Begroting Concept. Wedeka Bedrijven. Electronicaweg GA Stadskanaal. Postbus AD Stadskanaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting 2015. Concept. Wedeka Bedrijven. Electronicaweg 29 9503 GA Stadskanaal. Postbus 194 9500 AD Stadskanaal"

Transcriptie

1 Concept Begroting 2015 Wedeka Bedrijven Electronicaweg GA Stadskanaal Postbus AD Stadskanaal Telefoon Fax Internet

2 2

3 BEGROTING EN MEERJARENRAMING 2015 Inhoud blz. Hoofdstuk 1 Bericht van het Dagelijks Bestuur 5 Hoofdstuk 2 Programmaplan 7 Hoofdstuk 3 Verplichte paragrafen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Verbonden partijen Bedrijfsvoering (inclusief investeringsoverzicht) 13 Hoofdstuk 4 Begroting en meerjarenraming Financiële positie Programmabegroting Toelichting op de programmabegroting Overige gegevens (bezettingsoverzicht) Risicoparagraaf Meerjarenraming Vaststelling 31 3

4 4

5 HOOFDSTUK 1 BERICHT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR Evenals vorig jaar heeft het Provinciaal Bestuur uitstel verleend voor het indienen van de begroting, echter slechts tot 15 oktober. Gezien de duur van de bijbehorende besluitvormingsprocedure en de daarin vallende vakantieperiode is de begroting al in juni opgesteld waarbij op de valreep nog net rekening kon worden gehouden met het nieuwe verdeelmodel. Waren de begrotingen van Wedeka tot nu toe gebaseerd op het systeem van Rijksbijdragen per se, met de invoering van de Participatiewet per 2015 wordt deze systematiek volledig losgelaten en ontvangen de gemeenten als onderdeel van het participatiebudget een jaarlijks vast te stellen bijdrage voor de oude Wsw, die de eerste drie jaar nog zichtbaar blijft in het sociaal deelfonds en daarna zal opgaan in de algemene gemeentelijke uitkeringen. Dit betekent dus ook, dat er geen sprake meer is van een Rijkssubsidiebedrag per se, maar per gemeente een totaalbedrag te verdelen over het aantal in dienst zijnde medewerkers, het zogenaamde blijfbestand. Dit totaalbedrag zal jaarlijks worden bijgesteld op basis van de werkelijke uitstroom. Nog wezenlijker dan de invoering van het nieuwe verdeelmodel is natuurlijk het feit dat, na een lange periode van onzekerheid, per 1 januari 2015 nu daadwerkelijk de Participatiewet van kracht wordt en het lot van de traditionele sociale werkvoorziening is bezegeld. De komende periode zullen we gezamenlijk alle krachten moeten bundelen om hieraan voor onze regio zo goed mogelijk invulling te geven. In de afgelopen periode is hiervoor al veel voorwerk verricht en zijn de benodigde oplossingsrichtingen geformuleerd, maar in het komende begrotingsjaar zal het erop aankomen om dit te vertalen in concrete plannen. De voorliggende begroting moet dus gezien worden als een overgangsbegroting, die in belangrijke mate nog een voortzetting is van het bestaande beleid, met dien verstande dat er vanaf 1 januari geen instroom meer plaats vindt en dat conform het vigerende beleid van de aangesloten gemeenten tijdelijke contracten (293 medewerkers) niet worden omgezet in vaste dienstverbanden, waardoor de organisatie versneld krimpt. Het is overigens ook hierdoor, in samenhang met de geïntroduceerde financieringssystematiek, dat het resultaat over 2015 ongeveer 1 miljoen beter uitkomt dan verwacht, namelijk op een tekort van 2,5 miljoen. Een tekort overigens dat voor het eerst sinds jaren grotendeels ten laste van de gemeentelijke begrotingen zal moeten worden gebracht. Tot slot is, zoals uitvoerig toegelicht in de begroting zelf, er vooralsnog vanuit gegaan dat de verliezen in de jaren 2016 tot en met 2018 vergelijkbaar zullen zijn met het verwachte resultaat over Dit zowel vanwege het gegeven dat de toekomstige subsidiebedragen zullen worden bijgesteld op basis van de werkelijke landelijke en regionale uitstroom als vanwege het nog ontbreken van de vertaling naar een concreet uitvoeringsplan voor de komende jaren. Het moge duidelijk zijn dat daar voor ons allen, gemeenten, bestuur en directie van Wedeka, de komende periode nog een zware en grote uitdaging ligt. F.J.C. Boen, voorzitter 5

6 6

7 HOOFDSTUK 2 PROGRAMMAPLAN De voorliggende begroting 2015 komt uit op een tekort van 2,497 miljoen, hetgeen redelijk vergelijkbaar is met de gewijzigde begroting van Er is echter één belangrijk verschil. de reserve is nu niet meer toereikend om dit tekort uit te financieren en er zal een stevig beroep op de gemeenten moeten worden gedaan. Sinds half juni is het nieuwe verdeelmodel bekend en is het inmiddels duidelijk dat een vast subsidiebedrag per se, al dan niet met korting, verleden tijd is. Het nieuwe verdeelmodel gaat uit van een veronderstelde blijfkans cq uitstroom (8% in 2015) en een vaststaand totaal subsidiebedrag per gemeente, dat gebaseerd wordt op de beginstand van het betreffende jaar. Voor 2015 komt dit, naar het zich met de nu bekende gegevens laat aanzien, uit op een gemiddelde subsidie van ,- per se. Dit is ruim 600,- hoger dan de subsidie die verwacht werd. Namelijk ,- (van 2014) minus een opgelegde korting van 500,-, zijnde ,-. Al met al leidt dit ten opzichte van de verwachtingen tot een resultaat dat 1 miljoen beter is. Door de voorgestelde systematiek en de aankondiging dat de toekomstige bedragen op basis van de werkelijke uitstroom zullen worden bijgesteld, is het op dit moment onmogelijk om een zinvolle meerjarenraming te produceren en gaan we er, noodgedwongen, vooralsnog van uit dat de navolgende jaren een vergelijkbaar financieel beeld zullen opleveren. Daar komt bij dat op dit moment niet valt te voorzien welke vorm het gemeentelijk beleid inzake de Participatiewet zal krijgen en hoe, in samenhang daarmee, met de forse krimp van de organisatie zal worden omgegaan. Dat dit echter een financiële vertaling zal (moeten) krijgen, moge duidelijk zijn. Dat er nog een begrotingswijziging met bijbehorende meerjarenraming aan gaat komen, ligt dus zeer voor de hand. Bij de opstelling van de begroting zijn we ervan uitgegaan dat de instroom per 1 januari stopt en de aflopende derde termijns tijdelijke contracten (ongeveer 50 se s), niet worden omgezet in een vast dienstverband. Uiteraard is hier in de omzetraming rekening mee gehouden. Aangezien de begroting, zoals gebruikelijk, van een uitvoerige toelichting is voorzien met evenals vorig jaar een stevige risicoparagraaf, zal deze hierna slechts in hoofdlijnen worden toegelicht. De totale netto-opbrengsten laten ten opzichte van de begroting 2014 een daling zien van ruim ,-. De opbrengsten van Industrie zijn ,- lager begroot. De begrote opbrengsten zijn er op gebaseerd dat de beter opbrengende werksoorten, zoals metaal, post, polijsterij, op het huidige niveau worden gehouden. De opbrengst van Kringloop & Milieu is gelijk gehouden, terwijl de omzet van Groen & Infra ,- lager is ingeschat. Deze daling heeft enerzijds te maken met de nog steeds beroerde marktomstandigheden en anderzijds met de personele krimp, die er aan komt. De netto-opbrengsten van de divisie Trajecten, waaronder ook detachering valt, zijn ,- lager geraamd, hetgeen volledig veroorzaakt wordt door de daling van het aantal beschikbare medewerkers. De opbrengsten voor de TDC s zijn op hetzelfde niveau opgenomen. Tegelijkertijd is de taakstelling voor Begeleid Werken wederom met 15 fte s verhoogd en wordt alles op alles ingezet om de in 2014 succesvol ingezette beweging voort te zetten. 7

8 De ambtelijke salariskosten zijn wederom met bijna ,- gedaald door met name 4,18 formatieplaatsen minder te begroten. Wel is rekening gehouden met een beperkte structurele salarisverhoging. In de overige kosten is, voor zover mogelijk, rekening gehouden met de optredende krimp. Het bedrijfsresultaat komt door dit alles uit op een positief resultaat van ruim 1,6 miljoen, maar wordt helaas volledig teniet gedaan door het negatieve subsidie resultaat. Ook in het nieuwe verdeelmodel. Uitgangspunt bij deze begroting is dat de Participatiewet per 2015 ingevoerd wordt en de instroom vanaf dat moment stopt en de krimp dus aanvangt. Als gevolg hiervan schatten wij dat het aantal se s daalt van in 2014 naar in 2017 oftewel een daling van 32%. Een daling die uiteen valt in natuurlijk verloop en beëindiging uiteindelijk van alle (290) tijdelijke contracten. Alhoewel we in de omzetschatting ervan uitgaan vooral de betere werksoorten te behouden en dat bovendien de beweging naar buiten doorgaat, is het onvermijdelijk dat de te verwachten omzet mee daalt. Tegelijkertijd gaan in de voorliggende situatie de kosten niet evenredig mee omlaag omdat hier (nog) geen (frictie)budget voor is en het toekomstig beleid nog niet vastgesteld is; hetgeen gezien alle onduidelijkheden ook nog niet kan! Het vervallen van het herstructureringsfonds maakt het, gezien de nog steeds bestaande bovenwettelijke uitkering voor ambtelijk personeel en de onmogelijkheid om eenmalig af te boeken op onroerend goed en machines, vrijwel onmogelijk om ingrijpend te herstructureren. Nog los van het feit dat allereerst de beleidskaders voor de komende jaren vastgesteld zullen moeten zijn en het nieuwe verdeelmodel op dit moment nog niet in al haar toekomstige consequenties valt te overzien. Om laatstgenoemde reden is de begroting nu nog niet voorzien van een meerjarenraming en is de lijn van 2015 recht doorgetrokken. Zodra mogelijk zal de begroting nog van een indicatieve meerjarenraming worden voorzien. Hoe het ook zij, er ligt ons en dat geldt zowel voor alle medewerkers als onze gemeenten de komende jaren nog een zware taak te wachten. 8

9 HOOFDSTUK 3 VERPLICHTE PARAGRAFEN 3.1 WEERSTANDSVERMOGEN Het Algemeen Bestuur van Wedeka heeft de jaarrekening van 2013 vastgesteld. Het negatieve resultaat van ,- is conform de Gemeenschappelijke Regeling ten laste geboekt van de algemene reserve van Wedeka. Daarmee komt de algemene reserve op ,-. De gewijzigde begroting over 2014 sluit met een verlies van ,-. Met de aangesloten gemeenten is de afspraak gemaakt dat de verliezen, zolang de algemene reserve dit toelaat, ten laste van het eigen vermogen zullen komen. Indien de algemene reserve onvoldoende is om het verlies te dekken, zullen de gemeenten de tekorten weer moeten aanvullen. Voor 2015 is een exploitatieverlies geraamd van ,-. Dit verlies kan gedeeltelijk, voor een bedrag van ,-, uit de algemene reserve worden gefinancierd, waardoor de aangesloten gemeenten voor 2015 een gemeentelijke bijdrage moeten betalen van ,-. Aangezien Wedeka over het eerste halfjaar 2014 ongeveer ,- voor loopt op de begroting 2014, is het niet onwaarschijnlijk dat de gemeentelijke bijdrage uiteindelijk lager uit zal komen dan de genoemde 2,3 miljoen. De sw-sector zal de komende jaren worden afgebouwd, waarbij er vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe instroom zal komen in de sw-bedrijven en waarbij de huidige populatie zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers moet worden geplaatst. Dit zal grote gevolgen hebben binnen de organisatie van Wedeka Bedrijven. Het kabinet heeft hierbij verzuimd, in tegenstelling tot de Wet werken naar vermogen, om transitiegelden te reserveren om de sw-bedrijven af te bouwen. Hierdoor zullen de kosten, voornamelijk de huisvestingskosten en kosten voor ambtelijk personeel, niet evenredig teruglopen waardoor de tekorten de komende jaren oplopen. Wedeka heeft zelf geen middelen om de organisatie te reorganiseren. Het voorgaande maakt dat het vrijwel onmogelijk is om een enigszins betrouwbare meerjarenraming te presenteren. Wat wel glashelder is, is dat de algemene reserve na 2014 niet meer toereikend is om het volledige exploitatietekort te dekken, waardoor de betrokken gemeenten vanaf dit boekjaar middels een gemeentelijke bijdrage het verlies, hoe dat er ook uit zal gaan zien, moeten gaan aanvullen. 9

10 3.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Het onderhoud aan de kapitaalgoederen van Wedeka Bedrijven wordt door de onderhoudsdienst deels in eigen beheer uitgevoerd en deels uitbesteed aan externe bedrijven of specialisten. Het onderhoud kan worden uitgesplitst naar diverse vormen: - werktuigbouwkundig onderhoud; - elektrotechnisch onderhoud; - bouwkundig onderhoud. Voor registratie en herkenning van productiemiddelen wordt een middelenbeheerssysteem gehanteerd. Middels dit systeem worden onder meer onderhoudsfrequenties, wettelijke keuringen, inspecties en machinegegevens geregistreerd. 3.3 FINANCIERING Algemene ontwikkelingen Via de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) is de treasury van gemeenten en overheidslichamen geregeld. Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico s. Ingevolge de wet heeft Wedeka een treasurystatuut opgesteld en is in de begroting en jaarrekening een financieringsparagraaf opgenomen, waarin verantwoording over het treasurybeleid wordt afgelegd. Treasurybeheer Wedeka heeft een laag risicoprofiel, doordat de rentepercentages van de langlopende leningen voor langere tijd vastliggen, geen gebruik wordt gemaakt van derivaten en de gelduitzettingen gering zijn. In deze begroting zijn opgenomen: a. een toetsing van de wettelijk toegestane kasgeldlimiet aan de netto vlottende schuld; b. toetsing van de vastgestelde renterisiconorm aan de renterisico s van de vaste schuld; c. een weergave van de kredietrisico s; d. een financieringsoverzicht van de opgenomen geldleningen en de rentegevoeligheid hiervan. Ad a. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een (vastgesteld) percentage van het totaal van de jaarbegroting van Wedeka. Deze wordt getoetst aan de netto vlottende schuld. De netto vlottende schuld per kwartaal is het gemiddelde van de netto vlottende schuld op de eerste dag van iedere maand in het desbetreffende kwartaal. In het volgende overzicht wordt de omvang van de vlottende schuld getoetst aan de wettelijke norm. 10

11 Omschrijving bedragen per kwartaal (x 1.000,-) 1 e kw 2 e kw 3 e kw 4 e kw Omvang van de begroting per 1 januari (= grondslag) Toegestane kasgeldlimiet - in procenten van de grondslag 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% - in een bedrag Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden korter dan 1 jaar Schuld in rekening-courant Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld Vlottende middelen Contante gelden in kas Tegoeden in rekening-courant Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld (2-3) Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (+) c.q. overschrijding (-) (1-4) Ad b. Renterisiconorm Het overzicht hierna brengt de renterisico s voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm in beeld. De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld van Wedeka bij aanvang van het jaar. Deze wordt getoetst aan de verwachte vaste schuldpositie bij Wedeka, waarbij telkens de situatie aan het begin van het jaar wordt genomen. Omschrijving bedragen per kwartaal (x 1.000,-) Basisgegevens 1a. Renteherziening op vaste schuld o/g b. Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) a. Nieuwe aangetrokken vaste schuld b. Nieuwe verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld (2+6)

12 Omschrijving bedragen per kwartaal (x 1.000,-) Renterisiconorm 8. Stand van de vaste schuld per 1 januari Het bij Min. regeling vastgestelde % 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 10. Renterisiconorm (8x9) Toets renterisiconorm 11. Ruimte (+) c.q. overschrijding (-) (10-7) Ad c. Kredietrisico Wedeka kent geen risico s, die voortvloeien uit de mogelijkheid op een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichting van de tegenpartij als gevolg van solvabiliteit of deficit. Ad d. Financiering Door middel van onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen lening. Omschrijving bedragen per kwartaal (x 1.000,-) bedrag gemidd. invloed op rente gem.rente Stand per 1 januari Nieuwe leningen Reguliere aflossingen 385 Vervroegde aflossingen - Rente-aanpassing (oud percentage) - Rente-aanpassing (nieuw percentage) - Stand per 31 december VERBONDEN PARTIJEN Wedeka Bedrijven is enig aandeelhouder van Wedeka BV. In deze BV wordt in het kader van het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid ten behoeve van de gemeenten, inwoners met een WWB-uitkering een maatschappelijke baan respectievelijk een leer-werktraject aangeboden bij diverse organisaties in de regio. De vennootschap fungeert als doorgeefluik ten behoeve van de gemeenten; de betaalde lonen worden door de gemeenten vergoed, deze vergoeding wordt verhoogd met een bedrag voor de door de BV uitgevoerde werkzaamheden. Aangezien Wedeka Bedrijven daadwerkelijk de werkzaamheden voor de BV uitvoert, stuurt deze vervolgens weer een factuur aan de BV. Wedeka Bedrijven verantwoordt deze opbrengst onder diverse baten en lasten. Wedeka BV is tevens enig aandeelhouder van de besloten vennootschappen Combo Rotterdam, Combo Utrecht en Combo s-hertogenbosch. In geen van deze BV s vinden op dit moment activiteiten plaats. 12

13 De directie en het Dagelijks Bestuur van Wedeka vormen ook de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Stichting Baanderij. De Stichting Baanderij heeft echter een eigen begroting en jaarrekening. De kosten en opbrengsten worden 1 op 1 doorberekend aan Wedeka Bedrijven en zijn hier opgenomen in de exploitatie. De begroting van Baanderij sluit hierdoor met een exploitatiesaldo van nihil. 3.5 BEDRIJFSVOERING Investeringsbeleid In deze begroting wordt het resterende investeringsprogramma 2014 niet weer vermeld, maar de effecten van deze investeringen zijn wel meegenomen bij de afschrijvingskosten. Het investeringsbedrag is voor 2015, in vergelijking met 2014 op hetzelfde niveau begroot met dien verstande dat er een bedrag van ,- extra is opgenomen om het magazijn aan de Oosterkade op te delen in compartimenten. Dit is nodig voor het verkrijgen van een bouw- en milieuvergunning. Activa levensduur investerings- in jaren bedrag Divisie Industrie Gebouwen 15 jaar Machines 10 jaar Installaties 15 jaar Inventarissen 10 jaar Vervoermiddelen 8 jaar Kringloop en Milieu Gebouwen 15 jaar Machines 8 jaar Installaties 15 jaar Inventarissen 10 jaar Vervoermiddelen 8 jaar Divisie Groen en Infra Gebouwen 15 jaar Machines 8 jaar Installaties 15 jaar Inventarissen 10 jaar Vervoermiddelen 8 jaar Divisie Trajecten Machines 10 jaar Inventarissen 10 jaar Vervoermiddelen 8 jaar Staf Computerapparatuur 5 jaar Vervoermiddelen 8 jaar Totaal

14 Informatisering en automatisering De informatievoorziening binnen Wedeka is met name gericht op het ondersteunen van de bedrijfsprocessen. Hiervoor is hard- en software aanwezig voor de informatiesystemen ten behoeve van logistiek, financieel en personeel. De informatievoorziening kenmerkt zich door degelijkheid en bedrijfszekerheid. Om de continuïteit van al deze systemen te waarborgen zullen aanpassingen en investeringen worden uitgevoerd in zowel hard- als software. Op langere termijn moet er worden bezien of de aanwezige software voor logistiek moet worden vervangen. Dit is mede afhankelijk van de benodigde logistieke informatie en de in de toekomst gevoerde productieprocessen bij Wedeka. Ook moet er rekening worden gehouden met de continuïteit en onderhoudsmogelijkheden van de aanwezige logistieke software. 14

15 Organisatiestructuur Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Raad van Advies Directie Ondernemingsraad Personeelsmanagement Financiën & Control Bedrijfskundige Zaken Inkoop Technische Dienst Commercie Divisie Industrie Divisie Groen & Infra Divisie Trajecten WI Oosterkade GI Stadskanaal Trajectbegeleiding WI Electronicaweg GI Ter Apel Detacheringen WI Ter Apel GI Veendam WI Veendam Kringloop & Milieu 15

16 16

17 HOOFDSTUK 4 BEGROTING EN MEERJARENRAMING 4.1 FINANCIELE POSITIE Balans Activa Vaste Activa Passiva Eigen Vermogen Immateriele activa Algemene Reserve Materiele vaste activa Bestemmingsreserve Financiele vaste activa Vaste schulden Lening O/G Vlottende activa Kortlopende schulden Voorraden Crediteuren Uitzettingen Overige schulden Liquide middelen Overlopende passiva Overlopende activa Totaal Werkkapitaal va-vp Mutatie werkkapitaal 281 Solvabiliteit 111,0% 108,5% 17

18 Kasstroomoverzicht (x 1.000,-) Herkomst van middelen Afschrijving vaste activa Aflossing lening fietsproject 175 Opname lening Bijdragen gemeenten in tekort Besteding van middelen Investeringen Verstrekkingen leningen fietsproject 200 Vrijval bestemmingsreserve 50 Resultaat Aflossing leningen Mutatie financieringsoverschot (- = afname) 281 Voorraden - 50 Uitzettingen 0 Liquide middelen 331 Overlopende activa Crediteuren 0 Overige schulden 0 Overlopende passiva 0 0 Mutatie werkkapitaal

19 4.2 PROGRAMMABEGROTING (x 1.000,-) Omschrijving Begroting Begroting Jaarrekening Omzet Voorraadmutaties Bruto bedrijfsopbrengsten Kosten grondstoffen c.a Totaal netto opbrengsten Overige kosten Wsw Salariskosten c.a. ambt.pers Afschrijvingskosten activa Dienstverlening derden Overige bedrijfskosten Diverse lasten Rentelasten Diverse baten Onttrekking bestemmingsreserve Buitengewone lasten Bedrijfs- en financieringslasten Bedrijfsresultaat Rijksbijdragen Loonkosten Wsw-personeel Begeleid Werken Totaal loonkosten Wsw Subsidieresultaat Totaal exploitatieresultaat Onttrekking algemene reserve Gemeentelijke bijdrage Resultaat na bestemming

20 4.3 TOELICHTING OP DE PROGRAMMABEGROTING (x 1.000,-) BEDRIJFSRESULTAAT Begroting Begroting Jaarrekening Netto-opbrengsten Divisie Industrie: Industriële vestigingen Kringloop en Milieu Divisie Groen en Infra Divisie Trajecten Totaal Opbrengsten per fte (excl. Begeleid Werken) Aantal fte s Opbrengsten per fte (in euro s) De netto-opbrengsten laten ten opzichte van de begroting 2014 een daling zien van ,- ofwel 4,7%. Ten opzichte van de jaarrekening 2013 is er een daling van ,-. Per fte (= fulltime arbeidsplaats) is er een toename ten opzichte van de begroting 2014 van 5,1%. Net als vorig jaar hebben we van de Provincie Groningen uitstel gekregen om de begroting bij hen aan te leveren voor 15 oktober. Hierdoor moet de begroting relatief vroeg in het jaar worden opgesteld wat veel onzekerheden met zich meebrengt. De Participatiewet zal per 1 januari 2015 worden ingevoerd. Dit betekent dat er vanaf deze datum geen nieuwe instroom zal plaatsvinden. Daarnaast worden de tijdelijke contracten die moeten worden omgezet in vaste dienstverbanden niet verlengd. Hierdoor loopt de populatie die werkzaam is bij Wedeka Bedrijven snel terug. We zijn er in de begroting van de opbrengsten vanuit gegaan dat de goedrenderende werksoorten zoveel mogelijk kunnen worden gecontinueerd waardoor de opbrengsten per fte, ondanks de daling van de totale opbrengsten kunnen stijgen. Het is hierbij wel essentieel dat gemeenten niet verder gaan bezuinigen op de groenvoorziening wat door Wedeka wordt uitgevoerd. De geraamde opbrengsten van de industriële vestigingen zijn ten opzichte van de begroting ,- lager begroot. Vanaf 2015 komt er geen nieuwe instroom van Wsw-medewerkers waardoor er voor deze divisie minder personeel beschikbaar is om het werk uit te voeren. De begrote opbrengsten zijn erop gebaseerd dat de goed-opbrengende werksoorten van de divisie Industrie zoals metaal, post, hout, polijsterij op het huidige niveau worden gehouden. De opbrengsten van de afdeling Kringloop en Milieu zijn voor 2015 begroot op hetzelfde niveau als in

21 De begrote opbrengsten voor de divisie Groen en Infra zijn voor ,- lager begroot dan in Ten opzichte van de gerealiseerde opbrengst over 2013 is de geprognosticeerde opbrengst voor ,- lager. Deze daling wordt enerzijds veroorzaakt doordat er ook voor deze divisie minder personeel beschikbaar is. Daarnaast hebben opdrachtgevers door de economische recessie minder geld beschikbaar, waardoor ook op de groenwerkzaamheden moet worden bezuinigd. Enkele aangesloten gemeenten hebben inmiddels bezuinigd op het groen en ook het komende jaar zal de opbrengst hierdoor verder teruglopen. Ook in de groenvoorziening staan de prijzen onder druk, omdat collega-bedrijven (sw en niet-sw) in dezelfde krimpende markt vissen. Om de medewerkers aan het werk te houden is men bereid om onder de kostprijs het werk uit te voeren. Wedeka moet met deze prijsverlaging meegaan om het werk te kunnen behouden, waardoor de opbrengsten ook dalen. De netto opbrengsten in de divisie Trajecten zijn voor 2015 geraamd op een bedrag van ,-; dit is ,- lager dan in de begroting van De opbrengsten van deze divisie bestaan enerzijds uit opbrengsten uit het detacheren van personeel en schoonmaakactiviteiten en anderzijds uit de opbrengsten van re-integratie van mensen met een uitkering. De Divisie Trajecten is binnen Wedeka verantwoordelijk om mensen te plaatsen bij reguliere werkgevers in het kader van Begeleid Werken. Ten opzicht van de begroting 2014 zijn er taakstellend 15 fte s extra voor begeleid Werken opgenomen. Begeleid Werken houdt in dat een werknemer van Wedeka in dienst treedt van een werkgever, waarbij Wedeka een deel van de rijkssubsidie, afhankelijk van de loonwaarde van betrokken werknemer, doorbetaald. De daling in opbrengst wordt hier ook volledig veroorzaakt doordat er minder personeel beschikbaar is waardoor er ook minder opbrengst gegenereerd kan worden. De begrote opbrengsten uit trajecten en het TDC zijn voor 2015 op hetzelfde niveau gehouden als in de begroting van 2014 was opgenomen. Begroting Begroting Jaarrekening Overige personeelskosten Wsw Hieronder vallen o.a. de reiskosten woon-werkverkeer ( ,-), bedrijfsgeneeskundige zorg ( ,-), opleidingskosten ( ,-), kosten voor werkkleding ( ,-), kosten voor kerstpakketten ( ,-), vakbondsbijdrage ( ,-) en kosten voor jubilea ( ,-). Hiertegenover staat een opbrengst voor de Subsidieregeling Praktijkleren ( ). De daling van de personeelskosten ten bedrage van ,- heeft als hoofdoorzaak de daling van de gemiddelde personeelsstand (van gemiddeld fte s in 2014 naar gemiddeld fte s in 2015). 21

22 Begroting Begroting Jaarrekening Salariskosten c.a. ambtelijk personeel Salariskosten ambtelijk personeel Overige personele kosten ambt. personeel Totaal salariskosten ambt. personeel Aantal fte s 98,45 102,63 104,67 Gedet.ambt./directievoering EMCO-groep -/- 4,98 -/ /- 6,68 93,47 97,65 97,99 Salariskosten per fte (in euro s) Door met name 4,18 ambtelijke formatieplaatsen minder te begroten zijn de salariskosten ,- lager dan de begroting van In de begroting voor 2015 is rekening gehouden met het onderhandelingsakkoord dat de vakbonden met het VNG zijn overeengekomen. Per 1 oktober 2014 zullen de salarissen met 1% worden verhoogd en per 1 april 2015 zal iedere ambtelijke medewerker een loonsverhoging van 50,- ontvangen. De achterban zal dit akkoord nog wel moeten goedkeuren. Afschrijvingskosten De afschrijvingskosten zijn gebaseerd op de huidige staat van afschrijvingen, het resterende investeringsprogramma 2014 en het investeringsplan 2015 (zie paragraaf 3.5). De begrote afschrijvingskosten voor 2015 zullen stijgen ten opzichte van de begrote afschrijvingskosten over Dit wordt veroorzaakt door de investering van ,- voor het compartimenteren van het magazijn aan de Oosterkade, wat nodig is om een nieuwe bouw- en milieuvergunning te kunnen krijgen. Kosten dienstverlening derden In de begroting 2015, is net als in de begroting 2014, rekening gehouden met extra ondersteuning die moet worden ingehuurd voor de vele trajecten die binnen ons bedrijf worden uitgevoerd. Daarnaast wordt er personeel ingehuurd ter ondersteuning van onze Technische Dienst voor het onderhoud van het machinepark. In de Kringloopwinkels wordt gewerkt door een aantal medewerkers uit andere subsidieregelingen, waarvoor een (beperkte) inleenvergoeding wordt betaald. Naast de kosten van externe ondersteuning worden onder dienstverlening derden onder andere begrepen de kosten van uitbesteding salarisadministratie, juridische expertise en de kosten welke samenhangen met ISO, VCA etc. Wedeka voert daarnaast ook veel administratieve werkzaamheden uit die voortvloeien uit het aannemen van mensen vooruitlopend op een dienstverband bij Wedeka. De opbrengsten die hiermee gemoeid zijn, ten bedrage van ,- worden in mindering gebracht op de post kosten dienstverlening derden. 22

23 Begroting Begroting Jaarrekening Overige bedrijfskosten Huur- en leasekosten Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen en verzekeringen Indirecte productiekosten Algemene kosten Totaal overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten zijn begroot op basis van het werkelijk niveau over 2013 en het verwachte niveau over Diverse lasten In deze post worden de incidentele lasten, zoals onder andere voorraadverschillen, afboekingen op debiteuren en schades verantwoord. Rentelasten De begrote rentelasten zijn voor 2015 gebaseerd op de lasten van de vaste geldleningen van Wedeka en een gering bedrag voor rentekosten, verband houdend met rekeningcourantkrediet. Wedeka moet het verlies over 2014 en 2015 gedeeltelijk zelf financieren uit de algemene reserve, waardoor er een extra lening van ,- aangetrokken moet worden. Met de rentekosten van deze lening is in de begroting rekening gehouden. Diverse baten In deze post worden de incidentele baten zoals o.a. voordelige herwaarderingsverschillen van voorraden, schade-uitkeringen, ziekengelden van Wedeka BV en boekwinsten bij verkoop van activa verantwoord. Onttrekking bestemmingsreserve Met ingang van 2013 wordt er jaarlijks een bedrag van ,- ten gunste van het resultaat ten laste van de bestemmingsreserve geboekt. Deze bestemmingsreserve is gevormd uit de algemene reserve die bij de overname van Baanderij is meegekomen. Een deel van deze reserve, een bedrag van ,- moet volgens afspraak gebruikt worden voor nieuwe huisvesting, waardoor het op de balans als bestemmingsreserve zal worden opgenomen. In de loop van 2013 is de bouw van de nieuwe kringloopwinkel afgerond waarna het nieuwe gebouw in gebruik is genomen. De vrijval van de bestemmingsreserve is gelijk aan de afschrijvingskosten. 23

24 Begroting Begroting Jaarrekening Buitengewone lasten Onder deze post worden de inactieve ambtenaren verantwoord. In de begroting 2015 is rekening gehouden met 0,7 inactief persoon. SUBSIDIERESULTAAT Rijksbijdragen Aantal s.e. s Subsidie per s.e Deze bijdrage wordt ontvangen via de aangesloten gemeenten en de buitengemeenten. Het kabinet was voornemens om de subsidie vanaf 2015 jaarlijks af te bouwen met een bedrag van 500,- per se. In juni heeft het ministerie een nieuwe subsidieregeling aangekondigd die ingaat op 1 januari In deze nieuwe regeling ontvangen de gemeenten een budget dat, in tegenstelling tot voorgaande jaren, onafhankelijk is van de werkelijke realisatie. Het ministerie heeft nu (juni 2014) een voorlopig Wsw-budget per gemeente vastgesteld. Dit budget is gebaseerd op de volumetoewijzing over 2014 en is berekend door het macrobudget voor de SW sector te delen door het totale landelijke aantal se s. Vervolgens krijgt iedere gemeente een evenredig deel van dit budget. Later kan dit budget naar beneden worden bijgesteld als het aantal gerealiseerde aantal se s over 2014 lager uitkomt dan de volumetoewijzing over Vanaf 2015 zullen er geen nieuwe werknemers in de sw instromen en zullen tijdelijke contracten niet worden verlengd naar vaste dienstverbanden. Hierdoor loopt het aantal se s terug met 148 se s ten opzichte van de begroting over Loonkosten Wsw-personeel Aantal fte s (exclusief Begeleid Werken) Loonkosten per fte (in euro s) De post Wsw-loonkosten is ten opzichte van de begroting 2014 salderend met ,- gedaald. Deze daling aan loonkosten is in zijn geheel toe te schrijven aan de daling van het te begroten aantal fte s met 163. Deze daling wordt veroorzaakt doordat er vanaf 2015 geen nieuwe instroom van medewerkers zal zijn, er geen tijdelijke contracten worden omgezet naar arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en de taakstelling om werknemers die in het kader van Begeleid Werken bij reguliere werkgevers te plaatsen, is verhoogd met 15 fte s. De huidige cao van de Wsw liep af per 1 januari Aangezien de rijkssubsidie de komende jaren zal worden afgebouwd is er geen ruimte voor een loonsverhoging. Ten opzichte van 2014 zijn er dan ook geen structurele loonsverhogingen opgenomen. 24

25 De loonkosten per fte stijgen doordat er geen tijdelijke contracten worden omgezet in vaste dienstverbanden. De medewerkers die hierdoor uit dienst gaan hebben een relatief laag loon waardoor de gemiddelde loonkosten per fte stijgen. Begroting Begroting Jaarrekening Kosten Begeleid Werken Wedeka voert het Begeleid Werken zelfstandig uit. Het kabinet heeft als beleid om zoveel mogelijk werknemers bij reguliere werknemers te plaatsen. Wedeka volgt dit beleid en heeft de taakstelling met 15 se s (van 35 se s naar 50 se s) verhoogd. De kosten 2015 zijn gebaseerd op de te betalen loonkostensubsidie aan externe werkgevers en incidentele externe ondersteuning. Onttrekking aan algemene reserve Aan het begin van het boekjaar 2015 zal er nog een bedrag van ,- in de algemene reserve aanwezig zijn. Dit bedrag zal in 2015 onttrokken worden aan de algemene reserve. Hiermee is de algemene reserve teruggebracht tot nihil waardoor de aangesloten gemeenten conform de Gemeenschappelijke Regeling de tekorten van Wedeka weer moeten betalen. Gemeentelijke bijdragen Aangezien de algemene reserve die nog resteert aan het begin van het boekjaar onvoldoende groot is om het gehele tekort van Wedeka volledig te dekken moeten de aangesloten gemeenten het deel van het tekort dat boven de algemene reserve uitkomt als gemeentelijke bijdrage betalen. Dit bedrag zal verdeeld worden op basis van het aantal geplaatste fte s per gemeente. Buitengemeenten betalen op basis van wetgeving niet mee aan het nadelige saldo. Op basis van de huidige personeelsstand zou dit voor de gemeentelijke bijdragen ongeveer het volgende beeld geven. (bijdragen x 1.000) percentage 2015 Gemeente Borger-Odoorn 10% 232 Gemeente Menterwolde 8% 186 Gemeente Stadskanaal 40% 929 Gemeente Veendam 25% 581 Gemeente Vlagtwedde 17% 395 Totaal 100% Resultaat na bestemming

26 4.4 RISICOPARAGRAAF Om de begroting 2015 en de meerjarenraming goed te kunnen beoordelen, zijn hieronder alle bekende risico s die in de begroting besloten liggen, weergegeven: Netto toegevoegde waarde Van de totaal begrote netto toegevoegde waarde wordt een gedeelte gegenereerd in de vorm van jaarcontracten. Dit geldt hoofdzakelijk voor de groenvoorzieningobjecten van de aangesloten gemeenten, doch ook voor een beperkt aantal langlopende contracten bij de divisie Industrie. De resterende netto toegevoegde waarde heeft betrekking op kortlopende orders, waarvoor telkens opnieuw acquisitie moet worden gepleegd. De huidige economische recessie en de bezuinigingsopdrachten waarvoor onze gemeenten staan, zetten de geraamde opbrengsten onder druk. In de begroting 2015, maar ook voor de meerjarenraming, gaan we ervan uit dat de gemeenten hun bezuinigingen niet zullen doorschuiven naar Wedeka. Lonen Wsw-werknemers Per 1 januari 2015 zullen de sociale premies opnieuw worden vastgesteld, waardoor de werkgeverslasten kunnen stijgen. In de begroting over 2015 is gerekend met de premies van Zoals al gememoreerd, is de cao van de Wsw per 1 januari 2014 afgelopen. In de loonkosten is geen loonstijging als gevolg van een nieuwe cao meegenomen en is geen rekening gehouden met een premieverhoging van het pensioenfonds. Ook de rijkssubsidie, die de loonkostenstijging normaal gesproken compenseert, is niet verhoogd. Indien de Wsw-lonen wel worden verhoogd en de rijkssubsidie wordt niet met hetzelfde bedrag verhoogd, heeft dit forse consequenties voor het financiële resultaat. Wedeka leidt haar medewerkers op middel BBL trajecten waarbij gebruik werd gemaakt van de afdrachtkorting onderwijs. Met ingang van 2014 is de Subsidieregeling Praktijkleren van kracht. In deze regeling wordt er door het kabinet een bedrag beschikbaar gesteld waarbij de werkgevers worden gesubsidieerd door het beschikbare bedrag te delen door het aantal aanvragen. Het is hierdoor niet bekend welk bedrag Wedeka zal gaan ontvangen. In de begroting is hetzelfde bedrag voor de Subsidieregeling Praktijkleren opgenomen als ook in 2014 was begroot Het pensioenfonds voor de Wsw (PWRI) voorziet problemen in de toekomst, omdat het aantal deelnemers zal teruglopen in verband met de Participatiewet. Hierdoor zal het pensioenfonds relatief meer kosten aan de deelnemers moeten doorberekenen, waardoor er eventueel op uitkeringen moet worden gekort. De kans is aanwezig dat deze rekening bij de sw-bedrijven zal worden neergelegd in de vorm van een pensioenpremiestijging. Salariskosten ambtelijk personeel De huidige cao is afgelopen per 1 januari Inmiddels is er een onderhandelingsakkoord tussen de vakbonden en het VNG overeengekomen. Met dit onderhandelingsakkoord is rekening gehouden in deze begroting. Indien de achterban van één van deze partijen het akkoord afwijst zullen beide partijen opnieuw moeten onderhandelen. Net als bij de Wsw-loonkosten geldt, dat er geen rekening is gehouden met veranderende sociale wetgeving per 1 januari 2015 of het stijgen van pensioenpremies bij het ABP. 26

27 Rijksbijdragen Het kabinet heeft de bezuinigingsplannen op de sw-sector door het Sociaal Akkoord met 1 jaar uitgesteld. Vanaf 1 januari 2015 gaat er een nieuwe subsidieregeling komen die gebaseerd is op het door de Staatssecretaris aangekondigde verdeelmodel. In dit nieuwe verdeelmodel ontvangt iedere gemeente een evenredig deel van het verlaagde macrobudget. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de subsidie niet meer afgerekend op de werkelijke realisatie in het betreffende jaar maar ontvangt iedere gemeente een lumpsum. In de begroting van Wedeka waren de SW loonkosten en de Rijkssubsidie altijd communicerende vaten. Immers als er in een jaar meer of minder mensen werden verloond werd de Rijkssubsidie hierop aangepast met als restrictie dat er nooit meer Rijkssubsidie werd betaald dan in de volumetoewijzing was aangegeven. Bij een eventuele overrealisatie betaalde de gemeente, die had overgerealiseerd uit eigen middelen de subsidie bij. Bij het opstellen van de begroting is het essentieel om een juiste inschatting te maken van het aantal werknemers. Uitgangspunt hierbij is dat vanaf het opstellen van de begroting moet worden vastgesteld welke medewerkers door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd uit dienst zullen gaan en welke mensen uit dienst zullen gaan door het beeindigen van hun tijdelijke overeenkomst. Daarnaast bestaan er nog overige redenen zoals overlijden, uitstroom naar WIA na 2 jaar ziekte, ontslagname door werknemer zelf etc. Indien in werkelijkheid de ontslagname door overige redenen afwijkt van de begroting zal er verschil ontstaan in loonkosten. Dit verschil wordt met ingang van 2015 niet meer gecompenseerd in de Rijkssubsidie waardoor dit grote invloed heeft op de exploitatie. De loonkosten per fte bedragen in 2015 ruim ,-, waardoor iedere fte meer of minder het exploitatieresultaat met dit bedrag kan doen afwijken. In deze begroting zijn de Wsw-loonkosten gebaseerd op het niveau van de huidige cao, die per 1 januari 2014 is afgelopen. In deze begroting gaan we ervan uit, dat de Wsw-loonkosten niet zullen stijgen. Mocht dit niet het geval zijn, omdat of de loonkosten sw of de pensioenpremies wel stijgen, dan zal dat relatief grote financiële gevolgen hebben, gezien het feit dat de staatssecretaris meerdere malen heeft uitgesproken geen enkele stijging te zullen compenseren. Weerstandsvermogen/gemeentelijke bijdragen Zoals in de begroting is aangegeven zal het weerstandvermogen in de loop van 2015 zijn teruggebracht naar nihil. Dat betekent dat, als het werkelijke resultaat negatief afwijkt van de begroting, dit effect direct terecht komt in de gemeentelijke bijdrage van dat jaar. 27

28 4.5 MEERJARENRAMING (x 1.000,-) Het is op dit moment niet mogelijk om een meerjarenraming op te stellen. De staatssecretaris heeft een nieuw verdeelmodel voor de rijkssubsidie bekendgemaakt. In dit nieuwe verdeelmodel wordt per gemeente een subsidie voor de WSW fictief vastgesteld op basis van de huidige volumetoewijzing. Voor 2015 zal de subsidie definitief worden toegewezen op basis van de werkelijk gerealiseerde aantallen SE s in Nederland in Ook in de jaren daarna zal telkens de subsidie worden toegekend op basis van de werkelijke landelijke realisatie in het jaar ervoor waarbij iedere gemeente een evenredig deel zal ontvangen van dit macrobudget. Dit maakt het op dit moment onmogelijk om een subsidie te berekenen na Vanaf 2015 zal er geen nieuwe instroom in de SW komen. Door het niet omzetten van tijdelijke contracten in vaste dienstverbanden en uitstroom door natuurlijk verloop zal de SW populatie van Wedeka snel teruglopen. De kosten zullen echter niet evenredig afnemen waardoor de tekorten snel zullen oplopen. Hierdoor zal Wedeka moeten reorganiseren om de verliezen te kunnen beperken. Op welke wijze deze reorganisatie uitgevoerd zal gaan worden is nu nog niet bekend waardoor er ook geen zinvolle meerjarenraming opgesteld kan worden. Om bovenstaande redenen is besloten om op dit moment geen meerjarenraming op te stellen en als uitgangspunt te nemen dat de verliezen in de jaren 2016 tot en met 2018 hetzelfde zullen zijn als in (bedragen x 1.000,-) percentage Gemeente Borger-Odoorn 10,0% Gemeente Menterwolde 8,0% Gemeente Stadskanaal 40,0% Gemeente Veendam 25,0% Gemeente Vlagtwedde 17,0% Totaal 100,0%

29 4.6 VASTSTELLING Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Wedeka Bedrijven te Stadskanaal, gehouden op 13 oktober De secretaris, J.F.A. Alberts De voorzitter, F.J.C. Boen 29

Concept BEGROTING. Vestigingen: Nijverheidsweg 12 9981 GJ Uithuizen. Mernaweg 27a 9964 AP Wehe den Hoorn. (d.d. 26 augustus 2013)

Concept BEGROTING. Vestigingen: Nijverheidsweg 12 9981 GJ Uithuizen. Mernaweg 27a 9964 AP Wehe den Hoorn. (d.d. 26 augustus 2013) Concept BEGROTING 2014 (d.d. 26 augustus 2013) Vestigingen: Nijverheidsweg 12 9981 GJ Uithuizen Mernaweg 27a 9964 AP Wehe den Hoorn 2 Inhoudsopgave Koers 2014: Ability gaat voor de kansen 4 Inleiding..

Nadere informatie

Jaarverslag en -rekening

Jaarverslag en -rekening Jaarverslag en -rekening 2013 Wedeka Bedrijven Electronicaweg 29 9503 GA Stadskanaal Postbus 194 9500 AD Stadskanaal Telefoon 0599-692000 Fax 0599-696241 E-mail info@wedeka.nl Internet www.wedeka.nl 2

Nadere informatie

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014.

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014. Gemeente Oude IJsselstreek SS V\ D D Ontvangen: 30/04/2014 -j4jnk07253 Postbus 236, 7000 AE -Terborgseweg 106, 7005 BC Doetinchem -Telefoon (i Bank BNG 28.50.12.495 - IBAN NL 62 BNGH 028b m - KvK-nummer

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Jaarverslag 2013 EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN Postbus 2040 7801 CA Emmen Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Email Internet algemeen@emco-groep.nl www.emco-groep.nl 1 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarverslag en Jaarrekening Jaarverslag en Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. Deel 1: Jaarverslag 2010 1. Bericht van het dagelijks bestuur 4 2. Directieverslag en programmaverantwoording 2.1 Inleiding 5 2.2 Wsw en WWB 6 3. Financieel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2. 1.1 Inleiding... 2

Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2. 1.1 Inleiding... 2 PROGRAMMABEGROTING 2015 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Samenvatting van de structurele lasten en baten van de Omgevingsdienst Groningen... 2 1.3 Ontwikkelingen...

Nadere informatie

Samenstelling Bestuur Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 3

Samenstelling Bestuur Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 3 Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Samenstelling Bestuur Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 3 Deel 1 Jaarverslag 1 Algemeen 4 2 Externe ontwikkelingen 6 3 Interne ontwikkelingen 7 4

Nadere informatie

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland. Begroting 2012. WNK Bedrijven Alkmaar

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland. Begroting 2012. WNK Bedrijven Alkmaar Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland Begroting 2012 WNK Bedrijven Alkmaar 1 Colofon: Deze aanbiedingsbrief is een uitgave van WNK Bedrijven Opmaak: Afdeling Communicatie ondersteuning Print: Afdeling

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit Zaaknummer: OWZDB09 Onderwerp jaarstukken Werkbedrijf Midden-Langstraat Collegevoorstel Inleiding Het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML) heeft in juli

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013-2016

Meerjarenbegroting 2013-2016 Meerjarenbegroting 2013-2016 INHOUD 4. Investeringsplanning... 8 Pagina 2 van 27 1. Inleiding Bijgaand treft u de eerste begroting 2013 en meerjarenbegroting 2013-2016 aan voor de nieuwe organisatie Baanbrekers.

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief 2011

Aanbiedingsbrief 2011 Aanbiedingsbrief 2011 Werkbegroting 2011 WNK Bedrijven Re-integratie Detacheren Groen Post Document Services Schoonmaak Personenvervoer Montage&Verpakking Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland Werkbegroting

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM Gemeente WaíerU tŭ CS BaanStede Postbus 404 2 5 APR ZOU 1440 AK Purmerend INGEKOMEN Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM T (0299)469 369 F (0299)469169

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Gerrit Rietveld Academie. Jaarstukken 2013

Gerrit Rietveld Academie. Jaarstukken 2013 Jaarstukken 2013 Amsterdam, 20 juni 2014 Inhoudsopgave Gegevens Gerrit Rietveld Academie 1 Verslag College van Bestuur bij de jaarrekening 2013 2 Continuïteitsparagraaf 15 Verslag van Raad van Toezicht

Nadere informatie

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 Jaarrekening 2005 Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 telefoon: 020-5522469 internet: www.amsterdam.nl

Nadere informatie

Begroting 2016. Opgesteld in opdracht van: Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en Provincie Noord-Holland

Begroting 2016. Opgesteld in opdracht van: Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en Provincie Noord-Holland Opgesteld in opdracht van: Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en Provincie Noord-Holland Contactpersoon Omgevingsdienst IJmond: L.A. Pannekeet Postbus 325

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114 Aanbieding... 3 Jaarverslag... 5 1. Algemene beschouwingen... 7 2. Paragraaf lokale heffingen... 11 3. Paragraaf weerstandsvermogen incl. risicoparagraaf... 12 4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen...

Nadere informatie