Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014"

Transcriptie

1 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Periode: 2014 Gemeente Zwalm (NIS 45065) Zuidlaan(Munk) Zwalm Secr.: Tineke Van Nieuwenhuyze Fin. beheerder: Philip Lefever Beleidsdoelstelling: BD-1: Een gezond financieel beleid Kwalitatief: Zwalm moet een financieel gezonde gemeente blijven. De gemeente wenst in deze tijden van financiële crisis - maar toch rekening houdende met de uitdagingen van een lokaal bestuur op de diverse beleidsdomeinen - een gezond financieel beleid te voeren. De fiscaliteit moet matig gehouden worden en de schuldenlast moet eveneens laag blijven door zoveel mogelijk met eigen goedkope geldmiddelen te financieren in plaats van met dure schuldfinanciering. Efficiëntie en effectiviteit zullen de leidraad zijn bij elke beslissing met financiële weerslag. Uitvoeringsstatus: Actie: AP-1: Financiën : verkoop van gebouwen ter financiering van herinvesteringen in bestaand/nieuw patrimonium De gemeente plant principieel de verkoop van oa volgende gebouwen : pastorij Roborst, pastorij Dikkele, pastorij Nederzwalm en pastorij Sint-Denijs-Boekel en dit ter financiering van nieuwe investeringen en herinvesteringen in ons patrimonium. Zodoende is er geen waardeverlies voor ons patrimonium. De gemeente ziet het niet als een kerntaak om woningen te verhuren. Mijlpaal: (AP-1_MP-1) machtiging door GR tot verkoop Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-1_MP-2) inning verkoopsom pastorijen Dikkele en Nederzwalm Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-1_MP-3) inning verkoopsom pastorij en gronden Roborst ( Machelgemstraat ) Streefdatum: Mijlpaal: (AP-1_MP-4) inning verkoopsom pastorij St-Denijs-Boekel Streefdatum: AP-1: Financiën : verkoop van gebouwen ter financiering van herinvesteringen in bestaand/nieuw patrimonium Exploitatie Uitgaven 398,69 0,00 0,00 Saldo -398,69 0,00 0,00 Financiën : verkoop van gebouwen ter financiering van Uitgaven 398,69 0,00 0,00 herinvesteringen in bestaand/nieuw patrimonium Saldo -398,69 0,00 0,00 Investering Ontvangsten , , ,00 Financiën : verkoop van gebouwen ter financiering van herinvesteringen in bestaand/nieuw patrimonium Saldo , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 29/04/ :33 1 / 95

2 Actie: AP-2: Aangaan lening ter financiering investeringen Publieke info: In huidige stand van het meerjarenplan is opname van lening geschrapt en zal worden gefinancierd met eigen middelen ( cash flow ). AP-2: Aangaan lening ter financiering investeringen Actie: AP-3: Buitengewoon onderhoud van onze huurwoningen AP-3: Buitengewoon onderhoud van onze huurwoningen Volgens plan Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 5.000, ,00 Saldo , ,00 Buitengewoon onderhoud van onze huurwoningen Uitgaven 5.000, ,00 Saldo , ,00 Actie: AP-4: Invoering subsidietoets voor elk dossier van minimaal EUR Indicator: (I-84) Elke beslissing van meer dan EUR bevat subsidietoets AP-4: Invoering subsidietoets voor elk dossier van minimaal EUR Actie: AP-5: Zo efficiënt en economisch mogelijke aanwending van de beschikbare geldmiddelen Dit kan bijv door samen-aankoop met OCMW en het werken via aankoop of intekening op raamcontracten maar eveneens door maximale aanwending van eigen middelen ( ook uit reservefondsen ) ipv door dure vreemde ( geleende ) gelden. Indicator: (I-85) Bij elk bestek wordt gekeken of er als opdrachtencentrale moet worden opgetreden Alfanumeriek alle gemeenschappelijke behoeften worden gedekt door optreden gemeente Alfanumeriek alle gemeenschappelijke behoeften worden gedekt door optreden gemeente Indicator: (I-86) ICT, copiër, elektriciteit, gas en telefonie : steeds via raamcontracten werd bereikt ( ICT, copiërs, drank, gas, elektr, drukwerken, brandblussers... ) alle ondersteunende kosten kunnen in boekhouding gemeente Alfanumeriek raamcontracten met andere overheden voor ICT, copiërs, gas, elektriciteit en tel gas, electr, copier, ICT, dranken, drukwerken,...ok Ja Ja Ja 29/04/ :33 2 / 95

3 AP-5: Zo efficiënt en economisch mogelijke aanwending van de beschikbare geldmiddelen Actie: AP-6: Hanteren van een betalingstermijn van 30 dagen Het tijdig betalen van onze schuldeisers is essentieel zowel in kader van een goed financieel beheer van de gemeente ( zo worden nalatigheidsintresten vermeden ) alsook omwille van de financiële gezondheid van onze ( vaak ook ) lokale leveranciers. Daarom stellen we onszelf als doel dat gemiddeld binnen de 30 dagen na ontvangst van de faktuur deze moet betaald zijn. Door digitalisering van onze fakturenstroom vanaf 2014 kunnen de doorlooptijden van goedkeuring en controle van de fakturen verkort worden en kan er sneller betaald worden. Een tijdige betaling is heel belangrijk voor onze leveranciers alsook voor het imago van de gemeente. Indicator: (I-73) gemiddelde betalingstermijn lager dan 30 dagen Numeriek maximum 30 dagen dagen Ja Motivering: er zitten 17,3 dagen tussen binnenkomen en aanrekenen + 5 dagen voor betaling Numeriek maximum 30 dagen 23 dagen Ja Indicator: (I-126) 98% fakturen betaald binnen de 60 dagen Numeriek minimum 98 procent procent Ja Indicator: (I-127) 85% fakturen betaald binnen de 30 dagen Numeriek minimum 85 % % Ja AP-6: Hanteren van een betalingstermijn van 30 dagen Actie: AP-7: Aanhouden van een gezonde schuldgraad De gemeente wenst een gezonde schuldgraad en lage schuldenlast te hebben. Daartoe zal enkel indien nodig worden geleend en zal dus maximaal gebruik worden gemaakt van de door de gunstige autofinanciering gecreeërde investeringsruimte en van de beschikbare reservefondsen. Indicator: (I-2) schuldgraad lager dan standaardwaarde(=startwaarde) < Numeriek maximum euro schuld euro schuld Ja AP-7: Aanhouden van een gezonde schuldgraad Beleidsdoelstelling: BD-2: Klantgerichte en efficiënte organisatie en dienstverlening Kwalitatief: Het gemeentebestuur en het OCMW wensen een klantgerichte en efficiënte organisatie te zijn om op die manier haar burgers/klanten een zo goed mogelijke dienstverlening te leveren. Performante dienstverlening vereist een performante organisatie. Sterke dienstverlening steunt op een sterke en efficiënte organisatie en organisatiebeheersing. Met oog op verdere verbetering van deze dienstverlening willen we streven naar verdere administratieve vereenvoudiging, doorgedreven samenwerking met het OCMW, grotere administratieve toegankelijkheid, alsook een zo groot mogelijke bereikbaarheid van de gemeentelijke verantwoordelijken. 29/04/ :33 3 / 95

4 Een gezamenlijk management (gemeente en OCMW) moet bijdragen aan een gecoördineerd en geïntegreerd lokaal beleid en biedt vele efficiëntiemogelijkheden. Meer doen met dezelfde middelen en verhogen van efficiëntie getuigen van goed bestuur en daarop willen we maximaal inzetten. Geld van de burger moet zo efficiënt mogelijk aangewend worden. Een goede organisatie en een goed bestuur zet ook in op leren uit fouten en verminderen van klachten. Klachten leren ons veel over de werking van een organisatie en het verhelpen ervan verhoogt ook de tevredenheid van de burger. ICT en automatisering zijn eveneens belangrijke hefbomen in efficiënter werken, het verhogen van het niveau van dienstverlening, waarop we de komende jaren willen inzetten. De gemeente zal haar meerjarig beleid vertalen in doelstellingen en acties. Een strategische planning, opvolging, rapportering en bijsturen op basis van die rapportering moet leiden tot een effectiever, efficiënter en burgervriendelijk beleid. Het personeel speelt onmiskenbaar de hoofdrol in het bereiken van een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening. We willen werken met personeel dat goed opgeleid is, dat een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft en dat sterk gemotiveerd en betrokken is. Het HR beleid dient daarop gericht te zijn. Vertrouwen geven en krijgen is op alle niveaus belangrijk. Uitvoeringsstatus: Actie: AP-11: Efficiënt en slim gebruik van de regels inzake overheidsopdrachten door bijv. het stimuleren van bijkomend onderhandelen bij prijsvragen om extra korting te kunnen bekomen. AP-11: Efficiënt en slim gebruik van de regels inzake overheidsopdrachten Actie: AP-12: Vergroten aankoopvolume Vergroten aankoopvolume waarvoor prijs wordt gevraagd door te werken met jaarcontracten, samenaankopen met andere besturen en OCMW, werken met raamcontracten, goede marktconsultatie en prijsvergelijk, intekening op raamcontracten van andere overheden (die door schaalvergroting lagere prijzen kunnen bekomen). Mijlpaal: (AP-12_MP-1) uitbreiding bevoegdheid college om ook meerjarige contracten te kunnen gunnen Streefdatum: Realisatiedatum: AP-12: Vergroten aankoopvolume Actie: AP-13: Automatisering en doorlichting van diverse processen met oog op verbetering van de organisatiebeheersing 29/04/ :33 4 / 95

5 Mijlpaal: (AP-13_MP-1) opstart digitaal proces mbt inscannen en goedkeuring fakturen Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-13_MP-2) Toepassing digitaal loket Mijn Binnenland Streefdatum: Realisatiedatum: AP-13: Automatisering en doorlichting van diverse processen met oog op verbetering van de organisatiebeheersing Actie: AP-14: Opstart van een klachtenbehandelingssysteem In voorbereiding Mijlpaal: (AP-14_MP-1) opstart van een klachtenbehandelingssysteem conform regels gemeentedecreet Streefdatum: AP-14: Opstart van een klachtenbehandelingssysteem Actie: AP-15: Opstart meldpunt voor klachten Opstart van een meldpunt voor klachten ivm slechte wegenis, sluikstort, afval,.. met als doel gecentraliseerd deze klachten te verzamelen zodat een efficiënte aanpak en opvolging mogelijk is en waarbij we de burger ook kunnen op de hoogte houden van het aan zijn klacht gegeven gevolg. Een geïnformeerd burger is een tevredener burger. Via een bestaand softwarepakket dat reeds aanwezig is zal dit uitgewerkt en geïmplementeerd worden. In voorbereiding Mijlpaal: (AP-15_MP-1) opstart online meldpunt voor klachten Streefdatum: AP-15: Opstart meldpunt voor klachten Actie: AP-16: Klantgerichte openingsuren van onze loketdiensten Uitgevoerd op Mijlpaal: (AP-16_MP-1) lancering enquete aan elke burger/klant mbt tevredenheid en openingsuren Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-16_MP-2) tussentijds evaluatie enquete Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-16_MP-3) Lancering en promotie tevredenheidsenquète Zwalmse inwoners online en print Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-16_MP-4) Aanpassingen klantgerichte signalisatie gemeentehuis Streefdatum: Realisatiedatum: /04/ :33 5 / 95

6 Mijlpaal: (AP-16_MP-5) Realisatie zaterdagvoormiddagopening gemeentehuis Streefdatum: Realisatiedatum: AP-16: Klantgerichte openingsuren van onze loketdiensten Actie: AP-17: Invoeren van een geïntegreerde beheers- en beleidscyclus vanaf 2014 Uitgevoerd op Mijlpaal: (AP-17_MP-1) goedkeuring MJP en budget Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-17_MP-2) info aan diensten en opstart boekhoudsysteem + e-faktuur Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-17_MP-3) implementatie opvolg- en rapporteringssysteem : eerste draft voor MAT Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-17_MP-4) opvolg- en rapporteringssysteem : verfijning indicatoren/mijlpalen Streefdatum: Realisatiedatum: Indicator: (I-87) Tussentijdse rapportering aan college vanaf Numeriek minimum 3 aantal rapportages 2 aantal rapportages Neen Motivering: betreft 2 tussentijds rapportering aan college ivm 2de en 3de kw 2014 Evaluatie: 2014 was opstartjaar indicator is vanaf 2015 Indicator: (I-88) Tussentijdse rapportering aan gemeenteraad vanaf 2015 AP-17: Invoeren van een geïntegreerde beheers- en beleidscyclus vanaf 2014 Investering Uitgaven , , ,45 Saldo , , ,45 Invoeren van een geïntegreerde beheers- en beleidscyclus vanaf 2014 Uitgaven , , ,45 Saldo , , ,45 Actie: AP-18: Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW en invoering van een gezamenlijk management Dit met oog op het samenwerken op vlak van ondersteunende diensten en invoering van een gezamenlijk management. Hierdoor kunnen belangrijke kostenbesparingen en efficiëntiewinsten gerealiseerd worden. Een gemeenschappelijke secretaris en financieel beheerder maken hier veel mogelijk. Ook het streven naar gemeenschappelijke huisvesting moet in dit kader worden gezien. Uitgevoerd op /04/ :33 6 / 95

7 Mijlpaal: (AP-18_MP-1) afsluiten samenwerkingsovereenkomst met het OCMW Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-18_MP-2) opstart gezamenlijk management gemeente/ocmw Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-18_MP-3) gezamenlijke huisvesting gemeente/ocmw Streefdatum: Realisatiedatum: AP-18: Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW en invoering van een gezamenlijk management Actie: AP-19: Bevorderen en betere bekendmaking gebruik van het gemeentelijke e-loket en electronische dienstverlening zoals e-ticketing, e-reservatie, Elektronische dienstverlening moet worden gepromoot teneinde de klantvriendelijkheid te verhogen. Immers, wat elektronisch kan aangevraagd worden is efficiënter en bespaart de burger tijd en verplaatsing. Indicator: (I-89) Opstart van een e-loket vrije tijd Alfanumeriek opstart e-loket vrije tijd - deel cultuur Alfanumeriek opstart e-loket vrijte tijd - deel speelpleinwerking Alfanumeriek opstart e-loket vrije tijd - deel sportkampen opgestart opgestart opgestart Indicator: (I-114) Reservaties via e-loket aanmoedigen tot 60 % tov totaal ticketverkoop tegen 2019 AP-19: Bevorderen en betere bekendmaking gebruik van het gemeentelijke e-loket en electronische dienstverlening zoals e- ticketing, e-reservatie, Actie: AP-20: Stimulering van de klantgerichtheid van onze medewerkers dmv opleiding, uniforme representatie van de medewerkers van de buitendienst, Mijlpaal: (AP-20_MP-1) aanpassing configuraties telefooncentrale Streefdatum: Mijlpaal: (AP-20_MP-2) Opmaak signalisatieplan gemeentediensten gemeentehuis Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-20_MP-3) organisatie opleiding klantgerichtheid van al het gemeentepersoneel Streefdatum: Realisatiedatum: Ja Ja Ja Indicator: (I-105) uniforme mailafwezigheidsassistent is geïnstalleerd bij alle medewerkers Alfanumeriek in gebuik bij alle diensten in gebruik - dus gehaald Ja 29/04/ :33 7 / 95

8 AP-20: Stimulering van de klantgerichtheid van onze medewerkers dmv opleiding, uniforme representatie van de medewerkers van de buitendienst, Actie: AP-21: Het houden van papierloze digitale gemeenteraden Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorziet hiervoor de nodige stimuli en er zal Wifi worden geïnstalleerd in de gemeenteraadszaal. Hierdoor wordt efficiëntie verhoogd en wordt er ook minder papier verbruikt. Mijlpaal: (AP-21_MP-1) digitalisering gemeenteraden huishoudelijk reglement GR voorziet in stimuli ( premie ) voor aankoop tablet om zodoende papierlast gemeenteraad in te beperken en digitaal te werken Streefdatum: Realisatiedatum: AP-21: Het houden van papierloze digitale gemeenteraden Actie: AP-22: Digitale bouwaanvragen Het betreft hier de implementatie van de digitale bouwaanvraag (uiteindelijk omgevingsaanvragen): aanschaf apparatuur (dubbele beeldschermen, plotter A0 met inbegrip van scanner, extra opslagruimte, ) AP-22: Digitale bouwaanvragen Niet gestart Actie: AP-23: Op een veel efficiëntere manier info verschaffen aan notarissen met de aankoop van een "notarissuite " Er zal een aankoop gebeuren van een notarissuite. Eens er immers een conform verklaard plannen- en vergunningenregister is, kan op een veel efficiëntere manier info worden verschaft aan notarissen. De info die dan zal worden verschaft is ook meer in concreto en gekoppeld aan de tegen dan conform verklaarde registers nav de ontvoogding. De vergoeding die we momenteel aanrekenen aan de notaris ivm gevraagde inlichtingen kan dan mogelijks ook verhoogd worden. In voorbereiding Mijlpaal: (AP-23_MP-1) Goedkeuring bestek door GR "aankoop en onderhoud notarissuite" Streefdatum: AP-23: Op een veel efficiëntere manier info verschaffen aan notarissen met de aankoop van een "notarissuite " 29/04/ :33 8 / 95

9 Actie: AP-24: Politie : investeringstoelagen aan de politiezone voor oa oprichting nieuwbouw ed De politiezone zal een nieuw gebouw zetten waarin een betere en efficiëntere dienstverlening naar de burger mogelijk is. Het aandeel van de gemeente Zwalm in de kostprijs bedraagt ongeveer 1/4. Daarnaast moeten de voorziene kredieten ook dienen voor betoelaging van de investeringen van de zone gezien de keuze om deze via aparte toelagen te betoelagen en zo ook de zone schuldenvrij te houden. AP-24: Politie : investeringstoelagen aan de politiezone voor oa oprichting nieuwbouw ed Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Politie : investeringstoelagen aan de politiezone voor oa oprichting nieuwbouw ed Actie: AP-25: ICT : investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Het bestuur zal blijvend investeren in aankoop en vernieuwing van ICT met oog op een efficiënte organisatie en nog efficiëntere dienstverlening. Mijlpaal: (AP-25_MP-1) aankoop mailserver en virtualisatie server Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-25_MP-2) aankoop en gunning 9 PC's Streefdatum: Realisatiedatum: AP-25: ICT : investeringen Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 ICT : investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actie: AP-26: Overname geleased voertuig Het bestuur zal een bestaand geleased voertuig - dat op einde is van zijn leaseduur maar nog in perfecte staat is - aankopen. Uitgevoerd op Mijlpaal: (AP-26_MP-1) beslissing tot aankoop geleasde renault Master administratie GQU921 Streefdatum: Realisatiedatum: AP-26: Overname geleased voertuig Investering Uitgaven 4.840, , ,00 Saldo , , ,00 Overname geleased voertuig Uitgaven 4.840, , ,00 Saldo , , ,00 29/04/ :33 9 / 95

10 Beleidsdoelstelling: BD-3: Communicatie, inspraak en transparantie Kwalitatief: De gemeente Zwalm wil inzetten op een extern communicatiebeleid dat optimaal gebruik maakt van alle communicatiekanalen, zowel binnen de klassieke als de digitale mediamix. Dit beleid moet resulteren in een adequate invulling van de informatie- en inspraakbehoeften van de Zwalmse inwoners. Onder optimaal gebruik verstaan we een consequent gebruik (op geregelde, herkenbare tijdstippen), een toegankelijk gebruik (eenvoudig, transparant), een dynamisch gebruik (online, participatief) en uiteindelijk ook een efficiënt gebruik (gebruiksvriendelijk, ik vind snel wat ik zoek ). Speciale aandacht in de transparantie en de communicatieve kwaliteit van het beleid is er voor het belang dat de gemeente hecht aan de betrokkenheid van de Zwalmenaren in dat beleid. Inspraak van de bewoners bij het beleid zorgt immers voor een groter draagvlak van dat beleid en een grotere tevredenheid bij de inwoners. Naast het aanwenden van een dynamische communicatiemix zet de gemeente hiervoor nog op andere manieren in: - bewonersparticipatie op dorpsniveau: het ontwikkelen, organiseren en ondersteunen van verschillende concrete participatiemethodieken. Dit in een proces om de inwoners meer inspraak te geven en dichter te betrekken bij het beleid. - bewonersparticipatie op niveau van de adviesraden: dynamische adviesraden als voorname stakeholders van het te voeren beleid en de te ondernemen acties. Uitvoeringsstatus: Actie: AP-41: De gemeente blijft zorgen voor een kwalitatief Zwalms informatieblad Mijlpaal: (AP-41_MP-1) Analyse studiefase nieuw format Zwalmse Post Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-41_MP-2) Gunning opmaak en druk nieuw format ZP Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-41_MP-3) Uitgave editie september ZP - in vernieuwde layout Streefdatum: Realisatiedatum: Indicator: (I-128) 11 edities Zwalmse Post per jaar Numeriek minimum 11 edities 11 edities Ja Motivering: Elke maand (behalve juli) verscheen een editie van de Zwalmse Post AP-41: De gemeente blijft zorgen voor een kwalitatief Zwalms informatieblad 29/04/ :33 10 / 95

11 Actie: AP-42: Hedendaagse, toegankelijke, dynamische en efficiënte nieuwe gemeentelijke website, inclusief nieuwsbriefmodule, mobile apps, In voorbereiding Mijlpaal: (AP-42_MP-1) Presentatie en analyse bezoekersstatistieken huidige site Zwalm aan college/burg Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-42_MP-2) Redactievoorbereiding inhoud website / aanleg produktcataloog Zwalm Streefdatum: Mijlpaal: (AP-42_MP-3) Gunning bestek website Streefdatum: AP-42: Hedendaagse, toegankelijke, dynamische en efficiënte nieuwe gemeentelijke website, inclusief nieuwsbriefmodule, mobile apps, Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 2.725,00 0,00 Saldo ,00 0,00 Hedendaagse, toegankelijke, dynamische en efficiënte Uitgaven 2.725,00 0,00 nieuwe gemeentelijke website, inclusief nieuwsbriefmodule, Saldo ,00 0,00 mobile apps, Investering Uitgaven 5.000, ,00 Hedendaagse, toegankelijke, dynamische en efficiënte nieuwe gemeentelijke website, inclusief nieuwsbriefmodule, mobile apps, Saldo , ,00 Uitgaven 5.000, ,00 Saldo , ,00 Actie: AP-43: Efficiëntere digitale en klassieke (cultuur)communicatie voor de Zwalmse vrijetijdsbeleving door de Uit-module Uitgevoerd op Mijlpaal: (AP-43_MP-1) Startoverleg met Cultuurnet Vlaanderen over mogelijkheden Uit in Zwalm Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-43_MP-2) Initiatieavond verenigingen (en collega's) Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-43_MP-3) Initiatieavond (2) verenigingen Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-43_MP-4) UiTinzwalm online integratie via Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-43_MP-5) UiTinZwalm uitneembare agenda in Zwalmse Post Streefdatum: Realisatiedatum: AP-43: Efficiëntere digitale en klassieke (cultuur)communicatie voor de Zwalmse vrijetijdsbeleving door de Uit-module 29/04/ :33 11 / 95

12 Actie: AP-44: Terugkoppeling gemaakte keuzes meerjarenplan naar de bewoners Uitgevoerd op Mijlpaal: (AP-44_MP-2) Organisatie van nieuwe reeks bewonersbijeenkomsten - inforonde MJP Data: 11/02/2014 kerk Beerlegem 13/02/2014 grote raadzaal Munkzwalm 17/02/2014 kantine WIK Boekel Streefdatum: Realisatiedatum: AP-44: Terugkoppeling gemaakte keuzes meerjarenplan naar de bewoners Jaarrekening Eindbudget Exploitatie Uitgaven 647,25 400,00 Saldo -647,25-400,00 Terugkoppeling gemaakte keuzes meerjarenplan naar de Uitgaven 647,25 400,00 bewoners Saldo -647,25-400,00 Actie: AP-45: Ontwikkelen, organiseren en ondersteunen van verschillende concrete participatiemethodieken rond specifieke projecten vb. RUP, wijzigen patrimonium AP-45: Ontwikkelen, organiseren en ondersteunen van verschillende concrete participatiemethodieken rond specifieke projecten Actie: AP-46: Duidelijke communicatie over welke projecten/acties in welke dorpen en waarbij bewoners zullen betrokken worden in een participatietraject. Mijlpaal: (AP-46_MP-1) Bewonersbijeenkomst problematiek Borstekouterstraat Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-46_MP-2) bewonersbijeenkomst Dikkele - parkeren en mobiliteit Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-46_MP-3) Infoavond riolering en wegenis Knokstraat/Moldergem Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-46_MP-4) Bewonersbijeenkomsten schoolomgevingen Hundelgem en Sint-Maria-Latem Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-46_MP-5) Tevredenheidsenquète inwoners gemeentediensten Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-46_MP-6) Meldingsoproep evaluatie bewoners proefopstelling Zuidlaan Streefdatum: Realisatiedatum: /04/ :33 12 / 95

13 Mijlpaal: (AP-46_MP-7) Evaluatie proefopstellingen Zuidlaan met AWV Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-46_MP-8) Infoavond riolering en wegenis Huttegemstraat Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-46_MP-9) Infoavond riolering en wegenis Heufkensstraat Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-46_MP-10) Oproep participatie herinrichting pleintje Marlboroughstraat Streefdatum: Realisatiedatum: AP-46: Duidelijke communicatie over welke projecten/acties in welke dorpen en waarbij bewoners zullen betrokken worden in een participatietraject. Beleidsdoelstelling: BD-4: Lokale economie, middenstand en toerisme Kwalitatief: Om de kansen van de Zwalmse middenstand op de lokale markt en op de markt van de ons omliggende gemeenten optimaal te kunnen benutten, is het van groot belang dat de lokale middenstand maximaal ondersteund wordt door het gemeentebestuur. Door het voeren van een actief beleid moet de lokale ondernemingszin worden gestimuleerd, er moet een duidelijk en degelijk gemeentelijk aanspreekpunt komen binnen de administratie, met ondersteuning in het vergunningenbeleid. Bijkomende belastingen dienen in de mate van het mogelijke te worden vermeden en er zal gestreefd worden naar het schrappen van de dubbele belasting op huisvuil. Het uitvoeren van een mobiliteitsplan dat de lokale zelfstandigen en KMO s makkelijk bereikbaar maakt en dat voldoende parkeergelegenheid voorziet lijkt sterk aangewezen. Een goede mix tussen een toeristisch aantrekkingsbeleid, een stimuleringsbeleid voor ondernemingen en een goed mobiliteitsplan enerzijds, en de leefbaarheid van de bewoners anderzijds, is noodzakelijk. Uitvoeringsstatus: Actie: AP-51: Het streven naar het schrappen van de dubbele belastingen op huisvuil voor handelaars Onbewoonde handelszaken uit kohier huisvuil halen Uitgevoerd op Mijlpaal: (AP-51_MP-1) Goedkeuring geïntegreerd afvalreglement Streefdatum: Realisatiedatum: AP-51: Het streven naar het schrappen van de dubbele belastingen op huisvuil voor handelaars Actie: AP-52: Het heropstarten van de Raad Lokale Economie (en deze maximaal laten functioneren). Uitgevoerd op Indicator: (I-91) De RLE wenst minimaal 5 keer per jaar te vergaderen 29/04/ :33 13 / 95

14 Numeriek minimum 5 vergaderingen 7 vergaderingen Ja Motivering: vergaderingen op 13/01/2014, 03/03/2014, 01/04/2014, 12/05/2014, 16/06/2014, 13/10/2014, 17/11/2014 AP-52: Het heropstarten van de Raad Lokale Economie (en deze maximaal laten functioneren). Actie: AP-53: Organiseren van een duidelijk en degelijk aanspreekpunt binnen de gemeentelijke administratie met maximale ondersteuning vergunningenbeleid. AP-53: Organiseren van een duidelijk en degelijk aanspreekpunt binnen de gemeentelijke administratie met maximale ondersteuning vergunningenbeleid. Beleidsdoelstelling: BD-5: Milieu Kwalitatief: Afval De gemeente beoogt een goed en betaalbaar afvalbeleid, met het principe de vervuiler betaalt indachtig. Er moet gestreefd worden naar een reductie van het huishoudelijk afval en een betere selectieve inzameling van de verschillende afvalstromen. Het containerpark is een belangrijke actor binnen het afvalbeleid en dient met het nodige toekomstperspectief te worden bekeken. Ook de zwerfvuilproblematiek verdient de nodige aandacht. Doorgedreven sensibilisatie omtrent afvalpreventie en recyclage spelen een belangrijke rol. Milieu Het bestuur beoogt een evenwichtig milieubeleid. Om dit te verwezenlijken is samenwerking met andere partners zoals de Provincie, Steunpunt Erosie, het Regionaal Landschap, de politie een must. Ook de digitalisering speelt een belangrijke rol. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie wat betreft duurzaam energiebeleid voor de gemeentelijke gebouwen. De milieudienst speelt een belangrijke rol als aanspreekpunt bij hinder en klachten en beoogt een goede samenwerking met andere milieuhandhavende en klachtenbehandelende diensten. Het bestuur wil de bestaande open ruimte en bestaande natuurlijke entiteiten beschermen en versterken. Uitvoeringsstatus: Actie: AP-61: Afval - zwerfvuilproblematiek aanpakken Oplijsten meldingen zwerfvuil, in kaart brengen probleemlokaties, onkosten ophaling en verwerking gemeentevuil/zwerfvuil apart bijhouden, implementeren borden 'deze straat werd opgeruimd', zwerfvuilactie(s) organiseren/stimuleren. Subsidiereglement zwerfvuilophaling huidig budget 2000 EUR per jaar. Indicator: (I-32) in kaart brengen zwerfvuil Alfanumeriek jaarlijks opmaak kaart met moet nog worden opgemaakt Neen 29/04/ :33 14 / 95

15 aanduiding probleem locaties Motivering: De kaart wordt pas opgemaakt in de maanden februari/ maart van het volgende jaar Alfanumeriek jaarlijks opmaak kaart met aanduiding probleem locaties Indicator: (I-33) aantal georganiseerde zwerfvuilacties per jaar kaart is opgemaakt voor Numeriek minimum 3 aantal acties 4 aantal acties Ja AP-61: Afval - zwerfvuilproblematiek aanpakken Exploitatie Uitgaven 1.600, , ,00 Saldo , , ,00 Afval - zwerfvuilproblematiek aanpakken Uitgaven 1.600, , ,00 Saldo , , ,00 Actie: AP-62: Afval - implementeren nieuwe Vlarema-wetgeving Aanpassing software toegangssysteem containerpark om de verschillende fracties volgens verschillende tarieven te kunnen aanrekenen. Aanpassen bestaande belastingsreglementen en integratie in één reglement. Uitgevoerd op Mijlpaal: (AP-62_MP-1) goedkeuring geïntegreerd afvalbelastingsreglement conform aan VLAREMA-tarieven Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-62_MP-2) aanpassingen informatica containerpark ifv afvalbelastingsreglement ( VLAREMA ) Streefdatum: Realisatiedatum: Ja AP-62: Afval - implementeren nieuwe Vlarema-wetgeving Actie: AP-63: Milieu - correct beheer van de bermen - Gefaseerde opmaak bermbeheerplan (kan in samenwerking met de provincie via het milieucontract ( 80 a 130 per km)) -Verdere opvolging pesticidenreductieplan, streven naar een nulgebruik Mijlpaal: (AP-63_MP-1) stopzetting pesticidengebruik Al sinds 2004 geldt een verbod op het gebruik van pesticiden voor openbare besturen. Van dit verbod kon worden afgeweken via een reductieprogramma. Dit programma loopt af op De gemeente gebruikt al enkele jaren systematisch geen pesticiden meer voor het onderhoud. Met het schrijven van van de gemeente aan de VMM werd het nulgebruik in de gemeente bevestigd. Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-63_MP-2) Stappenplan opmaak bermbeheerplan, contact met de provincie Streefdatum: /04/ :33 15 / 95

16 Mijlpaal: (AP-63_MP-3) Opmaak bermbeheerplan deel 1 Streefdatum: AP-63: Milieu - correct beheer van de bermen Actie: AP-64: Milieu - verdere uitvoering erosiebestrijdingsplan -verdere uitvoering erosiebestrijdingsplan ( nieuwe overeenkomsten met landbouwers, onderhoud en herstel bestaande dammen en bufferstroken) -samenwerking met steunpunt erosie provincie - erosiebestrijdingswerken Beekmeers (aanleggen gracht + grondninname) - erosiebestrijdingswerken Heufkensstraat (aanleggen wateropvang + grondinname) Indicator: (I-31) samenwerking met steunpunt erosie voor uitvoering erosiebestrijdingsplan Alfanumeriek jaarlijkse ondertekening milieucontract met de provincie AP-64: Milieu - verdere uitvoering erosiebestrijdingsplan ondertekend Actie: AP-65: Milieu - digitaliseren milieuvergunning door milieudienst Historische milieuvergunningsaanvragen worden gedigitaliseerd door de milieudienst. Dit is een vereiste voor het efficiënt en correct kunnen adviseren van toekomstige milieuvergunningsaanvragen, ook een vereiste voor de gemeentelijke inventaris risicogronden die moet worden opgesteld door de gemeente en dient te worden overgemaakt aan OVAM. In de toekomst zal de bouwvergunning en milieuvergunning veranderen in 1 gezamenlijke omgevingsvergunning dewelke volledig gedigitaliseerd zal worden en waarbij de aanvraag digitaal zal kunnen gebeuren. Ja Indicator: (I-28) historische vergunningen digitaliseren, minstens 200 per jaar (volgende 4 jaar) Numeriek minimum 200 dossiers 325 dossiers Ja AP-65: Milieu - digitaliseren milieuvergunning door milieudienst Actie: AP-66: Milieu - milieuverantwoord productgebruik door middel van aankoop milieuverantwoorde schoonmaakmiddelen, papier,... Mijlpaal: (AP-66_MP-1) gunning milieuverantwoorde kuisproducten Streefdatum: Realisatiedatum: AP-66: Milieu - milieuverantwoord productgebruik 29/04/ :33 16 / 95

17 Actie: AP-67: Milieu - ondersteuning scholen - scholen laten deelnemen aan educatief aanbod de Kaaihoeve - bezoek containerpark Indicator: (I-30) scholen laten deelnemen aan natuureducatief aanbod van de Kaaihoeve Numeriek minimum 3 bezoeken per schooljaar Motivering: 31/12/ schooljaar nog bezig: al 1 boeking Indicator: (I-136) scholen kunnen bezoek brengen aan het containerpark 0 bezoeken per schooljaar Neen Numeriek minimum 1 bezoek 1 bezoek Ja AP-67: Milieu - ondersteuning scholen Actie: AP-68: Containerpark en milieudienst: diverse vervangingsinvesteringen Volgens plan AP-68: Containerpark en milieudienst: diverse vervangingsinvesteringen Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 Containerpark en milieudienst: diverse Uitgaven , ,00 vervangingsinvesteringen Saldo , ,00 Beleidsdoelstelling: BD-6: Woonbeleid ( wonen en duurzame ruimte ) Kwalitatief: Het belang van ruimtelijke ordening en stedenbouw is de voorbije jaren sterk toegenomen. Open ruimte is in Vlaanderen immers schaars en bijzonder kwetsbaar geworden, zo ook in Zwalm. De schaal van het menselijk ingrijpen is danig vergroot en het veranderingsproces van onze bebouwde en niet-bebouwde omgeving is in een stroomversnelling terecht gekomen. Met de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zwalm, wat de sleutel vormt en het startschot geeft aan de uitbouw van het Zwalms ruimtelijk beleid, beoogt het gemeentebestuur op een kwalitatieve manier tegemoet te komen aan ruimtelijke knelpunten en behoeftes op vlak van wonen, werken, bedrijvigheid, natuur, landbouw, steeds met het oog op een evenwichtige samenhang. Naast deze planologische uitbouw (geschiedt door de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen), wat uiteindelijk rechtszekerheid zal bieden voor de burger, beoogt het gemeentebestuur verder de weg in te slaan naar een zelfstandige vergunningsautonomie waarbij een ontvoogde gemeente zelf moet kunnen beslissen over het verlenen of weigeren van de meeste stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen (bindend advies van stedenbouw Gent niet meer nodig) wat vervolgens ook leidt tot een nog snellere en adequate vergunningverlening. Uitvoeringsstatus: 29/04/ :33 17 / 95

18 Actie: AP-71: Opmaak RUP Decoenestraat ( = RUP woonuitbreidingsgebied dorpskern Munkzwalm ) Opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Decoenestraat met inbegrip van een MERscreeningsnota en onteigeningsplan- en tabel in uitvoering van het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zwalm van 23 mei Het woonaanbod in de kern dient versterkt te worden ondermeer door het deels aansnijden van het woonuitbreidingsgebied aan de Decoenestraat waarbij een kwalitatieve inrichting voorop staat met de nodige aandacht voor groen en aansluitende gemeenschapsvoorzieningen (ouderenvoorzieningen, uitbreiding school,...). De ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied is tevens noodzakelijk om het bindend sociaal objectief voor Zwalm in te vullen. De realisatie van dit gebied vergt in eerste instantie een planologische aanpak en vandaar de opmaak van dit gemeentelijk RUP. Publieke info: Omschrijving en realisatiedata: startvergadering gemeente en ontwerper SOLVA - 9-okt-2013 werkgroepvergadering gemeente, SOLVA, sociale huisvestingsmaatschappij, Huize Roborst en school: bespreking ruimtebehoefte - 13-nov-2013 werkgroepvergadering met actoren: feedback op een eerste schetsontwerp -5-feb-2014 werkgroepvergadering: bespreking schetsen/ontsluitingsvarianten volgend op ruimtebehoeften mrt-2014 werkgroepvergadering met actoren, toelichting ontsluitingsstructuur - 16-apr-2014 toelichting ontwerper aan het college van schetsvoorstellen en voorstel van grafisch plan - 29-apr structureel overleg (ontwerper/gemeente/gewest/provincie) - 16-jun-2014 tweede structureel overleg (ontwerper/gemeente/gewest/provincie) - 13-okt-2014 overleg met waterbeheerders ivm waterproblematiek nav tweede structureel overleg - 6-nov-2014 werkgroepvergadering nav tweede structureel overleg en overleg met waterbeheerders - 14-jan werkgroepvergadering: gemeente, sociale huisvestingsmaatschappij, SOLVA: bespreking grondverwervingen - 2-mrt-2015 werkgroepvergadering gemeente, SOLVA, school, Huize Roborst nav GECORO-toelichting - 18-mrt toelichting GECORO stand van zaken - 25-mrt-2015 gemeente - SOLVA - sociale huisvestingsmaatschappij, bespreking resultaten sociale huisvestingsmaatschappij ivm middelen onteigening - 21-apr-2015 overlegvergadering met grootste grondeigenaar binnen het plangebied - 21-apr-2015 Mijlpaal: (AP-71_MP-1) Voorlopige vaststelling door gemeenteraad Streefdatum: /04/ :33 18 / 95

19 Mijlpaal: (AP-71_MP-2) Definitieve vastelling door gemeenteraad Streefdatum: AP-71: Opmaak RUP Decoenestraat ( = RUP woonuitbreidingsgebied dorpskern Munkzwalm ) Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 Opmaak RUP Decoenestraat ( = RUP woonuitbreidingsgebied Uitgaven , ,00 dorpskern Munkzwalm ) Saldo , ,00 Actie: AP-72: Opmaak RUP Zonevreemde bedrijven Opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde bedrijven met inbegrip van een MER-screeningsnota in uitvoering van het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zwalm van 23 mei 2013 (gefaseerde aanpak). Op basis van een vooropgesteld beleidskader zal een sectoraal RUP worden opgesteld voor zonevreemde bedrijven (meerdere deelplannen). Bedrijven die niet bestendigd kunnen worden, komen in aanmerking voor een herlokalisatie naar een lokaal bedrijventerrein. De gunning is hiervoor reeds gebeurd in het verleden en de uitgave zal op deze "overgedragen" kredieten worden aangerekend. Publieke info: Omschrijving + realasitiedata: kennisname college eerste verzameling potentieel zonevreemde bedrijven - 1-apr-2014 werkgroepvergadering, bespreking 1ste verzameling potentieel zonevreemde bedrijven aangeleverd door de dienst stedenbouw - 29-apr-2014 werkgroepvergadering, bespreking fiches van gedetecteerde zonevreemde bedrijven - 22-sep-2014 screening potentiële bedrijvenlijst raad lokale economie, fiches van zonevreemde bedrijven aanvullen met vergunningstoestand - 15-okt-2014 werkgroepvergadering en stand van zaken na selectie van 30-tal potentieel zonevreemde bedrijven - 16-jan-2015 versturen enquëte 30-tal potentieel zonevreemde bedrijven - 30-jan-2015 screening enquëtes en prioritaire zonevreemde bedrijven bepalen - 12-mrt-2015 toelichting GECORO ontwerper stand van zaken - 23-apr-2015 plaatsbezoek prioritaire zonevreemde bedrijven, bespreking wensen en noden - ingepland Mijlpaal: (AP-72_MP-1) Voorlopige vaststelling door gemeenteraad, fase 1 Streefdatum: Mijlpaal: (AP-72_MP-2) Definitieve vaststelling door gemeenteraad, fase 1 Streefdatum: AP-72: Opmaak RUP Zonevreemde bedrijven 29/04/ :33 19 / 95

20 Actie: AP-73: Opmaak RUP zonevreemde voorzieningen/activiteiten Opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde voorzieningen/activiteiten met inbegrip van een MER-screeningsnota in uitvoering van het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zwalm van 23 mei 2013 (gefaseerde aanpak). Binnen dit gemeentelijk RUP worden oplossingen geboden voor bestaande voorzieningen (meerdere deelplannen) die getroffen worden door een (potentiële) zonevreemdheid. Voorbeelden van dergelijke voorzieningen zijn: een begraafplaats, een school, een rusthuis, een voorziening voor geplaatste kinderen, Publieke info: Stap 1: gemeentelijk RUP begraafplaatsen (= prioritair te behandelen gezien het algemeen belang: begraafplaats Schoolstraat te Nederzwalm en begraafplaats Sint-Annastraat te Rozebeke). Stap 2: gemeentelijk RUP zonevreemde voorzieningen/activiteiten fase 1 (voorbeeld: een rusthuis, een voorziening voor geplaatste kinderen,...). Aanvang wanneer de goedkeuringsprocedure van het gemeentelijk RUP begraafplaatsen is doorlopen. Stap 3: gemeentelijk RUP zonevreemde voorzieningen/activiteiten fase 2... Omschrijving voortgang + realisatiedata: gunning ontwerper ADOPLAN - 1-apr-2014 startvergadering met ontwerper - 29-apr-2014 werkgroepvergadering, bespreking behoeften + afbakening begraaflocaties - 22-sep-2014 werkgroepvergadering stand van zaken en bespreking 2 voorontwerpen begraafplaatsen - 16-jan ontwerper maakt aangepaste voorontwerpen over van beide begraaflocaties - 30-jan-2015 toelichting GECORO ontwerper stand van zaken - 23-apr-2015 interne werkgroepvergadering bepaling oppervlaktes strooiweides, sterretjesweide - 23-apr-2015 plenaire vergadering 2 begraaflocaties - Ingepland Mijlpaal: (AP-73_MP-1) Voorlopige vaststelling door gemeenteraad (gemeentelijk RUP begraafplaatsen) Streefdatum: Mijlpaal: (AP-73_MP-2) Definitieve vaststelling door gemeenteraad (gemeentelijk RUP begraafplaatsen) Streefdatum: AP-73: Opmaak RUP zonevreemde voorzieningen/activiteiten Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 Opmaak RUP zonevreemde voorzieningen/activiteiten Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 29/04/ :33 20 / 95

21 Actie: AP-74: Verderzetting provinciale GIS-ondersteuning Meer en meer worden vanuit de gewestelijke overheid verplichtingen aan de gemeentebesturen opgelegd die een verdere implementatie van het gemeentelijk GIS vereisen. Naast deze feitelijke verplichtingen, kan GIS steeds breder ingezet worden als een instrument dat zorgt voor een directe efficiëntieverbetering van de administratieve werking en een betere dienstverlening naar de burger. Momenteel is er slechts heel beperkte mankracht om het GIS in de gemeente Zwalm vorm te geven. De nodige kennis en mogelijkheden ontbreken een stuk. Een verdere ondersteuning vanuit een neutrale niet-commerciële invalshoek, gericht op de effectieve versterking van de gemeentelijke GIS-werking en ingevuld met een brede taakstelling (het ontwikkelen van een visie en strategie rond het gemeentelijk GIS tot en met de feitelijke implementatie verdere ondersteuning ifv ontvoogding...), lijkt een gepast antwoord op de grote GIS-uitdagingen van de nabije toekomst. Mijlpaal: (AP-74_MP-1) Goedkeuring door college van provinciale samenwerkingsovereenkomst Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-74_MP-2) Toelichting provinciale GIS-ambtenaar mogelijkheden GIS binnen gemeente Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-74_MP-3) Bespreking GIS-plan nav provinciale GIS-ondersteuning Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-74_MP-4) Validatie CRAB (centrale referentie adressen bestand) Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-74_MP-5) Conversie CADMAP (digitaal kadasterplan) - GRB (grootschalig referentiebestand) Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-74_MP-6) Configuratie notarisinlichtingen en uittreksels in ORBIT Streefdatum: Mijlpaal: (AP-74_MP-7) Finalisatie register onbebouwde percelen (ROP) Streefdatum: Mijlpaal: (AP-74_MP-8) Rooilijnplannen inscannen, georefereren en toevoegen ORBIT Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-74_MP-9) Implementatie GRB-bijhouding (GRB-melding, GRB-asbuiltplan,...) Streefdatum: Mijlpaal: (AP-74_MP-10) Testfase begraafplaatsenbeheer Streefdatum: AP-74: Verderzetting provinciale GIS-ondersteuning Exploitatie Uitgaven 5.700, , ,00 Saldo , , ,00 Verderzetting provinciale GIS-ondersteuning Uitgaven 5.700, , ,00 Saldo , , ,00 29/04/ :33 21 / 95

22 Actie: AP-75: Ontvoogding gemeente Het gemeentebestuur wenst verder de weg in te slaan naar een zelfstandige vergunningsautonomie waarbij we als ontvoogde gemeente zelf moet kunnen beslissen over het verlenen of weigeren van de meeste stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen (bindend advies van stedenbouw Gent niet meer nodig) wat vervolgens ook leidt tot een nog snellere en adequate vergunningverlening. Volgens plan Mijlpaal: (AP-75_MP-1) Aanstelling door gemeenteraad van een stedenbouwkundig ambtenaar Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-75_MP-2) Voorwaardelijk goedgekeurd structuurplan van 23 mei 2013 Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-75_MP-3) Vaststelling ontwerp plannenregister door gemeenteraad Streefdatum: Realisatiedatum: Mijlpaal: (AP-75_MP-4) Vaststelling ontwerp vergunningenregister door het college Streefdatum: Mijlpaal: (AP-75_MP-5) Vaststelling ontwerp register onbebouwde percelen door college Streefdatum: AP-75: Ontvoogding gemeente Beleidsdoelstelling: BD-7: Waterzuivering en waterbeheersing Kwalitatief: De gemeente Zwalm dient een grote inhaalbeweging te maken voor wat de zuiveringsgraad van het afvalwater betreft. Het zuiveren van het afvalwater is een gevolg van de Europese wetgeving. TMVW-Aquario engageerde zich samen met zijn zuiveringsvennoten om een gemiddelde zuiveringsgraad te behalen van 80% tegen 2015 en een gemiddelde zuiveringsgraad van 90% tegen De gemeente Zwalm heeft zich als zuiveringsvennoot binnen de TMVW-Aquario geëngageerd om een zuiveringsgraad van 30% te behalen tegen Hiervoor werden reeds verschillende projecten opgestart. Deze investeringsprojecten, voor zowel het aanleggen van gescheiden rioleringsstelsels als het plaatsen van IBA s, worden in overleg met de hogere overheden verder uitgebouwd. Subsidiëring en medefinanciering worden in deze projecten maximaal benut. De gemeente streeft naar een doordacht waterbeleid zowel wat betreft de kwaliteit en de kwantiteit. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor het onderhoud van het groen op openbaar domein wordt gemeden. De verdere uitvoering van het erosiebestrijdinsplan en landbouwers sensibiliseren/stimuleren blijven belangrijke werkpunten om water en modderoverlast op verschillende plaatsen te beperken In kader van de zuiveringsprojecten wordt rekeninghoudend met de hellingsgraad, gebruik en oppervlakte van de achterliggende landbouwpercelen de buffercapaciteit bepaald en wordt er zo ingespeeld op de overstromingsproblematiek en wordt er gewerkt aan overstromingspreventie. Verder wordt het bestaande grachtenstelsel waar mogelijk geherwaardeerd en onderhouden. Op deze manier wordt getracht het water aan de bron op te vangen en vertraagd af te voeren naar de grote beken en grachten. De bestaande bufferbekkens zullen optimaal worden benut en dit in samenspraak met de andere waterbeheerders. 29/04/ :33 22 / 95

23 Uitvoeringsstatus: Actie: AP-81: Financiering investeringskost TMVW ivm waterzuivering Gezien de bevoegdheidsoverdracht van de gemeente aan de TMVW-divisie zuivering komen alle kosten ivm riolering, grachten, overstromingspreventie... ten laste van onze enveloppe binnen TMVW-Aquario. Deze enveloppe draagt alle werking- en investeringskosten van onze riolering, grachten, afwatering,... Deze "enveloppe" wordt gespijsd door de saneringsbijdrage die elke burger via zijn waterfaktuur betaalt, subsidies van de Vlaamse overheid alsook door annuïteiten die de gemeente aan TMVW betaalt ( looptijd 50 jaar ). In de gemeentelijke budgetten vindt u op de doelstelling waterzuivering derhalve enkel deze annuïteiten terug. De rioleringsprojecten zelf en bijhorende ten onze laste vallende wegeniskosten vindt men terug onder de doelstelling "wegen". De investeringsenveloppe bij TMVW-divisie Zuivering voor Zwalm tot en met 2019 bedraagt circa euro. Volgens plan Indicator: (I-90) Sluitende investeringsenveloppe TMVW-divisie Z - opvolging saldo Numeriek minimum 1 EUR EUR Neen Numeriek minimum 1 EUR EUR Neen Numeriek minimum 1 EUR EUR Neen Numeriek minimum 1 EUR EUR Neen AP-81: Financiering investeringskost TMVW ivm waterzuivering Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , ,00 0,00 Saldo , , ,00 Financiering investeringskost TMVW ivm waterzuivering Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , ,00 0,00 Saldo , , ,00 Actie: AP-82: Riolering: diverse grondverwervingen Het betreft hier oa Beekmeers en Dries, waar voor afvoer regenwater een langsgracht dient gerealiseerd te worden. Tussen de spoorweg en de Zwalmbeek in de omgeving van de Dries dienen er aanpassingen te gebeuren aan de afwatering van het oppervlaktewater. Hiervoor zullen de bestaande grachten maximaal worden benut en waar nodig nieuwe grachten en/of rioleringen worden gerealiseerd, om verbindingen tussen bestaande grachten te realiseren. Mijlpaal: (AP-82_MP-1) goedkeuring akte grondinnemingen Boekelbaan Streefdatum: Realisatiedatum: /04/ :33 23 / 95

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Pilootproject Geel. Stappenplan BBC in de praktijk

Pilootproject Geel. Stappenplan BBC in de praktijk Pilootproject Geel Stappenplan BBC in de praktijk Stappenplan Organisatie College- /Raadsbeslissing Beleidsdomeinen, velden, items Bepalen doelstellingen, actieplannen Sept 2010 Aug 2010 Aug-sept 10 Sept

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Gemeentebestuur Kaprijke (NIS 43007) Veld 1-9970 Kaprijke

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Inleiding en situering Arrest nr. 145/2013 van het Grondwettelijk

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening JAARVERSLAG 2013 Artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening richt een adviesraad voor ruimtelijke ordening in op het niveau van de gemeente, nl. de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Inhoudstafel. Het project: een proces Interne controle conform het Gemeentedecreet De samenstellers

Inhoudstafel. Het project: een proces Interne controle conform het Gemeentedecreet De samenstellers Wegenwerken en rioleringen Inhoud Inhoudstafel Inleiding Wegen en rioleringen: een basistaak van de gemeente Goed beheerd is half gewonnen Een wegen- en rioleringsproject De aanleiding voor een project

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

Financiën. Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3. Gemeentefinanciën 7/02/2013

Financiën. Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3. Gemeentefinanciën 7/02/2013 Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3 Financiën Gemeentefinanciën Politiek beleid is keuzen maken Keuzen kunnen maar gerealiseerd als daar middelen tegenover

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon.

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. 12. Vergunningen. In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. Er zijn 3 type vergunningen : 1. Stedebouwkundige vergunning (bouwvergunning)

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE OPENBARE ZITTING VAN 11 MEI 2009 Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd : Maria VANDER MEIREN, Voorzitter Dirk CARDOEN, Burgemeester-Voorzitter Franky BRYON,

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Ondergrondse inzamelsystemen. Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer

Ondergrondse inzamelsystemen. Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer Ondergrondse inzamelsystemen Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer Agenda IOK Afvalbeheer waarom afval ondergronds knelpunten uit het verleden rol van de intercommunale opmaak verordening en stedenbouwkundige

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Consulent lokale economie 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De consulent lokale economie is het aanspreekpunt voor handelaars en ondernemers en stimuleert, behartigt en

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Laag Energie Gebouw Aanpak en Visie

Laag Energie Gebouw Aanpak en Visie Laag Energie Gebouw Aanpak en Visie Benny Reviers Schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, milieu en dorpskernvernieuwing 20 oktober 2015 Kengetallen 3717 ha Assent, Bekkevoort, Molenbeek-Wersbeek 6093

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie vergadering van Besluit van de Deputatie aanwezig, kenmerk betreft verslaggever 1. Feitelijke en juridische gronden, dossiernummer: zittingnummer: termijn: Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 57.

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

BBC Digitale rapportering

BBC Digitale rapportering BBC Digitale rapportering Inhoud Situering Proces van aanlevering Demo digitaal loket Welke gegevens bevat BBC-DR? Verwerking van de gegevens Inhoud Situering Proces van aanlevering Demo digitaal loket

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/LV/AD Gemeenteraad dd. 24.03.2011 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat

Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat Info-avond 24/04/2014 Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat Afkoppelingswerken op perceelsniveau 1 Toelichting afkoppelen Wettelijk kader Waarom scheiden? Wat is afkoppelen?

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Id: 5733 cluster 087-436 De IBA met prioriteit 1, cluster 087-436, gaat over een loods op het militair domein gelegen langs weg op grondgebied Kasterlee, gekend

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 09/06/2015 Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Voorstelling

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Beuckelaers Guillaume Grote Steenweg 293 2600 Berchem uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Regionale Overlegtafels Economie VVSG Gemeentelijke cadeaucheques

Regionale Overlegtafels Economie VVSG Gemeentelijke cadeaucheques Regionale Overlegtafels Economie VVSG Gemeentelijke cadeaucheques December 2013 Januari 2014 2 - Introductie Waarom een bon? Voordelen Ambities Afwegingen Waarover hebben we het? Over dragers en technologieën

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Adams Bart Financieel beheerder Janssens Manu Interne organisatie en burgerzaken Rijkevorsel wil

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Lamot Ludo Kerkhofstraat 12 2845 NIEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 25 JUNI 2015 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 25 JUNI 2015 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 25 JUNI 2015 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING De notulen van de vergadering

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011 Programma 1. Verwelkoming Gemeente Hulshout 2. Voorstelling Hidrorio Gemeentelijke rioleringsbeheerder Pidpa/Hidrorio 3. Toelichting bij het ontwerp Studiebureau

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Naar een nieuwe dienstverlening. Hilde Rekkers, departementshoofd samenleving Lore Van den Bergh, stadswinkelmanager

Naar een nieuwe dienstverlening. Hilde Rekkers, departementshoofd samenleving Lore Van den Bergh, stadswinkelmanager Naar een nieuwe dienstverlening Hilde Rekkers, departementshoofd samenleving Lore Van den Bergh, stadswinkelmanager Het begin Afdeling burgerzaken: cijfers en feiten Departement samenleving Aantal medewerkers:

Nadere informatie

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder Leeswijzer cluster Hinder Cluster Hinder Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Toelichting Leeswijzer. De leeswijzer is een onderdeel van

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 MAART 1999. - Omzendbrief OW98/4 betreffende aanleg van riolen langs gewestwegen. - Deelname in de kosten door de administratie Wegen en Verkeer (AWV). - Trefwoorden

Nadere informatie

$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

$% & '#( $ # + $ %& -2 +. ' %( 3. ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM 2007 2010 2 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ).

Nadere informatie

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008 OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 008 Zwart : basis is verplicht Rood: onderscheidingsniveau jaarlijks terugkerend (vast aantal punten) Groen: occasionele acties THEMA PUNTEN INSTRUMENTARIUM..

Nadere informatie

PROCESBEHEER en ORGANISATIEBEHEERSING. bij MOD DAR-iV Strategic seminars 10 september 2010

PROCESBEHEER en ORGANISATIEBEHEERSING. bij MOD DAR-iV Strategic seminars 10 september 2010 PROCESBEHEER en ORGANISATIEBEHEERSING bij MOD DAR-iV Strategic seminars 10 september 2010 INHOUD Het kader De doelstellingen van Procesbeheer Aanpak inzake Procesbeheer De doelstellingen van OBIC Aanpak

Nadere informatie