2009 WOONSTICHTING VOORUITGANG. Kwaliteit in denken en doen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2009 WOONSTICHTING VOORUITGANG. Kwaliteit in denken en doen"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 29 WOONSTICHTING VOORUITGANG Kwaliteit in denken en doen

2 2 Raad van Commissarissen

3 Voorwoord Juist in een tijd van economische recessie moeten woningcorporaties staan voor hun maatschappelijke taak. Waar marktpartijen niet kunnen of willen presteren zullen corporaties anticyclisch hun maatschappelijke taken moeten invullen. Uiteraard zal de taakopvatting moeten zijn ingebed in een heldere visie en zal deze moeten worden gedragen door de omgeving van de instelling. Vooruitgang heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt aan het zichtbaar krijgen van de behoeften van haar huidige en toekomstige klanten en de organisatie geprofessionaliseerd om haar maatschappelijk visie via sociaal ondernemerschap in praktisch handelen om te zetten. Helaas is de poging om de banden met de collega corporaties Sint Antonius van Padua en de Noordwijkse Woningstichting verder aan te halen niet gelukt. In 29 heeft Vooruitgang verder de vruchten kunnen plukken van de ingezette lijn. Aan de door ons zo beoogde kwaliteit op zowel de harde kant, de stenen, als ook op de zachtere kant van de bedrijfsvoering en dienstverlening is veel aandacht besteed. Leefbaarheid in al haar facetten was voor Vooruitgang een belangrijk thema in 29. Voorbeelden hiervan waren de oplevering van de vernieuwde woonwijk Oranjebuurt, de ontwikkeling van een crisisopvang voor speciale jeugdzorg, de inzet op de woonzorg- en energiebesparings-concepten, de realisatie van het parkpaviljoen, het ontwikkelen van nieuwe diensten en het vernieuwen van ons overleg met de stakeholders. Met de op dit front behaalde successen zetten wij Vooruitgang verder op de kaart als een vooraanstaande regionale ondernemende volkshuisvester die graag actief meebouwt aan een kwalitatief betere samenleving. Een organisatie waarmee het prettig samenwerken is en die zich in haar ambitie niet laat beperken door de stroperigheid van de stortvloed aan regelgeving. Een organisatie met de voeten midden in de samenleving, die niet alleen zegt wat zij doet maar ook doet wat zij zegt. Een organisatie met oog voor kwaliteit, zowel in het doordenken van problemen en hun oplossingen, het maken van plannen en het uitvoeren daarvan. Daarom geven wij dit jaarverslag de titel kwaliteit in denken en doen mee. In dit verslag proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over onze doelen, plannen en resultaten. U vindt dit verslag ook op onze website. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit verslag, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Ik dank alle medewerkers maar ook de stakeholders van Vooruitgang voor de geleverde inzet en het uithoudingsvermogen dat van hen gevraagd werd om te doen wat gedaan moest worden voor Vooruitgang en voor de volkshuisvesting. S.M. Schrader Directeur-bestuurder Woonstichting Vooruitgang 3

4 Inhoudsopgave 1. Woonstichting Vooruitgang: Kwaliteit in denken en doen pagina Inleiding pagina Een regionale speler pagina Missie en ondernemingsplan pagina Strategie en resultaat pagina Maatschappelijke opbrengsten pagina VOLKSHUISVESTELIJKE INSPANNINGEN, INVESTERINGEN EN PRESTATIES pagina Werken aan wonen: de Kaders pagina Situatie op de woningmarkt pagina Regionale en lokale prestatieafspraken pagina Woningbezit en voorraadbeleid pagina Kenmerken van het bezit pagina Kwaliteit van de voorraad pagina Aan- en verkoop van (verspreid) bezit pagina Nieuwbouw pagina Vervangende nieuwbouw pagina Uitbreidingsnieuwbouw pagina Acquisitie van nieuwe projecten pagina Acquisitie van grond pagina Onderhoud van woningen pagina Ontwikkeling bezit voor bijzondere doelgroepen pagina Ouderen pagina Mensen met een beperking pagina Asielzoekers en statushouders pagina Wonen, zorg en welzijn pagina Het huisvesten van de primaire doelgroep pagina Verhuurbeleid en woonzicht.nl pagina Verhuringen in 29 pagina Onrechtmatige bewoning pagina Inkomen en huur bij nieuwe verhuringen pagina Leefbaarheid en woonomgeving pagina Inleiding pagina Activiteiten pagina HUURBELEID 29 pagina Huurbeleid in algemene zin pagina De inkomsten van de corporatie pagina Huurverhoging 29 pagina Huurtoeslag pagina 25 4

5 3.5 Huurbetaling en incasso pagina Leegstand pagina SAMENWERKING MET BELANGHEBBENDEN, PARTNERS EN RELATIES pagina Inleiding pagina De partijen in het veld pagina Samenwerking met belanghebbenden in 29 pagina Samenwerking met de klant pagina Overleg met SBS e.o. en andere bewonersorganisaties pagina Klachten van bewoners pagina Klachtencommissie Wonen pagina Huurcommissie pagina Commissie van Bezwaar en Beroep pagina Overleg met gemeenten pagina Overleg met het ministerie van VROM pagina Samenwerking met projectontwikkelaars, makelaars en grondeigenaren pagina DE ORGANISATIE pagina Een slagvaardige organisatie pagina Bestuur pagina Raad van Commissarissen pagina Organisatie en organisatiestructuur pagina Arbeidsomstandigheden pagina Automatisering pagina Organisatieontwikkeling pagina Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen pagina Tijdelijke ondersteuning pagina Verbindingen Vooruitgang pagina Informatie en communicatie pagina FINANCIËN pagina Het jaarresultaat pagina Het jaarresultaat algemeen pagina De balans pagina De winst- en verliesrekening pagina De bedrijfswaarde/actuele waarde pagina Waardeontwikkeling bezit pagina Borging pagina Meerjarenprognose pagina Resultaatprognoses pagina Kasstroomprognose pagina Vermogensposities pagina Interest dekkingsratio pagina Beleggingen en treasury pagina Centraal Fonds Volkshuisvesting pagina Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw pagina Investeringsbeleid pagina 39 5

6 6.3 Vennootschapsbelasting pagina VSO en VPB pagina Belastinglatenties pagina Consolidatie pagina Risicobeheersing pagina Bedrijfsrisico s pagina Financiële risico s pagina Operationele risico s pagina Strategische risico s pagina Grondverwerving pagina Projectrisico s pagina Externe risico s pagina Intern risicobeheersings- en controlesysteem pagina Financiële ondersteuning aan buitenlandse instellingen pagina Beloningsstructuur commissie Izeboud/Thung pagina GOVERNANCE VERSLAG pagina Structuur pagina Bestuursstructuur pagina Het bestuur pagina Taak en plaats van raad van Commissarissen pagina Toepassing van de governancecode pagina Transacties met tegenstrijdige belangen pagina Leningen of garanties pagina Klokkenluidersregeling en integriteitregeling pagina JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN pagina Algemeen pagina Samenstelling en rooster van aftreden Raad van Commissarissen pagina Activiteiten in verslagjaar pagina Overleg met belanghouders pagina Vergaderingen/bijeenkomsten t.b.v evaluatie pagina Deskundigheidsbevordering en overige activiteiten pagina Verslag van de commissies pagina JAARREKENING pagina Verklaring Bestuur en Raad van Commissarissen pagina Mededeling van de Raad van Commissarissen pagina 53 Bijlagen Bijlage 1 Typering woningbezit Bijlage 2 Personele bezetting per afdeling Bijlage 3 Rapportage woonzicht.nl Jaarrekening 29 Woonstichting Vooruitgang Accountantsverklaring 6

7 1. Woonstichting Vooruitgang: Kwaliteit in denken en doen 1.1 Inleiding Waren wij in 28 vooral gericht op het verbeteren van de organisatie, in 29 zetten wij vervolgstappen die de kwaliteit van ons denken en daarmee van onze besluitvorming verbeterde. Het besef dat wij de wijsheid niet in pacht hebben, lijkt zo eenvoudig en voor de hand liggend. Maar accepteren dat anderen het wel eens beter kunnen weten en kunnen bijdragen aan de kwaliteit in ons denken en doen, vergt een open mind. Aan die open mind werkten wij hard in 29. Overleg met onze stakeholders, onder andere in huurderspanels, en de invloed daarvan op ons denken is in 29 vanzelfsprekend geworden. Wij hoeven de dingen niet meer, zoals in het verleden, persé alleen te bedenken. Deze ontwikkeling was kenmerkend voor de activiteiten van Vooruitgang in 29. Aan de kwaliteit van ons doen hoef ik minder woorden te wijden. Zie bijvoorbeeld onze gloednieuwe Oranjebuurt op de bijgevoegde DVD; een verhaal van goede intenties, mee- en tegenvallers. Maar uiteindelijk vooral het verhaal van een oud woongebied en haar bewoners, dat met behoud van het goede, een stralende nieuwe toekomst kreeg. Steeds meer komen wij tot de ontdekking dat wij er met het traditionele stenen stapelen alleen al lang niet meer zijn. De consument van nu en straks eist meer van ons als sociaal ondernemer. Kwaliteit komt niet meer alleen tot uiting in de toepassing van de techniek. Juist het aanbieden van de combinatie van kwalitatief hoogstaande techniek met kwalitatief hoogstaande dienstverlening en slimme productontwikkeling maakt een corporatie aantrekkelijk voor de huidige en toekomstige woonconsument. Uiteindelijk zijn het bedrijfsmatig gezien diepte-investeringen die op de langere termijn hun geld dubbel en dwars waard zullen zijn. Soms helpen landelijke ontwikkelingen daarbij; af en toe, zoals bij de in 28 ontstane kredietcrisis, werken zij belemmerend. Vooruitgang heeft gekeken naar de eventuele noodzaak van een fasering in de gewenste ontwikkelingen. Gegeven de aanhoudende onzekere marktsituatie waarin het consumentenvertrouwen nog steeds op de proef wordt gesteld, is Vooruitgang tot de conclusie gekomen dat projecten niet vanzelfsprekend gerealiseerd kunnen worden. Fasering en afstemming met de markt is zeker aan de orde in de komende jaren. Landelijke ontwikkelingen In de landelijke politiek stond het jaar 29 mede in het teken van de invloed van Europa op de Nederlandse corporatiemarkt. Europa wordt steeds belangrijker in de praktijk van corporaties. Meer en meer hebben kaderstelling en regelgeving uit Brussel invloed op de woning-corporatie in Nederland. Het gaat dan om onderwerpen als staatssteun, Europese aanbesteding, mededinging en bijvoorbeeld bouwregelgeving. In 29 sloot Nederland een belangrijke overeenkomst met de Europese Commissie die de volkshuisvesting in ons land sterk zal beïnvloeden. Bestaande staatssteun Het grootste twistpunt in de onderhandelingen was de bestaande staatssteun. Woningcorporaties kunnen door de achtervangconstructie bij de borging van leningen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en steun van het Centraal Fonds voor de Huisvesting tegen gunstiger rentepercentages geld lenen. Deze instrumenten zijn het belangrijkste onderdeel van de steun aan woningcorporaties en blijven met het akkoord behouden. Commerciële activiteiten De Europese Commissie heeft bij de overeenkomst bedongen dat de Nederlandse autoriteiten ervoor zorgen dat de overheidsfinanciering niet wordt gebruikt voor commerciële activiteiten en dat woningen volgens objectieve criteria worden toegewezen. De Europese Commissie wil voorkomen dat de met overheidssteun gebouwde woningen worden toegewezen aan personen die geen behoefte hebben aan sociale huisvesting. Daarom zijn in de overeenkomst afspraken gemaakt over een inkomensgrens. Inkomensgrens In eerste instantie wilde de Commissie de staatssteun aan woningcorporaties alleen toestaan wanneer 9% van de jaarlijks vrijkomende woningen wordt toegewezen aan huishoudens met een belastbaar inkomen tot euro; het niveau van de huurtoeslag. Een hogere grens zou het evenwicht op de Nederlandse woningmarkt kunnen verstoren. Deze voorgestelde grens 7

8 zou tot gevolg hebben dat de lagere middeninkomens buiten de doelgroep van woningcorporaties vallen. Nu is overeengekomen dat de grens bij 33. euro blijft liggen, waardoor ook deze lagere middeninkomens aanspraak kunnen (blijven) maken op een sociale huurwoning. De overige tien procent van vrijgekomen woningen mag worden toegewezen aan mensen met een hoger inkomen, maar hierbij moet wel met sociale prioriteiten rekening worden gehouden (bijvoorbeeld sociale menging en sociale samenhang). De grens van 9% kan overigens wel regionaal gedifferentieerd worden. Maatschappelijk vastgoed en bijzondere projectsteun Een ander belangrijk onderdeel van het akkoord betreft maatschappelijk vastgoed. Staatssteun voor het bouwen en verhuren van gebouwen met een maatschappelijke functie, die bijdragen aan de leefbaarheid van wijken blijft toegestaan. Ook bijzondere projectsteun aan de 4 aandachtswijken is in overeenstemming met de staatssteunregels. Met deze projectsteun wil minister Van der Laan de leefomgeving in achterstandswijken verbeteren. Minister Van der Laan heeft aangegeven dat hij de uitkomsten van het akkoord met de Europese Commissie zo snel mogelijk in regelgeving zal vastleggen en uitvoering zal geven aan de afspraken in het onderhandelingsakkoord. De 4 prachtwijken die in 28 zo in de belangstelling stonden en waar veel spanning tussen overheid en branche over was, lijken in 29 toch niet zoveel impulsen vanuit het door de sector schoorvoetend vergaarde kapitaal te hebben verkregen als was voorgespiegeld. Wellicht dat een andere vorm van investeren door collegacorporaties uiteindelijk toch tot een beter resultaat en minder spanning zou hebben geleid. Vertraging nieuwbouwproductie De woningbouw in het gebied Holland Rijnland raakt ieder jaar verder achterop. De tijd tussen het ontwikkelen van nieuwe plannen en het opleveren van woningen wordt steeds langer. Het proces wordt steeds ingewikkelder en vraagt steeds meer beslismomenten van bestuurders, soms van verschillende niveaus: landelijk, provinciaal en lokaal. Het afstemmen van al de wensen van die bestuurslagen het inzetten van aanjaagteams en het aanstellen van een bouwcoördinator brengt tot op dit moment nog geen versnelling in de processen. Wellicht dat de in 29 door het kabinet voorbereidde crisis herstelwet meer vaart in de behandeling van de regelgeving zal brengen. Naast de complexe regelgeving speelt ook de afwachtende houding van de markt vanwege de crisis een voorname rol. Een ander aspect is dat woningcorporaties zich vanuit strategische overwegingen meer bezig moeten houden met het verkrijgen van posities bij toekomstige bouwlocaties, om hun doelstellingen, verwoord in het BBSH, waar te kunnen blijven maken. Een integrale wijkbenadering waarin de corporaties taken op het gebied van wonen, werken, welzijn, zorg en onderwijs hebben, moet leiden tot duurzame leefmilieus. Corporaties zijn hierbij niet alleen afnemers maar veel meer medeontwerpers met een visie voor het beheer in brede zin en op de langere termijn. In 29 is het Vooruitgang gelukt om op basis van een verworven grond- positie een intentie-overeenkomst met een andere grondeigenaar en de gemeente Teylingen ten behoeve van de ontwikkeling van een woonwijk met circa 19 woningen te sluiten. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op de eerder - door Woonstichting Vooruitgang en de gemeente Teylingen - gemaakte woonvisie die als basis diende voor het maken van meer concrete prestatieafspraken. Daarin is ook ruimte gevonden voor het maken van meer structurele langetermijn afspraken. De evaluatie van de afspraken moet duidelijkheid geven over de mate waarin wij als partners in staat zijn om invulling te geven aan onze volkshuisvestelijke taken. Schaalvergroting en code Landelijk woedt de discussie over de gevolgen van de schaalvergroting binnen onze branche. Vooral politiek wordt steeds meer het nut in twijfel getrokken bij de omvang van de corporaties die soms verhuureenheden beheren. Den Haag geeft voor nieuwe fusies die leiden tot grotere corporaties met meer dan 1. woningen niet zonder meer groen licht. Wij zien, in de context van de kerkdorpenstructuur op het verstedelijkt platteland, vooral de afstand van de organisatie tot de klant als een nadeel. Het nut en de noodzaak om in ons werkgebied tot een dergelijke schaalvergroting te komen zien wij niet. Wij vinden nog steeds dat corporaties met verhuureenheden een goed schaalniveau hebben, waarbij de 8

9 klanten nog worden gekend en voor de huurders er nog voldoende keus is tussen de verschillende aanbieders. Een kleine opschaling voor Woonstichting Vooruitgang geeft als voordelen elkaars deskundigheden te gebruiken, in de back office efficiënter te kunnen werken en minder kwetsbaar te zijn bij uitval van medewerkers. In 29 vervolgde Vooruitgang met collegacorporaties verkennende gesprekken over intensievere samenwerking. Niet-vrijblijvende samenwerking tot aan fusie is daarbij geen doel op zich maar een middel om tot een efficiëntere organisatie te komen. In 29 zijn deze gesprekken afgerond, helaas zonder dat wij tot verdere intensivering van de samenwerking zijn gekomen. Omdat de inspanning op dit vlak haar sporen duidelijk heeft achtergelaten heeft Vooruitgang voor dit onderwerp een periode van één á twee jaar rust ingelast. Productdifferentiatie en het aangaan van strategische allianties met collegacorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en andere marktpartijen buiten de sector, neemt een hoge vlucht. Deze ontwikkeling is, door de noodzaak risico s te spreiden, niet meer te stoppen. Woonstichting Vooruitgang pleit ervoor, naast een verder terugtredende overheid in financiële zin, ruimte te laten voor een ondernemende corporatiesector. Daarnaast doen zich op corporatieniveau ook onverwachte ontwikkelingen voor op het gebied van concurrentieverhoudingen en de manier van zakelijke omgang. Wij keuren uitwassen af. Wellicht dat handhaving van de bedrijfstakcode, hier meer helderheid in zal geven. Kredietcrisis De in 28 begonnen wereldwijde kredietcrisis is nog steeds in al haar hevigheid gaande waarbij het einde van de gevolgen nog niet in zicht is. De crisis raakt de gehele economie en ook de woningcorporaties hebben dagelijks nog steeds met de gevolgen te maken. Dit manifesteert zich in zijn algemeenheid op de volgende onderdelen van de bedrijfsvoering: Verkopen bestaand bezit stagneren en marktwaarden nemen af. Verkopen binnen nieuwbouwprojecten liggen voor een deel op een lager niveau dan gepland, projecten worden (tijdelijk) via verhuur aangeboden, rendementen op investeringen dalen. Leveranciers en samenwerkingspartners blijken minder solide dan voorheen, marktpartijen kunnen vaak niet langer voldoen aan hun financiële en leveringsverplichtingen. Financiële instellingen blijken minder bereid om tot financiering over te gaan, scherpen hun contractvoorwaarden aan en brengen hogere risico-opslagen in rekening. Er is een gebrek aan consumentenvertrouwen. De kredietcrisis heeft op Vooruitgang vooralsnog de volgende uitwerking: In de begroting zijn prognoses opgenomen voor de komende jaren. De kasstroomprognose is gebaseerd op de bekende nieuwbouwprojecten, inclusief de verkoop van nieuwbouwwoningen. Daar veranderingen van de marktsituatie gevolgen kunnen hebben voor de kasstroomprognose is besloten een auditcommissie in te stellen. Hierin is de Raad van Commissarissen vertegenwoordigd met twee leden. Op basis van de begroting zijn verschillende scenario s doorgerekend en zijn de gevolgen uitgedrukt in de diverse kasstroomoverzichten, waarbij de gevoeligheid op financierbaarheid in beeld is gebracht. In 29 is de verkoop van de 4 Urban Villa s als onderdeel van het plan SassemBourg van start gaan. Dit zijn appartementen met een koopprijs van rond de 3.,-. Voor aanvang bouw heeft Vooruitgang bijna volledig het verkooprisico afgedekt. Uiteraard worden de marktontwikkelingen bijgehouden en wordt erop geanticipeerd. Het nieuwbouwplan SassemBourg bestaat uit een beperkt aantal koopwoningen, huurwoningen en een zorgcentrum met commerciële verhuur en niet-commerciële verhuur. Voor woningen met een stichtingskostenniveau onder de 24.,- kan de financiering met borging door het WSW afgesloten worden. Ook voor de onderdelen die betrekking hebben op de niet-commerciële verhuur zal financiering met borging mogelijk zijn. Voor de onderdelen dure huurwoningen en commerciële verhuur zal naar alternatieve financiering gekeken moeten worden. Voor de verhuur van de plint heeft een marktoriëntatie geleid naar ongeveer 8% dekking voor de verhuur. 9

10 Per jaar staat de verkoop van vijf woningen uit het bestaande bezit gepland. Ook in 29 is dat deze verkoop gehaald. De rente is aan schommelingen onderhevig. Momenteel ligt de basisrente laag, echter door de hoge opslag die banken in rekening brengen, blijft de rente ongeveer op hetzelfde niveau. Daarnaast hebben de banken tarieven bijgesteld. Vanuit de treasurycommissie wordt de renteontwikkeling nauwkeurig in de gaten gehouden. De teruglopende economie zal gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Een toename van de werkloosheid zal ook zijn invloed hebben op de omvang van de huurachterstanden. De afdeling woondiensten anticipeerde in 29 goed op de mogelijk negatieve gevolgen door het geven van voorlichtingscursussen. Daarnaast zal de vraag naar (goedkopere) huurwoningen weer toenemen. Hoelang de gevolgen van de kredietcrisis nog merkbaar zijn, is niet te voorspellen. 1.2 Een regionale speler In 28 heeft Vooruitgang een nieuw meerjarenbeleidplan Midden in de samenleving vastgesteld. Hierin is aangegeven dat Vooruitgang de stap van lokale speler naar regionale woningcorporatie wil zetten. In 29 hebben wij aan onze uitgebreide toelating in de gemeenten Haarlemmermeer door onze inbreng bij de gebiedsontwikkeling West Flank invulling gegeven. Regionale ontwikkelingen De bouwbehoefte in de regio is groot. Vooruitgang had de intentie in 29 met de uitvoering van nieuwbouwplannen, onder andere Urban Villa s, te beginnen, maar bezwaren en procedures belemmerden de start. De bemoeienis van aanjaagteams van VROM en WVS, en ook het bezoek van de minister aan de regio, hebben geen aanwijsbare verandering in het vastzittende proces teweeg kunnen brengen. Ook door ons ingebrachte ideeën en suggesties werden niet gehoord of beantwoord. Veel energie is door Vooruitgang en collegacorporaties gestoken in het ontwerpen van een bovenlokaal kader voor prestatieafspraken. De bedoeling is dat zowel corporaties als gemeenten hun lokale afspraken afstemmen met de regionaal gemaakte afspraken. Wij vinden dat de volkshuisvestelijke vraagstukken in de regio meer daadkracht vereisen van de corporaties en de gemeenten. Helaas stranden nog veel van de ambities in de stroperigheid van de regelgeving. 1.3 Missie en ondernemingsplan Vooruitgang is een maatschappelijk ondernemer die vanuit haar sociale betrokkenheid werkt aan een duurzame en leefbare samenleving door het in de regio ontwikkelen en aanbieden van aan wonen en woonomgeving gerelateerde producten en diensten. Het ondernemingsplan Midden in de samenleving bevat een groot aantal concrete maatregelen, uiteraard gebaseerd op de geformuleerde missie. Per afdeling is aangeven welke stappen gezet moeten worden om in 212 ook daadwerkelijk te kunnen zeggen: het ondernemingsplan is uitgevoerd zoals het bedoeld was. De maatregelen, 13 stuks voor de gehele organisatie zijn voorzien van een planning. Van het ondernemingsplan is een populaire versie naar de stakeholders gestuurd. In 28 en 29 heeft Vooruitgang 65% van de voorgenomen maatregelen uitgevoerd, waarvan de helft in 29. Aan negen maatregelen wordt gewerkt en negen andere maatregelen, gepland voor 29, zijn nog niet ter hand genomen. Uitgevoerde maatregelen (een selectie): huuraanpassing bij mutaties, vaststellen voorraad betaalbare woningen,prestatieafspraken met de gemeente, verbetering samenwerking met collegacorporaties, gratis boedelbakgebruik voor de huurders, structurele deelname aan wijkschouwen, interne overlegstructuur in beoordelingscyclus, vaststellen persoonlijke prestatieafspraken, competentieprofiel per functie, herkenbaarheid op straat vergroten, opstellen maatschappelijk investeringsprogramma, opstellen sponsorbeleid, samenwerkingsvormen zorg & welzijn, jaarlijks opleidingsplan voor medewerkers, invoeren ZAV-regeling, invoering competentiemanagement, instrumentarium meting rendementsontwikkeling, 1

11 protocol kleinschalige vastgoedverwerving, plan huisvesting jongeren, omschrijving vier kwaliteitsniveau s bestaande bouw, opstellen controllplan, vaststellen Energie Prestatie Afspraken, opstellen PR- en communicatieplan, ontwikkelen instrument tweejaarlijkse meting bij stakeholders, uitvoeringsplan kwaliteitssprong bestaande voorraad, invoering permanente meting huurderstevredenheidsonderzoek, tweejaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek, invoering serviceabonnement. Van een deel van deze maatregelen vindt u in dit jaarverslag de weerslag. Maatregelen die nog niet zijn voltooid of in uitvoering zijn genomen, zijn opgenomen in de plannen voor 21. Hiertoe behoren onder andere: formuleren en implementeren in onderhoud en nieuwbouw van beleid duurzaamheid, uitwerkingsplan samenwerking particuliere opdrachtgevers nieuwbouw, maatschappelijke verankering en verantwoording van maatschappelijk investeren, verwerven concessie warmte/koudeopslag. Gezien het grote aantal succesvol uitgevoerde maatregelen, zijn wij tevreden over de behaalde resultaten. 1.4 Strategie en resultaat In het ondernemingsplan zijn de volgende strategische doelen geformuleerd: 1. In 212 staat Vooruitgang bekend als een sociaal betrokken, innovatieve en vooruitstrevende maatschappelijk ondernemer. Wij organiseren actief oplossingen voor een leefbare, duurzame samenleving. Duurzaamheid is een leidend principe bij onze beslissingen en in ons handelen. 2. In 212 is Vooruitgang een sterke speler in de regio, met een duidelijke lokale herkenbaarheid. Wij streven naar verregaande samenwerking met partners uit diverse sectoren om dit te bereiken. Voor de gemeente(n) zijn wij de natuurlijke partner voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en integrale gebiedsontwikkeling. 3. In 212 is Vooruitgang een professionele, voor haar taken toegeruste organisatie waar medewerkers voldoende mogelijkheden krijgen om hun werk, kwalitatief en kwantitatief, met plezier en trots te kunnen verrichten. Vooruitgang acht de inbreng en vraag van de afnemers van dusdanig belang dat onze organisatie verder wordt ontwikkeld tot een vraaggestuurde organisatie. Wij hebben sterk de indruk dat wij behoorlijk in lijn bezig zijn met de doelstellingen, hoewel die, gezien hun aard, niet duidelijk in kwantiteit zijn uit te drukken. In relatie tot doelstelling 1 In een groot aantal artikelen in (vooral) de plaatselijke pers, werd in 29 aandacht besteed aan activiteiten waarbij Woonstichting Vooruitgang initiatiefnemer of in ieder geval zeer betrokken participant was. Wij stonden in 29 veel en zeer positief in het nieuws. Uiteraard was de oplevering van de Oranjebuurt, met alle gebeurtenissen daaromheen, reden voor vele lovende artikelen. De intentie tot realisatie van een voetbalkooi, het door ons georganiseerde straatvoetbaltoernooi en de opening van het door ons aan de gemeenschap aangeboden Parkpaviljoen Park Rusthoff, haalden veelvuldig de pers. Daarnaast was er uiteraard veel aandacht voor de grote (nieuwbouw-) projecten waar Vooruitgang mee bezig is. In relatie tot doelstelling 2 Onze leidende rol in het realiseren van een aantal grote projecten is niet onopgemerkt gebleven. De oplevering van de Oranjebuurt levert ons veel goodwill op, evenals onze vasthoudendheid bij de ontwikkeling van grote projecten als SassemBourg en Liduina. Voor de gemeente zijn wij een belangrijke partners; de samenwerking legden wij vast in prestatieafspraken. Met verschillende zorgen welzijnsorganisaties hebben wij samenwerkingsovereenkomsten gesloten. En met de SBS e.o., de overkoepelende bewonersorganisatie werken wij samen op basis van een overeenkomst die onder andere de rechten en plichten van beide partijen bevat. In relatie tot doelstelling 3 Gemiddeld nemen onze medewerkers, ook in 29, deel aan één cursus of opleiding per jaar per persoon. Wij zijn een lerende organisatie met lerende medewerkers. Onze professionaliteit blijkt onder andere uit de gehouden enquête onder bewoners, met goede cijfers voor onze dienstverlening. Inmiddels werken wij ook met klantenpanels, om meer informatie te krijgen 11

12 over de wensen van onze (toekomstige) klant. Ook van onze stakeholders willen wij leren. In 29 voerde een extern bureau een uitgebreid stakeholdersonderzoek uit. Positief was dat algemeen de Woonstichting werd omschreven als ambitieus, betrokken, ondernemend, vernieuwend en bereid te investeren. Leerpunten waren er ook: behoudende indruk die de werkorganisatie soms nog geeft, te klein voor de toekomst, soms moeite met weerstand van anderen en ad hoc reacties.* *Stakeholdersonderzoek 29 Atrivé, verslag d.d. 23 februari Maatschappelijke opbrengsten Woonstichting Vooruitgang streeft naar aantrekkelijke woon- en leefmilieus, waarin bewoners zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen. Een goede woning is daar een onderdeel van, iets waar een zichzelf respecterende woningcorporatie voor zorgt, evenals een prettige woonomgeving. Maar ook voldoende voorzieningen en goede onderlinge relaties tussen bewoners/buurtgenoten is van belang. In de ontwikkeling van nieuwbouwgebieden is de integrale gebiedsontwikkeling dé werkwijze bij uitstek om kwaliteit in te bouwen. Vandaar dat wij in de ontwikkeling van nieuwe woongebieden, waar wij duurzaam bij betrokken zullen blijven, graag vanuit die visie oppakken. Inmiddels is dit bij andere partijen duidelijk en ondervinden wij daarvoor waardering. De aanpak van de Oranjebuurt en de projecten SassemBourg en Liduina zijn voorbeelden van integrale benadering. Wij zien deze buurt en deze grootschalige multifunctionele complexen mede als maatschappelijke opbrengst van onze inzet. Deze maatschappelijke opbrengst kan in meerdere termen worden omschreven. Wij spelen een belangrijke rol in het samenbrengen (onder één dak) van diverse instellingen; dit blijkt een grote meerwaarde te hebben. Ook in termen van werkgelegenheid is sprake van een meerwaarde, zoals bleek in multifunctioneel gebouw Bolero en ongetwijfeld ook zal blijken na realisatie van SassemBourg. Uiteraard kan van integrale gebiedsontwikkeling geen sprake zijn in ons bestaande woningbezit waarvoor geen herstructureringsplannen zijn. Dan zijn het vaak kleinschaliger zaken zoals het op onze kosten aanleggen van een zeer gewenst terras bij een seniorencomplex. Dat dit terras inmiddels is uitgegroeid tot een ontmoetingsplek van bewoners zien wij als een groot goed. Ook andere fysieke (bijvoorbeeld een voetbalkooi op het Essenplein) en niet-fysieke zaken (inzet huismeesters, een netwerk met meerdere instanties om bewonersproblemen die een enkele discipline te boven gaan, op te lossen) bewijzen bijna dagelijks hun nuttige effect. In ons sponsorbeleid formuleerden wij vrij precies welke activiteiten voor sponsoring door Vooruitgang in aanmerking komen. De belangrijkste criteria zijn: - alleen activiteiten die een relatie hebben met het eigen werkterrein, - geen politieke of religieuze activiteiten, - bijvoorkeur gericht op leefbaarheid, en/of doelgroepen van beleid en/of samenhang in buurten of wijken. Dezelfde criteria hanteren wij bij de afweging al dan niet te investeren in projecten met een maatschappelijk karakter. Het Parkpaviljoen Park Rusthoff, een geschenk van Woonstichting Vooruitgang (vanwege haar 95-jarig bestaan) aan de bevolking van Teylingen, bewijst dagelijks van grote waarde te zijn voor veel bewoners. Dit paviljoen speelt een essentiële rol in het beheer van het centraal in Sassenheim gelegen park door vrijwilligers.op basis van een uitgebreide analyse besloot Vooruitgang tot een grote investering (ongeveer 4.) om dit paviljoen te realiseren. De criteria die werden gewogen waren onder andere: past deze investering binnen de grenzen van het BBSH en draagt de investering bij aan een beter leefklimaat? Pas na een volmondig positief antwoord op deze en andere criteria, is tot deze grotendeels onrendabele investering besloten. 12

13 2. Volkshuisvestelijke inspanningen, investeringen en prestaties 2.1 Werken aan wonen: de kaders Vooruitgang is actief in een geliefd woningmarktgebied. Enerzijds door de ruimte om te wonen en te recreëren, anderzijds door de nabijheid van werkgelegenheid in de grootstedelijke agglomeratie. Daardoor overtreft de vraag naar woningen al jarenlang het aanbod. Wij proberen door investeringen in vooral nieuwbouw zo goed mogelijk een bijdrage te leveren aan de oplossingen van dit belangrijke maatschappelijke vraagstuk. Daarnaast hebben onze inspanningen op volkshuisvestingsgebied betrekking op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van onze bestaande woningvoorraad, op een goede verdeling van de beschikbare woningen en op zaken als leefbaarheid en woonomgeving. Het ondernemingsplan formuleert voor de komende jaren een integraal beleid op ondernemingsniveau. Hiermee zijn uiteenlopende beleidsvelden op elkaar afgestemd, zoals het strategisch voorraadbeheer, nieuwbouw, huurbeleid en investeringsniveaus. Vooruitgang kiest daarbij voor het bedienen van verschillende doelgroepen. Belangrijke uitgangspunten zijn: a. De primaire doelgroep blijft centraal staan. Onder de primaire doelgroep verstaan wij huurders en woningzoekenden met een jaarinkomen tot 33. en de zogenaamde bijzondere doelgroepen, zoals mensen met een handicap waardoor een vorm van woonbegeleiding nodig is, mensen met specifieke wooneisen (zoals senioren) en mensen met een moeilijke positie op de woningmarkt, zoals asielzoekers. b. Integrale benadering bij het ontwerp van buurten, wijken en zones c. Verbreding van het dienstenpakket d. Differentiatie op wijkniveau e. Continuïteit in financieel beleid 2.2 Situatie op de woningmarkt De woningmarktsituatie in Holland-Rijnland is door de crisis niet wezenlijk veranderd. Als de crisis doorzet en bijvoorbeeld leidt tot hogere werkloosheid kan dit wel leiden tot een nog grotere vraag naar de toch al schaarse betaalbare huurwoningen. Binnen woonzicht.nl zien we dat ook de vraagdruk op woningen rond de liberalisatiegrens toeneemt. Ook de vergrijzing van de bevolking gaat door. Met name in Sassenheim, waar het grootste deel van onze woningen staat, merken we dat. Bij de doelgroep senioren neemt de vraag naar wonen met zorg en welzijn toe. 2.3 Regionale en lokale prestatieafspraken Hoewel de cijfers voor nieuwbouw in de regio nog fier overeind blijven is het maar zeer de vraag of de komende jaren de genoemde aantallen worden gehaald. De regio Holland Rijnland heeft een dwingende bouwopgave van het Rijk c.q. de provincie Zuid-Holland opgekregen: vóór 22 moeten ruim 33. woningen worden toegevoegd aan de voorraad, waarvan 9.9 in de sociale sector. Vertaald naar Teylingen betekent deze opgave de bouw van circa 2.6 woningen, waarvan ca. 3%, 78 woningen, in het sociale segment. Al in 28 maakten Vooruitgang en twee andere corporaties werkzaam in de gemeente Teylingen hierover prestatieafspraken met de gemeente. Helaas zorgen lange procedures voor stagnatie. In 28 hebben de woningcorporaties Vooruitgang, Stek en Woningstichting Warmunda samen met de gemeente Teylingen een nieuwe Woonvisie voor opgesteld en vastgesteld. Deze vormt de basis voor de nieuwe prestatieafspraken (voor 21 en verder) met de gemeente. Ons strategisch voorraadbeheerplan passen wij hierop aan. In 28 en 29 waren prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporaties van toepassing, ook al werd een formele handtekening door partijen niet gezet. In de loop van 29 vond evaluatie van de prestatieafspraken plaats. De afspraken hadden betrekking op positie en taken van de partijen, het bouwen van nieuwe woningen, de bestaande voorraad, wonen, zorg en welzijn en tenslotte de leefbaarheid. De positie en samenwerking van partijen leverde een verbeterde verstandhouding op tussen partijen en een goede basis voor het uit de weg ruimen van obstakels. Over de productiedoelstelling bestaat overeenstemming, maar de realisering daarvan loopt vertraging op door onder andere ingewikkelde regelgeving en marktomstandigheden. In de evaluatie wordt gepleit voor het aanstellen van een gemeentelijke centrale contactpersoon en een betere verankering van de prestatieafspraken op dit onderdeel. 13

14 Wat betreft de bestaande voorraad zijn afspraken gemaakt over de afstemming tussen uitvoeringswerkzaamheden van gemeente en corporaties. Deze afspraken werken over het algemeen naar behoren. Over transformatie/herstructurering zijn afspraken gemaakt over het voltooien van de Oranjebuurt en de planvorming rondom Liduina en de Arend Verkleijstraat e.o. Over de omvang en samenstelling van het woningaanbod is afgesproken dat de corporaties woningen gaan aanbieden in maatschappelijk gebonden eigendom (Vooruitgang heeft in 21 gekozen voor het Koopgarantmodel en zal dit vanaf 21 op de markt brengen. Afgesproken is dat Vooruitgang plm. 48 nieuwe woningen levert in de categorie verzorgd/beschut wonen. Met acht woningen die zijn opgeleverd in de oranjebuurt en de 4 woningen die voor 21 op het programma staan, voldoen wij aan deze afspraak. Afspraken over onderzoek naar financiering voor het opplussen van bestaande woningen zijn nog niet uit de verf gekomen. Wat betreft huurniveaus is afgesproken dat tenminste 7% van de woningen bereikbaar blijft voor de primaire doelgroep. Aan deze afspraak voldoen wij ruimschoots. Afspraken rond onderzoek naar slaagkansen voor verschillende doelgroepen om een woning te verkrijgen komen wij na. Ook afspraken over de huisvesting van statushouders komen wij na. Op het gebied van wonen, zorg en welzijn werkte Vooruitgang mee aan de ontwikkeling van een visie rond woonservicezones en meer duidelijkheid omtrent bijzondere woon- en zorgvraag. De gemeente is op dit terrein initiatiefnemer/coördinator. Op het gebied van leefbaarheid zijn de afspraken: een gezamenlijke, integrale benadering van leefbaarheid, wijkschouwen (en wijkmarkten) door de gemeente, het aanstellen van huismeesters door de corporaties. Vooruitgang draagt de integrale benadering van leefbaarheid met verve uit, neemt inmiddels deel aan de wijkschouwen en heeft drie huismeesters actief in diverse complexen. Overige afspraken Met Cardea Jeugdzorg werd in het verslagjaar een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met deze overeenkomst worden de kwaliteiten van beide organisaties gebundeld. Hierdoor is Vooruitgang in staat snel woonruimte ter beschikking te stellen voor gebruik in een zorgfunctie en kan Cardea sneller dan voorheen over adequate accommodaties beschikken om de zorgfunctie uit te voeren. Dit geldt voor het gehele werkgebied van Vooruitgang en kan gelden voor zowel bestaand bezit, te verwerven bezit of nieuwbouw. Met een scala aan instellingen sloten wij al voor 29 samenwerkingsovereenkomsten, met name in verband met de ontwikkeling van projecten als SassemBourg en Liduina. In verband met herstructurering stelden wij, in overleg met collegacorporaties een sociaal statuut op. Na overeenstemming daarover met de SBS e.o. - de overkoepelende bewonersorganisatie - is het statuut in 29 van kracht geworden. 2.4 Woningbezit en voorraadbeleid Het woningbezit nam in 29 toe van 2.87 naar 2.11 woningen. Ons voorraadbeleid bevat een groot aantal elementen. Kenmerkend is dat wij de woningvoorraad willen uitbreiden en de kwaliteit ervan willen verbeteren. De ontstellend grote vraag naar woonruimte, ook en vooral van mensen die wij tot onze doelgroep van beleid rekenen, is het argument om de voorraad waar mogelijk uit te breiden. Toch zijn wij, mede om financiële redenen, genoodzaakt een bescheiden deel van onze voorraad te koop aan te bieden. Kwaliteitsverbetering, gericht op de woonwensen van onze klanten nu en in de toekomst, bereiken wij door herstructureren (sloop en vervangende nieuwbouw), en door woningverbetering, waaronder het succesvolle dynamisch (mutatie-) onderhoud. Wat betreft huurbeleid houden wij een fors gedeelte van de woningen bereikbaar voor huishoudens met een laag inkomen. Het toewijzingsbeleid stelt geen eisen aan het inkomen van woningzoekenden. Gebleken is dat huurders met een hoger inkomen geen of nauwelijks belangstelling hebben voor de betaalbare woningvoorraad. Uiteraard wordt dit ervaringsgegeven regelmatig gecheckt. Het voorraadbeleid voeren wij uit binnen de vastgestelde financiële kaders die ervoor moeten zorg dragen dat Vooruitgang een financieel gezonde instelling is en blijft. 14

15 Begin boekjaar Verkoop bestaand bezit Sloop Aankoop Nieuwbouw Einde boekjaar Woningen Garages Overige ruimten Kenmerken van het bezit Vooruitgang heeft een hoog percentage woningen voor de doelgroep bereikbaar (84%). De percentages eengezinswoningen (62%), etagewoningen zonder lift (7%) en hoogbouw boven vier woonlagen (18%) nemen licht af te gunste van de etagewoningen t/m vier woonlagen met lift (13%). De kwaliteit van de voorraad neemt toe door een stevige stijging van het aantal woningen met relatief veel punten volgens het woningwaarderingsysteem. Bijlage 1 geeft het overzicht van de kenmerken van het bezit De kwaliteit van de voorraad In het strategisch voorraadbeheerplan staan de uitgangspunten per marktcomplex. Het toewijzings-, huur- en huurtoeslagbeleid, en ook het dagelijks en planmatig onderhoud differentiëren wij naar deze marktcomplexen. In 29 is de herijking van het strategisch voorraadbeheer afgerond. Er is een toenemende vraag naar meer kwaliteit in de woningen en men is ook bereid daarvoor te betalen. De prijs- en kwaliteitscategorieën zijn daarom beter op elkaar afgestemd. Zo is er meer ruimte gekomen om via een huurverhoging in de woningen te investeren. Dit heeft enige verschuiving veroorzaakt tussen de diverse categorieën. Dit heeft uiteraard geen nadelige gevolgen voor de zittende huurders. Bij een aantal complexen ontstaat juist investeringsruimte om via Dynamisch Onderhoud kwaliteit toe te voegen. De categorieën zijn verdeeld in de volgende vier kwaliteitsniveaus met bijbehorende prijssegmenten, te weten: - basiskwaliteit tot 357, = - plussegment 357, = - 548, = - topsegment 548, = - 648, = - vrije sector boven 648, = Door een kwaliteitsinvestering kunnen woningen door de maximale huurtoeslaggrens van 648, = schieten. Omdat de woning dan niet meer bereikbaar is voor de primaire doelgroep wordt zorgvuldig gekeken of de investering doorgang moet vinden of dat er een deel van de investering als onrendabel wordt afgeboekt Aan- en verkoop van (verspreid) bezit Verkoop vindt plaats vanuit de vastgestelde verkoopselectie. In 29 werden negen woningen verkocht, vier meer dan gepland. Eind 29 is een tweede verkoopselectie van bijna 1 woningen vastgesteld. Voordat deze wordt geëffectueerd worden begin 21 de financiële consequenties in beeld gebracht. Gezien het economische klimaat is de verwachting dat de animo bij zittende huurders om hun woning te kopen laag is. Het verschil tussen het maandelijkse huurbedrag en hypotheekbedrag is vaak te groot. Uiteraard worden de woningen wel als eerste aan hen aangeboden. In 29 is besloten om daarbij de Koopgarant regeling aan te bieden. In 21 sluit Vooruitgang zich aan bij dit landelijke initiatief. Aspirantkopers kunnen tot maximaal 3% korting krijgen op de vaste verkoopprijs. De woning moet bij verkoop teruggeleverd worden aan de corporatie en dan vindt een winst- of verliesdeling plaats. De verwachting is dat dit een stimulerend effect op de verkoop kan hebben. Leegkomende woningen uit de verkoopselectie worden als eerste aangeboden aan belangstellende huurders van Vooruitgang. In overleg met onze collegacorporaties in Teylingen en de gemeente is besloten om de komende jaren minimaal 5 woningen in de Koopgarant constructie beschikbaar te stellen. Dit is ook vastgelegd in de prestatieafspraken. 15

16 Wat betreft aankoop proberen wij kleine binnenstedelijke locaties en gronden te verwerven. Het liefst vanaf het eerste begin met partners die mede invulling kunnen geven aan een locatie. In 29 heeft Vooruitgang de woning aan de Zandslootkade 48 aangekocht voor 235.,- in het kader van verdere ontwikkelmogelijkheden, grenzend aan de huidige Oranjebuurt. Voor deze woning is een tijdelijke huurovereenkomst afgesloten. Ook in 29 werden twee woningen aan de Kagerdreef in Sassenheim voor 742.,- aangekocht en gelijk doorverhuurd aan Cardea Jeugdzorg voor een periode van 15 jaar. Tevens werd een koopovereenkomst gesloten voor de aankoop van het voormalige politiebureau aan de Sixlaan in Hillegom. Cardea neemt voor deze locatie de verbouwingskosten voor haar rekening en Vooruitgang heeft met Cardea ook een huurovereenkomst getekend voor 15 jaar. Overdracht vond plaats in januari 21 voor een bedrag van 77., Nieuwbouw Vooruitgang streeft actief naar uitbreiding van haar woningbezit. Niet alleen in de gemeente Teylingen maar ook in de regio. In 29 had Vooruitgang één project in aanbouw dat ook eind dat jaar werd opgeleverd. In de Oranjebuurt in Sassenheim verrezen 241 nieuwe woningen. Gedifferentieerd in huur en koop en voor diverse doelgroepen. Ook zijn er veel projecten in ontwikkeling. Voor het kwaliteitsbeleid, zowel in de bestaande voorraad als bij nieuwbouw, is vooral wat de markt aangeeft bepalend. De prijzen van koopwoningen zijn zo sterk gestegen dat deze voor grote delen van de woningzoekende starters en huurders niet meer bereikbaar zijn. Dit legt een enorme druk op de huurwoningenmarkt. Bovendien groeit de vraag naar kwalitatief betere (sociale)huurwoningen. Een antwoord op deze marktontwikkelingen zal voor een belangrijk deel in de bestaande voorraad moeten worden gevonden Vervangende nieuwbouw in uitvoering en ontwikkeling De her- en nieuwbouw in de Oranjebuurt (totaal 241 woningen) is inmiddels afgerond. Begin 21 werden de laatste woningen opgeleverd. Er zijn diverse projecten in ontwikkeling. Drie woonzorgconcepten, nieuwbouw in Hooghkamer (Voorhout) en de Vossepolder (Hillegom). De verwachting is dat in het voorjaar 21 de eerste paal voor de 4 koopappartementen Teylingervaart in Sassenheim wordt geslagen Uitbreidingsnieuwbouw in ontwikkeling De voor Teylingen zo belangrijke woon/zorg projecten SassemBourg en Liduina ondervinden ondanks grote inspanningen van Vooruitgang en haar partner ActiVite nog steeds grote vertraging. Lange behandelperioden, combinaties met op te stellen ontwerp bestemmingsplannen, inspraakprocedures, politieke discussies en besluitvorming hebben veel tijd en hiermee ook ontwikkelkosten met zich meegebracht. Door de Raad van State is inmiddels het bestemmingsplan voor Overteylingen vernietigd op grond van verwarring rond de meetgegevens van de luchtkwaliteit. Hoewel reparatie hiervan door gemeente vlot ter hand is genomen, betekent dit weer kans op vertraging. Bouwlocatie Hooghkamer en Voorhout Noord Vooruitgang en Stek overleggen gezamenlijk met de gemeente Teylingen over de verdere invulling van de taakstelling van de locatie Hooghkamer en Voorhout Noord (samen goed voor circa 2. woningen in de markt- en sociale sector). In het kader van de prestatieafspraken heeft de gemeente Teylingen de corporaties meer ruimte gegeven voor inbreng bij de ontwikkeling van deze woonwijk. Vooruitgang verwacht, samen met Stek, door een grotere betrokkenheid en daardoor een intensievere samenwerking met de gemeente Teylingen, mede sturing te kunnen geven aan de ontwikkeling voor deze voor de regio belangrijke Vinexlocatie. De gemeente heeft het initiatief van de ontwikkeling naar zich toegetrokken om daarmee snelheid in het proces te krijgen. De gemeente heeft ook de kaders opnieuw vastgesteld en binnen die kaders de rol van de corporaties bepaald. Binnen de kaders heeft de gemeente gekozen voor een andere opzet van de ontsluiting van de woonwijk en hierdoor heeft zij het financiële tekort op het plan teruggebracht. Uiteraard zullen de corporaties de gevolgen van deze belangrijke ingreep in de realisatie van de woonwijk op de kwaliteit toetsen. 16

17 Overzicht projecten in voorbereiding Project SassemBourg Deelplan Langeveld Hooghkamer en Voorhout Noord Urban Villa s Liduina Engelse Tuin Plaats Sassenheim Sassenheim Voorhout Sassenheim Warmond Voorhout Het programma waar Vooruitgang in 29 concreet aan heeft gewerkt, en dat in 21 en later in uitvoering komt: Urban Villa s Sassenheim 4 woningen SassemBourg Sassenheim zorgvoorzieningen+ 91 woningen Liduina Warmond zorgvoorzieningen+ 86 woningen Park Overbosch Voorhout zorgvoorzieningen+ 39 woningen Bollenschuur V.d. Hulst Voorhout diverse bedrijfsruimten Hooghkamer Voorhout 12 woningen Complex 17, A.Verkleystraat e.o. 73 woningen Totaal zorgvoorzieningen woningen Omgerekend naar investeringen is de ambitie over voor deze woningen en zorgen andere voorzieningen te vertalen naar een investering van 14..,-. Ondanks grote inspanningen maakt Vooruitgang zich zorgen over de behandeling van de projecten in verband met discussie over de ruimtelijke ordening Acquisitie van nieuwe projecten Nadat eind 28 de Gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland, het Rijk en het Hoogheemraadschap van Rijnland een Bestuursovereenkomst hadden getekend, heeft de projectgroep in 29 een Programma van Eisen opgesteld en een Structuurvisie op het gebied Westflank. Medio 29 is duidelijk worden wat de kansen voor woningbouw zijn op de ingenomen posities. De grootste nieuw geplande kern is Zwaanssluis met ca 2.8 woningen, waarvan ruim de helft van de grondpositie in handen is van de Ontwikkelingscombinatie Haarlemmermeer-West CV. Het is de bedoeling het woningbouwprogramma in de Westflank van ca. 1. woningen te realiseren in de periode Uitgangspunt is 4% in de sociale sfeer. Stationslocatie Teylingen/Noordwijkerhout Vooruitgang heeft haar visie over een mogelijke stationslocatie en daaraan gekoppeld de ontsluiting van nieuwe woonwijken formeel kunnen doorspreken met de lokale en de provinciale overheid. Daarop is voldoende draagvlak ontstaan zodat eind 29 is besloten tot een nadere uitwerking in samenwerking met bureau Venhoeven CS. Naar verwachting zal dat begin 21 leiden tot een tweede, meer uitgebreide, presentatie. Tevens wordt overwogen deze gebiedsstudie in 21 te laten meedingen in de tender Mooi Nederland. Hillegom en Buitenkaag In 29 zijn initiatieven genomen voor een woningbouwontwikkeling van circa 4 woningen in Hillegom en voor achttien woningen in Buitenkaag. Voor de woningen in Hillegom is een intentieovereenkomst gesloten met Ballast Nedam. 17

18 2.4.8 Acquisitie van grond Er zijn in 29 geen nieuwe strategisch posities aangekocht. Verwervingen worden afgemeten aan de financiële mogelijkheden en risico s en daarvan zijn de grenzen in zicht. Hoofdzaak blijft dat er een volkshuisvestelijke meerwaarde is of meerwaarde voor het algemeen maatschappelijk belang. In 26 is het beleidskader vastgesteld over het aangaan van strategische grondposities en het aankopen van gronden. Gezien de financiële omvang en in het kader van risicospreiding van de aan te kopen gronden wordt er samengewerkt met marktpartijen. In de Haarlemmermeer-West CV bijvoorbeeld in de verhouding 2:8 en blijft Vooruitgang dus ruim binnen de door het Ministerie van VROM gestelde kaders. In het beleidskader is ook een onderscheid gemaakt tussen locaties in het primaire en locaties in het secundaire werkgebied volgens onderstaande indeling: Primair werkgebied Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout Duin- en Bollenstreek Noord Duin- en Bollenstreek Zuid Overig Holland Rijnland Haarlemmermeer Westflank Secundair werkgebied Overig Noordvleugel Daarnaast wordt de ontwikkelpotentie van de grondaankopen beoordeeld op de punten bestemming, toekomstvisie Rijk en Provincie, infrastructuur en Schiphol. In het jaar 29 zijn er geen gronden aangekocht. De volgende percelen grond zijn in bezit: Project Grond Loosterweg Grond s-gravendamseweg Diverse gronden Jacoba van Beierenweg Diverse gronden Turfspoor Grond Engelse Tuin Diverse gronden Plaats Lisse Voorhout Voorhout Lisserbroek Voorhout Beinsdorp Overige aankopen Stichting Raamwerk locatie Vredesteyn Sassenheim Grondposities in de Haarlemmermeer Locatie Vink Locatie Predikanten Locatie De Boer Locatie Parlevliet Diverse locaties Plaats Beinsdorp Beinsdorp Zwaanshoek Beinsdorp Beinsdorp 18

19 2.4.9 Onderhoud van woningen Door een uitgekiend onderhoudsbeleid houdt Vooruitgang de woningvoorraad technisch op orde, terwijl de kwaliteit van de woningen tegelijk meegroeit met de veranderende kwaliteitseisen van de bewoners. Een belangrijk meegroei-instrument is het dynamisch mutatieonderhoud, dat wil zeggen kwaliteitsverbetering of noodzakelijke markttechnische aanpassingen van het inbouwpakket, doorgaans bij mutatie maar ook bij zittende huurders indien zij daarom vragen. Hierbij spelen wij in op specifieke wensen van klanten binnen de randvoorwaarden van het strategisch voorraadbeheer. Het inzetten van de zogenaamde trouwe huurders korting werkt hier in positieve zin aan mee. In 29 was het aanbieden van keukens met trouwe huurderkorting wederom een succes. Huurders krijgen per jaar dat zij in de woning wonen 2% korting (tot 5%) op het meerwerk van de investering. In 29 is dit principe ook als proef toegepast op andere onderdelen van de woning, vooral badkamers. Hoewel technisch nog in redelijke staat, is er regelmatig de wens om tegelwerk en dergelijke na twintig jaar of langer te vervangen. Ook hier blijkt dat huurders zeer geïnteresseerd zijn in mogelijkheden tot verbetering van hun individuele woning en daar ook een redelijk bedrag voor over hebben. Het beschikbare budget voor dynamisch mutatieonderhoud werd volledig benut. Tegenover ongeveer de helft van deze investeringen staat een kostendekkende huurverhoging. Vooruitgang gaf hiermee, evenals in voorgaande jaren, ook in 29 de voorkeur aan het dynamisch mutatieonderhoud boven een grootschalige complexgewijze aanpak. Met de komst van de woonwinkel in het verschiet wordt deze aanpak verder uitgewerkt naar een pasklaar aanbod per woningtype. Het planmatig onderhoud concentreert zich vooral op elementen van het casco. In totaal werd in 29 voor ,-- aan onderhoud besteed. Overzicht onderhoudsuitgaven Onderhoud algemeen - Klachtenonderhoud 458.7,- - Mutatieonderhoud 388.3,- - Dynamisch mutatieonderhoud 291.3,- - Bestrijding vandalisme 4.5,- - Kosten serviceabonnement 96.4, ,- Onderhoud voorzieningen - Cv/ww-installaties 12.1,- - Mechanische installaties 23.5,- - Liften 8.4,- - Groenvoorziening 1.3,- - Verlichting 7,- - Brandmelding/beveiliging 17.7, ,- - Planmatig onderhoud ,- Totaal ,- ============= Niet planmatig onderhoud Reparatieverzoeken Het aantal reparatieverzoeken in 29 bedroeg totaal % meer als verwacht. De totale kosten waren ,-. Serviceabonnement Met ingang van 1 januari 29 is het serviceabonnement ingevoerd. Voor houders van het serviceabonnement voeren wij een deel van het huurdersonderhoud uit, dat normaliter door de huurder zelf bekostigt wordt. Het aantal abonnementen dat in 29 is afgesloten is 45. Daarmee is aan de verwachting voldaan. De totale kosten bedroegen ,-. Dit is inclusief aanloop kosten en aanschaf rookmelders. 19

20 Onderhouds-ABC Onderhoudsverzoeken kunnen schriftelijk, telefonisch, mondeling en per worden gemeld. Bij het afsluiten van een huurovereenkomst krijgen huurders een onderhouds-abc, waarin per onderdeel staat aangegeven of het onderhoud daarvan voor de verantwoordelijkheid van de huurder of de verhuurder komt. Eigen onderhoudsdienst Als Vooruitgang de klacht moet verhelpen, wordt daarvoor een afspraak gemaakt met de betrokken huurder. Zoveel mogelijk worden onze eigen vaklieden voor deze werkzaamheden ingezet, omdat zij in de regel flexibel inzetbaar zijn en goed op de hoogte zijn van de specifieke situatie. Huurders kunnen de gehele dag reparatieverzoeken melden. Bij het maken van afspraken wordt met de bewoner een marge van twee uur afgesproken waarbinnen de vakman zal komen. Continue wachtdienst Buiten kantoortijden hebben wij een continue wachtdienst die dringende reparatieverzoeken direct verhelpt. Voor klachten aan de centrale verwarming is een servicebedrijf 24 uur per dag bereikbaar. Huurders kunnen glasschade 24 uur per dag op een rechtstreeks nummer van een verzekeringsmaatschappij melden. Mutatieonderhoud Uitgangspunt is dat bij mutatie van een woning in goede staat moet worden opgeleverd. Het uitrustingsniveau wordt zoveel mogelijk afgestemd op de marktpositie. In de praktijk blijkt dat veel huurders allerlei aanpassingen en wijzigingen in hun woning aanbrengen. Het beleid is dat deze aanpassingen en wijzigingen door een nieuwe huurder overgenomen kunnen worden indien hij dat wenst. Daarnaast continueren wij het beleid dat bepaalde door ons geaccepteerde wijzigingen van de vertrekkende huurder worden overgenomen. Hier kan een vergoeding tegenover staan. Per woning waren de kosten in 29 gemiddeld 2.133,-, totale kosten ,-. Er vonden 182 mutaties plaats in 29. Dynamisch onderhoud Bij het dynamisch onderhoud wordt afhankelijk van de vraag van de doelgroep en de streefhuurprijs van de woning, het kwaliteitsniveau van de woning na een mutatie bepaald. Het dynamisch onderhoud heeft betrekking op woningontwikkeling en richt zich op woontechnische kwaliteit. De opbouw van de post dynamisch onderhoud bestaat uit twee onderdelen. 1. Onderhoudsactiviteiten Werkzaamheden die voortkomen uit het systematisch onderhoudssysteem en bij een mutatie uitgevoerd kunnen worden. 2. Noodzakelijke/gewenste markttechnische aanpassingen Ingrepen die iets toevoegen aan de standaarduitrusting van de woning om de verhuurbaarheid te vergroten. De uitgaven ten laste van dynamisch onderhoud bedroegen in ,- waarvan werd 211.,- geactiveerd, vooral tengevolge van het plaatsen van 14 CV-installaties en 33 luxe keukens. Planmatig onderhoud De uitvoering van het planmatig onderhoud is gebaseerd op de begroting van 29 en de doorgeschoven werkzaamheden van 28. Het beschikbare budget bedroeg ,-. Er is voor totaal voor ,- aan opdrachten verstrekt. Dit is een onderschrijding van het budget van 3%. Ten aanzien van de uitvoering is ,- gefactureerd. Bijna alle geplande werkzaamheden zijn opgedragen en voor 93% ook daadwerkelijk uitgevoerd. De prestatieafspraak van 9% is hiermee gehaald. 2

JAARVERSLAG 2010 WOONSTICHTING VOORUITGANG. Vooruitgang door 8-eruit te kijken

JAARVERSLAG 2010 WOONSTICHTING VOORUITGANG. Vooruitgang door 8-eruit te kijken JAARVERSLAG 21 WOONSTICHTING VOORUITGANG Vooruitgang door 8-eruit te kijken Raad van Commissarissen Sassenheim, 9 juni 211 Verklaring van de Raad van Commissarissen (RvC) bij het jaarverslag en de jaarrekening.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 WOONSTICHTING VOORUITGANG. Zaaien en oogsten

JAARVERSLAG 2011 WOONSTICHTING VOORUITGANG. Zaaien en oogsten JAARVERSLAG 211 WOONSTICHTING VOORUITGANG Zaaien en oogsten Raad van Commissarissen Sassenheim, 11 juni 212 Verklaring van de Raad van Commissarissen (RvC) bij het jaarverslag en de jaarrekening. De RvC

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

WV-UV 2008 25-06-2009 17:42 Pagina 1 J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 W O O N S T I C H T I N G V O O R U I T G A N G GRENSVERLEGGEND

WV-UV 2008 25-06-2009 17:42 Pagina 1 J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 W O O N S T I C H T I N G V O O R U I T G A N G GRENSVERLEGGEND WV-UV 28 25-6-29 17:42 Pagina 1 JAARVERSLAG 28 WOONSTICHTING VOORUITGANG GRENSVERLEGGEND WV-UV 28 25-6-29 17:42 Pagina 2 2 WV-UV 28 25-6-29 17:42 Pagina 3 Voorwoord Voor woningcorporaties staat de maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Algemeen kwaliteitsprofiel Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat de Raad uit generalisten bestaat die

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Woningstichting Berg en Terblijt

Woningstichting Berg en Terblijt Woningstichting Berg en Terblijt Investeringsstatuut 1. Inleiding Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De nieuwe Woningwet geeft bij de governance aspecten ook extra aandacht aan verbindingen

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Aanpassing kaders verkoop huurwoningen.

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Aanpassing kaders verkoop huurwoningen. Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Vergaderdatum: Registratienummer: Agendapunt nummer: Gemeenteraad Oirschot Onderwerp Aanpassing kaders verkoop huurwoningen. Inleiding/aanleiding In maart 2004

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen)

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) FUNCTIEPROFIEL voor Lid van de Raad van Commissarissen bij Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) RvC Woonstichting Vooruitgang 29 september 2015 Organisatie & context Woonstichting Vooruitgang stelt zich

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Scheidings- en splitsingsvoorstel van woningcorporaties Stek (incl. Warmunda) en Vooruitgang In september 2016 is een scheidings- en splitsingsvoorstel

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort 5 Bijdragen aan een krachtige gemeenschap met ruimte voor evenwicht. Inhoud Woord vooraf 5 Richting, ruimte en resultaat Maatschappelijke omgeving 6

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk t Gemeente NOORDWIJK Blocmenbadplaolt Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

15 november 2012. Investeringsstatuut Maasvallei

15 november 2012. Investeringsstatuut Maasvallei 15 november 2012 Investeringsstatuut Maasvallei Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beleid en strategie 3 3 Processen 4 4 Strategische samenwerking en verbindingen 4 5 Risicobeheersing 5 6 Financiën 5 6.1 Financieel

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend

Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 november 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00867 Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Ruimte maken om thuis te geven

Ruimte maken om thuis te geven Ruimte maken om thuis te geven samenvatting Ondernemingsplan woondiensten Aarwoude 2012-2015 Ruimte maken om thuis te geven De kubus is een ruimtelijke puzzel die opgelost kan worden door de juiste keuzes

Nadere informatie

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Bijlage 4 Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Koopmarkt De koopmarkt zit op slot. Het aantal transacties is laag. Deels durven mensen niet te verhuizen vanwege de

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING PORTEFEUILLEMANAGEMENT EN SWOT ANALYSE Portefeuillemanagement is een dynamisch proces waarbij telkens opnieuw geanalyseerd,

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties Gemeente Oegstgeest, de corporaties

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen Ondernemingsplan 2014-2016 Volksbelang Helmond Veranderen en meebewegen 2 Ondernemingsplan 2014-2016 Veranderen en meebewegen Volksbelang wil met veranderingen meebewegen en daar op een eigen en eigentijdse

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012 INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012 Stec Groep Stec Groep B.V. oktober 2012 INHOUDSOPGAVE CORPORATIES BLIJVEN AARZELEN BIJ DE MIDDENINKOMENS 1 Nieuwbouw in 2011 en gewenste toekomstige nieuwbouw

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie