BEGROTING. januari december OVER-gemeenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEGROTING. januari december 2012. OVER-gemeenten"

Transcriptie

1 BEGROTING januari december 2012 OVER-gemeenten 1

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Begroting en meerjarenbegroting 4 Product Personeelslasten 5 Product Automatiseringskosten 5 Product Kantoorkosten 6 Product Huisvestingslasten 6 Verloop gemeentelijke bijdrage 7 Gerealiseerde bezuinigingen 8 Ontwikkelingen personeelsmanagement 9 Risico s 10 2

3 Inleiding Bijgaand treft u aan de begroting voor 2012 en meerjarenbegroting Er is voor gekozen om een vergelijking te maken tussen 2011 en Er zijn geen kolommen betreffende de 40/60 verhouding opgenomen, daar dit een vertroebeld beeld weergeeft en het de leesbaarheid niet ten goede komt. In onderstaand verhaal wordt ingegaan op de diverse kosten componenten 3

4 Begroting en meerjarenbegroting FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF Nieuw beleid Personeelslasten Overige personeelslasten Automatisering Kantoorkosten Huisvestingslasten Algemene kosten Totaal nieuw beleid Oostzaan Wormerland Totale bijdrage Saldo begroting

5 Personeelslasten/Salariskosten In eerste instantie wordt ingegaan op de formatie aspecten. In deze opstelling wordt er vanuit gegaan dat indien sprake is van vacaturevervulling uit de ruimte die is vrijgemaakt binnen de vacaturegelden dit geen formatieaanpassing is. Per bedraagt de formatie 129 Fte, dat wordt opgevuld met 142 personen. Ten opzichte van 2011 is de vrijval van 1 fte op het gebied van riolering en water niet opnieuw ingevuld. De salariskosten 2012 stijgen ten opzichte van 2011 met een bedrag van ,-. Dit komt voornamelijk door een salarisstijging van 1% en een stijging van alle werkgeverslasten van 1%, en de uitkomsten van de functiewaardering in Overige personeelskosten Voor de specificatie van de overige personeelslasten wordt u verwezen naar de cijfermatige verklaring in de bijlage. Ten opzichte van 2011 worden geen wijzigingen in het budget doorgevoerd. Wel worden diverse producten anders gegroepeerd. Automatiseringskosten Ten opzichte van 2011 een stijging van de kosten van ,-. Oorzaak hiervan zijn voornamelijk de kosten van de uitwijk, het contract waardoor we bij calamiteiten zijn gewaarborgd van een continuering in onze processen. Ten opzichte van 2011 betreft dit een kostenstijging van ,-. Ook zijn de kosten van onderhoud software groter dan begroot, en leiden tot een bugetaanpassing van ,- voor de huidig lopende contracten. In 2011 zal een nieuwe nota automatiseringsbeleid worden opgesteld. Hierin zal de investeringscriteria worden aangepast, waarbij investeringen kleiner dan direct in de exploitatie zullen worden verwerkt. Uitgaande van deze systematiek wordt in de begroting 2012 voorgesteld op de volgende investeringen op het gebied van automatisering in de exploitatie te verwerken: POC Citrix Het Nieuwe Werken nodigt uit tot meer gebruik van Multi media bestanden voor geluid en video, en ook het videovergaderen. Het bestaande netwerk is hiervoor niet geschikt. De ombouw van het huidige netwerk ging vooraf aan de visie op en de realisatie van Het Nieuwe Werken. De kosten van de ombouw bedragen voor ,- aan onderzoekskosten, waardoor het systeem in 2013 zal worden geïnstalleerd. De investering hiervan bedraagt ,- Er wordt rekening gehouden met een licentie voor 100 medewerkers. Kosten van implementatie en jaarlijkse onderhoudskosten zijn nog niet bekend. Oracle op windows platvorm De databases van alle partijen zijn nu samengebracht op het Unix-platform, dat in principe alleen voor de Centric-applicaties was bedoeld. In de afgelopen maanden is herhaaldelijk gebleken dat de databases van externe partijen (m.n. SBA) voor de nodige problemen zorgde, waardoor de dienstverlening in het geding kwam. Oracle op een Unix-systeem blijkt stabieler te zijn. Desondanks is het aan te raden om de Centric-databases te scheiden van de SBA-databases. De laatste worden dan op een Windows-platform geplaatst, omdat de ondersteuning vanuit SBA beter is geregeld op het Windows-platform. De kosten van splitsing bedragen ,- 5

6 Vervanging Unix Op basis van een vervangingsinvestering bedraagt de nieuwe investering van de Unix server Datadistrubutie Datadistributie heeft als spin in het web applicatie diverse kostencomponenten in diverse projecten. Het gaat over koppelingen met Key2finance, BAG, DDS, GBA, Mijn Werkplek, Berichtenadministratie, Koppeling Formulierenserver, SBA, enz. Het totaalbedrag van de investering bedraagt ,-. Sociale zaken, cliënt volgsysteem reïntegratie De consulenten van sociale zaken Wormerland hebben op dit moment onvoldoende grip op de activiteiten in het kader van re-integratie van mensen die een beroep doen op de VVWB. Een goed ingericht klantvolgsysteem is een voorwaarde om de reïntegratie goed te monitoren en tijdig te kunnen sturen op basis van managementinformatie. De kosten voor het inkomensdeel van de WWB zijn een belangrijk issue. Het is dan ook van belang om de reïntegratie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Een dergelijk systeem kost ,-. Deze lasten zullen volledig worden doorbelast aan de gemeente Wormerland. Kantoorkosten Druk en bindwerk, reprokosten en kantoorartikelen In het kader van de automatisering en digitalisering wordt voorgesteld om de kantoorkosten in 2012 met ,- en daarnaast in 2013 met nogmaals ,- af te laten nemen. Bij het inventariseren van het huidige printerpark en kopieerkosten wordt verwacht in 2012 en 2013 een besparing te realiseren van Verder hebben beide gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland zich uitgesproken over de digitalisering van de raadstukken. Beide raden willen in proef vorm de raden gaan digitaliseren. De inschatting is dat de ontwikkeling onontkoombaar is, en dat vanaf 2012 de raden volledig digitaal zullen werken. Dit is mede door de beide werkgroepen financiën aangegeven als doelstelling. Dit betekend nogmaals een besparing op de kopieerkosten van de raad van ,-. Abonnementen Met ingang van 2012 wordt voorgesteld om ,- aan lopende abonnementen te besparen. Het totale jaarbudget voor abonnementen binnen OVER-gemeenten bedraagt ,- waardoor in 2011 bijna alle abonnementen zullen worden opgezegd. Huisvestingslasten In 2011 is door medewerking van Stichting Rijk een nieuw contract afgesloten voor de energielevering van beide gemeenten. Hierdoor wordt een besparing verwacht op de energielasten van beide gemeentehuizen van ,- 6

7 Gemeentelijke bijdrage Bovengenoemde wijzigingen zijn opgenomen in onderstaand schema, en leiden tot de volgende gemeentelijke bijdragen: FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF Bijdrage gemeenten Nieuw beleid Personeelslasten Automatisering best. Onh. Contr POC Citrix onderzoekskosten POC Citrix aanschaf Oracle op Windows Vervanging Unix Datadistributie Totaal nieuw beleid Bezuinigingen Kantoorkosten Digitalisering Raad Abonnementen Huisvestingslasten energie Totaal bezuinigingen Nieuwe bijdrage gemeenten Aangepaste bijdrage: Oostzaan Wormerland Meerjarenontwikkeling Bijgevoegd op bijlage 5 is de meerjarenontwikkeling t/m Hierbij is uitgegaan van het feit de bezuinigingen in 2012 wederom worden gehaald en een aantal kostencomponenten een neerwaartse bijstelling in zich hebben. 7

8 Bezuinigingen Bij het opstellen van de primitieve begroting van OVER-gemeenten zijn door de samenwerking voordelen ontstaan op formatie. Deze besparingen zijn bij de start van OVER-gemeenten direct in de meerjaren begroting verwerkt. De besparing bestond uit het niet opvullen van vacatures van bijvoorbeeld afdelingshoofden uit beide gemeenten. Het resultaat voor 2010 is zoals al eerder gepresenteerd ,-. Op de directe producten zijn geen bezuinigingen doorgevoerd. Alle genoemde posten zijn direct overgenomen uit de gemeentelijke begrotingen in de begroting van OVER-gemeenten, en binnen de gemeentelijke begroting is het totaal van deze posten verantwoord als bijdrage OVER-gemeenten. De genoemde formatievoordelen zijn cumulatief en lopen op naar ,- en ,-. Dit wordt gerealiseerd door het niet vervangen van een medewerker beleid en regie, medewerker projectenbureau en het anders organiseren van de brandweer. Voor 2012 waar deze begroting betrekking op heeft zien we dat de formatieve besparingen gerealiseerd zijn maar dat we op de huidige formatie geen extra bezuiniging kunnen realiseren. Kortom ontstane vacatures anders dan hierboven genoemde formatievoordelen zullen opnieuw worden opgevuld. De directe producten binnen OVER-gemeenten zullen met ingang van 2012 de volgende voordelen opleveren: - Kantoorkosten, op het printerpark en kopieerkosten wordt een besparing van ,- - Digitalisering van de raad gaat een besparing opleveren van ,- - Kantoorkosten, in het kader van de digitalisering zullen alle abonnementen worden opgezegd, een besparing van ,- - Huisvestingslasten voor beide gemeentehuizen, door afsluiten van een nieuw contract met de energieleverancier een besparing van ,- Verder is voor 2012 gekeken naar de efficiency van producten, welke de volgende mogelijke besparingen kunnen opleveren voor de volgende producten: Omgevingsvergunning Het is mogelijk om in te bezuinigen op de formatie voor het afhandelen van de omgevingsvergunningen. Door de inzet op meer digitaal werken en het vereenvoudigen van processen kan de formatie worden verminderd, en toch de dienstverlening aan de burger verbeterd. Dit is de verwachting en nog niet financieel verwerkt in de meerjarenbegroting van OVER-gemeenten. 8

9 Ontwikkelingen personeelsmanagement In het kader van goed werkgeverschap zullen in 2012 de volgende speerpunten worden uitgewerkt: Activiteitsgerichte werkruimtes Eind 2010 is in het kader van Het Nieuwe Werken een werkgroep aan de slag gegaan met de pilot Werkplek van de toekomst. In deze werkgroep zat van iedere afdeling één collega. Samen met JBK (leverancier kantoormeubelen) is gekeken naar hoe in beide gemeentehuizen activiteitsgerichte werkruimten kunnen worden gerealiseerd. Het project heeft als doel mensen vertrouwd te laten worden met activiteitsgerichte werkruimtes, en zal jaarlijks worden uitgebreid. E-HRM De behoefte is om een toekomstvast en optimaal dienstverlenend E-HRM systeem aan te schaffen, wat gericht is op de gebruiker. De gebruiker, leidinggevenden en medewerkers komen bij het nieuwe moderne E-HRM systeem centraal te staan. Het systeem moet daarbij de gebruiker uitnodigen om mee aan de slag te gaan door optimaal gebruiksgemak en informatie met duidelijke overzichten. Een modern E-HRM systeem vraagt in eerste instantie een investering, maar levert een aantrekkelijk en modern product, en levert uiteindelijk ook geld op. Gezondheidsweek Binnen OVER-gemeenten is het goed om een gezondheidsweek te organiseren om medewerkers bewust te maken van: Een juiste balans tussen lichamelijke in- en ontspanning, welke ervoor zorgt dat medewerkers zich energieker voelen Stilstaan bij alles wat met werk te maken heeft. Hoe kunnen ze het beste werk organiseren en de werkplek daarop inrichten? Diverse workshops organiseren en zelftesten geven medewerkers inzicht in aspecten van het werk. Door toekenning van dit budget kan een breed aanbod met ontspanning, beweging en uitstraling worden georganiseerd. Naast de lichamelijke aspecten spelen ook aspecten zoals uitstraling en zelfvertrouwen. Een belangrijke rol bij hoe mensen zich voelen. 9

10 Risico s Onderstaande risico s zijn nog niet opgenomen in de begroting voor 2012 omdat bij het opstellen van de begroting 2012 nog onzeker is of deze posten zich gaan voordoen, en hoe groot de financiële component van het risico bedraagt. Automatisering Microsoft In verband met een mogelijk noodzakelijke upgrade van het huidige Microsoft pakket naar Office professional dienen de licenties van Microsoft te worden aangepast. De kosten van de licentie bedragen dan eenmalig ,-. Momenteel vindt overleg met Microsoft plaats over de eventuele upgrade en de hieraan verbonden kosten. WMO applicatie Momenteel maken we gebruik van GWS, een applicatie waarin alle individuele verstrekkingen per cliënt van de WMO worden geregistreerd en bijgehouden. De facturen van deze verstrekkingen worden verantwoord in het financiële systeem. Een koppeling tussen deze twee systemen is niet mogelijk, waardoor de factuurcontrole extra-comptabel moet plaatsvinden. Bijkomend nadeel van het huidige systeem is het niet kunnen genereren van managementinformatie. Het systeem GWS is een registratiesysteem dat niet goed aansluit op onze werkprocessen. Ook dit vergt veel handelingen. Onderzocht wordt de mogelijkheid tot aanschaf van een nieuw systeem, waarbij bovengenoemde knelpunten worden opgelost. De financiering van de onderhoudskosten van het nieuwe systeem kan wellicht plaatsvinden door het contract voor gebruik van GWS op te zeggen. De aanschaf van het nieuwe systeem vergt een investering van ,-. 10

Postbus 20 1530AA WORMER

Postbus 20 1530AA WORMER .OOSTZAAN WORML Een OVER-gemeenti lijke sami Teriwerking tlissen Oostzaan en Woimertand [ «fc^^ ^^a - 13 MEI 2015 Gemeente Oosb:aan Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 11 mei

Nadere informatie

I&A plan 2013 2016 Gemeente Koggenland

I&A plan 2013 2016 Gemeente Koggenland d I&A plan 2013 2016 Gemeente Koggenland December 2012 V e r s i e 1. 0 D e f i n i t i e f *D12.004630* D12.004630 I&A PLAN 2013-2016 Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 2 V e r a n t w o o r d i n g

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland December 2013 D e f i n i t i e f *D13.002978* D13.002978 Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 2 V e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 3 4 2.1 Toelichting 2013 4 2.2 Financieel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2. 1.1 Inleiding... 2

Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2. 1.1 Inleiding... 2 PROGRAMMABEGROTING 2015 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Samenvatting van de structurele lasten en baten van de Omgevingsdienst Groningen... 2 1.3 Ontwikkelingen...

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

2015 IN - 1345. ^ DotcliAj

2015 IN - 1345. ^ DotcliAj Scan nummer 1 van 1 - pagina 1 van 24 Datum 7mei215 Onderwerp Ontwerpbegroting 216 Hefpunt Kenmerk 215/62 Uw Kenmerk Bijlage(s) 3 Rozenburglaan 1 5 Groningen her# Postbus 88 Hefpunt voor belastingen van

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015

PROGRAMMABEGROTING 2015 PROGRAMMABEGROTING 2015 (inclusief meerjarenperspectief 2016-2018) Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie dd 22 april 2014 VOORWOORD Goed noaberschap: samen aan zet Graag

Nadere informatie

Postbus 20 1530AA WORMER. vaststelling begroting 2016 OVER-gemeenten

Postbus 20 1530AA WORMER. vaststelling begroting 2016 OVER-gemeenten OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland. Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 23 juli 215 15-6753 S. Plooijer 2h JOU 215 Gemeerde Wormerland

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

Concept Business Case Rode Loper Studielink

Concept Business Case Rode Loper Studielink Concept Business Case Rode Loper Studielink Projectgroep Rode Loper Studielink Johan Drost MMO Versie 0.8 16 september 2011 Versiebeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 01-07-2011 Johan Drost MMO

Nadere informatie

Concept BEGROTING. Vestigingen: Nijverheidsweg 12 9981 GJ Uithuizen. Mernaweg 27a 9964 AP Wehe den Hoorn. (d.d. 26 augustus 2013)

Concept BEGROTING. Vestigingen: Nijverheidsweg 12 9981 GJ Uithuizen. Mernaweg 27a 9964 AP Wehe den Hoorn. (d.d. 26 augustus 2013) Concept BEGROTING 2014 (d.d. 26 augustus 2013) Vestigingen: Nijverheidsweg 12 9981 GJ Uithuizen Mernaweg 27a 9964 AP Wehe den Hoorn 2 Inhoudsopgave Koers 2014: Ability gaat voor de kansen 4 Inleiding..

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 13 4.

Nadere informatie

GEO informatievoorziening BOR. van kansen herkennen naar kansen benutten

GEO informatievoorziening BOR. van kansen herkennen naar kansen benutten GEO informatievoorziening BOR van kansen herkennen naar kansen benutten GEO informatievoorziening BOR van kansen herkennen naar kansen benutten Auteur: Erik Jongen Datum: 2-5 - 2013 Versie: definitief

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

Welzijnszorg Oosterschelderegio.

Welzijnszorg Oosterschelderegio. Goes, 28 april 2015 GEMEENTETHOLEN in min iiniii mi 15.10827 ink Afdeling/auteur post -wo Registratiedatum 30/04/2015 Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Gemeente Tholen t.a.v. College

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008.

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit stuk is op 19 september ter informatie aan de leden van de generale synode toegestuurd, ten behoeve

Nadere informatie

Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen

Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen Inhoud Inleiding... 3 Waar komen we vandaan?... 3 Verwacht tekort... 5 Bezuinigingsvoorstellen... 8 Meerjarenperspectief 2015-2020 2 Inleiding Net als

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-240934 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: D.Steert / J.W. van Dijk CS Concernadvies Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

1 e Managementrapportage 2014

1 e Managementrapportage 2014 1 e Managementrapportage 2014 Versienummer: 2.0 Datum: 22 mei 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Financiële samenvatting... 5 3 Programma Milieu... 8 4 Programma Bouw- en Woningtoezicht... 11 5 Bedrijfsvoering...

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 2

Programmabegroting 2015 2 Programmabegroting 2015 1 16 september 2014 Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen Bezoekadres: Raadhuisstraat 1 5121 JX Rijen Telefoonnummer 14 0161 email info@gilzerijen.nl website www.gilzerijen.nl

Nadere informatie