I'UßAVEßN'EER. Sociaal Plan Dura Vermeer 2O' decæmber V{^^"*ake,rr v AA amb + Q.e SOCIAAL PLAN DURA VERMEER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I'UßAVEßN'EER. Sociaal Plan Dura Vermeer 2O'13-2014. 11 decæmber 2012. V{^^"*ake,rr v AA amb + Q.e SOCIAAL PLAN DURA VERMEER 2013-2014."

Transcriptie

1 Sociaal Plan Dura Vermeer 2O' decæmber I'UßAVEßN'EER V{^^"*ake,rr v AA amb + Q.e SOCIAAL PLAN DURA VERMEER C ensen

2 Sociaal Plan Dura Vermeer '11 deæmber Inhoudsopqave Artikel b 7 I Bijlage I lnhoud lnleiding Definities Looptijd, werkingssfeer, boventalligheid en overleg Hardheidsclausule lnkomen Begeleiding Mobiliteitscentrum De interne vacaturemarkt Gevolgen bij interne herplaatsing De externe vacaturemarkt (Bruto) financiële gevolgen bij externe herplaatsing (Bruto) financiële gevolgen bij werkloosheid Begeleid ingscomm issie Beroepscommissie Afrekening Terugkeergarantie Snel-weg-regeling Voortzettin g ziektekostenvezekerin g Voortzettin g ANW-h iaatverzekering Studiekosten Jubileumuitkeringen Lease-auto Plaatsmakersregeling Slotbepalingen Toepassin gsverklaringen Bladzijde I '

3 SOCIAAL PLAN DURA VERMEER Artikel I INLEIDING 1. Structureel verliesgevende situaties bij enkele bedrijfsonderdelen van werkmaatschappijen behorende tot Dura Vermeer zullen een noodzakelijke bedrijfseconomische reden kunnen opleveren om het betreffende onderdeelzodanig te reorganiseren dat een gezond en renderend bedrijfsonderdeel het resultaat is. Ook treffen de algehele teruggang van de economische situatie en de afnemende investeringen (mede als gevolg van aangescherpte condities van kapitaalverstrekkende instellingen) in vooral de private sector, de branches waarin Dura Vermeer met haar werkmaatschappijen en dienstverlenende ondernemingen en afdelingen actief is, nadelig. Hierdoor neemt de productiecapaciteitsbehoefte af. Beide oozaken afzonderlijk en in gemeenschappelijkheid kunnen leiden tot:. aanpassingen van de organisatie en o herschikking van functies en taken met als gevolg dat arbeidsplaatsen komen te vervallen. 2. Aan medewerk(st)ers die buiten hun schuld te maken krr. gen met de gevolgen van de voor ogen staande maatregelen, wil Dura Vermeer enerzijds haar respect tonen en anderzijds maatregelen treffen om de nadelige gevolgen voor hen zoveel als in haar vermogen ligt te beperken. Hiertoe is onder meer dit sociaal plan afgesloten met de werknemersorganisaties: FNV-Bouw en lnfra o en o Het Zwarte Corps (HZC). 3. Partijen zijn zich bewust van het feit dat continuiteit van de onderneming èn van behoud van zoveel mogelijk gezonde werkgelegenheid binnen heel Dura Vermeer een absolute prioriteit heeft. 4. Primair uitgangspunt bl dit sociaal plan is herplaatsing van medewerkers bij andere ondernemingen zoveel als mogelijk is te bevorderen. 5. Partijen zijn zich er tevens van bewust dat de kosten van de voorgenomen maatregelen de financiële situatie van Dura Vermeer als concern niet in die mate mogen aantasten dat noodzakelijke en/of strategische investeringen uitgesteld of geschrapt worden. 6. lndien door werkgever moet worden overgegaan tot beëindiging van het dienstverband, dan zullen de wettelijke en geldende bepalingen in de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst vanzelfsprekend in acht worden genomen. 7. Dura Vermeer Groep NV stelt zich hierbij borg voor de door werkgevers (zoals in dit sociaal plan bedoeld) aangegane verplichtingen welke voortvloeien uit dit sociaal plan. Deze borgstelling zal zijn gelding behouden tot het moment dat aan alle verplichtingen in het kader van dit sociaal plan is voldaan. 8. Door de ondertekening van dit sociaal plan zijn partijen van mening dat een plan tot stand is gekomen dat recht doet aan de situatie van Dura Vermeer en aan die van al haar medewerkers. Artikel 2 DEFINITIES. ln dit plan wordt verstaan onder: 1. Aanvulling: de periodieke aanvulling op de UWV-uitkering, te verstrekken over de periode waarin de medewerker daadwerkelijk U\W-uitkering zal ontvangen, zulks zoals bepaald in artikel 11 (Bruto financiële gevolgen bijexterne herplaatsing) en artikel 12 (Bruto financiële gevolgen bij werkloosheid), waarbij zij aangetekend dat geen indexatie van de aanvulling plaatsvindt doch wel rekening wordt gehouden met de wettelijke

4 Sociaal Plan Dura Vermeer december Algemene Arbeidsvoorwaardenregel ng (AAV): de Algemene Arbeidsvoorwaardenregeling Dura Vermeer, uitgave nr 9, 1 januari Begeleidingscomm ss e: de commissie zoals genoemd in artikel 13, die de werkgever over de uitvoering van het sociaal plan zwaarwegend adviseert. 4. Beroepscommissie: de onafhankelijke commissie zoals genoemd in artikel 14, die de Raad van Bestuur over de uitvoering van het sociaal plan en over een gesch l met betrekking tot de uitvoering van dit sociaal plan zwaarwegend adviseert. 5. Boventallig(e): die medewerker van wie de arbeidsplaats komt te vervallen. 6. Cao-Bouw: de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid 1 januari2012 tot en met 31 december CAO-Metaal: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Technisch lnstallatiebedrijf 1 april 2011Um 30 april Centrale Ondernemingsraad (GOR): de in de Wet op de Ondernemingsraden art. 33 bedoelde centrale ondernemingsraad bij Dura Vermeer. 9. Diensttijd: de diensttijd die de medewerker heeft bereikt vanaf startdatum jubileum tot de datum van ontslag. lngeval de medewerker het dienstverband beëindigt, dan wordt uitsluitend ten behoeve van de uitvoeringswijze van dit sociaal plan deze tijd verlengd met de dan fictieve opzegtermijn voor werkgever onder aftrek van de door medewerker feitelijk in acht genomen opzegtermijn. 10. Divisie Ondernemingsraad (DOR): de in de Wet op de Ondernemingsraden art. 33 bedoelde divisie ondernemingsraden bij Dura Vermeer, ingesteld voor die werkgevers die binnen Dura Vermeer tot een bepaalde divisie behoren. I 1. Dura Vermeer: Het geheel van Dura Vermeer Groep NV en de met deze direct dan wel indirect in concernverband aan haar middels een meerderheidsbelang gelieerde werk- en dochtermaatschappijen, met uitzondering van Archicom en Van leperen Groep, dan wel mogelijk te venruerven bedrijven met een earn-outclausule in de overeenkomst. 12. lnkomen: het inkomen zoals dat beschreven staat in artikel 5 (lnkomen). 13. Leeftijd: de leeftijd die de medewerker heeft bereikt op de datum van ontslag. 14. Medewerker: iedereen (m/v) die, mits het gestelde in artikel 3 (Looptijd, werkingssfeer, boventalligheid en overleg) op hem van toepassing is, voor werkgever als bedoeld in dit artikel, werkzaamheden verricht op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor zover een dienstverband voor onbepaalde tijd in het vooruitzicht is gesteld. Slechts ter wille van de duidelijkheid wordt in dit plan verder ten deze de termen "medewerke/', "hij", "hem" e.d. gebruikt. 15. Mobiliteitscentrum: het centraal orgaan binnen Dura Vermeer dat belast is met het herplaatsen van medewerkers, zoals dat beschreven is in artikel 7 (Mobiliteitscentrum). 16. Normale (vroeg)pensioenuitkering: het totaal van (vroeg)pensioenuitkeringen uit hoofde van collectief gefinancierde aanvullende uitkeringsregelingen en individueel opgebouwde uitkeringsregelingen, tot circa 7lYo van het bruto middelloon. 17. Ondernemingsraad (OR): de in de Wet op de Ondernemingsraden art. 2 en art 3 bedoelde ondernemingsraad bij werkgever. 18. Ontslagvergoeding: de financiële vergoeding bij beëindiging van het dienstverband met werkgerqr, zoals bepaald in artikel 12 (Financiële gevolgen bijwerkloosheid). C ensen

5 Sociaal Plan Dura Yermeer decæmber Passende functie: een functie die is ingedeeld in hetzelfde functieniveau of in een functieniveau dat 1 trede/groep lager is dan waarin de medewerker is ingedeeld op het tijdstip waarop hem is medegedeeld dat zijn functie is komen te vervallen en waarbij het verschil in inkomen niet groter is dan 10% van het laatstgenoten inkomen. De passende functie: o dient aan te sluiten bij de kennis, opleiding, ervaring en vaardigheden van de medewerker, dan wel binnen een termijn van 6 maanden op zodanig peil te kunnen worden gebracht opdat hij alsnog voor de vacante functie geschikt geacht kan worden;. kan hem, gelet op zijn persoonlijkheid en alle overige relevante omstandigheden, redelijkerwijs worden aangeboden, waarb o met betrekking tot een eventueel verschil in arbeidsduur een eventueel verschil uit hoofde van arbeidstijdverkorting daarin wordt betrokken en/of o met betrekking tot reistijd dezelfde norm geldt als het UWV-Werkbedrijf hanteert m.b.t. passendheid van functies (1Tz-uur enkele reis, snelste mogelijkheid), waarbij rekening wordt gehouden met de wens van medeweker om al dan niet te verhuizen;. dient hij redelijkerwijs te aanvaarden, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet kan worden gevergd, waarbij het oordeel van de arbodienst en/of U itvoeri n gsinstitu ut Werknemersvezekeringen zwaarwegend is; 20. Proefplaatsing: de periode van 6 maanden waarin medewerker in zijn aangeboden passende functie, daadwerkelijk op proef werkzaamheden gaat verrichten en waarin medewerker zijn eventueel ontbrekende kwalificaties voor uitoefening van de nieuwe functie behaalt dan wel dient te behalen. 21. Raad van Bestuur (RvB): de Raad van Bestuur van Dura Vermeer Groep NV. 22. Snel-weg-regeling: de uitkering ineens (in plaats van de berekende vergoedingen) zoals genoemd in artikel 17 (Snel-weg-regeling) en daarmee afzien van de terugkeergarantie zoals genoemd in artikel 16 (Terugkeergarantie)van dit plan. Bij gebruik maken van deze snel-weg-regeling vervalt tevens elk verder recht voortvloeiend uit dit sociaal plan. 23. Sociaal plan: het Sociaal Plan Dura Vermeer , Startdatum jubileum: de datum waarop medewerker ten behoeve van en onder direct gezag van Dura Vermeer, zln werkzaamheden is gaan verrichten, terwijl er mogelijkerwijs nog sprake was van een dienstverband in loondienst met een andere organisatie. 25. UllW-uitkering: de uitkeringen die de Uitvoeringsinstelling Werknemersvezekeringen in het kader van de Werkloosheidswet, Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. 26. Werkgever: die onderneming van Dura Vermeer met wie de medewerker een arbeidsovereenkomst is aangegaan. ATtiKeI3 LOOPTIJD.WERKINGSSFEER.BOVENTALLIGHEIDENOVERLEG. 1. Dit sociaal plan zal worden aangemeld als collectieve arbeidsovereenkomst en ingaan op 1 januari Zi zal van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, eindigen op 31 december Dit betekent dat de toekenning voor de regelingen zoals genoemd in dit sociaal plan eveneens ingaat op 1 januari 2013 en eindigt op 31 december Circa 3 maanden voor de in lid 1 genoemde datum van beëindiging voeren de partijen tussen wie dit sociaal plan is overeengekomen overleg betreffende de uitvoering en eventuele verlenging en/of aanpassing van dit sociaal plan. Het initiatief hiertoe zal uitgaan van Dura Vermeer. 3. Dit sociaa{ plan is van toepassing in die situaties bij Dura Vermeer die als zodanig door partijen

6 Sociaal Plan Dura Vermeer december lngeval Dura Vermeer situaties wil toevoegen, dan neemt zij contact op met de in dit sociaal plan genoemde werknemersorganisaties. lndien één of meer van deze organisaties dat wensen, dan kunnen zij met Dura Vermeer hierover nader overleg plegen. Het sociaal plan is van toepassing op collectieve situaties waarbij werkgever gehouden is de betretfende ondernemingsraad om advies te vragen. Voor het uitbrengen van advies kan de ondernemingsraad extern advies inwinnen en achterbanraadplegingen houden. Ook is dit sociaal plan van toepassing op individuele situaties mits de gedragslijn zoals genoemd in lid 5 van dit artikelwordt gevolgd, de betreffende ondernemingsraad wordt geïnformeerd en aan partijen is gemeld en daarmee opgenomen in bijlage I van dit sociaal plan. 4 5 Op de medewerker, in dienst zijnde van werkgever, wiens arbeidsplaats om bedrijfseconomische omstandigheden of reorganisatie komt te vervallen is dit sociaal plan van toepassing, tenzij sprake is van een situatie zoals hierna in lid g is bedoeld. Op basis van het afspiegelingsbeginsel als hoofdregel, zal per categorie van uitwisselbare functies worden bepaald welke medewerkers boventallig zr. n. Uitsluitend indien medewerker een zwakke positie op de arbeidsmarkt heeft of als hij over zulke bijzondere kennis of bekwaamheden beschikt dat hij onmisbaar is voor het bedrijfsonderdeel kan van de hoofdregel worden afgeweken. lngeval door toepassing van de hoofdregel werkgever zou handelen in strijd met een discriminatieverbod, dan zal werkgever van de hoofdregel afwijken. Geen medewerker zal voor ontslag in aanmerking worden gebracht zolang er op een gelijksoortige, passende functie, nogzzp'ers, uitzendkrachten en/of onderaannemers voor werkgever werkzaam zijn. b Werkgever stelt betrokken medewerker mondeling in kennis dat hij boventallig is, waarbij een exemplaar van het sociaal plan wordt overhandigd en in hoofdlijnen wordt toegelicht. Binnen 5 werkdagen na deze mondelinge aanzegging wordt de boventalligheid schriftelijk aan medewerker bevestigd. Vanaf het moment waarop dit sociaal plan op medewerker van toepassing is kan de medewerker door de werkgever vrijgesteld worden van het verrichten van werkzaamheden, dit met behoud van arbeidsvoorwaarden. I 9 Deze vrijstelling heeft ten doel de medewerker optimaal in de gelegenheid te stellen alle beschikbare tijd aan te wenden voor het verkrijgen van een nieuwe werkkring en heeft dus niet het karakter van schorsing of non-actiefstelli n g. lndien het dienstverband moet worden beëindigd, dan zal werkgever de toepasselijke wettelijke en/of bij collectieve arbeidsovereenkomst vastgelegde bepalingen en procedures in acht nemen. Dit sociaal plan is nadrukkelijk niet van toepassing in geval sprake is van beëindiging van het dienstverband om dringende reden(en) c.q. wegens arbeidsongeschiktheid. Het plan is evenmin van toepassing wegens het aflopen van een voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst welke zonder opzegging van rechtswege eindigt en waarbij het niet de intentie van zowel werkgever als van medewerker was om bij afloop ervan het dienstverband voort te zetten voor onbepaalde tijd. Het sociaal plan is wel van toepassing op de arbeidsongeschikte werknemer wiens arbeidsplaats komt te vervallen in het kader van reorganisatie. 10. Partijen verklaren zich bereid over de toepassing van het sociaal plan alsmede over die situaties nader overleg te plegen. 'Þ

7 Sociaal Plan Dura Vermeer decæmber Verzoeken tot tussentijdse wijzigingen kunnen aanhangig worden gemaakt indien zich naar de mening van één of meerdere partijen wezenlijke veranderingen voordoen ten aanzien van een in dit sociaal plan geregeld onderwerp en die ten tijde van het opstellen van dit sociaal plan niet waren voorzren. 12 Eventuele overheidsmaatregelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot aanpassing van de hoogte en/of duur van wettelijke uitkeringen, die consequenties hebben voor de regelingen zoals in dit sociaal plan genoemd, kunnen partijen aanleiding geven tot overleg. ATtiKeI4 HARDHEIDSGLAUSULE. 1. ln alle gevallen waarin de situatie van dit sociaal plan in concreto zou leiden tot een situatie die in een individueel geval als buitengewoon onredelijk moet worden beoordeeld, heeft werkgever de vrijheid van deze regels in een voor medewerker gunstige zin af te wijken. 2. De werkgever kan de begeleidingscommissie verzoeken over de in lid 1 genoemde situatie advies uit te brengen. 3. Daar waar het relevant is voor verdere bemiddeling door het mobiliteitscentrum, dient werkgever het mobiliteitscentrum van de getroffen afwijking inhoudelijk te informeren. Artikel5 INKOMEN. 1. Tenzij in dit sociaal plan nadrukkelijk anders is bepaald, geldt als inkomen het vast overeengekomen bruto loon/salaris per maand, periode of week. Met ui2ondering van de in lid 2 genoemde emolumenten, worden de als zodanig vast overeengekomen emolumenten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot 8% vakantietoeslag, ploegentoeslag, voorliedentoeslag, leermeestertoeslag, 13" maand, eindejaarsuitkering en/of de gemiddelde gratificatie over de afgelopen drie jaren) tot het begrip vast inkomen gerekend. 2. Vergoeding voor reistijd, overwerk en/of verschoven uren; werkgeversbijdragen zorg- en/of andere verzekeringen, pensioen en/of levensloop; éénmalige CAO-uitkeringen; onkosten- en/of reiskostenvergoedingen alsook de fiscale br. telling voor het privégebruik van een bedrijfsauto worden niet tot het inkomen gerekend. 3. Ten behoeve van jaarberekeningen in het kader van dit sociaal plan telt, ongeacht het aantal werkelijke betalingsdagen per jaar:. een maandsalaris 12 keer;. een 4-weken salaris 13 keer en. een weekloon 52 keer. ArtiKeI6 BEGELEIDING. 1. Teneinde zoveelals mogelijk is boventallige medewerkers te begeleiden naar een nieuwe werkkring heeft Dura Vermeer een centraal mobiliteitscentrum opgericht. 2. Ten behoeve van een correcte uitvoering van het sociaal plan wordt per werkgever een begeleidingscommissie en centraal een beroepscommissie ingesteld. 3. Medewerkers in de zin van dit sociaal plan kunnen eerst bij de begeleidingscommissie en later na uitspraak van deze commissie bij de beroepscommissie bezwaar maken over de uitvoering van het sociaal plan. ArtiKeIT MOBILITEITSCENTRUM. 1. Dura Vermeer heeft een centraal mobiliteitscentrum (verder te noemen mobiliteitscentrum) ingericht, teneinde de inspanningen om boventallige medewerkers intern en extern te herplaatsen zo optimaal mogelijk te maken. De kosten van het mobiliteitscentrum zijn voor rekening van werkgever. De secretaris van de centrale ondernemingsraad zalvan de activiteiten op de hoogte

8 Sociaal Plan Dura Vermeer december2012 worden gehouden, die hij desgewenst kan doorspelen naar andere leden van medezeggenschapsorganen. Hierbij zal ieder recht op privacy worden geëerbiedigd. Het mobiliteitscentrum staat onder leiding van de Directeur Human Resources Dura Vermeer Groep NV, en bestaat verder uit functionarissen uit diverse bedrijfsonderdelen van Dura Vermeer die vanwege hun ervaring en kennis van functies, een actieve rol in het herplaatsen kunnen vervullen De functionarissen van het mobiliteitscentrum zijn verplicht het recht op pr vacy van de medewerker te eerbiedigen en zakelijke gegevens van werkgever te respecteren. Het mobiliteitscentrum rapporteert desgevraagd aan de RvB en doet over de uitvoering van dit sociaal plan verslag aan de begeleidingscommissie inzake de voor deze relevante onderwerpen. Het mobiliteitscentrum heeft de bevoegdheid gebruik te maken van beschikbare arbeidsmarktinstrumenten zoals schol ingstrajecten. De hieraan verbonden kosten (waaronder tevens begrepen de vezuimkosten ingeval het dienstverband nog niet is beëindigd)zijn voor rekening van werkgever met uitzondering van kosten van drukwerk, pos2egels en buitenlandse (telefoon)gesprekken. Deze (uitgezonderde) kosten zijn voor rekening van medewerker. Medewerkers op wie de Cao-Bouw van toepassing is, kunnen desgewenst bij het Adviescentrum Loopbaanbeleid een onafhankelijk advies vragen over begeleiding bij opleidings- en scholingstrajecten die toeleiden naar nieuwe functies in Bouw en lnfra Reiskosten binnen Nederland in verband met sollicitatiebezoeken, afgelegd tijdens het dienstverband met werkgever, worden tegen overlegging van de bewijsstukken op basis openbaar vervoer, laagste klasse, vergoed. lndien met eigen auto moetworden gereisd, dan is de vergoeding gelijk aan het bedrag dat de fiscus hanteert bij onbelaste vergoedingen voor zakelijk reizen, mits de gemaakte ritten worden aangetoond. Er vindt geen vergoeding plaats indien voor het sollicitatiebezoek al vergoeding plaatsvindt door de onderneming waar wordt gesolliciteerd. De in lid 5 genoemde reiskosten afgelegd nadat het dienstverband met werkgever is beëindigd zijn voor rekening van medewerker. lndien werkgever gebruik kan maken van Europese en/of Nederlandse subsidieregelingen, dan is medewerker verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen. I Het mobiliteitscentrum zal, wanneer er geen of onvoldoende werk is, maar wel de verwachting is dat er binnen afzienbare tijd (andere) passende werkgelegenheid beschikbaar komt, met de werkgever nagaan of deeltijd \MrV een reële mogelijkheid is ter overbrugging van vorengenoemde periode. ATtiKeIS DEINTERNEVACATUREMARKT. 1. Gedurende de periode dat dit sociaal plan in werking is, worden alle vacatures (voorzien van vereiste competenties, functievereisten, en standplaats) en aflopende jaarcontracten binnen Dura Vermeer, aangemeld bij het mobiliteitscentrum. 2. Het is de Dura Vermeer-bedrijven niet toegestaan om dienstverbanden voor bepaalde tijd te verlengen, dan wel om te zetten in dienstverbanden voor onbepaalde tijd dan wel nieuwe medewerkers in te lenen van derden, te werven en/of met deze een dienstverband aan te gaan zonder hiervoor de schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van het mobiliteitscentrum. 9

9 Sociaal Plan Dura Vermeer '11 december Het besluit om de in lid 2 bedoelde toestemming al dan niet te verlenen dient binnen 2 weken na datum van indiening te zfn gedaan. Daarbij heeft het mobiliteitscentrum vastgesteld dat voor de onderhavige vacature of aflopend contract geen boventallige medewerkers geschikt, dan wel binnen 6 maanden geschikt te maken, ztjn. lngeval het mobiliteitscentrum in eerste instantie geen toestemming zoals bedoeld in lid 2 verleent en een boventallige medewerker in contact brengt met de nieuwe, interne, werkgever, dan dient eerst het in dit artikel uiteengezette overplaatsingstraject te worden gevolgd. Pas ingeval blijkt dat de vacante functie niet geschikt is voor een boventallige medewerker dan wel dat binnen 6 maanden een boventallige medewerker niet geschikt te maken is voor de vacante functie, dan kan het mobiliteitscentrum alsnog toestemming verlenen tot vacatu revoorzien i ng van u it de externe arbeidsmarkt. Werkgever en/of medewerker kunnen een beroep doen op het mobiliteitscentrum; de benodigde persoonlijke en functionele gegevens worden door de betreffende afd. Human Resources ter beschikking gesteld aan het mobiliteitscentrum. Het mobiliteitscentrum bevestigt de inschrijving van de boventallige met vermelding over welke gegevens het centrum beschikt I I Passende vacatures binnen Dura Vermeer worden vervuld door medewerkers op wie dit sociaal plan van toepassing is waarbij medewerker met een langere diensttijd voor gaat op medewerker met een kortere diensttijd. Een functieaanbod wordt schriftelijk bevestigd en bestaat ten minste uit een functiebeschrijving, functieanalyse (voor zover beschikbaar), standplaats en functiewaardering alsmede de bijbehorende salariëring en een eventuele opleidingseis voor de betreffende medewerker. Bij het vinden van een geschikte interne (identieke of passende ) functie voor een bepaalde medewerker bereidt het mobiliteitscentrum met de leidinggevende en het betreffende Hoofd Human Resources van de toekomstige werkgever, het functieaanbod voor. Het mobiliteitscentrum introduceert vervolgens de betrokken kandidaat en draagt zorg dat deze kandidaat een plaatsingsgesprek houdt met de betrokken leidinggevende(n). lndien voor interne herplaatsing, naar het oordeel van werkgever binnen wiens organisatie de betreffende vacature zich voordoet, om-, her- en/of bijscholing noodzakelijk blijken te zijn om betreffende medewerker binnen een termijn van 6 maanden geschikt te maken voor de functie, dan stelt werkgever hiervoor trjd beschikbaar en zryn de kosten van scholing, binnen redelijke grenzen, voor rekening van werkgever. De medewerker is verplicht zijn medewerking hieraan te verlenen. Bij managementfuncties en/of bij, voor de betreffende medewerker, nieuwe functies kan een assessmentonderzoek onderdeel uitmaken van de procedure. De kosten hiervoor zijn voor rekening van werkgever. De medewerker is verplicht zijn medewerking hieraan te verlenen. Wanneer uit (assessment)onderzoek blijkt dat medewerker niet over benodigde competenties beschikt of niet te verwachten is dat hij hierover binnen 6 maanden kan beschikken, treden medewerker en de werkgever met elkaar in overleg over toepassing van het sociaal plan. 10 Medewerker krijgt na het schriftelijke functieaanbod en het toelichtende gesprek 10 werkdagen bedenktijd om te beslissen of hij het functieaanbod aanvaardt. De aanvaarding wordt bekrachtigd door het functieaanbod binnen dezelfde termijn ondertekend te retourneren aan de nieuwe werkgever. lndien de medewerker een functie aangeboden krijgt waarbij het inkomensverschil groter is dan het oude inkomen, dan heeft de medewerker de keuze om de functie aldan niet te Corps

10 Sociaal Plan Dura Vermeer december accepteren. lndien de medewerker een dergelijke aangeboden functie niet aanvaardt, dan blijven de bepalingen van dit sociaal plan onverkort van toepassing lndien medewerker het functieaanbod van een passend geachte functie weigert dient hij dit schriftelijk kenbaar te maken aan de nieuwe werkgever en aan het mobiliteitscentrum. Vervolgens heeft hij een gesprek met zrjn nieuwe werkgever en het mobiliteitscentrum en worden nogmaals de standpunten van nieuwe werkgever en medewerker besproken en toegelicht. lndien dit gesprek niet leidt tot overeenstemming over het functieaanbod, wordt de gevolgde procedure voorgelegd aan de begeleidingscommtsste. Zodra de begeleidingscommissie het advies/oordeel heeft uitgebracht en de procedure aan de criteria blijkt te hebben voldaan, kan medewerker en/of werkgever besluiten het aanbod van de nieuwe werkgever, de weigering van de medewerker, de gebruikte motiveringen van beide partijen en het advies/oordeel van de begeleidingscommissie voor te leggen aan de beroepscommissie. De beroepscommissie behandelt het voorgelegde verschil van mening conform de het bepaalde in dit sociaal plan. 12. ls de beroepscommissie van oordeel dat het functieaanbod als wel passend moet worden beschouwd, dan wordt het onderhavige functieaanbod herhaald en krijgt medewerker nog 5 werkdagen de tijd om het functieaanbod alsnog te accepteren. Weigert de medewerker het functieaanbod, dan verzoekt werkgever de Kantonrechter de arbeidsovereenkomst zonder enig recht op vergoeding te ontbinden en kan medewerker geen enkel recht meer doen gelden op enig artikel uit dit sociaal plan. Oordeelt de beroepscommissie dat het functieaanbod als niet passend moet worden beschouwd dan zal de werkgever - indien mogelijk - een tweede functieaanbod doen. ls een tweede functieaanbod niet mogelijk dan valt de medewerker terug op de regelingen van dit sociaal plan. '13. lndien de medewerker instemt met een verzoek van werkgever om te verhuizen om het functieaanbod te vervullen, dan is de Dura Vermeer-verhuiskostenregeling zoals genoemd in de AAV onder artikel 7 van toepassing. Daarbijdienen: - de afstand woon-werk voor de verhuizing meer dan 25 kilometer te bedragen en na de verhuizing minder dan 25 kilometer, én - door de verhuizing de afstand woon-werk te worden bekort met ten minste 60%. 14. Accepteert de medewerker het betreffende functieaanbod, dan eindigt op de datum waarop de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever ingaat, de bemiddelende rol van het mobiliteitscentrum. 15. Voorafgaande aan de ingangsdatum van de nieuwe arbeidsovereenkomst, wordt medewerker gedurende maximaal 6 maanden op collegiale basis uitgeleend door de oude werkgever aan de nieuwe werkgever. Deze periode van 6 maanden geldt als proefplaatsing. Gedurende deze 6 maanden van proefplaatsing kunnen zowel medewerker als nieuwe werkgever, met redenen omkleed besluiten dat de onderhavige plaatsing niet gestand wordt gedaan en kan het mobiliteitscentrum de begeleiding hervatten. ln een dergelijk gevalwordt medewerker wederom boventallig en herleven zijn rechten op basis van dit sociaal plan. Het gestelde t.a.v. de passendheid van de onderhavige functie zoals vermeld in artikel 2, punt 19 en van de plaatsingsprocedure en -voorwaarden zoals in dit artikel (art 8) genoemd, zijn onverminderd in deze situatie van toepassing. Ver neer ry l0

11 Sociaal Plan Dura Vermeer l december Gedurende de periode dat een nieuwe werkgever in onderhandeling is met een kandidaat, mag het mobiliteitscentrum de functie niet vrijgeven voor externe werving. lndien er meerdere geschikte kandidaten zijn, geldt het bepaalde in artiket I tid Alle medewerkers die bij het mobiliteitscentrum zijn aangemeld en nog niet zijn herplaatst, ontvangen maandelijks een compleet overzicht van alle Dura Vermeer vacatures en aflopende contracten. ATtiKeI9 GEVOLGEN BIJ INTERNE HERPLAATSING. 1. Vanaf de datum waarop de nieuwe arbeidsovereenkomst ingaat, gelden de arbeidsvoon vaarden die behoren bij de nieuwe functie. Daarbij zijn de in de volgende leden genoemde regels mede van toepassing. 2. lndien het salaris in de nieuwe functie lager is dan in de oude functie wordt het bij de nieuwe functie behorende salaris toegekend. Het eventuele verschil in salaris wordt ineens afgekocht volgens de Kantonrechtersformule, waarbij A het verschil in inkomen is, B het aantal gewogen dienstjaren en waarbij de correctiefactor C is gesteld op 0, lngeval aan de vaste onkostenvergoeding behorende bij de nieuwe functie, een ander of geen bedrag is verbonden, dan geldt dit nieuwe bedrag (of nihil-bedrag) vanaf de datum waarop de nieuwe arbeidsovereenkomst van kracht is. 4. Wordt in de nieuwe functie geen zakelijke mobiele telefoon in bruikleen verstrekt en heeft in de "oude" functie de medewerker wel de beschikking over een zakelijke mobiele telefoon, dan dient medewerker deze uiterlijk in te leveren op de dag waarop hij zijn werkzaamheden ten behoeve van werkgever eindigt, zonder dat aanspraak op compensatie te dezer zake kan worden gemaakt. 5. lndien medewerker een bedrijfsauto met grijs kentekenbewijs ter beschikking is gesteld, dan dient hij deze in te leveren op de plaats waar en het moment waarop werkgever dat aangeeft, zonder dat werkgever gehouden is te dezer zake enige compensatie toe te kennen. Het in dit lid vermelde geldt onverkort eveneens voor de medewerker aan wie een bedrijfsauto met geel kentekenbewijs ter beschikking is gesteld maar die deze auto volgens een sluitende rittenad m in istratie aantoon baar privé n iet gebru ikt. Het in dit lid gestelde is niet van toepassing ingeval de nieuwe werkgever de onderhavige leaseovereenkomst voorþet. 6. De medewerker die in zijn huidige functie een bedrijfsauto met geel kentekenbewijs ter beschikking is gesteld en deze auto ook voor privédoeleinden gebruikt is het toegestaan om, indien hem in zijn nieuwe functie geen bedrijfsauto wordt toegekend, gedurende 6 maanden nadat hij met de werkzaamheden in zijn nieuwe functie is aangevangen, het gebruik van deze auto voort te zetten conform de bestaande, of met instemming van de COR alsdan te wijzigen, Dura Vermeer bed rijfsautoregelin g (leaseautoregel in g). Daarna dient de bedrijfsauto conform de bepalingen in het bedrijfsautoreglement te worden ingeleverd, zonder dat medewerker aanspraak op verdere compensatie kan maken. Wordt de medewerker in zijn nieuwe functie in een andere autogroep ingedeeld, dan gaat deze nieuwe indeling in vanaf de eerstvolgende dag na de beëindiging van de bestaande gebru ikersovereenkomst. Artikel 10 DE EXTERNE VACATUREMARKT. 1. Medewerker heeft, wanneer zijn functie boventallig is verklaard, de vrije keuze om ook gebruik te maken van externe vacaturebanken, outplacementbureaus, het loopbaantraject Bouw indien hij daarvoor in aanmerking komt etc. t1 C mensen

12 Sociaal Plan Dura Vermeer l1 december2012. De kosten die deze banken, bureaus en/of instellingen in rekening brengen zijn, indien medewerker er voor heeft gekozen om van deze mogelijkheid gebruik te maken, voor rekening van medewerker en kunnen desgewenst verrekend worden met de door werkgever verschuldigde betalingen uit hoofde van dit sociaal plan. De medewerker die daarvoor in aanmerking komt zal door het mobiliteitscentrum gewezen worden op de mogelijkheden van het loopbaantraject Bouw. Ook kan medewerker die boventallig wordt ervoor kiezen om een nieuwe opleiding te volgen. De kosten van deze opleiding zijn voor rekening van medewerker en kunnen desgewenst verrekend worden met de door werkgever verschuldigde betalingen uit hoofde van dit sociaal plan. De kosten van begeleiding door Dura Vermeer zelf zijn voor rekening van Dura Vermeer. 2 Met het doel een situatie te bereiken waarin sprake is van begeleiding van werk naar werk, benadert Dura Vermeer rechtstreeks werkgevers van binnen en van buiten de branche. Daarbij zal Dura Vermeer zoveel als in haar mogelijkheden ligt, bewerkstelligen dat medewerker met deze externe werkgever een arbeidsovereenkomst aangaat waarbij:. dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt toegepast die bij werkgever van toepassing IS;. sprake is van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tljd; o Qeên proeftijdbeding in de nieuwe arbeidsovereenkomst is opgenomen;. de opzegtermijn bij de nieuwe werkgever is gebracht op de opzegtermijn die geldt ingeval het dienstverband met Dura Vermeer gehandhaafd geweest zou zijn en. de anciënniteitsrechten van medewerker meegaan in de nieuwe arbeidsovereenkomst. De in voorgaand lid genoemde en op Dura Vermeer rustende inspanningsverplichting kan leiden tot meerdere situaties die van invloed zijn op de toepassing van dit sociaal plan. a. De arbeidsovereenkomst tussen werkgever en medewerker eindigt op grond van overgang van onderneming zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek (BW) 7'.662waarbij dan geen sprake is van in- of externe overplaatsing. ln deze situatie is dit sociaal plan niet meer van toepassing en is het gestelde in BW 7:662um BW 7:666 van kracht. b. De medewerker die direct aansluitend aan het dienstverband bij werkgever in dienst van een nieuwe, externe, werkgever in een gelijke of passende functie kan treden. Op deze medewerker is het gestelde in artikel 11 (Bruto financiële gevolgen bij externe herplaatsing) van toepassing. lndien deze medewerker, tijdens de in navolgende tabel vermelde aaneengesloten vangnetperiode, bij ztjn nieuwe, externe, werkgever rechtsgeldig wordt ontslagen tijdens zijn proeftijd (ingeval sprake is van een proeftijd) of daarna uitsluitend op grond van bedrijfseconomische redenen, dan kan hij terugvallen op de uitkeringsregelingen artikel 11 (Bruto financiële gevolgen bij externe herplaatsing)en/of artikel 12 (Bruto financiële gevolgen bij werkloosheid) van dit sociaal plan, zulks onder aftrek van eventueel reeds in het kader van dit sociaal plan door Dura Vermeer gedane aanvullingen dan wel ontslaguitkeringen. Onder aaneengesloten vangnetperiode wordt verstaan de ononderbroken tijd gelegen tussen de datum waarop het dienstverband met de Dura Vermeer-werkgever eindigde en de datum waarop het dienstverband met de nieuwe, externe, werkgever eindigt. De duur van deze vangnetperiode is afhankelijk van de lengte van het dienstverband van medewerker bij Dura Vermeer. Na verloop van de voor medewerker geldende vangnetperiode kan hij geen verdere rechten meer ontlenen aan dit sociaal plan. 12

13 Sociaal Plan Dura Vermeer december2012. Tabel vangnetperiode: duur Dura Vermeer-dienstverband vanqnetoeriode 30 jaar of meer 38 maanden 25 Um 29 jaar 33 maanden 20 Um 24 jaar 27 maanden 15 Um 19 jaar 21 maanden 10 Um 14 jaar 15 maanden 5 Vm 9 jaar 9 maanden minder dan 5 jaar 3 maanden Eventuele financiële compensatie, afuloeiings- en/of ontslaguitkeringen in welke vorm of benaming dan ook die de nieuwe, externe, werkgever alsdan aan medewerker verschuldigd is, zullen betrokken worden in de berekening van de alsdan nog door de Dura Vermeerwerkgever verschuldigde betalingen. lngeval de situatie ontstaat waarin medewerker gedurende enige tijd van de regeling in artikel 11 (Bruto financiële gevolgen bij externe herplaatsing) en dan weer van de regeling in artikel 12 (Bruto financiële gevolgen bij werkloosheid) gebruik maakt, of omgekeerd en/of herhaaldelijk, kan het totaal aan ontslaguitkering en gedane aanvullingen nimmer meer bedragen dan het bij einde dienstverband met (Dura Vermeer)werkgever in aanvang berekende bedrag zoals bedoeld in artikel 12 (Bruto financiële gevolgen bijwerkloosheid). ATt KEI 11 (BRUTO) FINANCIËLE GEVOLGEN BIJ EXTERNE HERPLAATSING 1. lndien bijde in artikel 10 (Deexternevacaturemarkt), lid 3, sub b, bedoelde medewerkerhet nieuwe inkomen lager is dan zijn inkomen op de dag van beëindiging van het dienstverband met werkgever, dan zal hem gedurende maximaal 38 maanden een aanvulling tot het niveau van laatstbedoeld inkomen worden toegekend. Het aantal maanden, tot genoemd maximum, van deze aanvulling wordt bepaald door het berekende totaalbedrag aan ontslagvergoeding, die maximaal ,- bedraagt, en waarbij rekening is gehouden met de aanvulling UWV-uitkering zoals genoemd in artikel 12 (Financiële gevolgen bij werkloosheid) te delen door de hoogte van het aanvullingsbedrag. 2. lndien bijde in artikel 10 (De externe vacaturemarkt), lid 3 sub b, bedoelde medewerker het nieuwe inkomen gelijk of hoger is dan zijn inkomen op de dag van beëindiging dienstverband met werkgever, dan wordt geen aanvulling toegekend. ARTIKEL I2 (BRUTOI FINANCIËLE GEVOLGEN BIJ WERKLOOSHEID 1. lndien door werkgever moet worden overgegaan tot beëindiging van het dienstverband, dan zullen de wettelijke en geldende bepalingen in de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst vanzelfsprekend in acht worden genomen. 2. Voor de medewerker die zijn pensioengerechtigde leeftijd nadert (bouwplaatsmedewerkers van 57 jaar en ouder en UTA-medewerkers of daarmee gelijkgestelden van 59 jaar en ouder) wordt in overleg naar een maatwerk oplossing gezocht met als uitgangspunt de kantonrechtervergoeding met correctiefactor 0,85. De vergoeding wordt gemaximeerd tot de verwachte inkomstenderving, kosten vrijwillige voortzetting deelname pensioenregeling en derving pensioenopbouw tot aan de redelijkerwijs te verwachten pensioneringsdatum van de medewerker. Uitgangspunt is dat de schadeloosstelling voor de medewerker, waarvan de pensioendatum in zicht komt, niet hoger is dan het inkomen dat hij bij het voortduren van de arbeidsovereenkomst tot de AOW-leeftijd zou hebben genoten en de pensioenaanspraken niet lager zijn dan hij redelijkenrvijs had kunnen opbouwen. De totale schadeloosstelling zal het bedrag van nimmer te boven gaan. Op verzoek van medewerker kan de aanvulling tijdens de (vroeg)pensioenperiode tegen de wettelijke rente contant worden gemaakt en als bedrag ineens worden uitgekeerd. 13 ( C mensen

14 Sociaal Plan Dura Vermeer I december Aan de medewerker, niet vallend onder lid 2, worden, onder de voorwaarden zoals hierna in dit artikel genoemd, toegekend:. een directe ontslagvergoeding aan het einde van het dienstverband;. een periodiek uit te betalen aanvulling op U\W-uitkering en Deze 2 componenten worden volgens de Kantonrechtersformule (waarin men per dienstjaar zoals genoemd in de A[factor], recht verkrijgt op 1 maandsalaris vergoeding) berekend (A x B x C). ln deze formule staat: A [factor] B lfactor] voor de gewogen diensttijd, waarbij de dienstjaren - tot de 35-jarige leeftijd als een half jaar tellen; - van 35 tot 45 jaar als één jaar tellen; - van 45 tot 55 jaar als anderhalf jaar tellen en - vanaf het 55" jaar als twee jaren tellen. voor het bruto inkomen zoals bedoeld in artikel 5 (lnkomen) en voor weekloners en 4-wekensalarianten omgerekend tot maandsalaris, op het moment van beëindiging van het dienstverband; C [factor] voor de factor 0,85 waarmee de uitkomst van A x B wordt vermenigvuldigd. De C-factor betrekking hebbende op de directe ontslagvergoeding is vastgesteld op 0,60. De C-factor betrekking hebbende op de aanvulling op UWV-uitkering is vastgesteld op 0,25. De uitkomst hiervan wordt verdeeld in gelijke bedragen over de vooraf te berekenen duur van de U\AA/-u itkeri n gsperiode. Het aanvullingsbedrag blijft vast en wordt niet geïndexeerd, maar ingeval de betreffende UWVuitkeringen worden verlaagd of worden verhoogd (anders dan als gevolg van indexatie), dan vindt wel herrekening van de aanvulling plaats, met in acht name van het in dit artikel gestelde. lndexaties van U\lúV-uitkeringen hebben dus geen invloed op de aanvulling. lngeval, per periode vooraf berekend, het totaal bedrag van de uitkering U\AA/ plus aanvulling meer bedraagt dan de hoogte van het laatst verdiende inkomen bij werkgever, dan zal de aanvulling worden aangepast tot het niveau van het laatst verdiende inkomen bij werkgever. 4 5 Voor de medewerker zal de uitkomst van de ontslagvergoeding plus de aanvullingsuitkering nimmer meer bedragen dan ,-. Voor vaststelling van de diensttijd (zie definitie artikel 2, punt 9) geldt: o valt de startdatum jubileum (zie definitie artikel 2, punt 24) vóór of op de 15" kalenderdag van een maand, dan telt die maand als volle maand voor de berekening; valt bedoelde datum op of na de 16" kalenderdag van een maand dan telt die maand niet mee voor de berekening; o vâlt datum einde dienstverband niet aan het einde van een kalendermaand, dan telt die maand mee als volle maand voor de berekenrng; o is de aldus berekende diensttijd 6 maanden of meer, dan wordt naar boven afgerond op hele Jaren. Bij de weging van leeftijd geldt de leeftijd op het moment van beeindiging dienstverband met werkgever en tellen alleen de volle leeftijdsjaren mee; er vindt dus geen afronding plaats. Þ t4

15 Sociaal Plan Dura Vermeer december I I lndien het verwachte inkomen tot aan de te verwachten (vroeg)pensioendatum van medewerker lager is dan de uitkomst van de in lid 3 bedoelde ontslagvergoeding, dan zal het totaal van de vergoeding het bedrag van het verwachte inkomen niet te boven gaan. De vermindering wordt primair toegepast op de periodieke aanvulling en, ingeval blijkt dat het beoogde doel niet wordt gehaald, vervolgens op de directe ontslaguitkering. De uitkomst van de berekende aanvulling UVlA/-uitkering wordt in bij werkgever met betrekking tot honoreringen gebruikelijke betaalperioden bij achterafbetaling uitbetaald onder inhouding van hetgeen wettelijk verplicht is zoals loonheffing en premtes. De in lid 3 berekende aanvulling wordt toegekend zolang de medewerker aantoont dat hij een UWV-uitkering ontvangt. lndien geen recht op U\W-uitkering wordt verkregen dan kan ook geen recht op uitbetaling van aanvu lling worden verkregen. Evenzo wordt de aanvulling slechts toegekend ingeval belanghebbende ook feitelijk gebruik maakt van zijn recht op U\ÂA/-uitkering. 10. lndien en voor zolang het bevoegde uitkeringsorgaan een korting toepast en/of betrokkene uitsluit van UV1y'V-uitkering, vindt de uitbetaling van de aanvulling eveneens naar rato plaats respectievelijk vervalt de verplichting tot uitbetaling ervan. 11. lndien tijdens de uitbetalingsduur van de aanvulling, medewerker een andere functie aanvaardt waarbij het inkomen lager uitvalt dan zijn inkomen op de dag van beëindiging dienstverband met werkgever, dan kan de uitbetaling over de nog niet verstreken termijnen worden aangepast resp. worden hervatwaarbij het gestelde in artikel 10 (De externe vacaturemarkt), lid 3, sub b (inclusief tabel vangnetperiode) en in artikel 11 (Bruto financiële gevolgen bij externe herplaatsing) van toepassing zijn De gezamenlijke duur van aanvulling op nieuw lager inkomen/uvt/v-uitkering kan nimmer meer zijn dan het aantal maanden zoals berekend in artikel 12. Dit geldt eveneens voor het totaalbedrag van de aanvullingen plus de ontslaguitkeringen. ln complexe situaties, dit ter beoordeling aan werkgever, zal het restant aan uit te betalen ontslagvergoeding en aanvulling naar rato worden vastgesteld. ln alle andere situaties (zoals begrepen maar niet beperkt tot de situatie van gelijk of hoger inkomen) komt het recht op verdere uitbetaling over de nog niet verstreken termijnen te vervallen. Artikel 13 BEGELEIDINGSCOMMISSIE. 1. De begeleidingscommissie adviseert de werkgever over de uitvoering van het sociaal plan. 2. De begeleidingscommissie bestaat uit 4 leden a. 2 leden (inclusief voorzitter) benoemd door de werkgever, b. 1 lid vanuit de OR bij werkgever en c. I lid vanuit de COR, welk lid behoort tot de DOR waar de betreffende OR deel van uit maakt. lngeval de werkgever niet behoort tot een divisie van Dura Vermeer, dan wordt het door de betreffende OR afgevaardigde COR-lid als lid van de begeleidingscommissie benoemd. De begeleidingscommissie kiest uit haar midden een secretaris, met dien verstande dat de voorzitter niet tevens secretaris kan zijn. 3. Taak van de begeleidingscommissie. a. Toezien op een correcte uitvoering van het bepaalde in dit sociaal plan in het algemeen en in het bijzonder toezien dat het mobiliteitscentrum over die gegevens beschikt die nodig zijn om Durd innen Dura Vermeer (interne herplaatsing) als daarbuiten (externe herplaatsing). B I5

16 Sociaal Plan Dura Vermeer december b. Op verzoek van medewerker beoordelen dat bij interne overplaatsing de procedure conform de regels van dit sociaal plan verloopt en dat de inhoud van het functieaanbod voldoet aan de eisen zoals in dit sociaal plan gesteld. c. Behandelen van individuele verzoeken, klachten en/of opmerkingen van medewerker met betrekking tot de toepassing van het gestelde in dit sociaal plan met het doel medewerker, werkgever, en/of partijen binnen 10 werkdagen na indiening van verzoek/klachuopmerking te adviseren. d. De begeleidingscommissie onthoudt zich van het geven van een oordeel over de persoonlijke en/of sociale motieven van medewerker om een functieaanbod niet te accepteren De begeleidingscommissie komt bijeen zodra de voorzitter dan wel ten minste 2 leden hiertoe vezoekvverzoeken. Werkgever zal de begeleidingscommissie alle relevante informatie verstrekken. De leden van de begeleidingscommissie zijn verplicht het recht op privacy van medewerker te eerbiedigen en zakelijke gegevens van Dura Vermeer te respecteren. lndien bij stemmingen de stemmen staken, dan wordt het onderhavige ondenrerp door de voorzitter voorgelegd aan de beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 14van dit sociaal plan. Artikel 14 BEROEPSCOMMISSIE. 1. De beroepscommissie adviseert desgevraagd (op vezoek van werkgever, medewerker of begeleidingscommissie) de RvB over de correcte tenuitvoerlegging, interpretatie en toepassing van het sociaal plan naar de letter en naar de geest ervan. Over individuele kwesties zal de beroepscommissie zich pas buigen indien deze eerst zijn voorgelegd aan de betreffende begeleid ingscomm issie. Daarnaast is het de taak van de beroepscommissie bij te dragen aan een optimale behartiging van de belangen van zowel Dura Vermeer, van de boventallige medewerkers en van de overige medewerkers bij Dura Vermeer. 2. De beroepscommissie is niet bevoegd de RvB te adviseren als een verschil van mening tussen werkgever en medewerker betrekking heeft op, dan wel voortvloeit uit, een of meerdere bepalingen van de arbeidsovereenkomst en/of de van toepassing zijnde Cao-Bouw, of Cao- Metaal. 3 De beroepscommissie bestaat uit 3 leden: a. 1 lid (geen lid van de RvB zijnde) benoemd door de RvB; b. 1 lid benoemd door de Verenigingen van Werknemers waarvan het lid niet direct betrokken is bij de ondertekening van dit sociaal plan en c. een onpartijdig voorzitter, aangewezen door de onder a. en b. bedoelde leden van de beroepscommissie. 4 De beroepscommissie wordt secretarieel ondersteund. Deze ondersteuning wordt gefaciliteerd door de RvB. 5. De beroepscommissie brengt haar advies niet uit dan nadat zij de betrokken partijen heeft gehoord dan wel hen in de gelegenheid heeft gesteld mondeling dan wel schriftelijk hun standpunt uiteen te zetten. 6. lndien het verschil van mening een geschil betreft dat reeds is voorgelegd aan de begeleidingscommissie en waarover de begeleidingscommissie haar advies heeft gegeven, is het aan de beroepscommissie om dit advies al dan niet in haar besluitvorming te betrekken. 'þ 16 en lnfra

17 Sociaal Plan Dura Vermeer december2012. De beroepscommissie is als strikt onafhankelijk orgaan op generlei wijze gehouden zich te conformeren aan het oordeel van de begeleidingscommissie. 7. De voorzitter van de beroepscommissie brengt alleen een stem uit ingeval de overige leden van de beroepscommissie over een bepaalde kwestie geen overeenstemming bereiken. Deze, door de voorzitter uitgebrachte stem, is dan beslissend. De secretarieel ondersteuner heeft geen stemrecht. 8. De beroepscommissie zal er naar streven binnen 10 werkdagen, nadat zij daarom is gevraagd, haar advies uit te brengen aan de RvB. Dit advies dient te bestaan uit een schriftelijke, deugdel k onderbouwde, zwaarwegende aanbeveling aan de RvB en dient, zover van toepassing, de overuogen alternatieven te vermelden. 9. De RvB kan besluiten van het advies van de beroepscommissie af te wijken, indien zij daartoe zwaarwichtige redenen heeft. lndien de RvB besluit af te wijken van het advies van de beroepscommissie dan worden de beroepscommissie en de betrokken partijen daarvan vóór de tenuitvoerlegging van het besluit schriftelijk in kennis gesteld, onder vermelding van de reden van afwijking. 10. De leden van de beroepscommissie en de secretarieel ondersteuner zijn verplicht tot geheimhouding van alle persoonlijke en zakelijke gegevens die hen bij het uitoefenen van hun taak ter kennis komen. 11. Partijen zullen desgevraagd de beroepscommissie die informatie verstrekken die zij voor het uitoefenen van haar taak nodig acht. 12. Aan de voorzitter en aan het lid van de beroepscommissie dat wordt aangewezen door de Verenigingen van Werknemers wordt een nader overeen te komen vacatievergoeding verstrekt. De reis- en verblijfkosten die de leden en de secretarieel ondersteuner in verband met de vervulling van hun beroepscommissionele taken moeten maken worden vergoed conform de bij Du ra Vermeer geldende on kosten- en reiskostenvergoedi ngsregels. Artikel l5 AFREKENING. 1. lngeval medewerker is vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden zoals genoemd in artikel 3 (Loopttld, werkingssfeer, boventalligheid en overleg), lid 7 en in de bedoelde periode zijn collectieve verlofdagen vastgesteld, dan gelden deze dagen ook voor deze medewerker als op te nemen verlofdagen. 2. Medewerker wordt bij dezen opgeroepen om zijn eventueel tegoed aan opgebouwde verlofdagen (roostervrije-, vakantie- en/of kort verzuimdagen) op te nemen gedurende de voor hem door werkgever in acht te nemen opzegtermijn. 3. Voor eventueel dan nog resterende verloftegoeden zijn de bij de toepasselijke Cao-Bouw dan wel Cao-Metaal of bij wet gestelde bepalingen van toepassing. 4. Bij interne overplaatsingen kunnen tussen medewerker, werkgever en nieuwe werkgever specifieke, op de omstandigheden toegespitste, verlofafspraken worden gemaakt, welke schriftelijk door betrokkenen dienen te worden bevestigd. 5. De medewerker die binnen een maand nadat hij schriftelijk boventallig is verklaard, meewerkt om gemaakte afspraken, waarbrl de bepalingen zoals bedoeld in dit sociaal plan in acht worden genomen, middels een vaststellingsovereenkomst te bekrachtigen, ontvangt twee extra maandsalarissen met de beeindigingsvergoeding. Hieruit kunnen bijvoorbeeld kosten van een outplacementactiviteiten, voorzover deze niet door het loopbaantraject Bouw worden bekostigd, worden betaald. B t7

SOCIAAL PLAN MGL 1-11-2013 tot en met 31-12-2015

SOCIAAL PLAN MGL 1-11-2013 tot en met 31-12-2015 SOCIAAL PLAN MGL 1-11-2013 tot en met 31-12-2015 Pagina 1 HOOFDSTUK 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2 DEFINITIES....3 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE BEPALINGEN....8 HOOFDSTUK 4 EERSTE TWEE WEKEN VAN BOVENTALLIGHEIDFASE....10

Nadere informatie

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk Sociaal Plan WKNL Van Werk naar Werk Wolters Kluwer Nederland B.V, gevestigd te Deventer, hierna te noemen de Werkgever als partij ter ene zijde en FNV KIEM, gevestigd te Amsterdam CNV Dienstenbond/CNV

Nadere informatie

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws C O N C E P T Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws 15 september 2014 tot en met 31 december 2014 C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws 2014 1 Inhoud I. Inleiding II. Werkingssfeer III. Werkingsduur IV. Definities

Nadere informatie

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Bijlage 6 bij de cao APG Groep Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Inhoud BIJLAGE 6 BIJ DE CAO APG GROEP... 1 HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 1. WERKGEVER...

Nadere informatie

Sociaal Plan. Eaton Industries (Netherlands) B.V. en Cooper Safety B.V. Locaties Zaltbommel, Hengelo, Breda DEFINITIEF.

Sociaal Plan. Eaton Industries (Netherlands) B.V. en Cooper Safety B.V. Locaties Zaltbommel, Hengelo, Breda DEFINITIEF. Sociaal Plan Eaton Industries (Netherlands) B.V. en Cooper Safety B.V. Locaties Zaltbommel, Hengelo, Breda 8 april 2014 8 april 2014 versie Definitief 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 De directie van Eaton

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN GGZ Friesland

SOCIAAL PLAN GGZ Friesland SOCIAAL PLAN GGZ Friesland 1. VOORWOORD/INLEIDING Het Sociaal Plan 1 is bedoeld om de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen van werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden,

Nadere informatie

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V.

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Sociaal Plan 2014 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: 8 mei 2014 tot en met 30 juni 2015 Datum: 8 mei 2014 Page 1 of 14 Inhoudsopgave 1 Definities 2 Inleiding

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept SOCIAAL PLAN GroenWest concept Datum: 30-04-2014 Op basis van onderhandelingsresultaat d.d. 22-04-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten... 5 3. Definities... 6 4. Plaatsingsprocedure...

Nadere informatie

Principe Akkoord. Sociaal Plan MCO

Principe Akkoord. Sociaal Plan MCO Principe Akkoord Sociaal Plan MCO 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

Sociaal raamplan 2006-2008. Nieuwe versie Juli 2006

Sociaal raamplan 2006-2008. Nieuwe versie Juli 2006 Nieuwe versie Juli 2006 Sociaal raamplan 2006-2008 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 2.1 Werkgever 2.2 Vakorganisaties 2.3 Medewerker 2.4 Vertrek c.q. beëindiging van het dienstverband 2.5 Overplaatsing 2.6 Reorganisatie

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO Versie 26-04-2012 CONCEPT Sociaal Plan MCO 1 mei 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

SOCIALE BEGELEIDINGS- REGELING

SOCIALE BEGELEIDINGS- REGELING SOCIALE BEGELEIDINGS- REGELING De ondergetekenden: HEINEKEN Nederlands Beheer B.V. gevestigd te Amsterdam, en HEINEKEN Group B.V. gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de werkgever enerzijds en FNV

Nadere informatie

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Inhoudsopgave Pagina VOORWOORD 3 A. INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN 2 VOORWOORD Koninklijke Wegener heeft intensief overleg gevoerd over een

Nadere informatie

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Uitgangspunten... 5 1.4 Looptijd... 6 1.5 Werkingssfeer... 6 1.6 Cumulatie van aanspraken...

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 SON, MAART 2011 pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Toepassing... 4 1.2 Looptijd Sociaal Plan... 4 1.3 Aanmelden als CAO... 4 2. DEFINITIES... 5 2.1 Werkgever...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 SOCIAAL PLAN Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 6 a) Werkgever... 6 b) Werknemer...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Hoofdstuk 2 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. In het kader van de bestuurlijke fusie. Sint Franciscus Gasthuis / Vlietland Ziekenhuis

SOCIAAL PLAN. In het kader van de bestuurlijke fusie. Sint Franciscus Gasthuis / Vlietland Ziekenhuis SOCIAAL PLAN In het kader van de bestuurlijke fusie Sint Franciscus Gasthuis / Vlietland Ziekenhuis JR.422.2012 Versie 27-11-2012 (definitief) Verklaring Aldus overeengekomen te Rotterdam, De werkgever

Nadere informatie

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan Sociaal Plan Afslanking van het bouwbedrijf Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie en het mobiliteitsplan Van Werk Naar Werk INHOUDSOPGAVE 2 1. Inleiding pag. 3 1.1 Definities 2. Uitgangspunten pag.

Nadere informatie

Inhoud. Versie 120322 1.6a 2

Inhoud. Versie 120322 1.6a 2 Sociaal Plan 1.6a Inhoud Inleiding... 3 1. Doel en geldigheidsduur... 5 2. Afspraken... 5 2.1 Doelgroep... 5 3. Begripsomschrijving... 7 4. Uitgangspunten... 12 5. Regels bij vastgestelde organisatieontwikkelingen...

Nadere informatie

DOORLOPEND. SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis

DOORLOPEND. SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis DOORLOPEND SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis INHOUD Preambule 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Algemene bepalingen 3.1 Reikwijdte 3.2 Werkingsduur en overleg 3.3 Interpretatie 3.4 Hardheidsclausule algemeen

Nadere informatie

Cao ABVAKABO FNV 2006

Cao ABVAKABO FNV 2006 Cao ABVAKABO FNV 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Definities 4 1.2 Werkingssfeer 5 1.3 Werkingsduur 5 1.4 Verplichtingen van de werkgever 6 1.5 Verplichtingen van de werknemer 7 1.6 Verantwoordingsgesprek

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII oktober 2009 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting Steinmetz

Nadere informatie

Overgangsregeling 1 april 2014 1 april 2018

Overgangsregeling 1 april 2014 1 april 2018 Werkbegeleidingsplan DSM Limburg B.V. Overgangsregeling DSM Nederland B.V., Trade Register Limburg 14080844 Page 2 of 18 INHOUD Pagina Definities 3 1. Algemeen 1.1. Inleiding 4 1.2. Werkingssfeer 4 1.3.

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016 Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari 2014 1 Inhoud INLEIDING... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie