Jaarrekening & Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening & Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Jaarrekening & Jaarverslag 2014 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur Datum Voorzitter T. Smit Secretaris G. Kolhorn

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Jaarrekening Balans Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Waarderingsgrondslagen Toelichting op de balans Toelichting op de baten en lasten Programma Dienstverlening Paragrafen Bedrijfsvoering Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Overige paragrafen Controleverklaring Vaststellingsbesluit 53 3

4 4

5 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag, inclusief de jaarrekening, van de BEL Combinatie over Daarin wordt verantwoording afgelegd over de prestaties van de BEL Combinatie en de inzet van de financiële middelen. Het verslag is opgezet in zes hoofdstukken. Na deze inleiding volgt hoofdstuk 2 met daarin de balans, het overzicht van baten en lasten en de toelichting hierop. De begroting van de BEL Combinatie kent één programma, namelijk de dienstverlening richting de drie deelnemende gemeenten. Hierop wordt in hoofdstuk 3 op ingegaan. Hoofdstuk 4 omvat de verplichte paragrafen waarin wordt ingegaan op de bedrijfsvoering, het weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen en financiering. Na de accountantscontrole wordt de verklaring toegevoegd in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 is het vaststellingsbesluit van deze jaarrekening opgenomen. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BEL stelt de jaarrekening vast. De colleges van B&W leggen het vervolgens voor aan de gemeenteraden voor het indienen van zienswijzen. In deze inleiding belichten we de voornaamste ontwikkelingen en resultaten uit Bestuurswisseling Maart 2014 stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de BEL Combinatie heeft dit geleid tot een nieuwe samenstelling van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur (AB) is het hoogste bestuursorgaan van de BEL Combinatie en bestaat uit de colleges van de drie gemeenten. Het Dagelijks Bestuur is belast met de sturing van de BEL Combinatie en bestaat uit dhr. T. Smit (wethouder Laren), mevr. J.N. de Zwart Bloch (burgemeester Blaricum) en dhr. N. Rood (wethouder Eemnes ). Transitie Sociaal Domein Op partijen in de gemeenschap en medewerkers is een zware wissel getrokken om de gemeentelijke taken op het gebied van het sociale domein te realiseren. Dit is op een projectmatige wijze aangepakt. We kunnen stellen dat het project voor de implementatie van deze ontwikkelingen voortvarend is verlopen. Samenwerking in de regio Als gevolg van rijksbeleid, bezuinigingen en decentralisaties is in 2014 ook een start gemaakt met de oriëntatie op de samenwerking in onze regio. Dit naar aanleiding van een advies dat vanuit de provincie aan de minister is gericht. De structuur van de BEL-combinatie leent zich goed voor versterking van intergemeentelijke samenwerking in de regio en om slagvaardig in te spelen op deze ontwikkelingen. Debiteurendossier In april heeft het bestuur van de BEL Combinatie een rechtszaak tegen Incassoprofessionals (IP) gestart. Door De Gooi- en Eemlander werd dit proces als incassogate aangeduid. Met de juridische procedure met het incassobureau is een aanzienlijke kostenpost gemoeid. In het vierde kwartaal is echter gebleken dat de juridische procedure niet behoefde te worden doorgezet, omdat overeenstemming tussen de betrokken partijen is bereikt voor de afwikkeling van het ontstane geschil. Hiertoe is eind 2014 gekomen tot een vaststellingsovereenkomst. De ruimte binnen de beschikbare budgetten is in het derde kwartaal door het bestuur gereserveerd voor de dekking van de te maken kosten. In totaliteit zijn de kosten hoger dan de beschikbare dekking. In het overzicht bij de incidentele baten en lasten is een specificatie van de kosten en financiering opgenomen. 5

6 Financiën In het derde kwartaal is een doorkijk gegeven naar het eind van het jaar. Op dat moment werd per einde van het jaar géén substantiële afwijking tussen de begroting en de realisatie verwacht en derhalve geen (fors) voor- of nadelig bedrijfsresultaat De afwikkeling van de integriteitskwestie op het gebied van het innenproces heeft een groot beslag op de financiële middelen gelegd. In de prognose van het derde kwartaal is uitgegaan van een voortzetting van de juridische procedure in In het vierde kwartaal bleek de praktijk anders te zijn. Het resultaat van de BEL Combinatie over 2014 is negatief. Het resultaat bestaat uit: 1. resultaat op salarissen en inhuur: nadeel 2. resultaat op rente en afschrijvingen voordeel 3. resultaat op energie nadeel 4. resultaat op goederen en diensten nadeel 5. resultaat invorderingsproces nadeel 6. saldo diverse baten en lasten nadeel Totaal nadeel Dit is 1,5% van de begroting [= /( / ) *100%]. Dit resultaat moet worden bezien in de context van de afwikkeling van het invorderingsdossier. Normaliter wordt in de financiële planning rekening gehouden met de voor- en nadelen. Doordat de ruimte binnen de beschikbare budgetten ( ) en bedrijfsreserve ( ) is gereserveerd voor de afwikkeling van het debiteurendossier, waren geen middelen beschikbaar om de overschrijdingen op de personele en overige lasten op te vangen. In de toelichting op de baten en lasten wordt gedetailleerder op de samenstelling van het resultaat ingegaan. Realisatie dienstverleningsovereenkomsten De BEL combinatie verricht diensten aan de drie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. De afspraken met de gemeenten voor de uit te voeren werkzaamheden en de in te zetten capaciteit worden in een dienstverleningsovereenkomst vastgelegd. In 2014 is in totaal 100,7% van de begrote uren gerealiseerd. Bij deze dank aan onze medewerkers die zich hiervoor hebben ingezet. Onze dienstverlening wordt door onze inwoners in waarstaatjegemeente op een kleine 7 gewaardeerd. Kwetsbaarheid organisatie De afgelopen jaren is de formatie van de BEL Combinatie kleiner geworden. De omvang van de werkzaamheden van de organisatie is redelijk vergelijkbaar gebleven. Dit betekent dat de druk op het presteren van de medewerkers groter is geworden. De opbouw van de organisatie bestaat voor de uitvoering van de taken op de diversiteit aan beleidsterreinen voor de gemeenten uit specialistische en solistische functies ('eenpitters'). Tevens is een aantal taken geclusterd ondergebracht bij een aantal medewerkers. Bij grotere gemeenten zou hiervoor voldoende volume zijn om deze ineen functie onder te brengen. Hiervoor is geen back up aanwezig, zodat bij verzuim of mobiliteit werkzaamheden al snel gaten vallen. Deze worden maximaal door herverdeling van taken opgevangen, voordat een beroep op het inhuurbudget wordt gedaan. Daarmee is de organisatie kwetsbaar geworden. Voor wat betreft de flexibiliteit van de organisatie kan worden opgemerkt dat beperkte capaciteit wordt aangehouden om snel op bestuurlijke vragen in te spelen. De beschikbare capaciteit van de organisatie is ingepland om de dienstverleningsovereenkomsten te realiseren. Daarmee is de organisatie 'volgepland' en is minder ruimte voor flexibele afspraken. 6

7 De lijn die afgelopen jaren door bezuinigingen is ingezet, heeft ertoe geleid dat de BEL Combinatie is te typeren als een compacte organisatie, die functioneert binnen de financiële mogelijkheden die er zijn. Dit vergt om een meer structurele oplossing om de risico's die met een kwetsbare organisatie samenhangen te beperken. Acties hiervoor zijn al in 2014 in gang gezet. Bij de afdeling Control&Financiën zijn maatregelen genomen om dit onderdeel incidenteel vanuit het inhuurbudget te versterken. In het tweede kwartaal 2015 wordt de ingeslagen weg bij dit onderdeel geëvalueerd, zodat dan kan worden aangegeven in hoeverre structurele formatie benodigd is. Ook in andere afdelingen wordt kritisch naar het functioneren gekeken. Zo ook door de afdeling Ondersteuning en Ontwikkeling, die de kwaliteit van haar ondersteunende en ontwikkelende dienstverlening beziet. Verder is er een visie op dienstverlening in voorbereiding op basis waarvan de taakuitvoering van het KCC zal worden bezien. In het jaarplan 2015 van de afdelingen wordt verder ingezet op een kritische beschouwing van de organisatie, zodat daarna in het derde kwartaal 2015 met een gefundeerd plan voor formatieontwikkeling kan worden gekomen. Bezuinigingen In 2014 is een taakstelling van vertaald naar de begrotingen van de gemeenten. In elke gemeentelijke begroting is opgenomen. De BEL Combinatie heeft in samenwerking met de gemeenten een inspanning gedaan om de aangegeven bezuinigingen te realiseren. De taakstelling is voor 2014 voor de gemeenten Blaricum en Eemnes gerealiseerd en voor Laren op na. 7

8 2. Jaarrekening Balans Activa Vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Totaal vaste activa Vlottende activa Vooruitbetalingen Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Rekening-courant verhouding met niet financiële instellingen Overige vorderingen Liquide middelen Kas-, bank- en girosaldi Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal activa

9 Passiva Vaste passiva Eigen vermogen Algemene bedrijfsreserve Overige Bestemmingsreserves Rekeningresultaat na bestemming Voorzieningen Voorziening afvloeiing en ontwikkeling pers Voorziening gemeentewerf Voorziening BEL kantoor Voorziening Wijkpost Bijvanck Voorziening FPU Voorziening IZA Voorziening Invordering Vaste schulden met een rentetypische looptijd gelijk of langer dan 1 jaar BNG Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Overige schulden Schulden aan kredietinstelingen Overlopende passiva Totaal vlottende passiva Totaal passiva

10 10

11 2.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening BEL Combinatie 2014 Realisatie Primair begroot Begroot (na wijz.) Realisatie Saldo Cat. Omschrijving Lasten (boekwerk) 1.0 Salarissen Rente en afschrijvingen Personeel derden Energie Duurzame goederen Goederen en diensten Dotatie voorzieningen Doorb. (hulp)kostenplaatsen Totaal Lasten Baten 1.0 Salarissen Ontvangen rente Vergoeding voor personeel Huren en pachten Duurzame goederen Goederen en diensten Verrekeningen gemeenten Inkomensoverdrachten Investeringsbijdragen Onttrekking voorzieningen Doorb. (hulp)kostenplaatsen Totaal Baten Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Mutatie reserves Gerealiseerde resultaat Mutatie afkoop verlofuren Onttrekking Alg. bedrijfsreserve Resultaat BEL Combinatie (*) Het resultaat 2014 van de BEL Combinatie ( nadelig) is inclusief het voorgestelde vaststellingsbesluit voor de verwerking van de verlofuren aan medewerkers van de BEL Combinatie ( ) en de aanvullende onttrekking aan de Algemene bedrijfsreserve ( ). 11

12 12

13 2.3 Waarderingsgrondslagen Waarderingsgrondslagen algemeen De BEL Combinatie is een gemeenschappelijke regeling. Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is van kracht. Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Waarderingsgrondslagen activa Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op basis van de verwachte levensduur volgens de lineaire methode. Op grond wordt niet afgeschreven. De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven in maximaal: a. 50 jaar: gemeentehuis b. 40 jaar: kantoren en bedrijfsgebouwen c. 25 jaar: renovatie kantoren en bedrijfsgebouwen d. 15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen, sneeuwploegen, aanhangwagens, trekkers e. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, telefooninstallaties, kantoormeubilair, aanleg tijdelijke terreinwerken, nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen en kantoren f. 10 jaar: zware transportmiddelen\voertuigen; opzetstrooiers g. 8 jaar: lichtere transportmiddelen\voertuigen h. 7 jaar: veegmachines i. 6 jaar: grasmaaiers j. 5 jaar: motorvaartuigen, personenauto s; automatiseringsapparatuur; schuiten k. op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven Vlottende activa De vorderingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Waarderingsgrondslagen passiva Eigen vermogen Voor zover gelden nodig zijn voor een specifiek doel zijn deze opgenomen in een bestemmingsreserve. De algemene bedrijfsreserve vormt het financieel weerstandsvermogen voor het opvangen van financiële risico s en onvoorziene ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Voorzieningen Onder de voorzieningen zijn opgenomen de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en/of risico s, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Daarnaast zijn er voorzieningen ter egalisatie van de onderhoudskosten aan gebouwen. Langlopende schulden Onder langlopende schulden zijn begrepen schulden met een oorspronkelijke looptijd van een jaar en langer. Vlottende passiva Schulden met een looptijd van korter dan een jaar maken deel uit van de vlottende passiva. 13

14 Resultaatbepaling De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Alle lasten en baten die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn, worden in het betreffende verslagjaar verwerkt. Verliezen worden genomen op het moment dat deze bekend zijn. Baten worden genomen als deze als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 14

15 2.4 Toelichting op de balans Activa Vaste activa De BEL Combinatie heeft alleen investeringen met economisch nut en geen investeringen met maatschappelijk nut. De specificatie van de materiële vaste activa is: A Gronden en terreinen B Bedrijfsgebouwen C Vervoermiddelen D Machines, apparaten en installaties E Overige materiële activa Totaal Het verloop van de vaste activa kan als volgt worden weergegeven: Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Vermindering Boekwaarde A B C D E Toelichting op de cijferanalyse ten opzichte van 2013: A Gronden en terreinen: geen mutaties. B Bedrijfsgebouwen: geïnvesteerd is in een aanbouw van de wijkpost Bijvanck. C Vervoermiddelen: de buitendienst heeft een Toyota Dyna aangeschaft conform het vervangingsplan. D Machines, apparaten en installaties: geen mutaties. E Overige materiële vaste activa: bijna alle investeringen zijn ICT gerelateerd. Het gaat om de digitalisering van de dienstverlening, de basisregistraties en investeringen in software en hardware. Voor een nadere toelichting op de investeringen wordt verwezen naar 4.1 paragraaf bedrijfsvoering. 15

16 Vlottende activa Vooruitbetalingen In 2014 is aan kosten betaald die betrekking hebben op het boekjaar Het betreft met name softwarelicenties en contracten die jaaroverschrijdend zijn. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. Het saldo van de vorderingen per 31 december 2014 bestaat voor het overgrote deel uit vorderingen op de BEL-gemeenten. De vordering bestaat voor iets meer dan 3,5 miljoen uit facturen die betrekking hebben op geleverde DVO-uren. Het restant heeft betrekking op relatief kleinere verrekeningen tussen de BEL Combinatie en de gemeenten. Het saldo van de overige vorderingen en de aard van de debiteuren geeft geen aanleiding om een voorziening dubieuze debiteuren te vormen. Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen van de BEL Combinatie heeft voornamelijk betrekking op het saldo van de bankrekeningen van de BEL Combinatie. Onderdeel van dit saldo is tevens een klein bedrag in de kassen van publiekszaken, bij de werf en de kantine. In het onderstaande overzicht wordt de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren weergegeven. Overzicht schatkistbankieren De rekening-courantverhouding met het Rijk betreft het saldo van de verplicht aan te houden bank- rekening bij het Rijk (Ministerie van Financiën) op grond van het schatkistbankieren. Dit is ingegaan vanaf december In het kader van schatkistbankieren is het verplicht om een overzicht op te nemen, waarin per kwartaal blijkt wat de benutting van de drempelbedragen is. Voor de BEL Combinatie is dit (1). Uit het navolgende overzicht blijkt dat de BEL deze grens niet heeft overschreden (2). De BEL Combinatie heeft steeds ruimte onder het drempelbedrag gehad. 16

17 Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x 1000) Verslagjaar (1) Drempelbedrag 250 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 (2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag (3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag (1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar (4a) Begrotingstotaal verslagjaar (4b) (4c) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat de 500 miljoen te boven gaat (1) = (4b)*0, (4c)*0,002 met een Drempelbedrag 250 minimum van (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen - Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 (5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) (5b) Dagen in het kwartaal (2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Overlopende activa Het saldo van de overlopende activa bestaat op 31 december 2014 uit: Waarborgsommen Burgerzaken Nog te ontvangen bedragen BTW Voorraad eigen verklaringen burgerzaken Overig Totaal

18 2.4.2 Passiva Vaste passiva Reserves De ontwikkeling van de reserves over 2014 is onderstaand weergegeven: Omschrijving Saldo Mutaties 2014 Aanwending 2014 Mutaties bestemming resultaat 2013 Saldo Algemene bedrijfsreserve Te bestemmen resultaat Reserve hogere inschaling Reserve dekking kapitaallasten Reserve Afvloeiing en ontwikkeling personeel Totaal Reserves Algemene bedrijfsreserve Het verloop van de Algemene bedrijfsreserve over 2014 is: Saldo algemene bedrijfsreserve Onttrekking in Toevoeging in Saldo algemene bedrijfsreserve Te bestemmen resultaat Het verloop van Te bestemmen resultaat over 2014 is: Saldo te bestemmen resultaat Onttrekking in 2014 Toevoeging in Saldo te bestemmen resultaat Overige bestemmingsreserves De overige bestemmingsreserves omvatten de bestemmingsreserve voor hogere inschaling, dekking kapitaallasten informatieplan en afvloeiing en ontwikkeling personeel. Per bedraagt het totaal van deze reserves Bestemmingsreserve hogere inschaling Bij de oprichting van de BEL Combinatie is rekening gehouden met een hogere inschaling van medewerkers van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren dan in het functieboek is opgenomen. Voor de medewerkers die dit betrof, is door de betreffende gemeenten bij de oprichting van de BEL Combinatie éénmalig een bedrag beschikbaar gesteld om de meerkosten gedurende een periode van zeven jaar te dekken. Na afloop van bovengenoemde zeven jaar 18

19 komen de extra lasten als gevolg van hogere inschaling ten laste van de exploitatie. Inmiddels is zes jaar verstreken, zodat in 2015 nog een laatste onttrekking mogelijk is. Het verloop van de bestemmingsreserve hogere inschaling over 2014 is: Saldo Onttrekking Toevoeging Saldo Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten informatieplan In het vigerende informatieplan is voor 2,1 miljoen aan investeringen opgenomen. In de bestemmingsreserve zijn de ontvangen investeringsbijdragen van de gemeenten opgenomen. De reserve dient ter dekking van de kapitaallasten. Onttrekking aan deze reserve vindt plaats om de kapitaallasten van de investeringen te dekken. Het verloop van de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten informatieplan over 2014 is: Saldo Onttrekking Toevoeging Saldo Bestemmingsreserve afvloeiing en ontwikkeling personeel In 2012 heeft de BEL Combinatie voor de (toekomstige) afvloeiing van en ontwikkeling in personeel een eenmalige bijdrage van van de drie gemeenten ontvangen. Van dit bedrag is een deel opgenomen in de nieuwe reserve afvloeiing en ontwikkeling personeel en een deel in de voorziening hiervoor. De in 2014 gedane uitgaven zijn onttrokken uit betreffende reserve. Voor het restantsaldo per eind 2014 zijn verplichtingen aangegaan voor de toekomstige jaren. Het verloop van de bestemmingsreserve Afvloeiing en ontwikkeling personeel over 2014 is: Saldo Onttrekking Toevoeging Saldo

20 Voorzieningen Voorzieningen zijn getroffen voor de afvloeiing en ontwikkeling personeel, onderhoud gemeentewerf, onderhoud BEL kantoor, onderhoud Wijkpost Bijvanck, FPU en Invordering. De ontwikkeling van de voorzieningen over 2014 is onderstaand weergegeven: Omschrijving Saldo Dotatie 2014 Aanwending 2014 Saldo Voorziening onderhoud BEL kantoor Voorziening onderhoud Werf Voorziening onderhoud Wijkpost Totaal onderhoudsvoorzieningen Voorziening IZA-gelden Voorziening FPU Voorziening Afvloeiing en ontwikkeling personeel Voorziening Invordering Totaal overige voorzieningen Totaal Voorzieningen Voorziening onderhoud BEL kantoor Voor het onderhoud van het BEL kantoor is een onderhoudsvoorziening gevormd. Het BEL kantoor is nog zo goed als nieuw, zodat daarom nog geen grote onttrekkingen voor het cyclisch onderhoud zijn voorzien. Het verloop van de voorziening onderhoud BEL kantoor over 2014 is: Saldo voorziening onderhoud BEL kantoor Onttrekking Dotatie Saldo voorziening onderhoud BEL kantoor Voorziening onderhoud gemeentewerf Voor het onderhoud van de gemeentewerf is een onderhoudsvoorziening gevormd. Het verloop van de voorziening onderhoud gemeentewerf over 2014 is: Saldo voorziening onderhoud gemeentewerf Onttrekking Dotatie Saldo voorziening onderhoud gemeentewerf Voorziening onderhoud Wijkpost Bijvanck Voor het onderhoud van de wijkpost Bijvanck is een onderhoudsvoorziening gevormd. Het verloop van de voorziening Wijkpost Bijvanck over 2014 is: Saldo voorziening onderhoud Wijkpost Bijvanck Onttrekking Dotatie Saldo voorziening onderhoud Wijkpost Bijvanck

21 Voorziening IZA- gelden Overzicht verloop van de voorziening IZA- gelden over 2014 is: Saldo voorziening IZA- gelden 296 Onttrekking Dotatie Saldo voorziening IZA- gelden Voorziening FPU De kosten van de FPU-verplichtingen komen naar rato van het dienstverband ten laste van de BEL Combinatie en de betreffende gemeente. Hiervoor is een voorziening gecreëerd. Op basis van de laatste inzichten was er in 2014 geen beroep op deze voorziening noodzakelijk. De begrote onttrekking ( 3.500) is dan ook niet gerealiseerd. Overzicht verloop van de voorziening FPU over 2014 is: Saldo voorziening FPU Onttrekking Dotatie Saldo voorziening FPU Voorziening afvloeiing en ontwikkeling personeel In 2012 heeft de BEL Combinatie voor de (toekomstige) afvloeiing van en ontwikkeling in personeel een eenmalige bijdrage van van de drie gemeenten ontvangen. Van dit bedrag is een deel opgenomen in de nieuwe reserve afvloeiing en ontwikkeling personeel en een deel in de voorziening hiervoor. In 2014 hebben uitgaven op dit vlak plaatsgevonden, die gedekt worden middels een onttrekking aan de voorziening. Voor toekomstige ontwikkelingen is een bedrag van benodigd, zodat eind 2014 een aanvullende dotatie van noodzakelijk bleek. Het verloop van de voorziening afvloeiing en ontwikkeling personeel over 2014 is: Saldo voorziening Afvloeiing en ontwikkeling personeel Onttrekking Dotatie Saldo voorziening Afvloeiing en ontwikkeling personeel Voorziening Invordering De noodzaak tot het vormen van deze voorziening vloeit voort uit ontwikkelingen met betrekking tot het proces invordering die ultimo 2013 duidelijk zijn geworden. Voor de kosten die te maken hebben met de afwikkeling van het invorderingsproces met derden is deze voorziening getroffen. Dit betreft onder andere uitgaven op het gebied van accountantskosten en juridische ondersteuning. Om ervoor te zorgen dat dit proces in de nabije toekomst adequaat gaat verlopen én om de actuele knelpunten op te lossen, waren in 2014 forse uitgaven noodzakelijk. De betreffende uitgaven zijn ten laste van de voorziening invordering verantwoord. 21

22 Betrokken partijen hebben in 2014 overeenstemming bereikt, zodat er geen voorziening voor te maken kosten hoeft te worden getroffen. Overzicht verloop van de voorziening Invordering over 2014 is: Saldo voorziening Invordering Onttrekking Dotatie Saldo voorziening Invordering Vaste schulden met een rentetypische looptijd gelijk of langer dan 1 jaar De schulden bestaan uit drie leningen die zijn verstrekt door de BNG. Lening , duur 40 jaar Lening , duur 10 jaar Lening , duur 10 jaar Totaal Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar De overige schulden ad bestaan grotendeels uit privaatrechtelijke crediteuren en voor een klein deel uit verschuldigde bedragen aan de gemeenten. Onder de schulden aan kredietinstellingen is de afwikkeling van betalingen via de hoofdrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten opgenomen. Ultimo 31 december was dit van de hoofdrekening. Overlopende passiva Het saldo van de overlopende passiva bedraagt op 31 december Dit saldo bestaat uit de volgende posten: Nog te betalen bedragen Rekenkamercommissie Te verrekenen BTW Af te dragen premies Overige Totaal De toelichting op de overlopende passiva is als volgt: Nog te betalen bedragen: bij het afsluiten van de administratie waren nog niet alle facturen die betrekking hebben op 2014 ontvangen. De prestaties zijn wel in 2014 verricht. Via nog te betalen zijn de bedragen wel in de jaarrekening 2013 opgenomen. Het betreft hier hoofdzakelijk rente ( ) en verder diverse crediteuren waarvan de facturen kwamen nadat de administratie was afgesloten voor Rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie heeft een rekening courant verhouding met de BEL. Op de grootboekrekening komen de bijdragen van de gemeenten binnen en vinden ook de betalingen plaats van de uitgaven van de rekenkamer. 22

23 Te verrekenen BTW: op de balansdatum is nog aan BTW verschuldigd over de inkomsten van de BEL Combinatie uit het vierde kwartaal. Van dit bedrag is eind januari voldaan. Het restant moet nog worden afgedragen. Af te dragen premies: over de salarissen van het vierde kwartaal 2014 moet het bedrag aan loonbelasting en sociale premies ad nog worden afgedragen. Verloop afkoopsom vakantiedagen & -geld: de afkoopsom vakantiedagen & -geld bestaat uit twee onderdelen. Het ene deel houdt verband met medewerkers die te zijner tijd in aanmerking komen voor de FPU-regeling. Het restant bestaat uit verlofuren (groter dan twee weken) van het overig personeel. Eind 2014 is door het management besloten alle verlofsaldi > 72 uur in één keer af te kopen, zodat het bedrag van de afkoopsom vakantiedagen & -geld per is vrijgevallen ( ). 23

24 2.4.3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Bij de BEL Combinatie zijn de nodige contracten afgesloten, hieronder een opsomming van de belangrijkste overeenkomsten (financieel): Het beheer van de ICT infrastructuur betreft een contract voor 5 jaar met Fencer. De jaarlijkse verplichting bedraagt Dit contract is in 2013 ingegaan. Er is sprake van diverse licenties; de grootste partijen zijn Pink Roccade (circa ) en Dimpact (circa ). In 2014 heeft PinkRoccade de tarieven verhoogd, hetgeen een prijsstijging tot gevolg heeft van voor de BEL Combinatie. Huur printers/kopieermachines; hiervoor zijn diverse contracten afgesloten per printer/copier. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca Contract loopt vijf jaar, met ingang van Schoonmaakovereenkomst met Tomin groep tot 2013, jaarlijkse verplichting voor schoonmaken kantoor. Dit contract is onlangs verlengd tot mei De aanbesteding wordt regionaal georganiseerd. Het contract met Sherpa voor de verzorging van de kantine en het schoonmaken van de koffie apparaten is met 1 jaar verlengd. De contractwaarde per jaar bedraagt In 2014 was geen gebouwenbeheerder aanwezig. Alle wettelijke controles en inspecties hebben ad hoc plaatsgevonden. Eind 2 e kwartaal 2015 zal er een nieuwe gebouwenbeheerder zijn. De kosten van de nieuwe gebouwenbeheerder zijn op dit moment nog niet bekend. De frankering van de post wordt sinds 2013 door Van Straaten afgewikkeld. Jaarlijkse kosten ca Dit betreft een jaarcontract, waarbij sprake is van jaarlijkse evaluatie. Daarnaast is er een aantal contracten waarvan de waarde of minder bedraagt, zoals voor huur koffieautomaten, lease servers AS 400, lease wagens, dienstverlening arbo dienst, inhuur beveiliging. Het contract met de KPN voor de mobiele telefonie is per december 2014 beëindigd. De BEL Combinatie is voor deze diensten overgestapt naar Vodafone. Verder zijn er contracten die stilzwijgend doorlopen inzake energie en softwarecontracten. 24

25 2.5 Toelichting op de baten en lasten Het resultaat van de BEL Combinatie bestaat uit het saldo van de lasten en de baten. Het uiteindelijke resultaat is: Gerealiseerde resultaat 2014 BEL Combinatie Uit te keren aan medewerkers i.v.m. afkoop verlofuren /- Onttrekking Algemene Bedrijfsreserve /+ Resterend nadelig resultaat Samengevat kan het resultaat als volgt worden verklaard (afgerond op duizendtallen): 1. resultaat op salarissen en inhuur: nadeel 2. resultaat op rente en afschrijvingen voordeel 3. resultaat op energie nadeel 4. resultaat op goederen en diensten nadeel 5. resultaat invorderingsproces nadeel 6. saldo diverse baten en lasten nadeel Totaal nadeel Dit resultaat moet worden bezien in de context van de afwikkeling van het invorderingsdossier. Normaliter wordt in de financiële planning rekening gehouden met de voor- en nadelen. Zonder dit dossier zou het resultaat van de BEL Combinatie positief zijn geweest. Het resultaat op het invorderingsproces is onder de streep weliswaar slechts nadelig, maar hierin zit verdisconteerd de positieve resultaten op de budgetten die hiervoor ter dekking zijn ingezet. Doordat de ruimte binnen de beschikbare budgetten ( ) en bedrijfsreserve ( ) is gereserveerd waren geen middelen beschikbaar om de overschrijdingen op de personele en overige lasten op te vangen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het saldo van de lasten en de baten. In de analyse is er rekening mee gehouden dat bepaalde posten met elkaar samenhangen. De personele lasten worden bijvoorbeeld mede gedekt uit projectbudgetten, die bij de baten zijn opgenomen. Uit de analyse blijkt dat het nadeel van voornamelijk betrekking heeft de salarissen en inhuur (punt 1.) en het invorderingsproces (punt. 5); in totaal een nadeel van De overige resultaten in de bedrijfsvoering leiden tot een gering nadeel van De aangegeven twee ontwikkelingen speelden al in het derde kwartaal 2014, maar de consequenties waren op dat moment nog niet te voorzien. In verband met de afwikkeling van het invorderingsproces is pas op basis van de realisatie van dit proces in het vierde kwartaal 2014 duidelijkheid verkregen. Volgens de verrekensystematiek van de BEL Combinatie en gemeenten, zoals vastgesteld in het AB van maart 2011, worden voordelige en nadelige effecten binnen de BEL Combinatie met elkaar verrekend. Het resultaat wordt met de Algemene Bedrijfsreserve van de BEL Combinatie verrekend. Eind 2014 laat de omvang van de bedrijfsreserve dit niet toe, omdat het saldo daarmee negatief wordt. 25

26 Op de deelnemende gemeenten zal een beroep worden gedaan om via een resultaatsbestemming of andere mogelijkheid het tekort aan te zuiveren, waarbij het DVOpercentage als verdeelsleutel wordt gehanteerd. Per gemeente betekent dit: - Blaricum 32,9% Eemnes 29,2% Laren 37,9% Totaal Lasten Salarissen en inhuur ( nadeel) De BEL Combinatie heeft medewerkers in vaste of tijdelijke dienst. Hiervoor is formatie beschikbaar. Op basis van deze formatie worden de personele lasten begroot. De aanstelling van medewerkers met tijdelijke contracten geeft een flexibiliteit in de bedrijfsvoering van de BEL Combinatie. Het resultaat op de salarissen en inhuur is als volgt opgebouwd ( - is voordeel, + is nadeel): Salarissen en inhuur bedrijfsvoering BEL Combinatie: Budget Realisatie Saldo Salarissen Dotatie voorziening afvloeiing personeel Vrijval reserve afvloeiing personeel Inhuur personeel van derden Vergoeding projecten Vergoeding voor personeel Totaal resultaat op salarissen en inhuur (nadelig) Salarissen Het aantal fte in vaste dienst is in 2014 lager geweest dan de begrote formatie (zie verder hoofdstuk 3.1 Realisatie doelen resultaatgebied medewerkers ). Dit heeft geleid tot een voordeel ( ). Afvloeiing personeel Per saldo is het resultaat op de afvloeiing van personeel voordelig ( / ). Inhuur De flexibiliteit in de bedrijfsvoering wordt mede gerealiseerd door capaciteit in te huren. Hiervoor is in de begroting rekening gehouden. Naast dit budget worden ook de zogenaamde vacaturegelden en andere personele resultaten voor de dekking gebruikt. In 2014 zijn dit de voornoemde resultaten op de salarissen ( ), de afvloeiing van personeel ( ) of andere vergoedingen (per saldo = ). Om knelpunten bij de BEL Combinatie te kunnen opvangen is bij de tweede kwartaalrapportage een budget van vrijgemaakt. Dit budget is ingezet om knelpunten op het gebied van de personele capaciteit op te vangen. De verwachting tot en met het derde kwartaal was dat er derhalve géén significant resultaat op de salaris- en inhuurbudgetten zou zijn. 26

27 In het vierde kwartaal zijn twee overschrijdingen ontstaan: 1. Voor het oppakken van de geconstateerde knelpunten die aan het licht kwamen door het invorderingsdossier en door bevindingen van de toenmalige manager C&F, is bij deze afdeling inhuur gepleegd. De dekking die voor deze inhuur is aangegeven, bleek achteraf in het vierde kwartaal niet te realiseren. Dit heeft per saldo geleid tot een nadeel in de dekking voor de salarissen en inhuur ( ). 2. Met een medewerker liep aanvang 2014 een traject om te komen tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De verwachting was dat dit traject in 2014 kon worden afgerond. De ontbindingsovereenkomst is later gerealiseerd dan oorspronkelijk voorzien. In de financiële prognose was daarom dan ook geen rekening gehouden met de hiermee samenhangende dotatie aan de voorziening afvloeiing personeel van Dit bedrag is onderdeel van de totale dotatie van Doordat rekening was gehouden met een lagere dotatie is daarmee dekking voor inhuur weggevallen. Normaliter waren deze overschrijdingen binnen de begroting van de BEL Combinatie opgevangen. Door de samenloop met het invorderingsdossier in het vierde kwartaal was dit niet mogelijk. Om op een meer structurele wijze met inhuur om te gaan, heeft het managementteam in het vierde kwartaal een beleidslijn inhuur vastgesteld. Dit is ook overeenkomstig het advies van de accountant bij de jaarrekening van Daarmee wordt op een meer structurele wijze sturing gegeven aan inhuur. Rente en afschrijvingen ( voordeel) Het resultaat op de rente en afschrijvingen kent drie oorzaken: In 2014 is een aantal investeringen nog niet gestart, zodat de betreffende kapitaallasten vrijvallen. Een aantal investeringen is aan het einde van het jaar gereed gemeld, zodat de kapitaallasten pas volgend jaar komen. In de begroting was rekening gehouden met een half jaar afschrijving en rente. De werkelijke rentelasten vallen iets lager uit dan de begrote rentelasten, omdat de rente op de leningen lager ligt dan de gehanteerde rekenrente van 5% in de begroting. Op basis van een analyse van de kapitaallasten in het derde kwartaal, is hierop reeds geanticipeerd. Energie ( nadeel) Na het faillissement van ENVO, het bedrijf dat het BEL-gebouw beheerde, was nog een aantal noodzakelijke voorzieningen te realiseren (stabiliseren en optimaliseren Warmte Koude Opslag). Gepoogd is nog om deze kosten te verhalen. Door deze kosten te maken kan de komende jaren jaarlijks een besparing van worden gerealiseerd op de energiekosten. Goederen en Diensten ( nadeel) In het tweede kwartaal is door het bestuur rekening gehouden met een reservering voor voorziene nadelen met betrekking tot respectievelijk het innendossier ( ) en de bedrijfsvoering ( ). Deze bedragen zijn gebruikt ten behoeve van dotatie aan de voorziening Invordering en dekking van inhuurlasten. De kosten en dekking die met de afwikkeling van het innendossier zijn gemoeid zijn bij de incidentele baten en lasten toegelicht. Per saldo zijn de afwijkingen voor de kosten van goederen en diensten 0,3% van het begrote totaal ( nadeel). Dotatie voorzieningen ( nadeel) Voor het BEL kantoor, de gemeentewerf en de wijkpost Bijvanck is in 2013 een geactualiseerd meerjarig onderhoudsplan (MOP) opgesteld. Op grond van dit geactualiseerde plan zijn de dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen conform de begrote bedragen. 27

28 Voorziening invordering De dotatie aan de voorziening Invordering ad was niet begroot, aangezien deze bij het opstellen van de begroting 2014 nog niet bekend was. In het derde kwartaal 2014 zijn, vanuit voordelen binnen de exploitatie van de BEL Combinatie, bedragen gereserveerd ter dekking van aanvullende uitgaven met betrekking tot het innendossier. De betreffende uitgaven zijn, conform BBV-richtlijnen, rechtstreeks ten laste van de voorziening invordering verantwoord. Vervolgens heeft vanuit bovengenoemde gereserveerde middelen de benodigde aanvullende dotatie van plaatsgevonden. Het saldo van de voorziening invordering is hiermee per Voorziening afvloeiing en ontwikkeling personeel De dotatie aan de voorziening afvloeiing en ontwikkeling personeel ad was niet begroot; de omvang van de voorziening per was toereikend ten opzichte van de op dat moment bekende afvloeiingsverplichtingen. Eind 2014 bleek echter een aanvullende dotatie noodzakelijk op grond van een herziene inschatting van de toekomstige verplichtingen inzake afvloeiing van personeel. Doorbelastingen (hulp)kostenplaatsen (neutraal) In de begroting is rekening gehouden met een interne verrekening van de algemene en indirecte kosten. Naar rato van verdeelsleutels zoals aantal fte en pc s worden deze binnen de BEL Combinatie verrekend. Uit de jaarrekening blijkt dat voor wat betreft de interne doorbelasting, zowel aan de lastenkant als aan de batenkant, sprake is van een forse onderschrijding van de realisatie ten opzichte van de begroting. Een dergelijk verschil deed zich ook in de jaarrekening van 2013 voor. Een en ander hangt samen met de door de BEL-medewerkers daadwerkelijk geschreven (interne) uren richting andere teams binnen de BEL Combinatie. De interne verrekening van de kosten heeft geen invloed op het rekening resultaat. Inmiddels wordt nagedacht over een andere verdeelsystematiek. Bezuinigingen Voor specifieke uitgaven die verband houden met de gemeentelijke bezuinigingstrajecten hebben de drie gemeenten elk beschikbaar gesteld ( ). De daadwerkelijke lasten met betrekking tot het budget ten behoeve van het realiseren van bezuinigingen worden bij de gemeenten in rekening gebracht. Begin 2014 was nog een budget van circa beschikbaar. In 2014 is besteed aan een spendanalyse, waardoor per eind 2014 een budget van resteert. Het betreft een realisatie op de budgetten die de gemeenten hebben gereserveerd. De jaarlijks te realiseren taakstelling inkoopsamenwerking van 3 x vanuit duurzaam inkopen, is voor 2014 voor de gemeenten Blaricum en Eemnes gerealiseerd en voor Laren op na. Het resultaat is bereikt vanuit een vijftal aanbestedingen, die zijn uitgevoerd door de Afdeling Aanleg & Beheer. Doorwerking structurele effecten jaarrekening 2014 De afwijkingen tussen de begroting 2014 en de jaarrekening 2014 hebben een incidenteel karakter, zodat er geen doorwerking is naar

29 2.5.2 Baten Vergoeding voor personeel ( voordeel) Het voordeel onder vergoeding voor personeel wordt veroorzaakt doordat van de gemeenten Blaricum en Laren een FPU-regeling is verrekend, die niet in de begroting was opgenomen. De verrekening van de vergoeding voor de uitloopschalen is positiever uitgevallen dan waarmee in de begroting rekening was gehouden ( ). Voor de detachering van een BELmedewerker bij de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is ontvangen. Huren en pachten ( voordeel) Door de gemeente Eemnes wordt een vergoeding betaald voor servicelasten. De verrekening van de daadwerkelijke kosten over 2013 is hoger uitgevallen dan vooraf ingeschat. Overige verkoop duurzame goederen ( voordeel) De verkoop van een aantal auto s en machines heeft geleid tot een opbrengst die niet was geraamd. Goederen en diensten baten ( voordeel) Per saldo is op de baten goederen en diensten een voordeel van , dat is ontstaat door de volgende ontwikkelingen: In 2014 is in totaal minder aan de drie gemeenten doorbelast inzake inhuurlasten Sociaal Domein (dan waarmee in de begroting rekening is gehouden), hier staan ook lagere lasten tegenover. Voor de projectmatige inzet van het team Invordering zijn de inhuurlasten conform afspraak, door de BEL Combinatie doorbelast richting gemeenten. (3 x ). Door Eemnes is geopteerd om de verrekening via de DVO te laten plaatsvinden. Per saldo resteert hier dan een verrekening van voor de gemeenten Blaricum en Laren. Bij de gemeenten zijn in rekening gebracht de bedragen voor de onderzoeken naar precario en de inhuur ten behoeve van diverse gemeentelijke projecten ( ). Omdat de daadwerkelijke lasten zijn doorbelast, heeft dit per saldo geen effect op het resultaat van de BEL Combinatie. De opbrengst van de kantine is in hoger dan waarmee in de begroting is gerekend. De kleinere afwijkingen zijn per saldo voordelig, dit inclusief piketvergoeding ( ). Verrekening gemeenten ( voordeel) Voor de verrekening van de kosten met de gemeenten wordt een doorbelastingssystematiek gehanteerd. Op basis van direct productieve uren worden deze maandelijks op basis van tijdschrijfgegevens aan de gemeenten in rekening gebracht. Uitgangspunt is beschikbaarstelling van de uren BEL Combinatie aan de drie gemeenten volgens een procentuele verdeling. Het aantal begrote direct productieve uren voor 2014 is in overleg met de gemeentesecretarissen vastgesteld op uur. In 2014 zijn daadwerkelijk productieve gemeentelijke uren geregistreerd. Dit is ruim 51% van het totaal aantal uren van bijna Het andere deel betreft de indirect productieve- en improductieve uren. 29

30 De afwijking tussen de begrote en gerealiseerde uren is in totaliteit relatief gering (0,7%). DVO Blaricum Eemnes Laren Totaal in uren Begroot Realisatie Afwijking -/ Realisatie in % 98,2% 101,3% 102,7% 100,7% in % Begroot 33,7% 29,0% 37,3% 100,0% Realisatie 32,9% 29,2% 37,9% 100,0% Afwijking 0,8% 0,2% 0,6% - Financiën Begroot Realisatie Afwijking in -/ Afwijking in % 99,2% 101,1% 101,3% 100,5% In 2014 zijn er driemaandelijkse gesprekken geweest over de Dienstverleningsovereenkomst (hierna: DVO) tussen gemeenten en BEL Combinatie op basis van overzichten van de begrote versus de gerealiseerde uren. De basis voor deze gesprekken zijn de rapportages die over de realisatie van de inzet van de uren worden gemaakt. Deze gesprekken maken het mogelijk om de realisatie van de tussen opdrachtgever (gemeenten) en opdrachtnemer (BEL Combinatie) gemaakte afspraken qua inzet van uren, verankerd in de DVO, tussentijds te monitoren; dit maakt het tijdig nemen van maatregelen mogelijk indien sprake is van ongewenste onder- en/of overproductie. In kwartaalgesprekken wordt de realisatie van de dienstverleningsovereenkomst DVO besproken door het management en de secretarissen besproken. Dit maakt het mogelijk om tijdig maatregelen te nemen ingeval een ongewenste onder- en/of overrealisatie van de te realiseren uren. De basis voor deze gesprekken zijn de rapportages die over de realisatie van de inzet van de uren worden gemaakt. Uit de analyse van de tijdschrijfgegevens bleek dat een aantal medewerkers de productieve uren niet correct had verantwoord. Dit heeft geleid tot een aantal correcties na afronding van het jaar, waarop de gemeenten niet tijdig hebben kunnen sturen. Hoewel de gemaakte uren niet betwist zijn door de gemeenten, was dit wel aanleiding voor een kritisch eindgesprek tussen de secretarissen (als opdrachtgevers) en het managementteam van de BEL Combinatie (opdrachtnemers) over de gerealiseerde DVO. Voor 2015 kunnen dergelijke correcties achteraf niet meer leiden tot verrassingen voor de gemeenten, omdat voor 2015 een nieuwe verrekeningssystematiek wordt afgesproken. In deze systematiek moet meerwerk expliciet op voorhand worden overeengekomen. In het AB is bij het vaststellen van de jaarrekening 2010 besloten dat indien een gemeente meer uren afneemt dan in de DVO is geraamd, de overheadcomponent van deze uren aan de betreffende gemeente wordt terugbetaald. Bij afname van minder uren brengt de BEL Combinatie daarentegen een aanvullend bedrag in rekening bij de gemeenten. De lagere realisatie bij de gemeente Blaricum is het gevolg doordat met name vanuit de afdeling Aanleg en Beheer minder capaciteit beschikbaar is geweest als gevolg van de reorganisatie van deze afdeling, ziekte en inzet voor de ondernemingsraad. Bij de gemeente Eemnes heeft een verschuiving tussen capaciteit voor investeringen en exploitatie geen invloed op de capaciteit van de BEL Combinatie gehad, maar wel een nadelig resultaat bij de gemeente tot gevolg gehad doordat dekking vanuit investeringen is weggevallen. 30

31 De realisatie aan DVO uren heeft geleid tot een verrekening van aan overhead (Blaricum , Eemnes -/ en Laren -/ ). Deze verrekening is in het resultaat op de DVO verwerkt. Inkomensoverdrachten ( voordeel) De verrekende bijdrage met de BEL-gemeenten voor de WOZ-taxaties is op basis van de realisatie 2014 lager uitgevallen dan begroot ( 4.000). Voor het projectbudget bezuinigingen is verrekend. Tegenover dit voordeel staan overigens ook uitgaven, zodat dit per saldo geen effect heeft op het rekeningresultaat. Onttrekking voorzieningen ( voordeel) De begrote onttrekking aan de voorziening is niet benodigd gebleken. Doorwerking structurele effecten jaarrekening 2014 De afwijkingen tussen de begroting 2014 en de jaarrekening 2014 hebben een incidenteel karakter Mutaties Reserves ( voordeel) In de begroting was in totaal uitgegaan van een onttrekking van Uiteindelijk is een bedrag van onttrokken, die als volgt is opgebouwd: Begroot (na wijz.) Werkelijk Verschil Onttrekking bestemmingsreserve /- hogere inschaling Reserve dekking kapitaallasten /- Onttrekking reserve Afvloeiing en ontwikkeling personeel Algemene bedrijfsreserve Verwerking afkoop verlofuren en inzet Algemene Bedrijfsreserve Afkoop verlof In 2014 heeft het managementteam besloten alle verlofsaldi in één keer af te kopen, voor zover deze niet meer in 2015 kunnen worden opgenomen ( ). Daarmee is de situatie met betrekking tot het niet opgenomen verlof van de afgelopen jaren opgelost. Nieuwe saldi worden dan ook niet meer geaccepteerd. Bij de besluitvorming is uitgegaan van een dekking uit het batige saldo op de DVO- uren. Financieel technisch dient dit besluit via de bestemming van het resultaat te verlopen. Het bedrag dat voor de afkoopsom vakantiedagen & -geld is geactiveerd, is daarmee per vrijgevallen ( ). Inzet Algemene Bedrijfsreserve Voor de afwikkeling van de vaststellingsovereenkomst om het invorderingsproces af te wikkelen, is de ruimte in de bedrijfsreserve gebruikt ( ). 31

Jaarstukken 2014 17 maart 2015

Jaarstukken 2014 17 maart 2015 Jaarstukken 2014 17 maart 2015 RUD Utrecht Samenstelling van het bestuur De RUD Utrecht (Regionale Uitvoeringsdienst) is een zelfstandig vormgegeven samenwerkingsverband van en voor elf gemeenten en de

Nadere informatie

Postbus 20 1530AA WORMER

Postbus 20 1530AA WORMER .OOSTZAAN WORML Een OVER-gemeenti lijke sami Teriwerking tlissen Oostzaan en Woimertand [ «fc^^ ^^a - 13 MEI 2015 Gemeente Oosb:aan Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 11 mei

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen... 31

Hoofdstuk 6 Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen... 31 JAARSTUKKEN 2013 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2013... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2013... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling...

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarverslag en Jaarrekening Jaarverslag en Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. Deel 1: Jaarverslag 2010 1. Bericht van het dagelijks bestuur 4 2. Directieverslag en programmaverantwoording 2.1 Inleiding 5 2.2 Wsw en WWB 6 3. Financieel

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina:

INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2012 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Jaarrekening Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2012... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling... 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem. Drukkerij Lammerdink, Lochem. Gemeente Lochem

Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem. Drukkerij Lammerdink, Lochem. Gemeente Lochem Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem Opdrachtgever: Vormgeving: Drukwerk: Gemeente Lochem Mo Middag, Lochem Drukkerij Lammerdink, Lochem Contact: Afdeling Financiën Gemeente Lochem Postbus

Nadere informatie

Subsidies Op deze plaats worden verschillen tussen begrote en werkelijk bestede en/of ontvangen subsidies gemeld.

Subsidies Op deze plaats worden verschillen tussen begrote en werkelijk bestede en/of ontvangen subsidies gemeld. 1. SAMENVATTING RESULTAAT... 3 1.1 BALANS EN RESULTAATREKENING... 3 1.2 FINANCIËLE SAMENVATTING... 5 1.2.1 SAMENVATTING VAN DE UITKOMSTEN PER PROGRAMMA... 5 1.2.2 RESULTAAT GRONDBEDRIJF... 7 2. FINANCIËLE

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer: (030) 634 58 72

In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer: (030) 634 58 72 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: jaarrekening en jaarverslag 2009 Nummer: 278697 In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen In Cie: Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Concept BEGROTING. Vestigingen: Nijverheidsweg 12 9981 GJ Uithuizen. Mernaweg 27a 9964 AP Wehe den Hoorn. (d.d. 26 augustus 2013)

Concept BEGROTING. Vestigingen: Nijverheidsweg 12 9981 GJ Uithuizen. Mernaweg 27a 9964 AP Wehe den Hoorn. (d.d. 26 augustus 2013) Concept BEGROTING 2014 (d.d. 26 augustus 2013) Vestigingen: Nijverheidsweg 12 9981 GJ Uithuizen Mernaweg 27a 9964 AP Wehe den Hoorn 2 Inhoudsopgave Koers 2014: Ability gaat voor de kansen 4 Inleiding..

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

JAARSTUKKEN 2013. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen JAARSTUKKEN Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie dd 31 maart 2014 VOORWOORD Noaberkracht Dinkelland Tubbergen werkt gewoon beter Graag presenteer ik u de jaarstukken van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2. 1.1 Inleiding... 2

Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2. 1.1 Inleiding... 2 PROGRAMMABEGROTING 2015 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Samenvatting van de structurele lasten en baten van de Omgevingsdienst Groningen... 2 1.3 Ontwikkelingen...

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

RECREATIE - NATUURLIJK - WEST-FRIESLAND

RECREATIE - NATUURLIJK - WEST-FRIESLAND Datum : 15-4-15 Verzonden : 15-4-15 Uw brief van : Uw kenmerk : Ons kenmerk : Aan de gemeenteraadsleden van de Westfriese gemeenten Inlichtingen bij : De heer K. Schoenaker Doorkiesnummer : 0228-565760

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1. Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE V voorwoord 3 K Kerngegevens 5 I 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Ontwikkelingen in 2010 13

Nadere informatie

Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen VOORWOORD Voor u liggen de jaarstukken 2014 van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen voor. Noaberkracht Dinkelland

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Datum: 27 mei 2014. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente. Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken

Jaarrekening 2013. Datum: 27 mei 2014. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente. Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken Jaarrekening 2013 Datum: 27 mei 2014 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken INHOUDSOPGAVE Blz.: Inleiding 1 Balans 4 Programmarekening

Nadere informatie

ONTWERP LIQUIDATIEPLAN MILIEUDIENST WESTFRIESLAND

ONTWERP LIQUIDATIEPLAN MILIEUDIENST WESTFRIESLAND ONTWERP LIQUIDATIEPLAN MILIEUDIENST WESTFRIESLAND 1 Colofon Versie 1 Status Ontwerp; door het dagelijks bestuur vrij te geven voor oordeelsvorming door gemeenten Datum 10 maart 2013 Documentnr. 2 Liquidatieplan

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie

Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie www.pwc.nl Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie Provincie Overijssel 24 april 2013 Aan de Provinciale Staten van provincie Overijssel T.a.v. mevrouw. R. Wiggers, griffier Postbus 10078

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep 1.1.1 Balans per 31 december 2012 4 1.1.2 Resultatenrekening over

Nadere informatie

Samenstelling Bestuur Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 3

Samenstelling Bestuur Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 3 Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Samenstelling Bestuur Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 3 Deel 1 Jaarverslag 1 Algemeen 4 2 Externe ontwikkelingen 6 3 Interne ontwikkelingen 7 4

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FUNCTIES RESERVES EN VOORZIENINGEN

TOELICHTING OP DE FUNCTIES RESERVES EN VOORZIENINGEN TOELICHTING OP DE FUNCTIES RESERVES EN VOORZIENINGEN Toelichting op de functies Reserves en voorzieningen bij een gemeente d.d. 31 december 2010 Bladzijde 1 Toelichting op de functies Reserves en voorzieningen

Nadere informatie

Begroting 2016. Opgesteld in opdracht van: Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en Provincie Noord-Holland

Begroting 2016. Opgesteld in opdracht van: Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en Provincie Noord-Holland Opgesteld in opdracht van: Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en Provincie Noord-Holland Contactpersoon Omgevingsdienst IJmond: L.A. Pannekeet Postbus 325

Nadere informatie