Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014"

Transcriptie

1 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Periode: 2014 Gemeente Zwalm (NIS 45065) Zuidlaan(Munk) Zwalm Secr.: Tineke Van Nieuwenhuyze Fin. beheerder: Philip Lefever Beleidsdoelstelling: BD-1: Een gezond financieel beleid Kwalitatief: Zwalm moet een financieel gezonde gemeente blijven. De gemeente wenst in deze tijden van financiële crisis - maar toch rekening houdende met de uitdagingen van een lokaal bestuur op de diverse beleidsdomeinen - een gezond financieel beleid te voeren. De fiscaliteit moet matig gehouden worden en de schuldenlast moet eveneens laag blijven door zoveel mogelijk met eigen goedkope geldmiddelen te financieren in plaats van met dure schuldfinanciering. Efficiëntie en effectiviteit zullen de leidraad zijn bij elke beslissing met financiële weerslag. Uitvoeringsstatus: Actie: AP-1: Financiën : verkoop van gebouwen ter financiering van herinvesteringen in bestaand/nieuw patrimonium De gemeente plant principieel de verkoop van oa volgende gebouwen : pastorij Roborst, pastorij Dikkele, pastorij Nederzwalm en pastorij Sint-Denijs-Boekel en dit ter financiering van nieuwe investeringen en herinvesteringen in ons patrimonium. Zodoende is er geen waardeverlies voor ons patrimonium. De gemeente ziet het niet als een kerntaak om woningen te verhuren. Mijlpaal: (AP-1_MP-1) machtiging door GR tot verkoop Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-1_MP-2) inning verkoopsom pastorijen Dikkele en Nederzwalm Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-1_MP-3) inning verkoopsom pastorij en gronden Roborst ( Machelgemstraat ) Streefdatum: Mijlpaal: (AP-1_MP-4) inning verkoopsom pastorij St-Denijs-Boekel Streefdatum: AP-1: Financiën : verkoop van gebouwen ter financiering van herinvesteringen in bestaand/nieuw patrimonium Exploitatie Uitgaven 398,69 0,00 0,00 Saldo -398,69 0,00 0,00 Financiën : verkoop van gebouwen ter financiering van Uitgaven 398,69 0,00 0,00 herinvesteringen in bestaand/nieuw patrimonium Saldo -398,69 0,00 0,00 Investering Ontvangsten , , ,00 Financiën : verkoop van gebouwen ter financiering van herinvesteringen in bestaand/nieuw patrimonium Saldo , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 29/04/ :33 1 / 95

2 Actie: AP-2: Aangaan lening ter financiering investeringen Publieke info: In huidige stand van het meerjarenplan is opname van lening geschrapt en zal worden gefinancierd met eigen middelen ( cash flow ). AP-2: Aangaan lening ter financiering investeringen Actie: AP-3: Buitengewoon onderhoud van onze huurwoningen AP-3: Buitengewoon onderhoud van onze huurwoningen Volgens plan Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 5.000, ,00 Saldo , ,00 Buitengewoon onderhoud van onze huurwoningen Uitgaven 5.000, ,00 Saldo , ,00 Actie: AP-4: Invoering subsidietoets voor elk dossier van minimaal EUR Indicator: (I-84) Elke beslissing van meer dan EUR bevat subsidietoets AP-4: Invoering subsidietoets voor elk dossier van minimaal EUR Actie: AP-5: Zo efficiënt en economisch mogelijke aanwending van de beschikbare geldmiddelen Dit kan bijv door samen-aankoop met OCMW en het werken via aankoop of intekening op raamcontracten maar eveneens door maximale aanwending van eigen middelen ( ook uit reservefondsen ) ipv door dure vreemde ( geleende ) gelden. Indicator: (I-85) Bij elk bestek wordt gekeken of er als opdrachtencentrale moet worden opgetreden Alfanumeriek alle gemeenschappelijke behoeften worden gedekt door optreden gemeente Alfanumeriek alle gemeenschappelijke behoeften worden gedekt door optreden gemeente Indicator: (I-86) ICT, copiër, elektriciteit, gas en telefonie : steeds via raamcontracten werd bereikt ( ICT, copiërs, drank, gas, elektr, drukwerken, brandblussers... ) alle ondersteunende kosten kunnen in boekhouding gemeente Alfanumeriek raamcontracten met andere overheden voor ICT, copiërs, gas, elektriciteit en tel gas, electr, copier, ICT, dranken, drukwerken,...ok Ja Ja Ja 29/04/ :33 2 / 95

3 AP-5: Zo efficiënt en economisch mogelijke aanwending van de beschikbare geldmiddelen Actie: AP-6: Hanteren van een betalingstermijn van 30 dagen Het tijdig betalen van onze schuldeisers is essentieel zowel in kader van een goed financieel beheer van de gemeente ( zo worden nalatigheidsintresten vermeden ) alsook omwille van de financiële gezondheid van onze ( vaak ook ) lokale leveranciers. Daarom stellen we onszelf als doel dat gemiddeld binnen de 30 dagen na ontvangst van de faktuur deze moet betaald zijn. Door digitalisering van onze fakturenstroom vanaf 2014 kunnen de doorlooptijden van goedkeuring en controle van de fakturen verkort worden en kan er sneller betaald worden. Een tijdige betaling is heel belangrijk voor onze leveranciers alsook voor het imago van de gemeente. Indicator: (I-73) gemiddelde betalingstermijn lager dan 30 dagen Numeriek maximum 30 dagen dagen Ja Motivering: er zitten 17,3 dagen tussen binnenkomen en aanrekenen + 5 dagen voor betaling Numeriek maximum 30 dagen 23 dagen Ja Indicator: (I-126) 98% fakturen betaald binnen de 60 dagen Numeriek minimum 98 procent procent Ja Indicator: (I-127) 85% fakturen betaald binnen de 30 dagen Numeriek minimum 85 % % Ja AP-6: Hanteren van een betalingstermijn van 30 dagen Actie: AP-7: Aanhouden van een gezonde schuldgraad De gemeente wenst een gezonde schuldgraad en lage schuldenlast te hebben. Daartoe zal enkel indien nodig worden geleend en zal dus maximaal gebruik worden gemaakt van de door de gunstige autofinanciering gecreeërde investeringsruimte en van de beschikbare reservefondsen. Indicator: (I-2) schuldgraad lager dan standaardwaarde(=startwaarde) < Numeriek maximum euro schuld euro schuld Ja AP-7: Aanhouden van een gezonde schuldgraad Beleidsdoelstelling: BD-2: Klantgerichte en efficiënte organisatie en dienstverlening Kwalitatief: Het gemeentebestuur en het OCMW wensen een klantgerichte en efficiënte organisatie te zijn om op die manier haar burgers/klanten een zo goed mogelijke dienstverlening te leveren. Performante dienstverlening vereist een performante organisatie. Sterke dienstverlening steunt op een sterke en efficiënte organisatie en organisatiebeheersing. Met oog op verdere verbetering van deze dienstverlening willen we streven naar verdere administratieve vereenvoudiging, doorgedreven samenwerking met het OCMW, grotere administratieve toegankelijkheid, alsook een zo groot mogelijke bereikbaarheid van de gemeentelijke verantwoordelijken. 29/04/ :33 3 / 95

4 Een gezamenlijk management (gemeente en OCMW) moet bijdragen aan een gecoördineerd en geïntegreerd lokaal beleid en biedt vele efficiëntiemogelijkheden. Meer doen met dezelfde middelen en verhogen van efficiëntie getuigen van goed bestuur en daarop willen we maximaal inzetten. Geld van de burger moet zo efficiënt mogelijk aangewend worden. Een goede organisatie en een goed bestuur zet ook in op leren uit fouten en verminderen van klachten. Klachten leren ons veel over de werking van een organisatie en het verhelpen ervan verhoogt ook de tevredenheid van de burger. ICT en automatisering zijn eveneens belangrijke hefbomen in efficiënter werken, het verhogen van het niveau van dienstverlening, waarop we de komende jaren willen inzetten. De gemeente zal haar meerjarig beleid vertalen in doelstellingen en acties. Een strategische planning, opvolging, rapportering en bijsturen op basis van die rapportering moet leiden tot een effectiever, efficiënter en burgervriendelijk beleid. Het personeel speelt onmiskenbaar de hoofdrol in het bereiken van een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening. We willen werken met personeel dat goed opgeleid is, dat een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft en dat sterk gemotiveerd en betrokken is. Het HR beleid dient daarop gericht te zijn. Vertrouwen geven en krijgen is op alle niveaus belangrijk. Uitvoeringsstatus: Actie: AP-11: Efficiënt en slim gebruik van de regels inzake overheidsopdrachten door bijv. het stimuleren van bijkomend onderhandelen bij prijsvragen om extra korting te kunnen bekomen. AP-11: Efficiënt en slim gebruik van de regels inzake overheidsopdrachten Actie: AP-12: Vergroten aankoopvolume Vergroten aankoopvolume waarvoor prijs wordt gevraagd door te werken met jaarcontracten, samenaankopen met andere besturen en OCMW, werken met raamcontracten, goede marktconsultatie en prijsvergelijk, intekening op raamcontracten van andere overheden (die door schaalvergroting lagere prijzen kunnen bekomen). Mijlpaal: (AP-12_MP-1) uitbreiding bevoegdheid college om ook meerjarige contracten te kunnen gunnen Streefdatum: Realisatiedatum: AP-12: Vergroten aankoopvolume Actie: AP-13: Automatisering en doorlichting van diverse processen met oog op verbetering van de organisatiebeheersing 29/04/ :33 4 / 95

5 Mijlpaal: (AP-13_MP-1) opstart digitaal proces mbt inscannen en goedkeuring fakturen Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-13_MP-2) Toepassing digitaal loket Mijn Binnenland Streefdatum: Realisatiedatum: AP-13: Automatisering en doorlichting van diverse processen met oog op verbetering van de organisatiebeheersing Actie: AP-14: Opstart van een klachtenbehandelingssysteem In voorbereiding Mijlpaal: (AP-14_MP-1) opstart van een klachtenbehandelingssysteem conform regels gemeentedecreet Streefdatum: AP-14: Opstart van een klachtenbehandelingssysteem Actie: AP-15: Opstart meldpunt voor klachten Opstart van een meldpunt voor klachten ivm slechte wegenis, sluikstort, afval,.. met als doel gecentraliseerd deze klachten te verzamelen zodat een efficiënte aanpak en opvolging mogelijk is en waarbij we de burger ook kunnen op de hoogte houden van het aan zijn klacht gegeven gevolg. Een geïnformeerd burger is een tevredener burger. Via een bestaand softwarepakket dat reeds aanwezig is zal dit uitgewerkt en geïmplementeerd worden. In voorbereiding Mijlpaal: (AP-15_MP-1) opstart online meldpunt voor klachten Streefdatum: AP-15: Opstart meldpunt voor klachten Actie: AP-16: Klantgerichte openingsuren van onze loketdiensten Uitgevoerd op Mijlpaal: (AP-16_MP-1) lancering enquete aan elke burger/klant mbt tevredenheid en openingsuren Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-16_MP-2) tussentijds evaluatie enquete Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-16_MP-3) Lancering en promotie tevredenheidsenquète Zwalmse inwoners online en print Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-16_MP-4) Aanpassingen klantgerichte signalisatie gemeentehuis Streefdatum: Realisatiedatum: /04/ :33 5 / 95

6 Mijlpaal: (AP-16_MP-5) Realisatie zaterdagvoormiddagopening gemeentehuis Streefdatum: Realisatiedatum: AP-16: Klantgerichte openingsuren van onze loketdiensten Actie: AP-17: Invoeren van een geïntegreerde beheers- en beleidscyclus vanaf 2014 Uitgevoerd op Mijlpaal: (AP-17_MP-1) goedkeuring MJP en budget Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-17_MP-2) info aan diensten en opstart boekhoudsysteem + e-faktuur Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-17_MP-3) implementatie opvolg- en rapporteringssysteem : eerste draft voor MAT Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-17_MP-4) opvolg- en rapporteringssysteem : verfijning indicatoren/mijlpalen Streefdatum: Realisatiedatum: Indicator: (I-87) Tussentijdse rapportering aan college vanaf Numeriek minimum 3 aantal rapportages 2 aantal rapportages Neen Motivering: betreft 2 tussentijds rapportering aan college ivm 2de en 3de kw 2014 Evaluatie: 2014 was opstartjaar indicator is vanaf 2015 Indicator: (I-88) Tussentijdse rapportering aan gemeenteraad vanaf 2015 AP-17: Invoeren van een geïntegreerde beheers- en beleidscyclus vanaf 2014 Investering Uitgaven , , ,45 Saldo , , ,45 Invoeren van een geïntegreerde beheers- en beleidscyclus vanaf 2014 Uitgaven , , ,45 Saldo , , ,45 Actie: AP-18: Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW en invoering van een gezamenlijk management Dit met oog op het samenwerken op vlak van ondersteunende diensten en invoering van een gezamenlijk management. Hierdoor kunnen belangrijke kostenbesparingen en efficiëntiewinsten gerealiseerd worden. Een gemeenschappelijke secretaris en financieel beheerder maken hier veel mogelijk. Ook het streven naar gemeenschappelijke huisvesting moet in dit kader worden gezien. Uitgevoerd op /04/ :33 6 / 95

7 Mijlpaal: (AP-18_MP-1) afsluiten samenwerkingsovereenkomst met het OCMW Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-18_MP-2) opstart gezamenlijk management gemeente/ocmw Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-18_MP-3) gezamenlijke huisvesting gemeente/ocmw Streefdatum: Realisatiedatum: AP-18: Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW en invoering van een gezamenlijk management Actie: AP-19: Bevorderen en betere bekendmaking gebruik van het gemeentelijke e-loket en electronische dienstverlening zoals e-ticketing, e-reservatie, Elektronische dienstverlening moet worden gepromoot teneinde de klantvriendelijkheid te verhogen. Immers, wat elektronisch kan aangevraagd worden is efficiënter en bespaart de burger tijd en verplaatsing. Indicator: (I-89) Opstart van een e-loket vrije tijd Alfanumeriek opstart e-loket vrije tijd - deel cultuur Alfanumeriek opstart e-loket vrijte tijd - deel speelpleinwerking Alfanumeriek opstart e-loket vrije tijd - deel sportkampen opgestart opgestart opgestart Indicator: (I-114) Reservaties via e-loket aanmoedigen tot 60 % tov totaal ticketverkoop tegen 2019 AP-19: Bevorderen en betere bekendmaking gebruik van het gemeentelijke e-loket en electronische dienstverlening zoals e- ticketing, e-reservatie, Actie: AP-20: Stimulering van de klantgerichtheid van onze medewerkers dmv opleiding, uniforme representatie van de medewerkers van de buitendienst, Mijlpaal: (AP-20_MP-1) aanpassing configuraties telefooncentrale Streefdatum: Mijlpaal: (AP-20_MP-2) Opmaak signalisatieplan gemeentediensten gemeentehuis Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-20_MP-3) organisatie opleiding klantgerichtheid van al het gemeentepersoneel Streefdatum: Realisatiedatum: Ja Ja Ja Indicator: (I-105) uniforme mailafwezigheidsassistent is geïnstalleerd bij alle medewerkers Alfanumeriek in gebuik bij alle diensten in gebruik - dus gehaald Ja 29/04/ :33 7 / 95

8 AP-20: Stimulering van de klantgerichtheid van onze medewerkers dmv opleiding, uniforme representatie van de medewerkers van de buitendienst, Actie: AP-21: Het houden van papierloze digitale gemeenteraden Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorziet hiervoor de nodige stimuli en er zal Wifi worden geïnstalleerd in de gemeenteraadszaal. Hierdoor wordt efficiëntie verhoogd en wordt er ook minder papier verbruikt. Mijlpaal: (AP-21_MP-1) digitalisering gemeenteraden huishoudelijk reglement GR voorziet in stimuli ( premie ) voor aankoop tablet om zodoende papierlast gemeenteraad in te beperken en digitaal te werken Streefdatum: Realisatiedatum: AP-21: Het houden van papierloze digitale gemeenteraden Actie: AP-22: Digitale bouwaanvragen Het betreft hier de implementatie van de digitale bouwaanvraag (uiteindelijk omgevingsaanvragen): aanschaf apparatuur (dubbele beeldschermen, plotter A0 met inbegrip van scanner, extra opslagruimte, ) AP-22: Digitale bouwaanvragen Niet gestart Actie: AP-23: Op een veel efficiëntere manier info verschaffen aan notarissen met de aankoop van een "notarissuite " Er zal een aankoop gebeuren van een notarissuite. Eens er immers een conform verklaard plannen- en vergunningenregister is, kan op een veel efficiëntere manier info worden verschaft aan notarissen. De info die dan zal worden verschaft is ook meer in concreto en gekoppeld aan de tegen dan conform verklaarde registers nav de ontvoogding. De vergoeding die we momenteel aanrekenen aan de notaris ivm gevraagde inlichtingen kan dan mogelijks ook verhoogd worden. In voorbereiding Mijlpaal: (AP-23_MP-1) Goedkeuring bestek door GR "aankoop en onderhoud notarissuite" Streefdatum: AP-23: Op een veel efficiëntere manier info verschaffen aan notarissen met de aankoop van een "notarissuite " 29/04/ :33 8 / 95

9 Actie: AP-24: Politie : investeringstoelagen aan de politiezone voor oa oprichting nieuwbouw ed De politiezone zal een nieuw gebouw zetten waarin een betere en efficiëntere dienstverlening naar de burger mogelijk is. Het aandeel van de gemeente Zwalm in de kostprijs bedraagt ongeveer 1/4. Daarnaast moeten de voorziene kredieten ook dienen voor betoelaging van de investeringen van de zone gezien de keuze om deze via aparte toelagen te betoelagen en zo ook de zone schuldenvrij te houden. AP-24: Politie : investeringstoelagen aan de politiezone voor oa oprichting nieuwbouw ed Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Politie : investeringstoelagen aan de politiezone voor oa oprichting nieuwbouw ed Actie: AP-25: ICT : investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Het bestuur zal blijvend investeren in aankoop en vernieuwing van ICT met oog op een efficiënte organisatie en nog efficiëntere dienstverlening. Mijlpaal: (AP-25_MP-1) aankoop mailserver en virtualisatie server Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-25_MP-2) aankoop en gunning 9 PC's Streefdatum: Realisatiedatum: AP-25: ICT : investeringen Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 ICT : investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actie: AP-26: Overname geleased voertuig Het bestuur zal een bestaand geleased voertuig - dat op einde is van zijn leaseduur maar nog in perfecte staat is - aankopen. Uitgevoerd op Mijlpaal: (AP-26_MP-1) beslissing tot aankoop geleasde renault Master administratie GQU921 Streefdatum: Realisatiedatum: AP-26: Overname geleased voertuig Investering Uitgaven 4.840, , ,00 Saldo , , ,00 Overname geleased voertuig Uitgaven 4.840, , ,00 Saldo , , ,00 29/04/ :33 9 / 95

10 Beleidsdoelstelling: BD-3: Communicatie, inspraak en transparantie Kwalitatief: De gemeente Zwalm wil inzetten op een extern communicatiebeleid dat optimaal gebruik maakt van alle communicatiekanalen, zowel binnen de klassieke als de digitale mediamix. Dit beleid moet resulteren in een adequate invulling van de informatie- en inspraakbehoeften van de Zwalmse inwoners. Onder optimaal gebruik verstaan we een consequent gebruik (op geregelde, herkenbare tijdstippen), een toegankelijk gebruik (eenvoudig, transparant), een dynamisch gebruik (online, participatief) en uiteindelijk ook een efficiënt gebruik (gebruiksvriendelijk, ik vind snel wat ik zoek ). Speciale aandacht in de transparantie en de communicatieve kwaliteit van het beleid is er voor het belang dat de gemeente hecht aan de betrokkenheid van de Zwalmenaren in dat beleid. Inspraak van de bewoners bij het beleid zorgt immers voor een groter draagvlak van dat beleid en een grotere tevredenheid bij de inwoners. Naast het aanwenden van een dynamische communicatiemix zet de gemeente hiervoor nog op andere manieren in: - bewonersparticipatie op dorpsniveau: het ontwikkelen, organiseren en ondersteunen van verschillende concrete participatiemethodieken. Dit in een proces om de inwoners meer inspraak te geven en dichter te betrekken bij het beleid. - bewonersparticipatie op niveau van de adviesraden: dynamische adviesraden als voorname stakeholders van het te voeren beleid en de te ondernemen acties. Uitvoeringsstatus: Actie: AP-41: De gemeente blijft zorgen voor een kwalitatief Zwalms informatieblad Mijlpaal: (AP-41_MP-1) Analyse studiefase nieuw format Zwalmse Post Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-41_MP-2) Gunning opmaak en druk nieuw format ZP Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-41_MP-3) Uitgave editie september ZP - in vernieuwde layout Streefdatum: Realisatiedatum: Indicator: (I-128) 11 edities Zwalmse Post per jaar Numeriek minimum 11 edities 11 edities Ja Motivering: Elke maand (behalve juli) verscheen een editie van de Zwalmse Post AP-41: De gemeente blijft zorgen voor een kwalitatief Zwalms informatieblad 29/04/ :33 10 / 95

11 Actie: AP-42: Hedendaagse, toegankelijke, dynamische en efficiënte nieuwe gemeentelijke website, inclusief nieuwsbriefmodule, mobile apps, In voorbereiding Mijlpaal: (AP-42_MP-1) Presentatie en analyse bezoekersstatistieken huidige site Zwalm aan college/burg Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-42_MP-2) Redactievoorbereiding inhoud website / aanleg produktcataloog Zwalm Streefdatum: Mijlpaal: (AP-42_MP-3) Gunning bestek website Streefdatum: AP-42: Hedendaagse, toegankelijke, dynamische en efficiënte nieuwe gemeentelijke website, inclusief nieuwsbriefmodule, mobile apps, Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 2.725,00 0,00 Saldo ,00 0,00 Hedendaagse, toegankelijke, dynamische en efficiënte Uitgaven 2.725,00 0,00 nieuwe gemeentelijke website, inclusief nieuwsbriefmodule, Saldo ,00 0,00 mobile apps, Investering Uitgaven 5.000, ,00 Hedendaagse, toegankelijke, dynamische en efficiënte nieuwe gemeentelijke website, inclusief nieuwsbriefmodule, mobile apps, Saldo , ,00 Uitgaven 5.000, ,00 Saldo , ,00 Actie: AP-43: Efficiëntere digitale en klassieke (cultuur)communicatie voor de Zwalmse vrijetijdsbeleving door de Uit-module Uitgevoerd op Mijlpaal: (AP-43_MP-1) Startoverleg met Cultuurnet Vlaanderen over mogelijkheden Uit in Zwalm Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-43_MP-2) Initiatieavond verenigingen (en collega's) Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-43_MP-3) Initiatieavond (2) verenigingen Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-43_MP-4) UiTinzwalm online integratie via Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-43_MP-5) UiTinZwalm uitneembare agenda in Zwalmse Post Streefdatum: Realisatiedatum: AP-43: Efficiëntere digitale en klassieke (cultuur)communicatie voor de Zwalmse vrijetijdsbeleving door de Uit-module 29/04/ :33 11 / 95

12 Actie: AP-44: Terugkoppeling gemaakte keuzes meerjarenplan naar de bewoners Uitgevoerd op Mijlpaal: (AP-44_MP-2) Organisatie van nieuwe reeks bewonersbijeenkomsten - inforonde MJP Data: 11/02/2014 kerk Beerlegem 13/02/2014 grote raadzaal Munkzwalm 17/02/2014 kantine WIK Boekel Streefdatum: Realisatiedatum: AP-44: Terugkoppeling gemaakte keuzes meerjarenplan naar de bewoners Jaarrekening Eindbudget Exploitatie Uitgaven 647,25 400,00 Saldo -647,25-400,00 Terugkoppeling gemaakte keuzes meerjarenplan naar de Uitgaven 647,25 400,00 bewoners Saldo -647,25-400,00 Actie: AP-45: Ontwikkelen, organiseren en ondersteunen van verschillende concrete participatiemethodieken rond specifieke projecten vb. RUP, wijzigen patrimonium AP-45: Ontwikkelen, organiseren en ondersteunen van verschillende concrete participatiemethodieken rond specifieke projecten Actie: AP-46: Duidelijke communicatie over welke projecten/acties in welke dorpen en waarbij bewoners zullen betrokken worden in een participatietraject. Mijlpaal: (AP-46_MP-1) Bewonersbijeenkomst problematiek Borstekouterstraat Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-46_MP-2) bewonersbijeenkomst Dikkele - parkeren en mobiliteit Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-46_MP-3) Infoavond riolering en wegenis Knokstraat/Moldergem Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-46_MP-4) Bewonersbijeenkomsten schoolomgevingen Hundelgem en Sint-Maria-Latem Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-46_MP-5) Tevredenheidsenquète inwoners gemeentediensten Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-46_MP-6) Meldingsoproep evaluatie bewoners proefopstelling Zuidlaan Streefdatum: Realisatiedatum: /04/ :33 12 / 95

13 Mijlpaal: (AP-46_MP-7) Evaluatie proefopstellingen Zuidlaan met AWV Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-46_MP-8) Infoavond riolering en wegenis Huttegemstraat Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-46_MP-9) Infoavond riolering en wegenis Heufkensstraat Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-46_MP-10) Oproep participatie herinrichting pleintje Marlboroughstraat Streefdatum: Realisatiedatum: AP-46: Duidelijke communicatie over welke projecten/acties in welke dorpen en waarbij bewoners zullen betrokken worden in een participatietraject. Beleidsdoelstelling: BD-4: Lokale economie, middenstand en toerisme Kwalitatief: Om de kansen van de Zwalmse middenstand op de lokale markt en op de markt van de ons omliggende gemeenten optimaal te kunnen benutten, is het van groot belang dat de lokale middenstand maximaal ondersteund wordt door het gemeentebestuur. Door het voeren van een actief beleid moet de lokale ondernemingszin worden gestimuleerd, er moet een duidelijk en degelijk gemeentelijk aanspreekpunt komen binnen de administratie, met ondersteuning in het vergunningenbeleid. Bijkomende belastingen dienen in de mate van het mogelijke te worden vermeden en er zal gestreefd worden naar het schrappen van de dubbele belasting op huisvuil. Het uitvoeren van een mobiliteitsplan dat de lokale zelfstandigen en KMO s makkelijk bereikbaar maakt en dat voldoende parkeergelegenheid voorziet lijkt sterk aangewezen. Een goede mix tussen een toeristisch aantrekkingsbeleid, een stimuleringsbeleid voor ondernemingen en een goed mobiliteitsplan enerzijds, en de leefbaarheid van de bewoners anderzijds, is noodzakelijk. Uitvoeringsstatus: Actie: AP-51: Het streven naar het schrappen van de dubbele belastingen op huisvuil voor handelaars Onbewoonde handelszaken uit kohier huisvuil halen Uitgevoerd op Mijlpaal: (AP-51_MP-1) Goedkeuring geïntegreerd afvalreglement Streefdatum: Realisatiedatum: AP-51: Het streven naar het schrappen van de dubbele belastingen op huisvuil voor handelaars Actie: AP-52: Het heropstarten van de Raad Lokale Economie (en deze maximaal laten functioneren). Uitgevoerd op Indicator: (I-91) De RLE wenst minimaal 5 keer per jaar te vergaderen 29/04/ :33 13 / 95

14 Numeriek minimum 5 vergaderingen 7 vergaderingen Ja Motivering: vergaderingen op 13/01/2014, 03/03/2014, 01/04/2014, 12/05/2014, 16/06/2014, 13/10/2014, 17/11/2014 AP-52: Het heropstarten van de Raad Lokale Economie (en deze maximaal laten functioneren). Actie: AP-53: Organiseren van een duidelijk en degelijk aanspreekpunt binnen de gemeentelijke administratie met maximale ondersteuning vergunningenbeleid. AP-53: Organiseren van een duidelijk en degelijk aanspreekpunt binnen de gemeentelijke administratie met maximale ondersteuning vergunningenbeleid. Beleidsdoelstelling: BD-5: Milieu Kwalitatief: Afval De gemeente beoogt een goed en betaalbaar afvalbeleid, met het principe de vervuiler betaalt indachtig. Er moet gestreefd worden naar een reductie van het huishoudelijk afval en een betere selectieve inzameling van de verschillende afvalstromen. Het containerpark is een belangrijke actor binnen het afvalbeleid en dient met het nodige toekomstperspectief te worden bekeken. Ook de zwerfvuilproblematiek verdient de nodige aandacht. Doorgedreven sensibilisatie omtrent afvalpreventie en recyclage spelen een belangrijke rol. Milieu Het bestuur beoogt een evenwichtig milieubeleid. Om dit te verwezenlijken is samenwerking met andere partners zoals de Provincie, Steunpunt Erosie, het Regionaal Landschap, de politie een must. Ook de digitalisering speelt een belangrijke rol. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie wat betreft duurzaam energiebeleid voor de gemeentelijke gebouwen. De milieudienst speelt een belangrijke rol als aanspreekpunt bij hinder en klachten en beoogt een goede samenwerking met andere milieuhandhavende en klachtenbehandelende diensten. Het bestuur wil de bestaande open ruimte en bestaande natuurlijke entiteiten beschermen en versterken. Uitvoeringsstatus: Actie: AP-61: Afval - zwerfvuilproblematiek aanpakken Oplijsten meldingen zwerfvuil, in kaart brengen probleemlokaties, onkosten ophaling en verwerking gemeentevuil/zwerfvuil apart bijhouden, implementeren borden 'deze straat werd opgeruimd', zwerfvuilactie(s) organiseren/stimuleren. Subsidiereglement zwerfvuilophaling huidig budget 2000 EUR per jaar. Indicator: (I-32) in kaart brengen zwerfvuil Alfanumeriek jaarlijks opmaak kaart met moet nog worden opgemaakt Neen 29/04/ :33 14 / 95

15 aanduiding probleem locaties Motivering: De kaart wordt pas opgemaakt in de maanden februari/ maart van het volgende jaar Alfanumeriek jaarlijks opmaak kaart met aanduiding probleem locaties Indicator: (I-33) aantal georganiseerde zwerfvuilacties per jaar kaart is opgemaakt voor Numeriek minimum 3 aantal acties 4 aantal acties Ja AP-61: Afval - zwerfvuilproblematiek aanpakken Exploitatie Uitgaven 1.600, , ,00 Saldo , , ,00 Afval - zwerfvuilproblematiek aanpakken Uitgaven 1.600, , ,00 Saldo , , ,00 Actie: AP-62: Afval - implementeren nieuwe Vlarema-wetgeving Aanpassing software toegangssysteem containerpark om de verschillende fracties volgens verschillende tarieven te kunnen aanrekenen. Aanpassen bestaande belastingsreglementen en integratie in één reglement. Uitgevoerd op Mijlpaal: (AP-62_MP-1) goedkeuring geïntegreerd afvalbelastingsreglement conform aan VLAREMA-tarieven Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-62_MP-2) aanpassingen informatica containerpark ifv afvalbelastingsreglement ( VLAREMA ) Streefdatum: Realisatiedatum: Ja AP-62: Afval - implementeren nieuwe Vlarema-wetgeving Actie: AP-63: Milieu - correct beheer van de bermen - Gefaseerde opmaak bermbeheerplan (kan in samenwerking met de provincie via het milieucontract ( 80 a 130 per km)) -Verdere opvolging pesticidenreductieplan, streven naar een nulgebruik Mijlpaal: (AP-63_MP-1) stopzetting pesticidengebruik Al sinds 2004 geldt een verbod op het gebruik van pesticiden voor openbare besturen. Van dit verbod kon worden afgeweken via een reductieprogramma. Dit programma loopt af op De gemeente gebruikt al enkele jaren systematisch geen pesticiden meer voor het onderhoud. Met het schrijven van van de gemeente aan de VMM werd het nulgebruik in de gemeente bevestigd. Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-63_MP-2) Stappenplan opmaak bermbeheerplan, contact met de provincie Streefdatum: /04/ :33 15 / 95

16 Mijlpaal: (AP-63_MP-3) Opmaak bermbeheerplan deel 1 Streefdatum: AP-63: Milieu - correct beheer van de bermen Actie: AP-64: Milieu - verdere uitvoering erosiebestrijdingsplan -verdere uitvoering erosiebestrijdingsplan ( nieuwe overeenkomsten met landbouwers, onderhoud en herstel bestaande dammen en bufferstroken) -samenwerking met steunpunt erosie provincie - erosiebestrijdingswerken Beekmeers (aanleggen gracht + grondninname) - erosiebestrijdingswerken Heufkensstraat (aanleggen wateropvang + grondinname) Indicator: (I-31) samenwerking met steunpunt erosie voor uitvoering erosiebestrijdingsplan Alfanumeriek jaarlijkse ondertekening milieucontract met de provincie AP-64: Milieu - verdere uitvoering erosiebestrijdingsplan ondertekend Actie: AP-65: Milieu - digitaliseren milieuvergunning door milieudienst Historische milieuvergunningsaanvragen worden gedigitaliseerd door de milieudienst. Dit is een vereiste voor het efficiënt en correct kunnen adviseren van toekomstige milieuvergunningsaanvragen, ook een vereiste voor de gemeentelijke inventaris risicogronden die moet worden opgesteld door de gemeente en dient te worden overgemaakt aan OVAM. In de toekomst zal de bouwvergunning en milieuvergunning veranderen in 1 gezamenlijke omgevingsvergunning dewelke volledig gedigitaliseerd zal worden en waarbij de aanvraag digitaal zal kunnen gebeuren. Ja Indicator: (I-28) historische vergunningen digitaliseren, minstens 200 per jaar (volgende 4 jaar) Numeriek minimum 200 dossiers 325 dossiers Ja AP-65: Milieu - digitaliseren milieuvergunning door milieudienst Actie: AP-66: Milieu - milieuverantwoord productgebruik door middel van aankoop milieuverantwoorde schoonmaakmiddelen, papier,... Mijlpaal: (AP-66_MP-1) gunning milieuverantwoorde kuisproducten Streefdatum: Realisatiedatum: AP-66: Milieu - milieuverantwoord productgebruik 29/04/ :33 16 / 95

17 Actie: AP-67: Milieu - ondersteuning scholen - scholen laten deelnemen aan educatief aanbod de Kaaihoeve - bezoek containerpark Indicator: (I-30) scholen laten deelnemen aan natuureducatief aanbod van de Kaaihoeve Numeriek minimum 3 bezoeken per schooljaar Motivering: 31/12/ schooljaar nog bezig: al 1 boeking Indicator: (I-136) scholen kunnen bezoek brengen aan het containerpark 0 bezoeken per schooljaar Neen Numeriek minimum 1 bezoek 1 bezoek Ja AP-67: Milieu - ondersteuning scholen Actie: AP-68: Containerpark en milieudienst: diverse vervangingsinvesteringen Volgens plan AP-68: Containerpark en milieudienst: diverse vervangingsinvesteringen Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 Containerpark en milieudienst: diverse Uitgaven , ,00 vervangingsinvesteringen Saldo , ,00 Beleidsdoelstelling: BD-6: Woonbeleid ( wonen en duurzame ruimte ) Kwalitatief: Het belang van ruimtelijke ordening en stedenbouw is de voorbije jaren sterk toegenomen. Open ruimte is in Vlaanderen immers schaars en bijzonder kwetsbaar geworden, zo ook in Zwalm. De schaal van het menselijk ingrijpen is danig vergroot en het veranderingsproces van onze bebouwde en niet-bebouwde omgeving is in een stroomversnelling terecht gekomen. Met de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zwalm, wat de sleutel vormt en het startschot geeft aan de uitbouw van het Zwalms ruimtelijk beleid, beoogt het gemeentebestuur op een kwalitatieve manier tegemoet te komen aan ruimtelijke knelpunten en behoeftes op vlak van wonen, werken, bedrijvigheid, natuur, landbouw, steeds met het oog op een evenwichtige samenhang. Naast deze planologische uitbouw (geschiedt door de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen), wat uiteindelijk rechtszekerheid zal bieden voor de burger, beoogt het gemeentebestuur verder de weg in te slaan naar een zelfstandige vergunningsautonomie waarbij een ontvoogde gemeente zelf moet kunnen beslissen over het verlenen of weigeren van de meeste stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen (bindend advies van stedenbouw Gent niet meer nodig) wat vervolgens ook leidt tot een nog snellere en adequate vergunningverlening. Uitvoeringsstatus: 29/04/ :33 17 / 95

18 Actie: AP-71: Opmaak RUP Decoenestraat ( = RUP woonuitbreidingsgebied dorpskern Munkzwalm ) Opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Decoenestraat met inbegrip van een MERscreeningsnota en onteigeningsplan- en tabel in uitvoering van het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zwalm van 23 mei Het woonaanbod in de kern dient versterkt te worden ondermeer door het deels aansnijden van het woonuitbreidingsgebied aan de Decoenestraat waarbij een kwalitatieve inrichting voorop staat met de nodige aandacht voor groen en aansluitende gemeenschapsvoorzieningen (ouderenvoorzieningen, uitbreiding school,...). De ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied is tevens noodzakelijk om het bindend sociaal objectief voor Zwalm in te vullen. De realisatie van dit gebied vergt in eerste instantie een planologische aanpak en vandaar de opmaak van dit gemeentelijk RUP. Publieke info: Omschrijving en realisatiedata: startvergadering gemeente en ontwerper SOLVA - 9-okt-2013 werkgroepvergadering gemeente, SOLVA, sociale huisvestingsmaatschappij, Huize Roborst en school: bespreking ruimtebehoefte - 13-nov-2013 werkgroepvergadering met actoren: feedback op een eerste schetsontwerp -5-feb-2014 werkgroepvergadering: bespreking schetsen/ontsluitingsvarianten volgend op ruimtebehoeften mrt-2014 werkgroepvergadering met actoren, toelichting ontsluitingsstructuur - 16-apr-2014 toelichting ontwerper aan het college van schetsvoorstellen en voorstel van grafisch plan - 29-apr structureel overleg (ontwerper/gemeente/gewest/provincie) - 16-jun-2014 tweede structureel overleg (ontwerper/gemeente/gewest/provincie) - 13-okt-2014 overleg met waterbeheerders ivm waterproblematiek nav tweede structureel overleg - 6-nov-2014 werkgroepvergadering nav tweede structureel overleg en overleg met waterbeheerders - 14-jan werkgroepvergadering: gemeente, sociale huisvestingsmaatschappij, SOLVA: bespreking grondverwervingen - 2-mrt-2015 werkgroepvergadering gemeente, SOLVA, school, Huize Roborst nav GECORO-toelichting - 18-mrt toelichting GECORO stand van zaken - 25-mrt-2015 gemeente - SOLVA - sociale huisvestingsmaatschappij, bespreking resultaten sociale huisvestingsmaatschappij ivm middelen onteigening - 21-apr-2015 overlegvergadering met grootste grondeigenaar binnen het plangebied - 21-apr-2015 Mijlpaal: (AP-71_MP-1) Voorlopige vaststelling door gemeenteraad Streefdatum: /04/ :33 18 / 95

19 Mijlpaal: (AP-71_MP-2) Definitieve vastelling door gemeenteraad Streefdatum: AP-71: Opmaak RUP Decoenestraat ( = RUP woonuitbreidingsgebied dorpskern Munkzwalm ) Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 Opmaak RUP Decoenestraat ( = RUP woonuitbreidingsgebied Uitgaven , ,00 dorpskern Munkzwalm ) Saldo , ,00 Actie: AP-72: Opmaak RUP Zonevreemde bedrijven Opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde bedrijven met inbegrip van een MER-screeningsnota in uitvoering van het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zwalm van 23 mei 2013 (gefaseerde aanpak). Op basis van een vooropgesteld beleidskader zal een sectoraal RUP worden opgesteld voor zonevreemde bedrijven (meerdere deelplannen). Bedrijven die niet bestendigd kunnen worden, komen in aanmerking voor een herlokalisatie naar een lokaal bedrijventerrein. De gunning is hiervoor reeds gebeurd in het verleden en de uitgave zal op deze "overgedragen" kredieten worden aangerekend. Publieke info: Omschrijving + realasitiedata: kennisname college eerste verzameling potentieel zonevreemde bedrijven - 1-apr-2014 werkgroepvergadering, bespreking 1ste verzameling potentieel zonevreemde bedrijven aangeleverd door de dienst stedenbouw - 29-apr-2014 werkgroepvergadering, bespreking fiches van gedetecteerde zonevreemde bedrijven - 22-sep-2014 screening potentiële bedrijvenlijst raad lokale economie, fiches van zonevreemde bedrijven aanvullen met vergunningstoestand - 15-okt-2014 werkgroepvergadering en stand van zaken na selectie van 30-tal potentieel zonevreemde bedrijven - 16-jan-2015 versturen enquëte 30-tal potentieel zonevreemde bedrijven - 30-jan-2015 screening enquëtes en prioritaire zonevreemde bedrijven bepalen - 12-mrt-2015 toelichting GECORO ontwerper stand van zaken - 23-apr-2015 plaatsbezoek prioritaire zonevreemde bedrijven, bespreking wensen en noden - ingepland Mijlpaal: (AP-72_MP-1) Voorlopige vaststelling door gemeenteraad, fase 1 Streefdatum: Mijlpaal: (AP-72_MP-2) Definitieve vaststelling door gemeenteraad, fase 1 Streefdatum: AP-72: Opmaak RUP Zonevreemde bedrijven 29/04/ :33 19 / 95

20 Actie: AP-73: Opmaak RUP zonevreemde voorzieningen/activiteiten Opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde voorzieningen/activiteiten met inbegrip van een MER-screeningsnota in uitvoering van het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zwalm van 23 mei 2013 (gefaseerde aanpak). Binnen dit gemeentelijk RUP worden oplossingen geboden voor bestaande voorzieningen (meerdere deelplannen) die getroffen worden door een (potentiële) zonevreemdheid. Voorbeelden van dergelijke voorzieningen zijn: een begraafplaats, een school, een rusthuis, een voorziening voor geplaatste kinderen, Publieke info: Stap 1: gemeentelijk RUP begraafplaatsen (= prioritair te behandelen gezien het algemeen belang: begraafplaats Schoolstraat te Nederzwalm en begraafplaats Sint-Annastraat te Rozebeke). Stap 2: gemeentelijk RUP zonevreemde voorzieningen/activiteiten fase 1 (voorbeeld: een rusthuis, een voorziening voor geplaatste kinderen,...). Aanvang wanneer de goedkeuringsprocedure van het gemeentelijk RUP begraafplaatsen is doorlopen. Stap 3: gemeentelijk RUP zonevreemde voorzieningen/activiteiten fase 2... Omschrijving voortgang + realisatiedata: gunning ontwerper ADOPLAN - 1-apr-2014 startvergadering met ontwerper - 29-apr-2014 werkgroepvergadering, bespreking behoeften + afbakening begraaflocaties - 22-sep-2014 werkgroepvergadering stand van zaken en bespreking 2 voorontwerpen begraafplaatsen - 16-jan ontwerper maakt aangepaste voorontwerpen over van beide begraaflocaties - 30-jan-2015 toelichting GECORO ontwerper stand van zaken - 23-apr-2015 interne werkgroepvergadering bepaling oppervlaktes strooiweides, sterretjesweide - 23-apr-2015 plenaire vergadering 2 begraaflocaties - Ingepland Mijlpaal: (AP-73_MP-1) Voorlopige vaststelling door gemeenteraad (gemeentelijk RUP begraafplaatsen) Streefdatum: Mijlpaal: (AP-73_MP-2) Definitieve vaststelling door gemeenteraad (gemeentelijk RUP begraafplaatsen) Streefdatum: AP-73: Opmaak RUP zonevreemde voorzieningen/activiteiten Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 Opmaak RUP zonevreemde voorzieningen/activiteiten Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 29/04/ :33 20 / 95

21 Actie: AP-74: Verderzetting provinciale GIS-ondersteuning Meer en meer worden vanuit de gewestelijke overheid verplichtingen aan de gemeentebesturen opgelegd die een verdere implementatie van het gemeentelijk GIS vereisen. Naast deze feitelijke verplichtingen, kan GIS steeds breder ingezet worden als een instrument dat zorgt voor een directe efficiëntieverbetering van de administratieve werking en een betere dienstverlening naar de burger. Momenteel is er slechts heel beperkte mankracht om het GIS in de gemeente Zwalm vorm te geven. De nodige kennis en mogelijkheden ontbreken een stuk. Een verdere ondersteuning vanuit een neutrale niet-commerciële invalshoek, gericht op de effectieve versterking van de gemeentelijke GIS-werking en ingevuld met een brede taakstelling (het ontwikkelen van een visie en strategie rond het gemeentelijk GIS tot en met de feitelijke implementatie verdere ondersteuning ifv ontvoogding...), lijkt een gepast antwoord op de grote GIS-uitdagingen van de nabije toekomst. Mijlpaal: (AP-74_MP-1) Goedkeuring door college van provinciale samenwerkingsovereenkomst Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-74_MP-2) Toelichting provinciale GIS-ambtenaar mogelijkheden GIS binnen gemeente Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-74_MP-3) Bespreking GIS-plan nav provinciale GIS-ondersteuning Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-74_MP-4) Validatie CRAB (centrale referentie adressen bestand) Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-74_MP-5) Conversie CADMAP (digitaal kadasterplan) - GRB (grootschalig referentiebestand) Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-74_MP-6) Configuratie notarisinlichtingen en uittreksels in ORBIT Streefdatum: Mijlpaal: (AP-74_MP-7) Finalisatie register onbebouwde percelen (ROP) Streefdatum: Mijlpaal: (AP-74_MP-8) Rooilijnplannen inscannen, georefereren en toevoegen ORBIT Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-74_MP-9) Implementatie GRB-bijhouding (GRB-melding, GRB-asbuiltplan,...) Streefdatum: Mijlpaal: (AP-74_MP-10) Testfase begraafplaatsenbeheer Streefdatum: AP-74: Verderzetting provinciale GIS-ondersteuning Exploitatie Uitgaven 5.700, , ,00 Saldo , , ,00 Verderzetting provinciale GIS-ondersteuning Uitgaven 5.700, , ,00 Saldo , , ,00 29/04/ :33 21 / 95

22 Actie: AP-75: Ontvoogding gemeente Het gemeentebestuur wenst verder de weg in te slaan naar een zelfstandige vergunningsautonomie waarbij we als ontvoogde gemeente zelf moet kunnen beslissen over het verlenen of weigeren van de meeste stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen (bindend advies van stedenbouw Gent niet meer nodig) wat vervolgens ook leidt tot een nog snellere en adequate vergunningverlening. Volgens plan Mijlpaal: (AP-75_MP-1) Aanstelling door gemeenteraad van een stedenbouwkundig ambtenaar Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-75_MP-2) Voorwaardelijk goedgekeurd structuurplan van 23 mei 2013 Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-75_MP-3) Vaststelling ontwerp plannenregister door gemeenteraad Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-75_MP-4) Vaststelling ontwerp vergunningenregister door het college Streefdatum: Mijlpaal: (AP-75_MP-5) Vaststelling ontwerp register onbebouwde percelen door college Streefdatum: AP-75: Ontvoogding gemeente Beleidsdoelstelling: BD-7: Waterzuivering en waterbeheersing Kwalitatief: De gemeente Zwalm dient een grote inhaalbeweging te maken voor wat de zuiveringsgraad van het afvalwater betreft. Het zuiveren van het afvalwater is een gevolg van de Europese wetgeving. TMVW-Aquario engageerde zich samen met zijn zuiveringsvennoten om een gemiddelde zuiveringsgraad te behalen van 80% tegen 2015 en een gemiddelde zuiveringsgraad van 90% tegen De gemeente Zwalm heeft zich als zuiveringsvennoot binnen de TMVW-Aquario geëngageerd om een zuiveringsgraad van 30% te behalen tegen Hiervoor werden reeds verschillende projecten opgestart. Deze investeringsprojecten, voor zowel het aanleggen van gescheiden rioleringsstelsels als het plaatsen van IBA s, worden in overleg met de hogere overheden verder uitgebouwd. Subsidiëring en medefinanciering worden in deze projecten maximaal benut. De gemeente streeft naar een doordacht waterbeleid zowel wat betreft de kwaliteit en de kwantiteit. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor het onderhoud van het groen op openbaar domein wordt gemeden. De verdere uitvoering van het erosiebestrijdinsplan en landbouwers sensibiliseren/stimuleren blijven belangrijke werkpunten om water en modderoverlast op verschillende plaatsen te beperken In kader van de zuiveringsprojecten wordt rekeninghoudend met de hellingsgraad, gebruik en oppervlakte van de achterliggende landbouwpercelen de buffercapaciteit bepaald en wordt er zo ingespeeld op de overstromingsproblematiek en wordt er gewerkt aan overstromingspreventie. Verder wordt het bestaande grachtenstelsel waar mogelijk geherwaardeerd en onderhouden. Op deze manier wordt getracht het water aan de bron op te vangen en vertraagd af te voeren naar de grote beken en grachten. De bestaande bufferbekkens zullen optimaal worden benut en dit in samenspraak met de andere waterbeheerders. 29/04/ :33 22 / 95

23 Uitvoeringsstatus: Actie: AP-81: Financiering investeringskost TMVW ivm waterzuivering Gezien de bevoegdheidsoverdracht van de gemeente aan de TMVW-divisie zuivering komen alle kosten ivm riolering, grachten, overstromingspreventie... ten laste van onze enveloppe binnen TMVW-Aquario. Deze enveloppe draagt alle werking- en investeringskosten van onze riolering, grachten, afwatering,... Deze "enveloppe" wordt gespijsd door de saneringsbijdrage die elke burger via zijn waterfaktuur betaalt, subsidies van de Vlaamse overheid alsook door annuïteiten die de gemeente aan TMVW betaalt ( looptijd 50 jaar ). In de gemeentelijke budgetten vindt u op de doelstelling waterzuivering derhalve enkel deze annuïteiten terug. De rioleringsprojecten zelf en bijhorende ten onze laste vallende wegeniskosten vindt men terug onder de doelstelling "wegen". De investeringsenveloppe bij TMVW-divisie Zuivering voor Zwalm tot en met 2019 bedraagt circa euro. Volgens plan Indicator: (I-90) Sluitende investeringsenveloppe TMVW-divisie Z - opvolging saldo Numeriek minimum 1 EUR EUR Neen Numeriek minimum 1 EUR EUR Neen Numeriek minimum 1 EUR EUR Neen Numeriek minimum 1 EUR EUR Neen AP-81: Financiering investeringskost TMVW ivm waterzuivering Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , ,00 0,00 Saldo , , ,00 Financiering investeringskost TMVW ivm waterzuivering Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , ,00 0,00 Saldo , , ,00 Actie: AP-82: Riolering: diverse grondverwervingen Het betreft hier oa Beekmeers en Dries, waar voor afvoer regenwater een langsgracht dient gerealiseerd te worden. Tussen de spoorweg en de Zwalmbeek in de omgeving van de Dries dienen er aanpassingen te gebeuren aan de afwatering van het oppervlaktewater. Hiervoor zullen de bestaande grachten maximaal worden benut en waar nodig nieuwe grachten en/of rioleringen worden gerealiseerd, om verbindingen tussen bestaande grachten te realiseren. Mijlpaal: (AP-82_MP-1) goedkeuring akte grondinnemingen Boekelbaan Streefdatum: Realisatiedatum: /04/ :33 23 / 95

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht Periode: 2014-2019 (NIS 42008) Marktplein 1-9220 Hamme (Vl.) Secr.: Reuse André Fin. beheerder: Scholliers Gunther Beleidsdoelstelling BD-1: Voeren van een verantwoord financieel beleid Het voeren van

Nadere informatie

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel Gemeente Langemark- (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2015 Kasteelstraat 1 8920 Langemark- Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle Deel 1 : beleidsnota Inhoudstafel AP-19: Verbeteringswerken

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018

College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018 College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018 Chapter: Inleiding BELEIDSNOTA 2013-2018 LUBBEEK TERUG OP DE SPOREN 2 Inleiding... 4 Politie en veiligheid... 6 Brandweer en civiele bescherming... 9 Openbare

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

Inhoud. Deze publicatie bevat de volgende delen: pagina 1 Situering 3 2 Financiële toestand 5 3 Activiteiten 2011 7

Inhoud. Deze publicatie bevat de volgende delen: pagina 1 Situering 3 2 Financiële toestand 5 3 Activiteiten 2011 7 Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Merelbeke Beleidsnota 2011 Vastgesteld in het College van Burgemeester en Schepenen van 2 december 2010 en ter discussie voorgelegd aan de gemeenteraad van 21 december

Nadere informatie

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 P a g i n a 1 Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 Beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het OCMW en het gemeentebestuur voor de periode 2014 2019. P a g i n a

Nadere informatie

Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001. Meerjarenplan 2014-2019

Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001. Meerjarenplan 2014-2019 Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001 Meerjarenplan 2014-2019 Gemeentesecretaris: de heer Luc Jolie Financieel beheerder: mevrouw Nadine Mynsberghe Rapporteringsperiode 2014-2019 Gemeentebestuur

Nadere informatie

Programmavoorstel 2013-2018. Gemeente Waasmunster

Programmavoorstel 2013-2018. Gemeente Waasmunster Programmavoorstel 2013-2018 Gemeente Waasmunster Inhoud 1. Inleiding... 6 2. Financiën... 7 2.1. Evaluatie van de gemeentelijke belastingen... 7 2.2. Belastingstop... 7 2.3. Ruimte voor investeringen/lasten

Nadere informatie

COLOFON. Intergemeentelijke Milieudienst Interleuven. Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Tremelo Veldonkstraat 1 3120 Tremelo

COLOFON. Intergemeentelijke Milieudienst Interleuven. Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Tremelo Veldonkstraat 1 3120 Tremelo Milieubeleidsplan 2011-2015 Tremelo COLOFON Opdrachthouder: Uitvoerders: Intergemeentelijke Milieudienst Interleuven Frieda Stroobans Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Tremelo Veldonkstraat 1

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Colofon Opdrachtgever Stad Nieuwpoort Opdrachthouder wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Ann Tack, Nathalie Garré,

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019 Stad Geraardsbergen

Meerjarenplan 2014-2019 Stad Geraardsbergen Meerjarenplan 2014-2019 Stad Geraardsbergen Stadsbestuur Geraardsbergen Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen 054 43 44 45 info@geraardsbergen.be www.geraardsbergen.be Pagina 2 van 96 Inhoudstafel Inhoudstafel...

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

Milieubeleidsplan 2006-2010

Milieubeleidsplan 2006-2010 Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Drogenbos Milieubeleidsplan 2006-2010 Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeente Drogenbos Haviland, Intercommunale Grote Baan 222 Brusselsesteenweg 617 1620 DROGENBOS 1731

Nadere informatie

Beleidsbrief Wonen 2007-2012

Beleidsbrief Wonen 2007-2012 Beleidsbrief Wonen 2007-2012 Inhoud 1. Situering 2. Provinciaal woonbeleid 2.1.Ondersteuning lokaal woonbeleid en dienstverlening 2.1.1. Intergemeentelijke huisvestingsdiensten/woonwinkels 2.1.2. Provinciaal

Nadere informatie

N-VA Balen-Olmen. Programma gemeenteraadsverkiezingen periode 2012 2018 versie 12/04/2012

N-VA Balen-Olmen. Programma gemeenteraadsverkiezingen periode 2012 2018 versie 12/04/2012 N-VA Balen-Olmen Programma gemeenteraadsverkiezingen periode 2012 2018 versie 12/04/2012 Bouwstenen voor een Verantwoordelijk en Betrouwbaar beleid in Balen-Olmen Deel 1 - De mens centraal 1. Betrokkenheid:

Nadere informatie

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering N-VA De verandering begint in Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 14 Oktober 2012 De kracht van verandering Aan de inwoners van Brasschaat Onze inzet werkte wervend. Steeds meer Brasschatenaren

Nadere informatie

2014 Jaarrekening Deel 2

2014 Jaarrekening Deel 2 2014 arrekening Deel 2 Beleidsnota - Doelstellingenrealisatie arrekening 2014 HVD arrekening 2014 HVD Doestellingenrealisatie. B.1.1. Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning wijziging

Strategische nota meerjarenplanning wijziging Strategische nota meerjarenplanning wijziging Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014-2019 (BP2014_2019-1) Periode: 2014-2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 32457 Investering: 862 Andere: 94

Nadere informatie

IDENTIFICATIE EN MISSIE. Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi. OCMW Kinrooi

IDENTIFICATIE EN MISSIE. Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi. OCMW Kinrooi OCMW Kinrooi IDENTIFICATIE EN MISSIE Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi OCMW Kinrooi Weertersteenweg 417 3640 Kinrooi NIS-code: 72018 Secretaris: Marijke Clerx Financieel

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

- Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid 2020

- Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid 2020 1. Bestuursakkoord 2013-2018 De gemeenteraad neemt kennis van het hiernavolgend bestuursakkoord : OCMW-personeel taken van Overeenkomst tussen gemeentepersoneel uitvoeren en vice-versa, gezamenlijke aankoopdienst

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering Verkiezingsprogramma 2013-2018 De kracht van verandering 1 Inhoudstafel bladzijde communicatie en inspraak personeel financiën en begroting veiligheid jeugd sport cultuur - feestelijkheden - buurtwerking

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

HANDLEIDING. Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging. Publicatie: Juli 2013. Met steun van: Uitgevoerd door:

HANDLEIDING. Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging. Publicatie: Juli 2013. Met steun van: Uitgevoerd door: HANDLEIDING Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging Publicatie: Juli 2013 Uitgevoerd door: Met steun van: Opdrachtgever: POM Antwerpen Lange Lozanastraat 223 2018 Antwerpen Handleiding: Op zoek

Nadere informatie