Student & Financiën

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Student & Financiën 2014-2015"

Transcriptie

1 Student & Financiën Colofon Uitgave : 5 december 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op : 9 januari 2015 Instemming Studentenraad : 9 januari 2015 Kenmerk : U DE99 1

2 Inhoudsopgave 1. Schoolkosten bij MBO Utrecht 3 2. Wettelijk les- en cursusgeld Leermiddelenlijst : kosten verplichte faciliteiten, materialen, licenties en overige leermiddelen 5 4. Kosten (keuze) aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten 7 5. Bijdrage examenstudenten 8 6. Betaling 9 7. Studiebeëindiging Verandering van opleiding 13 2

3 Hoofdstuk 1 Schoolkosten MBO Utrecht De kosten voor studenten bij MBO Utrecht zijn onder te verdelen in ; a. Wettelijk geregelde bijdragen, te betalen door student of zijn ouders. Dit gaat over het wettelijk verschuldigde lesgeld bij BOL studenten en het wettelijk verschuldigde cursusgeld bij BBL studenten. Meer informatie hierover in hoofdstuk 2. b. Opleiding gebonden schoolkosten, te betalen door de opleiding. Dit gaat over kosten die verband houden met de opleiding en lesmateriaal waarmee tijdens de opleiding gewerkt wordt en die eigendom blijven van de school. (o.a. toegangspas, instaptoetsen, verbruiksmateriaal lessen, gebruik open leer centrum etc..) c. Opleiding gebonden leermiddelen, te betalen door de student. Hierbij gaat het om zaken die door de student moeten worden aangeschaft via de opleiding aan de hand van een leermiddelenlijst. Van deze leermiddelen wordt de student eigenaar. MBO Utrecht zorgt vaak voor de collectieve inkoop en mantelcontracten van deze zaken. Het gaat hierbij om : readers, kopieën, tekenmateriaal, rekenmachine, hamers, boren, huur en borg kastjes voor studenten etc. Ook kan het zijn dat er nog boeken of software moet worden aangeschaft aan de hand van de boekenlijst. Meer informatie hierover in hoofdstuk 3. d. Niet opleiding gebonden schoolkosten. Dit gaat over kosten van extra voorzieningen, faciliteiten of activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding. Het gaat hierbij om excursies en buitenschoolse activiteiten buiten het opleidingsprogramma, introductiedagen (indien niet verplicht), werkweken (indien niet verplicht) en/of studentenfeesten. MBO Utrecht biedt dit aan via het zogenaamde bestelfomulier aanvullende onderdelen en faciliteiten. De student bestelt deze via de opleiding en zal een factuur krijgen. Meer informatie hierover in hoofdstuk 4. 3

4 Hoofdstuk 2. Wettelijk les- en cursusgeld Les- en cursusgeld - ook wel onderwijsbijdragen genoemd is wettelijk vastgelegd. Studenten die op 1 augustus 2014 achttien jaar of ouder zijn en een voltijd opleiding (=BOL) volgen betalen lesgeld. Cursusgeld betaal je als je op 1 augustus 2014 achttien jaar of ouder bent en een deeltijd- of BBLopleiding volgt. De hoogte van het les- en cursusgeld stelt het ministerie van OCW jaarlijks vast. 2.1 Wettelijk lesgeld (de Informatie Beheergroep (DUO-IB-groep) int deze bedragen) Lesgeld is gekoppeld aan de zogeheten voltijd opleidingen. Voor deze opleidingen geldt een urennorm: minimaal 1000 klokuren les- en beroepspraktijkvorming voor de 1 e jaars studenten per jaar en minimaal 850 klokuren voor de hogere jaars studenten. Wordt zo n opleiding gevolgd en is de student op 1 augustus 2014 achttien jaar of ouder, dan betaalt hij/zij lesgeld. Voor schooljaar is het lesgeld 1.118, Wettelijk cursusgeld (de school int deze bedragen voor het ministerie) beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Cursusgeld is gekoppeld aan zogeheten deeltijd opleidingen of cursussen. Deze opleidingen tellen over het algemeen minder dan 850 klokuren les- en beroepspraktijkvorming per jaar. Wordt zo n opleiding gevolgd en is de student op 1 augustus 2014 achttien jaar of ouder, dan betaalt hij/zij cursusgeld. De hoogte van het cursusgeld wordt eveneens jaarlijks door de overheid vastgesteld maar dient geïnd te worden door de school. Het tarief voor een assistentopleiding (niveau 1) of een basisberoepsopleiding (niveau 2) voor schooljaar is 232,00. Het tarief voor een vakopleiding (niveau 3), een middenkader- of een specialistenopleiding (niveau 4) voor schooljaar is 563,00. * Wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie en voor financiële tegemoetkoming op 4

5 Hoofdstuk 3. Opleiding gebonden leermiddelen MBO Utrecht kent geen vrijwillige schoolbijdrage. Door de school worden slechts aanvullende kosten van faciliteiten, (werk)materialen en licenties in rekening gebracht welke het eigendom van de student worden en die alleen via de school kunnen worden aangeschaft; de opleiding gebonden leermiddelen. Deze kosten worden jaarlijks vastgesteld. Slechts in bijzondere gevallen, indien de student aantoonbaar geen gebruik maakt van de geboden faciliteiten, kunnen door de teammanager kosten worden aangepast. 3.1 De factuur voor opleiding gebonden leermiddelen Deze factuur betreft de kosten voor de volgende dienstverlening: Facilitair: Voor de veiligheid van studenten en hun bezittingen biedt MBO Utrecht in de verschillende gebouwen een aantal faciliteiten aan : - Toegangs/schoolpas (gratis) Ter identificatie en legitimatie, aanwezigheidsregistratie, gebruik van voorzieningen in open leerruimtes (OLC). Deze pas is verplicht op onze locaties. Bij verlies of defect dient bij de Service Desk een nieuw pas worden aangevraagd (kosten 10,00) - Kastje (huur) MBO Utrecht stelt voor iedere student een kastje ter beschikking waarin persoonlijke bezittingen bewaard kunnen worden. Deze kastjes kunnen ook worden gebruikt voor boeken en leermiddelen, (sport)kleding en jassen. Deze kastjes worden standaard beschikbaar gesteld aan alle studenten die een BOL-opleiding volgen. De kosten voor het kastje ( 15,00) zijn een gemiddelde per jaar van de kosten over de gehele studie. Je betaalt dus elk jaar hetzelfde bedrag, ongeacht of je met stage bent. Op eigen verzoek worden kastjes beschikbaar gesteld aan studenten die een BBL-opleiding volgen. Het is niet de bedoeling hierin waardevolle spullen op te bergen omdat bij inbraak de inhoud van de kastjes niet verzekerd is. MBO Utrecht is niet aansprakelijk voor de inhoud. Voor dit kastje wordt standaard ook een borg in rekening gebracht. Indien de student zich uitschrijft bij MBO Utrecht wordt deze borg terugbetaald. Werkmaterialen: - Printtegoed Voor het kunnen maken van prints in onze gebouwen wordt aan iedere nieuwe student een eerste printtegoed van 5,00 en de hogere jaars van 2,50 gegeven. Deze worden dus niet in rekening gebracht. Gemaakte afdrukken worden geregistreerd en de kosten van het tegoed afgetrokken. Bij de Service Desk kan het tegoed gedurende het schooljaar worden opgewaardeerd. - Readers/lesmaterialen De kosten voor het drukken en verspreiden van aanvullend lesmateriaal worden per opleiding vastgesteld. Dit aanvullend materiaal wordt via docenten en onderwijsassistenten aan klassen uitgereikt. Lesmateriaal kan ook door de school zelf ontwikkeld zijn en voor bepaalde opleidingen digitaal verspreid worden. - Overige materialen Voor sommige opleidingen/opleidingsteams gelden specifieke (veiligheids)voorschriften voor aanvullende materialen. Hierbij valt te denken aan bedrijfskleding en gereedschappen. 5

6 Licenties voor digitale leermiddelen: Steeds meer wordt door uitgevers gebruikt gemaakt van digitale leermiddelen naast of in plaats van boeken. Licenties voor het gebruik van deze software wordt in veel gevallen verstrekt en afgerekend door de boekhandel waar de boeken worden besteld. In een aantal gevallen heeft MBO Utrecht rechtstreeks contracten gesloten met uitgevers of leveranciers. Op die manier zijn de leermiddelen voor de student en de opleiding gemakkelijker bereikbaar en kunnen de kosten worden gereduceerd. Licentierechten zijn een verplicht onderdeel van de leermiddelenlijst. Voor alle opleidingen worden de digitale methodes voor Leren Loopbaan Burgerschap, taal en rekenen in de leermiddelenlijst opgenomen. Eventueel aanvullende boeken dient de student zelf, via de boekenlijst, aan te schaffen. Licentierechten voor de verschillende opleidingen worden jaarlijks door de teams vastgesteld. 6

7 Hoofdstuk 4. Kosten (keuze) aanvullende onderdelen & faciliteiten Naast de kosten voor verplichte leermiddelen (hoofdstuk 3) biedt MBO Utrecht aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten aan waar je gebruik van kunt maken. Denk hierbij aan : 1. introductieactiviteiten aan het begin van het schooljaar, 2. studiereizen, 3. excursies, 4. projecten, 5. activiteiten met ouders, 6. extra oefenmateriaal, enz. Aan deze aanvullende onderdelen zijn kosten verbonden die MBO Utrecht bij studenten in rekening kan brengen. Het programmaonderdeel of de activiteit is niet verplicht en maakt geen deel uit van het curriculum. De door de opleiding aangeboden activiteiten zijn wel relevant en deelname wordt warm aanbevolen. Deze activiteiten of faciliteiten geven de student de mogelijkheid om in een andere context met studenten en docenten samen te werken en in aanraking te komen met diverse aspecten van het beroep en de sector. Indien geen deelname, dan is er een alternatief programma op school. Opgave voor deze aanvullende programmaonderdelen & faciliteiten kan geschieden via het bestelformulier kosten aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten. De kosten hiervan worden apart in rekening gebracht aan studenten die zich hiervoor hebben opgegeven. 7

8 Hoofdstuk 5. Kosten examenstudent Een examenstudent is een student die uitsluitend staat ingeschreven bij MBO Utrecht om examens te doen om het diploma voor een kwalificatie of opleiding te behalen. De student betaalt daarvoor een door het bevoegd gezag vastgestelde vergoeding. De hoogte daarvan is verschillend per opleiding of onderdeel/onderdelen daarvan, afhankelijk van de examenkosten. De hoogte van het bedrag staat vermeld op de examenovereenkomst en zal na ondertekening door de student door MBO Utrecht worden gefactureerd aan de student. 8

9 Hoofdstuk 6. Betaling De student, of bij minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordiger, is verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de bedragen die samenhangen met de opleiding waarvoor de student zich heeft ingeschreven. Bij een opleiding die meerdere jaren duurt, worden de verschuldigde bedragen telkens per schooljaar berekend en in rekening gebracht. Indien het cursus- of lesgeld wordt betaald door derden of, bij meerderjarigen door de ouder(s) dan is de student daarvan op de hoogte. De student blijft altijd verantwoordelijk voor de betaling hiervan. De facturen voor minderjarige studenten worden verzonden naar diens wettelijke vertegenwoordiger. Alle andere facturen worden verzonden naar de student zelf, tenzij bij inschrijving (aanmeldingsformulier) of bij de studentenadministratie is aangegeven dat de factuur door de werkgever / instantie betaald wordt. Wanneer een werkgever/instantie (een deel van) de studiekosten betaalt, moet dat zo spoedig mogelijk, liefst bij aanmelding, worden meegedeeld bij de studenten administratie. Door de student en werkgever/instantie zal dan een formulier derdenmachtiging dienen te worden ingevuld en ondertekend om de betalingsplicht over te dragen. Is er geen derdenmachtiging aanwezig dan zal de factuur aan de student worden verzonden. 6.1 Betalingsregeling Is de student, of bij minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordiger, dan wel werkgever / instantie, niet in staat het verschuldigde cursusgeld, de factuur leermiddelenlijst of de keuzefactuur ineens te voldoen, dan kan men voor een betalingsregeling in aanmerking komen. Aanvragen voor een betalingsregeling moeten binnen 30 dagen na factuurdatum ingediend worden bij de financiële administratie, per aan onder vermelding van het debiteuren- en factuurnummer. Na 30 dagen is het niet meer mogelijk om voor een betalingsregeling in aanmerking te komen. 6.2 Facturatie tussentijdse instroom Bij instroom na 1 november 2014 geldt de volgende regeling: - Voor cursusgeld worden de factuurbedragen aangepast aan het aantal maanden dat de student zijn opleiding volgt (1/12 deel per maand) - Voor facilitaire kosten wordt geen aanpassing gedaan. - Voor lesmiddelen worden de factuurbedragen aangepast aan de werkelijk te gebruiken materialen dan wel afhankelijk van de verblijftijd (1/10 deel per maand) aangepast - Voor licenties voor digitale leermiddelen gelden de regels van de uitgever (meestal zijn licenties geldig tot einde van het schooljaar) 6.3 Betalingstermijn & Incassotraject I. MBO Utrecht hanteert een betalingstermijn van 14 dagen op haar facturen. II. III. IV. Na deze datum zal er een herinnering worden verzonden (circa 14 dagen na factuurdatum). Hierna zal een aanmaning de deur uitgaan (circa 30 dagen na factuurdatum) Mocht de student, of bij minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordiger, dan wel werkgever / instantie, na ten minste tweemaal te zijn aangemaand, nog steeds niet volledig aan de betalingsverplichting hebben voldaan, dan ziet MBO Utrecht zich genoodzaakt tot het nemen van rechtsmaatregelen. 9

10 V. Na deze fase zal er een brief overdracht incasso (circa 44 dagen na factuurdatum) worden verzonden. VI. VII. VIII. De werkelijke overdracht aan het incassobureau zal circa 58 dagen na factuurdatum plaatsvinden. De hieraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de student of diens wettelijke vertegenwoordiger, dan wel werkgever / instantie. De incassokosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 40,00 en een maximum van 375,00 (bij een vordering < 2.500,00) + de wettelijke rente. 6.4 Bezwaar Als de student denkt een gegrond bezwaar te hebben tegen de ontvangen factuur, dan kan de student dit bezwaar, binnen 1 maand na ontvangst van de factuur, kenbaar maken aan de studentadministratie, per aan In de mail graag vermelding van studentnummer, naam student, de opleiding, locatie en factuurbedrag en de reden van het bezwaar. Indien het gaat om de inhoudelijke kant van de factuur dan zal de studentadministratie dit moeten afstemmen met het opleidingsteam. 10

11 Hoofdstuk 7. Studiebeëindiging De student die na aanmelding geplaatst wordt, schrijft zich in principe in voor de totale duur van de opleiding. Als de student onverhoopt voortijdig stopt met de opleiding, dan moet de student zich schriftelijk afmelden bij het onderwijsteam. Het onderwijsteam zal, voordat uitschrijving kan plaatsvinden, advies vragen bij Student Dienstverlening. Hier wordt de student uitgenodigd voor een gesprek over verdere studie- en loopbaanontwikkeling. Voor definitieve uitschrijving is schriftelijke toestemming van de opleidingsmanager nodig. Als een student aan het begin van het schooljaar is ingeschreven voor een opleiding van MBO Utrecht en zich na 30 september 2014 ongediplomeerd uitschrijft, is er geen sprake meer van terugbetaling van les- of cursusgeld en de kosten voor faciliteiten, werkmaterialen, licenties en aanvullende leermiddelen. De overheid en ook MBO Utrecht zijn verplichtingen aangegaan voor het gehele schooljaar op basis van het ingeschreven aantal studenten. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt een deel van het les- of cursusgeld en de kosten voor faciliteiten, werkmaterialen, licenties en aanvullende leermiddelen terugbetaald. 7.1 Terugbetaling van wettelijk lesgeld (BOL) Alleen het lesgeld dat de lesgeldplichtige zelf heeft betaald, kan worden terugbetaald. Het bedrag aan lesgeld dat via de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten of de Wet Studiefinanciering 2000 is verrekend wordt van het bedrag aan terugbetaling afgetrokken. Kijk voor de meest actuele informatie op LET OP: alleen terugbetaling mogelijk bij uitschrijving voor 1 mei Is het geld nog niet betaald dan moet toch het formulier Verzoek terugbetaling lesgeld worden opgestuurd. In dat geval hoeft de lesgeldplichtige naar aanleiding van het verzoek geen of minder lesgeld te betalen. De hoogte van het lesgeldbedrag dat wordt terugbetaald is mede afhankelijk van de datum waarop de student is uitgeschreven. In de volgende vier gevallen betaalt het Ministerie (een deel van) het lesgeld terug: 1. b eëindiging inschrijving i.v.m. ernstige ziekte of overlijden van de student. 2. de student stapt over van een school waarvoor lesgeld verschuldigd is naar school waarvoor cursusgeld verschuldigd is. 3. b eëindiging van de inschrijving aan de school door het behalen van het diploma. 4. b eëindiging van de inschrijving aan de school vanwege bijzondere familieomstandigheden. Bij alle gevallen geldt dat een kopie van het bewijs van uitschrijving moet worden meegestuurd, waaruit blijkt wanneer de inschrijving is beëindigd. Bij overlijden moet een afschrift van de overlijdensakte of uittreksel uit het overlijdensregister worden overgelegd. Vanaf 1 mei 2015 is er geen terugbetaling mogelijk. Voor studenten die aanspraak maken op een tegemoetkoming voor scholieren of op studiefinanciering heeft het terugbetalen consequenties. Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de uitschrijfdatum bestaat er geen recht meer op een tegemoetkoming voor studenten of studiefinanciering. 11

12 7.2 Terugbetaling van wettelijk cursusgeld (BBL) Slechts in de volgende uitzonderlijke gevallen betaalt MBO Utrecht een deel van het betaalde cursusgeld terug : - bij overlijden van de student; - bij langdurige ziekte, aangetoond door een medische verklaring; - bij beëindiging van inschrijving aan de school vanwege bijzonder familieomstandigheden; - bij tussentijdse uitstroom vóór 1 juni 2015 mét diploma zoals vastgelegd in de onderwijsovereenkomst. Het terug te betalen bedrag bij studiebeëindiging om bovenstaande redenen wordt als volgt berekend: - bij uitschrijving in verband met overlijden of langdurige ziekte of bijzondere familieomstandigheden wordt voor elke hele maand waarin de student niet meer ingeschreven is een twaalfde terugbetaald; - bij uitschrijven wegens het behalen van een diploma betaalt MBO Utrecht aan de student op diens aanvraag een tiende deel van het cursusgeld voor elke hele maand die de student niet meer is ingeschreven terug, met uitzondering van de maanden juni en juli. LET OP: Uitschrijven kan uitsluitend schriftelijk, na een exitgesprek bij het opleidingsteam. Terugbetaling vindt uitsluitend plaats op aanvraag van de persoon die cursusgeld moest betalen. Graag hiervoor het formulier terugbetaling BBL gebruiken. 7.3 Terugbetaling betaalde borgsom Voor een sleutel van het kastje wordt aan de student éénmalig, bij de start van de opleiding een borgsom in rekening gebracht. Bij uitschrijving wordt dit bedrag geretourneerd indien de sleutel ongeschonden en kastje wordt ingeleverd. Bij beschadiging, verlies of diefstal wordt de borg ingehouden. Indien de student zich wil uitschrijven dient de sleutel te worden ingeleverd bij de conciërge op de locatie. Na controle wordt een formulier terugbetaling aan studenten ingevuld waarna er door de financiële administratie indien alle vorderingen zijn voldaan, zal worden terugbetaald. 7.4 Terugbetaling openstaand printtegoed Indien de student einde van zijn opleiding een printtegoed heeft openstaan dan kan hij bij de servicedesk verzoeken (of via mail naar om het openstaand bedrag geretourneerd te krijgen onder aftrek van de door de school geschonken printtegoeden. De student dient dan nog wel door te geven : naam, woonplaats, studentnummer en iban bankrekeningnummer. De school heeft geschonken : 1 jarige opleiding 5,00 2 jarige opleiding 5,00 + 2,50 3 jarige opleiding 5,00 + 2,50 + 2,50 4 jarige opleiding 5,00 + 2,50 + 2,50 + 2,50 12

13 Hoofdstuk 8. Verandering van opleiding en terug- of bijbetaling Bij het overstappen van een BBL- naar een BOL-opleiding, of omgekeerd, gelden voor les- en cursusgeld de regelingen van de DUO-IB-groep. Kijk voor de meest actuele informatie op De bijdrage voor faciliteiten en de kosten voor faciliteiten, werkmaterialen, licenties en aanvullende leermiddelen worden slechts gewijzigd als er sprake is van aantoonbare meer- of minderkosten van de nieuw gekozen opleiding. Je kunt hiertoe terecht bij de manager van jouw opleiding. 13

2. Schoolkosten MBO Amersfoort.. 3 2.1 De factuur voor schoolkosten.. 3 2.2 Aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten.. 3

2. Schoolkosten MBO Amersfoort.. 3 2.1 De factuur voor schoolkosten.. 3 2.2 Aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten.. 3 Financieel Reglement MBO Amersfoort 2014-2015 Colofon Uitgave Kenmerk Afkomstig van : MBO Amersfoort : MBOA-15-447 : Afdeling Financiën INHOUD 1. Wettelijk les- en cursusgeld*.... 2 1.1 Wettelijk lesgeld

Nadere informatie

Financieel Reglement Arcus College

Financieel Reglement Arcus College Arcus College Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van het Arcus College, op basis van de regels in artikel 18 van de Onderwijsovereenkomst Datum : 20

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2015-2016

Regeling studentengelden 2015-2016 Regeling studentengelden Versie Datum Omschrijving 1.1 2.1 3.1 09-07-2013 28-06-2014 04-06-2015 Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Pagina: 2 van 14 Inhoud 1. Kosten voor

Nadere informatie

Informatiegids 2013-2014

Informatiegids 2013-2014 Informatiegids 2013-2014 ROC van Amsterdam, MBO College Zuid Opleidingen Sport & Bewegen Amsterdam Europaboulevard 13 1079 PC Amsterdam 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam,

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO. Nordwin College

Studentenstatuut MBO. Nordwin College Studentenstatuut MBO Nordwin College Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Vaststellen en wijzigen van dit statuut... 3 Hoofdstuk 1 Rechten en plichten... 4 Hoe gaan we met elkaar om... 4 Waar moet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid.

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam, Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. Deze informatiegids zal je gedurende dit

Nadere informatie

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Colofon Datum 26 maart 2014 Referentie 2014000134 Status Vastgesteld Auteur Werkgroep collegegelden Voorzitter: Sander Annink (Servicecentrum Informatie) Secretaris:

Nadere informatie

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel Studiegids MBO Utrecht algemeen deel 2014 2015 Inhoudsopgave Welkomstwoord CvB. pag. 3 Onderwijs bij MBO Utrecht.. pag. 4 Academies van MBO Utrecht.. pag. 5 Beroepsonderwijs. pag. 6 Tijd voor onderwijs.

Nadere informatie

OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS

OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS STUDIEWIJZER www.rocrivor.nl OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS Algemene informatie 2011 2012 Deel A Adressen Inhoud ROC Rivor Postbus 365 4000 AJ Tiel tel algemeen: 0344-65 62 00 informatienummer: 0900-7627486

Nadere informatie

Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 CONCEPT

Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 CONCEPT Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 Inhoud Welkom... 5 Voorwoord... 6 1. Over school... 7 1.1 Over Helicon... 8 1.2 Missie... 9 1.3 Communicatie... 9 1.4 Schoolleiding... 10 1.5 Lestijden... 10 1.6

Nadere informatie

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in de Beroeps Opleidende Leerweg

Studiegids 2012-2013. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in de Beroeps Opleidende Leerweg Studiegids 2012-2013 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in de Beroeps Opleidende Leerweg Lentiz MBO LIFE College Bezoekadres Postadres Parallelweg 401 Postbus

Nadere informatie

NIVEAU 4 CREBOCODE 10907 BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG KWALIFICATIEDOSSIER : 2010-2011

NIVEAU 4 CREBOCODE 10907 BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG KWALIFICATIEDOSSIER : 2010-2011 NIVEAU 4 CREBOCODE 10907 BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG KWALIFICATIEDOSSIER : 2010-2011 COHORT: 2010 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1 BEROEP EN LEREN, LOOPBAAN EN BURGERSCHAP... 4 1.1 Aan het werk na je opleiding...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hofplein Rotterdam Juni 2015

Algemene voorwaarden Hofplein Rotterdam Juni 2015 Algemene voorwaarden Hofplein Rotterdam Juni 2015 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden in alle gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van Hofplein Rotterdam

Nadere informatie

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 AOC Friesland MBO 1& 2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra

Nadere informatie

Inschrijving. Academie voor integratieve psychotherapie Vesta T.a.v. studentenadministratie Donderbergweg 10A 6611 KL Overasselt

Inschrijving. Academie voor integratieve psychotherapie Vesta T.a.v. studentenadministratie Donderbergweg 10A 6611 KL Overasselt Inschrijving. Voor deelname aan onze opleidingen kunt u zich inschrijven door het onderstaande inschrijfformulier ingevuld, samen met de eveneens geprinte en per pagina ondertekende algemene voorwaarden,

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport Studiegids 2013-2014 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur Lentiz MBO Greenport Bezoekadres postadres Professor Holwerdalaan 62 postbus 20 2672 LD Naaldwijk 2670

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Wegwijzer voor studenten Schooljaar 2013-2014

Wegwijzer voor studenten Schooljaar 2013-2014 Wegwijzer voor studenten Schooljaar 2013-2014 ROC van Amsterdam MBO College Hilversum Versie 001_270813 Voorwoord De Wegwijzer 2013-2014 voor studenten geeft informatie over: ROC van Amsterdam MBO College

Nadere informatie

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Sneek Schoolgids 2010-2011 MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Groen Regionaal OpleidingsCentrum 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 1 van 22

Inhoudsopgave. Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave Welkom op het Radius College... 2 Het Radiusconcept: Leren op z n Radius... 3 De structuur van het Radius College... 5 Intakeprocedure bij het Radius College... 5 Intakebijeenkomsten... 5

Nadere informatie

Financiële brochure Zuyderzee College. Schooljaar 2013-2014. Financiële Brochure. Zuyderzee College 2.0 1

Financiële brochure Zuyderzee College. Schooljaar 2013-2014. Financiële Brochure. Zuyderzee College 2.0 1 Financiële Brochure Zuyderzee College 2.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene kosten 52,00... 4 Categorie 2: Verzekering 5,00... 4 Categorie

Nadere informatie

Algemeen reglement Algemeen reglement februari 2015

Algemeen reglement Algemeen reglement februari 2015 Algemeen reglement Algemeen reglement februari 2015 Inhoudsopgave bladzijde 1. Gebruik van de Bibliotheek 3 2. Abonnement en leengeld 4 3. Inschrijving; legitimatie en registratie van gegevens 4 4. Contributie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke Capabel Onderwijs Groep B.V., statutair gevestigd te Zwolle en ingeschreven

Nadere informatie