Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR 8099 (nl)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR 8099 (nl)"

Transcriptie

1 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 8099 (nl) Waterstoftankstations - Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige toepassing van installaties voor het afleveren van waterstof aan voer- en vaartuigen Hydrogen fuelling stations - Guide for safe application of installations for delivery of hydrogen to vehicles and boats with respect to fire, workplace and environment Vervangt NPR 8099:2010 Ontw. ICS ; augustus 2010

2 NPR 8099 Normcommissie "Waterstof en brandstofcellen" Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute. The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation. Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht. Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven Nederlands Normalisatie-instituut Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) , Fax (015)

3 Inhoud 1 Onderwerp en toepassingsgebied Verwijzingen Termen en definities Symbolen en afkortingen Eigenschappen waterstof Functionele eisen aan ontwerp en constructie van waterstoftankstations Algemeen Ontwerp van het waterstoftankstation Inrichting van het waterstoftankstation Wet- en regelgeving Algemeen Veiligheid: indeling op basis van betroffen groepen personen Productveiligheid Arbeidsveiligheid Veiligheid: indeling op basis van het type risico Drukapparatuur Explosieve atmosferen Milieu en omgevingsveiligheid Algemeen Besluit risico's zware ongevallen Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) Woningwet, Bouwbesluit en Algemene plaatselijke verordening (welstandseisen) Omgevingsvergunning Publicatiereeks gevaarlijke stoffen, PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Algemene veiligheidsaspecten Veiligheidsaspecten gerelateerd aan specifieke kenmerken van waterstof Lage dichtheid Ruime explosiegrenzen Geringe benodigde hoeveelheid ontsteekenergie Kleurloze vlamvorming en weinig warmtestraling Niet ruikbaar Cryogene vloeistof Andere algemene veiligheidsaspecten Algemeen Toegang en vluchtwegen Ligging Toegankelijkheid blusvoertuigen en bluswatervoorziening Blustoestellen Veiligheidsafstanden Interne veiligheidsafstanden Externe veiligheidsafstanden ATEX-zones Installatiedelen nader toegelicht On-site waterstofproductie Technieken Veiligheidsaspecten waterstofproductie Bouw- en milieuaspecten waterstofproductie Levering van waterstof Aanvoer van vloeibare waterstof Aanvoer van gasvormige waterstof Compressoren Techniek Veiligheidsaspecten compressoren

4 9.3.3 Bouw- en milieuaspecten compressoren Waterstofopslag en -overslag Algemeen Opslagmogelijkheden Veiligheidsaspecten opslag Bouw- en milieuaspecten opslag Aflevertoestel Opstelling aflevertoestel Aflevering via aflevertoestel; bediening Verlichting rond aflevertoestel Bedieningsinstructie Verbodsbepalingen Ventilatie aflevertoestel Gevarenzone rondom aflevertoestel Veiligheidseisen luifel Afleverslang Noodstopschakelaars Overige onderdelen Waterstofzuivering; filters en afscheiders Maximale afleverdruk Beheer Algemeen Dagelijkse bedrijfsvoering Routinematige (controle)processen Nood- en ontruimingsplan Onderhoud en inspectie Keuring Competenties personeel Documentatie Bedrijfshandleiding Logboek Vergunningprocedure Vooroverleg met het bevoegd gezag Bevoegd gezag Brandweer Vergunningprocedure Benodigde informatie bij een vergunningaanvraag Start van activiteiten Informeren belanghebbenden...32 Bijlage A (informatief) en Controlelijsten...33 Bibliografie

5 Voorwoord Waterstof wordt gezien als een belangrijke energiedrager in de toekomstige energiehuishouding. In Nederland vinden diverse onderzoeks-, ontwikkelings- en demonstratieprojecten plaats waarin waterstof wordt gebruikt als energiedrager in stationaire, mobiele en draagbare toepassingen. Een aantal initiatieven bevindt zich in de fase van marktintroductie. Met meer grootschalige toepassingen in het publieke domein neemt de behoefte aan wet- en/of regelgeving toe. Door het ontbreken van praktische richtlijnen voor waterstoftoepassingen kunnen vergunningverleners hier niet op teruggrijpen bij het behandelen van initiatieven op dit gebied. Dit resulteert in het doorverwijzen naar andere instanties en het toepassen van richtlijnen die niet voor waterstoftoepassingen zijn opgesteld. Initiatieven lopen hierdoor vertraging op of lopen zelfs vast. Daarnaast bestaat het risico dat voor overeenkomstige toepassingen verschillende voorschriften worden opgesteld afhankelijk van de vergunningverlener. Een van de toepassingen van waterstof is die als brandstof voor transportmiddelen. Er bestaan concrete plannen in het kader van klimaat- en luchtkwaliteitbeleid om wagenparken en vaartuigen te verduurzamen door ze op waterstof te laten rijden of varen. Om motorvoertuigen en vaartuigen van brandstof te voorzien, zijn vulstations nodig waar waterstof kan worden getankt. Deze tankstations worden in het publieke domein gerealiseerd al dan niet gecombineerd met tankvoorzieningen voor andere brandstoffen als aardgas, of meer conventionele brandstoffen (benzine, diesel, LPG), de zogenoemde multibrandstoftankstations. Voor het realiseren van een waterstoftankstation zijn vergunningen nodig, die er onder meer op zijn gericht om risico s voor personen (zowel gebruikers als in de directe omgeving) en milieu tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Het ontbreekt aan een praktische vertaalslag op welke wijze vergunningverleners wetten en algemene maatregelen van bestuur (AMvB s) in het geval van waterstoftankstations behoren te interpreteren. Ook voor partijen die dergelijke tankstations willen realiseren is niet altijd duidelijk waaraan deze moeten voldoen en op welke wijze zij invulling kunnen geven aan deze verplichtingen. In deze Nederlandse praktijkrichtlijn zijn praktijkregels opgenomen voor de realisatie van (nieuw te bouwen) waterstoftankstations inclusief het onderhoud en het beheer hiervan, toegespitst op de Nederlandse situatie. Deze praktijkrichtlijn kan door alle betrokken partijen worden gebruikt bij de realisatie van een waterstoftankstation, waaronder initiatiefnemers, vergunningverleners, installatie- en bouwbedrijven en beheerders. 3

6 Waterstoftankstations - Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige toepassing van installaties voor het afleveren van waterstof aan voer- en vaartuigen 1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze Nederlandse praktijkrichtlijn beschrijft de praktijkregels voor het ontwerp, de installatie, het beheer en het onderhoud van waterstoftankstations in Nederland. 2 Verwijzingen De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van toepassing. NEN 1010:2007 NEN 2559:2001 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties Onderhoud van draagbare blustoestellen NPR Gevarenzone-indeling met betrekking tot ontploffingsgevaar Deel 1: Gasontploffingsgevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC NEN-EN 3-7:2004 Draagbare blustoestellen Deel 7: Eigenschappen, prestatieeisen en beproevingsmethoden NEN-EN :2008 Compressoren en vacuümpompen Veiligheidseisen Deel 3: Procescompressoren NEN-EN 14678: 2006+A1:2009 NEN-EN :2005 NPR-ISO/TR 15916:2004 NEN-ISO :2007 NEN-ISO 17268:2006 LPG-uitrusting en toebehoren - Uitrusting voor LPG voor pompstations voor automobielen - Deel 1: Verdelers Bedrijfsvoering van elektrische installaties Basismetingen voor de veiligheid van waterstofsystemen Waterstofgeneratoren gebruikmakend van "fuel processing technologie Deel 1: Veiligheidseisen Wegvoertuigen met gecomprimeerd waterstof als motorbrandstofvulsystemen NEN-ISO :2008 Waterstofgeneratoren gebruikt voor het water elektrolyseproces - Deel 1: Industriële en commerciële toepassingen NEN-EN-ISO :2001 NEN-EN-ISO 14113:2008 NEN-EN-ISO 7751:1997 NEN-EN-IEC :2008 CNG fuel system components part 17 flexible fuel line Rubber and plastic hose and hose assemblies for use with industrial gases upto 450 bar Rubber and plastic hoses and hose assemblies Ratios of proof and burst pressure to design working pressure Explosieve atmosferen Deel 10-1: Classificatie van gevaarlijke gebieden Explosieve gasatmosfeer 4

7 ISO/TS 20100:2008 Gaseous hydrogen Fuelling stations Termen en definities Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende termen en definities. 3.1 aflevertoestel afleverzuil installatie waardoor waterstof wordt afgeleverd aan het voer- of vaartuig, beginnende aan het einde van de leiding(en) gerekend vanaf de compressor en/of bufferopslag 3.2 bezoekers personen of consumenten die het tankstation (bewust) bezoeken om bijvoorbeeld te tanken of als passagier 3.3 cascade-installatie installatie die toelaat een voer- of vaartuig in een tijdsspanne van enkele minuten te voorzien van een volle tank waterstof en daarbij gebruik maakt van voorraad op verschillende drukniveaus. Het schakelen tussen deze verschillende bronnen gebeurt handmatig of automatisch 3.4 drijver eigenaar exploitant werkgever eindverantwoordelijke voor de veiligheid ten opzichte van personeel, bezoekers en de omgeving 3.5 fast-fill -installatie installatie die toelaat een voer- of vaartuig in een tijdsspanne van maximaal enkele minuten te voorzien van een volle tank waterstof 3.6 multibrandstoftankstation tankstation waar naast andere (conventionele) brandstoffen, zoals benzine, diesel en LPG, ook nieuwe brandstoffen zoals waterstof, CNG of LNG kunnen worden getankt 3.7 slow-fill -installatie installatie die toelaat een voer- of vaartuig in een tijdsspanne van enkele uren te voorzien van een volle tank waterstof 3.8 'off-site' buiten de inrichting 3.9 'on-site' binnen de inrichting 3.10 personeel iedereen die (professioneel) werkzaamheden uitvoert op het tankstation zoals toezicht, bediening, verhelpen van (kleine) storingen, onderhoud en bevoorrading 5

8 3.11 publiek personen in de omgeving van het tankstation die geen bezoeker zijn, zoals voorbijgangers en bewoners van nabijgelegen woningen 3.12 voertuig voer- of vaartuig 3.13 waterstoftankstation tankstation met waterstofinstallaties en gerelateerde bouwwerken bedoeld om waterstof in een voer- of vaartuig te tanken. Het waterstoftankstation is eventueel een onderdeel van een multibrandstoftankstation 3.14 waterstofinstallatie installatie ten behoeve van aanvoer, opslag, productie, compressie en aflevering van waterstof 4 Symbolen en afkortingen ADR AKI ATEX Bevi Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route Aangewezen keuringsinstantie Atmosphère explosible (explosieve atmosfeer) Besluit externe veiligheid inrichtingen BRZO LD Gpbv Besluit Risico s Zware Ongevallen Lage druk Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreinigingen (IPCC integrated prevention pollution control)) HD PBZO PED Revi RIE VBS VR Hoge druk Preventiebeleid zware ongevallen Pressure Equipment Directive (richtlijn drukapparatuur) Regeling externe veiligheid inrichtingen Risico inventarisatie en evaluatie Veiligheidsbeheerssysteem Veiligheidsrapport WBDBO Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 5 Eigenschappen waterstof Waterstof, aanduiding H 2, is bij standaardtemperatuur en -druk een kleurloos, reukloos en niet-giftig gas. Enkele fysische eigenschappen zijn: dichtheid: 0,08988 kg/nm 3 6

9 kookpunt: 253 C (20 K) ontstekingstemperatuur: 565 C zelfontbrandingstemperatuur: 585 C benodigde ontstekingsenergie: 0,02 mj ontstekingsgrenzen: 4 % 75 % (volumeprocenten) De ATEX-specificatie voor waterstofgas is gasgroep IIC temperatuurklasse T1. Waterstof heeft ten opzichte van andere brandstoffen een zeer lage energie-inhoud per volume eenheid (MJ/m 3 ) en een hoge energie-inhoud per massa eenheid (MJ/kg). 6 Functionele eisen aan ontwerp en constructie van waterstoftankstations 6.1 Algemeen Het doel van het waterstoftankstation is het afleveren van waterstofgas aan voertuigen ten behoeve van tractie. Voor het beperken van het opslagvolume wordt waterstof in gasfase onder druk of in vloeibare fase getankt ( 253 C). Typische drukken voor opslag van gasvormige waterstof in het voertuig zijn tussen 350 en 700 bar. Bij een waterstoftankstation kan er voor worden gekozen om on-site waterstofgas te produceren of om vloeibaar of gasvormig waterstof aan te laten leveren. Typische opbouw van een waterstoftankstation is in figuur 1 schematisch weergegeven. Aanvoer Productie Opslag waterstof Behandeling Opslag waterstof Afname On-site productie Gasvormig Gasvormige voorraad Compressor Buffer Gas Distributienetwerk / pijpleiding Verdamper HD-pomp Verdamper Vloeibaar Vloeibare voorraad LD-pomp Vloeistof Figuur 1 Schematische weergave opbouw waterstoftankstation 7

10 Bestelformulier Stuur naar: NEN Uitgeverij t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Uitgeverij Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. NPR 8099:2010 nl Waterstoftankstations - Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige toepassing van installaties voor het afleveren van waterstof aan voer- en vaartuigen Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Stel uw vraag aan Klantenservice Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Uitgeverij, t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2015, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

Nederlandse norm. NEN 4000 (nl) Bedrijfshulpverlening. In-company emergency services. Vervangt NEN 4000:2006; NEN 4000:2008 Ontw.

Nederlandse norm. NEN 4000 (nl) Bedrijfshulpverlening. In-company emergency services. Vervangt NEN 4000:2006; NEN 4000:2008 Ontw. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 8048-1 (nl) Schuldhulpverlening - Deel 1: Eisen aan schuldhulpverleningsorganisaties Preview

Nederlandse norm. NEN 8048-1 (nl) Schuldhulpverlening - Deel 1: Eisen aan schuldhulpverleningsorganisaties Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse Technische Afspraak NTA 8130. (nl)

Nederlandse Technische Afspraak NTA 8130. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. praktijkrichtlijn NPR 5313-3-2 Computerruimtes en datacenters - Deel 3-2: Eisen en classificatie - Beveiliging. Preview.

Voorbeeld. praktijkrichtlijn NPR 5313-3-2 Computerruimtes en datacenters - Deel 3-2: Eisen en classificatie - Beveiliging. Preview. Nederlandse Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 5313-3-2 Computerruimtes en datacenters - Deel 3-2: Eisen en classificatie - Beveiliging Publicatie uitsluitend voor commentaar Computer rooms and data centres

Nadere informatie

Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006

Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006 Nederlandse Ontwerp norm NEN 1414 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden Publicatie uitsluitend voor commentaar Symbols for safety precautions on escape and rescue

Nadere informatie

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014 NPR NPR iew Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN 2748 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring Preview

Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN 2748 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring Preview Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN 6059-1

Ontwerp norm NEN 6059-1 Nederlandse Ontwerp norm NEN 6059-1 Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 1: Nulmeting brandveiligheid bouwwerken Publicatie uitsluitend voor commentaar Assessment of fire safety of buildings -

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Preview

Nederlandse norm. NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8101 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs - Definiëring en rubricering

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8101 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs - Definiëring en rubricering Nederlandse Technische Afspraak Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Accessibility of environment, buildings and dwellings februari 2000 ICS 91.040.01; 91.180; 91.090; 91.200

Accessibility of environment, buildings and dwellings februari 2000 ICS 91.040.01; 91.180; 91.090; 91.200 Nederlandse Ontwerp norm NEN 1814 Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen Publicatie uitsluitend voor commentaar Accessibility of environment, buildings and dwellings februari 2000 ICS

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009 Nederlandse Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599 Vlakglas voor gebouwen - berekeningen volgens ontwerp NEN 608:009 Publicatie uitsluitend voor commentaar Glass in building - Example calculations in accordance

Nadere informatie

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp Nederlandse Ontwerp norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar Publicatie uitsluitend voor commentaar Gas pressure regulators for domestic installations

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en)

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Vervangt NEN 6069:1991; NEN 6069:1991 Engels; NEN 6069:1991/A2:2001; NEN 6069:2004 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6069 (nl)

Vervangt NEN 6069:1991; NEN 6069:1991 Engels; NEN 6069:1991/A2:2001; NEN 6069:2004 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6069 (nl) Vervangt NEN 6069:1991; NEN 6069:1991 Engels; NEN 6069:1991/A2:2001; NEN 6069:2004 Ontw. Nederlandse norm NEN 6069 (nl) Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 20000-3 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 20000-3 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 23081-1 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO 23081-1 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 29990 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO 29990 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 27013 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 27013 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) Preview. NEN-EN-IEC 62297-2 (en)

Voorbeeld. norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) Preview. NEN-EN-IEC 62297-2 (en) Nederlandse norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) NEN-EN-IEC 62297-2 (en) Vervangt NPR-IEC/PAS 62297:2002,deels juli 2005 ICS 33.170 Dit

Nadere informatie

Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-ISO/TS 22002-1 (en) Prerequisite programmes on food safety - Part 1: Food manufacturing (ISO/TS 22002-1:2009,IDT)

Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-ISO/TS 22002-1 (en) Prerequisite programmes on food safety - Part 1: Food manufacturing (ISO/TS 22002-1:2009,IDT) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

2e Ontwerp norm NEN-EN 1930

2e Ontwerp norm NEN-EN 1930 Nederlandse 2e Ontwerp norm NEN-EN 1930 Child use and care articles - Safety barrier - Safety requirements and test methods Publicatie uitsluitend voor commentaar Commentaar vóór 2010-03-24 februari 2010

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) Normcommissie NEC 65 "Industriele meet- en regeltechniek"

Voorbeeld. Preview Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) Normcommissie NEC 65 Industriele meet- en regeltechniek Nederlandse praktijkrichtlijn Milestones and activities during commissioning of electrical instrumentation and control systems in the process industry (IEC/PAS 62337:2002,IDT) NPR-IEC/PAS 62337 (en) november

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 13008 (en) Information and documentation - Digital records conversion and migration process (ISO 13008:2012,IDT)

Nederlandse norm. NEN-ISO 13008 (en) Information and documentation - Digital records conversion and migration process (ISO 13008:2012,IDT) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO 4269 (en) Nederlandse. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO 4269 (en) Nederlandse. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Nederlandse norm Aardolie en vloeibare aardolieproducten - Tankkalibratie door een vloeistofmeting - Incrementele methode gebruikmakend van volumetrische meettoestellen (ISO 4269:2001,IDT) NEN-ISO 4269

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-CEN/TS 16555-1 (en) Innovation Management - Part 1: Innovation Management System Preview

Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-CEN/TS 16555-1 (en) Innovation Management - Part 1: Innovation Management System Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Ontwerp. Publicatie uitsluitend voor commentaar. Commentaar voor 2001-03-01. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. Ontwerp. Publicatie uitsluitend voor commentaar. Commentaar voor 2001-03-01. Nederlandse Nederlandse Ontwerp norm NEN-EN 14035-12 Vuurwerk - Deel 12: Knalvuurwerk met flits en batterijen van knalvuurwerk met flits - Specifiatie en beproevingsmethoden Publicatie uitsluitend voor commentaar

Nadere informatie