Jaarrekening & Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening & Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Jaarrekening & Jaarverslag 2014 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur Datum Voorzitter T. Smit Secretaris G. Kolhorn

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Jaarrekening Balans Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Waarderingsgrondslagen Toelichting op de balans Toelichting op de baten en lasten Programma Dienstverlening Paragrafen Bedrijfsvoering Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Overige paragrafen Controleverklaring Vaststellingsbesluit 53 3

4 4

5 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag, inclusief de jaarrekening, van de BEL Combinatie over Daarin wordt verantwoording afgelegd over de prestaties van de BEL Combinatie en de inzet van de financiële middelen. Het verslag is opgezet in zes hoofdstukken. Na deze inleiding volgt hoofdstuk 2 met daarin de balans, het overzicht van baten en lasten en de toelichting hierop. De begroting van de BEL Combinatie kent één programma, namelijk de dienstverlening richting de drie deelnemende gemeenten. Hierop wordt in hoofdstuk 3 op ingegaan. Hoofdstuk 4 omvat de verplichte paragrafen waarin wordt ingegaan op de bedrijfsvoering, het weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen en financiering. Na de accountantscontrole wordt de verklaring toegevoegd in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 is het vaststellingsbesluit van deze jaarrekening opgenomen. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BEL stelt de jaarrekening vast. De colleges van B&W leggen het vervolgens voor aan de gemeenteraden voor het indienen van zienswijzen. In deze inleiding belichten we de voornaamste ontwikkelingen en resultaten uit Bestuurswisseling Maart 2014 stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de BEL Combinatie heeft dit geleid tot een nieuwe samenstelling van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur (AB) is het hoogste bestuursorgaan van de BEL Combinatie en bestaat uit de colleges van de drie gemeenten. Het Dagelijks Bestuur is belast met de sturing van de BEL Combinatie en bestaat uit dhr. T. Smit (wethouder Laren), mevr. J.N. de Zwart Bloch (burgemeester Blaricum) en dhr. N. Rood (wethouder Eemnes ). Transitie Sociaal Domein Op partijen in de gemeenschap en medewerkers is een zware wissel getrokken om de gemeentelijke taken op het gebied van het sociale domein te realiseren. Dit is op een projectmatige wijze aangepakt. We kunnen stellen dat het project voor de implementatie van deze ontwikkelingen voortvarend is verlopen. Samenwerking in de regio Als gevolg van rijksbeleid, bezuinigingen en decentralisaties is in 2014 ook een start gemaakt met de oriëntatie op de samenwerking in onze regio. Dit naar aanleiding van een advies dat vanuit de provincie aan de minister is gericht. De structuur van de BEL-combinatie leent zich goed voor versterking van intergemeentelijke samenwerking in de regio en om slagvaardig in te spelen op deze ontwikkelingen. Debiteurendossier In april heeft het bestuur van de BEL Combinatie een rechtszaak tegen Incassoprofessionals (IP) gestart. Door De Gooi- en Eemlander werd dit proces als incassogate aangeduid. Met de juridische procedure met het incassobureau is een aanzienlijke kostenpost gemoeid. In het vierde kwartaal is echter gebleken dat de juridische procedure niet behoefde te worden doorgezet, omdat overeenstemming tussen de betrokken partijen is bereikt voor de afwikkeling van het ontstane geschil. Hiertoe is eind 2014 gekomen tot een vaststellingsovereenkomst. De ruimte binnen de beschikbare budgetten is in het derde kwartaal door het bestuur gereserveerd voor de dekking van de te maken kosten. In totaliteit zijn de kosten hoger dan de beschikbare dekking. In het overzicht bij de incidentele baten en lasten is een specificatie van de kosten en financiering opgenomen. 5

6 Financiën In het derde kwartaal is een doorkijk gegeven naar het eind van het jaar. Op dat moment werd per einde van het jaar géén substantiële afwijking tussen de begroting en de realisatie verwacht en derhalve geen (fors) voor- of nadelig bedrijfsresultaat De afwikkeling van de integriteitskwestie op het gebied van het innenproces heeft een groot beslag op de financiële middelen gelegd. In de prognose van het derde kwartaal is uitgegaan van een voortzetting van de juridische procedure in In het vierde kwartaal bleek de praktijk anders te zijn. Het resultaat van de BEL Combinatie over 2014 is negatief. Het resultaat bestaat uit: 1. resultaat op salarissen en inhuur: nadeel 2. resultaat op rente en afschrijvingen voordeel 3. resultaat op energie nadeel 4. resultaat op goederen en diensten nadeel 5. resultaat invorderingsproces nadeel 6. saldo diverse baten en lasten nadeel Totaal nadeel Dit is 1,5% van de begroting [= /( / ) *100%]. Dit resultaat moet worden bezien in de context van de afwikkeling van het invorderingsdossier. Normaliter wordt in de financiële planning rekening gehouden met de voor- en nadelen. Doordat de ruimte binnen de beschikbare budgetten ( ) en bedrijfsreserve ( ) is gereserveerd voor de afwikkeling van het debiteurendossier, waren geen middelen beschikbaar om de overschrijdingen op de personele en overige lasten op te vangen. In de toelichting op de baten en lasten wordt gedetailleerder op de samenstelling van het resultaat ingegaan. Realisatie dienstverleningsovereenkomsten De BEL combinatie verricht diensten aan de drie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. De afspraken met de gemeenten voor de uit te voeren werkzaamheden en de in te zetten capaciteit worden in een dienstverleningsovereenkomst vastgelegd. In 2014 is in totaal 100,7% van de begrote uren gerealiseerd. Bij deze dank aan onze medewerkers die zich hiervoor hebben ingezet. Onze dienstverlening wordt door onze inwoners in waarstaatjegemeente op een kleine 7 gewaardeerd. Kwetsbaarheid organisatie De afgelopen jaren is de formatie van de BEL Combinatie kleiner geworden. De omvang van de werkzaamheden van de organisatie is redelijk vergelijkbaar gebleven. Dit betekent dat de druk op het presteren van de medewerkers groter is geworden. De opbouw van de organisatie bestaat voor de uitvoering van de taken op de diversiteit aan beleidsterreinen voor de gemeenten uit specialistische en solistische functies ('eenpitters'). Tevens is een aantal taken geclusterd ondergebracht bij een aantal medewerkers. Bij grotere gemeenten zou hiervoor voldoende volume zijn om deze ineen functie onder te brengen. Hiervoor is geen back up aanwezig, zodat bij verzuim of mobiliteit werkzaamheden al snel gaten vallen. Deze worden maximaal door herverdeling van taken opgevangen, voordat een beroep op het inhuurbudget wordt gedaan. Daarmee is de organisatie kwetsbaar geworden. Voor wat betreft de flexibiliteit van de organisatie kan worden opgemerkt dat beperkte capaciteit wordt aangehouden om snel op bestuurlijke vragen in te spelen. De beschikbare capaciteit van de organisatie is ingepland om de dienstverleningsovereenkomsten te realiseren. Daarmee is de organisatie 'volgepland' en is minder ruimte voor flexibele afspraken. 6

7 De lijn die afgelopen jaren door bezuinigingen is ingezet, heeft ertoe geleid dat de BEL Combinatie is te typeren als een compacte organisatie, die functioneert binnen de financiële mogelijkheden die er zijn. Dit vergt om een meer structurele oplossing om de risico's die met een kwetsbare organisatie samenhangen te beperken. Acties hiervoor zijn al in 2014 in gang gezet. Bij de afdeling Control&Financiën zijn maatregelen genomen om dit onderdeel incidenteel vanuit het inhuurbudget te versterken. In het tweede kwartaal 2015 wordt de ingeslagen weg bij dit onderdeel geëvalueerd, zodat dan kan worden aangegeven in hoeverre structurele formatie benodigd is. Ook in andere afdelingen wordt kritisch naar het functioneren gekeken. Zo ook door de afdeling Ondersteuning en Ontwikkeling, die de kwaliteit van haar ondersteunende en ontwikkelende dienstverlening beziet. Verder is er een visie op dienstverlening in voorbereiding op basis waarvan de taakuitvoering van het KCC zal worden bezien. In het jaarplan 2015 van de afdelingen wordt verder ingezet op een kritische beschouwing van de organisatie, zodat daarna in het derde kwartaal 2015 met een gefundeerd plan voor formatieontwikkeling kan worden gekomen. Bezuinigingen In 2014 is een taakstelling van vertaald naar de begrotingen van de gemeenten. In elke gemeentelijke begroting is opgenomen. De BEL Combinatie heeft in samenwerking met de gemeenten een inspanning gedaan om de aangegeven bezuinigingen te realiseren. De taakstelling is voor 2014 voor de gemeenten Blaricum en Eemnes gerealiseerd en voor Laren op na. 7

8 2. Jaarrekening Balans Activa Vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Totaal vaste activa Vlottende activa Vooruitbetalingen Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Rekening-courant verhouding met niet financiële instellingen Overige vorderingen Liquide middelen Kas-, bank- en girosaldi Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal activa

9 Passiva Vaste passiva Eigen vermogen Algemene bedrijfsreserve Overige Bestemmingsreserves Rekeningresultaat na bestemming Voorzieningen Voorziening afvloeiing en ontwikkeling pers Voorziening gemeentewerf Voorziening BEL kantoor Voorziening Wijkpost Bijvanck Voorziening FPU Voorziening IZA Voorziening Invordering Vaste schulden met een rentetypische looptijd gelijk of langer dan 1 jaar BNG Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Overige schulden Schulden aan kredietinstelingen Overlopende passiva Totaal vlottende passiva Totaal passiva

10 10

11 2.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening BEL Combinatie 2014 Realisatie Primair begroot Begroot (na wijz.) Realisatie Saldo Cat. Omschrijving Lasten (boekwerk) 1.0 Salarissen Rente en afschrijvingen Personeel derden Energie Duurzame goederen Goederen en diensten Dotatie voorzieningen Doorb. (hulp)kostenplaatsen Totaal Lasten Baten 1.0 Salarissen Ontvangen rente Vergoeding voor personeel Huren en pachten Duurzame goederen Goederen en diensten Verrekeningen gemeenten Inkomensoverdrachten Investeringsbijdragen Onttrekking voorzieningen Doorb. (hulp)kostenplaatsen Totaal Baten Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten Mutatie reserves Gerealiseerde resultaat Mutatie afkoop verlofuren Onttrekking Alg. bedrijfsreserve Resultaat BEL Combinatie (*) Het resultaat 2014 van de BEL Combinatie ( nadelig) is inclusief het voorgestelde vaststellingsbesluit voor de verwerking van de verlofuren aan medewerkers van de BEL Combinatie ( ) en de aanvullende onttrekking aan de Algemene bedrijfsreserve ( ). 11

12 12

13 2.3 Waarderingsgrondslagen Waarderingsgrondslagen algemeen De BEL Combinatie is een gemeenschappelijke regeling. Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is van kracht. Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Waarderingsgrondslagen activa Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op basis van de verwachte levensduur volgens de lineaire methode. Op grond wordt niet afgeschreven. De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven in maximaal: a. 50 jaar: gemeentehuis b. 40 jaar: kantoren en bedrijfsgebouwen c. 25 jaar: renovatie kantoren en bedrijfsgebouwen d. 15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen, sneeuwploegen, aanhangwagens, trekkers e. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, telefooninstallaties, kantoormeubilair, aanleg tijdelijke terreinwerken, nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen en kantoren f. 10 jaar: zware transportmiddelen\voertuigen; opzetstrooiers g. 8 jaar: lichtere transportmiddelen\voertuigen h. 7 jaar: veegmachines i. 6 jaar: grasmaaiers j. 5 jaar: motorvaartuigen, personenauto s; automatiseringsapparatuur; schuiten k. op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven Vlottende activa De vorderingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Waarderingsgrondslagen passiva Eigen vermogen Voor zover gelden nodig zijn voor een specifiek doel zijn deze opgenomen in een bestemmingsreserve. De algemene bedrijfsreserve vormt het financieel weerstandsvermogen voor het opvangen van financiële risico s en onvoorziene ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Voorzieningen Onder de voorzieningen zijn opgenomen de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en/of risico s, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Daarnaast zijn er voorzieningen ter egalisatie van de onderhoudskosten aan gebouwen. Langlopende schulden Onder langlopende schulden zijn begrepen schulden met een oorspronkelijke looptijd van een jaar en langer. Vlottende passiva Schulden met een looptijd van korter dan een jaar maken deel uit van de vlottende passiva. 13

14 Resultaatbepaling De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Alle lasten en baten die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn, worden in het betreffende verslagjaar verwerkt. Verliezen worden genomen op het moment dat deze bekend zijn. Baten worden genomen als deze als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 14

15 2.4 Toelichting op de balans Activa Vaste activa De BEL Combinatie heeft alleen investeringen met economisch nut en geen investeringen met maatschappelijk nut. De specificatie van de materiële vaste activa is: A Gronden en terreinen B Bedrijfsgebouwen C Vervoermiddelen D Machines, apparaten en installaties E Overige materiële activa Totaal Het verloop van de vaste activa kan als volgt worden weergegeven: Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Vermindering Boekwaarde A B C D E Toelichting op de cijferanalyse ten opzichte van 2013: A Gronden en terreinen: geen mutaties. B Bedrijfsgebouwen: geïnvesteerd is in een aanbouw van de wijkpost Bijvanck. C Vervoermiddelen: de buitendienst heeft een Toyota Dyna aangeschaft conform het vervangingsplan. D Machines, apparaten en installaties: geen mutaties. E Overige materiële vaste activa: bijna alle investeringen zijn ICT gerelateerd. Het gaat om de digitalisering van de dienstverlening, de basisregistraties en investeringen in software en hardware. Voor een nadere toelichting op de investeringen wordt verwezen naar 4.1 paragraaf bedrijfsvoering. 15

16 Vlottende activa Vooruitbetalingen In 2014 is aan kosten betaald die betrekking hebben op het boekjaar Het betreft met name softwarelicenties en contracten die jaaroverschrijdend zijn. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. Het saldo van de vorderingen per 31 december 2014 bestaat voor het overgrote deel uit vorderingen op de BEL-gemeenten. De vordering bestaat voor iets meer dan 3,5 miljoen uit facturen die betrekking hebben op geleverde DVO-uren. Het restant heeft betrekking op relatief kleinere verrekeningen tussen de BEL Combinatie en de gemeenten. Het saldo van de overige vorderingen en de aard van de debiteuren geeft geen aanleiding om een voorziening dubieuze debiteuren te vormen. Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen van de BEL Combinatie heeft voornamelijk betrekking op het saldo van de bankrekeningen van de BEL Combinatie. Onderdeel van dit saldo is tevens een klein bedrag in de kassen van publiekszaken, bij de werf en de kantine. In het onderstaande overzicht wordt de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren weergegeven. Overzicht schatkistbankieren De rekening-courantverhouding met het Rijk betreft het saldo van de verplicht aan te houden bank- rekening bij het Rijk (Ministerie van Financiën) op grond van het schatkistbankieren. Dit is ingegaan vanaf december In het kader van schatkistbankieren is het verplicht om een overzicht op te nemen, waarin per kwartaal blijkt wat de benutting van de drempelbedragen is. Voor de BEL Combinatie is dit (1). Uit het navolgende overzicht blijkt dat de BEL deze grens niet heeft overschreden (2). De BEL Combinatie heeft steeds ruimte onder het drempelbedrag gehad. 16

17 Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x 1000) Verslagjaar (1) Drempelbedrag 250 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 (2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag (3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag (1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar (4a) Begrotingstotaal verslagjaar (4b) (4c) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat de 500 miljoen te boven gaat (1) = (4b)*0, (4c)*0,002 met een Drempelbedrag 250 minimum van (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen - Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 (5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) (5b) Dagen in het kwartaal (2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Overlopende activa Het saldo van de overlopende activa bestaat op 31 december 2014 uit: Waarborgsommen Burgerzaken Nog te ontvangen bedragen BTW Voorraad eigen verklaringen burgerzaken Overig Totaal

18 2.4.2 Passiva Vaste passiva Reserves De ontwikkeling van de reserves over 2014 is onderstaand weergegeven: Omschrijving Saldo Mutaties 2014 Aanwending 2014 Mutaties bestemming resultaat 2013 Saldo Algemene bedrijfsreserve Te bestemmen resultaat Reserve hogere inschaling Reserve dekking kapitaallasten Reserve Afvloeiing en ontwikkeling personeel Totaal Reserves Algemene bedrijfsreserve Het verloop van de Algemene bedrijfsreserve over 2014 is: Saldo algemene bedrijfsreserve Onttrekking in Toevoeging in Saldo algemene bedrijfsreserve Te bestemmen resultaat Het verloop van Te bestemmen resultaat over 2014 is: Saldo te bestemmen resultaat Onttrekking in 2014 Toevoeging in Saldo te bestemmen resultaat Overige bestemmingsreserves De overige bestemmingsreserves omvatten de bestemmingsreserve voor hogere inschaling, dekking kapitaallasten informatieplan en afvloeiing en ontwikkeling personeel. Per bedraagt het totaal van deze reserves Bestemmingsreserve hogere inschaling Bij de oprichting van de BEL Combinatie is rekening gehouden met een hogere inschaling van medewerkers van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren dan in het functieboek is opgenomen. Voor de medewerkers die dit betrof, is door de betreffende gemeenten bij de oprichting van de BEL Combinatie éénmalig een bedrag beschikbaar gesteld om de meerkosten gedurende een periode van zeven jaar te dekken. Na afloop van bovengenoemde zeven jaar 18

19 komen de extra lasten als gevolg van hogere inschaling ten laste van de exploitatie. Inmiddels is zes jaar verstreken, zodat in 2015 nog een laatste onttrekking mogelijk is. Het verloop van de bestemmingsreserve hogere inschaling over 2014 is: Saldo Onttrekking Toevoeging Saldo Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten informatieplan In het vigerende informatieplan is voor 2,1 miljoen aan investeringen opgenomen. In de bestemmingsreserve zijn de ontvangen investeringsbijdragen van de gemeenten opgenomen. De reserve dient ter dekking van de kapitaallasten. Onttrekking aan deze reserve vindt plaats om de kapitaallasten van de investeringen te dekken. Het verloop van de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten informatieplan over 2014 is: Saldo Onttrekking Toevoeging Saldo Bestemmingsreserve afvloeiing en ontwikkeling personeel In 2012 heeft de BEL Combinatie voor de (toekomstige) afvloeiing van en ontwikkeling in personeel een eenmalige bijdrage van van de drie gemeenten ontvangen. Van dit bedrag is een deel opgenomen in de nieuwe reserve afvloeiing en ontwikkeling personeel en een deel in de voorziening hiervoor. De in 2014 gedane uitgaven zijn onttrokken uit betreffende reserve. Voor het restantsaldo per eind 2014 zijn verplichtingen aangegaan voor de toekomstige jaren. Het verloop van de bestemmingsreserve Afvloeiing en ontwikkeling personeel over 2014 is: Saldo Onttrekking Toevoeging Saldo

20 Voorzieningen Voorzieningen zijn getroffen voor de afvloeiing en ontwikkeling personeel, onderhoud gemeentewerf, onderhoud BEL kantoor, onderhoud Wijkpost Bijvanck, FPU en Invordering. De ontwikkeling van de voorzieningen over 2014 is onderstaand weergegeven: Omschrijving Saldo Dotatie 2014 Aanwending 2014 Saldo Voorziening onderhoud BEL kantoor Voorziening onderhoud Werf Voorziening onderhoud Wijkpost Totaal onderhoudsvoorzieningen Voorziening IZA-gelden Voorziening FPU Voorziening Afvloeiing en ontwikkeling personeel Voorziening Invordering Totaal overige voorzieningen Totaal Voorzieningen Voorziening onderhoud BEL kantoor Voor het onderhoud van het BEL kantoor is een onderhoudsvoorziening gevormd. Het BEL kantoor is nog zo goed als nieuw, zodat daarom nog geen grote onttrekkingen voor het cyclisch onderhoud zijn voorzien. Het verloop van de voorziening onderhoud BEL kantoor over 2014 is: Saldo voorziening onderhoud BEL kantoor Onttrekking Dotatie Saldo voorziening onderhoud BEL kantoor Voorziening onderhoud gemeentewerf Voor het onderhoud van de gemeentewerf is een onderhoudsvoorziening gevormd. Het verloop van de voorziening onderhoud gemeentewerf over 2014 is: Saldo voorziening onderhoud gemeentewerf Onttrekking Dotatie Saldo voorziening onderhoud gemeentewerf Voorziening onderhoud Wijkpost Bijvanck Voor het onderhoud van de wijkpost Bijvanck is een onderhoudsvoorziening gevormd. Het verloop van de voorziening Wijkpost Bijvanck over 2014 is: Saldo voorziening onderhoud Wijkpost Bijvanck Onttrekking Dotatie Saldo voorziening onderhoud Wijkpost Bijvanck

21 Voorziening IZA- gelden Overzicht verloop van de voorziening IZA- gelden over 2014 is: Saldo voorziening IZA- gelden 296 Onttrekking Dotatie Saldo voorziening IZA- gelden Voorziening FPU De kosten van de FPU-verplichtingen komen naar rato van het dienstverband ten laste van de BEL Combinatie en de betreffende gemeente. Hiervoor is een voorziening gecreëerd. Op basis van de laatste inzichten was er in 2014 geen beroep op deze voorziening noodzakelijk. De begrote onttrekking ( 3.500) is dan ook niet gerealiseerd. Overzicht verloop van de voorziening FPU over 2014 is: Saldo voorziening FPU Onttrekking Dotatie Saldo voorziening FPU Voorziening afvloeiing en ontwikkeling personeel In 2012 heeft de BEL Combinatie voor de (toekomstige) afvloeiing van en ontwikkeling in personeel een eenmalige bijdrage van van de drie gemeenten ontvangen. Van dit bedrag is een deel opgenomen in de nieuwe reserve afvloeiing en ontwikkeling personeel en een deel in de voorziening hiervoor. In 2014 hebben uitgaven op dit vlak plaatsgevonden, die gedekt worden middels een onttrekking aan de voorziening. Voor toekomstige ontwikkelingen is een bedrag van benodigd, zodat eind 2014 een aanvullende dotatie van noodzakelijk bleek. Het verloop van de voorziening afvloeiing en ontwikkeling personeel over 2014 is: Saldo voorziening Afvloeiing en ontwikkeling personeel Onttrekking Dotatie Saldo voorziening Afvloeiing en ontwikkeling personeel Voorziening Invordering De noodzaak tot het vormen van deze voorziening vloeit voort uit ontwikkelingen met betrekking tot het proces invordering die ultimo 2013 duidelijk zijn geworden. Voor de kosten die te maken hebben met de afwikkeling van het invorderingsproces met derden is deze voorziening getroffen. Dit betreft onder andere uitgaven op het gebied van accountantskosten en juridische ondersteuning. Om ervoor te zorgen dat dit proces in de nabije toekomst adequaat gaat verlopen én om de actuele knelpunten op te lossen, waren in 2014 forse uitgaven noodzakelijk. De betreffende uitgaven zijn ten laste van de voorziening invordering verantwoord. 21

22 Betrokken partijen hebben in 2014 overeenstemming bereikt, zodat er geen voorziening voor te maken kosten hoeft te worden getroffen. Overzicht verloop van de voorziening Invordering over 2014 is: Saldo voorziening Invordering Onttrekking Dotatie Saldo voorziening Invordering Vaste schulden met een rentetypische looptijd gelijk of langer dan 1 jaar De schulden bestaan uit drie leningen die zijn verstrekt door de BNG. Lening , duur 40 jaar Lening , duur 10 jaar Lening , duur 10 jaar Totaal Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar De overige schulden ad bestaan grotendeels uit privaatrechtelijke crediteuren en voor een klein deel uit verschuldigde bedragen aan de gemeenten. Onder de schulden aan kredietinstellingen is de afwikkeling van betalingen via de hoofdrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten opgenomen. Ultimo 31 december was dit van de hoofdrekening. Overlopende passiva Het saldo van de overlopende passiva bedraagt op 31 december Dit saldo bestaat uit de volgende posten: Nog te betalen bedragen Rekenkamercommissie Te verrekenen BTW Af te dragen premies Overige Totaal De toelichting op de overlopende passiva is als volgt: Nog te betalen bedragen: bij het afsluiten van de administratie waren nog niet alle facturen die betrekking hebben op 2014 ontvangen. De prestaties zijn wel in 2014 verricht. Via nog te betalen zijn de bedragen wel in de jaarrekening 2013 opgenomen. Het betreft hier hoofdzakelijk rente ( ) en verder diverse crediteuren waarvan de facturen kwamen nadat de administratie was afgesloten voor Rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie heeft een rekening courant verhouding met de BEL. Op de grootboekrekening komen de bijdragen van de gemeenten binnen en vinden ook de betalingen plaats van de uitgaven van de rekenkamer. 22

23 Te verrekenen BTW: op de balansdatum is nog aan BTW verschuldigd over de inkomsten van de BEL Combinatie uit het vierde kwartaal. Van dit bedrag is eind januari voldaan. Het restant moet nog worden afgedragen. Af te dragen premies: over de salarissen van het vierde kwartaal 2014 moet het bedrag aan loonbelasting en sociale premies ad nog worden afgedragen. Verloop afkoopsom vakantiedagen & -geld: de afkoopsom vakantiedagen & -geld bestaat uit twee onderdelen. Het ene deel houdt verband met medewerkers die te zijner tijd in aanmerking komen voor de FPU-regeling. Het restant bestaat uit verlofuren (groter dan twee weken) van het overig personeel. Eind 2014 is door het management besloten alle verlofsaldi > 72 uur in één keer af te kopen, zodat het bedrag van de afkoopsom vakantiedagen & -geld per is vrijgevallen ( ). 23

24 2.4.3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Bij de BEL Combinatie zijn de nodige contracten afgesloten, hieronder een opsomming van de belangrijkste overeenkomsten (financieel): Het beheer van de ICT infrastructuur betreft een contract voor 5 jaar met Fencer. De jaarlijkse verplichting bedraagt Dit contract is in 2013 ingegaan. Er is sprake van diverse licenties; de grootste partijen zijn Pink Roccade (circa ) en Dimpact (circa ). In 2014 heeft PinkRoccade de tarieven verhoogd, hetgeen een prijsstijging tot gevolg heeft van voor de BEL Combinatie. Huur printers/kopieermachines; hiervoor zijn diverse contracten afgesloten per printer/copier. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca Contract loopt vijf jaar, met ingang van Schoonmaakovereenkomst met Tomin groep tot 2013, jaarlijkse verplichting voor schoonmaken kantoor. Dit contract is onlangs verlengd tot mei De aanbesteding wordt regionaal georganiseerd. Het contract met Sherpa voor de verzorging van de kantine en het schoonmaken van de koffie apparaten is met 1 jaar verlengd. De contractwaarde per jaar bedraagt In 2014 was geen gebouwenbeheerder aanwezig. Alle wettelijke controles en inspecties hebben ad hoc plaatsgevonden. Eind 2 e kwartaal 2015 zal er een nieuwe gebouwenbeheerder zijn. De kosten van de nieuwe gebouwenbeheerder zijn op dit moment nog niet bekend. De frankering van de post wordt sinds 2013 door Van Straaten afgewikkeld. Jaarlijkse kosten ca Dit betreft een jaarcontract, waarbij sprake is van jaarlijkse evaluatie. Daarnaast is er een aantal contracten waarvan de waarde of minder bedraagt, zoals voor huur koffieautomaten, lease servers AS 400, lease wagens, dienstverlening arbo dienst, inhuur beveiliging. Het contract met de KPN voor de mobiele telefonie is per december 2014 beëindigd. De BEL Combinatie is voor deze diensten overgestapt naar Vodafone. Verder zijn er contracten die stilzwijgend doorlopen inzake energie en softwarecontracten. 24

25 2.5 Toelichting op de baten en lasten Het resultaat van de BEL Combinatie bestaat uit het saldo van de lasten en de baten. Het uiteindelijke resultaat is: Gerealiseerde resultaat 2014 BEL Combinatie Uit te keren aan medewerkers i.v.m. afkoop verlofuren /- Onttrekking Algemene Bedrijfsreserve /+ Resterend nadelig resultaat Samengevat kan het resultaat als volgt worden verklaard (afgerond op duizendtallen): 1. resultaat op salarissen en inhuur: nadeel 2. resultaat op rente en afschrijvingen voordeel 3. resultaat op energie nadeel 4. resultaat op goederen en diensten nadeel 5. resultaat invorderingsproces nadeel 6. saldo diverse baten en lasten nadeel Totaal nadeel Dit resultaat moet worden bezien in de context van de afwikkeling van het invorderingsdossier. Normaliter wordt in de financiële planning rekening gehouden met de voor- en nadelen. Zonder dit dossier zou het resultaat van de BEL Combinatie positief zijn geweest. Het resultaat op het invorderingsproces is onder de streep weliswaar slechts nadelig, maar hierin zit verdisconteerd de positieve resultaten op de budgetten die hiervoor ter dekking zijn ingezet. Doordat de ruimte binnen de beschikbare budgetten ( ) en bedrijfsreserve ( ) is gereserveerd waren geen middelen beschikbaar om de overschrijdingen op de personele en overige lasten op te vangen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het saldo van de lasten en de baten. In de analyse is er rekening mee gehouden dat bepaalde posten met elkaar samenhangen. De personele lasten worden bijvoorbeeld mede gedekt uit projectbudgetten, die bij de baten zijn opgenomen. Uit de analyse blijkt dat het nadeel van voornamelijk betrekking heeft de salarissen en inhuur (punt 1.) en het invorderingsproces (punt. 5); in totaal een nadeel van De overige resultaten in de bedrijfsvoering leiden tot een gering nadeel van De aangegeven twee ontwikkelingen speelden al in het derde kwartaal 2014, maar de consequenties waren op dat moment nog niet te voorzien. In verband met de afwikkeling van het invorderingsproces is pas op basis van de realisatie van dit proces in het vierde kwartaal 2014 duidelijkheid verkregen. Volgens de verrekensystematiek van de BEL Combinatie en gemeenten, zoals vastgesteld in het AB van maart 2011, worden voordelige en nadelige effecten binnen de BEL Combinatie met elkaar verrekend. Het resultaat wordt met de Algemene Bedrijfsreserve van de BEL Combinatie verrekend. Eind 2014 laat de omvang van de bedrijfsreserve dit niet toe, omdat het saldo daarmee negatief wordt. 25

26 Op de deelnemende gemeenten zal een beroep worden gedaan om via een resultaatsbestemming of andere mogelijkheid het tekort aan te zuiveren, waarbij het DVOpercentage als verdeelsleutel wordt gehanteerd. Per gemeente betekent dit: - Blaricum 32,9% Eemnes 29,2% Laren 37,9% Totaal Lasten Salarissen en inhuur ( nadeel) De BEL Combinatie heeft medewerkers in vaste of tijdelijke dienst. Hiervoor is formatie beschikbaar. Op basis van deze formatie worden de personele lasten begroot. De aanstelling van medewerkers met tijdelijke contracten geeft een flexibiliteit in de bedrijfsvoering van de BEL Combinatie. Het resultaat op de salarissen en inhuur is als volgt opgebouwd ( - is voordeel, + is nadeel): Salarissen en inhuur bedrijfsvoering BEL Combinatie: Budget Realisatie Saldo Salarissen Dotatie voorziening afvloeiing personeel Vrijval reserve afvloeiing personeel Inhuur personeel van derden Vergoeding projecten Vergoeding voor personeel Totaal resultaat op salarissen en inhuur (nadelig) Salarissen Het aantal fte in vaste dienst is in 2014 lager geweest dan de begrote formatie (zie verder hoofdstuk 3.1 Realisatie doelen resultaatgebied medewerkers ). Dit heeft geleid tot een voordeel ( ). Afvloeiing personeel Per saldo is het resultaat op de afvloeiing van personeel voordelig ( / ). Inhuur De flexibiliteit in de bedrijfsvoering wordt mede gerealiseerd door capaciteit in te huren. Hiervoor is in de begroting rekening gehouden. Naast dit budget worden ook de zogenaamde vacaturegelden en andere personele resultaten voor de dekking gebruikt. In 2014 zijn dit de voornoemde resultaten op de salarissen ( ), de afvloeiing van personeel ( ) of andere vergoedingen (per saldo = ). Om knelpunten bij de BEL Combinatie te kunnen opvangen is bij de tweede kwartaalrapportage een budget van vrijgemaakt. Dit budget is ingezet om knelpunten op het gebied van de personele capaciteit op te vangen. De verwachting tot en met het derde kwartaal was dat er derhalve géén significant resultaat op de salaris- en inhuurbudgetten zou zijn. 26

27 In het vierde kwartaal zijn twee overschrijdingen ontstaan: 1. Voor het oppakken van de geconstateerde knelpunten die aan het licht kwamen door het invorderingsdossier en door bevindingen van de toenmalige manager C&F, is bij deze afdeling inhuur gepleegd. De dekking die voor deze inhuur is aangegeven, bleek achteraf in het vierde kwartaal niet te realiseren. Dit heeft per saldo geleid tot een nadeel in de dekking voor de salarissen en inhuur ( ). 2. Met een medewerker liep aanvang 2014 een traject om te komen tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De verwachting was dat dit traject in 2014 kon worden afgerond. De ontbindingsovereenkomst is later gerealiseerd dan oorspronkelijk voorzien. In de financiële prognose was daarom dan ook geen rekening gehouden met de hiermee samenhangende dotatie aan de voorziening afvloeiing personeel van Dit bedrag is onderdeel van de totale dotatie van Doordat rekening was gehouden met een lagere dotatie is daarmee dekking voor inhuur weggevallen. Normaliter waren deze overschrijdingen binnen de begroting van de BEL Combinatie opgevangen. Door de samenloop met het invorderingsdossier in het vierde kwartaal was dit niet mogelijk. Om op een meer structurele wijze met inhuur om te gaan, heeft het managementteam in het vierde kwartaal een beleidslijn inhuur vastgesteld. Dit is ook overeenkomstig het advies van de accountant bij de jaarrekening van Daarmee wordt op een meer structurele wijze sturing gegeven aan inhuur. Rente en afschrijvingen ( voordeel) Het resultaat op de rente en afschrijvingen kent drie oorzaken: In 2014 is een aantal investeringen nog niet gestart, zodat de betreffende kapitaallasten vrijvallen. Een aantal investeringen is aan het einde van het jaar gereed gemeld, zodat de kapitaallasten pas volgend jaar komen. In de begroting was rekening gehouden met een half jaar afschrijving en rente. De werkelijke rentelasten vallen iets lager uit dan de begrote rentelasten, omdat de rente op de leningen lager ligt dan de gehanteerde rekenrente van 5% in de begroting. Op basis van een analyse van de kapitaallasten in het derde kwartaal, is hierop reeds geanticipeerd. Energie ( nadeel) Na het faillissement van ENVO, het bedrijf dat het BEL-gebouw beheerde, was nog een aantal noodzakelijke voorzieningen te realiseren (stabiliseren en optimaliseren Warmte Koude Opslag). Gepoogd is nog om deze kosten te verhalen. Door deze kosten te maken kan de komende jaren jaarlijks een besparing van worden gerealiseerd op de energiekosten. Goederen en Diensten ( nadeel) In het tweede kwartaal is door het bestuur rekening gehouden met een reservering voor voorziene nadelen met betrekking tot respectievelijk het innendossier ( ) en de bedrijfsvoering ( ). Deze bedragen zijn gebruikt ten behoeve van dotatie aan de voorziening Invordering en dekking van inhuurlasten. De kosten en dekking die met de afwikkeling van het innendossier zijn gemoeid zijn bij de incidentele baten en lasten toegelicht. Per saldo zijn de afwijkingen voor de kosten van goederen en diensten 0,3% van het begrote totaal ( nadeel). Dotatie voorzieningen ( nadeel) Voor het BEL kantoor, de gemeentewerf en de wijkpost Bijvanck is in 2013 een geactualiseerd meerjarig onderhoudsplan (MOP) opgesteld. Op grond van dit geactualiseerde plan zijn de dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen conform de begrote bedragen. 27

28 Voorziening invordering De dotatie aan de voorziening Invordering ad was niet begroot, aangezien deze bij het opstellen van de begroting 2014 nog niet bekend was. In het derde kwartaal 2014 zijn, vanuit voordelen binnen de exploitatie van de BEL Combinatie, bedragen gereserveerd ter dekking van aanvullende uitgaven met betrekking tot het innendossier. De betreffende uitgaven zijn, conform BBV-richtlijnen, rechtstreeks ten laste van de voorziening invordering verantwoord. Vervolgens heeft vanuit bovengenoemde gereserveerde middelen de benodigde aanvullende dotatie van plaatsgevonden. Het saldo van de voorziening invordering is hiermee per Voorziening afvloeiing en ontwikkeling personeel De dotatie aan de voorziening afvloeiing en ontwikkeling personeel ad was niet begroot; de omvang van de voorziening per was toereikend ten opzichte van de op dat moment bekende afvloeiingsverplichtingen. Eind 2014 bleek echter een aanvullende dotatie noodzakelijk op grond van een herziene inschatting van de toekomstige verplichtingen inzake afvloeiing van personeel. Doorbelastingen (hulp)kostenplaatsen (neutraal) In de begroting is rekening gehouden met een interne verrekening van de algemene en indirecte kosten. Naar rato van verdeelsleutels zoals aantal fte en pc s worden deze binnen de BEL Combinatie verrekend. Uit de jaarrekening blijkt dat voor wat betreft de interne doorbelasting, zowel aan de lastenkant als aan de batenkant, sprake is van een forse onderschrijding van de realisatie ten opzichte van de begroting. Een dergelijk verschil deed zich ook in de jaarrekening van 2013 voor. Een en ander hangt samen met de door de BEL-medewerkers daadwerkelijk geschreven (interne) uren richting andere teams binnen de BEL Combinatie. De interne verrekening van de kosten heeft geen invloed op het rekening resultaat. Inmiddels wordt nagedacht over een andere verdeelsystematiek. Bezuinigingen Voor specifieke uitgaven die verband houden met de gemeentelijke bezuinigingstrajecten hebben de drie gemeenten elk beschikbaar gesteld ( ). De daadwerkelijke lasten met betrekking tot het budget ten behoeve van het realiseren van bezuinigingen worden bij de gemeenten in rekening gebracht. Begin 2014 was nog een budget van circa beschikbaar. In 2014 is besteed aan een spendanalyse, waardoor per eind 2014 een budget van resteert. Het betreft een realisatie op de budgetten die de gemeenten hebben gereserveerd. De jaarlijks te realiseren taakstelling inkoopsamenwerking van 3 x vanuit duurzaam inkopen, is voor 2014 voor de gemeenten Blaricum en Eemnes gerealiseerd en voor Laren op na. Het resultaat is bereikt vanuit een vijftal aanbestedingen, die zijn uitgevoerd door de Afdeling Aanleg & Beheer. Doorwerking structurele effecten jaarrekening 2014 De afwijkingen tussen de begroting 2014 en de jaarrekening 2014 hebben een incidenteel karakter, zodat er geen doorwerking is naar

29 2.5.2 Baten Vergoeding voor personeel ( voordeel) Het voordeel onder vergoeding voor personeel wordt veroorzaakt doordat van de gemeenten Blaricum en Laren een FPU-regeling is verrekend, die niet in de begroting was opgenomen. De verrekening van de vergoeding voor de uitloopschalen is positiever uitgevallen dan waarmee in de begroting rekening was gehouden ( ). Voor de detachering van een BELmedewerker bij de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is ontvangen. Huren en pachten ( voordeel) Door de gemeente Eemnes wordt een vergoeding betaald voor servicelasten. De verrekening van de daadwerkelijke kosten over 2013 is hoger uitgevallen dan vooraf ingeschat. Overige verkoop duurzame goederen ( voordeel) De verkoop van een aantal auto s en machines heeft geleid tot een opbrengst die niet was geraamd. Goederen en diensten baten ( voordeel) Per saldo is op de baten goederen en diensten een voordeel van , dat is ontstaat door de volgende ontwikkelingen: In 2014 is in totaal minder aan de drie gemeenten doorbelast inzake inhuurlasten Sociaal Domein (dan waarmee in de begroting rekening is gehouden), hier staan ook lagere lasten tegenover. Voor de projectmatige inzet van het team Invordering zijn de inhuurlasten conform afspraak, door de BEL Combinatie doorbelast richting gemeenten. (3 x ). Door Eemnes is geopteerd om de verrekening via de DVO te laten plaatsvinden. Per saldo resteert hier dan een verrekening van voor de gemeenten Blaricum en Laren. Bij de gemeenten zijn in rekening gebracht de bedragen voor de onderzoeken naar precario en de inhuur ten behoeve van diverse gemeentelijke projecten ( ). Omdat de daadwerkelijke lasten zijn doorbelast, heeft dit per saldo geen effect op het resultaat van de BEL Combinatie. De opbrengst van de kantine is in hoger dan waarmee in de begroting is gerekend. De kleinere afwijkingen zijn per saldo voordelig, dit inclusief piketvergoeding ( ). Verrekening gemeenten ( voordeel) Voor de verrekening van de kosten met de gemeenten wordt een doorbelastingssystematiek gehanteerd. Op basis van direct productieve uren worden deze maandelijks op basis van tijdschrijfgegevens aan de gemeenten in rekening gebracht. Uitgangspunt is beschikbaarstelling van de uren BEL Combinatie aan de drie gemeenten volgens een procentuele verdeling. Het aantal begrote direct productieve uren voor 2014 is in overleg met de gemeentesecretarissen vastgesteld op uur. In 2014 zijn daadwerkelijk productieve gemeentelijke uren geregistreerd. Dit is ruim 51% van het totaal aantal uren van bijna Het andere deel betreft de indirect productieve- en improductieve uren. 29

30 De afwijking tussen de begrote en gerealiseerde uren is in totaliteit relatief gering (0,7%). DVO Blaricum Eemnes Laren Totaal in uren Begroot Realisatie Afwijking -/ Realisatie in % 98,2% 101,3% 102,7% 100,7% in % Begroot 33,7% 29,0% 37,3% 100,0% Realisatie 32,9% 29,2% 37,9% 100,0% Afwijking 0,8% 0,2% 0,6% - Financiën Begroot Realisatie Afwijking in -/ Afwijking in % 99,2% 101,1% 101,3% 100,5% In 2014 zijn er driemaandelijkse gesprekken geweest over de Dienstverleningsovereenkomst (hierna: DVO) tussen gemeenten en BEL Combinatie op basis van overzichten van de begrote versus de gerealiseerde uren. De basis voor deze gesprekken zijn de rapportages die over de realisatie van de inzet van de uren worden gemaakt. Deze gesprekken maken het mogelijk om de realisatie van de tussen opdrachtgever (gemeenten) en opdrachtnemer (BEL Combinatie) gemaakte afspraken qua inzet van uren, verankerd in de DVO, tussentijds te monitoren; dit maakt het tijdig nemen van maatregelen mogelijk indien sprake is van ongewenste onder- en/of overproductie. In kwartaalgesprekken wordt de realisatie van de dienstverleningsovereenkomst DVO besproken door het management en de secretarissen besproken. Dit maakt het mogelijk om tijdig maatregelen te nemen ingeval een ongewenste onder- en/of overrealisatie van de te realiseren uren. De basis voor deze gesprekken zijn de rapportages die over de realisatie van de inzet van de uren worden gemaakt. Uit de analyse van de tijdschrijfgegevens bleek dat een aantal medewerkers de productieve uren niet correct had verantwoord. Dit heeft geleid tot een aantal correcties na afronding van het jaar, waarop de gemeenten niet tijdig hebben kunnen sturen. Hoewel de gemaakte uren niet betwist zijn door de gemeenten, was dit wel aanleiding voor een kritisch eindgesprek tussen de secretarissen (als opdrachtgevers) en het managementteam van de BEL Combinatie (opdrachtnemers) over de gerealiseerde DVO. Voor 2015 kunnen dergelijke correcties achteraf niet meer leiden tot verrassingen voor de gemeenten, omdat voor 2015 een nieuwe verrekeningssystematiek wordt afgesproken. In deze systematiek moet meerwerk expliciet op voorhand worden overeengekomen. In het AB is bij het vaststellen van de jaarrekening 2010 besloten dat indien een gemeente meer uren afneemt dan in de DVO is geraamd, de overheadcomponent van deze uren aan de betreffende gemeente wordt terugbetaald. Bij afname van minder uren brengt de BEL Combinatie daarentegen een aanvullend bedrag in rekening bij de gemeenten. De lagere realisatie bij de gemeente Blaricum is het gevolg doordat met name vanuit de afdeling Aanleg en Beheer minder capaciteit beschikbaar is geweest als gevolg van de reorganisatie van deze afdeling, ziekte en inzet voor de ondernemingsraad. Bij de gemeente Eemnes heeft een verschuiving tussen capaciteit voor investeringen en exploitatie geen invloed op de capaciteit van de BEL Combinatie gehad, maar wel een nadelig resultaat bij de gemeente tot gevolg gehad doordat dekking vanuit investeringen is weggevallen. 30

31 De realisatie aan DVO uren heeft geleid tot een verrekening van aan overhead (Blaricum , Eemnes -/ en Laren -/ ). Deze verrekening is in het resultaat op de DVO verwerkt. Inkomensoverdrachten ( voordeel) De verrekende bijdrage met de BEL-gemeenten voor de WOZ-taxaties is op basis van de realisatie 2014 lager uitgevallen dan begroot ( 4.000). Voor het projectbudget bezuinigingen is verrekend. Tegenover dit voordeel staan overigens ook uitgaven, zodat dit per saldo geen effect heeft op het rekeningresultaat. Onttrekking voorzieningen ( voordeel) De begrote onttrekking aan de voorziening is niet benodigd gebleken. Doorwerking structurele effecten jaarrekening 2014 De afwijkingen tussen de begroting 2014 en de jaarrekening 2014 hebben een incidenteel karakter Mutaties Reserves ( voordeel) In de begroting was in totaal uitgegaan van een onttrekking van Uiteindelijk is een bedrag van onttrokken, die als volgt is opgebouwd: Begroot (na wijz.) Werkelijk Verschil Onttrekking bestemmingsreserve /- hogere inschaling Reserve dekking kapitaallasten /- Onttrekking reserve Afvloeiing en ontwikkeling personeel Algemene bedrijfsreserve Verwerking afkoop verlofuren en inzet Algemene Bedrijfsreserve Afkoop verlof In 2014 heeft het managementteam besloten alle verlofsaldi in één keer af te kopen, voor zover deze niet meer in 2015 kunnen worden opgenomen ( ). Daarmee is de situatie met betrekking tot het niet opgenomen verlof van de afgelopen jaren opgelost. Nieuwe saldi worden dan ook niet meer geaccepteerd. Bij de besluitvorming is uitgegaan van een dekking uit het batige saldo op de DVO- uren. Financieel technisch dient dit besluit via de bestemming van het resultaat te verlopen. Het bedrag dat voor de afkoopsom vakantiedagen & -geld is geactiveerd, is daarmee per vrijgevallen ( ). Inzet Algemene Bedrijfsreserve Voor de afwikkeling van de vaststellingsovereenkomst om het invorderingsproces af te wikkelen, is de ruimte in de bedrijfsreserve gebruikt ( ). 31

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Jaarverslag 2013 Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 JAARREKENING 2013... 3 BALANS... 4 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...

Nadere informatie

Jaarrekening & Jaarverslag 2012

Jaarrekening & Jaarverslag 2012 Jaarrekening & Jaarverslag 2012 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur Datum Voorzitter dhr. E. Roest 26-6-2013 Secretaris mw. I.M. van Zon 26-6-2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Samenvatting resultaat

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 3 Resultatenrekening over 31 december 2016 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.342.900 1.476.200 Inventaris 4 1.254.500

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 VERKORTE JAARREKENING 2015 Stichting Voedselbank Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2015 Stichting Voedselbank pag. 2 van het

Nadere informatie

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Stichting te Maastricht tot Steun van NIHS Limburg Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Renier Nafzgerstraat 104 Postbus 1722 NL6201 BS Maastricht T+31(0)433219080 Aan het bestuur van F+31(0)43

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Activa De bezittingen van de BSGR, deze zijn ingedeeld

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4.

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4. CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT 18-06-2016/4. ALGEMENE TOELICHTING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Richtlijn 650 Fondsenwervende

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

KOENEN EN COB. Stichting tot Steun van NIHS Limburg te Maastricht. Accountantsrapport 2012

KOENEN EN COB. Stichting tot Steun van NIHS Limburg te Maastricht. Accountantsrapport 2012 te Maastricht Accountantsrapport 2012 Duitsepoort 13 Postbus 1722 NL-6201 BS Maastricht Aan het bestuur van T +31 (0)43 32190 80 F +3I (O)43 325 36 46 Bergerstraat 140 www.koenenenco.nl 6226 BE MAASTRICHT

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Stichting Care 4 Mobility

Stichting Care 4 Mobility Stichting Care 4 Mobility Jaarrekening 2012 Jaarrekening vastgesteld door het Bestuur van Stichting Care 4 Mobility in zijn openbare vergadering van 21 juni 2013 Voorzitter Mevr. M. M. de Leeuw- Jongejans

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

1.1 Vaste activa 23.665 27.436. 1.2 Vlottende activa 212.058 211.797. 1.3 Liquide middelen 841.557 931.712. 2.1 Eigen vermogen 754.793 791.

1.1 Vaste activa 23.665 27.436. 1.2 Vlottende activa 212.058 211.797. 1.3 Liquide middelen 841.557 931.712. 2.1 Eigen vermogen 754.793 791. JAARREKENING 2012 Balans per 31 december 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 1.1 Vaste activa 23.665 27.436 1.2 Vlottende activa 212.058 211.797 1.3 Liquide middelen 841.557 931.712 1.077.280

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Ref. Vlottende activa Voorraden

Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2015 31 december 2014 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.476.200 1.609.500 Inventaris 4 1.392.800

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Join Our Mission Polen. Kockengen

Financieel verslag Stichting Join Our Mission Polen. Kockengen Financieel verslag 2015 Stichting Join Our Mission Polen Kockengen INHOUD 1 Bestuursverslag 2015... 1 2 Jaarrekening... 3 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 3 2.2 EXPLOITATIEREKENING

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 1. Vaste activa 1.1 inventaris 0 0 1.2 automatisering 3.431 4.468 3.431 4.468 2. Vlottende

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie