Deel I: Simavi. 1.1 Inleiding Simavi en ontwikkelingen in de wereld in Simavi en ontwikkelingen in Nederland in

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel I: Simavi. 1.1 Inleiding 5 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 8 1.3 Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 11"

Transcriptie

1 Deel I: Simavi 1.1 Inleiding Simavi en ontwikkelingen in de wereld in Simavi en ontwikkelingen in Nederland in

2 1.1. Inleiding Simavi in het kort Simavi is een ontwikkelingsorganisatie die vindt dat iedereen recht heeft op een goede gezondheid. Daarom werken wij in de armste gebieden van ontwikkelingslanden aan de gezondheid van mensen. We richten ons speciaal op moeders omdat zij een sleutelrol spelen in de gezondheid van hun familie. Samen met hen zorgen we voor veilig drinkwater en goede hygiëne, een gezonde zwangerschap en de gezondheid van hun kinderen. Ook geven we moeders de kennis die ze nodig hebben om ziektes te voorkomen. Samen met lokale organisaties bieden we directe en praktische steun. En we komen op voor de belangen van mensen. Dat werkt. Al meer dan 85 jaar. Statutaire doelstelling Simavi Simavi is als vereniging opgericht op 30 juli 1925 en op 23 juni 2004 omgezet in een stichting. De stichting Simavi heeft als doelstelling de gezondheid van mensen in ontwikkelingslanden te bevorderen. Deze doelstelling richt zich op alle mensen, ongeacht ras, sekse en politieke of religieuze overtuiging. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de armste bevolkingsgroepen. De doelstelling richt zich op duurzame versterking van de basisgezondheidszorg en op gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming, in het bijzonder rond het thema drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Simavi heeft eveneens als doel de belangstelling en de actieve betrokkenheid onder de Nederlandse bevolking bij bovenstaande thema s te bevorderen. Doelstelling stichting Zien De stichting Zien (formeel stichting Blindheidsbestrijding Ontwikkelingslanden ) heeft als doel - onafhankelijk van ras, godsdienst of politiek - het bevorderen van de oogheelkundige ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder gericht op de preventieve zorg. De stichting is op 17 januari 1995 een vergaand samenwerkingsverband aangegaan met Simavi, waarbij het bestuur van Simavi tevens het bestuur is van de stichting Zien. Doelstelling stichting NFICH De stichting NFICH (internationaal aangeduid als Netherlands Foundation for International Child Health) heeft als doelstelling het bevorderen van de gezondheid van het kind in de derde wereld en het bevorderen en bundelen van kennis, onderzoek en onderwijs over het voorkomen en behandelen van (sub)tropische ziektes bij kinderen in de derde wereld. De stichting is in 2008 een vergaand samenwerkingsverband aangegaan met Simavi, waarbij het bestuur van Simavi tevens het bestuur is van de stichting NFICH Visie en missie Visie Gezondheid is een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Ieder mens heeft recht op gezondheid, inclusief het recht op water en sanitatie. Om deze rechten te realiseren en duurzaam te handhaven is het essentieel dat mensen zelf hun leefsituatie kunnen beïnvloeden. Verbetering in de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen bevordert gezondheid en ontwikkeling. Simavi heeft de morele verantwoordelijkheid om mensen bij wie deze rechten worden geschonden te steunen in het bereiken van duurzame resultaten. Missie Simavi stelt vrouwen in gemarginaliseerde gebieden in staat om de gezondheid van henzelf, hun families en de gemeenschap waarin zij leven te bevorderen. Daarom financiert en versterkt Simavi lokale organisaties in ontwikkelingslanden en stimuleert Simavi samenwerkingsverbanden tussen organisaties, die zich hiervoor inzetten. Simavi is een betrokken en transparante organisatie die de inzichten uit haar werk in ontwikkelingslanden gebruikt om mensen in Nederland te inspireren en te mobiliseren alsook fondsen te werven om gezamenlijk haar doel te bereiken Kernwaarden Wij zijn open en oprecht Simavi is een betrouwbare, integere en transparante organisatie die zich bewust is van de gevolgen van haar handelen voor mensen. We zijn zorgvuldig in het uitoefenen van ons werk en leggen gevraagd en ongevraagd verantwoording af over ons werk. Wij inspireren mensen Vanuit onze betrokkenheid met mensen werken wij actief samen met anderen. We streven ernaar mensen te inspireren om in gezamenlijkheid verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen leven en het leven van anderen. Wij werken vanuit gelijkwaardigheid Simavi heeft respect voor verschillen tussen mensen, culturen en organisaties en werkt op een gelijkwaardige manier aan ontwikkeling. Wij richten ons op het behalen van duurzame resultaten Wij werken op een efficiënte, kostenbewuste, resultaatgerichte, kwalitatief hoogwaardige en duurzame manier aan het bereiken van onze doelen. 6

3 7

4 1.1.4 Thematische focus en interventiegebieden In de Strategische Visie is besloten dat Simavi zich als ontwikkelingsorganisatie specifiek zal richten op preventieve gezondheidszorg. Simavi kiest daarbij voor een geïntegreerde benadering van basisgezondheidszorg, die het gezondheidssysteem versterkt en beter laat aansluiten op de primaire behoeften van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen. Thematisch geeft Simavi daarin speciale aandacht aan de thema s die voor moeders en gezondheid in ontwikkelingslanden nu het meest belangrijk zijn. Dit zijn: 1. Water, sanitatie en hygiëne (WASH) 2. Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) 3. Preventie van de meest voorkomende ziektes Simavi geeft daarbij speciale aandacht aan gender en duurzaamheid. Gender, omdat vrouwen vaak de meest kwetsbare groep vormen in de samenleving, maar ook veelal de spil en motor van verandering zijn. Duurzaamheid, omdat wat wij doen blijvende verandering moet opleveren, zowel met betrekking tot de draagkracht van de aarde als met betrekking tot het beklijven van het resultaat.simavi let hierbij op 5 elementen: financieel, institutioneel, ecologisch, technisch en sociaal (FIETS) Simavi ondersteunt lokale organisaties in ontwikkelingslanden met financiering, kennis en contacten. Daarbij richten wij ons op drie interventieniveaus: 1. Structurele armoedebestrijding 2. Capaciteitsopbouw van maatschappelijke organisaties 3. Beleidsbeïnvloeding in ontwikkelingslanden (met name op lokaal niveau), in Nederland en internationaal. Meer hierover in Deel III Verslag activiteiten. 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 Zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden werkt Simavi binnen een maatschappelijke context die steeds aan verandering onderhevig is. Een aantal voor Simavi relevante ontwikkelingen van het afgelopen jaar wordt hieronder beschreven. Millenniumdoelen Simavi draagt bij aan de acht millenniumdoelen (Millennium Development Goals) 1 die in 2000 door regeringsleiders van 189 landen zijn opgesteld, om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. 1. VN, Millennium Development Goals Report 2008, New York 2008 Simavi richt zich op de volgende millenniumdoelen: Doel 4 vermindering kindersterfte Doel 5 vermindering moedersterfte Doel 6 bestrijding hiv/aids, malaria en andere ziektes Doel 7 meer mensen met toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen Indirect levert Simavi een bijdrage aan de andere vier millenniumdoelen: Doel 1 vermindering armoede en honger Doel 2 alle kinderen naar de basisschool Doel 3 alle vrouwen en mannen gelijkwaardig Doel 8 eerlijker internationale samenwerking In september 2010 kwamen regeringsleiders bij elkaar om de voortgang van het behalen van de millenniumdoelen te bespreken. In tegenstelling tot vijf jaar eerder was de toonzetting positiever en werd geconcludeerd dat een groot aantal doelstellingen gehaald lijkt te worden. De bestrijding van extreme armoede verloopt ondanks de wereldwijde economische recessie positief. Wereldwijd is de toegang tot veilig drinkwater sterk verbeterd en het aantal kinderen dat basisonderwijs volgt is enorm toegenomen. Het lijkt te gaan lukken om het percentage mensen zonder toegang tot veilig drinkwater in 2015 te halveren ten opzichte van Echter, nationale overheden geven de voorkeur aan stedelijke gebieden om het beschikbare budget voor drinkwaterinfrastructuur in te zetten, waardoor de toegang tot veilig drinkwater in rurale gebieden ver achter blijft. 8

5 Ook is er nog weinig vooruitgang op het voornemen om meer mensen toegang te verlenen tot basis sanitaire voorzieningen. Op dit moment heeft 39 procent van de wereldbevolking nog geen toegang tot basis sanitaire voorzieningen, dat moet in 2015 volgens de millenniumdoelen 23 procent zijn 2. Hoewel Nederland tot het aantreden van de nieuwe regering gecommitteerd was om 50 miljoen mensen te helpen, blijven de resultaten bedroevend laag. Als het kabinet het huidige beleid doorzet, zal Nederland in miljoen mensen hebben geholpen aan veilig drinkwater en schone sanitatie. Voor wat betreft het doel om moedersterfte terug te dringen met 100 op de in 2015 en de reproductieve gezondheid van vrouwen te verbeteren, werd tijdens de wereldwijde bijeenkomst over de millenniumdoelen grote zorg geuit. Het aantal moeders dat wereldwijd sterft aan complicaties rond de zwangerschap is wel afgenomen van 400 op de vrouwen wereldwijd in 1990 tot ongeveer 260 op de nu. Toch blijven in een groot aantal landen de cijfers rond moedersterfte onveranderd hoog. Vooral in veel Afrikaanse landen en in Zuid-Azië wordt nog nauwelijks vooruitgang geboekt. Ook hier zijn grote verschillen tussen urbane en rurale gebieden. Internationale organisaties, overheden en het bedrijfsleven hebben zo n 40 miljard dollar toegezegd om actief een bijdrage te leveren om de komende vijf jaar de achterstand op de moedersterfte en kindsterfte doelstellingen in te lopen 3. VN secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft een actieplan gelanceerd ter verbetering van moeder- en kindzorg. Dit integrale plan, gericht op de oorzaken rondom moedersterfte, bestaat uit het bundelen van de inspanningen van alle betrokkenen (overheden, donoren, maatschappelijke organisaties en private sector) en het onderzoeken van de sociaal-culturele waarden en omstandigheden die van grote invloed zijn op succes. Klimaatverandering De landen waar Simavi werkt, worden zwaar geraakt door klimaatverandering. Verwacht wordt dat 75 tot 80 procent van de te verwachten potentiële schade door klimaatverandering in ontwikkelingslanden zal plaatsvinden, terwijl zij daar zelf het minste debet aan zijn. Door de wereldwijde economische recessie lijkt het erop dat klimaat als onderwerp een lagere politieke prioriteit heeft gekregen. De klimaattop in 2010 in Cancún, Mexico, heeft geen bindende afspraken opgeleverd. Wel moet er vanaf 2020 een Groen Klimaat Fonds zijn opgericht, waaruit ontwikkelingslanden voor minstens 100 miljard dollar per jaar ondersteuning kunnen krijgen in het terugdringen van emissies en maatregelen kunnen treffen ten behoeve van adaptatie aan klimaatveranderingen. Echter, onduidelijk is nog waar het geld voor dit fonds vandaan moet komen. Ook Simavi ervaart in haar programma s in ontwikkelingslanden de gevolgen van klimaatverandering, vaak in combinatie met factoren als ontbossing, intensiever gebruik van waterbronnen voor energie en irrigatie en milieudegradatie door economische groei en bevolkingsdruk. Simavi integreert de impact van klimaatverandering in haar water en sanitatieprogramma s. Een belangrijk element is onderzoek en lobby om de zichtbare gevolgen nu en in de toekomst op de beleidsagenda van nationale overheden en de internationale gemeenschap te zetten. Simavi levert een bijdrage aan het debat over klimaat met de nationale klimaatcampagne HIER II (lees meer op pagina 81). 2. Millennium Development Goals report Addendum Goal 5.pdf 3. Brief Nr. 95 van Minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal, en Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen, aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2010 Water, sanitatie en hygiëne (WASH) De wereld krijgt steeds sterker te maken met een mondiale watercrisis. Maar 1 procent van al het water op de aarde is zoet water, maar de vraag naar dat water neemt almaar toe door bevolkingsgroei, economische groei en veranderende leefpatronen van mensen. De komende jaren zal vooral in de droge landen de grootste toename in die vraag plaatsvinden. Slechts 10 procent van het zoete water wordt gebruikt voor huishoudelijke zaken, zoals drinkwater en hygiëne. Het meeste gaat naar de landbouw (70 procent) en naar de industrie en energiesector (20 procent). De voedselcrisis, energiecrisis, bevolkingsgroei en klimaatverandering zijn zeer sterk met elkaar verweven en zullen elkaar in toenemende mate gaan beïnvloeden. Duurzaamheid is dan ook een centraal thema voor Simavi s waterbeleid in de toekomst. In 2010 is onder vicevoorzitterschap van ZKH Prins Willem- Alexander de eerste High Level Meeting on Water and Sanitation georganiseerd. De High Level Meeting werd georganiseerd door het nieuwe Sanitation and Water for All, a global framework for action (SWA) initiatief, waar Nederland een belangrijke rol in heeft gespeeld. Helaas was de Nederlandse regering door de val van het kabinet zelf niet aanwezig. Met name de grote participatie van nationale overheden van ontwikkelingslanden en de voornemens die zij daar formeel aankondigden, maakten de bijeenkomst tot een succes. Ook werd er gewezen op de relevantie van water en sanitatie voor sectoren als gezondheid en economische groei. Voor Simavi, betekent dit steun voor de eigen aanpak. Simavi volgt dit proces op de voet. Sinds 2010 is Rolien Sasse, de directeur van Simavi, namens Noordelijke 9

6 maatschappelijke organisaties lid van de stuurgroep van het SWA initiatief. Daarnaast heeft de UNSGAB (UN Secretary-General s Advisory Board on Water and Sanitation) in 2010 haar tweede actieplan gelanceerd, het Hashimoto Action Plan II. In toenemende mate zien we dat drinkwater- en sanitatie-initiatieven als gevolg van natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen teniet worden gedaan. Doel van het actieplan is om de komende vijf jaar versneld actie te ondernemen om alsnog de water en sanitatie millenniumdoelstellingen te halen. Simavi geeft in haar programma s aandacht aan de belangrijke link met geïntegreerd waterbeheermanagement. De WHO (World Health Organization) bracht in 2010 op initiatief van de VN (Verenigde Naties) een nieuw GLAAS rapport (Global Annual Assessment of Sanitation and Drinking Water) uit over de ontwikkelingen in de WASH-sector 4. Daarnaast brachten Unicef en de WHO in 2010 het JMP rapport (Joint Monitoring Programme) 5 uit, waarin de ontwikkelingen op de millenniumdoelstellingen worden besproken. De zorg blijft gericht op toegang en gebruik van hygiënische sanitatie. Deze millenniumdoelstelling loopt sterk achter. Nog altijd kunnen 2,6 miljard mensen geen gebruik maken van hygiënische sanitatie, 72 procent van hen woont in Azië. 4 WHO, UN-water global annual assessment of sanitation and drinking-water (GLAAS) 2010: targeting resources for better results, Geneve, WHO en UNICEF, Progress on Sanitation and Drinking-water: 2010 Update, Geneve, WHO en UNICEF, Progress on Sanitation and Drinking-water: 2010 Update, Geneve, 2010 Wederom wijst de VN op het economisch nut om juist te investeren in sanitatie en drinkwater. Elke dollar die hierin geïnvesteerd wordt levert de samenleving 3 tot 34 dollar op, afhankelijk van de regio. 6 Tegelijk wijst het GLAAS rapport op de slechte targeting van hulpgelden. Helaas wordt maar 16 procent van de investeringen in WASH gedaan in basisvoorzieningen in arme landen. De rest gaat dus vooral naar andere groepen. De hulp van de Nederlandse overheid gaat voor 50 procent niet naar basisvoorzieningen en slechts een derde naar basisvoorzieningen in de armste landen van de wereld. Gemarginaliseerde groepen hebben de hulp juist het hardst nodig. Daarom blijft Simavi werken in de armste gebieden van ontwikkelingslanden en lobbyt Simavi voor een betere besteding van de schaarse middelen die voor de WASH sector worden ingezet (zie deel Beleidsbeïnvloeding in Nederland en deel Beleidsbeïnvloeding in Azië en Afrika). Daarnaast zette Simavi zich met Nederlandse en internationale partners in voor de erkenning van het recht op water en sanitatie als mensenrecht in de VN. En met succes. In 2010 werd dit recht in een stroomversnelling in de VN-raad erkend. Recht op water en sanitatie kreeg een juridische status. Simavi ziet dit als een grote stap vooruit. Samen met onze Afrikaanse en Aziatische partners kan er nu worden gewerkt aan het verantwoordelijk houden van regeringsleiders op het gebied van water en sanitatie. Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) Simavi zet zich in voor de zelfbeschikking van vrouwen vanuit de overtuiging dat zij het meest kwetsbaar zijn, maar tegelijkertijd de kar trekken bij positieve veranderingen binnen het gezin en lokale gemeenschappen. De VN constateert uit onderzoek dat sinds de jaren 90 een drastische daling te zien is in beschikbare middelen voor voorlichting over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Op het gebied van moedersterfte is de afgelopen jaren vooral in Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië bijna geen vooruitgang geboekt. In Afrika is de kans dat een vrouw overlijdt tijdens zwangerschap of bevalling 1 op 26. Ter vergelijking, in Nederland is die kans 12 op Daarnaast blijft de hoge bevolkingsgroei in de wereld een grote zorg. Als vrouwen werkelijk de keus en kans hadden, zou het aantal kinderen drastisch verminderen. Dat is belangrijk voor de toekomst van de hele wereldbevolking, die in 2011 de 7 miljard zal bereiken, waarbij het vooral de arme delen van de wereld zijn waar de bevolking sterk groeit. De aarde kan deze groei niet meer aan en ook de sociale en economische implicaties van die groei zijn enorm. Deze problemen worden door Simavi aangepakt via de programma s gericht op seksuele en reproductieve gezondheid. Simavi steunt partners die het totaalpakket op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten willen aanbieden. Tegelijk liggen deze onderwerpen in de landen waar Simavi werkt vaak erg gevoelig, ook bij de partnerorganisaties en hun doelgroepen. De lokale organisaties waarmee Simavi samenwerkt, ondervinden vaak weerstand tegen die openheid vanuit conservatieve tegenstromingen. Daar moet rekening mee gehouden worden in de benadering van mensen. Simavi stelt dat in voorlichting minimaal open en eerlijk over seks, het gebruik van condooms en andere moderne anticonceptie gesproken moet worden en dat voorbehoedsmiddelen ook beschikbaar moeten zijn voor jongeren en getrouwde stellen. Daarnaast is Simavi voorstander van een open en eerlijke discussie rond thema s als abortus en besnijdenis. Door samenwerking met zuidelijke en noordelijke partners wil Simavi rechten op seksuele en reproductieve gezondheid verder uitdragen. Simavi werkt 10

7 ook aan hiv/aids preventie binnen de seksuele en reproductieve gezondheidsprogramma s. Weliswaar stijgt de groei van hiv/ aids in veel regio s minder hard, maar nog steeds sterven iedere dag gemiddeld mensen aan de gevolgen van dit virus. Daarnaast raken dagelijks gemiddeld mensen besmet. Onder vrouwen in hun reproductieve leeftijd is aids nog altijd de grootste doodsoorzaak. Lange tijd kon deze problematiek rekenen op grote belangstelling en financiële steun. Deze steun lijkt nu af te nemen. Simavi streeft vooral naar een geïntegreerde aanpak van hiv/aids. Naast de millenniumdoelstellingen bestaat het ICDP Programme of Action, waarvan de VN in december 2010 heeft besloten dat het na 2014 verlengd moet worden om de doelstellingen te behalen. Bovendien is afgesproken dat bij de verdere invulling van de verlenging van de ICPD de huidige inhoud niet opnieuw ter discussie gesteld kan worden. In het ICDP Actieprogramma werden ondermeer de volgende doelstellingen vastgelegd: Basisonderwijs voor iedereen in Vooral vrouwen en meisjes moeten gestimuleerd worden om secundair of hoger onderwijs te volgen Verminderen met een derde van de kinder- en zuigelingensterfte voor 2000 In 2005 moet de zuigelingensterfte teruggedrongen zijn tot minder dan 50 per 1000 geboorten en de kindersterfte tot minder dan 70 op 1000 Halveren van de moedersterfte voor het jaar 2000 en een verdere halvering in 2015 Algemene toegang tot diensten voor reproductieve gezondheid binnen de basisgezondheidszorg in Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 Draagvlak ontwikkelingssamenwerking, bekendheid en waardering. Hoewel Nederlanders positief staan ten opzichte van internationale samenwerking, blijkt uit de barometer Internationale Samenwerking van de NCDO wel dat men iets gereserveerder is geworden over het belang ervan. Zo vinden steeds minder mensen dat we niet kunnen toekijken bij de problemen in ontwikkelingslanden zonder te helpen (57 procent ten opzichte van 64 procent in 2009). Ook groeit het aantal mensen dat vindt dat zolang er in Nederland mensen in armoede leven, er geen geld moet gaan naar ontwikkelingssamenwerking (28 procent ten opzichte van 23 procent in 2009). Daarnaast is voor het eerst sinds 2006 de steun voor het overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking fors gedaald. Vorig jaar vond 66 procent van de bevolking dat het overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking vergroot moest worden of gelijk moest blijven. Dit jaar is dat 55 procent. En in plaats van 34 procent vorig jaar geeft nu 45 procent aan dat het budget verlaagd moet worden. De voornaamste reden daarvoor is dat men vindt dat eerst de (economische) situatie in eigen land op orde moet worden gebracht. De bekendheid van ontwikkelingsorganisaties neemt sinds 2005 jaarlijks gestaag af (voor exacte cijfers verwijzen we naar de Charibarometer van Mediad) 7. Daarnaast neemt de bekendheid van Simavi sinds twee jaar af. In 2010 is echter wel de waardering voor ons werk gestegen. Zie verder ook hoofdstuk 3.3 Simavi in Nederland: communicatie en fondsenwerving. 6 Guy Hutton en Laurence Haller, Evaluation of the Costs and Benefits of Water and Sanitation Improvements at Global Level, WHO, Geneve, Mediad Chari-barometer 2010, Rotterdam 2011 Politieke context in Nederland In 2010 veranderde er veel op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking. Het aantreden van een nieuw kabinet leidde tot een nieuw beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking. Zorg is er over de grote bezuinigingen op het ontwikkelingsbudget en de vervuiling van het budget die daar nog bijkomt. Maar ook over de vervanging van de minister door een staatssecretaris, die zijn portefeuille deelt met Europese Zaken. Hierdoor is de positie van ontwikkelingssamenwerking in het kabinet en het ministerie verzwakt. Simavi is wel blij dat de thema s water en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten beide tot prioriteit zijn gemaakt van het overheidsbeleid. De nadere uitwerking van deze thema s en van de bezuinigingen wachten wij nog af, alvorens een oordeel te vellen over het beleid. Een andere zorg drong zich de afgelopen twee jaar op. Door het maatschappelijk debat over ontwikkelingssamenwerking en de twijfels die dit oproept zijn de eisen die aan ngo s worden gesteld voor het verkrijgen van subsidies enorm gestegen. Onzekerheid vertaalt zich zo in regelzucht. Ook worden politieke agenda s soms doorvertaald in subsidieregels. Dit legt een zware last op 11

8 organisaties als Simavi en die last is in 2010 zeer sterk gevoeld. Niet alleen leidt dit tot een aanzienlijke kostenstijging vanwege administratieve lasten, het leidt ook tot verstarring en beperking van de vrijheid om met partners creatief te zoeken naar methoden en oplossingen die voor een bepaald probleem nodig zijn. Waar wij graag het initiatief en ownership in het Zuiden laten bij onze partners, dwingen alle eisen vanuit de subsidiegever ons om die door te vertalen in eisen aan de partners vanuit ons als donor. Dat is een situatie die in schril contrast staat met het gegroeide inzicht dat ontwikkelingssamenwerking altijd contextafhankelijk en vraaggestuurd moet zijn om succes te creëren. De paradox ontstaat dat de discussie over de effectiviteit van de hulp juist die effectiviteit ondermijnt. Dat kan niet de oplossing zijn. Simavi pleit voor een systeem waarbij ontvangende organisaties vooraf en achteraf wel kritisch worden geëvalueerd, maar in hun aanpak tijdens de uitvoering de vrijheid krijgen dat naar eigen inzicht en flexibel te doen. Beleid Nederlandse overheid: MFS II In 2009 stelde de toenmalig minister Koenders een nieuw subsidiekader op voor maatschappelijke organisaties, het Medefinancieringsstelsel II. Dit subsidiekader nodigde ngo s in Nederland uit programmavoorstellen te doen. Het beleid had drie speerpunten: samenwerken, maatwerk en meerwaarde. Ngo s moesten in alliantieverband aanvragen indienen. Een contextspecifiek programma ontwikkelen, dat goed zou aansluiten bij de behoefte. En de beleidscontext in de betrokken landen en hun meerwaarde tonen, met name als aanvulling op de rollen die overheden (bilateraal kanaal) en internationale instellingen (multilateraal kanaal) vervullen. Die meerwaarde zat volgens het beleid vooral in de opbouw en versterking van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden en in het opkomen voor de belangen van gemarginaliseerde groepen in de samenleving. Dit beleid werd door het Ministerie uitgewerkt in een subsidiekader en een aanvraagstramien. Het proces bestond uit twee tender rondes. Ten eerste was er een toetsing op de kwaliteit van de organisatie, de alliantie en het programmaidee. Hiervoor moest de aanvraag op 1 december 2009 worden ingediend en kwam de uitslag op 1 maart Vervolgens was er een toetsing van een uitgewerkt programmavoorstel per land. Dit moest op 1 juli 2010 worden ingediend. De uitslag kwam op 1 november 2011 binnen. Van de oorspronkelijke 43 aanvragen zijn er uiteindelijk 19 gehonoreerd. het aanvankelijk door de vorige regering beschikbaar gestelde budget zwaar overvraagd door de 19 aanvragen. Dit leidde tot bezuinigingen op de aangevraagde budgetten. Vervolgens werd een begrotingsvoorbehoud gemaakt in de beschikking waarin de budgetten werden toegekend en volgde kort daarop een extra bezuiniging in december Het definitieve bedrag was pas in januari 2011 bekend. De regelgeving rond MFS II is ongekend zwaar. De eis om in allianties aan te vragen met een penvoerder die eindverantwoordelijk is heeft zeer grote gevolgen gehad. Maar ook de onzekerheid rond de toekenning, de additionele regels en eisen bijvoorbeeld voor evaluatie en verantwoording - en de onzekerheid rond de omvang van het budget maakte het MFS II-proces complex en onzeker. Tot slot zijn de toegekende subsidies voorschotten die uiteindelijk in 2016 zullen worden afgerekend. Een groot risico voor de betrokken ngo s. De complexiteit van het systeem heeft veel negatieve consequenties. Kleine organisaties kunnen eigenlijk niet aan de gestelde eisen voldoen, terwijl het voor middelgrote organisaties zoals Simavi een zeer zware belasting is. De kosten aan de voorbereiding en het managen van de allianties en het programma zijn zeer hoog. De betrokkenheid van partners is door de gedetailleerde eisen, late informatievoorziening en harde deadlines suboptimaal. Om het maatschappelijk middenveld werkelijk een waardevolle rol te kunnen laten vervullen is meer vrijheid en minder regelgeving noodzakelijk. Simavi pleit voor een strenge selectie op de kwaliteit van de organisatie, maar daarna vertrouwen in een goed strategisch plan, de uitvoering ervan en verantwoording achteraf, zoals voorheen ook in het TMF subsidiekader het geval was. Beleid Nederlandse overheid: WASH EN SRGR Voor het beleid van de Nederlandse overheid op gebied van water, sanitatie en hygiëne (WASH) en Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) verwijzen we u naar hoofdstuk beleidsbeïnvloeding Nederland. De uitslag van de MFS II tender kwam vlak nadat de regering Rutte was aangetreden. Deze regering had besloten zeer zwaar op ontwikkelingssamenwerking te bezuinigen. Tegelijk was 12

9 Deel II: Verslag raad van toezicht 2.1 Verantwoordingsverklaring Verslag raad van toezicht Overzicht leden raad van toezicht Interview nieuwe voorzitter Maria Martens 18 13

10 2.1. Verantwoordingsverklaring Code goed bestuur voor goede doelen De raad van toezicht en de directie van Simavi onderschrijven de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen ( Code Wijffels ) en handelen in overeenstemming met deze code. Het CBF (Centraal Bureau voor de Fondsenwerving) ziet hier in haar controles op toe. De basisprincipes van goed bestuur, waarbij het scheiden van de functies toezicht houden, besturen en verantwoorden voorop staan, zijn verankerd in het bestuursmodel van Simavi. Op advies van het CBF zijn eind 2010 enkele wijzigingen in de statuten van Simavi voorbereid. Deze zullen begin 2011 formeel van kracht worden. Het betreft een aanscherping van de artikelen die de onafhankelijkheid van toezichthouders bewaken. Dit is preventief. Er werden op dit vlak ten aanzien van de huidige raad van toezicht geen zorgpunten geconstateerd door het CBF. Taken en verantwoordelijkheden raad van toezicht en directie Simavi heeft een bestuur dat in handen ligt van de directeur en een raad van toezicht die toeziet op het functioneren van de bestuurder en op de algemene gang van zaken. De directeur/ bestuurder wordt bijgestaan door een managementteam, dat bestaat uit de drie afdelingshoofden. Twee leden van de raad van toezicht vormen een auditcommissie en houden specifiek toezicht op de financiën en de interne kwaliteitsbewaking. Vanaf 2010 is Simavi penvoerder van de WASH-alliantie. Daarmee is de directeur/bestuurder van Simavi eindverantwoordelijk voor de alliantie en voor de MFS II-subsidie die is toegekend aan deze alliantie. Zij wordt hierin bijgestaan door een stuurgroep en een secretariaat. De raad van toezicht van Simavi functioneert tevens als raad van toezicht voor de WASH-alliantie. De raad heeft een toezichthoudende taak en fungeert als klankbord en inspirator voor het bestuur. De leden zetten hun kennis en netwerk op verzoek voor Simavi in. Samenstelling en functioneren van de raad van toezicht, het bestuur en het managementteam zijn vastgelegd in de statuten en reglementen van de organisatie. Deze zijn voor het laatst vastgesteld in februari 2007 door de raad van toezicht. Ze zijn op aanvraag beschikbaar. Benoeming, bezoldiging en aftreden raad van toezicht De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden. In 2010 werd een nieuwe voorzitter aangesteld, mevrouw Maria Martens. Dit bracht de raad op een totaal van 6 leden. Raadsleden worden door de raad zelf benoemd, op basis van een vooraf door de raad en directie opgesteld profiel. In 2010 zijn voor alle functies in de raad nieuwe profielen vastgesteld. Zij zijn gebaseerd op het reglement, waarin de vereiste competenties en de verschillende relevante expertises en netwerken, die in de raad van toezicht moeten zijn vertegenwoordigd, zijn vastgelegd. Raadsleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen één keer worden herbenoemd, op basis van een evaluatie van hun functioneren. Er is een rooster van aftreden opgesteld, waarbij ook de herbenoemingen zijn vastgelegd. Raadsleden zijn vrijwillig verbonden aan Simavi en ontvangen geen vergoeding. Zij mogen onkosten declareren op basis van werkelijk gemaakte kosten, conform het declaratiebeleid van Simavi. Binnen de raad is een portefeuilleverdeling gemaakt op basis van de diverse expertises van de raadsleden. Er is een voorzitter en een vicevoorzitter. Twee leden hebben zitting in de auditcommissie. Eén raadslid functioneert als vertrouwenspersoon voor medewerkers van Simavi en overlegt eenmaal per jaar onafhankelijk met de personeelsvertegenwoordiging. De raad van toezicht evalueert haar eigen functioneren jaarlijks. Vanaf 2010 gebeurt dit onder externe begeleiding. De raad van toezicht benoemt de directeur/bestuurder en evalueert diens functioneren eenmaal per jaar. Hiervan wordt verslag gemaakt. Controle op het functioneren van de organisatie De kwaliteit van de organisatie van Simavi is gewaarborgd door een kwaliteitssysteem. Het hoofd administratie is de kwaliteitsmanager. Het kwaliteitssysteem is verankerd in interne handboeken, waarin de processen, procedures en beleidslijnen zijn vastgelegd. Jaarlijks vinden volgens een driejarenschema interne audits plaats op de processen. Hierdoor worden alle belangrijke processen in drie jaar tijd eenmaal geaudit. Het managementteam houdt een verbeterpuntenlijst aan, waarin verbeterpunten uit audits, controles of vergaderingen worden opgenomen en hun opvolging wordt gevolgd. Op basis van de verbeterpuntenlijst worden de handboeken regelmatig bijgewerkt. Het managementteam ziet toe op een goede navolging, waarbij de directeur eindverantwoordelijk is. De kwaliteit van de interne organisatie van Simavi wordt ook veelvuldig extern getoetst. Simavi voert sinds 2009 het ISO-keurmerk, waarvoor het kwaliteitssysteem jaarlijks extern wordt getoetst (door het bedrijf Certiked) op ISO-norm 9001:2008. Daarnaast voeren externe accountants (van KPMG) jaarlijks een financiële evaluatie uit. Verder is de kwaliteit van de organisatie gewaarborgd door het CBF-keurmerk dat Simavi sinds 1997 voert en dat in 2010 na toetsing weer met drie jaar is verlengd. De organisatie van Simavi is in 2010 ook positief beoordeeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken, door middel van de O-toets voor penvoerders van MFS II-subsidieaanvragen en de COCA-toets (Checklist for Organisational Capacity Assessment) voor overige subsidieaanvragers. Simavi voldoet tevens aan de streefwaarden van branchevereniging Partos (laatst beoordeeld in 2008). 14

11 Daarnaast voert Simavi elke twee jaar onafhankelijke tevredenheidonderzoeken uit onder de belangrijkste stakeholders. Deze onderzoeken zijn in 2010 opnieuw uitgevoerd. Onder medewerkers wordt jaarlijks de tevredenheid onderzocht (zie deel 3.4 Simavi in Haarlem: Interne organisatie). De bevindingen uit deze evaluaties vormen elk jaar de input voor een management review door het managementteam. Dit is een belangrijk middel om te zorgen dat leringen worden benut. Het rapport van deze review wordt besproken met de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft aangegeven dit zeer nuttig te vinden. Verantwoorden De raad van toezicht komt tenminste vier keer per jaar bijeen. In 2010 is afgesproken het aantal bijeenkomsten te verhogen naar vijf à zes keer. De directeur en leden van het managementteam zijn uitgenodigd om de vergaderingen van de raad bij te wonen, tenzij de raad in beslotenheid wil vergaderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer het functioneren van de directeur of het eigen functioneren van de raad op de agenda staat. De auditcommissie komt ten minste tweemaal per jaar bijeen om de financiële voortgang, de administratieve organisatie en het interne kwaliteitsbeheer binnen Simavi te bespreken. In de externe toetsingsverslagen door de accountant, ISO en CBF worden aanbevelingen gedaan, die in de volgende controle opnieuw aan de orde komen. De raad van toezicht ontvangt een afschrift van deze rapporten en ze worden besproken met de auditcommissie, die aanwezig is bij het jaarlijkse gesprek met de externe accountant. Enkele punten van aandacht op basis van de diverse controles in 2010 zijn de versterking van het monitoring- en evaluatiesysteem op basis van nieuwe eisen en processen (ISO), aanpassing van de statuten in verband met de Code Goed Bestuur (CBF) en de registratie van uren van medewerkers voor de verantwoording aan donoren (O-toets). De vele toetsen helpen de kwaliteit van de organisatie te verbeteren, maar leveren ook veel werk op. Simavi waakt ervoor dat de organisatie te bureaucratisch en kostbaar wordt door de stapeling van eisen en streeft ernaar hier een goede balans te houden. De programma s die Simavi ondersteunt, worden bij afsluiting extern geëvalueerd (met uitzondering van zeer kleine, incidentele, projecten). Activiteiten in eigen beheer, zoals voorlichting en fondsenwerving, worden bij afsluiting met betrokken actoren geëvalueerd. De conclusies en leringen uit alle evaluaties worden jaarlijks gebundeld in meta-evaluaties. Simavi kent een planning- en controlecyclus die als volgt functioneert: Op basis van een meerjaren strategisch plan en een meerjarenbudget stelt de organisatie jaarlijks een jaarplan en budget op. De raad van toezicht geeft goedkeuring aan deze documenten, die zijn voorzien van heldere doelstellingen en meetbare indicatoren op output-, outcome- en impactniveau. Elk kwartaal rapporteert het managementteam aan de raad van toezicht over de voortgang van de organisatie op basis van de plannen en indicatoren die in het jaarplan vastgelegd zijn. Deze rapportage bevat tevens een financieel verslag van de realisatie en de prognose in vergelijking tot de begroting. Jaarlijks stelt de directie een jaarverslag en een jaarrekening op, die aan de raad van toezicht ter goedkeuring wordt voorgelegd. Hierin wordt verslag gedaan aan de hand van de doelstellingen en indicatoren in het jaarplan en de begroting. Zoals beschreven, ontvangt de raad van toezicht een afschrift van alle belangrijke documenten, zoals evaluatierapporten, audit-rapporten en het management review. Daarnaast wordt in aparte memo s aandacht gegeven aan onderwerpen die van speciaal belang zijn in een bepaalde periode. In 2010 waren dat de grote subsidievoorstellen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken (MFS II-subsidieaanvraag en een SHAW-programma in Indonesië) en aanpassingen in de interne organisatie om aan de eisen van deze subsidies te kunnen voldoen. 15

12 Optimale besteding De interne organisatie van Simavi is erop ingesteld om toe te zien op een optimale besteding van de middelen. De geworven fondsen dienen zoveel mogelijk te worden besteed aan de primaire doelstellingen van Simavi. Daarom is door het CBF bepaald dat het percentage kosten voor de eigen fondsenwerving in principe niet hoger mag zijn dan 25 procent van de directe opbrengst. Intern heeft Simavi zichzelf een additionele norm gesteld, namelijk dat ook de totale kosten van de eigen organisatie (inclusief de fondsenwerving en de kosten van programma management) niet hoger mogen zijn dan 25 procent van de totale begroting en dat de organisatie daarvan 6,9 punten maximaal mag besteden aan administratie en beheer. De interne besluitvorming rond de besteding van middelen ziet verder toe op een doelmatige besteding van middelen. Zo worden subsidietoekenningen aan projecten en programma s binnen de programma-afdeling door een programmamedewerker systematisch getoetst aan een aantal criteria en prioriteiten, die zijn vastgelegd in een vast aanvraagstramien; het programmabeleid en een landenbeleidsplan. Programma s onder de euro worden goedgekeurd door de programmamedewerker en het hoofd van de programmaafdeling. Programma s groter dan euro worden daarnaast voorgelegd aan twee andere programmamedewerkers, en indien groter dan euro aan de gehele programma-afdeling en de directeur (zie deel 3.4 Simavi in Haarlem: Interne organisatie). Vervolgens worden programma s gemonitord en geëvalueerd (zie deel 3.2 Simavi in Azië en Afrika: Programma s). Besluiten over bestedingen in het kader van communicatie, fondsenwerving en administratie worden eveneens getrapt genomen, afhankelijk van de omvang van de besteding (zie deel 3.4 Simavi in Haarlem: Interne organisatie). Zij dienen bovendien te passen binnen de vooraf door de raad van toezicht goedgekeurde begroting en het jaarplan. Relaties belanghebbenden Simavi streeft naar een open dialoog met alle belanghebbenden, die te verdelen zijn in vrijwilligers en beroepsmedewerkers, donateurs, schenkers en relaties, uitvoerende partnerorganisaties, samenwerkende collega-organisaties en overheden. Zij worden voor zover relevant voor hen geïnformeerd over operationele zaken, bestuur en beleid, fondsenwerving en financiële zaken. Twee keer per jaar ontvangen onze relaties een nieuwsbrief. Tevens ontvangen zij een samenvatting van het jaarverslag het jaarbericht. Het jaarverslag en de jaarrekening worden gepubliceerd in het Nederlands en het Engels, zijn opvraagbaar en kunnen ook direct van de website van Simavi gedownload worden. Indien er formele klachten bij Simavi binnenkomen, dan worden deze geregistreerd en binnen twee weken afgehandeld. Hiervoor wordt een klachtenregister bijgehouden. Omdat het blijkt dat mensen vrijwel nooit een formele klacht indienen worden ook niet-formele klachten per telefoon of in een registratie bijgehouden. Alle leden van de raad van toezicht en de directie van Simavi hebben de verantwoordingsverklaring onderschreven en goedgekeurd. 2.2 Verslag raad van toezicht 2010 De raad van toezicht kwam in 2010 in totaal vijf keer bijeen. Het managementteam was bij alle overleggen aanwezig. Bij agendapunten die het functioneren van personen of de raad zelf betroffen, verliet het managementteam de vergadering. Van alle vergaderingen zijn notulen gemaakt met een actielijst. Tussendoor is overleg gevoerd met diverse raad van toezicht leden met betrekking tot thema s die tot hun aandachtsgebied behoren, zoals de auditcommissie, vacatures voor de raad van toezicht, personele zaken, communicatie en ontwikkelingen in het Nederlands waterbeleid. De raad van toezicht besprak in 2010 diverse agendapunten die elk jaar vast op de agenda staan, zoals jaarplan en begroting, jaarverslag, kwartaalrapportages en voortgang van de organisatie, beoordeling van de directeur/bestuurder, resultaten van audits en evaluaties, en vacatures en benoemingen in de raad van toezicht. De volgende thema s kregen in 2010 speciale aandacht: MFS II-subsidieaanvragen (WASH en SRGR): Dit is het hele jaar een vast onderwerp op de agenda geweest. Aan het begin van het jaar werd gekeken naar scenario s voor de organisatie bij het al dan niet honoreren van de aanvraag. Nadat 1 maart bekend werd dat Simavi voor beide aanvragen door ging naar de tweede ronde werd de aandacht verlegd naar eventuele organisatorische implicaties voor Simavi: de complexe structuur van allianties, de zware verantwoordingseisen en eventuele bezuinigingen. In de loop van het jaar is besloten extra personeel te werven vanwege de grote werkdruk bij de afdeling Programma s vanwege het ontwikkelen van de voorstellen en anticiperend op de vereiste capaciteit op de afdeling Administratie in In oktober is speciale aandacht gegeven aan de taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht met betrekking tot de WASH-alliantie, die onder haar verantwoordelijkheid valt. 16

13 Subsidieaanvraag bij de ambassade in Indonesië (SHAWprogramma): Dit betrof een derde grote aanvraag en is in de scenario s meegenomen. In april werd de aanvraag gehonoreerd waarna de organisatie per direct moest uitbreiden om het programma snel van start te laten gaan. Hiervoor is een expat in Indonesië aangesteld met twee assistenten, de enige veldvertegenwoordiging van Simavi. Organisatieversterking: In verband met de veranderende eisen aan Simavi door de nieuwe subsidies, maar ook door de groei van de omzet en adviezen uit externe audits zoals ISO, werd organisatieversterking een vast onderwerp op de agenda in De raad was het eens met de strategie, maar er was zorg over de voortgang in verband met de hoge werkdruk en vereiste expertise. Uitval binnen het managementteam maakte de inzet van twee tijdelijke externe krachten noodzakelijk. Database programma s: De raad heeft een investering in een nieuwe database goedgekeurd. Deze is noodzakelijk door nieuwe verantwoordingseisen en zal ondersteunend zijn aan de verbeterde processen. Statutenwijziging: Het CBF constateerde tijdens de controle in 2010 dat een aantal artikelen niet correct waren opgenomen in de statuten. Hiervoor is een nieuwe statutenwijziging voorbereid en door de raad goedgekeurd. In 2011 wordt deze effectief. In april 2010 heeft de raad van toezicht zichzelf geëvalueerd onder leiding van een onafhankelijke externe facilitator. De belangrijkste thema s die aan de orde kwamen waren: (1) de balans tussen toezicht houden en adviseren, waarbij werd afgesproken het onderscheid tussen beiden bij agendapunten te expliciteren; (2) risico management, deze was in 2009 al verbeterd en zou verder versterkt kunnen worden door aan de belangrijkste risico s indicatoren voor monitoring te koppelen; en (3) de informatievoorziening aan de raadsleden, deze zou minder detaillistisch kunnen en meer gericht op risicoanalyse en noodzakelijke besluitvorming. Het bezoldigingsbeleid voor toezichthouders blijft ongewijzigd conform de Code Goed Bestuur. 2.3 Overzicht leden raad van toezicht In april 2010 is Maria Martens, voorheen Europarlementariër voor het CDA, benoemd als nieuwe voorzitter van Simavi. Zij nam in september het stokje over van vicevoorzitter Froukje Runia, die een jaar als interim-voorzitter had opgetreden. Mevrouw Runia trad begin 2011 af als lid van de raad van toezicht. Verder vonden geen mutaties plaats in de raad van toezicht. Onderstaand een overzicht van de leden van de raad van toezicht op 31 december 2010: Referent Aandachtsgebied Functie in dagelijks leven Nevenfuncties Maria Martens Voorzitter Politiek, bestuurlijk Politica voormalig lid van het Europarlement Commissaris s-heerenloo, Voorzitter Bestuur VSOP Froukje Runia Vice - Voorzitter Gezondheid, Personele zaken en vertrouwenspersoon Huisarts Lid werkgroep WHIG van Nederlandse Vereniging Tropische Geneeskunde (NVTG) Corvan Dongen Lid Audit Commissie Financiën, Administratie Gepensioneerd registeraccount Niet relevant Hans Kruijssen Lid Audit Commissie Juridische zaken, ontwikkelingssamenwerking Gepensioneerd voormalig directeur Cordaid Lid Raad van Toezicht Wilde Ganzen Ron Thiemann Algemeen Raadslid Water techniek Directieteam Deltares Niet relevant Frans Blanchard Algemeen Raadslid Marketing / Communicatie Directeur VEA 17 Bestuurslid EACA, Bestuurslid Cycle for Water, Lid ledenraad Eureko

14 2.4 Interview Maria Martens, voorzitter raad van toezicht Er liggen heel wat uitdagingen op ons te wachten Wat maakte 2010 een bijzonder jaar voor Simavi? 2010 is een jaar van groei en erkenning geweest. We hebben voor beide ingediende voorstellen een MFS- toekenning gekregen. En dat ondanks de bezuinigingen. Dat zie ik als een erkenning voor het werk van Simavi. Van de WASH-alliantie zijn we zelfs de trekker. Verder hebben we natuurlijk een goed resultaat behaald met de Transparant Prijs was ook het jaar van personele groei. Sinds november 2010 heeft Simavi een nieuwe voorzitter. Maria Martens, oud-europarlementariër voor het CDA, nam het stokje over van Froukje Runia. Toen Maria benaderd werd, was er meteen een klik, met Simavi en haar medewerkers en met de doelen waarvoor Simavi zich inzet. Hoe kwam je bij Simavi terecht? Ik werd benaderd door Simavi. Ik kende de organisatie niet echt. De naam wel en die had bij mij, net als bij veel anderen, een sympathieke associatie. Dat Simavi een kleinschalige organisatie is, die werkt voor vrouwen, gezondheid en water, sprak mij aan. Het zijn cruciale thema s. Daarnaast klikte het meteen met de raad van toezicht en met directeur Rolien Sasse. Er liggen heel wat uitdagingen op ons te wachten. Dat maakt het extra leuk. Wat voor uitdagingen? Er is de laatste jaren veel veranderd. Het aantal medewerkers is bijna verdubbeld in de afgelopen vijf jaar en er is een nieuwe manier van werken ontwikkeld. In plaats van projectmatig werken we nu meer programmatisch en we gaan in allianties samenwerken met andere organisaties. Dat stelt nieuwe eisen aan de organisatie. Ook zijn er natuurlijk de politieke ontwikkelingen en het ietwat ongunstige klimaat voor internationale samenwerking. Onze uitdaging hierbij is om mensen ervan te overtuigen hoe belangrijk het is om je in te blijven zetten. Ook de samenwerking met bedrijven kunnen we verder uitbreiden. Waarom is het werk van Simavi zo belangrijk? Omdat onze solidariteit zich niet kan beperken tot onze eigen kleine omgeving. We hebben ook een verantwoordelijkheid voor mensen elders in de wereld. Met veel landen hebben we ook een historische band. Bovendien zijn we ook van elkaar afhankelijk. Er zijn allerlei manieren om je in te zetten voor arme landen. Dat laat Simavi goed zien. Ieder moet dat doen met zijn eigen expertise. Simavi kiest voor gezondheid van moeders en voor water en sanitatie. Twee enorm belangrijke thema s als je duurzaam het lot wilt verbeteren van mensen in ontwikkelingslanden. Je hebt een speciale band met Afrika? Jazeker. Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld door Afrika. Ik weet niet hoe het gekomen is. Sinds ik anderhalf jaar in Kameroen heb gewerkt, heb ik mijn hart verpand aan Afrika. De manier van leven daar spreekt me erg aan. Ondanks alle ellende, armoede en ziekte is er in Afrika een bepaalde levensvreugde die ik erg inspirerend vind. Het leven wordt er niet gedomineerd door agenda s, zoals bij ons. Het leven wordt er gevierd en geleefd. 18

15 Deel III: Verslag activiteiten 3.1 Doelstellingen Simavi in Azië en Afrika: Programma s Simavi in Nederland: Communicatie en fondsenwerving Simavi in Haarlem: Interne organisatie Simavi en samenwerkingsverbanden Simavi in de toekomst: Vooruitblik Risicoanalyse 98 19

16 3.1 Doelstellingen Simavi is een organisatie in beweging, die zich steeds aanpast aan nieuwe inzichten en veranderingen in de wereld. In het strategisch meerjarenplan formuleerde Simavi een aantal strategische richtingen, waaraan ook in 2010 is gewerkt. 1. Thematische focus op preventieve gezondheid Simavi richt zich op de verbetering van de basisgezondheidszorg op gemeenschapsniveau en focust daarbinnen verder op de preventie van gezondheidsproblemen, met nadruk op de verbetering van drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne, het voorkomen van moedersterfte, het voorkomen van de meest gangbare ziektes en de aansluiting op het gezondheidssysteem (de medische zorg). 2. Programmatische, geïntegreerde, benadering Simavi verandert haar werkwijze van een projectmatige aanpak naar een programmatische aanpak van haar werk. Hierbij staat samenwerken en elkaar versterken van met name lokale actoren (strategische partners, operationele partners en relevante andere stakeholders, zoals de overheid en de private sector) centraal. Tegelijk hebben deze programma s een geïntegreerde, holistische aanpak ten aanzien van de gezondheidsproblematiek, waarbij diverse aspecten van preventieve gezondheidszorg, institutionele ontwikkeling en beleidsbeïnvloeding aandacht krijgen. 3. Samenwerking in complementariteit Simavi richt zich expliciet op het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden met collega organisaties en met andere organisaties uit de private sector, (semi) publieke sector en kennisinstellingen. Hierbij wordt steeds gezocht naar complementariteit, vergroting van de impact en kansen voor capaciteitsversterking. Dit gebeurt zowel in Nederland als in de landen waar wij werken. 4. Branding op moeders en gezondheid Simavi profileert zich als merk als een organisatie die moeders centraal stelt in het bereiken van een betere gezondheid voor lokale gemeenschappen, omdat moeders een sleutelrol vervullen in de gezondheid van hun familie en gemeenschap. 5. Mobilisatie in Nederland Simavi streeft ernaar zoveel mogelijk mensen in Nederland bij ontwikkelingsvraagstukken actief te betrekken en te mobiliseren rond het werk van Simavi. Dit gaat verder dan alleen (passieve) voorlichting. De organisatie werkt aan het vergroten van de achterban en het versterken van de fondsenwerving. En zij streeft naar een grotere reikwijdte en impact op het gebied van bewustwording en betrokkenheid. 6. Lerende organisatie, leren van en met elkaar Simavi streeft ernaar een lerende organisatie te zijn die haar ervaringen binnen de organisatie en binnen de partners bewust analyseert in een monitoring en evaluatie systeem. Simavi springt in waar nodig op innovatieve activiteiten en samenwerkingsverbanden en versterkt de organisatie intern door in teamverband te werken, waarin ruimte is voor juniorposities, vrijwilligers en stagiaires. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de voortgang voor deze doelen en de resultaten. 20

17 3.2 Simavi in Azië en Afrika: Programma s Het werkveld van Simavi in Azië en Afrika Het werkgebied van Simavi bevindt zich in Afrika en Azië, waar we in 2010 totaal in tien landen werkten. In Afrika waren dat: Ghana, Kenia, Malawi, Oeganda, Tanzania en Zambia. En in Azië was Simavi actief in Bangladesh, India, Indonesië en Nepal. (Zie pagina 22-23) Duurzame armoedebestrijding Doelgroep Simavi werkt aan het verbeteren van de gezondheid van moeders en hun gezin en aan het vergroten van de toegang tot veilig drinkwater, sanitatie en hygiëne. Simavi selecteert succesvolle en betrouwbare samenwerkingspartners voor de ontwikkeling van een bepaalde regio. De lokale organisaties werken de programma s uit en leggen die aan Simavi voor ter financiering. Daarbij vindt veel uitwisseling plaats. Het betekent ook het vinden van donoren voor Simavi, die passen bij de programma s en deze willen financieren. Programmaontwikkeling en strategische financiering Simavi werkt programmatisch, wat inhoudt dat Simavi de afstemming en samenwerking bevordert tussen (lokale) ngo s onderling en met andere actoren in het ontwikkelingsproces, zoals overheidsinstanties, de private sector en/of kennisinstituten. Deze aanpak combineert vier onderdelen, die tot betere en meer duurzame armoedebestrijding leiden: 1. Strategisch financieren van lokale ngo s en hun programma s, waarbij de lokale ngo s samenwerken met andere belangrijke actoren in hun district of regio, zoals de lokale overheid, het bedrijfsleven en andere particuliere groepen en organisaties (multistakeholder benadering). 2. Capaciteitsopbouw van samenwerkingspartners door training, het inzetten van consultants, uitwisseling van ervaringen en samenwerking met collega-organisaties, trainingsinstituten, kennisinstituten en bedrijven. 3. Beleidsbeïnvloeding door lokale partnerorganisaties in Afrika en Azië. Partners van Simavi lobbyen in hun eigen districten en landen voor de handhaving van de rechten van de bevolking, zoals het recht op adequate gezondheidszorg of veilig drinkwater. Simavi ondersteunt hen daarin. 4. Monitoring en evaluatie programma s worden tijdens de uitvoering nauw gevolgd en naderhand geëvalueerd op alle genoemde terreinen om te kijken in hoeverre de beoogde resultaten werkelijk zijn behaald en om van ervaringen te leren. Allianties In 2010 was Simavi actief betrokken bij de ontwikkeling van de twee alliantieprogramma s: de Water, Sanitatie en Hygiëne alliantie (WASH), en de Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten alliantie (SRGR). Dit leidde in november 2010 tot toekenning van een overheidssubsidie voor voor beide alliantieprogramma s. Vanuit de WASH-alliantie kreeg Simavi een toekenning van euro en vanuit de SRGR-alliantie euro. Veel van de in de landen in uitvoering of in ontwikkeling zijnde programma s en samenwerkingsverbanden zijn meegenomen in de ontwikkeling van het alliantieprogramma. Zo is het programma in Bangladesh, dat al twee jaar in ontwikkeling was, nu onderdeel van het WASH-alliantieprogramma. WASH-alliantie Simavi is penvoerder van de WASH-alliantie, die voortkomt uit het NWP/NGO-platform (zie Beleidsbeïnvloeding). Deze alliantie bestaat uit zes organisaties, namelijk Simavi, AMREF Flying Doctors, AKVO, ICCO, RAIN Foundation en WASTE. De alliantie werkt tevens samen met IRC, WaterAid, Both ENDS, Wetlands, Practica en RUAF/ETC en staat open voor meer samenwerking. Het programma richt zich op duurzame verbetering van toegang tot- en gebruik van water, sanitatie en hygiëne. De duurzaamheid wordt gedefinieerd aan de hand van een door de alliantie ontwikkeld FIETS-model. Dit model bepaalt dat voor een duurzaam resultaat aandacht gegeven moet worden aan Financiële, Institutionele, Ecologische, Technische en Sociale duurzaamheid. Hiervoor zijn een aantal strategieën ontwikkeld door de alliantie. Juist door de brede samenwerking met organisaties met verschillende expertises is het mogelijk al die elementen aan te pakken in het programma. De WASH-alliantie had oorspronkelijk een programma ontwikkeld voor elf landen (waarbij Simavi in zeven landen ook operationeel is). Vanwege bezuinigingen zijn drie landen afgevallen (Malawi, Tanzania en Burkina Faso). Simavi zal in vijf van de acht overgebleven landen zelf operationeel zijn. Voor wat betreft de andere landen zal Simavi als penvoerder via het 21

18 Landen waar Simavi actief is Simavi s partnerorganisatie EMESCO in OEGANDA trainde in 2010 bijna gezondheidswerkers en traditionele vroedvrouwen. Bijna 700 huishoudens hebben betere toegang gekregen tot veilig drinkwater, in totaal bijna vijfduizend mensen. Lees verder op pagina 43. In GHANA werkt Simavi samen met de Presbyterian Church aan een gezondheidsproject dat in 2010 afliep. Ondanks onrust in het gebied bevallen steeds meer vrouwen onder begeleiding van getraind medisch personeel, weten tieners de weg naar de klinieken te vinden en nam de moeder- en kindsterfte flink af in de regio. Lees verder op pagina 40. In het afgelegen Mumias District in KENIA sluiten gezondheidsdiensten helemaal niet aan op de jeugd. Daarom heeft partner SAIPEH jongeren opgeleid om hun leeftijdgenoten te vertellen over moeilijke onderwerpen als seksuele voorlichting en hiv/aids. Lees meer op pagina 45. Partner Village Water Zambia wil over drie jaar alle gemeenschappen en scholen in het Kaoma District in ZAMBIA voorzien hebben van waterputten en toiletten. Voor haar werk ontving de partner in 2010 een belangrijke prijs. Lees meer op pagina 36. De lokale partner Freshwater Malawi voorzag in 2010 gemeenschappen in het zuiden van MALAWI van twaalf fietsambulances en leidde ze vijfen twintig geheime moeders op, die zwangere vrouwen bijstaan in de dorpen. Lees meer op pagina

19 In NEPAL heeft partnerorganisatie FSCN met haar voorlichting over hygiëne de mensen in de meest afgelegen gebieden bereikt. Dat deed de organisatie onder meer met theatervoorstellingen, waarmee duizend mensen werden voorgelicht. Via voorlichtingsprogramma s op de radio bereikte FSCN nog eens 4,5 miljoen Nepalezen. Lees meer op pagina 31. In de afgelegen Chittagong Hill Tracts in BANGLADESH werkt Simavi s partnerorganisatie CHC met mobiele klinieken en tot zorgverleners opgeleide vrouwen in de dorpen. Samen behandelen ze ruim mensen per jaar. Het leidde tot een drastische afname van onder meer malaria. Lees verder op pagina 29. In de deelstaat Orissa in INDIA is drinkwater een schaars goed. Met de water- en sanitatieaanpak van Simavi s partnerorganisatie SRADHA komt daar verandering in. Naast het opvangen en bewaren van regenwater worden de mensen in dit arme gebied geleerd hoe ze voor hun rechten kunnen opkomen om betere toegang tot veilig drinkwater en betere sanitatie te krijgen. Lees verder op pagina 35. In TANZANIA boekte Simavi s partnerorganisatie HAPA succes. Steeds meer mannen begeleiden hun zwangere vrouw naar de kliniek en via een zelf opgezet centrum leert de bevolking hoe ze goedkoop en efficiënt zelf een toilet kunnen bouwen. Lees verder op pagina 38. Het bouwen van toiletten en het zorgen voor veilig drinkwater heeft alleen nut als mensen er zelf verantwoordelijk voor worden en hygiënisch mee omgaan. Dat is het motto van het nieuwe programma SHAW dat Simavi in INDONESIË met partners en de lokale overheid op zet. Voor het eerst heeft Simavi daarbij medewerkers in het buitenland werken. Lees meer op pagina

20 WASH-alliantie secretariaat toezien op een goede uitvoering van het programma. De alliantie zal actief zijn in: Kenia, Oeganda, Ghana, Nepal, Bangladesh met Simavi en verder ook nog in Benin, Mali en Ethiopië zonder Simavi s directe betrokkenheid. SRGR-alliantie Simavi is tevens lid van de SRGR-alliantie als mede-indiener. Deze alliantie staat onder penvoerderschap van Rutgers WPF (voorheen Rutgers Nisso Groep en WPF, op 1 januari 2011 gefuseerd). Andere alliantiepartners zijn AMREF Flying Doctors, Dance4Life en Choice. De alliantie heeft een programma opgesteld op het terrein van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en richt zich ondermeer op de reductie van moedersterfte. Samen dekken de alliantiepartners verschillende invalshoeken, zoals kennisontwikkeling, lobby, campaigning, voorlichting en het faciliteren van structurele dienstverlening. Er is speciale aandacht voor kwetsbare groepen, met name onder vrouwen en jongeren. De deelnemers in de alliantie hebben ieder een eigen insteek op het terrein van seksuele en reproductieve gezondheid: richt de een zich meer op seksuele educatie en bewustwording, de ander werkt meer aan goede zorg voor jongeren, kwetsbare groepen en (aanstaande) moeders. De organisaties vullen elkaar aan en vinden elkaar in een benadering van het thema vanuit het perspectief van mensenrechten en de realisatie van een optimale gezondheid. De SRGR-alliantie had oorspronkelijk één voorstel geschreven voor negen landen. Vanwege de bezuinigingen is een land afgevallen (Ghana). Simavi werkt in vijf van de overgebleven acht landen, te weten Kenia, Tanzania, Malawi, Bangladesh en India. In Oeganda, Ethiopië, Pakistan en Indonesië is er geen directe betrokkenheid van Simavi. In Bangladesh is het programma al in 2010 gestart via externe financiering. Beide MFS-allianties hadden aanvankelijk met de lokale partners een groter programma ontwikkeld dan uiteindelijk met de subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierd kan worden. Consequentie is dat Simavi en de twee allianties in 2011 naar additionele financiële middelen moeten zoeken om de voorbereidde programma s van partners alsnog te kunnen honoreren. Hier zal hard aan gewerkt worden in de fondsenwerving. In de landen die in 2010 niet betrokken waren bij één of bij beide alliantieprogramma s heeft Simavi aan de reguliere ontwikkeling van de programma s gewerkt. De samenwerking met vier van onze partners, de Indonesische overheid en enkele internationale ngo s, heeft in Indonesië geleid tot het SHAW-programma (Sanitatie Hygiëne en Water) Beleidsbeïnvloeding in Azië en Afrika Om de gezondheidssituatie van mensen in een land blijvend te verbeteren is het cruciaal dat de rechten van mensen beschermd worden door wetten en regels, die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en nageleefd. Om dit te realiseren stimuleert en ondersteunt Simavi partners om actief te zijn in het beïnvloeden van beleid, het verantwoordelijk houden van de (lokale en nationale) overheden en politici aan hun verplichtingen en het versterken van mensen en instituties om op te komen voor hun eigen rechten. Betere toegang tot gezondheidszorg India heeft bijvoorbeeld in 2005 een National Rural Health Mission ingesteld. Dit beleid moet de toegang tot goede gezondheidszorg voor arme mensen, vrouwen en kinderen op het platteland verbeteren, onder meer door subsidies te verstrekken voor gezondheidszorg en lokaal gezondheidswerkers aan te stellen, die bijvoorbeeld bij een bevalling vrouwen kunnen doorverwijzen naar het ziekenhuis. Echter, omdat India zo n groot land is, wordt dit nationale gezondheidsbeleid niet goed geïmplementeerd door de lokale overheden in districten en dorpen. Dit gat tussen nationaal en lokaal beleid is wat onze partnerorganisaties in India proberen te overbruggen. En dat gaat steeds beter. Zo is het partner NEEDS in 2010 gelukt om zitting te krijgen in een districtscommissie die gezondheidsplannen schrijft, en heeft ze in verschillende dorpen commissies opgezet en versterkt op het gebied van gezondheid, die relevante onderwerpen en actuele cijfers rondom moedersterfte aankaarten bij de lokale regering. In Indonesië werkt Simavi samen met verschillende overheden, Unicef en vier maatschappelijke organisaties om vanuit nationaal beleid gezondheid te verbeteren. Aandacht gaat daarbij in negen districten uit naar het bewust maken van mensen om niet meer buiten hun behoeftes te doen, naar het promoten van handen wassen, naar verantwoord gebruik van (drink)water en om mensen er toe te bewegen hun afval water en huisvuil gezond te regelen. Samen met IRC werkt Simavi aan de monitoring van deze aspecten. Uiteindelijk moet de overheid dit geleidelijk op haar nemen en zelf de kwaliteitsaspecten gaan meten. De ervaringen en middelen die in het SHAW programma worden ontwikkeld, moeten uiteindelijk worden meegenomen om de uitvoering van het nationale STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)-beleid op het gebied van sanitatie te versterken. Derhalve heeft Simavi ook zitting in de nationale drinkwater en sanitatie werkgroep in Indonesië. 24

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen!

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! De doelstellingen van PROTOS zijn de armsten onder ons te voorzien van rechtvaardig, duurzaam en participatief drinkwater, water voor landbouw, en

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd:

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF Artikel 1 Definities 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Inleiding De code is opgebouwd uit twee elementen. Het eerste deel bestaat uit een aantal uitgangspunten en

Nadere informatie

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Een voorstel voor Provinciale Staten van Gelderland en de Raden van de Gelderse gemeenten 7 juli 2015 Ramon Barends http://www.psp92.nl/gelderland/ Deze

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ)

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Toespraak van staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen op de Watersectorbijeenkomst, 2 februari 2011

Toespraak van staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen op de Watersectorbijeenkomst, 2 februari 2011 Toespraak van staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen op de Watersectorbijeenkomst, 2 februari 2011 Dames en heren, Laat ik beginnen met een citaat. Een rivier is een reusachtig organisme.

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Alliantietoets. Laatst geactualiseerd 05/11/09

Alliantietoets. Laatst geactualiseerd 05/11/09 Alliantietoets Laatst geactualiseerd 05/11/09 Vraag: Wat doet een alliantie? Antwoord: Een alliantie in de zin zoals bedoeld in het MFS II subsidiebeleidskader is een samenwerkingsverband van één penvoerder

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Raadsvoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging:

Raadsvoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging: College V200801012 Onderwerp: Millennium gemeente Raadsvoorstel Inleiding: In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 2 oktober 2003 WERKDOCUMENT over aan armoede gerelateerde ziekten en reproductieve gezondheid in ACSlanden, in het

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma (33625, nr. 8) inzet private sector bij klimaatfinanciering

Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma (33625, nr. 8) inzet private sector bij klimaatfinanciering Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Dit gewijzigd reglement is op 10 december 2012 vastgesteld op grond van artikel 9 van het reglement van de raad

Nadere informatie

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004 De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag Den Haag, november 2004 Hierbij dank ik u mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Enkele hoofdlijnen

Jaarverslag 2009. Enkele hoofdlijnen Jaarverslag 2009 Enkele hoofdlijnen Vereniging Prisma Randhoeve 227A 3995 GA Houten Tel. 030-2219680 Fax 030-6364131 info@prismaweb.org www.prismaweb.org Het jaar 2009 was voor Prisma vooral een jaar van

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

2008-318. Van klimaatneutraliteit naar millenniumdoelstelling

2008-318. Van klimaatneutraliteit naar millenniumdoelstelling 2008-318 Van klimaatneutraliteit naar millenniumdoelstelling Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 2 april 2008 - provinciale staten op 23 april 2008 - fatale beslisdatum: n.v.t.

Nadere informatie

Bijlage: Terugblik Oegstgeest als Millenniumgemeente

Bijlage: Terugblik Oegstgeest als Millenniumgemeente Bijlage: Terugblik Oegstgeest als Millenniumgemeente 2008-2015 1. De Millenniumdoelen In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de als belangrijkst benoemde wereldproblemen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS

REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS van de stichting NATIONAAL RAMPENFONDS gevestigd te 's-gravenhage zoals vastgesteld in de vergadering van het Bestuur d.d.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. 7 mei 2001 PE /1-11 AMENDEMENTEN 1-11

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. 7 mei 2001 PE /1-11 AMENDEMENTEN 1-11 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen 7 mei 2001 PE 298.117/1-11 AMENDEMENTEN 1-11 ONTWERPADVIES - Evans (PE 298.117) Versnelde actie ter bestrijding van de belangrijkste

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten UNICEF De situatie in de wereld Jaarlijks 1 sterven naar schatting 290.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie

Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie 1. Inleiding In september 2011 heeft de gemeenteraad van Velsen uitgangspunten op het gebied van millenniumdoelstellingen

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2015

BELEIDSPLAN 2013 2015 BELEIDSPLAN 2013 2015 Bestuur Maart 2013 Inleiding Medio 2009 is de Stichting Water-Stroming opgericht. Met deze stichting beogen wij het tij te keren in de jaarlijks hoge sterftecijfers onder baby s in

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING

VERANTWOORDINGSVERKLARING VERANTWOORDINGSVERKLARING Principe 1: Besturen en toezicht houden Stichting Amref Nederland (hierna te noemen: Amref) heeft sinds 2006 een Raad van Toezichtmodel als onderdeel van de organisatiestructuur.

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht Voor Stichting ROS Friesland is Heeredwinger Advies op zoek naar gekwalificeerde kandidaten voor de positie van Voorzitter Raad van Toezicht Een persoon met ervaring als bestuurder van een (zorg)organisatie

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Artikel 1: Binnen de perken van de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking, elk jaar voorzien in de begroting van de stad, worden toelagen uitgekeerd aan initiatieven,

Nadere informatie

Micro Water Facility. Beleidsplan. Frederik Claasen. In opdracht van Bestuur MWF. December 2013 Projectnummer 1564

Micro Water Facility. Beleidsplan. Frederik Claasen. In opdracht van Bestuur MWF. December 2013 Projectnummer 1564 Micro Water Facility Beleidsplan Frederik Claasen In opdracht van Bestuur MWF December 2013 Projectnummer 1564 Micro Water Facility C/o Aidenvironment Barentszplein 7 1013 JN Amsterdam The Netherlands

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF 1. Inleiding Stichting IJsselgraaf is een middelgrote stichting met 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem en Doesburg.

Nadere informatie

VERANTWOORDING 2013 RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE OMSLAG

VERANTWOORDING 2013 RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE OMSLAG VERANTWOORDING 2013 RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE OMSLAG Verantwoording In dit document legt de Raad van Toezicht (RvT) verantwoording af over: - De wijze waarop zij toezicht heeft gehouden op het bestuur.

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en de Vereniging

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Anne Poorta T +31-70-3485428

Nadere informatie

Nieuwe technologie voor een oud probleem

Nieuwe technologie voor een oud probleem Inhoudsopgave Inleiding 1 1 Wat is Inclusion? 2 2 Visie 3 3 Strategie 4 4 Doelen 6 5 Methoden 7 6 Financiering 9 Verantwoording 9 Bestuur 9 Inleiding Nieuwe technologie voor een oud probleem Inclusion

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING

VERANTWOORDINGSVERKLARING VERANTWOORDINGSVERKLARING Principe 1: Besturen en toezicht houden Stichting Amref Nederland (hierna te noemen: Amref) heeft sinds 2006 een Raad van Toezichtmodel als onderdeel van de organisatiestructuur.

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie