INLEIDING 03 KENGETALLEN 57

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INLEIDING 03 KENGETALLEN 57"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 INHOUDSOPGAVE pagina INLEIDING 03 Hoofdstuk 1 - BESTUURSVERSLAG 05 Hoofdstuk 2 - VERSLAG: RAAD VAN TOEZICHT 14 Hoofdstuk 3 - VERENIGING, CONTACTEN, PERSONEEL EN ORGANISATIE 20 Hoofdstuk 4 - OMVANG EN KWALITEIT VAN HET WONINGBEZIT 23 Hoofdstuk 5 - ZORG VOOR DE LEEFBAARHEID VAN WIJKEN EN BUURTEN 31 Hoofdstuk 6 - WONEN EN ZORG 35 Hoofdstuk 7 - HET VERHUREN VAN WONINGEN c.q. HUISVESTEN VAN DOELGROEPEN 39 Hoofdstuk 8 - HET BETREKKEN VAN BEWONERS BIJ BELEID EN BEHEER 49 Hoofdstuk 9 - FINANCIËN 51 Hoofdstuk 10 - OVERIGE ACTIVITEITEN EN SLOT 54 KENGETALLEN 57 JAARREKENING 56 - BALANS 58 - WINST- EN VERLIESREKENING 60 - KASSTROOMOVERZICHT 61 - WAARDERINGSGRONDSLAGEN 62 - TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING 73 OVERIGE GEGEVENS 87 - BESTEMMING RESULTAAT 87 - CONTROLEVERKLARING 88

3 INLEIDING Het jaar 2014 gaat voor Woningbouwvereniging Reeuwijk de geschiedenis in als een zeer dynamisch jaar. Dat geldt zowel voor wat betreft de interne als externe ontwikkelingen. Intern doel ik daarbij op de start van enkele bijzondere projecten zoals de ontwikkeling van een Thomashuis (voor jongeren met een verstandelijke beperking) en Herbergier (voor ouderen met geheugenproblemen) en de start van de nieuwbouw Maximalaan te Waarder met daarmee de overname van de oudbouw van het seniorencomplex Stichting Kerverland. Uiteraard doel ik ook op het fusieonderzoek dat werd gestart. Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft in de afgelopen jaren goed gepresteerd. Maar gekeken naar de toekomstige vernieuwingsopgave van ons woningbestand, de noodzakelijke versterking van de efficiëntie, de continue verbetering van de digitale dienstverlening en de regels welke samenhangen met de nieuwe Woningwet, lijkt fusie de oplossing om aan al die veranderingen het hoofd te bieden en de toekomst van de volkshuisvesting in Reeuwijk, Driebruggen en Waarder veilig te stellen. Extern waren de Parlementaire enquête Woningcorporaties, de adviezen van deze commissie en de aanpassingen van de Woningwet van groot belang. De kern van deze aanpassingen is terug naar de basistaak ; het bouwen en beheren van sociale huurwoningen. Enkel na een uitgebreide toets zijn beperkte commerciële activiteiten (o.a. bouwen van duurdere huurwoningen) toegestaan en er komt een verplichte administratieve of juridische scheiding/splitsing tussen de sociale en commerciële activiteiten. Ook de toezichtregels worden verscherpt. De nieuwe Woningwet is eind 2014 unaniem in de Tweede Kamer aangenomen en begin 2015 ook vastgesteld in de Eerste Kamer. Met deze belangrijke wetswijziging zijn nadrukkelijk de kaders voor de komende jaren bepaald. Met de gemeente en collega Mozaïek Wonen zijn de eerste gezamenlijke stappen gezet om te komen tot een nieuwe woonvisie en op basis daarvan eind 2015 de te maken prestatieafspraken. In zes themabijeenkomsten, waarbij de bij het thema betrokken partners worden uitgenodigd, gaan we op een vrij praktische en realistische wijze belangrijke thema s uitdiepen en vertalen in concrete afspraken. Zo willen we het plezierig wonen in Bodegraven-Reeuwijk versterken.

4 INLEIDING In het bestuursverslag en (uitgebreider) in de aansluitende hoofdstukken verantwoorden wij ons graag over onze voornemens en wat daarvan dit jaar is waargemaakt. Een dynamisch jaar, zeker ook voor waar alles feitelijk om draait: de gerealiseerde kernactiviteiten op gebied van nieuwbouw, onderhoud, woningverbetering, verhuur en dienstverlening. Ik hoop van harte dat u bij het lezen van dit verslag hetzelfde enthousiasme ervaart als waarmee team Reeuwijk zich het afgelopen jaar heeft ingezet. Vincent van Luit Directeur Woningbouwvereniging Reeuwijk

5 HOOFDSTUK 1 Bestuursverslag 1

6 Hoofdstuk 1 BESTUURSVERSLAG 1.1 Nieuwe Woningwet en Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties: Sociale woningbouw is de kerntaak In dit hoofdstuk een beschrijving van de beleidsvoornemens en de realisatie daarvan in De basis vormt ons in 2012 vastgestelde ondernemingsplan Werken aan veranderende woonbehoefte. Voor we daarop ingaan, eerst een korte beschrijving van enkele belangrijke onderwerpen welke 2014 kenmerkte. Na vele jaren voorbereiding is er nu eindelijk een nieuwe Woningwet. Goed dat die duidelijkheid er is. Zoals de minister aangaf in een interview; Eindelijk duidelijkheid voor hopelijk de komende 20 jaar. Eind 2014 heeft de Tweede Kamer de aanpassingen via een Novelle -op de al voor de Tweede Kamer verkiezingen van september 2012 aangenomen conceptwet- goedgekeurd. Begin 2015 heeft de Eerste Kamer de Woningwet vastgesteld. Zoals in de inleiding aangegeven, in de kern kadert deze nieuwe wet de activiteiten van de woningcorporaties sterk in tot in hoofdzaak het realiseren, beheren en verhuren van sociale huurwoningen. Het realiseren van de zogenoemde commerciële activiteiten zoals het bouwen van duurdere huurwoningen wordt, in beperkte mate nog toegestaan. Enkel als er na toetsing van onze financiële toezichthouder een afdoende financieel rendement wordt gemaakt, de gemeente heeft getoetst of er geen belangstelling van marktpartijen is voor deze activiteiten en de minister vervolgens zijn fiat heeft gegeven. De financiering zal zonder zogenoemde borging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw moeten plaatsvinden. Dit betekent dat de rente op de lening circa 1,5% hoger zal liggen dan met borging en de financiering voor korte tijd zeker kan worden gesteld. Deze maatregelen zorgen er voor dat het realiseren van duurdere huurwoningen er niet eenvoudiger op wordt. De realisatie is juist van belang om senioren met een middeninkomen kans te bieden op passende huisvesting en daarmee het realiseren van doorstroming uit ons sociale bezit om zo weer woningen vrij te krijgen voor de lagere inkomensgroepen. In 2015 worden alle effecten, nadat de uitwerking van de nieuwe Woningwet in Algemene Maatregel van Bestuur en diverse Ministeriële Regelingen duidelijk is geworden, beleidsmatig vertaald en financieel doorgerekend. De impact op onze administratie waarin een scheiding moet worden aangebracht tussen sociale en commerciële activiteiten, is fors. Ook diverse reglementen zoals ons investeringsstatuut en treasurystatuut moeten op basis van de nieuwe wet aangepast worden. Bij dat alles is ook het effect van de in deze wet opgenomen passendheidseis bij woningtoewijzing groot. Binnenkort moet bij toewijzing 95% van de huurwoningen die aangeboden worden aan huurders met recht op huurtoeslag, maximaal binnen de hoogste aftoppingsgrens van de huurtoeslag toegewezen worden. Ons huurbeleid en de labeling van ons woningaanbod zullen wij in de loop van 2015 daarop bijstellen. Met de vorig jaar gestarte verhuurdersheffing die al een groot effect heeft op onze financiële positie, doet deze maatregel daar nog een schep bovenop. De aanbevelingen van de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties hebben onder andere geleid tot minder administratieve lastendruk dan de eerdere voorstellen voor kleinere corporaties als de investeringen grotendeels in het sociale huursegment zijn. Maar de administratieve verlichting voor kleine corporaties biedt voor ons, gezien het al in bezit zijnde zogenoemde commerciële vastgoed en de gewenste uitbreiding van met name duurdere huurwoningen, helaas weinig soelaas. Ook is de wet aangepast op het gebied van meer huurders-zeggenschap, hebben gemeenten een zwaardere rol en wordt het toezicht meer afhankelijk van de minister gepositioneerd. De grotere huurdersinvloed juichen wij toe. De positionering van de rol van de gemeente heeft geen invloed in ons geval. Onder andere het vastleggen van prestatieafspraken tussen onze vereniging en de gemeente gebeurde al vele jaren. In 2015 ligt er weer veel werk om de implicaties van deze wet goed te doorgronden, om te zetten in aanpassing van ons beleid, onze regels en onze administratie. 1.2 Onderzoek toekomst van Woningbouwvereniging Reeuwijk In de periode mei tot oktober 2014 heeft de Raad van Toezicht op basis van diverse notities van de directie, uitgebreid gewikt en gewogen of een zelfstandige koers of fusie de beste garantie voor een goede volkshuisvestelijke toekomst in ons werkgebied geeft. 6 6

7 Hoofdstuk 1 BESTUURSVERSLAG Er is een vijftal belangrijke factoren die er toe hebben geleid dat in oktober 2014 de keuze is gemaakt om de meer- of minderwaarde van fusie met Mozaïek Wonen, die ook in onze gemeente actief is, te onderzoeken. 1) Er is voor de komende circa 15 jaar een belangrijke vernieuwing van ons woningbestand gepland. 2) De regelgeving wordt steeds complexer. 3) Een kleine organisatie is kwetsbaar op het gebied van continuïteit. 4) De bedrijfslasten zijn bovengemiddeld in vergelijking tot de andere woningcorporaties. 5) Om werkelijke huurdersinbreng mogelijk te maken is kennis en slagkracht nodig. In het late najaar is in samenwerking met Mozaïek Wonen het onderzoekstraject gestart. Beide directeuren hebben een extern deskundige opdracht gegeven dat onderzoek te verrichten. Diverse werkgroepen hebben opdracht gekregen om onderstaande gegevens, die hebben geleid tot een heldere notitie en uiteindelijk een beslisdocument, inzichtelijk te maken. Het gaat om: schets van de (veranderende) maatschappelijke context/omgevingsschets; beschrijving/vergelijking van beide organisaties: - Kentallen - Financiën - Organisatie visievergelijking van beide organisaties op o.a. de volgende onderwerpen: - Maatschappelijke opgave - Doelgroep - Participatie - Vastgoed te realiseren meerwaarde: - Volkshuisvestelijke - Organisatorische - Personele - Financiële risico/ mogelijke minderwaarden; visie op de toekomstige (fusie) organisatie: - Volkshuisvestelijk - Organisatorisch - Financieel specifieke uitwerking van: - Lokale binding/verankering - Versteviging en verankering huurdersbelangen en participatie belangrijke randvoorwaarden/uitgangspunten bij een fusie; conclusies; schets van een mogelijk vervolgproces met beslismomenten en mijlpalen bij het realiseren van een daadwerkelijke fusie. Omdat de opkomst bij een Algemene Ledenvergadering veelal erg laag is (ca. 15 à 20 leden), zijn we op zaterdag 29 november 2014 bij de drie supermarkten in onze kernen (Waarder, Driebruggen en Reeuwijk) in gesprek gegaan met onze huurders. Waar bent u trots op/wat moet worden behouden?, Wat moet verbeterd worden? en Wat vindt u van een mogelijke fusie? waren daarbij belangrijke vragen. Nevendoel was de huurders te bewegen naar de Algemene Ledenvergadering op 10 december 2014 te komen. Met een opkomst van circa 80 leden bleek die actie succesvol. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van december 2014 is het plan van aanpak, dat moet leiden tot het beslisdocument, aan een aandachtig gehoor toegelicht. De heer Dick Mol, directeur van Mozaïek Wonen, heeft zich uitgebreid voorgesteld en zijn visie op de toekomst en de betrokkenheid van de huurders daarbij gepresenteerd. Veel vragen zijn beantwoord. In een extra Algemene Ledenvergadering in april 2015 wordt volgens de planning het onderzoek gepresenteerd. Uitgaande van positieve conclusies, wordt de Algemene Ledenvergadering in juni 2015, met het oog op een fusie, gevraagd in te stemmen met de omzetting van de verenigingsvorm naar die van een stichting. 7

8 Hoofdstuk 1 BESTUURSVERSLAG 1.3 De overige belangrijkste in- en externe ontwikkelingen Belanghouderbijeenkomst; transparant over de voornemens en de prestaties Bij het bepalen van onze koers en daaruit afgeleide activiteiten, zijn in 2011/2012 ook onze belangrijkste partners van invloed geweest. Voor de koers definitief werd vastgesteld, is dit ter advies bij hen getoetst. In het voorjaar 2014 zijn alle belanghebbenden uitgenodigd. De resultaten ten opzichte van de voornemens zijn daarbij gepresenteerd. Tijdens het tweede deel van deze bijeenkomst is gesproken over de visie van de belanghouders over onze inzet op gebied van duurdere huurwoningen. Onze visie op inzet op duurdere huurwoningen werd gewaardeerd en onderschreven. Het tweede onderwerp van discussie betrof de effecten van de wijziging in de zorgwetgeving, het daardoor langer thuis wonen van huurders met een kleinere zorgbehoefte en het effect daarvan op de samenleving in de buurt. Geconcludeerd werd dat er op operationeel niveau, via het signaleringsoverleg waarin de zorgpartners, de collega-corporatie, de wijkagenten en gemeente vertegenwoordigd zijn, goede afstemming van mogelijke knelpunten plaatsvindt. Op tactisch en strategisch niveau zou het gewenst zijn dat de betrokken partijen elkaar meer treffen. Dit wordt met de georganiseerde thematafels, ter voorbereiding op de nieuwe woonvisie, verder geagendeerd. Het overleg Wonen Zorg Welzijn is zo n platform waar dit geagendeerd zou kunnen worden. Sociale huurgrens bevroren Dit jaar is door de minister besloten om de huurprijsgrens voor een sociale huurwoning ( 711 afgerond per 1 januari 2015) per1 januari 2016 voor drie jaar te bevriezen. Een niet noodzakelijke en onlogische maatregel. Wij zijn prima in staat om, dat is tenslotte een belangrijke rol van de corporaties, te zorgen voor voldoende met huurtoeslag bereikbare woningen voor de inkomensgroepen die daarop zijn aangewezen. Aangezien wij 36% huurders huisvesten met een inkomen hoger dan en waarvoor een hogere huurstijging is toegestaan, zorgt de begrenzing voor beperking van onze inkomsten en daarmee voor beperking van onze investeringscapaciteit, mede door de verhuurdersheffing. Tijdelijke verruiming toewijzing aan middeninkomens De inkomensgrens bij toewijzing van sociale huurwoningen gaat tijdelijk (voor de komende vijf jaar) omhoog van naar euro voor 10% van de toewijzingen. Deze maatregel verbetert de positie van lage middeninkomens op de huurwoningmarkt en draagt daardoor wellicht bij aan de doorstroming op de woningmarkt. Nieuwe woonvisie van belang, fusie biedt de mogelijkheid tot ruimere kansen In 2014/2015 wordt door de gemeente, in nauwe samenwerking met de beide woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woningbouwvereniging Reeuwijk, een nieuwe woonvisie opgesteld. Natuurlijk zijn daarin de beschikbaarheid van voldoende goede woningen voor de lagere inkomens, de betaalbaarheid daarvan voor de verschillende inkomensgroepen, de investeringen in nieuwbouw en duurzaamheidsmaatregelen van groot belang. Daarover maken we in de tweede helft van 2015 prestatieafspraken met de gemeente. Maar daarin moet ook de realisatie van duurdere huurwoningen een plaats krijgen. Het gaat daarbij niet om het belang wie de woningen met het oog op de doorstroming realiseert, maar dat ze gerealiseerd worden. De mogelijke fusie lijkt ruimere kansen te bieden op de realisatie van deze duurdere woningen vanwege de betere financieringsmogelijkheden vanuit een grotere woningcorporatie. 1.4 Resultaten externe onderzoeken op onze dienstverlening en de prestaties in de afgelopen vier jaar. Dienstverlening getoetst aan het Kwaliteitslabel Huursector Woningcorporaties(KWH); mooie score Woningbouwvereniging Reeuwijk werkt voortdurend aan goede dienstverlening. Trots kunnen wij schrijven dat in april 2014 het KWH-huurlabel is uitgereikt. Het keurmerk voor onze dienstverlening is uitgereikt door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Het label staat voor goede dienstverlening en zorgeloos huren. Uiteraard gaan wij door met het verlenen van goede dienstverlening. Wij vinden het belangrijk om de metingen van KWH ook de komende tijd voort te zetten. 8

9 Hoofdstuk 1 BESTUURSVERSLAG Contact Verhuizen Onderhoud Bereikbaarheid Communicatie en informatie Woning zoeken Nieuwe woning Huur opzeggen Reparaties Onderhoud ,2 8,0 7,9 Ontevredenheid* Dienstverlening 6,0 7,0 6,1 Gemiddeld 8,1 7,9 7,4 *Te weinig respondenten voor objectief resultaat. Wordt niet meegenomen in beoordeling KWH. 8,0 8,3 8,3 8,5 8,3 7,8 8,0 8,9 7,8 7,7 7,1 7,8 7,4 7,7 7,7 7,2 8,4 Visitatieonderzoek; onze inzet wordt gewaardeerd Eens in de vier jaar zijn alle woningcorporaties die de Aedescode onderschrijven, verplicht een onafhankelijk extern onderzoek te laten verrichten naar de resultaten in de afgelopen vier jaar. Er is een onafhankelijke raad die de bureaus die deze visitaties willen afnemen, screent. Ook beoordeelt deze raad de conceptrapportage op de vastgestelde uitgangspunten alvorens deze wordt vrijgegeven. Medio 2014 heeft EY het visitatieonderzoek bij Woningbouwvereniging Reeuwijk gehouden. Vele rapportages, prestatieafspraken, jaarrekeningen, verslagen etc. zijn uitgebreid geanalyseerd. Met een geselecteerde groep huurders, de wethouder, collega-corporatie Mozaïek Wonen en diverse contactpersonen van onze belangrijkste maatschappelijke partners, heeft het bureau op interview basis gesprekken gevoerd over de prestaties van onze vereniging over de afgelopen vier jaar. In het late najaar verscheen de definitieve goedgekeurde rapportage. Prestatievelden maatschappelijke visitatiestelsel Eindcijfer Presteren naar opgaven en ambities 7,4 Presteren volgens belanghebbenden 8,2 Presteren naar vermogen 7,1 Governance 7,9 Eén onderdeel van presteren naar vermogen scoorde een 5. Het betreft het niveau van onze bedrijfskosten. Zoals u eerder in dit verslag hebt kunnen lezen, was deze negatieve afwijking eerder geconstateerd en het is dan ook één van de vijf redenen voor het fusieonderzoek. We zijn trots op de overige resultaten; de kleinere aandachtspunten welke zijn gesignaleerd nemen wij ons ter harte. Benchmark: dienstverlening en bedrijfslasten Eind 2014 presenteerde Aedes de benchmark. Het overgrote deel van de corporaties heeft over de jaren 2012 en 2013 gegevens aangeleverd op het gebied van dienstverlening en bedrijfslasten. Woningbouwvereniging Reeuwijk scoorde hoog op het gebied van dienstverlening (A score) en laag op het gebied van bedrijfslasten (C score). De A score op dienstverlening is opnieuw een score om trots op te zijn. De C score op bedrijfslasten komt niet als een verrassing maar wijst ons wel opnieuw op de relatief hoge kosten (per VHE) van onze organisatie. 1.5 Jaarplan: doelen, activiteiten en resultaten In 2012 is ons huidige ondernemingsplan opgesteld. Dit is uiteraard geen statisch plan; de nodige ontwikkelingen volgen elkaar tenslotte snel op. Voor 2014 zijn, met als basis de drie thema s uit ons ondernemingsplan en daaraan toegevoegd de activiteiten op basis van de actualiteiten, de volgende doelen opgesteld. De resultaten die zijn behaald worden daarbij toegelicht. 9

10 Hoofdstuk 1 BESTUURSVERSLAG Een passende woningvoorraad voor jong en oud. 1 Opstellen fasedocument aankoop grond uitbereidingslocatie De Oude Tol, Reeuwijk Doordat de gemeente ruim 50% van deze locatie, waarvoor al eerder een koopovereenkomst werd gesloten, wilde behouden voor de uitgifte van vrije kavels, is er een langdurig onderhandelingstraject met de gemeente ontstaan. In 2014 zijn de onderhandelingen afgerond en is de grond voor de realisatie van circa 7 grondgebonden multi-doelgroep woningen aangekocht. Deze woningen hebben dan de mogelijkheid om op de begane grond een slaapkamer en een badkamer te realiseren. De bouwactiviteiten zullen zal naar verwachting in 2016 starten. 2 Opstellen fasedocument verbouw voormalig gemeentehuis Reeuwijk voor de realisatie van een Thomas huis en Herbergier, Reeuwijk Het fasedocument is vastgesteld en de verbouwingswerkzaamheden zijn in november 2014 gestart. Verwacht wordt dat de oplevering voor de zomer van 2015 plaatsvindt. 3 Opstellen visiedocument uitbreidingslocatie De Groendijck Oost, Driebruggen Met de ontwikkelaar is uitgebreid gesproken over onze wens om hier tweemaal 6 multi-doelgroep woningen af te nemen, die vergelijkbaar zijn met die op de locatie Oude Tol. Doordat het ingediende bestemmings plan bij de Raad van State nietig is verklaard, worden de ontwikkelingen op deze locatie op zijn vroegst in 2016 gestart. 4 Fasedocument 22 seniorenappartementen op de uitbreidingslocatie Westveen II, Reeuwijk Doordat de geplande nieuwbouwplannen op deze locatie door marktomstandigheden door de ontwikkelaar aangepast moesten worden, is besloten om in navolging op de eerder gebouwde 23 senioren-appartementen (Westveen I), nog eens een vergelijkbaar bouwblok met 22 nultreden appartementen te realiseren. Een beperkt aantal woningen wordt in de duurdere huur gerealiseerd met het oog op de eerder genoemde doorstroming. Eind 2014 zijn alle overeenkomsten getekend en is een aanvang gemaakt met de voorbereidende grondwerkzaamheden. Op 11 februari 2015 is de feestelijke eerste paal geslagen; de oplevering wordt eind 2015/begin 2016 verwacht. 5 Start bouwwerkzaamheden vernieuwingslocatie Maxima deelplan 2, Waarder Na vele jaren voorbereiding en planbijstelling, werd op 27 mei 2014 op feestelijke wijze gestart met de werkelijke vernieuwing van het verouderde seniorencomplex van de stichting Kerverland in Waarder. Er worden 28 moderne seniorenappartementen en een welzijnsruimte voor Waarder en Driebruggen met de naam Huiskamer van Waarder gerealiseerd. In de plint komen een fysiotherapie annex fitnessruimte en een administratie- verzekeringskantoor. Twintig woningen zijn met een huurgewenningsbijdrage voor vier jaar verhuurd aan de bewoners van Kerverland. Vanwege de gedwongen verhuizing is er een sociaal plan opgesteld. Vier woningen zijn met een sociale huurprijs verhuurd, plus vier appartementen in de vrije sector voor de zogenoemde middeninkomensgroep. 6 Overname d.m.v. bedrijfsfusie van 31 seniorenappartementen van Stichting Kerverland Gelijktijdig met de start van bovengenoemde bouwactiviteiten op de Maximalocatie is, zoals afgesproken, de vastgoedfunctie van Stichting Kerverland overgegaan naar Woningbouwvereniging Reeuwijk. De woningen en alle daaraan verbonden rechten en plichten zijn d.m.v. een zogenoemde bedrijfsfusie overgedragen. Stichting Kerverland gaat verder als Welzijnsstichting en exploiteert vanaf de oplevering de nieuwe Huiskamer van Waarder. 7 Opstellen visiedocument deelplan 3 vernieuwingslocatie Maximalocatie In 2012 en 2013 is er met diverse zorgpartijen gesproken over mogelijke interesse voor het huidige gebouw van de Stichting Kerverland voor de huisvesting specifieke zorggroepen. Uiteindelijk is gebleken dat het gebouw niet geschikt is voor hergebruik. In 2014 is er een eerste conceptplan voor de herbestemming op deze locatie met de gemeente besproken. Deze plannen zijn, op moment van schrijven van dit verslag, nog in pril stadium. In 2015 worden de plannen geconcretiseerd. 8) Afname 12 en vervolgens 5 nieuwbouw seniorenappartementen Winkelcentrum Miereakker, Reeuwijk Per 1 augustus 2014 zijn de eerste 12 huurwoningen boven dit prachtige nieuwe winkelcentrum verhuurd. Zeven woningen in de sociale prijsklasse en 5 in de vrije sector huur. Eind 2014 zijn nog eens vijf woningen afgenomen en begin 2015 verhuurd met een sociale huurprijs. 10

11 Hoofdstuk 1 BESTUURSVERSLAG 9 Verkoop 4 woningen bestaand bezit Deze doelstelling is met vijf woningen ruimschoots gerealiseerd, daarnaast zijn 4 erfpachtgronden aan eigenaren verkocht. 10 Versterken woonkwaliteit I: Aanbrengen nieuwe badkamer c.q. 2e toilet bij 10 à 15 woningen In 2014 zijn 20 nieuwe badkamers gerealiseerd en is 6 keer een tweede toilet op de eerste etage geplaatst met het oog op de vergrijzing. 11 Versterken woonkwaliteit II: realisatie energetische maatregelen bestaand bezit In 2014 zijn, in navolging van de eerste 30 woningen in het voorgaande jaar, 22 woningen energetisch verbeterd. 12 Opstellen plan van aanpak ontwikkeling wijkvisie Reeuwijk-Brug west In 2014 is een plan van aanpak opgesteld voor deze belangrijke vernieuwing. Gezien de onduidelijkheid gedurende 2014 of het realiseren van duurdere huurwoningen nog toegestaan zou worden, is met de verdere uitrol van dit plan gewacht. Nu er met de nieuwe Woningwet duidelijkheid is ontstaan, wordt er begin 2015 gerekend welke realisatie er op gebied van duurdere huurwoningen mogelijk is. Later dat jaar zal op basis van deze rekenexercities en op basis van een goede analyse een globale wijkvisie opgesteld worden. Uiteraard zal de organisatie van een goede bewonersparticipatie bij deze vernieuwing in de komende 10 à 15 jaar van groot belang zijn. Optimalisatie onderhoudsbeheersing In 2014 is de meerjarenbegroting opgesteld op basis van de conditiemeting en geactualiseerd met het oog op een verantwoord kostenniveau in relatie tot de noodzakelijke maatregelen, de technische kwaliteit en voorziene huurprijscategorie van het woningbestand. De meerjarencijfers sluiten redelijk goed aan bij de benchmarkgegevens van de corporatiesector Samen aan de slag met welzijn en leefbaarheid. Onderzoek relatie gemeentelijke wijkteams met onze vereniging Dit onderzoek staat gepland in maart Buurtgesprekken ter versterking van de huurdersrelatie en de onderlinge cohesie In 2014 zijn wederom buurtgesprekken gevoerd. Deze leverde ons, naast de versterking van de onderlinge band, voornamelijk inzicht in de tevredenheid van onze service. Daarnaast is de directeur samen met een medewerker bij acht individuele huurders op de koffie geweest om informatie te halen en te brengen. Inzet leefbaarheidsmiddelen op basis van social return of investment Doordat we scherpere voorwaarden hebben gesteld voor een bijdrage uit ons leefbaarheidsbudget (principe wij steunen u, als u wat terug doet voor de buurt ) is in 2014 nauwelijks gebruik gemaakt van ons leefbaarheidsbudget. Gezien het dorpse karakter is de leefbaarheid overigens goed te noemen. Er is uiteindelijk aan bijdragen uitgekeerd. Themabijeenkomsten met belangstellenden/belanghebbenden Eind 2014 is er een oproep gedaan om deel te nemen aan een zogenoemd seniorenpanel. Ook hier blijkt dat een algemene oproep niet leidt tot de noodzakelijke belangstelling. Daarom worden begin 2015 huurders persoonlijk benaderd met verzoek tot deelname. In 2015 wordt in samenwerking met de eerder genoemde werkgroep huurdersbelangen en Mozaïek Wonen de diverse participatiemogelijkheden verder onderzocht en opgebouwd Een stabiele organisatie Onderstaand de doelen en activiteiten op dit gebied. Eerder is al verslag gedaan van het lopende onderzoek meerwaarde fusie. In 2014 hebben zich diverse personele wisselingen voorgedaan. Er is op basis van in eerste instantie een jaarcontract, een nieuwe coördinator financiële zaken aangetrokken ter vervanging van de interim medewerker. Nadat er helaas afscheid genomen moest worden van de aanwezige stafmedewerker is er in afwachting van het fusieonderzoek, op interim basis een stafmedewerker voor circa 24 uur aangetrokken. Ook heeft er een wisseling plaatsgevonden bij de vooralsnog tijdelijke invulling van de medewerker receptie/ algehele assistentie, die- ook lopende het fusieonderzoek- is uitgebreid van 8 naar 20 uur. 11

12 Hoofdstuk 1 BESTUURSVERSLAG Onze voornemens en de resultaten uit het jaarplan 2014: Audits procedures In het vierde kwartaal 2014 zijn op een viertal belangrijke processen interne audits uitgevoerd. De resultaten worden besproken met de betrokkenen en waar van toepassing zijn de procedures aangepast. Vervolg procesbeschrijvingen In 2014 zijn uiteindelijk alle primaire processen eenduidig vastgelegd met behulp van de softwaretool Sensus. Risicobeheersing In 2014 zijn op activiteitenniveau de belangrijkste mogelijke risico s geïnventariseerd. Op basis van een benoemde top vijf zal in 2015 verdere beheersing plaatsvinden van de betreffende risico s. Digitalisering post- archiefzaken In het vierde kwartaal 2014 is een nieuw DMS (document management software) systeem geïnstalleerd. Eind 2014 zijn alle voorbereidingen getroffen om de post- en archiefzaken te digitaliseren. Vastleggen complexbeheerplannen op basis van het portefeuillebeleid In 2014 is de keuze gemaakt om voor zowel de doorrekening als de vastlegging van ons strategisch voorraadbeleid gebruik te maken van Vabi Beleidssimulatie en Vabi Beleidspresentatie. Eind 2014 zijn de complexbeheerplannen opgesteld. Vabi zal, met het oog op de nieuwe doorrekeningen vanwege de aangepaste Woningwet begin 2015, benut worden voor de actualisatie van het strategisch voorraadbeleid. Actualiseren informatiefolders voor de woningzoekenden en huurder De folders zijn geactualiseerd. Besloten is, om kostentechnische redenen, deze niet meer te laten drukken maar digitaal beschikbaar te stellen. Dit zal in 2015 worden afgerond. De in het jaarplan opgenomen activiteiten betreffende de visitatie, het KWH label en de actualisatie van de meerjarenbegroting zijn hiervoor al beschreven. 1.6 Bestuurssamenstelling, -vergaderingen en -besluiten Samenstelling van het bestuur Het bestuur werd ook in 2014 gevormd door de heer Vincent van Luit, directeur-bestuurder. Bestuursvergaderingen en -besluiten In de maandelijkse MT-vergaderingen tussen de directeur en de coördinatoren worden de bestuursbesluiten geagendeerd en besproken. De belangrijkste onderwerpen en besluiten uit dit overleg zijn: Het jaarverslag en het populair jaarverslag 2013 zijn vastgesteld. Diverse notities m.b.t. de toekomststrategie zijn besproken en ter discussie doorgestuurd naar de Raad van Toezicht. Het aanbestedingsplan technische dienst 2014 is vastgesteld. Vier kwartaalrapportages zijn besproken en vastgesteld. Het plan planning & control/interne controle is vastgesteld. De fasedocumenten zoals genoemd in het jaarplan zijn vastgesteld. De procuratieregeling is geactualiseerd. Diverse primaire processen zijn vastgesteld. Besloten is om vanaf het eerste kwartaal 2015 het vrijkomende woningaanbod via Woningnet dagelijks aan te bieden. Het bezuinigingsplan is vastgesteld en uiteindelijk gedeeltelijk- in afwachting van de toekomstverkenningengerealiseerd. Het huurverhogingsbeleid per 1 juli 2014 is vastgesteld. De selectie voor het bureau m.b.t. de externe visitatiecommissie is besproken en de uit het onderzoek opgestelde rapportage is uitgebreid besproken. 12

13 Hoofdstuk 1 BESTUURSVERSLAG In een extra bijeenkomst heeft de uitreiking van het KWH-dienstverleningslabel plaatsgevonden. De begroting 2015 en de meerjarenbegroting zijn vastgesteld. De DPI en DVI ten behoeve van het WSW en CFV zijn goedgekeurd. De definitieve akte m.b.t. een activa/passiva transactie met de Stichting Kerverland is besproken en vastgesteld. Het treasuryjaarplan 2015 is vastgesteld. De huisregels zijn vastgesteld en op de receptie en de website geplaatst. Besloten is de waardering op actuele basis (marktwaarde) uit te stellen tot Dit in relatie tot de mogelijke fusie. Het treasurystatuut is aangepast en opnieuw vastgesteld. Het investeringsstatuut is geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. 1.7 Verklaring van het bestuur Het bestuur van Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening over 2014 vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. In de vergadering van 12 mei 2015 van de Raad van Toezicht zijn de jaarstukken besproken in aanwezigheid van Baker Tilly Berk accountants. Daarnaast is kennis genomen van de bevindingen van de accountant en de daarop door hem afgegeven goedkeurende verklaring. Op grond daarvan heeft de Raad van Toezicht dit bestuursbesluit goedgekeurd. In het kader van artikel 26.2 g van het BBSH verklaart het bestuur dat de middelen van Woningbouwvereniging Reeuwijk uitsluitend zijn besteed in het belang van volkshuisvesting. Reeuwijk, 12 mei Vincent van Luit Directeur In de vergadering van 8 juni 2015 neemt de Algemene Ledenvergadering kennis van het bestuursbesluit en de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Op basis daarvan wordt voorgesteld dat ook de Algemene Ledenvergadering het jaarverslag en de jaarrekening goedkeurt. 13

14 HOOFDSTUK 2 Raad van Toezicht 2

15 Hoofdstuk 2 RAAD VAN TOEZICHT Dit verslag beschrijft hoe de Raad van Toezicht haar taken en verantwoordelijkheden in 2014 heeft ingevuld. De Raad handelt daarbij conform de 1 juli 2011 geactualiseerde Governancecode Woningcorporaties. De Raad heeft kennis genomen van het per 1 januari 2014 geldende besluit Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 en de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT die per 1 januari 2015 van toepassing is en handelt daar ook naar. 2.1 Governance structuur van Woningbouwvereniging Reeuwijk Woningcorporatie Reeuwijk is een vereniging. Sinds 1 september 2011 kent de vereniging nieuwe statuten. Daarin zijn de taken en bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering benoemd: belangrijkste daarvan zijn de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag alsmede het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht. De statuten vermelden eveneens de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht. Deze zijn onder andere het goedkeuren van bestuursbesluiten inzake de vaststelling van de begroting, het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening, het vaststellen van beleidsplannen, het doen van investeringen en het aantrekken van geldleningen. Ook het benoemen van het bestuur en het vaststellen van het bezoldigingsbeleid zijn bevoegdheden van de Raad van Toezicht. De uitwerking van de taken en bevoegdheden is vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht. Dit reglement is door de Raad in 2011 vastgesteld en is evenals de profielschets van de Raad en de statuten op de website van Woningbouwvereniging Reeuwijk geplaatst. Het bestuur van de vereniging bestaat sinds september 2011 uit één directeur-bestuurder. Ook de bevoegdheden van de directeur-bestuurder staan vermeld in de statuten. De directeur-bestuurder heeft voor het nemen van een aantal, in de statuten beschreven, besluiten de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig. Mede daartoe zijn afspraken tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder beschreven in een convenant. Ook dit convenant staat op de website van de vereniging. 2.2 Samenstelling, profiel, commissies en rooster van aftreden van de Raad van Toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht is gedurende 2014 niet gewijzigd. De Raad bestaat uit vijf leden: Naam Geboorte -jaar Functie Deskundigheids-gebied Beroep Nevenfuncties Dhr. W. Gestel 1947 Voorzitter Volkshuisvesting Pensioen Geen Dhr. C. J. M. Karsten 1955 Vicevoorzitter Volkshuisvesting en vastgoed Zelfstandige - Voorzitter Raad van Toezicht SONOR - Vicevoorzitter Raad van Toezicht Rijnhart Wonen - Voorzitter Bezwaren commissie Huiszvesting regio Rotterdam - Directeur-bestuurder a.i. Woningstichting Leusden (tot ) - Directeur-bestuurder a.i. Woonvisie Ridderkerk vanaf Dhr. P.J.C. van Aart 1972 Lid Financiën Mw. C. A. Heij 1978 Lid Mw. C. W. Bezemer-van Bergeijk 1940 Lid Financiën, lokaal huurders netwerk Wonen en zorg, lokaal huurders netwerk Algemeen directeur Gunnebo Nederland b.v. Accountant administratie - consulent Pensioen - Secretaris bestuur Fonds van Stein - Voorzitter Hervormde Bezoekdienst Sluipwijk 15

16 Hoofdstuk 2 RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht kent een profielschets welke in 2011 is herijkt. Naast algemene kwaliteiten die gelden voor alle leden van de Raad (waaronder het hebben van affiniteit met de doelgroep, analytisch vermogen en het hebben van ervaring in besluitvormingsprocessen) dienen op grond van deze profielschets de volgende aandachtsgebieden binnen de Raad aanwezig te zijn: - volkshuisvestelijk/vastgoedontwikkeling; - betrokkenheid bij de doelgroep; - zorg en welzijn; - financieel-economisch; - juridisch/bestuurlijk; - personeel en organisatie; - marketing en communicatie. Deze aandachtsgebieden zijn in de profielschets uitvoering omschreven. De Raad meent dat in de huidige samenstelling deze aandachtsgebieden voldoende in de Raad aanwezig zijn. Hiernaast acht de Raad het van belang dat enkele leden een maatschappelijke binding hebben met het werkgebied (Reeuwijk). In de persoon van mevrouw Heij en mevrouw Bezemer-van Bergeijk is deze binding voldoende in de Raad verankerd. In overeenstemming met de statuten zijn de leden van de Raad benoemd voor een periode van 4 jaar. In tegenstelling tot de statuten is op grond van de Governancecode slechts eenmaal herbenoeming voor een periode van 4 jaar mogelijk. De Raad heeft in haar reglement reeds vastgelegd in deze de Governancecode te volgen. De leden van de Raad van Toezicht kunnen dan ook maximaal een keer worden herbenoemd. De heer Karsten was per 1 juli 2014 aftredend; datzelfde gold voor Mw. Bezemer per Op bindende voordracht van de Raad van Toezicht is de heer Karsten op 11 juni 2014 en Mw. Bezemer op 10 december 2014 door de Algemene Ledenvergadering herbenoemd. Rooster van aftreden van de Raad van Toezicht per 31 december 2014: Naam Benoemd per Herbenoemd per Aftredend per Dhr. W. Gestel Dhr. C. J. M. Karsten Dhr. P.J.C. van Aart Mw. C. A. Heij* n.v.t Mw. C. W. Bezemer* * benoemd op voordracht van huurders De Raad van Toezicht kent een remuneratiecommissie, bestaande uit de voorzitter en de vicevoorzitter. De commissie draagt zorg voor het bezoldigingsbeleid en de beoordeling van het bestuur. De Raad acht het instellen van een auditcommissie bij Woningbouwvereniging Reeuwijk niet noodzakelijk. 2.3 Informatieverzameling door de Raad Via tal van bronnen verkreeg de Raad in 2014 informatie die noodzakelijk is om haar toezichthoudende rol voldoende in te vullen. Uiteraard volgen de leden van de Raad alert de voorstellen en maatregelen van de landelijke, regionale en lokale overheid met betrekking tot wonen en de mogelijke gevolgen daarvoor voor Woningbouwvereniging Reeuwijk. Dit gebeurt onder andere via de informatievoorziening van de Vereniging van Toezichthouders in de Volkshuisvesting en via de nieuwssite en magazine van branchevereniging Aedes. Via de werkorganisatie wordt de Raad uitstekend op de hoogte gehouden van relevant nieuws in de lokale pers. 16

17 Hoofdstuk 2 RAAD VAN TOEZICHT Een beeld van het gevoerde beleid van Woningbouwvereniging Reeuwijk, de bereikte resultaten en de relevante (markt) ontwikkelingen vormde de Raad zich door: Informatie van het bestuur. Onder andere zijn in 2014 geagendeerd en besproken: het jaarverslag 2013, de begroting en het jaarplan 2015 en de per vergadering schriftelijk verstrekte informatie van de bestuurder. Investeringsbesluiten werden goed gedocumenteerd aan de Raad voorgelegd. Belangrijk voor de informatievoorziening zijn de vier besproken kwartaalrapportages over de voortgang van de voorgenomen activiteiten met aandacht voor besteding budgetten, de projectontwikkeling, de liquiditeitsprognose en treasury activiteiten. De Raad is door de bestuurder goed meegenomen in de afwegingen rondom het besluit om een onderzoek naar fusie met Mozaïek Wonen in gang te zetten. Informatie van de accountant: het jaarverslag is besproken in aanwezigheid van de accountant; het verslag van bevindingen bij de jaarrekening en de rapportage over de interim controle is besproken in de Raad. Het Visitatierapport van Ernst en Young van juli 2014 over de periode 2010 t/m Informatie vanuit het CFV (o.a. Toezichtbrief, Corporatie in Perspectief) en vanuit het WSW (o.a. borgingsplafond) alsmede de Oordeelsbrief 2013 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Raad was steeds grotendeels voltallig aanwezig op de twee ledenvergaderingen in juni en december van de vereniging. Daarnaast bij belanghouderbijeenkomst op 24 april 2014 en aanwezig bij diverse netwerkbijeenkomsten. Enkele leden van de Raad hebben een actualiteitenseminar van Ernst en Young bijgewoond. Vrijwel de voltallige Raad was aanwezig bij de start van de projecten Thomashuis / Herbergier in het oude Gemeentehuis en Maxima fase 2. De Raad is van mening dat zij gedurende 2014 voldoende in de diepte en de breedte is geïnformeerd en die informatie voldoende heeft besproken om het toezicht adequaat in te vullen. 2.4 Toezichtskader van de Raad Het kader voor het uitoefenen van de toezichtstaak van de Raad is in 2014 gevormd door de statuten, ter zake doende wet- en regelgeving (waaronder het BBSH), de door Woningbouwvereniging Reeuwijk onderschreven Aedescode, het ondernemingsplan Werken aan de veranderde woningbehoefte de begroting 2014 met daarin beschreven de voorgenomen activiteiten gedurende 2014 en ten slotte de elementaire beginselen van goed ondernemerschap. Op grond van dit kader beoordeelt de Raad in ieder geval de bestuursbesluiten inzake de realisatie van volkshuisvestelijke doelen, de continuïteit van Woningbouwvereniging Reeuwijk, de risico s die verbonden zijn aan de activiteiten van de vereniging, de opzet en werking van interne beheersings- en controlesystemen, het kwaliteitsbeleid, de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording, de financiële verslaggeving en het de naleving van wet- en regelgeving. 2.5 Vergaderingen en besluitvorming van de Raad De Raad van Toezicht is in het afgelopen jaar zeven maal in een reguliere vergadering bijeen geweest. Daarbij was steeds het bestuur aanwezig. Zonder aanwezigheid van het bestuur heeft de Raad op 18 november 2014 het eigen functioneren, onder externe begeleiding, geëvalueerd. De Raad van Toezicht heeft in 2014 de volgende belangrijkste besluiten genomen: Met betrekking tot het functioneren van de vereniging en de Raad van Toezicht: Het doen van een voordracht voor de herbenoeming van de heer Karsten en mevrouw Bezemer. Met het oog op het realiseren van de doelstellingen van de vereniging: goedkeuring bijgestelde bedrijfsbegroting 2014 als gevolg van bezuinigen: goedkeuring beleid inzake de huurverhoging 2014; goedkeuring van het besluit tot aankoop en verbouwing van het voormalige gemeentehuis In Reeuwijk ten behoeve van huisvesting een Thomashuis en Herbergier ; goedkeuren van het bestuursbesluit tot realisatie 22 huurappartementen in Reeuwijk (Westveen II); samen met de bestuurder opdracht visitatie aan Ernst en Young; goedkeuring effectuering overdracht Kerverland d.m.v. bedrijfsfusie; 17

18 Hoofdstuk 2 RAAD VAN TOEZICHT goedkeuring start onderzoek naar fusie met Mozaïek Wonen; het goedkeuren van de begroting en jaarplan 2015; het goedkeuren van Treasury jaarplan Vanwege de continuïteit van de vereniging en het beperken van risico s: het goedkeuren van het jaarverslag en de jaarrekening 2013; goedkeuren van het aangepaste Treasury- en Investeringsstatuut. De Raad heeft geen enkel (voorgenomen) besluit van het bestuur niet goedgekeurd. 2.6 Algemeen oordeel van de Raad Medio 2014 verscheen het visitatierapport inzake de maatschappelijke prestaties van Woningbouwvereniging Reeuwijk in de voorbije jaren. Het oordeel van de onafhankelijke visitatiecommissie is duidelijk: ruim voldoende tot goed! Dat is niet alleen het oordeel van de commissie, maar ook van onze belanghouders. We zijn dan ook trots dat onze kleine corporatie de afgelopen jaren zulke mooie prestaties heeft neergezet. De Raad heeft in deze alle waardering voor bestuurder en medewerkers. Deze prestaties zijn in 2014 voortgezet: erg content is de Raad met de start van de bouw van fase 2 van Maximalocatie in Waarder, de start van de ombouw van het voormalige gemeentehuis in Reeuwijk Brug naar een locatie voor huisvesting van mensen met een beperking (Thomashuis en Herbergier) en de start van de bouw van Westveen II. Onze investeringscapaciteit komt zo ten goede aan de huisvesting van huishoudens die dat het meest nodig hebben. Daarnaast bevorderen we met deze projecten de doorstroming. Prestaties in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. De kwetsbaarheid van onze werkorganisatie, de benodigde professionaliteit (o.a. t.a.v. financiering, implementatie van de nieuwe woningwet en de uitvoering van de in Reeuwijk Brug gewenste herstructurering) en onze hoge bedrijfslasten staan een vanzelfsprekende voortzetting van de in het verleden verrichte goede prestaties in de weg. Er verandert veel in de volkshuisvesting. Naar het oordeel van de Raad heeft de bestuurder dit tijdig onderkend en besloten tot een onderzoek naar een mogelijke fusie met Mozaïek Wonen. Aan dit onderzoek gaf de Raad in oktober van dit jaar zijn goedkeuring. De Raad is van mening dat Woningbouwvereniging Reeuwijk zo op een juiste manier reageert op de externe ontwikkelingen en voortvarend blijft werken aan het bieden van passende huisvesting voor onze doelgroepen. 2.7 De Raad als werkgever De Raad functioneert als werkgever voor de directeur-bestuurder. Dat is sinds 1 september 2011 de heer V. van Luit. De Raad van Toezicht stelde in 2011 het bezoldigingsbeleid en de arbeidsvoorwaarden van de heer Van Luit vast, passend binnen de destijds geldende Sectorbrede beloningscode bestuurders woningcorporaties. De belangrijkste afspraken over de beloning zijn: een functiecontract (dus geen overeengekomen arbeidsduur), een contract voor de duur van vier jaar, inschaling in functiegroep B, een vast salaris, geen variabele beloning, ontwikkeling van het vaste salaris op basis van een beoordeling door de RvT van de ontwikkeling van de bestuurder in zijn functie en een maximale waarde van een leaseauto van Over het boekjaar 2014 bedraagt de honorering van de directeur bestuurder (inclusief werkgeversbijdrage aan de pensioenpremie en belaste kostenvergoedingen). De directeur-bestuurder neemt verplicht deel aan de pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Van de maandelijkse premie voor deze voorziening houdt Woningbouwvereniging Reeuwijk een percentage in op het maandloon van de directeurbestuurder dat overeenstemt met het percentage van werknemers op wie de CAO Woondiensten van toepassing is. Ook de overige arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Woondiensten. Over 2014 heeft het bestuur de volgende beloning ontvangen: Naam Periodiek loon Variabele beloning (belast en onbelast) Beloningen betaalbaar op termijn (pensioenpremie werkgever) Uitkeringen bij beëindiging dienstverband Totaal Verstrekte leningen / voorschotten / garanties V. van Luit * * bestaande uit brutosalaris ( ), vakantiegeld ( 6.040) en fiscale bijtelling auto ( 6.329) 18

19 Hoofdstuk 2 RAAD VAN TOEZICHT Jaarlijks vindt er een beoordelingsgesprek plaats door de remuneratiecommissie met de directeur-bestuurder. De remuneratiecommissie heeft in december dit beoordelingsgesprek gevoerd, nadat het functioneren van de heer Van Luit op 18 november 2014 in de voltallige Raad was besproken. De Raad heeft geoordeeld dat de directeur-bestuurder in 2014 goed heeft gefunctioneerd. De heer Van Luit wordt daarom op grond van de afspraken in het arbeidscontract per 1 januari 2015 een salaris verhoging van 2% toegekend. Echter de honorering van de bestuurder ligt boven de maximale honorering op grond van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT die per 1 januari 2015 van toepassing is. Daarom is de toegekende verhoging van de bezoldiging van 2% niet geeffectueerd. Separaat constateerde de Raad dat de honorering van de bestuurder in het overgangsregiem van genoemde regelgeving valt en besloot dit toe te passen. De Raad van Toezicht heeft vastgesteld, dat de directeur-bestuurder onafhankelijk binnen de organisatie werkt. De heer Van Luit vervult geen bezoldigde of onbezoldigde relevante nevenfuncties. 2.8 Honorering van de Raad De hoogte van de honorering over 2014 is door de Raad, conform 2013 vastgesteld op (ex BTW) voor de voorzitter en 3.622,50 (ex BTW) voor de leden. Deze honorering is passend binnen het besluit Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting Begin 2015 heeft de Raad besloten de honorering per 1 januari 2015 aan te passen naar (ex BTW) voor de voorzitter en naar (ex BTW) voor de leden. Deze honorering valt ruimschoots binnen de maximale honorering die is toegestaan op grond van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT die per 1 januari 2015 van toepassing is; de vastgestelde honorering is nog geen 50 % van wat op grond van deze wet maximaal is toegestaan. 2.9 Governance Code en zelfevaluatie Woningbouwvereniging Reeuwijk onderschrijft de Governance Code Woningcorporaties en de algemeen verbindende verklaring daarvan. De Raad meent volledig conform de code te functioneren. Op 18 november 2014 vond, onder begeleiding van een externe deskundige, de zelfevaluatie van de Raad plaats. De Raad concludeerde dat de Raad een goede samenstelling (diversiteit) kent die passend is bij Woningbouwvereniging Reeuwijk, dat de onderlinge verhoudingen goed zijn (zakelijk, eerlijk en transparant) en dat de verhouding met de bestuurder goed is (over en weer waardering). Als aandachtspunt is benoemd dat de Raad na afloop van iedere vergadering deze kort evalueert. In 2015 is daarmee gestart. Verklaring van de Raad van toezicht Conform de statuten van Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft de Raad van toezicht aan Baker Tilly Berk opdracht verstrekt om de jaarrekening 2014 en het jaarverslag 2014 te onderzoeken. Het accountantsrapport is in de vergadering van 12 mei 2015 door de Raad van toezicht met de accountant besproken. De accountant heeft in de vergadering een toelichting gegeven op de belangrijkste zaken en er is kennisgenomen van de door de accountant afgegeven goedkeurende verklaring. Op grond hiervan heeft de Raad van toezicht de jaarrekening en het jaarverslag goedgekeurd. Tevens verklaart de Raad van toezicht dat alle leden volledig onafhankelijk hebben gefunctioneerd. De Raad is van mening dat het intern toezicht in 2014 naar beste kunnen en op goede wijze is ingevuld. De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de inzet van de bestuurder en alle medewerkers voor hun inzet in het afgelopen jaar. Reeuwijk, 12 mei 2015 W. Gestel (voorzitter) C.J.M. Karsten (vicevoorzitter) P. van Aart (lid) C. W. Bezemer (lid) C.A. Heij (lid) 19

20 HOOFDSTUK 3 VERENIGING, CONTACTEN, PERSONEEL EN ORGANISATIE 3

21 Hoofdstuk 3 VERENIGING, CONTACTEN, PERSONEEL EN ORGANISATIE Algemeen Woningbouwvereniging Reeuwijk is opgericht op 26 oktober Bij Koninklijk Besluit d.d. 25 augustus 1972, nummer 156, is de toelating van de vereniging als instelling bedoeld in artikel 70 van de Woningwet gehandhaafd. De Vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Leden De vereniging kent leden die huren en leden die niet huren: Leden/ huurders Leden/ niet-huurders Totaal Al jaren neemt het aantal leden/huurders af. Nieuwe bewoners worden geattendeerd op de mogelijkheid lid te worden van de vereniging. De contributie bedraagt 3,- per jaar. Huurders die geen lid zijn worden overigens wél uitgenodigd voor de ledenvergaderingen. Bij besluitvorming in de ledenvergaderingen wordt duidelijk onderscheid gemaakt: als leden moeten stemmen zijn huurders/niet leden uitgesloten van stemming; als huurders moeten stemmen zijn leden/niet huurders uitgesloten van stemming. 3.2 Contacten met andere organisaties Naast de intensieve contacten met de gemeente en collega corporatie Mozaïek Wonen vermelden wij onderstaand de lidmaatschappen en overige contacten met andere organisaties: Wij zijn aangesloten bij Aedes, vereniging van woningcorporaties. Vanaf 2012 zijn we lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Ook zijn we aangesloten bij het MKW, een platform voor kleine en middelgrote woningcorporaties. De directeur is lid van het bestuur. Doelstellingen van het MKW zijn het bevorderen van de erkenning van het bestaansrecht van middelgrote en kleine woningcorporaties, het behartigen van de gemeenschappelijke belangen, het bijdragen aan de werkkwaliteit van de deelnemers en het zichtbaar profileren van de kleine en middelgrote corporaties richting Aedes. De intensieve samenwerking met de Stichting Protestants Christelijk Dienstverleningscentrum Kerverland te Waarder, kortweg Kerverland, heeft geresulteerd in een zogenoemde activa-passiva transactie, waarmee wij eigenaar zijn geworden van de woningen. De stichtingsnaam (en doelstelling) is daarmee aangepast in Welzijnsstichting Kerverland. Directeurenkring kleine corporaties Zuid-Holland. Andere (maatschappelijke) organisaties waarmee we samenwerken, zijn: Vierstroom, voor de alarmopvolging die de woningbouwvereniging aanbiedt aan huurders. Kindercentrum Waarder, huurder van de Buiten Schoolse Opvang in de Maxima locatie. VVE Maximalocatie. Als eigenaar van 12 woningen en een BSO in dit pand zijn wij vertegenwoordigd in het bestuur. VVE Paviljoen Miereakker. Als eigenaar van 17 woningen zijn wij vertegenwoordigd in het bestuur. VVE Midi Winkelcentrum Driebruggen. Als eigenaar van circa de helft van de commerciële ruimten zijn wij vertegenwoordigd in het bestuur van de VVE. De Drie Nootenbomen, exploitant van de Thomashuizen en Herbergiers. Stichting MFA de Wiericke. De woningbouwvereniging voert het technisch beheer van de MFA in de Oude Tol. 21

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Jaarverslag 2011 WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER 6 juni 2012 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD DIRECTIE... 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 5 INLEIDING... 5 TOEZICHT HOUDEN... 5 RAAD VAN TOEZICHT ALS WERKGEVER

Nadere informatie

Jaarstukken. 27 senioren appartementen + algemene ruimte aan de Oranjelaan in aanbouw

Jaarstukken. 27 senioren appartementen + algemene ruimte aan de Oranjelaan in aanbouw 2013 Jaarstukken 27 senioren appartementen + algemene ruimte aan de Oranjelaan in aanbouw INHOUD JAARSTUKKEN 2013 I. ALGEMEEN 4 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 4 BELANGRIJKE BESLUITEN 5 II. ORGANISATIE 7 II.1 TOELATING

Nadere informatie

2012 2011 2010 2009 2008 Beginstand 41.716 41.371 41.368 40.580 40.539 Mutaties 3.131 345 3 788 41 Eindstand 44.847 41.716 41.371 41.368 40.

2012 2011 2010 2009 2008 Beginstand 41.716 41.371 41.368 40.580 40.539 Mutaties 3.131 345 3 788 41 Eindstand 44.847 41.716 41.371 41.368 40. Jaarverslag 2012 jaarverslag 2012 Kerngegevens Ontwikkelingen bezit in exploitatie (in aantallen) 2012 2011 2010 2009 2008 Beginstand 41.716 41.371 41.368 40.580 40.539 Mutaties 3.131 345 3 788 41 Eindstand

Nadere informatie

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening 2012 Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2. Verslag van de bestuurder 6 2.1 Ontwikkelingen om ons heen 6 2.1.1 Landelijk 6 2.1.2 Regionaal 6 2.1.3 Gemeente Putten

Nadere informatie

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Jaarverslag 2014 WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Stichting De Leeuw van Putten Oostkade 16, 3201 AM Postbus 818 3200 AT Spijkenisse Telefoon (0181) 601333 Fax (0181)

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen Jaarverslag 2014 samen vieren zo deden wij het SAMEN 100 JAAR duurzaam bouwen en onderhouden grote veranderingen 2 1 Voorwoord... 6 2 Bestuurder brengt verslag uit... 7 2.1 Terugblik op jubileumjaar 2014...

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Inhoud ALGEMENE GEGEVENS... 5 VOORWOORD... 6 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN... 7 Governance... 8 Inhoud van het toezicht... 9 Verantwoording... 11 Samenstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG. over de periode 1 januari t/m 31 december 2014

JAARVERSLAG. over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 JAARVERSLAG over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 1 Algemene gegevens Statutaire naam van de toegelaten instelling : Stichting Goed Wonen Adres : Drossard de la Courtstraat 51 5421 JG Gemert Postadres

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Geworteld in Vlaardingen

Jaarverslag 2012. Geworteld in Vlaardingen Jaarverslag 2012 Geworteld in Vlaardingen De boom leeft, groeit, bloeit en biedt bescherming en beschutting. Met de groei van een boom groeien ook zijn wortels en staat de boom steviger in de grond, maar

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 WONINGSTICHTING NIJKERK. Nijkerk, mei 2011. Algemene gegevens Woningstichting Nijkerk

Jaarverslag 2010 WONINGSTICHTING NIJKERK. Nijkerk, mei 2011. Algemene gegevens Woningstichting Nijkerk Jaarverslag 2010 WONINGSTICHTING NIJKERK Nijkerk, mei 2011 Algemene gegevens Woningstichting Nijkerk Plaats van vestiging: Van t Hoffstraat 40 3863 AX Nijkerk Postbus 98 3860 AB Nijkerk Telefoon: 033-2477400

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 Inleiding 5 Algemeen 5 Statuten en Reglement 6 Toezichtkader en inzicht op basis van informatievoorziening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel A Jaarverslag 2013 Hoofdstuk 1. Governance

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie

Met dorpse kracht presteren

Met dorpse kracht presteren Met dorpse kracht presteren Jaarverslag Habeko wonen 2013 Habeko wonen Dorpsstraat 48 50 2391 BJ Hazerswoude-Dorp KvK 28023105 Oprichting 6 februari 1919 bij Koninklijk besluit d.d. 22 mei 1919 nummer

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012

JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG JAARVERSLAG 2012 2 De directeur over. 3 De Raad van Commissarissen rapporteert over 8 Aert Swaens over de woningmarkt 17 Aert

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760 Jaarstukken 2014 ALGEMEEN Naam toegelaten instelling : Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Gevestigd te : Vlaardingen Adres : Stadhouderslaan 181, 3136 BM Postadres : Postbus 206, 3130 AE Telefoon

Nadere informatie

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Jaarstukken 2014 Stichting Woningbouw Slochteren Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Telefoon: (0598) 42 15 38 Fax: (0598) 42 15 80 Kantoortijden: maandag t m donderdag van 08.00 16.30 uur vrijdag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Wooncorporatie Kennemerhave

Jaarverslag 2012 Stichting Wooncorporatie Kennemerhave Jaarverslag 2012 Stichting Wooncorporatie Kennemerhave Stichting Wooncorporatie Kennemerhave Bezoekadres Plein 1945 nr. 12 1971 GA IJmuiden Postadres Postbus 269 1970 AG IJmuiden Openingstijden maandag

Nadere informatie

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht 2013, het vierde jaar van ons beleidsplan Mensen wensen wonen. In 2014 loopt het beleidsplan af. We zijn al

Nadere informatie

VERENIGINGSCONGRES. Opening door Marc Calon Stand van zaken (politieke) actualiteit Korte presentatie Rob van den Broeke, namens de Taskforce Vestia

VERENIGINGSCONGRES. Opening door Marc Calon Stand van zaken (politieke) actualiteit Korte presentatie Rob van den Broeke, namens de Taskforce Vestia VERENIGINGSCONGRES 25 APRIL 2013 PROGRAMMA Dagvoorzitter: Jan Tromp 12.30 13.30 14.00 15.30 16.30 Ontvangst met inlooplunch Stemregistratie Opening door Marc Calon Stand van zaken (politieke) actualiteit

Nadere informatie

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk jaarverslag 2010 1 2 3 4 5 Foto s in dit verslag 1 Multifunctioneel gebouw De Keyzer 2 Masira, Nieuw West 6 7 14 9 12 8 10 11 13 17 15 16 18 3 Kinderdagverblijf Darwinhof, Zandvoort 4 Jonge starters op

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woningstichting Venlo-Blerick en Woningstichting Arcen en Velden I Jaarverslag 2010

Inhoudsopgave. Woningstichting Venlo-Blerick en Woningstichting Arcen en Velden I Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave 2 Bouwen aan de toekomst 5 1 Inleiding 6 1.1 Missie en identiteit 6 2 Governance 8 2.1 Governancecode Woningcorporaties 8 2.2 De Raad van Toezicht 10 2.3 Het bestuur 10 2.4 Interne risicobeheersings-

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Compleet met financieel verslag. zichtbaar resultaat

JAARVERSLAG 2014. Compleet met financieel verslag. zichtbaar resultaat JAARVERSLAG 2014 014 Compleet met financieel verslag zichtbaar resultaat Inhoud Voorwoord 4 DEEL 1: OVER ZVH 1.1 Rol en werkwijze 7 1.2 Samenstelling en deskundigheid raadsleden 7 1.3 Bijeenkomsten 8 1.4

Nadere informatie