Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie"

Transcriptie

1 Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie 2014 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 13 mei 2015 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 28 mei 2015

2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Kernactiviteiten en werkgebied Structuur van de organisatie Toepassing van gedragscodes 6 3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Governance Raad van Bestuur Raad van Commissarissen Medische Staf Ondernemingsraad Cliëntenraad 8 4. Strategisch beleid, financiële informatie, voornaamste risico s en onzekerheden Speerpunten (strategisch) beleid Financiële informatie Gang van zaken tijdens boekjaar Financiële instrumenten Voornaamste risico s en onzekerheden Zorg, Onderzoek en Opleiding Kenniscentrum Sophia Revalidatie Kwaliteit & Veiligheid Onderzoek Opleiden Innovaties Maatschappelijke aspecten van revalidatiezorg Algemene maatschappelijke aspecten Medewerkers Duurzaamheidsbeleid Steunfondsen Kunst Opening Nieuwbouw hoofdlocatie Vrederustlaan Den Haag Nieuwbouw Piramide en De Witte Vogel Doelstellingen voor Ontwikkelagenda Doelstellingen patiëntenzorg Doelstellingen personeel

3 7.4. Financiële doelstelling Doelstellingen Kenniscentrum 26 Bijlage 1 Verslag van de Raad van Commissarissen 2014Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 2 RvB en RvC op Bijlage 3 Adviesorganen en commissies

4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Op grond van de regeling verslaglegging WTZi is Sophia Revalidatie verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over de manier waarop de organisatie het geld uit de Zorgverzekeringswet heeft besteed. Via DigiMV wordt digitaal verantwoording afgelegd over bestuur, bedrijfsvoering, personeel, financiën en productie. Daarnaast dient een jaarrekening met een controleverklaring van de accountant te worden gedeponeerd. Met deze verantwoording, het zg. jaardocument wordt voldaan aan alle wettelijke verantwoordingsverplichtingen (o.a. ministerie VWS, Inspectie voor de gezondheidszorg). Hoewel wettelijk niet meer verplicht heeft Sophia Revalidatie, naast DigiMV, ook een maatschappelijk verslag opgesteld. Met dit jaarverslag wil Sophia Revalidatie ook aan andere belanghebbenden een beeld geven van de organisatie en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid Daarmee wordt onder meer invulling gegeven aan de doelstelling om een transparante organisatie te zijn. Via het jaardocument, wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid op het niveau van de organisatie als geheel. De afzonderlijke RvE s en overige afdelingen hebben via eigen rapportages de realisatie van hun jaarplannen verantwoord. Deze rapportages zijn in ook in het voorliggende verslag niet meegenomen. Het jaardocument is openbaar en beschikbaar via en via de website van Sophia Revalidatie: 4 34

5 2. Profiel van de organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens Naam: Sophia Revalidatie Adres: Vrederustlaan SW Den Haag Telefoon : adres: Internetpagina: Nummer Kamer van Koophandel : Kernactiviteiten en werkgebied Sophia Revalidatie biedt medisch specialistische revalidatie aan kinderen, jongeren en volwassenen. Het verzorgingsgebied van Sophia Revalidatie omvat de gemeenten Den Haag, Haaglanden, Zoetermeer, Delft, Westland, Oostland en Gouda. Op acht locaties wordt poliklinische revalidatiebehandeling gegeven. In het revalidatiecentrum in Den Haag vindt klinische revalidatiebehandeling plaats. Met de ziekenhuizen in Den Haag, Delft en Gouda bestaan intensieve samenwerkingsrelaties waar de specialistische revalidatie van Sophia Revalidatie wordt ingezet ten behoeve van de ziekenhuispatiënten die revalidatiebehandeling nodig hebben. Op het gebied van de geriatrische revalidatie bestaan samenwerkingsrelaties met meerdere organisaties voor verpleging en verzorging (VVT). Tevens wordt ondersteuning en consultatie geboden aan instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (o.a. KDC s). Op de mytyl en tyltylscholen in Den Haag en Delft krijgen alle kinderen revalidatie dagbehandeling en therapie van een behandelteam van Sophia Revalidatie. Sophia Revalidatie is tevens opleidingsziekenhuis voor revalidatiegeneeskunde en gezondheidspsychologie. Daarnaast investeert Sophia Revalidatie in wetenschappelijk onderzoek en innovatie, gericht op het vergroten van de kwaliteit van revalidatiezorg. Hiervoor wordt samengewerkt met regionale partners op het gebied van revalidatiegeneeskunde, met hogescholen en universitaire centra. Figuur 1 Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten ( ) Productie Aantal klinische verpleegdagen Aantal eerste consulten Aantal klinische patiëntgerichte uren Aantal poliklinische patiëntgerichte uren Aantal klinische opnamen (uitsluitend volwassenen) 420 Aantal gestarte poliklinische patiënten volwassenen Aantal gestarte poliklinische patiënten kinderen 459 Personeel Aantal Fte Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten ,5 Aantal medisch specialisten 34 23,6 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Omzet DBC s Opbrengst uit hoofde van de transitieregeling Overige bedrijfsopbrengsten en subsidies

6 2.3. Structuur van de organisatie Sophia Revalidatie (statutair genaamd Sophia Stichting), is statutair gevestigd te Den Haag (Zuid-Holland)en hanteert een Raad van Bestuur Raad van Commissarismodel. Sophia Revalidatie heeft een besturingsmodel ingevoerd waarin sprake is van duaal management en de managementverantwoordelijkheden lager in de organisatie zijn belegd. Er zijn twee RVE s gevormd, een RVE Volwassenen en RVE Kinderen. Het duaal management van de RVE s bestaat uit een algemeen manager en twee resp. één medisch manager die gezamenlijk, integraal verantwoordelijk zijn voor zorg en bedrijfsvoering in hun RVE. In de loop van 2015 zal dit model ook op operationeel niveau zijn in ingevoerd. Tevens zijn de facilitaire, personeels- en administratieve afdelingen samengevoegd tot een Servicebedrijf en is een concerncontroller benoemd. Alle revalidatieartsen zijn aan Sophia Revalidatie verbonden via een arbeidsovereenkomst. Zij zijn verenigd in de Medische Staf. Sophia Revalidatie heeft een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad (zie 3.5 en 3.6). Alle activiteiten op het gebied van onderzoek, opleiding, innovatie en kwaliteit & veiligheid zijn geconcentreerd in het Kenniscentrum en Smartlab. Figuur 2 Organisatieschema 2.4. Toepassing van gedragscodes Naast de Zorgbrede Governance Code hanteert Sophia Revalidatie de volgende gedragscodes: Gedragscode veilig omgaan met informatie; Privacyreglement; In de zeven cultuurwaarden is vastgelegd welk gedrag van medewerkers van Sophia Revalidatie wordt verwacht; Sophia Revalidatie beschikt over een klokkenluiderregeling. 6 34

7 3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap 3.1. Governance Bestuur en Toezicht van Sophia Revalidatie is geregeld in de statuten en reglementen van Raad van Bestuur (hierna RvB) en Raad van Commissarissen (hierna RvC). Sophia Revalidatie onderschrijft de Zorgbrede Governance Code. Eind 2014 is het besluit genomen om de huidige statuten te toetsen aan nieuwe wet en regelgeving en aan de Governance Code Raad van Bestuur De RvB is eindverantwoordelijk voor het besturen van de organisatie: voor de realisatie van de doelstellingen, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. Sophia Revalidatie heeft sinds 2012 een éénhoofdige RvB. Informatie over de RvB is opgenomen in bijlage 2. Salariëring van de RvB is conform Wet-en regelgeving (zie jaarrekening) Raad van Commissarissen De RvC houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Sophia Revalidatie als maatschappelijke onderneming. Daarnaast staat de RvC de RvB met advies en als klankbord terzijde. De RvC vervult ook de werkgeversrol naar de RvB en benoemt de externe accountant. De RvC leden ontvangen een honorarium dat is gebaseerd op de wettelijke regeling (zie jaarrekening). Het jaarverslag van de RvC is opgenomen in bijlage 1. Informatie over samenstelling en nevenfuncties van de Raad van Commissarissen is opgenomen in bijlage Medische Staf De Medische Staf (hierna MS) voert overleg met de RvB en adviseert over medisch inhoudelijke zaken, Kwaliteit & Veiligheid (hierna K&V) en andere beleidszaken die hen aangaan. Het Stafbestuur dat de vergaderingen van de MS voorbereidt, zorgt voor de uitvoering van besluiten en voor de afhandeling van reguliere taken van de MS. Het Stafbestuur bestaat op uit vijf personen. Zie bijlage 3 voor de samenstelling. In 2014 vergaderde de MS elf maal. Eenmaal per twee maanden (of vaker indien gewenst) is de RvB gedurende een deel van de vergadering aanwezig. Het Stafbestuur vergaderde maandelijks, waarvan een deel van de vergaderingen is gereserveerd voor overleg met de RvB. Sinds 2014 schuiven ook de medisch managers een korte tijd aan bij het overleg, hetgeen ten goede komt aan een goede afstemming en communicatie. In het voorjaar van 2014 sprak een delegatie van het Stafbestuur met de RvC over de algemene gang van zaken en er is input gegeven voor het jaargesprek met de RvB. In 2014 zijn de onderstaande onderwerpen besproken. Alle projecten uit de ontwikkelagenda De MS heeft positief geadviseerd over de invoering van het besturingsmodel, onder een aantal voorwaarden die door de RvB zijn gehonoreerd. Een daarvan is de oriëntatie op een medisch bestuurder in relatie tot de topstructuur. Daarnaast is de MS betrokken in de benoemingsprocedures van het RVEmanagement. De MS heeft ingestemd met het eindrapport Strategisch profiel fase 2. De gehele MS is actief betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe strategie. Begin 2015 is positief geadviseerd over de Strategie Er is een positief advies gegeven inzake de visie op sport en bewegen. De MS heeft de RvB geadviseerd niet over te gaan tot heropening van de rookruimte in locatie Vrederustlaan. 7 34

8 In alle vergaderingen komt het onderwerp K&V prominent aan de orde. Besproken zijn onder meer de analyse en verbeterpunten naar aanleiding van de kwaliteitsvisitatie van de VRA, Inspectiebezoek, bespreking projectplan VMS en kwaliteitsrapportages. De voortgang binnen het Kenniscentrum, in het bijzonder het wetenschappelijk onderzoek. Medio 2014 heeft de RvB, op voordracht van de MS, een van de revalidatieartsen als nieuwe portefeuillehouder K&V benoemd. De MS is tevens akkoord gegaan met het besluit van de RvB tot het instellen van een portefeuillehouder onderzoek. Het scholingsbeleid medisch specialisten is vastgesteld en het Kaderbesluit ( Het nieuwe opleiden ) besproken. De werkdruk van de revalidatieartsen. Het Stafbestuur input gegeven voor het te ontwikkelen leiderschapsprogramma voor de MS. MS heeft positief geadviseerd inzake de benoeming van een nieuwe commissaris. Alle jaarstukken, kwartaalrapportages en directie-beoordeling zijn door de RvB onder de aandacht gebracht van de MS. Tevens is de MS door de RvB is geïnformeerd over het bezuinigingsprogramma Het proces van de zorgverkoop Ondernemingsraad De medezeggenschap van de medewerkers is georganiseerd in de wettelijk voorgeschreven Ondernemingsraad(hierna: OR). De OR bestaat op uit 11 leden. Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de OR. Als bijdrage aan het bezuinigingsprogramma heeft de OR in 2014 besloten om het aantal leden gedurende de nieuwe zittingsperiode op 11 te handhaven. Het Dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vergaderingen en zorgt voor uitvoering van de besluiten. Binnen de OR commissies Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu en Financiën worden onderwerpen inhoudelijk besproken en voorbereid voor bespreking in de ORen Overlegvergadering. In 2014 vergaderde de OR zeven maal met de RvB, in aanwezigheid van het hoofd P&O. Ook de OR heeft de jaarlijkse bespreking met de RvC commissie gehouden over de algemene gang van zaken en als input voor het jaargesprek van de RvB. In het verslagjaar heeft de OR de volgende adviesinstemmingsverzoek behandeld: Sociale paragraaf; Flexibele schil; Strategieontwikkeling Sophia Revalidatie; 13-weeks roosteren voor de kliniek, verpleging en verzorging; Invoering besturingsmodel Sophia Revalidatie (RVE); Benoemingsprocedure RVE; Strategie Sophia Revalidatie (advies begin 2015); Benoeming commissaris. De OR heeft een initiatiefvoorstel ingediend t.a.v. de mogelijkheid van een 9 urige werkdag (in 2015 gehonoreerd en omgezet in beleid). Daarnaast heeft OR met de RvB gesproken over de jaarstukken, de bezuinigingsmaatregelen, de directiebeoordeling en is de OR onder meer geïnformeerd over de voortgang van de Ontwikkelagenda De OR ontvangt de kwartaalrapportages en maandelijks de Balance Scorecard Cliëntenraad De Cliëntenraad (hierna: CR) is de bij wet voorgeschreven gesprekspartner van de RvB en geeft vanuit het patiëntenperspectief gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen als beleid, strategie en kwaliteit van zorg. De CR bestaat op uit 8 34

9 een onafhankelijk voorzitter en 10 leden waarvan een aantal zitting heeft op voordracht van verschillende patiëntenorganisaties. Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de CR. De CR kwam in het verslagjaar zes maal bijeen in een reguliere vergadering, in aanwezigheid van de coördinator K&V. De RvB is aanwezig gedurende een deel van de vergadering. De portefeuillehouder Kwaliteit & Veiligheid is aanwezig bij zorginhoudelijke onderwerpen. Een delegatie van de CR heeft in het voorjaar gesproken met de RvC. In 2014 hebben de CR en de RvB het Instellingsbesluit aangepast. De CR heeft de volgende (gevraagde en ongevraagde) adviezen verstrekt aan de RvB: Invoering besturingsmodel (RVE en Duaal management): positief advies met diverse aanbevelingen; Strategie :actieve deelname aan totstandkoming van Strategie. Advies begin 2015; Benoeming lid RvC; Formatie geestelijke verzorging: advies om formatie zoveel mogelijk buiten de krimpmaatregelen te houden; Communicatie met patiënten: aanbevelingen m.b.t. kostenbesparing en schriftelijke patiënteninformatie; In het kader van het project Mantelzorg heeft de CR een inventarisatie gehouden onder het middenkader naar mantelzorgactiviteiten binnen Sophia Revalidatie. Een inventarisatie onder mantelzorgers volgt in 2015 waarna de CR een advies uit zal brengen; Op initiatief van de CR is een enquête afgenomen onder klinische patiënten over behandeling en verblijf in de kliniek. De uitkomsten zijn met de RvB gedeeld. Vervolg in De CR wordt door de RvB structureel geïnformeerd door de kwartaal- en halfjaarrapportages, de jaarstukken en de directiebeoordeling en heeft zich gedurende het jaar laten informeren over de Ontwikkelagenda en andere organisatiebrede activiteiten. N.a.v. de uitkomsten van de HKZ-audit is gesproken over het kwaliteitssysteem. Namens de CR hebben meerdere leden deelgenomen aan Sophia Revalidatie brede commissies ( patiëntenfeedback, testpanel, sportpromotie, You tube). 9 34

10 4. Strategisch beleid, financiële informatie, voornaamste risico s en onzekerheden 4.1. Speerpunten (strategisch) beleid Met het oog op diverse interne en externe ontwikkelingen is in 2013 een Sophia Revalidatiebrede Ontwikkelagenda opgesteld op basis van de visie focussen, excelleren en profileren. De Ontwikkelagenda 2014 (O 14) is hierop een logisch vervolg. De strategische projecten uit deze ontwikkelagenda hebben betrekking op de kwaliteit van zorg en op de versterking van de interne processen. Medio 2014 is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe strategie voor Ontwikkeling en implementatie Zorgpaden In vervolg op het project invoering zorgpaden 2013 zijn in 2014 de vier zorgpaden DCD, TPG (Kinderen) Oncologische Revalidatie en NAH/CVA verder ontwikkeld en geïmplementeerd in de organisatie. Bovendien is gestart met de ontwikkeling en implementatie van twee nieuwe zorgpaden MS en EMG. Het project is begin 2015 gerealiseerd. Doorontwikkeling (conform de PDCA cirkel) en implementatie vindt vervolgens plaats in de lijn. Strategisch profiel fase 2 In 2013 heeft Sophia Revalidatie het strategisch profiel op diagnosegroepen vastgesteld. Er wordt gefocust op vijf landelijke speerpunten (zie figuur 2) en zeven regionale expertiseteams. De tweede fase van het project omvat een plan van aanpak voor de uitvoering van het strategisch profiel op de verschillende locaties van Sophia Revalidatie. Belangrijke criteria voor de verdeling van de speerpunten over de locaties zijn de behandelkaders van de VRA en de speerpunten van de ziekenhuizen in de betreffende regio. Begin 2015 is dit project afgerond en overgedragen aan het RVE management. Invoering R-EPD Eind 2013 is het project R-EPD gestart met als doel om per 1april 2015 een instelling specifiek Revalidatie- EPD te hebben ingericht en geïmplementeerd in de gehele organisatie. Dit is een belangrijke investering in verbetering van kwaliteit en uniformiteit van informatie en verslaglegging. Op een paar locaties na zal dit project conform planning worden gerealiseerd. Organisatieontwikkeling Met het invoeringsbesluit is het project invoering RVE en Duaal management in de zomer van 2104 afgerond. De managementverantwoordelijkheden worden lager in de organisatie belegd met het doel sneller en flexibeler te kunnen reageren op externe ontwikkelingen die van invloed zijn op het primaire proces. De duale samenstelling van het management zorgt ervoor dat de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de medisch specialisten voor het organisatiebeleid worden versterkt. Het nieuw benoemde RVE management is verantwoordelijk voor de inrichting van het operationele niveau. De inrichtingsfase wordt afgerond in 2015 met de benoeming van duaal management op operationeel niveau. Tevens zijn de voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een driejarig leiderschaps-programma voor MT leden, Stafbestuur, operationeel managers en MS om hen te kunnen ondersteunen in het ontwikkelingsproces. Tegelijkertijd met de vorming van de RVE s zijn de centrale stafafdelingen samengevoegd in een Servicebedrijf onder leiding van de manager Servicebedrijf. Ook voor het Servicebedrijf wordt een inrichtingsplan opgesteld. Ontwikkeling Strategie In september is gestart met de ontwikkeling van de Strategie voor de komende vier jaar. Begin 2015 is de Strategie vastgesteld

11 Figuur 3 Samenvatting van de strategie Wat is het doel? Hoe kan dit doel gerealiseerd worden? Wat zijn benodigde voorwaarden? Missie Wij bieden de beste medisch specialistische revalidatie voor onze patiënten Alles wat wij doen draagt bij aan toegevoegde waarde voor onze patiënten Visie Wij ontwikkelen ons tot een topklinisch revalidatiecentrum voor medisch specialistische revalidatie Door onderzoek en opleiding te combineren met onze behandeling en zorg 1. Wij focussen op vijf speerpunten Hersenletsel (CVA/NAH), kinderrevalidatie, progressieve neurologische aandoeningen (MS/ALS), oncologische- en hartrevalidatie, complexe multitrauma 2. Wij verbeteren onze kwaliteit en veiligheid continu Wij organiseren onze zorg in zorgpaden Wij meten permanent de waarde van onze zorg Wij passen innovaties en wetenschappelijke resultaten toe Wij bieden optimale gastvrijheid Wij werken samen om de waarde voor onze patiënten te vergroten 3. Wij zijn transparant en zichtbaar Naar onze patiënten Naar onze verwijzers Naar onze samenwerkingspartners Naar zorgverzekeraars en financiers Naar toezichthouders en accountant Naar andere stakeholders Blijvend ontwikkelen van talent en persoonlijk leiderschap van onze medewerkers Flexibiliteit van onze organisatie Financiële stabiliteit (marge van 1-2%) Kwalitatief hoogstaande ICT 4.2. Financiële informatie Op basis van de strategie worden de beleidsdoelstellingen en de begroting opgesteld. De begroting wordt getoetst aan de kaders van de verwachte productie en opbrengsten. Na eventuele bijstelling wordt deze begroting vastgesteld door de RvB, waarna deze geldt als toetsingskader voor de exploitatie. De realisatie wordt regelmatig getoetst aan de begroting door middel van kwartaalrapportages. Na afloop van het boekjaar wordt het jaarverslag opgesteld. Het belangrijkste risico is de realisatie van de productieafspraken met de verzekeraars onder de nieuwe productstructuur (prestatiebekostiging) Gang van zaken tijdens boekjaar Het resultaat bedraagt positief ten opzichte van een begroot resultaat van negatief. Het verschil tussen de begroting en de werkelijkheid is weergegeven in figuur

12 Figuur 4 Afwijkingen en opzichte van de begroting Hogere omzet incl. transitiebedrag dan verwacht Lagere doorberekende kosten aan derden Hogere personeelskosten Hogere kosten van voeding Lagere hotelmatige kosten Lagere algemene kosten Hogere terrein- en gebouwgebonden kosten Lagere kosten van afschrijving Lagere kosten van huur Mutaties in voorzieningen Hogere patiënt- c.q. bewonergebonden kosten Lagere financiële baten en lasten Begroot resultaat Gerealiseerd resultaat De hogere omzet dan begroot is ontstaan door een hoger transitiebedrag dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. De lager doorberekende kosten zijn veroorzaakt door het niet verwerken van een bedrag voor de garantieregeling kapitaallasten ad waarover nog discussie plaatsvindt met de NZA. De hogere terrein- en gebouw gebonden kosten zijn het gevolg van hogere onderhoudskosten en energiekosten van de gebouwen. In de begroting is voor de laatste maal uitgegaan van de kosten van afschrijving inventaris zoals ze in de rekenstaten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) zijn opgenomen. Deze lagere kosten zijn deels aangewend ter dekking van de hogere kosten van onderhoud van de gebouwen. De mutaties op voorzieningen hebben betrekking op de voorziening voor langdurig zieken en wachtgeld waarmee in de begroting geen rekening was gehouden Financiële instrumenten Eind 2013 is de nieuwbouw aan de Vrederustlaan Den Haag in gebruik genomen. De business case die hieraan ten grondslag ligt is voor Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) aanleiding geweest de leningen die nodig zijn voor deze nieuwbouw volledig te borgen. De recente herijking van de business case levert geen andere uitkomst op. Voor de financiering is gekozen voor een laag risico. Van de totale lening van staat dertig jaar vast tegen 4,28% en jaar vast tegen 3,85%. Van deze laatste lening staat de basisrente ook 30 jaar vast, maar wordt de opslag na 10 jaar herzien. Deze lening is opgenomen op 1 augustus De instelling heeft buiten deze lening nog een aantal andere relatief kleine leningen. Zie voor een specificatie hiervan de jaarrekening. De instelling maakt geen gebruik van financieringsinstrumenten, zoals rente swaps. Op basis van het meest recente liquiditeitsoverzicht mag er van worden uitgegaan dat de instelling ook in 2015 aan zijn verplichtingen kan voldoen Voornaamste risico s en onzekerheden Als voornaamste risico s voor Sophia Revalidatie worden genoemd: 1. Landelijk Hoofdlijnenakkoord Zorg; 2. Landelijke nieuwe prestatiebekostiging; 12 34

13 3. Toenemende concurrentie; 4. Flexibiliteit en leiderschap Landelijk Hoofdlijnenakkoord Zorg Als gevolg van het landelijke Hoofdlijnenakkoord Zorg is de productiegroei in de revalidatiesector gemaximeerd op 2,3%. De autonome groei van de zorgvraag binnen deze sector bedroeg de afgelopen jaren 6%. Dit betekent een forse beperking voor onze patiënten Landelijke nieuwe prestatiebekostiging In 2012 is ook binnen de revalidatiesector de prestatiebekostiging ingevoerd. Dit is in 2012 gedaan met de productstructuur die in de revalidatie bekend staat als Spoor 1. In 2013 is overgegaan op een nieuwe productstructuur bekend als Spoor 2. Deze is meer op de inhoud gebaseerd dan de voorgaande productstructuur. De medisch specialist voorspelt het product aan de hand van een inhoudelijke vragenlijst. De afrekening geschiedt op basis van de uitvoering van het werkelijke product en niet op basis van het voorspelde product. In 2013 gaat deze invoering nog gepaard met een vangnet van 95 %. In 2014 is er nog een vangnet van 70 % gebaseerd op de realisatie van Vanaf 2014 is de volledige invoering van de prestatiebekostiging een feit. De uitkomst van 2014 heeft immers geen invloed op de hoogte van het vangnet; dit is gebaseerd op de uitkomst van Met ingang van 1 januari 2015 wordt de duur van een DBC beperkt tot maximaal 120 dagen. Sophia Revalidatie houdt er echter wel rekening mee dat invoering van een nieuw bekostigingssysteem per definitie transitierisico s met zich meebrengt Toenemende concurrentie In de markt van de revalidatiesector is sprake van toenemende concurrentie van nieuwe toetreders, gespecialiseerde 1 e -lijnsaanbieders (zoals fysiotherapie), commerciële revalidatiepartijen en VVT-instellingen die geriatrische revalidatiezorg aanbieden. De overheveling van geriatrische revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet biedt instellingen voor verpleging en verzorging de mogelijkheid om dit aanbod verder uit te breiden. Sophia Revalidatie versterkt haar profiel door een focusstrategie op speerpunten en heldere profilering richting verwijzers in ziekenhuizen en VVTinstellingen zorgverzekeraars Flexibiliteit en Leiderschap Om goed te reageren op bovengenoemde externe ontwikkelingen worden eisen gesteld aan onze interne organisatie. Effectief leiderschap en flexibiliteit van medewerkers zijn hierbij cruciaal. Sophia Revalidatie investeert hierin met een leiderschapsprogramma dat aanvangt in

14 5. Zorg, Onderzoek en Opleiding 5.1. Kenniscentrum Sophia Revalidatie Het Kenniscentrum bundelt alle activiteiten gericht op Kwaliteit & Veiligheid, Innovatie, Onderzoek en Opleiding. Het adviseert gevraagd en ongevraagd het MT en de RvB en heeft een ondersteunende en faciliterende functie ten behoeve van de organisatie. In 2014 lag binnen het Kenniscentrum de focus op de volgende onderwerpen: Verdere ontwikkeling van de twee onderzoekslijnen Kinderrevalidatie en niet aangeboren hersenletsel; ontwikkeling en inrichting van het SmartLab, gericht op ontwikkeling van innovatieve ICT en e-health toepassingen in samenwerking onder meer met de Haagse Hogeschool en industrie ; ontwikkeling van een leermanagementsysteem en e-learning; verankeren van kwaliteit en veiligheid en het doorontwikkelen van de systemen voor borging. Daarnaast hebben zich diverse ontwikkelingen afgespeeld die in de volgende paragrafen zijn weergegeven Kwaliteit & Veiligheid De afdeling Kwaliteit & Veiligheid houdt zich bezig met behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van zorg en de veiligheid voor patiënten en medewerkers binnen Sophia Revalidatie. In 2014 hebben de volgende thema s centraal gestaan: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ); Kwaliteitsvisitatie van de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA); Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Daarnaast heeft de afdeling (mede)gewerkt aan diverse innovaties en begeleiding van strategische projecten. In deze paragraaf zijn tevens de uitkomsten van een aantal prestatie-indicatoren over 2014 opgenomen. HKZ Jaarlijks toetst een externe partij of Sophia Revalidatie voldoet aan de HKZ normen. Begin 2014 zijn zes tekortkomingen op het systeem vastgesteld. Medewerkers hebben ver volgens een groot kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn laten zien en hebben veel energie gestoken in dossiervoering, SMART doelen stellen, de registratie van risicovolle medicatie, interne audits en privacy van patiëntendossiers. In de auditgesprekken is vervolgens geconstateerd dat de tekortkomingen zijn weggewerkt. Er is sprake van kwaliteits- en veiligheidsdenken en denken in oorzaken. Er is positieve roering, beweging in de organisatie, het centraliseren van zaken en ook het bottom-up denken. De patiënt staat centraal maar veel meer vanuit de kwaliteits- en veiligheidsgedachte. Er zijn naast sterke punten ook twee kleine verbeterpunten (tekortkomingen) geconstateerd. Deze zijn inmiddels opgepakt. Meetinstrumenten Sophia Revalidatie maakt gebruik patiënten- en medewerkersenquêtes, exitgesprekken, spiegelgesprekken en interne audits om haar kwaliteit te toetsen. In 2014 is het focusgesprek ingevoerd, een kwalitatieve onderzoeksmethode en vooral bruikbaar voor beleidsontwikkeling (doen we de juiste dingen), het evalueren van het aanbod enz. Tevredenheid In oktober 2013 is gestart met de afname van de zogenaamde ervaringsindicatoren. De ervaringsindicatoren worden aan het eind van de behandeling digitaal afgenomen. Bij de kinderen en geselecteerde doelgroepen bij de volwassenen vindt tevens één keer per jaar een grote uitvraag plaats

15 Resultaten Sophia Revalidatie Sophia Revalidatie scoort op 4 van de 11 onderdelen hoger dan het gemiddelde van de revalidatiecentra: privacy bij lichamelijke verzorging; fysieke toegankelijkheid van de instelling (significant hoger dan gemiddelde); bij aanvang van de behandeling behandelplan van een behandelaar gekregen; 95,7% van patiënten beveelt Sophia Revalidatie aan bij vrienden of familie. Figuur 5 Ervaringsindicatoren Sophia Revalidatie Specificatie Kinderen Sophia Revalidatie scoort op 4 van de 11 onderdelen hoger dan het gemiddelde van de revalidatiecentra: fysieke toegankelijkheid van de instelling (significant hoger dan gemiddelde); bij aanvang van de behandeling behandelplan van een behandelaar gekregen; tijdens behandeling gewezen op klachtenregeling; 97,3% van patiënten beveelt Sophia Revalidatie aan bij vrienden of familie. De punten was het team voldoende op elkaar ingespeeld en bejegening door arts scoren significant lager dan het gemiddelde. De verbeteracties zijn opgenomen in de verbeterplannen van de units

16 Figuur 6 Ervaringsindicatoren Kinderen Specificatie Volwassenen Sophia Revalidatie scoort op 9 van de 11 onderdelen hoger dan het gemiddelde van de deelnemende Revalidatiecentra en op 4 onderdelen significant hoger, namelijk: fysieke toegankelijkheid van de instelling; Bejegening door medewerkers; Begrijpelijke uitleg door medewerkers; bij aanvang van de behandeling behandelplan van een behandelaar gekregen; 95,3% van patiënten beveelt Sophia Revalidatie aan bij vrienden of familie. Figuur 7 Ervaringsindicatoren Volwassenen Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) Sophia Revalidatie wil op een systematische, structurele en transparante manier werken aan de verbetering van patiënt- en medewerkerveiligheid en werken aan een organisatiecultuur, waarbinnen het vanzelfsprekend is te leren van fouten en daar 16 34

17 vervolgens effectief op te reageren. Het motto hierbij is verantwoordelijkheid nemen voor eigen werk. De afdeling Kwaliteit & Veiligheid werkt verder aan de ontwikkeling van een optimale veiligheidscultuur waarin wordt toegewerkt naar een gecertificeerd VMS volgens de NTA 8009:2011. Bij Sophia Revalidatie is patiëntveiligheid op diverse manieren terug te vinden. Veel zorginhoudelijke activiteiten zijn geprotocolleerd en digitaal toegankelijk. Er is een actueel Reglement Basis Medische Zorg waarin de 24-uurszorg is beschreven en gegarandeerd. Er bestaat een structuur voor het melden van incidenten en klachten. De VIM adviescommissie krijgt via de leidinggevenden de meldingen met verbetermaatregelen doorgestuurd, doet onderzoek en geeft advies over preventieve maatregelen (PRISMA). De commissie behoudt haar signalerende en adviserende rol richting RvB. Complicatieregistratie vindt plaats volgens de richtlijnen van de VRA. Het management ziet het als haar verantwoordelijkheid de veiligheid van de zorg voor patiënten te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Hiervoor ontwikkelt en onderhoudt zij een gecoördineerd programma van scholing en verbeterprojecten. Veiligheid is binnen Sophia Revalidatie geborgd binnen de Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid. De doelstelling van de Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid is dat het KMS en VMS in goede afstemming en coördinatie worden ontwikkeld, gehanteerd, geëvalueerd en gepland. Onder de Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid vallen zeven verschillende veiligheids-domeinen of commissies. Per kwartaal bespreekt de Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid de rapportages uit deze commissies. Zo worden trends gesignaleerd en kan de Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid op basis van de bevindingen en rapportages opdracht geven voor bijvoorbeeld een PRI, PRISMA of andere methodes om de kwaliteit continu te blijven verbeteren. Meldingen in 2014 Figuur 8 Incidentmeldingen 2014 per kwartaal Incidentmeldingen Q1 Q2 Q3 Q Aantal medicatie incidenten Aantal valincidenten Aantal overige incidenten Decubitus Q1 Q2 Q3 Q Decubitusincidentie klinische dwarslaesiepatiënten 11,11% 0% 12,5% 0% 5,71% 6,67% In tegenstelling tot 2013 is er in 2014een stijging te zien van het aantal meldingen. Dit heeft een aantal oorzaken: in 2014 is ingezet op het bevordering van de meldcultuur via publicaties op het intranet. Leidinggevenden zijn geschoold in de PRISMA-analyse; hierdoor hebben zij het belang van melden en inzicht in onveilige situaties overgebracht naar hun teams. In de Kliniek is een baxtersysteem ingevoerd, een nieuwe werkwijze leidt in eerste instantie tot een toename van incidenten. In Den Haag zorgde de nieuwbouw in eerste instantie voor een toename in incidenten in een aantal badkamers en bijna-incidenten doordat er op een aantal plekken geen goed overzicht was. Valincidenten zijn een aandachtspunt in 2014 en er is een advies opgesteld voor Sophia brede aanpak van een valpreventie programma. Overige incidenten zijn incidenten die te maken hebben met stoten, knellen of botsen, bijten, voeding, agressie en/of schadelijke stoffen

18 Wachttijden Wachttijden zijn in 2014 punt van aandacht en binnen de RVE s wordt gekeken hoe de wachttijden beter in beeld kunnen worden gebracht voor de verschillende doelgroepen. Daarnaast is met de werkgroep Wachttijden kritisch gekeken naar de registratie en berekening van wachttijden. Medisch secretariaten en planners zijn geïnformeerd over de juiste werkwijze en het belang van goede registratie. De hoop bestaat dat de trend die in 2014 te zien is voor het eerste onderzoek zich in 2015 doorzet. Figuur 9 Wachttijden 2014 per kwartaal Percentage patiënten dat tijdig kan starten Eerste onderzoek (binnen 4 weken) Poliklinische revalidatiebehandeling (binnen 4 weken) Klinische revalidatiebehandeling (binnen 7 weken) Klinische opname acuut CVA (binnen 2 weken) Q1 Q2 Q3 Q % 45% 42% 80% 55% 53% 72% 68% 69% 61% 63% 52% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 78% 91% 91% 92% 90% 93% Klachten Sophia Revalidatie kent een samenhangend en laagdrempelig systeem voor de opvang en behandeling van klachten van patiënten. De informele klachtenbehandeling wordt verzorgd door de functionaris Patiëntenvoorlichting en Klachtenbemiddeling. De Klachtencommissie van Sophia Revalidatie bestaat uit zes personen en wordt ondersteund door een secretaris (Zie bijlage 3). De Klachtencommissie is in 2014 drie keer bijeen geweest. Daarnaast vindt er jaarlijks een overleg plaats met de RvB in aanwezigheid van de manager Kenniscentrum en de portefeuillehouder. In 2014 zijn negen nieuwe klachten ingediend: in drie klachten is in het verslagjaar uitspraak gedaan, waarvan een uit 2013); drie klachten zijn in overleg met de klager ingetrokken; één klacht is in overleg met de klager doorgestuurd naar het betreffende management; drie klachten lopen door in De oorzaken van de klachten betroffen de aspecten planning, behandeling, communicatie, bereikbaarheid, bejegening, informatievoorziening, parkeergelegenheid. twee van de drie behandelde klachten zijn gegrond verklaard maar hebben niet tot aanbevelingen geleid Onderzoek Het opzetten en borgen van een wetenschappelijke onderzoekstructuur is van belang bij het ontwikkelen van een cultuur waarbij medewerkers een onderbouwde werkwijze kiezen voor de manier waarop behandeld wordt. De doelstelling van Sophia Revalidatie is zowel het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek als het toepassen van beschikbare wetenschappelijke kennis. In het Kenniscentrum is de samenwerking belegd met het LUMC (Leiden) en met de hoogleraren Revalidatiegeneeskunde (positie vacant) en Doelmatigheid van Revalidatieprocessen, in het bijzonder de Fysiotherapie (mw. prof. dr. T.P.M. Vliet Vlieland), en met De Haagse Hogeschool en de lector Revalidatie (dhr. dr. A.J. de Kloet)

19 Onderzoekslijnen Binnen het onderzoeksprogramma Revalidatie Zorg Onderzoek zijn twee onderzoekslijnen benoemd. Het speerpunt zal de komende jaren liggen bij de onderzoekslijnen NAH/CVA en Kinderrevalidatie, waarbinnen Activiteiten & Participatie (met het accent op Seksualiteit, Bewegen & Sport en Arbeid) de belangrijkste aandachtsgebieden zijn. Sophia Revalidatie beoogt aansluiting bij de landelijke onderzoeksprogramma s in de sector. Figuur 10 Onderzoekslijnen binnen het Onderzoeksprogramma Revalidatie Zorg Onderzoek Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd onder leiding van de Revalidatie Onderzoeks Commissie (RONCO). De Wetenschapscommissie (WECO) houdt toezicht op de afstemming tussen wetenschappelijke activiteiten van Sophia Revalidatie, Rijnlands Revalidatie Centrum en afdeling Orthopedie, Revalidatie en Fysiotherapie van het LUMC, op het betrekken van Artsen in Opleiding in het klinisch georiënteerde wetenschappelijk onderzoek geïnitieerd door revalidatiecentra, en op het verbeteren van onderwijs en nascholing op het gebied van klinisch wetenschappelijk onderzoek in de opleidings- en onderwijsregio. Tevens hebben de afdeling Onderzoek en de opleiders van Sophia Revalidatie zitting in de regionale Wetenschap Commissie. Lopend (promotie)onderzoek van Sophia Revalidatie Promotieonderzoek Van Markus F, revalidatiearts. Traumatisch hersenletsel bij kinderen en jong volwassenen: gevolgen voor functioneren en revalidatiestrategieën (de Brainpower studie). Leids Universitair Medisch Centrum. Promotor: prof. dr. T.P.M. Vliet Vlieland. Arwert HJ, revalidatiearts. Lange termijn gevolgen van een CVA op het functioneren, i.h.b. van de bovenste extremiteit (o.a. de ZOBEST-studie: cohort studie naar de lange termijn (2-5 jaar) gevolgen van een CVA onder patiënten uit een ziekenhuispopulatie). Leids Universitair Medisch Centrum. Promotor: prof. dr. T.P.M. Vliet Vlieland. Overige onderzoeksprojecten Arwert HJ, Keijzer S. Validatie van de Michigan Hand Outcome Questionnaire voor CVA patiënten (de HANDS studie). Kruijver E. Beloop in een Longitudinale Observationele studie van Seksuele en relationele problematiek bij CVA-patiënten (de BLOS studie). De Kloet AJ, Wentink MM. Spelenderwijs (multicenter RCT met Rijnlands Revalidatiecentrum(RRC)): effect van cognitieve games op cognitief functioneren na een CVA. De Kloet, AJ. Follow-up van participatieproblematiek bij kinderen en jongeren met 19 34

20 NAH in de revalidatie. Groeneveld I. Stroke Cohort Outcome Rehabilitation (SCORE-studie i.s.m. RRC). Bouwhuis C. Sportactiviteiten na sportadvies door het Sportloket bij kinderen (6-18 jr.) in de kinderrevalidatie (SPAT-studie). Prieto E. Dwarsdoorsnedeonderzoek: ICT-hulpmiddelen in de revalidatie, inventarisatie van gebruik en behoeften bij (ex-)revalidanten. Van Pomeren M, Copius Peereboom I, van der Meer P, Koehler I. De inzet van klinimetrie bij revalidatie van DCD-kinderen. AIOS onderzoek Veldt H. Arbeidsparticipatie van jongeren met NAH na arbeidsintegratie met Brains4U. Onder begeleiding van A.J. de Kloet en A.M. Tersteeg. Schut S. De a-functionele hand na een CVA: een delphi-onderzoek onder behandelaren voor consensus over de behandeling. Onder begeleiding van H.J. Arwert en J.J.L. Meesters. Van der Steen I. Visusproblematiek bij CP-kinderen. Onder begeleiding van C.B. Bouwhuis. Kranenborg H. Een innovatieve revalidatie-interventie na traumatisch hersenletsel bij kinderen en jong volwassenen. Siebers N. Retrospectieve studie naar vroegtijdige opsporing en interventie van heupproblematiek bij CP. Koehler I. De inzet van klinimetrie bij revalidatie van DCD-kinderen. Kilic B. Problematiek bij kinderen in de Therapeutische peutergroep (TPG; 0-4 jarigen). Afgerond (promotie) onderzoek In 2014 heeft een werknemer van Sophia Revalidatie zijn promotietraject succesvol afgerond. De Kloet, A.J. Participation of children and youth with acquired brain injury. Universiteit Leiden, Promotores: prof.dr. T.P.M. Vliet Vlieland, prof.dr. R.G.H.H. Nelissen Opleiden Kennis binnen halen, kennis behouden en kennis uitdragen is belangrijk voor Sophia Revalidatie en staat als zodanig beschreven in het opleidingsbeleid. Het motiveert medewerkers en biedt de mogelijkheid de gewenste, hoogstaande kwaliteit van zorg te bieden aan patiënten. Sophia Revalidatie is een categoraal opleidingsziekenhuis. In 2014 heeft de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) de visitatie verricht tot hernieuwde erkenning van de gedeeltelijke opleiding revalidatiegeneeskunde op de locaties Den Haag en Delft. Op basis van de visitatie is door de RGS een erkenning afgegeven voor de duur van vijf jaar voor opleider (mw. T.A. Veenis), vervangend opleider (mw. F. van Markus-Doornbosch) en opleidingsinrichting voor de locatie Den Haag. Voor de locatie Groene Hart Ziekenhuis is de erkenning afgegeven voor vijf jaar voor de opleider (mw. M.A. van Loo) en de vervangend opleider (mw. C.D. van Houten).Sophia Revalidatie maakt gebruik van afdelingsfoto s om binnen een afdelingsteam de juiste combinatie van kennis en ervaring te hebben. Bij de werving van nieuwe medewerkers wordt steeds meer rekening gehouden met de toegevoegde waarde voor een afdelingsteam. Ook binnen de beroepsgroepen is het van belang om kennis te vergaren en te behouden. Samen met de 17 aangestelde studiecoördinatoren en de vijf expertgroepen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van leerlijnen per beroepsgroep. Deze leerlijnen vormen de basis voor het LeerManagementSysteem (LMS): SophiaRevalidatieLeert.nl. In 2014 zijn de eerste modules via dit LMS uitgezet. Om kennis binnen te halen en te behouden, volgden in 2014 verschillende medewerkers 20 34

21 een studie. Sophia Revalidatie maakt hiervoor gebruik van Blended Learning: een mix van externe scholingen, interne Sophia Revalidatie Scholing, training on the job, begeleiden van stagiaires en e-learning. Het uitdragen van kennis krijgt een steeds prominentere plek in de organisatie. Medewerkers van Sophia Revalidatie dragen hun kennis over aan collega s door middel van klinische lessen, een Sophia Revalidatie Scholing (SRS-)module, vakgroep bijeenkomsten en intervisie. Daarnaast wordt kennis overgedragen aan leerlingen tijdens een stageperiode of gastles. Doelstelling voor de komende jaren is om steeds meer kennis te gaan vermarkten. In 2014 zijn er modules ontwikkeld op het gebied van revalidatiezorg ten behoeve van instellingen voor geriatrische revalidatiezorg. Deze worden aangeboden via de Sophia Revalidatie Academy Innovaties Sophia Revalidatie heeft een ingebedde projectstructuur voor projecten die vernieuwend zijn of de huidige dienstverlening verder ontwikkelen. In 2014 zijn met name projecten uitgevoerd gericht op e-health. Deze projecten zijn gebundeld in een zogenaamd SmartLab. Daarnaast is in 2014: de implementatie van de zorgpaden ondersteund; het mantelzorgproject gestart; het Beste innovatie-idee verkozen ( Alleen in ALS, maar nu niet meer ) 21 34

22 6. Maatschappelijke aspecten van revalidatiezorg 6.1. Algemene maatschappelijke aspecten Sophia Revalidatie is een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan: cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. Sophia Revalidatie wil hier uitvoering aan geven met oog voor de verschillende aandachtsgebieden die maatschappelijk ondernemen onderscheidt: people (onder andere aandacht voor inzetbaarheid en arbeidssatisfactie), planet (verantwoord omgaan met energie, afvalstoffen enz.) en profit (bv. duurzaam inkoopbeleid) Medewerkers Ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid Het beleid bij Sophia Revalidatie is erop gericht medewerkers zo gezond mogelijk te houden zodat zij naast hun eigen welzijn ook de doelstellingen van Sophia Revalidatie kunnen realiseren. Het ziekteverzuim is in 2014 ten opzichte van 2013 gedaald naar 4,5%. Voor het jaar 2015 is er voor gekozen het verzuim terug te brengen naar 4%. Met het oog hierop is vernieuwd beleid rondom ziekteverzuim geschreven waarvan de essentie is dat sterker naar de inzetbaarheids- mogelijkheden wordt gekeken in plaats van naar ziekte en verzuim. Om duurzame inzetbaarheid te stimuleren dient er een personeelsbeleid te zijn met instrumenten om daarin te voorzien en te ondersteunen. In 2014 is gekeken naar het personeelsbeleid en bestaand instrumentarium om te bezien of op duurzame inzetbaarheid nadere maatregelen nodig zijn. Uit de inventarisatie is gebleken dat er vooralsnog voldoende instrumenten zijn binnen Sophia Revalidatie die de duurzame inzetbaarheid ondersteunen. Via de P&O-adviseurs wordt het gebruik van bestaand instrumentarium gestimuleerd. Op grond van de constatering dat de revalidatieartsen een hoge werkdruk ervaren heeft de RvB aan de Transitiemanager opdracht gegeven de aard en omvang van deze werkdruk nader te onderzoeken. In december 2014 zijn de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd aan de MS. Uit het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat een deel van de oplossing te vinden is in de wijze waarop met werkdruk kan worden omgegaan. Op een beleidsdag van de MS in januari is daar met externe deskundigheid nader bij stil gestaan en zijn handreikingen gegeven. Fexibele schil In 2013 is beleid geïntroduceerd om te komen tot een flexibele schil voor Sophia Revalidatie. Dit houdt in dat er tot een maximum van 15% aan medewerkers tijdelijke contracten worden aangeboden. In tijden waarin de financiële druk voor Sophia Revalidatie te hoog wordt, ontstaat zo de mogelijkheid om contracten af te laten lopen en zo gedwongen ontslagen te kunnen voorkomen. Naast tijdelijke contracten is het stimuleren van mobiliteit en het aanbieden van min-max contracten ook een van de instrumenten. Gebleken is dat de 15% niet wordt gehaald. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat de mobiliteit intern laag is en de uitstroom niet boven de 8% uitkomt. De uitstroom en daarmee het aanbieden van tijdelijke contracten aan nieuwe medewerkers is niet voldoende om tot de 15% norm te komen. Uit een evaluatie is gebleken dat het permanent laten vertrekken van medewerkers na afloop van hun tweede jaarcontract enkele nadelen kent. Kennisverlies en niet investeren op contractmedewerkers zijn daar een voorbeeld van

23 Lean In 2014 is o.a. gestart met het analyseren van enkele grote processen van P&O. De mutatiestroom en het proces opleidingsaanvragen is in kaart gebracht. Hieruit is gebleken dat zowel meer efficiency kan worden bereikt als een hoger service niveau. Om te komen tot een vernieuwd en lean proces is gestart met het realiseren van een aantal randvoorwaarden. Inrichting RVE s en Servicebedrijf Aan het nieuwe management van de RVE s en het Servicebedrijf is de opdracht gegeven tot inrichting van hun eigen RVE s. Op een procesmatige wijze is dat, met betrokkenheid van medewerkers, vormgegeven. In 2015 zullen de inrichtingsplannen verschijnen. Parallel aan de RVE vorming is een leiderschapsprogramma ontwikkeld. Dit programma is gestoeld op de essentiële organisatieontwikkeling zoals beschreven in het rapport: Besturingsmodel Sophia Revalidatie. De belangrijkste criteria voor de verandering en het leiderschapsprogramma zijn in een notitie vastgelegd Klachtenregeling en vertrouwenspersoon Sophia Revalidatie heeft een klachtenregeling medewerkers en een Klachtencommissie. Bijlage 3 geeft informatie over de samenstelling van de Klachtencommissie. Sinds 1 juli 2014 heeft Sophia Revalidatie een nieuwe medewerkersvertrouwenspersoon. Bij de vertrouwenspersoon is zeven maal een melding gedaan. Daarnaast zijn er zes telefonische consulten geweest die kleinere issues betroffen. Maatschappelijke banen Mensen met een verminderde kans op de arbeidsmarkt, krijgen de mogelijkheid om aan het werk te gaan met aangepaste begeleiding. Op dit moment zijn er twee werkplekken voor arbeidsgehandicapten binnen de Facilitaire Dienst Duurzaamheidsbeleid In de nieuwe locatie aan de Vrederustlaan zijn meerdere duurzame toepassingen aangebracht, zoals energiezuinige apparatuur en installaties en zijn hoogwaardig geproduceerde, natuurlijke materialen met een hoge slijtvastheid gebruikt. Rondom het terrein wordt de ecologische zone hersteld door het aanleggen van nieuwe waterpartijen. In 2014 zijn de volgende projecten opgepakt. Duurzame voeding Er is gestart met het verduurzamen van de voeding die tijdens de lunch wordt verkocht aan personeel en (poliklinische) patiënten. In 2015 wordt onderzocht of het voedingsaanbod voor patiënten ook verduurzaamd kan worden. Afvalbeleid Het scheiden van papier, restafval, chemisch afval, medisch gerelateerd afval en plastic (bijvoorbeeld de verpakkingen van de baxterrollen) is volledig doorgevoerd. Er komt geen aparte inzameling van plastic bekers o.a. vanwege hygiëne aspecten. Papierverbruik Een nieuwe werkgroep terugdringen papierverbruik heeft diverse papierbesparende acties gerealiseerd en/of ingezet, o.a. de aanschaf van een app voor papierloos vergaderen, invoering van digitale inkoopadministratie en digitaliseren van inkomende facturen. Bedrijfskleding Duurzaamheid is opgenomen als gunningsvoorwaarde voor de levering van nieuwe bedrijfskleding. Bewustwording medewerkers Om de medewerkers te betrekken in het duurzaamheidsbeleid is een communicatieplan opgesteld

Sophia Revalidatie. Voorzitter raad van bestuur

Sophia Revalidatie. Voorzitter raad van bestuur Sophia Revalidatie Voorzitter raad van bestuur Profiel met betrekking tot de positie voorzitter raad van bestuur Sophia Revalidatie Organisatie: Sophia Revalidatie biedt medisch specialistische revalidatiezorg

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie

Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie 2015 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 17 mei 2016 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26 mei 2016 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving

Nadere informatie

Strategie Sophia Revalidatie 2015 t/m 2018

Strategie Sophia Revalidatie 2015 t/m 2018 Strategie Sophia Revalidatie 2015 t/m 2018 Inhoud 1 Inleiding 2 Basis voor de strategie 3 Samenvatting van de strategie 4 Doel en fasering van de strategie 5 Wij focussen op vijf speerpunten, in zorg,

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit Jaarplan 2015 Werkgroep VRA Bewegen en Sport (WVBS) Voorzitter: R Dekker Voorzitterschap: vacant Secretaris: PJM van Leeuwen Penningmeester: JA Haisma Contactpersoon voor dit concept: Peter JCM van Leeuwen

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek...

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad Rijndam revalidatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad Rijndam revalidatie JAARVERSLAG 2015 Cliëntenraad Rijndam revalidatie Pagina 2 van 6 Algemeen Rijndam revalidatie Rijndam is specialist in complexe revalidatievraagstukken. Samen met u werken we aan uw revalidatie. We doen

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Ten behoeve van de kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Laatst gewijzigd: februari 2014 1. Inleiding De kwaliteitsvisitatie richt

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Bronnen: Bedrijfsenquête revalidatiecentra 2014/2015 en Open DIS data

Bronnen: Bedrijfsenquête revalidatiecentra 2014/2015 en Open DIS data Van: Revalidatie Nederland Betreft: Branchegegevens revalidatie 2014 en 2015 Bronnen: Bedrijfsenquête revalidatiecentra 2014/2015 en Open DIS data 2013-2015 Datum: December 2016 1. Omzet Tabel 1.1: revalidatieproductie

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Missie Revalidanten ontwikkelen en behouden een gezonde (sportieve) en actieve leefstijl.

Missie Revalidanten ontwikkelen en behouden een gezonde (sportieve) en actieve leefstijl. Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is een doorontwikkeling van het project Revalidatie en Sport dat in de periode van 1997 tot en met

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam

Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014 Van Leeuwenhoek Kliniek Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Kernactiviteiten van de Van Leeuwenhoek Kliniek...3 2.1 Plastische chirurgie...3 2.2 Vulvapoli Amsterdam...3 2.3 Screeningscentrum bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad

Jaarverslag Cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Inhoudsopgave 1. Voorwoord door de voorzitter 3 2. Samenstelling Cliëntenraad 2015 4 3. Visie Cliëntenraad 5 4. Doelstelling Cliëntenraad 6 5. Werkwijze/Bevoegdheden 6 6.

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen

Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is een doorontwikkeling van het project Revalidatie en Sport dat in de periode van 1997 tot en met

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Checklist documenten

Checklist documenten Checklist documenten De checklist kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de voorbereiding voor een -Keurmerk audit. Met de checklist krijgt u een indruk welke onderwerpen mogelijk nog aandacht nodig hebben

Nadere informatie

KiZ congres 5 november 2015. Gita Gallé, voorzitter Raad van Bestuur

KiZ congres 5 november 2015. Gita Gallé, voorzitter Raad van Bestuur KiZ congres 5 november 2015 Gita Gallé, voorzitter Raad van Bestuur Aantallen 350 bedden 12 IC-bedden 40 dialysestoelen 10 kraamsuites 11 operatiekamers (Hybride OK in aanbouw) 187.827 poliklinische patiënten

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015 Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis jaarplan 2015 Missie Cliëntenraad De Cliëntenraad heeft als doelstelling: de patiënt centraal Zij heeft deze doelstelling vertaald in de missie: Om de beleving en het

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Nalevingstoezicht Accreditering Indicatoren Continue verbetering van kwaliteit,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Sophia Revalidatie

Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Sophia Revalidatie Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Sophia Revalidatie vastgesteld d.d. 09.02.2015 Pagina 1 van 9 Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Algemeen Missie Sophia Revalidatie beoogt door de inzet van een brede professionele

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren Meerjarenwerkplan Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei Voor de jaren 2014-2017 April 2014 1.1.1 Inleiding De Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een onafhankelijk orgaan, waarin vrijwilligers

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid SHG GROEP Rijswijk Inhoudsopgave 1 SHG Groep 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 3 Vacatures Lid Raad van Toezicht 4 3 Functie-eisen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Sophia Revalidatie

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Sophia Revalidatie Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Sophia Revalidatie vastgesteld d.d. 16.02.2016 Pagina 1 van 8 Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Algemeen Missie Sophia Revalidatie staat voor de beste medisch specialistische

Nadere informatie

T.a.v.: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

T.a.v.: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v.: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Geachte, In September hebben de inspecties

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revalidatie Friesland op 13 april 2015 te Beetsterzwaag

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revalidatie Friesland op 13 april 2015 te Beetsterzwaag Rapportage van het inspectiebezoek aan Revalidatie Friesland op 13 april 2015 te Beetsterzwaag Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie

Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie 3 1.1 Algemene identificatiegegevens 3 1.2 Kerngegevens 3 1.3 Structuur van de organisatie 4 1.4 Speerpunten strategisch

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra Audiologie en Revalidatie locatie Leijpark, Tilburg op 24 april 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra Audiologie en Revalidatie locatie Leijpark, Tilburg op 24 april 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra Audiologie en Revalidatie locatie Leijpark, Tilburg op 24 april 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek...

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid:

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Medicatiemanagers als vaste waarde in het verpleegkundig team ter verbetering van de medicatieveiligheid. Rolf Toornvliet, ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen N.v.t. Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek TOELICHTING MONITOR 2016 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd wanneer er aan

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Handreiking Governance Ziekenhuizen

Handreiking Governance Ziekenhuizen Handreiking Governance Ziekenhuizen Onderdeel rapportage Quick Scan Integrale Bekostiging en Governance Januari 2016 Opdrachtgever: VWS Deze rapportage is tot stand gekomen met dank aan de 30 ziekenhuizen

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Organisatie van ziekenhuizen en medische staven Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Historische ontwikkeling ziekenhuisorganisaties Actuele organisatiemodellen voor het

Nadere informatie

Kwaliteit in nieuw perspectief

Kwaliteit in nieuw perspectief Kwaliteit in nieuw perspectief Wat komt er op ons af in Almere? Almere groeit, wij groeien mee... 400.000 350.000+ 300.000 200.000 100.000 0 250.000 185.000 140.000 100.000 50.000 10.000 1980 1986 1994

Nadere informatie

Verbeterplan visitatie 2011-2014

Verbeterplan visitatie 2011-2014 Verbeterplan visitatie 2011-2014 Managementafspraken 2011 Hoofddoelen volgend uit visitatieonderzoek 2010 Zes perspectieven en acht hoofddoelen klanten 1. Professionele klanten: Habion onderhoudt voldoende

Nadere informatie

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12 Jaarplan 2013 Het jaarplan is een verdieping van de in de jaarplanbrief door de Raad van Bestuur aangegeven ontwikkelingen en analyses. Met ingang van het beleidsjaar 2012 vindt de uitwerking plaats volgens

Nadere informatie

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009 1 RAPPORT Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009 Amsterdam, april 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten inspectiebezoek

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

STICHTING CULTUUREDUCATIEGROEP Leiden

STICHTING CULTUUREDUCATIEGROEP Leiden PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Cultureel Ondernemerschap STICHTING CULTUUREDUCATIEGROEP Leiden Inhoudsopgave 1. Stichting Cultuureducatiegroep 3 De organisatie 3 2. De Raad van Toezicht 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan ViaReva op 17 maart 2015 te Apeldoorn

Rapportage van het inspectiebezoek aan ViaReva op 17 maart 2015 te Apeldoorn Rapportage van het inspectiebezoek aan ViaReva op 17 maart 2015 te Apeldoorn Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid in de praktijk

duurzame inzetbaarheid in de praktijk duurzame inzetbaarheid in de praktijk een proactieve integrale benadering Hester Wagenvoort 29 januari 2013 programma 1. impressie Elkerliek ziekenhuis 2. beleid en praktijk aanleiding activiteiten verleden,

Nadere informatie