WIJKGERICHT JAARBEELD 2014 VAN VANGNET TOT NETWERK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIJKGERICHT JAARBEELD 2014 VAN VANGNET TOT NETWERK"

Transcriptie

1 WIJKGERICHT JAARBEELD 2014 VAN VANGNET TOT NETWERK

2 INHOUD JAARBEELD 2014 VAN VANGNET TOT NETWERK Een selectie van activiteiten uit 2014 waarin de speerpunten van onze koers tot uiting komen. VEILIG THUIS Systeemgerichte aanpak doet recht aan ouderrollen en loyaliteit kinderen KWETSBARE KINDEREN Accent verlegd naar meer individuele aandacht voor kinderen LAATSTE VANGNET In geval van nood KEERPUNT VOOR JONGEREN Changes: verandering die werkt! LEEFBAARHEID Bouwen en onderhouden van een goede relatie met de buurt SAMENKRACHT We zijn op de wereld om mekaar om mekaar... ORGANISATIE Meten is weten WERKEN AAN BANEN Cliënten op weg naar werk SAMEN VOOR ELKAAR Persoonlijke ontmoetingen vergroten arbeidskans BEGELEID WONEN Wijkgerichte begeleiding nabij op kritische momenten PREVENTIE HUISUITZETTING Voorkomen van dak- en thuisloosheid NEOS ALS EXPERT Krachtwerkexpertise beschikbaar stellen CLIËNTENPARTICIPATIE Ervaringswerkers in opkomst RESULTATEN FONDSEN, SPONSOREN, DONATEURS VOORWOORD JAARBEELD 2014 Neos heeft de afgelopen jaren substantieel bijgedragen aan de resultaten van het Stedelijk Kompas. Het beleidskader van het Stedelijk Kompas is destijds vastgesteld om dakloosheid, verkommering en verloedering onder kwetsbare burgers tegen te gaan met behulp van een gedifferentieerd pakket van voorzieningen, arbeidsmatige activiteiten, re-integratie, begeleid wonen en nazorg. Als gevolg van de transities van de Awbz, de Jeugdzorg en de Participatiewet zal de prioriteit de komende jaren steeds meer verschuiven naar preventie van dak- en thuisloosheid, vroegtijdige interventies en het versterken van de sociale netwerken in wijken en buurten. In het sociaal domein zullen de sociale wijkteams, de huisartsen en de wijkverpleegkundigen samen met allerlei vrijwilligersorganisaties een cruciale rol gaan spelen om sociale uitsluiting van kwetsbare burgers te voorkomen. De verwachting is dat de capaciteit en het karakter van de maatschappelijke en vrouwenopvang zal gaan veranderen en zich steeds meer gaat toeleggen op kortdurende vormen van crisisopvang, bed op recept en gecombineerde arrangementen op het gebied van (beschermd) wonen, participatie en herstelondersteuning. We blijven ons richten op kwetsbare burgers. Het gaat dan om mensen die nog onvoldoende zelfredzaam zijn en tijdelijk of permanent niet in staat zijn om zich te handhaven in de samenleving. We sluiten het jaar af met de verheugende mededeling dat met woningcorporatie thuis begin 2015 een samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend voor sloop en nieuwbouw van het Labrehuis. In de nieuwe woonvoorziening wordt het scheiden van wonen en zorg doorgevoerd waardoor cliënten beter in staat worden gesteld om zich voor te bereiden op het zelfstandig wonen in een wijk of buurt. Door gewoon wonen meer centraal te stellen zal een duurzame terugkeer in de samenleving sterk worden bevorderd. In dit jaarbeeld treft u een kort overzicht aan van activiteiten waar onze medewerkers en cliënten zich het afgelopen jaar sterk voor hebben gemaakt. Wij wensen u daarbij veel leesplezier. Pim Dijkstra (r) en Ting Yu Chu (l) Raad van Bestuur Zie ook: Neos Koers De Kracht van verbinden

3 m n Lijfhuis werken, dat je geen contact mag zoeken. Als jullie mij echt hadden genegeerd, als via Neos niet was geregeld dat ik mijn kinderen kon zien, dan was ik echt lastig gaan doen. Maar gelukkig werd ik uitgenodigd en werd ik ook goed benaderd toen ik mijn kinderen aan de deur ging halen en brengen. Jullie Herstel in plaats van verstoting VEILIG THUIS In 2014 werd een vrouw in het Blijf van m n Lijfhuis opgevangen die uit een regionale Roma-gemeenschap was gevlucht. Ze had haar kinderen niet meegenomen. Vanuit de oude aanpak zou de vrouw landelijk zijn doorgeplaatst. Daarmee zou ze mogelijk uit de gemeenschap zijn verstoten, had ze zich in haar eentje in een vreemde omgeving moeten redden en waren de kinderen hun moeder kwijt geweest. Via de systeemgerichte aanpak konden verstoorde familierelaties echter worden hersteld. De vader: Ik had van tevoren gehoord hoe ze in een Blijf van TOEKOMST ZONDER GEWELD hebben mij echt een kans gegeven, zodat ik kon laten zien dat ik anders ben. Als mijn vrouw naar een ander geheim adres was gebracht, was de situatie zo gestopt als die toen was, dan hadden we het niet uitgepraat. Nu zijn we weer samen, ook voor de kinderen is dat veel beter. SYSTEEMGERICHTE AANPAK DOET RECHT AAN OUDERROLLEN EN LOYALITEIT KINDEREN 4 Binnen de programmalijn Gezinnen in de opvang werkt Neos onder meer aan vernieuwing van de hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld die in het Blijf van m n Lijfhuis worden opgevangen. Kernaspecten van de nieuwe aanpak zijn: het kind staat centraal, veiligheid is leidend en de insteek is systeemgericht. De praktijk laat goede resultaten zien. Een belangrijk aspect is dat de cliëntbegeleider altijd contact opneemt met de vader, tenzij de veiligheid van de slachtoffers dit niet toelaat. Indien er sprake is van ernstig controlerend gedrag van de vader (oftewel intiem terrorisme: gebruik van geweld om de ander te domineren en te onderdrukken) kunnen de veiligheidsrisico s te groot zijn. Maar meestal is situationeel geweld aan de orde, waarbij een verhitte situatie uit de hand loopt doordat een van de partners, i.c. de vader, de controle verliest. Dan is herstel van de communicatie goed mogelijk. De partners worden daar dan bij begeleid, in het belang van het kind. Dit heeft al geleid tot goede omgangsregelingen en partners die hernieuwd zijn gaan samenwonen met goed perspectief op een toekomst zonder geweld. Dit vermindert ook de kans dat geweldpleging zich voortzet in volgende generaties. Belangrijk is dat de gevonden oplossingen maximaal recht doen aan de rol van vader én moeder en de loyaliteit van kinderen aan hen beiden. Met de eerdere benadering, waarbij vrij geïsoleerd werd ingezoomd op het slachtoffer, werden dergelijke resultaten niet bereikt. In navolging van de vaders zullen nu ook andere belangrijke mensen uit het netwerk intensief bij de begeleiding worden betrokken. De professional krijgt daarmee een meer faciliterende, opvoedende rol om het systeem te leren via eigen kracht en steun vanuit het netwerk, geweld te voorkomen of in te dammen. In samenhang hiermee krijgt het Blijf van m n Lijfhuis naast een landelijke ook een regionale opvangfunctie en worden de lijnen met lokale en regionale partners versterkt. Zie ook: Systeemgericht werken, NeosNWS 5

4 KWETSBARE KINDEREN EVEN ECHT KIND KUNNEN ZIJN Talloze organisaties, bedrijven, vrijwilligers en particulieren toonden zich in het verslagjaar betrokken bij de kinderen van het Blijf van m n Lijfhuis en de Crisisopvang voor Gezinnen. Mede op basis van hun inbreng konden de kinderen van diverse initiatieven genieten en even al hun troubles vergeten en echt kind zijn. Zo maakt mevrouw Rina Kremers al jaren uitstapjes (zwembad, pretpark) mede mogelijk. Voor de moeders is dat eveneens belangrijk. Zo worden zij gestimuleerd om zelf initiatieven te nemen, ook als ze niet zo veel te besteden hebben. ACCENT VERLEGD NAAR MEER INDIVIDUELE AANDACHT VOOR KINDEREN Neos biedt opvang en begeleiding aan gezinnen en daarmee dus ook aan kinderen uit deze gezinnen. Voorheen bestond de ondersteuning aan kinderen voornamelijk uit groepsopvang en groepsactiviteiten. In 2014 werd het accent verlegd naar meer individuele aandacht voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling en hun specifieke wensen en behoeften. Elk kind heeft voortaan een eigen contactpersoon. Essentie van de verandering is dat de tijd in het opvanghuis nadrukkelijker wordt benut om de ontwikkeling van de kinderen in het gezin te normaliseren en te optimaliseren. Kinderen voelen zich beter gehoord, omdat we specifieker aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau, aldus kinderwerkers Marjolein van der Horst en Leanne de Jong. Waar de een vooral worstelt met het passend uiten van emoties, is een ander bijvoorbeeld te weinig weerbaar. Daar kun je echt op ingaan. Voor de kinderen is de individuele aandacht ook een erkenning voor wat ze hebben meegemaakt. Ze tellen mee. En in de kinderwerker hebben ze een vertrouwenspersoon buiten het gezin waar ze alles kwijt kunnen. In de nieuwe aanpak is er voor ouders ook meer ruimte voor pedagogische begeleiding van hun kinderen en voor vragen die ze hebben m.b.t. (het herstel van) de relatie met hun kinderen. Van tevoren vragen we de ouders hoe ze de ontwikkeling van hun kind zien en waar ze denken dat het verdriet zit. Daar gaan we met het kind op in. En door de ouders daar weer bij te betrekken hebben zij handvatten om de relatie met hun kind te verbeteren. Caro (IKEA): Geweldig, die reacties van de kinderen toen ze de knuffels kregen. Dat zet je wel weer even met beide voeten op de grond. Is die kapotte iphone van mijn dochter ineens toch niet meer zo belangrijk. In het verslagjaar konden kinderen van Neos zwemles nemen dankzij de landelijke inzamelingsactie Dromenboom van Stichting Het Vergeten Kind en RTL voor de kinderen in opvangcentra in Nederland. De stichting regelde tevens bezoeken van Woezel en Pip en de Sint Express Tour in het Spoorwegmuseum. En de grote kindervrienden van de Rotary Club Eindhoven-Veldhoven verrasten alle kinderen nog eens met een geweldige sinterklaasmiddag. De knuffelactie Give Twice van IKEA was de uitsmijter in 2014! Hiermee werden 150 pluchen knuffels ingezameld voor de kinderen van Neos. Zie ook: Geen vergeten kinderen bij Neos, NeosNWS Onze kinderen dromen van zwemmen IKEA doneert knuffels aan kinderen van Neos, NeosNWS 6 7

5 LAATSTE VANGNET IN GEVAL VAN NOOD In 2014 werd t Eindje, de nachtopvang van Novadic-Kentron in de parkeergarage aan de Mathildelaan, gesloten. Ook Portaal 040, de laagdrempelige crisisopvang aan de Bellefroidlaan van Neos, GGzE en Novadic-Kentron, sloot haar deuren in Dit betekende een flinke verandering in de laagdrempelige opvang voor dak- en thuislozen. Ritahuis en FACT-team Gestel De FACT-contactpersonen vormen een aanvulling op de contacten die begeleiders hebben met casemanagers en behandelaren rond individuele cliënten. Het Ritahuis, waar de meeste cliënten verblijven met een psychiatrische achtergrond, kende al een structurele samenwerking met het FACT-team Gestel. Over en weer wordt met elkaar meegedacht en worden inhoudelijke ontwikkelingen gedeeld. Tevens komt een vaste FACT-medewerker elke twee weken naar het Ritahuis voor casuïstiekbespreking en advisering van Daarom is de nauwe samenwerking zo belangrijk. De grote stap vooruit is dat de GGzE nu bereikbaar is om mee te denken en te adviseren op momenten dat wij dat willen. Bijvoorbeeld als ik twijfels heb bij een risicotaxatie bij een nieuwe cliënt of als we willen weten waar we rekening me moeten houden als iemand na lange tijd met medicatie stopt. Andersom kan de GGzE altijd met ons sparren of wij iets voor bepaalde cliënten kunnen betekenen. De lijnen zijn kort, dáár Na de sluiting van t Eindje (30 plaatsen) is er alleen nog de passantenopvang van Neos aan de Barrierweg. Hier zijn 10 plaatsen beschikbaar. De al langer voorgenomen sluiting van t Eindje past in het Stedelijk Kompas. De bedoeling is dat mensen niet in de nachtopvang blijven hangen, maar in traject worden genomen en onderdak krijgen. In een goede samenwerking tussen Neos, Novadic-Kentron, GGzE en gemeente is hard gewerkt om voor iedereen een passend traject te regelen. Dit is gelukt, waardoor niemand op straat is komen te staan. Uiteindelijk is t Eindje op 1 oktober 2014 gesloten. cliëntbegeleiders en groepsbegeleiders. Gezamenlijke verantwoordelijkheid Teamleider Ritahuis Geesje Liebregts: Wij trainen natuurlijk wel hoe te handelen in crisissituaties, maar specifieke psychiatrische kennis hebben wij niet. gaat het om. Bovendien zorgen de contacten en de casuïstiekbesprekingen ervoor dat men bij de GGzE meer zicht krijgt op wat wij doen in het Ritahuis. En wij kunnen van onze kant veel waardevolle informatie doorgeven die voor behandelaren van belang is. Dat voedt de gezamenlijke verantwoordelijkheid om cliënten zo goed mogelijk te helpen. Gemis in de keten zien op te vangen De sluiting van Portaal 040 betekent voor cliënten dat er geen laagdrempelige crisisopvang meer is waar observatie en diagnostiek kan plaatsvinden. Ook de functie die het had als mogelijkheid om even een time-out te krijgen, is daarmee komen te vervallen. Dit is een gemis in de keten van zorg voor dak-en thuislozen. Neos heeft hard gewerkt aan het aangaan van nieuwe samenwerkingsvormen om dit gemis op te vangen. Vaste FACT-contactpersonen per Neos-locatie In 2014 zijn de FACT-teams aan de slag gegaan en heeft Neos de samenwerking met Novadic-Kentron en de GGzE gezocht en gevonden met het aanstellen van 1 of 2 vaste FACT-contactpersonen per Neos-locatie. Zij ondersteunen en adviseren medewerkers van Neos als er een crisis is en beoordelen of klinische opname nodig is. Het Blijf van m n Lijfhuis werkt samen met de jeugd- en kinderpsychiatrie en op de nachtopvang komen wekelijks medewerkers van Bemoeizorg langs. 8 * FACT-team: Flexible Assertive Community Treatment Team: multidisciplinair team dat mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen langdurig in hun eigen leefomgeving behandelt, begeleidt en ondersteunt op verschillende levensgebieden. Nieuwe samenwerkingsvormen 9

6 KEERPUNT VOOR LEEFBAARHEID JONGEREN CHANGES: VERANDERING DIE WERKT! Neos is de moeite waard geweest; anders sliep ik nu waarschijnlijk in een kraakpand, had ik schulden, zat ik niet op school en was ik misschien wel een junkie geworden. XL-FACTOR: 1 PLAN, 1 JONGERE, 1 BEGELEIDER Nasir, 23 jaar en geboren in Somalië, krijgt nog even begeleiding vanuit Changes. Zijn traject zit er bijna op. Zijn toekomst als hulpverlener voor jongeren staat al op de rails. Nasir kwam 6,5 jaar geleden, na een leven van reizen en werken in Afrika en Azië, met een verblijfsvergunning in Nederland bij zijn tante wonen. Met 18 jaar verhuisde hij naar een bevriend gezin, waar na 4 jaar de vader overleed. Het gezin trok naar een eigen huis in Spanje, waar Nasir ook nog 4 maanden verbleef. Daar hield hij zich bezig met jongerenprojecten, maar Nasir zag zijn toekomst in Nederland. Zonder inkomen, werk en verblijf meldde hij zich bij Neos. In april 2014 was er plaats bij Odulpha. Met welk vooruitzicht? Nasir wist het wel: sociaal cultureel werker worden voor jongeren. Daarvoor leerde hij in rap tempo de Nederlandse taal en stortte zich met hart en ziel op zijn studie Welzijn. Nasir is een innemende jongen met een groot talent voor omgang met anderen. Goed luisteren, niet veroordelen, oplossingsgericht. In zijn stage en bij Vast en Verder van het Leger des Heils begeleidt hij jongeren met problemen. Ik probeer mensen te inspireren om hun dromen waar te maken. Om fouten te zien als leermomenten en samen te werken met anderen. Mijn motto is alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Geen wonder dat hij inmiddels ook een gewaardeerd lid is van de Jongerenraad van Changes. De Jongerenraad wil een aparte plaats creëren waar jongeren - als dagbesteding - constructief met hun toekomst bezig kunnen zijn; met sollicitatietrainingen, workshops en voorlichting over studie en werk. Van daaruit willen de jongeren verbinding leggen met sociale projecten in de omgeving. Daarvoor zoeken ze samenwerking met bedrijven en organisaties. Inmiddels hebben de Rotary Club en de Delloyd Foundation al positief gereageerd op dit initiatief! Wat heeft Changes voor jou gebracht? Als ik het traject niet had gevolgd, zat ik niet hier. Wat mij het meeste heeft geholpen, is de rust, de dingen op een rij zetten, doelen stellen. Ik wist al wel wat ik wilde en wat ik daarvoor nodig had. Daarbij hebben ze me kunnen helpen. Ik heb inmiddels een huis, ik kom rond van de studiefinanciering, ga full time naar school. Zoek alleen nog een baantje! Dat kan er nog wel bij ;-) Zie ook: jongeren zamelen kleding in voor daklozen Mini-documentaire Koude winter, warm hart Nieuw perspectief voor Stephanie, NeosNWS Changes is een aanpak van Neos, het Leger des Heils en GGzE om dak- en thuisloze jongeren van 16 tot 23 jaar op te vangen en te begeleiden naar zelfstandigheid. Dan gaat het om woonruimte, inkomen, werk of scholing en sociale contacten. Het succes is de som der delen: één jongere, één plan, één begeleider, één methodiek, vanuit een gezamenlijk team met werkers van genoemde samenwerkingspartners en partners op werk- en woongebied,waaronder sector Werk en Plan DOOR! Vorig jaar zijn 44 jongeren via deze aanpak geholpen. Ook Stephanie heeft haar traject afgesloten: ze heeft onderdak, een inkomen, en een studie Social Work bij de Fontys. Daarmee wil ze jongeren helpen; achter hun gedrag kijken: Zelf heb ik ondervonden dat je iemand niet te snel moet beoordelen. Er zit meer onder dan het lijkt. Wat werkt voor jongeren? Er bovenop zitten. Dan ben je een steun én een stok achter de deur. Begeleiders moeten ook nabij zijn. Contacten moeten geen afspraken in een agenda zijn. Juist informele momenten zijn belangrijk. Een keertje pingpongen, samen een sigaretje roken. Bij Neos moet je het vooral zelf doen, maar de begeleiders hebben specifieke kennis en kunnen deuren voor je openen. De afspraken die we hebben gemaakt en de beloften die ik heb gedaan, zorgen dat ik ermee aan de slag ga. Ze gaan toch vragen hoe het ermee staat; dan kun je ook maar beter actie ondernemen. Tegelijkertijd besef ik goed dat je dingen voor jezelf doet. Je bent nu eenmaal bij Neos om zelf verder te komen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder

7 zaken kunt melden. 1 voorkomen Ik ben Geesje Liebregts, teamleider van het Ritahuis. Mijn team bestaat uit 14 medewerkers. 1 LEEFBAARHEID BOUWEN EN ONDERHOUDEN VAN EEN EEN GOEDE BUUR GOEDE RELATIE MET DE BUURT Met het opvangen en begeleiden van kwetsbare mensen vervult Neos een maatschappelijke rol. Tegelijkertijd legt de aanwezigheid van opvangvoorzieningen een bepaalde druk op wijken. Voor buurtgenoten spelen leefbaarheid en veiligheid dan ook een belangrijke rol. Neos-breed werken we stelselmatig samen met buurtvertegenwoordigers, gemeente, politie en woningcorporaties aan het handhaven en continu verbeteren van het leefklimaat in de wijk. Dit gebeurt in verschillende vormen van overleg waarin afspraken worden gemaakt, o.a. over communicatie, overlastpreventie, klachtenopvang en afhandeling. Maar ook het 1 op 1 contact tussen Neos-medewerkers en buren en de wijkagent is van belang, zeker waar het gaat om overlast. Door deze 1 op 1 contacten kunnen zaken snel opgepakt en opgelost worden. Communicatie is cruciaal Het gaat niet alleen om het maken van goede afspraken over overlast en klachtenbehandeling, maar ook om (wederzijds) begrip. Hoe komt iemand bij Neos terecht, hoe ondersteunen begeleiders cliënten naar een nieuw perspectief? Acceptatie, tolerantie, ruimte geven, dat zijn sleutelbegrippen. En het gaat ook om sociale interactie; behulpzame buren die willen bijdragen aan een beter leven voor de cliënten, en cliënten die helpen bij het terugdringen van overlast en onveiligheid, bijvoorbeeld door het opruimen van zwerfvuil in speeltuintjes. Om deze contacten met de buurt tot stand te brengen, organiseren we o.a. ontmoetingen tussen buren en cliënten. Daarbij zijn ook onze gesprekspartners van zorg- en welzijnsinstellingen, de woningcorporatie, gemeente, politie en winkeliers zoveel mogelijk aanwezig. Wij moeten op onze beurt alert blijven en direct handelen als het soms mis gaat. Dus open staan voor signalen en klachten, goed bereikbaar zijn, oplossen en terugkoppelen. NEOS VERPLEEGZORG NIEUWSBRIEF VOOR DE BEWONERS VAN DE (OMGEVING) KWARTELSTRAAT DECEMBER 2014 Beste wijkgenoot, Namens het team van Neos Verpleegzorg informeren wij u via deze nieuwsbrief graag over zaken en ontwikkelingen die u, als bewoner in de omgeving Kwartelstraat, mogelijk aangaan of interesseren. Wij vinden het belangrijk om een goede buur te zijn en zetten ons zoveel mogelijk in om eventuele overlast zo snel mogelijk op te lossen. In deze nieuwsbrief vindt u nadere informatie hoe en waar u specifieke Onze bijdrage in de toename van de veiligheid in de buurt BEVEILIGER OOK IN AVONDUREN Om de veiligheid verder te vergroten hebben we de inzet van onze beveiliging (TEAM Beveiliging) uitgebreid. Er is, naast de nachtdienst, vanaf 1 augustus ook een beveiliger aanwezig in de avonduren. De beveiligers lopen tevens rondes in de buurt en houden, behalve de locatie Verpleegzorg, ook de omgeving in de gaten. (Zie ook artikeltje achterop) Ook voor u Mocht u in een noodsituatie of bij een calamiteit ondersteuning nodig hebben, dan kunt u, als goede buur, ook een beroep doen op onze beveiliging. Bijvoorbeeld in een situatie waarin u zich per ongeluk heeft buitengesloten. Of als u ondersteuning nodig heeft om contact op te nemen met hulpinstanties. NEOS BARRIERWEG NIEUWSBRIEF VOOR DE BEWONERS VAN WIJKGEBIED BARRIER-KRONEHOEF MAART 2014 Beste wijkgenoot, Wat doet Verpleegzorg? De verpleegzorgvoorziening van Neos biedt verpleging en verzorging aan maximaal 28 daklozen met somatische klachten, eventueel in combinatie met problemen op andere leefgebieden. Het karakter van de zorg is gericht op herstel, langdurig verblijf of de laatste levensfase via palliatieve zorg. Ideeën activiteiten van harte welkom We zijn voortdurend bezig het herstel van cliënten te bevorderen. Een belangrijk onderdeel daarbij is een zinvolle dagbesteding. Met ons activiteitenaanbod proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkheden en ontwikkeldoelen van bewoners. Een doel- en maatgerichte AED BESCHIKBAAR aanpak draagt immers bij aan het sneller herstellen en uitstromen naar Bij Verpleegzorg beschikken we een (meer) zelfstandige woonvorm. Daarom zijn we ook op zoek naar over een AED (Automatische activiteiten in de directe omgeving waar onze bewoners bij betrokken Externe Defibrillator) en opgeleid zouden kunnen worden. Wilt u hierover meedenken met ons of heeft u personeel om deze te bedienen. suggesties en ideeën, dan zijn die van harte welkom. Een AED is een draagbaar apparaat Onze teamleider Jan Jansen wisselt daarover graag van gedachten met u: dat helpt bij het reanimeren van , iemand met een hartstilstand. Krijgt u met een noodsituatie te maken waarin een AED nodig is, dan kunt u een beroep doen op het team van Neos Verpleegzorg. We zien het als een gezamenlijk belang om elkaar te helpen waar dat kan en de wijk veilig en prettig leefbaar te houden. PARKEEROVERLAST AANGEPAKT In de afgelopen tijd hebben we, op basis van meldingen, de besproken met TAXbus. TAXbus parkeeroverlast door leveranciers aangepakt. We hebben te instrueren hoe ze hinder en heeft toegezegd haar chauffeurs hen nadrukkelijk verzocht ongemak door parkeren kunnen om hinder door geparkeerde (vracht)auto s zoveel mogelijk Overigens kan iedereen altijd te voorkomen. specifieke overlastsituaties Tevens hebben we de overlast door geparkeerde melden bij TAXbus: klachtenlijn: taxi s Zie ook: Burgerschap in de 24-uurszorg, NeosNWS Wij van Neos Barrierweg zijn een buurtgenoot van u. Met deze halfjaarlijkse nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van zaken die relevant zijn door onze aanwezigheid in de wijk met het Instroomhuis, de Passantenopvang en de Crisisopvang voor Gezinnen en Jongeren. In deze eerste uitgave geven we u een kijkje bij ons binnen. Wie verblijven hier Ik ben Annemieke van Hazendonk, teamleider bij Neos. nu precies en wat doen we binnen deze locatie aan de Barrierweg? Uiteraard stellen we ook direct contact op prijs. We staan open voor signalen Ik werk al enkele jaren voor en vragen en willen graag een goede buur van u zijn. Op de achterzijde deze organisatie en sinds 2 jaar staat onze bereikbaarheid. En op 18 maart bent u tussen uur aan de Barrierweg. Voor mij is welkom voor een kleine rondleiding. Zie het bericht hieronder. Neos Barrierweg een bijzonder huis, met 4 verschillende doelgroepen onder 1 dak. Team Neos Barrierweg (begeleiders, beveiliger, teamleiding, vrijwilligers) Als bijzonder ervaar ik ook de prettige contacten met de directe buren. Goed contact met de directe leefomgeving vinden we belangrijk. Het is ook een wezenlijk thema in de begeleiding van onze cliënten. We leren buurtbewoners dit ervaren. Dat Daarom hoor ik graag terug hoe hen wonen en daar hoort ook geeft ons directe handvatten om bij dat zij zich fatsoenlijk gedragen in de wijk waarin ze leven. nog verder invulling te geven. het leren wonen in een buurt Enkele teamleden van Neos Barrierweg. In januari is het wijkoverleg Kronehoef-De Barrier van start gegaan. Via Annemieke van Hazendonk is Neos hier ook in vertegenwoordigd. We Wilt u een keer een kijkje bij ons komen nemen? Komt u dan zijn blij met dit maandelijkse overleg. Zo kunnen we zaken op wijkniveau ensdag 18 maart langs. Tussen uur kunt beter afstemmen met andere organisaties. We hopen tevens dat er bewonersverenigingen zullen worden opgezet die aansluiten bij dit overleg. dleiding het woongedeelte van de jongeren et Passantenverblijf. En uiteraard Dan horen we nog beter wat er leeft in de wijk en kunnen we daarop ft. inspelen. De andere deelnemers in het wijkoverleg zijn: WIJeindhoven, Zuidzorg, Vitalis, Lunetzorg, Woonbedrijf, politie, gemeente. KOM LANGS OP 18 MAART! Even voorstellen: Annemieke van Hazendonk Wijkoverleg Kronehoef-De Barrier van start NEOS UW BUUR IN GESTEL NIEUWSBRIEF VOOR DE BEWONERS VAN WIJKGEBIED HET ROZENKNOPJE IN GESTEL JUNI 2014 Beste wijkgenoot, Wij zijn als Neos een buurtgenoot van u. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van zaken die relevant zijn in verband met onze aanwezigheid in de wijk. Deze publicatie, die we driemaal per jaar willen laten verschijnen, is een aanvulling op het overleg dat we hebben met vertegenwoordigingen uit Gestel. Neos vervult een maatschappelijke rol voor individuele burgers en de lokale samenleving. Wij bieden direct zorg, veiligheid en onderdak voor jongeren, slachtoffers van huiselijk geweld en (dreigend) dak- en thuislozen. Wij ondersteunen cliënten bij het weer opbouwen van een menswaardig en zo zelfstandig mogelijk bestaan zodat zij weer volop mee kunnen doen vanuit de mogelijkheden die ieder mens heeft. Vanuit onze voorzieningen begeleiden we hen naar werk/studie, inkomen, zelfstandig (of begeleid) wonen en een sociaal netwerk. In de wijk Gestel hebben we meerdere locaties, het Labrehuis, Ritahuis, Sociaal Pension, Het Bedrijf, Bureau Werk, de Centrale Aanmelding en het Centraal Bureau. We zetten kort op een rijtje wat we in deze voorzieningen doen. In volgende uitgaven bieden we u graag een nader kijkje achter de diverse voordeuren. Het toekomstperspectief van onze cliënten: zelfstandig wonen. Ik ben Jan Jansen, teamleider van het Sociaal Pension, waar 12 medewerkers werken. Ik stuur ook het team Verpleegzorg aan in de wijk Villapark. Aangenaam kennis te maken Mijn naam is Edsel Albertus en ik ben teamleider van het Labrehuis. In het Labrehuis werken 17 medewerkers. Mijn naam is Lian Brok. Ik ben teamleider van o.a. Het Bedrijf, waar mensen van binnen en buiten Neos werken en/of hun dagbesteding hebben. Buurvrouw Odulpha: Door contact ga je rekening houden met elkaar Wat is Neos voor een buur? Een speciale, maar geen onhebbelijke. Neos is toegankelijk. Daardoor zie je geringe overlast gemakkelijker door de vingers en voel je je vrij om aan te kloppen als er iets mis is. Er wordt ook iets met meldingen gedaan. Als we bijvoorbeeld bellen over te harde muziek, gaat de knop meteen omlaag. We beseffen dat Neos een maatschappelijke rol vervult. We vinden het oprecht belangrijk dat kwetsbare mensen worden opgevangen. Mensen komen bij Neos door problemen en tegenslag. En de maatschappij voorziet dan in hun eerste levensbehoeften. Als er tevens wordt gestuurd op het aanleren van vaardigheden, is dat prima. We realiseren ons heel goed dat we zelf in een relatief luxe positie zitten. Ik vind niet dat we in een tolerante samenleving leven. Zolang je gewoon functioneert word je niet veroordeeld, maar er is weinig begrip voor het afwijkende. En we zijn gauw geneigd te stigmatiseren. Kan Neos iets aan beeldvorming doen? Ja, dat kan. Zo vond ik de uitnodiging bij Neos op de Burendag heel leuk. Ik heb een jongen gesproken en dat bevestigde weer dat dingen soms heel anders zijn dan wat je van buiten ziet. Iemands verhaal maakt het menselijk, herkenbaar. Je hoort hoeveel tegenslag iemand kan hebben en tegelijkertijd hoeveel hij kan. Maar ook een contact over koetjes en kalfjes is al veel waard... Door elkaar te leren kennen ga je meer rekening met elkaar houden. En als de buurt mensen worden met gezichten, zullen jongeren de radio ook minder snel op het hoogste volume zetten. Dat anonieme moet er vanaf.

8 SAMENKRACHT Betrokken burgers steken helpende hand toe Ik kende de doelgroep van Neos niet, maar na deze kennismakingsavond besef ik dat de meesten er ook niets aan kunnen doen dat ze hier terecht zijn gekomen. Het lijkt me leuk om als vrijwilliger iets voor hen te kunnen doen, ik houd vooral van koken en creatieve dingen maken. Ik stap er met een open blik en houding op af, laat maar komen, het gaat vast leuk worden. Marianne uit Best De doelgroep is uitgebreider dan ik had verwacht. De mensen zijn heel divers, de een doet spontaan mee, de ander houdt contact af, weer een ander wil vooral veel leren, een vierde vindt gezellig bezig zijn belangrijker. Maar het geeft veel voldoening om voor hen bezig te zijn. Petra uit Oostelbeers RESULTATEN VIA PRESENT 2014: 100 vrijwilligers en 30 projecten 22 aanmeldingen op vrijwilligersavond WE ZIJN OP DE WERELD OM Zie ook: Vrijwilligers zetten zich in voor Neos, NeosNWS Stichting Present zet vrijwilligerspool op voor Neos DELA Goededoelenfonds: Diane helpt kwetsbare mensen 14 MEKAAR OM MEKAAR... Voor cliënten die vanuit een woonvoorziening van Neos naar een zelfstandige woning gaan uitstromen, zijn hulpbronnen van cruciaal belang. Dus behalve het aanboren van de eigen kracht en mogelijkheden, is het aanboren en versterken van het sociaal netwerk ook een belangrijk onderdeel in de begeleiding van cliënten gedurende hun traject. Zodra iemand op zichzelf is teruggeworpen, wordt de formele begeleiding afgebouwd en zo snel mogelijk overgedragen aan de informele hulpbronnen in de omgeving. Dat zijn o.a. maatschappelijke instanties, onderwijs, gezondheidszorg, verenigingen, maar ook het wijkteam en sociale relaties. Vrijwilligersorganisatie Stichting Present is zo n hulpbron. Zowel tijdens het verblijf van cliënten in de opvang als in de fase waarin cliënten een eigen woning betrekken organiseert en coördineert Present sociale en praktische projecten om hen te ondersteunen. Van het organiseren van activiteiten voor en ontmoetingen met bewoners, tot en met het helpen bij de verhuizing en het opknappen van de nieuwe woning. Uiteraard worden cliënten daar zelf nauw bij betrokken. Conny Bareman, coördinator van Present (links op de foto): Voor de cliënt is het opgeknapte huis natuurlijk een mooie nieuwe start. Belangrijk daarbij is het meedoen : het gevoel deel uit te maken van de groep. Er is ook een praktische kant: zoals het leren leggen van laminaat, om maar wat te noemen. De vaste groep vrijwilligers - 22 personen - ervaart het helpen van cliënten als heel zinvol; ze zien wat hun inzet betekent. Kennismaken met cliënten en hun verhaal horen creëert begrip en verbreedt het blikveld. Het is voor beide groepen echt een ontmoeting van betekenis. Diane vindt geluk in mensen helpen Een van de vrijwilligers van Present is Diane Zwart, zelf tot voor kort cliënt van Neos Labrehuis. Na een zware periode van depressies, waardoor haar kinderen bij haar weg gingen, vond ze daar rust en veiligheid. Met behulp van haar begeleiders kroop ze langzaam uit het dal. Intussen werkte Diane bij Rita s Kitchen, The Dress Room ) en werd (en is nog steeds) CCR-secretaris. Regelmatig een klus De periode in het Labrehuis ligt achter haar. Diane woont inmiddels op een prachtige locatie in Eindhoven en heeft weer een goed contact met haar kinderen. Ze werkt parttime bij Gascogne waar ze mensen, waaronder gezinnen, helpt. Ze hoopt nog op een baan als gastvrouw bij de DELA. Diane heeft haar zaken op orde, op eigen kracht en met wat hulp van Present, waar ze zich regelmatig aanmeldt voor een klus bij mensen in moeilijke omstandigheden. Ik weet hoe het is Het is afwisselend en dankbaar werk; ik weet hoe het is. Ik kom uit een situatie waarin ik niets meer had. Dan kom je binnen bij iemand die alleen maar kan huilen en ga je aan de slag met schoonmaken en later schilderen. Na die klus zit die persoon helemaal stralend aan tafel. Het geeft mij zelf ook energie, ik kan iets betekenen voor iemand. Ik zeg ook wel eens tegen die mensen dat het niet erg is, want ik voel hun pijn om wat ze zijn kwijtgeraakt en dat je hulp moet vragen en accepteren. Dat is niet makkelijk. Maar ik heb het ook gedaan en ben blij dat ik daardoor iemand gelukkig kan maken! 15

9 ORGANISATIE 16 METEN IS WETEN In Bij Neos gaan we cyclisch om met kwaliteit: we laten ons handelen regelmatig onderzoeken, kijken waar het beter kan, voeren verbeteringen door en evalueren die vervolgens weer. Onderdeel van die cyclus zijn onder meer periodieke cliënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Die vonden In 2014 wederom plaats. Ook werd onderzocht hoe cliënten en medewerkers het Krachtgericht werken ervaren. CLIENTTEVREDENHEID: 8 EN 6,5 Bij het cliënttevredenheidsonderzoek is door Neos-medewerkers hard gewerkt om de opkomst zo hoog mogelijk te laten zijn. Dit resulteerde in de volgende respons: ambulante cliënten 64,22% (2 jaar geleden 28%). niet-ambulante cliënten 46,43% (2 jaar geleden 45%). Aandachtspunten In het tevredenheidsonderzoek werd onder meer gevraagd naar de mate van waardering die cliënten hebben voor het contact met de Neos-medewerker, of ze vinden dat er passende hulp wordt geboden en of ze ervaren of er (voldoende) aandacht is voor kinderen. Ook werden vragen gesteld over het resultaat van de hulp. Score Ambulante cliënten van Neos zijn heel tevreden over de geboden ondersteuning. Zij geven Neos een 8. Cliënten die in de opvang verblijven werd, aanvullend hierop, ook gevraagd hoe zij de omstandigheden in de voorziening waarderen. Deze cliënten geven Neos een gemiddeld rapportcijfer van 6,5. Verbeterpunten Verbeterpunten die eruit springen zijn: privacy in de voorziening en resultaat van de hulp van Neos en van andere instanties. Na verzameling van de resultaten spraken Neos-vertegenwoordigers en de Centrale Cliëntenraad acties af die de cliënttevredenheid op een hoger peil brengen. Ook werden daarbij prioriteiten bepaald. Medewerkers en bewonersraden op de verschillende locaties zijn vervolgens in gesprek gegaan om hiervoor plannen op te zetten. Deze actieplannen zijn onderdeel van het proces waarin we continu werken aan het verbeteren van onze dienstverlening. TEVREDENHEIDSMONITOR MEDEWERKERS: 7,3 In 2014 heeft Neos alle medewerkers gevraagd naar hun tevredenheid op een groot aantal punten. Medewerkers geven Neos een gemiddeld rapportcijfer van 7,3. De top 5 stellingen zijn: Ik weet wat van mij verwacht wordt in de omgang met klanten. 92% is het eens. Mijn werk is vrij van pesten door collega s. 90% is het eens. Ik heb affiniteit met de dienstverlening van onze organisatie. 89% is het eens. Ik ben trots op mijn werk. 88% is het eens. Mijn werk is vrij van ongewenste opmerkingen die betrekking hebben op discriminatie of ongewenste intimiteiten. 87% is het eens. De belangrijkste verbeterpunten die uit de monitor naar voren kwamen, zijn communicatie/informatievoorziening, de wijze waarop het werk is georganiseerd, doorgroeimogelijkheden en arbeidsomstandigheden. EVALUATIE KRACHTWERK: RESPECT EN OPENHEID 2012 heeft Neos het krachtgericht werken ingevoerd. In 2014 heeft onder medewerkers en cliënten een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden naar de ervaringen hiermee. De uitkomsten lieten onder meer zien dat cliënten heel positief zijn over de werkrelatie met begeleiders en het hoopgevend gedrag dat dezen laten zien. Ze geven deze aspecten dan ook een hoge score. Respect en openheid springen eruit. Het krachtgericht denken en werken leeft, is in ontwikkeling. Bij veel implementaties zie je dat doelen en principes na twee jaar zijn verdwenen, maar alle medewerkers bij Neos zijn nog steeds zeer actief bezig met krachtgericht werken en boeken vorderingen. Dit succes wordt bereikt omdat er met elkaar gewerkt wordt aan structurele borging via coaching on the job, periodieke teamkrachtbesprekingen en bijscholing, training van nieuwe medewerkers en inzet van betrokken en enthousiaste medewerkers. Zij zien en geloven dat de krachtgerichte werkwijze ertoe bijdraagt dat de cliënt een positiever beeld heeft van zijn handelingsmogelijkheden en zelfredzaamheid en zo hoop krijgt op stapjes in herstel. Het krachtgericht denken en werken is in globale zin een vast onderdeel geworden in het denken en handelen van de medewerkers. Het daadwerkelijk krachtgericht methodisch doorpakken, zodat de cliënt ook meer zelfredzaamheid, zelfstandigheid en hulpbronnen gaat verwerven, is een ontwikkelpunt. Wat bereikt is, is dat medewerkers cliënten aanspreken op hun kracht en eigen initiatief. Wat nog ontwikkeld moet worden is de toename van participatie van cliënten binnen en buiten de voorziening. GEMIDDELDE SCORE PER PRINCIPE 3,44 3,80 4,04 Krachtprincipes: 1. Medewerkers gaan uit van een werkelijk geloof in krachten en (herstel)mogelijkheden van de cliënt en zijn omringende systeem 2. Focus op individuele krachten van mensen en beschikbare hulpbronnen in de omgeving. 3. De cliënt heeft de regie over de begeleiding. 4. De werkrelatie is primair en is gebaseerd op respect, doelgerichtheid, openheid, optimisme. 5. Werken in de natuurlijke omgeving. 6. De samenleving als hulpbron. NEOS BEHAALT ASPIRANT STATUS PSO 2,88 2,88 Om de inspanningen van organisaties te beoordelen op social return wordt de zogeheten Prestatieladder Sociaal Ondernemen gehanteerd. Dit is een instrument waarmee de bijdragen van organisaties aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie gemeten en zichtbaar worden. Neos heeft in 2014 de certificering voor Aspirant Status behaald. Dat betekent dat we voldoen aan de social return verplichting die is gesteld binnen de opdracht Sociaal Domein Voor de kwantitatieve gegevens gaan we in 2015 zorgen voor de puntjes op de i; hierdoor hopen we binnen één jaar Trede 1 te behalen. 17

10 WERKEN AAN BANEN CLIËNTEN OP WEG In 2014 is Het Bedrijf van Neos omgevormd tot een Arbeids- TrainingsCentrum (ATC) dat cliënten van de maatschappelijke opvang goede kansen biedt op een plaats op de arbeidsmarkt. Naast algemene arbeidscompetenties, zoals werken onder druk, samenwerken, problemen oplossen, wordt nu ook het ontwikkelen van specifieke vakvaardigheden aangeboden, waarmee deelnemers erkende, branchegerichte diploma s kunnen behalen. Opleiden naar werk Het aanbod van de trainingen en cursussen is gebaseerd op het feitelijke werkaanbod in Eindhoven. Hierdoor biedt het doorlopen van een ATC-traject daadwerkelijk reële kansen op werk. Deelnemers worden daarbij professioneel begeleid door een werk/leermeester, terwijl NAAR WERK Een jobcoaches zich richten op het vinden van banen en het begeleiden van cliënten on the job. Daarbij is het betrekken van het sociaal netwerk van de cliënt een belangrijke positieve factor in het leerproces. Kansen zijn groot Van groot belang voor het vinden van duurzaam werk, zijn de nauwe contacten die Neos onderhoudt met de overheid en het bedrijfsleven en met partners op het gebied van arbeidsmarkt(re) integratie. De kans op stages, werkplaatsen en uitzicht op contracten voor betaalde banen is dan ook vrij groot. De cliënt met zijn wensen en mogelijkheden staat centraal, maar de verwachtingen van de toekomstige werkgever maatgevend. Daardoor - en met het trajectperspectief voor ogen - worden cliënten gemotiveerd en gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Het ATC biedt onder meer theorie- en praktijkopleidingen in de branches VCA, Logistiek, Heftrucktraining en Schoonmaak. Inmiddels hebben vele deelnemers een baan gevonden bij reguliere bedrijven, zoals bij A&S Schoonmaakservice en het Van der Valk Hotel in Eindhoven. Zie ook : ATC biedt cliënten betere kansen op banen, NeosNWS Diploma: cliënten worden praktisch vaardiger Geef elk mens dezelfde kansen van de bedrijven die medewerkers van Neos een kans biedt, is A&S Gebouwenservice B.V. A&S is actief binnen de branches: schoonmaak, onderhoud en facilitaire dienstverlening. Binnen de schoonmaakbranche omhelst het bedrijf afwisselende projecten in bedrijfspanden, scholen en particulier. A&S is een hecht en klantgericht familiebedrijf, dat oprecht betrokken is bij de samenleving. Manager van de afdeling schoonmaak, Esther van Kruijsdijk, vertelt waarom zij Neos-cliënten een kans biedt bij hen te werken. Het zijn mensen die enigszins kansarm zijn in de maatschappij maar er heel erg de behoefte aan hebben om gewoon voor vol te verdienen, dan doe ik dat met alle evaluatie. Het meewerken bouw ik worden aangezien. Ze willen meedraaien en iets betekenen binnen een wel wekelijks evalueren. Ons einddoel liefde en plezier. vervolgens langzaam af, maar ik blijf organisatie. Als je daar als bedrijf aan Gewoon meedoen met collega s is dat ze op een gegeven moment alles mee mag bouwen en hen een stukje Cliënten van Neos hebben meer begeleiding nodig. Ik ga zelf met hen mee woon beoordeeld worden op hun werk zelfstandig kunnen uitvoeren en ze ge- eigenwaarde mee kunt geven waardoor ze voor hun eigen geld kunnen de werkvloer op, waar ik hen inwerk zoals al onze andere medewerkers, werken en hun eigen brood kunnen en meewerk. Hierna volgt een korte zegt Esther. De cliënten van Neos krijgen eerst een proefperiode van twee maanden. Indien ze goed presteren biedt A&S hen een jaarcontract aan. Esther: Onze vaste medewerkers nemen hen op in de groep en maken geen onderscheid tussen hun collega s. Voor hen is iedereen hetzelfde. Dat geeft een positieve vibe voor de cliënten van Neos en de medewerkers van A&S. We zijn allemaal onderdeel van de maatschappij

11 PERSOONLIJKE ONTMOETINGEN SAMEN VOOR ELKAAR VERGROTEN ARBEIDSKANSEN Als het gaat om het vinden van werk voor cliënten van de maatschappelijke opvang, dan zijn er in Eindhoven diverse initiatieven en betrokken partijen die zich daar voor inzetten. Zo organiseert Samen voor Eindhoven ontmoetingen tussen Neos-cliënten en medewerkers uit het bedrijfsleven. In een ontspannen sfeer ontstaat op basis van vragen over en weer een persoonlijke click: koppels die iets voor elkaar kunnen betekenen. Wederkerigheid en respect Zowel de cliënt als de medewerker hebben een doel: voor de deelnemer van Neos is dat bijvoorbeeld het vinden van netwerkcontacten, tips voor het starten van een eigen bedrijf e.d. Medewerkers van DLL hebben bijvoorbeeld als doel helder te krijgen hoe zij overkomen in gesprekken. Alle deelnemers ervaren de meerwaarde van deze match, door het persoonlijke contact en het wederzijdse respect. Een goed voorbeeld is de match tussen Joep van DLL en Erwin, een kapper die door het faillissement van zijn partner, zijn werk, woning en inkomen verloor. Door het vertrouwen en geloof van Joep in Erwin, kon hij gaan knippen binnen het kantoor van DLL. Dit opende vele deuren voor Erwin. De gesprekspartners maken kennis met de wereld van de cliënten. Het kunnen helpen van iemand in een moeilijke situatie, is een van de redenen dat er zich steeds veel medewerkers melden. Zo zijn er vanuit DLL Group inmiddels meer dan 30 gesprekspartners betrokken geweest bij deze bijeenkomsten. Medewerkers van De Lage Landen: Alles heeft een reden en soms gelden andere normen dan die ik hanteer. Ik heb moeten leren om mee te bewegen in zijn wereld. Ik denk dat de samenleving zo in elkaar zit: er is niet een bepaalde laag in t bedrijfsleven, met iets daaronder en daarboven. Wij zijn dat allemaal met elkaar en het een hoort bij t het ander of is daar het gevolg van. Het kan zoveel leuker zijn als we dit soort ontmoetingen vaker hebben! Zie ook: Bruisende ontbijtontmoeting deelnemers DLL en Neos, NeosNWS Erwin Gabriël vertelt in 7 minuten zijn verhaal Een eigen bedrijf beginnen, dat is een droom voor velen. Onder de bezielende begeleiding van Josette Dijkhuizen werd die droom voor enkele van onze cliënten werkelijk perspectief. Met haar programma Krachtbedrijf begeleidt Josette vrouwen bij Neos die slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld, naar een eigen bedrijf. Zie ook: Krachtbedrijf: Je eigen kracht, je eigen bedrijf, NeosNWS

12 BEGELEID WONEN WIJKGERICHTE BEGELEIDING NABIJ OP KRITISCHE MOMENTEN Thuis in Zicht: voorbereiding Cliënten worden in de 24-uursopvang voorbereid op de fase waarin ze weer (zo) zelfstandig (mogelijk) gaan wonen en een eigen huishouden voeren. Hiertoe heeft Neos in samenwerking met het Summa College het educatief programma Thuis in Zicht ontwikkeld, waarmee cliënten minder ontwikkelde of ontbrekende vaardigheden kunnen aanleren. Om maatwerk te bieden, is het programma modulair opgebouwd. Cliënten kunnen het programma zo naar behoefte samenstellen dan wel volledig volgen. De aandachtsgebieden zijn: wonen, werken, financiën en sociale contacten. Thuis in Zicht biedt mensen relevante maatschappelijke informatie en bestaat tevens uit praktische oefeningen (met huiswerk) Huishouden Contacten waarmee deelnemers hun zelfredzaamheid vergroten. Doel is te voorkomen dat mensen in de allereerste fase van zelfstandigheid in een gat vallen. De bagage uit Thuis in Zicht in combinatie met woonbegeleiding vanuit het CTI-gedachtegoed zorgen voor een stevige brug. Zeker voor mensen die wat langer op de opvang aangewezen zijn geweest, is dat belangrijk om terugval te voorkomen. Daar is betrokkene noch de samenleving bij gebaat. Goede inbedding in de wijk Mensen die na een verblijf in een maatschappelijke opvangvoorziening (weer) zelfstandig gaan wonen, hebben in het eerste half jaar intensieve begeleiding nodig. Want in deze periode moeten ze stabiliseren, een eigen huishouden gaan voeren, werk of dagbesteding zien te handhaven, de voorzieningen in de buurt leren kennen en weer een kennissen- en vriendenkring opbouwen. In deze kritische fase die veel spanningen kan opleveren, begeleiden ambulante woonbegeleiders van Neos cliënten vanuit de Critical Time Intervention(CTI)-methodiek. Het is een doeltreffende en wetenschappelijk bewezen interventie om verbindingen van de cliënt met zijn sociale en professionele hulpbronnen te ontwikkelen en te versterken. In 2014 zijn begeleiders van Neos voor het werken met deze methodiek opgeleid. Drie fasen CTI is opgedeeld in drie fasen. Tijdens de eerste fase ligt het accent op het aanboren van hulpbronnen. In de tweede fase worden verbindingen met hulpbronnen, algemene voorzieningen en WIJeindhoven in gang gezet. De derde fase is erop gericht dat de cliënt weer zo zelfstandig mogelijk in de wijk te woont, met hulp van de omgeving en soms nog van een wijkteam. Daarna vindt, als dit nog nodig is, de overdracht plaats naar de hulpbronnen en het wijkteam. Kleinere kans op terugval Hiermee verkleint de kans op terugval omdat de cliënt en zijn hulpbronnen weten waar ze in de wijk terecht kunnen als er onverhoopt problemen ontstaan. Wijkclusters en randgemeenten In 2014 zijn de woonbegeleiders gaan werken op wijkniveau in een verdeling van drie wijkclusters, waaraan de omliggende randgemeenten zijn gekoppeld. Gestel en Strijp (inclusief Veldhoven, Waalre, Valkenswaard). Stratum en Tongelre (inclusief Nuenen en Geldrop). Woensel en Centrum (inclusief Best en Son). Deze verdeling sluit aan bij de huidige verdeling van de FACTteams en de teams van WIJeindhoven. Op wijkniveau kan beter maatwerk geleverd worden, afgestemd op de behoeften van de cliënten. Immers, je kunt cliënten in de wijk beter wegwijs maken als je er zelf ook goed de weg weet

13 PREVENTIE HUISUITZETTING VOORKOMEN VAN DAK- EN THUISLOOSHEID Preventie Huisuitzetting kan worden ingeschakeld als huurders uit hun woning dreigen te worden gezet vanwege huurachterstand, overlast of verwaarlozing. We gaan er dan op af om huisuitzetting te voorkomen en weer een normale huursituatie tot stand te brengen. Onze ervaring is dat deze mensen overspoeld zijn geraakt door problemen en de oplossing zoeken in even afhaken. Na een melding gaan we er binnen 1 werkdag mee aan de slag. Soms vergt contactlegging flink wat tijd. Maar we blijven aanhouden, schakelen daarvoor bekenden in, buren, familie, politie, wat er nodig is. Het lukt uiteindelijk altijd. Vertrouwen winnen is het motto. Dat doen we via een hands on benadering. We pakken concreet mee aan. Ongeopende post van weken? Een woning die bijna onleefbaar is geworden? Overzicht scheppen, opruimen, de was doen, de post openen, telefoontjes plegen, schuldhulpverlening organiseren, anderen inschakelen. We doen het allemaal, samen met de huurder. Daarbij maken we optimaal gebruik van onze korte lijnen met nutsbedrijven, zorgverzekeraars, belastingdienst en veel andere partijen. Zie ook: Preventieve woonbegeleiding: voor multi problem situaties, NeosNWS Succesfactoren Persoonlijk contact (door huisbezoek), snelle interventie, tijdelijk overnemen (schoenendozen op z n kop, enveloppen openen, telefoontjes naar schuldeisers, etc.). Eerst oplossen van de dringendste problemen: regelen van schulden en verbeteren van betalingsgedrag. Borgen van (huur)betalingen door financieel beheer en inzet bewindvoering. Eén regievoerder. Samenwerking/korte lijnen met corporaties, gemeente, zorginstellingen, schuldhulpverlening etc. Resultaten In 9 van de 10 situaties wordt huisuitzetting voorkomen. Daarmee wordt ook mogelijke instroom in de maatschappelijke opvang vermeden. Kosten van de preventiegerichte interventie (E 3.304) bedragen slechts 50% van de kosten van een huisuitzetting (E 6850,-). De totale kosten van 1 jaar maatschappelijke opvang zijn E (Bron bedragen: Partners + Pröpper 2009) Door de hands on aanpak ervaart de huurder direct verbetering, wat motiveert tot verandering. Persoonlijk contact heeft een bewezen positief effect op het betalingsgedrag van huurders en op het voorkomen van nieuwe betalingsachterstanden. De begeleiding is gericht op structurele, duurzame oplossingen, waardoor meer leed wordt voorkomen. 24 Weg terugvinden naar eigen kracht Op dat moment zit de oplossing niet in de eigen kracht van betrokkene, maar in het terugvinden van de weg naar die eigen kracht. Als de huurder direct verbetering ervaart krijgt hij weer hoop en ziet hij perspectief. Dat motiveert tot beweging en verandering. Onze begeleiding is gericht op duurzame zelfredzaamheid, waarbij de huurder hulpbronnen in zijn leefomgeving benut. 25

14 NEOS ALS EXPERT 26 Krachtwerk zegt iets van hoe je naar mensen kijkt KRACHTWERKEXPERTISE BESCHIKBAAR STELLEN Neos biedt niet alleen opvang en begeleiding aan burgers en gezinnen, de organisatie voedt tevens de kennis en kunde in het praktijkveld door expertise beschikbaar te stellen. Trainer-coach Janne Baudoin is iemand die daar direct aan bijdraagt. Ze is als lid van de trainerspool van het UMC Radboud betrokken bij de verankering van het krachtgericht werken binnen Neos en geeft daarnaast trainingen Krachtwerk aan collega-instellingen en andere partners. Ze traint onder meer teamleiders in de methodiek, geeft bijscholingsdagen en begeleidt Krachtwerk-coaches. Ik kijk wat de vraag is en maak dan een training op maat. De kern van Krachtwerk is dat het aansluit bij het niveau en de mogelijkheden van mensen. Er is altijd iets in mensen waar ze blij en trots van worden, waar ze vertrouwen van krijgen en het gevoel dat ze de moeite waard zijn. Dat kan al zijn dat iemand op tijd opstaat of zijn kamer opruimt. Dáár moet je bij aansluiten, zodat de ander zich gezien voelt en daar weer van kan groeien. Krachtwerk is geen techniek, maar een manier van hoe je naar mensen kijkt en hoe je in je begeleiding naar cliënten kijkt. De praktijk bevestigt me steeds weer in die overtuiging. Je kunt het overal toepassen, in je werk, maar ook thuis. Een mooi voorbeeld van kruisbestuiving In het verslagjaar heeft Janne onder meer Krachtwerk-scholing gegeven aan medewerkers van het Leger des Heils, Moveoo, het Verdihuis, Iriszorg en Lunetzorg getraind. Tevens heeft ze 35 docenten van het Summa College getraind in de basisprincipes van Krachtwerk. Vanuit die kennis kunnen zij hun leerlingen bekend maken met de methodiek, waardoor dezen al met de nodige bagage rond Krachtgericht Werken in het praktijkveld instromen. Een mooi voorbeeld van kruisbestuiving in de driehoek die wij als organisatie koesteren: de driehoek van praktijk-onderwijs-wetenschap. Zie ook: Kruisbestuiving, dáár gaat het om, NeosNWS Cliënt is enorm vooruitgegaan Ik heb de krachteninventarisatie onder meer toegepast bij een cliënt met LVG-problematiek die niet zo goed Nederlands sprak en van wie ik dacht dat hij niet zo veel wensen had. Al snel had ik door dat de inventarisatie veel tijd zou kosten; de informatie kwam mondjesmaat naar boven. Maar naarmate ik doorging, werd hij enthousiaster over het proces; hij begon er zelf op terug te komen. Als ik nu terugkijk, kan ik zeggen dat de cliënt enorm vooruit is gegaan. Hij is actiever met zijn eigen proces bezig en laat een sterk lerend vermogen zien. Als hij iets niet begrijpt, neemt hij zelf initiatief om informatie te krijgen. En als we een paar keer over iets spreken, gaat hij er op den duur mee aan de slag. Iets wat hij heeft geleerd, herhaalt hij ook. Het contact met hem geeft mij veel voldoening omdat ik goed met hem aan wensen en doelen kan werken en er groei mogelijk is. Medewerker MO Het Verdihuis Hier doe ik het voor! Mijn cliënt kreeg na lange tijd zijn gedroomd flatje, maar voelde toch een grote leegte. Toen ik met hem de krachteninventarisatie deed, werd hij voor het eerst weer geconfronteerd met zijn eigen ik. Hij had al zo lang niet meer durven dromen, hij kon niet meer bedenken wat hij wilde en hoe hij de toekomst zag. Ik vond dat beangstigend: hebben wij, hulpverleners, hier niet aan bijgedragen door te veel de nadruk op problemen en beperkingen te leggen? Geen wonder dat mensen niet meer durven dromen! De cliënt vond het confronterend om dat weer te mogen, maar had wel vertrouwen in mij om dit weer aan te durven. Dat was een van de mooiste momenten die ik ooit heb meegemaakt. Zo klein, maar tegelijkertijd ook zo van wezenlijk belang! In de volgende contacten merkte ik dat er iets veranderde. Hij begon initiatief te tonen en was blij dat er niet meer werd gekeken naar wat hij niet kon, maar naar zijn wensen en mogelijkheden. Hij voelde zich mens in plaats van cliënt. Toen wist ik: hier doe ik het voor! Medewerker Leger des Heils Maastricht: 27

15 CLIËENTENPARTICIPATIE Betere infrastructuur formele medezeggenschap In de formele medezeggenschap van cliënten werd in 2014 een nieuw model ingevoerd. Naast de Centrale Cliëntenraad (CCR) die op organisatieniveau overlegt met de Raad van Bestuur, werden bewonersraden ingesteld op de verblijfslocaties. Het Ritahuis en het Labrehuis gingen daar in april als eerste mee van start. Belangrijkste reden voor de vernieuwing is dat de CCR in de loop der jaren ver af is komen te staan van wat er speelt op de locaties. Met bewonersraden wordt dat gat ingevuld. Er wordt gewerkt vanuit de visie dat binnen elke organisatie/locatie drie verschillende belangen een rol spelen. Het belang van de organisatie, de medewerkers en de cliënten. Voor een breed gedragen besluit is zoveel mogelijk overeenstemming een groot goed. Uitgangspunt van het nieuwe model is dat zaken die direct betrekking hebben op de woon- en leefsituatie van bewoners van een locatie, ook zoveel mogelijk daar besproken en besloten moeten worden. ERVARINGSWERKERS IN OPKOMST De laatste jaren is de inzet van ervaringswerkers binnen de zorg toegenomen. Gestart als cliëntinitiatieven binnen de GGZ vinden steeds meer activiteiten door (ex)-cliënten hun weg binnen de reguliere zorg in de overtuiging dat cliënten niet alleen een mening hebben over de leefomstandigheden en de geboden zorg, maar ook andere cliënten kunnen ondersteunen bij hun herstelproces. Ook voor de kwaliteit van de zorg kan het inzetten van ervaringsdeskundigen een positief effect hebben. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat ervaringsdeskundigen de hulpverlening laagdrempeliger maken (beter bereikbaar en meer bindend, Segal 1998 en Sells 2006) en dat ervaringsdeskundigen met hun kwaliteiten een belangrijke aanvulling vormen op de professionele hulpverleners. Ervaringsdeskundigen zouden een betere ondersteuning en een veiligere omgeving kunnen bieden dan hulpverleners, die niet die ervaringen hebben (Corrigan, 2008). De geschetste ontwikkelingen op het terrein van ervaringswerk hebben ondertussen ook een plek gekregen binnen opleidingstrajecten op MBO- en HBO-niveau. Hiermee wordt een stevige basis gelegd voor het bieden van een beroepsperspectief aan ervaringswerkers. Eigen kracht staat centraal Meer dan ooit staat binnen de visie van Neos het aanspreken van de eigen kracht van mensen centraal. Eigen regie en het ontdekken en inzetten van eigen kracht zijn kernbegrippen in het herstelproces van mensen. Een herstelproces dat moet leiden tot een hernieuwd op eigen benen staan en actief deelnemen aan de samenleving. Om te werken vanuit die visie is de methodiek Krachtwerk ingevoerd. Het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor cliënten op het gebied van ervaringswerk sluit hier goed op aan. Het mes snijdt overigens aan twee kanten. Het bieden van ondersteuning aan anderen bij hun herstel werkt tegelijkertijd herstelbevorderend voor de ervaringswerker zelf. Het geeft zin iets voor een ander te kunnen betekenen en kan leiden tot het ontdekken van eigen kwaliteiten. Inzetten van ervaringsdeskundigen Neos is in 2012 gestart met een eerste activiteit op dit gebied, het samen met de Traverse en SMO Breda opleiden van cliënten als co-trainer voor de training Samenspel, gevolgd door het opleiden van cliënten als trainer voor Herstellen doe je Zelf in In 2014 is Neos nog wat verder gegaan met het inzetten van ervaringsdeskundigen. Een drietal ervaringswerkers zijn in dienst gekomen met een leer-werkovereenkomst om zo met elkaar nieuwe ervaringen op te doen. Een ervaringsdeskundige is gaan werken als groepsbegeleider, eerst in het Sociaal Pension en vervolgens in het Blijf van m n Lijfhuis. Twee ervaringsdeskundigen hebben in 2014 gewerkt aan het opzetten van het Cliënten Punt. Hier kunnen cliënten terecht voor vragen en advies tijdens inloopuren. Er worden trainingen Herstellen doe je Zelf en Samenspel gegeven, themabijeenkomsten georganiseerd en psycho-educatie verzorgd. Neos is partner van Markieza, Academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid. Binnen Markieza zijn onderzoek, ontwikkeling en onderwijs gebundeld en participeren vele zorgen welzijnsinstellingen, gemeenten en het UWV. Zie ook: Video Markieza Bewoners, teamleider, afvaardiging medewerkers De raden treden namens de bewoners in overleg met de teamleider en een afvaardiging van de medewerkers. Belangrijke locatiezaken worden in dit driehoeksoverleg besproken. Daar wordt de tijd genomen om goed over besluiten na te denken en standpunten uit te wisselen. Besluitvorming vindt plaats op basis van afgesproken spelregels (het besluitvormingsproces). Overkoepelende organisatiezaken blijven op het bordje van de CCR liggen. De CCR ziet daarnaast toe op de wijze waarop op de locaties de besluiten tot stand komen en kijkt of de wensen van de bewoners voldoende worden meegenomen. In 2015 volgt een evaluatie van het nieuwe model

16 RESULTATEN CIJFERS 2014 SPONSOREN EN DONATEURS VAN PROJECTEN NEOS Bij diverse projecten ten behoeve van cliënten heeft Neos in het verslagjaar dankbaar gebruik gemaakt van de ondersteuning, betrokkenheid en bijdragen van diverse personen en organisaties. Wij zijn daar, namens de cliënten, zeer erkentelijk voor. Onze dank gaat o.a. uit naar: AANMELDINGEN EXPLOITATIE 2014 Informatie, advies en consultatie Aanmelding opvang en begeleiding INSTROOM Instroom, eventueel na tijdelijke interventie Doorverwijzing externe voorzieningen Tijdelijke interventie zonder instroom UITSTROOM Succesvol uitgestroomd Voortijdig beëindigde trajecten Afgesloten overig Totaal aantal afgesloten trajecten V Cafe Restaurant Queens Eindhoven V DEF Americans V Guusje Nederhorst Foundation/ Stichting Het Vergeten Kind V DELA Eindhoven V IKEA Eindhoven V Joke Zwanikken Verwenzorg V Mevrouw R. Kremers V Oranje Comité V Oranjefonds V Parochiele Charitas Instelling St. Catharina V V Rotary Club Eindhoven-Veldhoven V Rotary Club Heeze V Skanfonds V Stichting Present en vrijwilligers V Stichting Thomas van Villanova V Tigre Blanco V Univé V Stam + De Koning Bouw BV V Joop en Gertie Spoorenberg V Reinartz Advocaten V Kindercircus Sim Sala Bim V CZ Fonds V R.B.A.M. Bos-Maas V Augustijnenkerk Eindhoven V Carglass Eindhoven V Lionsclub Eindhoven Een belangrijke bijdrage kwam van 100 DELA-medewerkers en hun partners. In het kader van hun jaarlijkse Doegoedweek staken zij in het Ritahuis vijf volle dagen lang flink de handen uit de mouwen. Het ging om het witten van m 2 grijze muren, het verwijderen van 250m 2 oude vloerbedekking, het schuren en egaliseren van de vloeren, het leggen van nieuw laminaat op 2 verdiepingen, het plaatsen van een terrasoverkapping en het maken van grote eettafels met stoelen van steigerhout. Zie ook : DELA doet goed bij Ritahuis, NeosNWS In 2014 hebben in totaal 337 cliënten hun traject afgesloten, van wie 246 succesvol. Het aantal succesvol afgesloten trajecten ligt daarmee ver boven de gestelde afspraak (201). INKOMSTEN: Totaal 19,5 miljoen euro 7,1 Gemeente AWBZ 1,2 0,9 10,3 UITGAVEN: Totaal 18,9 miljoen euro 0,6 4,6 Personeelskosten Afschrijvingskosten 0,1 Eigen bijdragen cliënten Overige opbrengsten 13,6 Overige bedrijfskosten Financiële kosten

17 Neos, jaarbeeld 2014 NEOS CENTRAAL BUREAU Postadres Postbus AX Eindhoven Bezoekadres (per ) Keizer Karel V Singel NM Eindhoven T E W NeosEindhoven Productie: Pentueel, Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Uitval project Door!

Uitval project Door! Uitval project Door! Uitval project Door! mevrouw drs. T. Rietveld P. van Daal PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant mei 2007 Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Tugba, 12 jaar Nieuw Portfolio Hans Karstel: De veranderingen brengen nieuwe kansen met zich mee. het portret van Esmiralda Meertens in gesprek met Hoefsloot &

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald. Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo. Actief aan de slag met suïcidepreventie

GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald. Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo. Actief aan de slag met suïcidepreventie jaargang 10 nummer 2 2015 www.ggze.nl GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo Actief aan de slag met suïcidepreventie Colofon Dit magazine verschijnt

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

Buiten gebaande paden

Buiten gebaande paden Buiten gebaande paden Buiten gebaande paden De werkingskracht van presentie bij zwerfjongeren 1 Colofon Kwintes, Zeist, 2011 Alle rechten voorbehouden ISBN/EAN: 978-94-90841-04-1 Samenstelling en redactie

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen Jaarverslag 2012 Jongeren actief voor de Maand van het geld. Jonge moeders vinden elkaar bij de jonge moedergroep Project Somaliërs. Vertrouwen winnen en samenwerken Schoolmaatschappelijk werk succesvol

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

Stedelijk Kompas En nu de vertaalslag naar de praktijk!

Stedelijk Kompas En nu de vertaalslag naar de praktijk! Stedelijk Kompas En nu de vertaalslag naar de praktijk! Impressies en goede praktijkvoorbeelden uit de VNG-regiobijeenkomsten rond het Stedelijk Kompas gehouden in september 2008. Stedelijk Kompas: samen

Nadere informatie

Actualiteitenmagazine van SCIO Consult over het sociale domein

Actualiteitenmagazine van SCIO Consult over het sociale domein Actualiteitenmagazine van SCIO Consult over het sociale domein november 2014 Investeren in kennis over het sociale domein? Bekijk onze nieuwe cursussen voor 2015 en schrijf u in! Er bestaat geen verschil

Nadere informatie

Het verhaal van twee kanten

Het verhaal van twee kanten Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden 7, 8 en 9 Gemeente Meerssen Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM VOORWOORD Een van de bekende nadelen van migratie, onder andere naar Nederland, is dat hoogopgeleide migranten veelal jaren onder hun niveau werken.voor de migranten zorgt dat ervoor dat ze lange tijd

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011

Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011 Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011 Colofon Deze visie is vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg Wmo van 11 april 2007. De inbreng van diverse mensen, organisaties en platforms, waaronder

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Inhoudsopgave 1 Doelgroep in beeld... 5 1.1 Kenmerken van de doelgroep... 5 1.2 Herstel... 6 2 Bereik en bejegening doelgroep... 7 2.1 Outreachend

Nadere informatie

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker De kleine dingen die je doet 13 lichte interventies van de sociaal werker Auteurs: Sonja Liefhebber, Corrie van Dam en Maaike Kluft Eindredactie: Mariëtte Hermans Illustraties: Roger Klaassen Vormgeving:

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie