Jaarverslag en. Balans en Staat van baten en Lasten 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag en. Balans en Staat van baten en Lasten 2011"

Transcriptie

1 Jaarverslag en Balans en Staat van baten en Lasten 2011

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen Voorwoord CvB Verslag van de RvT Missie, Visie en beleid De organisatie in 2011 Governance 2. Onderwijs Ambities Resultaten onderwijs Vooropleiding studenten Faciliteiten voor studenten Prijzen 3. Praktijkgericht onderzoek Onderzoeksopzet en -inzet Kwaliteit Kennisvalorisatie 4. Contractactiviteiten Strategie Resultaten Kwaliteitszorg 5. Bedrijfsvoering Financieel beleid Personeel Huisvesting Duurzaamheid 6. Balans en Staat van baten en Lasten Toelichting algemeen Balans met vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar Staat van baten en lasten met vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar Kasstroomoverzicht 7. Bijlagen Gegevens van de rechtspersoon, RvT en CvB (bijlage 1) Overzicht verbonden partijen (model E) Vermelding op basis van WOPT (model F) Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (model H) Financiële specificaties rijkssubsidies (model G) Verslag van de commissies RvT 1

3 1. ALGEMEEN Voorwoord CvB Verslag van de RvT Missie, Visie en beleid De organisatie in 2011 Governance 2

4 VOORWOORD VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR 2011 is het jaar geweest waarin het instellingsplan Verankeren, veranderen ( ) afliep en de voorbereidingen zijn getroffen voor het nieuwe instellingsplan Verschil maken ( ). Een jaar dat wat betreft strategisch beleid een verbindingsjaar mag worden genoemd. Immers, accenten verschuiven, onze focus blijft echter gericht op datgene waar wij voor staan; excellente kwaliteit bieden in de opleiding tot leraar basisonderwijs. Dat wij dit in 2011 wederom wisten te realiseren blijkt onder meer uit de gehouden tevredenheidsmetingen onder studenten en medewerkers. Studenten beoordeelde De Kempel met een 7 6 en de medewerkers met een 7 9. Beide een stijging ten opzichte van de vorige meting. In 2011 is ook het vierjarig samenzijn voor studenten, alumni, collega s en oud-collega s gevierd met onder meer een optreden van Nick & Simon. De verbinding, dat een belangrijk kenmerk is van De Kempel, was goed voelbaar. Het College van Bestuur is in 2011 gewijzigd van samenstelling; het voormalig lid is voorzitter geworden en een nieuw lid is aangetrokken. Het College van Bestuur dankt eenieder van harte voor de inzet, sfeer en behaalde resultaten. Alleen met elkaar kunnen wij onze mission statement Mensen verbinden die leren een warm hart toedragen waarmaken en dat is in het verslagjaar wederom gelukt. Helmond, mei 2012 College van Bestuur Drs. Taeke van den Akker, voorzitter Drs. Robert Verbruggen 3

5 VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht heeft in 2011 vier maal vergaderd. Tussen de vergaderingen door ontvangt de RvT een schriftelijk verslag met als titel Berichten aan de Raad van Toezicht. Dit verslag, waarin lopende zaken en verwachte ontwikkelingen staan beschreven, wordt opgesteld door het CvB. De samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat de toezichtstaak adequaat ingevuld kan worden. De leden nemen allen een onafhankelijke positie in ten opzichte van Hogeschool de Kempel. Op geen van de leden is de melding van strijdige belangen van toepassing. Ook zijn naar het oordeel van de Raad geen transacties verricht waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het College van Bestuur hebben gespeeld. De gegevens over de samenstelling van de Raad van Toezicht en de bezoldiging van de leden zijn in de bijlagen terug te vinden. Evenals een rapportage over de werkzaamheden van de twee commissies die de Raad kent: de selectie- en remuneratiecommissie en de auditcommissie. In de loop van 2010 heeft de voorzitter van het College van Bestuur aangegeven in 2011 zijn werkzaamheden bij Hogeschool de Kempel te willen beëindigen. Het toenmalige lid College van Bestuur is per 1 september 2011 voorzitter College van Bestuur geworden. Hiermee kwam de vacature lid College van Bestuur vrij en is in 2011 de selectie- en remuneratiecommissie de procedure voor werving lid CvB gestart na overleg met de Hogeschoolraad en het management. De vacature is per 1 oktober 2011 ingevuld. Per 31 december 2011 is de heer Van Ewijk teruggetreden wegens aflopen van zijn maximale benoemingstermijn. De selectie- en remuneratiecommissie heeft, conform de wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, contact gezocht met de Hogeschoolraad teneinde haar een voordracht voor opvolging te laten verzorgen. In 2012 wordt deze procedure afgerond op basis van een opgesteld profiel. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft periodiek overleg met de voorzitter van het College van Bestuur. De leden van de Raad, die belast zijn met auditzaken hebben overleg gevoerd met de manager verantwoordelijk voor financiën en met de externe accountant. In de vier vergaderingen van de Raad van Toezicht stonden onderwerpen op de agenda zoals; de goedkeuring van de jaarrekening 2010, de begroting 2012, de beoogde renovatie van het kloostergebouw, het sociaal jaarverslag 2010, het medewerkers onderzoek 2011, de branchecode governance, de inrichting en opzet van de opleiding, samenwerkingsverbanden, het instellingsplan , de vacature lid College van Bestuur en het eigen rooster van aftreden. Verder is aandacht geschonken aan de landelijke ontwikkelingen in het hoger onderwijs zoals de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap Kwaliteit in verscheidenheid en de ontwikkelingen richting en mogelijke consequenties van een hoofdlijnenakkoord. De Raad van Toezicht heeft in 2011 eenmaal vergaderd met de Hogeschoolraad. Helmond, april 2012 Namens de Raad van Toezicht, Mr. J.G.J.M. Berkers, voorzitter 4

6 MISSIE, VISIE EN BELEID Mensen verbinden die leren een warm hart toedragen. Dat mission statement is het centrale uitgangspunt van Hogeschool de Kempel. Het mission statement vloeit voort uit de missie van De Kempel: het opleiden van studenten tot startbekwame leraren. De toerusting van de leraar eindigt wat De Kempel betreft echter niet bij het met goed gevolg afronden van de bachelor, maar zet zich voort in een loopbaanlang leren. De Kempel verzorgt hiervoor postinitiële trajecten via Kenniscenter de Kempel. De lerende mens, van klein tot groot, staat centraal. De Kempel is een opleiding voor onderwijsberoepen die verbindt, dat wil zeggen de interactie bevordert tussen en met lerenden: leerlingen, studenten, docenten, mentoren en bestuurders. Opleiden is immers geen eenrichtingsverkeer. Verbinden betekent ook verbondenheid scheppen tussen mensen onderling en tussen mens en wereld, geïnspireerd door de christelijke traditie. De Kempel duidt leren als betekenisvol, vanuit het sociaal constructivistisch paradigma: het is doelgericht, onderzoekend, constructief, cumulatief, actief, waardevol, sociaal en context gebonden. De lerende is de actor in de onderwijsprocessen. De Kempel is een organisatie die een warm hart vraagt van betrokkenen en daarmee een beroep doet op echte betrokkenheid en interesse bij leerprocessen, op persoonlijk meesterschap. De Kempel wil de student opleiden tot een gekwalificeerd, geïnspireerd leraar die: nieuwsgierig is naar het leren van kinderen en van zichzelf; leerlingen weet te inspireren door zijn kennis, zijn luisterend vermogen en vaardigheid hen te bevragen; bewust in het leven staat als cultuurdrager; niet alleen uitvoert, maar ook onderzoekt en ontwerpt; samen met collega s de ontwikkeling van de school vorm geeft; met ouders een professionele relatie weet op te bouwen en te onderhouden. Van cruciaal belang bij het realiseren van zowel de korte als lang termijn doelstellingen is het personeel. Passie, plezier en prestatie zijn hierbij de uitgangspunten en leiden tot continue (aandacht voor) professionalisering en verbinding. De voortgang van de gekozen doelen is onderdeel van de planning & controlcyclus zodat voor deze doelen de volledige cyclus van plan-do-check-act wordt doorlopen. DE ORGANISATIE IN 2011 Kerngegevens Hogeschool de Kempel Studenten Medewerkers Inschrijvingen Instroom Afgestudeerden Contractonderwijs Aantallen FTE 64,6 63,8 64,8 Ziekteverzuim 2,1% 3,7% 2,6% Financieel resultaat (bedragen *1000 ) Operationeel resultaat Totaal resultaat

7 Prestatie indicatoren 2011 Realisatie Instroom voltijd Instroom deeltijd 9 25 Percentage studenten Challenge Program 4,7% 10% Percentage docenten met mastergraad, PhD of gelijkwaardig 66,0% 75% Uitvalpercentage jaar 1, ,5% 23% Propedeuserendement na 2 jaar 65,7% 70% Rendement na 5 jaar, cohort * 76,0% 80% Nationale studenten enquête 3,80 3,80 * Dit betreft het rendement na 5 jaar na herinschrijving na 1 e studiejaar Kerngegevens praktijkgericht onderzoek, studiejaar Doel Kengetallen Lectoraten KempelOnderzoeksCentrum Lectoren 6 Promovendi 1 Publicaties 8 Participerende docenten 11 Betekenisvol leren onderwijzen Eigentijds beoordelen in het onderwijs Kantelende kennis Organogram Raad van Toezicht Voorzitters (externe) raden, advies commissies en examencommissie College van Bestuur Lectoren (Onderzoekscentrum) Beleidsmedewerker kwaliteitszorg Manager financiële en facilitaire diensten Manager initieel Manager postinitieel Stagecoördinator Coördinator ICT Coördinator personeelszaken Overige diensten Teamleider fase 1 Teamleider fase 2 Coördinator P & Coördinator K1 Coördinator K2 & Coördinator K3 6

8 GOVERNANCE Hogeschool de Kempel staat als onderwijsinstelling midden in de maatschappij en wil zich naar belanghebbenden op transparante wijze presenteren op zowel het vlak van dialoog als het vlak van verantwoording. Hiermee is De Kempel in staat haar betekenis voor de ontwikkeling van de samenleving te behouden en verder te versterken. Het toezicht op en bestuur van De Kempel is ingericht conform de Branchecode Governance Hogescholen. In 2011 zijn geen wijzigingen aangebracht in het vigerende beleid. 1. College van Bestuur Het College van Bestuur van Hogeschool de Kempel bestaat uit twee personen. Zij is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstelling van de stichting uitgewerkt in missie, visie, strategisch beleid en doelstellingen en alles wat hiermee samenhangt. De taken en bevoegdheden van de leden van het College van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten en een bestuursreglement. De samenstelling en taakverdeling van het College van Bestuur per 31 december 2011 is als volgt; De heer drs. T.H. van den Akker Voorzitter College van Bestuur Portefeuilles; onderwijs, onderzoek, medezeggenschap, kwaliteitszorg, externe contacten en public relations De heer drs. R.J.G.M. Verbruggen Lid College van Bestuur Portefeuilles: financiën, huisvesting, facilitaire zaken, personeel, ICT en informatievoorziening 2. Raad van Toezicht De taak van de Raad van Toezicht is het houden van toezicht op het College van Bestuur van De Kempel en de algemene gang van zaken betreffende De Kempel. De taken, bevoegdheden en profielkenmerken zijn vastgelegd in de statuten en het reglement bestuursraad. 3. Medezeggenschap De medezeggenschap is vastgelegd in een reglement, dat voldoet aan de wettelijke eisen hieromtrent. De Hogeschoolraad bestaat uit vier personeelsleden en vier studenten. Gegeven de grootte van de organisatie is ervoor gekozen de opleidingscommissie samen te laten vallen met de Hogeschoolraad. De Hogeschoolraad heeft zich in 2011 met name beziggehouden met de voorbereiding van het instellingsplan ( ), werving, toetsing, nieuw te ontwikkelen curriculum, brede intake, OER, begroting 2012, jaarrekening 2010, sociaal jaarverslag 2010, studentenstatuut, werving nieuw lid CvB en de procedure voor het traject naar hogeschooldocent. 4. Horizontale verantwoording De Kempel kent vele vormen van dialoog en verantwoording. Horizontale verantwoording vindt met name plaats via de veldcomissie schoolbesturen, de werkveldevaluatiecommissie en uiteraard ook via individuele contacten en bijvoorbeeld de Kempelkrant. 5. Klachten en beroep Onderdeel van de governance is de mogelijkheid tot indienen van klachten, melding van misstanden en contact met vertrouwenspersonen. In 2011 zijn geen klachten ingediend en is geen melding van misstanden gemaakt. Wel hebben 2 studenten contact gezocht met de vertrouwenspersoon. 7

9 6. Risicomanagement In 2011 zijn de belangrijke en mogelijke risico s in kaart gebracht en zijn hiervoor beheersmaatregelen genomen en verantwoordelijkheden benoemd. Hieronder worden de vier belangrijkste weergegeven. Verder wordt stilgestaan bij de planning & controlcyclus. Risico s Risico 1: Ontwikkeling studentenaantallen De monosectoraliteit is een kracht, maar tegelijkertijd ook een zwakte van De Kempel. De zwakte zit met name in het gebrek aan diversificatiemogelijkheden. Een substantiële daling dan wel stijging van het aantal studenten zou dan ook kunnen leiden tot onvoldoende aanpassingsvermogen. Naar boven toe door het niet tijdig kunnen aantrekken van het kwalitatief gewenste personeel, naar beneden toe door onvoldoende flexibiliteit in het personeelsbestand. Gegeven de (aanstaande) ontwikkelingen in het primair onderwijs zoals de toename van aanvragen werkloosheiduitkering, invoering passend onderwijs en krimp leerlingaantallen is de keuze voor de opleiding tot leraar basisonderwijs een nog bewustere keuze geworden en dit kan zomaar leiden tot een (substantiële) daling in instroom. De Kempel kent een flexibele schil die een daling deels kan opvangen. Daarnaast is de natuurlijke uitstroom tot 2017 zo n 7½% van het personeelsbestand. Risico 2: Curriculum en toetsing Risico s rond curriculum en toetsing raken de kwaliteit van de opleiding. Kwaliteit die essentieel is vanuit maatschappelijk oogpunt en bij gebrek hieraan leidt tot reputatieschade. Via accreditatie en het in gebruik zijnde kwaliteitszorgsysteem, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van externe deskundigen, bewaakt De Kempel de kwaliteit van haar diensten. Een andere ontwikkeling betreft de waarschijnlijke invoering van een groot aantal centrale toetsen met de vraag welke gevolgen dit heeft. Risico 3: Ontwikkeling Rijksbijdrage Een onzekere factor in tijden van economisch zwaar weer is de ontwikkeling van de rijksbijdrage. Deze ontwikkeling is in de laatste jaren negatief geweest en deze trend lijkt zich voort te zetten. Het gevolg is een daling van de rijksbijdrage per student. Hieraan ten grondslag liggende redenen zijn het wegvallen van enkele incidentele middelen, de groei van het totaal aantal studenten bij gelijkblijvend macrobudget en het achterwege blijven van indexering. Daarnaast zijn de maatregelen voor langstudeerders ingevoerd die ook tot gevolg hebben dat studenten zich sneller uitschrijven dan in het verleden. De overheid bezint zich op eventuele nieuwe bezuinigingen en een in dit kader genoemde is het laten vervallen van de ov-jaarkaart en het wellicht niet langer bekostigen van de deeltijdopleidingen. Gegeven het relatief grote wervingsgebied van De Kempel kan het niet langer bekostigen van de ovjaarkaart negatieve gevolgen hebben voor het aantal studenten dat voor De Kempel kiest. De effecten van mogelijk te nemen maatregelen op de deeltijdopleiding zijn nu reeds zichtbaar; de instroom is sterk gedaald. Risico 4: Private activiteiten Hogeschool de Kempel heeft in 2011 geen gelden aan de rijksbijdrage onttrokken voor het opzetten en/of uitvoeren van private activiteiten. De hogeschool voert zelf alle onderwijsprogramma s uit. De Kempel biedt cursussen aan voor leerkrachten primair onderwijs. Soms zijn deze cursussen gericht op een geheel schoolteam, in andere gevallen kunnen cursisten individueel inschrijven. Cursisten worden in geen enkel geval ingeschreven als student. Zij betalen een kostendekkend cursusgeld. 8

10 Indien eigen personeelsleden deelnemen aan (delen van) het door de hogeschool aangeboden onderwijsprogramma of aan door de hogeschool verzorgde cursussen dan worden deze personeelsleden in geen geval ingeschreven als student. Uitwisseling van studenten komt in beperkte mate voor. Buitenlandse studenten die in het kader van uitwisseling deelnemen aan het onderwijsprogramma of aan een deel daarvan, worden niet voor bekostiging in aanmerking gebracht. Planning & controlcyclus De Kempel streeft naar optimalisatie van de bedrijfsprocessen en risicobeheersing. Dit vindt structureel plaats met behulp van de pdca-cyclus. Deze cyclus start met het meerjarige instellingsplan. Het instellingsplan staat in het teken van het borgen en verder verbeteren van de kwaliteit (in ruime zin) van de opleiding binnen de aanwezige randvoorwaarden. Vanuit het instellingsplan wordt een jaarlijks activiteitenplan opgesteld. Halfjaarlijks vindt hieromtrent verslaglegging plaats en wordt daar waar nodig bijgestuurd. Tot slot; in 2012 worden financiële en personele kwartaalrapportages ter beschikking gesteld teneinde betrokkenen op structurele basis eigen verantwoordelijkheid te kunnen laten nemen. De kwaliteit van onderwijs en onderzoek wordt periodiek onderzocht door een team bestaande uit interne en externe deskundigen. De uitkomsten van zo n onderzoek zijn de input voor de planning & controlcyclus. 7. In control statement De geringe omvang van De Kempel begrenst de mogelijkheden tot het volledig beheersen van alle onderscheiden risico s. Een zorgvuldige vormgeving en uitvoering van governance biedt een goede basis voor risicomanagement en het College van Bestuur is dan ook van mening dat Hogeschool de Kempel een afdoende effectief systeem van risicobeheersing tot stand heeft gebracht in relatie tot de doelstellingen van de hogeschool. 8. Toekomstverwachting Daar waar, mede op basis van het verleden, redelijk kon worden vastgesteld wat de nabije toekomst zou brengen is dit met de vele, elkaar snel opvolgende ontwikkelingen haast niet meer mogelijk. De economische situatie lijkt te leiden tot vergaande bezuinigingen, die waarschijnlijk ook het hoger onderwijs raken. Daarnaast is begin 2012 het primair onderwijs meerdere keren in het nieuws geweest met een geschetst negatief arbeidsmarktperspectief. Ook de mogelijke integrale invoering van het rapport Meijerink, een goede basis, zal gevolgen hebben voor de opleiding tot leraar basisonderwijs. Gevolgen in de zin van hogere eisen aan de instroom en het moeten verwerven van een stevige kennisbasis tijdens de opleiding. Of per saldo de gevolgen hiervan positief dan wel negatief zijn is moeilijk in te schatten. Waar tot voor kort werd uitgegaan van een langzame daling van studentenaantallen naar zo n 800 in 2017, lijkt een bijstelling op basis van de eerste instroomgegevens voor het studiejaar nodig. Vooralsnog leidt dit tot een scenario waarin een bijstelling plaatsvindt naar zo n 750 studenten in Dit betekent afscheid nemen van de flexibele schil en vooral ook via kansen zien en benutten inzetten op stabilisatie van de instroom en vergroting van de omzet van het kenniscenter. De toekomst laat zich moeilijk voorspellen dus ook andere scenario s zijn gemaakt waarbij de meest vergaande uitgaat van een teruggang naar 650 studenten in Scenario s die vooral zijn bedoeld om voorbereid te zijn op mogelijke ontwikkelingen en bij daadwerkelijk plaatsvinden snel en daadkrachtig te kunnen optreden. 9

11 2. ONDERWIJS Ambities Resultaten onderwijs Faciliteiten voor studenten Prijzen 10

12 AMBITIES In het in 2011 aflopende strategisch beleidsplan Verankeren, veranderen zijn zeven ambities benoemd; 1. De Kempel kiest expliciet voor een kleinschalige opzet, waarin persoonlijke aandacht centraal staat. 2. De Kempel stimuleert kennisconstructie bij studenten, medewerkers en werkveld. 3. De Kempel besteedt veel aandacht aan de continue ontwikkeling van talent, zowel bij studenten en leraren basisonderwijs, als bij de eigen medewerkers. 4. De Kempel biedt voor alle lerenden een krachtige werkplekleeromgeving. 5. Mede vanuit een christelijke traditie focust De Kempel zich sterk op samen leven, samen leren en samenwerken. 6. De Kempel wenst betrouwbaar te zijn in uitvoering en contact. 7. Kwaliteits- en resultaatgerichtheid vormen de basis van het onderwijs bij De Kempel. Hogeschool de Kempel wil de opleiding zijn die: Leraren opleidt die meer dan startbekwaam zijn. Persoonlijkheden met gevoel voor kinderen, die door onderzoek weten wat werkt en wat niet. Die door hun onderwijs kinderen laten sprankelen en intellectueel weerbaar zijn. Ruimte maar ook richting geeft aan een professioneel studie- en werkklimaat waarin studenten worden uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen. Waar betrokkenheid en waardenvol communiceren kernkwaliteiten zijn en waar samenwerken meer is dan effectief onderwijs. De educatieve regio inspireert tot een loopbaanlang leren door in partnerschappen kennis te delen en kennis te vermenigvuldigen. Opleiden als een vak ziet, waarbij de leerwerkplek complementair is aan de opleiding. Samen opleiden kan niet zonder vakbekwame opleidingsdocenten en inspirerende basisschoolleraren. Ambitie 1 Persoonlijke aandacht De ankers Hogeschool de Kempel blijft kiezen voor zelfstandigheid en biedt als monosectorale hogeschool op één locatie een opleiding tot leraar primair onderwijs in een deeltijd- en een voltijdvariant. Teneinde de student goede persoonsgerichte begeleiding te kunnen bieden, zorgt De Kempel voor gestructureerde ondersteuning door tutoren en stagebegeleiders. Als het studieverloop daar aanleiding toe geeft, wordt de frequentie van de begeleidingsgesprekken opgevoerd. Medewerkers van De Kempel zijn toegankelijk en gemakkelijk bereikbaar voor studenten. De voortgang Passend bij de maatschappelijke tendensen heeft De Kempel de ambitie om de beste studenten te blijven afleveren en zich in te spannen om te voldoen aan de eisen die het werkveld stelt. Een voortdurende kwaliteitsverbetering bij startbekwame leraren wordt dan ook nagestreefd. Hierbij horen hoge normen. Door middel van de brede intake wordt het instroomniveau en de studiemotivatie vastgesteld. Op basis van de uitkomsten krijgen de aspirant-studenten een gedegen studieadvies en wordt indien nodig maatwerk aangeboden. In 2011 hebben 279 aspirant-studenten deelgenomen aan de brede intake. Door de implementatie van een nieuw studentinformatie en -volgsysteem en de verdere uitbouw daarvan worden studenten nauwgezet gevolgd in hun studievoortgang. De procedure studiebevordering is in 2011 volledig geïmplementeerd in alle opleidingsfasen. Hierdoor wordt studievertraging teruggedrongen. Alle hiervoor benodigde documenten en notities zijn in het systeem terug te vinden. De eisen voor doorstroming naar het tweede studiejaar zijn verhoogd en binnen de opleiding is het aantal herkansingen gelimiteerd (4-kansen-toetsmaatregel). Het werken met tutoren leidt tot een intensieve persoonlijke begeleiding van studenten waardoor enerzijds de uitval wordt teruggedrongen en anderzijds de uitval toeneemt door een eerder besef dat de opleiding niet haalbaar is dan wel niet is wat ervan werd verwacht. 11

13 De tutoren hebben zicht op de te doorlopen ontwikkeling en de daadwerkelijke ontwikkeling van de (individuele) studenten in de tutorgroep. Door betekenisvolle activiteiten in te zetten kunnen studenten in een tutorgroep begeleid worden naar naaste niveaus van ontwikkeling. Het Challenge Program komt tegemoet aan het streven om excellente studenten extra uitdaging en een versnelde opleiding te bieden. Iedere startende student neemt deel aan een introductiekamp waaraan vierdejaars studenten een belangrijke bijdrage leveren. Het eerste halfjaar van de opleiding is gericht op onderling kennismaken, binding krijgen met de opleiding en zicht krijgen op het werken met kinderen in een groepssetting van het primair onderwijs. Hogeschool de Kempel kiest voor geïntegreerd opleiden. Competentieontwikkeling en uitbreiding van het daarvoor benodigde repertoire kan niet zonder een consistente, geïntegreerde leeromgeving, waar het leren binnen de instelling nauw verbonden is met het leren in de praktijk (de stageplek). In een dergelijke leeromgeving wordt de student voortdurend uitgedaagd te pendelen tussen theorie, subjectief concept en praktijk. De kwaliteit van dit proces wordt geborgd door samenwerking en afstemming tussen beide leeromgevingen. Hiertoe wordt meerdere keren per jaar de stageplaats bezocht door een docent en worden bijeenkomsten voor mentoren georganiseerd. De organisatie Kenmerkend voor de organisatie is de toegankelijkheid van de medewerkers en de lage drempels bij het met elkaar in gesprek komen. Deze karakteristiek strekt zich ook uit tot het management en het College van Bestuur. De Kempel kent korte communicatielijnen, de Hogeschoolraad wordt veelvuldig geraadpleegd. Het integraal personeelsbeleid waarin het competentiemanagement centraal staat, komt tot uitdrukking in de cyclus van ontwikkel-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Studenten worden betrokken bij de beoordeling van de onderwijsgevende capaciteiten van docenten. Via het personeelsinformatiesysteem zijn alle gespreksverslagen op personeelsgebied digitaal toegankelijk. Ambitie 2 Stimuleren van kennisconstructie De ankers Hogeschool de Kempel beschouwt het leren als een sociaal constructivistisch proces. Het leren van studenten is gericht op leeropbrengsten die duurzaam, flexibel, functioneel, geïntegreerd, betekenisvol, generaliseerbaar en toegepast zijn. Het gaat om het eigen maken van competenties die nodig zijn in maatschappij en beroep, waarbij veel aandacht uitgaat naar het zelf construeren van kennis en het verwerven van vaardigheden binnen leer(werk)gemeenschappen. Het stimuleren van kennisconstructie wordt onder meer geprikkeld door het uitvoeren van actieonderzoek als onderdeel van de beroepscompetenties. Ook het model waarin de student de pendel tussen praktijk, subjectief concept en theorie hanteert, draagt hier nadrukkelijk aan bij. De voortgang Door de kwalitatieve integratie van onderwijsontwikkeling en onderzoek vervult De Kempel een vooraanstaande rol als educatief kennisinstituut in de regio. Het Kempelonderzoekscentrum (KOC) dat in 2011 is geïnstitutionaliseerd, is daarbij voor De Kempel het centrale onderzoeks- en kenniscentrum. Door middel van praktijkgericht onderzoek wordt bijgedragen aan en het borgen van de kwaliteit van onderwijsontwikkelingen op De Kempel en haar partnerscholen. De organisatie Van docenten wordt verwacht dat ze op academisch werk- en denkniveau functioneren. Docenten en andere medewerkers van De Kempel zijn continu bezig hun repertoire en competenties uit te breiden en te ontwikkelen. Dit deels vanuit de actuele beroepspraktijk in het primair onderwijs. Hogeschooldocenten dragen actief bij aan onderwijsontwikkeling en verrichten, waar dat relevant is, 12

14 onderzoek uitmondend in onder andere publicaties en presentaties op o.a. het Veloncongres. Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat 93% van de medewerkers zich voldoende uitgedaagd voelt in het werk. Ambitie 3 Ontwikkeling van talenten De ankers Hogeschool de Kempel geeft de student mogelijkheden tot het op een eigen wijze inkleuren van de beroepscompetenties in de laatste twee leerjaren. Er zijn keuzemogelijkheden voor een vakminor, leeftijdspecialisatie en een vrije minor. Vanuit de sociaal constructivistische leertheorie wordt gezocht naar de zone van naaste ontwikkeling bij een student. De Kempel ondersteunt initiatieven van ondernemende studenten, bijvoorbeeld op het gebied van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO), Jenaplanonderwijs of Techniekeducatie. De voortgang In 2011 is het boek Opbrengstgericht werken, taalonderwijs uitgegeven en beschikbaar gesteld aan scholen in het verzorgingsgebied. In dit boek beschrijven studenten met de vakminor Nederlands hoe zij de koppeling vakspecialisme en opbrengstgericht werken in de praktijk gerealiseerd hebben. Op twee basisscholen hebben studenten gewerkt aan het vergroten van de opbrengsten van het rekenonderwijs. Hun ervaringen hebben zij verwerkt in een tweetal Kennisobjecten. Op deze wijze is de ontwikkelde kennis niet alleen digitaal beschikbaar voor studenten en docenten van De Kempel maar ook voor alle studenten en docenten van de Interactumpartners. Hogeschool de Kempel is een van de twee pabo s in Nederland die toestemming hebben om namens de OGO-Academie een OGO-certificaat uit te reiken aan studenten die de OGO-specialisatie met goed gevolg hebben doorlopen. In 2011 heeft De Kempel elf certificaten uitgereikt. In september 2011 volgden 38 studenten, verdeeld over drie leerjaren, het Challenge Program. Deze studenten worden opgeleid om zich niet alleen te richten op hun klas en school, maar ook om actuele onderwijsontwikkelingen in binnen- en buitenland te volgen en te interpreteren. Ondernemingszin en het leren in leerwerkgemeenschappen worden gestimuleerd en academische vaardigheden worden verworven. Structurele aandacht wordt besteed aan het wisselen tussen de vaak abstracte theorie en de concrete onderwijspraktijk. Door gebruik te maken van wetenschappelijke literatuur en door het uitvoeren van onderzoeksopdrachten wordt een HBO + -niveau gegarandeerd. De ervaringen die worden opgedaan binnen het Challenge Program worden, daar waar mogelijk, door vertaald naar het reguliere programma. In 2011 zijn de tweedejaars studenten van het Challenge Program met opleidingsdocenten op een inspiratietour gegaan. Zij hebben hierbij diverse vernieuwingsscholen in Nederland en Duitsland bezocht. Ook hebben zij in het kader van Culture & Education de cursus Interne Cultuur Coördinator gevolgd en het getuigschrift van CultuurContact ontvangen. Schoolbestuur De Eenbes tenslotte heeft vier Challenge-studenten op projectbasis benoemd. Vanuit deze positie kunnen zij hun master gaan behalen en zich richten op onderwijsinnovatie. De organisatie Doordat de organisatie is gestructureerd rondom multidisciplinaire teams vindt onderlinge kennisuitwisseling op een natuurlijke wijze plaats. Voor medewerkers is ondersteuning beschikbaar bij het uitvoeren van onderzoeksopdrachten en het volgen van promotietrajecten. Eén medewerker is nu bezig met een promotietraject. De rol van de medewerkers ontwikkelt zich in toenemende mate naar die van kenniswerker. In deze hoedanigheid wordt in dialoog met het werkveld actuele kennis ontwikkeld en uitgediept. Het publiceren, onder meer in het tijdschrift JSW, en het verzorgen van workshops over bijvoorbeeld Toetsing wordt gestimuleerd. Daarnaast stimuleert De Kempel docenten de VELON-registratie te behalen en te participeren in landelijke netwerken. Docenten worden zoveel als mogelijk betrokken bij het KOC om relevant onderzoek te verrichten. Ook wordt hun kennis in de markt gedeeld door middel van het Kenniscenter de Kempel. 13

15 Ambitie 4 Krachtige leeromgeving De ankers Hogeschool de Kempel biedt ondersteuning die de leeromgeving krachtiger maakt. Het tutorschap en de stage- en studiebegeleiding geven een extra dimensie aan deze leeromgeving. Het gebouw met daarin behalve instructielokalen ook veel kleinere ruimtes, met een stilteruimte, een leerplein, een onderwijswerkplaats en met uitstekende ICT-voorzieningen biedt de gebruikers vele mogelijkheden tot samen leren. De samenhang in het programma stimuleert de studenten om verdieping aan te brengen. De voortgang ICT wordt ingezet om studenten en docenten te kunnen voorzien van just-in time informatie. Alle onderwijseenheden (leerlandschappen, studieroutes en minoren) zijn beschreven en beschikbaar binnen de aanwezige elektronische leeromgeving. In 2011 is onderzocht of binnen de elektronische leeromgeving de methodiek van Virtual Action Learning kan worden toegepast. De beste typering van dit leerproces is samenlerend produceren. Studenten voeren interactief met hun medestudenten leeractiviteiten uit in een virtuele leeromgeving. Ze maken leerarrangementen waarvan ze vinden dat die bijdragen aan hun competentieontwikkeling, geven elkaar feedback, plaatsen en beargumenteren stellingen, beantwoorden leervragen en nomineren leerproducten van medestudenten die zij zelf het beste vinden. Een docent is inmiddels gecertificeerd voor deze methodiek en geconcludeerd is dat deze methodiek een toegevoegde waarde heeft mits gedoseerd toegepast. Alle eerstejaarsstudenten werken aan een maatschappelijk relevant project teneinde te stimuleren dat ze zich breed ontwikkelen en brede interesses en wereldkennis hebben. In de ogen van De Kempel is maatschappelijke betrokkenheid, interesse in de eigen en andere culturen en interesse in kunst en erfgoed essentieel om betekenisvol te kunnen zijn naar leerlingen in de klas. Dit betekent ook dat de buitenwereld zoveel mogelijk binnen de opleiding gebracht wordt. Daarom worden er veel activiteiten buiten het reguliere programma verzorgd. Een kerstactie onder medewerkers en studenten leverde een sponsorbedrag op waarmee de ARDI Community School een nieuw klaslokaal kon inrichten. In januari 2011 is een Kempel Dag van Respect georganiseerd, met het thema vrijheid. 150 Derde en vierdejaars studenten hebben hieraan deelgenomen De insteek van De Kempel is voorop te lopen bij de toepassing van de nieuwste technologische hulpmiddelen, nog voordat deze een plaats krijgen in de klas op de basisschool. Het verstrekken van tablets aan de propedeuse studenten van de deeltijdse opleiding moet in dat kader worden gezien. In het zogenoemde Nyota project werkt De Kempel met een drietal andere pabo s samen aan het vormgeven van een uitdagende opdracht voor groepen studenten, waarbij gebruik van sociale media moet leiden tot diepgaand leren. De organisatie In samenspraak met het beroepenveld wordt bezien hoe een optimale match tussen het binnen- en buitenschoolse curriculum gerealiseerd kan worden. De continue professionalisering levert een bijdrage aan de verdere verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. Ambitie 5 Focus op samenwerking De ankers De Kempel kiest voor werk- en organisatievormen waarbinnen de dialoog centraal staat. Het werken met tutorgroepen is daar een sprekend voorbeeld van. Met deze keuze wordt samenwerking gestimuleerd tussen allen bij het onderwijsproces betrokken. Samenwerking krijgt bovendien gestalte door een programma van persoonsvormende activiteiten en door vieringen. Hogeschool de Kempel maakt deel uit van de Educatieve Federatie Interactum, een samenwerkingsverband van vijf monosectorale hogescholen voor leraar basisonderwijs. Deze 14

16 hogescholen zijn herkenbare en kwaliteitsbewuste lerarenopleidingen op grond van een duidelijke signatuur en met behoud van de regionale identiteit. Vanuit een eigen verantwoordelijkheid wordt gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen en realiseren van eigentijds onderwijs. Interactum Nederland werkt samen met Interactum Vlaanderen, bestaande uit vijf Vlaamse hogescholen. Gezamenlijk organiseren zij jaarlijkse studiedagen. De Kempel participeert verder in diverse samenwerkingsverbanden met andere hogescholen en opleidingen. En worden intensieve contacten onderhouden met de schoolbesturen en scholen in de regio. Dit betreft primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en ook universiteiten. De voortgang PO Om de kwaliteit van de opleiding te borgen is betrokkenheid van het werkveld bij de opleiding onontbeerlijk. Structureel overleg en afstemming over vorm en inhoud van de opleiding vindt plaats in een werkveldevaluatiecommissie (doet Hogeschool de Kempel de dingen goed?) en een veldcommissie schoolbesturen (doet Hogeschool de Kempel de goede dingen?). In 2011 kende de agenda van de werkveldevaluatiecommissie onderwerpen als: kennis(bases), onderzoek(svaardigheden), de brede intake en de resultaten daarvan,projectweken in de propedeuse, een inventarisatie van leeractiviteiten voor studenten op de werkplek, een nieuw curriculum voor de K3-fase (leerjaar 4), uitgangspunten voor verdiepingsaanbod, internationalisering, uitgangspunten Meesterstuk en naar een doorgaande lijn professionalisering. Op de drie bijeenkomsten met de veldcommissie schoolbesturen stonden in 2011 thema s centraal als: het doen van onderzoek en de resultaten van het Lectoraat Kantelende Kennis, het concept instellingsplan Verschil maken, 21st Century Skills en herijking bekwaamheidseisen. In 2011 onderhield De Kempel contact met in totaal 306 stagescholen. Een kleine 400 mentoren bezochten de zeven geplande mentoren bijeenkomsten. Met een aantal basisscholen worden specifieke relaties onderhouden in het kader van projecten als samen opleiden, lectoraat en onderzoek, techniekeducatie en vernieuwend onderwijs. Aan de Mariabasisschool, bestuur de Eenbes, is het certificaat Samen Opleiden uitgereikt. Het resultaat van vier jaar samenwerken aan samen opleiden in de school. Mogelijkheden tot het versterken van het Samen Opleiden met SKPO Eindhoven zijn verkend. In 2012 zullen afspraken worden gemaakt rondom (het optimaliseren van) de begeleiding van de eerstejaars student. Onder de vlag van vernieuwingsonderwijs heeft De Kempel in 2011 vijf regiobijeenkomsten belegd voor Jenaplanscholen. Docenten van De Kempel waren ook in 2011 weer nauw betrokken bij de organisatie, programmering en uitvoering van de landelijke, tweedaagse Jenaplanconferentie. Als één van de initiatiefnemers heeft de Kempel bijgedragen aan de totstandkoming van het 13 e Nederlandse Playing for Success leercentrum in het stadion van Helmond Sport. Naast het beschikbaar stellen van hard- en software en technische ondersteuning zullen studenten groepjes leerlingen helpen weer positieve leerervaringen op te doen. VO In het kader van de uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst met de OMO-groep Helmond kunnen studenten uit het derde leerjaar een week lang snuffelen aan het werken in het VO. Dit kan in het vierde leerjaar een vervolg krijgen middels een blokstage van zes weken. De belangstelling van studenten voor deze vorm van werken aan een baan in het VO is vooralsnog gering. 15

17 MBO Voor de realisatie van een goede afstemming tussen de mbo-opleiding tot onderwijsassistent en het hbo werkt De Kempel samen met de omringende ROC s. Uit de resultaten van de brede intake blijkt dat deze samenwerking op het gebied van rekenen en taal z n vruchten afwerpt. Voor de mens- en maatschappijvakken valt nog een wereld te winnen. De focus van de werkgroep ligt bij aardrijkskunde en geschiedenis. Hiervoor heeft De Kempel een aanpak ontworpen en aangeboden. De organisatie Het sociaal constructivistisch onderwijsconcept bevat goede handvatten voor effectieve samenwerking. Doordat een groot deel van de medewerkers naast de direct onderwijsgevende activiteiten ook nog andere taken heeft, wordt interdisciplinaire samenwerking bevorderd. Een organisatiestructuur waarin docenten in de eerste fase van de opleiding samenwerken in teams en in de tweede fase in tutoren verleggen, schept mede door de heterogene samenstelling van deze groepen een cultuur waarin medewerkers zich sterk bij elkaar en elkaars vakgebied betrokken voelen. Hogeschool de Kempel besteedt extra aandacht aan het creëren van optimale samenhang tussen de diverse onderdelen van het onderwijsprogramma. Ambitie 6 Betrouwbaar in uitvoering en contact De ankers De Kempel staat bekend als een hogeschool waar zaken goed geregeld zijn. Duidelijk is wat van studenten gevraagd wordt, roosters zijn tijdig beschikbaar en toetsdoelen staan beschreven. Wederzijds vertrouwen en het nakomen van afspraken en toezeggingen zijn hierbij van fundamenteel belang. De voortgang Het opleidingsmanagement verzamelt input van studenten om tot kwaliteitsborging en -verbetering te komen. Op basis van de resultaten op de jaarlijkse studentpeiling en de Nationale Studentenenquête (NSE) wordt met studenten bepaald op welke wijze De Kempel de onderwijskwaliteit kan borgen en verder verbeteren. De Examencommissie draagt zorg voor de kwaliteit van toetsing. De nakijktermijnen liggen vast, een digitale fraudecheck is ingevoerd, aandacht wordt besteed aan de verbetering van de intersubjectieve betrouwbaarheid en een intern digitaal toetskaartensysteem is ontwikkeld. Om de kwaliteit en validiteit van de toetsen te waarborgen, is en wordt externe expertise benut. De taken en bevoegdheden van elke geleding die betrokken is bij de toetsing zijn vastgelegd. De examencommissie is onafhankelijk, stelt de normen vast en bewaakt deze. De Wet op het Hoger Onderwijs is door vertaald naar de plaats van de examencommissie in de organisatie. De procedure kwaliteitsborging die door de examencommissie wordt gehanteerd voor (nieuwe) toetsen is in samenspraak met het opleidingsmanagement tot stand gekomen. Tijdens een studiedag is expliciet aandacht besteed aan toetsing. De organisatie Er wordt gewerkt met duidelijke jaarcontracten. Roostering, lokaalreservering en uitleen van materialen zijn strak gepland. Bij onvoorziene lesuitval nemen collega s daar waar mogelijk de lessen over. Medewerkers en studenten kunnen gebruik maken van uitgebreide ICT-faciliteiten. Nieuwe medewerkers kunnen gebruikmaken van begeleidingsmogelijkheden en een coachingstraject. Om de kwaliteit te borgen zijn alle kwaliteitsonderzoeken neergelegd bij een extern bureau. De verbeteracties die worden ondernomen op basis van de diverse peilingen worden voor studenten en werkveldcommissies zichtbaar gemaakt. 16

18 Ambitie 7 Kwaliteit- en resultaatgerichtheid De ankers Om het onderwijsprogramma goed aan te laten sluiten op de behoeften en beleving van studenten, wordt dit programma door hen beoordeeld in kwaliteitskringen. De onderwijsinhoud wordt vormgegeven op basis van toetsdoelen die gerepresenteerd worden in digitale studielandschappen en studieroutes. Tweemaal per jaar worden op basis van de rendementsgetallen interventies richting studenten bepaald. De Kempel werkt voor studenten die in de propedeutische fase zitten met een advies en maakt daarbij gebruik van de mogelijkheid om een bindend afwijzend advies uit te spreken. De voortgang In 2011 heeft Hogeschool de Kempel gebruikgemaakt van verschillende evaluatie-instrumenten: Peiling afstudeerders In dit onderzoek is de mening gepeild van de afstudeerders die hun studie hebben afgerond in het studiejaar Centraal in het onderzoek staat de vraag in hoeverre het onderwijs op De Kempel afgestudeerden heeft voorbereid op het functioneren in de beroepspraktijk en in hoeverre de afstudeerders tevreden zijn over het onderwijs bij De Kempel. Het gemiddelde cijfer is een 8 1. Een groot deel van de ondervraagden roemt de sfeer, begeleiding, betrokkenheid en kwaliteit van docenten, de kleinschaligheid, de korte communicatielijnen en de gestelde hoge eisen. HBO-Monitor 2010 In het najaar van 2010 is een onderzoek gehouden onder de afgestudeerden van het studiejaar Op bijna alle fronten scoort De Kempel hoger dan het landelijk gemiddelde behalve bij de categorie wat levert het op?. De oorzaak hiervan is een hogere werkloosheidspercentage. De Kempel Landelijk Output Hoe goed is men voorbereid? 7,5 7,1 Allocatie Waar komt men terecht? 7,8 7,6 Extern rendement Wat levert het op? 4,7 6,6 Kwalificatieproces Wat heeft men geleerd? 7,3 7,0 Selectie Hoe is er geselecteerd? 6,2 5,4 Input Wat is er nodig? 7,5 7,1 Nationale Studenten Enquête De Kempel scoorde in de Nationale Studenten Enquête een 3 8 op een vijfpuntschaal. Dit is een fractie hoger dan in Op bijna alle vragen wordt hoger gescoord dan het landelijk gemiddelde. Alleen op die van huisvesting studenten en studielast scoort De Kempel lager. Op de huisvesting van de student heeft De Kempel geen invloed, op de studielast wel. Bij de studielast wordt steeds weer de afweging gemaakt tussen kwaliteit en realiseerbaarheid De Kempel Landelijk Inhoud Algemene vaardigheden Wetenschappelijke vaardigheden Voorbereiding beroepsloopbaan Docenten Informatievoorziening Studiefaciliteiten Informatiepunt Toetsing en beoordeling Studierooster Studielast Studiebegeleiding Studieomgeving Huisvesting Betrokkenheid Totaal

19 Elsevier Het Elsevieronderzoek is mede gebaseerd op de Nationale Studenten Enquête en geeft weer hoe studenten zich uitspreken over de docenten, het onderwijsprogramma, de toetsing, de organisatie, de communicatie en de faciliteiten. De Kempel scoorde in 2011 in dit onderzoek een en behaalde daarmee landelijk een derde plaats in de pabo-ranking. Keuzegids hoger onderwijs Ook in de keuzegids hoger onderwijs 2012 behaalde De Kempel een derde plaats voor zowel de voltijd- als de deeltijdvariant. De voltijdvariant kent een totaalscore van 92 en de deeltijdvariant een totaalscore van 86. Hiermee is De Kempel wederom de beste pabo van Zuid-Nederland. Rendement De ontwikkeling van het rendement laat een wisselend beeld zien (de jaartallen geven het moment van meten weer en betreffen dus eerdere cohorten). Dit wisselende beeld hangt voor een deel samen met de invoering van belangrijke wijzigingen in het curriculum en/of toetsing. Kwaliteit en rendement beïnvloeden elkaar op zowel positieve als negatieve wijze. Dit vraagt continue aandacht en alertheid. Voltijd Uitval na 1 jaar 27,7% 24,0% 22,2% Rendement propedeuse na 2 jaar 68,5% 72,2% 59,0% Rendement na 5 jaar, na herinschrijving na jaar 1 78,3% 70,8% 74,4% Deeltijd Uitval na 1 jaar 60,9% 42,9% 32,0% Rendement propedeuse na 2 jaar 48,7% 65,2% 65,0% Rendement na 5 jaar, na herinschrijving na jaar 1 63,1% 46,6% 52,4% VOOROPLEIDING STUDENTEN De vooropleiding van de in jaar 1 instromende studenten laat het hieronder weergegeven beeld zien. Alhoewel de instroom per voorlopleiding wat fluctueert is de HAVO verreweg de grootste leverancier en is het moeilijk, ook met een excellent programma, om studenten vanuit het VWO binnen te krijgen. VT HAVO 61,5% 65,0% 56,0% MBO 27,5% 28,6% 29,7% HBO 0% 0% 0,9% VWO 8,9% 4,9% 11,2% Anders 1,1% 1,5% 2,2% DT HAVO 12,5% 20,9% 28,1% MBO 62,5% 39,5% 37,5% HBO 12,5% 16,3% 12,5% VWO 0% 14,0% 9,4% Anders 12,5% 9,3% 12,5% 18

20 FACILITEITEN VOOR STUDENTEN De Kempel doet veel aan ondersteuning en begeleiding van studenten. Uiteraard via de tutor maar daarnaast ook via de inzet van decanen. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Uit enquêtes blijkt dat de student zeer tevreden is over de invulling van het tutorschap, de zichtbaarheid van decanen scoort relatief laag. De Kempel biedt, onder voorwaarden, de mogelijkheid om studenten financieel te ondersteunen en geeft daarmee invulling aan het wettelijk verplichte profileringsfonds. In 2011 heeft geen enkele student hiervan gebruik gemaakt. De mediatheek biedt in allerlei vormen informatie aan voor studenten en medewerkers. Ook in 2011 is de dienstverlening op een hoog niveau gebleven door het continu actualiseren van het aanbod. De hogeschool is gehuisvest in twee op korte afstand van elkaar gelegen gebouwen; het hoofdgebouw en het kloostergebouw. In het hoofdgebouw, dat dateert uit 2006, vindt het merendeel van de onderwijsactiviteiten plaats en zijn de werkkamers van de docenten gelegen. Dit gebouw voldoet ruimschoots aan de eisen van de moderne tijd. Het kloostergebouw dateert uit Dit gebouw wordt gebruikt als opvang voor onderwijs (vier grote leslokalen) en voor ondersteunende diensten. Met name de onderwijsfaciliteiten voldoen niet in alle gevallen aan de eisen van de moderne tijd en behoeven aanpassingen. PRIJZEN Ook in 2011 hebben studenten van De Kempel prijzen in de wacht gesleept; 1. De jaarlijkse onderwijsprijs van het Inspecteur Hermansfonds is in 2011 uitgereikt aan Maartje van der Zijden. Met haar onderwerp Thematisch werken in de onderbouw met basisontwikkeling als grondslag legt Maartje op innovatieve wijze een grote nadruk op beschouwing als onderdeel van beeldende vorming. 2. Susan van Aerle won de prijsvraag van de onderwijsafdeling van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Tijdens de conferentie Ontwikkelingsgericht Onderwijs heeft Susan een uitstekend onderbouwd en origineel voorstel geschreven tot verbetering van de praktijk van een leerkracht uit een filmfragment dat werd getoond. 3. Bart Dingen heeft tijdens het event de Verleiding van het Interactumlectoraat de tweede prijs behaald voor het maken van een film waarin je duidelijk maakt hoe je leerlingen een stem kunt geven. In zijn film laat Bart kinderen op verrassende wijze met behulp van stoepkrijt de boodschap Mijn stem telt tekenen. 19

21 3. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Onderzoeksopzet en -inzet Kwaliteit Kennisvalorisatie 20

22 ONDERZOEKSOPZET EN -INZET Hogeschool de Kempel wil een belangrijke partner zijn van het primair onderwijs in de regio en daarmee fundamenteel bijdragen aan de ontwikkeling van het primair onderwijs. Het doel van praktijkgericht onderzoek is het creëren van maatschappelijke waarde uit kennis die vorm krijgt in innovatieve oplossingen voor bestaande vraagstukken. Deze oplossingen leiden tot vernieuwing in de beroepspraktijk en tot nieuwe producten en diensten. Onderzoek wordt binnen De Kempel gebundeld in het Kempelonderzoekscentrum (KOC). Binnen het KOC is een lector met een algemene onderzoeks- en ontwikkelopdracht rond het thema Betekenisvol leren onderwijzen en een lector met de specifieke onderzoeksopdracht Eigentijds beoordelen in het onderwijs (EBO) aanwezig. In 2011 zijn het Kempellectoraat Leren in leerwerkgemeenschappen en het Interactumlectoraat Kantelende Kennis afgerond. De lector van het Kempellectoraat Leren in leerwerkgemeenschappen is na de afronding van dit lectoraat met emeritaat gegaan en is bij die gelegenheid benoemd tot erelector. Sluitstuk van het lectoraat Kantelende Kennis vormde het uitbrengen van het boekje Onderwijs is van Ons. In het onderzoeksbeleid is sprake van een herkenbare en samenhangende visie en missie op onderwijs en onderzoek. Deze visie en missie is herkenbaar gerelateerd aan de visie en missie van de hogeschool en is terug te vinden in de onderzoeksplannen. In de uitwerking van de missie, visie, en uitgangspunten ligt de primaire doelstelling van het onderzoekscentrum besloten. Deze doelstelling is geformuleerd als: het initiëren, stimuleren, coördineren en ondersteunen van onderwijsontwikkeling en van onderwijsonderzoek op en vanuit Hogeschool de Kempel. Docenten en studenten van Hogeschool de Kempel, leraren van basisonderwijs en universitaire studenten voeren samen in kenniskringen praktijkonderzoek uit naar onderwijsontwikkelingen. In studiejaar was de inzet voor onderzoek als volgt; Totaal aantal Totaal fte s Aantal gepromoveerden Lectoren 6 0,88 6 Docenten en andere onderzoekers 11 1,85 - Promovendi 1 0,14 - Studenten 3 - Van de in de kenniskringonderzoek participerende studenten ontvingen twee van hen het Certificaat en een (cum laude) het Getuigschrift Kenniskringonderzoeker van het KOC. Ook participeerden vier hbo-studenten, twee universitaire studenten en drie promovendi actief in kenniskringonderzoek. In het kader van Samen opleiden zijn er diverse verzoeken geweest om het zelfevaluatiekader voor samen opleiden te benutten. Tevens heeft onder meer internationale samenwerking met Vlaanderen plaats gevonden en is hiermee bijgedragen aan een Zelfontwikkelingsinstrument voor Stagescholen dat met de publicatie van een boek succesvol werd afgerond. Per november 2011 is een van onze lectoren benoemd tot lid van de commissie die de minister adviseert over de verankering van de Academische Opleidingsscholen. Vanuit de algemene opdracht is samen met verschillende partners in 2011 geconcentreerd op onder meer de volgende onderwerpen: aansluiting HBO-WO, partnerschappen, onderzoekslijn in het curriculum, leraren als change agent, de stem van het jonge kind, academisch opleiden tot leraar basisonderwijs, begeleiding van startende leraren en samen opleiden. 21

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

110 C + 2757 C CMYK. Hogeschool de Kempel Als jij het verschil wilt maken...

110 C + 2757 C CMYK. Hogeschool de Kempel Als jij het verschil wilt maken... 110 C + 2757 C CMYK Hogeschool de Kempel Als jij het verschil wilt maken... De beste leraar worden op Hogeschool de Kempel Ben jij nieuwsgierig naar het leren van kinderen en wil jij kinderen inspireren?

Nadere informatie

Publicatie- en presentatiebeleid Kempelonderzoekscentrum

Publicatie- en presentatiebeleid Kempelonderzoekscentrum Publicatie- en presentatiebeleid Kempelonderzoekscentrum 27 augustus2013 Inleiding Het Kempelonderzoekscentrum participeert actief in (inter)nationale kennisintensieve netwerken voor wetenschappelijk input

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Meer dan kwaliteit Jaarverslag 2008

Meer dan kwaliteit Jaarverslag 2008 Meer dan kwaliteit Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie 2. Missie 3. Ambities 1 Persoonlijke aandacht 2 Stimuleren van kennisconstructie 3 Ontwikkeling van talenten 4 Krachtige leeromgeving

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening 2012

Jaarverslag en Jaarrekening 2012 Jaarverslag en Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen Voorwoord CvB Verslag van de RvT Missie, visie en beleid De organisatie in 2012 Governance 2. Onderwijs Speerpunten en uitdagingen Resultaten

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

NSE: Van vraag naar verbetering

NSE: Van vraag naar verbetering NSE: Van vraag naar verbetering Olof Wiegert Hogeschool van Amsterdam Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek Hogeschool van Amsterdam 46444 studenten 3539 medewerkers 7 domeinen 68 voltijd bachelor opleidingen

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Challenge Program Voltijdopleiding met een plus. Leraar basisonderwijs in drie jaar

Challenge Program Voltijdopleiding met een plus. Leraar basisonderwijs in drie jaar Challenge Program Voltijdopleiding met een plus Leraar basisonderwijs in drie jaar Ben je nieuwsgierig naar wat achter de horizon ligt? Durf je onbetreden wegen in te slaan? Zie je een probleem als een

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Van uitdaging naar uitvoering

Van uitdaging naar uitvoering Van uitdaging naar uitvoering Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie 2. Missie 3. Ambities 1 Persoonlijke aandacht 2 Stimuleren van kennisconstructie 3 Ontwikkeling van talenten 4 Krachtige

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

(registeropleiding Post-HBO)

(registeropleiding Post-HBO) De coördinator Taal Kenniscentrum de Kempel Deurneseweg 11 5709 AH Helmond 0492-514400 Helga van de Ven h.ven@kempel.nl De coördinator Taal Kenniscenter de Kempel 2016 (registeropleiding Post-HBO) 1 De

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

JAARVERSLAG HOGESCHOOL DE KEMPEL 2010

JAARVERSLAG HOGESCHOOL DE KEMPEL 2010 JAARVERSLAG HOGESCHOOL DE KEMPEL 2010 1 INHOUDOPGAVE I. Verslag Raad van Toezicht 3 II. Bestuursverslag 5 1. Visie 5 2. Missie 5 3. Ambities 6 4. Interne en externe communicatie 22 5. Helderheid 22 6.

Nadere informatie

Evolueren naar leerwerkgemeenschappen: Betekenisvol Samen leraar worden

Evolueren naar leerwerkgemeenschappen: Betekenisvol Samen leraar worden Evolueren naar leerwerkgemeenschappen: Betekenisvol Samen leraar worden Workshop KHLeuven 3 mei 2011 Jeannette Geldens Herman L. Popeijus Kempelonderzoekscentrum Helmond Tue-Eindhoven School of Education

Nadere informatie

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Bernard Teunis & Nienke van der Steeg b.teunis@poraad.nl n.vandersteeg@poraad.nl Opzet workshop 1. Voorstellen 2. Answergarden

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND.

Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND. Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND. In de meta-evaluatie 2005 2006 is een aantal onderzoeken naar de stand van zaken op de School of Social Work Rotterdam gebundeld.

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Doorkijkjes W&T in de Pabo

Doorkijkjes W&T in de Pabo Doorkijkjes W&T in de Pabo Pabo Hogeschool Rotterdam mei 2015 Algemeen De pabo van de Hogeschool van Rotterdam kent een voltijd, deeltijd en een academische variant en verzorgt daarmee onderwijs voor circa

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Lid Raad van Toezicht

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Lid Raad van Toezicht Functie profiel Lid Raad van Toezicht Maes & Lunau: Beyond the obvious Wij gaan in alles altijd net even verder; beyond the obvious. Want elke organisatie heeft behoefte aan inspirerend leiderschap met

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Onderzoek in de opleiding

Onderzoeksrapport Onderzoek in de opleiding Onderzoeksrapport Onderzoek in de opleiding Helmond, 4april 2017 Yvette Thielen Master Onderwijswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Begeleiding Monique van der Heijden Jeannette Geldens Kempelonderzoekscentrum

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Helmond, 16 juni 2016 Puck Lamers Master Onderwijswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen drs. Monique van der Heijden dr. Jeannette Geldens Kempelonderzoekscentrum

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie Inhoud Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie... 1 1 Inleiding... 1 2 Aandachtspunten... 2 2.1 Algemene items... 2 2.2 Onderliggende items... 3 2.3 Organisatie

Nadere informatie

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU 1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU school Schooltype: PO, SO, VO, VSO, MBO Adres Telefoon werkplekbegeleider E-mail (Werkplekbegeleider)

Nadere informatie

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X VO2020 Schoolrapportage Deze rapportage toont de antwoorden van de schoolambities van de VO2020-scan. U vindt uw eigen antwoorden terug in de nulmeting en in de actuele stand, inclusief een landelijke

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving

Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving Kempelonderzoekscentrum Jeannette Geldens, lector Monique van der Heijden, promovenda-docentonderzoeker Herman L. Popeijus, erelector Doelen en

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Samen opleiden. Vlaanderen. Nederland. Leuven, 3 mei Jeannette Geldens Herman L. Popeijus

Samen opleiden. Vlaanderen. Nederland. Leuven, 3 mei Jeannette Geldens Herman L. Popeijus Samen opleiden in Vlaanderen en Nederland Jeannette Geldens Herman L. Popeijus Kempelonderzoekscentrum Helmond Tue-Eindhoven School of Education Leuven, 3 mei 2011 Doel en opbrengst Kennis en inzicht verwerven

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Jaarverslag Kwaliteitszorg CMD

Jaarverslag Kwaliteitszorg CMD Jaarverslag Kwaliteitszorg CMD 2014-2015 INHOUD WAARDERING... 2 RENDEMENT... 2 AUDIT/ACCREDITATIE... 3 BIJLAGEN WAARDERING Rapportcijfers Propedeusevakken... 4 Rapportcijfers kernvakken V1... 4 Rapportcijfers

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK IJburgcollege Plaats: Amsterdam BRIN-nummer:28DH-00 edocsnummer: 4258514 Onderzoek uitgevoerd op: 29 mei 2013 Conceptrapport verzonden op: 20 juni 2013 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

Instellingstoets: vloek of zegen?

Instellingstoets: vloek of zegen? Instellingstoets: vloek of zegen? VLOHRA-congres Hogescholen in beweging 10 februari 2014 De Hanzehogeschool Groningen Achtergrond De oudste (1798) multisectorale hogeschool van Nederland Centrale waarden:

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader 1 Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool 2 INLEIDING 3 De Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool formuleert in dit de inhoudelijke uitgangspunten van zijn toezicht en de manier waarop hij daaraan invulling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

telefoon (088)

telefoon (088) VISIE OP KWALITEIT datum 4-2-2016 onderwerp Visie op kwaliteit Programma Herijking Kwaliteitssysteem van S.V. Damsma contactpersoon S.V. Damsma telefoon (088) 525 69 01 e-mail sv.damsma@avans.nl Visie

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Karen Kragt & Nicole Boevé Van der Laan & Company BV Baarn, 21 juli 2016 1 Over Tabijn Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk,

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Toetsingskader Raad van Toezicht CHE

Toetsingskader Raad van Toezicht CHE Toetsingskader Raad van Toezicht CHE Visie op Toezicht CHE De Raad van Toezicht (RvT) van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) ziet toe op de ontwikkeling en uitvoering van strategie en beleid door het

Nadere informatie

Eindadvies Hogeschool de Kempel 24 oktober 2016

Eindadvies Hogeschool de Kempel 24 oktober 2016 Eindadvies Hogeschool de Kempel 24 oktober 2016 1. Inleiding De Reviewcommissie (hierna: commissie) heeft kennisgenomen van: de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3 november 2012,

Nadere informatie

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Deskundigheid in Creatief Vermogen

Deskundigheid in Creatief Vermogen Deskundigheid in Creatief Vermogen 2017-2018 Creatief Vermogende trainer in het partnerschap/ netwerk Creatief Vermogen Utrecht wil creativiteit in het hart van het primair onderwijs plaatsen. De professionaliteit

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen Een structurele en instellingsbrede aanpak voor Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen INHOUD 1. Visie op 2. Het speelveld: factoren voor studiesucces 3. Observaties in de hogeschool 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie