MAATWERK Jaarverslag en financieel verslag Jaarplan en begroting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAATWERK. 2014 Jaarverslag en financieel verslag. 2016 Jaarplan en begroting"

Transcriptie

1 MAATWERK 2014 Jaarverslag en financieel verslag 2016 Jaarplan en begroting

2 Voorwoord Beste duiker, Leuk dat je een kijkje neemt in het jaarverslag en jaarplan van de NOB. De titel maatwerk laat zien wat de rode draad in dit document is. Maatwerk komt namelijk terug in de manier waarop we de opleidingen doorontwikkelen, waarop we ons sterk maken voor het behoud van duikplaatsen en waarop we clubs ondersteunen. Uiteraard zijn er ook diensten en producten die voor iedereen gelden, maar ons streven is om zo specifiek mogelijk op lokale wensen en behoeften in te spelen. Veel leesplezier gewenst! Jack de Vries, voorzitter Op basis van het meerjarenbeleidsplan hebben we zes speerpunten opgesteld: - duikeropleidingen - instructeurs - veiligheid - belangenbehartiging - verenigingsondersteuning - ledenwerving en -behoud Missie De NOB is de organisatie voor iedereen die het unieke van onder water zijn wil beleven. De NOB is daarbij dienstverlener, belangenbehartiger en het loket voor alle vragen van iedereen die in de onderwatersport is geïnteresseerd.

3 De NOB-organisatie Bestuur Jack de Vries: voorzitter Jacqueline Dankloff: financiën Bert Vos (kandidaat): Deltacommissie, duiken met minder validen Mirjam Bollema: Deltacommissie, Aquashot, onderwaterbiologie Frans van der Veer: opleidingen Sander Kool: veiligheid Erik van Vessem: communicatie, verenigingsondersteuning, wedstrijdsport Ereleden B. Bleiji R. Schipper J. Schox E. van der Stelt H. van Vlimmeren A. Palache J. Geurts R. Vreijsen Personeel Arjan de Vries: directeur Riana Wassing: bureaumanager Arieke van den Brink: managementassistent Desmond van Santen: beleidsmedewerker Anne Schulze: verenigingsondersteuning Mariya Smarus: financiële administratie Thea Visser: ledenadministratie Marieke Wiendels: website en opleidingen Madelon Schepers: communicatie Westley Verdonk: opleidingen Leden van Verdienste P. Engels R. van Hulst F. van der Vegte W. Pijpers R. Postma Jo van Schalen J. Schox Jan van Schalen L. Robberecht G. Visser A. van IJsseldijk Code Goed Sportbestuur Ook in 2014 zijn de dertien aanbevelingen voor goed sportbestuur gecontroleerd op actualiteit. De organisatie heeft in 2014 toegezien op de naleving van de NOB-gedragscode Goed Sportbestuur. Dit document wordt actief bij nieuwe bestuurders onder de aandacht gebracht.

4 Speerpunt 1: duikopleidingen Aansluitend op de evaluatie van de duikopleidingen door instructeurs is in 2014 een werkgroep gestart met een revisie van onze duikopleidingen (1* t/m 3* en Redden). Medio 2014 vond een bijeenkomst plaats waarvoor alle commissieleden en docenten van de NOB waren uitgenodigd. Met hen hebben wij het voorlopige plan voor de revisie besproken en de belangrijkste feedbackpunten zijn vervolgens in het plan opgenomen. Dit jaar wordt door de werkgroep veel geschreven, ontwikkeld en getest. Enthousiaste instructeurs worden betrokken bij het ontwerpen en testen van lesmaterialen. Op die manier kunnen we optimaal gebruikmaken van de aanwezige kennis. Waarom is een update nodig? 1) Gebruikservaringen 2) Technologische ontwikkelingen 3) Fouten verbeteren Bij de start van het duikseizoen in het voorjaar van 2017 willen we dat de nieuwe duikopleidingen klaar zijn. Dat betekent dat ook het jaar 2016 in het teken staat van schrijven, ontwikkelen en - met name tegen het einde van het jaar testen. Dit laatste gebeurt door ervaren instructeurs. Doelstelling: duikopleidingen updaten en laten toetsen door duikinstructeurs en verenigingen, waardoor ze optimaal aansluiten op de behoeften van de leden.

5 Speerpunt 2: instructeurs Eind 2014 hebben alle NOB-instructeurs voor het eerst de mogelijkheid gekregen om hun licentie te verlengen via het doorlopen van de Online Update en het betalen van de licentiebijdrage. Een aantal docenten trof voorbereidingen voor het uitvoeren van instructeursworkshops in In 2015 experimenteren we met een gecombineerde 1- en 2*-instructeursopleiding. Ook geven we diverse instructeursworkshops, waaronder Toezicht in het Zwembad en Leren reanimeren. Via de bijeenkomsten Leven lang leren spreken we instructeurs over hun wensen en behoeften. Op basis daarvan bepalen we de koers voor 2015 en verder. We willen voor al onze instructeurs een verrijkend, interactief en praktijkgericht platform ontwikkelen, waar persoonlijke ontwikkeling mogelijk gemaakt wordt. Wellicht dat de bestaande invulling met instructeursworkshops daar onderdeel van uitmaakt, maar het kan ook zijn dat we erin slagen om het uitwisselen van expertise tussen instructeurs onderling veel beter te faciliteren. Eind 2014 hebben ruim (van de circa 2.400) gebrevetteerde instructeurs hun licentie verlengd. Doelstelling: instructeurs handvatten aanreiken om met plezier een aantrekkelijke en veilige duikopleiding aan (aankomende) duikers te leveren.

6 Speerpunt 3: veiligheid Om daadwerkelijk mee te kunnen praten over de speciale wet- en regelgeving met betrekking tot duiken heeft het bestuur eraan gewerkt een afgevaardigde in het College van Deskundigen van de Stichting Werken onder Overdruk (SWOD) te krijgen. Eind 2014 werd duidelijk dat dit is gelukt. Onder meer op voorspraak van de NOB is in het jaarplan van de SWOD opgenomen dat onderzoek gedaan naar de inbedding van de duiksport. Het beoogde resultaat is een advies van het Centraal College van Deskundigen of de eisen die momenteel aan het sportduiken worden gesteld zouden moeten worden bijgesteld. Namens de NOB zit Erik van Vessem in het College van Deskundigen van de SWOD. In 2016 willen we een stap zetten om sportduiken herkenbaar op de ARBO-kaart te krijgen. Nu vertroebelt de discussie vaak doordat regels uit het beroepsduiken zonder aanpassing op het sportduiken gelegd worden. Onderwaterfotografie en het uitvoeren van eenvoudige archeologische activiteiten door sportduikers moeten ook als sportduikactiviteiten gezien worden. Doelstelling: de overheid overtuigen om de regeldruk te laten afnemen door scherper onderscheid te maken tussen sportduiken en beroepsduiken.

7 Speerpunt 4: belangenbehartiging Door regionale en lokale ontwikkelingen staat het huidige beschikbare duikwater vaker onder druk. Verenigingen kunnen bij ons aankloppen, maar we benaderen ook zelf clubs als we merken dat er een ontwikkeling is die ten koste zou kunnen gaan van het beschikbare duikwater. In plaats van primair op Zeeland te focussen zijn we ons in 2014 op héél Nederland gaan richten. Dit jaar maken we ons sterk voor duikmogelijkheden in o.a. de Wijthmenerplas (Zwolle), de Casteleynse Plas (Emmeloord), de Radioplassen (Limburg) en het Oostvoornse Meer (Rotterdam). Ook blijven we ons in Zeeland inzetten voor de staalslakkenproblematiek, de verbetering van duikplaatsen en de realisatie van goede duikvoorzieningen. Bij het traject rond de Wijthmenerplas waren allerlei partijen betrokken: duikverenigingen, duikscholen, PADI- en SSIduikcentra, de gemeente en ondernemers. In 2016 verwachten we dat verenigingen en duikscholen, maar ook overheidspartijen en andere vertegenwoordigers van waterrecreanten ons beter weten te vinden als het om het behoud van duikwater gaat. We blijven onze expertise hiervoor inzetten. Doelstelling: duikplaatsen in Nederland verbeteren en behouden waarbij we samenwerken met lokale duikverenigingen en -scholen.

8 Speerpunt 5: verenigingsondersteuning In 2014 hebben we de ondersteuningsmogelijkheden voor clubs uitgebreid, o.a. door persoonlijke begeleiding te bieden in het uitstippelen van toekomstplannen. Ook organiseerden we vele thema-avonden over sfeer/cultuur, ledenwerving en toezicht in het zwembad. We bieden daarin onze expertise, maar hebben ons ook opgesteld als procesbegeleider door kennisdeling te stimuleren. Dit jaar bouwen we de in 2014 gestarte werkwijze en onderwerpen verder uit. In het Rondje Nederland staan twee nieuwe thema s centraal: vrijwilligers en verzekeringen/aansprakelijkheid. In 2016 willen we blijven inspelen op de behoeften van onze achterban. De Verenigingsmonitor 2015 zal ons van belangrijke input voorzien met het oog op lokale en landelijke ontwikkelingen. We verwachten bovendien een proactieve houding van instructeurs, bestuurders en andere vrijwilligers, door actief aan te geven waar hun behoefte ligt. In 2014 hebben 36 verenigingen een gratis promotiepakket aangevraagd. In 2013 en 2014 hebben de bestuursleden van meer dan 70 verenigingen meegedaan aan de workshop Sportief Besturen. Doelstelling: verenigingen begeleiden door maatwerk te leveren waar nodig, en kennisdeling te stimuleren waar mogelijk.

9 Speerpunt 6: ledenwerving en -behoud Nieuwe leden verwelkomen terwijl de achterdeur wagenwijd open staat is niet effectief; dat geldt zowel voor de NOB als voor aangesloten clubs. In 2014 is daarom een cursus ontwikkeld waarin verenigingen actief worden ondersteund in het bepalen van en inspelen op de behoeften van potentiële leden. Dit jaar onderzoeken we op diverse manieren wat we niet-nob-verenigingen en -leden kunnen en willen bieden. NOB4U kan daar een rol in spelen. Tijdens het WK Onderwaterfotografie genereren we publiciteit voor de duiksport én organiseren we de duikweek: een landelijke actie om duiken in de spotlights te zetten. Bovendien blijven we de cursus ledenwerving aanbieden. De cursus ledenwerving wordt in 2015 op vier plekken gegeven: Oss, Deventer, Veenendaal en Haren. In 2016 willen we verenigingen inspireren om met het oog op de toekomst ondernemender te worden als het gaat om het bereiken, werven en behouden van verschillende typen duikers en het creëren van flexibel sportaanbod. Op basis van de Verenigingsmonitor 2015 ondersteunen we sterke verenigingen die hierin een voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor andere duikclubs. Doelstelling: Het aanbod van de NOB en verenigingen afstemmen op de behoeften van verschillende typen duikers, met zowel ledenwerving als -behoud als resultaat.

10 Cijfers en statistieken (1) Aantal aangesloten clubs 13% van de leden heeft een instructeursbrevet 40% van de leden is ouder dan 50 jaar 9% van de leden is juniorlid Aantal leden 24% van de leden is een vrouw Er zijn 4% minder leden dan vorig jaar Redenen van opzegging: 1) Tijdgebrek of andere prioriteiten (32%) 2) Gezondheid (28%) 3) Ontevreden over sfeer binnen vereniging (13%)

11 Cijfers en statistieken (2) Aantal uitgegeven brevetten Top-3 uitgegeven specialisaties Redden (291) 2. IJsduiken (287) 3. Nitrox basis (277) 2013 In 2014 is de nieuwe specialisatie Introductie Onderwaterarcheologie uitgebracht Ook is een nieuwe druk verschenen van de specialisatie Droogpak Duiken. Aantal uitgegeven specialisaties 1. Redden (301) 2. Nitrox basis (261) 3. Droogpakduiken (160) 1. Redden (256) 2. Onderwaterbiologie (200) 3. Nitrox basis (200)

12 Cijfers en statistieken (3) Aantal uitgegeven instructeurslicenties (hierbij is rekening gehouden met het hoogste brevet per instructeur)

13 Balans per (1) De balans is weergegeven in 1000,-

14 Balans per (2) Vlottende activa De voorraden betreffen bondsartikelen, brevetten/ledenpassen en promotiemateriaal. Vorderingen korte termijn De vorderingen op korte termijn betreffen nog te ontvangen vorderingen op verenigingen en derden, voorschot Sportcluster, afrekening directie/personeelskosten met NTFU en NBF, vooruitbetaalde bedragen incl. afgedragen BTW. Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit kasgeld en verder al dan niet rentedragende tegoeden bij de Rabobank en de ING-bank. Werkkapitaal Vorderingen korte termijn Liquide middelen Subtotaal vlottende activa Schulden korte termijn TOTAAL Passiva De vermogenspositie per ultimo 2014: Het boekjaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat van Schulden lange termijn De schulden op lange termijn betreft een hypotheek afgesloten bij de Rabobank. Schulden korte termijn De schulden op korte termijn betreffen leveranciers, belastingen en nog te betalen vakantiegeld. Het werkkapitaal is weergegeven in 1000,- Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de NOB ruimschoots aan haar korte termijn verplichtingen kan voldoen.

15 Winst- en verliesrekening Personeel Projectgeld maakt extra inzet mogelijk Contributie Ledental blijft wat dalen Subsidie 13% minder t/m 2016 Magazine In nieuw jasje Samenwerking Stabiele bron van inkomsten

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 23 juni 2012 in Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem

Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 23 juni 2012 in Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 23 juni 2012 in Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem Aanwezig bestuur: H. Elshof, bestuurslid J. Geurts, voorzitter R. Vreijsen, penningmeester Afwezig

Nadere informatie

Jaarplan 2010 Beleef de wielersport!

Jaarplan 2010 Beleef de wielersport! Jaarplan 2010 Beleef de wielersport! Gemaakt op: 5 oktober 2009 Versie: 4 Laatste wijzigingsdatum: 16 december 2009 Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 1 Colofon Jaarplan 2010 Nederlandse Toer Fiets Unie

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 18 juni 2011 in het SDMP te Maarsseveen

Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 18 juni 2011 in het SDMP te Maarsseveen Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 18 juni 2011 in het SDMP te Maarsseveen Aanwezig bestuur: H. Bakkenes, bestuurslid M. Bakker, bestuurslid H. Elshof, bestuurslid J. Geurts, voorzitter Afwezig

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Present Nederland

Jaarverslag 2013. Present Nederland Jaarverslag 2013 Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2013 van Stichting Present Nederland aan. Present is en blijft een club naar mijn

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord3. 1. Beleid & belangen 4. 5. Jaarcijfers 27. 6. Financiële continuïteit 33. 2. Maaskoepel als dienstverlenende organisatie 12

Inhoudsopgave. Voorwoord3. 1. Beleid & belangen 4. 5. Jaarcijfers 27. 6. Financiële continuïteit 33. 2. Maaskoepel als dienstverlenende organisatie 12 Inhoudsopgave Voorwoord3 1. Beleid & belangen 4 1.1 Externe samenwerkingsverbanden...4 1.2 Beleidsontwikkeling...5 1.3 Rapportage en informatievoorziening...7 1.4 Adviesgroepen...9 1.5 In gesprek met de

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Tussenrapportage Fase 1. Marktonderzoek Divers Delta Januari 2010

Tussenrapportage Fase 1. Marktonderzoek Divers Delta Januari 2010 Tussenrapportage Fase 1 Marktonderzoek Divers Delta Januari 2010 Inhoud Executive summary... 3 1. Inleiding... 8 2. Markt voor duiken in Europa... 11 3. Toerisme vanuit Europa naar Nederland... 16 4. Het

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk

Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk VOORWOORD... 3 DEEL 1 INHOUDELIJK VERSLAG ALGEMEEN... 4 1. Doelstelling... 4 2. Raad van Toezicht... 5 3. Bestuur / directie... 6 4. Bedrijfsvoering... 8 5. Personele

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw Eerste jaarverslag VBNE de opbouw 25 september 2013 t/m 31 december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 De VBNE in het kort... 5 1.1 De start... 5 1.2 Professioneel beheer... 5 1.3 De organisatie...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK

Nadere informatie

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding 3 Kern van advies en aanbevelingen 3 1. Basis voor de communicatie 5 2. De algemene communicatiedoelstelling

Nadere informatie

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013 THOS Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Bestuur Thos 05 februari 2013 Mgr. Borretweg 21, Grave, Telefoon: 0486-473827 E-mail: info@thos-tennis.nl Website: www.thos-tennis.nl 2 Beleidsplan 2013-2017

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie