Stedenbouwkundig matenplan (Kavelpaspoort Prins Alexanderlaan / s-gravenweg)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedenbouwkundig matenplan (Kavelpaspoort Prins Alexanderlaan / s-gravenweg)"

Transcriptie

1 K C & P Kapplan Concepts & Projects Bijlage 1: Stedenbouwkundig matenplan (Kavelpaspoort Prins Alexanderlaan / s-gravenweg) Ruimtelijke onderbouwing behorende bij het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro nieuwbouw van 2 vrijstaande woningen aan de s-gravenweg te Capelle aan den IJssel 25

2 10 KAVELPASPOORT Prins Alexanderlaan / s Gravenweg LEGENDA : NIEUW KADASTRALE GRENS ERFGRENS TUSSEN DE TWEE KAVELS DRIE METER UIT ERFGRENS (verplichte afstand tussen bebouwing en erfgrens) KAVELVLAK BOUWVLAK WATEROPPERVLAK BEHEERD DOOR PERCEELEIGENAAR (water nieuw te graven) Bouwvlak kavel 2 507m2 WATEROPPERVLAK BEHEERD DOOR GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL EN PERCEELEIGENAREN Bouwvlak kavel 1 508m2 3 6 kaveloppervlak2 binnen kadastrale grens kavel (groen) 1085m2 water nieuw 162m2 water bestaand 261m2 totaal 1508m2 MAATVOERING IN METERS EN GRADEN (360-) BRUG, PRIVAAT EIGENDOM (positie brug vrij te bepalen, minimaal 3 meter uit erf-/ kavelgrens) PLANGRENS kaveloppervlak1 binnen kadastrale grens kavel (groen) 1039m2 water nieuw 141m2 water bestaand 213m2 totaal 1393m meter 6 10 GOOTHOOGTE 6M NOKHOOGTE 10M KAVELOPPERVLAKTE: zie kader BOUWBEPALINGEN MAXIMAAL 406 M2 BEBOUWD OPPERVLAKTE (voor totale kavel) BEBOUWINGSPERCENTAGE 40% VAN BOUWVLAK 2 WONINGEN DAKHELLING GRADEN 2 PP PER WONING OP EIGEN TERREIN VOOR VERDERE AANVULLENDE INFORMTIE: ZIE BESTEMMINGSPLAN Vakgroep Stedenbouw, januari 2014 Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend

3 Capelle aan den IJssel, s-gravenweg WA WA v G G v P P [bg] W [vrij] WA W [vrij] P P [bg] [bg] G P Brug Opstelplaats auto G WA Merbau 295, 3315 RN Dordrecht Tel , GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL CAPELLE AAN DEN IJSSEL, S-GRAVENWEG JULI 2014 O.K. NL.IMRO CAPB1

4 K C & P Kapplan Concepts & Projects Bijlage 2: Rapport actualisatie en verkennend bodemonderzoek s-gravenweg te Capelle aan den IJssel Ruimtelijke onderbouwing behorende bij het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro nieuwbouw van 2 vrijstaande woningen aan de s-gravenweg te Capelle aan den IJssel 26

5

6 Colofon Datum van uitgave: 23 augustus 2012 Contactadres: Rivium Westlaan LD Capelle a/d IJssel Postbus AN Rotterdam Copyright 2012 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

7

8 Rapport Verkennend bodemonderzoek 's Gravenweg te Capelle aan den IJssel Projectnr augustus 2012, revisie 00 Inhoud 1 Inleiding Vooronderzoek Algemeen Terreinbeschrijving Voormalig en huidig gebruik Voormalig gebruik Tankarchief Milieuvergunningen Bodemonderzoeken Bodemkwaliteitskaart Bodemfunctiekaart Toekomstig gebruik Bodemopbouw en geohydrologie Conclusie vooronderzoek en hypothese Verrichte werkzaamheden Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek Onderzoeksresultaten Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen Analyseresultaten Toetsingskader Grond Grondwater Conclusie... 8 Bijlagen 1. Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen 2. Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding normwaarden 3. Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding normwaarden 4. Normwaarden grond en grondwater 5. Toelichting op normwaarden grond en grondwater 6. Analysecertificaten 7. Kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/garanties van het onderzoek 8. Toetsingsresultaten Besluit bodemkwaliteit blz. Tekeningen O 1 Overzichtstekening met ligging locatie S 1 Situatietekening met boringen en peilbuis blad 1 van 8

9 Rapport Verkennend bodemonderzoek 's Gravenweg te Capelle aan den IJssel Projectnr augustus 2012, revisie 00 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel is door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in juli 2012 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een braakliggend terrein op de hoek van de 's Gravenweg en de Prins Alexanderlaan te Capelle aan den IJssel. Aanleiding De aanleiding voor het onderzoek is het voornemen de locatie te ontwikkelen als woningbouwlocatie. Doel Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van de voorgenomen ontwikkeling. Onderzoeksstrategie en kwaliteit Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740 (Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NEN, 2009). Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 7. In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten van het onderzoek beschreven. blad 2 van 8

10 Rapport Verkennend bodemonderzoek 's Gravenweg te Capelle aan den IJssel Projectnr augustus 2012, revisie 00 2 Vooronderzoek 2.1 Algemeen Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan / afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en de mate van verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een standaard vooronderzoek. Het standaard vooronderzoek richt zich op de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel <10 meter breed is, worden ook de percelen hier weer aangrenzend meegenomen. Bij grotere aangrenzende percelen, wordt alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de onderzoekslocatie in beschouwing genomen, tenzij aanleiding bestaat het gehele aangrenzende perceel te onderzoeken. De afstand van 25 meter is een arbitraire keus. De redenering hierachter is dat bij kleinschaliger gevallen van bodemverontreiniging de verspreidingsbron meestal niet verder is dan 25 meter en dat de gevallen met een grootschaliger verspreiding bij het vooronderzoek op een andere wijze worden opgespoord. Aansluitend is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: - voormalig gebruik - huidig gebruik - toekomstig gebruik - bodemopbouw en geohydrologie Per onderdeel zijn één of meerdere informatiebronnen geraadpleegd. De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de volgende paragrafen. 2.2 Terreinbeschrijving De onderzoekslocatie ligt aan de 's Gravenweg en Prins Alexanderlaan te Capelle aan den IJssel. De oppervlakte van het te onderzoeken gebied bedraagt circa m². Het terrein is vrij van bebouwing en verharding. Aan de zuidzijde van het terrein ligt een watergang. Deze watergang maakt geen deel uit van de onderzoekslocatie. Ten noorden en ten oosten van de onderzoekslocatie zijn woningen gebouwd. Aan de zuidelijke en westelijke kan ligt infrastructuur. De situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in de tekeningen O 1 en S Voormalig en huidig gebruik Voor het vaststellen van het voormalige en huidige gebruik is informatie verkregen van de opdrachtgever en van de DCMR Voormalig gebruik Uit historisch atlassen blijkt dat de onderzoekslocatie binnen een polder gebied ligt. De nabij gelegen Prins Alexanderlaan komt pas voor op kaarten omstreeks De locatie is voor zover bekend altijd onbebouwd geweest. Het slotenpatroon in het gebied dat op oude kaarten duidelijk zichtbaar is, lijkt ter plaatse van de onderzoekslocatie ongewijzigd. blad 3 van 8

11 Rapport Verkennend bodemonderzoek 's Gravenweg te Capelle aan den IJssel Projectnr augustus 2012, revisie Tankarchief Er zijn geen aanwijzingen gevonden met betrekking tot de aanwezigheid van (voormalige) ondergrondse of bovengrondse tanks Milieuvergunningen Aan de 's Gravenweg 87 is in 1969 een vergunning afgegeven voor autoplaatwerkerij en spuiterij Damen B,G. Deze locatie ligt echter op een afstand groter dan 25 meter vanaf de onderzoekslocatie en wordt daarom buiten beschouwing gelaten Bodemonderzoeken Er zijn voor zover bekend geen onderzoeken op of nabij de onderzoekslocatie uitgevoerd Bodemkwaliteitskaart Sinds de Middeleeuwen is de zoom van de s Gravenweg onderdeel geweest van het oer Hollandse systeem van weren en slagen. De s Gravenweg fungeerde als verbindingsroute tussen Rotterdam en het toenmalige Nieuwerkerk. De oudste vorm van bebouwing is de lintbebouwing, voornamelijk bestaande uit boerenbedrijven. Uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Capelle aan de IJssel blijkt dat de onderzoekslocatie op de rand van het buitengebied ligt in de zone 1990 heden en oude lintbebouwing. De bodem wordt verwacht licht tot matig verontreinigd te zijn Bodemfunctiekaart Uit de bodemfunctiekaart van de gemeente blijkt dat de locatie in de functieklasse wonen / overig valt. 2.4 Toekomstig gebruik De onderzoekslocatie wordt in de toekomst ontwikkeld tot woningbouwlocatie. 2.5 Bodemopbouw en geohydrologie Voor de plaatselijke bodemopbouw wordt verwezen naar paragraaf 4.1. Op de locatie is een deklaag van circa 15 meter dik aanwezig bestaande uit veen en kleilagen. Het watervoerende pakket wordt op een diepte van circa 15 m mv. aangetroffen. Ten aanzien van de bodemopbouw en geohydrologie kan het volgende worden vermeld: - freatische grondwaterstand: 0,5 m mv. - regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket: Noordelijk - verticale grondwaterstroming tot 10 m mv: kwel - voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: De locatie is omringd met sloten - voorkomen van brak/zout grondwater: nee - ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee De gegevens over de bodemopbouw zijn verkregen uit de Grondwaterkaart van Nederland (Rotterdam DGV TNO, 1983). 2.6 Conclusie vooronderzoek en hypothese De verzamelde informatie geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige) bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein. Ook wordt niet verwacht dat de activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed. Op basis van het vooronderzoek is voor de onderzoekslocatie de strategie voor een onverdachte onverdachte locatie (ONV) aangehouden. blad 4 van 8

12 Rapport Verkennend bodemonderzoek 's Gravenweg te Capelle aan den IJssel Projectnr augustus 2012, revisie 00 3 Verrichte werkzaamheden 3.1 Veldwerkzaamheden De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd in juli Verspreid over de onderzoekslocatie zijn geplaatst: - 10 boringen tot 0,5 m mv. - 2 boring tot grondwaterniveau (max. 2 m mv.) - 1 peilbuis Tijdens de terreininspectie binnen het onderzoeksgebied en bij het uitvoeren van de boringen is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte materialen op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal. Deze zijn niet aangetroffen. De boorlocaties zijn weergegeven op situatietekening S Laboratoriumonderzoek In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de uitgevoerde analyses. Tabel 3.1: Laboratoriumonderzoek (Meng)monster Boringen Analyses (traject m mv) Grond MM1 (0,0 0,5) 001 1; 005 1; 006 1; 011 1; OCB s (25 verb.)(gc/ms), Standaardpakket MM2 (0,0 0,5) 002 1; 008 1; OCB s (25 verb.)(gc/ms), Standaardpakket MM3 (0,7 1,4) 011 3; Standaardpakket grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale olie (GC) grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten, (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (17 stuks), minerale olie (GC) blad 5 van 8

13 Rapport Verkennend bodemonderzoek 's Gravenweg te Capelle aan den IJssel Projectnr augustus 2012, revisie 00 4 Onderzoeksresultaten 4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 1. Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot ongeveer 1,5 m mv. uit zand bestaat. Vervolgens wordt er lokaal een kleilaagje aangetroffen van ongeveer 20 cm dik. Onder deze kleilaag wordt veen aangetroffen tot de maximaal geboorde diepte van 3,0 m mv. Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn waarnemingen gedaan die mogelijk kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. De relevante veldwaarnemingen zijn weergegeven in tabel 4.1. Tabel 4.1: Veldwaarnemingen Boring Einddiepte Veldwaarnemingen Grondsoort m mv Diepte m mv Waarneming 001 0,5 0,0 0,5 Sporen baksteen Zand 002 0,5 0,0 0,5 Sporen baksteen, resten slib Zand 003 0,5 0,0 0,5 Resten plastic Zand 005 0,5 0,0 0,5 Sporen baksteen, zwak stenen Zand 006 0,5 0,0 0,5 Zwak baksteen Zand 007 0,5 0,0 0,5 Sporen baksteen Zand 008 0,5 0,0 0,5 Sporen baksteen, resten slib Zand 009 0,5 0,0 0,5 Resten slib Zand 010 0,5 0,0 0,5 Sporen baksteen, zwak stenen Zand 011 2,0 0,0 0,7 Zwak baksteen Zand 0,7 1,0 Zwak baksteen Zand 012 2,0 0,0 0,8 Sporen baksteen Zand 0,8 1,5 Zwak slakken Zand 013 3,0 0,5 1,4 Zwak stenen Zand De zuurgraad (ph) en het elektrische geleidingsvermogen (EC) zijn niet afwijkend van een natuurlijke situatie. 4.2 Analyseresultaten Toetsingskader De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond en grondwatermonsters zijn weergegeven in respectievelijk bijlage 2 en bijlage 3. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 6. De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond, streef en interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering De achtergrond en interventiewaarden, die voor de grond afhankelijk zijn van het organisch stof en lutumgehalte, en de streefwaarden zijn opgenomen in bijlage 4. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. In de tekst zal de term 'licht verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond of streefwaarden en lager dan de tussenwaarden. De term 'matig verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan de tussenwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan de interventiewaarden. blad 6 van 8

14 Rapport Verkennend bodemonderzoek 's Gravenweg te Capelle aan den IJssel Projectnr augustus 2012, revisie Grond In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende achtergrond, tussen of interventiewaarde overschrijden. Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grond (Meng)monster Deelmonsters (traject m mv) MM1 (0,0 0,5) 001 1; 005 1; 006 1; 011 1; Veldwaarneming Sporen baksteen, resten wortels MM2 (0,0 0,5) 002 1; 008 1; Sporen baksteen, resten wortels, resten slib MM3 (0,7 1,4) 011 3; Zwak baksteen, brokken klei, zwak grind Parameters Licht verhoogd Matig verhoogd Sterk verhoogd Barium Cadmium Kwik Lood Pak totaal Zink Barium Cadmium Kwik Lood PCB (7) Zink Minerale olie Pak totaal PCB (7) Bij toetsing als ontvangende bodem aan het Besluit bodemkwaliteit heeft de bovengrond de kwaliteitsklasse Wonen. De ondergrond wordt als industrie getoetst op basis van het gehalte aan minerale olie. De toetsingsresultaten zijn in bijlage 8 opgenomen Grondwater In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende streef, tussen of interventiewaarde overschrijden. Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grondwater Watermonster filterdiepte datum Grondwater EC ph Parameters m mv m mv Licht verhoogd Matig verhoogd Sterk verhoogd ,0 3, , ,9 Barium [Ba] blad 7 van 8

15 Rapport Verkennend bodemonderzoek 's Gravenweg te Capelle aan den IJssel Projectnr augustus 2012, revisie 00 5 Conclusie In het uitgevoerde bodemonderzoek is in overeenstemming met de NEN 5740 de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. Grond Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond overschrijdingen van de achtergrondwaarde voor zware metalen, PAK en PCB worden aangetroffen. In de ondergrond worden minerale olie, PCB en PAK boven de achtergrondwaarde aangetroffen. Bij toetsing als ontvangende bodem aan het Besluit bodemkwaliteit heeft de bovengrond de kwaliteitsklasse Wonen. De ondergrond wordt als industrie getoetst op basis van het gehalte aan minerale olie. Grondwater In het grondwater wordt barium licht verhoogd gemeten. Toetsing hypothese De vooraf opgestelde hypothese onverdachte locatie wordt verworpen, vanwege de gemeten licht verhoogde gehaltes aan zware metalen, PAK, minerale olie en PCB in de bodem. De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek of sanerende maatregelen, omdat de gemeten concentraties kleiner zijn dan de betreffende tussen en interventiewaarde. De resultaten vormen ons inziens geen milieuhygiënische belemmering voor het ontwikkelen van de locatie tot woningbouw locatie. Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en analyseresultaten van dit onderzoek. Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. Capelle aan den IJssel, augustus 2012 blad 8 van 8

16 Bijlage 1: Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen

17

18

19 Bijlage 2: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding normwaarden

20 Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) Monstercode MM1 1 MM2 2 MM3 3 Bodemtype 1) droge stof(gew.-%) 61, , ,8 -- gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- organische stof (gloeiverlies)(% vd DS) 9,8 -- 6,8 -- 2,4 -- KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem)(% vd DS) 7,7 -- 5,3 -- 6,2 -- METALEN barium cadmium 0,6 * 0,5 * <0,35 kobalt 6,0 4,6 4,6 koper kwik 0,19 * 0,14 * <0,10 lood 74 * 75 * 23 molybdeen <1,5 <1,5 <1,5 nikkel zink 180 * 100 * 67 POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen 0, ,01 -- <0,01 -- fenantreen 0, , ,45 -- antraceen 0, , ,14 -- fluoranteen 0, , ,0 -- benzo(a)antraceen 0, , ,84 -- chryseen 0, , ,75 -- benzo(k)fluoranteen 0, , ,60 -- benzo(a)pyreen 0, , ,1 -- benzo(ghi)peryleen 0, , ,75 -- indeno(1,2,3-cd)pyreen 0, , ,81 -- pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 3,5 * 1,3 7,5 * CHLOORBENZENEN hexachloorbenzeen(µg/kgds) <1 <1 - POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) PCB 28(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- PCB 52(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- PCB 101(µg/kgds) 1,6 -- 1,5 -- <1 -- PCB 118(µg/kgds) <1 -- 2,9 -- <1 -- PCB 138(µg/kgds) 3,7 -- 3,0 -- 1,4 -- PCB 153(µg/kgds) 3,3 -- 3,0 -- 1,1 -- PCB 180(µg/kgds) 2,7 -- 1,7 -- <1 -- som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) * 6,0 * CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN o,p-ddt(µg/kgds) <1 -- < p,p-ddt(µg/kgds) <3 -- < som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 2,8 2,8 - o,p-ddd(µg/kgds) <1 -- < p,p-ddd(µg/kgds) <1 -- < som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 1,4 1,4 - o,p-dde(µg/kgds) <1 -- < p,p-dde(µg/kgds) <1 -- < som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 1,4 1,4 - som DDT,DDE,DDD (0.7 5,6 -- 5, factor)(µg/kgds) aldrin(µg/kgds) <1 <1 - dieldrin(µg/kgds) <1 -- < endrin(µg/kgds) <1 -- < som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)(µg/kgds) 2,1 2,1 -

21 isodrin(µg/kgds) <1 -- < telodrin(µg/kgds) <1 -- < alpha-hch(µg/kgds) <1 <1 a - beta-hch(µg/kgds) <1 <1 - gamma-hch(µg/kgds) <1 <1 - delta-hch(µg/kgds) <1 -- < som a-b-c-d HCH (0.7 2,8 -- 2, factor)(µg/kgds) heptachloor(µg/kgds) <1 a <1 a - cis-heptachloorepoxide(µg/kgds) <1 -- < transheptachloorepoxide(µg/kgds) <1 -- < som heptachloorepoxide (0.7 1,4 1,4 a - factor)(µg/kgds) alpha-endosulfan(µg/kgds) <1 <1 a - hexachloorbutadieen(µg/kgds) <1 <1 - trans-chloordaan(µg/kgds) <1 -- < cis-chloordaan(µg/kgds) <1 -- < som chloordaan (0.7 1,4 1,4 a - factor)(µg/kgds) som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem(µg/kgds) MINERALE OLIE fractie C10 - C12 <5 -- < fractie C12 - C fractie C22 - C fractie C30 - C totaal olie C10 - C * Monstercode en monstertraject MM1 MM1 001 (0-50) 005 (0-50) 006 (0-50) 011 (0-50) 012 (0-50) MM2 MM2 002 (0-50) 008 (0-50) 009 (0-50) MM3 MM3 011 (70-100) 012 (90-140) De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per ) (www.senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: * het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde ** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde *** het gehalte is groter dan de interventiewaarde -- geen toetsingswaarde voor opgesteld - niet geanalyseerd # verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. + de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging. 1) De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 1: lutum 7.7% ; humus 9.8% 2: lutum 5.3% ; humus 6.8% 3: lutum 6.2% ; humus 2.4%

22 Bijlage 3: Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding normwaarden

23 Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) Monstercode METALEN barium 250 * cadmium <0,8 a kobalt 7,0 koper <15 kwik <0,05 lood <15 molybdeen <3,6 nikkel <15 zink <60 VLUCHTIGE AROMATEN benzeen <0,2 tolueen <0,2 ethylbenzeen <0,2 o-xyleen <0,1 -- p- en m-xyleen <0,2 -- xylenen (0.7 factor) 0,21 a styreen <0,2 naftaleen <0,05 a GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 1,1-dichloorethaan <0,6 1,2-dichloorethaan <0,6 1,1-dichlooretheen <0,1 a cis-1,2-dichlooretheen <0,1 -- trans-1,2-dichlooretheen <0,1 -- som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) 0,14 a dichloormethaan <0,2 a 1,1-dichloorpropaan <0, ,2-dichloorpropaan <0, ,3-dichloorpropaan <0,25 -- som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,53 tetrachlooretheen <0,1 a tetrachloormethaan <0,1 a 1,1,1-trichloorethaan <0,1 a 1,1,2-trichloorethaan <0,1 a trichlooretheen <0,6 chloroform <0,6 vinylchloride <0,1 a tribroommethaan <0,2 MINERALE OLIE fractie C10 - C12 <25 -- fractie C12 - C22 <25 -- fractie C22 - C30 <25 -- fractie C30 - C40 <25 -- totaal olie C10 - C40 <100 a Monstercode en monstertraject De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: * het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde ** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde *** het gehalte is groter dan de interventiewaarde -- geen toetsingswaarde voor opgesteld - niet geanalyseerd # verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. b gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis.

24 Bijlage 4: Normwaarden grond en grondwater

25 Projectnr.: augustus 2012, revisie 00 Bijlage 4, blad 1 van 4 Gemeente Capelle aan den IJssel Verkennend bodemonderzoek 's-gravenweg Capelle aan den IJssel Toetsingskader Circulaire bodemsanering 2009 grond 12) Gehalten in mg/kg d.s. Bij een gehalte van 10,0 % organisch-stof en een gehalte van 25,0 % lutum Toetsingskader VROM Toetsingskader VROM AW2000 7) Tussenwaarde Interventiewaarde AW2000 7) Tussenwaarde Interventiewaarde 1 Metalen 6 Bestrijdingsmiddelen Arseen Chloordaan (som) 1) 0, Cadmium 0,6 6,8 13 DDT (som) 1) 0,2 0,95 1,7 Chroom III ,5 180 DDE (som) 1) 0,1 1,2 2,3 Chroom VI DDD (som) 1) 0, Koper Aldrin 0,32 Kwik (anorganisch) 0, Drins (som) 1) 0,015 2,01 4 Kwik (organisch) 2 4 alfa-endosulfan 0, Lood alfa-hch 0,001 8,5 17 Nikkel 35 67,5 100 bèta-hch 0,002 0,8 1,6 Zink gamma-hch (lindaan) 0,003 0,6 1,2 Antimoon* Heptachloor 0, Barium 8) 920 Heptachloorepoxide (som) 1) 0, Kobalt ,5 190 Organotinverbindingen (som) 1) 0,15 1,33 2,5 Molybdeen* 1, Hexachloorbutadieen* 0,003 # Beryllium MCPA* 0,55 2,3 4 # Seleen Atrazine* 0,035 0,37 0,71 # Tellurium Carbaryl* 0,15 0,3 0,45 # Thallium 7,5 15 Carbofuran* 2) 0,017 0,017 0,017 # Tin 6, # Maneb # Vanadium # Azinfosmethyl* 0, # Zilver 7, Overige stoffen 2 Overige anorganische stoffen Asbest 3) 100 Cyanide (vrij) Cyclohexanon* Cyanide (complex) 5, Dimethyl ftalaat* 13) 0, Thiocyanaat Diethyl ftalaat* 13) 0,045 26, Aromatische verbindingen Di-isobutyl ftalaat* 13) 0,045 8,5 17 Benzeen* 0,2 0,65 1,1 Dibutyl ftalaat* 13) 0, Tolueen* 0,2 16,1 32 Butyl benzylftalaat* 13) 0, Ethylbenzeen* 0,2 55,1 110 Dihexyl ftalaat* 13) 0, Xylenen (som)* 1) 0,45 8,7 17 Di(2-ethylhexyl)ftalaat* 13) 0, Styreen (vinylbenzeen)* 0,25 43,1 86 Minerale olie 4) Fenol 0,25 7,1 14 Pyridine* 0,15 5,6 11 Cresolen (som) * 1) 0,3 6,7 13 Tetrahydrofuran 0,45 3,7 7 # Dihydroxybenzenen (som) 10) 4 8 Tetrahydrothiofeen* 1,5 5,2 8,8 # Dodecylbenzeen* 0, Tribroommethaan (bromoform)* 0,2 37,6 75 # Aromatische oplosmiddelen* 11) 2, # Acrylonitril* 0,1 0,1 4 Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) # Butanol (1-butanol)* Totaal PAK (10 VROM) 1) 1, # 1,2-butylacetaat* Gechloreerde koolwaterstoffen # Ethylacetaat* Monochlooretheen (vinylchloride)* 2) 0,1 0,1 0,1 # Ethyleen glycol Dichloormethaan 0,1 2 3,9 # Diethyleen glycol ,1-dichloorethaan* 0,2 7,6 15 # Formaldehyde* 0,1 0,1 1,2-dichloorethaan* 0,2 3,3 6,4 # Isopropanol(2-propanol) 0, ,1-dichlooretheen* 2) 0,3 0,3 0,3 # Methanol 3 16,5 30 1,2-dichlooretheen (cis- en trans-)* 1) 0,3 0,65 1 # Methyl-tert-butyl ether (MTBE)* 0, Dichloorpropanen (som)* 1) 0,8 1,4 2 # Methylethylketon* Trichloormethaan (chloroform)* 0,25 2,9 5,6 1,1,1-trichloorethaan* 0,25 7,6 15 *: Achtergrondswaarde AW2000 is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium 1,1,2-trichloorethaan* 0,3 5,2 10 reproduceerbaarheid) omdat onvoldoende data beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 Trichlooretheen (Tri)* 0,25 1,4 2,5 (95 percentiel) af te leiden. Tetrachloormethaan (Tetra)* 0,3 0,5 0,7 # : Indicatieve niveaus voor een ernstige verontreiniging Tetrachlooretheen (Per) 0,15 4,5 8,8 Monochloorbenzeen* 0,2 7,6 15 Dichloorbenzenen (som)* 1) 2 10,5 19 Trichloorbenzenen (som)* 1) 0,015 5,5 11 Tetrachloorbenzenen (som)* 1) 0,009 1,1 2,2 Pentachloorbenzenen 0,0025 3,4 6,7 Hexachloorbenzeen 0, Monochloorfenolen (som) 1) 0,045 2,7 5,4 Dichloorfenolen (som)* 1) 0,2 11,1 22 Trichloorfenolen (som)* 1) 0, Tetrachloorfenolen (som)* 1) 0,015 10,5 21 Pentachloorfenol* 0, Chloornaftaleen (som)* 1) 0,07 11,5 23 Monochlooranilinen (som)* 1) 0,2 25,1 50 Polychloorbifenylen (PCB's som 7) 1) 0,02 0,51 1 # Dichlooranilinen # Trichlooranilinen 5 10 # Tetrachlooranilinen # Pentachlooranilinen* 0,15 5,1 10 # 4-chloormethylfenolen 0,6 7,8 15 Dioxine (som I-TEQ)* 1) 6) 0, , ,00018 Bodem Versie 9.04

26 Projectnr.: augustus 2012, revisie 00 Bijlage 4, blad 2 van 4 Gemeente Capelle aan den IJssel Verkennend bodemonderzoek 's-gravenweg Capelle aan den IJssel Toetsingskader Circulaire bodemsanering 2009 grond 12) Gehalten in mg/kg d.s. I Metalen Toetsingskader VROM Bij een gehalte van 2,0 % organisch-stof en een gehalte van 2,0 % lutum Toetsingskader VROM AW2000 7) Tussenwaarde Interventiewaarde AW2000 7) Tussenwaarde Interventiewaarde VI Bestrijdingsmiddelen Arseen 11 27,5 44 Chloordaan (som) 1) 0,0004 0,4 0,8 Cadmium 0,35 4 7,6 DDT (som) 1) 0,04 0,17 0,3 Chroom III 30 63,5 97 DDE (som) 1) 0,02 0,26 0,5 Chroom VI DDD (som) 1) 0,004 3,4 6,8 Koper Aldrin 0,06 Kwik (anorganisch) 0, Drins (som) 1) 0,003 0,4 0,8 Kwik (organisch) 1,4 2,8 alfa-endosulfan 0, ,4 0,8 Lood alfa-hch 0,0002 1,5 3 Nikkel bèta-hch 0,0004 0,16 0,32 Zink gamma-hch (lindaan) 0,0006 0,12 0,24 Antimoon* Heptachloor 0, ,4 0,8 Barium 8) 237 Heptachloorepoxide (som) 1) 0,0004 0,4 0,8 Kobalt Organotinverbindingen (som) 1) 0,03 0,27 0,5 Molybdeen* 1, Hexachloorbutadieen* 0,001 # Beryllium 9,6 MCPA* 0,11 0,5 0,8 # Seleen 100 Atrazine* 0,007 0,07 0,14 # Tellurium 600 Carbaryl* 0,03 0,06 0,09 # Thallium 15 Carbofuran* 2) 0,003 0,003 0,003 # Tin 1, # Maneb 4,4 # Vanadium # Azinfosmethyl* 0,0015 0,2 0,4 # Zilver 15 7 Overige stoffen 2 Overige anorganische stoffen Asbest 3) 100 Cyanide (vrij) Cyclohexanon* 0, Cyanide (complex) 5, Dimethyl ftalaat* 13) 0,009 8,2 16,4 Thiocyanaat Diethyl ftalaat* 13) 0,009 5,3 10,6 3 Aromatische verbindingen Di-isobutyl ftalaat* 13) 0,009 1,7 3,4 Benzeen* 0,04 0,13 0,22 Dibutyl ftalaat* 13) 0,014 3,6 7,2 Tolueen* 0,04 3,2 6,4 Butyl benzylftalaat* 13) 0,014 4,8 9,6 Ethylbenzeen* 0, Dihexyl ftalaat* 13) 0, Xylenen (som)* 1) 0,09 1,7 3,4 Di(2-ethylhexyl)ftalaat* 13) 0, Styreen (vinylbenzeen)* 0,05 8,6 17,2 Minerale olie 4) Fenol 0,05 1,4 2,8 Pyridine* 0,03 1,1 2,2 Cresolen (som) * 1) 0,06 1,3 2,6 Tetrahydrofuran 0,09 0,7 1,4 # Dihydroxybenzenen (som) 10) 1,6 Tetrahydrothiofeen* 0,3 1,1 1,8 # Dodecylbenzeen* 0, Tribroommethaan (bromoform)* 0,04 7,5 15 # Aromatische oplosmiddelen* 11) 0, # Acrylonitril* 0,02 4 Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) # Butanol (1-butanol)* 0,4 3 6 Totaal PAK (10 VROM) 1) 1, # 1,2-butylacetaat* 0, Gechloreerde koolwaterstoffen # Ethylacetaat* 0, Monochlooretheen (vinylchloride)* 2) 0,02 0,02 0,02 # Ethyleen glycol Dichloormethaan 0,02 0,4 0,8 # Diethyleen glycol 1, ,1-dichloorethaan* 0,04 1,5 3 # Formaldehyde* 0,02 1,2-dichloorethaan* 0,04 0,7 1,3 # Isopropanol(2-propanol) 0, ,1-dichlooretheen* 2) 0,06 0,06 0,06 # Methanol 0,6 3,3 6 1,2-dichlooretheen (cis- en trans-)* 1) 0,06 0,13 0,2 # Methyl-tert-butyl ether (MTBE)* 0, Dichloorpropanen (som)* 1) 0,16 0,3 0,4 # Methylethylketon* 0,4 4 7 Trichloormethaan (chloroform)* 0,05 0,6 1,1 1,1,1-trichloorethaan* 0,05 1,5 3 *: Achtergrondswaarde AW2000 is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium 1,1,2-trichloorethaan* 0, reproduceerbaarheid) omdat onvoldoende data beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 Trichlooretheen (Tri)* 0,05 0,3 0,5 (95 percentiel) af te leiden. Tetrachloormethaan (Tetra)* 0,06 0,1 0,14 # : Indicatieve niveaus voor een ernstige verontreiniging Tetrachlooretheen (Per) 0,03 0,9 1,8 Monochloorbenzeen* 0,04 1,5 3 Dichloorbenzenen (som)* 1) 0,4 2,1 3,8 Trichloorbenzenen (som)* 1) 0,003 1,1 2,2 Tetrachloorbenzenen (som)* 1) 0,0018 0,2 0,4 Pentachloorbenzenen 0,0005 0,7 1,3 Hexachloorbenzeen 0,0017 0,2 0,4 Monochloorfenolen (som) 1) 0,009 0,6 1,1 Dichloorfenolen (som)* 1) 0,04 2,2 4,4 Trichloorfenolen (som)* 1) 0,0006 2,2 4,4 Tetrachloorfenolen (som)* 1) 0,003 2,1 4,2 Pentachloorfenol* 0,0006 1,2 2,4 Chloornaftaleen (som)* 1) 0,014 2,3 4,6 Monochlooranilinen (som)* 1) 0, Polychloorbifenylen (PCB's som 7) 1) 0,004 0,1 0,2 # Dichlooranilinen 10 # Trichlooranilinen 2 # Tetrachlooranilinen 6 # Pentachlooranilinen* 0, # 4-chloormethylfenolen 3 Dioxine (som I-TEQ)* 1) 6) 0, , ,00004 Bodem Versie 9.04

27 Projectnr.: augustus 2012, revisie 00 Bijlage 4, blad 3 van 4 Gemeente Capelle aan den IJssel Verkennend bodemonderzoek 's-gravenweg Capelle aan den IJssel Toetsingskader Circulaire bodemsanering 2009 grondwater Gehalten in µg/l tenzij anders vermeld Toetsingskader VROM Toetsingskader VROM Streefwaarde 7) Tussenwaarde Interventiewaarde Streefwaarde 7) Tussenwaarde Interventiewaarde 1 Metalen 5 Gechloreerde koolwaterstoffen (vervolg) Ondiep Diep Ondiep Diep Monochloorfenolen (som) 1), 5) 0, Arseen 10 7, ,6 60 Dichloorfenolen (som) 1), 5) 0, Cadmium 0,4 0,06 3,2 3 6 Trichloorfenolen (som) 1), 5) 0,03* 5 10 Chroom 1 2,5 15,5 16,3 30 Tetrachloorfenolen (som) 1), 5) 0,01* 5 10 Koper 15 1, ,2 75 Pentachloorfenol 5) 0,04* 1,52 3 Kwik 0,05 0,01 0,17 0,15 0,3 Chloornaftaleen (som) 1) 3 6 Lood 15 1, ,4 75 Monochlooranilinen (som) 1) Nikkel 15 2, ,5 75 Polychloorbifenylen (PCB's som 7) 1) 0,01* 0,01 Zink # Dichlooranilinen 100 Antimoon 0, ,1 20 # Trichlooranilinen 10 Barium # Tetrachlooranilinen 10 Kobalt 20 0, # Pentachlooranilinen 1 Molybdeen 5 3, # 4-chloormethylfenolen 350 # Beryllium 0,05* 7,5 15 # Dioxine (som I-TEQ) 1) 6) 0, # Seleen 0, Bestrijdingsmiddelen # Tellurium 70 Chloordaan (som) 1) 0,00002* 0,100 0,2 # Thallium 2* 4,5 7 DDT/DDE/DDD (som) 1) 0,000004* 0,005 0,01 # Tin 2,2* 26,1 50 Aldrin 0,000009* # Vanadium 1,2 35,6 70 Dieldrin 0,0001* # Zilver 40 Endrin 0,00004* 2 Overige anorganische stoffen Drins (som) 1) 0,05 0,1 Cyanide vrij Alfa-endosulfan 0,0002* 2,50 5 Cyanide (complex) alfa-hch 0,033 Thiocyanaat bèta-hch 0,008 Chloride gamma-hch 0,009 HCH-verbindingen 1) 0,05 0,50 1 Benzeen 0, Heptachloor 0,000005* 0,15 0,3 Tolueen Heptachloorepoxide (som) 1) 0,000005* 1,5 3 Ethylbenzeen Organotinverbindingen (som) 1) 0,05* - 16 ng/l 0,35 0,7 Xylenen (som) 1) 0,2 35,1 70 MCPA 0, Styreen (vinylbenzeen) Atrazine 0, Fenol 0, Carbaryl 0,002* Cresolen (som) 1) 0, Carbofuran 18) 0, # o-dihydroxybenzeen (catechol) 0, # Maneb 0,00005* 0,05 0,1 # m-dihydroxybenzeen (resorcinol) 0, # Azinfosmethyl 0,0001* 1 2 # p-dihydroxybenzeen (hydrochinon) 0, Overige stoffen # Dodecylbenzeen 0,02 Cyclohexanon 0, # Aromatische oplosmiddelen 11) 150 Ftalaten (som) 1) 0,5 2, Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 14) Minerale olie 4) Naftaleen 0, Pyridine 0, Fenantreen 0,003* 2,5 5 Tetrahydrofuran 0, Anthraceen 0,0007* 2,5 5 Tetrahydrothiofeen 0, Fluorantheen 0,003 0,5 1 Tribroommethaan (bromoform) Benzo(a)anthraceen 0,0001* 0,25 0,5 # Acrylonitril 0,08 2,54 5 Chryseen 0,003* 0,1 0,2 # Butanol Benzo(k)fluorantheen 0,0004* 0,025 0,05 # 1,2-butylacetaat Benzo(a)pyreen 0,0005* 0,025 0,05 # Ethylacetaat Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0004* 0,025 0,05 # Ethyleen glycol Benzo(ghi)peryleen 0,0003 0,025 0,05 # Diethyleen glycol V Gechloreerde koolwaterstoffen # Formaldehyde 50 Monochlooretheen (vinylchloride) 0,01 2,5 5 # Isopropanol Dichloormethaan 0, # Methanol ,1-dichloorethaan # Methyl-tert-butyl ether (MTBE) ,2-dichloorethaan # Methylethylketon ,1-dichlooretheen 0, ,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 1) 0, * : Getalswaarde beneden detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt Dichloorpropanen (som) 1) 0, # : Indicatieve waarden voor een ernstige verontreiniging Trichloormethaan (chloroform) ng/l = 0,001 µg/l 1,1,1-trichloorethaan 0, ,1,2-trichloorethaan 0, Trichlooretheen (Tri) Tetrachloormethaan (Tetra) 0, Tetrachlooretheen (Per) 0, Monochloorbenzeen 5) Dichloorbenzenen (som) 1), 5) 3 26,5 50 Trichloorbenzenen (som) 1), 5) 0, Tetrachloorbenzenen (som) 1), 5) 0,01 1,26 2,5 Pentachloorbenzenen 5) 0,003 0,5 1 Hexachloorbenzeen 5) 0,00009* 0,25 0,5 Bodem Versie 9.04

28

29 Bijlage 5: Toelichting op normwaarden grond en grondwater

30 Toelichting op normwaarden grond en grondwater Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond, streef, tussen en interventiewaarden en hun betekenis ingegaan. De achtergrondwaarden (AW2000) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden (bekend als AW2000) zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wèl en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging. De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd. In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodem verontreiniging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m 3 grond/slib of voor het grondwater in tenminste 100 m 3 bodemvolume. Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m 3 bodemvolume kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld in een nader onderzoek. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het overheidsbeleid wordt als criterium voor het uitvoeren van een nader onderzoek, afhankelijk van de omstandigheden, uitgegaan van een concentratie, voor respectievelijk grond en grondwater, die ligt boven het gemiddelde van respectievelijk de interventie en achtergrondwaarde (T waarde = (AW2000+I)/2) voor grond en de interventie en streefwaarde (T waarde = (S+I)/2) voor grondwater. De achtergrond en interventiewaarden van de stoffen in de grond zijn om uiteenlopende redenen gedeeltelijk afhankelijk gesteld van de samenstelling van de grond, nl. het gehalte lutum (bodemdeeltjes < 2 μm) en/of het gehalte organisch stof (humus). In bijlage 4 zijn deze achtergrond en interventiewaarden berekend aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten organisch stof en lutum. Wanneer het gehalte van een parameter beneden de voorgeschreven rapportagegrens van de AS3000 ligt mag er voor de betreffende parameter van worden uitgegaan dat wordt voldaan aan de achtergrond of streefwaarde. Voor somparameters geldt hetzelfde indien alle individuele componenten van die somparameter lager zijn dan de voorgeschreven rapportagegrens. Indien er voor één of meerdere individuele componenten een gemeten gehalte (zonder < teken) is of sprake is van verhoogde rapportagegrenzen, dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een berekende somwaarde waarin voor één of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. Er kan onderbouwd worden geconcludeerd dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. Barium In de Circulaire bodemsanering 2009 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.

31 Bijlage 6: Analysecertificaten

32 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Analyserapport Oranjewoud Capelle D. Algra Postbus AN ROTTERDAM Blad 1 van 10 Uw projectnaam : s' Gravenweg Capelle a/d ijssel Uw projectnummer : ALcontrol rapportnummer : , versie nummer: 1 Rapport verificatie nummer : PVHYAYPG Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

33 Oranjewoud Capelle D. Algra Analyserapport Blad 2 van 10 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer s' Gravenweg Capelle a/d ijssel Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q droge stof gew.-% S gewicht artefacten g S <1 <1 <1 aard van de artefacten g S geen geen geen organische stof (gloeiverlies) % vd DS S KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS S METALEN barium mg/kgds S cadmium mg/kgds S <0.35 kobalt mg/kgds S koper mg/kgds S kwik mg/kgds S <0.10 lood mg/kgds S molybdeen mg/kgds S <1.5 <1.5 <1.5 nikkel mg/kgds S zink mg/kgds S POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kgds S <0.01 fenantreen mg/kgds S antraceen mg/kgds S fluoranteen mg/kgds S benzo(a)antraceen mg/kgds S chryseen mg/kgds S benzo(k)fluoranteen mg/kgds S benzo(a)pyreen mg/kgds S benzo(ghi)peryleen mg/kgds S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 3.5 1) 1.3 1) 7.5 1) (0.7 factor) CHLOORBENZENEN hexachloorbenzeen µg/kgds S <1 <1 POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) PCB 28 µg/kgds S <1 <1 <1 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) MM1 MM1 001 (0-50) 005 (0-50) 006 (0-50) 011 (0-50) 012 (0-50) MM2 MM2 002 (0-50) 008 (0-50) 009 (0-50) MM3 MM3 011 (70-100) 012 (90-140) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

34 Oranjewoud Capelle D. Algra Analyserapport Blad 3 van 10 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer s' Gravenweg Capelle a/d ijssel Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q PCB 52 µg/kgds S <1 <1 <1 PCB 101 µg/kgds S <1 PCB 118 µg/kgds S <1 2.9 <1 PCB 138 µg/kgds S PCB 153 µg/kgds S PCB 180 µg/kgds S <1 som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 13 1) 14 1) 6.0 1) CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN o,p-ddt µg/kgds S <1 <1 p,p-ddt µg/kgds S <3 <3 som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 2.8 1) 2.8 1) o,p-ddd µg/kgds S <1 <1 p,p-ddd µg/kgds S <1 <1 som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) o,p-dde µg/kgds S <1 <1 p,p-dde µg/kgds S <1 <1 som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 5.6 1) 5.6 1) aldrin µg/kgds S <1 <1 dieldrin µg/kgds S <1 <1 endrin µg/kgds S <1 <1 som aldrin/dieldrin/endrin µg/kgds S 2.1 1) 2.1 1) (0.7 factor) isodrin µg/kgds S <1 <1 telodrin µg/kgds S <1 <1 alpha-hch µg/kgds S <1 <1 beta-hch µg/kgds S <1 <1 gamma-hch µg/kgds S <1 <1 delta-hch µg/kgds Q <1 <1 som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8 1) 2.8 1) heptachloor µg/kgds S <1 <1 cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1 <1 trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1 <1 som heptachloorepoxide (0.7 µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) factor) alpha-endosulfan µg/kgds S <1 <1 hexachloorbutadieen µg/kgds S <1 <1 trans-chloordaan µg/kgds S <1 <1 cis-chloordaan µg/kgds S <1 <1 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) MM1 MM1 001 (0-50) 005 (0-50) 006 (0-50) 011 (0-50) 012 (0-50) MM2 MM2 002 (0-50) 008 (0-50) 009 (0-50) MM3 MM3 011 (70-100) 012 (90-140) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

35 Oranjewoud Capelle D. Algra Analyserapport Blad 4 van 10 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer s' Gravenweg Capelle a/d ijssel Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) som organochloorbestrijdingsmidd elen (0.7 factor) landbodem µg/kgds S MINERALE OLIE fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5 9 fractie C12 - C22 mg/kgds fractie C22 - C30 mg/kgds fractie C30 - C40 mg/kgds totaal olie C10 - C40 mg/kgds S De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) MM1 MM1 001 (0-50) 005 (0-50) 006 (0-50) 011 (0-50) 012 (0-50) MM2 MM2 002 (0-50) 008 (0-50) 009 (0-50) MM3 MM3 011 (70-100) 012 (90-140) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

36 Oranjewoud Capelle D. Algra Analyserapport Blad 5 van 10 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer s' Gravenweg Capelle a/d ijssel Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen 001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten 1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

37 Oranjewoud Capelle D. Algra Analyserapport Blad 6 van 10 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer s' Gravenweg Capelle a/d ijssel Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709 aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN Grond (AS3000): conform AS3010 lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 22036). cadmium Grond (AS3000) Idem kobalt Grond (AS3000) Idem koper Grond (AS3000) Idem kwik Grond (AS3000) Conform AS en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-ISO 16772) lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 22036). molybdeen Grond (AS3000) Idem nikkel Grond (AS3000) Idem zink Grond (AS3000) Idem naftaleen Grond (AS3000) Conform AS fenantreen Grond (AS3000) Idem antraceen Grond (AS3000) Idem fluoranteen Grond (AS3000) Idem benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem chryseen Grond (AS3000) Idem benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) Grond (AS3000) hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS Idem PCB 52 Grond (AS3000) Idem PCB 101 Grond (AS3000) Idem PCB 118 Grond (AS3000) Idem PCB 138 Grond (AS3000) Idem PCB 153 Grond (AS3000) Idem PCB 180 Grond (AS3000) Idem som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem o,p-ddt Grond (AS3000) Conform AS p,p-ddt Grond (AS3000) Idem som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem o,p-ddd Grond (AS3000) Idem p,p-ddd Grond (AS3000) Idem som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem o,p-dde Grond (AS3000) Idem p,p-dde Grond (AS3000) Idem som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem aldrin Grond (AS3000) Idem dieldrin Grond (AS3000) Idem endrin Grond (AS3000) Idem ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

38 Oranjewoud Capelle D. Algra Analyserapport Blad 7 van 10 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer s' Gravenweg Capelle a/d ijssel Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem isodrin Grond (AS3000) Idem telodrin Grond (AS3000) Idem alpha-hch Grond (AS3000) Idem beta-hch Grond (AS3000) Idem gamma-hch Grond (AS3000) Idem delta-hch Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GCMS som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem heptachloor Grond (AS3000) Conform AS cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem som heptachloorepoxide (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem trans-chloordaan Grond (AS3000) Idem cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem Grond (AS3000) Conform AS3020 totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 001 Y ALC Y ALC Y ALC Y ALC Y ALC Y ALC Y ALC Y ALC Y ALC Y ALC201 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

39 Oranjewoud Capelle D. Algra Analyserapport Blad 8 van 10 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer s' Gravenweg Capelle a/d ijssel Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monsternummer: Monster beschrijvingen 001 MM1MM1 001 (0-50) 005 (0-50) 006 (0-50) 011 (0-50) 012 (0-50) Karakterisering naar alkaantraject benzine kerosine en petroleum diesel en gasolie motorolie stookolie C9-C14 C10-C16 C10-C28 C20-C36 C10-C36 De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

40 Oranjewoud Capelle D. Algra Analyserapport Blad 9 van 10 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer s' Gravenweg Capelle a/d ijssel Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monsternummer: Monster beschrijvingen 002 MM2MM2 002 (0-50) 008 (0-50) 009 (0-50) Karakterisering naar alkaantraject benzine kerosine en petroleum diesel en gasolie motorolie stookolie C9-C14 C10-C16 C10-C28 C20-C36 C10-C36 De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

41 Oranjewoud Capelle D. Algra Analyserapport Blad 10 van 10 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer s' Gravenweg Capelle a/d ijssel Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monsternummer: Monster beschrijvingen 003 MM3MM3 011 (70-100) 012 (90-140) Karakterisering naar alkaantraject benzine kerosine en petroleum diesel en gasolie motorolie stookolie C9-C14 C10-C16 C10-C28 C20-C36 C10-C36 De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

42 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Analyserapport Oranjewoud Almere D. Algra Postbus AA ALMERE-STAD Blad 1 van 13 Uw projectnaam : Capelle a/d IJssel Uw projectnummer : GW ALcontrol rapportnummer : , versie nummer: 1 Rapport verificatie nummer : H6AQ4K4Z Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project GW. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 13 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

43 Oranjewoud Almere D. Algra Analyserapport Blad 2 van 13 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Capelle a/d IJssel GW Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q METALEN barium µg/l S cadmium µg/l S <0.8 <0.8 <0.8 <0.8 <0.8 kobalt µg/l S < koper µg/l S <15 <15 <15 <15 <15 kwik µg/l S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 lood µg/l S <15 <15 <15 <15 <15 molybdeen µg/l S <3.6 <3.6 <3.6 <3.6 <3.6 nikkel µg/l S <15 <15 <15 <15 <15 zink µg/l S <60 <60 <60 <60 <60 VLUCHTIGE AROMATEN benzeen µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 tolueen µg/l S < ethylbenzeen µg/l S <0.2 < o-xyleen µg/l S p- en m-xyleen µg/l S xylenen (0.7 factor) µg/l S styreen µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 naftaleen µg/l S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) µg/l dichloormethaan µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 som dichloorpropanen (0.7 factor) µg/l S tetrachlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 tetrachloormethaan µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 trichlooretheen µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

44 Oranjewoud Almere D. Algra Analyserapport Blad 3 van 13 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Capelle a/d IJssel GW Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q chloroform µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 vinylchloride µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 tribroommethaan µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 MINERALE OLIE fractie C10 - C12 µg/l <25 <25 <25 <25 <25 fractie C12 - C22 µg/l <25 <25 <25 <25 <25 fractie C22 - C30 µg/l <25 <25 <25 <25 <25 fractie C30 - C40 µg/l <25 <25 <25 <25 <25 totaal olie C10 - C40 µg/l S <100 <100 <100 <100 <100 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

45 Oranjewoud Almere D. Algra Analyserapport Blad 4 van 13 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Capelle a/d IJssel GW Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen 001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

46 Oranjewoud Almere D. Algra Analyserapport Blad 5 van 13 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Capelle a/d IJssel GW Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q METALEN barium µg/l S cadmium µg/l S <0.8 <0.8 <0.8 <0.8 <0.8 kobalt µg/l S <5 <5 <5 <5 <5 koper µg/l S <15 <15 <15 <15 <15 kwik µg/l S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 lood µg/l S <15 <15 <15 <15 <15 molybdeen µg/l S <3.6 <3.6 <3.6 nikkel µg/l S <15 <15 <15 <15 <15 zink µg/l S <60 <60 <60 <60 <60 VLUCHTIGE AROMATEN benzeen µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 tolueen µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 ethylbenzeen µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 o-xyleen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 p- en m-xyleen µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 xylenen (0.7 factor) µg/l S styreen µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 naftaleen µg/l S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) µg/l dichloormethaan µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 som dichloorpropanen (0.7 factor) µg/l S tetrachlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 tetrachloormethaan µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 trichlooretheen µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

47 Oranjewoud Almere D. Algra Analyserapport Blad 6 van 13 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Capelle a/d IJssel GW Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q chloroform µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 vinylchloride µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 tribroommethaan µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 MINERALE OLIE fractie C10 - C12 µg/l <25 <25 <25 <25 <25 fractie C12 - C22 µg/l <25 <25 <25 <25 <25 fractie C22 - C30 µg/l <25 <25 <25 <25 <25 fractie C30 - C40 µg/l <25 <25 <25 <25 <25 totaal olie C10 - C40 µg/l S <100 <100 <100 <100 <100 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

48 Oranjewoud Almere D. Algra Analyserapport Blad 7 van 13 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Capelle a/d IJssel GW Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen 006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

49 Oranjewoud Almere D. Algra Analyserapport Blad 8 van 13 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Capelle a/d IJssel GW Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q METALEN barium µg/l S cadmium µg/l S <0.8 <0.8 <0.8 <0.8 <0.8 kobalt µg/l S < <5 <5 koper µg/l S <15 <15 <15 <15 <15 kwik µg/l S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 lood µg/l S <15 <15 <15 <15 <15 molybdeen µg/l S <3.6 <3.6 <3.6 <3.6 <3.6 nikkel µg/l S <15 <15 <15 <15 <15 zink µg/l S <60 <60 <60 <60 <60 VLUCHTIGE AROMATEN benzeen µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 tolueen µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 ethylbenzeen µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 o-xyleen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 p- en m-xyleen µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 xylenen (0.7 factor) µg/l S styreen µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 naftaleen µg/l S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) µg/l dichloormethaan µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 som dichloorpropanen (0.7 factor) µg/l S tetrachlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 tetrachloormethaan µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 trichlooretheen µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

50 Oranjewoud Almere D. Algra Analyserapport Blad 9 van 13 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Capelle a/d IJssel GW Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q chloroform µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 vinylchloride µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 tribroommethaan µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 MINERALE OLIE fractie C10 - C12 µg/l <25 <25 <25 <25 <25 fractie C12 - C22 µg/l <25 <25 <25 <25 <25 fractie C22 - C30 µg/l <25 <25 <25 <25 <25 fractie C30 - C40 µg/l <25 <25 <25 <25 <25 totaal olie C10 - C40 µg/l S <100 <100 <100 <100 <100 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

51 Oranjewoud Almere D. Algra Analyserapport Blad 10 van 13 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Capelle a/d IJssel GW Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen 011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

52 Oranjewoud Almere D. Algra Analyserapport Blad 11 van 13 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Capelle a/d IJssel GW Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm barium Grondwater (AS3000) Conform AS en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 11885) cadmium Grondwater (AS3000) Idem kobalt Grondwater (AS3000) Idem koper Grondwater (AS3000) Idem kwik Grondwater (AS3000) Conform AS en conform NEN-EN-ISO lood Grondwater (AS3000) Conform AS en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 11885) molybdeen Grondwater (AS3000) Idem nikkel Grondwater (AS3000) Idem zink Grondwater (AS3000) Idem benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS tolueen Grondwater (AS3000) Idem ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS styreen Grondwater (AS3000) Conform AS naftaleen Grondwater (AS3000) Idem 1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem 1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem 1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem chloroform Grondwater (AS3000) Idem vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 001 B ALC G ALC G ALC B ALC G ALC G ALC B ALC G ALC236 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

53 Oranjewoud Almere D. Algra Analyserapport Blad 12 van 13 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Capelle a/d IJssel GW Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 003 G ALC B ALC G ALC G ALC B ALC G ALC G ALC B ALC G ALC G ALC B ALC G ALC G ALC B ALC G ALC G ALC B ALC G ALC G ALC B ALC G ALC G ALC B ALC G ALC G ALC B ALC G ALC G ALC B ALC G ALC G ALC B ALC G ALC G ALC B ALC G ALC236 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

54 Oranjewoud Almere D. Algra Analyserapport Blad 13 van 13 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Capelle a/d IJssel GW Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 015 G ALC236 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

Gemeente Westland Team Milieu, Vergunning en Advies T.a.v. de heer Ing. A.C.T. van Leeuwen Postbus 150 2670 AD NAALDWIJK. Onze referentie: WESG110932

Gemeente Westland Team Milieu, Vergunning en Advies T.a.v. de heer Ing. A.C.T. van Leeuwen Postbus 150 2670 AD NAALDWIJK. Onze referentie: WESG110932 Gemeente Westland Team Milieu, Vergunning en Advies T.a.v. de heer Ing. A.C.T. van Leeuwen Postbus 15 267 AD NAALDWIJK Onze referentie: WESG11932 Betreft: Rapportage Datum: 1 oktober 211 Behandeld door:

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK Verkennend bodemonderzoek Wylerbaan 1b en 1c te Groesbeek in de gemeente Groesbeek Opdrachtgevers Dhr. J. Fleuren Wylerbaan

Nadere informatie

Actualiserend onderzoek

Actualiserend onderzoek Actualiserend onderzoek Locatie Tiendweg 22 te Zeist Voormalige adres: Tiendweg 1d te Zeist Gegevens opdrachtgever de heer S. de Vos Tiendweg 22 3709 JP Zeist Contactpersoon: de heer S. de Vos Contactpersoon

Nadere informatie

Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV

Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0147162 17 november 2014 323386 Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV Inleiding Grontmij Nederland B.V. heeft,

Nadere informatie

Bijlagen bij de toelichting Wijzigingsplan Altena ong. te Chaam. Datum: 15 maart 2011 Plan identificatie: NL.IMRO.1723.

Bijlagen bij de toelichting Wijzigingsplan Altena ong. te Chaam. Datum: 15 maart 2011 Plan identificatie: NL.IMRO.1723. Bijlagen bij de toelichting Wijzigingsplan Altena ong. te Chaam Datum: 15 maart 2011 Plan identificatie: NL.IMRO.1723.wpAltena vs01 Milec Bv, Bodemonderzoek d.d. 7 mei 2010 Kraaij Akoestisch Adviseurs,

Nadere informatie

Rapportage VERKE.NNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK OP HET TERREIN AAN DE VAN HEEMSTRAWEG 2A TE BEUNINGEN. Projectnummer: 06.04.

Rapportage VERKE.NNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK OP HET TERREIN AAN DE VAN HEEMSTRAWEG 2A TE BEUNINGEN. Projectnummer: 06.04. kantooradres telefoon telefax e-mail adres internet adres k.v.k. Rotterdam abn-amro bank btw nummer : Einsteinweg 13 6662 PWEIst : 0481-365340 : 0481-372296 : info@udm.nl : www.udm.nl : 24385492 : 48.85.92.887

Nadere informatie

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 224 531 274 Fax: 224 531 915 info@bodembelang.nl ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Verkennend

Nadere informatie

Verkennend asbestonderzoek Kanaalweg 9 te Bornerbroek

Verkennend asbestonderzoek Kanaalweg 9 te Bornerbroek Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend asbestonderzoek Kanaalweg 9 te Bornerbroek Opdrachtgever : Mevr.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai 2 woningen aan de Ammerse kade te Groot-Ammers. Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv. info@vandenheuvelbv.

Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai 2 woningen aan de Ammerse kade te Groot-Ammers. Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv. info@vandenheuvelbv. Blinde Banisweg 15, 7462 VH, Rijssen T (0548) 51 22 88 E info@voortmaningenieurs.nl BTW NL 128131421 B01 I www.voortmaningenieurs.nl NL 34 RABO 0113973667 Rapport Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Evaluatierapportage. : Kampstraat 1a te Heesch Opdrachtgever : Gemeente Bernheze Projectnummer : 259461.4 Datum : 16 juli 2013

Evaluatierapportage. : Kampstraat 1a te Heesch Opdrachtgever : Gemeente Bernheze Projectnummer : 259461.4 Datum : 16 juli 2013 Bijlage 2 Evaluatierapportage Locatie : Kampstraat 1a te Heesch Opdrachtgever : Gemeente Bernheze Projectnummer : 259461.4 Datum : 16 juli 2013 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek evaluatie sanering Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Circuit van Drenthe

Stichting Circuit van Drenthe Circuit van Drentha Aanvraag vergunning Wet milieubeheer CIRCUIT ASSEN Stichting Circuit van Drenthe 20 maart 2001 BMDAdvies ftnlb.. -...,,,,... BMD Advies Drenthe CIRCUIT ASSEN VERGUNNINGAANVRAAG Wet

Nadere informatie

Nul /eindsituatie bodemonderzoek

Nul /eindsituatie bodemonderzoek Nul /eindsituatie bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Opdrachtgever:

Nadere informatie

Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Cluster Natuur en Milieu Bureau Bodem

Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Cluster Natuur en Milieu Bureau Bodem Inspectie van een depot puingranulaat (afkomstig uit deelgebied 2) middels een partijkeuring op het terrein van Chemie-Pack (Vlasweg 6) in Moerdijk Rapport 13091345, 13 november 2013 Opdrachtgever Provincie

Nadere informatie

Gefaseerd saneringsplan NRE-terrein Locatieontwikkeling NRE-terrein te Eindhoven

Gefaseerd saneringsplan NRE-terrein Locatieontwikkeling NRE-terrein te Eindhoven Gefaseerd saneringsplan NRE-terrein Locatieontwikkeling NRE-terrein te Eindhoven Gemeente Eindhoven 11 augustus 2014 Definitief rapport BC1691-104-100 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Larixplein

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie

jbl ~A~,~~~oo~o~ na~4~c{ad4v~ SANERINGSPLAN ~~ r` ~ NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---...~. ~ Opdrachtgever: Advies:

jbl ~A~,~~~oo~o~ na~4~c{ad4v~ SANERINGSPLAN ~~ r` ~ NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---...~. ~ Opdrachtgever: Advies: . jbl A,ooo na4c{ad4v SANERINGSPLAN r` NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---... BEHO::;i ;i ti;......-3.. i Advies: Opdrachtgever: NBM Milieu BV Dr. van Stratenweg 5 Postbus 007 4200 CA GORINCHEM Gemeente

Nadere informatie

Beheer en Onderhoud / Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer

Beheer en Onderhoud / Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer CMS Derks Star Busmann T.a.v. P. Handgraaf Amstelplein 8 1096 BC Amsterdam Cluster / Team Doorkiesnummer aanvraag Bijlage(n) Uw kenmerk Onderwerp Beheer en Onderhoud / Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer

Nadere informatie

Gemeente Berkelland Waterschap Rijn en IJssel Dienst Landelijk Gebied

Gemeente Berkelland Waterschap Rijn en IJssel Dienst Landelijk Gebied Gemeente Berkelland Waterschap Rijn en IJssel Dienst Landelijk Gebied Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan II: Noordwesthelft gemeente Berkelland (vml. gemeenten Borculo, Neede en Ruurlo, inclusief

Nadere informatie

Beoordeling van veterinaire risico's van het verspreiden van baggerspecie nabij riool overstorten

Beoordeling van veterinaire risico's van het verspreiden van baggerspecie nabij riool overstorten Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Beoordeling van veterinaire risico's van het verspreiden van baggerspecie nabij riool overstorten RIZA rapport 99.028 _ 4 1 y Dit rapport is te bestellen a f 25,- per

Nadere informatie

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0511.GDRKerk10-BP30

Nadere informatie

t Satersloo, Saasveld Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht

t Satersloo, Saasveld Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht t Satersloo, Saasveld Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht Opdrachtgever: Resort t Satersloo B.V. Projectnr: ARC017 Rapportnr: 10-022 Datum: 06-09-2013 Kragten t Satersloo, Saasveld Aanmeldingsnotitie

Nadere informatie

Economische consequenties invoering CTTnorm zoute baggerspecie voor Nederlandse havens

Economische consequenties invoering CTTnorm zoute baggerspecie voor Nederlandse havens Economische consequenties invoering CTTnorm zoute baggerspecie voor Nederlandse havens Analyse CTT-norm 1999-2003 Vincent Linderhof (IVM) Sebastiaan Hess (IVM) Gideon Kruseman (IVM) Bert van Hattum (IVM)

Nadere informatie

Herontwikkeling Kerklaan 19-21 Nieuwerkerk aan den IJssel

Herontwikkeling Kerklaan 19-21 Nieuwerkerk aan den IJssel Herontwikkeling Kerklaan 19-21 Nieuwerkerk aan den IJssel Gemeente Zuidplas Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de inpassing in het bestemmingsplan Esse-Kleinpolder Augustus 2011 NL.IMRO.1892.BpKerklaan19_21.Co01

Nadere informatie

Steenbergen. MFA Kruisland

Steenbergen. MFA Kruisland Steenbergen MFA Kruisland 3 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel bestemmingsplan 7 1.2 Opzet plantoelichting 7 Hoofdstuk 2 Beschrijving locatie en project 9 2.1

Nadere informatie

Pilootproject alternatieve onderzoekstechnieken gassites elektromagnetisme en resistiviteit

Pilootproject alternatieve onderzoekstechnieken gassites elektromagnetisme en resistiviteit Pilootproject alternatieve onderzoekstechnieken gassites elektromagnetisme en resistiviteit Pilootproject innovatieve onderzoekstechnieken gassites elektromagnetisme en resistiviteit Documentbeschrijving

Nadere informatie

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Inleiding Dagelijks worden in Nederland kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Peiling informatiebehoefte bodemkwaliteit

Peiling informatiebehoefte bodemkwaliteit TNO-rapport Peiling informatiebehoefte bodemkwaliteit Fase 1 van spoor 2 van het LandsDekkend Beeld 2005 GeoMilieu Princetonlaan 6 Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl T 030 2564675 F 030 2564680 info@nitg.tno.nl

Nadere informatie

Bepaling actueel risico van verspreiding via grondwater

Bepaling actueel risico van verspreiding via grondwater Ministerie van Verkeer en Waterstaat sklmnopq Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA Bepaling actueel risico van verspreiding via grondwater Achtergronddocument in

Nadere informatie

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. VKB-protocol 2018

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. VKB-protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem VKB-protocol 2018 Dit protocol, versie 3, is op 10 mei 2007 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, ondergebracht

Nadere informatie