WATERSCHAPSBLAD 2013, NUMMER 11 BIJL.: - Agendapunt: 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WATERSCHAPSBLAD 2013, NUMMER 11 BIJL.: - Agendapunt: 2"

Transcriptie

1 AB WATERSCHAPSBLAD 2013, NUMMER 11 BIJL.: - Agendapunt: 2 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR, GEHOUDEN OP DINSDAG 5 MAART 2013 IN DE GELEENBEEKZAAL VAN HET WATERSCHAPSHUIS TE SITTARD Aanwezig: mevrouw E.H.M. Vanderheijden-Knops en de heren H.H.F. Lambie, J.H.J. van der Linden en H.W.M. Salden, allen vertegenwoordiger van de fractie Overig Ongebouwd; de heren M.A.T.M. Bouts, L.H. Dohmen en G.J.H.M. Wagemans, allen vertegenwoordiger van de fractie Bedrijven; de heren A.P. Resoort en A.A. Veder, beiden vertegenwoordiger van de fractie Natuurterreinen; de dames A.M.C. Nusteling, J.S.E. Van Wersch en F.M.M.U. Wijnen-Kivit, alsmede de heren K. Adema, T.J.G.M. Hanssen, H.M.G. Hartmann, C.H.J.M. Lebens, G.J.O.W. Vanhommerig en P.J.A.M. Wolters allen vertegenwoordiger van de fractie Waterbelang; mevrouw J.C.L. Aelen en de heren M.H.A.M. Belgers en W.L. Uitterhoeve, allen vertegenwoordiger van de fractie Water Natuurlijk; mevrouw I.F.M. Roebroek-Keulers en de heer P.L.J.M. Limpens, beiden vertegenwoordiger van de fractie VVD; voorzitter : de heer J.J. Schrijen secretaris/directeur : de heer J.M.G. In den Kleef adjunct-directeur : mevrouw M.H.M.G. Leenders-Stassen Afwezig met bericht van verhindering: de heren E.A. Sabel en R.L.M. Sleijpen 1 Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent om uur de vergadering en heet allen van harte welkom. Vervolgens deelt de voorzitter mee dat bericht van verhindering is ontvangen van de heren Sabel en Sleijpen. De heer Wagemans zal iets later ter vergadering komen. Voor wat betreft de agenda deelt mevrouw Nusteling mee, dat zij graag een opmerking wenst te maken bij het onder agendapunt 5 geagendeerde hamerstuk. Met inachtneming hiervan wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld /WOU 1/7

2 2 Notulen van de openbare vergadering van 27 november 2012 Naar aanleiding van een vraag van de heer Hanssen met betrekking tot het gestelde op pagina 2 inzake papierloos vergaderen, antwoordt de voorzitter dat een evaluatie ter zake wordt behandeld in de volgende vergadering van de commissie ABA. De notulen worden vervolgens ongewijzigd vastgesteld. 3 Lijst van ingekomen stukken, meldingen integriteit en mededelingen Naar aanleiding van de begroting van de Unie van Waterschappen zegt mevrouw Nusteling zich verbaasd te hebben over het gestelde op pagina 5 dat de Unie er voor zorgt dat waterschappen met één mond naar buiten treden en doen wat ze beloven. Spreekster is van mening dat hier moet staan de Unie streeft er naar dat waterschappen met één mond naar buiten treden. De voorzitter merkt op dat de Unie dit vrij strak verwoordt. Hier is bedoeld dat de belangenbehartiging vanuit een gezamenlijk standpunt wordt gedaan en wanneer men dan tot convenanten komt, de Unie zich geroepen voelt na te gaan of de waterschappen daar uitvoering aan geven. Getracht zal worden bij een volgende begrotingsbehandeling beter op zinsneden van deze aard te letten. Met betrekking tot mededeling nummer 2 inzake Onttrekking water Geleenbeek in verband met sluiting RWZI Terworm wordt door mevrouw Nusteling gevraagd om het concept van de antwoordbrief aan de maatschap Kerckhoffs te Heerlen ter beoordeling toe te zenden aan de AB-leden. Spreekster geeft aan dat de fractie Waterbelang de voorgestelde oplossing volledig steunt. Voorts is de fractie van mening dat aan het eind van het project de gronden terug zouden moeten gaan naar de maatschap Kerckhoffs. Mevrouw Nusteling merkt op dat deze casus kan worden gezien als een oefening in de bijeffecten van het sluiten van een RWZI. De voorzitter zegt toe dat de concept-brief aan de maatschap Kerckhoffs via de ter beoordeling en voor eventuele reacties zal worden toegezonden aan de leden van het algemeen bestuur. Conform het voorgestelde wordt vervolgens besloten de ingekomen stukken en de mededelingen voor kennisgeving aan te nemen. 4 Benoeming nieuw lid commissie Middelen en Financieel Beleid Conform het voorgestelde wordt besloten mevrouw J.S.E. Van Wersch alsnog in formele zin te benoemen tot lid van de commissie Middelen en Financieel Beleid. 5 Vaststelling Verordening elektronisch bekendmaken van besluiten Waterschap Roer en Overmaas 2012 Mevrouw Nusteling verzoekt om volgend jaar in de bijsluiter bij de aanslag op te nemen dat publicaties voortaan alleen nog maar elektronisch bekend worden gemaakt, hetgeen door de voorzitter wordt toegezegd. Mevrouw Aelen suggereert om de burger via de nieuwsbrief te attenderen op het feit dat publicaties voortaan alleen nog maar elektronisch bekend worden gemaakt /WOU 2/7

3 De voorzitter antwoordt dat in de toekomst bij perspublicaties in lokale bladen zoals het Zondagsnieuws, erop gewezen kan worden dat er een wijziging is opgetreden voor wat betreft de wijze van publiceren van bekendmakingen. Conform het voorgestelde wordt vervolgens besloten de Verordening elektronisch bekendmaken van besluiten Waterschap Roer en Overmaas 2012 vast te stellen. 6 Stand van zaken uitvoering Bestuursprogramma per 1 november 2012 Conform het voorgestelde wordt besloten de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het Bestuursprogramma per 1 november 2012 voor kennisgeving aan te nemen. 7 Voortgang / uitvoering Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas De heer Salden vraagt hoeveel hectares per jaar worden onteigend. Tevens vraagt spreker of het juist is dat het onteigeningsinstrument wordt ingezet om projecten sneller te laten verlopen. De voorzitter antwoordt dat bij het evalueren van het waterbeheersplan is gebleken dat dit niet SMART genoeg is gemaakt. In dat kader is afgesproken om bijsturingsmogelijkheden zoals het inzetten van het onteigeningsinstrument te onderzoeken. Er is echter nog niets besloten. Het DB heeft in een eerder stadium aangegeven dat als er zich een situatie voordoet waarbij lang genoeg is getracht op minnelijke wijze grond te verwerven en de veiligheid in het geding is, het onteigeningsinstrument mag worden ingezet. In de praktijk tot dusverre gebeurt dit echter hoogst zelden. Conform het voorgestelde wordt besloten de voortgangsrapportage uitvoering Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas voor kennisgeving aan te nemen. 8 Stand van zaken beleid aanpak wateroverlast en bodemerosie en de Stimuleringsregeling niet-kerende grondbewerking Conform het voorgestelde wordt besloten de evaluatie van de Intentieverklaring erosiebestrijding door de landbouw en de op 17 december 2012 gemaakte afspraken tussen Provincie Limburg, LLTB en Waterschap Roer en Overmaas over het te voeren beleid bij de aanpak van wateroverlast en bodemerosie vanaf 2013, voor kennisgeving aan te nemen. 9 Evaluatie project TAX-i Met betrekking tot dit onderwerp merkt de heer Wagemans het volgende op: - Lessen met betrekking tot projectmanagement zijn met voeten getreden. - Nagegaan dient te worden of de eigen projectmatige manier van werken verbeterd kan worden op basis van de aanbevelingen die gedaan zijn door de evaluatiecommissie TAX-i /WOU 3/7

4 - Bij dit soort projecten heb je niet alles in eigen hand. Je bent afhankelijk van andere instanties/partijen. Dit betekent dat het goed is een correcte stakeholder- en risicoanalyse te maken voordat in een project wordt ingestapt. Zijn er in het project nog heroverwegings- respectievelijk go/no go -momenten ingebouwd? Risico assessment ten aanzien van zaken die zich buiten de eigen invloedssfeer bevinden. De heer Hanssen merkt namens de fractie Waterbelang op dat in dit proces nagegaan moet worden wat de verantwoordelijkheid is van het huidige bestuur van dit waterschap. Hoe gaan we nu verder? Spreker ondersteunt de opmerkingen van de heer Wagemans. Het bestuur moet zich de vraag durven stellen in hoeverre we hier als bestuur verantwoordelijk voor zijn en welke conclusies daaruit moeten worden getrokken. Vanuit de commissies is meegegeven om een aantal zaken te onderzoeken. Maar de verantwoordelijkheidskwestie moet niet uit de weg worden gegaan. De heer Limpens sluit zich aan bij de woorden van de heer Hanssen ten aanzien van de verantwoordelijkheid. De fractie VVD onderschrijft de bevindingen c.q. aanbevelingen uit het rapport van Twijnstra en Gudde. De fractie roept het DB op om de aanbevelingen zo snel mogelijk op te pakken en er iets mee te doen. Dit project is van meet af aan gedoemd geweest om te mislukken. In het rapport wordt gesproken over halfhartig commitment van de betrokken waterschappen. Met zoveel woorden wordt gezegd dat dit project moest slagen op korte termijn. Er moest een deadline gehaald worden om het bestaansrecht van Het Waterschapshuis te bevestigen. De prijs die daarvoor uiteindelijk betaald is, 17 miljoen euro, is niet uit te leggen aan de belastingbetaler. Bij dit soort projecten heeft het waterschap ook een eigen verantwoordelijkheid, een stukje regie. De vraag is dan ook of we die hadden kunnen nemen en zo ja, waarom hebben we dit niet gedaan en waarom is het algemeen bestuur pas in een laat stadium over de ernst van de situatie geïnformeerd? Er moet stil worden gestaan bij de verantwoordelijkheidsvraag. Hoe kan dit in de toekomst worden voorkomen? Namens de fracties Natuurterreinen en Water Natuurlijk merkt de heer Uitterhoeve op dat de fracties de conclusies uit het rapport van Twijnstra en Gudde onderschrijven. Ook de adviezen worden door de fracties onderschreven, al zijn de adviezen nogal mild geformuleerd. Zaken die fout zijn gegaan, zijn met name fout gegaan door verkeerde bestuurlijke keuzes en niet realistische ambities. Kern van het probleem is dat de business case die aan het project ten grondslag ligt, van meet af aan rammelt. Bedrijven als Centric en andere bedrijven die veel leveren aan lagere overheden, zijn bij de aanbesteding al afgehaakt omdat men dit al als een onmogelijk project zag. Er wordt opnieuw aanbesteed, de kosten worden hoger dan begroot en toch blijft de business case overeind. Op dat moment had er al moeten worden ingegrepen. De business case is niet leidend geweest in het hele proces, hetgeen een elementaire fout is. De business case is besmet geweest met allerlei nevendoelen. Het ging niet meer om het project, maar uiteindelijk om het bestaan en waarmaken van Het Waterschapshuis. Twijnstra en Gudde adviseert om nieuwe projecten alleen te starten op basis van een degelijke, positieve business case. Dit is een elementaire les. De heer Uitterhoeve wil hierin nog verder gaan en is van mening dat, voordat men aan een project begint, de business case dient te worden getoetst door een extern bureau. Spreker ziet niet dat opleidingen voor bestuurders en ambtelijke top de oplossing is. Dit soort projecten draait alleen in een professionele organisatie met gecertificeerde medewerkers. Gebleken is dat Het Waterschapshuis daartoe niet in staat is /WOU 4/7

5 Inmiddels worden de waterschappen alweer benaderd met nieuwe business cases. Een ervan betreft een landelijk HRM-systeem voor het registreren en bijhouden van HRM-items. De heer Uitterhoeve vraagt zich af of er überhaupt wel behoefte is aan een dergelijk systeem. Daarom zou de desbetreffende business case extern moeten worden getoetst om niet in weer dezelfde fout te vervallen. De fracties Natuurterreinen en Water Natuurlijk stellen voor om te kiezen voor producten die al op de markt zijn. En áls er dan al iets moet worden ontwikkeld, kies dan voor regionale samenwerking. Het waterschap moet er terughoudend in zijn om verder te gaan met Het Waterschapshuis in het ontwikkelen van dit soort projecten. Er worden vraagtekens bij gezet of Waterschap Roer en Overmaas binnen Het Waterschapshuis moet blijven. In ieder geval niet in de vorm zoals Het Waterschapshuis nu functioneert. Pak nieuwe ontwikkelingen op vanuit de vraag die het waterschap zelf heeft, zoek regionale partners en kom dan tot initiatieven van onderop in een deugdelijke programmering. Dan is ook de vraag van de verantwoordelijkheid makkelijker te beantwoorden omdat het waterschap zelf opdrachtgever en belanghebbende is. De voorzitter antwoordt dat er veel te leren is geweest en dat er nog veel te leren valt, is duidelijk. Het rapport van Twijnstra en Gudde is niets verhullend. Met scholingsprogramma s voor bestuurders en ambtelijke top kan toch iets bereikt worden. Er zijn programma s bij de Rijksoverheid die bestuurders leren dat ICT ook in bestuurlijke zin te volgen is. Dan moet je piketpalen slaan en extern advies vragen. De business case is voor wat betreft TAX-i niet degelijk geweest, maar dat is destijds niet naar voren gekomen. Terecht wordt nu de vraag gesteld waarom niet, wie had dat moeten doen en wie moet hiervoor verantwoordelijkheid nemen? Bij dit soort projecten ben je aangewezen op competente medewerkers die een dergelijke business case kunnen maken. Als je nu een business case maakt, begin je onmiddellijk met het beschrijven en indammen van de risico s. De Stichting HWH is nu overgegaan naar de Gemeenschappelijke Regeling HWH. Hierdoor is er voor de leden-waterschappen die in de GR meedoen in elk geval een controlemechanisme ingebouwd, zoals een jaarlijkse begroting met programma s. Deze programma s gaan naar de leden die hierop een zienswijze kunnen indienen. Dat dwingt de organisaties om de projecten te beoordelen en te bekijken of het zinvol is daarin mee te gaan. De begroting wordt gerelateerd aan projecten, waarbij is ingebouwd dat van alle waterschappen de helft + 1 mee moet doen in nieuwe projecten. Hoe ga je nu naar de toekomst toe om met de verantwoordelijkheden? Aan de voorkant kritisch kijken naar een business case. Tevens mijlpalen vaststellen zodat ook tussentijdse go/no go -momenten helder zijn. In eigen huis moeten ook go/no go - momenten worden ingebouwd voor de eigen projecten. Inmiddels is gebleken, dat er verschillende ambities zijn om te komen tot een andere opzet van Het Waterschapshuis, zodat ook de verantwoordelijkheden duidelijker worden. In de commissie ABA is afgesproken dat er een duidelijke notitie wordt opgesteld waarin ook wordt ingegaan op de vraag hoe in de toekomst moet worden omgegaan met nieuwe projecten. Wanneer wel, wanneer niet meegaan? Voor wat betreft een nieuw HRM-systeem merkt de voorzitter op, dat het waterschap nog niet is ingestapt in een nieuw systeem, maar dat een nieuw HRM-systeem wel nodig is. Binnen Waterschap Roer en Overmaas wordt een analyse gemaakt van de HWH-projecten waarin het waterschap meedoet. Tevens wordt geanalyseerd aan welke voorwaarden moet worden voldaan om tot nieuwe projecten toe te treden /WOU 5/7

6 Met betrekking tot een nieuw HRM-systeem licht de heer In den Kleef nog toe, dat de waterschappen een gezamenlijke CAO hebben. Elk waterschap heeft op grond van die CAO verschillende individuele keuzemogelijkheden. Hier hoort een systeem bij dat alle losse elementen in elkaar laat vallen. Indien eigen, verouderde systemen niet meer worden onderhouden, is het logisch om samen met andere waterschappen een nieuw systeem te ontwikkelen. Dit is ook een vorm van samenwerking, waarin je afhankelijk bent van de kennis en kunde van de medewerkers en hun aansturing binnen Het Waterschapshuis. Om deze reden slagen sommige projecten beter en andere minder. De voorzitter deelt mee dat de door Het Waterschapshuis verstrekte informatie op het gebied van TAX-i niet adequaat is geweest. Waterschap Roer en Overmaas heeft op enig moment besloten mee te gaan in TAX-i. Enerzijds omdat er vanuit werd gegaan dat er een goed werkend systeem zou worden ontwikkeld en anderzijds omdat er geen tegenberichten waren. Vanuit de business case werd gezegd dat bij samenwerking veel zou worden bespaard. Bij de eerste aanbesteding bleek dat het project duurder zou uitvallen dan begroot. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het stichtingsbestuur op zo n grote afstand heeft gestaan, dat men dit niet gevolgd heeft. Dat hadden de waterschappen moeten constateren. De waterschappen waren aan de Stichting HWH verbonden via de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen. Daarom is het goed dat er nu een Gemeenschappelijke Regeling HWH bestaat. Daarmee is nog steeds niet de vraag naar de verantwoordelijkheid van het bestuur beantwoord. De voorzitter merkt op dat hij in de stukken niet kan terugvinden op basis van welke informatie dit algemeen bestuur een halt aan het project TAX-i had kunnen of moeten toeroepen. Het is belangrijk om in de toekomst steeds te blijven zoeken en de goede vragen te stellen. Dan kunnen ook de goede besluiten worden genomen. De heer Wagemans merkt op dat het waterschap zich primair moet afvragen Wat wil ik als WRO? Kan WRO dit alleen of kan WRO het beter met anderen? Als WRO het niet alleen kan of wil en er is een aantrekkelijk aanbod van een ander, wordt het al ingewikkelder. Wat is de beste aanpak bij zo n project? Je moet je van te voren afvragen of je met een partner in zee wil gaan waarvan je niet precies hoe diens processen lopen. Hoe erg is dat? Waar heb je vertrouwen dat iets niet beschreven en gedocumenteerd is en neem je dat risico en waar neem je dat niet? Gewetensvragen zijn: Wanneer zit je op afstand en Wanneer zit je niet op afstand?. Vervolgens moet nagegaan worden waar de mijlpalen worden gezet en welke informatie daarvoor nodig is. En hoe organiseert het waterschap zich daarin. Is het iets wat het DB of het AB doet? De heer Uitterhoeve is van mening dat dit proces in het bedrijfsleven niet zo had kunnen lopen omdat daar altijd de business case waarmee je start leidend is. Op het moment dat je de business case niet haalt zegt het verantwoordelijke projectmanagement bestuur hier moet u stoppen, u mag niet verder gaan. Bij TAX-i is dit niet gebeurd, is het precies andersom gegaan. Er is niet gemeld dat de business case niet sluitend is. Het bestuur heeft het niet geweten, kon het ook niet weten omdat men deze informatie nooit heeft gehad. Dit kan de organisatie van Het Waterschapshuis kwalijk worden genomen. Daarom is de heer Uitterhoeve van mening dat het waterschap een vraag moet formuleren. Vervolgens kan op de markt worden gekeken wat er kant en klaar te koop is. Het kan samen met andere partijen worden aangekocht, er kan iets aan ontwikkeld worden. Maar het komt steeds vanuit de vraag van het waterschap zelf. Bij TAX-i is bedacht wat goed zou zijn voor alle waterschappen en vervolgens is geprobeerd dat bij iedereen binnen te krijgen. Dat is de omgekeerde weg. Het waterschap is goed in staat /WOU 6/7

7 zijn eigen vraag te formuleren. Indien daar 3 of 4 lagen tussen worden gebouwd, zijn we het overzicht kwijt en wordt er geworsteld met die vraag. De heer Wagemans onderschrijft de woorden van de heer Uitterhoeve en vult aan dat hier ook bij hoort dat de organisatie zich zelf de vraag had moeten stellen Als we de mijlpalen niet hadden, en die waren er niet, waarom hebben we dan ja gezegd tegen dit project?. In de toekomst moet er worden gekeken naar de business case en mag er geen enkele scope change plaatsvinden buiten het bestuur om. Dit zouden de leerpunten voor het bestuur moeten zijn. De heer Hanssen merkt op dat er voor wat betreft het HRM-project gekeken moet worden naar de basisvraag of het belangrijk is dat er een HRM-systeem komt op landelijk niveau. Zijn alle 24 waterschappen wel hetzelfde. Misschien moet het project regionaal of lokaal worden aangepakt. Van daaruit wordt geredeneerd. Als er wordt geconcludeerd dat dit project landelijk moet worden aangepakt, moeten de bestuurders voordat deze beslissing wordt genomen, een advies krijgen. Op basis van dit advies wordt een besluit genomen en is het bestuur verantwoordelijk. De voorzitter concludeert dat een goed project start met een degelijke en deugdelijke business case. Bij Het Waterschapshuis wordt nu de governance beter geregeld. Dat gebeurt met name door de gemeenschappelijke regeling. Aan de commissies zal een voorstel worden voorgelegd over hoe nu verder met Het Waterschapshuis Rondvraag en sluiting Op een vraag van mevrouw Nusteling antwoordt de heer Dohmen dat er voor wat betreft de noodstroomvoorziening is gekozen voor een traditionele oplossing. Na evaluatie van de aanbesteding bleek de ingezette weg te duur. Er is nu gekozen voor de aanschaf van een eenvoudig en goedkoper noodstroomaggregaat. Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit hij om uur de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De secretaris/directeur, De voorzitter, ing. J.M.G. In den Kleef dr. J.J. Schrijen /WOU 7/7

CABA Agendapunt: 2

CABA Agendapunt: 2 CABA 29-10-2013 Agendapunt: 2 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN, GEHOUDEN OP 3 SEPTEMBER 2013 OM 16.30 UUR IN HET WATERSCHAPSHUIS TE SITTARD

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2013, NUMMER 40 BIJL.: - Agendapunt: 2

WATERSCHAPSBLAD 2013, NUMMER 40 BIJL.: - Agendapunt: 2 AB 26-11-2013 WATERSCHAPSBLAD 2013, NUMMER 40 BIJL.: - Agendapunt: 2 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR, GEHOUDEN OP DINSDAG 1 OKTOBER 2013 IN DE GELEENBEEKZAAL VAN HET WATERSCHAPSHUIS

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden en R.L.M.

Nadere informatie

CABA + CMFB 29-03-2011 Agendapunt: CABA 3

CABA + CMFB 29-03-2011 Agendapunt: CABA 3 CABA + CMFB 29-03-2011 Agendapunt: CABA 3 CMFB 3 BESLUITENLIJST VAN DE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID GEHOUDEN OP 22

Nadere informatie

CABA 26-01-2010 Agendapunt: CABA 2

CABA 26-01-2010 Agendapunt: CABA 2 CABA 26-01-2010 Agendapunt: CABA 2 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN, GEHOUDEN OP 27 OKTOBER 2009 OM 16.30 UUR IN HET WATERSCHAPSHUIS TE

Nadere informatie

DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012

DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012 DB-vergadering 29-05-2012 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 14 MEI 2012 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, H.M.G. Hartmann, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden

Nadere informatie

CMFB 11-02-2014 Agendapunt: 2

CMFB 11-02-2014 Agendapunt: 2 CMFB 11-02-2014 Agendapunt: 2 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID, GEHOUDEN OP 29 OKTOBER 2013 OM 17.30 UUR IN HET WATERSCHAPSHUIS TE SITTARD Aanwezig:

Nadere informatie

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. DB-vergadering 19-02-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 5 FEBRUARI 2013 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, H.M.G. Hartmann, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 32A BIJL.: - Agendapunt: 2

WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 32A BIJL.: - Agendapunt: 2 AB 05-10-2010 WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 32A BIJL.: - Agendapunt: 2 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR, GEHOUDEN OP DINSDAG 29 JUNI 2010 IN DE GELEENBEEKZAAL VAN HET WATER-

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 20 DECEMBER 2010

DB-vergadering Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 20 DECEMBER 2010 DB-vergadering 18-01-2011 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 20 DECEMBER 2010 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, H.M.G. Hartmann, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der

Nadere informatie

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 Onderwerp Evaluatie Uitvoeringsregels Inkoop en Aanbesteding Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma / Waterbeheersplan Niet van

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Verslag Algemeen Bestuur

Verslag Algemeen Bestuur DIR Verslag Algemeen Bestuur Datum 22-12-2014 Tijdstip 15.00 uur Corsanr. Onderwerp AB-leden VROSCH/2014.11377 Verslag Algemeen Bestuur Schrijen, J.J. (voorzitter) Dupont, R.E.W.M. (lid) Nusteling, A.M.C.

Nadere informatie

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH)

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9 Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Stafunit Algemene Dienst Bestuursprogramma

Nadere informatie

In de vastgestelde jaarrekening 2010, die het waterschap op 28 maart 2011 heeft ontvangen, is een en ander gecorrigeerd.

In de vastgestelde jaarrekening 2010, die het waterschap op 28 maart 2011 heeft ontvangen, is een en ander gecorrigeerd. CMFB 07-06-2011 Agendapunt: CMFB 1 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID, GEHOUDEN OP 29 MAART 2011 OM 18.00 UUR IN HET WATERSCHAPS- HUIS TE SITTARD

Nadere informatie

CMFB Agendapunt: CMFB 2

CMFB Agendapunt: CMFB 2 CMFB 31-01-2012 Agendapunt: CMFB 2 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID, GEHOUDEN OP 1 NOVEMBER 2011 OM 18.00 UUR IN HET WATER- SCHAPSHUIS TE SITTARD

Nadere informatie

de heren M.A.T.M. Bouts, L.H. Dohmen en G.J.H.M. Wagemans, allen vertegenwoordiger van de fractie Bedrijven;

de heren M.A.T.M. Bouts, L.H. Dohmen en G.J.H.M. Wagemans, allen vertegenwoordiger van de fractie Bedrijven; AB 28-04-2009 WATERSCHAPSBLAD 2009, NUMMER 22 BIJL.: - Agendapunt: 2 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR, GEHOUDEN OP DINSDAG 17 FEBRUARI 2009 IN DE GELEENBEEKZAAL VAN HET WATERSCHAPSHUIS

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 04 BIJL.: - Agendapunt: 3

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 04 BIJL.: - Agendapunt: 3 AB 01-03-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 04 BIJL.: - Agendapunt: 3 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR, GEHOUDEN OP DINSDAG 30 NOVEMBER 2010 IN DE GELEENBEEKZAAL VAN HET WATERSCHAPSHUIS

Nadere informatie

DB-vergadering 26-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 26-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 26-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Evaluatie digitaal vergaderen DB Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Stafunit Algemene Dienst Bestuursprogramma Niet van toepassing Waterbeheersplan

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

DB-vergadering 20-12-2011 Agendapunt 6

DB-vergadering 20-12-2011 Agendapunt 6 DB-vergadering 20-12-2011 Agendapunt 6 Onderwerp Bezwaarschrift Lijst Geldelijke Regelingen herinrichting Mergelland Oost Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 14-01-2014 Agendapunt 4 Steller / afdeling N. Rossel / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 3 Programma Bedrijfsvoering

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6

WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6 AB 25-09-2012 WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6 Sittard, 11 september 2012 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Heroverweging kwijtscheldingsbeleid Voorstel 1. het huidige kwijtscheldingsbeleid

Nadere informatie

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas;

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010 Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas van 13 november

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing

Nadere informatie

DB-vergadering 28-05-2013 Agendapunt 4

DB-vergadering 28-05-2013 Agendapunt 4 DB-vergadering 28-05-2013 Agendapunt 4 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek vergunningverlening 2012 Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van

Nadere informatie

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 07-06-2011 Agendapunt: CABA 3 Sittard, 10 mei 2011 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Beantwoording vragen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan de beantwoording van

Nadere informatie

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7 Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma /

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 4. Onderwerp Verzoek Veiligheidsregio Zuid-Limburg om ondersteuning ten behoeve van RBP Hoogwater Maas

DB-vergadering Agendapunt 4. Onderwerp Verzoek Veiligheidsregio Zuid-Limburg om ondersteuning ten behoeve van RBP Hoogwater Maas DB-vergadering 31-05-2010 Agendapunt 4 Onderwerp Verzoek Veiligheidsregio Zuid-Limburg om ondersteuning ten behoeve van RBP Hoogwater Maas Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen Afdeling Nieuwe Werken en Onderhoud

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl CONCEPT-VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG DATUM

Nadere informatie

iii.iek. rv". XT-. r.' O;r. Opmerkingen BEHANDELD DOOR DOORKIESNUMMER E-MAIL DATUM

iii.iek. rv. XT-. r.' O;r. Opmerkingen BEHANDELD DOOR DOORKIESNUMMER E-MAIL DATUM W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Aan het Algemeen Bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD SITTARD iii.iek. XT-. r.' Opmerkingen 201004677 H..er en üvermaas rv".

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Bergen, de heer Stegeman, de heer Brink, de heer

Nadere informatie

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 13. Afdeling Beleid, Onderzoek en Advies / Nieuwe Werken en Onderhoud

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 13. Afdeling Beleid, Onderzoek en Advies / Nieuwe Werken en Onderhoud DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 13 Onderwerp Integrale gebiedsontwikkeling Schinveldse Es Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden / R.L.M. Sleijpen Afdeling Beleid, Onderzoek en Advies / Nieuwe

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Verslag Algemeen Bestuur

Verslag Algemeen Bestuur DIR Verslag Algemeen Bestuur Datum 25-05-2011 Tijdstip 15.00 uur Locatie kamer 117-118 Archiefnr. porten/2011.07431 Onderwerp Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 25-5-2011 CONCEPT!! Aanwezig: WRO

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 4. Onderwerp Rapport Samen presteren we meer van de commissie Organisatie en Werking Unie van Waterschappen

DB-vergadering Agendapunt 4. Onderwerp Rapport Samen presteren we meer van de commissie Organisatie en Werking Unie van Waterschappen DB-vergadering 14-09-2009 Agendapunt 4 Onderwerp Rapport Samen presteren we meer van de commissie Organisatie en Werking Unie van Waterschappen Portefeuillehouder(s) J.J. Schrijen Afdeling Bestuur en Communicatie

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 15-07-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling W. Coenen / Projecten en Waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder J.H.J. van der Linden / L.H. Dohmen Bijlage(n)

Nadere informatie

DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5

DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5 DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5 Onderwerp Vaststelling woordmerk in combinatie met logo WRO Portefeuillehouder(s) J.J. Schrijen Afdeling Bestuur en Communicatie Bestuursprogramma Niet van toepassing.

Nadere informatie

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 Sittard, 18 oktober 2010 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Wijziging Verordening verontreinigingsheffing, Verordening zuiveringsheffing en Verordening

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 26-08-2014 Agendapunt 8 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 1 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

DB-vergadering 07-06-2011 Agendapunt 7

DB-vergadering 07-06-2011 Agendapunt 7 DB-vergadering 07-06-2011 Agendapunt 7 Onderwerp Intentieovereenkomst Gebiedsontwikkeling Middelsgraaf e.o. Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden Afdeling Beleid, Onderzoek en Advies Bestuursprogramma

Nadere informatie

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen.

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen. DB 06-04-2009 Agendapunt: o5 Sittard, 10 maart 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Vrijstellingsbesluit recreatief medegebruik wandelaars Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en

Nadere informatie

de heren J.A.M. Arntz en J.J.A.M. van den Borne, beiden vertegenwoordiger van de fractie 50PLUS;

de heren J.A.M. Arntz en J.J.A.M. van den Borne, beiden vertegenwoordiger van de fractie 50PLUS; NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI EN WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS GEHOUDEN OP DINSDAG 28 JUNI 2016 IN DE ROERZAAL VAN HET WATERSCHAPS- BEDRIJF

Nadere informatie

VIERDE NOTA VAN WIJZIGING. Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 1. Onderdeel AH wordt als volgt gewijzigd:

VIERDE NOTA VAN WIJZIGING. Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 1. Onderdeel AH wordt als volgt gewijzigd: 33 597 Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 09 BIJL.: DIV Agendapunt: 9

WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 09 BIJL.: DIV Agendapunt: 9 AB 05-03-2013 WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 09 BIJL.: DIV Agendapunt: 9 Sittard, 19 februari 2013 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Evaluatie project TAX-i Voorstel Bespreken Toelichting Zoals bekend

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 25-03-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling M.J. Potter / Projecten en waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder L.H. Dohmen Bijlage(n) 2 Programma Waterkeringszorg

Nadere informatie

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Verslag VERSLAG VAN BESPREKING BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Vergadering G.A. Hakvoort DEELNEMERS Aanwezig: de heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Amerongen, de heer Maenhout, de heer Oggel, de heer Broens,

Nadere informatie

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse VERSLAG van de op 8 december 2016 in Zoetermeer gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken Aanwezig de leden: de heer T.C. Kuiper,

Nadere informatie

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4 Het bijgevoegde rapport geeft u een beeld van de berekening van de omvang van de (financiële) risico s 2011 volgens de vastgestelde methodiek. Ook verschaft het rapport informatie over de opbouw van de

Nadere informatie

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 3

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 3 CMFB 08-04-2014 Agendapunt 3 Sittard, 25 maart 2014 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Vergaderstukken Unie van Waterschappen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan: - de agenda

Nadere informatie

Toelichting 120012/JAS 2/4

Toelichting 120012/JAS 2/4 Toelichting Aanleiding Het Openbaar Ministerie gaat zich in de toekomst meer richten op de (middel)zware milieucriminaliteit. Om tegen de kleinschaliger milieudelicten op te kunnen treden wordt de bestuurlijke

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG DATUM EN TIJDSTIP:

Nadere informatie

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt VERSLAG Vergadering: Algemeen Bestuur RUD Utrecht Vergaderdatum: 13 maart 2014 Deelnemers: Provincie Utrecht Gemeente Amersfoort De heer R. de Vries (voorzitter) De heer C. van Eijk Gemeente Baarn De heer

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Verkorte Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 16 december 2015

Verkorte Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 16 december 2015 ONDERWERP 1 Opening, vaststelling agenda en loting primus BESLUIT Opening De voorzitter opent de vergadering. Afwezig zijn de heren Van der Kruk en Scherrenberg. Vaststelling agenda De agenda wordt gewijzigd

Nadere informatie

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig: gedeputeerde H. Jumelet Provincie Drenthe Wethouder H. Heijerman Gemeente Aa en Hunze wethouder

Nadere informatie

Il ll II Ill I II Il I II I Illl ll ll

Il ll II Ill I II Il I II I Illl ll ll - in - het van Il ll II Ill I II Il I II I Illl ll ll 19114 De Dommel. Onderwerp: IElektronisch bekendmaken - Voorstelnummer BABS: 7515 Auteur: Hulshof der Putten, Miriam Portefeuillehouder: Glas Peter

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

B&W Vergadering. Dossiernummer 1431 Vertrouwelijk Vergaderdatum 21 februari 2017 Agendapunt

B&W Vergadering. Dossiernummer 1431 Vertrouwelijk Vergaderdatum 21 februari 2017 Agendapunt 2.1.10 Annotatie AB Omnibuzz 1 Dossier 1431 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1431 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 21 februari 2017 Agendapunt 2.1.10 Omschrijving Annotatie AB Omnibuzz Zaaknummer

Nadere informatie

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden,

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden, Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk : MB/ Onderwerp : Agenda vergadering Strijen, 26 augustus 2010 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda Concept-besluitenlijst van de zesde openbare vergadering van de Voorbereidingscommissie Fusie, gehouden op 13 september 2016 om 19.30 uur bij het Waterschapsbedrijf Limburg te Roermond Aanwezig: mevrouw

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 19 september 2011 auteur A.W.M. Verhage telefoon e-mail afdeling IV behandelend bestuurder R.L. Boer onderwerp Transitie HWH en Tax-i agendapunt registratienummer VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN

Nadere informatie

DB-vergadering 14-10-2009 Agendapunt 3

DB-vergadering 14-10-2009 Agendapunt 3 DB-vergadering 14-10-2009 Agendapunt 3 Onderwerp Lijst van te verzenden stukken Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden Afdeling Nieuwe Werken en Onderhoud Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan

Nadere informatie

Onderwerp Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer Waterschap Limburg

Onderwerp Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer Waterschap Limburg Verordeining Elektronisch bestuurlijk verkeer Waterschap Limburg schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 30 augustus 2016 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 14 september 2015 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om uur bij Hefpunt in Groningen.

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om uur bij Hefpunt in Groningen. HP/2013/260 Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om 09.30 uur bij Hefpunt in Groningen. Aanwezig: J. Bartelds (voorzitter), H.R. van der

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Coby Markerink Y Team Remy Janssen Y Ouder Sven Peters Y Ouder Danielle Lambour Y Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 5. Onderwerp Opiniërend voorstel betreffende aanpassen Regeling budgetbeheer en financieel mandaat.

DB-vergadering Agendapunt 5. Onderwerp Opiniërend voorstel betreffende aanpassen Regeling budgetbeheer en financieel mandaat. DB-vergadering 20-12-2011 Agendapunt 5 Onderwerp Opiniërend voorstel betreffende aanpassen Regeling budgetbeheer en financieel mandaat. Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

Onderwerp Evaluatie grondwaterbeleid: een tussenstand. Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden. Afdeling Beheer

Onderwerp Evaluatie grondwaterbeleid: een tussenstand. Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden. Afdeling Beheer DB-vergadering 24-04-2012 Agendapunt 7a Onderwerp Evaluatie grondwaterbeleid: een tussenstand Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG DGBK Burgerschap en Informatiebeleid www.rijksoverheid.nl Uw kenmerk

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 mei 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 25 april 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Zienswijze op de begroting 2013 van Het Waterschapshuis

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008 Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk Onderwerp : MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe ... ', Drenthe. Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe d.d. 28 november 2016 Aanwezig: gedeputeerde C. Bijl Wethouder H. Heijerman wethouder M. Hoogeveen wethouder FAJ Buijtelaar

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB)

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar.

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar. Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017 schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 23 februari 2016 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017./. Hierbij treft

Nadere informatie