Informatie over HR21, het functiewaarderingssysteem van de VNG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over HR21, het functiewaarderingssysteem van de VNG"

Transcriptie

1 Informatie over HR21, het functiewaarderingssysteem van de VNG Wat is HR21 HR21 is het functiewaarderingssysteem voor gemeenten en voor andere organisaties in de gemeentelijke sector. De VNG is eigenaar van HR21. BuitenhekPlus en Leeuwendaal (BPL) hebben HR21 in opdracht van de VNG ontwikkeld en op 1 april 2011 opgeleverd. BPL beheert, onderhoudt en actualiseert het systeem voor een periode van tien jaar. Deze periode loopt van 1 april 2011 tot 1 april Waarom HR21 De VNG heeft met de leden en met de bonden afgesproken om een gemeentelijk functiewaarderingssysteem te ontwikkelen en te stimuleren dat op termijn alle gemeenten hetzelfde functiewaarderingssysteem hebben. De VNG heeft dit om de volgende redenen gedaan: Dat gemeenten dezelfde functiebeschrijvingen en /waarderingen gebruiken, past bij de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden die we als sector nastreven. Gemeentelijke organisaties met dezelfde arbeidsvoorwaarden, en met dezelfde functiebeschrijvingen en /waarderingen, kunnen makkelijker personeel delen of uitwisselen. Het wordt voor medewerkers makkelijker om over te stappen naar een andere gemeente. HR21 bevordert samenwerking tussen gemeentelijke organisaties en de mobiliteit van medewerkers. Hoe meer gemeenten HR21 gebruiken, hoe makkelijker het wordt om gezamenlijke methoden en standaarden voor andere onderdelen van HRM te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor resultaatmanagement en voor E-HRM. HR21 is dus meer dan alleen een systeem voor beschrijven en waarderen; het zorgt ervoor dat de basis op orde is en dat het gemeentelijk HRM zich kan concentreren op andere vraagstukken in de organisatie. Er zijn al meerdere initiatieven, niet van de VNG, die voortbouwen op het functiehuis van HR21. De VNG en BPL hebben HR21 speciaal voor gemeenten ontwikkeld. Gemeentelijke organisaties die zich bij HR21 aansluiten, gebruiken een kant en klaar bestand met 105 gewaardeerde functies. Ze

2 hoeven dus niet meer zelf functiebeschrijvingen of /waarderingen op te stellen. HR21 heeft al in meer dan honderd gemeentelijke organisaties bewezen dat de beschrijvingen en waarderingen uitstekend passen bij zeer uiteenlopende gemeentelijke organisaties. De VNG en BPL staan borg voor de actualiteit en het onderhoud van HR21. Dat betekent dat we de beschrijvingen en waarderingen periodiek aanpassen aan de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Organisaties die zich bij HR21 aansluiten, hoeven dus zelf hun functiewaarderingssysteem niet te onderhouden. HR21 heeft een generiek functieboek: een organisatie met een generiek functieboek heeft minder functiebeschrijvingen nodig en hoeft bij veranderingen in de organisatie minder snel het functiehuis aan te passen. Ook dat maakt HR21 veel minder onderhoudsintensief dan andere functiewaarderingssytemen. De bonden zijn nauw betrokken bij HR21 en zij ondersteunen het. Deelname aan HR21 is op vrijwillige basis. Dat betekent dat ondernemingsraad en georganiseerd overleg lokaal hun verantwoordelijkheid blijven houden. HR21 maakt het lokaal overleg niet overbodig maar wel makkelijker. De VNG heeft met de bonden in de cao afgesproken dat we ons ervoor inzetten dat uiteindelijk alle gemeenten HR21 gebruiken. De ambitie is dat binnen drie jaar na oplevering een derde van de gemeenten is aangesloten, binnen vijf jaar een meerderheid en binnen tien jaar bijna alle gemeenten. Hiermee sluiten we aan op het tempo dat onze leden zelf hebben aangegeven. In de twee ledenraadplegingen over het functiewaarderingssysteem meldde ongeveer 85 procent van de gemeente belangstelling te hebben voor aansluiting. Ongeveer een derde hiervan binnen drie jaar, een derde binnen vijf jaar en weer een derde binnen tien jaar. Hoe werkt de aansluiting bij HR21 HR21 is gebaseerd op vrijwillige deelname. Gemeenten kiezen zelf of ze zich bij HR21 aansluiten en op welk moment ze dat doen. HR21 is web-based. Gemeentelijke organisaties die zich bij HR21 aansluiten, werken in een eigen deel van een gezamenlijke webomgeving. De gezamenlijke webomgeving heeft 105 zogenaamde normfuncties die alle mogelijke functies in de sector dekken. Een gemeentelijke organisatie die zich bij HR21 aansluit, kiest welke van die 105 functies op die organisatie van toepassing zijn. In uitzonderingsgevallen waarin dit niet mogelijk blijkt, heeft men de ruimte om zelf lokale functies toe te voegen. HR21 bepaalt niet de salarisschalen. De 105 normfuncties zijn gewaardeerd en hebben een onderlinge rangordening, maar zijn nog niet omgezet naar salarisschalen. Het beloningsbeleid blijft een lokale aangelegenheid en de omzetting (conversie) naar de salarisschalen doet de gemeente zelf. De lokale functieboeken en conversies komen in één database. Alle aangesloten organisaties hebben toegang tot die database. HR21 respecteert de lokale autonomie in beloning en HRM, maar bevordert de eenduidigheid, de onderlinge vergelijkbaarheid en daarmee ook de mobiliteit en eenduidigheid. Wat is de rol van de VNG in HR21 De VNG heeft opdracht gegeven voor: het functieboek het functiewaarderingssysteem de webmodule de opleiding voor certificering de prijs voor het maken van een lokale functie en het uurtarief voor andere dienstverlening. De VNG heeft hierover afspraken gemaakt met BPL: over de oplevering, het onderhoud en de prijs. Hiernaast ontwikkelen BPL en andere organisaties producten en diensten die voortbouwen op het VNG-product. Dat is in het algemeen een goede ontwikkeling maar gebeurt niet onder verantwoordelijkheid van de VNG.

3 De VNG is oprichter en technisch voorzitter van de beheerscommissie: een paritaire commissie die besluit over aanpassingen in HR21. De VNG heeft nauw contact met BPL en heeft periodiek overleg over het functioneren en onderhoud van HR21. Hierbij laat de VNG zich leiden door de ervaringen uit een gebruikersgroep, een besloten forum en vragen uit de regionale P&O-netwerken en contacten met afzonderlijke gemeenten. BPL evalueert en actualiseert jaarlijks de werking van HR21 op basis van een door de beheerscommissie opgesteld beheersplan. De VNG bevordert samen met BPL en de vakbonden dat gemeentelijke organisaties zich aansluiten bij HR21. Bijvoorbeeld door het organiseren van inhoudelijke seminars en workshops en door cao-afspraken. Wat is de rol van BPL in HR21 BPL heeft de ontwikkeling van HR21 betaald en verdient die investering terug met de opbrengsten van de licenties. De VNG heeft dit op deze manier aanbesteed vanwege het vrijwillige karakter van het systeem. Op deze manier hoeven leden het niet met contributie te financieren en betalen gemeenten alleen voor HR21 op het moment dat ze zich erbij aansluiten. Daarnaast is het besluit om al of niet bij HR21 aan te sluiten een intensief proces; BPL heeft de mankracht en de expertise om gemeenten daarbij te helpen. Als een gemeentelijke werkgever niettemin een vraag heeft aan de VNG, kan hij die uiteraard stellen. Dit kan bij of Naast het functiewaarderingssysteem levert BPL op eigen initiatief aanvullende producten (bijv. een aanvullend systeem gericht op competentiemanagement en een systeem ter ondersteuning van de gesprekscyclus) en diensten (bijv. aanvullende cursussen). Deze producten en diensten zijn geen onderdeel van de afspraken met de VNG maar liggen in het verlengde van het functiewaarderingssysteem HR21, en daarom biedt BPL ze onder de naam HR21 aan. BPL levert naast de producten ook dienstverlening voor gebruikers van HR21. Deelnemende organisaties bepalen zelf of en welke diensten zij van BPL inhuren. De VNG heeft wel een maximum uurtarief voor de dienstverlening afgesproken. Het uurtarief voor dienstverlening voor HR21 is 130 per uur. Wat is de rol van de vakbonden De VNG en de bonden hebben in de cao afgesproken om er naar toe te werkente stimuleren dat binnen tien jaar alle gemeenten zich bij HR21 aansluiten. De bonden waren tijdens de aanbesteding lid van de paritaire begeleidingscommissie. Deze commissie heeft bepaald hoe het gemeentelijke functiewaarderingssysteem eruit moest zien (het bestek opgesteld), welk voorstel die eisen het beste invulde (de offertes beoordeeld) en of het opgeleverde systeem aan de eisen voldoet (het eindproduct goedgekeurd). De bonden zijn nu lid van de paritaire beheerscommissie. De beheerscommissie bepaalt welke aanpassingen in het systeem nodig zijn. Prijzen, tarieven en licentie De VNG heeft de prijzen voor aansluiting (licentie) afgesproken met BPL. Een overzicht van de licentieprijzen staat op Gemeenten die zich bij HR21 aansluiten, ondertekenen een gebruikslicentie met BPL. Dit is een standaardlicentie die BPL met de VNG heeft afgestemd. Een licentie geldt voor minimaal vijf jaar.

4 De VNG heeft hiernaast voor aanvullende dienstverlening een uurtarief van 130 afgesproken. Deze prijzen en tarieven gelden minstens zo lang het huidige contract met BPL duurt, dus tot De prijzen zijn bij de aanbesteding afgesproken. BPL heeft het recht om de prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de consumentenprijsindex van het CBS. Het A+O fonds Gemeenten biedt de competentieprofielen bij HR21 gratis aan. BPL stelt zelf de prijzen vast voor aanvullende producten zoals de prestatiecoach. Kwaliteitsbewaking Lokale autonomie en keuzevrijheid zijn kerngedachten van HR21. Gemeentelijke organisaties kiezen of ze zich bij HR21 aansluiten, welke van de 105 normfuncties zij gebruiken, of ze lokaal functies toevoegen en welke conversietabel ze gebruiken voor de inschaling. Een andere kerngedachte is gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gemeentelijke organisaties die HR21 gebruiken delen hun informatie in één databestand en benchmarken onderling. De informatie in het centrale databestand kan ook aanleiding zijn voor landelijke aanpassingen in het systeem. Als eigenaar en belangenbehartiger van gemeenten bevordert de VNG dat deze gezamenlijke verantwoordelijkheid tot uiting komt in hoe gemeentelijke organisaties het systeem gebruiken. Dit doet de VNG als volgt: Toepassers van HR21 moeten een certificaat hebben. Hiervoor moeten zij een opleiding volgen en een examen afleggen. Het certificaat moet elk jaar worden vernieuwd. BPL komt bij de dienstverlening tegemoet aan de wensen van individuele gemeenten maar wijst hen daarbij ook op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het landelijke bestand. De VNG en BPL hebben deze lijn afgestemd. Deze werkwijze kan bijvoorbeeld leiden tot een gesprek over de noodzaak om lokale functies toe te voegen. De VNG heeft een paritaire beheerscommissie opgericht die de kwaliteit en consistentie van het landelijke bestand bewaakt. De VNG heeft een klantengroep HR21 opgericht. De VNG bespreekt met de klantengroep knelpunten bij HR21 en de implementatie er van. De beheerscommissie Het is de bedoeling dat HR21 altijd actueel blijft. Dat betekent dat de beschrijvingen en de waarderingen periodiek worden aangepast aan nieuwe inzichten en aan ontwikkelingen in de sector. De VNG heeft een beheerscommissie opgericht die besluit welke aanpassingen nodig zijn en de leveranciers opdracht kan geven om die aanpassingen te doen. De beheerscommissie bestaat uit vier werkgeversvertegenwoordigers uit grotere en kleinere gemeenten en vier vakbondsvertegenwoordigers. De gebruikersgroep De VNG heeft een gebruikersgroep. In deze gebruikersgroep wisselen gebruikers van HR21 ervaringen uit en geven zij verbeterpunten en actiepunten aan de VNG.

5 Forum De VNG heeft een forum voor gebruikers van HR21. Gebruikers kunnen op dat forum ervaringen uitwisselen. Het forum is er voor gemeentelijke werkgevers: portefeuillehouders, gemeentesecretarissen, hoofden bedrijfsvoering en P&O-medewerkers. Belangstellenden voor het forum kunnen zich aanmelden bij of Procedureregeling De procedureregeling is een product van BPL. BPL stelt de procedureregeling ter beschikking aan gemeentelijke organisaties die zich aansluiten bij HR21. De procedureregeling was geen onderdeel van de aanbesteding. Het gaat om een zogenaamde kapstokregeling die de organisaties naar eigen behoefte kunnen aanpassen. BPL heeft de procedureregeling afgestemd met de bonden. Competentieprofielen Voor de competentieprofielen geldt het volgende: Het A+O-fonds heeft BPL opdracht gegeven om competentieprofielen bij HR21 te ontwikkelen. Het A+O-fonds stelt die competentieprofielen gratis ter beschikking. u vindt ze hier. Gemeentelijke organisaties kunnen die competentieprofielen gratis downloaden. Organisaties die HR21 gebruiken kunnen de competetieprofielen koppelen aan functieprofielen en andere functionaliteiten binnen HR21. HR21 biedt hiervoor een faciliteit. Het A+O fonds stelt het bijhorende competentiewoordenboek gratis ter beschikking. U vindt het hier. BPL biedt tegen betaling een uitgebreidere versie aan. Inhuur derden Gemeenten die HR21 invoeren, kiezen zelf of ze daarvoor een adviseur inhuren. BPL biedt adviesdiensten tegen een met de VNG afgesproken uurtarief. Gemeenten kunnen BPL maar ook een andere partij inhuren. Mensen die met HR21 werken moeten gecertificeerd zijn. Een gemeentelijke organisatie die is aangesloten bij HR21 of dat van plan is, kan mensen bij BPL aanmelden voor certificering. Dit kunnen mensen uit de eigen organisatie zijn, uit een andere gemeente of van een dienstverlener. Meer informatie Meer informatie vindt u op en Gemeentelijke organisaties die belangstelling hebben voor HR21 kunnen contact opnemen met de leveranciers via Gemeentelijke werkgevers kunnen daarnaast contact opnemen met de VNG over: de rol van de VNG de afspraken tussen de VNG en BPL de beheerscommissie de klantengroep

Qsuite voor informele zorg

Qsuite voor informele zorg Qsuite voor informele zorg De ICT oplossing voor de ondersteuning van mantelzorgers, zorgvragers en vrijwilligers Qsuite biedt het passende vervolg op MezzoRegistratie Informele zorg Informele zorg staat

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN MORGEN

SAMEN WERKEN AAN MORGEN SAMEN WERKEN AAN MORGEN ACTIVITEITENPLAN 2014 A&O-FONDS PROVINCIES Woord vooraf Samen werken aan morgen is voor het Algemeen Bestuur de rode draad in het activiteitenplan voor het jaar 2014. Het plan is

Nadere informatie

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Code Verantwoordelijk Marktgedrag Code Verantwoordelijk Marktgedrag BEDRIJF/ORGANISATIE PROJECT DATUM 1 mei 2014 Veneca Code Verantwoordelijk Marktgedrag 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Inleiding 3 2. Algemene principes 5 3. Opdrachtgeverschap

Nadere informatie

Algemene besteksteksten ICT-standaarden

Algemene besteksteksten ICT-standaarden FS 35-12-6a Algemene besteksteksten ICT-standaarden ICT-standaarden van de pas toe of leg uit lijst Datum: 30 november 2011 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Leeswijzer...

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Andersson Elffers Felix. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Ondernemingsplan. 28 augustus 2008

Andersson Elffers Felix. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Ondernemingsplan. 28 augustus 2008 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Ondernemingsplan 28 augustus 2008 Maliebaan 16 postbus 85198 3508 AD Utrecht telefoon 030 236 3030 telefax 030 236 3070 kvk 30096560 mail@aef.nl Inhoud

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

PARTNERPROGRAMMA 2012

PARTNERPROGRAMMA 2012 PARTNERPROGRAMMA 2012 Management Drives BV Herenlaan 2 030 63 55 400 info@managementdrives.com INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Achtergrond 3 2 Partners 5 2.1 Selling partner 5 2.2 Business

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014 Mijn CAO 1 januari 2012 31 december 2014 De ondergetekenden: ING Bank Personeel B.V. Westland Utrecht Personeel B.V. ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. hierna te noemen: ING Bank partij aan de ene kant en

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT 1 INHOUDSOPGAVE blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Competentiemanagement 3 1.2 Achtergrond 3 1.3 Resultaatgerichte afspraken (RGA s) 4 1.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

MEMORIE VAN ANTWOORD. Inhoudsopgave

MEMORIE VAN ANTWOORD. Inhoudsopgave 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl

Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl Vereniging Hogescholen T.a.v. het bestuur Prinsessegracht 21 2514 AP Den Haag Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl Geachte bestuursleden van de

Nadere informatie

UWV op weg naar 2017. een uitgestoken hand

UWV op weg naar 2017. een uitgestoken hand UWV op weg naar 2017 een uitgestoken hand Deze publicatie UWV op weg naar 2017: een uitgestoken hand is een uitwerking van onze missie & visie zoals we die kennen: Mensen zijn op hun best als ze met werk

Nadere informatie

e-depot Veel gestelde vragen en antwoorden voor aangesloten overheden

e-depot Veel gestelde vragen en antwoorden voor aangesloten overheden e-depot Veel gestelde vragen en antwoorden voor aangesloten overheden Voorwoord Steeds meer overheidsorganisaties werken digitaal. Daardoor neemt de productie van digitale informatie toe. Al deze informatie

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en EVP Een handreiking

Aan de slag met EVC en EVP Een handreiking Aan de slag met EVC en EVP Een handreiking Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 ABC van EVC... 2 1.1 Wat is EVC?... 2 1.2 Wat is EVP?... 3 1.3 Doelen EVC en EVP... 4 2 Wie gaan er een EVC-procedure in?... 5

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

1.1. Inrichtingsplan

1.1. Inrichtingsplan 1.1 Inrichtingsplan ICT rijk van Nijmegen 02-6-2015 DOCUMENT GEGEVENS Samenvatting Naam Inrichtingsplan ICT Rijk van Nijmegen (IRvN) Verantwoordelijke Anton van Gemert (ICT RvN) Actuele versie 1.1 Status

Nadere informatie