STUDIEGIDS. Post-hbo-opleiding AA Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Studiegids post-hbo-opleiding AA,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS. Post-hbo-opleiding AA 2009-2010. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Studiegids post-hbo-opleiding AA, 2009-2010 1"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS Post-hbo-opleiding AA Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Studiegids post-hbo-opleiding AA,

2 1 Inleiding De accountant-administratieconsulent Opleiding algemeen Praktijkopleiding Theoretische opleiding POST HBO-AA Programma-aanbod Vakvolgorde Roosters Examens Data en locatie examens Data examens Post-HBO-opleiding AA Inschrijving examens Correctie examens Bonuspuntenregeling Slaagregeling LAC A en B Vrijstellingen Getuigschriften Kosten examens Inzage en beroep Vakinformatie Literatuur Eindtermen Contacturen Invoering nieuwe eindtermen...13 Bijlage: Regeling omtrent inzage, bezwaar en beroep landelijke examens post-hboaccountancy...14 Bijlage: Contactgegevens en docenten...16 Studiegids post-hbo-opleiding AA,

3 1 Inleiding Voor u ligt de studiegids van de Post-hbo-opleiding AA. Dit opleidingstraject leidt op tot het eindniveau van de theoretische opleiding tot Accountant-administratieconsulent. Aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zijn twee trajecten om de theoretische opleiding AA af te ronden: De NOvAA-beroepsopleiding voor afgestudeerden BE en SPD of gelijkwaardig; De Post-hbo-opleiding AA voor afgestudeerden bachelor accountancy (voltijd, deeltijd, duaal). De NOvAA-beroepsopleiding is een opleiding van de NOvAA. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verzorgt het onderwijs. De examens worden opgesteld door de NOvAAberoepsopleiding. De Post-hbo-opleiding AA is een opleiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en een vervolg op de bacheloropleiding Accountancy. De examens worden opgesteld door het AC-scholenoverleg, waar de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen deel van uitmaakt. Studiegids post-hbo-opleiding AA,

4 2 De accountant-administratieconsulent De Accountant-administratieconsulent is de specialist op het financieel-administratieve gebied en op het controlegebied. Mede op basis van zijn specialismen en zijn kennis van ontwikkelingen in de branche/bedrijfstak heeft de Accountant-administratieconsulent zich ontwikkeld tot dé adviseur en vertrouwenspersoon van de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf. De Accountant-administratieconsulent is steeds meer de kritische, onafhankelijke rechterhand geworden van de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf. De AA-Accountant richt zich overigens niet alleen op het mkb, maar is er ook voor ondernemers in de land- en tuinbouw, beoefenaren van het vrije beroep en hij richt zich ook op verenigingen en stichtingen. Op het gebied van fiscaliteit en advisering heeft de Accountant-administratieconsulent ruime generalistische kennis waardoor hij een tweeledige functie heeft op deze gebieden. Aan de ene kant zal hij veel zelf kunnen uitvoeren/oplossen, aan de andere kant heeft hij een doorverwijsfunctie voor zover zijn eigen kennis en kunde niet specialistisch genoeg is om de cliënt van advies te voorzien. Als AA-Accountant moet je een aantal competenties hebben. Het beroep AA-Accountant is geschetst in een vijftal kritische beroepssituaties: 1. Assurance-opdrachten Hieronder vallen zowel algemene als bijzondere (bijvoorbeeld; oplageverklaring en subsidieverklaring) controleopdrachten als ook beoordelingsopdrachten en onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie. 2. Assurance verwante opdrachten Dit betreft situaties van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie en opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie. 3. Non-assurance opdrachten Non-assurance opdrachten betreffen situaties van uitvoerend werk zoals situaties van administratieve dienstverlening, van fiscale aangifte(s) en van salarisadministratie. 4. Adviesopdrachten In adviessituaties (op diverse gebieden) behandelt de AA-Accountant financieeladministratieve adviesopdrachten, de overname- en opvolging, de start- en beëindiging, financieringssituaties, het fiscaal, economisch, sociaal en juridisch advies en aandelentransacties. 5. Kantoororganisatie Dit betreft prestaties in team- en kantoorsituaties, waaronder het delegeren, leidinggeven, automatiseren, acquireren en onderhouden van cliëntrelaties. Financiële-administratie Dit beroepsgebied heeft betrekking op het (ondersteunen van de cliënt bij het) voorbereiden van de financiële informatie die een cliënt nodig heeft voor interne en externe rapportages alsmede voor verslaggevingdoeleinden. De Accountant-administratieconsulent is de deskundige op het gebied van de verslaggeving van financiële gegevens. Onder het financieel-administratieve beroepsgebied valt ook het verstrekken van retrospectieve en prospectieve managementinformatie aan de cliënt. Voor zover de accountant (on)gevraagde adviezen verstrekt ten aanzien van de hiervoor genoemde onderwerpen of activiteiten, wordt dit (in het kader van het beroepsprofiel) geacht deel uit te maken van het financieeladministratieve beroepsgebied. Bij het financieel-administratieve beroepsgebied wordt een drietal taken onderscheiden: Studiegids post-hbo-opleiding AA,

5 1. Het ontwikkelen en het beoordelen van administratieve systemen die gericht zijn op het verschaffen van informatie in het kader van de interne en/of externe verslaggeving; 2. Het verwerken van financiële gegevens in de administratie; 3. Het voorbereiden en beoordelen van verslaggeving ter voldoening aan interne behoeften en externe verplichtingen. Fiscaliteit Dit beroepsgebied heeft betrekking op het ondersteunen van de cliënt bij het plannen van en het voldoen aan zijn belastingverplichtingen. Voor zover de Accountantadministratieconsulent (on)gevraagd adviezen verstrekt die rechtstreeks verband houden met zijn belastingtechnische werkzaamheden, worden zij (voor het beroepsprofiel) geacht deel uit te maken van het fiscale beroepsgebied. In het fiscale beroepsgebied wordt een tweetal taken onderscheiden: 1. Het aanvaarden van de opdracht; 2. Het vaststellen van de belastingverplichting voor het fiscale jaar. Controle Dit beroepsgebied controle bestaat uit twee componenten. De eerste component heeft betrekking op de toetsende werkzaamheden die de Accountant-administratieconsulent verricht indien hij medewerking verleent aan de totstandkoming van een (financiële) verantwoording. Daarnaast kan de cliënt (daartoe al dan niet verplicht door de wetgever) de Accountant-administratieconsulent om een expliciet oordeel vragen omtrent de getrouwheid van een (financiële) verantwoording. Ook de (on)gevraagde adviezen van de Accountantadministratieconsulent die rechtstreeks voortvloeien uit genoemde werkzaamheden worden (voor dit beroepsprofiel) geacht deel uit te maken van het beroepsgebied controle. In het beroepsgebied controle wordt een vijftal taken onderscheiden: 1. Het aanvaarden van de opdracht; 2. Het voorbereiden van de planning van de werkzaamheden; 3. Het samenstellen van het plan van werkzaamheden; 4. Het uitvoeren van de werkzaamheden; 5. Het evalueren van en rapporteren over de werkzaamheden. Advisering Hoewel de Accountant-administratieconsulent in elk van beroepsgebieden adviesfunctie heeft, wordt adviseren ook als afzonderlijk beroepsgebied onderscheiden (ook wel aangeduid als huisartsfunctie). De Accountant-administratieconsulent kan zowel gevraagd als ongevraagd optreden als adviseur. Het adviseurschap heeft betrekking op een breed terrein dat in beginsel alle facetten van het ondernemerschap, maar ook van het sociaal en maatschappelijk leven van de ondernemer, kan betreffen. De Accountantadministratieconsulent treedt hierbij op als allround vertrouwensman van de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf. Hij signaleert, luistert, verwijst door en coördineert. Bij het beroepsgebied advisering wordt een viertal taken onderscheiden: 1. Het vervullen van de rol van klankbord en adviseur ten opzichte van cliënten; 2. Signaleren en rapporteren over mogelijke verbeteringen omtrent de administratieve organisatie en interne controle; 3. Het assisteren van cliënten bij het opstellen van een ondernemingsplan; 4. Het ondersteunen van cliënten op andere adviesgebieden. Studiegids post-hbo-opleiding AA,

6 3 Opleiding algemeen De opleiding tot AA bestaat uit tweede delen: de theoretische opleiding en de praktijkopleiding. 3.1 Praktijkopleiding De minimaal drie jaar durende praktijkopleiding is bij wet verplicht en heeft tot doel de opgedane kennis in de praktijk te leren toepassen. U kunt de praktijkfase van de NOvAA, nominaal 3 jaar, zowel volgtijdig als gelijktijdig met de theoriefase volgen. U bespaart tijd als u ervoor kiest om de praktijk- en de theoriefase gelijktijdig te volgen. De praktijkopdrachten voert u uit op het werk. De praktijkfase wordt onderverdeeld in vier kritische beroepssituaties: 1. Situaties van Assuranceopdrachten 2. Situaties van aan Assurance Verwante Opdrachten 3. Situaties van Fiscale en Administratieve Dienstverlening 4. Situaties van Adviesopdrachten Voor informatie over de praktijkopleiding kunt u contact opnemen met de NOvAA (www.novaa.nl) 3.2 Theoretische opleiding De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen biedt twee trajecten aan waarmee de theoretische opleiding tot AA voltooid kan worden: 1. De NOvAA-beroepsopleiding voor afgestudeerden BE en SPD of gelijkwaardig; 2. De Post-hbo-opleiding AA voor afgestudeerden bachelor accountancy. De bachelor AC kan op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zowel voltijd, deeltijd als duaal gevolgd worden. Ook afgestudeerden accountancy van andere hogescholen kunnen, mits een voldoende voor de Overall Toets (OAT), de Post-hbo-opleiding AA aan de HAN volgen. Studiegids post-hbo-opleiding AA,

7 3.2.1 POST HBO-AA De post-hbo-opleiding AA is toegankelijk voor cursisten met een afgeronde bacheloropleiding accountancy, waarbij een voldoende behaald moet zijn voor de zogenaamde Overall Toets (het landelijk examen). Doelgroep Afgestudeerden van de bacheloropleiding Accountancy die zich actief willen inzetten als allround adviseur voor het MKB, op administratief/fiscaal gebied en op het terrein van controlling en financiering. Vooropleiding Bachelor Accountancy met een voldoende voor de Overall Toets (OAT). Onder bepaalde voorwaarden kan een cursist die de bachelor nog niet volledig heeft afgerond, toelating krijgen tot de post-hbo-opleiding AA. Mogelijkheden Indien aan de toelatingseisen van de Praktijkfase voldaan wordt, kunt u er voor kiezen om naast de studie reeds met deze fase van de NOvAA te starten. Opleidingsprogramma De Post-hbo-opleiding AA omvat de volgende vakken: 1. Leer van de accountantscontrole A en B (LAC A en B). 2. Strategisch Management voor het MKB (SMKB). 3. Belastingrecht 3 (BR3) Getuigschrift Voor elk met goed gevolg afgelegd examen ontvangt u een certificaat. Tezamen met het getuigschrift bachelor Accountancy (met een voldoende voor de Overall Toets) rondt u met de certificaten voor de vakken LAC A, LAC B, SMKB en BR3 de theoretische opleiding tot AA af. Indien u het volledige traject heeft afgerond, kunt u het theoretisch getuigschrift AA aanvragen (zie paragraaf 4.7). Voor de inschrijving in het accountantsregister AA dient u in het bezit te zijn van het volledige diploma AA. Dit diploma omvat zowel het getuigschrift inzake het theoriegedeelte als het getuigschrift inzake het verplichte praktijkgedeelte. Onderwijsvorm Hoor- en werkcolleges, afgewisseld met casestudies. De docenten vormen een mix van specialisten uit het onderwijs en de beroepspraktijk. Studiebelasting Ongeveer 10 studiebelastinguren per week, gelijkelijk verdeeld over college en zelfstudie. Duur van de opleiding De opleiding duurt 1 jaar. Elk studiejaar telt circa 28 lesweken. De colleges worden aangeboden op vrijdag van 9.00 tot uur. De opleiding begint begin september 2009 en eind januari Kosten Studiegids post-hbo-opleiding AA,

8 Het cursusgeld bedraagt Dit is exclusief examengeld ( 225 per examen). Inschrijven per vak kost 800 per vak (exclusief examengeld, 225, - per vak). 3.3 Programma-aanbod De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen biedt elk semester een aantal vakken aan. Op basis hiervan kan de cursist zijn of haar eigen studieprogramma samenstellen. De cursist kan een afspraak maken met de coördinator voor een persoonlijke studieplanning of studieadvies. Post-hbo-AA 1 e semester 2 e semester Leer van de accountantscontrole Leer van de accountantscontrole A* B* Strategisch management MKB Belastingrecht Vakvolgorde Met betrekking tot de volgorde van vakken, gelden de volgende adviezen: Post-hbo-opleiding AA Gezien het niveau van controleer in de bacheloropleiding AC, is het mogelijk om Leer van de accountantscontrole B te volgen voor Leer van de accountantscontrole A. Voorbeeldtraject voor cursisten die in februari de studie aanvangen: September - januari Leer van de accountantscontrole A Strategisch management MKB Februari - juni Leer van de accountantscontrole B Belastingrecht 3 Studiegids post-hbo-opleiding AA,

9 3.3.2 Jaarplanning en roosters De roosters worden tijdig door de Hogeschool bekend gemaakt. Voor het studiejaar geldt de volgende jaarindeling (concept, onder voorbehoud van wijzigingen): 1 e semester 2 e semester vr 4-sep-09 Lesweek 1 vr 29-jan-10 Lesweek 1 vr 11-sep-09 Lesweek 2 vr 5-feb-10 Lesweek 2 vr 18-sep-09 Lesweek 3 vr 12-feb-10 Lesweek 3 vr 25-sep-09 Lesweek 4 vr 19-feb-10 Voorjaarsvakantie vr 2-okt-09 Lesweek 5 vr 26-feb-10 Lesweek 4 vr 9-okt-09 Lesweek 6 vr 5-mrt-10 Lesweek 5 vr 16-okt-09 Lesweek 7 vr 12-mrt-10 Lesweek 6 vr 23-okt-09 Lesweek 8 vr 19-mrt-10 Lesweek 7 vr 30-okt-09 Herfstvakantie vr 26-mrt-10 Lesweek 8 vr 6-nov-09 Lesweek 9 vr 2-apr-10 Goede vrijdag vr 13-nov-09 Lesweek 10 vr 9-apr-10 Lesweek 9 vr 20-nov-09 Lesweek 11 vr 16-apr-10 Lesweek 10 vr 27-nov-09 Lesweek 12 vr 23-apr-10 Lesweek 11 vr 4-dec-09 Lesweek 13 vr 30-apr-10 Koninginnedag vr 11-dec-09 Lesweek 14 vr 7-mei-10 Meivakantie vr 18-dec-09 Lesweek 15 vr 14-mei-10 Hemelvaart School gesloten 1 vr 25-dec-09 Kerstvakantie vr 21-mei-10 Lesweek 12 vr 1-jan-10 Kerstvakantie vr 28-mei-10 Lesweek 13 vr 8-jan-10 Lesweek 16 / uitloop di 1-jun-10 Examenronde juni ma 11-jan-10 Examenronde januari wo 2-jun-10 Examenronde juni di 12-jan-10 Examenronde januari do 3-jun-10 Examenronde juni wo 13-jan-10 Examenronde januari vr 4-jun-10 Examenronde juni do 14-jan-10 Examenronde januari ma 7-jun-10 Examenronde juni vr 15-jan-10 Examenronde januari di 8-jun-10 Examenronde juni ma 18-jan-10 Examenronde januari wo 9-jun-10 Examenronde juni di 19-jan-10 Examenronde januari do 10-jun-10 Examenronde juni wo 20-jan-10 Examenronde januari vr 11-jun-10 Examenronde juni do 21-jan-10 Examenronde januari vr 22-jan-10 Examenronde januari Lesrooster 1 e semester 2 : Post HBO AA 9-12 LAC 2A MKB 1 Mogelijk wordt er in één van de geel gemarkeerde weken les gegeven. 2 Onder voorbehoud Studiegids post-hbo-opleiding AA,

10 4 Examens De vakken in de post-hbo-opleiding AA worden afgesloten met een landelijk examen. De constructie van de examens van de post-hbo-opleiding AA valt onder verantwoordelijkheid van het AC-scholenoverleg. 4.1 Data en locatie examens Er zijn elk jaar twee examenrondes: in januari en in mei/juni. De examendata zullen tijdig worden gepubliceerd. De examens worden afgenomen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Data examens Post-hbo-opleiding AA Post hbo-opleiding BR3 21 januari 8 juni LAC 2A 18 januari 3 juni LAC 2B 19 januari 4 juni SMKB 20 januari 7 juni 4.2 Inschrijving examens De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen inventariseert tijdig welke ingeschreven cursisten een of meerdere examens willen afleggen. De Hogeschool zorgt voor aanmelding van de kandidaten. 4.3 Correctie examens De examens worden gecorrigeerd door een corrector. De corrector is de docent dan wel een andere docent van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen die deskundig is in het betreffende vak. 4.4 Bonuspuntenregeling Bij alle vakken geldt een bonuspuntenregeling. Bij elk vak worden schooltentamens afgenomen. Indien deze schooltentamens beide hoger zijn dan 50 en gemiddeld voldoende zijn, worden bij het resultaat van het landelijk examen 5 bonuspunten (op een schaal van 100) bijgeteld, indien het resultaat op het landelijk examen ten minste 50 punten is. Studiegids post-hbo-opleiding AA,

11 4.5 Slaagregeling LAC A en B Voor elk examen dient afzonderlijk een voldoende behaald te worden. Een uitzondering is het vak LAC A en B, uitsluitend voor cursisten in de post-hbo-opleiding AA: - Wanneer LAC A en LAC B gelijktijdig (= in dezelfde examenronde!) worden afgelegd, dient voor elk onderdeel ten minste 45 punten te worden behaald en in totaal ten minste 110 punten; - Een kandidaat die niet is geslaagd voor het volledige examen (minder dan 45 punten voor één van de delen of minder dat 110 punten totaal) mag het deel van het examen waarvoor 55 punten of meer is behaald laten staan; - Wanneer een kandidaat aan één deel van het examen deelneemt, moet voor dit deel ten minste 55 punten worden behaald, en is compensatie met een eerder behaald deel niet meer mogelijk. 4.6 Vrijstellingen Voor de Post-hbo-opleiding AA geldt in beginsel dat er nimmer vrijstellingen worden verleend. Wel kunnen certificaten van landelijke examens, behaald aan een andere Hogeschool, worden ingebracht. Hierover kan contact worden opgenomen met de coördinator van de opleiding. 4.7 Getuigschriften Cursisten ontvangen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een certificaat indien voor een examen een voldoende is behaald. Indien cursist de volledige theoretische opleiding heeft afgerond, kan hij het theoretisch getuigschrift aanvragen bij de coördinator van de opleiding. Hiertoe dient de cursist te overleggen: - Het getuigschrift bachelor accountancy, met cijferlijst; - De certificaten van de post-hbo-vakken. Getuigschriften en certificaten die niet verstrekt zijn door de HAN, dienen gewaarmerkt te zijn voor eensluidend afschrift. 4.8 Kosten examens De kosten voor deelname aan een examen bedragen 225, - indien men is ingeschreven als cursist. Deze kosten betreffen zowel de inschrijfkosten die het AC-scholenoverleg in rekening brengt als de administratieve afhandeling door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 4.9 Inzage en beroep De regeling is opgenomen in de bijlage. Studiegids post-hbo-opleiding AA,

12 5 Vakinformatie 5.1 Literatuur Aangezien literatuur kan wijzigen, wordt cursisten aangeraden om literatuur per semester te bestellen. Per semester zal door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen enkele weken voor aanvang van de colleges een boekenlijst met verplichte en aanbevolen literatuur worden verstrekt. 5.2 Eindtermen Voor de eindtermen wordt verwezen naar het officiële examenprogramma. Dit examenprogramma is te downloaden op de website van de NOvAA en zal op verzoek separaat worden verstrekt. Voor het programma Belastingrecht 3 (Post-hbo-opleiding AA) is een apart document beschikbaar. 5.3 Contacturen Vak Aantal lesweken* Contacturen per week (lesuren) Belastingrecht 03 Ca.14 3,5 Leer van de accountantscontrole A Ca.14 3 Leer van de accountantscontrole B Ca.14 3 Strategisch management MKB Ca.14 3,5 * Bij de onderwijsprogrammering moet rekening gehouden worden met de examendata, feestdagen, vakanties etc. Daarom is het in het tweede semester niet altijd mogelijk om 14 lesweken te plannen. Dit zal bv. opgevangen worden door de lestijd per week iets te verlengen. Studiegids post-hbo-opleiding AA,

13 6 Invoering nieuwe eindtermen In november 2007 zijn door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding nieuwe eindtermen vastgesteld voor de theoretische opleiding tot AA dan wel RA. In verband hiermee geldt het volgende: Cursisten die thans zijn ingeschreven in de opleiding, kunnen tot 2013 de opleiding op basis van de huidige eindtermen afronden. Dit betekent dat het programma, zoals beschreven in deze studiegids, kan worden afgerond tot Voor de Post-hbo-opleiding AA geldt dat in elk geval tot het programma aangeboden zal worden op basis van de oude eindtermen. Studiegids post-hbo-opleiding AA,

14 Bijlage: Regeling omtrent inzage, bezwaar en beroep landelijke examens post-hbo-accountancy Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Artikel 1 1. Deze regeling sluit aan bij de Regeling landelijke examens post hbo accountancy ( Regeling ) zoals vastgesteld door het AC-scholenoverleg. 2. Deze regeling is van toepassing op de post-hbo-opleiding Accountantadministratieconsulent zoals deze wordt aangeboden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 3. De regeling als bedoeld in artikel 1.1. regelt ondermeer: a. Dat de examinatoren van de opleiding de cijfers van de examens vaststellen (artikel 3c van de Regeling ). b. Dat de examens worden opgesteld door de zgn. redactiecommissies (artikel 9 van de Regeling ) c. Dat beroep door individuele cursisten mogelijk is bij het College van Beroep van de eigen Hogeschool. Artikel 2 1. De post-hbo-opleiding Accountant-administratieconsulent van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kent een College van Beroep. 2. Het College van Beroep bestaat uit de coördinator van de opleiding en een voorzitter. 3. De voorzitter is een ter zake deskundig docent van de Hogeschool die niet als docent bij de post-hbo-opleiding Accountant-administratieconsulent betrokken is. Artikel 3 1. De examenwerken van de cursisten van de post-hbo-opleiding Accountantadministratieconsulent worden beoordeeld door een examinator van de Hogeschool, die door de coördinator van de opleiding wordt aangesteld. 2. De examinator beoordeelt de examenwerken aan de hand van de conceptstandaarduitwerkingen en het concept-normeringsvoorstel alsmede het verslag van de normeringsvergadering. 3. Binnen vijftien werkdagen, nadat de uitslag van de toetsen bekend is gemaakt, worden de examinandi in de gelegenheid gesteld het gemaakte schriftelijke werk in te zien. Daarbij worden de standaarduitwerking en de normering ter beschikking gesteld. 4. Direct na afloop van de inzage kunnen examinandi bij de examinator een inhoudelijk gemotiveerd verzoek indienen via het protestformulier o.a. om delen van of de gehele uitwerking opnieuw te corrigeren (bezwaar). Op het protestformulier kunnen examinandi kort en duidelijk inhoudelijke opmerkingen over het gecorrigeerde werk en/of over de toepassing van de beoordelingsnormen vermelden. De examinator dient binnen vijf werkdagen, na het verzoek om hercorrectie (bezwaar) de uitslag van de hercorrectie schriftelijk inhoudelijk gemotiveerd mee te delen. Artikel 4 1. Indien een examinandus het niet eens is met de hercorrectie kan hij, binnen tien werkdagen nadat het besluit hem kenbaar is gemaakt, beroep aantekenen. Dit kan door een verzoek tot heroverweging van de beslissing in te dienen bij het College van Beroep. 2. Het beroep wordt bij een met redenen omkleed beroepschrift ingesteld. Wanneer het beroepschrift na afloop van die termijn wordt ingediend, kan de voorzitter van het College van Beroep voor de examens bepalen dat niet- Studiegids post-hbo-opleiding AA,

15 ontvankelijkheid achterwege blijft, indien de belanghebbende aantoont dat hij beroep heeft ingesteld zo spoedig als dit redelijkerwijs kon worden verlangd. 3. Het beroepschrift is ondertekend en bevat: a. naam, adres en woonplaats van de kandidaat b. opleiding en examennummer van de kandidaat c. aanduiding van het orgaan tegen welks beslissing het beroep is gericht d. een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht, indien mogelijk met overlegging van een afschrift daarvan of, indien het beroep is gericht tegen het weigeren van een beslissing, een duidelijke omschrijving van de beslissing die naar het oordeel van belanghebbende had moeten worden genomen; e. de gronden waarop het beroep rust. 4. Door of namens de voorzitter van het College van Beroep voor de examens wordt de kandidaat in kennis gesteld van eventueel door hem gepleegde verzuimen in het beroepschrift en uitgenodigd deze binnen een door de voorzitter te stellen redelijke termijn te herstellen. Ingeval de kandidaat niet binnen die termijn de desbetreffende verzuimen heeft hersteld, kan het beroep niet-ontvankelijk verklaard worden. 5. In zaken met een spoedeisend belang kan belanghebbende de voorzitter van het College van Beroep voor de examens, in afwachting van de definitieve uitspraak, bij een met redenen omkleed verzoekschrift een voorlopige voorziening vragen. 6. Het College van beroep beslist binnen tien werkdagen op het verzoek tot heroverweging en motiveert de handhaving of wijziging van de eerder genomen beslissing. Het College van Beroep kan zich hierbij laten adviseren door een ter zake deskundige, niet zijnde een examinator van de post-hbo-opleiding Accountantadministratieconsulent. Het besluit wordt daarna zo spoedig mogelijk schriftelijk medegedeeld. Artikel 5 Van elk schriftelijk tentamen wordt een procesverbaal opgemaakt. Het procesverbaal wordt ondertekend door de surveillanten. Artikel 6 Het schriftelijk examenwerk, alsmede een volledig stel examenopgaven worden gedurende twaalf maanden na afloop van het examen bewaard in het archief van de instelling. Van elke examinandus blijven de bij het examen behaalde cijfers en de uitslag bewaard in het archief van de instelling. In geval van een beroepsprocedure dient het schriftelijk examenwerk bewaard te blijven tot het einde van de (beroeps)procedures, d.w.z. tot er sprake is van een definitieve uitspraak. Artikel 7 Na de termijn genoemd in artikel 6 kan de voorzitter het examenwerk doen vernietigen. De overige bescheiden betreffende het examen bij de examencommissie worden bewaard aan de betrokken instelling. Artikel 8 In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet en waaromtrent een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist de voorzitter van de examencommissie. Zijn beslissing deelt hij zo spoedig mogelijk mede aan de leden van die examencommissie en indien hij dit nodig acht aan de deskundigen. Artikel 9 Deze regeling treedt in werking op 1 januari Studiegids post-hbo-opleiding AA,

16 Bijlage: Contactgegevens en docenten Coördinator opleiding: Drs. J. Cluitmans Administratie: Mevr. H. Dijkzeul Voorzitter examencommissie: Dhr. C. den Dekker RA Docent Leer van de Accountantscontrole A en B Dhr. J. Schipaanboord RA Docent Strategisch Management MKB Dhr. E. Huisman Docent Belastingrecht 3 Mr. I. Takke Studiegids post-hbo-opleiding AA,

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding Voorlichtingsbrochure AA-opleiding De post-bacheloropleiding en de praktijkopleiding nader toegelicht NBA Beroepsopleiding AA 1 Studiegids Praktijkopleiding 2 Inleiding De eerste stap naar een carrière

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2

Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2 Studiegids STUDIEJAAR 2011 2012 Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2 VOORWOORD Een leven lang leren is steeds belangrijker in de context van de hedendaagse maatschappij.

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Studiegids. Masteropleiding. Accounting & Auditing 2012-2013

Studiegids. Masteropleiding. Accounting & Auditing 2012-2013 Studiegids Masteropleiding Accounting & Auditing 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014 Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 10 juni 2013] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

OER HBO masters ADE. M Professional Master in Media Innovation M Game Technology

OER HBO masters ADE. M Professional Master in Media Innovation M Game Technology OER HBO masters ADE Professional Master in Media Innovation Master Game Technology NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2014-2015 (1 september 2014 31 augustus 2015) De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

Deeltijdopleidingen. Studiejaar 2013-2014. Opleidingen en cursussen. voor de financiële markt. Fontys Hogeschool Financieel Management

Deeltijdopleidingen. Studiejaar 2013-2014. Opleidingen en cursussen. voor de financiële markt. Fontys Hogeschool Financieel Management Studiejaar 2013-2014 Opleidingen en cursussen voor de financiële markt Fontys Hogeschool Financieel Management 1 Uit eigen ervaring... Deeltijdopleiding Accountancy Ik ben bij Fontys begonnen met de tweejarige

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding OPLEIDING LOGISTIEK EN TECHNISCHE VERVOERSKUNDE voltijd en deeltijd CROHO-nummer 34390 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, 9 juni 2015 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 1 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Master Learning & Innovation

Master Learning & Innovation Onderwijs- en Examenregeling 2014 2015 Masteropleiding Deeltijd Master Learning & Innovation croho nr. 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 13 juni 2014] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Godsdienstleraar

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Godsdienstleraar Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding Godsdienstleraar CROHO-nummer: 35441 Viaa Postbus 10030 8000 GA Zwolle tel. 038 42 555 42 www.viaa.nl

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 011-01 van de bacheloropleidingen Naam opleiding Opleidingscode variant taalvarianten Elektrotechniek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie