Student & Financiën

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Student & Financiën 2014-2015"

Transcriptie

1 Student & Financiën Colofon Uitgave : 5 december 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op : 9 januari 2015 Instemming Studentenraad : 9 januari 2015 Kenmerk : U DE99 1

2 Inhoudsopgave 1. Schoolkosten bij MBO Utrecht 3 2. Wettelijk les- en cursusgeld Leermiddelenlijst : kosten verplichte faciliteiten, materialen, licenties en overige leermiddelen 5 4. Kosten (keuze) aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten 7 5. Bijdrage examenstudenten 8 6. Betaling 9 7. Studiebeëindiging Verandering van opleiding 13 2

3 Hoofdstuk 1 Schoolkosten MBO Utrecht De kosten voor studenten bij MBO Utrecht zijn onder te verdelen in ; a. Wettelijk geregelde bijdragen, te betalen door student of zijn ouders. Dit gaat over het wettelijk verschuldigde lesgeld bij BOL studenten en het wettelijk verschuldigde cursusgeld bij BBL studenten. Meer informatie hierover in hoofdstuk 2. b. Opleiding gebonden schoolkosten, te betalen door de opleiding. Dit gaat over kosten die verband houden met de opleiding en lesmateriaal waarmee tijdens de opleiding gewerkt wordt en die eigendom blijven van de school. (o.a. toegangspas, instaptoetsen, verbruiksmateriaal lessen, gebruik open leer centrum etc..) c. Opleiding gebonden leermiddelen, te betalen door de student. Hierbij gaat het om zaken die door de student moeten worden aangeschaft via de opleiding aan de hand van een leermiddelenlijst. Van deze leermiddelen wordt de student eigenaar. MBO Utrecht zorgt vaak voor de collectieve inkoop en mantelcontracten van deze zaken. Het gaat hierbij om : readers, kopieën, tekenmateriaal, rekenmachine, hamers, boren, huur en borg kastjes voor studenten etc. Ook kan het zijn dat er nog boeken of software moet worden aangeschaft aan de hand van de boekenlijst. Meer informatie hierover in hoofdstuk 3. d. Niet opleiding gebonden schoolkosten. Dit gaat over kosten van extra voorzieningen, faciliteiten of activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding. Het gaat hierbij om excursies en buitenschoolse activiteiten buiten het opleidingsprogramma, introductiedagen (indien niet verplicht), werkweken (indien niet verplicht) en/of studentenfeesten. MBO Utrecht biedt dit aan via het zogenaamde bestelfomulier aanvullende onderdelen en faciliteiten. De student bestelt deze via de opleiding en zal een factuur krijgen. Meer informatie hierover in hoofdstuk 4. 3

4 Hoofdstuk 2. Wettelijk les- en cursusgeld Les- en cursusgeld - ook wel onderwijsbijdragen genoemd is wettelijk vastgelegd. Studenten die op 1 augustus 2014 achttien jaar of ouder zijn en een voltijd opleiding (=BOL) volgen betalen lesgeld. Cursusgeld betaal je als je op 1 augustus 2014 achttien jaar of ouder bent en een deeltijd- of BBLopleiding volgt. De hoogte van het les- en cursusgeld stelt het ministerie van OCW jaarlijks vast. 2.1 Wettelijk lesgeld (de Informatie Beheergroep (DUO-IB-groep) int deze bedragen) Lesgeld is gekoppeld aan de zogeheten voltijd opleidingen. Voor deze opleidingen geldt een urennorm: minimaal 1000 klokuren les- en beroepspraktijkvorming voor de 1 e jaars studenten per jaar en minimaal 850 klokuren voor de hogere jaars studenten. Wordt zo n opleiding gevolgd en is de student op 1 augustus 2014 achttien jaar of ouder, dan betaalt hij/zij lesgeld. Voor schooljaar is het lesgeld 1.118, Wettelijk cursusgeld (de school int deze bedragen voor het ministerie) beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Cursusgeld is gekoppeld aan zogeheten deeltijd opleidingen of cursussen. Deze opleidingen tellen over het algemeen minder dan 850 klokuren les- en beroepspraktijkvorming per jaar. Wordt zo n opleiding gevolgd en is de student op 1 augustus 2014 achttien jaar of ouder, dan betaalt hij/zij cursusgeld. De hoogte van het cursusgeld wordt eveneens jaarlijks door de overheid vastgesteld maar dient geïnd te worden door de school. Het tarief voor een assistentopleiding (niveau 1) of een basisberoepsopleiding (niveau 2) voor schooljaar is 232,00. Het tarief voor een vakopleiding (niveau 3), een middenkader- of een specialistenopleiding (niveau 4) voor schooljaar is 563,00. * Wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie en voor financiële tegemoetkoming op 4

5 Hoofdstuk 3. Opleiding gebonden leermiddelen MBO Utrecht kent geen vrijwillige schoolbijdrage. Door de school worden slechts aanvullende kosten van faciliteiten, (werk)materialen en licenties in rekening gebracht welke het eigendom van de student worden en die alleen via de school kunnen worden aangeschaft; de opleiding gebonden leermiddelen. Deze kosten worden jaarlijks vastgesteld. Slechts in bijzondere gevallen, indien de student aantoonbaar geen gebruik maakt van de geboden faciliteiten, kunnen door de teammanager kosten worden aangepast. 3.1 De factuur voor opleiding gebonden leermiddelen Deze factuur betreft de kosten voor de volgende dienstverlening: Facilitair: Voor de veiligheid van studenten en hun bezittingen biedt MBO Utrecht in de verschillende gebouwen een aantal faciliteiten aan : - Toegangs/schoolpas (gratis) Ter identificatie en legitimatie, aanwezigheidsregistratie, gebruik van voorzieningen in open leerruimtes (OLC). Deze pas is verplicht op onze locaties. Bij verlies of defect dient bij de Service Desk een nieuw pas worden aangevraagd (kosten 10,00) - Kastje (huur) MBO Utrecht stelt voor iedere student een kastje ter beschikking waarin persoonlijke bezittingen bewaard kunnen worden. Deze kastjes kunnen ook worden gebruikt voor boeken en leermiddelen, (sport)kleding en jassen. Deze kastjes worden standaard beschikbaar gesteld aan alle studenten die een BOL-opleiding volgen. De kosten voor het kastje ( 15,00) zijn een gemiddelde per jaar van de kosten over de gehele studie. Je betaalt dus elk jaar hetzelfde bedrag, ongeacht of je met stage bent. Op eigen verzoek worden kastjes beschikbaar gesteld aan studenten die een BBL-opleiding volgen. Het is niet de bedoeling hierin waardevolle spullen op te bergen omdat bij inbraak de inhoud van de kastjes niet verzekerd is. MBO Utrecht is niet aansprakelijk voor de inhoud. Voor dit kastje wordt standaard ook een borg in rekening gebracht. Indien de student zich uitschrijft bij MBO Utrecht wordt deze borg terugbetaald. Werkmaterialen: - Printtegoed Voor het kunnen maken van prints in onze gebouwen wordt aan iedere nieuwe student een eerste printtegoed van 5,00 en de hogere jaars van 2,50 gegeven. Deze worden dus niet in rekening gebracht. Gemaakte afdrukken worden geregistreerd en de kosten van het tegoed afgetrokken. Bij de Service Desk kan het tegoed gedurende het schooljaar worden opgewaardeerd. - Readers/lesmaterialen De kosten voor het drukken en verspreiden van aanvullend lesmateriaal worden per opleiding vastgesteld. Dit aanvullend materiaal wordt via docenten en onderwijsassistenten aan klassen uitgereikt. Lesmateriaal kan ook door de school zelf ontwikkeld zijn en voor bepaalde opleidingen digitaal verspreid worden. - Overige materialen Voor sommige opleidingen/opleidingsteams gelden specifieke (veiligheids)voorschriften voor aanvullende materialen. Hierbij valt te denken aan bedrijfskleding en gereedschappen. 5

6 Licenties voor digitale leermiddelen: Steeds meer wordt door uitgevers gebruikt gemaakt van digitale leermiddelen naast of in plaats van boeken. Licenties voor het gebruik van deze software wordt in veel gevallen verstrekt en afgerekend door de boekhandel waar de boeken worden besteld. In een aantal gevallen heeft MBO Utrecht rechtstreeks contracten gesloten met uitgevers of leveranciers. Op die manier zijn de leermiddelen voor de student en de opleiding gemakkelijker bereikbaar en kunnen de kosten worden gereduceerd. Licentierechten zijn een verplicht onderdeel van de leermiddelenlijst. Voor alle opleidingen worden de digitale methodes voor Leren Loopbaan Burgerschap, taal en rekenen in de leermiddelenlijst opgenomen. Eventueel aanvullende boeken dient de student zelf, via de boekenlijst, aan te schaffen. Licentierechten voor de verschillende opleidingen worden jaarlijks door de teams vastgesteld. 6

7 Hoofdstuk 4. Kosten (keuze) aanvullende onderdelen & faciliteiten Naast de kosten voor verplichte leermiddelen (hoofdstuk 3) biedt MBO Utrecht aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten aan waar je gebruik van kunt maken. Denk hierbij aan : 1. introductieactiviteiten aan het begin van het schooljaar, 2. studiereizen, 3. excursies, 4. projecten, 5. activiteiten met ouders, 6. extra oefenmateriaal, enz. Aan deze aanvullende onderdelen zijn kosten verbonden die MBO Utrecht bij studenten in rekening kan brengen. Het programmaonderdeel of de activiteit is niet verplicht en maakt geen deel uit van het curriculum. De door de opleiding aangeboden activiteiten zijn wel relevant en deelname wordt warm aanbevolen. Deze activiteiten of faciliteiten geven de student de mogelijkheid om in een andere context met studenten en docenten samen te werken en in aanraking te komen met diverse aspecten van het beroep en de sector. Indien geen deelname, dan is er een alternatief programma op school. Opgave voor deze aanvullende programmaonderdelen & faciliteiten kan geschieden via het bestelformulier kosten aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten. De kosten hiervan worden apart in rekening gebracht aan studenten die zich hiervoor hebben opgegeven. 7

8 Hoofdstuk 5. Kosten examenstudent Een examenstudent is een student die uitsluitend staat ingeschreven bij MBO Utrecht om examens te doen om het diploma voor een kwalificatie of opleiding te behalen. De student betaalt daarvoor een door het bevoegd gezag vastgestelde vergoeding. De hoogte daarvan is verschillend per opleiding of onderdeel/onderdelen daarvan, afhankelijk van de examenkosten. De hoogte van het bedrag staat vermeld op de examenovereenkomst en zal na ondertekening door de student door MBO Utrecht worden gefactureerd aan de student. 8

9 Hoofdstuk 6. Betaling De student, of bij minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordiger, is verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de bedragen die samenhangen met de opleiding waarvoor de student zich heeft ingeschreven. Bij een opleiding die meerdere jaren duurt, worden de verschuldigde bedragen telkens per schooljaar berekend en in rekening gebracht. Indien het cursus- of lesgeld wordt betaald door derden of, bij meerderjarigen door de ouder(s) dan is de student daarvan op de hoogte. De student blijft altijd verantwoordelijk voor de betaling hiervan. De facturen voor minderjarige studenten worden verzonden naar diens wettelijke vertegenwoordiger. Alle andere facturen worden verzonden naar de student zelf, tenzij bij inschrijving (aanmeldingsformulier) of bij de studentenadministratie is aangegeven dat de factuur door de werkgever / instantie betaald wordt. Wanneer een werkgever/instantie (een deel van) de studiekosten betaalt, moet dat zo spoedig mogelijk, liefst bij aanmelding, worden meegedeeld bij de studenten administratie. Door de student en werkgever/instantie zal dan een formulier derdenmachtiging dienen te worden ingevuld en ondertekend om de betalingsplicht over te dragen. Is er geen derdenmachtiging aanwezig dan zal de factuur aan de student worden verzonden. 6.1 Betalingsregeling Is de student, of bij minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordiger, dan wel werkgever / instantie, niet in staat het verschuldigde cursusgeld, de factuur leermiddelenlijst of de keuzefactuur ineens te voldoen, dan kan men voor een betalingsregeling in aanmerking komen. Aanvragen voor een betalingsregeling moeten binnen 30 dagen na factuurdatum ingediend worden bij de financiële administratie, per aan onder vermelding van het debiteuren- en factuurnummer. Na 30 dagen is het niet meer mogelijk om voor een betalingsregeling in aanmerking te komen. 6.2 Facturatie tussentijdse instroom Bij instroom na 1 november 2014 geldt de volgende regeling: - Voor cursusgeld worden de factuurbedragen aangepast aan het aantal maanden dat de student zijn opleiding volgt (1/12 deel per maand) - Voor facilitaire kosten wordt geen aanpassing gedaan. - Voor lesmiddelen worden de factuurbedragen aangepast aan de werkelijk te gebruiken materialen dan wel afhankelijk van de verblijftijd (1/10 deel per maand) aangepast - Voor licenties voor digitale leermiddelen gelden de regels van de uitgever (meestal zijn licenties geldig tot einde van het schooljaar) 6.3 Betalingstermijn & Incassotraject I. MBO Utrecht hanteert een betalingstermijn van 14 dagen op haar facturen. II. III. IV. Na deze datum zal er een herinnering worden verzonden (circa 14 dagen na factuurdatum). Hierna zal een aanmaning de deur uitgaan (circa 30 dagen na factuurdatum) Mocht de student, of bij minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordiger, dan wel werkgever / instantie, na ten minste tweemaal te zijn aangemaand, nog steeds niet volledig aan de betalingsverplichting hebben voldaan, dan ziet MBO Utrecht zich genoodzaakt tot het nemen van rechtsmaatregelen. 9

10 V. Na deze fase zal er een brief overdracht incasso (circa 44 dagen na factuurdatum) worden verzonden. VI. VII. VIII. De werkelijke overdracht aan het incassobureau zal circa 58 dagen na factuurdatum plaatsvinden. De hieraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de student of diens wettelijke vertegenwoordiger, dan wel werkgever / instantie. De incassokosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 40,00 en een maximum van 375,00 (bij een vordering < 2.500,00) + de wettelijke rente. 6.4 Bezwaar Als de student denkt een gegrond bezwaar te hebben tegen de ontvangen factuur, dan kan de student dit bezwaar, binnen 1 maand na ontvangst van de factuur, kenbaar maken aan de studentadministratie, per aan In de mail graag vermelding van studentnummer, naam student, de opleiding, locatie en factuurbedrag en de reden van het bezwaar. Indien het gaat om de inhoudelijke kant van de factuur dan zal de studentadministratie dit moeten afstemmen met het opleidingsteam. 10

11 Hoofdstuk 7. Studiebeëindiging De student die na aanmelding geplaatst wordt, schrijft zich in principe in voor de totale duur van de opleiding. Als de student onverhoopt voortijdig stopt met de opleiding, dan moet de student zich schriftelijk afmelden bij het onderwijsteam. Het onderwijsteam zal, voordat uitschrijving kan plaatsvinden, advies vragen bij Student Dienstverlening. Hier wordt de student uitgenodigd voor een gesprek over verdere studie- en loopbaanontwikkeling. Voor definitieve uitschrijving is schriftelijke toestemming van de opleidingsmanager nodig. Als een student aan het begin van het schooljaar is ingeschreven voor een opleiding van MBO Utrecht en zich na 30 september 2014 ongediplomeerd uitschrijft, is er geen sprake meer van terugbetaling van les- of cursusgeld en de kosten voor faciliteiten, werkmaterialen, licenties en aanvullende leermiddelen. De overheid en ook MBO Utrecht zijn verplichtingen aangegaan voor het gehele schooljaar op basis van het ingeschreven aantal studenten. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt een deel van het les- of cursusgeld en de kosten voor faciliteiten, werkmaterialen, licenties en aanvullende leermiddelen terugbetaald. 7.1 Terugbetaling van wettelijk lesgeld (BOL) Alleen het lesgeld dat de lesgeldplichtige zelf heeft betaald, kan worden terugbetaald. Het bedrag aan lesgeld dat via de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten of de Wet Studiefinanciering 2000 is verrekend wordt van het bedrag aan terugbetaling afgetrokken. Kijk voor de meest actuele informatie op LET OP: alleen terugbetaling mogelijk bij uitschrijving voor 1 mei Is het geld nog niet betaald dan moet toch het formulier Verzoek terugbetaling lesgeld worden opgestuurd. In dat geval hoeft de lesgeldplichtige naar aanleiding van het verzoek geen of minder lesgeld te betalen. De hoogte van het lesgeldbedrag dat wordt terugbetaald is mede afhankelijk van de datum waarop de student is uitgeschreven. In de volgende vier gevallen betaalt het Ministerie (een deel van) het lesgeld terug: 1. b eëindiging inschrijving i.v.m. ernstige ziekte of overlijden van de student. 2. de student stapt over van een school waarvoor lesgeld verschuldigd is naar school waarvoor cursusgeld verschuldigd is. 3. b eëindiging van de inschrijving aan de school door het behalen van het diploma. 4. b eëindiging van de inschrijving aan de school vanwege bijzondere familieomstandigheden. Bij alle gevallen geldt dat een kopie van het bewijs van uitschrijving moet worden meegestuurd, waaruit blijkt wanneer de inschrijving is beëindigd. Bij overlijden moet een afschrift van de overlijdensakte of uittreksel uit het overlijdensregister worden overgelegd. Vanaf 1 mei 2015 is er geen terugbetaling mogelijk. Voor studenten die aanspraak maken op een tegemoetkoming voor scholieren of op studiefinanciering heeft het terugbetalen consequenties. Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de uitschrijfdatum bestaat er geen recht meer op een tegemoetkoming voor studenten of studiefinanciering. 11

12 7.2 Terugbetaling van wettelijk cursusgeld (BBL) Slechts in de volgende uitzonderlijke gevallen betaalt MBO Utrecht een deel van het betaalde cursusgeld terug : - bij overlijden van de student; - bij langdurige ziekte, aangetoond door een medische verklaring; - bij beëindiging van inschrijving aan de school vanwege bijzonder familieomstandigheden; - bij tussentijdse uitstroom vóór 1 juni 2015 mét diploma zoals vastgelegd in de onderwijsovereenkomst. Het terug te betalen bedrag bij studiebeëindiging om bovenstaande redenen wordt als volgt berekend: - bij uitschrijving in verband met overlijden of langdurige ziekte of bijzondere familieomstandigheden wordt voor elke hele maand waarin de student niet meer ingeschreven is een twaalfde terugbetaald; - bij uitschrijven wegens het behalen van een diploma betaalt MBO Utrecht aan de student op diens aanvraag een tiende deel van het cursusgeld voor elke hele maand die de student niet meer is ingeschreven terug, met uitzondering van de maanden juni en juli. LET OP: Uitschrijven kan uitsluitend schriftelijk, na een exitgesprek bij het opleidingsteam. Terugbetaling vindt uitsluitend plaats op aanvraag van de persoon die cursusgeld moest betalen. Graag hiervoor het formulier terugbetaling BBL gebruiken. 7.3 Terugbetaling betaalde borgsom Voor een sleutel van het kastje wordt aan de student éénmalig, bij de start van de opleiding een borgsom in rekening gebracht. Bij uitschrijving wordt dit bedrag geretourneerd indien de sleutel ongeschonden en kastje wordt ingeleverd. Bij beschadiging, verlies of diefstal wordt de borg ingehouden. Indien de student zich wil uitschrijven dient de sleutel te worden ingeleverd bij de conciërge op de locatie. Na controle wordt een formulier terugbetaling aan studenten ingevuld waarna er door de financiële administratie indien alle vorderingen zijn voldaan, zal worden terugbetaald. 7.4 Terugbetaling openstaand printtegoed Indien de student einde van zijn opleiding een printtegoed heeft openstaan dan kan hij bij de servicedesk verzoeken (of via mail naar om het openstaand bedrag geretourneerd te krijgen onder aftrek van de door de school geschonken printtegoeden. De student dient dan nog wel door te geven : naam, woonplaats, studentnummer en iban bankrekeningnummer. De school heeft geschonken : 1 jarige opleiding 5,00 2 jarige opleiding 5,00 + 2,50 3 jarige opleiding 5,00 + 2,50 + 2,50 4 jarige opleiding 5,00 + 2,50 + 2,50 + 2,50 12

13 Hoofdstuk 8. Verandering van opleiding en terug- of bijbetaling Bij het overstappen van een BBL- naar een BOL-opleiding, of omgekeerd, gelden voor les- en cursusgeld de regelingen van de DUO-IB-groep. Kijk voor de meest actuele informatie op De bijdrage voor faciliteiten en de kosten voor faciliteiten, werkmaterialen, licenties en aanvullende leermiddelen worden slechts gewijzigd als er sprake is van aantoonbare meer- of minderkosten van de nieuw gekozen opleiding. Je kunt hiertoe terecht bij de manager van jouw opleiding. 13

Student & Financiën. Student & financiën MBO Utrecht versie 10 30 september 2013 Pagina 1

Student & Financiën. Student & financiën MBO Utrecht versie 10 30 september 2013 Pagina 1 Student & Financiën Student & financiën MBO Utrecht versie 10 30 september 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave. 1. Schoolkosten bij MBO Utrecht 3 2. Wettelijk les- en cursusgeld 2013-2014 4 3. Opleiding gebonden

Nadere informatie

Financieel Reglement MBO Amersfoort

Financieel Reglement MBO Amersfoort Financieel Reglement 2013 INHOUD Financieel Reglement Schooljaar 2013 2014 INHOUD... 1 1. Wettelijk les- en cursusgeld*... 2 1.1 Wettelijk lesgeld Beroepsopleidende leerweg (BOL) (DUO int deze bedragen)....

Nadere informatie

2. Schoolkosten MBO Amersfoort.. 3 2.1 De factuur voor schoolkosten.. 3 2.2 Aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten.. 3

2. Schoolkosten MBO Amersfoort.. 3 2.1 De factuur voor schoolkosten.. 3 2.2 Aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten.. 3 Financieel Reglement MBO Amersfoort 2014-2015 Colofon Uitgave Kenmerk Afkomstig van : MBO Amersfoort : MBOA-15-447 : Afdeling Financiën INHOUD 1. Wettelijk les- en cursusgeld*.... 2 1.1 Wettelijk lesgeld

Nadere informatie

Financieel Reglement : MBO Amersfoort

Financieel Reglement : MBO Amersfoort Financieel Reglement 2017-2018 MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Vastgesteld College van Bestuur : 18 juli 2017 Kenmerk CvB vastgesteld : MBOA-15-2697 Afkomstig van : afdeling Financiën Inhoud

Nadere informatie

Financieel Reglement Arcus College

Financieel Reglement Arcus College Arcus College Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van het Arcus College, op basis van de regels in artikel 18 van de Onderwijsovereenkomst Datum : 20

Nadere informatie

Handboek Student & Financiën

Handboek Student & Financiën Handboek Student & Financiën Colofon Uitgave: vs. 1.0 Vastgesteld door het College van Bestuur op: Instemming Studentenraad: Opgesteld door: Kenmerk: Inhoud Inleiding... 3 1. Studiefinanciering... 4 1.1

Nadere informatie

Handboek Student & Financiën

Handboek Student & Financiën Handboek Student & Financiën Colofon Uitgave : vs. 1.0 Vastgesteld door het College van Bestuur op : 05-09-2017 Instemming Studentenraad : 05-09-2017 Opgesteld door : dienst Studentzaken Kenmerk : 2017/000784

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld.

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld. Financieel Reglement 2014-2015 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Financieel Reglement

Financieel Reglement Financieel Reglement 2013-2014 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

Financieel Reglement 2015-2016

Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte

Nadere informatie

Les- en cursusreglement ROC Tilburg 2015-2016

Les- en cursusreglement ROC Tilburg 2015-2016 Les- en cursusreglement ROC Tilburg 2015-2016 De informatie in dit reglement is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Aan de inhoud van dit reglement kunt u geen rechten ontlenen. Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Financieel Reglement

Financieel Reglement Financieel Reglement 2017-2018 Financieel Reglement 2017-2018 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte

Nadere informatie

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl INFORMATIE SCHOOLKOSTEN Schooljaar 2014-2015 THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Nijmegen (Crebo-onderwijs)

Financieel Reglement ROC Nijmegen (Crebo-onderwijs) Financieel Reglement ROC Nijmegen (Crebo-onderwijs) Concernadministratie Versie: juli 2015 De informatie in dit reglement is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Redactie: roc-nijmegen/concernadministratie/jacob

Nadere informatie

Informatie Schoolkosten Schooljaar

Informatie Schoolkosten Schooljaar Informatie Schoolkosten Schooljaar 2016-2017 Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven.

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2015-2016

Regeling studentengelden 2015-2016 Regeling studentengelden Versie Datum Omschrijving 1.1 2.1 3.1 09-07-2013 28-06-2014 04-06-2015 Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Pagina: 2 van 14 Inhoud 1. Kosten voor

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2015-2016

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2015-2016 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2015-2016 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor studenten van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2013-2014

Regeling studentengelden 2013-2014 2013-2014 Versie Datum Omschrijving Door 1.1 09-07-2013 Definitief vastgesteld Directeur Financiën Pagina: 2 van 15 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1. Wettelijk lesgeld of cursusgeld 5 1.2. Vrijstelling lesgeld

Nadere informatie

Regeling studentengelden MBO

Regeling studentengelden MBO Regeling studentengelden MBO Schooljaar 2016-2017 Deze regeling studentengelden is van toepassing op: - studenten van het Summa College die gedurende het schooljaar 2016-2017 een MBO opleiding volgen -

Nadere informatie

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Da Vinci College Financieel Reglement MBO 2015-2016 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financieel Reglement

Financieel Reglement Financieel Reglement ROC Menso Alting 2016-2017 Vastgesteld juni 2016 De informatie in dit reglement is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Aan de inhoud van dit reglement zijn geen rechten te

Nadere informatie

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Da Vinci College Financieel Reglement MBO 2015-2016 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ROC Horizon College. Financieel Reglement MBO 2014-2015. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Horizon College. Financieel Reglement MBO 2014-2015. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Horizon College Financieel Reglement MBO 2014-2015 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ROC Horizon College. Financieel Reglement MBO 2016-2017. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Horizon College. Financieel Reglement MBO 2016-2017. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Horizon College Financieel Reglement MBO 2016-2017 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

FINANCIEEL REGLEMENT. SOMA College

FINANCIEEL REGLEMENT. SOMA College Bezoekadres Ceintuurbaan 2 3847 LG Harderwijk Postadres Postbus 332 3840 AH Harderwijk FINANCIEEL REGLEMENT 0341-499 100 info@soma-college.nl www.soma-college.nl SOMA College 2016-2017 De informatie in

Nadere informatie

Richtlijnen studiekosten

Richtlijnen studiekosten Datum: 6-03-2014 Auteur(s): Frans Bergmans Versie: 3.4 Versie Datum Omschrijving Door 3.1 Dec. 2012 20 dec 2012 Aanpassing nav opmerkingen scholen en instemming studentenraad Vaststelling CvB Frans Bergmans/

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

Regeling schoolkosten en studiebijdragen. Stichting Regio College voor beroepsonderwijs en educatie Zaanstreek Waterland

Regeling schoolkosten en studiebijdragen. Stichting Regio College voor beroepsonderwijs en educatie Zaanstreek Waterland Regeling schoolkosten en studiebijdragen Stichting Regio College voor beroepsonderwijs en educatie Zaanstreek Waterland BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR 30-10-2017 REGELING SCHOOLKOSTEN EN STUDIEBIJDRAGEN Inhoudsopgave

Nadere informatie

Richtlijn Schoolkosten MBO

Richtlijn Schoolkosten MBO Richtlijn Schoolkosten MBO Voorstel MBO Raad aan JOB oktober 2011 versie 3 Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 Wat zegt de wet? 4 3 Wat zijn soorten schoolkosten? 5 4 Wettelijk geregelde bijdragen, te betalen

Nadere informatie

Regeling school- en bijkomende opleidingskosten

Regeling school- en bijkomende opleidingskosten Regeling school- en bijkomende opleidingskosten Regeling school- en bijkomende opleidingskosten Pagina 1 van 7 Artikel 1 Categorieën 1. De regeling schoolkosten en bijkomende opleidingskosten is een uitwerking

Nadere informatie

ROC Horizon College. Financieel Reglement MBO Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Horizon College. Financieel Reglement MBO Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Horizon College Financieel Reglement MBO 2015-2016 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN BETALEN. Inschrijven

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN BETALEN. Inschrijven ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN Inschrijven Een cursist schrijft zich in met het digitale inschrijfformulier. De inschrijving geldt voor het gehele seizoen, september t/m juni. Uitzondering vormen de korte

Nadere informatie

De studiekosten voor het komend schooljaar zijn hieronder beschreven. Let op, deze kosten moeten aan verschillende instanties worden voldaan.

De studiekosten voor het komend schooljaar zijn hieronder beschreven. Let op, deze kosten moeten aan verschillende instanties worden voldaan. Kostenoverzicht 2016-2017 niveau 2 eerste leerjaar Sport & Bewegen De studiekosten voor het komend schooljaar zijn hieronder beschreven. Let op, deze kosten moeten aan verschillende instanties worden voldaan.

Nadere informatie

FINANCIEEL REGLEMENT 2015-2016

FINANCIEEL REGLEMENT 2015-2016 Bezoekadres Ceintuurbaan 2 3847 LG Harderwijk Postadres Postbus 332 3840 AH Harderwijk FINANCIEEL REGLEMENT 0341-499 100 info@soma-college.nl www.soma-college.nl 2015-2016 De informatie in dit reglement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hofplein Rotterdam juni 2014

Algemene voorwaarden Hofplein Rotterdam juni 2014 Algemene voorwaarden Hofplein Rotterdam juni 2014 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden in alle gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van Hofplein Rotterdam

Nadere informatie

Regeling school- en bijkomende opleidingskosten

Regeling school- en bijkomende opleidingskosten Regeling school- en bijkomende opleidingskosten Artikel 1 Categorieën 1. De regeling schoolkosten en bijkomende opleidingskosten is een uitwerking van art. 1.2. van het Financieel Reglement. 2. De kosten

Nadere informatie

Kostenoverzicht niveau 3 eerste leerjaar algemeen

Kostenoverzicht niveau 3 eerste leerjaar algemeen Sport & Bewegen Kostenoverzicht 2017-2018 niveau 3 eerste leerjaar algemeen De studiekosten voor het komend schooljaar zijn hieronder beschreven. Let op, deze kosten moeten aan verschillende instanties

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo?

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? OkTOBER 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen.

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen. Daarom

Nadere informatie

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist.

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist. ALGEMENE VOORWAARDEN Kollaart Opleidingen Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist. 1. DUUR VAN DE OPLEIDING De duur van de opleiding staat vermeld in de brochure

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zangles

Algemene voorwaarden Zangles Algemene voorwaarden Zangles 1. Inschrijving 1.1 Inschrijving vindt plaats door aanmelding via het toesturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier aan: Willemijn van Helden Gustoweg 45 N 3029 AR

Nadere informatie

ROC Horizon College. Financieel Reglement VAVO 2016-2017. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Horizon College. Financieel Reglement VAVO 2016-2017. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Horizon College Financieel Reglement VAVO 2016-2017 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatieboekje. Opleiding Maatschappelijke Zorg. Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen.

Informatieboekje. Opleiding Maatschappelijke Zorg. Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen. Informatieboekje Opleiding Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 3/4 cursusjaar 2017-2018 Maatschappelijke Zorg 2017-2018 1

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Hotelmanagement en Gastronomie

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Hotelmanagement en Gastronomie Leerjaar 1 HOZG1 Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als uw kind op 1 augustus een opleiding volgt en jonger is dan

Nadere informatie

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg Informatieboekje over de start augustus 2016 BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg 1 Informatie voor de eerstejaars studenten (BOL) Beste student, Wij heten je van harte welkom

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Welzijn

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Welzijn medewerker maatschappelijke zorg BOL Leerjaar 1 MZO1BE, MZO1VL Kostenplaats 6040 Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl).

Nadere informatie

Informatieboekje. voor de start van het cursusjaar voor studenten Laboratoriumonderwijs

Informatieboekje. voor de start van het cursusjaar voor studenten Laboratoriumonderwijs Informatieboekje voor de start van het cursusjaar 2017-2018 voor studenten Laboratoriumonderwijs INHOUD: pagina 1. Informatie voor alle 1 e jaars studenten 2 Start 2 Boeken- en leermiddelenpakket 2 Laptop

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar College voor Techniek en Design

Schoolkosten schooljaar College voor Techniek en Design College voor en Design Leerjaar 1 PTB31A, PTC31A Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als uw kind op 1 augustus een

Nadere informatie

1. Coöperatie: Cultuurcentrum de Wâldsang: Coöperatie de Wâldsang, statutair gevestigd te Buitenpost.

1. Coöperatie: Cultuurcentrum de Wâldsang: Coöperatie de Wâldsang, statutair gevestigd te Buitenpost. Algemene voorwaarden Coöperatie de Wâldsang Begripsbepaling Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Coöperatie: Cultuurcentrum de Wâldsang: Coöperatie de Wâldsang, statutair gevestigd

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging BOL 1 (Goes en Terneuzen) Kostenplaats VZO1ABE, VZO1BBE, VZO1CVL 7050 Jaarlijks wordt het les of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als uw kind

Nadere informatie

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden. Algemene Cursusvoorwaarden MarketingShake Artikel 1: Definities 1.1 MarketingShake, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MarketingShake als docenten of

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming schoolkosten

Regeling tegemoetkoming schoolkosten Regeling tegemoetkoming schoolkosten Stichting Regio College voor beroepsonderwijs en educatie Zaanstreek Waterland 2016-2017 BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR 24-1-2017 REGELING TEGEMOETKOMING SCHOOLKOSTEN

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet

Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet 1 Uw gegevens Lees de toelichting Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet Dit formulier Gebruik dit formulier als u levenlanglerenkrediet aan wilt vragen en u niet (meer) in aanmerking komt voor reguliere

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN Voor je inschrijving bij Hogeschool Leiden betaal je jaarlijks, dit is wettelijk verplicht. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Hotelmanagement en Gastronomie

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Hotelmanagement en Gastronomie Zelstandig werkend kok Leerjaar 1 HOZK1, HOZK1F Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als uw kind op 1 augustus een opleiding

Nadere informatie

ROC Horizon College. Financieel Reglement VAVO Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Horizon College. Financieel Reglement VAVO Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Horizon College Financieel Reglement VAVO 2014-2015 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2014-2015

Schoolkosten schooljaar 2014-2015 BOL 1 (Goes en Terneuzen) Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als uw kind op 1 augustus voltijds mbo volgt en jonger

Nadere informatie

Informatieboekje. over de start januari BOL studenten van de afdeling Verzorging

Informatieboekje. over de start januari BOL studenten van de afdeling Verzorging Informatieboekje over de start januari 2017 BOL studenten van de afdeling Verzorging 1 Informatie voor de eerstejaars studenten (BOL) Beste student, Wij heten je van harte welkom bij het eerste jaar van

Nadere informatie

Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog

Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog 1. Aanmelding Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. De cursus kan beginnen als een ondertekend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend voor open cursussen die vanaf 1 januari 2017 door Meer Kennis worden aangeboden.

Algemene voorwaarden geldend voor open cursussen die vanaf 1 januari 2017 door Meer Kennis worden aangeboden. Algemene voorwaarden geldend voor open cursussen die vanaf 1 januari 2017 door Meer Kennis worden aangeboden. De onderneming ten behoeve waarvan deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld: W.J. Oostwouder

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2013 2014

Schoolkosten schooljaar 2013 2014 Niveau 4 ZDO41DVL locatie Middelburg Via Scalda kunnen onderwijsbenodigdheden worden aangeschaft. Indien de leerling ervoor kiest zelf zaken aan te schaffen zorg dan dat juiste versies/ types, indien van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Knowledge Communication VOF

Knowledge Communication VOF Algemene Voorwaarden Knowledge Communication V.O.F. (KvK 3905 8012) met afdelingen: Verhoeven Language Institute (talen opleidingen) en Mathematics Matters (exacte opleidingen) Definities: Knowledge Communication

Nadere informatie

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden.

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden MSP Opleidingen - www.mspopleidingen.nl Artikel 1: Definities 1. MSP Opleidingen, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MSP Opleidingen

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Dit formulier Met dit formulier kunt u, als wettelijk vertegenwoordiger, een tegemoetkoming ouders aanvragen voor het schooljaar

Nadere informatie

ROC Horizon College. Financieel Reglement VAVO Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Horizon College. Financieel Reglement VAVO Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Horizon College Financieel Reglement VAVO 2015-2016 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Stichting regionaal opleidingencentrum ID College, gevestigd

Nadere informatie

Algemene bepalingen yoga opleiding

Algemene bepalingen yoga opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen yoga opleiding Versie november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva en de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MUSICENTRAL

ALGEMENE VOORWAARDEN MUSICENTRAL Algemene lesvoorwaarden Van Musicentral, Gevestigd te Zwolle. De onderstaande tekst geldt vanaf 28 augustus 2016. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een

Nadere informatie

Wijziging Terugbetalen studieschuld

Wijziging Terugbetalen studieschuld Wijziging Terugbetalen studieschuld Dit formulier Wijzigingen die van belang zijn voor de terugbetaling van uw studieschuld kunt u snel en eenvoudig doorgeven via Mijn DUO. Kunt u geen gebruik maken van

Nadere informatie

Dominicus College. Overeenkomst. m.b.t. de bruikleen van. Lesmaterialen

Dominicus College. Overeenkomst. m.b.t. de bruikleen van. Lesmaterialen Dominicus College Overeenkomst m.b.t. de bruikleen van Lesmaterialen Juni 2010 Overeenkomst m.b.t. de bruikleen van Lesmaterialen Bruikleenovereenkomst tussen de Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN IJMOND FIT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN IJMOND FIT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN IJMOND FIT I. TOEPASSELIJKHEID Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij IJMOND FIT zaken en/of diensten van welke aard levert,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 321 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet en van de Wet tegemoetkoming studiekosten in verband met het eerder laten ingaan van de lesplicht

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Ina van Overveld schooljaar 2017-2018 december 2017 Intermediairslijn 050-599 8587 Bloktijden: 10.00 en 12.00 uur 14.00 en 16.00 uur Via keuzemenu

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar 2015-2016

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar 2015-2016 Brochure Boeken en financiële zaken Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar 2015-2016 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Algemeen... 4 1. Boeken... 5 1.1 De medewerkers van het boekenfonds... 5 1.2 Boekenfondsreglement...

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 9 maart 2015

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 9 maart 2015 VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN Start 9 maart 2015 Inleiding Deze opleiding is bedoeld voor (kraam)verzorgenden* en verpleegkundigen die als kraamverzorgende willen

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2014-2015

Schoolkosten schooljaar 2014-2015 Leerjaar 1 Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Lesgeld (voor BOL-opleiding >18 jaar) TNT, Taalniveautest (ISBN 978-94-90998-264)

Nadere informatie

Kaderregeling Schoolkosten Wellantcollege

Kaderregeling Schoolkosten Wellantcollege Kaderregeling Schoolkosten Wellantcollege 1. Doel... 2 1.1. Aansluiting bij wettelijk kader... 2 2. Schoolkosten... 2 2.1. Extra voorzieningen en activiteiten... 2 2.1.1. Uitgangspunten vrijwillige bijdrage

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier 2015-2016

Aanmeldingsformulier 2015-2016 Aanmeldingsformulier 2015-2016 Ondertekening (altijd invullen) Ondergetekende verklaart: het formulier naar waarheid te hebben ingevuld; dat hij/zij akkoord gaat met de voorwaarden beroepsonderwijs van

Nadere informatie

Reglement van de Stichting gespreide betaling Sint Maartenscollege (hierna te noemen de stichting )

Reglement van de Stichting gespreide betaling Sint Maartenscollege (hierna te noemen de stichting ) Reglement van de Stichting gespreide betaling Sint Maartenscollege (hierna te noemen de stichting ) Dit reglement kan door het bestuur van de stichting worden gewijzigd, indien zij daartoe een reden aanwezig

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Het All Inn Kapperscollege gevestigd te Alkmaar te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE NATUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE NATUUR ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE NATUUR Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en inschrijvingen bij, Stichting Persoonlijke Ontwikkeling in de Natuur

Nadere informatie

Lesgeld Betalen voor je opleiding

Lesgeld Betalen voor je opleiding Lesgeld Betalen voor je opleiding Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Algemene bepalingen meditatie opleiding

Algemene bepalingen meditatie opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen meditatie opleiding Versie: november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva

Nadere informatie

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug Tegemoetkoming Ouders Financieel steuntje in de rug Als uw kind jonger is dan 18 jaar en voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgt, kunt u een tegemoetkoming ouders aanvragen. U komt er eerder voor

Nadere informatie

Beroepsopleidende leerweg (BOL): niveau 1, 2, 3, 4 - lesgeld per schooljaar 1.131,- Dit bedrag wordt geïnd door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Beroepsopleidende leerweg (BOL): niveau 1, 2, 3, 4 - lesgeld per schooljaar 1.131,- Dit bedrag wordt geïnd door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Middelharnis, juli 2015 Betreft: Schoolkosten leerjaar 2015-2016 Beste student, We heten jou het komende schooljaar (weer) van harte welkom op onze school. In deze brief informeren we je over de (aangepaste)

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2014-2015 Vastgesteld door College van Bestuur: 13-05-2014 Kenmerk CvB: U14.00575-OW01 Instemming Studentenraad: 01-07-2014 I. Inleiding MBO Utrecht wil graag dat

Nadere informatie