Jaarverslag. Zorginstellingen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Zorginstellingen 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag Zorginstellingen 2013 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Algemene informatie Interne organisatiestructuur en personele bezetting MT-leden Medezeggenschapsstructuur Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Financiële informatie Financiële kengetallen Niet-financiële kengetallen Informatie over voornaamste risico s en onzekerheden Strategisch en Financieel Operationeel Wet- en regelgeving Informatie over financiële instrumenten Ziekteverzuim Informatie over toepassing van gedragscodes Gedragscodes Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen Economische aspecten Scholing e-hrm Kwaliteitsregister Inkoop, accommodatiebeheer Maatschappelijk belang Ondernemingsraad Cliëntenraad Samenwerkingsrelaties/stakeholders Informatie over onderzoek en ontwikkeling Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad Informatie over actuele ontwikkelingen en het zorgproces Kwaliteit van dienstverlening Kwaliteit van arbeid Kwaliteit organisatie Toekomstparagraaf Zorgbrede Governancecode 41

3 Algemeen Voor u ligt het jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 van Vérian. V Vérian V is een thuiszorgorganisatie met een beleid welke gebaseerd is op een missie en visie die de mogelijkheid biedt om in een sterk veranderende omgeving ondernemend zorg te kunnen leveren. Met ondernemend wordt bedoeld dat er voortdurend gezocht wordt naar kansen om de zorg zo optimaal mogelijk te kunnen leveren. De kansen bevinden zich op het vlak van productontwikkeling, koppeling van producten binnen Vérian V die helpen om met een integraal product de cliënt, gemeente en andere belanghebbenden te voorzien in de hulp die noodzakelijk is. i Vérian V ontwikkelt zich als het ware van een thuiszorgorganisatie naar een zorgorganisatie in brede zin. Vérian wil haar professionals alle regelruimte geven die daarvoor nodig is. Dat betekent ook dat de professional de ruimte heeft om te zoeken naar samenwerkingsverbanden die bijdragen aan een betere zorgverlening. Ondernemen in zorg verwijst in onze visie naar het ondernemen in productontwikkeling en het zoeken naar productcombinaties die aansluiten bij de wens van de cliënt. Ondernemen in de zin van het vergroten van de organisatie staat daarin minder op de voorgrond. Met het jaardocument wil Vérian uitdrukking geven aan haar maatschappelijke positie en transparant verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en beheer. Het document bevat het maatschappelijke verslag en de jaarrekening over het verslagjaar Het is wederom een document met veel informatie over de organisatie, de cliënt, de medewerker, de financiën en alle andere aspecten die een belangrijk onderdeel uitmaken van de organisatie. Het jaar 2013 was een jaar waarin wij financiële tegenslagen hebben gekend en waarin wij in de voorbereiding naar een toekomstbestendige, financieel sterke organisatie een aantal maatregelen hebben voorbereid die in 2014 al uitgevoerd worden. Een aantal belangrijke ontwikkelingen die zich in 2013 hebben voorgedaan waren: de overname van een groot aantal medewerkers binnen de huishoudelijke zorg na gunnning in de regio Nijmegen, het project zelfsturende teams binnen de divisie Verpleging en Verzorging, de selectie van een nieuwe kernapplicatie in de zorg, een pilot Beeldzorg en de herijking van het strategisch beleid in aanloop naar de roerige komende jaren. Dit jaarverslag is een formele weergave van feitelijke gegevens en beschrijft niet de passie waarmee de medewerkers hun werk. Het is echter wel vanwege deze passie dat de dienstverlening, geleverd door onze medewerkers, door onze cliënten met het rapportcijfer 8,7 worden beoordeeld. Alhoewel de ambitie om de medewerkers te binden en te boeien in de huidige tijd sterk onder druk staat, is het net als in 2013 een belangrijk streven. K.L. Stoter, Raad van Bestuur Vérian 3

4 Algemene informatie Vérian is een zelfstandige thuiszorgorganisatie, zonder intramurale voorzieningen. Ook voor de jaren is gekozen voor een breed portfolio. Met alle zorgproducten en diensten die geleverd worden, wordt getracht een antwoord te geven op de toenemende zorgvraag van cliënten en de vraag voor een integraal pakket van zorg thuis die door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten aan Vérian worden gesteld. De producten die geleverd worden zijn: Verpleging & Verzorging; Thuisbegeleiding; Specialistische verpleging; Huishoudelijke verzorging; Diëtetiek; Diensten Thuis; Jeugdgezondheidszorg; Algemeen -, Bedrijfs-, en Schoolmaatschappelijk werk; Personenalarmering in het kader van 24-uurs bereikbaarheid. De winkelactiviteiten en uitleenactiviteiten zijn mede door de verschuiving van de financiering vanuit de AWBZ, naar de ZVW overgedragen aan Medipoint waarmee een samenwerkingsafspraak is gesloten voor de komende jaren. Bij de herziening van de strategie, dat zijn beslag vindt in het strategisch beleidsplan , is de missie van de organisatie verwoord: Vérian biedt samenhangende zorg en begeleiding aan bij mensen thuis. Onze professionals zoeken daarin vanuit hun kennis, kunde en betrokkenheid met de cliënt voortdurend naar de beste oplossing. Vérian wil in een dynamische omgeving met opdrachtgevers, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en andere zorgverleners de verbindende schakel zijn rondom de cliënt. Zorg en ondersteuning zijn mede daardoor altijd en op elke plek vertrouwd dichtbij. Vérian noemt dit samen redzaam. De medewerkers werken dagelijks binnen de organisatie met deze missie. Een missie die een stimulerende werking heeft, waarmee onze medewerkers zich ook beschouwen als ambassadeurs van onze organisatie. Gebaseerd op deze missie is de hieronder weergegeven zorgvisie ontwikkeld. De cliënt staat centraal In de afgelopen jaren was dit het centrale thema. Dat is ook de komende jaren zo, met dien verstande dat niet alleen de cliënt centraal staat. Gezien de landelijke beleidsuitgangspunten, staat het gehele sociale systeem rond de cliënt nadrukkelijker centraal. Meer dan voorheen worden, door de gewijzigde paradigma s, kinderen, buren, mantelzorgers en vrijwilligers nog meer betrokken in preventie en uitvoering van zorg. Gegeven het voornoemde richt Vérian zich in haar strategisch beleid vooral op het integraal aanbieden van gevraagde en noodzakelijke productmarktcombinaties. Vanwege de omvang van de organisatie zijn daarin verschillende combinaties ontwikkelbaar en uitvoerbaar. Het handelen van de zorgverlener dient in beginsel gericht te zijn op het versterken van de zelfredzaamheid van de cliënt. In dat kader gaat het om het beoordelen van de totale situatie bij de cliënt. Hoe ziet de privésituatie er uit, waar leeft de cliënt van op? Welke mogelijkheden zijn er om hem of zijn omgeving te activeren? Kan zijn manier van leven misschien anders en welke hulp heeft hij daarbij nodig? Vragen die bijdragen aan het stimuleren van zelfmanagement van de cliënt. Het dragen van eigen verantwoordelijkheid maakt daarvan onderdeel uit. Wat kan de cliënt zelf om zijn zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden. Vragen die ondersteuning bieden aan het uitgangspunt de cliënt zolang mogelijk thuis te laten wonen. In deze ontwikkelingen past ook de ambitie van Vérian om zich ook te richten op de particuliere markt. 4

5 Dienstverlening aan huis is daarvan een onderdeel. Uitvoering van huishoudelijke zorg kan worden uitgebreid met andere daaraan gerelateerde dienstverlening. Dienstverlening aan huis wordt niet alleen beschikbaar voor cliënten die om huishoudelijke zorg vragen, maar kan ook worden ingezet voor persoonlijke verzorging en thuisbegeleiding. Door Dienstverlening aan huis kan een bijdrage geleverd worden aan het voorkomen van eenzaamheidsproblematiek. In de komende jaren neemt deze problematiek naar verwachting toe. Met de Zorgcentrale als belangrijk organisatieonderdeel richt Vérian zich de komende jaren op het leveren van personenalarmering en zorg op afstand aan particulieren en instellingen. Daarmee wordt ingespeeld op een toenemende vraag van instellingen hen daarin te ondersteunen vanwege de niet betaalbare toenemende personele lasten binnen intramurale instellingen. In de strategische doelstellingen van de organisatie is het streven erop gericht de beste thuiszorgorganisatie te zijn binnen de regio. Samenwerken in netwerken met andere zorgaanbieders, gemeenten en de 1e lijn is daarin een belangrijk uitgangspunt. Fusie met andere organisaties staat niet op de voorgrond. Vérian levert en regelt zorg in de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht. Vanwege de strategische en turbulente ontwikkelingen is het belangrijk om als organisatie daar flexibel op te kunnen en te willen reageren. Dat vraagt veel inspanning van leidinggevenden en uitvoerende medewerkers op elk niveau in de organisatie. Om optimale betrokkenheid van alle medewerkers bij het organisatiebeleid te bewerkstelligen is goede communicatie met alle medewerkers van levensbelang. Op velerlei manieren wordt daar vorm en inhoud aan gegeven. Tijdens medewerkerbijeenkomsten worden medewerkers jaarlijks geïnformeerd over de landelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de organisatie. Juridische structuur De verantwoording vindt zowel over Stichting Bestuur Vérian als de onderliggende rechtspersonen plaats. Binnen Vérian vinden vooral met publieke gelden gefinancierde activiteiten plaats, een klein deel van de activiteiten wordt vanuit private middelen gefinancierd. Het bestuur van Stichting Vérian wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Stichting Bestuur Vérian was gedurende geheel 2013 de bestuurder van Stichting Vérian. Een aantal activiteiten is in een afzonderlijke rechtspersoon ondergebracht: Vérian Holding B.V., waaronder Vérian Zorgcentrale B.V. en Vérian Diensten Thuis B.V.(voorheen Vérian Zorgwinkel B.V.) Vérian Care & Clean B.V. In augustus 2013 is de juridische fusie tussen Stichting Beeuwkes Thuiszorg en Stichting Vérian en Beeuwkes Thuiszorg B.V. met Vérian Care & Clean B.V afgerond. 5

6 Organigram Stichting Vérian Stichting Bestuur Vérian Naviva Kraamzorg B.V. 22% Stichting Vérian Nijmegen e.o. Stichting Vérian Vérian Holding B.V. Vérian Care & Clean B.V. Vérian Zorgcentrale B.V. Vérian Diensten Thuis B.V. 6

7 Raad van Toezicht Raad van Bestuur Bestuurssecretaris Ondernemingsraad Cliëntenraad VVAR Marketing & Communicatie Kwaliteit Personeel & Organisatie Finance & Control P-Advies P-beheer Applicatiebeheer Helpdesk ICT Vastgoed en Facilitaire Diensten Control Financiële Administratie Salarisadministratie Centrale Administratie Divisie Verpleging & Verzorging Divisie Jeugd en Maatschappelijke Zorg Vérian Care & Clean BV Vérian Holding BV V&V Care teams V&V Cure teams Jeugdgezondheidszorg Maatschappelijk Werk Vérian Zorgcentrale BV Vérian Diensten Thuis BV Cliëntservicebureau VVDA Thuisbegeleiding Centra Jeugd & Gezin 7

8 2.1 Interne organisatiestructuur en personele bezetting MT-leden In 2013 was Stichting Vérian onderverdeeld in de divisies Verpleging & Verzorging (V&V), Jeugd & Maatschappelijk Zorg (JMZ) en de backoffice afdelingen Raad van Bestuur (RvB), Bestuurssecretariaat, Personeel & Organisatie (P&O) en Finance & Control (F&C). De divisie V&V levert persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. De medisch specialistische verpleging thuis wordt in nauwe samenwerking met medisch specialisten en verpleegkundigen uit het ziekenhuis aangeboden. Aan andere zorginstellingen en hulpverleners worden geboden: praktijkondersteuning en thuiszorgtechnologie (gespecialiseerde verpleging). Ook wordt Voedingsvoorlichting & Dieetadvisering (VVDA) geleverd. Vanuit de divisie JMZ zijn diensten op het gebied van Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Maatschappelijk Werk (MW) en Thuisbegeleiding (TB) geleverd. Tevens hebben de gemeenten Hattem, Heerde, Epe en Apeldoorn de uitvoering van de Centra voor Jeugd en Gezin bij Vérian ondergebracht. De activiteiten op het gebied van de huishoudelijke verzorging (HV) zijn ondergebracht in Vérian Care & Clean (C&C) B.V.. Deze organisatie is plat ingericht; onder de directeur Vérian Care & Clean B.V. ressorteren twee rayonmanagers die de planning en uitvoering aansturen. Vérian Zorgcentrale B.V. levert diensten op het gebied van personenalarmering, telefonische 24-uurs bereikbaarheid voor de eigen organisatie en telefonische 24-uurs bereikbaarheidsdiensten voor andere zorgorganisaties. Vanuit Vérian Diensten Thuis B.V. (voorheen Vérian Zorgwinkel B.V.) werden de winkelactiviteiten en de activiteiten ten behoeve van transport en uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen ontplooid. Na de overdracht van deze activiteiten aan Medipoint is het product Diensten Thuis ontwikkeld en in deze B.V. ondergebracht. Met deze dienstverlening aan huis kunnen cliënten met behulp van Vérian eenvoudig en voordelig een particuliere hulp inhuren. Vérian verzorgt de bemiddeling tussen de cliënt en de bemiddelde hulp. Daarnaast biedt Vérian cliëntondersteunende servicediensten aan waarbij Vérian de administratieve rompslomp verzorgt voor zowel cliënt als bemiddelde huishoudelijke hulp. Afhankelijk van de wensen van cliënt kan er worden bemiddeld in hulpen die helpen met het schoonmaken van het huis, ondersteuning bij het boodschappen doen, maaltijdbereiding, maar ook tuinonderhoud en kleine klussen in en om het huis behoren tot de mogelijkheden. De wensen van de cliënt zijn uitgangspunt. De diensten zijn laagdrempelig en dichtbij en leveren een bijdrage aan het behoud of vergroten van de zelfstandigheid van cliënten. De cliënt is strikt genomen de werkgever van de bemiddelde hulp. De cliënt wordt hierbij door Vérian op administratief en organisatorisch gebied ondersteund. Vanuit de organisatiestructuur bekeken zijn, naast de instroom van de medewerkers van Beeuwkes Thuiszorg, per 1 juni 2013, 840 medewerkers van Axxicom, Proteion en Zorggroep Maas & Waal ingestroomd na de gunning van de huishoudelijke zorg in Nijmegen en omliggende gemeenten. In het hiernavolgend overzicht is de personele bezetting per organisatorische eenheid in beeld gebracht. Dit bezettingsoverzicht is gebaseerd op de organisatorische indeling en loopt daardoor niet parallel aan de fte-overzichten die op de verschillende financieringsstromen zijn gebaseerd. Vérian Care & Clean B.V. Begin 2013 waren er bij C&C medewerkers in dienst die samen 574 fte vertegenwoordigden. Eind 2013 waren dat respectievelijk medewerkers en 802 fte. Een stijging van 675 medewerkers (37,1%) en 228 fte (39,7%). 8

9 Divisie Verzorging & Verpleging Begin 2013 waren er binnen de divisie V&V medewerkers in dienst die samen 497 fte vertegenwoordigden. Eind 2013 waren dat respectievelijk 981 medewerkers en 495 fte. Een daling van 38 medewerkers (3,7%) en 2 fte (0,4%). Divisie Jeugd en Maatschappelijk Zorg Begin 2013 waren er binnen de divisie JMZ 199 medewerkers in dienst die samen 107 fte vertegenwoordigden. Eind 2013 waren dat respectievelijk 183 medewerkers en 98 fte. Een daling van 16 medewerkers (8%) en 9 fte (8,4%). Zorgcentrale B.V. Begin 2013 waren er bij de zorgcentrale 36 medewerkers in dienst die samen 23,14 fte vertegenwoordigden. Eind 2013 waren dat respectievelijk 37 medewerkers en 23 fte. Een stijging van 1 medewerkers (2,7%) en een daling van 0,14 fte (0,6%). Raad van Bestuur en ondersteunende diensten Begin 2013 waren er binnen de RvB en de ondersteunende diensten 90 medewerkers in dienst die samen 66 fte vertegenwoordigden. Eind 2013 waren dat respectievelijk 78 medewerkers en 60 fte. Een daling van 12 medewerkers (13,3%) en 6 fte (9,1%). Vérian totaal Begin 2013 waren er bij Vérian in zijn geheel medewerkers in dienst die samen fte vertegenwoordigden. Eind 2013 waren dat respectievelijk medewerkers en fte. Een stijging van 578 medewerkers (18,1%) en 194 fte (15,1%). Besturingsmodel Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de Raad van Bestuur, welke onder toezicht staat van de Raad van Toezicht (RvT). De Raad van Bestuur is éénhoofdig. De verhouding tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is geregeld in de statuten en in het Reglement Raad van Bestuur. Deze documenten zijn opgesteld met inachtneming van de Zorgbrede Governancecode. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn geregeld in genoemde documenten. Besluitvorming binnen Vérian vindt plaats door de Raad van Bestuur. Het managementteam (MT) is beleidsinitiërend en - adviserend voor de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming en stelt het beleid vast. Ieder lid van het managementteam is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan binnen de eigen divisie conform het door de Raad van Bestuur vastgestelde beleid. Periodiek worden in het managementteamoverleg de in- en externe (beleids)ontwikkelingen, de (financiële en nietfinanciële) perioderesultaten en de voortgang van de jaarplannen besproken. Toelatingen Vérian is in het werkgebied van het zorgkantoor Apeldoorn, Zutphen e.o. toegelaten als instelling voor de navolgende functies (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) - CIBG, toelating zorginstellingen, brief d.d. 2 augustus 2012): Persoonlijke verzorging; Verpleging; Begeleiding; Verblijf. In het werkgebied van het zorgkantoor Nijmegen en Arnhem heeft Stichting Vérian Nijmegen e.o. een toelating voor voornoemde functies (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) - CIBG, brief d.d. 2 augustus 2012). 9

10 Voor de uitvoering van de Medisch Specialistische Verpleegkundige handelingen Thuis (MSVT) is geen separate toelating noodzakelijk. Deze werkzaamheden vallen conform de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregel onder het medisch specialisme. Op basis van een uitvoeringsverzoek worden deze handelingen onder verantwoording van de medisch specialist uitgevoerd. In het kader van de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) voert Vérian de Jeugdgezondheidszorg 0 4 jaar uit voor de gemeenten Hattem, Heerde, Epe, Apeldoorn, Brummen en Voorst. 2.2 Medezeggenschapsstructuur a) Cliëntenraad Vérian heeft een Cliëntenraad (CR) voor de gehele organisatie. De Cliëntenraad rekent het gehele terrein van de thuiszorg tot haar aandachtsgebied; Verpleging & Verzorging, Jeugdgezondheidszorg, Huishoudelijke Verzorging, gespecialiseerde verpleging en terminale zorg. De brede interesse voor al deze aspecten is terug te vinden in de onderwerpen die binnen de Cliëntenraad worden besproken. Ook streeft de Cliëntenraad ernaar al deze aspecten in de samenstelling van de raad vertegenwoordigd te laten zijn. De Cliëntenraad en de bestuurder voeren structureel overleg over al deze zaken, alsmede over bedrijfsorganisatorische en bedrijfsfinanciële aspecten. b) Ondernemingsraad Vérian heeft een Ondernemingsraad (OR) voor de gehele organisatie. Bij de samenstelling (verkiezingen) voor de Ondernemingsraad wordt rekening gehouden met de uiteenlopende achterban: geografisch, divisies en ondersteunende afdelingen. De Ondernemingsraad en de bestuurder voeren structureel overleg. c) Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad In 2011 is de Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad (VVAR) opgericht. De VVAR is een onafhankelijk adviesorgaan van verpleegkundige en/of verzorgende beroepsoefenaren voor de Raad van Bestuur. Met de oprichting van de VVAR wordt voorzien in een podium waar verpleegkundige en verzorgende vraagstukken besproken worden. Als onafhankelijk orgaan heeft de VVAR de mogelijkheid om de Raad van Bestuur van adviezen te voorzien. 2.3 Kernactiviteiten en nadere typering Vérian levert op vraaggestuurde wijze producten en diensten aan op het gebied van zorg en welzijn, aan zowel individuele als zakelijke klanten. Dit gebeurt op elk moment van de dag, op elke plaats en waar wenselijk in samenwerking met andere aanbieders. Per jaar verzorgt Vérian ongeveer mensen. De kerndiensten van Vérian bestaan uit: Verpleging & Verzorging; Huishoudelijke Verzorging; Jeugdgezondheidszorg. Daarnaast levert Vérian ook de volgende diensten en producten: gespecialiseerde verpleging (medisch specialistische verpleegkundige zorg), thuiszorgtechnologie, crisisinterventie, waakzorg, overbruggingszorg aan cliënten die wachten op intramurale opname, thuisbegeleiding, videohometraining, voedingsvoorlichting en dieetadvisering (VVDA), maatschappelijk werk, diverse (gezondheids)cursussen, preventieprogramma s, voorlichting (AIV) vanuit de gespecialiseerde clusters Astma/COPD, Diabetes, Reuma, Wondzorg, Incontinentie en Stoma, Hart, Vaat en CVA, Neurologische problematiek en Oncologie. Het merendeel van de activiteiten wordt gefinancierd vanuit de AWBZ, Wmo, Zorgverzekeringswet (Zvw) of gemeentelijke subsidie. Een beperkt deel van de activiteiten is privaat gefinancierd, dan wel wordt naast het aanbod vanuit het publieke domein ook privaat aangeboden (particuliere en zakelijke cliënten): aanvullende 10

11 thuiszorg, personenalarmering en professionele zorgopvolging, (gezondheids)cursussen, diensten thuis, responsdiensten en gespecialiseerde verzorging. Om de klant zo goed mogelijk te bedienen, kiest Vérian voor een full-service providership gerelateerd aan de verschillende klantengroepen (gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, behandelaars en individuele klanten) in combinatie met een productiviteitsstrategie. Uitvoerenden van de zorg zijn hierbij voor de individuele cliënt het direct aanspreekbare gezicht van de organisatie. Vanuit het beoogde full-service providership garandeert Vérian de cliënt continuïteit in het zorgaanbod, zoals vervanging bij ziekte en vakantie. Vérian positioneert zich als partner binnen de keten, zowel binnen de cure (ziekenhuis, huisarts en revalidatie) als de care (verpleging en verzorging). Ten aanzien van de te maken keuzes in het productaanbod maakt Vérian gebruik van de portfolioanalyse, waarvan zowel een interne als externe analyse onderdeel uitmaakt. 2.4 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens VVT exclusief jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en Wmo Vérian Kerngegeven Cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde boekjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar (exclusief cliënten dagactiviteiten en Wmo-zorg) Aantal/bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wmo) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

12 Kerngegevens voedingvoorlichting en dieetadvisering Kerngegeven Cliënten Aantal cliënten in zorg in verslagjaar (incl. CBO en diabetes spreekuur) Aantal cliënten in zorg in verslagjaar (VVDA) Productie Aantal 1 e consulten in verslagjaar Aantal vervolgconsulten in verslagjaar Aantal nieuwe huisbezoeken in verslagjaar Aantal vervolg huisbezoeken in verslagjaar Aantal consulten in verslagjaar Aantal telefonische consulten in verslagjaar Aantal eindrapportages in verslagjaar Aantal niet verschenen zonder bericht Aantal niet verschenen met bericht Aantal leeftijd 0 5 jaar Aantal leeftijd 5 20 jaar Aantal leeftijd 20 jaar en ouder Personeel Aantal fte personeelsleden in loondienst voor VVDA per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten voor VVDA (in euro s) in verslagjaar Aantal/bedrag , De afdeling Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering (VVDA) bestaat uit 11 enthousiaste diëtisten (8,1 fte). De werkzaamheden bestaan grotendeels uit individuele consulten tijdens spreekuren en/of huisbezoeken. Daarnaast wordt ook groepsvoorlichting op maat aangeboden. De resultaten tot en met 2013 hebben ertoe geleid dat er halverwege 2013 een business case is opgesteld om de levensvatbaarheid van de afdeling te beoordelen. Hieruit is geconcludeerd dat het team de activiteiten, zij het in een afgeslankte vorm, voort kan zetten in de toekomst. Daarnaast moet het primaire proces efficiënter worden georganiseerd en zijn er aanpassingen binnen de ICT omgeving noodzakelijk. Deze reorganisatie binnen de afdeling is in de 2e helft van 2013 in gang gezet. De multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijn blijft voor de afdeling VVDA het speerpunt. Door steeds opnieuw te investeren in nieuwe spreekuurlocaties binnen huisartsenpraktijken, maar ook door de samenwerking met de praktijkondersteuners van de huisartsenpraktijken structureel beter vorm te geven. De ketenzorgcontracten met de diverse Zorggroepen van de diverse huisartsenregio s geven daadwerkelijk inhoud aan de zorg rondom diabetes. De ketenzorg COPD is wel gegroeid, maar heeft nog niet het volume van diabeteszorg binnen de zorggroepen. De samenwerking met Tactus Verslavingszorg is opnieuw gecontinueerd. De diëtist heeft binnen Tactus een duidelijke plaats gekregen binnen de verslavingszorg. De voornaamste doelgroep zijn cliënten met een eetstoornis. In 2014 wordt extra aandacht besteed aan het samenwerken met fysiotherapeuten en verloskundigen. 12

13 Gezond Gewicht Team (GGT): Overgewicht komt op steeds jongere leeftijd in Nederland voor. Zowel op de consultatiebureaus als in de schoolonderzoeken van de GGD wordt steeds meer overgewicht/obesitas gediagnosticeerd. Overgewicht op jonge leeftijd gaat veelvuldig gepaard met gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Preventie en aanpak van overgewicht blijft daarom noodzakelijk. Multidisciplinaire aanpak van het probleem blijkt effectiever te zijn. In 2013 is het maatwerkproject het Gezond Gewicht Team (GGT) met succes opnieuw uitgevoerd in Apeldoorn. Er is een pilot uitgevoerd in de gemeente Epe, maar deze bleek niet succesvol door gebrek aan voldoende aanmelding ondanks herhaalde pr-acties, en is daarom voortijdig gestopt. Dit project levert in Apeldoorn een belangrijke bijdrage aan het vroegtijdig aanpassen van het eet- en bewegingspatroon van jonge kinderen. Uit onderzoek blijkt dat niet alle ouders overgewicht als een probleem ervaren. Daarnaast blijkt vaak dat ouders zeer weinig kennis hebben over voeding en dat zij het lastig vinden duidelijke regels te stellen op dit gebied. Het GGT is een screeningsteam waarbij multidisciplinair wordt gekeken naar de oorzaak van het overgewicht. Na het bezoek aan het GGT wordt het behandelplan uitgezet. Dit kan bestaan uit begeleiding door de diëtist en/of de orthopedagoog of er wordt een ander traject voorgesteld. Vaak wordt ook verwezen naar Fit Kids, een begeleidingsprogramma door fysiotherapeuten voor kinderen met een chronische aandoening. Het GGT betreft een samenwerkingsproject geïnitieerd door de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in samenwerking met de afdeling Voeding- en Dieetadvisering (VVDA) van Vérian, de GGD Noord-Oost Gelderland en het Opvoedsteunpunt. De gemeente Apeldoorn bekostigt het GGT door maatwerkgelden beschikbaar te stellen. Het GGT vindt eenmaal per maand plaats in het Centrum voor Jeugd en Gezin gevestigd in Dok Zuid te Apeldoorn. In 2013 is het project Kinderen in Beweging gestart. Dit is een project voor kinderen met overgewicht uit de bovenbouw van de basisschool. Het project is georganiseerd door fysiotherapiepraktijk Koopmans in Apeldoorn. De VVDA is één van de uitvoerende organisaties. Kinderen in Beweging is een mooi voorbeeld van een multidisciplinair project waarin kinderen met overgewicht gestimuleerd worden meer te bewegen. Kinderen worden daarnaast een paar keer gezien door de orthopedagoog en de diëtist van Vérian. Kerngegevens jeugdgezondheidszorg Kerngegeven Cliënten Aantal 0-4 jarigen in JGZ in verslagjaar Productie Aantal consulten 0-4 jarigen in JGZ verslagjaar Personeel Aantal fte personeelsleden in loondienst voor JGZ per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten voor JGZ (in euro s) in verslagjaar Aantal/bedrag ,

14 Kerngegevens huishoudelijke verzorging WMO Vérian Kerngegeven Cliënten Aantal Wmo-gemeente cliënten per einde verslagjaar Aantal Wmo-gemeente cliënten over gehele verslagjaar Productie Aantal uren productie in verslagjaar Waarvan in natura Waarvan via Persoonsgebonden budget Waarvan particulier Waarvan CAS Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Aantal/bedrag , Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan Wmo-opbrengsten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Kerngegevens Vérian Zorgcentrale Kerngegeven Gesprekken Aangeboden telefoonoproepen Opgehangen oproepen Beantwoorde oproepen Gemiddelde antwoordsnelheid (uu:mm:ss) Personeel Aantal fte personeelsleden in loondienst voor Vérian Zorgcentrale per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Aantal/bedrag ,53% 97,66% 00:00: Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Vérian Zorgcentrale B.V. (in euro s) in verslagjaar (incl. Vérian) Totaal bedrijfsopbrengsten Vérian Zorgcentrale B.V. (in euro s) in verslagjaar (excl. Vérian)

15 Bij de zorgcentrale wordt 24/7 binnenkomende telefoontjes aangenomen en zonodig worden acties ondernomen die hieruit voortkomen. Dit zijn telefoongesprekken van cliënten en medewerkers van Vérian. Maar ook zorgorganisaties laten hun bereikbaarheid, buiten kantoortijden, door de zorgcentrale verzorgen. Vérian handelt deze gesprekken af op basis van vooraf afgesproken protocollen. In 2013 hebben: Omring, BTW Thuiszorg en het CJG Voorst de weg gevonden naar de Vérian Zorgcentrale. In dit verband handelen de verpleegkundig zorgcentralisten ook verschillende alarmen af. Dit varieert van personenalarmering tot rookmeldingen van verzorgingshuizen, tot dwaal detectieapparatuur. Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van de verbetering van de performance. In 2012 is gestuurd op het aannemen en het scholen van nieuw personeel. In 2013 zijn alle zorgcentralisten geschoold en is iedereen gecoacht op gespreksmethodiek en het efficiënter afhandelen van de gesprekken. Dit heeft effect gehad in de vermindering van het aantal opgehangen oproepen, de verbetering van de gemiddelde antwoordsnelheid en de verhoging van het servicelevel. In 2013 heeft een tweede kwalitatief onderzoek plaatsgevonden met als waardering een 8,6. Deze uitkomst is gebaseerd op 16 punten waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden. Dit varieert van snelheid van opnemen tot het goed afsluiten van een gesprek en van het hebben van adequate informatie tot efficiënt doorschakelen naar een andere medewerker. In 2013 is er een substantieel deel van de binnenkomende telefonie vervallen doordat de uitleenactiviteiten overgenomen zijn door Medipoint. De nieuwe klanten hebben een deel van dit verlies van telefonie weten te compenseren. In het tweede kwartaal van 2013 zijn de Zorgwinkel en de uitleen-activiteiten verkocht. Twee redenen lagen hieraan ten grondslag: De loophulpmiddelen worden niet langer vergoed vanuit de AWBZ. Dit levert netto 30% minder inkomsten op. De overheveling van de hulpmiddelen van de AWBZ naar de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars hebben dusdanige eisen gesteld aan de leveranciers dat Vérian hier niet aan kon voldoen met behoud van een evenwichtige businesscase. Ten aanzien van de kerngegevens Winkel en Uitleen geldt dat de financiering 2013 niet langer gebaseerd is op uitleen, frequentie of aantal transporten, maar uitgedrukt is in weken met vaak een combinatie van producten bij elkaar. Dit maakt het niet mogelijk om gespecificeerde gegevens te tonen die een vergelijking met 2012 hebben. 15

16 Financiële informatie Het verslagjaar 2013 is afgesloten met een negatief bedrijfsresultaat van 3,9 miljoen (in 2012 met 1,5 positief). Genormaliseerd is het resultaat ,3 miljoen negatief. Care & Clean BV De Wmo-activiteiten binnen Vérian Care & Clean B.V. hebben een sterk negatief resultaat behaald van 3,4 miljoen. In nieuwe aanbestedingen vanuit de gemeenten wordt de prijsdruk steeds hoger waardoor de marges lager worden. Ook is een duidelijke verschuiving zichtbaar van HH-2 productie naar het goedkopere HH-1 product. Hierdoor is het nog belangrijker om zo goed mogelijk te sturen op een goede productiviteit en inzet van het juiste deskundigheidsniveau van medewerkers. De activiteiten van de Care & Clean B.V. leverden in 2013 zelfs geen dekkingsbijdrage aan de overheadskosten. Door een aantal incidentele tegenvallers en een hoog ziekteverzuim, waardoor de productiviteit achterbleef, zijn de financiële resultaten duidelijk slechter dan waar in de begroting vanuit was gegaan. Incidentele kostenposten zijn veroorzaakt door onder andere het verliezen van de aanbesteding in Zutphen met een niet toereikende reorganisatievoorziening hiervoor, en een aantal mensen op ondersteunend gebied welke bij het winnen van de aanbesteding in de regio Nijmegen moesten worden overgenomen. Een claim in het kader van Overgang van Onderneming ligt hieraan ten grondslag. Voor dit laatste loopt nog een juridische procedure. In 2013 heeft Vérian binnen de Wmo ingeschreven op een aantal (Europese dan wel bestuurlijke) aanbestedingen voor de huishoudelijke zorg. Hierbij is er door gemeenten sterk ingezet op verlaging van de tarieven. De gemiddelde tarieven voor de verleende zorg zijn gedaald van gemiddeld zo n 22,96 per uur naar 21,85 per uur. De kosten die gemaakt worden voor de zorgverlening (ongeveer 84% van de kosten betreffen de loonkosten van het uitvoerend personeel) zijn niet gedaald. Vérian heeft het beleid gehandhaafd om niet onder de kostprijs in te schrijven. Stichting Vérian en andere BV s Binnen het segment AWBZ werd een zeer bescheiden positief bedrijfsresultaat gerealiseerd. De totale uren geleverde zorg zijn gestegen in Door onderaannemers werd voor 4,5 miljoen aan zorg geleverd (in regio Nijmegen 0,2 miljoen). Wel is er een duidelijke verschuiving zichtbaar van de verpleging naar de persoonlijke verzorging. Door onder andere een hoog ziekteverzuimpercentage is de arbeidsproductiviteit sterk achtergebleven. Omdat de zorgvraag wel ingevuld moest worden zijn er relatief veel uitzendkrachten ingezet waardoor de kosten sterk stegen. Het resultaat is 0,4 miljoen in 2013 en daarmee duidelijk lager dan in 2012 ( 2,4 miljoen). De grootste zorgkantoor regio blijft voor Vérian de regio Apeldoorn/Zutphen. Hier is in 2013 een stabiele productie zichtbaar. In de regio Zwolle is de grootste groei zichtbaar, hier zijn de uren met 39% gestegen ten opzichte van Dit is enerzijds veroorzaakt door de samenvoeging van het voormalige Beeuwkes en Vérian team, maar ook door betere contacten met het ziekenhuis. In de regio Utrecht is het aantal uren, dankzij het uitbesteden van productie via onderaannemers, op hetzelfde niveau gebleven als in In de laatste maanden van het jaar is wel een daling zichtbaar die wordt veroorzaakt door het opheffen van het eigen team in de regio. Het was niet meer rendabel om in de regio Utrecht zelf een team actief te houden. De productmix discussie met het zorgkantoor Achmea is nog altijd een periodiek gespreksonderwerp, ondanks dat de insteek van het zorgkantoor is veranderd in de inkoop van onplanbare en gespecialiseerde zorg. Nog altijd levert Vérian duurdere, gespecialiseerde zorg rechtmatig zonder hiervoor de volledige vergoeding te ontvangen. In de regio Nijmegen is na een aantal jaren groei een stabilisering in de productie van 2013 zichtbaar (0,4% hoger). In de regio Waardenland is voor het tweede jaar op rij een duidelijke productie-groei zichtbaar (13% t.o.v. 2012). In de regio Arnhem is een productie-daling zichtbaar aangezien wij daar in 2013 niet zijn aangemerkt als zogenaamde Geld Volgt Klant-aanbieder en wij beperkt zijn in de productie-ruimte tijdens de zorginkoop. Een gedeelte van de productie die wel geleverd is, is niet door het zorgkantoor vergoed. 16

17 Binnen het segment overige diensten is er een negatief bedrijfsresultaat van 0,9 miljoen behaald, een duidelijk verliesgevende activiteit hier binnen zijn vooral de Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering ( 0,4 miljoen) en de zorgcentrale ( 0,3 miljoen). In 2012 is de diëtetiek uit de basisverzekering verdwenen, waardoor de zorgvraag is ingestort. Er zijn een aantal maatregelen genomen, maar dit heeft nog niet tot een kostendekkende dienstverlening geleid. In 2013 is de dieetadvisering deels weer in het basispakket teruggekomen, echter heeft dit niet tot een grote productie-stijging geleid. In 2013 zijn daarom aanvullende maatregelen genomen om tot een financieel sluitende dienstverlening te komen, een reorganisatie van de afdeling maakt hier onderdeel van uit. Deze is in de 2e helft van 2013 in gang gezet. 3.1 Financiële kengetallen Het geconsolideerd bedrijfsresultaat 2013 sluit op negatief. Sinds 2011 zijn de activiteiten vanuit de Beeuwkes entiteiten ook mee geconsolideerd. Hierdoor zijn de verhoudingsgetallen duidelijk gewijzigd. De activiteiten rond de huishoudelijke verzorging leverden 37 % (in ,1%) van de totale opbrengsten. De AWBZ-productie was goed voor 51,5 % (in ,2%) van de totale opbrengsten. De overige opbrengsten,11,5 % (in ,7%) bestaan o.a. uit gemeentelijke subsidies voor jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk, subsidie van de organisatie ZonMW, afrekeningen met cliënten voor voedingsvoorlichting en cursussen, dienstverlening op het gebied van bereikbaarheid en personenalarmering. Zowel de geconsolideerde als de enkelvoudige jaarrekening voor de Stichting Vérian zijn gepubliceerd op Vérian streeft naar een verbetering van de financiële positie. Bij het huidige ondernemingsklimaat en de oplopende risico s hoort een ruime financiële buffer. Vérian hanteert hierbij twee normen: Een verhouding eigen vermogen/totale baten van 15% (2013: 5,4%, 2012: 10,1%, 2011: 8,0% 2010: 8,6%, 2009: 5,0%, 2008: 3,7%); Een verhouding eigen vermogen/totale vermogen (is balanstotaal) van 25% (2013: 20,4%,2012: 32,8%, 2011: 26,0% 2010: 27,7%, 2009: 17,9%, 2008: 12,0%). Door de overname van Beeuwkes Thuiszorg is de verbetering van het vermogensniveau in 2011 blijven steken. In 2012 was wel een duidelijke verbetering zichtbaar, echter heeft het negatieve resultaat in 2013 tot een duidelijke verslechtering geleid. Deze zal naar verwachting in 2014 verder gaan dalen doordat in 2014 een beperkt verlies wordt verwacht. Resultaatratio Resultaatratio Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten Resultaatratio: niet AWBZ-gefinancierde resultaten Vorig jaar 6,0% - 2,6% Verslagjaar 0,9 % - 11,5 % Liquiditeit Liquiditeit Liquiditeit (totaal vlottende activa/overige kortlopende schulden) Vorig jaar 1,63 Verslagjaar 1,34 Solvabiliteit Solvabiliteit Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal) Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal opbrengsten) Vorig jaar 32,8% 10,1% Verslagjaar 20,4 % 5,4 % 17

18 3.2 Niet- financiële kengetallen Milieuaspecten facilitair In 2013 is de afdeling Facilitair verder ingericht. Door het aanstellen van een hoofd Inkoop is voorzien in meer aandacht voor het ontwikkelen van een milieu verantwoord duurzaam beleid. Hoewel er gestreeft wordt naar een integraal beleid, worden de volgende acties in dit kader al uitgevoerd: Wanneer armaturen worden verwisseld, dan gebeurt dit door energiezuinige exemplaren. Wanneer ontruimingspictogrammen worden verwisseld, dan gebeurt dit door LED-exemplaren. Vérian heeft groene stroom en gas, inclusief certificaten. Leveranciers voldoen aan Din en ISO-eisen wat betreft productieprocessen, recyclebaarheid etcetera. De AXIA kantoorstoelen zijn voor 98% recyclebaar. Ook het ingehuurde schoonmaakbedrijf Dolmans werkt volgens strenge eisen: zo min mogelijk productgebruik en geen chloor. Vérian zamelt papier apart in. In iedere kantoorruimte staat een papierbak, welke door de medewerker wordt geleegd in een papiercontainer. Het oude meubilair krijgt via de verhuizer een bestemming bij een goed doel. Alles wat weg kan met een stekker wordt naar de afvalstraat van de gemeente gebracht. Carpoolen vanaf het hoofdkantoor bij gezamenlijke afspraken. In de nieuw te betrekken locaties zijn kantoren doorgaans niet meer uitgerust met schakelaars, maar met bewegingsmelders. Bij een keuze, kiest Vérian voor een bewegingsmelder. 18

19 Informatie over voornaamste risico s en onzekerheden 4.1 Strategisch en financieel In strategisch opzicht zijn er veel onzekerheden. Zo wordt er op het gebied van: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding bezuinigd. Tegelijkertijd neemt de zorgvraag toe. Vooral de zorg aan ouderen met psychogeriatrische problemen en cliënten met psychiatrische problematiek levert risico s op, zeker nu de intramurale capaciteit voor deze groepen afneemt. Dat leidt vervolgens tot een toenemende druk op de extramurale zorg en dus op de dienstverlening die Vérian levert. Een toenemende zorgvraag met afnemende financiën is een risico voor de cliënt in de eerste plaats, maar zeker ook voor de organisatie. Indien de voorgestelde bezuinigingen daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd, levert dit risico s op voor de continuïteit van de organisatie. Onzeker blijft de definitieve besluitvorming inzake de positionering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Indien de JGZ wordt ondergebracht in een nieuw of ander samenwerkingsverband, dan heeft dat mogelijke financiële gevolgen voor de organisatie. De besluitvorming daarover vindt in 2014 plaatst. 4.2 Operationeel In aansluiting op de strategische bevindingen staat de organisatie voor de opdracht om snel te kunnen inspelen op de gevolgen van het overheidsbeleid. Daarop vooruitkijkend wordt van Vérian een hoge mate van transparantie en flexibiliteit gevraagd. Om de organisatie toekomstbestendig te maken, is de wijze waarop Vérian georganiseerd is opnieuw geëvalueerd op de aansluiting van het nieuwe tijdperk. Gekeken is of werkwijzen verbeterd en efficiënter ingericht kunnen worden, bijvoorbeeld door het digitaliseren van organisatieprocessen. Een uitvloeisel hiervan is de invoering van ONS, dat eind 2013 is ingeregeld en gedurende 2014 wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naast de invoering van een elektronisch cliëntdossier betekent dit ook dat de verwerking van cliëntgegevens, en processen zoals: planning, registratie en facturatie vereenvoudigen. De invoering van zelforganiserende teams binnen de divisie V&V is in september 2013 met zes pilotteams gestart. Na deze pilot en de evaluatie daarvan, vindt in 2014 en 2015 een verdere uitrol plaats van de overige V&V teams. De principes van zelforganiserende teams leiden tot een andere structuur van leiding geven, coaching en coördinatie. In voor Zorg begeleidt de divisie hierin. Ook werden in 2013 de eerste stappen gezet naar een samenvoeging van backoffice onderdelen waardoor de huidige versnippering van werkzaamheden vermindert, het terugdringen van afstemmingsproblemen vermindert en er efficiënter gewerkt kan worden. In 2014 worden deze samenvoegingen verder doorgevoerd. 4.3 Wet- en regelgeving Zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met onzekerheden op veel terreinen. Wijzigingen in wet- en regelgeving zijn daarvan belangrijke kenmerken. Daarom is het belangrijk dat Vérian blijft voldoen aan de geldende normen, wettelijke eisen en regelgeving. Daarom is recent de procedure normen en wettelijke eisen opnieuw beoordeeld en aangepast. Binnen Vérian is er nu een actueel overzicht van alle wet- en regelgeving waaraan wij als zorgorganisatie moeten voldoen. Tevens is per wet- en/of regelgeving aangegeven wie de verantwoordelijke is voor de monitoring en rapportage en hoe de communicatie over wijzigingen verloopt binnen de organisatie. Om te kunnen blijven voldoen aan (toekomstige) normen en wettelijke eisen wordt jaarlijks beoordeeld of verbeteringen in de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Hierbij worden alle normen en wettelijke eisen herbeoordeeld. 19

20 Informatie over financiële instrumenten Binnen de Planning & Controlcyclus van Vérian wordt elke periode een managementrapportage opgeleverd. Ook is deze met behulp van de managementinformatie-tool Qlikview dagelijks opvraagbaar. In 2013 is voor de sturing op het gebied van het ziekteverzuim een e-hrm applicatie in gebruik genomen. Het management wordt hierin voorzien van informatie en gesignaleerd op het uitvoeren van noodzakelijke acties. De navolgende managementinformatie wordt in elke periodieke rapportage gerapporteerd: Productierapportage per periode; (Financiële) rapportage per periode (o.a. productiviteit, ziekteverzuim, rechtmatigheid van ingezette zorg conform indicaties en deskundigheidsmix); Monitoring corrigerende maatregelen uit interne en externe audits en managementreview driemaal per jaar. De veranderingen en bezuinigingen in de zorg vragen steeds meer om beheersing van de geldstromen binnen Vérian en maken het ook noodzakelijker om optimaal rendement te halen uit de aanwezige middelen. Derhalve is eind 2012 een treasury-statuut opgesteld. Door intern verbeterde focus worden de in- en uitgaande geldstromen beter beheersd en worden het vermogen en de resultaten beter beschermd tegen financiële risico s als debiteuren-, valuta-, rente- en beleggingsrisico s. In het statuut zijn o.a. ook uitgangspunten benoemd voor het gebruikmaken van middelen als rentederivaten (maakt Vérian geen gebruik van) en beleggingen (spaarrekeningen) waarbij dit alleen gebeurt bij instellingen met een minimale kredietwaardigheid voor lange looptijden van AA die onder Nederlands financieel toezicht vallen. Ook in 2013 zijn de belangrijkste stuurvariabelen: de productiviteit en inzet van de juiste deskundigheid gebleven. Het jaar heeft ook aangetoond dat hier een groot financieel risico in zit en dat als deze variabelen uit de pas lopen er snel verliezen worden gerealiseerd. Binnen de Huishoudelijke Verzorging (2009: 77,9%, 2010: 78,6%, 2011: 79,1%, 2012: 79,3%, 2013: 77,2%) heeft een duidelijke productiviteitsdaling plaatsgevonden. Binnen de divisie Verpleging en Verzorging is de productiviteit ook duidelijk gedaald (2009: 61,0%, 2010: 63,2%, 2011: 63,0%, 2012: 63,0%, 2013: 61,8%). 5.1 Ziekteverzuim In 2013 is het ziekteverzuim als speerpunt benoemd door het managementteam. Binnen een projectmatige aanpak zijn de volgende acties uitgevoerd: Ziekteverzuim is nog explicieter een integraal onderwerp van management, leidinggevenden en medewerker geworden. Concreet betekent het dat het een onderwerp is in de reguliere overlegmomenten; Het beleid en de aanpak ziekteverzuim zijn herijkt. De leidinggevenden zijn daarop getraind; Er zijn FDT (frequentie, duur en tijd) gesprekken gevoerd. Hierbij nam iedere leidinggevende zijn formatie door aan de hand van de verzuimhistorie en een inschatting over de verzuimrisico s van medewerkers. Doel is hiermee proactief het gesprek te voeren met medewerkers om verzuim te voorkomen. Ondanks deze inspanningen is het verzuim verder gestegen. Eind 2013 is het verzuim en de verzuimontwikkeling nogmaals grondig geanalyseerd en samen met de uitgevoerde inspanningen geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak voor Kern van het plan van aanpak is het gedragsmodel. Net als in 2013 is ook voor 2014 de doelstelling voor verzuim gesteld op 5%. Het verzuim is in 2013 geëindigd op 6,9%. Het langdurige verzuim heeft een groot aandeel in het totale verzuim. In het plan van aanpak is vooral de focus gelegd om dit deel van het verzuim te beïnvloeden. 20

21 Informatie over toepassing van gedragscodes 6.1 Gedragscodes Binnen Vérian worden meerdere gedragscodes gehanteerd. Ze zijn gericht op de cliënt, omgaan met ICT-middelen en op het omgaan met gegevens van collega s. Gedragscode Vérian Met de naam Vérian, het logo en de missie en visie worden waarden weergegeven die belangrijk zijn in de omgang met cliënten. Waarden die alle medewerkers centraal moeten stellen in hun omgang met de cliënt. Ook in contact met andere organisaties, zoals: zorgverzekeraars, gemeenten en andere zorginstellingen. Iedereen is verplicht zich te houden aan deze kernwaarden. Met de gedragscode wordt een verdere vertaling gemaakt naar de praktijk, naar het gedrag dat afgeleid is van deze normen en waarden. De gedragscode van Vérian omschrijft dus wat wel en niet kan in de omgang met de cliënt. De gedragscode geeft de afspraken weer waaraan iedere medewerker zich moet houden. Aan deze gedragscode ligt een beroepscode ten grondslag zoals deze is geformuleerd door de beroepsorganisaties. In de gedragsregels is het Vérian beleid vastgelegd op onderwerpen als legitimatie, geheimhouding, geschenken en giften en het omgaan met financiën van de cliënt. Gedragscode ICT Vérian heeft voor het gebruik van het netwerk, internet, extranet, , webmail en gebruik ICT-middelen een gedragscode opgesteld. De gedragscode dient te worden onderschreven bij gebruik van ICT-apparatuur van Vérian. Iedere gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn gedrag in de omgang met het netwerk, internet en en houdt zich tenminste aan deze gedragscode, ter aanvulling op de technische beveiligingsmaatregelen binnen Vérian. De Privacywijzer Vérian hecht grote waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van zowel cliënten als medewerkers. De privacywijzer is dan ook opgesteld met als doel om als geheugensteuntje te dienen bij de uitvoering van werkzaamheden en bevat handvatten voor het zorgvuldig omgaan met gegevens van medewerkers, collega s en cliënten. 21

Jaarverantwoording 2012. Stichting Vérian & Stichting Beeuwkes Thuiszorg

Jaarverantwoording 2012. Stichting Vérian & Stichting Beeuwkes Thuiszorg Jaarverantwoording 2012 Stichting Vérian & Stichting Beeuwkes Thuiszorg Jaarverslag zorginstellingen 2012 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Algemene informatie... 4 2.1 Interne organisatiestructuur en personele

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2012. Stichting Vérian & Stichting Beeuwkes Thuiszorg

Jaarverantwoording 2012. Stichting Vérian & Stichting Beeuwkes Thuiszorg Jaarverantwoording 2012 Stichting Vérian & Stichting Beeuwkes Thuiszorg Jaarverslag zorginstellingen 2012 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Algemene informatie... 4 2.1 Interne organisatiestructuur en personele

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

Jaarverslag zorginstellingen 2014 Stichting Vérian

Jaarverslag zorginstellingen 2014 Stichting Vérian Jaarverslag zorginstellingen 2014 Stichting Vérian Inhoudsopgave 1 Verslag van de Raad van Bestuur... 3 2 Verslag van de Raad van Toezicht... 5 3 Algemene informatie... 7 3.1 Thuiszorg Vérian... 7 3.2

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Kort kennismaken. Wie ben ik? Wie is Vérian?

Kort kennismaken. Wie ben ik? Wie is Vérian? Kwaliteit van Zorg Kort kennismaken Wie ben ik? Wie is Vérian? Toelichting op sheet 2. Wie ben ik : Roswitha Heitbrink, manager Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar bij Vérian. roswithaheitbrink@verian.nl Vérian:

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de WMO VPT in de Wijk 2 VPT in de Wijk is een volwaardig alternatief voor intramuraal wonen (verzorgingshuiszorg) In 2009 heeft het zorgkantoor aan Evean gevraagd om een oplossing te bedenken voor

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg

Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg Wine te Meerman 26 januari 2012 ZZP-gefinancierde zorgaanbieders helpen met het organiseren van vraaggerichte zorg binnen financiële kaders

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Van Instituut naar onderneming Casus In voor zorg!-congres 15 november 2010, Eric Hisgen

Van Instituut naar onderneming Casus In voor zorg!-congres 15 november 2010, Eric Hisgen Van Instituut naar onderneming Casus In voor zorg!-congres 15 november 2010, Eric Hisgen Programma Feiten, cijfers, uitdagingen Context van ontwikkeling Strategische keuzen tot nog toe Strategische keuzen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

COOPERATIE VAN ZELFSTANDIGE ZORGVERLENERS

COOPERATIE VAN ZELFSTANDIGE ZORGVERLENERS COOPERATIE VAN ZELFSTANDIGE ZORGVERLENERS Opgericht in 2007 Actief in de sectoren V&V, Welzijn, Psychiatrie, Jeugdzorg, Kraamzorg, Maatschappelijk Opvang Regio Limburg; meer dan 230 aangesloten leden Opdrachtgevers:

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers voorzitter Raad van Bestuur 11 december 2013 1 De Opbouw Wie of wat is De Opbouw? Opgericht 1939 Medewerkers ca. 5.500 (3.219 fte) 200+ locaties in 114 gemeenten in 3

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Manager HRM. Thuiszorgorganisatie Vérian

Manager HRM. Thuiszorgorganisatie Vérian Manager HRM Thuiszorgorganisatie Innovatief, ondernemend, veelzijdig, met persoonlijke aandacht Innovatief, ondernemend, veelzijdig en persoonlijke aandacht zijn begrippen die zowel de organisatie typeren

Nadere informatie

Nu is van u. Thuiszorg

Nu is van u. Thuiszorg Nu is van u. De b es bij u te zorg thuis www.v iven t. nl Thuiszorg Thuiszorg bij u thuis kunnen leveren. Wij bieden overdag en 's nachts zorg aan. Altijd in samenspraak met u en uw omgeving. Onze zorg

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Profielschets Manager Financiën Planning & Control

Profielschets Manager Financiën Planning & Control Profielschets Manager Financiën Planning & Control April 2016 1. De Levenseindekliniek De Levenseindekliniek is op 1 maart 2012 opgericht op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig

Nadere informatie

Renoveren of opnieuw beginnen?

Renoveren of opnieuw beginnen? Renoveren of opnieuw beginnen? Inhoud Aangenaam Wat speelt er? Terug naar de basis Organisatiefilosofie Casus STMG Conclusie 2 Aangenaam Vebego Familiebedrijf Met meer dan 70 jaar ervaring Vebego in de

Nadere informatie

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : september 2011 Versie : 0.1 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Resultatenrekening... 2 1.1 Personeelskosten

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Versie: 7 maart 2016 Datum vaststelling door bestuurder Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ondergetekenden komen overeen etc. 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, gelet op de artikelen 11, vierde en vijfde lid, 12, tweede, derde

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company De brug naar toekomstbestendigheid Skipr Masterclass HR A Vebego company Aangenaam Vebego en Assist 3 De brug naar een flexibele toekomst 10 Onze best practices 19 Discussie 21 Agenda 2 3 Aangenaam Vebego

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9 Inkoopspecificaties Pagina 1/9 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2013 Menzis Niet-aanbestede producten 2013 2 Inkoop Niet-aanbestede producten 2013 Inhoudsopgave 1 Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Menzis Niet-aanbestede producten 2014 1 Inhoudsopgave Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Careyn. Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering

Algemene Leveringsvoorwaarden Careyn. Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering Algemene Leveringsvoorwaarden Careyn Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering Naam Document : Algemene leveringsvoorwaarden Careyn Afdeling Voedingsvoorlichtting en Dieetadvisering Eigenaar document : Manager

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden GroenekruisDomicura: voor alle zorg bij u thuis Als het om uw gezondheid gaat, of om die van uw kind of iemand anders die u dierbaar is, dan neemt u geen enkel risico. Dan is alleen

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Statenmededeling inzake transitie Sensoor Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De stand van zaken inzake de transitie van de dienstverlening

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2333 Vragen van de leden

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg 1 Van de zorgaanbieder: Naam en adres zorgaanbieder Stichting Zuidzorg De Run 5601 5504 DK Veldhoven

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij!

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! Ontwikkelingen Klant/Consument: - mondiger/eigen verantwoordelijkheid - Regie (o.a. via PGB) - maatwerk - één loket (gemak,

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Utrecht, februari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Strategisch beleid Vérian 2013-2015

Strategisch beleid Vérian 2013-2015 Strategisch beleid Vérian 2013-2015 Een voortzetting van ambities Apeldoorn, 1 oktober 2013, versie 04 vastgesteld Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemeen... 4 2. Landelijke ontwikkelingen... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Transitie WMO. Annelies Wolters Bestuurssecretaris

Transitie WMO. Annelies Wolters Bestuurssecretaris Transitie WMO Annelies Wolters Bestuurssecretaris Onderwerpen Introductie De Noorderbrug Verloop aanbestedingen afgelopen jaar Impact inrichting backoffice Ruimte voor specialisme Strategische keuzes komende

Nadere informatie

Openbare zienswijze. Concentratie. Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting

Openbare zienswijze. Concentratie. Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting Openbare zienswijze Concentratie Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting Inhoud 1. Inleiding 4 2. Conclusie 5 3. Algemene ontwikkelingen in de markt 6 4. Gevolgen voor de marktstructuur 4.1 Afbakening

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgarrangement: planning = realisatie

Zorgarrangement: planning = realisatie Zorgarrangement: planning = realisatie Algemene informatie Organisatie: Rivas Zorggroep Aantal zorgprofessionals: 6.000 waarvan 2.500 werkzaam in de extramurale AWBZ Registratievorm: van handmatige registratie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

WZH beleid dialoog met belanghebbenden

WZH beleid dialoog met belanghebbenden WZH beleid dialoog met belanghebbenden Status document Versie 1.0 Ingangsdatum 01 juli 2015 Evaluatiedatum 30 juni 2017 Auteur Verantwoordelijk Bestuurssecretaris Bestuurder Locatie exemplaren Website:

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Menzis wijkverpleging opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Programma 1. Opening bijeenkomst (Ria Stegehuis) 2. Menzis visie/ambitie Wijkverpleging

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie