C. VAKINHOUDELIJKE TAKEN 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C. VAKINHOUDELIJKE TAKEN 9"

Transcriptie

1 TAAK/FUNKTIEBESCHRIJVING VAN DE FUNKTIONARIS BELAST MET DE DAGELIJKSE LEIDING VAN OPLEIDINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG (ontwikkeld door BROUWER Onderzoek, Ontwikkeling & Advies te Groningen) I. INLEIDING 1 pagina II. OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN A. FUNCTIEGEBONDEN TAKEN 1. Opstellen van het leerplan 2 2. Organiseren van lesprogramma's 3 3. Integratie theorie-praktijkopleiding 3 4. Begeleiden van leerlingen/cursisten 4 5. Verzorgen van lessen 4 6. Organiseren van excursies en stages 5 7. Organiseren van examens 5 8. Verzamelen van kwantitatieve gegevens 6 9. Contacten met het praktijkopleidingsveld Externe contacten Administratieve werkzaamheden 7 B. NIET-FUNCTIEGEBONDEN TAKEN 1. Het instituut als organisatie 8 2. Lidmaatschap commissies 8 3. Begeleiden van stagiaires 8 4. Waarnemerschap ten behoeve van andere opleidingen 8 C. VAKINHOUDELIJKE TAKEN 9 III. TOELICHTING OP DE FUNCTIE A. Kennis 9 B. Zelfstandigheid 10 C. Agogisch handelen 10 D. Uitdrukkingsvaardigheid 11 E. Risico's, verantwoordelijkheden en invloed 11

2 I. INLEIDING. In dit stuk wordt een beschrijving gegeven van de taak/functie van de functionaris die belast is met de dagelijkse leiding van het theoretisch gedeelte van opleidingen in de gezondheidszorg, zoals die verzorgd worden door de Stichting Opleidingscentrum Gezondheidszorg Oost Groningen. De huidige opleidingen zijn gebaseerd op een wettelijke opleidingsregeling en kennen een theoretisch en een praktijkgedeelte. De in de stichting deelnemende instellingen hebben de uitvoering van de opleidingen, voor zover het het theoretisch gedeelte betreft, gedelegeerd aan het opleidingsinstituut. De Stichting heeft een persoon aangesteld die belast is met de dagelijkse leiding van het theoretisch gedeelte van de opleiding. Deze persoon is verantwoordelijk voor de uitvoering van het theoretisch gedeelte van de aan haar/hem toegewezen opleiding(en), c.q. bij- en nascholingsprogramma's binnen de door de Stichting vastgestelde regelingen, richtlijnen en onderwijsbeleid. Uit hoofde daarvan geeft de functionaris functioneel leiding (onderwijskundig en onderwijs-organisatorisch) aan de binnen die opleiding werkzame docenten. Hij/zij ontvangt direct leiding van de directeur van de school. De betreffende functionaris schept voorwaarden tot en realiseert een optimale en doelmatige onderwijsuitvoering in relatie tot de beschikbare menskracht, onderwijsleermiddelen, ondersteunende faciliteiten en ruimtelijke voorzieningen binnen de school. Hij/zij levert in dit kader een actieve bijdrage in de beleidsvoorbereiding en -vorming, met name met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs in het betreffende beroepsgebied. In deze functiebeschrijving is het geheel van taken vastgelegd die door betreffende functionaris werkelijk kunnen worden verricht. De beschrijving is tegelijkertijd een weergave van de reeds langer bestaande situatie binnen de S.O.G.O.G. In de beschrijving wordt de functionaris met F. aangeduid. 1

3 II. OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN. A. FUNCTIEGEBONDEN taken. 1. Opstellen van het leerplan. F. draagt zorg voor de ontwikkeling van het leerplan van de opleiding, overeenkomstig en in overeenstemming met het schoolwerkplan van de organisatie. F. draagt zorg en is verantwoordelijk voor de afstemming van de leer- en/of lesprogramma's uit de verschillende vakgebieden op elkaar. F. treedt daartoe in overleg met docenten uit de verschillende leer-/vakgebieden. Zo mogelijk wordt bij de afstemming gebruik gemaakt van landelijk afgesproken richtlijnen. Wettelijke regelingen staan daarin centraal. Op basis van overleg met docenten structureert F. leerstofindelingen en vertaalt deze naar het leerplan. Bevindingen en afspraken uit de onderscheiden vakgebieden zijn voor F. richtinggevend ten aanzien van uitvoering en coördinatie van het opleidingsleerplan. F. draagt zorg en is verantwoordelijk voor een continue evaluatie van het leerplan en doet aan de hand van nota's en notities voorstellen tot verbetering van het leerplan aan de directeur. F. is bevoegd tot het nemen van beslissingen omtrent verbetering van het leerplan, een en ander binnen het beleid zoals door het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de directie is vastgesteld, mede op basis van adviezen van de Hoofden Praktijk Begeleiding/Opleidings Coördinatoren. In het kader van het leerplan, begeleidt F. docenten individueel in het samenstellen van lesprogramma's van de onderscheiden vakken, alsmede in het samenstellen van relevant lesmateriaal. Dit houdt in: begeleiding bij voorbereiding, planning, uitvoering, evaluatie en bijsturing van lesprogramma's. Ten behoeve van het overleg binnen de organisatie, zoals bijvoorbeeld dat tussen sectorhoofden van opleidingen, tussen en met docenten en met Hoofden Praktijk Begeleiding/Opleidings Coördinatoren en dergelijke, stelt F. concept-richtlijnen op met betrekking tot het opstellen van verslagen, studies, toetsen en overige opdrachten, alsmede met betrekking tot de beoordeling daarvan. 2

4 2. Organiseren van lesprogramma's. F. is verantwoordelijk voor de samenstelling van de lesprogramma's met inachtneming van de samenhang tussen de verschillende vakgebieden (cursorisch, modulair, thematisch, etc.). F. draagt zorg en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de lesprogramma's. Daartoe trekt F. docenten aan uit het opleidingsgebied, in samenspraak met de directeur die verantwoordelijk is voor het algemeen personeelsbeleid. F. stelt lesdagen vast en draagt zorg voor de samenstelling van lesroosters ten behoeve van de opleiding. Het opstellen van lesroosters en het vaststellen van lesdagen gebeurt na overleg binnen de organisatie en tussen de organisatie en de deelnemende instellingen. Lesroosters worden samengesteld op basis van het leerplan en in overleg met de betreffende docenten. F. draagt zorg voor de benodigde ruimten, de noodzakelijke onderwijsleermiddelen en andere benodigde faciliteiten ten behoeve van de lessen. F. stelt indien gewenst bij- en nascholingsprogramma's op ten behoeve van beroepsbeoefenaren en organiseert deze activiteiten in samenspraak met betreffende doelgroep, binnen het onderwijsbeleid van de school, eventueel op contractbasis met externe organisaties. 3. Integratie theorie-praktijkopleiding. De opleiding bestaat uit een praktijkgedeelte dat plaats vindt in de instelling waarmee de leerling/cursist een (leer-)arbeidsovereenkomst heeft, dan wel een ambtelijke aanstelling en een theoretisch gedeelte dat verzorgd wordt door de school. F. houdt voeling met het praktijkgedeelte van de opleiding door regelmatige kontakten met de functionarissen binnen de deelnemende instellingen die bij de betreffende opleiding zijn betrokken. F. houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op beroepsinhoudelijk, onderwijsinhoudelijk, praktijkorganisatorisch en maatschappelijk gebied. F. houdt landelijke regelingen en richtlijnen bij met betrekking tot de opleiding. F. brengt deze ontwikkelingen in tijdens bijeenkomsten van interne en externe commissies, begeleidings- en overlegorganen. F. draagt zorg en is verantwoordelijk voor verwerking hiervan in het leerplan. 3

5 4. Begeleiden van leerlingen/cursisten. F. is verantwoordelijk voor een optimale informatie aan de leerlingen/cursisten met betrekking tot het opleidings-reglement en de opleidingsregelingen. F. draagt zorg en is verantwoordelijke voor de begeleiding van leerlingen, zowel individueel als per groep, bij de studie, bij het maken van verslagen, studies en andere opdrachten die in het kader van de opleidingsregeling verplicht zijn gesteld. F. draagt zorg voor uitleg over de betreffende onderwerpen en de begeleiding van leerlingen/cursisten individueel in het uitvoeringsproces op basis van de daartoe opgestelde richtlijnen. Conform de daartoe vastgestelde regelingen worden de beoordelingsresultaten hiervan teruggekoppeld naar het praktijkopleidingsveld van de leerlingen/cursisten. Bij gesignaleerde problemen in het onderwijsleerproces van de individuele leerling/cursist welke voortkomen uit het theoretisch gedeelte van de opleiding, treedt F. in contract met de leerling/cursist teneinde haar/hem te begeleiden in het opheffen daarvan. Bij problemen in het onderwijsleerproces welke voortvloeien uit het praktijk-gedeelte van de opleiding treedt F. in contract met de daarvoor verantwoordelijke functionarissen binnen de instelling. F. draagt zorg en is verantwoordelijk voor het periodiek bijhouden van de theoretische vorderingen van de leerlingen/cursisten, evalueert en koppelt terug naar de docenten en/of het praktijkveld. F. stelt zich op de hoogte van en registreert de beoordelingen uit de praktijk. F. draagt zorg en is verantwoordelijk voor eventuele inhaalprogramma's voor de theorie en signaleert en adviseert inhaal-programma's voor de praktijk. F. adviseert leerlingen/cursisten individueel met betrekking tot het verloop van de opleiding en mogelijke vervolgopleidingen. 5. Verzorgen van lessen. F. verzorgt indien noodzakelijk lessen aan leerlingen/cursisten in de opleiding. F. draagt er zorg voor dat de lessen worden voorbereid op basis van de laatste ontwikkelingen binnen betreffend vakgebied en de daartoe meest bruikbare onderwijskundige inzichten en met behulp van de daarbij behorende onderwijsleermiddelen. F. draagt zorg en is verantwoordelijk voor de evaluatie van de gegeven lessenreeks, zowel product- als procesmatig. Zo mogelijk worden daarin tevens relaties gelegd tussen kennis, inzicht, vaardigheden en attitude van leerlingen/cursisten in de totale opleiding. 4

6 6. Organiseren van excursies en stages. In het kader van de opleiding worden eventuele excursies en/of stages georganiseerd. F. signaleert de behoefte aan excursies, stelt mogelijkheden daartoe vast en organiseert excursies op basis van gestelde leerdoelen. F. legt kontakten met de daartoe geëigende instanties c.q. personen, maakt afspraken en begeleidt zo nodig de leerlingen/cursisten uit de onderscheiden lesgroepen tijdens excursies. F. heeft een representatieve FUNCTIE naar excursie-verzorgende en stageverlenende organisaties. F. draagt na afloop van iedere excursie of stage zorg voor evaluatie met de cursisten, alsmede met betreffende organisatie, teneinde mogelijkheden tot bijsturing van de theorie-opleiding te signaleren en een adequate afstemming van de excursie en/of stage binnen het onderwijsleerproces te bewerkstelligen. 7. Organiseren van examens. F. treedt op als voorzitter van de examencommissie van de opleiding. F. stelt richtlijnen op ten behoeve van inhoudelijke en organisatorische aspecten van de examens, rekening houdende met opleidings-reglement en (landelijke) opleidings-regelingen. F. draagt zorg en is verantwoordelijk voor het afnemen van examens door middel van schriftelijke toetsen c.q. tentamens op basis van het opleidingsreglement en de opleidingsregeling. F. draagt zorg voor de samenstelling van examencommissies. F. verzamelt gegevens voor het samenstellen van de benodigde eindexamenstukken. F. draagt zorg voor verzending van de noodzakelijke eindexamenstukken aan examinatoren en andere betrokkenen, zoals de Geneeskundige Inspectie. F. begeleidt, waar nodig, examinatoren bij de voorbereiding van eindexamens en draagt zorg voor de opvang en begeleiding van leerlingen/cursisten voor en na de examens. F. draagt zorg voor de aanvraag van gecommitteerden indien noodzakelijk. F. stelt examenroosters op, draagt zorg en is verantwoordelijk voor de benodigde faciliteiten tijdens de examens. F. draagt zorg en is ervoor verantwoordelijk dat toetsen c.q. tentamens worden doorgestuurd naar de betreffende docenten, dat resultaten van correctie en waardering bekend worden gemaakt aan de leerlingen/cursisten en dat de beoordelingen worden geadministreerd binnen de school. F. draagt zorg en is verantwoordelijk voor verwerking van examen-gegevens Conform de eisen zoals gesteld in de opleidingsregeling. Te denken valt hierbij aan: toelatingseisen tot het examen; herkansingen; wel/niet bevorderen naar volgende leerperiode; diplomering; voortijdige beëindiging van de theoretische opleiding. F. draagt zorg en is verantwoordelijk voor de administratieve afwikkeling van de examens. 5

7 8. Verzamelen van kwantitatieve gegevens. F. verzamelt kwantitatieve gegevens, de opleiding betreffende, ten behoeve van begroting en financiële administratie van de school. F. draagt zorg voor overzichten van leerlingen/cursisten, uit de participerende instellingen. F. stelt overzichten samen van het totaal aantal te verzorgen lesuren per lesgroep, per cursusjaar. In deze overzichten vindt een onderverdeling plaats naar te geven lessen, lessen van docenten in dienstverband en lessen van uurdocenten. F. controleert de werkelijk gegeven lessen met bijkomende kosten en is verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. F. geeft deze gegevens door aan de (financiële) administratie. F. draagt zorg voor het verzamelen van gegevens de opleiding betreffende voor het jaarverslag van de Stichting. 9. Kontakten met het praktijkopleidingsveld. F. houdt persoonlijk contract met de praktijk-opleidingen van instellingen en externe organisaties, waar de leerling/ cursist werkzaam is dan wel stage loopt. Mogelijke problemen met betrekking tot de praktijkopleiding worden door F. gesignaleerd, waarna F. deze bespreekbaar tracht te maken binnen de instelling waar de praktijkopleiding plaats heeft. F. functioneert als intermediair in het spanningsveld van de opleidingsregeling en de mogelijkheden binnen het praktijkopleidingsveld. Per leerperiode vindt overleg plaats met de praktijk-coördinator van de instelling. Daarnaast vindt regelmatig gezamenlijk overleg plaats met praktijkcoördinatoren van de instellingen. F. bereidt de gezamenlijke bijeenkomsten voor en draagt zorg voor de organisatie hiervan. F. treedt in deze bijeenkomsten desgewenst op als voorzitter. Opleidingszaken met betrekking tot de integratie van het theoretisch en het praktisch gedeelte van de opleiding komen in deze bijeenkomsten aan de orde. F. signaleert de behoefte aan bij- en nascholing voor beroepsbeoefenaren en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de directie van de school terzake. 6

8 10. Externe kontakten. F. maakt deel uit van commissies, werkgroepen en/of organen in (inter)regionaal en/of landelijk verband, de opleiding betreffende. F. treedt zo nodig op als gecommitteerde bij examens elders. F. vertegenwoordigt de onderwijsinhoudelijke en onderwijsorganisatorische belangen van de betreffende opleiding in de landelijke overkoepelende structuren dan wel in andere overlegorganen c.q. samenwerkingsverbanden. F. kan kontakten onderhouden met functionarissen buiten de school zoals bijvoorbeeld: - afdelingen personeelszaken van instellingen; - vertegenwoordigers uit relevante sektoren; - overheidsinstellingen; - extramurale gezondheidszorginstellingen; - relevante verenigingen/werkgroepen. - andere externe organisaties. F. draagt zorg voor de organisatie van voorlichtingsactiviteiten over opleidingsmogelijkheden, ten behoeve van schooldecanen, potentiële leerlingen/cursisten en overige belangstellenden. 12. Administratieve werkzaamheden. F. draagt zorg en is verantwoordelijk voor de te voeren correspondentie van de opleiding, in samenwerking en in overleg met het secretariaat van de school. Te denken valt hierbij aan correspondentie met: - leerlingen/cursisten: algemeen en specifiek; - afdelingshoofden en/of praktijkbegeleiders en/of praktijkcoördinatoren: met betrekking tot leerlingen, vergaderingen etc.; - begeleidingscommissies; met betrekking tot bijeenkomsten, nota's etc.; - docenten: met betrekking tot lesroosters, lesprogramma's, docentenvergaderingen, examens; - relevante instanties. F. draagt zorg en is verantwoordelijk voor de leerlingen/cursistenadministratie van de betreffende opleiding. F. draagt zorg en is verantwoordelijk voor juiste afhandeling van de administratieve regelingen betreffende de aanmelding van leerlingen/cursisten bij de school en bij examens. 7

9 B. Niet-functiegebonden taken. 1. Het instituut als organisatie. De school kent als organisatie meerdere overlegvormen. F. voert zo nodig overleg met docenten over instituuts-gebonden aangelegenheden. F. voert overleg met de directeur van de school over opleidingsgebonden zaken. F. voert overleg met het collega-sectorhoofd en met de directie over instituuts-gebonden zaken, waarmee F. een actieve bijdrage levert aan de beleidsvoorbereiding en -vorming van de Stichting. Te denken valt hierbij aan: - uurdocentenregelingen en -informatie; - tentamenregelingen; - opleidingsreglement, opleidingsregelingen; - beoordelingssystemen; - media-, onderwijsleermiddelenbeleid; - bibliotheek/videotheek; - onderwijsondersteunende diensten; - studies, rapporten; - faciliteiten. 2. Lidmaatschap commissies. F. kan deel uitmaken van commissies van beperkte duur en met een specifieke taak. Te denken valt hierbij aan: - commissies ten behoeve van het opstellen c.q. herzien van richtlijnen, reglementen en/of regelingen; - commissies ten behoeve van werving, selectie en inwerken van nieuwe personeels- c.q. teamleden; - commissies ten behoeve van bij- en /of nascholing. 3. Begeleiden van stagiaires. F. draagt zorg en is verantwoordelijk voor de begeleiding van stagiaires vanuit externe organisaties. 4. Waarnemerschap ten behoeve van andere opleidingen. F. neemt in voorkomende gevallen de organisatie waar van andere opleidingen binnen de Stichting. Bij niet-geplande afwezigheid van collega-opleidingsfunctionarissen is F. in staat groepen en docenten uit andere opleidingen op te vangen en te begeleiden. 8

10 C. Vakinhoudelijke taken. F. volgt beroeps- en onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen bijvoorbeeld door: - het lezen en bijhouden van vakliteratuur; - zich bij te scholen in de praktische uitvoering van het beroep; - bezoek aan symposia, congressen, workshops, lezingen, lessen e.d. - zich bij te scholen op vakdidactisch gebied. F. volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de plaats en FUNCTIE van het onderwijs in de huidige maatschappij, met name wat betreft het beroepsonderwijs en het verpleegonderwijs in relatie tot de gezondheidszorg. F. houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen met betrekking tot de plaats van de opleiding binnen het gezondheidszorg-onderwijs. III. TOELICHTING OP DE FUNCTIE. A. Kennis. F. is een bevoegd beroepsbeoefenaar in het betreffende vakgebied. F. beschikt over kennis van en inzicht in haar/zijn vak en is in staat door middel van haar/zijn inhoudelijke kennis en vorming nieuwe ontwikkelingen in het beroep te beoordelen op hun relevantie voor het onderwijs. F. beschikt over kennis van het onderwijs, met name het gezondheidszorg-onderwijs. Daartoe heeft F. een onderwijskundige opleiding gevolgd en afgerond, zoals b.v.: - een M.O.-akte pedagogiek; - een 2e of 1e graads lerarenopleiding verpleegkunde; - de docentenopleiding HGZO/WVC. F. beschikt over kennis van theorieën over plaats en FUNCTIE van het onderwijs in de huidige maatschappij, van de veranderingen die het onderwijs ondergaat en van de veranderbaarheid van plaats en FUNCTIE van het onderwijs. F. beschikt over voldoende kennis van de vooropleidingen van de leerlingen/cursisten teneinde hun beginsituatie in het onderwijsleerproces te kunnen beoordelen. F. beschikt over de vaardigheid leerlingen/cursisten op grond van inzicht in leer- en onderwijsprocessen te begeleiden bij de verwerking van de aan te bieden leerstof. F. beschikt over de vaardigheid en heeft inzicht in de methoden die nodig zijn om onderwijsen leerprocessen te evalueren en te corrigeren en de eindresultaten van het onderwijsleerproces te toetsen. F. bezit met name kennis van leerpsychologische en onderwijskundige principes en beschikt over de vaardigheid deze in het didactisch handelen toe te passen. Dit houdt o.a. in dat F. over kennis beschikt met betrekking tot onderwijsdoelstellingen en het niveau waarop deze gehanteerd worden. F. is in staat deze onderwijsdoelstellingen op verschillende niveau's te formuleren. Verder heeft F. daartoe kennis en inzicht (in de FUNCTIE) van diverse evaluatiemethoden en beschikt F. over de vaardigheid deze in het onderwijs toe te passen. 9

11 B. Zelfstandigheid. F. is gebonden aan het opleidingsreglement van de school, alsmede aan de desbetreffende (wettelijke) opleidings-regelingen. F. lost knelpunten, die vallen binnen het opleidingsreglement en de opleidingsregeling, zelfstandig op. Zaken die buiten het opleidingsreglement c.q. de opleidings-regeling vallen, worden ter kennis gebracht aan de directeur van de school, waarna zo nodig het bestuur van de Stichting besluiten neemt. F. organiseert zelfstandig eigen werkzaamheden globaal per cursusjaar met inbegrip van de perioden waarin tijd besteed kan worden aan kontakten met de praktijkopleidingen en deelname aan intern en extern commissiewerk. F. beschikt over improvisatievermogen in uiteenlopende organisatorische onderwijszaken zoals b.v. in situaties waarin docenten op het laatste moment verhinderd blijken te zijn om lesuren te verzorgen. F. controleert en evalueert eigen werkzaamheden en stelt zo nodig de eigen planning bij. F. voert regelmatig overleg met de directeur van de school en collega-sectorhoofd(en). C. Agogisch handelen. F. kan leerlingen/cursisten stimuleren in het opleidingsproces waarbij het hanteren van een duidelijk sociale structuur een motiverende en corrigerende funktie vervult. F. motiveert (potentiële) docenten tot het geven van lessen, alsmede in de wijze waarop lessen gegeven kunnen worden. F. signaleert tijdig mogelijke conflictsituaties binnen het onderwijsleerproces, met name tussen leerlingen/cursisten en docenten. F. weet daarin een bemiddelende en regulerende rol te vervullen. De omgangsvaardigheid van F. komt o.a. tot uitdrukking in het optimaal samenwerken in teamverband, het participeren in interne en externe commissies, de omgang met personen uit de verschillende geledingen binnen en buiten de school, alsmede in de communicatie met het praktijkopleidingsveld. F. vervult daarin een voorbeeldfunctie. F. is in staat vergaderingen te leiden, alsmede aan grote en kleine groepen informatie te verstrekken. F. is in staat haar/zijn controlerende en corrigerende taken in het onderwijsleerproces uit te voeren, zowel ten aanzien van de inhoud en de wijze van aanbieding van de leerstof als in de verwerking daarvan door de leerlingen/cursisten. F. beschikt over geduld en doorzettingsvermogen om met name gedurende piekbelastingen en in stress-situaties improviserend te kunnen handelen. F. houdt geheim wat haar/hem als geheim is toevertrouwd of haar/hem als geheim ter kennis is gekomen of waarvan zij/hij het vertrouwelijk karakter moet begrijpen. 10

12 D. Uitdrukkingsvaardigheid. F. is in staat correspondentie te voeren met leerlingen/cursisten, docenten, praktijkbegeleiders, praktijk-coördinatoren en hoofden van praktijk-opleidingen. F. is in staat verslag te leggen van bijeenkomsten en/of vergaderingen; nota's, notities, programma's en onderwijs-leerpakketten te schrijven, dan wel richtlijnen c.q. regelingen op te stellen. F. is in staat de standpunten van de Stichting met betrekking tot de opleiding in regionaal en landelijk overleg naar voren te brengen. F. beschikt over de uitdrukkingsvaardigheid en overtuigingskracht om ingenomen standpunten zowel in individuele gesprekken als in gesprekken in groepsverband, naar voren te brengen. E. Risico's, verantwoordelijkheden en invloed. F. is verantwoordelijk voor tijdige, optimale en correcte uitvoering van haar/zijn taken. Deze verantwoording kan worden getoetst aan de uitvoering van het leerplan en de lesprogramma's; de daadwerkelijke integratie tussen het theoretisch deel van de opleiding en de praktijkopleiding; het onderwijsleerproces van leerling/cursisten; optimaal georganiseerde examens; de verzamelde kwantitatieve, kwalitatieve en financiële gegevens; optimale kontakten met het praktijkopleidingsveld, alsmede met externe instanties; een optimale administratieve organisatie; haar/zijn functioneren binnen het opleidingsteam; up-to-date beroeps- en onderwijsinhoudelijke deskundigheid. F. is mede verantwoordelijk voor het scheppen van een optimaal onderwijsleer- als wel een optimaal samenwerkings-klimaat binnen het instituut. In die zin draagt F. mede verantwoording voor de (re)presentatie van de Stichting naar buiten. Voornoemde verantwoordelijkheden houden risico's in voor F. met meer of minder verstrekkende gevolgen zowel voor F. als voor de school. F. kan door verkeerd handelen schade berokkenen aan de leerling/cursist in opleiding. F. kan door haar/zijn functioneren positieve of negatieve invloed hebben op de motivatie en instelling van leerlingen/cursisten, medewerkers binnen de school en het praktijk-opleidingsveld. De verantwoordelijkheid van F. komt zowel op micro-, meso-, als op macro-niveau tot uitdrukking; zowel met betrekking tot leerlingen/cursisten en collega-opleidingsfunctionarissen alswel met betrekking tot de Stichting als organisatie en het praktijkopleidingsveld. Aldus vastgesteld in de vergadering van het DAGELIJKS BESTUUR van de Stichting Opleidingscentrum Gezondheidszorg Oost-Groningen van 21 februari

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

directeur medewerkers organisatorische eenheid

directeur medewerkers organisatorische eenheid Bijlage 2 Stichting Haagse Gezondheidscentra Functie : manager Datum : 10 januari 2004 I Doel van de functie Leidinggeven aan de organisatorische eenheid en bevorderen van een resultaatgericht klimaat

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Functie-informatie Functienaam Codering 001 Organisatie Andreas College Onderdeel OP Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

Functiebeschrijving secretaresse

Functiebeschrijving secretaresse Functiebeschrijving secretaresse 1. Doel van de functie De secretaresse verricht managementondersteunende, secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende van het desbetreffende

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Docent LC Organisatie Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Onderdeel Onderwijspersoneel (OP) Salarisschaal LC (11) Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA)

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Alpha Scholengroep. Onder Alpha Scholengroep ressorteren 15 Christelijke basisscholen in de omgeving van

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING PREZZENT Functiebeschrijving Functie Persoonlijk begeleider Organisatie Prezzent Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING Draagt zorg voor de ondersteuning, begeleiding en/of verzorging van cliënten

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

1.1 Leraar basisonderwijs (schaal LA) Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Prisma Almere. Dit is een middelgrote onderwijsinstelling van 15 tot 20 scholen voor primair onderwijs.

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Functiebeschrijving begeleider A

Functiebeschrijving begeleider A Functiebeschrijving begeleider A 1. Doel van de functie De begeleider A regisseert en coördineert de zorg en begeleiding van de toegewezen cliënten en biedt begeleiding bij wonen, werken en welzijn aan

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

De functies, taken en functieomschrijvingen binnen de keurmeestervereniging:

De functies, taken en functieomschrijvingen binnen de keurmeestervereniging: De keurmeestervereniging: De functies, taken en functieomschrijvingen binnen de keurmeestervereniging: De functies. 1) Het bestuur van de keurmeestervereniging; o 1a) De voorzitter van de keurmeestervereniging;

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs Codering PCPO09-201 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 9 Indelingsniveau

Nadere informatie

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3 Organisatie: KadeZorg Functie: nv. 3 Kern van de functie De verzorgende levert cliëntgerichte zorg (lichamelijke, geestelijke en sociale hulp, begeleiding en verzorging) aan cliënten binnen de daartoe

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Overzicht van taken en verantwoordelijkheden. 1. Omgeving

Overzicht van taken en verantwoordelijkheden. 1. Omgeving Overzicht van taken en verantwoordelijkheden 1. Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd in Nederland, in de gemeentes en steden. De studentenbegeleider is een zelfstandig ondernemer, een zelfstandige

Nadere informatie

Functiebeschrijving participatiecoach B

Functiebeschrijving participatiecoach B Functiebeschrijving participatiecoach B 1. Doel van de functie De participatiecoach B begeleidt, stimuleert en ondersteunt cliënten en/of vrijwilligers tijdens in-, door- en uitstroom bij een volwaardige

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Groepsleraar Codering PA07-201 Organisatie Praktijkschool Apeldoorn Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB)

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB) Blz. 1 FUWASYS Sessie Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum FUWASYS-versie 003b Stichting QliQ

Nadere informatie

PLAATS VAN DE FUNCTIE

PLAATS VAN DE FUNCTIE ALGEMENE GEGEVENS Functienaam Functiefamilie Organisatieonderdeel Diëtist Uitvoering Unit Versie 1.0 Vastgesteld op 5 mei 2015 DOEL VAN DE FUNCTIE Verbeteren van de voedingstoestand en/of eetgewoonten

Nadere informatie

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Betreft: Plan van aanpak voor het invoeren van de functiemix In het convenant Leerkracht van Nederland en het daarbij behorende Actieplan LeerKracht van Nederland

Nadere informatie

Het afdelingshoofd rapporteert aan het sectorhoofd Collectie en onderzoek.

Het afdelingshoofd rapporteert aan het sectorhoofd Collectie en onderzoek. Functienaam: Hoofd afdeling conservering en restauratie Sector: Collectie en onderzoek Afdeling: Conservering en restauratie Rapporteert aan: sectorhoofd Collectie en onderzoek Hoofdtaak van de functie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden Checklist vakdidactisch Kennisbasis Biologie Voor het begin van de 3 e jaars stage vullen de studenten deze checklist in. De studenten formuleren leerdoelen die aansluiten op de uitkomst van deze list.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM

AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Bevoegdheden Artikel 3 Kandidaatstelling Artikel 4 Voordracht tot Uitsluiting Artikel 5 Overleg vergadering

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden.

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Nr. Werving/eerste contact/aanmelding 1. Op de doelgroep gerichte publiciteit

Nadere informatie

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker.

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker. Docent Doel College van van Bestuur Ontwikkelen en verzorgen van toegewezen wetenschappelijke, uitgaande van het facultaire, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van de ten aanzien van kennis,

Nadere informatie

Functiebeschrijving participatiecoach A

Functiebeschrijving participatiecoach A Functiebeschrijving participatiecoach A 1. Doel van de functie De participatiecoach A begeleidt, stimuleert en ondersteunt cliënten en/of vrijwilligers tijdens in-, door- en uitstroom bij een volwaardige

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 9340 Lede Tel. 053 60 68 70 e-mail academie@gamw.lede.be URL: http://www.gamw.lede.be Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIEL DOCENT D SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIEL DOCENT D SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIEL DOCENT D SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LD Codering 006 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 12 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Onderwijsproces -> Docenten. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Overdragen van informatie en vaardigheden

Onderwijsproces -> Docenten. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Overdragen van informatie en vaardigheden Functie-informatie Blz. 1 Docent LC Functienaam Docent LC Organisatie SVO Kennemerland Onderdeel Docenten Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten

Nadere informatie

Functieomschrijving Circulation Practitioner

Functieomschrijving Circulation Practitioner Functieomschrijving Circulation Practitioner Landelijke Vakgroep van Circulation Practitioners Definitie functie specialistisch verpleegkundige IC 1 /CC 2 specialisatie binnen het aandachtsgebied van de

Nadere informatie

Functienaam: Pedagogisch Medewerker(st)er Naschoolse Opvang (NSO) Organisatie: Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Schaal: 4

Functienaam: Pedagogisch Medewerker(st)er Naschoolse Opvang (NSO) Organisatie: Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Schaal: 4 Functiebeschrijving Pedagogisch Medewerk(st)er Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam: Pedagogisch Medewerker(st)er Naschoolse Opvang (NSO) Organisatie: Stichting Schaal: 4 FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten samen leren, samen leven, samen leren leven Obs De Finne is een dorpsschool in een mooi gebouw. Het professionele team

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Stafmedewerker P&O Codering PCPO09-103 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 10 Indelingsniveau Va FUWASYS-advies

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

(INVAL) PEDAGOGISCH MEDEWERKERS voor minimaal 7 en maximaal 32 uur per week voor bepaalde tijd

(INVAL) PEDAGOGISCH MEDEWERKERS voor minimaal 7 en maximaal 32 uur per week voor bepaalde tijd Externe oproep 24-uurs Jongere en Oudere Jeugd Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen,

Nadere informatie

Medewerker Studium Generale/ Cultuur

Medewerker Studium Generale/ Cultuur Medewerker Studium Generale/ Cultuur Doel Ontwikkelen, organiseren en (laten) uitvoeren van (interdisciplinaire) op het gebied van wetenschap, cultuur, maatschappij en/of levensbeschouwing, in lijn met

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105

Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105 Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105 Doel Verzorgen van praktijkinstructie en practica ten behoeve van het onderwijs aan studenten en/of stagiaires, gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit U2014/4782/MLS Vastgesteld d.d. 1 september 2014 door de Commissie voor de examens van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR).

Nadere informatie

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs In het rapport Handreikingen flankerend beleid buurtsportcoaches (juni 2012) zijn twaalf voorbeeldfuncties aangeboden in de werkvelden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2013

EXAMENREGLEMENT 2013 EXAMENREGLEMENT 2013 INHOUD Artikel Pagina 1 Werkgroep Examens. 2 2 Taken en bevoegdheden. 2 3 Examenreglement. 3 4 Examenprocedure en voorwaarden. 3 5 Het examen. 4 6 Waardering van examenresultaten.

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD Keizer Karel College te Amstelveen BEGRIPSBEPALING Artikel 1

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD Keizer Karel College te Amstelveen BEGRIPSBEPALING Artikel 1 REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD Keizer Karel College te Amstelveen BEGRIPSBEPALING Artikel 1 a. Wet: de Wet Medezeggenschap Onderwijs, Stb 778, van 16 december 1981. b. Medezeggenschapsraad (M.R.): Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Informatie sollicitatieprocedure Coördinator HAVO BOVENBOUW Februari 2017

Informatie sollicitatieprocedure Coördinator HAVO BOVENBOUW Februari 2017 Informatie sollicitatieprocedure Coördinator HAVO BOVENBOUW Februari 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over de sollicitatieprocedure 2. Tekst oproep Weekbrief 3. Taakomschrijving 4. Profiel 2 1. Informatie

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. drs. L.C.J. Gerritsen, Onderwijscoördinator, hierna te

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Coördinator Bijna Thuis Huis Best e.o. (11 uur)

Coördinator Bijna Thuis Huis Best e.o. (11 uur) Niemand hoeft in eenzaamheid te sterven Stichting Bijna Thuis Huis Best e.o. opent 30 november a.s. haar deuren in Best. De voorziening is bedoeld voor mensen in de laatste fase van hun leven, die om uiteenlopende

Nadere informatie

kennisbasis vakdidactiek biologie auteurs Teresa Maria Dias Pedro Gomes, Stefan Bosmans en Marnix van Meer

kennisbasis vakdidactiek biologie auteurs Teresa Maria Dias Pedro Gomes, Stefan Bosmans en Marnix van Meer kennisbasis vakdidactiek biologie auteurs Teresa Maria Dias Pedro Gomes, Stefan Bosmans en Marnix van Meer Domein B1.1 Biologie leren Begripsontwikkeling en jargon Leren van biologische vaardigheden Verschillen

Nadere informatie