V«äHghekfsreq;o Rotterdanv-RHnfïiond. DirectieMiddelen. Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Schiedam Postbus EA SCHIEDAM.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V«äHghekfsreq;o Rotterdanv-RHnfïiond. DirectieMiddelen. Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Schiedam Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM."

Transcriptie

1 M Postadres Postbus ADRotterdam V«äHghekfsreq;o RotterdanvRHnfïiond DirectieMiddelen Bezoekadres Telefoon Telefax Ons kenmerk Betreft Datum Behandeld door Wiltielrninakade 947 Rotterdam UIT ' Begrotingswijziging november 21 D.J. Brouwer Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Schiedam Postbus EA SCHIEDAM Geachte raad, Na vaststelling van de begroting 21 hebben zich een aantal exogene en endogene wijzigingen voorgedaan die een 1 e begrotingswijziging noodzakelijk maken. In zijn vergadering van 8 november 21 heeft het Dagelijks Bestuur van de Veitigheidsregio RotterdamRijnmond ingestemd met deze 1 e begrotingswijziging 21. Conform het gestelde in Artikel 36 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling dient een begroting aan de radenvan de deelnemende gemeenten te worden gestuurd, opdat zij van hun gevoelen kunnen doen blijken. Ten behoeve van deze procedure treft u bijgaand de 1 e begrotingswijziging 21. Ten aanzien van de financiële begroting zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Een groot deel van de wijzigingen binnen de kostenrubrieken is gevolg van het feit dat ten tijde van de samenstelling van de begroting 21 is uitgegaan van de realisatie over het jaar 28 en de begroting 29. De structurele doorwerking van de 1 e en 2 e begrotingswijziging 29 is doorvertaald in deze begrotingswijzing 21. Daarnaast zijn in deze begrotingswijzing lasten verwerkt van projecten waarvoor ultimo 29 de geoormerkte gelden als reserveringen in de balans waren opgenomen. Het gaat hier om subsidies van overheidslichamen. Deze subsidies waren bij de samenstelling van de begroting 21 niet (volledig) bekend. De baten en lasten van de Ambulancezorg en GHOR (A&G) zijn aangepast aande recente rekenstaten en productieafspraken met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Tevens zijn de interne doorbelastsngen tussen de Gemeenschappelijke Meldkamer en de Ambulancedienst is in lijn gebracht met administratieve procedures. De volgende wijzigingen hebben invloed gehad op het resultaat vóór bestemming ; Als gevolg van het besluit om de 4% van de kosten van de overgangsregeling FLO bij de ambulancedienst wel te vergoeden isde onttrekking aan de reserves van 91 O.k. komen te vervallen. Verder zijn de onttrekkingen in het kader van de uitgaven aan het nieuwe HRMsysteem verschoven van 29 naar 21 { 215.k.) Per saldo daalt het negatieve resultaat vóór bestemming rnet 895.k. van,/. 215.k. naar./. 141.k. Op basis van het besluit van 2 september 21 van het Algemeen bestuur isde algemene reserve verhoogd met 23.k. Dit bedrag is onttrokken uit de bestemmingsreserves. Het bestuur heeft hiermee het advies van de Cagem overgenomen. Verder kunnen wij u nog melden dat de doorgevoerde financiële wijzigingen in deze begrotingswijziging geen consequenties heeft voor de gemeentelijke bijdragen. In de meerjarenraming wordt vanaf 212 wel rekening gehouden met een stijging van de gemeentelijke bijdrage. De thans verwerkte stijging betreft de structurele doorwerking van de loonstijging ais gevolg van de CAO Uiteraard zijn de definitieve stijgingen vanaf 212 afhankelijk van de door uw gemeente afgegeven uitzettingspercentage

2 VeiHghi ids *egto Fiotteröc<fi';4c«jni!To«ö Uw reactie over de 1 e begrotingswijziging 21 kunt u tot 3 december 21 kenbaar maken bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheïdsregio RotterdamRijnmond Mocht u naar aanleiding van de wijziging nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de controller, mevrouw DJ. Brouwer, bereikbaar onder telefoonnummer of via Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend J.lXBerghuijs Algemeen Directeur 2

3 Programmabegroting 21 1e wijziging Programmabegroting 21 1 ewijziging VeiligheidsregioRotterdamRijnmond 1/11

4 Kerngegevens Naam: Bezoekadres: Postadres: Telefoon: Fax: Website: Veiligheidsregio RotterdamRijnmond World Port Center Wilhelminakade AP ROTTERDAM Postbus AD ROTTERDAM (algemeen) www, veiligheidsregioroherdafnriinitipnd.nl d J2J S>éïi&l k verigh eidsreqio _rr_._ni Dagelijks bestuur dhr. A. Aboutaleb (voorzitter) mevr, M. Salet (plv. yoorzitter) dhr. T.PJ. Brutnsma (pfh.geneeskundige zorg) dhr. M.J.D. Jansen (2 e plv. voorzitter) mevr. G.J. van de Veide de Wilde dhr. E, van Vliet dhr. N.M. Bergman Algemeen Directeur: dhr, J.D. Berghuijs Programmabegroting 211" wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 2/11

5 iiïilll^^ Inhoudsopgave 1 e Begrotingswijziging 21 4 Meerjaren overzicht baten en lasten per programma 5 Meerjaren overzicht baten en lasten? Verloopoverzicht van de reserves 9 Bijdragen 21 per deelnemende gemeente 1 Staat van vereiste handtekeningen 11 I I I I i Programmabegroting21 1 e wijziging Veilighekteregio RotterdamRijnmond 3/11

6 1 e Begrotingswijziging 21 Ten behoeve van hef opstellen van de 1 ö begrotingswijziging 21 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd; Het visie document "Eenheid in verscheidenheid" en het beleidsplan vormen de basis voor het jaarplan 21. Hier is bij de aanpassingen niet van afgeweken. Een groot deel van de wijzigingen binnen de kostenrubrieken heeft te maken met het feit dat ten tijde van de samenstelling van de begroting 21 is uitgegaan van de realisatie over het jaar 28 en de begroting 29. De structurele doorwerking van de begrotingswijziging 29 zijn door vertaald in deze begrotingswijzing. Daarnaast zijn in deze begrotingswijzing lasten verwerkt van projecten waarvoor ultimo 29 de geoormerkte gelden als reserveringen in de balans zijn opgenomen. Het gaat hier om subsidies van overheidslichamen. Ook deze subsidies waren bij de samenstelling van de begroting 21 niet (volledig) bekend. De baten en lasten van de Ambulancezorg en GHOR (A&G) zijn aangepast aan de recente rekenstaten en productieafspraken en de interne doorbelastingen tussen de Gemeenschappelijke Meldkamer en de Ambuiancedienst zijn in lijn gebracht met administratieve procedures. Programmabegroting 21 1 e wijziging VeiiigheidsregioRotterdamRijnmond 4/11

7 Meerjarenoverzichtbatenenlastenperprogramma T ; Begroting 21 1ewijziging 'BiÄsltlta«tWmh. T... /,.,,./ Ï ' ',,... RaMiii (Bedragen* 1,) A&G Lasten Baten Saldo RBRR Lasten Baten asëöj,, GMK Lasten Baten I SRC Lasten Baten Saldo Bedrijfsvoering Lasten Baten Saldo Totaal Lasten Baten Resu taatvoorbestemming, Mutaties reserves Resultaat na bestemming ! _, 29, ,235 29, , ? , TMÏ" I ~~^m\ , , , , , _ _ " I i _ Toelichting opdewijziging 21 Ambulancedienst & GHOR (A&G) Ten opzichte van debegroting zijnde lasten verhoogd met 4,2 mio : Alsgevolg van de nieuwe systematiek van interne doorberekening zijn de kosten voor de Centrale Post Ambulance (CPÄ )vande Meldkamer ondergebracht inde begroting bijde A&G (+ 2,7 mio). Tevens isde begroting in lijn gebracht met de laatste rekenstaten en produktieafspraken NZa (+ 1,5mio). Naast genoemde posten zijnook deopbrengsten zorgverzekeraars verhoogd metde 4%vergoeding FLO {+,9). Regionale Brandweer RotterdamRijnmond (RBRR) Ten tijdevan het opstellen van de bestuurlijke begroting 21voor de diverse programma's is rekening gehouden met een accresverhoging van +4r2%. Debudgetten voor 21 zijn echter hiermee niet bijgesteld. Voor de RBRR betekende dit een correctie opde lasten (./. 2,5 mio,). Hier tegenover staan lastenverhogingen waarvoor geoormerkte gelden onder debaten zijn opgenomen (+ 1.1mio.) eneen bijstelling van de lasten voor FLO/Levensloop en pensioenen (+ 792.k, mio). Gemeenschappelijke meldkamer (GMK) Alsgevolg van de nieuwesystematiek van interne doorberekening zijn de kosten voor de Centrale Post Ambulance (CPA) vande Meldkamer ondergebracht onder de lasten bijde A&G (./. 2,7mio). Verder zijn de lasten afgenomen als gevolg van het feit dat de leveringen voor C2 zijn overgedragen aan VtsPN (Devoorziening totsamenwerking Politie Nederland) (./.,4). Programmabegroting 21 1 ewijzigingveiligheidsregio RotterdamRijnmond 5. 11

8 Meerjaren overzicht baten en lastert per programma (vervolg) Stafdirectie Risicoen Crisisbeheersing (SRC) De baten en lasten van de Stafdirectie Risico en Crisisbeheersing zijn verhoogd met de incidentele bijdrage planvorming rampenbestrijding door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(BZK) (+,2) Bedrijfsvoering (BV) De compensatie voor nominale prijsontwikkelingen voor 21 is door de financiële werkgroep sturing Gemeenschappelijke Regelingen vastgesteld op 4 procent en is als wijziging in de begroting grotendeels ( 2,8 mio.) opgenomen onder bedrijfsvoering, o.a. ter compensatie van de CAO afspraken Daarnaast zijn de lasten verhoogd met extra kosten HRMsysteem }4,2), de afwikkeling van het project 'Platform transportveiligheid' waarvoor de VRR middelen ter beschikking heeft gekregen (.4) en de grootschalige multidisciplinaire oefening 'Exodus' (,3). Programmabegroting 21 1 e wijziging VeiligheidsregioRotterdamRijnmond 6/11

9 Meerjarenoverzichtbatenenlasten ; Begroting 21 * 1ewijziging (Bedragen * 1.) Personeel Huisvesting Middelen Overige Totaal lasten Gemeenteiijke bijdragen DyO+ taken BDUB Zorgverzekeraars Ambulance vervoerders Diverse overige opbrengsten Mutatie overlopende passiva Totaal baten Saldo Mutatie reserve SaWojTétestemmirTg_ , , , , , , , ,743 5,85 6,928 25, Toelichting Personeel De wijziging in de personeelkosten van + 5,3 mio. (van 87,8 mio. naar 92,9 mio.) kan als volgt worden gespecificeerd ; Bij de Ambulancezorg en GHOR een aanpassing op de rekenstaten en actuele produktieafspraken met d e NZa, Toekenning van RAVbudget bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Opname van geoormerkte gelden ten behoeve van projecten Landelijk Expertise Centrum (LEG) en Planvorming risico en crisisbeheersing Het betreft hier de personele lasten voor de ontwikkeling van het HRMIsysteem die zijn doorgeschoven naar 21 en de lasten voor de oefening 'Exodus' Aanpassingen van F l O / t e v e n s l o o p en pensioenen Administratieve wijzigingen, inclusief de doorwerking van de begrotingswijziging 29 {inclusief doorwerking van de CAOafspraken ( 1.1 mio.) Huisvesting De wijziging in de huisvestingskosten van 2 k. (van 1.2 mio. naar 1,4 mio.) kan als volgt worden gespecificeerd i Bij de Ambulancezorg en GHOR een aanpassing op de rekenstaten en actuele produktieafspraken met de NZa. Administratieve wijzigingen, inclusief de doorwerking van de begrotingswijziging , , '*) + 143, 67. *) Deverschuivingen lussendeverschillende rubriekenwaaroverindeinleidingopbladzijde4vandezebegrotingswijzigingwordt gesprokenstaangemerktmet*). Programmabegroting 21 1 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 7/11

10 Meerjaren overzicht baten en lasten (vervolg) Middelen De wijziging in de post middelen van./. 1 mio. (van 15,3 mio. naar 14.3 mio.) kan als volgt worden gespecificeerd ; Bij de Ambulancezorg en GHOR een aanpassing op de rekenstaten en actuele produktie afspraken met de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) Overdracht van leveringen C2 aan VtsPn./ Lagere kapitaalslasten GMK in verband met uitgestelde investeringen./ Administratieve wijzigingen, inclusief de doorwerking van de begrotingswijziging 29./ *) Het betreft hier de lasten het project projecten Landelijk Expertise Centrum (LEC) Overigen De wijziging in de post overigen van./, 1.k. (van 15,8 mio. naar 15,7 mio.) kan als volgt worden gespecificeerd ; Bij de Ambulancezorg en GHOR een aanpassing op de rekenstaten en actuele produktieafspraken met de NZa../, 438, Opname van geoormerkte gelden ten behoeve van de projecten Landelijk Expertise Centrum (LEC) en Platform Transportveiligheid Administratieve wijzigingen, inclusief de doorwerking van de begrotingswijziging 29,/ *) Programmabegroting21 1 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 8 /11

11 Verloopoverzicht vande reserves Inde volgende tabel is betverloop van de reservepositie van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond inzichtelijk gemaakt i ' i<**m VRR Financieringssystematiek Risicofonds verzekeringen Additionele projecten GMK Egalisatiereserve Waterweg Afbouw Consignatie Hoogstad IBZdeelnemers Kenniscentrum gevaarlijke stoffen Vrije marge regeling C2 Opleidingskostenovergangsregeling PLO Nieuwe Kazerne Barendrechf WÄBO21 Reserve Aanvaardbare kosten I 77 36? Bestemmingsreserves 7.2Ö ^529* Afgemenereserro Totartetgenvermogen I Toelichting Dotatie algemene reserve Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 2 september ingestemd met het advies van het Cagem in 21 2,3, over te hevelen naar de algemene reserve. Financieringssystematiek Gedurende de overgangsperiode van de nieuwe financieringssystematiek worden de bijdragen vande gemeenten,die door de herverdeeleffecten stijgen,stapsgewijs verhoogd.gedurende deze periode zullen de bijdragen van de voordeelgemeenten niet worden verlaagd. Dezeverlagingvindt inéén keer plaats in hetjaar onmiddellijk nade overgangsperiode. Opdezewijze wordt gedurende de overgangsperiode financiële ruimte opgebouwd. Deze gelden zijn opgenomen binnen de algemene reserve. Bestemmingsreserve VRR Inde begroting zijn bedragen opgenomen die te maken hebben metde verdere ontwikkeling van de veitigheidsregio. Deze (incidentele) lasten komen ten lastevande bestemmingsreserve. De belangrijkste posten zijn de ontwikkeling van hef nieuwe HRMsysteem, versteviging van de inkoopfunctie binnen hetfacilitair bedrijf, Informatie Management en de ontwikkeling van de 'Projectenpool'. Programmabegroting21 1 ewijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 9/11

12 Bijdragen21per deelnemendegemeente Attttai '.. ê»t#.... >yis;:^v..:::.,.5 '; '' ; ;'!?'V^Cyi.;;;ï^ ^p! s S*;' ;'" Albrandswaard Barendrechf Bernssse Bnelie CapeHe aan den Ussel Dirksland Goedereede Hellevoetsliiis Krimpen aan den Ussel Lansingeriand Maassluis Middeiharnis Oosfflakkee Ridderkerk Rotterdam Rozenburg Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Westvoorne , , , , , , ,95 732,17 2,34,74 54, ,75 5, ,95,6 5, , ? 'i Voot de basisbrandweerzorg ishel inwonersaantal gefixeerd op 11 28, ">,Voor de regionale bijdrage isuitgegaan van hetinwonersaantalper 1 129, '"', Hetbetreft hier mdniduele aanpassingen uitbreidingen van nettakenpakket boven debasis brandweerzorg, alsmede hosten levensloopen FLO Programmabegroting 21 1 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 1. 11

13 letlilä^ Staat vanwereistehandtekeningen Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur var» de Veiligheidsregio ftotterdam Rijnmond d.d. De Secretaris, De voorzitter Dhr, J.D. Berghuijs Dhr. Ä, Aboutaieb I Programtnabegrottfig 21 I s wijziging VeiligheidsregioRotterdamRijnmond 11/11

Begroting 2014. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58

Begroting 2014. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58 Begroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58 Kerngegevens Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Bezoekadres: World Port Center

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING 2008

ONTWERPBEGROTING 2008 ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel programmabegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PROGRAMMABEGROTING 2008 1 PROGRAMMABEGROTING 2008 2 Voorwoord Met bescheiden trots

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT 1302070 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Gem. STEENBERGEN -" r p 2013! Kopie aan: îverìr ouwelijk RAAD/CBE dd m Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders alsmede de Raden van de 26 gemeenten

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 5 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 6 2.1 Doelstelling 6 2.2 Activiteiten 6 3 WIJZE VAN REALISATIE 7 3.1 Spreiding en beschikbaarheid 7 3.2

Nadere informatie

CONCEPT BELEIDSBEGROTING 2008 RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005

CONCEPT BELEIDSBEGROTING 2008 RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005 CONCEPT BELEIDSBEGROTING RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 5 2.1 Doelstelling 5 2.2 Activiteiten 5 3 WIJZE VAN REALISATIE 6 3.1 Spreiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

VeiligheidsRegio. Jaarrekening 2010

VeiligheidsRegio. Jaarrekening 2010 VeiligheidsRegio Jaarrekening 21 Jaarrekening 21 Inhoud 1 Directieverslag 21.3 1.1 Inleiding 3 1.2 Bedrijfsresultaat2l 3 1.3 Incidentele BDUR-rijksbijdrage eind 21 4 1.4Projecten 4 1.5 Risico s 4 1.6 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...2 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN...3 2.1 Doelstelling...3 2.2 Activiteiten...3 3 WIJZE VAN REALISATIE...4 3.1 Parargraaf bedrijfsvoering...4

Nadere informatie

1 e Managementrapportage 2014

1 e Managementrapportage 2014 1 e Managementrapportage 2014 Versienummer: 2.0 Datum: 22 mei 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Financiële samenvatting... 5 3 Programma Milieu... 8 4 Programma Bouw- en Woningtoezicht... 11 5 Bedrijfsvoering...

Nadere informatie

RECREATIE - NATUURLIJK - WEST-FRIESLAND

RECREATIE - NATUURLIJK - WEST-FRIESLAND Datum : 15-4-15 Verzonden : 15-4-15 Uw brief van : Uw kenmerk : Ons kenmerk : Aan de gemeenteraadsleden van de Westfriese gemeenten Inlichtingen bij : De heer K. Schoenaker Doorkiesnummer : 0228-565760

Nadere informatie

DB-vergadering 14-06-2010 Agendapunt 8. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 14-06-2010 Agendapunt 8. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 14-06-2010 Agendapunt 8 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 Jaarrekening 2005 Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 telefoon: 020-5522469 internet: www.amsterdam.nl

Nadere informatie

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan '^a..^:.., -.aj..«e4s.-5.^-«-; ONTVANGEN OP Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland [T»> - 9 APR. 21 Gemeente Oostzaan Aan de raden-t^n-de-gerrreerrteneebivister, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend,

Nadere informatie

: Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

: Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 32 Doc.nr : B200311369 Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Toelichting / inleiding

Nadere informatie

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014.

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014. Gemeente Oude IJsselstreek SS V\ D D Ontvangen: 30/04/2014 -j4jnk07253 Postbus 236, 7000 AE -Terborgseweg 106, 7005 BC Doetinchem -Telefoon (i Bank BNG 28.50.12.495 - IBAN NL 62 BNGH 028b m - KvK-nummer

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6

1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6 Najaarsnota 2009 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 3. RECAPITULATIE BEGROTINGSRESULTAAT 2009... 5 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6

Nadere informatie

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN Beleidsplan 2008 2012 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Inhoudsopgave BELEIDSPLAN 2008 2012 1 Documentinformatie 1.1 Grondslag beleidsplan 07 1.2 Doelstelling beleidsplan

Nadere informatie

DIV. Graag inschrijven. Groeten. Hugoline

DIV. Graag inschrijven. Groeten. Hugoline DIV From: "Scholten, H." Sent: woensdag 9 januari 2013 12:30:15 To: "DIV" Subject: FW: Begroting 2013 Het Waterschapshuis Graag inschrijven Groeten Hugoline

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

COLOFON Dit is een uitgave van: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Hertog Aalbrechtweg 5 1823 DL ALKMAAR

COLOFON Dit is een uitgave van: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Hertog Aalbrechtweg 5 1823 DL ALKMAAR Jaarstukken 2009 COLOFON Dit is een uitgave van: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Hertog Aalbrechtweg 5 1823 DL ALKMAAR Postbus 416 1800 AK ALKMAAR Telefoon: (072) - 567 5093 Fax: (072) - 561 28 95

Nadere informatie

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met. Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met. Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de I Accountants VERTROUWELIJK Aan het bestuur en directie van Veiligheidsregio Kennemerland Zijlweg 200 2015 CK HAARLEM Baker Tilly Berk N.V. Entrada 303 Postbus 94124 1090 GC Amsterdam T: +31 (0)20 644

Nadere informatie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie Begroting 2014-2018 Nationale Politie Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 CONTEXT 5 2.1 Externe context 5 2.2 Interne context 6 3 SAMENVATTING RESULTAAT EN KENGETALLEN 8 3.1 Financiële beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie

J>l» C J\ C J>!> J& d> J>1L tjl

J>l» C J\ C J>!> J& d> J>1L tjl mm* Provinciale Staten van Overijssel T.a.v. Griffie, mevr. R. Wiggers Postbus 10078 8000GB Zwolle Deventer, 30 juni 2010 J>l» C J\ C J>!> J& d> J>1L tjl ; - AW :t >,? ir > J ; PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL

Nadere informatie

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9 Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 SDR111220 FIN/54 Amsterdam Zuidoost, 25 oktober 2011 Aan de stadsdeelraad, Inleiding

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

2013-591. Nota van aanbieding Begroting 2014

2013-591. Nota van aanbieding Begroting 2014 2013-591 Nota van aanbieding Begroting 2014 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 6 november 2013 - Provinciale Staten op 13 november 2013 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie