technische omschrijving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "technische omschrijving"

Transcriptie

1 technische omschrijving Rij- Hoekwoningen en Specials & vrijstaande villa s ALGEMEEN Planuitleg De woningen maken onderdeel uit van het plan Mauritskwartier. De woningen van het type Brussel zijn de bouwnummers 135 t/m 154 en die van het type Madrid zijn de bouwnummers 108, 109, 133 en 134. De woningen zijn van het type Brussel zijn rijwoningen en van het type Madrid zijn vrijstaande woningen. Persoonlijke voorkeuren De prijs van de woning is mede gebaseerd op de kosten voor wand- en vloertegels en sanitaire voorzieningen. De koper kan tegen meer- of minderkosten van onze keuze afwijken. Daarvoor kan men terecht in een nog aan te wijzen showroom. Keuzes dienen vóór een nog nader te bepalen datum bekend te zijn. Met betrekking tot aanen uitbouwen is een aantal opties uitgewerkt. Deze zijn opgenomen in de koperskeuzelijst die wordt uitgereikt tijdens het reserveringsgesprek voor een woning of bij het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst. Dit kan betekenen dat de bebouwing, zoals deze is aangegeven in de projectdocumentatie, naar aanleiding van door kopers gekozen opties, kan afwijken. Bij uitbouwen wordt de bouwmuur doorgezet. Werkzaamheden derden Werkzaamheden door de koper of door hen aan te wijzen derden zijn vóór de oplevering niet toegestaan. Bouwbesluit De hier beschreven woningen voldoen aan de eisen van het bouwbesluit welke sinds 1 januari 2003 van kracht is. Vertrekken in woningen hebben sinds die datum in een aantal stukken een andere naam dan men gewend is. Daarbij valt te denken aan bestek- en werktekeningen die op de bouwplaats gebruikt worden en aan het Woningborg-boekje. Begrippen als keuken, woonkamer, slaapkamer en dergelijke worden daar niet meer gebruikt. Ze hebben plaatsgemaakt voor termen als verblijfsgebied, verblijfsruimte en verkeersruimte. Het vertrek heette woonkamer, keuken, slaapkamers hal, overloop garage/berging toilet badkamer zolder meterkast en heet nu volgens het Bouwbesluit verblijfsruimte (van een woonfunctie) verkeersruimte (van een woonfunctie) verblijfsruimte (van een overige gebruiksfunctie) of onbenoemde ruimte (van een woonfunctie) toiletruimte (van een woonfunctie) badruimte (van een woonfunctie) onbenoemde ruimte (van een woonfunctie) meterruimte VOORZIENINGEN AAN DE KAVEL Grondwerk De tuin is ontdaan van bouwresten, op hoogte gebracht met plaatselijk aangetroffen grond die geschikt is voor eenvoudige plantengroei en geëgaliseerd. Onder alle bestratingen liggen zandaanvullingen met een hoogte van circa 10 cm. Als gevolg van de plaatselijke grondsamenstelling kunnen zettingen optreden die het nodig maken dat na oplevering van de woning bestrating en tuinen periodiek opgehoogd moeten worden. Deze werkzaamheden dienen naar inzicht en voor rekening van de koper c.q. bewoner te worden uitgevoerd. Buitenriolering Het rioleringssysteem wordt uitgevoerd in een gescheiden systeem, waarbij het vuilwater en het hemelwater afzonderlijk worden opgevangen en afgevoerd. De vuilwaterrioleringen van de woningen wordt aangesloten op het rioolstelsel van de gemeente. Het hemelwater wordt bovengronds afgevoerd naar de erfgrens aan de voorzijde. Vanaf de erfgrens wordt het hemelwater bovengronds over openbaar gebied naar het open water afgevoerd. Alle rioleringsleidingen worden voorzien van de benodigde ontstoppingsstukken en uitgevoerd in recyclebaar kunststof. De daken van de bergingen lozen het hemelwater op de gemeenschappelijke achterpaden. Het achterpad wordt voorzien van kleine straatkolken. Het hemelwater van de garages wordt bovengronds afgevoerd naar de erfgrens aan de voorzijde. Drainage Bij elke woning wordt in het midden van de (niet toegankelijke) kruipruimte tot aan de voorerfgrens een drainageleiding aangebracht die wordt aangesloten op een inspectiepunt tot in de voortuin. Bestrating De bestrating bij de voordeur (en bij woningtype Brussel van de achterdeur naar de berging) wordt samengesteld van betontegels afmetingen 40 x 60 x 5 cm. Het gemeenschappelijke achterpad (conform situatietekening) achter de woning wordt bestraat met betontegels, afmeting 30x30 cm. Daar waar nodig worden in de bestrating passtukken toegepast. De bestrating in het openbaar gebied rondom de kavel wordt aangelegd door de gemeente en valt buiten deze technische omschrijving. Wateroverlast Regelmatig worden bewoners van nieuwbouwwoningen geconfronteerd met wateroverlast in de tuin en soms nog vervelender, water in de berging. Wateroverlast ontstaat in het algemeen vaak in gebieden met slecht waterdoorlatende grond en bij tuinen welke volledig zijn voorzien van bestrating. Wateroverlast is helaas niet altijd te voorkomen. Om wateroverlast bij uw nieuwbouwwoning in ieder geval zoveel mogelijk tegen te gaan of zoveel mogelijk te beperken, zult u zelf afdoende maatregelen moeten nemen. Wij adviseren u dringend om bij de aanleg en inrichting van uw tuin advies in te winnen bij een deskundige. Houd in ieder geval bij het ontwerp en de aanleg van uw tuin rekening met het volgende: Zorg voor afschot van de bestrating vanaf de woning, garage en/of berging naar de openbare perceelsgrens of achterpad; Het wel of niet aanbrengen van waterdichte/doorlatende bestrating; Eventueel te nemen maatregelen in de grond; Vrijhouden van stroken grond rondom de woning, berging en eventuele overige bijgebouwen/aanbouwen; (on)mogelijkheden met belasting van de grond door (zwaar) transport; Onderhoud aan eventueel aanwezige drainages, molgoten e.d.; Beperkingen m.b.t. het aansluiten van b.v. putjes of hemelwaterafvoeren op het drainagesysteem. Etc. Neem hiervoor afdoende maatregelen. Van Bergen Bouw en Ontwikkeling B.V. is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de wijze waarop u (in eigen beheer) uw tuin aanlegt c.q. uw tuin laat aanleggen. Standaard wordt bij uw woning een drainagestreng vanaf de voorerfgrens tot buiten de achtergevel aangebracht. De riolering wordt doorgetrokken tot buiten de achtergevel zodat u vervolgens hierop uw eigen voorzieningen kunt (laten) aansluiten. Wij adviseren u om deze drainageleiding jaarlijks door te spuiten. Hiervoor wordt ter plaatse van de voorgevelerfgrens een voorziening opgenomen. De exacte plaats wordt aangegeven op de nog later te verstrekken revisietekeningen. Voor het aansluiten van eventuele putjes adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente. Deze kan u informeren of, en op welke voorziening (de drainage of riolering) deze putjes mogen worden aangesloten. Revisietekening Informatie over buitenriolering wordt door de installateur op een revisietekening verwerkt en bij de oplevering aan de verkrijger verstrekt. MAURITSKWARTIER BRUSSEL & MADRID 1

2 Terreininventaris De perceelsgrenzen worden op de hoeken van de kavel aangegeven met vurenhouten paaltjes, voor zover deze niet is bepaald door een hekwerk of een woning. Zoals aangegeven op de situatieschets worden er op diverse erfgrenzen openbaarprivé beukenhagen geplant. Deze hagen worden in het eerste plantseizoen (novemberapril) na oplevering van de woning aangeplant en hebben bij aanplant een hoogte van circa 80 of 160 cm. Zie de juridische situatieschets voor de juiste hoogte. Deze hagen maken onderdeel uit van het inrichtingsplan van de wijk en dienen gehandhaafd te worden. De erfafscheidingen, bestrating en overige terreininrichtingen vallen niet onder de Woningborg-garantie. Buitenbrievenbus Elke woning krijgt een brievenbus in de voordeur met extra tochtwering. Er wordt geen buitenbrievenbus geplaatst. Indien de voordeur 10 meter of meer op loopafstand van de openbare bestrating is gelegen, dient de verkrijger zelf voor een dergelijke brievenbus te zorgen. Informatie hierover kan worden verkregen bij PostNL. BESCHRIJVING VAN CONSTRUCTIES, INSTALLATIES, MATERIALEN EN KLEUREN Fundering De woning is gefundeerd op betonpalen. Op deze constructie worden funderingsbalken aangebracht. Begane grond- en verdiepingsvloer De begane grondvloer van de woning is een systeemvloer van beton met een isolatielaag. De ruimte onder deze vloer, welke niet toegankelijk is, wordt geventileerd door middel van muisdichte kunststof roosters in het gevelmetselwerk. In de kruipruimte is als bodemafsluiting grond opgebracht. De vloer van de houten berging is van betontegels, de vloer van de garage is een systeemvloer van beton. De 1ste en 2de verdiepingsvloer zijn systeemvloeren van beton met V-naden aan de onderzijde. Alle vloeren worden voorzien van een dekvloer met uitzondering van de vloer van de toiletruimte en de badkamer, hier worden vloertegels aangebracht. Wij raden u af om in de dekvloeren te boren en/of te spijkeren gezien de hoeveelheid leidingen die in de dekvloer verwerkt zijn. Wanden De binnenwanden van de voor-, zij- en achtergevel worden uitgevoerd in beton. De woningscheidende wanden zijn ankerloos van 10 cm dik beton met een spouw van 4 cm, daar waar nodig worden er voor de stabiliteit zogenaamde koppelstaven toegepast. Deze staven vormen een verbinding tussen uw huis en dat van de buren. De niet dragende binnenwanden zijn van lichte elementen van cellenbeton. Er worden geen plinten aangebracht. De wand tussen de garage en de woning wordt aan de garagezijde uitgevoerd in metselwerk als schoon metselwerk. Gevels De gevels worden opgebouwd uit gevelstenen met een iets terugliggende voeg. In het buitengevelmetselwerk worden open stootvoegen aangebracht ten behoeve van de ventilatie en daar waar nodig worden dilataties toegepast. Een dilatatie is meestal een verticale aansluitnaad. Deze naad heeft als functie dat het metselwerk kan werken. Boven de buitenkozijnen komen, waar vereist, stalen lateien. De gevels van de bergingen bestaan uit geïmpregneerde vurenhouten wanden. De aan de buitenlucht grenzende gevels van de garage worden gemetseld in baksteen (halfsteens), daar waar nodig worden constructieve verdikkingen opgenomen. De metselwerk gevel wordt aan de binnenzijde niet verder afgewerkt, deze bestaat uit schoon metselwerk. Voor de verdere afwerking en kleuren zie het kleurenschema en de verkooptekeningen. Dakconstructie Het hellende dak bestaat uit een geïsoleerde dakconstructie. De dakconstructie wordt ondersteund door knieschotten. De knieschotten maken onderdeel uit van de constructie van de woningen en mogen niet worden verwijderd of worden aangepast. In het knieschot wordt een afschroefbaar bereikbaarheidsluik opgenomen. Op de dakconstructie worden keramische pannen aangebracht. Bij elke woning zal een aantal reserve pannen worden meegeleverd. De platte dakconstructie van de berging is opgebouwd uit een vurenhouten balklaag met plaatmateriaal en 2-laagse bitumineuze dakbedekking. In de staat van afwerking staat aangegeven hoe de onderzijde van de dakconstructie wordt afgewerkt. Buitenkozijnen, ramen en deuren De buitenkozijnen en ramen worden uitgevoerd in hardhout. De voordeur en achterdeur van de woning, bergingdeur en garagedeur aan de achterzijde van de garage zijn van hardhout met een glasopening. In de voordeur wordt een brievenbus aangebracht met verbeterde tochtwering. Boven de kozijnen, ramen en deuren worden daar waar nodig ventilatieroosters aangebracht. Kozijnen met bewegende delen zijn voorzien van tochtprofielen. Onder de raamkozijnen met een gemetselde borstwering worden raamdorpels toegepast. De onderdorpels van de voordeur en de achterdeur wordt uitgevoerd in aluminium, de raamdorpels zijn van kunststeen. De onderdorpel van de bergingsen garagedeur is van hout, de kanteldeur van de garage is van staal. Bij de ramen die doorlopen tot aan het maaiveld geldt dat de onderdorpel ook uitgevoerd wordt in aluminium. De buitenkozijnen, ramen en buitendeuren worden afgewerkt met een dekkend verfsysteem zoals in het kleurenschema staat aangegeven. Alle buitenkozijnen worden aan de binnenzijde afgewerkt met een watergedragen verfsysteem in dezelfde kleur als de buitenzijde. Onder de kozijnen, welke doorlopen tot peil, worden prefab kantplanken aangebracht. Binnenkozijnen en -deuren De binnenkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen uitgevoerd met een bovenlicht en een afgeslankte bovendorpel. De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren, voorzien van standaard sloten en bijbehorend hang- en sluitwerk. Het kozijn van de badkamer en het toilet worden voorzien van een kunststenen dorpel. Bij de overige binnendeuren worden geen dorpels aangebracht. De meterkast is aan de onder- en bovenzijde voorzien van ventilatie openingen. Hang- en sluitwerk Scharnieren met anti-inbraaklip op alle buitendeuren en ramen; Raambeslag met meerpuntsluitingen en geïntegreerde remschaar voor de ramen in de woon- bad- en slaapkamers; Deurbeslag voor naar buiten draaiende tuindeuren met Buvalux inbouw multipoint sluiting; Deurkrukken en schilden van geanodiseerd aluminium op alle deuren: de voordeur aan de binnenzijde een kruk en aan de buitenzijde een vaste deurgreep; Paumelles (uitlichtbare scharnieren) van staal aan de binnendeuren; Loopsloten in de binnendeuren; Vrij-/bezetsluiting in de deuren van het toilet, in de badkamer. Alle cilindersloten zijn, m.u.v. het slot van de kanteldeur van de garage gelijksluitend. Het hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen die gesteld worden in het Bouwbesluit. Beglazing Alle glasopeningen in de buitenkozijnen van de woning worden voorzien van dubbele, hoog rendement beglazing. De glasopeningen in de bovenlichten van de binnenkozijnen worden voorzien van blank enkel glas. In het kozijn voor de meterkast wordt een boardpaneel geplaatst. Trappen, traphekken en aftimmerwerk De trap van de begane grond naar de eerste verdieping is bij woningtype Brussel een dichte trap en bij woningtype Madrid en open vurenhouten trap. Bij beide woningtypen is de trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping een open vurenhouten trap. Tegen de wanden worden op aluminium leuninghouders aan één zijde hardhouten leuningen aangebracht. De trap wordt in de grondverf aangeleverd. De in het zicht zijnde delen van de bomen, de spil en de traphekjes worden dekkend afgeschilderd. De leuningen van de trappen worden blank afgelakt. Loodgieterswerk Voor de waterwering zijn, waar nodig, kunststof en/of loden afdichtingen toegepast. De woningen zijn voorzien van aluminium goten. De binnenrioleringen en de hemelwaterafvoeren zijn van kunststof. De dakafvoeren van de platte daken zijn voorzien MAURITSKWARTIER BRUSSEL & MADRID 2

3 van bladvangers. In de kast naast de meterkast op de begane grond, wordt ten behoeve van de energiebesparing een douche-warmte-terug-win-unit aangebracht. De leidingkoker heeft daar ter plaatse aan de halzijde een afneembaar wandpaneel, teneinde de unit incidenteel te kunnen onderhouden. De waterleidingen zijn uitgevoerd in koper cq kunststof (volgens plaatselijke voorschriften). Koud- én warmwaterleidingen gaan naar: Het afgedopte aansluitpunt voor de mengkraan op het aanrecht; De mengkraan op de wastafel(s), De douchemengkraan (bij woningtype Madrid). Koudwaterleidingen gaan naar: De toiletpotten; Het fonteintje in het toilet; Het aansluitpunt van de wasmachine; Het afgedopte aansluitpunt voor de vaatwasser. Verwarmingsinstallatie De woning wordt verwarmd door middel van een stadsverwarmingsinstallatie. Dit betekent dat de woning géén aansluiting heeft ten behoeve van gas. De leidingen liggen zoveel mogelijk in de dekvloer volgens het twee-pijpssysteem, in de leidingkoker zit de stijgleiding. Vanaf de stijgleidingen worden de kunststofleidingen in de vloer naar de radiatoren geleid. De verwarmingselementen zijn radiatoren en zijn van fabrieksmatig gelakt plaatstaal, voorzien van afsluitkranen. Aantal, afmetingen en plaats van de radiatoren zijn afhankelijk van de capaciteitsberekening die wordt gemaakt door de installateur. Derhalve zijn de op tekening aangegeven radiatoren ter indicatie en niet maatgevend. Te realiseren minimale temperaturen Hal 15 C Woonkamer 20 C Keuken 20 C Toiletruimte niet verwarmd Overloop 15 C Badkamer 22 C Slaapkamers 20 C Zolder niet verwarmd Onbenoemde ruimte niet verwarmd Berging / garage niet verwarmd Mechanische ventilatie In de woning wordt een mechanisch ventilatiesysteem aangebracht. Dit systeem zuigt in de keuken, het toilet, de badkamer en de opstelplaats voor de wasmachine, lucht af. Op tekening is de plaats van de ventilator met 3 snelheden indicatief aangegeven. De hoofdbediening voor de regeling van het toerental van het ventilatiesysteem wordt geplaatst in de woonkamer naast de thermostaat. In de badkamer wordt de radiografische badkamerbediening geplaatst. De ventilator werkt op basis van een programma waarin de ventilatiehoeveelheid afgestemd is op het leefpatroon van de gebruikers. Dit programma is eenvoudig tijdelijk in een hogere of lagere stand te zetten. Ook kunt u de bediening opnieuw programmeren via de hoofdbediening en hiermee aanpassen aan uw persoonlijke situatie en wensen. Middels de badkamerbediening kunt u het systeem tijdelijk in een hogere stand zetten. De ventilatiekanalen worden zoveel mogelijk in de betonnen vloeren weggewerkt. Op de tekeningen zijn de afzuigpunten indicatief aangegeven. Afhankelijk van de constructieve mogelijkheden zullen de afzuigpunten ofwel op het plafond ofwel op de wand geplaatst worden. In de keuken heeft u twee afzuigpunten (ventielen). Eén ventiel is bedoeld voor de afvoer van lucht vanuit de ruimte. Het andere ventiel is bedoeld om een motorloze afzuigkap op aan te sluiten. Op dit systeem mag geen afzuigkap met motor worden aangesloten. Elektrische installatie De elektrische installatie is uitgevoerd volgens geldende voorschriften en aangesloten op het plaatselijke net. Standaard heeft de woning 7 groepen waaronder 1 voor de wasmachine. De groepenkast is geschikt voor het installeren van een extra groep. De installatie bestaat uit lichtpunten en wandcontactdozen volgens het zogenaamde centraaldozen systeem. Het aantal en de circa positie van de lichtpunten en wandcontactdozen staat aangegeven op de plattegrondtekeningen. De leidingen zijn weggewerkt (m.u.v. de berging en garage) en het inbouw schakelmateriaal wordt wit uitgevoerd. Alleen in de meterkast, de berging, de garage en op de zolder is wit opbouw schakelmateriaal geïnstalleerd. Alle wandcontactdozen worden geaard uitgevoerd. Ter plaatse van de achter-/terrasdeuren wordt er conform tekening een aansluitpunt voor buitenverlichting aangebracht. De volgende hoogten worden aangehouden: Schakelaars, schakelaars in combinatie met een wandcontactdoos en de badkamerbediening van de mechanische ventilatie worden aangebracht op circa 105 cm boven de vloer; Wandcontactdozen en loze leidingen voor telefoon en CAI worden aangebracht op circa 30 cm boven de afgewerkte vloer, behoudens ter plaatse van de opstelplaats van het keukenblok; Ter plaatse van de opstelplaats van het keukenblok worden de wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik op circa 125 cm boven de afgewerkte vloer aangebracht. Voor de exacte maatvoering van de keukeninstallatie ontvangt u als koper t.z.t. een keuken installatie tekening; De thermostaat en de hoofdbediening van de mechanische ventilatie wordt op circa 150 cm boven de afgewerkte vloer aangebracht Wandlichtpunten worden op circa 220 cm boven de vloer c.q. het maaiveld aangebracht. Het wandlichtpunt ter plaatse van het trapgat op de zolder wordt op een praktische hoogte aangebracht. In verband met de brandveiligheid worden er conform tekening rookmelders geplaatst. De rookmelders zijn aangesloten op de elektrische installatie van de woning, waardoor alle rookmelders af zullen gaan zodra één van de melders wordt geactiveerd. Alle rookmelders zijn voorzien van een back-up batterij, op deze manier is de werking van de installatie geborgd. Alle woningen worden voorzien van een belinstallatie bij de voordeur. Levering elektriciteit Per 1 juli 2004 staat het de verkrijger vrij om zelf een energieleverancier te kiezen. De verkrijger dient zelf minimaal drie weken voor oplevering de energieverhuizing te regelen met de energieleverancier van zijn of haar keuze. Bij een te late melding kan de netbeheerder de energieaansluiting afsluiten. De netbeheerder kan dan de af- en aansluitkosten bij u in rekening brengen. Deze kosten zijn te voorkomen door de verhuizing tijdig door te geven. Kabeltelevisie, telefoon In de woonkamer worden vanuit de meterkast bedrade leidingen aangebracht voor de aansluiting van kabeltelevisie en telefoon. In de slaapkamers worden loze leidingen aangebracht voor de kabeltelevisie en telefoon. In de koopsom zijn geen aansluit- en abonnementskosten voor kabeltelevisie en telefoon opgenomen. De verkrijger dient zelf zorg te dragen voor de daadwerkelijke aansluiting op de verschillende netwerken. Isolatie De vloeren, wanden, daken en glasopeningen worden extra geïsoleerd waardoor het warmteverlies door deze bouwdelen wordt verminderd. In de woning worden de volgende isolatiematerialen aangebracht: begane grondvloer kunststof Rc 3,0m2K/W buitenmuren minerale wol Rc 3,0m2K/W dak (hellend) kunststof en/of minerale wol Rc 3,0m2K/W dak (plat) kunststof en/of minerale wol Rc 3,0m2K/W glas hoogrendement beglazing HR++ Uglas 1,1W/m2K MATERIAALSPECIFICATIE Keukeninrichting Er wordt bij de woning geen keukeninrichting geleverd. In de keuken zijn aansluitmogelijkheden aanwezig op de plaatsen zoals op tekening aangegeven. De keukeninrichting kan na oplevering in directe opdracht van de koper door een showroom gemonteerd worden en valt niet onder de Woningborg-garantie. Voor de individueel te kiezen keukeninrichting gaat de koper een overeenkomst aan rechtstreeks met de betreffende showroom. Sanitair (woningtype Brussel) Closetcombinatie: Villeroy & Boch, Omnia Pro duoblok, kleur wit; Villeroy & Boch Duroplast toiletzitting, kleur wit. Fonteincombinatie: Villeroy & Boch, Omnia Pro, 45 x 35 cm, kleur wit; Grohe Costa toiletkraan, laag model, kleur chroom; MAURITSKWARTIER BRUSSEL & MADRID 3

4 Wastafelcombinatie: Villeroy & Boch, Omnia Pro, 60 x 50 cm, kleur wit; Grohe Eurodisc éénhendelmengkraan, kleur chroom; Spiegel 63 x 45 cm met verborgen ophangsysteem; Douchecombinatie: Tegelvloer verdiept aangelegd met doucheput; Grohe Grohetherm 1000 douchethermostaatkraan, kleur chroom; Grohe Tempesta duo glijstangcombinatie, bestaande uit een glijstang 60 cm, handdouche en doucheslang 150 cm. Sanitair (woningtype Madrid) Closetcombinatie: Villeroy & Boch, Omnia Architectura wandcloset, kleur wit; Villeroy & Boch Duroplast toiletzitting, kleur wit; Geberit Samba frontbedieningsplaat wit. Fonteincombinatie: Villeroy & Boch, Omnia Architectura, 36 x 26 cm, kleur wit; Grohe Costa toiletkraan, laag model, kleur chroom; Wastafelcombinatie: Villeroy & Boch, Omnia Architectura, 55 x 46 cm, kleur wit; Grohe Eurodisc éénhendelmengkraan, kleur chroom; Spiegel 63 x 45 cm met verborgen ophangsysteem; Douchecombinatie: Villeroy & Boch, Omnia Pro, 90 x 90 x 10 cm, kleur wit met Viega doucheplug met sifon; Grohe Grohetherm 1000 douchethermostaatkraan, kleur chroom; Grohe Tempesta duo glijstangcombinatie, bestaande uit een glijstang 60 cm, handdouche en doucheslang 150 cm. Badcombinatie: Villeroy & Boch, Omnia Architectura, 180 x 80 cm, kleur wit met Viega Multiplex badwaste; Grohe Grohetherm 1000 badthermostaatkraan, kleur chroom; Grohe Tempesta duo glijstangcombinatie, bestaande uit een wandhouder, handdouche en doucheslang 150 cm. GEEN MISVERSTANDEN Deze projectdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door gemeentelijke diensten, architect, constructeur en adviseurs van het plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van geringe architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of belanghebbenden/betrokken partijen en/of nutsbedrijven en/of ontwikkelaars van plannen in de directe omgeving, ook na ondertekening van de aannemingsovereenkomst. Relevante wijzigingen in afwijking op de verkoopdocumentatie worden u tijdig bekend gemaakt door middel van een staat van wijzigingen (errata) of een informatie brief. De hier bedoelde wijzigingen geven geen van beide partijen enige aanleiding tot verrekening. Op het moment dat deze brochure werd vervaardigd, was het leidingverloop en de exacte plaats van de installaties, (afgedopte) aansluitpunten voor elektra, hemelwaterafvoeren en spuwers, aantal en afmetingen van de verwarmingslichamen, aanzuigroosters en ventilatieventielen nog niet bekend. De op de tekeningen vermelde plaats en aantallen zijn nog indicatief, wijzigingen zijn derhalve mogelijk. Artist Impressions De artist impressions (perspectieftekeningen) in de brochure geven een impressie. Het zijn met recht artist impressions, waarin de artist zich soms wat artistieke vrijheden heeft gegund. De werkelijke kleuren van gevels, schilderwerk en dakbedekking kunnen afwijken. De tuinaanleg en de inrichting van de openbare ruimte is naar fantasie van de illustrator ingevuld. In het bouwplan van de woningen zijn geen losse kasten voorzien alsmede een keukeninrichting. Aan deze impressies kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die is nagestreefd, geen rechten worden ontleend. Maatvoering De op de tekeningen aangegeven maten zijn globale maten, uitgedrukt in millimeters. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking. Als peil geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer van de woning. Hoogtematen worden aangegeven vanaf dit peil. Volgens het Bouwbesluit mag de drempel van de toegangsdeur van de woning niet hoger zijn dan 2 cm boven de afgewerkte vloer. In de uitvoering zal circa 3,5 cm worden aangehouden om problemen met de door de bewoner aan te brengen vloerafwerking te voorkomen. Indien u een vloerafwerking aanbrengt van meer dan 1,5 cm kunt u overwegen een extra grote inloopmap achter de voordeur te leggen. De definitieve afmeting van leidingkokers wordt bepaald tijdens de verdere technische uitwerking van het bouwplan en kan daarom nog wijzigen. De tekeningen zijn hetzij op schaal getekend of in verhouding. In de praktijk komt het voor dat kopers van de brochuretekeningen maten gaan opnemen om bepaalde zaken vroegtijdig te bestellen die zij zelf of derden na de oplevering van hun woning willen aanbrengen (denkt u aan b.v. keukenuitrusting, kastenwand, gordijnen). Wij raden u met klem af om van voornoemde tekeningen maatvoeringen af te halen. Van Bergen Bouw en Ontwikkeling B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer u toch besluit op basis van afmetingen uit de brochuretekeningen bestellingen of aannames te doen. U kunt het beste de maten inmeten op de bouwplaats in uw eigen woning, zo voorkomt u de meeste kans op meetfouten. Voor het inmeten kunt u zich tijdens de bezoektijden melden bij de uitvoerder van het bouwbedrijf. Waar in deze technische omschrijving merken en/of materiaalsoorten zijn vermeld dient hieraan toegevoegd te worden: of een gelijkwaardige uitvoering ter keuze van de ondernemers. De op de tekeningen aangegeven koperskeuzes behoren niet tot de basislevering. Werkzaamheden door derden tijdens de bouw zijn niet toegestaan. Locatie en situatieschets De in de brochure afgebeelde situatieschets is bedoeld om een indruk te geven van de ligging en situering van de bouwkavels in het bouwplan. De tekening vormt geen onderdeel van de contractstukken en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De juiste maten van de kavels worden na opmeting door het Kadaster vastgelegd. Ook de inrichting van de openbare ruimte (aanleg van wegen, cai-verdeelkasten, eventuele groenvoorzieningen, parkeerplekken, openbare verlichting, speelvoorzieningen etc.) geeft een impressie, ontleend aan de gegevens van de gemeente en/of andere daarvoor verantwoordelijke instanties. U dient er rekening mee te houden dat deze nog kunnen wijzigen c.q. reeds gewijzigd zijn na het ter perse gaan van deze situatieschets. Voor specifieke gebiedsinformatie en informatie over omliggende toekomstige c.q. bestaande bebouwing, verwijzen wij u naar de gemeente. Voor eventuele (toekomstige) wijzigingen kan Van Bergen Bouw en Ontwikkeling B.V. geen verantwoordelijkheid op zich nemen en/of aansprakelijkheid aanvaarden. De nummers op de tekeningen zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook voor alle officiële stukken en correspondentie. Het zijn echter geen huisnummers die betrekking hebben op uw nieuwe adres, die komen pas als de woningen gereed zijn. Voorrang Woningborg-bepalingen De woning wordt geleverd met Woningborg-garantie. Ongeacht hetgeen in deze brochure is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door het Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn, prevaleren de bovengenoemde bepalingen van het Woningborg. Uitvoeringsduur en bouwvolgorde Voor de bouw van iedere woning zijn 200 werkbare werkdagen uitgetrokken, gerekend vanaf het gereedkomen van de vloer van de begane grond. Eventueel meerwerk kan het bouwproces verlengen en kan derhalve tot een overschrijding leiden van het hierboven genoemde aantal werkbare werkdagen. De woningen worden opgeleverd in een nader te bepalen volgorde. De verkrijger kan geen rechten ontlenen aan de voorgenomen volgorde, d.w.z. dat de ondernemer van de voorgenomen opleveringsvolgorde kan afwijken. De bouwtijd is afhankelijk van werkbaar weer. Wanneer er in een periode veel verlet is, bijvoorbeeld door regen of vorst, dan zijn er relatief weinig werkbare dagen in die periode en dat kan een langere bouwtijd veroorzaken. Tijdens de bouw zult u periodiek, gemiddeld één maal per acht weken, op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de bouw. In deze voortgang wordt tevens een opleveringsprognose afgegeven, hierbij geldt; hoe dichter het einde van de bouw nadert, des te nauwkeuriger de prognose. MAURITSKWARTIER BRUSSEL & MADRID 4

5 Uiterlijk twee weken voor de geplande oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de opleveringsdatum en het tijdstip. Voorafgaande hieraan, circa één week, krijgt de koper de gelegenheid zijn woning te inspecteren. Bij de inspectie worden de geconstateerde gebreken genoteerd die dan zoveel mogelijk bij de oplevering zullen zijn hersteld. De voorafgaande inspectie heeft tot doel bij de oplevering zo min mogelijk gebreken aan te treffen, de koper mag hiervoor zelf een deskundige partij meenemen. De woning wordt bezemschoon opgeleverd, behalve het sanitair, het tegelwerk en de ruiten; deze worden schoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. Sleuteloverhandiging Bij de oplevering worden de eventueel geconstateerde gebreken schriftelijk vastgelegd en indien alle betalingen, inclusief de betaling van de gekozen opties, zijn binnengekomen worden de sleutels overhandigd. Bij deze sleuteloverdracht aanvaardt de koper ook de volle verantwoording over de woning, zodat u de woning en toebehoren vanaf die dag dient te verzekeren. Er is een periode van drie maanden beschikbaar om eventueel geconstateerde gebreken te herstellen, hetgeen echter zo spoedig mogelijk na oplevering zal geschieden. Van een tweede oplevering is daarmee geen sprake. Schades welke na oplevering worden geconstateerd worden niet meer in behandeling genomen. Energie De aanleg- en aansluitkosten en de kosten van ingebruikstelling met betrekking tot elektriciteit, water en riolering zijn bij de aanneemsom inbegrepen. De kosten van gebruik van elektriciteit, water en riolering zijn tot de dag van oplevering niet voor rekening van de koper. KOPERSINFORMATIE Algemeen De koop- en aanneemsom van de woning is Vrij Op Naam (V.O.N.), hetgeen wil zeggen, dat onder meer de hieronder genoemde kosten in de koopsom zijn begrepen: Grondkosten; Bouw- en installatiekosten; Ontwerp- en adviseurskosten; Verkoop- en notariskosten; Legeskosten; Kosten van het kadaster; Aansluitkosten voor stadsverwarming, gas, water, riool en/of elektra (welke van toepassing); Verzekering tijdens de bouw; Kosten van het garantiecertificaat (Woningborg); BTW (thans 19%, eventuele wijzigingen in het tarief worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend). De kosten die verband houden met de aankoop en financiering van uw woning zijn niet in de koop- en aanneemsom begrepen. Deze kosten kunnen zijn: Afsluitprovisie van uw hypothecaire geldlening; Notaris- en kadasterkosten inzake hypotheekakte; Renteverlies tijdens de bouw over de grond en de vervallen termijnen na de contractdatum. Andere kosten die niet in de koopsom zijn opgenomen: Abonnee-/aansluitkosten voor telefoon; Abonnee-/aansluitkosten voor radio/televisie (CAI); Kosten eventueel meerwerk; Kosten van inrichting/tuinaanleg; De woningen worden aangesloten op het openbare stadsverwarmings-, gas-, drinkwaterleiding-, riolering- en/of elektriciteitsnet (welke van toepassing). De aansluitkosten zijn in de koopsom begrepen. Kadaster Enige tijd na oplevering wordt de exacte kavelgrootte door het Kadaster bepaald. Huisvuilophaalvoorzieningen Al het huishoudelijk afval in de gemeente Nijmegen wordt door Dar ingezameld. Vaak is afval herbruikbaar. Dat kan alleen als de verschillende soorten gescheiden worden ingezameld. Daarom zijn gemeenten in Nederland verplicht om een groot deel van het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen. In Nijmegen kunt u plastic verpakkingsmateriaal, groente-, fruit- en tuinafval, restafval, glas, oud papier en karton, textiel, klein chemisch afval en grofvuil gescheiden aanbieden hetzij via de huis-aan-huis inzameling hetzij bij de diverse voorzieningen voor het brengen van afval waaronder de milieustraat en de chemokar. Van Bergen Bouw en Ontwikkeling B.V. kan hiervoor geen verantwoordelijkheid op zich nemen. Koperskeuzen (meer- en minderwerk) Tot de overeenkomst behoort een koperskeuzelijst waarmee de indeling en het afwerkings- c.q. uitrustingsniveau van de woning nader kan worden bepaald tegen de in deze lijst vermelde prijzen. De koper zal de gelegenheid krijgen hieruit zijn persoonlijke keuze te maken, waarbij de stand van de bouwwerkzaamheden op de ondertekeningsdatum van de koop-/aannemingsovereenkomst bepalend is voor de koperskeuzen die op dat moment nog mogelijk zijn. Hiertoe worden door de ondernemer sluitingsdata bepaald, welke vermeld staan op de voorbladen van de koperskeuzelijsten. In de woning is uitgegaan van wand- en vloertegels en sanitair, zoals in de materiaalspecificatie van deze brochure is weergegeven. Ten aanzien van het tegelwerk en sanitair wordt u in de gelegenheid gesteld het afwerkingsniveau van de badkamer en het toilet geheel naar persoonlijke wens te realiseren in een nader bekend te maken showroom. Nadere individuele wijzigingen, welke niet op de koperskeuzelijst voorkomen, kunnen schriftelijk worden aangevraagd ter beoordeling en prijsbepaling door de ondernemer. Hierbij maakt de ondernemer zich een voorbehoud tot het onverkort afwijzen van het meer- en/of minderwerk gezien de geldende voorschriften en de stand van de bouw. Wijzigingen met betrekking tot de constructie, het gevelbeeld, positie meterkast, leidingkokers en trapgat alsmede het uitbreiden van de woning behoren niet tot de mogelijkheden en worden derhalve niet in behandeling genomen. Afhankelijk van het woningtype heeft een koper de mogelijkheid om een uitbouw te laten realiseren. Het is mogelijk om deze uitbouw als meerwerkoptie door Van Bergen Bouw en Ontwikkeling B.V. voor de oplevering te laten realiseren. In de akte van levering wordt door middel van een erfdienstbaarheden geregeld indien een uitbouw mogelijk is en hoe de bevoegdheid tot uitbouw juridisch wordt vormgegeven. U dient er ook rekening mee te houden dat een uitbouw op het buurperceel tot gevolg kan hebben dat de erfscheidende muur in verband met de uitbouw enkele decimeters over de erfgrens op uw perceel wordt geplaatst, en dat dit consequenties kan hebben voor een eventueel (later) te realiseren uitbouw. Tevens dient u er rekening mee te houden dat een later te realiseren uitbouw gevolgen kan hebben voor de hoofddraagconstructie van de woning. U wordt dan ook aangeraden in dit soort situaties u zich te laten adviseren door een erkend bouwkundig constructie bureau. Hagen om uw woning Waalsprong wordt een afwisselend stadsdeel van Nijmegen. Samen werken gemeente en de projectontwikkelaars aan deze afwisseling door bijvoorbeeld op sommige plaatsen compact te bouwen en op andere plaatsen heel ruim. Maar ook door soms veel stenig materiaal te gebruiken en elders juist veel groen toe te passen. Hagen vormen als groene tuinbegrenzing een belangrijke bijdrage aan de uitstraling van uw straat en buurt. Als alle woningen in de straat dezelfde haag hebben als erfafscheiding zorgt dat voor een eenduidig en mooi groen beeld. Een groot aantal woningen in Waalsprong krijgen een haag als erfafscheiding grenzend aan het openbare gebied in de privé-tuin. Als u een woning koopt waarbij een haag de erfafscheiding vormt, dan ziet u de globale aanduiding van de heg op de tekening die bij de koopovereenkomst wordt geleverd. U bent verplicht om deze haag in stand te houden. Voor een dergelijke haag is in de koopovereenkomst een bijzondere bepaling opgenomen, genaamd de kwalitatieve verplichting ten behoeve van het plaatsen, onderhouden en instandhouden van de hagen door de gemeente. Wat houdt dit nu praktisch in: 1. In het eerste plantseizoen na de oplevering van uw woning, dus tussen half november en half april, wordt door een hoveniersbedrijf op de aangegeven plek een haag aangeplant. U krijgt bericht wanneer dit gaat gebeuren. U bent verplicht op de plek waar deze haag gedacht is, 50 centimeter vrij te houden voor aanleg en onderhoud. 2. Na het aanplanten wordt de haag drie jaar lang door een erkend hoveniersbedrijf onderhouden en beheerd. U dient het hoveniersbedrijf toegang te verschaffen zodat deze de werkzaamheden kan uitvoeren. Aan het onderhoud in deze eerste drie jaar zijn voor u geen kosten verbonden. U mag de haag er in tussentijd niet uittrekken, zelf snoeien, verplaatsen of anderszins beschadigen. Er mag ook geen hekwerk, gaas of bestrating tussen de haag geplaatst worden. 3. Drie jaar na het aanplanten, is de haag groot en sterk genoeg om als een volwaardige erfafscheiding te dienen. De haag wordt circa 50 cm breed en, afhankelijk van de plek, circa 80 of 160 cm hoog. Na deze drie jaar eindigt de kwalitatieve verplichting. U bent vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. 4. Buiten de genoemde 50 cm mag u uw tuin inrichten zoals u wilt, ook het plaatsen van een schutting is dan binnen de daarvoor geldende regels toegestaan. Op kunt u informatie vinden over het bouwen van schuttingen. MAURITSKWARTIER BRUSSEL & MADRID 5

6 5. De gemeente controleert regelmatig of alle bewoners zich aan de regels houden rondom de hagen. Ambtenaren gaan dan de wijk in om te beoordelen of de haag erbij staat zoals afgesproken in uw koopaanneemovereenkomst. Als dit niet het geval is, zal de gemeente handhavend / sanctionerend optreden. De koop- en aannemingsovereenkomst Met het ondertekenen van deze overeenkomsten verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs en aanneemsom, terwijl wij ons door mede-ondertekening verplichten tot het leveren van de grond en de bouw van de woning. Nadat de overeenkomsten door koper én verkoopster is ondertekend ontvangt u hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt door OntwikkelingsVOF Laauwik naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht kan opmaken. Wanneer u moet gaan betalen: Na de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst wacht u gewoon af tot u van OntwikkelingsVOF en/of Van Bergen Bouw en Ontwikkeling B.V. een factuur ontvangt waarop de reeds vervallen termijn(en) in rekening wordt gebracht: 1. Indien u over eigen geld beschikt betaalt u de factuur. 2. Heeft u geen eigen geld en is ook de hypotheekakte nog niet gepasseerd, dan betaalt u nog niet. U heeft dan automatisch uitstel van betaling zoals dat ook in de koopakte staat. Over de verschuldigde maar niet betaalde termijnen wordt vanaf de valutadatum de overeengekomen rente berekend, die later bij de notariële eigendomsoverdracht met u wordt verrekend. Telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd dat een van de termijnen is vervallen, ontvangt u van Van Bergen Bouw en Ontwikkeling B.V. een verzoek tot betaling. Het origineel zendt u zo spoedig mogelijk - voorzien van uw handtekening - naar uw geldgever, die voor de betaling zorg draagt zodra de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. Vanaf de transportdatum betaalt u hypotheekrente tijdens de bouw. Deze is in het algemeen opgebouwd uit de rente die u betaalt over het volledige hypotheekbedrag, met daarop eventueel in mindering te brengen de te ontvangen rente over het nog in depot staande bedrag. Eigendomsoverdracht Deze geschiedt door middel van een zogenaamde akte van transport bij de notaris. De notaris maakt met u een afspraak voor de datum van transport. Vóór die datum krijgt u van de notaris een afrekening toegestuurd, waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven. Dit inclusief de bijkomende kosten zoals: De (bouw)rente over de vervallen maar niet betaalde termijnen tot de transportdatum; De notariskosten voor het opmaken van de akte(n); De afsluitkosten van de hypotheek. Het hypotheekbedrag dat in depot blijft, moet gelijk zijn aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet het geval is zal het eventueel ontbrekende bedrag moeten worden aangevuld uit eigen middelen. In het algemeen worden op de transportdatum twee akten ondertekend: De akte van eigendomsoverdracht; De hypotheekakte. De kleine lettertjes groot geschreven Omdat bij het bouwen van een huis nog veel ambachtelijk werk plaatsvindt, behoudt verkoopster zich het recht voor op of aan de opstallen de naar haar oordeel noodzakelijke architectonische of technische wijzigingen aan te brengen. Bedoelde eventuele wijzigingen zullen echter geen afbreuk doen aan de waarde van de woning en geven geen aanleiding tot enige verrekening met de koper. Alle informatie in de brochure over het plan wordt u gegeven onder voorbehoud van goedkeuring door Bouw- en Woningtoezicht, alsmede van de Nutsbedrijven. De perspectieftekening alsmede de interieurplattegronden geven een impressie. De reële kleuren van gevelstenen, schilderwerk en dakbedekking kunnen afwijken. De tuinaanleg is naar eigen fantasie ingevuld. Aan deze tekeningen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Geringe maatafwijkingen worden voorbehouden. De situatie geldt alleen voor de erfgrenzen van de kavels. De inrichting van het openbare gebied gebeurt door de gemeente. Ten aanzien van afwijkingen in de perceelgrootte (zowel positief als negatief) kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden, ondanks het feit dat de situatietekening met de grootst mogelijke zorg is vervaardigd. Zoals de kopersmap; een speciaal ingerichte ordner voor vrijwel al uw documenten die u tijdens het bouwproces ontvangt. In die ordner past de keuzemap. Daarin is onder andere de koperskeuzelijst opgenomen, waardoor u gelegenheid krijgt eventuele wijzigingen aan te brengen. Tevens past in de kopersmap de zogenaamde onderhoudsmap die u bij de oplevering van uw woning ontvangt. In die map is informatie opgenomen die nodig is om uw woning in goede staat te houden, zoals een onderhoudsschema, een opsomming van materialen en kleuren die voor uw woning zijn gebruikt, plaatsen waar zich ontstoppingsstukken bevinden en de folder Een huis om in te leven met allerlei tips en suggesties. Voor de Woningborg-garantieperiode hebben wij de afdeling Klantenservice in het leven geroepen, die speciaal is toegerust om uw eventuele klachten in dat tijdsbestek op te (laten) lossen. U ziet: service en garantie zijn niet-te-vergeten aspecten. Een huis met Woningborg-garantie Om extra zekerheid te kunnen geven hebben wij ons aangesloten bij Woningborg N.V.. Dit instituut hanteert strenge selectienormen voordat een bouwondernemer kan worden ingeschreven. Deze zijn: vakbekwaamheid, deskundigheid, technische kwaliteit van de uitvoerders, kredietwaardigheid enz. Bij elk bouwplan dat voor garantie bij het Woningborg wordt aangemeld, wordt niet alleen nauwkeurig bekeken of het voldoet aan alle technische eisen die door het instituut worden gesteld, maar ook of de omvang van het plan de financiële en technische capaciteiten van de bouwondernemer niet te boven gaat. Pas als aan alle eisen wordt voldaan, mag het huis onder Woningborg-garantie worden verkocht en ontvangt de koper, voordat het transport bij de notaris plaatsvindt, het waarborgcertificaat. Wat betekent de Woningborg-garantie voor u? Als u een huis met Woningborg-garantie van ons koopt, betekent dat onder andere het volgende: Met de aanmelding van het bouwplan en de afgifte van het Woningborg-waarborgcertificaat verplichten wij ons tot garantie op de kwaliteit van de woning. Deze is zes jaar van kracht. Op sommige onderdelen is dit korter (bijvoorbeeld 1 jaar op schilderwerk). De tekst van de koop- en aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model van het Woningborg. U heeft dus altijd een veilig contract. De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens de richtlijnen van het Woningborg. Bij het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst ontvangt u de folder welke door het Woningborg is uitgegeven aankoop, oplevering, gebruik en onderhoud van uw woning. Alsmede het van toepassing zijnde Woningborg boekje Woningborg -garantie en waarborgregeling, waarin u nog gedetailleerder alle bijzonderheden over de garantie en het Woningborg kunt vinden (onder andere ook over oplevering en gereedmelding). U blijft nooit met een half afgebouwd huis zitten wanneer er iets tijdens de bouw mis mocht gaan met de bouwondernemer. Door bemiddeling van het Woningborg wordt uw huis door een ander afgebouwd, terwijl de schade tot een bepaald maximum door het Woningborg wordt gedragen. Wanneer er geschillen zouden ontstaan omtrent de kwaliteit van de woning kan het Woningborg uitspraak doen die bindend is voor koper én bouwer. Projectnummer Van Bergen Bouw en Ontwikkeling B.V. Beuningen, 2 november 2011 Service en garantie Bij het kopen van een woning komt nogal wat kijken. Degene die al eens een huis heeft gekocht kan daar vast wel over meepraten. Tekeningen, overeenkomsten, brieven, folders enz. enz. kunnen een en ander danig onoverzichtelijk maken, waardoor u door de bomen het bos niet meer ziet. Wij helpen u echter tijdens het gehele proces om het spoor niet bijster te raken. Daarom leveren wij u goede, duidelijk geordende informatie. Deze brochure is er een voorbeeld van. Maar er is meer: MAURITSKWARTIER BRUSSEL & MADRID 6

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden uw vragen

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Berggierslanden te Meppel

Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Berggierslanden te Meppel ALGEMEEN Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Situatieschets De nummers op de tekeningen zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook voor alle

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Binnen de woning 01. Woningtypes Deze technische omschrijving beschrijft de 6 hoek- en 6 tussenwoningen in het bouwplan de Binnenvergt fase 4. 02. Peil Als peil P geldt de bovenkant

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 5 7 1 RUITER RIJWONING dé ideale gezinswoning De RUITER is een ruime en 6fraai uitgevoerde gezinswoning. De gevel wordt uitgevoerd in 2 kleuren wat een karakteristiek gevelbeeld

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér 2 e FASE GROOTE JONKVROUW RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING dé ideale gezinswoning met méér De RUITER 2-onder-1-kapwoning is een ruime en fraai uitgevoerde gezinswoning met meer buitenruimte én een garage. Ook

Nadere informatie

VILLAPARK CARNISSERHOEVE te Barendrecht

VILLAPARK CARNISSERHOEVE te Barendrecht VILLAPARK CARNISSERHOEVE te Barendrecht Algemene kopersinformatie Situatieschets De nummers op de tekeningen zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook voor alle officiële

Nadere informatie

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde RENVOOI MATERIALEN RENVOOI ELEKTRA RENVOOI GEVELS kleuren en materialen metselwerk buitenspouwblad kalkzandsteen binnenspouwblad (afmeting vlgs. constructeur) isolatie geïsoleerde betonvloer betonvloer

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische Omschrijving Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische omschrijving en voorwaarden versie 2014-07-01 Deel 1 Algemene informatie en technische omschrijving Deel 2 Tekeningen 1 Hoewel deze

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Het huis en de omgeving Leusden is een dynamische gemeente waar veel gebeurd, onder andere op het gebied van sport, spel, recreatie en

Nadere informatie

MAKELAARSBOEK. 2 Woningen Windmolenweg Boekelo

MAKELAARSBOEK. 2 Woningen Windmolenweg Boekelo MAKELAARSBOEK 2 Woningen Windmolenweg Boekelo Versie 11 juli 2016 ALGEMENE INFORMATIE ONTWIKKELAAR / BOUWER: Ootmarsumseweg 12 Harbrinkhoek Postbus 508 7600 AM Almelo 0546 48 00 00 info@groothuis.nl www.groothuis.nl

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04 Begane grond Entree Toilet - 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt aan de voorgevel - 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop - 1 elektrische deurbelinstallatie - 1

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk 4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk made by Groothuis inspired by you P L A A N Stadsdennen-Oost A N N I E S A L O M O N S L A A N A N N A B L A M A N Een typische jaren vijftig

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 1 1017100 Erker begane grond voorzijde (woning type A) Op de begane grond, aan de voorzijde van de woning, wordt een erker gerealiseerd. De erker wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt

Nadere informatie

Algemene beschrijving constructie en materialen

Algemene beschrijving constructie en materialen Algemene beschrijving constructie en materialen 1 oktober 2015 TUINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomende grond. Grijze betontegels naar voordeur afmeting 40 x 60 x 5 cm Op de

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst "Hoefweide" te Utrecht

Meer- en minderwerklijst Hoefweide te Utrecht Meer en minderwerklijst Uw gegevens Project Hoefweide Type A1/A2/A3/A4 Projectnummer 20150221 Bouwnummer Naam Adres Postcode en woonplaats De koper wenst gebruik te maken van de optie(s) zoals aangegeven

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL

DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL WONEN MET ALLURE 6 HALF VRIJSTAANDE WONINGEN DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL DE HOLKERHOF N I J K E R K 6 LET OP SLECHTS WONINGEN BESCHIKBAAR WAT IS ER MOOIER DAN WONEN IN EEN HUIS DAT PERFECT PAST BIJ ÚW

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : Alle typen Versiedatum :

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : Alle typen Versiedatum : Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving : Schoonhoven, 24 van 89 won. Zilverrijk Woningtype : Alle typen Versiedatum : 30-6-2017 Bouw : Naam verkrijger(s) : Adres

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 43 woningen Gouden Podium Versiedatum :

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 43 woningen Gouden Podium Versiedatum : Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 43v69 woningen Woningtype 43 woningen Gouden Podium Versiedatum 6-4-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden 2 e FASE GROOTE JONKVROUW BARONES dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden De BARONES is de absolute topper in het plan, een riante 2-onder-1-kapwoning met een zee aan ruimte en vele

Nadere informatie

stad met vele gezichten Het centrum van Zutphen

stad met vele gezichten Het centrum van Zutphen 1 Zutphen stad met vele gezichten Het centrum van Zutphen De stad Zutphen is een genot op zich. Het rijke verleden is overal in het centrum voelbaar aanwezig. Zutphen is een hanzestad, stad aan de IJssel,

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1003300 Carport Op de kavel wordt een carport gerealiseerd ten behoeve van een auto-opstelplaats (exclusief bestrating en/of zandpakket). De carport

Nadere informatie

KOOPINFORMATIE VRIJ OP NAAM HET TEKENEN VAN DE KOOP- EN AANNEEMOVEREENKOMST. Project : Meer Wonen Datum : september 2014 Documentnr.

KOOPINFORMATIE VRIJ OP NAAM HET TEKENEN VAN DE KOOP- EN AANNEEMOVEREENKOMST. Project : Meer Wonen Datum : september 2014 Documentnr. KOOPINFORMATIE Project : Meer Wonen Datum : september 2014 Documentnr. : 3 VRIJ OP NAAM De prijs van de basiswoning is vrij op naam, hetgeen wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten die met het verwerven

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE. Gouden Podium 37 WONINGEN TE BERKEL EN RODENRIJS

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE. Gouden Podium 37 WONINGEN TE BERKEL EN RODENRIJS ALGEMENE KOPERSINFORMATIE Gouden Podium 37 WONINGEN TE BERKEL EN RODENRIJS VERSIE: 27-06-2017 PAGINA 1 VAN 8 1. DE KOOPOVEREENKOMST EN AANNEMINGSOVEREENKOMST Als u een nieuwbouwwoning koopt worden uw rechten

Nadere informatie

Multifunctionele bedrijfsunits. Smidsstraat 19, Sneek

Multifunctionele bedrijfsunits. Smidsstraat 19, Sneek Multifunctionele bedrijfsunits Smidsstraat 19, Sneek Introductie Nieuw te bouwen flexibel in te delen bedrijfsunits, centraal gelegen op het bedrijventerrein de Hemmen te Sneek. U kunt kiezen voor een

Nadere informatie

Geachte geïnteresseerde,

Geachte geïnteresseerde, v1.3 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze Woonvereniging Doornsteeg. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen gaan bouwen. Wij

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie

Algemene verkoopinformatie Algemene verkoopinformatie 1 Ter inleiding Bij het kopen van een appartement moeten de nodige stappen worden gezet voordat u zich eigenaar mag noemen. Wij verduidelijken u in deze wegwijzer wat u kunt

Nadere informatie

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk)

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk) Lijstkleur: roze KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST Datum: 4-feb-15 Voor bouwnummer :... Woningtype :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)...

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie

Woningtype Twinkel fase III

Woningtype Twinkel fase III Woningtype Twinkel fase III Project: 1879 - Sprankelveld Rotterdam Datum: 24-02-2017 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze

Nadere informatie

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken.

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken. PRIJSLIJST Bouwfonds Ontwikkeling BV Regio Zuid-West Gemeente Project Woningtype : Pijnacker : Plan Keijzershof : Bosuil Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 Fax 015-2623363

Nadere informatie

Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 VON prijs. Status nr.

Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 VON prijs. Status nr. Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 Kavel Soort Kavel VON prijs VON prijs Status nr. (ca. m²) stadsvilla Frits (550 m³) stadsvilla Hub (575 m³) 1 vrijstaand 333 459.000 beschikbaar

Nadere informatie

U kunt uw woning geheel aanpassen naar eigen wens. De toepasbaarheid van onderstaande opties of combinaties

U kunt uw woning geheel aanpassen naar eigen wens. De toepasbaarheid van onderstaande opties of combinaties Ruimte vergrotende opties Wonen in het land van de Hilver 170523.0 Naam koper Bouwnummer U kunt uw woning geheel aanpassen naar eigen wens. De toepasbaarheid van onderstaande opties of combinaties hiervan

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

Technische omschrijving 15 rijwoningen type Romanov, Cambridge en Bentheimer d.d. 10 april 2017 Steenbrugge te Deventer

Technische omschrijving 15 rijwoningen type Romanov, Cambridge en Bentheimer d.d. 10 april 2017 Steenbrugge te Deventer ALGEMEEN Situatieschets De nummers op de tekeningen zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook voor alle officiële stukken en correspondentie. Het zijn echter geen huisnummers

Nadere informatie

TERREINAFWERKING BUITENRIOLERING

TERREINAFWERKING BUITENRIOLERING TERREINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomend materiaal. Grijze betontegels naar de woningentree en naar de berging volgens de situatietekening. De opstelplaats voor de auto wordt

Nadere informatie

Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette. Algemeen:

Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette. Algemeen: Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette Algemeen: a. Alle bedragen zijn inclusief BTW. b. Alle antwoorden zijn onder voorbehoud goedkeuring aannemer. c. Aanpassingen

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk 19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19 Overzicht meer- en minderwerk d.d. 30 maart 2010 KASTEELHOF TE OEGSTGEEST Woningtypen H = Hertogin bouwnummer 1 en 8 G = Gravin bouwnummer 2 t/m 7 M = Markies

Nadere informatie

A0AU010C Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m 1,00 à ,00

A0AU010C Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m 1,00 à ,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Fluitekruid+ SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof zitting

Nadere informatie

Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.870,00

Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.870,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum :

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Basiswoning V.O.N. Meerwerk KAO.009 Uitbreiding woning aan de achterzijde met 2,4 m1 15.500 - D e standaard

Nadere informatie

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen DEELGEBIEDKRIJTENBERG: - 9 woningen Het ontwerp betreft 9 zogenoemde instapwoningen in een rechthoekige, halfopen hof. De woningen hebben identieke -eventuele gespiegelde- plattegronden en nagenoeg identieke

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

PRINS CLAUSSTRAAT 72 8281 DD GENEMUIDEN

PRINS CLAUSSTRAAT 72 8281 DD GENEMUIDEN PRINS CLAUSSTRAAT 72 8281 DD GENEMUIDEN HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72 PRINS CLAUSSTRAAT 72, GENEMUIDEN Ruime hoekwoning met garage en op het zuiden

Nadere informatie

Technische omschrijving 52 rijwoningen type Lange Akker te Kampen d.d. 1 juni 2016

Technische omschrijving 52 rijwoningen type Lange Akker te Kampen d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN Situatieschets De nummers op de tekeningen zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook voor alle officiële stukken en correspondentie. Het zijn echter geen huisnummers

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 2^kap type Birch. Bouwnummer : Naam verkrijger(s)

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 2^kap type Birch. Bouwnummer : Naam verkrijger(s) Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Woningtype Bouw Naam verkrijger(s) Adres Woonplaats Telefoon privé Telefoon mobiel E-mail Handtekening verkrijger(s) N.B.

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

KEUZELIJST: RUWBOUW. Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014

KEUZELIJST: RUWBOUW. Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014 KEUZELIJST: RUWBOUW Project: Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014 lijst Project: Projectnummer: Woningmodel: Versiedatum: Groningen

Nadere informatie

technische omschrijving

technische omschrijving technische omschrijving eve architecten vrijstaande woning Bouwnummer 68 november 2013 technische omschrijving de tuin van elden INHOUD 01. INLEIDING EN ALGEMENE INFORMATIE 3 Planuitleg 3 Een huis met

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie