CEVORA Alle rechten voorbehouden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden."

Transcriptie

1 Transversale bediendeberoepen Februari 2002

2 CEVORA Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De auteur en uitgever dienen hierbij steeds vermeld te worden. Iedere andere reproductie, adaptatie, vertaling en publieke mededeling zijn verboden zonder de schriftelijke toestemming van CEVORA, Eugène Plaskylaan 144, 1030 Brussel.

3 Inhoudstabel Inleiding p. i 1. Administratieve beroepen p Secretaresse p Directiesecretaresse p Afdelingssecretaresse p Secretariaatsmedewerker p Administratief bediende p Receptionist-telefonist p Polyvalent bediende p Office Manager p Human resource beroepen p Human resources directeur p Opleidingsverantwoordelijke p Verantwoordelijke selectie en rekrutering p Verantwoordelijke loon- en personeelsadministratie p Medewerker personeelszaken p. 15 INHOUDSTABEL 3. Financiële en boekhoudkundige beroepen p Financieel directeur p Hoofdboekhouder p Boekhouder p Boekhoudkundige bediende p Beheerscontroleur p Informatica beroepen p Informaticadirecteur p Bedrijfsinformaticus p Analist-programmeur p Netwerkbeheerder p PC technicus p Databasebeheerder p Webmaster p. 29 Transverslae bediendeberoepen

4 5. Logistieke beroepen p Verantwoordelijke logistiek p Hoofdmagazijnier p Magazijnmedewerker p Kwaliteits- en veiligheidsberoepen p Verantwoordelijke kwaliteit p Verantwoordelijke veiligheid p Verantwoordelijke kwaliteit-veiligheid p Marketing beroepen p Marketingverantwoordelijke p Marketingmedewerker p Studieverantwoordelijke p Onderzoeks- en ontwikkelingsberoepen p Verantwoordelijke onderzoek & ontwikkeling p Medewerker onderzoek & ontwikkeling p Communicatie beroepen p. 46 INHOUDSTABEL 9.1. Verantwoordelijke communicatie p Medewerker communicatie p Vertaler p Diverse beroepen p Bedrijfsjurist p Facility manager p. 53 BIJLAGEN p. 54 Bijlage A : Bronnen p. 55 Bijlage B : Type organorgrammen van de transversale beroepen in functie van de bedrijfsgrootte p. 58 Bijlage C : Organogram van de tranversale kernberoepen p. 62 Transverslae bediendeberoepen

5 i Inleiding Cevora is sinds 2000 begonnen met het vastleggen van de beroepenstructuren voor de bedienden in het ANPCB. De bedoeling van die studie is om alle bediendeberoepen in de verschillende sectoren van het ANPCB op te sommen. Deze oefening wordt uitgevoerd via de samenstelling van type-organogrammen die de bediendeberoepen inventariseren door die op logische en geordende wijze op te sommen. Deze oefening is ambitieus. Het aantal en de verscheidenheid van de bediendenberoepen in een onderneming varieert immers niet enkel naar ondernemingsgrootte 1, maar ook naar sector. Op dit ogenblik worden binnen het ANPCB maar liefst 35 sectoren onderscheiden, waaronder reclamebureaus, uitgeverijen, groothandel, autohandel, telecommunicatie, informatica en consultancy. Voor de hier vernoemde sectoren is op dit ogenblik een beroepenstructuur uitgevoerd of gepland. Om de beroepenstructuren op te stellen is Cevora uitgegaan van het principe dat bepaalde beroepen eigen zijn aan een welbepaalde sector (de zogenaamde sectorspecifieke beroepen) en dat andere beroepen met min of meer dezelfde taakinhoud terug te vinden zijn in tal van activiteitensectoren (de zogenaamde transversale beroepen). De beroepenstructuur van een bepaalde sector bestaat dus telkens uit 2 delen, m.n. één met transversale en één met sectorspecifieke beroepen. Deze transversale beroepen werden gezamenlijk onder de loep genomen en vormen het onderwerp van dit document. De gegeven definities zijn geldig voor alle activiteitensectoren die behoren tot paritair comité 218. In dit document krijgt elk beroep een algemene definitie, een beschrijving van de voornaamste taken en een vermelding van vaak gebruikte alternatieve benamingen. De beroepen werden samengebracht volgens de afdeling waarin zij te vinden zijn. Bijna al deze afdelingen vallen onder de noemer ondersteunend tegenover de operationele afdelingen. 2 De verschillende transversale bediendeberoepen die aan bod komen zijn : De administratieve beroepen die zich bezighouden met alle administratieve taken van de onderneming zoals secretariaat, onthaal, enz. (zie hoofdstuk 1). De human resources beroepen die zich bezighouden met alle taken in verband met het personeelsbeheer zoals salarisadministratie, opleidingsactiviteiten, aanwerving en selectie, enz. (zie hoofdstuk 2). De financiële en boekhoudkundig beroepen die zich bezighouden met alle boekhoudkundige en financiële verrichtingen van de onderneming, zoals de balans opmaken, facturering, thesaurie, enz. (zie hoofdstuk 3) De informaticaberoepen (beheer) die de informaticasystemen van de onderneming operationeel houden door o.a. installatie van hardware en software, netwerkbeheer, bijwerken van de website, enz. (zie hoofdstuk 4). INTRODUCTIE 1 In kleine structuren dienen de bedienden polyvalent te zijn, terwijl de taken in grotere structuren meer onderscheiden zijn en over verschillende beroepen gespreid worden. Daarom variëren de gebruikte typeorganogrammen met de grootte van de onderneming. Cevora heeft de ondernemingen volgens vier groottes ingedeeld, namelijk ondernemingen met 1 tot 9 werknemers, met 10 tot 49 werknemers, met 50 tot 99 werknemers en met meer dan 100 werknemers. 2 Voor meer informatie over de gevolgde methodologie bij het uitvoeren van deze studie, wordt het document "Methodologie van de beroepenstructuren van de bedienden in het ANPCB" op aanvraag door Cevora opgestuurd.

6 De logistieke beroepen die zich bezighouden met het beheer van de voorraden van de onderneming, niet te verwarren met de logistieke activiteiten die uitgevoerd worden in een onderneming die deel uitmaakt van de sector handel (zie hoofdstuk 5). De kwaliteits- en veiligheidsberoepen die nagaan of de productiemethodes en de werkplaatsen beantwoorden aan de bestaande regels inzake product- en servicekwaliteit en inzake de veiligheid van de werkplaatsen (zie hoofdstuk 6). De marketing beroepen die zich bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten van de onderneming al naar gelang van nieuwe klantenbehoeften (zie hoofdstuk 7). De onderzoeks & ontwikkelingsberoepen die zich in overleg met de marketingafdeling bezighoudt met de ontwikkeling van nieuwe producten, wat een grondige technische kennis vereist (zie hoofdstuk 8). De communicatie beroepen die de interne en externe communicatie van de onderneming verzorgt (zie hoofdstuk 9). Bij de diversen beroepen zijn de bedrijfsjurist, die de onderneming juridisch advies geeft, en de facility manager, die ervoor zorgt dat de infrastructuur van de onderneming in goede staat blijft functioneren, opgenomen (zie hoofdstuk 10). Tabel 1 De lijst met beroepen die in dit document worden beschreven, is allicht ver van volledig. Deze versie dateert van februari Zij zal worden aangevuld en aangepast naarmate het onderzoek naar de beroepenstructuren in de diverse sectoren vordert. Onderstaande tabel toont een lijst met, per afdeling, de transversale beroepen die in dit document worden beschreven. Ook de relatie tussen het voorkomen van die beroepen en de grootte van de onderneming wordt vermeld. Het gedeelte van de type-organogrammen met de transversale beroepen, ingedeeld volgens de grootte van de ondernemingen, werd opgenomen in bijlage. Overzicht transversale beroepen naargelang de bedrijfsgrootte BEDRIJFSGROOTTE ACTIVITEITEN EN BEROEPEN 1 TOT 9 10 TOT TOT ADMINISTRATIE Directiesecretaresse x x x (Afdelings-)secretaresse x x Secretariaatsmedewerker Administratief bediende Receptionist-telefonist x x x Polyvalent bediende Office manager x x x x INTRODUCTIE ii

7 Tabel 1 Overzicht transversale beroepen naargelang de bedrijfsgrootte (vervolg) BEDRIJFSGROOTTE ACTIVITEITEN EN BEROEPEN 1 TOT 9 10 TOT TOT HUMAN RESOURCES Human resources directeur x x Vormingsverantwoordelijke Verantwoordelijke selectie & rekrutering Verantwoordelijke loon- en personeelsadministratie Medewerker personeelszaken x x x FINANCIEN EN BOEKHOUDING x x x Financieel directeur x Hoofdboekhouder x x Boekhouder x x x Boekhoudkundig bediende x x Beheerscontroleur x INFORMATICA Informaticadirecteur x x Bedrijfsinformaticus x x Analist-programmeur x Netwerkbeheerder x x PC technicus x Databasebeheerder x x Webmaster x x LOGISTIEK Verantwoordelijke logistiek x Hoofdmagazijnier x x Magazijnmedewerker x x x INTRODUCTIE iii KWALITEIT-VEILIGHEID Verantwoordelijke kwaliteitveiligheid Verantwoordelijke kwaliteit Verantwoordelijke veiligheid MARKETING x x x Marketingverantwoordelijke x x Marketingmedewerker x Studieverantwoordelijke x

8 Tabel 1 Overzicht transversale beroepen naargelang de bedrijfsgrootte (vervolg) BEDRIJFSGROOTTE ACTIVITEITEN EN BEROEPEN 1 TOT 9 10 TOT TOT ONDERZOEK & ONTWIKKELING Verantwoordelijke onderzoek & ontwikkeling Medewerker onderzoek & ontwikkeling COMMUNICATIE x x x Communicatieverantwoordelijke x x Communicatiemedewerker x Vertaler x DIVERSE Bedrijfsjurist x x Facility manager x iv INTRODUCTIE

9 Administratieve beroepen. 1

10 1.1. Secretaresses Een secretaris/secretaresse ondersteunt autonoom één of meerdere personen, diensten of eenheden binnen een onderneming. Hij/zij voert voor die personen een hele reeks taken uit die hun activiteiten ondersteunen en de samenstelling van zijn/haar takenpakket kan van dag tot dag verschillen i.f.v. de concrete situatie. Zijn/haar functionele bijdrage bestaat eruit vorm te geven aan de informatie, die te verwerken en te verspreiden. In het beroep van secretaris/secretaresse kunnen verschillende niveaus onderscheiden worden op basis van de mate van verantwoordelijkheid en autonomie in de uitvoering van die taken Directiesecretaris /-secretaresse De directiesecretaris/-secretaresse staat een kaderlid bij in de dagelijkse organisatie van diens werk. Hij/zij werkt met (meestal vertrouwelijke) informatie en geniet een ruime autonomie en grote verantwoordelijkheid in de uitvoering van zijn/haar werk. Hij/zij kan ook bepaalde dossiers opvolgen en een team secretaressen/secretarissen leiden. Voornaamste taken: Ontvangt de briefwisseling, s, faxen en telefoontjes van het kaderlid dat hij/zij bijstaat. Hij/zij filtert ze, behandelt ze autonoom of superviseert de behandeling en de verzending. Stelt autonoom de correspondentie van het kaderlid in verscheidene talen op, behandelt en vertaalt ze. Organiseert vergaderingen en conferenties, bereidt ze voor en zorgt voor de notulen ervan. Zorgt voor het tijdsbeheer van het kaderlid dat hij/zij bijstaat (afspraken maken, vergaderingen boeken, verplaatsingen organiseren, enz.). Volgt bepaalde dossiers op. Coördineert en superviseert soms activiteiten van één of verscheidene secretarissen/secretaressen. In dat geval delegeert hij/zij de taken en controleert de uitvoering ervan. Andere benamingen directieassistent(e), directieattaché, management assistant, secretaris/secretaresse, executive assistant, administrative assistant, office assistant. ADMINISTRATIEVE BEROEPEN 2

11 Afdelingssecretaresse De afdelingssecretaris/-secretaresse staat een departement of een dienst bij. Hij/zij zorgt voor de verwerking, presentatie, organisatie, het klassement en het gebruik van alle of een deel van de technische gegevens van die dienst. Hij/zij beschikt over een gemiddelde verantwoordelijkheid en autonomie. Hij/zij kan soms een team secretarissen/secretaressen onder zich hebben. Beantwoordt de telefoon, behandelt, noteert en verstuurt de berichten. Stelt de briefwisseling, teksten of verslagen op, typt ze uit en geeft ze vorm, in één of verscheidene talen en dat semi-autonoom. Organiseert vergaderingen en conferenties en zorgt voor de notulen ervan. Opent de (papieren en elektronische) briefwisseling, sorteert ze, behandelt ze en verdeelt ze. Zorgt voor het tijdsbeheer van één of meer hiërarchische verantwoordelijken (maken van afspraken, boeken van vergaderingen, het organiseren van verplaatsingen, enz.). Zorgt voor de reproductie van documenten en laat ze circuleren. Stelt de klasseer- of archiveringssystemen op punt en houdt ze up-to-date. Ontvangt bezoekers en begeleidt ze. Coördineert en superviseert soms de activiteiten van het secretariaat. In dat geval delegeert hij/zij de taken en controleert hij/zij de uitvoering ervan. Andere benamingen : gespecialiseerd buroticasecretaris, secretaris/secretaresse, secretary, administrative support/assistant, (gespecialiseerd in één domein) commercieel, juridisch, medisch, secretaris/secretaresse, enz. ADMINISTRATIEVE BEROEPEN 3

12 Secretariaatsmedewerker De secretariaatsmedewerk(st)er ontvangt, transcribeert de briefwisseling en andere documenten, bereidt ze voor en zorgt voor de vormgeving ervan. Hij/zij beschikt over beperkte verantwoordelijkheden en autonomie. Sorteert de briefwisseling, selecteert ze en stuurt ze door. Stelt de briefwisseling op volgens de instructies, typt ze uit en geeft ze vorm, en bereidt de verzending ervan voor. Klasseert, kopieert en archiveert documenten. Beantwoordt de telefoon, noteert berichten en geeft ze door. Zorgt voor andere ondersteunende taken zoals het op orde houden van de lokalen, de aankoop van cadeautjes enz. Ontvangt de bezoekers en begeleidt hen. Houdt zich soms bezig met bestellingen en de voorraad kantoorbenodigdheden. Andere benamingen : secretaris/secretaresse, secretariaatsbediende. ADMINISTRATIEVE BEROEPEN 4

13 1.2. Administratief bediende De administratief bediende voert verscheidene administratieve taken uit die samenhangen met de behandeling van informatie of met het bureelwerk. Zijn/haar taken zijn duidelijk afgebakend en hij/zij geniet slechts van een beperkte autonomie bij het bepalen van de chronologie waarin het werk uitgevoerd moet worden. In de meeste gevallen is het werk repetitief en zijn de voor de behandeling van de informatie te volgen procedures gestandaardiseerd. Klasseert, markeert en verifieert de documenten die nodig zijn voor het vatten van informatie voor één of verscheidene diensten van de onderneming. Hij/zij verifieert of de gegevens in die documenten volledig en terecht zijn. Registreert alfanumerieke, numerieke of boekhoudkundige gegevens, meestal met behulp van informatica (personal computer, tekstverwerker, rekenblad, databank). Behandelt de ingezamelde gegevens volgens een vaste procedure. Verspreidt de behandelde informatie. In functie van de richtlijnen kan hij/zij autonoom acties ondernemen per brief, telefoon, fax, eventueel in een vreemde taal. Onderhoudt de mondelinge contacten, soms in een vreemde taal, met de leveranciers van informatie. Houdt de dossiers en archieven up-to-date. Stelt in bepaalde gevallen dagelijkse en maandelijkse verslagen van zijn/haar activiteiten op, t.a.v. zijn/haar hiërarchische overste. ADMINISTRATIEVE BEROEPEN 5 Andere benamingen : administratief beambte, bureelbediende, bediende back office, administrative support.

14 1.3. Receptionist-telefonist De receptionist(e)-telefonist(e) onthaalt, ontvangt, identificeert en oriënteert klanten, leveranciers en bezoekers in de onderneming. Hij/zij zorgt voor de telefoonpermanentie en stuurt de inkomende oproepen door naar de gevraagde of gepaste persoon of dienst. Al naargelang de omvang van de onderneming, de communicatiestroom of de frequentie van bezoekers, kan dit beroep in twee worden gesplitst, namelijk dat van receptionist(e) en/of telefonist(e). Antwoordt aan de telefoon, oriënteert de oproepen, noteert de berichten en geeft algemene inlichtingen in één of meerdere talen. Onthaalt bezoekers, controleert de toegang van bezoekers en begeleidt ze naar de gevraagde of gepaste dienst of persoon. Kan ook de inkomende briefwisseling, faxen en colli ontvangen en naar de bestemmeling ervan doorsturen. Kan ook voor gewone administratieve taken zorgen, zoals afspraken maken en bevestigen, eenvoudige administratieve documenten klasseren of nakijken (facturen, bestelbons, enz.), de post klaarmaken voor verzending, enz. Andere benamingen : in het geval dat de twee functies gescheiden zijn, komt men ook de benamingen telefoonverantwoordelijke, telefonist(e), receptionist(e), onthaalbediende, onthaalverantwoordelijke tegen. ADMINISTRATIEVE BEROEPEN 6

15 1.4. Polyvalent bediende De polyvalent bediende ondersteunt de zaakvoerder van een kleine onderneming en zorgt voor alle dagelijkse administratieve taken. Zijn/haar taken zijn een mengeling van taken die met andere beroepen (administratieve, boekhoudkundige, commerciële, beroepen) samenhangen. Antwoordt aan de telefoon, oriënteert de oproepen of behandelt de vraag van de cliënt. Sorteert de post en stelt de briefwisseling op. Houdt de klantendatabanken, het archief, de agenda en andere documenten upto-date door dagelijks numerieke, alfanumerieke en boekhoudkundige gegevens te registreren. Ondersteunt de verkoopactiviteiten, stelt prijsoffertes op en zorgt voor de opvolging van het klantendossier. Berekent de bedragen van de facturen en van de B.T.W. en stelt de facturen op. Zorgt voor het stockbeheer en de bestellingen van leveringen. Behandelt de klachten, zorgt voor de opvolging ervan en zorgt ervoor dat ze naar de verantwoordelijke(n) worden doorgestuurd. Beheert de contacten met bepaalde leveranciers. Kan zich ook bezighouden met prospectie, mailings, tevredenheidsonderzoek, en andere. Kan in contact staan met het sociaal secretariaat voor het administratief luik van het personeelsbeheer. ADMINISTRATIEVE BEROEPEN 7 Andere benaming : all round bediende, naargelang het accent op één of meer taakonderdeel, kunnen de meeste benamingen uit deze afdeling gebruikt worden.

16 1.5. Office manager De office manager superviseert de activiteiten van het administratief personeel (secretaresse, administratief bediende, receptioniste-telefoniste) en coördineert de administratieve ondersteuning die door deze personen aan de organisatie wordt geboden. Hij/zij coördineert de activiteiten van zijn/haar medewerkers en zorgt voor het dagelijks beheer van het kantoor. Voornaamste taken: Organiseert en beheert de dagelijkse activiteiten van zijn/haar afdeling en zijn/haar medewerkers al naar gelang van de behoeften van de organisatie. Hij/zij stelt de werkplanning op en verdeelt die onder de verschillende medewerkers. Heeft de supervisie over het werk van zijn/haar medewerkers en controleert of alle taken werden uitgevoerd. Ontwikkelt of verbetert de werkmethodes om een optimale werking van de afdeling te garanderen. Behandelt aanvragen die afwijken van de routine. Legt aan de directie verantwoording af over de activiteiten van de afdeling. Coaching taken : Plant, organiseert, leidt, coördineert, controleert de activiteiten van zijn/haar dienst en houdt zich op de hoogte van de vorderingen van de werken. Animeert, omkadert en superviseert zijn/haar team medewerkers. Neemt deel aan de selectie en de aanwerving van de nieuwe personeelsleden van zijn/haar dienst, in overleg met de dienst human resources of organiseert dit alleen indien er geen of slechts een beperkte dienst HR is. Onthaalt de nieuwe personeelsleden van zijn/haar dienst. ADMINISTRATIEVE BEROEPEN 8

17 2 Human resources beroepen

18 2.1. Human resources directeur De human resources directeur ontwikkelt de kwalitatieve en kwantitatieve middelen en voert ze uit, die nodig zijn om de human ressources te optimaliseren of aan de economische doelstellingen van de onderneming aan te passen. Zijn/haar taken, competenties en verantwoordelijkheden zijn van strategische aard. Hij/zij plant, organiseert, leidt, coördineert en controleert de activiteiten van zijn/haar dienst. Hij/zij staat rechtstreeks onder het hiërarchische gezag van de algemeen directeur en is vaak lid van het directiecomité. In minder grote ondernemingen kan hij/zij ook de uitvoerende taken op zich nemen. Hij/zij stelt het beleid en de programma's op en voert ze ook uit, inzake: aanwerving en selectie van personeel. Hij/zij plant de human resources behoeften in overleg met de algemene directie en de directeurs van de andere diensten en neemt deel aan de aanwerving van nieuwe personeelsleden vervolmaking en opleiding van het personeel. Hij/zij plant de individuele en collectieve opleidingen voor de werknemers van de onderneming om zich snel aan de economische en technische veranderingen aan te passen. ontwikkeling van de human resources (carrièreplanning, promotie en mutatie). evaluatie van het personeel. Hij/zij stelt de evaluatiecriteria, de methode en de voor het evaluatiegesprek te volgen procedure op. Hij/zij definieert, in overleg met de algemene directie, de financiële en andere gevolgen van een goede of slechte evaluatie. klassering en beschrijving van de functies en van de bijhorende loonschalen. vergoeding en sociale voordelen (vergoeding op basis van op de persoonlijke inzet, aandeel in de winst van de onderneming met de werknemers, enz.) Adviseert en assisteert de hiërarchische verantwoordelijken bij de toepassing van de procedures betreffende het personeelsbeleid. Staat in voor het doorgeven van de economische en sociale informatie over de onderneming aan de werknemers. Neemt soms deel aan en zorgt voor de promotie van acties i.v.m. de veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Neemt deel aan het overleg en de onderhandelingen met de representatieve personeelsorganisaties (ondernemingsraad en comite voor preventie en bescherming op het werk), met de vakbonden bij het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten of bij sociale conflicten. Fungeert soms als communicatieverantwoordelijke. HUMAN RESOURCES BEROEPEN 10 Coaching taken : Plant, organiseert, leidt, coördineert, controleert de activiteiten van zijn/haar dienst en houdt zich op de hoogte van de vorderingen van de werken. Animeert, omkadert en superviseert zijn/haar team medewerkers. Neemt deel aan de selectie en de aanwerving van de nieuwe personeelsleden van zijn/haar dienst, in overleg met de dienst human resources of organiseert dit alleen indien er geen of slechts een beperkte dienst HR is. Onthaalt de nieuwe personeelsleden van zijn/haar dienst. Andere benamingen : human resources manager/director, personeelsdirecteur, personeelsverantwoordelijke of human resources verantwoordelijke, hoofd personeelsdienst.

19 2.2. Opleidingsverantwoordelijke De opleidingsverantwoordelijke onderzoekt de opleidingsbehoeften in functie van het economische en sociale beleid van de onderneming en haar medewerkers en van de technologische evolutie. Hij/zij organiseert de opleidingen en evalueert ze. In bepaalde gevallen houdt de verantwoordelijke voor opleidingen zich ook bezig met het loopbaanbeheer in de onderneming. Detecteert de individuele en collectieve opleidingsbehoeften van de personeelsleden door middel van overleg met de hiërarchische verantwoordelijken of met de werknemers, analyse van de jaarlijkse evaluaties, analyse van de functiebeschrijvingen, in functie van de invoering van nieuwe technologieën in de onderneming, enz. In functie van de geïnventariseerde behoeften stelt hij/zij de meest geschikte opleidingsactiviteiten voor. Hij/zij adviseert de hiërarchische verantwoordelijken over de verschillende mogelijke opleidingen die men kan overwegen. Ontwerpt een opleidingsplan en bepaalt de uit te voeren acties: type opleiding, selectie van de opleidingsorganisaties of opleiders, financiering, enz. Hij/zij stelt het lastenboek op, rekening houdend met de menselijke, financiële, juridische, organisatorische en didactische aspecten. Kiest de opleiders en onderhandelt met hen over de contracten. Achteraf beheert hij/zij de relaties met de professionele en institutionele opleidingspartners en evalueert hij/zij hun werk. Organiseert de praktische kant van de opleidingen die plaatsvinden binnen de onderneming (beschikking over een lokaal, didactisch materiaal, enz.) of hij/zij coördineert de opleidingsactiviteiten die buiten de onderneming plaatsvinden. Begeleidt de realisatie van de opleidingsacties en verzekert de opvolging ervan op financieel en didactisch vlak. Soms verzorgt hij/zij het loopbaanbeheer binnen de onderneming. Andere benamingen : training manager, training officer, training coordinator, opleidingscoördinator. HUMAN RESOURCES BEROEPEN 11

20 2.3. Verantwoordelijke selectie en rekrutering De verantwoordelijke selectie en rekrutering voert het aanwervingsplan uit dat de human resources directie in het kader van het algemeen beleid van de onderneming heeft vastgelegd. Hij/zij analyseert de huidige en toekomstige personeelsbehoeften van de onderneming, stelt in overleg het kwalificatieprofiel op dat voor elke functie vereist is en evalueert de competenties en het potentieel van de kandidaten. Hij/zij zorgt voor de verspreiding van de vacature, zorgt voor de preselectie van de kandidaten via diverse procedures en neemt deel aan de uiteindelijke aanwervingsprocedure. In zeer grote ondernemingen kan de verantwoordelijke voor selectie en rekrutering de teams die met rekrutering belast zijn, coördineren en superviseren. Opmerking: dit beroep vindt men ook terug de specifieke sector die gespecialiseerde kantoren voor selectie en rekrutering van personeel groepeert. Het profiel blijft in hoofdlijnen geldig maar vertoont soms andere accenten. Selectie- en rekruteringskantoren hebben vaak de neiging om zich in bepaalde markten of bepaalde beroepen te specialiseren. Definieert samen met de hiërarchische verantwoordelijken van de onderneming de behoeften om personeel te rekruteren. Peilt naar de personeelsbehoeften van de onderneming m.b.t. de kwalificatie, persoonlijkheid, ervaring en andere kenmerken die het toekomstige personeelslid zal moeten bezitten. Stelt samen met de verantwoordelijke een profiel van de vacante functie op dat als basis zal moeten kunnen dienen voor het opstellen van de advertentie en voor de selectiecriteria. Stelt de personeelsadvertentie op en publiceert ze intern of extern (kranten, Internet, databank, headhunters, campus recrutement ). Selecteert kandidaten op basis van het CV of telefoontjes. Hij/zij nodigt hen uit voor een eerste selectie-interview. Ontmoet de kandidaten tijdens een aanwervingsgesprek, brengt hen op de hoogte van de arbeidsplaats en van de tewerkstellingscriteria. Hij/zij selecteert de voor de in te vullen functie meest geschikte kandidaten en motiveert zijn/haar keuze bij de hiërarchische oversten. Laat de geselecteerde kandidaten psychotechnische proeven of situatieproeven afleggen en verbetert deze (als de onderneming dergelijke proeven gebruikt). Kiest de uiteindelijke kandidaat in samenwerking met de human resources directeur en met de hiërarchische overste van het toekomstig aangeworven personeelslid. Brengt de kandidaten die men ontmoet heeft op de hoogte van de resultaten die ze op de testen en interviews behaald hebben en deelt de uiteindelijke beslissing van de onderneming mee. Houdt zich op de hoogte van de tewerkstellingssubsidies en andere voordelen die de (federale of regionale) overheid voor de aanwerving van personeel toekent. Houdt een databank van potentiële kandidaten up-to-date en waakt erover dat de over die kandidaten beschikbare informatie vertrouwelijk en professioneel wordt behandeld. Onthaalt soms de nieuw aangeworven personeelsleden. HUMAN RESOURCES BEROEPEN 12

21 Indien hij/zij een team leidt : Plant, organiseert, leidt, coördineert, controleert de activiteiten van zijn/haar dienst en houdt zich op de hoogte van de vorderingen van de werken. Animeert, omkadert en superviseert zijn/haar team medewerkers. Neemt deel aan de selectie en de aanwerving van de nieuwe personeelsleden van zijn/haar dienst, in overleg met de dienst human resources of organiseert dit alleen indien er geen of slechts een beperkte dienst HR is. Onthaalt de nieuwe personeelsleden van zijn/haar dienst. Andere benamingen : recruitment manager, recruitment officer. 13 HUMAN RESOURCES BEROEPEN

22 2.4. Verantwoordelijke loon en personeelsadministratie De verantwoordelijke loon en personeelsadministratie berekent de lonen en de andere sociale voordelen, zorgt voor de uitbetaling en houdt ook de sociale documenten bij. Hij/zij is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, de uitvoering en opvolging van het loonbeleid van de onderneming en assisteert het management hierbij. Indien de uitbetalingen intern gebeuren, kan hij/zij een team medewerkers coördineren. Als het extern gebeurt, zal hij/zij permanent contacten onderhouden met het door de onderneming gekozen sociaal secretariaat. Volgt van dag tot dag de personeelsadministratie op en houdt de sociale documenten bij, zoals de berekening van de afwezigheidsdagen (vakantie, ziekte, en andere), de arbeidsongevallen, de bijdragen aan de groepsverzekering, enz. Berekent en verifieert de prestaties en de loonfiches van de personeelsleden. Bereidt de lonen en andere extra-legale voordelen voor, berekent ze, wijst ze toe en betaalt ze uit, met behulp van een geschikt computerprogramma of in samenwerking met het sociaal secretariaat. Is de referentiepersoon voor alle vragen van personeelsleden over lonen, vakantie, enz.... Stelt de officiële statistieken m.b.t. de lonen op, ontwikkelt ze, verzamelt de gegevens en analyseert ze. Die informatie wordt samengebracht in een verslag met aanbevelingen dat aan de directie en/of aan de human resources directeur wordt aangeboden. Bereidt de sociale aangiften voor en is de contactpersoon voor de sociale administratie. Volgt de evolutie van de sociale en fiscale wetgeving en past de interne procedures zo nodig daaraan aan. Houdt zich op de hoogte van de pensioenplannen en andere voordelen die de staat voor de bezoldiging van het personeel toekent. Indien binnen de onderneming de prestatie van de werknemers een invloed heeft op de bekomen lonen, past hij/zij op hun loon de financiële gevolgen toe die uit de jaarlijkse evaluaties voortvloeien. Indien hij/zij een team leidt : Plant, organiseert, leidt, coördineert, controleert de activiteiten van zijn/haar dienst en houdt zich op de hoogte van de vorderingen van de werken. Animeert, omkadert en superviseert zijn/haar team medewerkers. Neemt deel aan de selectie en de aanwerving van de nieuwe personeelsleden van zijn/haar dienst, in overleg met de dienst human resources of organiseert dit alleen indien er geen of slechts een beperkte dienst HR is. Onthaalt de nieuwe personeelsleden van zijn/haar dienst. HUMAN RESOURCES BEROEPEN 14 Andere benamingen : payroll officer, payroll specialist, payroll administrator, payroll expert, compensation & benefits specialist, compensation & benefits manager, pay and benefits professional, loonadministrator.

23 2.5. Medewerker personeelszaken De medewerker personeelszaken neemt deel aan het dagelijks beheer van de human resources en aan de administratieve opvolging van de personeelsdossiers. In bedrijven zonder uitgebouwde human resources diensten onderhoudt hij/zij permanent contact met het door de onderneming gekozen sociaal secretariaat en neemt hij/zij zeer polyvalente taken op zich. In de bedrijven met een uitgebouwde human resources dienst zorgt hij/zij voor alle uitvoerende en administratieve taken die samenhangen met de bevoegdheden van de hiërarchische overste waarvoor hij/zij werkt. Berekent de lonen van het personeel en betaalt ze uit, verzamelt in functie daarvan de diverse gegevens over de loonafhoudingen (persoonlijke vrijstellingen, personenbelasting, bijdrage aan verzekeringen of aan een aanvullend pensioenstelsel, enz.). Noteert de afwezigheden, verlofdagen, gepresteerde uren, enz. Houdt de individuele personeelsdossiers en de verplichte sociale documenten overeenkomstig de wet up-to-date. Onderhoudt contacten met het door de onderneming gekozen sociaal secretariaat en deelt hen alle voor hun werk nodige informatie mee. Brengt de personeelsleden op de hoogte van alle vragen m.b.t. het human resourcesbeleid van de onderneming. Stelt statistieken of andere verslagen op over het dagelijkse beheer van de human resources van de onderneming (evolutie van het aantal werknemers, loonanalyse, enz.). Staat zijn hiërarchische verantwoordelijke bij in al diens andere taken zoals : uitwisselen van briefwisseling en afspraken maken met kandidaten die voor een selectieprocedure ingeschreven zijn, administratieve opvolging van opleidingen, actualisering van diverse databanken (potentiële kandidaten, beheer van competenties, opleidingspartners, enz.) Andere benamingen : assistant van de personeels- of human resourcesdienst, uitbetalings- of payroll-medewerker, assistant bij het personeelsbeheer, bediende van de personeelsadministratie of van de loonadministratie, human resources coordinator/assistant, human resources medewerker, bediende personeelsdienst, HR officer. HUMAN RESOURCES BEROEPEN 15

24 3 Financiële en boekhoudkundige beroepen

25 3.1. Financieel directeur De financieel directeur moet het informatie- en financieel beheersysteem van de onderneming opzetten, uitvoeren en ontwikkelen. Hij/zij plant, organiseert, leidt, coördineert en controleert de boekhoudkundige en financiële activiteiten van de onderneming. Zijn/haar taken en verantwoordelijkheden zijn van strategische aard en hij/zij werkt nauw samen met de algemene directie van de onderneming. Naast de boekhouding en het thesauriebeheer kan de financieel directeur ook de beheerscontrole, de administratieve diensten of de aankopen onder zijn bevoegdheden krijgen. Verzamelt de financiële informatie over de onderneming en haar activiteiten bij de operationele verantwoordelijken. Hij/zij brengt de algemene directie van de bekomen resultaten op de hoogte. Structureert de gegevens die representatief zijn voor de evolutie van de onderneming en die nodig zijn om beslissingen te kunnen nemen (balansen, resultatenrekeningen, boordoverzicht) Constateert de sterkten en zwakten van de activiteit en stelt zo nodig corrigerende maatregelen voor. Bereidt de begrotingen voor, controleert de uitvoering ervan, interpreteert de verschillen en brengt verslag uit bij de directie. Maakt de financiële en economische studies die nodig zijn voor de keuzes van investeringen. Vestigt de aandacht van de directie op en adviseert haar over de voorzieningen, investeringen of strategieën die op korte of middellange termijn moeten worden gevolgd. Neemt soms taken op zich die de aansprakelijkheid van de onderneming binden (zoeken naar en onderhandelen over financiële middelen, bij de banken of andere investeerders). Optimaliseert het thesauriebeheer van de onderneming door het zo te regelen dat met de beschikbare fondsen de courante verrichtingen kunnen worden gegarandeerd, en let er daarbij op dat het geld optimaal wordt benut. Coaching taken : Plant, organiseert, leidt, coördineert, controleert de activiteiten van zijn/haar dienst en houdt zich op de hoogte van de vorderingen van de werken. Animeert, omkadert en superviseert zijn/haar team medewerkers. Neemt deel aan de selectie en de aanwerving van de nieuwe personeelsleden van zijn/haar dienst, in overleg met de dienst human resources of organiseert dit alleen indien er geen of slechts een beperkte dienst HR is. Onthaalt de nieuwe personeelsleden van zijn/haar dienst. FINANCIELE EN BOEKHOUDKUNDIGE BEROEPEN 17 Andere benamingen : administratief en financieel verantwoordelijke, chief financial officer (CFO), financial manager/director, finance manager/director.

26 3.2. Hoofdboekhouder De hoofdboekhouder is verantwoordelijk voor het dagelijks bijhouden van de rekeningen en voor het financieel beheer van de onderneming, door de taken te controleren die door de boekhouders en bedienden van de boekhouding worden uitgevoerd. Zijn/haar taken, verantwoordelijkheden en competenties zijn van strategische aard. Hij/zij kan ook de boekhoudkundige verrichtingen uitvoeren. Opmerking: dit beroep vindt men ook terug de specifieke sector die gespecialiseerde kantoren voor boekhouding groepeert. Het profiel blijft in hoofdlijnen geldig maar vertoont soms andere accenten. Coördineert en controleert de toepassingen en de boekhoudkundige en financiële procedures van de diverse diensten. Controleert de resultatenrekeningen en financiële balansen van de onderneming en berekent de resultaten. Controleert de lijst van de schuldvorderingen en schulden van de onderneming. Analyseert de boekhoudkundige situatie en de financiële resultaten van de onderneming en oefent de daarmee samenhangende activiteiten van financiële (thesaurie), fiscale of sociale aard uit. Neemt beslissingen of stelt ideeën voor over het financiële beheer van de onderneming. Stelt de begroting van de onderneming voor en analyseert de verschillen die zich kunnen voordoen tussen de voorzieningen en de concrete uitvoering. Geeft boekhoudkundig, fiscaal of financieel advies. Stelt de geconsolideerde jaarrekeningen op. Verleent bijstand aan de bedrijfsrevisor voor diens verslagen en doet een beroep op hem in geval van problemen. Staat borg voor de fiscale en de B.T.W.-aangifte van de onderneming. Coaching taken : Plant, organiseert, leidt, coördineert, controleert de activiteiten van zijn/haar dienst en houdt zich op de hoogte van de vorderingen van de werken. Animeert, omkadert en superviseert zijn/haar team medewerkers. Neemt deel aan de selectie en de aanwerving van de nieuwe personeelsleden van zijn/haar dienst, in overleg met de dienst human resources of organiseert dit alleen indien er geen of slechts een beperkte dienst HR is. Onthaalt de nieuwe personeelsleden van zijn/haar dienst. FINANCIELE EN BOEKHOUDKUNDIGE BEROEPEN 18 Andere benamingen : verantwoordelijke van de boekhouding, verantwoordelijke voor de boekhouding-thesaurie, chief accountant, diensthoofd boekhouding, accounting department manager, accountancy manager.

27 3.3. Boekhouder De boekhouder registreert systematisch alle financiële stromen die het vermogen van de onderneming beïnvloeden. Zijn/haar taken, verantwoordelijkheden en competenties zijn van operationele aard. Hij/zij legt rekenschap af in monetaire of financiële termen over de economische activiteit van de onderneming. Hij/zij kan de activiteit van bedienden van de boekhouding coördineren en superviseren. Opmerking: dit beroep vinden we ook terug in de boekhoudkantoren. Het profiel blijft in hoofdlijnen geldig maar vertoont soms andere accenten. Verzamelt, coördineert en verifieert de boekhoudkundige gegevens. Registreert de boekhoudkundige verrichtingen m.b.t. de aankoop en verkoop van producten en diensten, de fiscaliteit, de betaling van lonen en andere lasten, enz. Houdt het grootboek van de rekeningen up-to-date met het oog op de registratie van de schuldenaars, schuldeisers en andere reguliere kosten. Stelt regelmatig de wettelijke boekhoudkundige documenten op en biedt ze in genormaliseerde vorm aan: jaarbalans, resultatenrekening en alle eenmalige informatie die de directie vraagt. Hij/zij kijkt de juistheid en de betrouwbaarheid van de in deze documenten opgenomen gegevens na. Stelt de maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse BTW-aangifte van de onderneming op. Controleert de door de onderneming uitgevoerde en ontvangen betalingen via de bankuittreksels. Hij/zij houdt de lijst met niet-betaalde schuldvorderingen up-todate. Stelt de lijst van de schulden en tegoeden van de onderneming op. Bereidt de belastingaangifte van de onderneming voor. Beheert de liquide goederen van de onderneming (bank, post en kas). Stelt de begrotingen mee op. Geeft de onderneming fiscaal en boekhoudkundig advies. Indien hij/zij een team leidt : Plant, organiseert, leidt, coördineert, controleert de activiteiten van zijn/haar dienst en houdt zich op de hoogte van de vorderingen van de werken. Animeert, omkadert en superviseert zijn/haar team medewerkers. Neemt deel aan de selectie en de aanwerving van de nieuwe personeelsleden van zijn/haar dienst, in overleg met de dienst human resources of organiseert dit alleen indien er geen of slechts een beperkte dienst HR is. Onthaalt de nieuwe personeelsleden van zijn/haar dienst. FINANCIELE EN BOEKHOUDKUNDIGE BEROEPEN 19 Andere benamingen : accountant, accounting manager/supervisor.

28 3.4. Boekhoudkundig bediende De boekhoudkundig bediende van de zorgt voor alle routine- en administratieve taken van de boekhouding onder leiding van een boekhouder. Hij/zij ondersteunt alle administratieve en financiële taken i.v.m. de aankoop, verkoop en de algemene financiële administratie. In grotere bedrijven houdt hij/zij zich eventueel slechts bezig met een deel van de boekhouding, zoals het registreren van de boekhoudkundige gegevens m.b.t. de debiteurs, crediteurs, betalingen van lonen, enz. Opmerking: dit beroep vindt men ook terug de specifieke sector die gespecialiseerde kantoren voor boekhouding groepeert. Het profiel blijft in hoofdlijnen geldig maar vertoont soms andere accenten. Zorgt voor de boekhoudkundige boekingen en de routinebetalingen (aankopen, verkopen, creditnota's ) volgens een vastgelegde procedure. Verzamelt en klasseert alle bewijsjes van betalingen en kijkt na of ze volledig zijn. Als dat niet zo is, zet hij/zij de nodige stappen om de ontbrekende bewijsstukken op te sporen. Houdt zijn/haar dossiers up-to-date. Controleert het bedrag van de ontvangen of verstuurde facturen met de bestelbons. Als er verschillen zijn, doet hij/zij navraag bij de betrokken personen en corrigeert hij/zij de eventuele fouten. Staat de boekhouder bij in alle andere uitvoerende taken. Kan soms het voorbereidende werk voor het opstellen van de begrotingen, de resultatenrekening en de balans op zich nemen. Stelt facturen op. Andere benamingen : accounting assistant, hulpboekhouder, debiteurencrediteurenbeheerder. FINANCIELE EN BOEKHOUDKUNDIGE BEROEPEN 20

29 3.5. Beheerscontroleur De beheerscontroleur analyseert de financiële resultaten van de onderneming en van elk van haar diensten, detecteert de disfuncties en stelt oplossingen voor om daaraan te verhelpen. Hij/zij stelt de begrotingen mee op en controleert achteraf of de begrotingen overeenstemmen met de realiteit. In grote bedrijven kan hij/zij zich door assistent-controleurs laten bijstaan. Analyseert de door de onderneming gerealiseerde financiële resultaten. Hij/zij brengt verslag uit bij de directie over de verschillen en disfuncties en stelt oplossingen voor om daaraan te verhelpen. Werkt beheersinstrumenten uit en houdt die up-to-date, zoals overzichten die alle resultaten van de onderneming opnemen (productie, commerciële activiteiten, voorraden, rendabiliteit van de investeringen, enz.). Hij/zij stelt nieuwe beheersinstrumenten voor en voert ze uit, of verbetert de oude. Helpt de directie en de operationele personeelsleden in hun besluitvorming. Stelt de jaarlijkse begrotingen mee op. Achteraf vergelijkt en analyseert hij/zij de verschillen met de vooruitzichten en de resultaten en stelt hij/zij oplossingen voor om aan die verschillen te verhelpen. Stelt de vooruitzichten bij in functie van de vastgestelde verschillen. Stelt syntheseverslagen op en zorgt dat die bij de algemene directie komen. Zorgt voor de jaarlijkse en maandelijkse reporting van de activiteiten en van de resultaten van de onderneming. Indien hij/zij een team leidt : Plant, organiseert, leidt, coördineert, controleert de activiteiten van zijn/haar dienst en houdt zich op de hoogte van de vorderingen van de werken. Animeert, omkadert en superviseert zijn/haar team medewerkers. Neemt deel aan de selectie en de aanwerving van de nieuwe personeelsleden van zijn/haar dienst, in overleg met de dienst human resources of organiseert dit alleen indien er geen of slechts een beperkte dienst HR is. Onthaalt de nieuwe personeelsleden van zijn/haar dienst. Andere benaming : controller. FINANCIELE EN BOEKHOUDKUNDIGE BEROEPEN 21

30 Informatica beroepen 4

31 4.1. Informaticadirecteur De informaticadirecteur plant, organiseert, leidt, coördineert en controleert de activiteiten van de informaticadienst. Hij/zij is verantwoordelijk voor het beheer en het goede verloop van de informatica in zijn totaliteit. Hij/zij ontwerpt en werkt methodes uit om informatie te verwerken of te exploiteren. Hij/zij is vaak lid van de algemene directie van de onderneming en werkt mee aan de strategische oriëntaties ervan. Bepaalt het informaticabeleid van de onderneming en volgt de uitvoering ervan op. Daar moet hij/zij de behoefte van de onderneming en van de gebruikers goed kennen en op de hoogte zijn van de op de markt beschikbare technische oplossingen. Bestudeert de architectuur van het informaticasysteem teneinde het te optimaliseren en te waken over de samenhang ervan. Hij/zij stelt technische oplossingen voor en controleert de toegepaste oplossingen. Kiest het door de onderneming gebruikte materieel en software en onderhandelt met de leveranciers over de contracten. Stelt het informaticabudget op; controleert de toepassingen ervan en het tempo van de uitgaven. Voorziet de bescherming van de systemen, de veiligheid van de uitrusting en van de gegevens en de bewerkingen. Volgt alle lopende projecten op en begeleidt de verandering. Bevordert het overleg en de uitwisselingen tussen de algemene directie, de informatici en de gebruikers van de andere diensten. Staat in contact met externe partners (leveranciers, onderaannemers, enz.) Coaching taken : Plant, organiseert, leidt, coördineert, controleert de activiteiten van zijn/haar dienst en houdt zich op de hoogte van de vorderingen van de werken. Animeert, omkadert en superviseert zijn/haar team medewerkers. Neemt deel aan de selectie en de aanwerving van de nieuwe personeelsleden van zijn/haar dienst, in overleg met de dienst human resources of organiseert dit alleen indien er geen of slechts een beperkte dienst HR is. Onthaalt de nieuwe personeelsleden van zijn/haar dienst. INFORMATICA BEROEPEN 23 Andere benamingen : EDP manager, informaticaverantwoordelijke, ITmanager/supervisor, EDP verantwoordelijke, ICT verantwoordelijke.

32 4.2. Bedrijfsinformaticus De bedrijfsinformaticus is de persoon die in een kleine tot middelgrote onderneming belast is met de implementatie, de installaties, het onderhoud en de herstelling van de informaticasystemen en randapparatuur. Hij/zij is in staat om aan de behoeften van de onderneming qua informatica te beantwoorden en de bestaande systemen te verbeteren teneinde specifieke beheersproblemen op te lossen. Dit beroep omvat bepaalde taken van de hierna beschreven informaticaberoepen. De waaier van die taken zal afhangen van de mate van informatisering en van het aantal informatici in de onderneming. Installeert, activeert, verbindt en configureert de computers, de randapparatuur en de software. Zorgt voor het onderhoud van het computerpark en de randapparatuur en herstelt ze in geval van problemen. Beheert het netwerk van dag tot dag en zorgt voor het toezicht en de verbeteringen eraan. Ontwikkelt de databanken, houdt ze up-to-date en verbetert ze. Beheert de website, houdt hem up-to-date en verbetert hem. Kent toegangsrechten toe aan gebruikers voor het netwerk, voor de databanken, voor het netwerk e.a.. Legt de werking van de computer, van het netwerk of van software uit aan de gebruikers. Hij/zij verzorgt de technische support bij gebruiksproblemen. Test na elke interventie of wijziging of het informaticatoestel werkt. Spoort de informaticabehoeften naar hard- en, software op en deelt zijn/haar conclusies mee aan de directie van de onderneming of aan de informaticaverantwoordelijke, indien er binnen de onderneming één is. Kan nieuwe toepassingen voor het bestaande systeem ontwikkelen en programmeren. INFORMATICA BEROEPEN 24

33 4.3. Analist-programmeur De analist-programmeur ontwerpt of verbetert computerprogramma's met behulp van instructies en algoritmen die de machine kan assimileren. Hij/zij kan aan het volledige project meewerken of kan louter belast worden met het ontwerpen en programmeren van een deel van het computerprogramma. In grote bedrijven kan het beroep van analist-programmeur opgesplitst worden in twee aparte beroepen: de analisten en de programmeurs. De eerste houdt zich bezig met de architectuur en het ontwerpen van de software en de tweede met de codering in de programmeertaal. Opmerking: dit beroep vindt men ook terug de specifieke sector die gespecialiseerde informaticabedrijven groepeert. Het profiel blijft in hoofdlijnen geldig maar vertoont soms andere accenten. Analyseert de behoeften van de gebruikers en schrijft die neer in een lastenkohier dat de functies van het computerprogramma verduidelijkt. Hij/zij schetst de hele keten van bewerkingen van het computerprogramma, dat achteraf zal worden geprogrammeerd. Verdeelt de behoeften onder in elementen die men met behulp van de computertechnologie kan oplossen (bv.: de softwarearchitectuur, de verwerkingsketen, de algoritmen, enz.). Codeert en programmeert de hele verwerkingsketen of slechts een deel ervan in verschillende talen. Past de bestaande software aan door er de nodige retouches in aan te brengen. Test en verifieert alle toepassingen die hij/zij creëert. Zorgt voor het onderhoud van de toepassingen, diagnosticeert de gebreken en problemen en verbetert ze. Kan de technische installatienota's en gebruikershandleidingen mee opstellen. Kan de gebruikers technisch bijstaan en zelfs opleiden. Andere benamingen : (indien het twee aparte functies zouden zijn), programmeur, ontwikkelaar, softwarearchitect, analist, software engineer/programmer, computer programmer, IS application engineer. INFORMATICA BEROEPEN 25

34 4.4. Netwerkbeheerder De netwerkbeheerder beheert de lokale netwerken die alle machines van het informaticapark van de onderneming onderling verbinden. Al naargelang de omvang van de onderneming waarin hij/zij werkt en de mate van informatisering van de onderneming, kan hij/zij zich ook bezighouden met het dagelijkse beheer van het informaticapark. Hij/zij is verantwoordelijk voor de optimale werking van het netwerk en soms voor de goede organisatie en de optimalisering van het computerpark. Hij/zij kan soms een groter of kleiner team technici leiden die voor het onderhoud en het gebruik van het computermaterieel en/of van het netwerk moeten instaan. Beheert dagdagelijks het netwerk en zorgt voor het toezicht erop: maakt backups van de gegevens op de server; verleent bepaalde personen toegang tot gegevens, netwerken en/of machines; identificeert problemen en lost ze op, enz. Verbindt de machines aan het netwerk of laat ze door zijn/haar technici verbinden, configureert de machines voor de diensten die ze moeten verlenen, installeert de software en de netwerkproducten waarmee men met het volledige informaticasysteem kan communiceren. Let op de evolutie van de bewegingen op het netwerk en treedt op in geval van problemen (overbelasting van het netwerk, te lange responstijden en andere problemen). Analyseert en anticipeert op de behoeften van de gebruikers om het netwerk op de gepaste wijze te laten evolueren. Zorgt soms voor technische ondersteuning en vooropleiding van de gebruikers. Indien hij/zij het computerpark beheert : Ordent het computerpark door de samenstelling van het park, de behoeften van de gebruikers, de technische vereisten van de onderneming en de begrotingen te analyseren. Houdt een inventaris van het computerpark up-to-date. Indien hij/zij een team leidt : Plant, organiseert, leidt, coördineert, controleert de activiteiten van zijn/haar dienst en houdt zich op de hoogte van de vorderingen van de werken. Animeert, omkadert en superviseert zijn/haar team medewerkers. Neemt deel aan de selectie en de aanwerving van de nieuwe personeelsleden van zijn/haar dienst, in overleg met de dienst human resources of organiseert dit alleen indien er geen of slechts een beperkte dienst HR is. Onthaalt de nieuwe personeelsleden van zijn/haar dienst. INFORMATICA BEROEPEN 26 Andere benamingen : netwerkverantwoordelijke, netwerkingenieur, systeem- en netwerkbeheerder, netwerkspecialist, system- en network administrator, systeemen netwerkexpert.

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Verantwoordelijke

Nadere informatie

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelreceptionist M/V * bachelor opleiding toerisme of hotelmanagement * goede talenkennis is noodzakelijk * bereid om in verschillende shiften te werken

Nadere informatie

CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden.

CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Uitzendsector Enquête Upedi-Cefora 2 SEGMENT EMPLOYE CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Voorstelling Partnership. mei 2015

Voorstelling Partnership. mei 2015 Voorstelling Partnership mei 2015 De essentie is Uw persoonlijke Payroll Consultant Alle dossiers van leden van Formaat worden gecentraliseerd bij 1 vaste Payroll Consultant in kantoor Berchem. 1 aanspreekpunt

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Diensthoofd personeel A1a-A3a U bent verantwoordelijk voor en efficiënte organisatie en werking van de personeelsdienst. U geeft leiding aan team

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) POLYVALENT BEDIENDE Beroepsprofiel (SERV/CEVORA, juni 2003)

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

jobmagazine good to know you

jobmagazine good to know you good to know you jobmagazine In bijlage vind je een greep uit onze jobaanbiedingen. Interesse in één van deze functies of graag bijkomende informatie?... kom snel langs in ons kantoor te Gent, Sint- Pietersnieuwstraat,

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Resultaatsgebieden Kernresultaatsgebieden echnicus echnicus onderhoudstechnicus

Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Resultaatsgebieden Kernresultaatsgebieden echnicus echnicus onderhoudstechnicus Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE TECHNICUS C Doel van de functiefamilie Op basis van de technische kennis van materiaal, apparatuur en/of technische uitrusting, instaan voor de bediening

Nadere informatie

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Junior Accountant

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde personeelsleden i.f.v.

Nadere informatie

SAL/TM/001 - SALES COMMUNICATION ADVISER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

SAL/TM/001 - SALES COMMUNICATION ADVISER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : SAL/TM/001 - Sales Communication Adviser FUNCTIEFAMILIE : Retail AFDELING : Retail Job architecture VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Kwaliteit

Nadere informatie

Departementsverantwoordelijke groot verkooppunt (m/v)

Departementsverantwoordelijke groot verkooppunt (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE Departementsverantwoordelijke groot verkooppunt (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Departementsverantwoordelijke groot verkooppunt (m/v) 1.2 Definitie Het organiseren en coördineren van de

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit Randstad Randstad Roeselare Sint-Michielsstraat 31 8800 Roeselare Medewerker Calculatiedienst U genoot bij voorkeur een bacheloropleiding in een administratieve of financiële

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BASISEDUCATIE

FUNCTIEPROFIEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BASISEDUCATIE FUNCTIEPROFIEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BASISEDUCATIE Federatie Centra voor Basiseducatie vzw Met ondersteuning van PraxisNetwerk Functieprofiel administratief medewerker CBE juni 2015 2 Een functieprofiel

Nadere informatie

Niveau onderwijskwalificatie : 5

Niveau onderwijskwalificatie : 5 Studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde Graduaat in het winkelmanagement Opleidingsprofiel hoger beroepsonderwijs Referentiekader : erkende onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement

Nadere informatie

calculator calculator

calculator calculator calculator calculator BASISVAARDIGHEDEN calculator ONDERHANDELINGEN MATERIAALKENNIS MATERIEELkennis STRESSMANAGEMENT BEGROTING RENTABILITEIT (NA)CALCULATIES ONDERHANDELEN LOGISTIEK WINSTMARGE PRIJS NAUWKEURIGHEID

Nadere informatie

Instaan voor een effectieve en efficiënte logistieke keten van het moment van bestelling tot het afleveren van de goederen bij de interne klanten.

Instaan voor een effectieve en efficiënte logistieke keten van het moment van bestelling tot het afleveren van de goederen bij de interne klanten. FUNCTIEOMSCHRIJVING Hoofd materiaalbeheer en logistieke stromen 1. Functietitel Hoofd materiaalbeheer en logistieke stromen 2. Doel van de functie Instaan voor een correct intern aankoopbeleid door het

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam:

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Financiële Zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel

Nadere informatie

In jullie eigen onderneming kun je de voornaamste afdelingen terugvinden die ook in een echt bedrijf bestaan. Directie Gedelegeerd bestuurder

In jullie eigen onderneming kun je de voornaamste afdelingen terugvinden die ook in een echt bedrijf bestaan. Directie Gedelegeerd bestuurder Functies Functies in de onderneming In jullie eigen onderneming kun je de voornaamste afdelingen terugvinden die ook in een echt bedrijf bestaan. Directie Gedelegeerd bestuurder Webmaster Financieel departement

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v)

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) I. CONTEXT Artsen Zonder Grenzen is een onafhankelijke internationale humanitaire organisatie die medische

Nadere informatie

Vacature van het adjunct-mandaat van stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State

Vacature van het adjunct-mandaat van stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State Vacature van het adjunct-mandaat van stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat de betrekking van stafdirecteur personeel

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen

Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen 3270102 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Sociale werkplaatsen

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

FUNCTIEKAART: deskundige boekhouden

FUNCTIEKAART: deskundige boekhouden FUNCTIEKAART: deskundige boekhouden 1. Organisatiegegevens FUNCTIEFAMILIE: Experten (EX2: deskundig ondersteunend) FUNCTIEBENAMING: Deskundige, assistent-dienstleider, administratief bestuursassistent

Nadere informatie

Het verzamelen van de opleidingsbehoeften gebeurt in verschillende fases:

Het verzamelen van de opleidingsbehoeften gebeurt in verschillende fases: Getuigenissen Onderneming 1 Het verzamelen van de opleidingsbehoeften gebeurt in verschillende fases: De personeelsverantwoordelijke begint met een overzicht van alle verplichte opleidingen die dat jaar

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0157)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0157) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0157) Planner personenvervoer (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Planner personenvervoer (m/v) 1.2 Definitie Het plannen (organiseren en bijsturen) van de transportwerkzaamheden voor personenvervoer

Nadere informatie

Teamleader van de financiële diensten

Teamleader van de financiële diensten Vacature Teamleader van de financiële diensten Instelling van Openbaar Nut Charleroisesteenweg, 110 1060 Brussel INNOVIRIS en RIB Heb jij de ambitie om een carrière uit te bouwen bij een innovatieve en

Nadere informatie

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1 Toelichting Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan. Uw erkenningsoverzicht Informatie opgehaald op: 07-06-2016 ICT-beheerder (25189) Erkend 07-08-2001 01 Behandelt en handelt incidentmeldingen

Nadere informatie

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen Functiebeschrijving Polyvalent Medewerker Abdijmuseum Ten Duinen 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE AFDELING Vrije Tijd SECTOR/DIENST Abdijmuseum Ten Duinen 1138 TEAM FUNCTIEFAMILIE Praktisch technisch uitvoerende

Nadere informatie

VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE

VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE Hulpverleningszone 3 Rand Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE De hulpverleningszone Rand gaat over tot de vacant verklaring van de functie van bijzonder rekenplichtige

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

medewerker boekhouding medewerker boekhouding

medewerker boekhouding medewerker boekhouding medewerker boekhouding medewerker boekhouding TAKEN, KENNIS EN VAARDIGHEDEN EEn medewerker boekhouding : Boekhouder; Hulpboekhouder; Accounting assistent; Administratief medewerker in de boekhouding;...

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken Functie Graadnaam: Informaticus Functienaam: ICT-deskundige Functiefamilie: Deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Subdienst: Team IT Code: Doel van de entiteit Het team

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 MBO-beroep in beeld Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van dossierbeheerder Personeelsadministratie

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van dossierbeheerder Personeelsadministratie Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van dossierbeheerder Personeelsadministratie Profiel Selectieprocedure De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADJUNCT-DIRECTEUR van Veldeke

FUNCTIEBESCHRIJVING ADJUNCT-DIRECTEUR van Veldeke FUNCTIEBESCHRIJVING ADJUNCT-DIRECTEUR van Veldeke Hoofdtaken De adjunct-directeur geeft mede vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het onderwijs. Hij/zij vult een of meer toegewezen

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (0204)

BEROEPSKWALIFICATIE (0204) BEROEPSKWALIFICATIE (0204) Polyvalent administratief medewerker ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1. Globaal 1.1 TITEL Polyvalent

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Dienst: algemeen

Nadere informatie

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 De hier opgenomen typeringen zijn ontleend aan werkzaamheden, die binnen een school/- onderdelen worden aangemerkt als

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING C Doel van de functiefamilie Beheer van alle materiaal en technische uitrusting van een dienst of van een locatie en het verzorgen van de administratieve

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

Industriële reiniging

Industriële reiniging Industriële reiniging Februari 2008 CEVORA 2008. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken.

Nadere informatie

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Officemanager Codering Organisatie Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb Werkterrein Onderwijsproces>onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Directiesecretaresse

Directiesecretaresse Directiesecretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

ICT-ONDERSTEUNING. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie

ICT-ONDERSTEUNING. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau ICT-ONDERSTEUNING D Doel van de functiefamilie Op basis van de kennis van het informaticamateriaal (applicaties of machines) instaan voor de bediening of de technische ondersteuning

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Diensthoofd Financiën Contractueel-voltijds (38/38) Functiebeschrijving

Diensthoofd Financiën Contractueel-voltijds (38/38) Functiebeschrijving FUNCTIE Naam van de functie: Diensthoofd Financiën Chef van de functie: Financieel beheerder Weddeschaal: Plaats in de organisatie: Doel van de functie: A1-A3 INHOUD VAN DE FUNCTIE Adviserende en beleidsvoorbereidende

Nadere informatie

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Informatie De tekst bevat informatie u aangereikt door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen Financiën/verificatie: Georges Tonla Briquet Emile

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste Functiebeschrijving 130-02-20100722 Functietitel Doel van de functie Functiefamilie Plaats in de organisatie Administratief medewerker Uitvoeren van administratieve taken gekoppeld aan een bepaalde werking/dienst

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN Naam van de functie: STAFMEDEWERKER DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN Naam van de functie: STAFMEDEWERKER DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN 1. ALGEMEEN 1.1. Dienst: Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Sectie: 1.2. Naam van de functie: STAFMEDEWERKER DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS 1.3. Code: STAFDKO

Nadere informatie

Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen is onderverdeeld in vier verschillende eenheden: Organisatie, Ontwikkeling & Advies, Techniek & Diensten en Watersysteem & Zuiveren. Hieronder schetsen we

Nadere informatie

TTL vacaturevacature voor Office manager

TTL vacaturevacature voor Office manager vacature voor Office manager Bedrijf The Test LeadersThe Test Leaders Auteur Stefan Patry Versie V3.1 Laatste update jul. 1, 2014 Abstract Dit document beschrijft de vacature voor een Office manager. the

Nadere informatie

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT DIRECTIE Algemeen directeur Commercieel directeur Directeur basisschool Directeur CLB Directeur facilitaire diensten Directeur middelbare school Financieel directeur

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan diensthoofd (Facility Management / ICT)

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan diensthoofd (Facility Management / ICT) Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: Informaticus Functionele loopbaan: B1-B3 Code: FM3ICT03 Sector: Facility Management Dienst: ICT Subdienst: Doel van de entiteit De sector Facility Management

Nadere informatie

Vacature Office Manager/Secretaresse

Vacature Office Manager/Secretaresse Vacature Office Manager/Secretaresse Abeka, de fiscale en financiële ontzorger, is wegens zijn sterke groei op zoek naar een Office Manager/Secretaresse. U zal binnen ons modern kantoor met een team van

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

Functiekaart: deskundige Human Resources

Functiekaart: deskundige Human Resources Functiekaart: deskundige Human Resources 1. Jobidentificatie Dienst: Directie: Rechtstreekse chef: Officiële functietitel: 2. Doel van de functie Human Resources Bedrijfsvoering Diensthoofd Human Resources

Nadere informatie

FIN MANAGER ACCOUNTANCY. FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Financial Domain Manager (Accountancy & Financial Management)

FIN MANAGER ACCOUNTANCY. FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Financial Domain Manager (Accountancy & Financial Management) Functiedetail FUNCTIE : FIN-010-01 - Manager Accountancy FUNCTIEFAMILIE : Resources AFDELING : Resources DATUM LAATSTE AANPASSING: Februari 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Financial Domain Manager

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

Win aan competitiviteit

Win aan competitiviteit Win aan competitiviteit Sage CRM Saleslogix is een volledige oplossing ontworpen om uw commerciële, marketing en service teams de mogelijkheid te bieden om de relaties met uw klanten en prospecten te optimaliseren.

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

RTL/SCO/001 - SALES SPORTS BETTING ADVISER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

RTL/SCO/001 - SALES SPORTS BETTING ADVISER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : RTL/SCO/001 - Sales Sports Betting Adviser FUNCTIEFAMILIE : Retail AFDELING : Retail DATUM LAATSTE AANPASSING: April 2013 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior POS Manager

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER

FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER 1. Functietitel Financial Controller 2. Doel van de functie Actief bijdragen aan de financieel-economische stuurbaarheid van het ziekenhuis door in te staan voor

Nadere informatie

NIET OPGEWASSEN TEGEN PERSONEELSPAPERASSEN?

NIET OPGEWASSEN TEGEN PERSONEELSPAPERASSEN? NIET OPGEWASSEN TEGEN PERSONEELSPAPERASSEN? GEEN PANIEK, PARTENA PROFESSIONAL HEEFT EEN TACTIEK! WAAROM U ALS WERKGEVER GOED ZIT BIJ PAY N PEOPLE Iemand in dienst nemen is een grote stap. Hoeveel zal het

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING. Resultaatsgebieden. Belangrijkste resultaatsgebieden

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING. Resultaatsgebieden. Belangrijkste resultaatsgebieden Functiefamilie: Niveau: ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING D Doel van de functiefamilie Het verzorgen van een geheel van welomschreven administratieve en uitvoerende taken ter ondersteuning van een dienst of

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Administratief Medewerker (M/V)

Administratief Medewerker (M/V) MOD WVG afdeling Personeel Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 personeel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Basisgegevens: Naam van de functie: Bedrijfsleider... Datum: 20 augustus 2009 Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van: Directie...

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Flexibel Boekhouden

De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Flexibel Boekhouden De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Flexibel Boekhouden WIE ZIJN WIJ? Accountnet is een combinatie van accountants, belastingadviseurs, bedrijfsadviseurs, advocaten, gestors

Nadere informatie

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Officemanager BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Het betreft een bestaande functie die opnieuw ingericht gaat worden. Je bent verantwoordelijk

Nadere informatie

2030000 Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven

2030000 Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven 2030000 Paritair Comité voor de n uit de hardsteengroeven Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2007 (82.727) Vaststelling van de algemene regels die toepasselijk zijn op de loon- of arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie