STUDIEGIDS. Post-hbo-opleiding AA Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Studiegids post-hbo-opleiding AA,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS. Post-hbo-opleiding AA 2009-2010. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Studiegids post-hbo-opleiding AA, 2009-2010 1"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS Post-hbo-opleiding AA Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Studiegids post-hbo-opleiding AA,

2 1 Inleiding De accountant-administratieconsulent Opleiding algemeen Praktijkopleiding Theoretische opleiding POST HBO-AA Programma-aanbod Vakvolgorde Roosters Examens Data en locatie examens Data examens Post-HBO-opleiding AA Inschrijving examens Correctie examens Bonuspuntenregeling Slaagregeling LAC A en B Vrijstellingen Getuigschriften Kosten examens Inzage en beroep Vakinformatie Literatuur Eindtermen Contacturen Invoering nieuwe eindtermen...13 Bijlage: Regeling omtrent inzage, bezwaar en beroep landelijke examens post-hboaccountancy...14 Bijlage: Contactgegevens en docenten...16 Studiegids post-hbo-opleiding AA,

3 1 Inleiding Voor u ligt de studiegids van de Post-hbo-opleiding AA. Dit opleidingstraject leidt op tot het eindniveau van de theoretische opleiding tot Accountant-administratieconsulent. Aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zijn twee trajecten om de theoretische opleiding AA af te ronden: De NOvAA-beroepsopleiding voor afgestudeerden BE en SPD of gelijkwaardig; De Post-hbo-opleiding AA voor afgestudeerden bachelor accountancy (voltijd, deeltijd, duaal). De NOvAA-beroepsopleiding is een opleiding van de NOvAA. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verzorgt het onderwijs. De examens worden opgesteld door de NOvAAberoepsopleiding. De Post-hbo-opleiding AA is een opleiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en een vervolg op de bacheloropleiding Accountancy. De examens worden opgesteld door het AC-scholenoverleg, waar de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen deel van uitmaakt. Studiegids post-hbo-opleiding AA,

4 2 De accountant-administratieconsulent De Accountant-administratieconsulent is de specialist op het financieel-administratieve gebied en op het controlegebied. Mede op basis van zijn specialismen en zijn kennis van ontwikkelingen in de branche/bedrijfstak heeft de Accountant-administratieconsulent zich ontwikkeld tot dé adviseur en vertrouwenspersoon van de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf. De Accountant-administratieconsulent is steeds meer de kritische, onafhankelijke rechterhand geworden van de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf. De AA-Accountant richt zich overigens niet alleen op het mkb, maar is er ook voor ondernemers in de land- en tuinbouw, beoefenaren van het vrije beroep en hij richt zich ook op verenigingen en stichtingen. Op het gebied van fiscaliteit en advisering heeft de Accountant-administratieconsulent ruime generalistische kennis waardoor hij een tweeledige functie heeft op deze gebieden. Aan de ene kant zal hij veel zelf kunnen uitvoeren/oplossen, aan de andere kant heeft hij een doorverwijsfunctie voor zover zijn eigen kennis en kunde niet specialistisch genoeg is om de cliënt van advies te voorzien. Als AA-Accountant moet je een aantal competenties hebben. Het beroep AA-Accountant is geschetst in een vijftal kritische beroepssituaties: 1. Assurance-opdrachten Hieronder vallen zowel algemene als bijzondere (bijvoorbeeld; oplageverklaring en subsidieverklaring) controleopdrachten als ook beoordelingsopdrachten en onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie. 2. Assurance verwante opdrachten Dit betreft situaties van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie en opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie. 3. Non-assurance opdrachten Non-assurance opdrachten betreffen situaties van uitvoerend werk zoals situaties van administratieve dienstverlening, van fiscale aangifte(s) en van salarisadministratie. 4. Adviesopdrachten In adviessituaties (op diverse gebieden) behandelt de AA-Accountant financieeladministratieve adviesopdrachten, de overname- en opvolging, de start- en beëindiging, financieringssituaties, het fiscaal, economisch, sociaal en juridisch advies en aandelentransacties. 5. Kantoororganisatie Dit betreft prestaties in team- en kantoorsituaties, waaronder het delegeren, leidinggeven, automatiseren, acquireren en onderhouden van cliëntrelaties. Financiële-administratie Dit beroepsgebied heeft betrekking op het (ondersteunen van de cliënt bij het) voorbereiden van de financiële informatie die een cliënt nodig heeft voor interne en externe rapportages alsmede voor verslaggevingdoeleinden. De Accountant-administratieconsulent is de deskundige op het gebied van de verslaggeving van financiële gegevens. Onder het financieel-administratieve beroepsgebied valt ook het verstrekken van retrospectieve en prospectieve managementinformatie aan de cliënt. Voor zover de accountant (on)gevraagde adviezen verstrekt ten aanzien van de hiervoor genoemde onderwerpen of activiteiten, wordt dit (in het kader van het beroepsprofiel) geacht deel uit te maken van het financieeladministratieve beroepsgebied. Bij het financieel-administratieve beroepsgebied wordt een drietal taken onderscheiden: Studiegids post-hbo-opleiding AA,

5 1. Het ontwikkelen en het beoordelen van administratieve systemen die gericht zijn op het verschaffen van informatie in het kader van de interne en/of externe verslaggeving; 2. Het verwerken van financiële gegevens in de administratie; 3. Het voorbereiden en beoordelen van verslaggeving ter voldoening aan interne behoeften en externe verplichtingen. Fiscaliteit Dit beroepsgebied heeft betrekking op het ondersteunen van de cliënt bij het plannen van en het voldoen aan zijn belastingverplichtingen. Voor zover de Accountantadministratieconsulent (on)gevraagd adviezen verstrekt die rechtstreeks verband houden met zijn belastingtechnische werkzaamheden, worden zij (voor het beroepsprofiel) geacht deel uit te maken van het fiscale beroepsgebied. In het fiscale beroepsgebied wordt een tweetal taken onderscheiden: 1. Het aanvaarden van de opdracht; 2. Het vaststellen van de belastingverplichting voor het fiscale jaar. Controle Dit beroepsgebied controle bestaat uit twee componenten. De eerste component heeft betrekking op de toetsende werkzaamheden die de Accountant-administratieconsulent verricht indien hij medewerking verleent aan de totstandkoming van een (financiële) verantwoording. Daarnaast kan de cliënt (daartoe al dan niet verplicht door de wetgever) de Accountant-administratieconsulent om een expliciet oordeel vragen omtrent de getrouwheid van een (financiële) verantwoording. Ook de (on)gevraagde adviezen van de Accountantadministratieconsulent die rechtstreeks voortvloeien uit genoemde werkzaamheden worden (voor dit beroepsprofiel) geacht deel uit te maken van het beroepsgebied controle. In het beroepsgebied controle wordt een vijftal taken onderscheiden: 1. Het aanvaarden van de opdracht; 2. Het voorbereiden van de planning van de werkzaamheden; 3. Het samenstellen van het plan van werkzaamheden; 4. Het uitvoeren van de werkzaamheden; 5. Het evalueren van en rapporteren over de werkzaamheden. Advisering Hoewel de Accountant-administratieconsulent in elk van beroepsgebieden adviesfunctie heeft, wordt adviseren ook als afzonderlijk beroepsgebied onderscheiden (ook wel aangeduid als huisartsfunctie). De Accountant-administratieconsulent kan zowel gevraagd als ongevraagd optreden als adviseur. Het adviseurschap heeft betrekking op een breed terrein dat in beginsel alle facetten van het ondernemerschap, maar ook van het sociaal en maatschappelijk leven van de ondernemer, kan betreffen. De Accountantadministratieconsulent treedt hierbij op als allround vertrouwensman van de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf. Hij signaleert, luistert, verwijst door en coördineert. Bij het beroepsgebied advisering wordt een viertal taken onderscheiden: 1. Het vervullen van de rol van klankbord en adviseur ten opzichte van cliënten; 2. Signaleren en rapporteren over mogelijke verbeteringen omtrent de administratieve organisatie en interne controle; 3. Het assisteren van cliënten bij het opstellen van een ondernemingsplan; 4. Het ondersteunen van cliënten op andere adviesgebieden. Studiegids post-hbo-opleiding AA,

6 3 Opleiding algemeen De opleiding tot AA bestaat uit tweede delen: de theoretische opleiding en de praktijkopleiding. 3.1 Praktijkopleiding De minimaal drie jaar durende praktijkopleiding is bij wet verplicht en heeft tot doel de opgedane kennis in de praktijk te leren toepassen. U kunt de praktijkfase van de NOvAA, nominaal 3 jaar, zowel volgtijdig als gelijktijdig met de theoriefase volgen. U bespaart tijd als u ervoor kiest om de praktijk- en de theoriefase gelijktijdig te volgen. De praktijkopdrachten voert u uit op het werk. De praktijkfase wordt onderverdeeld in vier kritische beroepssituaties: 1. Situaties van Assuranceopdrachten 2. Situaties van aan Assurance Verwante Opdrachten 3. Situaties van Fiscale en Administratieve Dienstverlening 4. Situaties van Adviesopdrachten Voor informatie over de praktijkopleiding kunt u contact opnemen met de NOvAA ( 3.2 Theoretische opleiding De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen biedt twee trajecten aan waarmee de theoretische opleiding tot AA voltooid kan worden: 1. De NOvAA-beroepsopleiding voor afgestudeerden BE en SPD of gelijkwaardig; 2. De Post-hbo-opleiding AA voor afgestudeerden bachelor accountancy. De bachelor AC kan op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zowel voltijd, deeltijd als duaal gevolgd worden. Ook afgestudeerden accountancy van andere hogescholen kunnen, mits een voldoende voor de Overall Toets (OAT), de Post-hbo-opleiding AA aan de HAN volgen. Studiegids post-hbo-opleiding AA,

7 3.2.1 POST HBO-AA De post-hbo-opleiding AA is toegankelijk voor cursisten met een afgeronde bacheloropleiding accountancy, waarbij een voldoende behaald moet zijn voor de zogenaamde Overall Toets (het landelijk examen). Doelgroep Afgestudeerden van de bacheloropleiding Accountancy die zich actief willen inzetten als allround adviseur voor het MKB, op administratief/fiscaal gebied en op het terrein van controlling en financiering. Vooropleiding Bachelor Accountancy met een voldoende voor de Overall Toets (OAT). Onder bepaalde voorwaarden kan een cursist die de bachelor nog niet volledig heeft afgerond, toelating krijgen tot de post-hbo-opleiding AA. Mogelijkheden Indien aan de toelatingseisen van de Praktijkfase voldaan wordt, kunt u er voor kiezen om naast de studie reeds met deze fase van de NOvAA te starten. Opleidingsprogramma De Post-hbo-opleiding AA omvat de volgende vakken: 1. Leer van de accountantscontrole A en B (LAC A en B). 2. Strategisch Management voor het MKB (SMKB). 3. Belastingrecht 3 (BR3) Getuigschrift Voor elk met goed gevolg afgelegd examen ontvangt u een certificaat. Tezamen met het getuigschrift bachelor Accountancy (met een voldoende voor de Overall Toets) rondt u met de certificaten voor de vakken LAC A, LAC B, SMKB en BR3 de theoretische opleiding tot AA af. Indien u het volledige traject heeft afgerond, kunt u het theoretisch getuigschrift AA aanvragen (zie paragraaf 4.7). Voor de inschrijving in het accountantsregister AA dient u in het bezit te zijn van het volledige diploma AA. Dit diploma omvat zowel het getuigschrift inzake het theoriegedeelte als het getuigschrift inzake het verplichte praktijkgedeelte. Onderwijsvorm Hoor- en werkcolleges, afgewisseld met casestudies. De docenten vormen een mix van specialisten uit het onderwijs en de beroepspraktijk. Studiebelasting Ongeveer 10 studiebelastinguren per week, gelijkelijk verdeeld over college en zelfstudie. Duur van de opleiding De opleiding duurt 1 jaar. Elk studiejaar telt circa 28 lesweken. De colleges worden aangeboden op vrijdag van 9.00 tot uur. De opleiding begint begin september 2009 en eind januari Kosten Studiegids post-hbo-opleiding AA,

8 Het cursusgeld bedraagt Dit is exclusief examengeld ( 225 per examen). Inschrijven per vak kost 800 per vak (exclusief examengeld, 225, - per vak). 3.3 Programma-aanbod De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen biedt elk semester een aantal vakken aan. Op basis hiervan kan de cursist zijn of haar eigen studieprogramma samenstellen. De cursist kan een afspraak maken met de coördinator voor een persoonlijke studieplanning of studieadvies. Post-hbo-AA 1 e semester 2 e semester Leer van de accountantscontrole Leer van de accountantscontrole A* B* Strategisch management MKB Belastingrecht Vakvolgorde Met betrekking tot de volgorde van vakken, gelden de volgende adviezen: Post-hbo-opleiding AA Gezien het niveau van controleer in de bacheloropleiding AC, is het mogelijk om Leer van de accountantscontrole B te volgen voor Leer van de accountantscontrole A. Voorbeeldtraject voor cursisten die in februari de studie aanvangen: September - januari Leer van de accountantscontrole A Strategisch management MKB Februari - juni Leer van de accountantscontrole B Belastingrecht 3 Studiegids post-hbo-opleiding AA,

9 3.3.2 Jaarplanning en roosters De roosters worden tijdig door de Hogeschool bekend gemaakt. Voor het studiejaar geldt de volgende jaarindeling (concept, onder voorbehoud van wijzigingen): 1 e semester 2 e semester vr 4-sep-09 Lesweek 1 vr 29-jan-10 Lesweek 1 vr 11-sep-09 Lesweek 2 vr 5-feb-10 Lesweek 2 vr 18-sep-09 Lesweek 3 vr 12-feb-10 Lesweek 3 vr 25-sep-09 Lesweek 4 vr 19-feb-10 Voorjaarsvakantie vr 2-okt-09 Lesweek 5 vr 26-feb-10 Lesweek 4 vr 9-okt-09 Lesweek 6 vr 5-mrt-10 Lesweek 5 vr 16-okt-09 Lesweek 7 vr 12-mrt-10 Lesweek 6 vr 23-okt-09 Lesweek 8 vr 19-mrt-10 Lesweek 7 vr 30-okt-09 Herfstvakantie vr 26-mrt-10 Lesweek 8 vr 6-nov-09 Lesweek 9 vr 2-apr-10 Goede vrijdag vr 13-nov-09 Lesweek 10 vr 9-apr-10 Lesweek 9 vr 20-nov-09 Lesweek 11 vr 16-apr-10 Lesweek 10 vr 27-nov-09 Lesweek 12 vr 23-apr-10 Lesweek 11 vr 4-dec-09 Lesweek 13 vr 30-apr-10 Koninginnedag vr 11-dec-09 Lesweek 14 vr 7-mei-10 Meivakantie vr 18-dec-09 Lesweek 15 vr 14-mei-10 Hemelvaart School gesloten 1 vr 25-dec-09 Kerstvakantie vr 21-mei-10 Lesweek 12 vr 1-jan-10 Kerstvakantie vr 28-mei-10 Lesweek 13 vr 8-jan-10 Lesweek 16 / uitloop di 1-jun-10 Examenronde juni ma 11-jan-10 Examenronde januari wo 2-jun-10 Examenronde juni di 12-jan-10 Examenronde januari do 3-jun-10 Examenronde juni wo 13-jan-10 Examenronde januari vr 4-jun-10 Examenronde juni do 14-jan-10 Examenronde januari ma 7-jun-10 Examenronde juni vr 15-jan-10 Examenronde januari di 8-jun-10 Examenronde juni ma 18-jan-10 Examenronde januari wo 9-jun-10 Examenronde juni di 19-jan-10 Examenronde januari do 10-jun-10 Examenronde juni wo 20-jan-10 Examenronde januari vr 11-jun-10 Examenronde juni do 21-jan-10 Examenronde januari vr 22-jan-10 Examenronde januari Lesrooster 1 e semester 2 : Post HBO AA 9-12 LAC 2A MKB 1 Mogelijk wordt er in één van de geel gemarkeerde weken les gegeven. 2 Onder voorbehoud Studiegids post-hbo-opleiding AA,

10 4 Examens De vakken in de post-hbo-opleiding AA worden afgesloten met een landelijk examen. De constructie van de examens van de post-hbo-opleiding AA valt onder verantwoordelijkheid van het AC-scholenoverleg. 4.1 Data en locatie examens Er zijn elk jaar twee examenrondes: in januari en in mei/juni. De examendata zullen tijdig worden gepubliceerd. De examens worden afgenomen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Data examens Post-hbo-opleiding AA Post hbo-opleiding BR3 21 januari 8 juni LAC 2A 18 januari 3 juni LAC 2B 19 januari 4 juni SMKB 20 januari 7 juni 4.2 Inschrijving examens De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen inventariseert tijdig welke ingeschreven cursisten een of meerdere examens willen afleggen. De Hogeschool zorgt voor aanmelding van de kandidaten. 4.3 Correctie examens De examens worden gecorrigeerd door een corrector. De corrector is de docent dan wel een andere docent van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen die deskundig is in het betreffende vak. 4.4 Bonuspuntenregeling Bij alle vakken geldt een bonuspuntenregeling. Bij elk vak worden schooltentamens afgenomen. Indien deze schooltentamens beide hoger zijn dan 50 en gemiddeld voldoende zijn, worden bij het resultaat van het landelijk examen 5 bonuspunten (op een schaal van 100) bijgeteld, indien het resultaat op het landelijk examen ten minste 50 punten is. Studiegids post-hbo-opleiding AA,

11 4.5 Slaagregeling LAC A en B Voor elk examen dient afzonderlijk een voldoende behaald te worden. Een uitzondering is het vak LAC A en B, uitsluitend voor cursisten in de post-hbo-opleiding AA: - Wanneer LAC A en LAC B gelijktijdig (= in dezelfde examenronde!) worden afgelegd, dient voor elk onderdeel ten minste 45 punten te worden behaald en in totaal ten minste 110 punten; - Een kandidaat die niet is geslaagd voor het volledige examen (minder dan 45 punten voor één van de delen of minder dat 110 punten totaal) mag het deel van het examen waarvoor 55 punten of meer is behaald laten staan; - Wanneer een kandidaat aan één deel van het examen deelneemt, moet voor dit deel ten minste 55 punten worden behaald, en is compensatie met een eerder behaald deel niet meer mogelijk. 4.6 Vrijstellingen Voor de Post-hbo-opleiding AA geldt in beginsel dat er nimmer vrijstellingen worden verleend. Wel kunnen certificaten van landelijke examens, behaald aan een andere Hogeschool, worden ingebracht. Hierover kan contact worden opgenomen met de coördinator van de opleiding. 4.7 Getuigschriften Cursisten ontvangen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een certificaat indien voor een examen een voldoende is behaald. Indien cursist de volledige theoretische opleiding heeft afgerond, kan hij het theoretisch getuigschrift aanvragen bij de coördinator van de opleiding. Hiertoe dient de cursist te overleggen: - Het getuigschrift bachelor accountancy, met cijferlijst; - De certificaten van de post-hbo-vakken. Getuigschriften en certificaten die niet verstrekt zijn door de HAN, dienen gewaarmerkt te zijn voor eensluidend afschrift. 4.8 Kosten examens De kosten voor deelname aan een examen bedragen 225, - indien men is ingeschreven als cursist. Deze kosten betreffen zowel de inschrijfkosten die het AC-scholenoverleg in rekening brengt als de administratieve afhandeling door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 4.9 Inzage en beroep De regeling is opgenomen in de bijlage. Studiegids post-hbo-opleiding AA,

12 5 Vakinformatie 5.1 Literatuur Aangezien literatuur kan wijzigen, wordt cursisten aangeraden om literatuur per semester te bestellen. Per semester zal door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen enkele weken voor aanvang van de colleges een boekenlijst met verplichte en aanbevolen literatuur worden verstrekt. 5.2 Eindtermen Voor de eindtermen wordt verwezen naar het officiële examenprogramma. Dit examenprogramma is te downloaden op de website van de NOvAA en zal op verzoek separaat worden verstrekt. Voor het programma Belastingrecht 3 (Post-hbo-opleiding AA) is een apart document beschikbaar. 5.3 Contacturen Vak Aantal lesweken* Contacturen per week (lesuren) Belastingrecht 03 Ca.14 3,5 Leer van de accountantscontrole A Ca.14 3 Leer van de accountantscontrole B Ca.14 3 Strategisch management MKB Ca.14 3,5 * Bij de onderwijsprogrammering moet rekening gehouden worden met de examendata, feestdagen, vakanties etc. Daarom is het in het tweede semester niet altijd mogelijk om 14 lesweken te plannen. Dit zal bv. opgevangen worden door de lestijd per week iets te verlengen. Studiegids post-hbo-opleiding AA,

13 6 Invoering nieuwe eindtermen In november 2007 zijn door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding nieuwe eindtermen vastgesteld voor de theoretische opleiding tot AA dan wel RA. In verband hiermee geldt het volgende: Cursisten die thans zijn ingeschreven in de opleiding, kunnen tot 2013 de opleiding op basis van de huidige eindtermen afronden. Dit betekent dat het programma, zoals beschreven in deze studiegids, kan worden afgerond tot Voor de Post-hbo-opleiding AA geldt dat in elk geval tot het programma aangeboden zal worden op basis van de oude eindtermen. Studiegids post-hbo-opleiding AA,

14 Bijlage: Regeling omtrent inzage, bezwaar en beroep landelijke examens post-hbo-accountancy Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Artikel 1 1. Deze regeling sluit aan bij de Regeling landelijke examens post hbo accountancy ( Regeling ) zoals vastgesteld door het AC-scholenoverleg. 2. Deze regeling is van toepassing op de post-hbo-opleiding Accountantadministratieconsulent zoals deze wordt aangeboden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 3. De regeling als bedoeld in artikel 1.1. regelt ondermeer: a. Dat de examinatoren van de opleiding de cijfers van de examens vaststellen (artikel 3c van de Regeling ). b. Dat de examens worden opgesteld door de zgn. redactiecommissies (artikel 9 van de Regeling ) c. Dat beroep door individuele cursisten mogelijk is bij het College van Beroep van de eigen Hogeschool. Artikel 2 1. De post-hbo-opleiding Accountant-administratieconsulent van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kent een College van Beroep. 2. Het College van Beroep bestaat uit de coördinator van de opleiding en een voorzitter. 3. De voorzitter is een ter zake deskundig docent van de Hogeschool die niet als docent bij de post-hbo-opleiding Accountant-administratieconsulent betrokken is. Artikel 3 1. De examenwerken van de cursisten van de post-hbo-opleiding Accountantadministratieconsulent worden beoordeeld door een examinator van de Hogeschool, die door de coördinator van de opleiding wordt aangesteld. 2. De examinator beoordeelt de examenwerken aan de hand van de conceptstandaarduitwerkingen en het concept-normeringsvoorstel alsmede het verslag van de normeringsvergadering. 3. Binnen vijftien werkdagen, nadat de uitslag van de toetsen bekend is gemaakt, worden de examinandi in de gelegenheid gesteld het gemaakte schriftelijke werk in te zien. Daarbij worden de standaarduitwerking en de normering ter beschikking gesteld. 4. Direct na afloop van de inzage kunnen examinandi bij de examinator een inhoudelijk gemotiveerd verzoek indienen via het protestformulier o.a. om delen van of de gehele uitwerking opnieuw te corrigeren (bezwaar). Op het protestformulier kunnen examinandi kort en duidelijk inhoudelijke opmerkingen over het gecorrigeerde werk en/of over de toepassing van de beoordelingsnormen vermelden. De examinator dient binnen vijf werkdagen, na het verzoek om hercorrectie (bezwaar) de uitslag van de hercorrectie schriftelijk inhoudelijk gemotiveerd mee te delen. Artikel 4 1. Indien een examinandus het niet eens is met de hercorrectie kan hij, binnen tien werkdagen nadat het besluit hem kenbaar is gemaakt, beroep aantekenen. Dit kan door een verzoek tot heroverweging van de beslissing in te dienen bij het College van Beroep. 2. Het beroep wordt bij een met redenen omkleed beroepschrift ingesteld. Wanneer het beroepschrift na afloop van die termijn wordt ingediend, kan de voorzitter van het College van Beroep voor de examens bepalen dat niet- Studiegids post-hbo-opleiding AA,

15 ontvankelijkheid achterwege blijft, indien de belanghebbende aantoont dat hij beroep heeft ingesteld zo spoedig als dit redelijkerwijs kon worden verlangd. 3. Het beroepschrift is ondertekend en bevat: a. naam, adres en woonplaats van de kandidaat b. opleiding en examennummer van de kandidaat c. aanduiding van het orgaan tegen welks beslissing het beroep is gericht d. een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht, indien mogelijk met overlegging van een afschrift daarvan of, indien het beroep is gericht tegen het weigeren van een beslissing, een duidelijke omschrijving van de beslissing die naar het oordeel van belanghebbende had moeten worden genomen; e. de gronden waarop het beroep rust. 4. Door of namens de voorzitter van het College van Beroep voor de examens wordt de kandidaat in kennis gesteld van eventueel door hem gepleegde verzuimen in het beroepschrift en uitgenodigd deze binnen een door de voorzitter te stellen redelijke termijn te herstellen. Ingeval de kandidaat niet binnen die termijn de desbetreffende verzuimen heeft hersteld, kan het beroep niet-ontvankelijk verklaard worden. 5. In zaken met een spoedeisend belang kan belanghebbende de voorzitter van het College van Beroep voor de examens, in afwachting van de definitieve uitspraak, bij een met redenen omkleed verzoekschrift een voorlopige voorziening vragen. 6. Het College van beroep beslist binnen tien werkdagen op het verzoek tot heroverweging en motiveert de handhaving of wijziging van de eerder genomen beslissing. Het College van Beroep kan zich hierbij laten adviseren door een ter zake deskundige, niet zijnde een examinator van de post-hbo-opleiding Accountantadministratieconsulent. Het besluit wordt daarna zo spoedig mogelijk schriftelijk medegedeeld. Artikel 5 Van elk schriftelijk tentamen wordt een procesverbaal opgemaakt. Het procesverbaal wordt ondertekend door de surveillanten. Artikel 6 Het schriftelijk examenwerk, alsmede een volledig stel examenopgaven worden gedurende twaalf maanden na afloop van het examen bewaard in het archief van de instelling. Van elke examinandus blijven de bij het examen behaalde cijfers en de uitslag bewaard in het archief van de instelling. In geval van een beroepsprocedure dient het schriftelijk examenwerk bewaard te blijven tot het einde van de (beroeps)procedures, d.w.z. tot er sprake is van een definitieve uitspraak. Artikel 7 Na de termijn genoemd in artikel 6 kan de voorzitter het examenwerk doen vernietigen. De overige bescheiden betreffende het examen bij de examencommissie worden bewaard aan de betrokken instelling. Artikel 8 In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet en waaromtrent een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist de voorzitter van de examencommissie. Zijn beslissing deelt hij zo spoedig mogelijk mede aan de leden van die examencommissie en indien hij dit nodig acht aan de deskundigen. Artikel 9 Deze regeling treedt in werking op 1 januari Studiegids post-hbo-opleiding AA,

16 Bijlage: Contactgegevens en docenten Coördinator opleiding: Drs. J. Cluitmans Administratie: Mevr. H. Dijkzeul Voorzitter examencommissie: Dhr. C. den Dekker RA Docent Leer van de Accountantscontrole A en B Dhr. J. Schipaanboord RA Docent Strategisch Management MKB Dhr. E. Huisman Docent Belastingrecht 3 Mr. I. Takke Studiegids post-hbo-opleiding AA,

STUDIEGIDS. NOvAA-beroepsopleiding Post-hbo-opleiding AA 2008-2009. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

STUDIEGIDS. NOvAA-beroepsopleiding Post-hbo-opleiding AA 2008-2009. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen STUDIEGIDS NOvAA-beroepsopleiding Post-hbo-opleiding AA 2008-2009 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Studiegids NovAA-beroepsopleiding en post-hbo-opleiding AA, 2008-2009 1 1 Inleiding... 3 2 De accountant-administratieconsulent...

Nadere informatie

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2015-2016 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Zuyd Hogeschool

Nadere informatie

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2012-2013 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Hogeschool Zuyd

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancyopleiding Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen 2016 Inleiding Op 15 december 2015 zijn door de CEA de eindtermen 2016 en kaderregelingen

Nadere informatie

Verordening op de praktijkstage

Verordening op de praktijkstage Verordening op de praktijkstage Vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 11 december 2006, afgekondigd in de Staatscourant van 17 januari 2007, nummer 12, nadien gewijzigd. De ledenvergadering

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA

Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Praktijkplaatsovereenkomst (exemplaar voor trainee, graag meezenden)

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Reglement aanwijzing opleiding door de CEA

Reglement aanwijzing opleiding door de CEA Reglement aanwijzing opleiding door de CEA Voor inschrijving in het register van de Nederlandse Orde van Accountants- Administratieconsulenten dienen kandidaten op grond van artikel 53 Waa de opleiding

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 maart 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 oktober 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

Post HBO Accountant- Administratieconsulent. HBO Accountancy. Associate degree Accountancy. (met WVA) PDB

Post HBO Accountant- Administratieconsulent. HBO Accountancy. Associate degree Accountancy. (met WVA) PDB ACC OUNTANCY Praktijkopleiding AA Post HBO Administrateur Controller Masterclass Accountant- Administratieconsulent MKB HBO SPD Bedrijfsadministratie Post HBO Accountant- Administratieconsulent HBO Accountancy

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS CB08.198 AJH 09-09-2008 \reglement cie. van beroep voor de examens versie 2.0 def.vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement commissie van beroep

Nadere informatie

Kenmerkend voor de opleidingen is dat deze voor een groot gedeelte uit de praktijk bestaan.

Kenmerkend voor de opleidingen is dat deze voor een groot gedeelte uit de praktijk bestaan. Algemene Voorwaarden Overzicht opleidingen Deze onderwijs- en examenregeling geldt voor alle opleidingen. Aan inschrijving voor deze opleiding stellen we geen vooropleidingseisen vast. Het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

Bijlage: Nieuw programma NOvAA-beroepsopleiding

Bijlage: Nieuw programma NOvAA-beroepsopleiding Bijlage: Nieuw programma NOvAA-beroepsopleiding Inleiding Met ingang van het studiejaar 2009-2010 gaat de NOvAA-beroepsopleiding draaien op basis van het nieuwe examenprogramma. In deze zijn eerst twee

Nadere informatie

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering Vastgesteld 3 januari 2011 Regeling beroep examinering Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 3 2. REGELING BEROEP EXAMINERING... 4 2 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING

Nadere informatie

Reglementen Commissie van Beroep Examens

Reglementen Commissie van Beroep Examens Reglementen Commissie van Beroep Examens GELDIG VOOR DE VOLGENDE ORGANISATIE-ONDERDE(E)L(EN) ROC West-Brabant Middelbaar Beroepsonderwijs en Educatie (opleidingen die vallen onder de WEB) Datum: 16 februari

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23902 27 augustus 2013 Verordening op de praktijkopleidingen Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants

Nadere informatie

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Cito B.V. Arnhem Reglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht november 2015 pagina 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Vooraf... 3 Inleiding... 4 De summatieve fase; procedure bij bezwaar tegen een examenuitslag... 4 Artikel 1 : Bezwaar bij de Examencommissie... 4 Artikel 2 :

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL Regels en Richtlijnen inzake de tentamens en examens van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Beleid & Management Gezondheidszorg, de masteropleiding Zorgmanagement en de premasterprogramma s

Nadere informatie

Reglement Beroepscommissie IPMA-NL

Reglement Beroepscommissie IPMA-NL Reglement Beroepscommissie IPMA-NL De Complaints and Appeals Committee examens (Beroepscommissie) behandelt beroepen die worden ingediend door personen die op Nederlands grondgebied deelnemen aan de IPMA

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Instemming Studentenraad : Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant Examenreglement Inservice Opleiding Radiologisch Laborant Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Wettelijk kader 5 Artikel 2 Algemene bepalingen 5 Artikel 3 Het examen 6 Artikel 4

Nadere informatie

2. Examenreglement assessment LHP 2016

2. Examenreglement assessment LHP 2016 2. Examenreglement assessment LHP 2016 Opmerking vooraf Door deelname aan het examen bevestigt de examenkandidaat dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van dit examenreglement. Voor de kandidaat die

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC Regeling toelating tot de opleiding BC of SC De opleidingen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit drie studiejaren, respectievelijk BS1, BC2/SC2 en BC3/SC3. Studenten worden

Nadere informatie

Examenwijzer Praktijkopleiding AA

Examenwijzer Praktijkopleiding AA Examenwijzer Praktijkopleiding AA Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2011:BQ1956

ECLI:NL:RBALK:2011:BQ1956 ECLI:NL:RBALK:2011:BQ1956 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 14-04-2011 Datum publicatie 20-04-2011 Zaaknummer 10/719 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Regeling landelijke examens post-hbo AA

Regeling landelijke examens post-hbo AA Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancyopleiding. Ingangsdatum: 1 september 2008 Aanpassing: 1 december 2014 1 Inhoudsopgave: Inleiding... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Toepassingsgebied

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

Beleidsrichtlijn uitreiken theoretische getuigschriften CEA-doc 11279

Beleidsrichtlijn uitreiken theoretische getuigschriften CEA-doc 11279 Beleidsrichtlijn uitreiken theoretische getuigschriften CEA-doc 11279 Deze richtlijn vormt een uitwerking van het bepaalde in artikel 6, 1e lid, onder d, f en g van de beleidsregels aanwijzen opleidingen.

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ. Stichting Hogeschool Zeeland

Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ. Stichting Hogeschool Zeeland Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ Stichting Hogeschool Zeeland Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; Gelet op het bepaalde in artikel 7.59a van de wet op het hoger

Nadere informatie

Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Examenreglement Financieel Kenniscentrum 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: - beroepsschrift een schrijven, ingediend door de cursist, waarin beroep wordt

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio).

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio). Examenwijzer Praktijkopleiding MKB Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016

Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016 Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016 Instituut Werken en Leren Postbus 5171, 6802 ED Arnhem Ruitenberglaan 31, 6826 CC Arnhem T (026) 369 13 09, F (026) 369 13 69 I www.han.nl/finance E info.finance@han.nl

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens Bijlage 3 - PAGINA 1 bijlage 3: REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Albeda college Bijlage 3 - PAGINA 2 Artikelen Reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: begrippen 3 Artikel

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Campus Den Haag, verweerder

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Duaal Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam

Nadere informatie

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Artikelen reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens. Examenreglement DSI PT BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE-SVV: De business unit NIBE-SVV Examens. Website: www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Reglement Examencommissie ExTH

Reglement Examencommissie ExTH Reglement Examencommissie ExTH 1. Benoeming en samenstelling Examencommissie 1. De Examencommissie bestaat uit natuurlijke personen ten getale van ten minste vijf (5) en ten hoogste negen (9) leden. 2.

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5-147 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de [naam], appellant tegen het Bestuur der

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De procedure 4 2. De eisen 6 3. Project Opscholing 9 4. Vrijstelling voor NIVRA-stagiairs 10 5. Van registeraccountant

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Betreft: INVOERING NIEUW PROGRAMMA HBO SPD Bedrijfsadministratie en VBA

Betreft: INVOERING NIEUW PROGRAMMA HBO SPD Bedrijfsadministratie en VBA Postbus 4200 230 AC Leiderdorp Amsterdam, december 2008 Geachte studenten HBO SPD Bedrijfsadministratie Betreft: INVOERING NIEUW PROGRAMMA HBO SPD Bedrijfsadministratie en VBA Namens de opleiders HBO SPD

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bestuursraad van het ICLON, verweerder 1. Ontstaan en

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 1 3 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op

Nadere informatie

Reglement geschillencommissie Algemene Zaken

Reglement geschillencommissie Algemene Zaken Algemene Zaken Datum: 10 mei 2011 Auteur(s): Nadine De Win Versie: 3.0 Versie Datum Omschrijving Door 1.0 19-5-2009 Update bestaande regeling 2001 WINA 1.1 10-9-2009 Aanpassing voor handboek WINA 2.0 07-12-2009

Nadere informatie

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Voorwoord... 2 Algemeen... 3 Geldigheidsduur vrijstellingen... 3 Standaardvrijstellingen

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit twee tot vijf onderdelen. Deelnemers aan een taalcursus worden geacht

Nadere informatie

IT-based auditing. Post-hbo opleiding

IT-based auditing. Post-hbo opleiding Post-hbo opleiding IT-based auditing Als (theoretisch) afgestudeerd accountant kunt u zich met de post-hbo-opleiding IT-based auditing bekwamen in het toepassen van IT-audit technieken gericht op de financial

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2013

EXAMENREGLEMENT 2013 EXAMENREGLEMENT 2013 INHOUD Artikel Pagina 1 Werkgroep Examens. 2 2 Taken en bevoegdheden. 2 3 Examenreglement. 3 4 Examenprocedure en voorwaarden. 3 5 Het examen. 4 6 Waardering van examenresultaten.

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Beleidsrichtlijn uitreiken theoretische getuigschriften

Beleidsrichtlijn uitreiken theoretische getuigschriften Beleidsrichtlijn uitreiken theoretische getuigschriften Deze richtlijn vormt een uitwerking van het bepaalde in artikel 6, 1e lid, onder c, f, g en h en in artikel 13, 1 e lid onder j en k van de beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels ter zake van het aanwijzen van accountantsopleidingen

Beleidsregels ter zake van het aanwijzen van accountantsopleidingen Beleidsregels ter zake van het aanwijzen van accountantsopleidingen Voor inschrijving in het accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) dienen kandidaten op grond van

Nadere informatie

Verordening op de praktijkopleidingen

Verordening op de praktijkopleidingen Verordening op de praktijkopleidingen De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op de artikelen 5, eerste lid, 19, tweede lid, aanhef en onderdeel j, 47, 48 en 49

Nadere informatie