeling en schriftelijk medegedeeld worden: het inschakelen van bijv. de Raad van Kinderbescherming het uitdelen van een gele kaart, hetgeen als een zeer ernstige waarschuwing moet worden beschouwd, om duidelijk te maken dat er grenzen worden overschreden. de leerling wordt tijdelijk uit de groep geplaatst. Lost bovenstaande nog steeds niets op, dan gaat het volgende in werking: 1. Het uitdelen van een tweede gele kaart, als teken van laatste waarschuwing. 2. Het schorsen van de leerling voor twee schooldagen. In deze periode wordt een gesprek met ouders, verzorgers gehouden. De schorsing wordt gemeld bij inspectie en bestuur. 3. Plaats zoeken op een andere basisschool voor de leerling (acht weken zoeken). 4. Het verwijderen van de leerling van de school. Ook nu wordt hiervan melding gemaakt bij bestuur en inspectie. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan alle vormen van gedrag die onze normen en waarden te buiten gaan, of waarvan een ander of anderen last hebben. Er kan gedacht worden aan pestgedrag, agressie (verbaal/ fysiek), bedreigingen, vernielzucht, discriminatie, brutaliteit of ongevoeligheid voor correctie door volwassenen. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanaf 1 juli 2013 zijn we als school verplicht om een meldcode te hanteren. Dit betekent dat wij een stappenplan volgen op het moment dat wij signalen krijgen dat er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Ons uitgangspunt is dat wij hierover in gesprek blijven met de betrokkenen. Het protocol dat wij gebruiken is altijd op school op te vragen. 38

39 Klokkenluidersregeling De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand. Dit is geen klacht. Daarvoor bestaat een klachtenregeling. Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar u werkt en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van: o o o o o o een (dreigend) strafbaar feit; een (dreigende) schending van regels; een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu; een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen; een (dreigende) verspilling van overheidsgeld; een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten; dan wel enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand als bedoeld in de eerste volzin van dit lid. Tenzij sprake is van uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld acuut gevaar) meldt u een vermoeden van een misstand intern: o o o bij het bevoegd gezag (de bestuurder); bij de Raad van Toezicht als het vermoeden van de misstand het bevoegd gezag betreft; bij de vertrouwenspersoon integriteit (VPI). Vertrouwenspersoon integriteit Mevrouw R. Kruidenier is de vertrouwenspersoon integriteit binnen de stichting 3primair. Indien u een vermoeden van een misstand wilt melden, kunt u zich tot haar wenden. U kunt haar per bereiken: Schoolmelk De kinderen kunnen op school gekoelde melk drinken. Als u uw kind schoolmelk wilt laten drinken, dan is er op school een aanmeldingsformulier verkrijgbaar. Na invulling levert u dit in op school. U krijgt van de Melkunie een acceptgiro thuisgestuurd en zodra deze betaald is, ontvangt de school bericht wanneer uw kind voor het eerst schoolmelk gaat drinken. Op school zijn ook afmeldings- en wijzigingsformulieren verkrijgbaar. In het kader van gezondheidsvoorlichting verschaft de school alleen halfvolle melk. Drinkt uw kind geen melk, bijvoorbeeld in verband met melkallergie, dan kunt u een (goedsluitende) beker van thuis meegeven met een gezonde vruchtendrank. Schrijfgerei Als de kinderen in groep 3 leren schrijven, beginnen zij met een driekantig potlood. Na enige tijd wordt overgegaan op een vulpen. Deze wordt door de school beschikbaar gesteld. Is de vulpen versleten, kapot of zoekgeraakt, dan wordt u verzocht een nieuwe vulpen te kopen. U kunt dit bij de leerkracht doen. Voor sommige kinderen wordt geadviseerd door de leerkracht een Lamy pen aan te schaffen. Vullingen voor de Lamy pen zullen door de ouders zelf moeten worden aangeschaft. 39

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. hart. Het is tijd voor onderwijs waarin... In dit onderwijs... leren methanden hoofd

Schoolgids 2014-2015. hart. Het is tijd voor onderwijs waarin... In dit onderwijs... leren methanden hoofd Schoolgids 2014-2015 Het is tijd voor onderwijs waarin... - kinderen leren met hoofd, hart en handen - kinderen hun sociale, cognitieve, emotionele en creatieve vaardigheden oefenen - kinderen meer leren

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 Utrecht, februari 2013 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen.

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. 18-06-2012 C.M. Helfrich s1039706@student.windesheim.nl ENSO.PGOR ws. s1039706 Docent: Jolanda Roelfsema Module: Praktijkgericht

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Werken met groepsplannen

Werken met groepsplannen TAAL/LEESONDERWIJS HAND- Werken met groepsplannen Handreiking taalbeleid Mariët Förrer Yvonne Leenders Inhoudsopgave pag. Inleiding door Roel Weener, Projectleider Projectbureau Kwaliteit - PO-Raad 3 1.

Nadere informatie