Studiegids. Opleiding docent muziek. Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag!!!!!! augustus 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Opleiding docent muziek. Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag!!!!!! augustus 2011"

Transcriptie

1 Studiegids Opleiding docent muziek Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag!!!!!! augustus 2011

2

3 STUDIEGIDS HBO BACHELOROPLEIDING DOCENT MUZIEK opleidingscode: HOGESCHOOL HELICON ONDERWIJS VANUIT ANTROPOSOFIE brin nr.: 04CS

4

5 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...1 Hoofdstuk 1 De Opleiding docent muziek...3 Doel van de opleiding...3 Beroepsperspectief...3 Antroposofie...4 Hoofdstuk 2 De opbouw van de studie...5 De propedeuse...5 De hoofdfase...5 De afstudeerfase...6 Hoofdstuk 3 Inrichting van het onderwijsprogramma De docent muziek als kunstenaar De docent muziek als pedagoog De docent muziek als mens in ontwikkeling De docent muziek als beroepsbeoefenaar...8 Hoofdstuk 4 Het studiejaar...9 Jaarrooster...9 Blokrooster...9 Projecten en conferenties...9 Jaarfeesten...9 Voordrachtsoefeningen en De Voorstelling...9 Open dagen...10 Hoofdstuk 5 Onderwijs en examens...11 Toelatingseisen...11 Toetsing en beoordeling...11 Studiebelasting en studievoortgang...11 Hoofdstuk 6 Studiebegeleiding...13 Studiebegeleiding...13 Portfolio...13 Studentenevaluaties...13 Hoofdstuk 7 Overlegstructuur Docentenoverleg Opleidingsoverleg (OO) Examencommissie Studiebegeleideroverleg (SO) Opleidingscommissie (OC) De Borrelnoo(d)t Medezeggenschapsraad...15 Overige overlegorganen...15 Hoofdstuk 8 Communicatie, klachten en bezwaren...16 Communicatielijnen...16 Bezwaren tegen beoordelingen...16 Ongewenste intimiteiten...16

6 Hoofdstuk 9 Financieel...17 College- en instellingsgeld...17 Instituutsbijdrage...17 Overige studiekosten...17 Studiefinanciering...17 Verzekeringen...17 Uitschrijving...18 Hoofdstuk 10 Huishoudelijk...19 Hoofdstuk 11 Medewerkers...22 Opleiding docent muziek...22 College van bestuur (CvB)...23 Euritmie Academie...23 Bijlage 1 Competenties en startbekwaamheden Odm...24 Bijlage 2 Curriculumoverzicht...27 Bijlage 3 Jaarrooster...28.

7 Voorwoord Deze studiegids is een wegwijzer voor studenten en geïnteresseerden in de opleiding docent muziek van Hogeschool Helicon. Deze opleiding is bijzonder in zijn soort, omdat je er pedagogische en muzikale vaardigheden leert ontwikkelen door inspirerende docenten met een kenmerkende visie op de mens en op muziek. De studiegids geeft als eerste uitleg over wat we doen en waarom. Welke rollen heeft een docent muziek en welke competenties horen daar bij? En hoe zijn deze competenties doorvertaald in het studieprogramma? Vervolgens kijken we naar hoe de opleiding is georganiseerd. Hoe is het studiejaar ingedeeld en hoe werken de roosters? Welke regelingen zijn er van toepassing op het onderwijs en de examens? Wat zijn studiepunten precies? Hoe houd je zicht op je studievoortgang? Wie kun je aanspreken voor advies of hulp? Welke geledingen zijn er allemaal, wie houdt zich waarmee bezig? Dit soort algemeen praktische informatie komt in deze studiegids allemaal aan bod. De studiegids is een wegwijzer en bevat als zodanig lang niet alle belangrijke informatie. Sommige onderwerpen zijn namelijk zo specifiek en omvangrijk, dat ze in aparte documenten zijn beschreven. Het betreft het Studentenstatuut, de Onderwijs- en examenregeling, de Onderwijsgids, de Stagegids en de Handleiding Studieloopbaan en portfolio. Elke student wordt geacht de inhoud hiervan te kennen en de betreffende regels toe te passen. In deze studiegids zal vaker naar de vindplaats van deze bronnen worden verwezen, het StudentenNet van Hogeschool Helicon (http://studenten.hhelicon.nl). Deze opleiding is nauw verbonden met de pedagogische visie van het vrijeschool onderwijs. Kunstzinnige vakken waaronder muziek vormen hier een wezenlijk onderdeel van het onderwijs en zijn kenmerkend voor de culturele klimaat binnen vrijescholen. Leerlingen in het schoolkoor maken het mee om werken van grote componisten uit te voeren. Dat is een van de perspectieven van deze opleiding: jongeren een onvergetelijke aanraking met de muziek bezorgen. Anderzijds is dit ook een vakopleiding in een kunstzinnig ambacht, je wordt niet alleen docent maar ook musicus. Muziek leren maken vereist een heldere waarneming, aandacht voor wat zich van binnen en van buiten afspeelt, voor materie en geest. In onder meer het vak muziekfenomenen worden zulke subtiele kwaliteiten onderzocht en bewust gemaakt. Op zulk een gebied kan de antroposofie ook inspirerende gezichtspunten aandragen. De opleiding docent muziek is ook nauw verbonden met de euritmie opleiding, met wie wij de locaties in Den Haag delen. We volgen hetzelfde ritme met gezamenlijke weeksluitingen, vieringen van de jaarfeesten en open dagen. In de keuken, op de gangen en in de tuinen vermengen we en in onze uitvoeringen merken we telkens weer hoe verbonden we zijn in muziek en in beweging. Dit wordt het derde jaar dat we deze locatie delen. En misschien ook een spannend jaar, omdat we al dan niet gaan verhuizen. Wordt vervolgd! Den Haag, augustus 2011 Studiegids Odm

8 2 Studiegids Odm

9 Hoofdstuk 1 De Opleiding docent muziek Doel van de opleiding Doel van de opleiding is studenten te scholen in de vaardigheden, inzichten en houding (attitude) die hen in staat stellen het veelzijdige beroep van docent muziek zelfstandig uit te oefenen. Competentiegericht onderwijs Een ervaren docent muziek is in staat om meerdere rollen in zijn beroep te vervullen. Zijn/haar bekwaamheden worden verwoord in termen van verschillende competenties. Een landelijk platform van conservatoria is samen met organisaties uit het werkveld van de docent muziek voortdurend bezig om de beschrijving van deze competenties actueel te houden. De opleiding docent muziek heeft deze omschrijvingen tot uitgangspunt genomen en verder doorvertaald naar startbekwaamheden. Deze duiden op het niveau waarop de competenties aan het einde van de studie moeten worden beheerst. Helicon geeft de algemene competenties ook een eigen inkleuring, vanuit een eigen visie op de mens, muziek en muziekpedagogie. Naast een grondig onderricht in de muziekbeoefening en de muziekpedagogie biedt de opleiding ook scholing in sociale vaardigheden en persoonlijke groei. Het studieprogramma kent vier leerlijnen die sporen met de belangrijkste rollen van een docent muziek: de rol van musicus / kunstenaar, de rol van pedagoog, de rol van professionele beroepsbeoefenaar en de voorwaardelijke rol van rol van een zich verder ontwikkelend mens. Dit viersporenbeleid in de opleiding moet leiden tot het verwerven van startbekwaamheden op de volgende competenties: 1. Creërend vermogen: de beginnende docent maakt muziek en muzikale producten die voortkomen uit het volgen van een eigen artistieke visie en stelt het creatieve proces in dienst van het docentschap; 2. Ambachtelijk vermogen: de beginnende docent bezit het vermogen een breed scala aan instrumentele vaardigheden en ambachtelijke kennis efficiënt toe te passen; 3. (Kunst)pedagogisch vermogen: de beginnende docent bezit het vermogen een veilige en stimulerende leeromgeving te scheppen voor leerlingen/cursisten; 4. Didactisch vermogen: de beginnende docent bezit het vermogen (kunst)onderwijs te initiëren, ontwerpen, verzorgen en evalueren vanuit een (kunst)pedagogische visie; 5. Operationaliserend vermogen: de beginnende docent bezit het vermogen voor zichzelf en anderen een inspirerende en functionele onderwijssituatie op te zetten en in stand te houden; 6. Vermogen tot samenwerking: de beginnende docent bezit het vermogen vanuit de eigen expertise samen met anderen een bijdrage te leveren aan muziek-, kunst- en cultuuronderwijs; 7. Communicatief vermogen: de beginnende docent bezit het vermogen zijn visie en handelen zowel mondeling als schriftelijk effectief en efficiënt te communiceren, af te stemmen en te verantwoorden; 8. Reflectief vermogen: de beginnende docent bezit het vermogen het eigen (kunst)pedagogische en artistieke handelen te beschouwen, analyseren, duiden en beoordelen; 9. Vermogen tot groei en vernieuwing: de beginnende docent bezit het vermogen zijn docentschap verder te ontwikkelen en te vernieuwen; 10. Omgevingsgerichtheid: de beginnende docent bezit het vermogen relevante omgevingsfactoren in de samenleving te signaleren en gebruikt deze bij zijn werkzaamheden als docent. Beroepsperspectief De opleiding verleent de titel Bachelor of Music in Education. Deze titel verschaft afgestudeerden een wettelijke eerstegraads bevoegdheid voor een (vaste) aanstelling in het basis- en voortgezet onderwijs en centra voor kunstzinnige vorming. Daarnaast is er vraag naar afgestudeerden in de kunsteducatieve sfeer bij de professionele orkesten en muziektheatergezelschappen. Verder kan een docent muziek leiding geven aan koren en ensembles, cursussen verzorgen voor kinderen en volwassenen en diverse eigen initiatieven ontplooien. Later heb je vaak een gemengde beroepspraktijk. Studiegids Odm

10 Antroposofie Antroposofie is een van de inspiratiebronnen binnen de opleiding. Het is manier van omgaan met de zintuiglijke buitenwereld zowel als de geestelijke binnenwereld die sterk op je persoonlijke ervaring en eigen onderzoek berust.. Antroposofie nodigt je uit om met beide benen op de grond vorm te geven aan een spirituele levenshouding. De ontwikkeling van je eigen persoon, ambachtelijke vaardigheden, creatieve en kunstzinnige vermogens is hierbij van essentieel belang. Antroposofische achtergronden komen op verschillende manieren in de opleiding tot uitdrukking: In de scholing van je waarneming en je bewustzijn In de visie op pedagogie en menskundige en geesteswetenschappelijke inzichten Als een bron van pedagogische vernieuwing in methodiek en didaktiek en stages In de ontmoeting met een geëngageerde, kunstzinnige beweging die naar nieuwe klanken en methoden zoekt om het muziekbeleven te verrijken. 4 Studiegids Odm

11 Hoofdstuk 2 De opbouw van de studie De vierjarige opleiding docent muziek bestaat uit drie fases: de propedeuse de hoofdfase (jaar 2 en 3) de afstudeerfase Deze fases zijn als volgt te kenschetsen. De propedeuse motto: waarnemen, verkennen en ontmoeten In het eerste jaar maak je vanuit een open en onderzoekende houding kennis met muziekpedagogie en de hoofdlijnen van het antroposofisch mensbeeld. In jouw praktische musiceervakken (eigen instrument, piano, zang, gitaar, lier, choroifluit, ensemble, koor) leg je een stevig fundament voor je toekomstig beroep. Muziek leer je tevens benaderen vanuit de cognitie (muziektheorie), de kunstzinnige / zintuiglijke ervaring (muziekfenomenen) en de beweging (euritmie). Je oriënteert je in het beroep door te hospiteren en stages te lopen in het primair en voortgezet onderwijs. Het kernvak methodiek en didactiek bereidt je voor op het verzorgen van je eerste muzieklessen in de basisschool. Het aanleren van liederen staat daarbij centraal. In het eerste studiejaar moet je stilstaan bij de vraag, of jij je daadwerkelijk met de opleiding en het beroep wilt verbinden. Deze reflectie wordt ondersteund vanuit de studiebegeleiders en je portfolio. De propedeuse is immers ook een jaar van oriëntatie en selectie. Soms kan het dat een student naar een beter passende opleiding wordt doorverwezen. De propedeuse wordt afgesloten met het propedeuse getuigschrift, zodra alle 60 studiepunten van het eerste studiejaar zijn behaald. De student heet dan hoofdfase-bekwaam. De propedeuse moet binnen twee studiejaren worden afgesloten (zie de Onderwijs- en examenregeling). De hoofdfase motto jaar 2 herkennen, verwerken en verdiepen motto jaar 3 kunstzinnig hanteren vanuit inzicht Aan het einde van het derde jaar moet je in staat zijn om zelfstandig les te geven. Je wordt dan geacht vaardig te kunnen musiceren, lessen te verzorgen en samen te kunnen werken binnen een (school)organisatie. Terwijl de propedeuse draait om het wat van het beroep, treedt in de hoofdfase het hoe en het waarom naar de voorgrond. Het onderwijs wordt gaandeweg minder voorgestructureerd aangeboden. Nu wordt je geacht doelgericht kennis te kunnen verwerven, problemen te formuleren en eigen oplossingen aan te dragen. Al doende verwerf je het inzicht om zelfstandig vorm te geven aan leerplannen, leerlijnen en leerprocessen. Stageopdrachten worden omvangrijker en complexer. Naast het aanleren van liederen voer je nu ook klankspelen uit met instrumenten en doe je ervaring op voor een schoolkoor. In het derde jaar kies je een stageplaats n het PO of VO. Aan het einde van de hoofdfase heb je nagenoeg alle muziektheoretische en musiceervakken afgerond, en zijn je ambachtelijke en creatieve vermogens behoorlijk ontwikkeld. Je bent nu nu afstudeerfasebekwaam. Studiegids Odm

12 De afstudeerfase motto: integreren en bewust scheppen De afstudeerfase is een periode van specialisatie en afronding. Studenten doen nog eens veel praktijkervaring op in verschillende stages binnen het reguliere (niet vrijeschool) onderwijs, het buitenschoolse muziekonderwijs en binnen de zorgsector. Hiernaast bereid je je voor op het eindexamen. Je kiest een stageplek in samenhang met jouw onderzoek rondom je afstudeerproject (scriptie). Dit alles vraagt tegenwoordigheid van geest, om alle kennis en vaardigheden te integreren en bewust scheppend in muziekpedagogische processen te staan. Aan het einde van de opleiding moet je in staat zijn om je visie op onderwijs in het algemeen en muziek- en kunstonderwijs in het bijzonder te verantwoorden en je eigen positie daarbinnen aan te geven. Het eindexamen bestaat uit drie onderdelen. 1. Een scriptie over een actueel onderwerp dat relevant is voor de praktijk van het muziekonderwijs. 2. Een openbare eindpresentatie rondom het onderwerp van de scriptie. 3. Een eindgesprek met een eindexamencommissie. 6 Studiegids Odm

13 Hoofdstuk 3 Inrichting van het onderwijsprogramma Een ervaren, bekwame docent muziek vervult in de visie van Hogeschool Helicon in wezen vier samenhangende rollen. Een rol kan worden beschreven in termen van bij elkaar horende competenties. Aan het einde van de studie beheers je deze competenties op het niveau van startbekwaamheden (zie bijlage). Je ontwikkeling in deze rollen wordt gevoed door vier leerlijnen in het onderwijsprogramma. Elke leerlijn omvat een aantal samenhangende onderdelen van het curriculum. De vier rollen van de docent muziek 1. Kunstenaar 2. Pedagoog 3. Zich ontwikkelend mens 4. Beroepsbeoefenaar Hieronder volgt een beknopte omschrijving van elke rol en de bijbehorende leerlijn in het studieprogramma. Voor een meer uitgebreide beschrijving zie Klankkleur, visie op muziekpedagogie, beroep en onderwijs, Opleiding docent muziek, juli De docent muziek als kunstenaar Rol De docent muziek wekt zelf muziek tot leven en geeft op kunstzinnige wijze leiding aan het musiceren van groepen van wisselende samenstelling. Hij is vaardig in het gebruik van de zangstem en verschillende muziekinstrumenten, ook volgens gezichtspunten die vanuit de antroposofie zijn geïnspireerd. Hij weet interesse te wekken voor hieruit voortkomende werkvormen en ontwikkelingen. Leerlijn Studenten ontwikkelen een breed scala aan musiceervaardigheden, kunstzinnig- artistieke vermogens en maken zich een breed muziekrepertoire eigen. Deze leerlijn krijgt in de eerste drie studiejaren relatief veel aandacht. In deze rol ontplooien studenten zich ook in toenemende mate in hun stages en in de vrije ruimte. Studieonderdelen Eigen instrument Muziekfenomenen Algemene muziekleer Slagtechniek Muziekatelier Piano/liedbegeleiding Spraakvorming Solfège, Harmonieleer, Ensemble De Voorstelling Zang Euritmie Analyse Koorscholing Gitaarbegeleiding Arrangeren/componeren/ICT Lier Muziekgeschiedenis Choroi fluit 2 De docent muziek als pedagoog Rol Een docent muziek denkt mens- en ontwikkelingsgericht en hij weet zijn muzikale activiteiten hierop af te stemmen. Hij schept een enthousiasmerende werksfeer met ruimte en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen/deelnemers. Hij legt relaties tussen muzikale fenomenen enerzijds en de muziekhistorische en mensheidsontwikkeling anderzijds, mede vanuit relevante inzichten uit de antroposofie. Hij past deze inzichten toe in leerplannen, leerlijnen en lessen. Leerlijn Het vak methodiek en didactiek is het kernvak van de opleiding. Studenten verwerven kennis en inzicht in de muziekpedagogie en psychologie, mede vanuit antroposofische gezichtspunten. Deze leerlijn krijgt toenemende aandacht en verdieping naarmate de studie vordert. Studieonderdelen Methodiek en didaktiek Algemene muziekpedagogie Ontwikkelingspsychologie Stemkunde Studiegids Odm

14 3 De docent muziek als mens in ontwikkeling Rol Een docent muziek heeft (zelf)kennis van zijn (on)mogelijkheden en weet zijn eigen ontwikkeling planmatig hierop aan te sturen. Hij onderkent het belang van zijn muzikale en menselijke scholing en weet zijn eigen kunstzinnigheid en inspiratie zelfstandig te voeden. Hij kent en zoekt mogelijkheden tot zelfreflectie en verbreedt regelmatig zijn eigen horizon. Leerlijn Zelfreflectie is een onmisbare voorwaarde voor persoonlijke groei in de vier bovengenoemde rollen. Reflectie en persoonlijke groei komen weliswaar aan de orde in ieder vak, maar staan centraal in de studiebegeleiding en het portfolio. Studieonderdelen Studieloopbaan Persoonlijke vaardigheden Theosofie Menskunde Jaarfeesten 4 De docent muziek als beroepsbeoefenaar Rol Een docent muziek weet zijn opvattingen als kunstenaar en pedagoog helder en overtuigend naar anderen te communiceren. Hij houdt de aandacht voor het muziekvak binnen zijn werkomgeving levend en maakt het vakoverstijgende belang ervan inzichtelijk. Hij legt relaties met andere disciplines en initieert en realiseert vakoverstijgende projecten. Hij onderhoudt een netwerk waaraan hij zijn eigen handelen toetst. Hij participeert met regelmaat in innovatieve projecten. Hij informeert zich over recente ontwikkelingen in de (muziek)kunst en het (muziek)onderwijs. Een werkruimte met inventaris wordt op professionele wijze door hem beheerd. Leerlijn Binnen deze leerlijn handelt het om leerervaringen in de beroepspraktijk zelf. Met hospiteren en stages doe je ervaring op met lesgeven, schoolkoren en organisaties. In projecten wordt de buitenwereld naar binnen gehaald, of neem je met de opleiding deel aan een muziekproject elders. De arbeidsrechtelijke facetten van het beroep krijgen aandacht in het laatste studiejaar. Studenten getuigen van groei in deze rol in hun portfolio. Vanzelfsprekend krijgt deze leerlijn in de hogere jaren meer aandacht. Studieonderdelen Hospiteren en stage Studieloopbaan Projecten Maatschappij De leerlijn Kunstenaar krijgt bij aanvang veel aandacht en daalt in omvang met de studiejaren. De leerlijn Pedagoog neemt gedurende Kunstenaar de studie in omvang toe, net als de Pedagoog leerlijn Beroepsbeoefenaar. Mens De leerlijn Zich ontwikkelend mens stijgt Beroepsbeoefenaar licht (zie figuur). Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 8 Studiegids Odm

15 Hoofdstuk 4 Het studiejaar Jaarrooster Het studiejaar is verdeeld in 4 blokken van 9 weken. De 8e week is een toetsweek, de 9 e week biedt ruimte voor voorspelen, vergaderingen en een incidentele inhaalles. Het jaarrooster in de bijlage geeft een overzicht van alle blokken en de bijzondere momenten in het studiejaar, zoals vakanties, jaarfeesten, projecten en open dagen. Blokrooster Een blokrooster geeft de onderwijsactiviteiten weer op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag voor een heel blok. Het blokrooster wordt per naar alle studenten en docenten verstuurd voor de aanvang van een blok. Kleine wijzigingen en aanvullingen op het rooster worden naar de betrokkenen g d. Projecten, conferenties, gastdocenten Elk studiejaar worden er activiteiten georganiseerd die het reguliere programma aanvullen. Thema s van projecten sluiten aan bij een behoefte van studenten of medewerkers of grijpen aan bij een bijzondere kans die zich aandient. Dit studiejaar verheugen we ons weer op een werkweek in Duitsland met componist en instrumentenbouwer Manfred Bleffert, voor een intensieve uiteenzetting met de bouw van klinkend slagwerk en een opvoering daarmee in Nederland. Michael Deason-Barrow, onze vaste gastdocent uit Engeland, komt begin november voor een boeiende, volle week. En in april reizen we naar Witten Annen voor een meerdaagse seminar voor muziekdocenten. Het thema was vorig jaar muziek en beweging. Hiernaast willen we komend studiejaar meer inhoud geven aan de rol beroepsbeoefenaar, door te participeren in belangrijke studiedagen (conferenties/congressen) voor muziekdocenten. Het betreft de Musiklehrertagung voor Duitse vrije school muziekdocenten in Ludwigsburg (begin januari 2012) en de conferentie van de European Association for Music in Schools in Den Haag (april 2012). Musik und Bewegung in Witten Annen (mei 2011). De Tagung is bedoeld voor de derde- en vierdejaars studenten. Jaarfeesten De jaarfeesten (Michaëlsfeest - Kerstviering - Paasviering - Sint Jansfeest) zijn een wezenlijk onderdeel van de West-Europese cultuur en worden daarom op vele plaatsten gevierd, ook binnen Hogeschool Helicon. Elk jaarfeest heeft een eigen stemming, achtergrond en betekenis. Bij de vormgeving van de vieringen wordt inzet gevraagd van de studenten van de euritmie opleiding en de opleiding docent muziek. Studenten raken zo met de jaarfeesten vertrouwd en de manier waarop ze muzikaal en kunstzinnig kunnen worden gevierd. Elk jaarfeest wordt georganiseerd door een andere jaargroep studenten, een docent stuurt dit aan: Michaëlsfeest - vierdejaars Kerstviering - tweedejaars Paasviering - derdejaars Sint Jansfeest - eerstejaars Voordrachtsoefeningen en De Voorstelling Alle studenten nemen na ieder blok deel aan het voorspelen en voorzingen. Ten overstaan van medestudenten en een commissie van docenten presenteert jij je als musicus. Je presentatie aan het einde van blok 2 en blok 4 wordt kritisch beoordeeld en bewaard in je studievoortgangsdossier. Terugkoppeling over het voorspelen hoort in het eerstvolgende contactuur te gebeuren. Neem zelf het initiatief als je docent het vergeet. Docenten bepalen uiteindelijk welke stukken je mag uitvoeren en stellen hiervan een programma op. Bij het voorzingen kun je je laten begeleiden door de pianodocent. Ieder heeft recht op 20 minuten oefentijd per voorspeelgelegenheid. Deze minuten kunnen niet worden gespaard of overgedragen. Dit studiejaar is er ook weer De Voorstelling. Dit is een aangeklede opvoering door alle studenten van de opleiding voor een breed publiek. De organisatie van dit evenement ligt bij studenten van het derde jaar. De Voorstelling een verplicht onderdeel van het studieprogramma geworden met studiepunten. Dit studiejaar is het vervroegd naar het einde van het tweede blok. Studiegids Odm

16 Open dagen De opleiding houdt jaarlijks twee of meer Open dagen. Studenten moeten hierbij aanwezig zijn, voor een bijdrage aan lesdemonstraties, de opvang van gasten en wat nodig is. Open dagen zijn van groot belang voor de werving van nieuwe studenten, en de inhoud en presentatie is (ook) leerzaam voor studenten. 10 Studiegids Odm

17 Hoofdstuk 5 Onderwijs en examens Alle regels met betrekking tot het onderwijs en de examens van de opleiding zijn ondergebracht in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Deze regels zijn bindend en worden bij alle studenten en medewerkers bekend verondersteld. De Onderwijsgids, met specifieke informatie over de toetsing en beoordeling van alle studieonderdelen, is een apart onderdeel van de OER. Enkele belangrijke onderwerpen uit de OER volgen hieronder. De regeling staat integraal op Toelatingseisen De algemene wettelijke eisen voor toelating zijn een diploma VWO, HAVO of MBO (niveau 4). Aanvullend worden specifieke eisen gehanteerd in de vorm van een toelatingsexamen. Het toelatingsexamen wil onderzoeken of kandidaten over voldoende muzikale aanleg en vaardigheden beschikken (in motorisch en artistiek opzicht), voldoende muziektheoretische basiskennis bezitten en of het muzikale gehoor in aanleg goed is. Het toelatingsexamen bestaat uit een theoretisch gedeelte (solfège, gehoor, algemene muziekleer), een praktisch deel (zingen, spelen en declameren) en een gesprek (motivatie en gelegenheid om vragen te stellen). Uit de motivatie moet blijken dat de keuze voor het beroep en voor een opleiding die werkt vanuit antroposofie een bewuste keuze is. Tenslotte is een goede gezondheid en enige maatschappelijke ervaring gewenst. Wanneer de resultaten de commissie de indruk geven dat de kandidaat de opleiding binnen 4 jaar kan afronden is hij toelaatbaar. De opleidingsdirecteur beslist uiteindelijk of hij/zij wordt toegelaten. Toetsing en beoordeling De toetsen, tentamens en examens van hele studiejaar zijn globaal opgenomen in het jaarrooster. Gedurende het jaar worden meer gedetailleerde toetsroosters opgesteld. Studieprestaties worden getoetst en beoordeeld op grond van criteria, die in de vakbeschrijvingen van de Onderwijsgids zijn vermeld. Wanneer een student tijdig aan een opdracht heeft voldaan reageert de betrokken docent hierop binnen vijftien werkdagen. Wanneer een student niet aan een toetsing heeft kunnen deelnemen, dient hij contact met de betreffende docent op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Bij nalatigheid vervallen de rechten van de student op een beoordeling en daarmee op toekenning van studiepunten. Bij nalatigheid van de docent heeft de directie het recht te bepalen dat de student voor het betreffende vak (onderdeel) aan de gestelde eisen heeft voldaan. In gevallen waarin de onderwijs- en examenregeling niet voorziet, beslist de directie. Studiebelasting en studievoortgang De opleiding is een bacheloropleiding. Volgens Europese afspraken duurt een bacheloropleiding 4 jaar met een werkbelasting van 1680 uren per studiejaar (van 42 werkweken). Dit komt neer op gemiddeld 40 uur studie per werkweek, schoolvakanties niet meegerekend. De tijd die je ongeveer aan een studieonderdeel besteedt komt tot uitdrukking in studiepunten. 1 studiepunt (EC = European Credit), staat voor 28 studiebelastinguren (sbu). Een vak van 1 EC moet je dus binnen 28 uur kunnen behalen. Ieder studiejaar van een bacheloropleiding bestaat uit 60 studiepunten. Wanneer je aan de eisen van een studieonderdeel hebt voldaan, gaat een melding van de vakdocent naar de onderwijscoördinator, die vervolgens zorgt dat je studiepuntenregister wordt bijgewerkt. Studenten ontvangen halfjaarlijks een overzicht van hun behaalde studiepunten, of eerder op hun eigen verzoek. Studiegids Odm

18 12 Studiegids Odm

19 Hoofdstuk 6 Studiebegeleiding De opleiding heeft verschillende voorzieningen om studenten bij hun studie te ondersteunen en om hen te betrekken bij de kwaliteit van het onderwijs. 1. Studiebegeleiding 2. Portfolio 3. Studentenevaluaties Studiebegeleiding Tijdens de gehele studie sta je in nauw contact met docenten. Eventuele problemen kunnen in de regel dan ook snel worden gesignaleerd en direct aangepakt. Daarnaast heb je een studiebegeleider, een persoonlijk aanspreekpunt in de opleiding. Een studiebegeleider: voert groepsgesprekken met jaargroepen van studenten over studieaangelegenheden; ondersteunt en beoordeelt jou bij je zelfreflectie en het beheer van je portfolio; bespreekt en bewaakt jouw studievoortgang en koppelt besluiten terug uit het docentenoverleg; is voor jou een klankbord voor eventuele persoonlijke problemen. Formele gesprekken met de studiebegeleider vinden plaats aan het einde van Blok 2 en 4. De Handleiding Studieloopbaan op StudentenNet geeft uitgebreide informatie over studiebegeleiding. De studiebegeleiders zijn: Marianne van Asperen, Floortje Bedaux en Magali Muller-Peddinghaus. Buddy s Voor een nieuwe student kan een aantal aspecten van de nieuwe opleiding wellicht nog onduidelijk zijn. Een hogere jaars kan hierin vaak goed ondersteunen, je wegwijs maken binnen de opleiding en je bijvoorbeeld tips geven over de aanpak van bepaalde studieonderdelen. Zo n maatje als aanspreekpunt noemen we een buddy. Desgewenst kun je een buddy benaderen op je eigen initiatief of via een studiebegeleider. Het is goed wanneer je af en toe samen zit om verschillende facetten te doorlopen, die niet per se bij een studiebegeleider horen. Portfolio Vanaf het begin van je studie leg je een eigen portfolio aan. Hierin verzamel je gestadig allerlei materiaal dat getuigt van je studievoortgang, jouw reflectie op je sterke en je te ontwikkelen punten in het licht van de competenties. Het portfolio geeft inzicht in de manier waarop jij je studie organiseert en daarin vordert, en hoe je tegen je toekomst als docent muziek aankijkt. Aan de hand van het portfolio toont je aan dat je bekwaam bent voor een volgende fase in de studie (hoofdfase of afstudeerfase). Het portfolio staat centraal in gesprekken tussen jou en je studiebegeleider. Het is een sturend instrument door de hele opleiding en het ligt ter inzage tijdens het eindexamen. Uitgebreide informatie vind je in de Handleiding Portfolio op StudentenNet. Studentenevaluaties Het studieprogramma wordt jaarlijks met alle studenten geëvalueerd aan het einde van Blok 2 en 4. Vakken worden beoordeeld op de kwaliteit van de inhoud, organisatie, docent, toetsing en studiebelasting. Wanneer een vak twee of meer onvoldoende beoordelingen van verschillende studenten krijgt, volgt nader onderzoek vanuit het Beleidsoverleg om de oorzaak te achterhalen. Hiernaast vindt jaarlijks een onderzoek naar de studenttevredenheid en een evaluatie van de stages plaats. Studiegids Odm

20 Hoofdstuk 7 Overlegstructuur De opleiding docent muziek heeft verschillende vormen van overleg om de kwaliteit van de opleiding te bevorderen en te bewaken. Medewerkers: 1 Docentenoverleg 2 Beleidsoverleg 3 Examencommissie 4 Studiebegeleidersoverleg Studenten/medewerkers: 5 Opleidingscommissie 6 Borrelnoo(d)t 1 Docentenoverleg Het docentenoverleg is de algemene vergadering van docenten en (staf)medewerkers. Hier wordt de studievoortgang van studenten besproken en wordt de opleidingsdirecteur over het opleidingsbeleid geadviseerd. Het docentenoverleg draagt medeverantwoordelijkheid voor: de bewaking van het bachelorniveau; het verzorgen en bewaken van een adequaat toetsing- en beoordelingsbeleid; toetsing van de uitvoering van het studieprogramma op de doelen, inhouden en richtlijnen zoals beschreven in de onderwijs- en stagegids; toetsing of de keuzes voor leeromgeving en werkvormen in overeenstemming zijn met de onderwijskundige uitgangspunten; Het docentenoverleg komt in beginsel 8 á 9 keer in het studiejaar bijeen. Elke vergadering wordt genotuleerd. Voorzitter: Reyer Ploeg (opleidingshoofd) 2 Beleidsoverleg Het opleidingsoverleg draagt zorg voor de dagelijkse leiding en stemt de ontwikkeling en de uitvoering van beleid af via de betrokken overlegvormen. Het overleg wordt gevormd door de opleidingsdirecteur en de opleidingscoördinatoren. Het Beleidsoverleg vergadert in principe tweewekelijks. Notulen en actielijsten liggen ter inzage voor alle medewerkers. Samenstelling: Y. Tijsterman (directeur EA en Odm), H.U. Kretschmer (voorzitter / kwaliteitszorg), R. Ploeg (opleidingshoofd Odm), F. Francken (docente) en J. de Vos (onderwijscoordinator) 3 Examencommissie De examencommissie houdt zich bezig met het toetsbeleid en ziet toe op de uitvoering ervan. Zij bewaakt de vorm, inhoud en niveau van tentamens, stage, afstudeerwerkstukken en examens (dus alle afsluitingen). De examencommissie behandelt verzoeken tot vrijstellingen en neemt klachten van studenten over de toetsing en beoordeling in behandeling. De commissie rapporteert aan de opleidingsdirecteur. Voor een uitvoeriger beschrijving zie de Onderwijs- en examenregeling. Voorzitter: Jur de Vos Secretaris: vacature Lid: Marianne van Asperen 4 Studiebegeleideroverleg (SO) Het studiebegeleideroverleg coördineert de individuele en groepsgewijze studiebegeleiding gesprekken. Het SO draagt zorg voor een effectieve en efficiënte bespreking van de studievoortgang in het docentenoverleg. Het SO bestaat uit de studiebegeleiders Marianne van Asperen, Magali Muller-Peddinghaus en Floortje Bedaux en. 14 Studiegids Odm

21 5 Opleidingscommissie (OC) De OC, een wettelijk voorgeschreven orgaan, adviseert de opleidingsdirecteur gevraagd of ongevraagd over in principe alle opleidingszaken. Deelname aan de commissie staat open voor alle studenten en docenten van de opleiding. De commissie vergadert met zekere regelmaat en maakt notulen die ter inzage liggen. De gang van zaken binnen het OC is benoemd in een reglement. Voorzitter: Lea Zantinge Secretaris: Vera Leverington Lid: Marianne van Asperen neemt deel namens de medewerkers. 6 De Borrelnoo(d)t Eenmaal per blok vindt een informele uitwisseling plaats tussen studenten met de opleidingsdirecteur, onderwijscoördinator en andere belangstellende medewerkers. De Borrelnoo(d)t is geen formeel orgaan, maar een vrijplaats om te spreken en tussentijds de vinger aan de pols te houden. 7 Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) geeft advies over en stemt al of niet in met beleidsvoornemens van het College van Bestuur. Verder heeft de raad medezeggenschap in bepaalde arbeidsvoorwaardelijke zaken. De MR is samengesteld uit studenten en medewerkers van de diverse opleidingen en geledingen van de hogeschool. Iedereen heeft het recht om zich over alle kwesties van de hogeschool te richten tot zijn vertegenwoordigers in de MR. Voorzitter: Fred Beekers Vertegenwoordiger Odm: Marianne van Asperen Correspondentieadres: MR - Hogeschool Helicon, p/a Socrateslaan 22-A, 3707 GL Zeist. Overige overlegorganen In de volgende organen onderhoudt de opleiding relaties met externen. Werkveldcommissie De Werkveldcommissie adviseert de opleiding gevraagd en ongevraagd over onderwijs, onderzoek en relevante ontwikkelingen in het werkveld. Zaken die hierbij aan de orde kunnen komen zijn de beoordeling van het beroepsprofiel, het niveau van de opleiding, de afstemming van het curriculum op de eisen van het werkveld en de wijze waarop studenten op hun latere beroep worden voorbereid. Overleg met de werkveldcommissie vind jaarlijks 2 á 3 maal plaats. Samenstelling: Sven Bogers, Sietske Asselbergs, Paul Vlieks, Reyer Ploeg en Jur de Vos Verder onderhoudt de opleiding regelmatig overleg met: Opleidingsoverleg Docent Muziek (vakopleidingen van conservatoria) KVDO (kunstvakdocentenopleidingen) Platform Primair en Voortgezet Onderwijs (Vereniging van Vrijescholen) Studiegids Odm

22 Hoofdstuk 8 Communicatie, klachten en bezwaren Iedere student heeft recht op antwoord op zijn vragen, een veilige leeromgeving en een eerlijke beoordeling van zijn leerprestaties. De volgende instanties en regelingen kunnen hierop worden aangesproken. (Zie ook het Studentenstatuut en de Onderwijs- en examenregeling.) Communicatielijnen Studenten met vragen en opmerkingen die betrekking hebben op een vak, bespreken dit in eerste instantie met de betreffende docent. Wanneer zij er samen niet uitkomen, dan wordt de hulp van de studiebegeleider ingeroepen. De studiebegeleider handelt dit af met de betrokkenen of schakelt zo nodig de onderwijscoördinator in. Vragen en opmerkingen die betrekking hebben op de organisatie kunnen aan de onderwijscoördinator worden gericht. Indien nodig zal deze de zaak aan de orde stellen bij de directie c.q. het opleidingsoverleg. Bezwaren tegen beoordelingen Studenten met bezwaren tegen een beoordeling kunnen zich richten tot successievelijk de betrokken docent, zijn studiebegeleider, de examencommissie en het College van Beroep. De procedures hiervoor staan beschreven in hoofdstuk 8 van de Onderwijs- en examenregeling. Als de pogingen ter oplossing van een conflict over de beoordeling van een studieprestatie gefaald hebben, dan heeft de student het recht binnen 25 dagen na ontvangst van de beoordeling in beroep te gaan. Het beroep kan uitsluitend schriftelijk, met redenen omkleed, geschieden bij College van Beroep voor de Examens, p/a Hogeschool Helicon, Socrateslaan 22A, 3707 GL Zeist. Het College van Beroep bestaat uit: een lid van de Raad van Toezicht; een niet bij het conflict betrokken lid van het opleidingsoverleg van de opleiding; een docent van de hogeschool die niet betrokken is bij de zaak in kwestie. Ongewenste intimiteiten Een student met een klacht over ongewenste intimiteiten, kan hij zich wenden tot de vertrouwenspersoon van Hogeschool Helicon. Deze zal zorgen voor een passende behandeling van de klacht. De vertrouwenspersoon is aangesteld voor alle crisisinterventies. Vertrouwenspersoon: Lisette Buisman, Studiegids Odm

23 Hoofdstuk 9 Financieel College- en instellingsgeld Het wettelijk collegegeld bedraagt! 1.713,-- en dient vóór de aanvang van het studiejaar te zijn bijgeschreven op rekening van Stichting Hogeschool Helicon, Opleiding docent muziek, Den Haag (ING ). De inning geschiedt door middel van een éénmalige machtiging met een betalingsregeling. Studenten zonder recht op studiefinanciering betalen een instellingsgeld van! 3.000,-- per jaar. Instituutsbijdrage Studenten betalen een instituutsbijdrage van! 250,-- als tegemoetkoming in de kosten voor: projecten, excursies en deelname aan conferenties lesmateriaal anders dan op de boekenlijsten wordt vermeld het organiseren van hogeschoolactiviteiten (het vieren van de jaarfeesten); De instituutsbijdrage is jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd, te voldoen via een éénmalige machtiging of contant bij de studenten-administratie. Overige studiekosten Studenten dienen verder rekening te houden met de kosten van: boeken, syllabi, readers ca.! 250,-- per jaar (de eerste jaren ligt het bedrag hoger; de laatste jaren lager) lesbenodigdheden ca! 100,-- eenmalig eigen bijdrage aan de kosten van vervoer en verblijf voor projecten, seminars, conferenties ca.! 150,-- per jaar borgsom lier! 80,-- eenmalig en een huursom van! 75,-- per studiejaar aanschaf en onderhoud van muziekinstrumenten pro memorie Studiefinanciering Studenten met vragen over de studiefinanciering en de studievoortgangregistratie kunnen terecht bij de studentenadministratie en de financiële administratie. Hier kan ook informatie ingewonnen worden over: de Studiefinanciering voor studenten uit lidstaten van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER); tegemoetkoming voor studenten boven de 30 jaar die een voltijd- of deeltijdopleiding volgen. Een student die door langdurige ziekte, handicap of functiestoornis gedurende langere tijd niet in staat is om te studeren en daardoor studievertraging oploopt, kan een verlenging aanvragen van de basisbeurs van maximaal een jaar. Dyslexie geldt bijvoorbeeld als een functiestoornis. Overige informatie is te vinden op of bij de Steunpunten Studiefinanciering (tel.: ). Bij gecompliceerde vragen waarvoor veel toelichting nodig is, is een bezoek aan een Steunpunt aan te raden. Het Steunpunt in Den Haag is geopend op werkdagen van tot uur. Adres: Koninginnegracht 12B/13, 2514 AA Den Haag. Voortijdige uitschrijving kan alleen schriftelijk plaatsvinden via de studentenadministratie. Restitutie van collegegeld is aan wettelijke regels gebonden. Informatie hierover kan verkregen worden bij de studentenadministratie. Bij uitschrijving dient de collegekaart te worden ingeleverd. Verzekeringen Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor een verzekeringspakket. Als een vangnet heeft de hogeschool de volgende verzekeringen afgesloten: WA-verzekering in geval van schade aan anderen (geen diefstal) tijdens het volgen van lessen en zelfstudie in de gebouwen van de Hogeschool en tijdens de stages. Studiegids Odm

24 Ongevallenverzekering tijdens het volgen van lessen, zelfstudie in het gebouw, stages en reistijd met een maximum van twee uur. Beide verzekeringen hebben werelddekking m.u.v. de VS en Canada. Uitschrijving Voortijdige beëindiging van de studie dient schriftelijk aan de studentenadministratie te worden gemeld. Gedeeltelijke restitutie van het collegegeld is mogelijk: bij langdurige ziekte; vanwege bijzondere familieomstandigheden; in de eerste 12 maanden van de propedeuse. Bij beëindiging van de studie in het eerste studiejaar is collegegeld verschuldigd tot en met de maand volgend op de maand waarin de instelling het schriftelijk verzoek tot uitschrijving heeft ontvangen. Een verzoek tot restitutie kan worden ingediend bij de directeur van de opleiding. Bij voortijdige beëindiging van de studie na de eerste 12 maanden, wordt een student niet tussentijds uitgeschreven en verleent de opleiding geen restitutie (m.u.v. langdurige ziekte of bijzondere familieomstandigheden). Op de instituutsbijdrage wordt geen restitutie verleend. 18 Studiegids Odm

25 Hoofdstuk 10 Huishoudelijk 1. Adres en secretariaat Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag T: F: Openingstijden studentenadministratie: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: uur, of volgens afspraak. Openingstijden financiële administratie: Maandag t/m donderdag: uur, of volgens afspraak 2. Leslocaties en openingstijden De lessen vinden plaats op de volgende locaties: Riouwstraat 1, Den Haag Malakkastraat 150, Den Haag Celebesstraat 119, Den Haag Openingstijden gebouw Riouwstraat 1 Maandag uur Dinsdag t/m vrijdag uur Zaterdag uur Zondag uur Beldienst Maandag t/m vrijdag Zaterdag Zondag uur en van uur uur uur Openingstijden Malakkastraat 150 Maandag t/m vrijdag uur Zaterdag uur Zondag uur Openingstijden Celebestraat 119 In principe gelijk aan gebouw Riouwstraat 1. Tijdens vakanties en feestdagen kunnen de gebouwen worden opengesteld, in overleg met het secretariaat. 3 Aanwezigheid in de lessen en stages / lesverzuim Studenten dienen voor het begin van de les in het leslokaal aanwezig te zijn. 5 minuten te laat wordt geregistreerd als afwezig. Voor alle vakken geldt een aanwezigheidsplicht van minstens 80 procent om te kunnen slagen, in sommige gevallen is dat nog hoger. Te laat komen betekent dat de docent de toegang tot de les kan weigeren. Bij ziekte of verhindering stelt de student de betrokken docent(en) en de receptie van de Hogeschool hiervan telefonisch op de hoogte, zodat docenten niet voor niets komen. Dit geldt evenzeer voor de stageschool en de stagebegeleider. De student neemt het initiatief om te informeren hoe eventuele achterstanden kunnen worden ingelopen, zodra hij de lessen hervat. 4 Lesuitval Studiegids Odm

26 Wanneer een les onverhoopt uitvalt wordt de jaarklas vertegenwoordiger gebeld, die dan zorg draagt voor verspreiding van de berichten naar alle betrokken via een telefooncirkel. 5 Huisregels Binnen de locaties van de opleiding gelden de volgende regels: (a) (b) (c) (d) (e) in de gebouwen wordt niet gerookt; de euritmiezalen en bovengangen zijn vrij van kopjes en etenswaren; in de Riouwstraat wonen studenten die tevens huisbewaarder zijn; ongeregeldheden en defecten gaarne melden bij de huismeester of één van de huisbewaarders; studenten kunnen buiten het rooster gebruik maken van de zalen; de huismeester verzorgt daartoe het zogenaamde zalenbord, waarop men zich kan inschrijven; het gebruik van een computer (tekstverwerken, internet, ) is mogelijk in een speciaal voor de studenten ingerichte ruimte. 6 Taken van studenten Keukendienst Het vrij gebruik van de keuken in de Riouwstraat wordt door studenten erg op prijs gesteld. De studenten van ODM dragen één dag per week zorg voor de keuken. Er wordt een rooster gemaakt waar de diensten op worden ingedeeld. De dienst houdt in dat er melk wordt ingekocht voor die dag en warm gemaakt, dat er koffie en thee wordt gezet en dat de afwasmachine wordt in- en uitgeruimd. Plantendienst De plantendienst houdt in dat regelmatig de planten in het gebouw van water worden voorzien. Er wordt een rooster gemaakt waarop deze dienst is ingedeeld. Tuindienst Eens in het kwartaal wordt medewerking in de tuin gevraagd, speciaal voorafgaande aan de Open dagen en Oriëntatieweken. Schoonmaak lokalen In de week vóór Kerst en Pasen wordt er altijd schoongemaakt door de studenten. Op het bord hangt een rooster zodat iedereen op de hoogte is van wat er gedaan moet worden. Vorig jaar is ODM ingedeeld bij de schoonmaak van de lokalen Mars, Muziekzaal, Mercurius en de begane grond op de Celebesstraat. Deze indeling wordt ook dit jaar gehandhaafd. 7 Helicon eigendommen (a) (b) (c) 8 Keuken Een student is aansprakelijk voor schade aan onderwijsmiddelen en inventaris, die ontstaat wanneer deze zonder toestemming van een medewerker van de hogeschool worden gebruikt. Het is niet toegestaan eigendommen van de hogeschool te gebruiken voor stagedoeleinden. Piano s kunnen vrijelijk worden gebruikt, mits lokalen vrij zijn en andere lessen geen hinder van het musiceren ondervinden. Piano s sluiten na gebruik. In de keuken op de Riouwstraat staat een koffieautomaat (20 cent). Thee kan gratis worden gezet. Er zijn kastjes en een koelkast waarin studenten hun etenswaren kunnen bewaren. Op het fornuis mag worden gekookt. Vanzelfsprekend laat elke gebruiker de keuken netjes achter. 9 Bibliotheek De Odm bibliotheek wordt verzorgd door de bibliothecaris van de Antroposofische Vereniging in Nederland (AviN), in de Riouwstraat 1. Catalogi van de twee grootste antroposofische bibliotheken in Nederland, de AViN en het Onderwijs Media Centrum (OMC) van Hogeschool Helicon) zijn online te raadplegen via Openingstijden bibliotheek: 20 Studiegids Odm

27 10 ICT Maandag: uur Woensdagavond uur Dinsdag: uur Donderdag: uur Woensdag: uur Op de Celebestraat is een ICT ruimte voor studenten ingericht, met computers en een printer. Hier staan ook computers met muzieknotatieprogramma s en midi-keyboards. Printkosten bedragen 7 eurocent per afdruk. Ondersteuner ICT: Ed Puntman 11 Kopiëren Studenten kunnen gebruik maken van de kopieerautomaten tegen! 0,07 per afdruk. Hiervoor dient een kopieerkaart te worden aangeschaft bij het secretariaat (7 euro voor 100 kopieën). Defecten aan de kopieermachines graag melden aan de huismeester. 12 Bedrijfshulpverlening (BHV) In geval van een ongeluk of calamiteit kan men terecht bij een aantal medewerkers die de training Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Op de Riouwstraat zijn dit Ed Puntman en Margrit van den Berg. Studiegids Odm

28 Hoofdstuk 11 Medewerkers Opleiding docent muziek Asperen, Marianne van Vaartweg 69 huis, 1211 JG Hilversum Spraakvorming, studiebegeleiding, t: Examencommissie, MZR m:: e: Bedaux, Floortje Wildenberg 40, 2716 NE Zoetermeer Lier, studiebegeleiding t: e: Blok, Gerard Olympiaplein 76 II, 1076 AG Amsterdam muziektheorie t: m: e: Boeschoten, Heleen van De Wetlaan 41, 3703 XB Zeist Stemvorming / zang t: e: Dilg-van der Hoeven, Jacoba Boslaan 3, 3701 CH Zeist zang t: e: Francken, Fenneken Celebesstraat 49B, 2585 TD Den Haag muziekfenomenen t: algemene muziekpedagogie m: viool e: Kretschmer, Hans-Ulrich Am Gehrenberg 26, D Wangen i.a. muziekgeschiedenis t: e: Jansen, Huub Koekoekstraat 58, 3514 CX Utrecht piano t: e: Lier, Stijn van Sneeuwklokjestraat 18, 2565 GN Den Haag basisvaardigheden popinstrumenten t: m: e: Muller Peddinghaus, Magali Piet Heinstraat 84B, 2518 CK Den Haag Euritmie, studiebegeleiding t: e: Ploeg, Reyer Burg. Boreelstraat 11, 2013 BT Haarlem opleidingshoofd, methodiek/didactiek m: ensemble, gitaar e: 22 Studiegids Odm

29 Vos, Jur de Floralaan 19, 6707 HM Wageningen Onderwijscoördinator, muziekatelier, t: examencommissie, werkveldcommissie m: e: Wijnen, Bob Boomsluiterkade 33a, 2511 VJ Den Haag Liedbegeleiding piano m: e: College van bestuur Holvast, Bas t : voorzitter CvB m: e: Euritmie Academie Directie Yolanda Tijsterman (algemeen directeur EA en Odm) Algemeen ondersteunend personeel (administratie) MvdB Margrit van den Berg (planning en studentenadministratie) EP Ed Puntman (conciërge en ICT) SSS Saskia Soeria Santoso (secretariaat) AB Anneke Bal (financiele administratie) MvZ Margriet van Zoelen (receptie) Onderwijs-ondersteunend personeel / pianist / cellist JL Jacco Lamfers MO Minako Oba WW Wolter Willink KvdZ Kees van der Zanden JvT Jan van Thoor (g) Schoolarts RvH Ramses van Hees Vertrouwenspersoon JPr Lisette Buisman Studiegids Odm

30 Bijlage 1 Competenties en startbekwaamheden Odm Competenties Startbekwaamheden 1. Creërend vermogen de beginnende docent maakt muziek en muzikale producten die voortkomen uit het volgen van een eigen artistieke visie en stelt het creatieve proces in dienst van het docentschap de beginnende docent a) musiceert door middel van een eigen expressieve taal en een professionele gedrevenheid en bezit een eigen muzikaal-artistieke persoonlijkheid b) gaat (her)scheppend om met diverse muzikale concepten, stijlen en interpretatievormen, transformeert deze in artistieke ideeën en kan deze volgens een eigen visie op mens en muziek kunstzinnig vormgeven c) demonstreert inzicht in en gevoel voor de manier waarop muziek; muzikale fenomenen en muzikale producten, mensen in beweging brengen, ervaringen veroorzaken en betekenissen overdragen d) weet met welke middelen en werkvormen de (spirituele) kracht van muziek in mensen op natuurlijke wijze tot leven kan worden gewekt 2. Ambachtelijk vermogen de beginnende docent bezit het vermogen een breed scala aan instrumentele vaardigheden en ambachtelijke kennis efficiënt en effectief toe te passen de beginnende docent a) toont over de muzikale instrumentale/vocale vaardigheden te beschikken om muziek zowel spontaan (improvisatie) als uit een breed repertoiregebied, vanuit een brede kennis van de historische en stilistische context, tot klinken te brengen en kan leerlingen/cursisten met een akkoordinstrument begeleiden b) is in staat speciaal daartoe gebouwde instrumenten ten behoeve van nieuwe klankervaringen op de juiste wijze in te zetten c) zet in zijn of haar praktijk de zang- en spreekstem adequaat en op gezonde wijze in en kan dat ook overdragen op anderen d) leidt en coacht vocale en instrumentale formaties van leerlingen/cursisten e) kent het voor de kunsteducatieve praktijk relevante repertoire (solo/koor/orkest/ensemble/band), maakt gebruik van brede culturele, historische en stilistische kennis van genoteerde en niet-genoteerde muziek uit verschillende tradities, stijlperioden, culturen en regio s en is in staat zich op efficiënte wijze nieuw repertoire eigen te maken f) kan het fenomeen muziek vanuit verschillende invalshoeken en in samenhang met andere kunsten beschouwen en laten ervaren g) is in staat ICT-vaardigheden in muziek en muziekonderwijs adequaat toe te passen 3. (kunst)pedagogisch vermogen De beginnende docent bezit het vermogen een veilige en stimulerende leeromgeving te scheppen voor leerlingen / cursisten de beginnende docent a) kan (groepen) leerlingen/cursisten respectvol tegemoet treden en een gezond en veilig sociaal klimaat ontwikkelen waarin het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid wordt bevorderd b) heeft oog (en oor) voor de persoonlijke kenmerken van individuele leerlingen/cursisten alsmede voor het sociale klimaat van een groep c) herkent eventuele sociaal-emotionele problemen bij leerlingen/cursisten en/of belemmerende patronen in groepen en kan daarop inspelen en zonodig (met hulp van interne of externe deskundigheid) een kunstzinnig 24 Studiegids Odm

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Bekijk de video van Marijke met Layar. Docent Muziek. Bachelor of Music in Education / voltijd

Bekijk de video van Marijke met Layar. Docent Muziek. Bachelor of Music in Education / voltijd Bekijk de video van Marijke met Layar 2015 2016 Docent Muziek Bachelor of Music in Education / voltijd Deze brochure is verrijkt met Interactive Print Download de gratis Layar App via de app-store Scan

Nadere informatie

Docent Muziek. Bachelor of Music in Education - Voltijd

Docent Muziek. Bachelor of Music in Education - Voltijd 2018 2019 Docent Muziek Bachelor of Music in Education - Voltijd In het kort Of het nu gaat om kinderen of volwassenen: een goede muziekdocent weet de kern van iemands persoonlijkheid naar buiten te lokken.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Toelatingsprocedure ODM

Toelatingsprocedure ODM Toelatingsprocedure ODM Na aanmelding via Studielink dient de adspirant student zich aan te melden voor het toelatingsexamen via de pagina inschrijving op http://www.hsleiden.nl/docentmuziek/. Hierna wordt

Nadere informatie

TONEELACADEMIE MAASTRICHT. start vanaf 1 oktober 2012 met een POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT

TONEELACADEMIE MAASTRICHT. start vanaf 1 oktober 2012 met een POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT TONEELACADEMIE MAASTRICHT start vanaf 1 oktober 2012 met een POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT inschrijvingen mogelijk tot 15 september 2012 Er is veel interesse voor deze opleiding. De plaatsen

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

TONEELACADEMIE MAASTRICHT

TONEELACADEMIE MAASTRICHT TONEELACADEMIE MAASTRICHT POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT Als je al een bachelor acteren, regisseren of performen hebt, dan kan je in deze postacademische opleiding van één jaar je docentenbevoegdheid

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Opleiding docent muziek

Toelatingsprocedure Opleiding docent muziek Toelatingsprocedure Opleiding docent muziek De adspirant student meldt zich aan voor het toelatingsexamen op twee manieren. Na aanmelding via Studielink vult hij online de vragen in op de pagina inschrijving

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

DM1IP-16 Instrumentaal Piano 3,0 Vaardigheidstoets 1 Piano 5,5 50% v/o 1 4 ind Huub Jansen Vaardigheidstoets 2 Piano 5,5 50% v/o 1 4 ind

DM1IP-16 Instrumentaal Piano 3,0 Vaardigheidstoets 1 Piano 5,5 50% v/o 1 4 ind Huub Jansen Vaardigheidstoets 2 Piano 5,5 50% v/o 1 4 ind OER 2016-2017 Docent Muziek STUDIEJAAR code examen-onderdeel EC Naam examen-onderdeel CODE Onderwijseenheid Naam onderwijs-eenheid EC Toetsvorm Toetsnaam Bodem cijfer Weging: Osiris Beoordeling Periode

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage Bachelor Opleiding Docent Dans

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage Bachelor Opleiding Docent Dans ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage Bachelor Opleiding Docent Dans Studiejaar 2014-2015 Algemeen 1. Deze Bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en Examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra 1. Artistiek competent De kunstvakdocent kan als kunstenaar met een eigen visie artistiek werk creëren en het artistieke proces inclusief een breed scala aan

Nadere informatie

Jaar 1 (2012-2013) Programma cursusdagen

Jaar 1 (2012-2013) Programma cursusdagen - Inhoud Startende leraar die begeleid wordt in de dagelijkse praktijk van het lesgeven, waardoor er een praktische professionalisering plaatsvindt. Als net afgestudeerde word je geconfronteerd met de

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 1. Codarts heeft een voorziening ter financiële ondersteuning van studenten, het reglement profileringsfonds, conform artikel 7.51 WHW.

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING DEELTIJD

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING DEELTIJD EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING DEELTIJD Gegevens Student: Naam student: Mariska Gerritsen Studentnummer: 2173355 E-mailadres: mariska_gerritsen@hotmail.com Studiejaar+ Klas: 2013 Deeltijd

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Toelating Master Design!

Toelating Master Design! Toelating Master Design Minimale toelatingseisen voor professionals met een beroepspraktijk (minimaal drie jaar werkzaam in de praktijk) minimaal een HBO diploma (BSc, BDes, BFA, BEng) in een ontwerp of

Nadere informatie

Docentenopleiding Muziek op Schoot 2015

Docentenopleiding Muziek op Schoot 2015 Docentenopleiding Muziek op Schoot 2015 Een groepje ouders en hun dreumesen in de leeftijd van ca.18 maanden krabbelt weer overeind. De kinderen staan net iets eerder en kijken verwachtingsvol naar hun

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater Studiejaar 2013-2014 1 Aanvulling OER 2012-2013 Muziektheater Inhoud en opbouw van het studieprogramma van de Muziektheaterafdeling

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Reglement Ouderraad Stellingwerf College te Oosterwolde

Reglement Ouderraad Stellingwerf College te Oosterwolde Reglement Ouderraad Stellingwerf College te Oosterwolde Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: Ouderraad: MR: De Wet: School: Schoolbestuur: Schoolleiding: Personeel: Ouders, voogden en

Nadere informatie

Regenboogtrainer worden middenbouw

Regenboogtrainer worden middenbouw Regenboogtrainer worden middenbouw Een driedaagse training voor leraren over sociale opvoeding van kinderen Inhoud In deze cursus leren leerkrachten de diverse materialen te gebruiken waarmee kinderen

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

STAGE WERKPLAN ABV (Docent Beeldend)

STAGE WERKPLAN ABV (Docent Beeldend) Fontys Hogeschool voor de kunsten STAGE WERKPLAN ABV (Docent Beeldend) hoofdfase Student: Jan Willem Luiten Sophia van Wurtemberglaan 33 5616BN Eindhoven GSM 06 14 95 45 38 Studentnummer: 2186061 mail:

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal. Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Duaal

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal. Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Duaal EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal Gegevens Student: Naam student: Liesbeth Goderie Studentnummer: 2372762 E-mailadres: liesbeth@gastyling.nl Studiejaar+ Klas: Docent

Nadere informatie

De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren. Inleiding

De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren. Inleiding De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren Inleiding Docenten vervullen 5 rollen in de lessituatie. Daarnaast vervult de docent de lessituatie een aantal rollen. In onderstaand

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Toetsplan 2014-2015. Docent theater. M. Lammers

Toetsplan 2014-2015. Docent theater. M. Lammers Toetsplan 2014-2015 Docent theater M. Lammers Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Visie en uitgangspunten... 4 1.1 Visie op onderwijs... 4 Vaktraining en projecten... 4 Propedeuse en hoofdfase... 5 Actieve

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 207-208 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS

REGELING PROFILERINGSFONDS REGELING PROFILERINGSFONDS 2016-2017 Preambule. Het College van Bestuur heeft deze regeling getroffen op grond van artikel 7.51 van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). 1. Het

Nadere informatie

Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools - Voltijd

Vrijeschool Pabo. Bachelor of Education in Primary Schools - Voltijd 2018 2019 Vrijeschool Pabo Bachelor of Education in Primary Schools - Voltijd In het kort De Vrijeschool Pabo kun je het beste karakteriseren als een mix van een kunstacademie, een reguliere pabo en een

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: faculteitsreglement:

Nadere informatie

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan de docenten.

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan de docenten. Fontys Hogeschool voor de kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Student: Mariska Gerritsen Studentnummer: 2173355 Jaar: 3 Dt Stageschool: Sint Lucas Stagebegeleider: H. van Gogh B. Vermogen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2017 - Organisatie van de Universiteit Leiden/ - CvB > Faculteit > Instituut (psychologie) - Bachelor opleidingscommissie - Honours

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Format jaarverslag examencommissie Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 april 2013 Toelichting Met ingang van september 2010 bepaalt de WHW dat de examencommissie,

Nadere informatie

Regenboogtrainer kleutertijd worden

Regenboogtrainer kleutertijd worden Regenboogtrainer kleutertijd worden Een driedaagse training voor leraren over sociale opvoeding van kinderen Inhoud In deze cursus leren leerkrachten de diverse materialen gebruiken waarmee kinderen kunnen

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Regenboogtrainer worden

Regenboogtrainer worden Regenboogtrainer worden Een driedaagse training voor leraren over sociale opvoeding van kinderen Inhoud In deze cursus leren leerkrachten de diverse materialen gebruiken waarmee kinderen kunnen worden

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

Toelatingsprocedure ODD/E

Toelatingsprocedure ODD/E Toelatingsprocedure ODD/E Na aanmelding via Studielink wordt contact opgenomen met de aspirant student voor de toelatingsprocedure. Toelatingseisen Voor toelating tot het eerste studie jaar van de dagopleiding

Nadere informatie

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Heb jij oog voor wat jongeren wél kunnen en wil jij ze hierin

Nadere informatie

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE*

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International

Nadere informatie

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II TRAINER COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling hbo- masteropleiding Kunsteducatie

Onderwijs- en examenregeling hbo- masteropleiding Kunsteducatie Onderwijs- en examenregeling hbo- masteropleiding Kunsteducatie 2016-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling 1.1 Deze regeling is van toepassing op het onderwijsprogramma van de hbo-masteropleiding

Nadere informatie

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol ECD Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol ECD Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten verlopen worden in dit protocol de richtlijnen,

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen.

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen. Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel Postbus 70 5170 AB Kaatsheuvel Huishoudelijk reglement 26 mei 2004 Artikel 1. Nieuwe leden: 1. Hij die lid wenst te worden van de vereniging geeft zich op bij een

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie