Inhoudsopgave. 1. E-HRM, de basis voor strategische beslissingen! Het Raet HR-procesmodel 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1. E-HRM, de basis voor strategische beslissingen! 5 1.1 Het Raet HR-procesmodel 5"

Transcriptie

1 Verder in... e-hrm

2 Inhoudsopgave 1. E-HRM, de basis voor strategische beslissingen! Het Raet HR-procesmodel 5 2. E-HRM, meer dan het digitaliseren van bestaande formulieren! Een nieuwe benadering Meer dan een portal Beleid voorspelbaar maken Maakbaar maken van HR Wat betekent e-hrm voor de salarisadministratie de personeelsadministratie de HR-professionals de lijnmanagers de HR-beslissers de medewerker de directie 13 Uitgever: Raet 4. E-HRM in de praktijk 14 Gemeente Dronten 14 Garagebedrijf Munsterhuis 14 Stichting Sint Jacob 14 Teylingereind 15 Nyenrode Business Universiteit 15 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2 3

3 1. E-HRM, de basis voor strategische beslissingen! Met het toenemen van de automatiseringsgraad binnen organisaties is de communicatie tussen alle spelers; medewerkers, lijnmanagers, HR-professionals, administrateurs, directie en zelfs externen, binnen HR-processen steeds verder gedigitaliseerd. Voor het ontstaan van e-hrm is derhalve geen precies moment in de geschiedenis aan te wijzen. Wel kan geconcludeerd worden dat e-hrm een belangrijke rol zal gaan spelen en eigenlijk al speelt in de ondersteuning van nagenoeg alle HR-processen. E-HRM ondersteunt de HR-afdeling bij zijn of haar administratieve taken door processen te optimaliseren, te digitaliseren en HR in de lijn te faciliteren. Hiermee levert HR ook een bijdrage aan de algemene en organisatiebrede doelstellingen van organisaties op het gebied van efficiency, productiviteit en kostenbesparing. Door bijvoorbeeld HR in de lijn mogelijk te maken, kunnen taken aan leidinggevenden en medewerkers zelf worden overgelaten. Dit biedt niet alleen de HR-manager, maar ook de leidinggevende en de medewerker transparantie en inzicht. E-HRM draagt eveneens bij aan de strategische rol die HR in de organisatie vervult. De HR-manager krijgt zijn hoofd en handen vrij voor bedrijfskundige HR. Maar wat is de toekomst van e-hrm? Hoe ver zal e-hrm zich ontwikkelen en hoe kan een organisatie dit gebruiken voor meer dan alleen het efficiënter laten verlopen van bestaande processen? Op deze en andere vragen wordt verder ingegaan in deze whitepaper. Om onze visie in de juiste context te kunnen plaatsen is het wenselijk een kader te schetsen. Het kader dat gebruikt wordt in deze whitepaper is het Raet HR procesmodel. Dit model biedt praktische herkenbaarheid en variabiliteit, iets wat mist in andere gangbare HR-modellen. 1.1 Het Raet HR-procesmodel Hoe er ook gekeken wordt naar e-hrm, het is er in eerste instantie om de processen te ondersteunen die voor uw organisatie van belang zijn. Daarnaast voegt e-hrm, door het bieden van uitgebreide informatie, waarde toe aan uw HR-beleid en ondersteunt u bij het maken van beslissingen door een kwantitatief onderbouwing toe te voegen. Het Raet HR-procesmodel geeft weer met welke HR-domeinen een organisatie te maken zou kunnen hebben. Uitgangspunt hierbij is dat iedere organisatie, van welk formaat en onafhankelijk van branche, locatie en achtergrond dan ook, zichzelf strategische doelen oplegt die vertaald kunnen worden in HR-beleid, -doelstellingen, uitvoering en operatie. Daarnaast heeft iedere organisatie een organisatiemodel van geringe of grotere complexiteit. 4 5

4 Deze twee gegevens zijn niet alleen van essentieel belang bij het bepalen van uw HR-beleid, maar cruciaal bij het bepalen van de scope van e-hrm binnen uw organisatie. Op basis van de organisatiedoelstellingen en het organisatiemodel geeft uw HR-beleid invulling aan een aantal domeinen. Vanzelfsprekend kent iedere organisatie basis HR-processen die ondersteund moeten worden. Dit zijn processen die iedere organisatie herkent zoals het proces van in- en uit diensttreding van personeel, het berekenen en uitbetalen van salarissen, vaststellen en vastleggen van verlof, het registreren en monitoren van verzuim en natuurlijk het opbouwen van dossiers rondom medewerkers. Met de inzet van e-hrm wordt, logischerwijs, bij de meeste organisaties gestart met het laatstgenoemde onderdeel van de HR-processen. Hier is direct en op korte termijn efficiëntievoordeel te behalen. Door het vast laten leggen van informatie aan de bron, de medewerker of leidinggevende, kan een organisatie al snel een beter kwaliteitsniveau van gegevens bewerkstelligen en de administratieve lasten verlichten. Op het moment dat een organisatie het HR-beleid verder professionaliseert, komen andere tactische HR-processen die waarde toevoegen in beeld. Deze processen zijn te categoriseren in de drie delen van in-, door- en uitstroom. Met name het proces van instroom kent de afgelopen jaren een sterke beweging in de richting van e-hrm. Sprekende voorbeelden in dit kader zijn de jobboards en de eigen website welke als portal van e-hrm worden ingezet. Een ontwikkeling die ook al langere tijd zichtbaar is, is het ondersteunen van processen voor het behouden en boeien van werknemers. Bijvoorbeeld het ondersteunen van verzuimmanagement met behulp van e-hrm is bij veel organisaties reeds gemeengoed geworden. Uiteindelijk zullen alle operationele en tactische processen in een organisatie ondersteund worden vanuit een e-hrm gedachte en dit zal meer en meer gaan plaatsvinden vanuit een bedrijfskundige overwegingen. De bedrijfskundige overwegingen die organisaties moeten maken omtrent het HR-beleid worden ingegeven door een aantal factoren. De belangrijkste in deze is de veranderende demografie van de samenleving. Gedurende het tweede decennium van de 21e eeuw zal voor het eerst in de geschiedenis de beschikbare arbeidspopulatie afnemen ten opzichte van de economische ontwikkeling. Organisaties worden daardoor gedwongen om niet alleen efficiënter te gaan werken in hun primaire processen maar moeten zeker ook alle ondersteunende processen efficiënter organiseren. Daarnaast zijn de verwachtingen van de nieuwe werknemers; generaties Y en de screen teens, ten opzichte van werkgevers volstrekt anders dan op dit moment nog als gemeengoed wordt gezien. De steekwoorden voor succesvol HR-beleid die van toepassing zijn veranderen van: procedureel naar efficiënt ondersteunen naar adviseren meten naar sturen analyseren naar voorspellen Om efficiënt te kunnen adviseren, sturen en voorspellen wordt het gebruik van e-hrm niet langer een keuze, maar een gegeven. Figuur 1: Het Raet HR-Proces Model 6 7

5 2. E-HRM, meer dan het digitaliseren van bestaande formulieren! De HR-professional kent als geen ander de toegevoegde waarde van menselijk kapitaal. Niet voor niets streeft HR strategische doelen na, die goed zijn voor de organisatie en voor de mensen die er werken. Maar veel en complexe administratieve taken nemen meer tijd in beslag dan HR lief is. Bovendien moet HR steeds méér registreren, denk hierbij niet alleen aan de bekende zaken rondom een persoon als salaris, werktijden etc., maar zeker ook aan opleidingen, het herhalen van opleidingen om accreditaties te behouden en niet functie gerelateerde vaardigheden die gebruikt kunnen worden in een talentmanagementprogramma. Digitalisering is dan ook een must. Tegelijkertijd is dit geen eenvoudige opgave. Welk systeem werkt? En hoe zorgt HR ervoor dat een systeem ook daadwerkelijk in het voordeel van de organisatie en de medewerkers werkt? Van HR-professional tot leidinggevende en iedere individuele medewerker, allemaal zullen zij de voordelen willen ervaren alvorens echt acceptatie van e-hrm plaatsvindt. Veel organisaties hebben een eerste slag geslagen in digitalisering, maar dit is meestal niet meer dan het digitaal beschikbaar stellen van bestaande formulieren. Toch is er nog steeds heel veel papierwerk. Dat is niet alleen belastend voor het milieu, het zorgt ook voor veel vertraging. Een online administratie betekent meer samenhang, betere gegevensuitwisseling, minder fouten, logische en toegankelijke vormgeving en inhoudelijke inrichting. Bovendien is het digitaliseren van HR-processen een wezenlijk onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 2.1 Een nieuwe benadering Digitaliseren is meer dan papieren inscannen, formulieren in Excel zetten of meldingen alleen via de mail krijgen. Daadwerkelijk digitaliseren van HR maakt onderdeel uit van de strategische werkprocessen van de organisatie. De meest complete e-hrm oplossingen gaan dan ook veel verder. Een modulair opgebouwd systeem zorgt ervoor dat software werkprocessen ondersteunt op het moment dat u die wilt gaan digitaliseren. Daarbij is het inrichten van een workflow die past bij de organisatie essentieel. De workflow hoeft geen kopie te zijn van de bestaande processen, maar kan zelfs een verbeterde versie zijn van de HR-processen die ondersteund moeten worden. De basis van iedere volwassen e-hrm oplossing is een portal waarop iedereen die geautoriseerd is eenvoudig, en waar hij of zij zich dan ook bevindt, beveiligd kan inloggen. Medewerkers kunnen zelf een belangrijk deel van hun eigen mutaties administreren: persoonsgegevens, ziekmelding, aanvragen voor vrije dagen, urenregistratie, opleidingen, reacties op beoordelingen en andere zaken die voor de organisatie van belang zijn. Managers moeten online aanvragen kunnen beoordelen en verwerken en, natuurlijk, voor hen relevante rapportages raadplegen en analyseren. Een ondersteunende HR-dienst, zoals de bedrijfsarts, vindt er het verzuimdossier en maakt online een afspraak met medewerkers om zo extra grip te houden op het gezondheidsbeleid van de organisatie. Uiteraard bepaalt de organisatie welke rechten gebruikers krijgen binnen het systeem: wie ziet wat en in hoeverre mag iemand informatie aanpassen of toevoegen? 8 9

6 Dat levert iedereen tijdwinst op omdat de gegevens ingevoerd worden waar het moet: bij de basis. Door de gebruikers van e-hrm niet alleen de verantwoordelijkheid te geven voor het aanleveren van informatie, maar ook de mogelijkheden te bieden om snel en eenvoudig gegevens op te zoeken zal de acceptatie van e-hrm sneller gaan. Dit vraagt een basis van vertrouwen in het eigen kunnen van de gebruikers. Met een nieuwe benaderingswijze gebaseerd op de juiste workflow en ondersteuning zal e-hrm daadwerkelijk toegevoegde waarde bieden voor iedereen die een rol speelt in uw HR-processen. 2.2 Meer dan een portal Alle medewerkers, managers en HR-professionals zijn in de privésituatie al gewend aan het gebruiken van een portal voor bankzaken, boeken van reizen, kopen van producten en nog vele andere toepassingen. Gek genoeg leeft in veel organisaties toch het beeld dat medewerkers en leidinggevenden nog niet klaar zijn voor e-hrm. Om e-hrm succesvol te laten zijn, is herkenbaarheid belangrijk. Simpeler gezegd: een goede oplossing ziet eruit als een startpagina op internet. Een vorm waarmee mensen vertrouwd zijn. e-hrm moet daarop aansluiten en dus eenvoudig zijn in het gebruik. Laat de doelgroepen dus meedenken over de wijze waarop e-hrm ingevoerd gaat worden. Want een soepele invoering hangt nauw samen met een actieve rol van de beoogde gebruikers. Hen van het begin af aan betrekken bij de implementatie zorgt voor ambassadeurs op de werkvloer en dus veel draagvlak. Een stapsgewijze aanpak en voldoende ruimte om het pakket te leren kennen draagt bij aan een succesvolle integratie. 2.4 Maakbaar maken van HR Met het simpelweg meetbaar maken van HR bent u er nog niet. De volgende stap is om te weten wat te doen met deze informatie. Hoe kunt u als HR-manager de gemeten informatie inzetten om HR-inspanningen naar uw hand te zetten? Of: Hoe kunt u HR niet alleen meetbaar, maar ook maakbaar maken? Prognoses maken waarop HR-beleid vormgeven en gevoerd kan worden. De inzet van e-hrm is van belang om niet alleen historische gegevens te kunnen gebruiken in het formuleren van HR-beleid, maar zeker ook om informatie te verzamelen waarop voorspellingen kunnen worden gebaseerd. E-HRM kan duidelijk maken wat de HR-ontwikkelingen binnen de organisatie nu en kunnen zijn in de aankomende jaren. Zo wordt e-hrm onderdeel van het maakbaar maken van HR. De term maakbaar verwijst naar zaken die u kunt beïnvloeden. Naar processen waar u grip op kunt hebben. Maakbaar kan refereren aan procesoptimalisatie, efficiency en tijdwinst of het maken van een digitalisering slag. Maar ook het ontwikkelen en implementeren van KPI s c.q. HR ken- en/of stuurgetallen of het kwantitatief ondersteunen en verantwoorden van HR-beleid met complete managementinformatie. 2.3 Beleid voorspelbaar maken De inzet van e-hrm geeft organisaties de mogelijkheid om vanuit één informatiebron te werken, waardoor data sneller en accurater verzameld kan worden voor alle betrokkenen. Zo geeft een goede e-hrm infrastructuur realtime en up-to-date inzicht in relatief eenvoudige gegevens als verlofsaldi en ziekteverzuim. Maar ook meer complexe HR- vraagstukken als formatiewijzigingen en vacatureprognoses kunnen door de inzet van e-hrm sneller en eenvoudiger beantwoord worden. Het aantonen van de toegevoegde waarde van HR wordt steeds belangrijker. Aan de hand van procesoptimalisatie, ken- en stuurgetallen of KPI s kan HR laten zien hoe zij bijdraagt aan de ondernemingsstrategie van een organisatie. Daarvoor is het noodzakelijk dat de afdeling HR bedrijfskundige en meetbare HR gaat bedrijven

7 3 Wat betekent e-hrm voor 3.1 de salarisadministratie Voor een salarisadministratie kan het van belang zijn om de huidige manier van werken te herkennen in het (online) salarissysteem. De salarisadministratie heeft nagenoeg niets direct met HR, maar werkt graag met een gebruiksvriendelijk systeem. Daarnaast is de salarisadministratie in veel gevallen het punt waar HR-processen die ondersteund worden door e-hrm een financieel gevolg krijgen voor medewerkers en daarmee de organisatie. Moderne e-hrm oplossingen ondersteunen de salarisadministratie onder andere door: De CAO s die al zijn opgenomen in de salarisverwerkingsystemen; Een gebruiksvriendelijk systeem waar snel inzicht te krijgen is in te verwachten mutaties en de daarbij behorende fiattering; Realtime verwerking; Digitale loonstroken en jaaropgaven. 3.2 de personeelsadministratie De personeelsadministratie werkt de hele dag aan de administratie en wordt geholpen door een gebruiksvriendelijk systeem dat de processen zo efficiënt mogelijk laat verlopen en uitgebreide functionaliteiten biedt. Een digitale (online) workflow ondersteunt dit bijvoorbeeld. E-HRM houdt voor de personeelsadministrateur in: praktische toepasbaarheid op eigen organisatieprocessen, controlemogelijkheden en probleemloze verwerking intern en naar organisaties die over personeelsgegevens dienen te beschikken als pensioenfondsen en verzekeraars. 3.3 de HR-professionals Een HR-professional houdt dagelijks diverse HR-processen binnen een organisatie in de gaten, begeleidt deze en verbetert waar nodig. Of het hier gaat om specialistische processen als opleidingsmanagement, recruitment of algemeen advies. Een HR-professional wil HR maakbaar krijgen door het vergroten van de grip die zij hebben op de HR-processen. Dit kan, in veel gevallen moet, gebeuren door het maken van een digitaliseringslag en het inzetten van e-hrm. HR-professionals sturen de administratie aan en ondersteunen en adviseren lijnmanagers die steeds meer betrokken worden bij de uitvoering van het HR-beleid. Het opleveren van managementrapportages neemt voor een HR-beslisser of professional een steeds belangrijkere rol in. 3.4 de lijnmanagers Aan de hand van dashboards en andere stukken ondersteuning die e-hrm biedt, kan een lijnmanager direct zien welke acties in een bepaald HR-proces uitgevoerd moeten gaan worden. Op die manier heeft de lijnmanager overzicht en controle over de afdeling(en) en aan de hand van cijfermatige informatie over bezetting kan de manager proactief sturen. E-HRM is voor de lijnmanager ook weten op welke wijze hij of zij concreet kan en dient bij te dragen aan de ontwikkeling van het team en het binden en boeien van de medewerkers. Ook het zicht hebben op het deskundigheidsniveau van het team in relatie tot de dagelijkse business of de te verwachten business is van belang voor de lijnmanager. 3.5 de HR-beslissers Een HR-beslisser, zoals een HR-manager of HR-directeur, richt zich op het strategisch en tactisch HR-beleid. Hoe draagt HR bij aan de ondernemingsstrategie? Hoe verhoudt de investering in het human capital zich tot het succes van een organisatie? De HR-beslisser houdt zich enerzijds bezig met de cijfermatige kant van HR. Zo wordt op dit niveau besloten welke KPI s c.q. HR ken- en/of stuurgetallen ontwikkeld worden waarop gerapporteerd wordt aan de directie. Met die managementinformatie is het van belang om het HR-beleid cijfermatig te onderbouwen en te verantwoorden. De HR-beslisser stelt aan de hand van de kwantitatieve gegevens een langetermijnplan op, interpreteert de cijfers en probeert de toekomstige situatie te schetsen en zich daarop voor te bereiden. Anderzijds moet de HR-beslisser ook aantonen aan de organisatie welke stappen HR neemt om efficiency te behalen. Hiervoor stuurt de HR-beslisser aan op procesoptimalisatie en het realiseren van tijdswinst. Immers, wanneer administratieprocessen efficiënter verlopen, levert dit tijdswinst op, die een HR-beslisser kan besteden aan beleidsontwikkeling. 3.6 de medewerker De medewerker heeft nog te vaak een ondergeschikte rol in e-hrm. Dit terwijl het juist deze groep is die het grootste belang heeft in een goed werkende e-hrm infrastructuur. Moderne medewerkers zijn eigenaar van hun eigen carrière en willen kunnen beschikken over middelen om dit te ondersteunen. Zo zal een medewerker niet alleen de standaard e-hrm zaken willen hebben als een digitale salarisstrook en verlofaanvragen, maar meer en meer inzicht willen hebben in de mogelijkheden die de werkgever biedt voor de verdere persoonlijke en functionele ontwikkeling. Moderne medewerkers verwachten van een werkgever e-hrm zoals ze verwachten. 3.7 de directie De directie houdt zich in de regel bezig met de bedrijfsstrategie en hoe bijvoorbeeld outsourcing van non-core business hier een rol in speelt. E-HRM betekent voor de directie direct inzicht in de huidige stand van zaken van HR, de investering in het personeel zowel qua loonkosten als opleidingen versus de opbrengsten. De directie wil cijfers zien en neemt de beslissing over het toekennen van budgetten voor de komende jaren. Voor de directie spelen andere vragen een rol zoals: Hoe kijk ik naar de toekomstige ontwikkeling? Wat betekent dat voor het gedrag, de kennis en kunde die daarbij hoort? Hoe scoort mijn populatie daarop? En wat betekent dat voor de activiteiten die ontplooid moeten worden? E-HRM is de oplossing om te zorgen voor een gestroomlijnde informatievoorziening naar de directie en daarmee het fundament voor alle beslissingen ten aanzien van de formatie, de organisatie en ontwikkeling daarvan

8 4 E-HRM in de praktijk Zelfs al heeft een organisatie de doelstellingen helder voor ogen, de selectie op de juiste manier doorlopen en het project zonder noemenswaardige struikelblokken afgerond. Dan pas begint het daadwerkelijke gebruik van e-hrm. Dan pas kan een organisatie daadwerkelijk ervaren wat e-hrm kan bieden en hoe dit past. Klanten van Raet, organisaties in zowel de profit als de non-profit sector, ervaren welk effect e-hrm heeft op de dagelijkse praktijk. Gemeente Dronten Als het doel is om de efficiëntie te vergroten, te besparen waar mogelijk, en de betrokkenheid te verhogen. Wat zijn dan de ervaringen van de middelgrote Gemeente Dronten. Met Raet HR Self Service kunnen onze managers en medewerkers zelf hun dienstverbandgegevens raadplegen en controleren. Dat scheelt ons veel werk, omdat invoer en controle van veel gegevens aan de bron plaatsvindt. Wij hoeven dan alleen nog maar te fiatteren. De digitalisering tot dit moment heeft ons inmiddels al een halve fte bespaard. Net voor zomer startte de gemeente met Raet Werving & Selectie. Een perfecte timing, want in de eerste drie maanden van gebruik kwamen er ruim 300 sollicitaties binnen. In de zomervakantie zit er vaak maar één medewerker op de afdeling. Normaal gesproken kunnen we zo n stroom sollicitaties in die periode dan ook niet aan. Nu was het geen enkel probleem. Zelfs niet toen de ene resterende collega ziek werd. Van een bepaalde procedure moesten ongeveer 90 kandidaten een bericht krijgen. Ik heb toen vanaf mijn vakantieadres even ingelogd en dit snel geregeld. Digitalisering ondersteunt lastenverlichting in de zorg. Ons ideaalbeeld is dat we helemaal digitaal werken, dat alle modules onderling communiceren en dat medewerkers en leidinggevenden snel inzicht hebben in relevante gegevens. Het gebeurt in de hele maatschappij en ook in onze organisatie. Voor ons is het een manier om tijd te besparen en nauwkeuriger te werken. Aandachtspunt is de relatief grote groep mensen in onze branche die niet graag met computers werkt. Mede voor hen is binnen de Stichting Sint Jacob een klankbordgroep opgericht. Waar nodig denkt Raet mee over het creëren van draagvlak binnen de organisatie. Stichting Sint Jacob is vol lof over de samenwerking met Raet. Onze vragen worden altijd goed opgepakt. Wij merken dat Raet met de tijd meegaat en niet bang is om processen of producten aan te passen als dat nodig is. Bovendien sluit de werkwijze goed aan bij die van ons. Wij testen alles, een systeem gaat pas de organisatie in als het goed is en ondersteunend werkt. Raet heeft diezelfde insteek. Teylingereind Naast de gebruikers van de e-hrm oplossing binnen de organisatie zijn er steeds vaker externe partijen die dit gebruiken tijdens hun dienstverlening. Een voorbeeld in deze zijn de bedrijfsartsen. Teylingereind heeft door e-hrm de processen met deze dienstverlener kunnen verbeteren. Eind 2009 heeft Teylingereind binnen Raet Online de module Raet Verzuim Manager ingericht. Los van een enkel puntje van gewenning, hoor ik daar heel positieve geluiden over. Onlangs ontving ik van de bedrijfsarts over het feit dat hij zo blij is met het systeem. Dat we binnen Raet Online alles onder één paraplu hebben, is fantastisch. En eigenlijk ook wel normaal. Garagebedrijf Munsterhuis Niet alleen de keuze voor de juiste software is van essentieel belang. Ook de juiste fit met de leverancier is van wezenlijk belang voor het succesvol inzetten van e-hrm. Vooraf hadden we duidelijk onze behoeften in kaart gebracht. Daarbij sloot Raet Online naadloos aan. Munsterhuis vindt de benadering en werkwijze van Raet prettig. Je bouwt een relatie op en hebt vertrouwen in elkaar. Het is heel simpel: wij geven onze behoeftes aan en dan staat het in het systeem. En het gaat zelfs verder. Voor de nieuwe release van Raet HR Easy vroeg onze Raet-consultant of we bij Raet-vestiging kwamen kijken. Dat vond ik een leuke aanpak. Daar krijg ik een warm gevoel bij: Raet vindt het echt belangrijk wat wij willen. Ik ben heel blij met onze keuze voor Raet Online. Steeds blijer eigenlijk. Stichting Sint Jacob e-hrm wordt natuurlijk ook ingezet om lastenverlichting te bereiken en processen sneller en efficienter te laten verlopen. Met name in sectoren waar de snelheid van ondersteunende processen zeer belangrijk is om meer aandacht te geven aan het primaire proces wordt e-hrm ervaren als het middel om dit te bereiken. Een hoge betrokkenheid van de leverancier bij acceptatie in de organisatie is daarbij noodzakelijk. Nyenrode Business Universiteit E-HRM is de communicatielaag tussen de verschillende spelers in HR-processen. Maar de basis is natuurlijk een stabiele administratie. Als dat op orde is helpt e-hrm de leidinggevende bij het uitvoeren van de HR-taken en maakt het de communicatie sneller en efficiënter. Zeker als sterk decentrale organisaties als een universiteit. Nyenrode Business Universiteit is een dergelijke organisatie. E-HRM-portal Raet Online biedt de universiteit de juiste basis voor de HR - en salarisadministratie. Gebruikers hebben een laagdrempelige toegang tot hun eigen gegevens in de module Raet HR Self Service en kunnen bijvoorbeeld vakantiedagen registreren. De leidinggevende krijgt dan vervolgens keurig een mailtje met het verzoek de vakantiedagen van een van de medewerkers te autoriseren. Vanuit diezelfde efficiëntie kunnen de medewerkers via het intranet doorklikken naar e-hrm-portal Raet Online voor hun online salarisstroken. Op een aantal medewerkers voor het tuinonderhoud na, die krijgen hem nog wel op papier, maar de anderen niet meer. Dat scheelt een heleboel papier. Succesvol met e-hrm De conclusie uit het voorgaande is dat deze organisaties succesvol zijn met het inzetten van e-hrm door het neerzetten van concrete doelstellingen, betrekken van de beoogde gebruikers en het volgen van een duidelijk omschreven organisatievisie op e-hrm in al haar facetten

9 Raet Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort Postbus 1495, 3800 BL Amersfoort 16 T , F

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE Een pioniersstad. Zo kun je Almere wel noemen. Zo n veertig jaar geleden werden de eerste huizen er gebouwd. Inmiddels wonen er meer dan 200.000

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt Organisaties hebben steeds meer behoefte aan een HR business partner: een partij die meedenkt

Nadere informatie

De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice

De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice De salarispraktijk vraagt om een nieuwe aanpak. Onze efficiënte verwerking en kostenbesparende oplossingen bieden volop mogelijkheden voor de toekomst.

Nadere informatie

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket Uw personeels- en salarisadministratie zijn van groot belang voor uw bedrijf en uw personeel. Om er voor te zorgen

Nadere informatie

Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking

Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking 5 goede redenen Papierloze administratie Altijd en overal beschikbaar Manager & Employee Self Service (ESS/MSS) Waterdichte beveiliging

Nadere informatie

Anytime, anyplace, anywhere

Anytime, anyplace, anywhere Anytime, anyplace, anywhere Talent & Salaris de software voor Human Resource Management Self Service Overal om ons heen is Self Service een bekend begrip. Van internet bankieren en online vakanties boeken

Nadere informatie

Optimale controle. Talent & Salaris. Verzuimmanagement. de software voor Human Resource Management

Optimale controle. Talent & Salaris. Verzuimmanagement. de software voor Human Resource Management Optimale controle Talent & Salaris de software voor Human Resource Management Verzuimmanagement Efficiënter werken met Talent & Salaris In de module ziekteverzuim registreert u wie wanneer ziek is geweest.

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Praktijkcase. Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O

Praktijkcase. Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O Praktijkcase Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O Medewerkers van Gemeente Maastricht hebben nu zelf de regie over hun

Nadere informatie

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen Wist u dat u bij Van Daal & Partners uw administratieve handelingen ook digitaal kunt uitvoeren? Met het online-dienstenpakket

Nadere informatie

Status HR Service Delivery 2013. Ineke Neuman 15 februari 2013

Status HR Service Delivery 2013. Ineke Neuman 15 februari 2013 Status HR Service Delivery 2013 Ineke Neuman 15 februari 2013 Onderzoekspopulatie 113 deelnemers 31% ook in 2012 deelgenomen >1000 medewerkers Profit en non-profit Hogere deelname zorg en onderwijs 89%

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Personeel & Salaris Software voor uw complete personeels- en salarisadministratie Moderne personeels- en salarisadministratie

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special

Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit de zakelijke markt Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in

Nadere informatie

Vijf concrete voordelen van ehrm

Vijf concrete voordelen van ehrm Vijf concrete voordelen van ehrm Waarom het optimaliseren van HR processen loont Een Visma whitepaper Samenvatting De invoering van ehrm levert veel meer op dan enkel kostenbesparing. Doordat werknemers

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Efficiënter werken? Dat kan met Salariszaken!

Efficiënter werken? Dat kan met Salariszaken! Efficiënter werken? Dat kan met Salariszaken! Met de online diensten van Salariszaken heeft u altijd toegang en overzicht. Dit is makkelijk, efficiënt en bespaart tijd en geld. Mocht het nodig zijn, dan

Nadere informatie

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

Nadere informatie

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL Bent u werkgever of adviseur, dan hebben wij een passende oplossing voor u. Wij zijn al ruim 18 jaar specialist op het gebied van salarisverwerking en employee

Nadere informatie

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen 2012 1 Overal en altijd toegankelijk Voor de toegang is alleen een pc nodig met een internetverbinding U heeft

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal

Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Bijna iedereen die binnen een wat grotere organisatie

Nadere informatie

Zes manieren waarop e-hrm de werkdruk verlaagt

Zes manieren waarop e-hrm de werkdruk verlaagt Zes manieren waarop e-hrm de werkdruk verlaagt Efficiënter werken dankzij het optimaliseren van HR-processen Een Visma-whitepaper Samenvatting De invoering van e-hrm zorgt er op een aantal manieren voor

Nadere informatie

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier Missie i-signaal streeft naar een vooraanstaande rol in het ontwikkelen en beheren van innovatieve software die onze klanten in staat stelt om het verzuim van de medewerkers te monitoren. Dit effectieve

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

ALYMPUS PERSONEELSADVIES

ALYMPUS PERSONEELSADVIES ALYMPUS PERSONEELSADVIES ALYMPUS IN EEN NOTENDOP Team Alympus Klein team van ervaren P&O- en salarisprofessionals Groot landelijk netwerk van freelancers Open, informele en pragmatische manier van werken

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste HR2day oplossing?

Hoe kies ik de juiste HR2day oplossing? Hoe kies ik de juiste HR2day oplossing? Met HR2day krijgen je administratieve medewerkers, managers en medewerkers een plek om alle HR- en salariswerkzaamheden te verrichten. Dat betekent dat ze minder

Nadere informatie

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee SYNERGY HRM 3.0 Henke Willemsen Justus van Hoegee Trends in HRM Strategische rol Robotics Talent Management Vermindering van back office Cloud computing HR Analytics E-Recruitment HR als Business Partner

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

CVC Capital Partners ondersteunt Raet in verdere uitrol van de strategie

CVC Capital Partners ondersteunt Raet in verdere uitrol van de strategie Amersfoort, 24 augustus 2011 - Raet, s lands grootste dienstverlener op het gebied van IT-toepassingen voor Human Resources Management en uitbesteding van HR (Business Proces Outsourcing), haar aandeelhouders

Nadere informatie

Van Kluis naar Cloud. DLC 2013, 12 november. Peter van Miltenburg, Raet Simon Kornblum, IntraData

Van Kluis naar Cloud. DLC 2013, 12 november. Peter van Miltenburg, Raet Simon Kornblum, IntraData Van Kluis naar Cloud DLC 2013, 12 november Peter van Miltenburg, Raet Simon Kornblum, IntraData Agenda: Van kluis naar Cloud 1. Korte introductie: Raet IntraData/Solipsis 2. Visie: Nederland digitaliseert

Nadere informatie

POLARIS Nova. Handleiding Employee Self Service

POLARIS Nova. Handleiding Employee Self Service POLARIS Nova Handleiding Employee Self Service Versie: 2.0 Datum: 01-03-2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4 2.1 Vraag & antwoord... 4 2.2 Wachtwoord wijzigen... 5 2.3 Wachtwoord vergeten...

Nadere informatie

Whitepaper Pluk de vruchten van HR Automation Van digitaliseren naar automatiseren

Whitepaper Pluk de vruchten van HR Automation Van digitaliseren naar automatiseren Whitepaper Pluk de vruchten van HR Automation Van digitaliseren naar automatiseren Introductie HR Automation. Waarom eigenlijk? De wereld en organisaties veranderen in hoog tempo. Automatisering speelt

Nadere informatie

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten.

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. Wij zijn i-signaal Een dynamische organisatie, waar mensen met plezier een actieve bijdrage leveren om

Nadere informatie

HRM-so ware voor mens en organisa e

HRM-so ware voor mens en organisa e HRM-so ware voor mens en organisa e Wat biedt Prinsys mij? HRM (Digitale) Medewerkerdossiers Werving en selectie Verlof- en verzuim Afspraken maken Salarisverhogingsrondes Reorganisaties Rapportage Procesbewaking

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Procesoptimalisatie in de zorg met e-hrm

Procesoptimalisatie in de zorg met e-hrm Procesoptimalisatie in de zorg met e-hrm In deze whitepaper geven wij inzicht in hoe procesoptimalisatie P&O kan helpen om efficiënter te werken. Als voorbeeld wordt het proces registreren van de verzuimmelding

Nadere informatie

Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie

Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie Salaris Stap 1. Leg uw personeels- en salarisgegevens eenvoudig vast in Personeel Online! Stap 2. Een salarisexpert van Personeel

Nadere informatie

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1 Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 2 Matchcare MEER RENDEMENT UIT HR DOOR INNOVATIEVE OPLOSSINGEN EN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN WERVING EN SELECTIE, EMPLOYABILITY

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Professionaliseren met Employee Self Service (ESS) Minder kosten en betere dienstverlening

Professionaliseren met Employee Self Service (ESS) Minder kosten en betere dienstverlening Whitepaper Professionaliseren met Employee Self Service (ESS) Minder kosten en betere dienstverlening In business for people. Inzicht, zelfredzaamheid, kostenbesparing, betrokkenheid Het HR-vak zit vol

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Wat verwacht u van uw salarisadministratie? Is een goede loonstrook goed genoeg of wilt u meer?

Wat verwacht u van uw salarisadministratie? Is een goede loonstrook goed genoeg of wilt u meer? DRV Salaris Online Wat verwacht u van uw salarisadministratie? Is een goede loonstrook goed genoeg of wilt u meer? Uw salarisadministratie bevat een schat aan informatie. Maar, welke informatie is voor

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief.

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Praktijkcase Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Jordy Kool CEO / Sheila Sponselee HR-manager Infotheek digitaliseert talentmanagement en performance

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE MAAKT TIJD VOOR ONDERNEMEN SALARISSERVICE EN -SOFTWARE CBBS Salarisservice is opgericht in 1960 en daarmee één van de langst bestaande zelfstandige salaris verwerkers. Wij zijn uit - gegroeid tot een allround

Nadere informatie

ICT-Kwaliteit continu inzichtelijk

ICT-Kwaliteit continu inzichtelijk ICT-Kwaliteit continu inzichtelijk Al 15 jaar helpt CEPO haar klanten met het verbeteren van de ICTkwaliteit. Met een doordachte test- en acceptatiemethode en uitgekiende hulpmiddelen maken we die kwaliteit

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

altijd en overal uw zaken in beeld

altijd en overal uw zaken in beeld HR en salaris online altijd en overal uw zaken in beeld Met de online diensten van de Jong & Laan hebt u altijd en overal uw zaken in beeld. Dit is makkelijk, efficiënt en bespaart tijd en geld. Mocht

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

Service Datasheet. Audit Scanstraat / Digital Mailroom Audit

Service Datasheet. Audit Scanstraat / Digital Mailroom Audit / Digital Mailroom Audit Service Datasheet 1 Open Docs richt zich op verbetering van samenwerking binnen organisaties door invoering van digitaal werken. Wij ervaren dagelijks dat digitaal werken grote

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Meten is leren: Hoe eff

Meten is leren: Hoe eff Meten is leren: Hoe eff De kwaliteit van uw werkgeverschap in De ziekenhuiswereld kent van oudsher een goed ontwikkeld HR-instrumentarium. Opleidingsmogelijkheden zijn voorhanden, de cao is veelomvattend,

Nadere informatie

Human Resource Management. Investeer in strategisch HRM en stel uw medewerkers centraal

Human Resource Management. Investeer in strategisch HRM en stel uw medewerkers centraal Human Resource Management Investeer in strategisch HRM en stel uw medewerkers centraal Ondersteuning voor waardevol HR-beleid Al uw medewerkers komen in aanraking met HRM. Manager of magazijnbediende,

Nadere informatie

Personele Systemen. HRM strijd(t) voor tijd Return on investment voor ESS & MSS

Personele Systemen. HRM strijd(t) voor tijd Return on investment voor ESS & MSS Een overgrote meerderheid van de HR-afdelingen is nog altijd een groot gedeelte van de tijd kwijt aan de administratieve verwerking van onder andere verlofaanvragen, NAW wijzigingen, declaraties en ziekmeldingen.

Nadere informatie

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software,

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, Wij geloven dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan betere & veiligere zorg. The Patient Safety Company TPSC levert al meer

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Overzichtelijk in beeld hebben welke cursussen, opleidingen en

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Ready to go Pagina 1 van 12 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van 12 perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd.

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER. Richtlijnen voor een succesvolle implementatie

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER. Richtlijnen voor een succesvolle implementatie VISMA SOFTWARE WHITEPAPER Richtlijnen voor een succesvolle implementatie Wat zijn succesfactoren voor de invoering van ehrm? Twee onafhankelijke ehrmdeskundigen geven advies en presenteren gezamenlijk

Nadere informatie

Salarisadministratie is mensenwerk geen centenkwestie

Salarisadministratie is mensenwerk geen centenkwestie Salarisadministratie is mensenwerk geen centenkwestie Position paper Geschreven naar inzichten van mei 2016. Reageren? Graag via hallo@qees.nl Salarisadministratie is mensenwerk geen centenkwestie Sinds

Nadere informatie

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software Productsheet Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject van flexibele arbeid te digitaliseren en automatiseren,

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN.

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. SPORT FRYSLÂN Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. INHOUDSOPGAVE EEN AGILE PROJECTAANPAK 3 INLEIDING 3 4 EEN

Nadere informatie

Van 1.0 naar 2.0. Ervaringen van klanten

Van 1.0 naar 2.0. Ervaringen van klanten Een dertigtal klanten heeft eind 2014 de overstap van Merces@Work 1.0 naar Merces@Work 2.0 (HR2day) gemaakt. Een aantal van hen heeft de ervaringen met ons gedeeld. Om u een beeld te geven van deze ervaringen,

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

Uw digitale oplossing voor een integraal HR beleid

Uw digitale oplossing voor een integraal HR beleid Uw digitale oplossing voor een integraal HR beleid DE KENMERKEN VAN MANPLOYEE Sturen op s, prestaties en ontwikkeling Uit onderzoek (Aberdeen Group,2012) blijkt dat succesvolle organisaties een effectieve

Nadere informatie

Elektronisch documentenbeheer bij de KMO. Themasessie, 2 december 2004, Leuven

Elektronisch documentenbeheer bij de KMO. Themasessie, 2 december 2004, Leuven Elektronisch documentenbeheer bij de KMO Themasessie, 2 december 2004, Leuven Agenda Inleiding Waarom zou u er aan beginnen? Voordelen van EDB Typische toepassingen in KMO Diverse kanten van EDB Waar op

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie De voordelen van de P4P aanpak: Grotere klanttevredenheid Beheersbare werkprocessen Continu verbeteren van prestaties Grotere betrokkenheid

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Autorisatiematrix ehrm. Stadsdeel Osdorp

Autorisatiematrix ehrm. Stadsdeel Osdorp Autorisatiematrix ehrm Stadsdeel Osdorp 1. Inleiding Na de zomer worden de eerste drie werkprocessen (verzuim, declaraties en verlof) van de personeel- en salarisadministratie overgedragen aan het Servicehuis

Nadere informatie

Haag Wonen. Praktijkcase. Met software van Raet hebben onze medewerkers zelf de regie over hun HR-processen en ontwikkeling.

Haag Wonen. Praktijkcase. Met software van Raet hebben onze medewerkers zelf de regie over hun HR-processen en ontwikkeling. Praktijkcase Haag Wonen Met software van Raet hebben onze medewerkers zelf de regie over hun HR-processen en ontwikkeling. Joyce Barbier Teamleider P&O Haag Wonen werkt flexibel en kostenefficiënt door

Nadere informatie

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren

Nadere informatie

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX Met Microsoft Dynamics AX verbetert het Institute of Social Studies zijn backofficeprocessen. Rapportages zijn nu direct beschikbaar en hoeven

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Boosting HR - Expert in data, verstand van HR Voorwoord Inhoudsopgave Hierbij presenteren we de voorbeeldrapportage van onze dienst Reporting. 0. Samenvatting 1. Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Bezuinigingen leiden tot passende uitbesteding voor Amfors BUSINESS CASE HR

Bezuinigingen leiden tot passende uitbesteding voor Amfors BUSINESS CASE HR Bezuinigingen leiden tot passende uitbesteding voor Amfors BUSINESS CASE HR De komst van de Participatiewet en de daaropvolgende bezuinigingen, waren voor Amfors de aanleiding om zich te verdiepen in het

Nadere informatie