Programmabegroting 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2014"

Transcriptie

1 1 oktober 2013 Programmabegroting 2014 Tel hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere

2

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING FINANCIËLE POSITIE Perspectief Grondexploitatie Perspectief voor de nieuwe bestuursperiode IMPULSEN Inleiding Impuls onderwijs Impuls economie Gezamenlijke inzet onderwijs en economie Impuls veiligheid PROGRAMMAPLAN Bestuur Openbare orde en veiligheid Beheer en leefomgeving Cultuur Jeugd Onderwijs Sport Participatie, zorg en inkomen Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Economische ontwikkeling Dienstverlening Financiën en bedrijfsvoering PARAGRAFEN Weerstandsvermogen Inleiding Risicoprofiel algemene dienst Risicoprofiel grondexploitaties Grondbeleid en uitwerkingsopdrachten Financiering Wijziging intern rentebeleid Risicobeheer financieringsportefeuille Eisen wet FIDO Onderhoud Kapitaalgoederen Lokale Heffingen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Subsidiebeheer en verwerving...157

4 6 BEZUINIGINGSMONITOR BIJLAGEN Totaal tabel perspectief Bestedingsplan Groot onderhoud openbare ruimte Bezuinigingsmonitor Inventarisatie vigerende beleidsregels en convenanten AFKORTINGENLIJST Begrippenlijst pag. 4 Programmabegroting 2014

5 1 Inleiding

6

7 De balans van een bestuursperiode Voor u ligt de vierde en tevens de laatste programmabegroting ( ) van deze collegeperiode. Deze begroting is een afspiegeling van een vier jaar durende bestuursperiode, die vanaf de start in het teken stond van de economische crisis. Bij elke voorjaarsnota en begroting hebben we de benodigde stappen gezet om de opstapelende rijksbezuinigingen, terugloop in grondexploitaties, extra kosten voor de bijstand en de tekorten op de WABO op te vangen. Daarnaast is het ook een periode die gekenmerkt wordt door onze ambitie om Almere verder te ontwikkelen. Hierin zijn we altijd uitgegaan van de kracht binnen onze samenleving, actief burgerschap en initiatieven uit de stad. De bezuinigingen hebben ons gedwongen een kritische blik te werpen op onze rol binnen de samenleving. Daarom stellen we onszelf steeds de vragen: Doen we de goede dingen? En doen we die dingen goed? Hierdoor hebben we onder andere een kanteling gemaakt van aanbod en claimgericht werken naar een meer regisserende en faciliterende rol. Met als gevolg minder beleid en meer mogelijk maken om initiatieven te stimuleren en zelfredzaamheid en participatie te bevorderen. We gaan een bijzonder jaar tegemoet. Allereerst bestaat de gemeente komend jaar 30 jaar en vinden in maart 2014 de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hiermee komt een einde aan de huidige bestuursperiode. Dus een goed moment om nu de balans op te maken. Terugblik: bestuursopdrachten en bezuinigingsopgaven In 2010, bij aanvang van deze collegeperiode zijn we als stad al geconfronteerd met de recessie. Het college en de raad hebben getracht de gevolgen hiervan op de Almeerse samenleving zo gering mogelijk te houden. In het Oostvaardersakkoord hebben we aan de hand van zeventien bestuursopdrachten afgesproken onze organisatie en stad toekomstbestendig te maken. We hebben een prudent begrotingsbeleid gehanteerd, structurele uitgaven dekken we met structurele inkomsten. Met als belangrijkste speerpunt: bezuinigen waar het moet, investeren waar het kan. Dit resulteerde allereerst in een bezuinigingsopgave van ruim 33 miljoen. Juiste stap op juiste moment Gaandeweg deze bestuursperiode bleek deze bezuinigingsopgave alleen niet voldoende. Het verwachte economisch herstel bleef uit, sterker nog, de bezuinigingen vanuit het Rijk stapelden zich op. Om deze op te kunnen vangen hebben we continu voorzien in extra maatregelen. Waaronder een moratorium op bevolkingsvolgende voorzieningen tot 2017, een extra gemeentebrede 3% bezuinigingsoperatie van in totaal 7 miljoen en de inzet van de crisisbuffer van 5 miljoen. Daarbovenop waren we afgelopen voorjaar genoodzaakt de buffer van 40 miljoen uit de algemene middelen in te zetten om de afname in grondverkopen op te vangen. Dankzij ons prudente begrotingsbeleid, waarin we steeds hebben geanticipeerd op ontwikkelingen, hebben we onze begroting de afgelopen jaren telkens sluitend kunnen presenteren. Impulsen: ambities voor stad uitgevoerd Ondanks de bezuinigingsopgaven en bestuursopdrachten heeft dit college ruimte kunnen behouden voor haar ambitie voor de stad: een stad waar ruimtelijke en sociaal culturele kwaliteit en economische vitaliteit met elkaar worden verbonden. Het college heeft belangrijke, succesvolle investeringen gedaan waar inwoners, ondernemers en partners baat bij hebben. Zo hebben we vanaf de start jaarlijks 5 miljoen vrijgemaakt voor de impulsen: onderwijs, economie en veiligheid. Impulsgelden die zichtbaar vruchten hebben afgeworpen. Op onderwijsgebied is er een flinke kwaliteitsslag gemaakt. Het aantal zwakke scholen is vanaf 2011 met 27 afgenomen tot slechts 2 in het najaar Daarnaast is Almere in 2013 en 2014 Onderwijsstad van Nederland. De impuls economie heeft meer ontplooiingsmogelijkheden voor bedrijven geboden. We hebben gekozen voor een nieuwe aanpak van samenwerken met partners en de regio, de stimulering van sterke clusters via de Economic Development Board Almere en het ontwikkelen van excellent gastheerschap. Programmabegroting 2014 pag. 3

8 De impuls veiligheid heeft met name geleid tot extra toezicht in de stad, zowel fysiek, als ook in extra cameratoezicht. In 2014 zetten we wederom in op de impulsen op het gebied van onderwijs en economie en veiligheid. Minder beleid meer mogelijk We hebben belangrijke ruimtelijke ambities verwezenlijkt. Zoals het binnenhalen van de Floriade in 2022 en ons toekomstperspectief Almere 2.0 waarvoor we op weg zijn naar een hernieuwd Integraal Afspraken Kader. We blijven investeren in onze infrastructuur: de verbreding van de A6, een verdubbeling van het spoor, maar ook in Growing Green en projecten in Poort, Haven en Hout. Projecten waarin we met minder beleid meer mogelijk willen maken voor onze toekomstige bewoners. Zo is onlangs de bouw van de 500e IBBA woning gestart (IkBouwBetaalbaarinAlmere). Daarnaast is er geïnvesteerd in de komst van Expo Pit naar het centrum, een cultuurhuis in Haven, de hervorming van de cultuursector in de Hectare Cultuur en een zwembad in Poort en investeren we nog steeds in succesvolle projecten als Waaks! en het EarlyWarning Systeem. Dit college heeft gedurende deze financieel grillige tijd ook oog gehouden voor de minder draagkrachtigen binnen onze samenleving. We hebben ingezet op schuldhulpverlening en maken ons met succes hard om mensen in de bijstand zo snel mogelijk weer naar werk te begeleiden. Daarnaast hebben we een forse bezuiniging kunnen realiseren, waarbij essentiële voorzieningen voor de stad behouden zijn gebleven en is de voorbereiding voor de transities voortvarend ter hand genomen. Almere loopt hierin voorop doordat dit samen met partners in de stad is opgepakt. Ruimte geven aan de kracht en de energie van en in de stad, zoals verwoord in het coalitieakkoord, hebben we de afgelopen jaren meer en meer gestalte kunnen geven. Denk aan burgerinitiatieven in bijvoorbeeld het zelfbeheer in de stad, het contactwethouderschap en de daaraan gekoppelde thema avonden per gebied. Samenwerken met onze partners in de stad, krijgt in 2014 concrete invulling met de komst van UWV, de Kamer van Koophandel en PLAN groep binnen het stadhuis. Daarnaast heeft de ingezette bestuursstijl geleid tot een Intentieovereenkomst Publiek Verantwoorden waarin we samen met instellingen in de stad de intentie hebben vastgelegd om de verantwoording van subsidiegelden niet enkel te richten op cijfers maar juist op maatschappelijke effecten. Dit alles zonder enige druk uit te oefenen op de lokale lasten. Drie jaar op rij is het ons gelukt om tarievenverhoging te voorkomen. Dit geldt ook voor 2014 als gevolg van het succesvolle project Mijn Afval Maakt Winst. De stijging van de lokale lasten blijft in 2014 ruim onder de inflatie. Gastvrije stad en faciliterende gemeente In 2014 zullen we onze nieuwe rol in de Almeerse samenleving verder verfijnen. Met name waar het gaat om het loslaten, overlaten, vertrouwen geven en een podium bieden aan initiatieven in de stad. We willen meer ruimte geven aan eigen kracht binnen de samenleving. We wijden ons daarom komend jaar meer aan Excellent Gastheerschap: Almere als gastvrije gemeente. Een stad waar initiatieven tot volle wasdom kunnen komen en waar de gemeente deze stimuleert en accommodeert. Bijvoorbeeld door verbeterde dienstverlening, minder beleid en een klantgerichte dienstverlening op het gebied van vergunningen (WABO). Najaar 2013: Sluitende begroting met onzeker toekomstbeeld Voor u ligt een sluitende begroting. Het is echter wel een begroting met een onzeker toekomstbeeld. We hebben ons, ondanks onbestendige tijden aan onze afspraak gehouden en de bezuinigingsopgave van 33 miljoen uit 2010 op enkele kleine aandachtspunten na gerealiseerd. We hebben problemen niet vooruitgeschoven en steeds geanticipeerd op ontwikkelingen. Dankzij dit begrotingsbeleid hebben we afgelopen jaren, steeds de juiste stap op het juiste moment gezet. pag. 4 Programmabegroting 2014

9 Ook vandaag, najaar 2013, willen we problemen geenszins vooruitschuiven. Opnieuw kampen we met onzekere externe factoren en komen er vanuit het Rijk bezuinigingen op ons af. Ditmaal ruim 6 miljoen sinds de Voorjaarsnota. En ondanks dat we al flink investeren in de aankomende transities in het Sociaal Domein, blijft onzeker wat hiervan de uiteindelijke financiële gevolgen zijn voor onze gemeente. Na alle eerder genomen maatregelen, de extra gemeentebrede bezuinigingsopgave en inzet van buffers, kunnen we voor de lange termijn niet alles oplossen. Deze onzekere tijd maakt het moeilijk te begroten voor de verdere toekomst. Tot slot de balans Met deze begroting maken we de balans op van een bestuursperiode. We zijn onze afspraken nagekomen, hebben op het juiste moment noodzakelijke stappen gezet om onze gemeentelijke financiën op orde te houden. Tegelijkertijd hebben we ruimte weten te maken voor noodzakelijke investeringen voor de vitaliteit van onze stad. Ondanks alle toekomstige onzekerheden vertrouwen we erop, net als in afgelopen jaren, samen met u deze bestuursperiode positief af te sluiten. De kracht die de Almeerders afgelopen jaren hebben laten zien, rechtvaardigt ons vertrouwen. Immers: In Almere maken mensen de stad. Programmabegroting 2014 pag. 5

10

11 2 Financiële positie

12

13 In dit hoofdstuk gaan we in op de hoofdlijnen van de financiële positie van de gemeente. Het gaat hierbij zowel om de financiële stand van zaken van de algemene dienst als van de grondexploitaties. Voor de algemene dienst hebben wij ondermeer onderzoek gedaan naar de opbrengstpotentie van de bouwleges (WABO). Verder is getracht in kaart te brengen wat de impact is van de transities in het sociaal domein. Tenslotte is de uitwerkingsopdracht Dienstverlening voltooid. Voor het op orde houden van onze grondexploitaties hebben wij de bij de voorjaarsnota geformuleerde uitwerkingsopdrachten onderzocht. De uitkomsten van deze analyses zijn verwerkt in deze begroting. 2.1 Perspectief Bij de voorjaarsnota hadden wij u een perspectief geschetst wat nagenoeg sluitend was; wel was sprake van een tekort in 2017 van 1,9 miljoen. Ten opzichte van de voorjaarsnota hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot een wijziging van het perspectief: de reguliere actualisatie van de begroting; de verwerking van structurele en incidentele knelpunten en investeringen; aanvullende bezuinigingen van het rijk ( 6 miljoen extra sinds de voorjaarsnota). We hebben hier zoveel mogelijk maatregelen tegenover gezet. Na verwerking van deze mutaties resteert voor de jaren 2013 tot en met 2016 een sluitend perspectief. Structureel is er nog een tekort van 1,8 miljoen. Wij achten dit verantwoord. Tabel 2 1 Bedragen x 1 miljoen cat vertrekpunt actualisatie perspectief 6,5 5,1 2,2 3,1 1,4 incidentele knelpunten 4,7 5,7 1,7 0,0 incidentele oplossingen 1,9 2,8 1,0 structurele knelpunten 1,4 1,4 2,0 2,0 bezuinigingen van het Rijk 3,8 3,9 6,0 7,4 7,0 structurele maatregelen 3,2 5,9 6,7 7,6 1,9 eindtotaal 0,0 0,0 0,3 1,8 Uitgangspunt Oostvaardersakkoord Conform het Oostvaardersakkoord hanteert het college als uitgangspunt dat structurele uitgaven met structurele inkomsten dienen te worden afgedekt. In bovenstaande tabel hebben we dit zichtbaar gemaakt. Uit de tabel blijkt dat alleen de incidentele knelpunten en investeringen met incidentele oplossingen zijn afgedekt. Om de structurele knelpunten en de Rijksbezuinigingen op te vangen zijn structurele maatregelen genomen. De mutaties op het perspectief zullen nu kort worden toegelicht. Actualisatie perspectief De actualisatie van het perspectief is in de jaren 2013 t/m 2017 positief. Bij de voorjaarsnota hadden we een achtervang geraamd voor tekorten op de bijstand. Omdat het Rijk de ramingen heeft bijgesteld voor oplopende werkeloosheid, is dit nu niet meer nodig. Daarnaast valt de uitkering uit het gemeentefonds hoger uit. Incidentele investeringen, knelpunten en oplossingen In de begroting hebben we een aantal incidentele knelpunten kunnen oplossen door de inzet van incidentele middelen. Ook zijn er middelen vrijgespeeld voor incidentele investeringen, zoals de voorbereidingskosten voor de transitie in het sociaal domein. Programmabegroting 2014 pag. 9

14 Structurele knelpunten en investeringen Wij hebben onderzoek gedaan naar de WABO en Stedelijke Ontwikkeling. Dit leidt tot minder reductie op formatie dan voorzien, op beide beleidsterreinen. Verder stellen we ondermeer middelen beschikbaar om te investeren in de sporthal in Haven. Bezuinigingen van het Rijk De grootste problematiek van deze begroting komt voort uit de bezuinigingen van het Rijk. Uit de septembercirculaire blijkt dat het aandeel van Almere in de 6 miljard bezuinigingen van het kabinet neerkomt op een bedrag van circa 6 miljoen. Verder wordt de gemeente geconfronteerd met een extra bezuiniging van 0,9 miljoen op het gemeentefonds in het kader van onderwijshuisvesting. In de Voorjaarsnota was reeds rekening gehouden met een korting van 2,8 miljoen, tezamen dus een korting op onderwijshuisvesting van 3,7 miljoen. Structurele maatregelen Er zijn diverse maatregelen genomen om de Rijksbezuinigingen op te vangen. Voor de korting onderwijshuisvesting is een bestuursopdracht geformuleerd. Ook hebben we besloten tot een taakstelling op de gemeentelijke organisatie, oplopend tot 3,5 miljoen. Verder gaan wij de loon en prijscompensatie ( 2 miljoen) niet doorvertalen naar de organisatie. Tenslotte is er een extra buffer aangelegd, waaruit 1,2 miljoen aan structurele rentebaten kan worden toegevoegd aan het perspectief. 2.2 Grondexploitatie Hieronder geven wij de belangrijkste effecten weer van de uitwerkingsopdrachten. In de paragraaf grondbeleid treft u een uitgebreide toelichting aan en de actualisatie van het MPGA. Hoofdlijnen uitwerkingsopdrachten In het onderzoek naar de herprogrammering is gekeken naar ontwikkelmogelijkheden van verschillende locaties in de huidige markt. In het bijzonder hebben wij daarbij gekeken naar de kantorenlocaties en de locaties met een aanzienlijke gestapelde woningbouw. Zoals de uitwerkingsopdracht van ons vroeg, hebben we hiermee het risicoprofiel van onze grondexploitaties aanzienlijk teruggebracht. Dit leidt wel tot een verslechtering van het weerstandsvermogen met 38 miljoen. Bij het onderzoek naar de grondwaardering stond de vraag centraal in hoeverre de huidige crisis een structurele aanpassing van de grondprijzen vraagt. Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig te geven. Wel is er reden om ruimte te creëren voor prijsincentives op specifieke marktsegmenten en om de geraamde opbrengstenstijging in de grondexploitatie te matigen. Hiermee creëren we ruimte om slagvaardig te handelen en passen we onze plannen ook aan op de realiteit. Het antwoord leidt tot een verslechtering van het weerstandsvermogen met 60 miljoen. Tegenover deze verslechteringen staan twee substantiële verbeteringen van het weerstandsvermogen. Via de uitwerkingsopdrachten hebben we ook onderzocht of er nog verdere besparingen konden worden gerealiseerd. Daaruit blijkt dat er verder kan worden bezuinigd op de civieltechnische kosten. Hiermee is een besparing gerealiseerd van 17,5 miljoen. Op basis van een eigen analyse en een second opinion door een extern adviseur kiest het college ervoor om de rekenrente te verlagen. Dit geldt zowel voor de algemene dienst als voor de grondexploitaties. Deze maatregel leidt tot een verbetering van het weerstandsvermogen met 65 miljoen. pag. 10 Programmabegroting 2014

15 Effect weerstandsvermogen De verwerking van de resultaten van de uitwerkingsopdrachten maken het grondbedrijf financieel sterker door het verlaagde risicoprofiel. Het blijft echter een complexe opgave met een beperkte ruimte in het weerstandsvermogen. Op basis van de huidige aannames is er 68,5 miljoen beschikbaar voor het afdekken van het 0 scenario (harde buffer 31,3 miljoen en zachte buffer 37,2 miljoen). Ook de risico s van de grondexploitatie ad 64,4 miljoen zijn afgedekt. Hierdoor komt de harde buffer uit op 0,0 miljoen en de zachte buffer op 2,3 miljoen. Deze globale doorrekening wordt nader gedetailleerd in het MPGA Dan worden de effecten en analyses op grondexploitatieniveau en per gebied gepresenteerd en ter vaststelling aan uw raad voorgelegd. In de programmarekening 2013 wordt u hierover geïnformeerd. 2.3 Perspectief voor de nieuwe bestuursperiode Deze programmabegroting is de laatste begroting van ons college. Wij hebben ons tot het uiterste ingespannen om de kortingen vanuit het Rijk en de tegenvallende inkomsten door de economische recessie op te vangen. Een belangrijk deel van deze tegenvallers werd pas op Prinsjesdag bekend gemaakt. Dit betekent dat het Rijk ons voor een complexe opgave heeft geplaatst. Zoals uit tabel 2 1 blijkt, zijn we er desondanks grotendeels in geslaagd de bezuinigingen op te vangen. Er resteert nog een tekort in 2017 van 1,8 miljoen. Naast het resterende tekort in het perspectief voorzien we op de langere termijn ook structurele risico s voor de financiële positie van de gemeente. Ten eerste zullen de gevolgen van de stagnerende economie zich naar verwachting ook de komende jaren nog vertalen naar de gemeentelijke begroting. Veel is afhankelijk van de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de bijstand en van ontwikkelingen op de woning en kantorenmarkt. Daarnaast zijn er nog onzekerheden met betrekking tot het Rijksbeleid. Er zijn nog steeds grote risico s rondom de transities in het sociaal domein. Ten tweede zal een nieuw college afwegingen moeten maken inzake een aantal knelpunten die op de wat langere termijn op de gemeente af komen. Het college heeft opdrachten gegeven de problematiek ten aanzien van het groot onderhoud in wijken, de onderwijshuisvesting en het commercieel vastgoed verder in kaart te brengen en hiervoor structurele oplossingen te vinden. Het is daarnaast aan een volgend college om keuzes te maken over de structurele financiering van (een deel van) de afdeling economische zaken en het opheffen dan wel voortzetten van het moratorium op de bevolkingsvolgende voorzieningen. Ook over onze grondexploitaties stellen wij een aantal maatregelen voor, ter versteviging van de financiën. Dit betreffen zowel de maatregelen in programmering en fasering als de grondwaardering. Tegenover deze risico s staan uiteraard ook kansen. Mogelijke economische groei kan een enorme impuls geven bij het oplossen van onze problemen, zowel in het grondbedrijf als binnen de algemene dienst. Binnen de randvoorwaarde van haalbaarheid achten wij deze begroting daarom verantwoord en verstandig. Programmabegroting 2014 pag. 11

16

17 3 Impulsen

18

19 3.1 Inleiding In het Oostvaardersakkoord krijgen drie onderwerpen die essentieel zijn voor de ontwikkeling van de stad, hoge prioriteit: onderwijs, economie en veiligheid. Ons college onderstreept het belang van deze onderwerpen door jaarlijks circa 5 miljoen vrij te maken om een impuls te geven en in te zetten op maatregelen die een structureel effect sorteren. Onderwijs, economie en veiligheid raken elkaar; ze dragen alle drie bij aan persoonlijke ontwikkeling, groei en welbevinden. Kwaliteit van onderwijs, terugdringen van schooluitval, zorgen voor voldoende stageplekken en een goede aansluiting tot de arbeidsmarkt staan aan de basis hiervan. Het biedt inwoners kansen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Binnen de Economic Development Board Almere (EDBA) werken partners uit onder andere het bedrijfsleven en het onderwijs nauw met elkaar samen om kennis te bundelen en banen te realiseren. In schooljaar konden landelijk leerlingen geen stageplek vinden. Het gebrek aan stageplaatsen en leerwerkplekken is een probleem voor studenten, omdat de stage en de opleiding in het bedrijf een verplicht onderdeel van het curriculum uitmaken. Ook voor bedrijven kan dit op termijn een probleem veroorzaken, indien minder mbostudenten uitstromen naar de arbeidsmarkt. In samenwerking tussen werkgeversorganisaties, brancheorganisaties, instellingen, het onderwijs en de gemeente, wordt in Almere toegewerkt naar één centraal servicepunt voor stages. In dit servicepunt komt het aanbod van stagiaires van alle onderwijsinstellingen in Almere samen met het aanbod aan stageplaatsen in Almere. We willen voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden. Daarom geven we bijvoorbeeld op scholen voorlichting over maatschappelijke ontwikkelingen en werken in het Veiligheidshuis verschillende partijen samen op het gebied van justitie, zorg en onderwijs om probleemsituaties aan te pakken. Niet alleen de strafrechtelijke aanpak van een persoon komt daarbij ter sprake. We kijken ook naar gezinssituaties, arbeidssituaties en schoolgerelateerde situaties. Inzet impulsmiddelen 2014 Tabel 3 1 Bedragen x toegekende impulsmiddelen per impuls totaal impuls veiligheid impuls economie impuls onderwijs gezamenlijke inzet onderwijs & economie internationaal beleid totale impulsmiddelen beschikbare impulsenmiddelen saldo Dekking impulsmiddelen Jaarlijks wordt 5 miljoen beschikbaar gesteld voor impulsaanvragen op het gebied van onderwijs, economie en veiligheid. De verdeling en inzet van deze middelen over de verschillende beleidsterreinen wordt jaarlijks bij de programmabegroting vastgesteld. Onze ambities op het gebied van onderwijs, economie en veiligheid willen we in 2014 onderstrepen door een bedrag van 5 miljoen in te zetten. Hiervan is al ingezet bij de voorjaarsnota voor internationaal beleid en samenwerking met Shenzhen. In dit hoofdstuk vindt u een inhoudelijke toelichting op de Impulsprogramma s waar we in 2014 aan gaan werken. Programmabegroting 2014 pag. 15

20

21 3.2 Impuls onderwijs Tabel 3 2 Bedragen x kinderen 2 6 jaar prioriteit geen zwakke scholen meer in meer tijd om te leren goed onderwijspersoneel omgeving bij de school betrekken alle feiten op tafel doorgaande lijn mbo hbo 70 8.gezamenlijke inzet onderwijs en economie 300 totaal Impuls onderwijs 2014 Wij verbeteren de kwaliteit van het onderwijs in nauwe samenwerking met onze partners. Dit jaar zetten we in op het verder borgen van de verbeteringen die in het basis en voortgezet onderwijs gerealiseerd zijn. We versterken de kwaliteit van de leerkrachten door het nascholingsaanbod uit te breiden en kiezen voor ondersteuning van het onderwijsproces onder meer door uitbreiding van onderwijstijd en werken aan het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind. De inzet per actielijn in 2014 is als volgt: 1. Kinderen 2 6 jaar prioriteit De focus ligt op een doorgaande ontwikkellijn van jonge kinderen, het betrekken van kinderopvang bij de beleidsuitvoering en wijkgerichte samenwerking tussen de partners van de voor en vroegschoolse educatie. 2. Geen zwakke scholen meer in 2014 In 2014 willen we het aantal zwakke scholen in het basis en voortgezet onderwijs in Almere terugbrengen naar nul. We zetten de uitvoering van de kwaliteitsaanpak ook dit jaar nog met kracht voort. We investeren in het verder borgen van de kwaliteit binnen de scholen die het basisarrangement behaald hebben en breiden de opgedane kennis vanuit de kwaliteitsaanpak uit naar andere scholen. Hierbij maken we gebruik van de reeds opgebouwde kennis van de eigen inhoudelijke expertise binnen de schoolbesturen. 3. Meer tijd om te leren We investeren opnieuw in een Weekendaanbod voor leerlingen uit het basis en voortgezet onderwijs. Ook geven we een impuls aan de bredere uitrol van succesvolle pilots uit de voorgaande impulsjaren op het gebied van onderwijstijdverlenging. 4. Goed onderwijspersoneel Om de in gang gezette verbeteringen te kunnen continueren en borgen, blijven we investeren in het verhogen van de kwaliteit van het onderwijspersoneel. De investeringen die gedaan worden voor de opleidingsscholen worden net als in 2013 weer gedragen door de schoolbesturen. Tevens zetten we in op het doorontwikkelen van de opleiding voor startende leerkrachten; een initiatief waarbij de schoolbesturen en Pabo Almere nauw samenwerken en waarmee we in Almere vooruit lopen op de landelijke ontwikkelingen. We breiden het nascholingsaanbod van de pabo op verzoek van de schoolbesturen in 2014 uit met een aanbod voor excellente leerkrachten en interne begeleiders. Programmabegroting 2014 pag. 17

22 5. Omgeving bij de school betrekken We blijven investeren in de projecten ter bevordering van de betrokkenheid van ouders en andere organisaties. We zetten de voorleescampagne en de aandacht voor de kwaliteitsverbetering voort. Net als in 2013 blijven we de verbinding leggen tussen de voorleescampagne, de Brede Leesimpuls en het project laaggeletterdheid. 6. Alle feiten op tafel In 2014 brengen we opnieuw De Lokale Staat van het Onderwijs en de monitor Taal, lezen en rekenen voor zowel het basis als het voortgezet onderwijs uit. In 2014 leveren we een bijdrage aan het onderzoek van de Universiteit van Twente naar de prestaties van de zwakke scholen en risicoscholen die deelnemen aan de Kwaliteitsaanpak. 7. Doorgaande lijn mbo hbo In 2014 werken we verder aan de uitbreiding van de succesvolle overgang (v)mbo mbo met een succesvolle doorstroom van mbo naar hbo, via het model mbo plus hbo. Hierbij is het perspectief op een hbo diploma gekoppeld aan een verkorte duur van de opleiding. Door de overgang van onderwijssysteem te verbeteren kunnen we de talenten van jongeren optimaal benutten en kunnen we zowel bestaande als nieuwe bedrijven gekwalificeerde werknemers bieden. 8. Gezamenlijke inzet onderwijs en economie Zie toelichting paragraaf 3.4. Impuls onderwijs 2013 Vanwege het feit dat prestaties moeten worden toegerekend aan het juiste boekjaar is het nodig om de impulsmiddelen te splitsen. Subsidieverlening voor de impuls onderwijs slaat immers op het schooljaar Het deel van de subsidie dat betrekking heeft op de doorlopende verplichtingen in 2014 wordt via een begrotingswijziging in 2013 afgeraamd en in 2014 bijgeraamd. Hiermee is het budget in overeenstemming met de prestatie. Het gaat om een bedrag van 1,1 miljoen. pag. 18 Programmabegroting 2014

23 3.3 Impuls economie Tabel 3 3 Bedragen x EDBA businesscases pilot de Vaart revitalisering bedrijventerreinen gezamenlijke inzet impuls onderwijs en economie 300 totaal Impuls economie 2014 Met de impuls economie stimuleren we de economische ontwikkeling van Almere. Uitgangspunt daarbij is dat Almere bedrijven ontplooiingsmogelijkheden biedt. Om die reden zetten we in 2014 in op doorontwikkeling en nieuwe businesscases binnen de kansrijke clusters ICT & Media, Logistiek & Handel, Health &Wellness, Duurzaam Almere, en Luchthaven Lelystad. Dat kunnen we doelgericht en in samenwerking met marktpartijen en onderzoeksinstellingen doen dankzij onze Economic Development Board Almere (EDBA). Verder werken we op innovatieve wijze samen met ondernemers aan de revitalisering van bedrijventerrein De Vaart. Vanwege de meerwaarde van samen optrekken met onderwijs combineren we een deel van de impuls economie om te werken aan het verbeteren van de verbinding tussen arbeidsmarkt en onderwijs. 1. Economic Development Board Almere (EDBA) businesscases De EDBA jaagt aan, koppelt mensen en kennis, initieert, wijst de weg, organiseert, bundelt, co financiert, beoordeelt, makelt en schakelt. Ruim 100 bedrijven en organisaties zijn aangehaakt en investeren tijd en energie in het bedenken en tot stand brengen van gezamelijke plannen (businesscases) voor Almere. Vanaf maart 2014 zal de EDBA ook deelnemen in het te openen ondernemersplein in het stadhuis. De uitgavencomponenten in grote lijnen Voor de ontwikkeling van de businessplannen binnen de geselecteerde clusters is dikwijls een injectie van de overheid nodig. Via een zorgvuldige toetsing vindt dat plaats in EDBA verband. De exacte inzet van de middelen is afhankelijk van de kansen die zich voordoen, maar kent de volgende indeling. 1. De verdere ontwikkeling van regieprogramma's voor de vijf geselecteerde clusters. Almere Data Capital is zo'n programma dat ontstond uit het cluster ICT & Media waarbinnen werd gezocht naar de ontwikkeling van specifieke marktsegmenten die goed passen bij Almere. Naast Almere Data Capital lopen er op dit moment nog drie programma's: Woonzorgconcepten, Van Afval naar Grondstof, en Distrizorg (met het Flevoziekenhuis) waarin verschillende partners samenwerken. In 2014 investeren we gericht in deze samenwerkingen. 2. De grootste financiële component betreft het verstrekken van financiële bijdragen (achtergestelde leningen) aan innovatieve starters en doorstarters uit de kansrijke clusters. Dit gebeurt in samenwerking met banken en uiteraard onder goedkeuring van de Board waarin de burgemeester en de wethouder Economische Ontwikkeling zitting hebben. 3. De EDBA ondersteunt verder haalbaarheidsonderzoeken van kansrijke marktinitiatieven. Voorbeelden daarvan zijn Icedôme Almere, Witchworld, en een onderzoek naar de kansen voor de maakindustrie en de vrijetijdseconomie. Nadere inhoudelijke toelichting op EDBA businesscases In 2014 wordt ingezet op versterking en verdere ontwikkeling van de vier lopende programma's. Het programma Almere Data Capital ontwikkelt zelf geen producten of diensten, maar brengt grote en kleine marktpartijen samen om rondom Big Data diensten te ontwikkelen waar de markt om vraagt. Een consortium van marktpartijen gaat de markt bewerken. Het eerste succes is dat data van het nationale onderzoek borstkanker in Almere worden opgeslagen en verwerkt. Programmabegroting 2014 pag. 19

24 Met marktpartijen als IBM en Philips is een convenant getekend en vanuit de visie Almere Smart Society gaan zij met de toepassing van slimme technologie innovatie bevorderen op het gebied van onder andere leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie. Voor het cluster Health&Wellness is een regieprogramma voor innovatieve woonzorgvormen voor gehandicapten en senioren ontwikkeld. Zorgorganisaties hebben ontwikkelingen in gang gezet die gaan leiden tot een Family Care Center. Het regieprogramma Van afval naar grondstof binnen het cluster Duurzaam Almere richt zich op het sluiten van kringlopen voor grondstoffen en hoogwaardige recycling, waar zowel milieu als economie baat bij hebben, de circulaire economie. De EDBA ziet economische kansen voor Almere: een textielrotonde zal veel werkgelegenheid aantrekken. Daarom wordt een programma voor de recycling van textiel ontwikkeld. Met de gemeente Prato in Italië wordt op dit gebied al samengewerkt. Daarnaast richt dit programma zich op het benutten van nieuwe afvalstromen zoals bouwafval en computers. Het regieprogramma DistriZorg is gericht op innovaties in de logistiek en inkoop van zorginstellingen. Door slimmer te organiseren zijn aanzienlijke kwaliteitsslagen te maken en financiële besparingen te realiseren. Recent tekenden zeven gerenommeerde bedrijven in de (zorg)logistiek een intentieovereenkomst tot samenwerking in het programma DistriZorg. Deze richt zich voor de lange termijn op het realiseren van een nieuw distributiecentrum voor zorglogistieke dienstverlening in Almere voor de Metropoolregio Amsterdam. In 2014 zal de EDBA het programma ondersteunen door een bijdrage te leveren aan het projectmanagement, de communicatie, het gebruiken van het netwerk van de leden van de board en het interesseren van zorginstellingen in de regio. 2. Pilot de Vaart revitalisering bedrijventerreinen De Vaart is van oudsher een van de stuwende krachten voor de economische ontwikkeling in Almere. Daarnaast kent de Vaart nog een uitgeefbare grondvoorraad van 25 ha. Eén van de projecten uit de Agenda van de Stad was pilot De Vaart, een gezamenlijk innovatief traject van ondernemers en de gemeente. De pilot was gericht op het ontstaan van een wenkend perspectief voor samenwerking tussen de gemeente en bedrijvenkringen bij de revitalisering van bedrijventerreinen. Om de bevindingen en resultaten van de pilot in volle omvang te benutten is een investering van 1 miljoen nodig. Hiervoor staan alle belanghebbenden, dus zowel de ondernemers als de gemeente, aan de lat. De gemeentelijke bijdrage bedraagt 0,3 miljoen en dient als cofinanciering voor een aanvraag bij de provincie van 0,5 miljoen uit de subsidieregeling Revitalisering Bedrijventerreinen. De resterende cofinanciering willen wij in overleg met de ondernemers realiseren. Ook andere dekkings of subsidiemogelijkheden worden daarbij onderzocht. Nadere inhoudelijke onderbouwing pilot de Vaart De investeringen zijn bedoeld om: de meest urgente fysieke knelpunten op te pakken waaronder de ontwikkeling van het Brugplein/ vrachtwagenproblematiek; een gemeentelijk regisseur voor de Vaart aan te stellen om de follow up van de pilot (Agenda van de stad) te waarborgen en bijvoorbeeld doorstroming van bedrijven te bevorderen (incl. grondverkopen); Startkapitaal voor de Bedrijven Investerings Zone. 3. Gezamenlijke inzet onderwijs en economie Zie toelichting paragraaf 3.4. pag. 20 Programmabegroting 2014

25 3.4 Gezamenlijke inzet onderwijs en economie Tabel 3 4 Bedragen x techniek en ICT (o.a. ICT in de Wolken) 150 leren ondernemen en beroepsorientatie 175 duurzame aanpak Entree opleiding 150 doelmatigheid en samenwerking 75 onderzoek en advies (waaronder IFA) 50 impuls bijdrage onderwijs arbeidmarkt 600 In het Oostvaardersakkoord krijgt onderwijs hoge prioriteit. Goed onderwijs is namelijk een essentiële voorwaarde voor de ontwikkeling van de stad. Het biedt inwoners kansen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Het biedt ondernemers en instellingen een essentiële kwaliteit voor het vestigingsklimaat in de stad. Op dit knooppunt zijn het onderwijs en het bedrijfsleven aan elkaar gelieerd. Het programma economie richt zich op de thema s excellent gastheerschap en kansrijke economische clusters samen met partijen uit de stad. De Economic Development Board Almere richt zich op de clusters ICT&Media, Health&Wellness, Logistiek&Handel, Duurzaam Almere en luchthaven Lelystad. Voor de ontwikkeling van deze clusters, met name ook het midden en kleinbedrijf hierin, is goed geschoold personeel een belangrijke randvoorwaarde. De arbeidsmarkt is per definitie regionaal. Daarom kan het voor Almere interessant zijn om aansluiting te zoeken bij een nog te ontwikkelen dashboard op MRA niveau. Met behulp van het dashboard kunnen we de marktontwikkelingen volgen en het rendement van onze inzet beter in kaart brengen en waar nodig bijsturen. Het afgelopen jaar is gebleken dat zich vraagstukken aandienen waar het onderwijs en de arbeidsmarkt de komende jaren voor staan. Dit is onder andere op basis van (bestuurlijke) overleggen met partners in de stad en gesprekken met overige partners gebleken. Deze vraagstukken zijn van invloed op het onderwijs in Almere en vragen om zorg en aandacht van alle betrokken partners, waaronder het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. Deze vraagstukken komen samen in deze impuls onderwijs en economie. Techniek en ICT Met het inzetten van de Impulsmiddelen werken we toe naar een duurzame infrastructuur waarbij er een duidelijke koppeling wordt gemaakt tussen de technische opleidingen en de vraag uit de markt. Eén specifiek onderwerp binnen het thema Techniek en ICT, is het landelijke Techniekpact. Dit pact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. Almere en de hele Noordvleugel willen samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en partners hier zo goed mogelijk bij aansluiten. Leren ondernemen en beroepsoriëntatie In samenwerking met de MBO instellingen en het bedrijfsleven in Almere wordt een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van het oprichten van een gezamenlijke gecertificeerde leerlijn ondernemerschap. Om überhaupt af te studeren als MBO er, zijn stages het opdoen van relevante werkervaring belangrijk. In samenwerking tussen werkgeversorganisaties, brancheorganisaties, instellingen, het onderwijs en de gemeente Almere, wordt toegewerkt naar één centraal servicepunt voor stages. Duurzame aanpak van de entreeopleiding Vanuit de Impulsmiddelen investeren we in een duurzame aanpak van de entreeopleiding met als doel: Verminderen van de uitval van leerlingen op niveau 1 en 2; Verbeteren van het imago van niveau 1 en 2 opleidingen; Verhogen van de duurzame arbeidsinpassing voor jongeren die uitstromen naar arbeid. Programmabegroting 2014 pag. 21

26 Doelmatigheid en samenwerking Doel is om de samenwerking tussen de MBO instellingen duurzaam te organiseren en te komen tot een gezamenlijke agenda. Eén van de manieren waarop de doelmatigheid en samenwerking kan worden vormgegeven is middels het Ondernemersplein waar arbeidsmarktpartijen elkaar kunnen ontmoeten. Een andere manier is de relatie tussen de gemeente Almere en de Amsterdam Economic Board. Deze board heeft een Human Capital Agenda vastgesteld voor de metropoolregio waaronder Almere met de grootste knelpunten op de arbeidsmarkt en hoe die met concrete acties kunnen worden opgelost. Onderzoek en Advies In 2006 hebben Provinciale Staten van Flevoland en de gemeenteraad van Almere ingestemd met het Convenant Investeringsprogramma Flevoland Almere. Voor de periode zijn de volgende twee programmalijnen vastgesteld. 1. versterking beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek; 2. versterking voorzieningenstructuur. Begin april 2013 heeft de Raad van Toezicht van het ROC Flevoland een principebesluit genomen over de nieuwbouw in Almere Poort. We gaan onderzoeken of de voorgenomen nieuwbouw past binnen de bovengenoemde programmalijnen van IFA en kan worden uitgewerkt tot een eerste proeve van een projectidee. Daarnaast zetten we in op het ontwikkelen van een 'Dasboard arbeidsmarkt'. Hiermee monitoren we de marktontwikkelingen en de opbrengst van het ingezette beleid op het gebied van de impuls onderwijs en economie. pag. 22 Programmabegroting 2014

27 3.5 Impuls veiligheid Tabel 3 5 Bedragen x extra toezicht pilot informatiegestuurd toezicht versterking bestuurlijke aanpak versterking aanpak woninginbraken 250 totaal Impuls veiligheid 2014 Samen met onze partners en met behulp van onze inwoners werken we dagelijks aan de veiligheid in onze stad. Met de impuls veiligheid kunnen we extra accenten leggen binnen het veiligheidsbeleid en richten we ons op vier specifieke onderwerpen. In 2014 investeren we in: extra toezicht, de pilot informatiegestuurd werken, versterking van de bestuurlijke aanpak woonoverlast en versterking aanpak woninginbraken. 1. Extra toezicht In 2013 hebben we 0,6 miljoen ingezet voor extra toezicht in de wijken en buurten. Na de start van Stadstoezicht op 1 januari 2013 zijn belangrijke stappen gezet in organisatorische zin, maar ook in de uitrusting van de handhavers (kennis, opleiding, bevoegdheden, uniform etc.) zodat men adequaat kan optreden is daarbij aangemerkt als overgangsjaar. We willen 2014 gebruiken om een aantal problemen aan te pakken, zoals woninginbraken, vernieling en overlast. Hiervoor willen we opnieuw incidenteel handhavers inhuren bovenop de structurele capaciteit van Stadstoezicht. 2. Pilot informatiegestuurd werken In 2013 hebben we 0,1 miljoen aangemerkt voor het project informatiegestuurd toezicht. Intelligence (informatiegestuurd werken) wordt steeds belangrijker in onze veiligheidsaanpak. Er is steeds meer veiligheidsinformatie beschikbaar, o.a. de informatie van de handhavers op straat, meldingen van onze inwoners, het cameratoezicht, de resultaten van onze bestuurlijke aanpak, de veiligheidsmonitor en de informatie uit ons Veiligheidshuis of vanuit onze partners, zoals de politiecijfers. Vanwege deze ontwikkelingen en omdat we de verschillende informatie meer met elkaar in verband willen brengen, hebben we een informatieanalist voor veiligheid aangetrokken. Deze houdt zich specifiek bezig met het verzamelen en analyseren van deze informatie, zodat we zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen sturen op de veiligheid in onze stad. De informatieanalist is per 1 juli 2013 gestart (het resterend deel van de impulsgelden voor 2013 is gebruikt voor internationaal beleid). Omdat het opzetten van de werkwijze gericht op intelligence langer in beslag neemt dan een half jaar, willen we de impulsgelden ook in 2014 voor dit doel gebruiken. 3. Versterking bestuurlijke aanpak woonoverlast We hebben in ,25 miljoen uitgetrokken voor het versterken van onze bestuurlijke aanpak. Met de toegekende impulsgelden is een projectbureau bestuurlijke aanpak woonoverlast opgericht. Hiermee hebben we het toenemend aantal meldingen van criminele en overlastgevende activiteiten aangepakt, zoals drugsgerelateerde overlast (hennepkwekerij etc.). We zien nu dat het aantal zaken van woonoverlast verder is toegenomen en zal blijven toenemen, waarbij we ook steeds vaker met vormen van mensenhandel, illegaal gokken en witwassen worden geconfronteerd. Ook zien we een stijging in het aantal burenruzies. Het is een trend die we waarnemen, ook onder invloed van de economische crisis. We willen onze bestuurlijke aanpak woonoverlast dan ook graag in 2014 voortzetten. Hierbij zetten we bovendien in op het versterken van de ketenaanpak woonoverlast zodat ook andere partners hun rol oppakken. Omdat de zaken niet alleen toenemen maar ook complexer worden, vragen we 0,1 miljoen extra voor capaciteitsuitbreiding. Programmabegroting 2014 pag. 23

28 4. Versterking aanpak woninginbraken De woninginbraken blijven een hardnekkig probleem in onze stad. Gelet op de nieuwe stijging van het aantal woninginbraken in de eerste helft van 2013 willen we de aanpak opnieuw een impuls geven. Dit doen we door in te zetten op drie sporen: a. Intensiveren preventieadvies ( ) In 2011 en 2012 hebben we vanuit de impulsgelden een subsidiefonds gevormd, waarop bewoners een beroep konden doen om preventieve maatregelen in huis te nemen. Het resultaat was dat meer dan woningen volgens het Keurmerk Veilig Wonen (KVW) zijn beveiligd en het aandeel pogingen ten opzichte van het aantal geslaagde woninginbraken nam toe. Omdat we de ingezette lijn van een toenemend aandeel pogingen willen vasthouden, stellen we voor opnieuw een subsidiefonds in te stellen. De omvang bedraagt (minimaal 250 aanvragen). De kosten voor het organiseren hiervan bedragen b. Zonder heler geen steler ( ) Eén van de redenen dat woninginbraak loont, is de eenvoud waarmee een buit te gelde kan worden gemaakt. Het merendeel van de opkopers houdt zich niet aan de registerplicht en het is voor helers en stelers dus zeer eenvoudig om gestolen goederen te verkopen in reguliere winkels. In de strijd tegen de woninginbraken is hernieuwde aandacht voor deze registerplicht nodig. Hiervoor willen wij het Digitaal Opkopers Register (DOR) invoeren. In het DOR voeren opkopers alle ingekochte tweedehands goederen in met een omschrijving van het goed of een serienummer. Het systeem, dat op termijn landelijk wordt uitgerold, is gelinked aan stopheling.nl. Wanneer er een overeenkomst is tussen een serienummer uit stopheling.nl en een door een opkoper ingevoerd serienummer komt hiervan automatisch bericht bij de politie. Zij kan daarop in actie komen. In meerdere gemeenten heeft dit al tot successen geleid en is een groot aantal zaken opgelost. In het najaar van 2013 zullen we een plan van aanpak maken. Hierna worden de ondernemers benaderd en begeleid om in het DOR te participeren. Ook starten we een publiekscampagne om het registreren van serienummers te bevorderen. De laatste stap is het controleren van de registers. Hiervoor willen we in 2014 extra handhavingscapaciteit inzetten. Deze kosten bedragen c. Communicatiecampagne patseraanpak ( ) Binnen onze aanpak van woninginbraken focussen we ons nu vooral op preventieadvies voor bewoners en het herkennen en melden van verdachte situaties (bijv. 112 daar pak je inbrekers mee en Waaks). Wat in de aanpak nog onvoldoende belicht is, is de communicatie gericht op de (potentiële) dadergroep. In 2014 willen we daarom een communicatiecampagne ontwikkelen die het imago en de status van de patsers probeert te ondermijnen. Het doel is dat jongeren zelf gaan nadenken over wat zij van jonge daders van (bijv.) woninginbraken vinden. De doelgroep van de actie (jongeren) zal niet of nauwelijks gevoelig zijn voor een dergelijke boodschap als die door de overheid wordt gebracht. De actie richt zich er daarom op dat jongeren zelf dit verhaal gaan vertellen (peergroup pressure). Bijkomend voordeel is dat jongeren veel beter de taal kennen van de doelgroep én de boodschap directer (ongenuanceerder) kunnen brengen dan de overheid dat zelf kan. We willen leerlingen van het ROC/middelbare school uitdagen om een idee voor een communicatiecampagne te ontwikkelen. Voor de totale campagne willen we uittrekken. pag. 24 Programmabegroting 2014

29 4 Programmaplan

30

31 4.1 Bestuur Ambitie Net als voorgaande jaren kenmerkt onze ambitie zich door de doorontwikkeling van de stad, waarbij we onverminderd uitgaan van de eigen kracht van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We zoeken naar verbindingen en kijken welke bijdrage de gemeente daar vanuit gedeelde verantwoordelijkheid aan kan leveren. Transparantie, permanente dialoog, collegiale verbinding en het uitvoeren van beleid zijn kenmerkend voor onze bestuursstijl. Het door ons college ingevoerde contactwethouderschap is daarbij behulpzaam. Ook in 2014 zetten we deze manier van werken, waarbij we het gesprek met inwoners, organisaties en partners in de stad aangaan, voort. Samen zoeken we naar het beste voor de stad en ieders belang daarin. We maken duidelijke afspraken met elkaar over wat we van elkaar mogen verwachten en over onze rollen en verantwoordelijkheden. Speerpunten Publiek verantwoorden Bij de veranderende rolopvatting van de overheid passen andere verantwoordingsmechanismen. De afgelopen periode heeft ons college samen met partners in de stad gezocht naar een verantwoordingsarrangement dat tegemoet komt aan de wens om meer inzicht te krijgen in de resultaten en maatschappelijke effecten van verstrekte subsidies. Op 14 mei 2013 is de intentieovereenkomst Publiek Verantwoorden tussen de gemeente en een aantal partners in de stad gesloten. Vitree, ASG, de Schoor en de Nieuwe Bibliotheek zijn de initiatiefnemers van het publiek verantwoorden. Samen met raadsleden en het college gaan zij dit jaar aan de slag om te komen tot een werkwijze waarin publiek verantwoording kan worden afgelegd. Om dit verder door te kunnen ontwikkelen worden jaarlijks twee kwaliteitskringen georganiseerd. Deze vinden plaats in mei en oktober. In 2014 verwachten we dat daadwerkelijke publieke verantwoording plaatsvindt. Uiteraard blijven jaarrekeningen van de betreffende organisaties beschikbaar. Instellingen bepalen daarnaast zelf op welke wijze zij de gemeente en haar inwoners infomeren over behaalde resultaten. Communicatieve samenleving De gemeente wil een transparante en betrouwbare overheid zijn en hecht veel waarde aan partnership, actief burgerschap en cocreatie. Dat vraagt veel van het communicatieve vermogen van de organisatie. Geleidelijk zien we overheidscommunicatie veranderen van karakter: andere media, andere specialisaties, minder zenden, minder drukwerk, meer interactie en dialoog, meer omgevingsanalyse en communicatieonderzoek. Bewoners, partners, bedrijven manifesteren zich ondertussen meer en makkelijker via social media. De afgelopen jaren is er stevig geïnvesteerd (nieuw internet, app, facebook, ally, twitteraccounts, etc.). De experimenteerfase is voorbij en het college wil deze investering de komende jaren vooral borgen in de organisatie. Verder zal het komend jaar veel energie en menskracht gestoken worden in de marketing van de stad, als één van de stimuleringsmaatregelen ter bevordering van de grondverkoop. Internationaal beleid Het internationaal beleid moet een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van de stad en de groei van het voorzieningenniveau, vooral op het gebied van hoger onderwijs. Bij de voorjaarsnota heeft de raad ingestemd met extra budget voor Met het tijdelijk extra toegekende budget worden in 2014 de volgende activiteiten ondernomen: werkzaamheden voor de Europese structuurfondsen; de ontvangst van het groeiend aantal bezoeken van buitenlandse delegaties; de uitbreiding van het internationale netwerk door ontwikkelingen als Growing Green Cities en de Floriade; de doorontwikkeling van de huidige activiteiten. Programmabegroting 2014 pag. 27

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Raadsvoorstel 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Bijlagen/nummer Dienst/afdeling/sector Concernstaf/Beleidscontrol & Instrumentatie Aan de raad, Aanleiding In

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Programmabegroting 2014

Programmabegroting 2014 begroting Inleiding Kerngegevens i PROGRAMMA SOCIALE STIJGING 278,8 MILJOEN PROGRAMMA LEEFBAARHEID 129,3 MILJOEN PROGRAMMA VESTIGINGSKLIMAAT 197,8 MILJOEN PROGRAMMA BESTUUR 110,7 MILJOEN RAADSBESLUIT begroting

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING. 13 november 2014

PROGRAMMABEGROTING. 13 november 2014 PROGRAMMABEGROTING 2015 13 november 2014 Programmabegroting 2015 - gemeente Geldermalsen 2 Inhoudsopgave Programmabegroting 2015 Inleiding 5 Programma 1 - Bestuur, burgers en veiligheid 7 Programma in

Nadere informatie

INLEIDING. Samen aan zet

INLEIDING. Samen aan zet INLEIDING Samen aan zet Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2015 aan. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is dit de eerste programmabegroting in deze nieuwe raads- en collegeperiode. We

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen,

Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen, KADERNOTA 2015 Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen, In deze kadernota geven wij inzicht in de voorziene ontwikkelingen en het financieel perspectief. Wij bieden u de uitgangspunten van het

Nadere informatie

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 119 DUURZAAM EN VEILIG Begin 2011 is de startnotitie Duurzaam en veilig opgeleverd en in februari als een van de vier startnotities aan de raad aangeboden. Bij de

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarstukken

Inhoudsopgave jaarstukken Jaarstukken 2014 Inhoudsopgave jaarstukken 1. Inleiding en leeswijzer 5 2. Kerngegevens 9 3. Algemene beschouwingen 13 Jaarverslag 4. Programmaverantwoording 25 0. Voorwoord bij de programma s 25 1. Financiën

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 pagina 2 van 223

Programmabegroting 2012 pagina 2 van 223 Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 pagina 1 van 223 Programmabegroting 2012 pagina 2 van 223 Inhoudsopgave Inleiding... 7 Beleid... 15 Programma s... 27 Bestuur en burger... 27 Stadsontwikkeling...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009 Versie 28 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Preambule 5 1.1 Opgaven voor de komende jaren 5 1.2 Resultaten van de afgelopen jaren 16 2. De programma s 21 2.1 Binding en Ontmoeting 21 2.1.1 Ontmoeting en toenadering

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

BEGROTING 2012-2015 GEMEENTE VELSEN

BEGROTING 2012-2015 GEMEENTE VELSEN Begroting 2012-2015 BEGROTING 2012-2015 GEMEENTE VELSEN Meerjarenbegroting 2012-2015 versie Raad 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Inleiding...5 Leeswijzer...9 1. Financieel meerjarenperspectief 2012-2015

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Colofon. Productie: Gemeente Tilburg. Dit document is geprint op milieuvriendelijk papier

Colofon. Productie: Gemeente Tilburg. Dit document is geprint op milieuvriendelijk papier 2014 JAARSTUKKEN Colofon Productie: Gemeente Tilburg Dit document is geprint op milieuvriendelijk papier Sociale Stijging 13 Vestigingsklimaat 45 Leefbaarheid 83 Bestuur 109 3.0 Inzicht financiële status

Nadere informatie

Programmabegroting 2013 C o n c e p t

Programmabegroting 2013 C o n c e p t 2013 Programmabegroting Concept Begroting 2013 gemeente Doetinchem 1 Inhoudsopgave programmabegroting 2013 Paginanummers volgen in originele document Beleidsbegroting 2013 1 Inleiding Leeswijzer 2 Toelichting

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Bestuursprogramma 2010-2014

Bestuursprogramma 2010-2014 gc_bestuursprogramma_voor-achter.indd 1 12-10-2010 15:01:23 Inleiding Eind 2008 kwamen wereldwijd banken in de problemen. Banken onderling leenden elkaar geen geld meer. Dit schaadde het vertrouwen in

Nadere informatie