Rapport van Bevindingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport van Bevindingen"

Transcriptie

1 SSC HRM review ICT-aspecten transitieplannen (medio mei 2004) per departement Rapport van Bevindingen s-gravenhage, 7 juni 2004

2 SSC HRM review ICT-aspecten transitieplannen per departement blz i INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Departementale plannen: top-5 punten BZK AZ EZ VROM SZW VWS Financiën OCW Justitie LNV BZ V&W...13

3 SSC HRM review ICT-aspecten transitieplannen per departement blz 1 1. Inleiding In dit rapport van bevindingen worden in kort bestek per departement de belangrijkste bevindingen weergegeven uit de review op de ICT-aspecten van de transitieplannen van de departementen, zoals die per medio mei beschikbaar waren. Van 13 tot 18 mei jl. zijn via het programmabureau van BZK van 11 departementen de bijgestelde plannen met evt. bijbehorende deelplannen ontvangen. Het plan van V&W is begin juni beschikbaar gekomen voor review. Vrijwel alle departementen gaan er van uit dat zij op hun aansluiting met het SSC HRM zullen hebben gerealiseerd. BZ wil per overgaan. V&W gaat in stappen over, vanaf tot (RWS).

4 SSC HRM review ICT-aspecten transitieplannen per departement blz 2 2. Departementale plannen: top-5 punten 2.1 BZK Plandatum: 11 mei 2004 Het transitieplan van BZK gaat uit van overgang per , en dat AZ en de Hoge Colleges van Staat (HCvS), voor wie BZK nu de salarissen verwerkt, tegelijk meegaan in die transitie. Of de HCvS zich organisatorisch, technisch en contractueel zelfstandig aansluiten op het SSC of meeliften met BZK staat nog niet vast. BZK gaat uit van verdere ontwikkeling, voortgezet gebruik en eigen beheer van Emplaza, voor de zelfbediening (met ook achterblijvende HR-taken), voor beschikbaar stellen van managementinformatie, en met retourinformatie van het SSC. Zelfbediening, met name door de manager, is en wordt al uitgebreid beproefd ( door de modder gaan ). Het plan bevat een lijst van 22 concrete punten voor gewenning aan de zelfbediening. Een relevante organisatieontwikkeling is dat BZK een shared service staforganisatie ( Gemeenschappelijke Diensten ) realiseert. Voor de transitie verwacht BZK een bundeling van het eigen Emplaza met SSC in één HR-portal. Niettemin is er in het laatste kwartaal van 2005 gewenning met het ILC tool voorzien. Tevens komt er een datawarehouse. BZK veronderstelt dat er een gegevenshistorie van twee jaren naar het SSC wordt meegenomen. Het plan bevat een specifieke mijlpalenplanning, echter zonder planning van benodigde resources. Als dilemma wordt gesteld dat er een Big Bang komt òf dat er per departement een periode van schaduwdraaien is (?).

5 SSC HRM review ICT-aspecten transitieplannen per departement blz AZ Plandatum: 13 mei 2004 Het voor review beschikbaar gekomen plan van AZ bestaat uit het transitieplan en een implementatieplan Emplaza. Een eerdere versie (d.d. 15 april 2004) van het plan van AZ was niet voor review voorgelegd. AZ heeft, als volger van BZK, geen aparte programmaorganisatie voor de transitie. Van BZK wordt verwacht dat die de feitelijke conversie naar het SSC ten behoeve van AZ zal realiseren. Ook voor de continuïteit, op basis van voortgaand gebruik van PerCC en IPA, wordt meegelift met BZK. Wel sluit AZ zelf het contract met het SSC. AZ realiseert zelf een datawarehouse en heeft dus daarvoor, en voor het F- systeem CODA, een interface met het SSC nodig. Van het SSC wordt verwacht dat men daar zorgt dat de IPA-gegevens in de SSC P&S-basisregistratie wordt geladen. Ook wordt verondersteld dat er een importfunctie komt voor de gegevens van extern personeel (?). Voor de zelfbediening, en gewenning daaraan, wordt van april januari 2005 Emplaza gefaseerd geïmplementeerd binnen AZ. De voor AZ speciaal belangrijke informatiebeveiliging komt een paar maal aan de orde met een vereiste A&K-analyse en de huidige VPN-verbinding met BZK. Door AZ worden dus aan RYX op dit gebied hoge eisen gesteld.

6 SSC HRM review ICT-aspecten transitieplannen per departement blz EZ Plandatum: 13 mei 2004 Op hoofdlijnen is het transitieplan van EZ gericht op aansluiting, als first mover, op het SSC HRM via het FSC van Financiën, met een werkend SAP Payroll, en met het concept van zelfbediening volgens een samen met BZK uit te bouwen Emplaza. Naast het kernministerie gaan ook andere onderdelen mee in de transitie; maar het CBS blijft er als ZBO buiten (NMA idem). EZ gaat expliciet uit van een zelfbedieningstoepassing, die hiervoor door het SSC HRM wordt ontwikkeld en voor EZ medewerkers via Emplaza beschikbaar zal worden gesteld (geïntegreerd HR-portal), waarvoor een afspraak zou zijn gemaakt met de kwartiermaker SSC. Hoe dit spoort met de keuze van het consortium voor de combinatie SAP IBM-Websphere tbv. zelfbediening en hoe reëel dit dus is (bijvoorbeeld hoe retourinformatie in Emplazaformat te integreren is), is geenszins duidelijk. Het plan bevat concrete mijlpalen in de tijd voor de hoofdonderwerpen van de transitie: P-dossiers en zelfbediening, met name met de uitrol van Emplaza in functionele stappen. Op de veranderingen in de eigen ICT-architectuur wordt aan de proceskant wel, maar aan de kant van de technische infrastructuur niet of nauwelijks ingegaan. De inzet van mensen en middelen is vooral financieel georiënteerd. Wie de eigen EZ-inzet voor ICT-ontwikkeling moet en kan leveren, wordt niet duidelijk.

7 SSC HRM review ICT-aspecten transitieplannen per departement blz VROM Plandatum: 13 mei 2004 VROM heeft een op veel punten concreet uitgewerkt en solide transitieplan. Verwacht wordt dat met de voorlopers SZW en VWS, en eventueel de FSCdepartementen zoveel ervaring wordt opgedaan met het SSC dat ook VROM goed en tijdig kan aansluiten. VROM zoekt de samenwerking met andere PerCC-departementen en wil blijvend met Emplaza gaan werken, waarvoor een doelgroepenanalyse is gedaan. Van het SSC wordt veel intelligentie achter de schermen verwacht. Er is aandacht voor een goede O&F-boekhouding en AO/IC als basis voor een deugdelijke autorisatie. VROM blijft zelf een Basis Persoonsregistratie (BPV) voeren. Er zijn goede overzichten van systemen waarmee een koppeling moet zijn en van de HR- en beheertaken die blijven. Voor de P-dossiers gaat men met een eigen document management systeem aan de slag, omdat men vreest dat het SSC-tool te laat komt. Op ICT-gebied lopen als belangrijke andere trajecten Server Based Computing en ICT-outsourcing, wat een belasting kan vormen voor hetgeen tbv. het SSC moet worden gerealiseerd. PKI (o.i. wel een zwaar middel daarvoor) wordt genoemd als noodzakelijk voor de beveiliging van de verbindingen. De inzetplanning voor ICT- en procesaanpassingen is beperkt van omvang en niet specifiek onderbouwd.

8 SSC HRM review ICT-aspecten transitieplannen per departement blz SZW Plandatum: 10 mei 2004 Het transitieplan van SZW is beknopt, concreet en doelgericht. SZW profileert zich met het plan als voorloper om zo spoedig mogelijk aan te sluiten, zo mogelijk per Snelle aansluiting moet plaatsvinden op basis van een deels nog te realiseren uniforme uitvoering van de P-taken bij SZW door de (centrale) directie GOB. Die neemt ook de transitie voor z n rekening. SZW doet een fit/gap analyse tussen het huidige PView en de SAP-oplossing van het SSC HRM. Dat laatste zal naar hun verwachting voor de salarissen het werkende systeem van Financiën zijn. Er zal bij SZW een technische SAP-omgeving worden ingericht om de medewerkers op te leiden in gebruik van SAP/ERP. SZW wil, vanwege dan nog beschikbare eigen P&S-deskundigheid, zo vroeg mogelijk de gegevensconversie naar SAP uitvoeren. Zelfbediening gebeurt al op beperkte schaal met het zogenaamde P-plein op het SZW-Web en wordt waar en wanneer mogelijk uitgebreid met SAPfunctionaliteit cf. die van het SSC HRM. Zaken die in het SZW-plan niet direct aan de orde komen zijn: complexiteit van een eigen SAP-omgeving en een evt. nog te realiseren datawarehouse, de vereiste ICT-aanpassingen, met o.a. introductie van SAP, SSC-portal, upgrading RYX, en de daarvoor evt. benodigde eigen ICT-deskundige inzet van SZW, evt. andere verandertrajecten voor de bedrijfsvoering, evt. risico s van de diversiteit in de HR-functie die meekomt met de externe onderdelen, de implementatiebegeleiding op decentraal niveau van gewenning aan en invoering van zelfbediening. Niettemin biedt het plan goede aanknopingspunten voor het beoogde zorgvuldige en beheerste transitietraject.

9 SSC HRM review ICT-aspecten transitieplannen per departement blz VWS Plandatum: 13 mei 2004 VWS wil net als SZW (beide hebben nu Pview voor de P&S-verwerking) koploper zijn in de aansluiting aan het SSC HRM. Eerder wilde VWS zich aansluiten bij V&W en diens deelname aan het FSC van Financiën, maar dat is nu expliciet van de baan. Nu wordt beoogd om samen met SZW per gebruik te kunnen maken van een werkend backoffice van het SSC HRM, waarvan wordt verondersteld dat dit met het SAP Payroll systeem van Financiën zal werken. De planning is overzichtelijk, maar wel krap/optimistisch voor scannen/ digitaliseren P-dossiers en de migratie van de backoffice. Samen nemen van zelfbediening en P-dossiers in één deelproject lijkt minder verstandig. Of alle VWS-onderdelen, waaronder RIVM, straks goed kunnen aansluiten op RYX is onduidelijk.

10 SSC HRM review ICT-aspecten transitieplannen per departement blz Financiën Plandatum: 14 mei 2004 Uitgangspunt is uiteraard dat nu reeds met het eigen FSC de salarisverwerking met SAP Payroll is ingevoerd voor het kerndepartement en de Belastingdienst. Drie andere departementen willen daarop per aansluiten. Als inderdaad actuele ontwikkeling, wordt melding gemaakt van het verzoek van de kwartiermaker SSC HRM om voor de FSC-departementen per de backoffice te mogen exploiteren. Wat op basis van een impactanalyse spoedig door de Stuurgroep FSC zal worden beantwoord. Financiën stelt als voorwaarde voor tijdige transitie dat de leverancier vroegtijdig (lopend 2004) de nodige instrumenten voor electronisch dossier en zelfbediening levert. Voor de zelfbediening ziet men uit naar een incrementele ontwikkeling. Men ziet dat zich diverse ontwikkelingen aftekenen en geeft SAP als eigen voorkeur, maar heeft geen zicht op dat groeipad. Ontwerpbeslissingen m.n. betreffende gegevensintegratie dienen te worden genomen in goed overleg tussen SSC HRM en departementen. Zo verwacht men een werkende koppeling tussen SSC HRM systemen en de integrale bedrijfsvoeringsystemen van het ministerie en de Belastingdienst. Voor de P-dossiers wordt een wellicht interessante volgorde, anders dan bij andere departementen, gepland: eerst alles integraal digitaliseren, daarna pas opschonen van documenten en gegevens in de digitale verzameling. Achterblijvende en nieuwe taken in HR en beheer zijn adequaat beschreven. Er is een duidelijke mijlpalenplanning, echter zonder resourceplanning. T.a.v. wat op ICT-gebied veranderen moet, hoe dat aan te pakken, en waarmee of met wie wordt dus niet duidelijk.

11 SSC HRM review ICT-aspecten transitieplannen per departement blz OCW Plandatum: 13 mei 2004 Per zal OCW aansluiten bij het FSC van Financiën. Momenteel lopen er ook enige andere projecten voor documentaire informatievoorziening, bedrijfsvoering en managementinformatie (met SAP). Daarbij wil OCW volledige gegevensintegratie met het SSC, maar niet duidelijk is hoe dat moet worden bereikt met SAP-SAP koppelingen en de OCW-portal voor het SSC. OCW gaat uit van een near online koppeling, maar geeft daarvan geen nadere specificatie. Per wil OCW aangesloten zijn op de zelfbediening van het SSC onder de voorwaarde dat dan ook met echte data kan worden gewerkt. Voor de P-dossiers en zelfbediening wil OCW de software graag eerder operationeel hebben. Er is twijfel of de Record Management applicatie (Documentum) wel tijdig beschikbaar is. Voor de zelfbediening gaat men voorlopig aan de slag met MySAP. Het OCW-plan bevat een mijlpalenplanning met geschatte doorlooptijden. Maar er wordt geen zicht geboden op de vereiste inzet van mensen voor proces- en ICT-aanpassingen.

12 SSC HRM review ICT-aspecten transitieplannen per departement blz Justitie Plandatum: 13 mei 2004 Justitie geeft er in zijn plan blijk van hard bezig te zijn en beslist tijdig te willen aansluiten. Maar Justitie is sterk decentraal georganiseerd en heeft zeer diverse sectoren. De projectorganisatie vormt dan ook een uitgebreide bestuurlijke waaier naar die sectoren. Het plan richt zich vooral op implementeren en niet op concreet koppelen van processen, waarvoor het nodige ICT-werk moet worden verzet. Het blijft bij hoofdlijnen, zonder nadere specificaties van wat (welke systemen, informatie, organisatiestructuren), wanneer ( tijdig ) wordt aangepakt. Het plan geeft vooral ook weinig blijk van de wijze waarop de regie op de transitie van de sectoren wordt gevoerd. Zo wordt geen zicht geboden op de bijzondere risico s in sommige sectoren of op vereiste ontwikkelingen daar tbv. managementinformatie op P-gebied. Welke sectoren zijn al op welke manier en waarmee aan de slag? Wanneer zal iedere sector gereed kunnen zijn? Hoe wordt dat gemonitord? Schoning en digitalisering van de P-dossiers wordt in diverse sectoren in pilots aangepakt. In hoeverre daarmee resultaten worden geboekt voor een concreet en reëel vervolg wordt niet vermeld. Er wordt nauwelijks inzicht geboden in relevante ICT-aspecten en koppelingen; ook wordt niet aangegeven dat dit uitgezocht gaat worden. Kortom, een flinke verdiepings- en concretiseringsslag is nog nodig voor dit plan om als planning- en monitoring-instrument te kunnen dienen voor een tijdige en realistische transitie van de diverse Justitiesectoren.

13 SSC HRM review ICT-aspecten transitieplannen per departement blz LNV Plandatum: 13 mei 2004 In het transitieplan van LNV ontbreekt zicht op wat er in de onderdelen van LNV moet worden ondernomen en hoe dat wordt geregisseerd. Het plan loopt weliswaar correct langs alles wat er voor aansluiting aan het SSC HRM aan de orde moet komen, maar geeft geen uitsluitsel hoe en door wie de nodige concrete zaken in de verhouding centraal decentraal zullen worden gerealiseerd. Uitgangspunt is dat de diensten van LNV zich aansluiten op het SSC HRM, waarbij de projectorganisatie faciliteert en de keuzes van een dienst in de service overeenkomst met het SSC meeneemt. Aansturing is alleen op strategisch niveau geregeld: de Bestuursraad bepaalt de kaders en de noodzaak van standaardisatie en uniformiteit. Deelprojecten moeten zorgen voor specificaties van P&S-systemen en voor afstemming van tijdelijke voorzieningen. Emplaza zal vanaf worden ingezet als gewenningstool voor zelfbediening. De ICT-organisatie, met een lopende transitie naar meer centrale aansturing, zal op operationeel niveau voor de ICT-ontwikkeling worden ingezet. De ICT-architectuur voor aansluiting aan het SSC blijft zeer globaal, met enerzijds een generiek Interface -architectuurblok voor koppeling van alle (ook decentrale) systemen en anderzijds de specifieke standaard Kameleon Client met Explorer als eindgebruikersinterface met het SSC. Of de verschillende diensten hun taken (welke?) en verantwoordelijkheden in dit verband tijdig (welke mijlpalen en deadlines?) zullen oppakken is nog een open vraag.

14 SSC HRM review ICT-aspecten transitieplannen per departement blz BZ Plandatum: 14 mei 2004 Het BZ-plan geeft duidelijk blijk van de inhoudelijke spanning tussen de SSCoplossingen en de specifieke BZ-situatie, met als bijzondere elementen: het HRM-systeem van BZ met geleide periodieke overplaatsing, het eigen ERP-systeem voor geïntegreerde bedrijfsvoering op basis van Oracle, de wereldwijde scope van BZ, zowel organisatorisch (locale medewerkers, buitenland-vergoedingen) als technisch (netwerk en beveiliging daarvan). Dat maakt, ondanks de beleden goede wil van BZ om mee te doen met deze Shared Service, de transitie dermate lastig dat nu duidelijk gekozen is om pas per aan te sluiten. Voor de salarisbetalingen gedurende het jaar 2006 zal BZ dan gebruik maken van het noodscenario. De consequenties van een en ander moeten voor een haalbare transitie nog worden uitgewerkt cq. zijn nog ter discussie: de business-case van de in casu beperkte vermindering in fte s tegenover de aanzienlijke inspanningen voor ontwikkeling/verandering, is een aantal van 4 resterende fte s realistisch? de afspraak met het SSC dat het SSC HRM aansluit bij de courante Oracle-ERP omgeving van BZ, gewenning aan zelfbediening met E-forms, invoering en functioneren van zelfbediening wereldwijd. Voor de planningsdatum van aansluiting op het SSC HRM kan BZ dan ook nog nauwelijks de daaraan voorafgaande mijlpalen, laat staan de vereiste ontwikkelingen en benodigde capaciteiten inplannen.

15 SSC HRM review ICT-aspecten transitieplannen per departement blz V&W Plandatum: 18 mei 2004 Het transitieplan van V&W geeft de grote lijnen voor een gefaseerde aansluiting aan het SSC HRM P&S: per het kerndepartement en de Inspectie Verkeer en Waterstaat, per het KNMI en per RWS. Voor de salarisverwerking sluit V&W zich overigens met SAP HR en SAP Payroll per aan bij het FSC van Financiën. Maar voor de grote groep medewerkers van RWS (ruim IAR s) komt dus het beheer van de registratieve personeelsgegevens tot en met 2007 nog niet bij het SSC HRM. Het V&W-plan maakt duidelijk dat het SSC HRM op veel punten nog de nodige helderheid, concreetheid en detaillering moet bieden. Na de zomer 2004 komt er daarom een tweede Plan van Aanpak. Veranderingen in klantprocessen, gefaseerd te implementeren, en in de ICT, worden wel benoemd maar moeten nog verder worden uitgewerkt: afstemming tussen gegevens- en procesmodel (en technische inrichting) voor SAP HR bij V&W en bij het SSC HRM, beschrijving (m.n. ook de eisen) van de te veranderen ICT-architectuur aan V&W-zijde, met o.a. de door V&W beoogde online/real-time koppeling met het SSC, verantwoordelijkheid voor en planning van activiteiten en inzet op de gefaseerd in te richten technische aansluitingen in de sterk gedecentraliseerde V&W- en RWS-organisatie. Zo is er voor ICT wel heel wat geld begroot, maar ontbreekt nog een (centrale) inzetplanning en een (decentraal gericht) besturingskader voor tijdige verandering op ICT-gebied. V&W vraagt zich, gezien het grote belang van continuïteit daarvan, af wanneer ( vroegtijdig?) en hoe de salarisverwerking van het FSC van Financiën overgaat naar het SSC HRM. Ook de invoering van zelfbediening, en hoe de gewenning daaraan wordt georganiseerd, moet nog verder uit de verf komen.

Review op departementale planningen (medio mei 2004) tbv. SSC HRM RAPPORT

Review op departementale planningen (medio mei 2004) tbv. SSC HRM RAPPORT Review op departementale planningen (medio mei 2004) tbv. SSC HRM RAPPORT s-gravenhage, 7 juni 2004 Review op departementale planningen tbv. SSC HRM blz i INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...1 2. Ontwikkeling

Nadere informatie

Voortgangsrapportage P-Direkt juli 2007

Voortgangsrapportage P-Direkt juli 2007 Vernieuwing HRM- Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Inlichtingen Margaretha Burger T 070 4266136 F Uw kenmerk 1 van 9 Aantal bijlagen 2 Onderwerp Voortgangsrapportage P-Direkt juli

Nadere informatie

Agenda. Voorstellen. Eerste poging en Lessons learned 2006. Nieuwe aanpak 2007-2011. Doorzettingskracht. Bestuurlijke moed?!

Agenda. Voorstellen. Eerste poging en Lessons learned 2006. Nieuwe aanpak 2007-2011. Doorzettingskracht. Bestuurlijke moed?! Track 4: Bestuurlijke moed Les 1 t/m 10 Opbouw P-Direkt Beschouw het als een verandertraject Drs Sylvia Bronmans MCM, directeur P-Direkt Jan Willem Boissevain, partner Logica 20 januari 2011 Agenda Voorstellen

Nadere informatie

P-Direkt: nu en in de toekomst. Op weg naar een Shared Service Center HRM voor het Rijk

P-Direkt: nu en in de toekomst. Op weg naar een Shared Service Center HRM voor het Rijk P-Direkt: nu en in de toekomst Op weg naar een Shared Service Center HRM voor het Rijk Managementsamenvatting Voor wie en waarover? Dit visiestuk is bedoeld voor iedereen die een rol speelt in een succesvolle

Nadere informatie

Processen optimaliseren met AFAS

Processen optimaliseren met AFAS Processen optimaliseren met AFAS Herkent u dit? AFAS Profit is geïmplementeerd Doelstellingen nog niet gerealiseerd Processen worden nog niet optimaal ondersteund AFAS wordt niet maximaal gebruikt Mogelijke

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg. Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg. Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 33149 Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) Nr. 133 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Vastgoedinformatiesystemen. Thijs van der Spil

Vastgoedinformatiesystemen. Thijs van der Spil Vastgoedinformatiesystemen Thijs van der Spil Wat je wilt voorkomen is een systeem dat niet kan wat je nodig hebt dat veel te duur is in aanschaf of exploitatie dat niet kan meegroeien met je organisatie

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

KBA P-Direkt 2008 Stand van zaken Eerste en tweede fase

KBA P-Direkt 2008 Stand van zaken Eerste en tweede fase KBA P-Direkt 2008 Stand van zaken Eerste en tweede fase Uitgevoerd in opdracht van: Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2008 Buck Consultants International 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

De duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding en DWR Archief

De duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding en DWR Archief Erfgoedinspectie Pagina 2 van 18 Inhoud Inhoud Inleiding... 4 1 Algemeen beeld... 5 2 Het in bewaring geven van digitaal archief bij het e-depot... 7 3 Het e-depot van het Nationaal Archief als voorziening...

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 460 Project SPEER Nr. 36 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 november 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

Raadsvergadering, 28 februari 2012. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 28 februari 2012. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 28 februari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichten Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht door het college van B&W met de colleges van B&W van de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt,

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

Quickscan. Een overzicht van openbare inkoopcijfers van de Rijksoverheid. Significant B.V. Eva Hoffmann. 22 februari 2010

Quickscan. Een overzicht van openbare inkoopcijfers van de Rijksoverheid. Significant B.V. Eva Hoffmann. 22 februari 2010 Quickscan Een overzicht van openbare inkoopcijfers van de Rijksoverheid Significant B.V. 22 februari 2010 Eva Hoffmann Achtergrond en aanleiding De projectgroep Innovatiegericht Inkopen van het ministerie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Naar een meer doelmatige Personeels- en Salarisadministratie Nieuwe Aanpak voor P-Direkt

Naar een meer doelmatige Personeels- en Salarisadministratie Nieuwe Aanpak voor P-Direkt Naar een meer doelmatige Personeels- en Salarisadministratie Nieuwe Aanpak voor P-Direkt Managementsamenvatting 1. Inleiding In het licht van de invoering van een nieuwe werkwijze op de ministeries en

Nadere informatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Anderhalf jaar later Praten over regie is makkelijker dan regie voeren René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Onderwerpen

Nadere informatie

Draaiboek invoering BRP bij gemeenten

Draaiboek invoering BRP bij gemeenten Draaiboek invoering BRP bij gemeenten VIAG Regiobijeenkomst - Heerhugowaard 4 april 2012 Van kaartenbak, via GBA, naar BRP Voor GBA GBA BRP Persoonskaart Persoonslijst Persoon, relatie, onderzoek 1 Invoering

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Welkom. René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep

Welkom. René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Welkom René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Wie zijn wij? 11 scholen Lentiz onderwijsgroep 7021 leerlingen 841 medewerkers Welk onderwijs verzorgen wij? MAVO HAVO VMBO

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Oprichting van het Shared Service Center HRM voor Personeelsregistratie en Salarisadministratie

Voortgangsrapportage Oprichting van het Shared Service Center HRM voor Personeelsregistratie en Salarisadministratie Voortgangsrapportage Oprichting van het Shared Service Center HRM voor Personeelsregistratie en Salarisadministratie Den Haag, 18 juni 2004 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Medezeggenschap

Nadere informatie

Second opinion. Voortgangsrapportage SSC HRM. Commissie Second Opinion SSC HRM

Second opinion. Voortgangsrapportage SSC HRM. Commissie Second Opinion SSC HRM Second opinion Voortgangsrapportage SSC HRM Commissie Second Opinion SSC HRM 7 juni 2004 Inhoudsopgave 1 Overall oordeel...3 2 Opdracht...5 2.1 Opdracht aan de commissie...5 2.2 Referentiekader...5 2.3

Nadere informatie

Europees aanbesteden samenwerking ICT. Bijlage 13. Deelnemers aan de Raamovereenkomst. Cluster rekencentrum hardware

Europees aanbesteden samenwerking ICT. Bijlage 13. Deelnemers aan de Raamovereenkomst. Cluster rekencentrum hardware EASI2010 Europees aanbesteden samenwerking ICT Bijlage 13 Deelnemers aan de Raamovereenkomst Cluster rekencentrum hardware Documentgegevens Documentnaam Bijlage 13 Deelnemers aan de Raamovereenkomst Datum

Nadere informatie

Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen. Aspect systemen

Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen. Aspect systemen Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen Doelstellingen uit plan van aanpak (plan van aanpak d.d.11 maart 2002): Het creëren van (keuze)mogelijkheden om het inzicht te vergroten in

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

Resultaatgericht. met ERP, EBS en VBTB

Resultaatgericht. met ERP, EBS en VBTB OVERHEIDSMANAGEMENT drs. A. de Bock, management consultant CMG Public Sector B.V. Naar een beter beheersbaar invoeringstraject Resultaatgericht werken met ERP, EBS en VBTB 50 Binnen de rijksoverheid zal

Nadere informatie

Synergie PFD BV. Persoonlijke (financiële) dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering, management, financiën en administratie.

Synergie PFD BV. Persoonlijke (financiële) dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering, management, financiën en administratie. CURRICULUM VITAE Concept Wij zijn twee persoonlijkheden met elk onze eigen kwaliteiten Wij voeren gezamenlijk de opdrachten uit.. De bundeling van onze kennis en kracht heeft een synergetisch effect, dus

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding Raadsvergadering, 10 mei 2011 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichting van een gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht. Onderdeel raadsprogramma: Besturen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Zaakgericht werken in Emmen. Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015

Zaakgericht werken in Emmen. Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015 Zaakgericht werken in Emmen Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015 Voorstellen Debby Gillet Projectleider zaakgericht werken/dimpact Gemeente Emmen Contactgegevens d.gillet@emmen.nl 06-52169186

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie afnemers 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Wat hebben we nog te doen? 4. Aansluitstrategie

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Dromen, durven, doen, samen doen

Dromen, durven, doen, samen doen Overheids-DataCenter Noord-Nederland Dromen, durven, doen, samen doen Henk Bultje Projectmanager ODC-Noord Roelof Moraal Projectmanager RDW Aanleiding Samenwerking Noord versus Programma consolidatie

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Total Specific Solutions (TSS) Visie & Strategie TSS: Specialisten; geen generalisten 'best-in-class' bedrijfsoplossingen Gedelegeerd

Nadere informatie

ServicePortaal DJI. Alle producten en diensten op één adres https://serviceportaal.dji.minjus.nl

ServicePortaal DJI. Alle producten en diensten op één adres https://serviceportaal.dji.minjus.nl ServicePortaal DJI Alle producten en diensten op één adres https://serviceportaal.dji.minjus.nl 2 Eén ServicePortaal DJI Van werkplekfaciliteiten tot opleidingen, van managementrapportage tot vervoersaanvragen.

Nadere informatie

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten 1 Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten Het ondernemingsplan 2013 van IVA Centrale Accounting is gebaseerd op de beheersovereenkomst 2011-2015. De beheersovereenkomst vermeldt 5 strategische

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248)

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Case NedTrain Nationale Controllersdag 2011 Bussum, 16 juni 2011 Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Agenda Introductie Project Resultaten Vragen Het bedrijf - NedTrain NedTrain is een 100%

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doelstelling 2. Hoofdlijnen systeemconcept 3. Assurance object 4. Inrichting assurance 5. Meetpunten zekerheid 6. Zekerheid of schijn?

Inhoud. 1. Doelstelling 2. Hoofdlijnen systeemconcept 3. Assurance object 4. Inrichting assurance 5. Meetpunten zekerheid 6. Zekerheid of schijn? Inhoud 1. Doelstelling 2. Hoofdlijnen systeemconcept 3. Assurance object 4. Inrichting assurance 5. Meetpunten zekerheid 6. Zekerheid of schijn? 12-11-2008 VUroRE 2 1.Doelstelling Inzicht gewenste / haalbare

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID. 9 september 2014 George Leih

IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID. 9 september 2014 George Leih IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID 9 september 2014 George Leih MIJN ACHTERGROND 2002 - nu 30+ projecten geauditeerd UWV,

Nadere informatie

Rapportage Gebruikerstevredenheidsonderzoek P-Direkt

Rapportage Gebruikerstevredenheidsonderzoek P-Direkt Rapportage Gebruikerstevredenheidsonderzoek P-Direkt Q3-2015 Gebruikerstevredenheid P-Direkt Over het afgelopen kwartaal hebben 1150 gebruikers de vragenlijst (bijna) volledig ingevuld. Dit zijn er 40

Nadere informatie

In Control op ICT in de zorg

In Control op ICT in de zorg In Control op ICT in de zorg Ervaringen uit de praktijk van ziekenhuizen Ron van den Bosch Hoofd bureau Strategie en Beleid UMC Groningen Voorzitter Vereniging Informatica en Gezondheidszorg Lid CIO Platform

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat Bron [een deel van; zie ook blz 6]: http://www.aslbislfoundation.org/dmdocuments/bisl_bp051_wie_doet_wat_matrix.doc (BiSL-Procescluster/Proces Informatiecoördinatie) Wie-Doet-Wat-Matrix / WDW-matrix 1.

Nadere informatie

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof 1 Ik stel mijzelf aan u voor Bob Holthof Residenz ICT Relatie Manager 14 jaar ervaring waarvan 8 in de corporatiebranche 31 jaar tot aan mijn pensioen bholthof@residenz-ict.nl

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden. Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer

Servicecentrum Drechtsteden. Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer Servicecentrum Drechtsteden Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer 1 Het netwerkconcept van het servicecentrum Drechtsteden is vernieuwend! Deelnemers Deelnemers

Nadere informatie

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Slimmer organiseren door samenwerken Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Wenkend perspectief Conglomeraat/federatie van SSC (regionaal/functioneel) SSC in Cloud Samen innovaties oppakken

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

KRIJGEN DE STUDENTEN TIJDIG EEN ROOSTER?

KRIJGEN DE STUDENTEN TIJDIG EEN ROOSTER? INZETPLANNING BIJ HR 4-10-2013 Ruud Ooms, HR Services KRIJGEN DE STUDENTEN TIJDIG EEN ROOSTER? 1 PTD (Planning Taaktoedeling Docenten) Planningsinstrument dat dient als middel om tot evenwichtige werkbelasting

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 IX Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014 Nr. 8 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2015

Nadere informatie

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 Collegebesluit Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 1. Inleiding De gemeenten Haarlem en Zandvoort willen een ambtelijke samenwerking

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Aanleiding In de afgelopen weken is gebleken dat er bij diverse partijen onduidelijkheid bestaat over het traject om te komen tot het

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare SURFshare Shared application services & expertise Edwin van der Zalm directeur SURFshare Wat is en wat biedt SURFshare? Agenda 1. Achtergrond 2. Doel en domein 3. Meerwaarde 4. Welke diensten biedt SURFshare

Nadere informatie

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120401 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke

Nadere informatie

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op Best practise e-depot Streekarchieven zoeken de samenwerking op Opwarmen met stellingen Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de markt Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de archiefdienst Een

Nadere informatie

De Compacte Rijksdienst

De Compacte Rijksdienst De Compacte Rijksdienst Veranderingen in het ITlandschap; wat betekent dat voor de markt? Leveranciersdag 1 november 2011 Jan Flippo DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk Directie Informatievoorziening

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren.

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren. Voorbeeld invoeringsplan door Wim - 01-06-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/06/voorbeeld-invoeringsplan/ Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid!

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Johan van der Waal, Strategisch adviseur KING Operatie NUP en V-ICT-OR OSLO Film Dienstverlening

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

3D's & Informatiemanagement. ICT Noord

3D's & Informatiemanagement. ICT Noord 3D's & Informatiemanagement ICT Noord Wat ga ik vertellen? Aanloop rondom 3D's & Informatiemanagement Projectorganisatie Aanpak Rol Informatiemanagement Vraagstuk Jeugdhulp Stand van zaken 'nu' Hoe verder?

Nadere informatie

Naar een nieuwe inkoopstrategie

Naar een nieuwe inkoopstrategie Naar een nieuwe inkoopstrategie Rijksleveranciersdag 29 november 2013 Mark Bressers Coen Schreiner Professioneel Inkopen door het Rijk Publieke waarden Maatschappelijke impact Rijksinkoop Ca 10 miljard

Nadere informatie

Tweede Voortgangsrapportage P-Direkt

Tweede Voortgangsrapportage P-Direkt Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 18 april 2005 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Inlichtingen Van Beelen T 070 4267243 F Uw kenmerk Onderwerp Tweede

Nadere informatie

Digikoppeling Grote berichten

Digikoppeling Grote berichten Digikoppeling Grote berichten Open Geodag 2013 6 juni 2013 Agenda 1. Inleiding Digikoppeling 2. Digikoppeling Grote berichten 3. Demo 2 1 1. Inleiding Digikoppeling 3 Digikoppeling Standaard regelt logistiek

Nadere informatie

Do s en dont s bij grote projecten in een groot ROC. Rob Keemink Arjan Jonker

Do s en dont s bij grote projecten in een groot ROC. Rob Keemink Arjan Jonker Do s en dont s bij grote projecten in een groot ROC Rob Keemink Arjan Jonker ROCvA & ROCF: resp. 9 en 3 MBO Colleges 300 mbo-opleidingen verdeeld over 14 domeinen Meer dan 50 locaties Twee grote projecten

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL Referenties KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL en ZAAKGERICHT Modern Informatiemanagement Project en programmamanagement Programmamanagement digitaal informatiemanagement Ministerie IenM Van Kaliber is verantwoordelijk

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Motie Schinkelshoek

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Motie Schinkelshoek Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Inlichtingen José Nelis T 070-426 7566 F Uw kenmerk Onderwerp Motie Schinkelshoek 1 van 8 Aantal bijlagen 0 Bezoekadres

Nadere informatie